Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - door Joden bewoonde panden (1942)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Dordrecht
Inventarisnummer: 17 Staten houdende overzichten van de in Dordrecht in huurhuizen wonende joden


(vorig nummer 27154) E
27212
3 September 1942.
PERSONEEL (Joodse echtgenoot)
geen

Aan den heer Secretaris der gemeente Dordrecht

Naar aanleiding van Uw verzoek, dd. 21 Augustus jl. om
vóór 5 September a.s. een opgave in te zenden betreffende ambtenaren
met een Joodsche echtgenoot, heb ik de eer U onderstaand
de verlangde opgave negatief te doen toekomen, betreffende de
aan mij dienst verbonden ambtenaren.

Naam: Rang, ambt, functie: Woonplaats: Geboortedatum: Joodsche echtgenoote:
Ir. Chr. G. van Buuren Directeur Dordrecht 9 Maart 1888 neen
Alb. v.d. Meulen Inspecteur Dordrecht 5 Nov. 1878 neen
J.H. Schoorel Opzichter 1e klasse Dordrecht 26 Jan. 1886 neen
C. Drogendijk Opzichter 2e klasse Dordrecht 20 Mei 1878 neen
H. Bouman Opzichter 2e klasse Dordrecht 27 Nov. 1891 neen
D. Kugel Opzichter 2e klasse Dordrecht 23 Febr. 1892 neen
C.H. Brand (tijd.) Teekenaar 2e klasse Dordrecht 13 Juni 1908 neen
M. Versteeg (tijd.) Opzichter 2e klasse Dordrecht 11 Febr. 1885 neen
D. Hol Opzichter 2e klasse Dordrecht 2 Nov. 1907 neen
M.B. van Hoek (tijd.) Teekenaar Dordrecht 8 Juli 1906 neen
H.G.P. Ridders Hoofdklerk 2e klasse Dordrecht 4 Aug. 1896 neen
H.L.C. v.d. Enden Administratief Ambt. Dordrecht 12 Juli 1906 neen
J. Luitjes Jongste bediende Dordrecht 27 April 1927 neen
Wed. J. Prins-Lucas Huisbewaarster Dordrecht 3 Dec. 1883 neen
Coll.
De Directeur van den bouw- en woningdienst (get)


Toegezonden aan de Hoofden van dienst met verzoek de
verlangde opgave, ook negatief bericht, uiterlijk 5 September
a.s. in te zenden.
Dordrecht, 21 Augustus 1942
De secretaris van Dordrecht


Departement van Binnenlandsche Zaken
Nr. 66050 afd. Ambtenarenzaken.
Betreffende: Joodsche echtgenoot.

's-Gravenhage, 11 Augustus 1942.
1. Van den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie ontving ik een schrijven,
waarvan de Nederlandsche vertaling aldus luidt:
Op last van den Heer Rijkscommissaris verzoek ik een lijst samen te stellen van
alle ambtenaren en het overig personeel in 's Rijks dienst, gehuwd met een persoon,
die volgens par. 4 der Verordening nr. 189/40 betreffende ....


den 3. September 1942.
Marinebekleidungsamt,
Papendrechtschestraat,
Dordrecht.

Ich beehre mich Ihnen, anlässlich ihrer telephonischen Frage,
eine Liste der in Dordrecht ansässigen Juden samt ihrer Adressen
zuzuschicken. Leider ist es mir, angesochts der fortwährenden
Aenderungen, nich möglich Ihnen die völlige korrektheit dieser
Liste zu garantieren. Die Fehler sind aber zweifelles inbedeutend.
Der "Directeur van den Bouw- en Woningdienst"
(Baurat)
(get) (Ir. Chr.C. van Buuren)


LIJST VAN PANDEN BEWOOND DOOR J.

Allemans Philip Vriesestraat 45
Bannet Jacob Jan Vethkade 6
Barkelau Esther Vest 57B
Benedictus Emanuel Wijnstraat 87rood
Berg Joseph van den Singel 135
Blitz Jacques Frans Lebretlaan 51
Braadbaart Izaak Reeweg (O) 82
Braadbaart Leendert Groenmarkt 26
Braadbaart Philip Jacob Voorstraat 213
Brandon Mozes Jacob Patersweg 25rood
Breemer Hester Singel 229
Breemer Levie Nathan Singel 86Arood
Cahen Oscar Singel 196
Cohen Hartog Kromhout 133
Cohen Leon Voorstraat 111
Cohen de Heer Mozes Boomstraat 22rood
Dam Henriëtte Judith van Bleekersdijk 35rood
Dam Jacob van Klara- en Mariahof 1rood
Dam Bernard van Vest 116
Duits Jacques Bleekersdijk 23rood
Duits Salomon E. Johan de Wittstraat 23
Frenk Isidor Cronjéstraat 1rood
Gazan Henriëtte E. Voorstraat 110
Gobits Samuel Voorstraat 294boven
Haagman Levie Voorstraat 235
Haber Chaïm S. Steegoversloot 57
Hamburger Emanuel Singel 42
Hartog Emanuel Steegoversloot 55
Hartog Benjamin den Bankastraat 9
Hartog Elisabeth den Sint Jorisweg 30
Hegten Meyer van Corn. van Beverenstraat 10zw
Huiden Isodor van Voorstraat 180rood
Hijmans Hendrik Reeweg (O) 215
Kann Jacob H. (Frans Lebretlaan 51) Hallincqlaan 32
Kapper Levie Sint Jorisweg 11
Katan Barend J. Levensverzekeringstraat 22
Katan Israel Vest 116
Kleinkramer Abraham S. Toulonschelaan 34
Kets de Vries Mozes J. Wijnstraat 129bov.
Kleinkramer Jacob Reeweg (O) 195
Kleinkramer Ruben S. Voorstraat 281
Kloot Hartog Lange Breestraat 2Arood
Leviticus Aäron Spuiweg 94
Leviticus Felix Corn. de Wittstraat 54rd
Leviticus Isidor Vest 179rood
Liepmann Adolph J. Singel 146
Liver Meijer de Singel 110rood
Mansbach (Mannsbach) Paula S. Reviusstraat 16
Mecklenburg Braune B. Leerambachtstraat 13rd
Meusen Salomon B. Houttuinen 13A
Meijer Izaak H. Reeweg (O) 32
Meijer Salomo H. Voorstraat 27rd
Meijer Samuel H. Reeweg (O) 82
Monasch Gabriél Voorstraat 115
Monasch Jacob M. Singel 106Arood
Nathans Jacob Jacob Catsstraat 21
Overweg Bertus Oranjelaan 55
Praag Jacob P. van Binnen Kalkhaven 5rood
Rooij David van Vrieseweg 5rood
Rudnai Guido Stooplaan 18
Salomonson Jacques Wolwevershaven 19
Sluijs Israel van der Sweelinckstraat 44
Spalter Georges Bilderdijkstraat 29
Sons Louis Dubbeldamchestraat 33zw.
Staal David L. Bagijnhof 31
Stad David Burg. de Raadtsingel 23e
Stranders Esther Corn. de Beverenstraat 19rd
Tijn David Mozes van Wijnstraat 129
Vleeschhouwer Juda J. Singel 19rood
Weinberg Meijer Stooplaan 9
Weisz Arpad Bethlehemplein 10Arood
Wijnberg Abraham -
Zadoks Henri Voorstraat 128
Zadoks Joseph Reeweg (O) 10rood

Bouw en Woningdienst Dordrecht
Nieuwstraat 28rood
Dordrecht, 25 September 1942.
Onderwerp: Joodsche woningen
Bijlagen: 1

Aan den heer P.M. Overbeeke,
Oranjepark 39,
Dordrecht

Bijgaand zend ik U de beloofde lijst van Joodse woningen ter inzage.
De directeur van den Bouw- en Woningdienst.


29 Januari 1943.
27538.
Plaatsing overheidspersoneel in Duitschland
1 in 3-voud

Aan
den heer Burgemeester der gemeente
Dordrecht

Ingevolge Uw circulaire nr. 187, dd. 25 Januari 1943, betreffende plaatsing van
overheidspersoneel in Duitschland, heb ik de eer U bij dezen te doen toekomen en
lijst in drievoud van het bij mijn Dienst werkzaam zijnde personeel.
Col. De directeur van den Bouw- en Woningdienst.
naam: voornaam: adres: geboortejaar: titel: beroep: burgel.staat: aantal kinderen: opmerkingen:
Buuren Christaan Gerrit van St. Jorisweg 51 1888 ingenieur directeur gehuwd 6 x
Meulen Albertus van der Vischstraat 15rood 1878 geen inspecteur gehuwd 3 x
Schoorel Johan Hendrik Sluisweg 4 1886 geen techn. opzichter 1e klasse gehuwd geen x
Bouman Hendrik Bankastraat 26 1891 geen techn. opzichter 2e klasse gehuwd geen x
Kugel Derk Bosboom Toussaintstraat 19 1892 geen techn. opzichter 2e klasse gehuwd 3 x
Drogendijk Cornelis Reviusstraat 12 1878 geen techn. opzichter 2e klasse weduwnaar geen x
Hol Dirk Heijsterbachstraat 41 1907 geen techn. opzichter 2e klasse gehuwd 4 x
Brand Cornelis Hendrik Boeroestraat 26 1908 + geen teekenaar 2e klasse gehuwd 4 x
Hoek Matthijs Bertus van Voorstraat 433boven 1906 geen tijdelijk teekenaar gehuwd geen (intellectueel werklooze)
Ridders Hendrikus Gerard Pieter Craijensteijnstraat 95 1896 geen hoofdklerk 2e klasse gehuwd 1 x
Enden Hendrik Laurens Cornelis van der Sweelinckstraat 17 1906 geen administratief ambtenaar gehuwd 2 x (echtgenoote in verwachting)
Woude Willem van der Louis Apolstraat 69 1926 geen jongste bediende ongehuwd geen x
Versteeg Matthijs Paul Krugerstraat 36rood 1885 geen tijd. techn. gehuwd geen x

+ De heer C.H. Brand heeft het volgende onderwijs genoten:
l.o., m.u.l.o., ambachtsschool, middelbaar technisch avondonderwijs, studie opzichter B.N.A., adspirant-opzichter B.N.A. diploma.


NB.
David van Rooij:

- Gezinskaarten Dordrecht 1918-1937:
1. David de Rooij 18-6-1872 Utrecht, GK, (aannemer verhuizingen) glazenwasscher, tr. Dordrecht 5-11-1903;
2. Jansje Westmaas, 13-8-1883 Oudshoorn, GK, 2 dec 1931 naar Schiedam, Schie 116;
3. Arie Jacobus de Rooij 15-3-1910 Dordrecht, GK, glazenwasscher, 2 nov 1934 eigen kaart;
4. Martin Leendert Frohwein, neef, 6-4-1924 Dordrecht, NH, 8-11-1932 uit Den Haag, z.b., 7 febr. 1933 eigen kaart;
5. Martin Leendert Frohwein, neef, 6-4-1924 Dordrecht, NH, 1 mei 1934 van eigen kaart, 17 apr 1936 naar Soerabaja, Nederl.Indie;
Wonende: Vrieseweg 27boven, 23boven, 5rood;
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/proxy/archief/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7982953&milang=nl&misort=last_mod|desc&miview=viewer2

Jacques Blitz (NB. Joodse ouders, maar geen religie bij vestiging in Dordrecht):

- Woningkaart 1942-1971:
Frans Lebretlaan 51 (33)
Jacques Blitz
Datum van aangifte, in: 25-04-1940
Vorige woonplaats of adres: Wassenaar, Hyacinthstraat 9
Datum van aangifte, uit: 17-04-1952
Nieuwe woonplaats of adres: Breda, Cimburgalaan 60.

Laatst gewijzigd: juli 2023