Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: hoofdelijke omslag 1870 en 1877


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 6564, 6578

- (1866) Dordrechtsche Courant van 8-3-1866:
Blijkens bovenstaande aankondiging van burgemeester en wethouders dezer gemeente, zijn thans de kohieren der directe plaatselijke belasting, onder den naam van hoofdelijken omslag geheven, ter visie gelegd. De hoofdelijke omslag bestond reeds sedert jaren, met groote ongelijkheden, maar zal nu voor het eerst naar eenen nieuwen meer zuiveren grondslag geheven worden, waarbij die ongelijkheden zullen kunnen vermeden worden, namelijk naar het vermoedelijk inkomen. Tot dat einde zijn de ingezetenen, hoofden van huisgezinnen en meerderjarige inwonenden, die een eigen inkomen hebben, gerangschikt en aangeslagen in de volgende klassen:
1e kl., die van f 400,- tot f 550,- inkomen hebben tot f 3,-
2e kl., die van f 550,- tot f 770,- inkomen hebben tot f 7,-
3e kl., die van f 770,- tot f 1100,- inkomen hebben tot f 13,-
4e kl., die van f 1100,- tot f 1600,- inkomen hebben tot f 20,-
5e kl., die van f 1600,- tot f 2300,- inkomen hebben tot f 29,-
6e kl., die van f 2300,- tot f 3200,- inkomen hebben tot f 41,-
7e kl., die van f 3200,- tot f 4600,- inkomen hebben tot f 58,-
8e kl., die van f 4600,- tot f 6600,- inkomen hebben tot f 84,-
9e kl., die van f 6600,- tot f 9500,- inkomen hebben tot f 120,-
10e kl., die van f 9500,- tot f 13500,- inkomen hebben tot f 172,-
11e kl., die van f 13500,- tot f 19000,- inkomen hebben tot f 243,-
12e kl., die van f 19000,- tot f 27000,- inkomen hebben tot f 345,-
13e kl., die van f 27000,- tot f 39000,- inkomen hebben tot f 495,-
14e kl., die van f 39000,- tot f 56000,- inkomen hebben tot f 712,-
15e kl., die van f 56000,- tot f 80000,- inkomen hebben tot f 1020,-
16e kl., die van f 80000,- en daarboven inkomen hebben tot f 1200,-

- (1870) Gemeente Dordrecht Dienstjaar 1870.
Kohier der Plaatselijke Belasting over 1870 bekend onder den naam van Hoofdelijke Omslag, ingevolge Koninklijke besluiten van 8 December 1865, nr. 83,
en 8 April 1869, nr. 15, medegedeeld bij besluiten van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, van 12 December 1865, G.S. no. 8 en 13 April 1869, G.S. no. 13.

- (1877) Gemeente Dordrecht. Dienstjaar 1877.
Kohier
der Plaatselijke Directe belasting over 1877, bekend onder den naam van:
Hoofdelijke Omslag
te heffen krachtens besluit van den Gemeenteraad van den 11e Julij 1874, no. 10a goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van 29 Augustus 1874, no. 21.
Ingevolge art. 9 van genoemd heffingsbesluit is, bij de vaststelling der gemeente begrooting voor 1877, in de raadszitting van 31 October 1876, bepaald, dat over het dienstjaar 1877,
twee ten honderd van het belastbaar inkomen zal worden geheven en alzoo tot het bedrag als hieronder achter iedere klasse is vermeld.

Klasse Inkomen Middenterm Belastbaar bedrag Bedrag der belasting
1e van f 300 tot f 500 f 400,- f 100,- f 2,-
2e van f 500 tot f 800 f 650,- f 350,- f 7,-
3e van f 800 tot f 1100 f 950,- f 650,- f 13,-
4e van f 1100 tot f 1600 f 1350,- f 1050,- f 21,-
5e van f 1600 tot f 2300 f 1950,- f 1650,- f 33,-
6e van f 2300 tot f 3200 f 2750,- f 2450,- f 49,
7e van f 3200 tot f 4600 f 3900,- f 3600,- f 72,-
8e van f 4600 tot f 6600 f 5600,- f 5300,- f 106,-
9e van f 6600 tot f 9500 f 8050,- f 7750,- f 155,-
10e van f 9500 tot f 13500 f 11500,- f 11200,- f 224,-
11e van f 13500 tot f 19000 f 16250,- f 15950,- f 319,-
12e van f 19000 tot f 27000 f 23000,- f 22700,- f 454,-
13e van f 27000 tot f 33000 f 33000,- f 32700,- f 654,-
14e van f 39000 tot f 56000 f 47500,- f 47200,- f 944,-
15e van f 56000 tot f 80000 f 68000,- f 67700,- f 1354,-
16e van f 80000 tot f 120000 f 100000,- f 99700,- f 1994,-
17e van f 120000 tot f 170000 f 145000,- f 144700,- f 2894,-
18e van f 170000 tot f 225000 f 197500,- f 197200,- f 3944,-

(laatste pagina kohier) Blijkens daarvan, bij afkondiging voor den 20sten Februarij 1877
gedane openbare kennisgeving, is dit Kohier ter Sercretarie der gemeente
gedurende ten minste veertien dagen voor een ieder ter lezing neder gelegd,
terwijl hetzelve blijkens daarvan, bij afkondiging van den 15den Maart 1877
gedane openbare kennisgeving aldaar gedurende ten minste acht dagen,
andermaal voor een ieder ter lezing is nedergelgd.
Dordrecht, den 26sten Maart 1877
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht; (D.W. Stoop)
Goedgekeurd door de gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland
's Gravenhage den 10e April 1877

Laatst gewijzigd: november 2015