Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Impost ingevaten zeep 1723-1724


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang : 3
Inventarisnummer : 3543 (memorie impost ingevate zeep 1724)[...] Impost van Twaelff Stuijvers op de
[...] Zeep over de Stad Dordrecht en de
[...] resorten van doen van den Termijn Ingegaan
[..]. primo October 1723
.

Aengestaan om een Somma van f 1700
1/10 verhogingh f 170 = f 1870
Tot Randsoen 1 St: van de gulden f 93:10:0 = f 1963:10:0

ONKOSTEN
Aan de Stad voor het Collecte huijs f 50:0:0
aan de Stadhouder f 12:0:0
aan de Boodens
aan twee deurwaerdens, die dagh en naght gereet moeten weesen, om als er Seep gevaet word daer bij te weesen, en als de vier Zeepsieders alle te gelijck vaeten dan souwde ten minste vier deurwaardens off bediende daer op moeten passen.

Van primo October 1723, Tot 12 Augustus 1724 incluijs isser gevaet als volgt bij
Lambert Vermaesen 2467 quardt ton en 1637 achste ton
Willem de Both 1252 quardt ton en 1450 achste ton
Jan van Putten 797 quardt ton en 582 achste ton
Jan van Thiel 541 quardt ton en 517 = 5057 quardt ton en 4186 achste ton

Bedraegt te Samen
1787 1/2 ton Zeep à 12 St: pr. ton f 1072:10:0
1/2 verhoging f 107:5:0 = f 1179:15:0.
NB. Nu soude hier nogh aff moeten gaen de Zeep die de Respectieve Zeepsieders ingestookt hebben volgens haer Sustenue waer van de quantitijt nogh obekend is.

De Respectieve ZeepSieders sijn van den voorschreven impost selfs pachters geweest bij admodiatie seedert en van primo October 1712, tot ultimo September 1723 beijde incluijs en sulkx Elff jaren achter den anderen, en dat voor en om de Somma Twee en twintigh hondert en dertigh guldens
Jaerlijks, Segge f 2230
1/2 verhogingh f 223 = f 2453
Tot Randsoen 1 St: van de gulden f 122:13:0 = f 2575:13:0

En nu doet dien impost maer f 1963:10:0
dus is het nu minder verpaght voor Een jaer f 612:3:0.

Lambert Vermaes, Zeepsieder in de Zeeperij VAN DE KLOCK en het LEEUWTJE

Lambert Vermaes, Zeepsieder in de Zeeperij VAN DE KLOCK en het LEEUWTJE heeft deese onderstaende zeep gestookt en gevaet met kennis van de Paghters van den Impost van de twaelff St op de Ton Zeep van den Termijn Ingegaen primo October 1723 over de Stad Dordrecht

    kinnetjes Achtendeeltjes off 1/8 tonne
October 1723 niehl (nihil) - -
November 1723 niehl (nihil) - -
December 1723 niehl (nihil) - -
den 7 Jannu 1724 gevaet 90 104
22 dito [22-1-1724] gevaet 88 72
dito [22-1-1724] 29 20
31 dito [31-1-1724] gevaet 145 78
10 februarij [10-2-1724] gevaet 124 97
19 dito [19-2-1724] gevaet 128 64
16 Maart [16-3-1724] gevaet 164 56
29 dito [29-3-1724] gevaet 86 68
20 April [20-4-1724] gevaet 88 80
3 Meij [3-5-1724] gevaet 108 96
6 dito [6-5-1724] gevaet 112 78
13 dito [13-5-1724] gevaet 132 57
17 dito [17-5-1724] gevaet 127 96
26 dito [26-5-1724] gevaet 96 120
1 Junij [1-6-1724] gevaet 12 16
2 dito [2-6-1724] 46 62
10 [10-6-1724] gevaet 98 32
23 [23-6-1724] gevaet 162 130
5 Julij [5-7-1724] gevaet 116 32
8 dito [8-7-1724] gevaet 115 96
20 dito [20-7-1724] gevaet 136 89
26 dito [26-7-1724] gevaet 103 88
3 Augs. [3-8-1724] gevaet 162 6
    2467 1637

NB.
* DORDRECHT EN DE MERWEDE Familiegeld 1716
Vaandel (wijk) : 07
Datum : 17161119
Naam : Lambert Vermaase (Vermase)
Opmerkingen : ontf. 19/11 1716
Belasting (klasse 1 tot en met 9) : 10:0:0
Bron : SAD 3-3989 folio 068

Laatst gewijzigd: mei 2011.