Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Joodse Coördinatiecommissie: ingekomen en uitgaande brieven (1945)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 345 (Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer: 63 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven (Joodse Coördinatiecommissie)

(transcriptie door E. van Dooremalen)


(inventarisnummer 63)


[1] mei 1945 Joodse Coördinatiecommissie

JOODSCHE COORDINATIE COMMISSIE

voor het bevrijde Nederlandsche gebied
Jan Luikenstraat 23
Eindhoven

Eindhoven Ijar 5705/Mei 1945.
Aan de
JODEN IN HET NIEUW-BEVRIJD GEBIED
Wij wenschen U in de eerste plaats van harte geluk met Uw bevrijding.
Wij willen U op de hoogte brengen van hetgeen in het Zui-
den van Nederland door en voor de Joden werd tot stand ge-
bracht. Uw medewerking wordt, zoals vanzelf spreekt, met
dankbaarheid begroet en zooveel mogelijk staan wij U ten
dienste, indien U een beroep doet op onze hulp.

In Januarij j.l. werd te Eindhoven opgericht de "Joodsche
Coordinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandsche ge-
bied", die zich ten doel stelt:

1. Een centrum te vormen voor het verstrekken van inlich-
tingen en het verleenen van adviezen omtrent specigiel Jood-
sche aangelegenheden aan officieele en niet-officieele instan-
ties en personen in Nederland en elders;
2. Op te treden als vertrouwenspost voor buitenlandsche
Joodsche hulporganisaties;
3. Samen te werken met reeds gevormde en nog te vormen
commissies van Nederlandsche Joden in het buitenland;
4. Een onderzoek in te stellen naar de huidige verbliojplaats
van Joden, die op 10 Mei 1940 in Nederland woonachtig waren,
b.v. ten einde verbroken familieverbanden zoo spoedig mogelijk
te herstellen. Hiertoe is het Centraal Registratie Bureau,
onder leiding van den Heert S. Roet, dat sinds November 1944
bestaat, opgenomen in het raam der werkzaamheden van de
commissie;
5. Het voorzien in het, mede door vernietingsmaatregelen der
Duitschers, ontstane tekort aan artikelen voor religieus gebruik;
6. Het treffen van maatregelen voor hulpverleening aan Noord-Nederland, voor
zoover het specifiek Joodsche belangen betreft.

In het bestuur der Joodse Coordinatie Commissie hebben
zitting:
A. de Jong, voorz. Kap.
I. Spangenthal vice-voorz.
S. Eisenmann wnd. secr.
J. v. Amerongen, penn.
S. Roet, leider Registratiebureau
Mr. K.J. Edersheim, J.J. Hartogs, S.S. Meyer, Kap. L. v.d. Rhoer, B.E. Spiero, L.M.H. Sternfeld, I. Tugendhaft
Mevr. Dr. M. Spangenthal-Pinkhof, algemeen adviseuse.


Alle leden beschouwen zich als voorloopig
en zullen, wanneer er grootere gedeelten van Holland vrij
komen en er voldoende communucatie middelen zijn, hun plaatsen ter beschikking stellen.
De Joodsche Coordinatie Commissie stelde de volgende studiecommissies in:
I. Religieuse en Cultureele aangelegenheden;
II. Organisatie van de Joodsche gemeenschap;
III. Medische en Sociale aangelegenheden en Repatrieering;
IV. Belangen van Minderjarigen;
V. Juridische aangelegenheden;
VI. Financieel-economische aangelegenheden en Rechtsherstel;
VII. Vereenigingen en Stichtingen;
VIII. Belangen van niet-Nederlandsche Joden.

Bij het Centraal Registratie Bureau zijn reeds geregistreerd
de namen van 5000 Joden, die in het Zuiden en Oosten zijn
opgedoken. Dagelijks komen nieuwe opgaven binnen. Exemplaren van lijsten met namen, welke regelmatig worden
aangevuld, liggen ter inzage op het bureau van de Joodsche Gemeente te Uwent, resp. in de hoofdplaats van Uw rayon, of
zullen zoo spoedig mogelijk daar aanwezig zijn.
Bovendien zijn de volgende lijsten ter inzage van Joden uit Nederland
a) die in België woonachtig zijn;
b) die in Zwitserland uit Theresienstadt zijn aangekomen;
c) die in Palestina en Algiers uit Bergen-Belsen zijn aangekomen.
Bij het Centraal Registratie Bureau kunnen inlichtingen worden gevraagd omttent de verblijfplaats van bepaalde personen.

De Joodsche Coordinatie Commissie werd begin April door
alle Joodsche Gemeenten en comité's in het toen bevrijde gebied,
als haar vertegenwoordiger erkend.
Majoor S. Rodriques Pereira is door de Nederlandsche regeering
aangesteld als legerrabbijn de Brigade "Prinses Irene"
en tevens is hem de behartiging der belangen der Nederlandsche
Joden opgedragen. Zoolang nog geen Nederlandsche rabbijn beschikbaar is,
heeft hij zich bereid verklaard rabbinale beslissingen te nemen.

Wij hopen op zoo spoeding en zooveel mogelijk contact met U
allen. Het adres der J.C.C. is JAN LUIKENSTRAAT 23 EINDHOVEN
TEL. 2353.

Met de allerbeste wenschen,
JOODSCHE COORDINATIE COMMISSIE
voor het bevrijde Nederlandsche gebied

Laatst gewijzigd: februari 2023.