Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de 10de penning (1558) (1515 records)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.03 Staten van Holland voor 1572 (www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_3.01.03.ead.pdf)
Inventarisnumemr: 929 (Dordrecht)
(Kohieren van de 10e penning van 1556 (1556-1562). Deze 10e penning werd volgens het akkoord van 17 december 1556 geheven van het inkomen uit onroerende goederen binnen en buiten de schildtalen, renten enz. De heffing geschiedde namens de Staten door de ontvanger generaal. De kohieren, bij de rekening overgelegd, zijn ook hier spoedig als een zelfstandige collectie beschouwd. Een groot gedeelte zowel van de oorspronkelijke kohieren als van die voor het recolement (1561/64) is ook hier verloren gegaan)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


NB. (14-09-2019) het laatste kwartier ontbreekt. (lees: Oud Dordrecht 2019/2 'Dordtse bronnen - een digital vervolg');
NB. (14-09-2019) complete bron komt op de website van de Vereniging Oud-Dordrecht (najaar 2019);


Kohier van de 10de penning (1558)

folio 1 1558 meester Aart Staaszoon

Bron: SvH929 Folionr: 1 Aktenr: Jaar: 1558
Voornaam Patroniem Familienaam Beroep/Toenaam: meester Aart Staaszoon
Huis/Gebouw Straat: huis met houttuin Grotekerksbuurt Grotekerksplein - Tolbrugstraat WZ
Andere topografische naam Geografische naam:
Onderwerp: belastingen tiende penning
Bijzonderheden: eigenaar, huurwaarde 42 Rijnsgulden
Opmerking: Den negen en twintichsten july anno vijftien hondert acht ende vijftich zijn geordonneert bij der cameren van Dordrecht naervolgende die ordonnantie van den Hove van Hollant meester Aert van der Lede Staessoen, Frans Molen, Pieter Govertsoen, Ghijsbrecht van Harlem ende Wis Janssoen, retrecker der selver stede, omme te taxeren die huyere van die huysen staende binnen Dordrecht ende daerof te calculeren den tienden penning gecontribueert te worden tot diminutie van de drie hondert twintich duysent guldens de koninklijke majesteit geconsenteert over Hollant. Beginnende eerst ande poirtsijde van den rooster of ande noertsijde opgaende oostwaert naer t Groote Hooft toe die zelve sijde. Meester Aert Staessoens huys metten houthuyn van voren tot afteren, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den tienden penning IIII Rinsgulden IIII stuvers

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).