Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Joodsche Coördinatie Commissie: bij Dordtenaren door Joden in beheer gegeven goederen (1945)[1] RAD 345-88 aantekeningen betreffende door Joden bij Dordtenaren in beheer gegeven goederen (1945)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 345 Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht
Inventarisnummer: 88 Aantekeningen betreffende door Joden bij Dordtenaren in beheer gegeven goederen (1945)

(transcriptie door E. van Dooremalen)


(inventarisnummer 88)Nummer Aangever Bezittingen
1 A.H. Bisschop, Berkepad 8 alhier. Zuster Monasch
Ind. Handwerktafel
Ind. bijouterie kistje
koffer leeg?
14 zilv. lepels
zilv. eierdop

(achterkant: formulier A 'Inwisseling of storting van Rijksmarken')
(2) Aangifte M. Frenk in Haamstede (Z) Kloosterweg Kind mannelijk
Alex of Jopie Lipschits, geb. +- 1939
Kind weggehaald bij
Maris, Schieweg 227 Rotterdam, agent v. verzekering
getuige v. 't Hof, I Pijnackerstraat 7;
Kind woond bij
G.M. Klompe, Kloosterweg Haamstede
en 2 1/2 jaar geen geld gekregen
v.d. deur weggestuurd bij Maris
opgegeven bij de P.P.F. R'dam
2 C. Blaak, Vlietweg 26 tijd p/a E.D. Dekkerstr. 11 Dordrecht, 28 Junij 1945
Aan de Joodsche Coördinatie Commissie
Wijnstraat 128 te Dordrecht

Ik deel U mede dat ik van een mij bevriende
joodsche familie onder beheer heb:
1 boekenkast zonder inhoud,
1 bank,
2 feautuils,
1 tijdschriften of muziekmeubeltje,
1 piano;
eertijds eigendom van de fam. Breemer, gewoond hebbende aan de Singel 86a rood.
(get) C. Blaak
2a Mededeeling van den Heer K.A. Bodegom
(thans won. Vischstraat 6rood)
dat er stapel boeken (hebreesche) en anderen gedenkalbum
op verzoek
v.d. Heer Eijl, Schiedam
zullen bezorgd worden bij
de Raat Singel 231 of 227

(K.A. Bodegom)
4 J. de Bondt, Singel 78a Dordt voor
Aangifte Jos.v.d. Bergh, Singel Dordt
f. 5000,-
5 A.Z. Bos Dordrecht 27 Juli '45 Bosb. Touss(aint)str. 2

Aan de Joodse Coördinatie Com.sie Afd. Dordrecht

Hierbij deel ik u mede dat het
volgende, van Joods bezit afkomstig, in
mijn berusting is
1 biljet à f 1000 APo22959, directie van het P.I.Z. Franselaan Amsterdam naam onbekend [afgegeven 10/7/45]
1 biljet à f 1000 AOo43751, directie van het P.I.Z. Franselaan Amsterdam naam onbekend [afgegeven 10/7/45]
2 zilveren armbanden
1 zilveren bedelketting
1 zilveren ketting met briljanten(?) hanger
1 zilveren servetband
2 zilveren theelepeltjes
1 gouden ring met zwarten steen
1 zwart veulen? bontjas
Allen toebehoorende van de familie
A. v. Dijk Burgem. de Raadtsingel alhier.
Hoogachtend
(get.) .... Bos [A.Z. Bos]

(achterkant: Aan het Bureau Joodse Coordinatie Commissie afd Dordrecht, Wijnstraat 128 Dordrecht, Afzender: .... Bos, Bosb. Touss.str. 2 Dordrecht)
11 J. Euser, Ringdijk 297 Zwijndrecht een partij boeken (joodsche boeken)
een Moonlamp [kroonlamp]
van D. (Fonteijn) van Tijn
12 Mevr. v.d. Flier, Rozenhof 5 alhier 1 wasmand met babykleertje van B.J. Katan
wollen kleertjes door mot vergaan [opgeg. 13/9/45]
12b, zie 12c J.G. [Johan George] Geuvels, Singel 84 van J. Zadoks
5 of 6 doozen breibaar [breekbaar] glas aardewerk
ondergebracht bij de brouwerij
12c J.G. [Johan George] Geuvels, Singel 84 aangifte voor L. Breemer
zwarte busbak(?) met spiegel
later wegnemen
bij de brouwerij

(J.G. Geuvels)
12d A.E. Gomm, notaris, postrek. 128379 Dordrecht, 16 Juli 1945
18 Aardappelmarkt
telefoon 4412

Aan de Joodsche Coördinatie Commissie Afd Dordrecht, Wijnstraat 128
Weledelgestrenge Heeren,
Ten behoeve van den afwezige
Salomon Herman Meijer
vleeschhouwer, laatst gewoond hebbende te Dordrecht Voorstraat 27rood
beheer ik 2 hypothecaire vorderingen dd. 23 October 1925 ten lasten van:
1e den heer B. Oosten - later dienst weduwe - Jacob Catsstraat 43
2e den Heer G.J. Ton, Jacob Catsstraat 27
De vordering sub 1 is inmiddels geheel afgelost op 26 Maart '45 en 7 Meij '45 met f 1.000 en f 14.00,- = 2.400,-
aan rente sedert 21 April 1943 is ontvangen f 328,33
De vordering sub 2, oorspronkelijk groot f 2.200,- bedraagt nu nog per resto: f 2.000,-
aann rente sedert 21 April 1943 is ontvangen f 260,-
Totaal ontvangen f 2.988,33
Van dit totaal is een bedrag van 29 + f 100 of f 2900 ingeleverd
bij De Twentsche Bank alhier ingevolge de jongsten monetairen maatregel.
Hiervan is door mij ook bericht gedaan aan de Incasso-Bank
kantoor Dordrecht, aan wie die vorderingen verpand zijn.
Hoogachtend, Uw dw.
A.E. Gomm
15 A. Hurkmans, Sluisweg 27 Dordt voor de fam. van Dijk, Burg. de Raedtsingel
slaapkamerart.(?)
dieverse(?)
fauteull, enz enz kleine voorwerpen
Israëls Hatenweg 33 Rotterdam
p/a Borghaus, zwager v. Dijk

(A. Hurkmans)
17a L. Kapper, St. Jorisweg 11 alhier aangifte geschiedt voor zijn zuster Mej. L. Kapper, Amsterdam
zijn vader T. Kapper
en verder familieleden
+- f 7000,-
20 J.H. Kloppert, Kromhout 133rood heeft kleine goederen van HARTOG COHEN
De zuster van Mevrouw Cohen genaamd Fie
heeft deze goederen weggehaald en gebracht
by Schouten wonende Pieterman gem. Zwyndrecht
alwaar Fie tydelyk woont.
21 Mejuffrouw H. Konings, Steegoversloot 51 heeft in bezit van
D. van Tyn F. 700,-
van Haber F. 550
in bezit Joodsche Coord. commissie afd. Dordrecht
22 S. v.d. Koogh, Reeweg 113 Dordt Een gezegelde
inhoud onbekend
toebehorend aan de (dames B) familie Braadbaart, Bleekersdijk
in de safe bij firma E. Benedictus
24 A. Krul, Reeweg 80a alhier heeft in bezit van
Izak Braadbaart en van zijn dochter Anna
geld-sieraden
26 W.H. Leijerweerd Aan het Bureau van de Joodsche
Coördinatie Commissie, Afd. Dordrecht, Wijnstr. 128

Ondergetekende W.H. Leijerweerd
wonende te Dordrecht, Frederikstr. 26
geeft hierbij gevolg aan de oproep in
en plaatselijk dagblad tot aangifte
van Joodsch bezit.
In zijn bezit is, afkomstig van
Mej. Jetty Breemer de navolgende
goederen en boeken:
1 wollen rok
3 blouses
4 wollen truitjes
1 zijden sjaal
2 japonnen

Boeken:
De kleinste Rebel
Drie meisjes
Loek's Film Carrière
Voorts een Bos School Atlas

De fam. Breemer heeft zich
helaas nog niet gemeld.
Mochten zij zich t.z.t. wat
wij hopen nog melden, dan
kunnen zij hun rechten ook
nog doen gelden op een cano.
Indien gewenscht wil ik
hierover wel een nadere toelichting geven.
Verder kan Mej. J. van Holten
(haar laatst bekende adres is:
Rapopscheweg 39 Arnhem) ontegenzeggelijk
meedere inlichtingen geven over
bezittingen en eigendommen van de fam. Breemer.
Een oom van Mej. van Holten
woont Schotelstr. 32 Dordrecht
Deze van Holten zal vermoedelijk
wel weten waar zijn nicht
momenteel woonachtig is.
Voorts is mij bekend, dat bij
de arrestatie van de fam. Breemer
door de politieke politie de fam.
Breemer tijdelijk is ondergebracht
op het politiebureau.
Hier is hun door de Duitschers veel geld ontnomen.
Mocht U eventueel meerdere inlichtingen wenschen dan
verklaar ik mij daartoe gaarne bereid.
Hoogachtend Uw dw.
Leijerweerd
27a Pieter Nannings, Noordendijk 5 alhier aangifte gescheidt voor
fam. Meijer - Reeweg
1 fleschje met goud montuur
1 gouden armband
1 gouden halsketting met 5 goud stukjes
nog 1 gouden 5 stukje
nog 1/2 Pond goud
1 gouden aanhangsel met steen
1 los steentje
1 gouden broche
3 gouden ringen
1 gouden horloge met gouden ketting
1 tinnen peperbusje
9/1000
1/500 Bankbiljetten

afgegeven aan R.F. v.d. Bos(?) Braadbaart 19/7/42
28 (C. v.d. Linden, Mariastraat 7 alhier)
G. [Gerrit] de Meij, Voorstraat 276
(Van B.J. Katan
17 hebr. boeken
(enkel zelfgeschreven en be...(?))


van L. Breemer
zilver cigarettebr.(?)
goud. horlogeketting
van L. Breemer

M.A. de Meij, Voorstraat 276
(v. Jac) v. Marc Monasch, Singel 96zw
moet uitgezocht worden
29 J.A. Monster, Gorinchem
telefoon 2841
(afgerekend) Bureau van de Jodsche Coördinatie Commissie, Wijnstraat 128 DORDREECHT

GORINCHEM, 28 Juni 1945.

Mijne Heeren,
Ingevolge een advertentie in "Trouw" van 25 juni, deel
ik U mede dat ik van den heer D. [David] Blokjesman [1885-1942], gewoond hebbende
Blasiusstraat 44 te Amsterdam, vor zijn deportatie
in bewaring heb ontvangen gelden en sieraden volgens bijgaande
specificatie.
Genoende Heer Blokjesman was agent van Engelsche en
Canadeesche firma's, en had van enkele firma's goederen
in depot, welke artikelen in de bezettingstijd door den
Heer Blokjesman aan zijn geregelde afnemers op de gewone
wijze zijn verkocht. De betaling door dhr. Blokjesman
naar Engeland of Canada was natuurlijk niet mogelijk,
maar nu het geldverkeer weer geregeld is zouden deze
firma's m.i. mede recht hebben, tenminste indien er van
de familie Blokjesman niets meer bekend wordt.
Ik laat hier volgen de namen van 2 firma's waarvan
ik weet dat de heer Blokjesman geregeld zaken deed, n.l.:
Edward Macbean & Co. Ltd., Glasgow
Northern Rubber Company Ltd.

Van laatstgenoemde firma is mij geen plaats van vestiging bekend.
Ik meende goed te dien U van een en andere op de hoogte
te stellen. De b.b. 1a f 1000,- zulen waarschijnlijk een vlotte afwerking vertragen.
Gaarne ben ik tot Uw dienst tot het verstrekken van
nadere inlichtingen. Tenslotte deel ik U nog mede dat
ik een afschrift van deze brief verzend aan bovenbedoelde
fa,. Edward Macbean & Co.Lts te Glasgow.

Hoogachtend
p.proc. J.A. MONSTER

specificatie van onder zijn berusting zijnde gelden en sieraden:
(z.o.z.)

9 gouden tientjes
1 gouden tientje (als broche)
1 diamanten speld, groot, alles in wit goud gezet
1 diamanten speld, klein, alles in wit goud gezet
2 briljanten oorknoppen, alles in wit goud gezet
1 briljanten ring, alles in wit goud gezet
14 b.b. à f 1000,- genummerd:
AR 058728
AL 086221
AQ 015043
AQ 043716
AR 075408
AR 030585
AR 030587
AR 047563
AR 047564
AR 083204
AR 052560
AR 006972
AR 047733
AR 012902

5 b.b. a f 100
BZ 081365
BD 058780
HR 054668
EB 041704
BI 0833956
33 (T..-bureau Ontv. v.d. Registratie)
J.H. v.d. Rest, Corn. v. Beverenstr. 14rood
van de dames Spanje
4 stoelen, 1 tafel, (buffet), kleine tafel
2 schilderijen

bewuste 4 stoelen, 1 tafel
Afgegeven aan haar zoon op verzoek van Spanje, H. v.d. Rest, Aardappelmarkt 1rood
Wordt gezonden per boot aan mevr. Marianne den Hartog, Gorinchem

31b Commissariaat van politie Dordrecht DORDRECHT, den 23 Juli 1945.
Postbus 35.

Aan het Bureau van de Joodsche Coördinatiecommissie Afd. Dordrecht-Wijnstraat 128 Dordrecht

Hierbij heb ik de eer U mede te
deelen dat de navolgende goederen zich aan mijn bureau bevinden, t.w.:
2 armstoelen en 6 bijbehoorende stoelen, old finish, overtrokken met groen pluche, vermoedelijk toebehoord hebbend aan de familie Bremer of Monasch
1 stalen schrijfbureau vermoedelijk van de fam. Monasch
1 eikenhouten type-tafel
2 ledige ijzeren geldkistjes
1 klein model Old-finish gangspiegel
2 schilderijen (landschap)

De wn.d Commissaris van Politie
36 A. Roth - Opticien
Ziekenverplegingsartikelen, Voorstraat 342
Dordrecht, 25 Juni 1945.
Aan de Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Wijnstraat 128 Dordrecht

Naar aanleiding van Uw oproep in de dagbladen
deel ik U mede dat destijds door den WelEd. Zeergel. Heer Dr. O. Cahen in bewaring
zijn gegeven eenig huisraad en het instrumentarium.
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend, A. Roth Foeken

nadere opgave ontvangen
9 schilderijen
1 paar tafeltjes
op 2/8/45

37 firma v. Rije & Co (Groenhard) in bezit en stofzuiger behorend aan (vermoedelijk) Meijer (gewoond Blijenburgstr. (Corn. v. Bev.)) (van waarschijnlijk) J.H. Meijer
Reeweg
39 G.J. [Gerrit Johannes] Schulders, Voorstraat 324 Aan te geven eigendom van den heer
R. Kleinkramer gewoond hebbende aan de
Voorstraat No. 281 te Dordrecht
4 biljetten van f 1000,-
1 zilveren vischcouvert groot in etui
1 zilveren vischcouvert klein
2 zilveren vleeschvorkjes
1 zilveren bonbonmandje
1 zilveren tangetje
2 zilveren eetlepels
2 zilveren eetvorken
1 zilveren sauslepel
1 zilveren groentelepel
1 zilveren cakeprik
1 zilveren taartschep
2 zilveren suikerschepjes
1 zilveren zuurvorkje
6 zilveren theelepeltjes
3 zilveren servetbanden
3 zilveren vingerdoekbandjes
1 zilveren lekbakje
2 kristallen zoutvaatje n/zilv rand en
2 daarbij behoorende lepetjes
6 "Gero" dessertmessen in etui (doos)

Juni 1945
G.J. Schulders, Voorstraat 324
40 M. v.d. Schulp, Steegoversloot 17 in bezit van Sally Meijer, Voorstraat
messen, vorken, lepeltjes
f 2280,- Bankbiljetten
slagersjas, schort
lakens etc gestolen in een pakhuis
beetje goud zilver, goud f...(?)

(J. van Dalen, Wijnstraat 44
hebr. boeken van Louis den Hartog)

41 F.W. [Franciscus Willem] van Sluijs, Lange Breestraat 10 van Hartog Cohen
1 naaimachine, Kerkboeken
Serviesgoed (Wed. v. Gelder, Bleekersdijk)

[in potlood:] S. Kloots v. Gelder
43a
W. Sterk, Voorstraat 213 aangifte geschiedt
van Th. Braadbaart
koper standaard
koper vaas

wil onderzoek door bevoegde instantie
44a opgave van Mevr. (Weis) (Schalter) Spalter, Spuiweg 94 beweert [bewaard] bij de familie Jas
porcelein

bij J.A. Gerritse, Toull.laan
1 of 2 schilderijen
van fam. Weiss
46 Fa. A. te Veldhuis, Kromhout 11 Het volgende Jodenbezit is bij de Fa. A. te Veldhuis, Kromhout 11 te Dordrecht opgeslagen, t.w.

I. BRAADBAART, REEWEG 82.
Doos inhoudende:
12 zilveren lepels, 12 zilveren dessertlepels, 1 zilveren notenkraker,
1 zilveren taartenschep, 1 zilveren opener, 12 zilveren vorken en 6 zilveren messen.
[I.H. MEIJER, REEWEG 92.
1 Centrale verwarmingsketel.
S.H. MEIJER, REEWEG 82.
1 Kolenfornuis, 1 gascomfoor, 1 primusbrander, 1 tuinslang, 2 pannetjes,
1 kookpot, 2 emmers
48 Mevrouw Veringa, Voorstraat b/h Scheffersplein heeft in bezit van Hageman
?
49a Mej. J.E. Visser, Kerkbuurt 116 Papendrecht een vordering op
Haber Steegoversloot
f 425,-- voor bontmantel

op spoorboekje
50a D. Vogelzang, Lange Breestr. 11 alh. van D. v. Tijn
1 winkelstoel
1 ouderw. haartang
1 antiek aschbakje
51 Dr. W.A. Vos, Bleekersdijk 45 Henriëtte v. Dam, heeft geld gegeven f 1200
met conditie 2 jaren te bewaren in den oorlog
helft aan de kerk
helft aan haar (niet) wil
thans in beheer bij de Joodsche Coordinatie Commissie afd. Dordt
53 J. Wisman, Wijnstraat 62 1 koffer inhoudende
pannen, borden etc
van de familie Monasch
59 wasscherij Kuipers, Singel 146 ? J. v.d. Bergh, Singel 135.
Wasscherij Kuipers, Singel 146 ?
Koffer met linnegoed.
60 mej. Lachnit, Voorstraat 208 Haagman,
Voorstraat hoek Scheffersplein
Mej. Lachnit, Voorstraat 208
Meubelair, Linnegoed, Heerencostuums, Etalagemateriaal
4 briefjes van F. 1000,-
63 zie nr. 61 - Kleinkramer, Toulonschelaan
Sieraden en goud in bezit van iemand, die
wel aangifte heeft gedaan, maar waarvan de
naam niet is opgegeven.
62 Naber, Voorstraat 99 Familie Monasch, Voorstraat 115.
Naber, Voorstraat 99
Diverse goederen
64 D. Schriek, Reeweg O. 19 Jos. Zadoks, Reeweg 19rood
D. Schriek, Reeweg O. 19
Diverse goederen
66 J.G. Veen, Herradesstraat 12 Drs. B.A. Cohen
J.G. Veen, Herradesstraat 12.
Dames- en Heerenkleeding. Schoenen
67 J.G. Veen, Herradesstraat 12 B.J. Katan
J.G. Veen, Herradesstraat 12.
Boekenkastje met vele boeken.
68 in 't Veld, Weeshuisplein
Breemer
In 't Veld, Weeshuisplein
Haarden.
69 Sj. Vos, Singel 10 Breemer, L.
Sj. Vos, Singel 10
Tafelzilver, Zilver specie, Geldkistje
Effecten, Joodsche Kerkboeken
Aan Eijl Schiedam opgegeven.
- Jas, Dubbeldam (D.F.C.) + Dam, Reeweg Jas, Dubbeldam (D.F.C.)
Goederen van Joden
Dam, Reeweg
Goederen van Joden
- Gordijn Gordijn
Meubels voor verschillende Joden
- Hoorn, Voorstraat Goederen van R.S. Kleinkramer
volgens mededeeling van de Heer Hoorn
dat van Boxel Voorstraat ook goederen in bewaring hebben.

R.S. Kleinkramer
(Cassa) Kasregister bij Jansen, Voorstraat 370

(op de achterkant: allerlei getallen/berekeningen)

Laatst gewijzigd: februari 2023.