Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Machtigingen kantonrechter opneming krankzinnigen 1919-1942


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 153
Inventarisnummer: 33 (machtigingen kantonrechter krankzinnigen 1919-1942)

(scans verkrijgbaar)

Krankzinnigen 1919-1942


- [1] (Arrondissement Dordrecht, Parket van den Officier van Justitie La. B No. 1959; 25-8-1919) Bartholomeus Marcelis Dekker, 47 jaar, fabrieksarbeider, wonende te Dordrecht, in het Rijks Krankzinnigen gesticht te Medemblik;

- [1] (Kantongerecht Dordrecht No. 794; 17-2-1919) Ik heb de eer U Ed. te berichten, dat door mij bij beschikking van heden machtiging is verleend om K.G. Taat, officier van het Leger des Heils alhier Riedijk 38 om zijn echtgenoot Hermina Sonnega voorloopig te doen opnemen in het krankzinnigen gesticht Bloemendaal te Loosduinen. De Kantonrechter.

- [2] (Gemeentebestuur van Dordrecht, Nr. 184.22; 26-8-1919)
Aan: Mej. A.M. Dekker-van Es, te Dordrecht, Torenstraat 60
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer President van de Arrondissements-Rechtbank alhier, den 22 Augustus jl machtiging heeft verleend om Uwen echtgenoot Bartholomeus Marcelis Dekker te doen opnemen
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen te Medemblik.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.

- [2] (Kantongerecht Dordrecht No. 864; Dordrecht 23-3-1920) Ik heb de eer U.E.A. mede te deelen dat door mij bij beschikking van heden machtiging is verleend aan R. Gravesteijn, wonende te Dordrecht, om zijn echtgenoote Antonia Maria van den Beemt voorloopig te doen opnemen in het krankzinnigengesticht Voorburg te Vucht. De Kantonrechter voorn.

- [3] (Gemeentebestuur van Dordrecht, Nr. 184.22; 25-3-1920)
AAN Den Heer A. van den Beemt, Knoopmakersgang 5 te Dordrecht
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, den 23 Maart 1920
machtiging heeft verleend om Uwen zuster Antonia Maria van den Beemt te doen opnemen
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Voorburg" te Vucht.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) M. van Zanten, L.B.

- [4] (No. 177; Utrecht, den 10 Novr. 1920)
Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek
van Tannetje Roggeband, gehuwd met D. Hoebee Jz handelaar in materialen te Dordrecht Kromhout 75,
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
hare dochter Hendrika Johanna Hoebee, wonende alsboven, tijdelijk te Utrecht, i/d Rijksklinieken
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Oude Rosenburg" te Loosduinen.

- [5] (Gemeentebestuur van Dordrecht, Nr. 184.22; 16-11-1920)
AAN den Heer D. Hoebee Jzn te Dordrecht, Kromhout 75
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht, den 10 dezer
machtiging heeft verleend om Uwen dochter Hendrika Johanna Hoebee voorloopig
te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Oude Rosenburg" te Loosduinen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) M. van Zanten, L.B.

- [6] (Utrecht, den 1 December 1922) Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek van
Helena Johanna Krim, echtgenoote van Johan Hendrik Jakob de Zoete, zonder beroep, wonende Dordrecht Toulonschelaan no 7,
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
haar dochter Flora Hendrika Ernestina de Zoete, kantoorbediende, wonende als boven, doch tijdelijk verblijvende in de Rijkskliniek te Utrecht,
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht.
De Kantonrechter te Utrecht.

- [7] (Gemeentebestuur van Dordrecht, Nr. 184.22; 7-12-1922)
AAN den Heer J.H.J. te Dordrecht, Toulonschelaan 7
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht, den 1e December jl
machtiging heeft verleend om Uwe dochter Flora Hendrika Ernestina de Zoete voorloopig
te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) Wijtema.

- [8] (Utrecht, den 2- September 1924)
Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek
van Tryntje Sygje Stehouwer, echtgenoote van Willem Hendrik Roobol, wonende te Enschede, Gronauschestraat 126.
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
haar zoon Johannes Willem Roobol, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, Voorstraat 129, thans verblyvende in de Ryksklinieken te Utrecht,
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Brinkgreve" te Deventer.
De Kantonrechter te Utrecht.
Ns. den Kantonrechter, van Reenen.

- [9] (Gemeentebestuur van Dordrecht, Nr. 1842.2; 24-9-1924)
AAN Mevrouw de Wed. J. Roobol-Veldhuizen, Geldeloozepad 33 alhier
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht, den 20e September jl
machtiging heeft verleend om Uwen kleinzoon Johannes Willem Roobol voorloopig te doen opnemen
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Brinkgreve" te Deventer. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- [10] (Utrecht den 3 Juni 1925)
Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek van
Pieter Adriaan Hoogenboezem, sleepdienstondernemer, te Dordrecht.
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
zijne echtgenoote Neeltje van Nugteren
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen Oud Rozenburg te Loosduinen.
Ns. Den Kantonrechter te Utrecht.
van Reenen.

- [11] (Gemeentebestuur van Dordrecht, Nr. 1950(184.22); 4-6-1925)
AAN Mevrouw de Wed. R. van Nugteren, Ringdijk 143 Zwijndrecht
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, 3e Juni jl
machtiging heeft verleend om Uwen dochter Neeltje van Nugteren echtgenoote van den heer Pieter Adriaan Hoogenboezem voorloopig
te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Oud Rozenburg" te Loosduinen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (Utrecht den 27 Juni 1927)
Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek van
Alberdina van de Dorpel, weduwe van Cornelis Johannes Jorissen, zonder beroep, wonende te Dordrecht M. Steinstraat no. 45.
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
haar zoon Gerardus Cornelis Jorissen, brievenbesteller, wonende als boven
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Reinier van Arkel" te 's Hertogenbosch.
Ns. Den Kantonrechter te Utrecht, van Reenen, w. Griffier

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 1946; Dordrecht, 28 Juni 1927)
AAN Mej. M.M. Jorissen, Mart. Steijnstraat 5, Dordrecht
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht, den 27e Juni jl
machtiging heeft verleend om Uwer broeder Gerardus Cornelis Jorissen voorloopig
te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Reinier van Arkel" te 's Hertogenbosch.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (Utrecht den 27 Decmeber 1928)
Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek van
Adrianus Cornelis Hofman, wynhandelaar, wonende te Utrecht, Oude Gracht No. 59.
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
zyn broeder Pieter Adriaan Cornelis Hofman, sigarenhandelaar, wonende te Dordrecht, Voorstraat No. 154
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Endegeest" te Oegstgeest.
Ns. Den Kantonrechter te Utrecht, van Reenen, w. Griffier

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 36; Dordrecht, 3 Januari 1929)
AAN Mevrouw P.A.C. Hofman, Voorstraat 154 alhier
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht, den 27e December jl
machtiging heeft verleend om Uwer echtgenoot Pieter Adriaan Cornelis Hofman voorloopig
te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Endegeest" te Oegstgeest.
De Burgemeester van Dordrecht de Gaay Fortman.

- (KANTONGERECHT UTRECHT, No. 69 (1.642.2); Utrecht den 27 Mei 1929)
Ik heb de eer UEA. mede te deelen dat ik heden op het daartoe strekkende verzoek van
Helena Johanna de Zoete geboren Krim, wonende te Dordrecht, Toulonschelaan No. 7
machtiging heb verleend tot voorlopige plaatsing van
haar echtgenoot Johannes Hendrik Jacob de Zoete, wonende te Dordrecht als boven, tyd. verbl. in het Chr. Sanatorium voor Zenuwlyders te Zeist
in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Willem Arntszstichting" te Utrecht.
Ns. Den Kantonrechter te Utrecht, van Reenen, w. Griffier

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 1540 (1.842.3); Dordrecht, 31 Mei 1929)
AAN Mevrouw de Wed. Joh.a de Jonge-de Zoete, Dorpsstraat 44a, Ginneken
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht, den 27e Meij jl deze machtiging heeft verleend om Uwer broeder Johannes Hendrik Jacob de Zoete voorloopig
te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen te "Willem Arntszstichting" te Utrecht.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 2334 (1.842.3); Dordrecht, 16 Juli 1931)
AAN Mevrouw de Wed. P.W.G. Nebbens Sterling geb. de Kat, Dordrecht van Beverenstraat 9
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, 14e Juli 1931
machtiging heeft verleend om Uwe schoonzuster Mej. E.H. Nebbens Sterling
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Willem Arntszstichting" te Zeist.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (ingekomen 18 juli 1931, 1.842.2.4)(KANTONGERECHT APELDOORN, 17 Juli 1931)
AAN den Heer Burgemeester te Dordrecht (Vlg. mededeling ...volking op 18 juli uit het bevolkingreg. afgeschreven)
Namens den Heer Kantonrechter heb ik de eer UE.A., ter
voldoening aan artikel 19 der Wet van 27 April 1884, Stbl. 96,
te berichten, dat blijkens hedden ontvangen kennisgeving in het
krankzinnigengesticht Het Apeldoornsche Bosch te Apeldoorn
is opgenomen Dr. Jonas Jozef Benjamins,
wonende te Dordrecht, Vrieseplein 9,
zulks tengevolge van een machtiging van genoemde Heer Kantonrechter d.d. 30 Juni 1931.
De Griffier bij het Kantongerecht te Apeldoorn.

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 2602 (1.842.3); Dordrecht, 11 Augustus 1931)
AAN Mevrouw A. Meerloo, Geleenstraat 36 's Gravenhage [Anna Frederika Meerloo-Benjamins (1866-1932)]
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Apeldoorn den 30 Juli ll
machtiging heeft verleend om Uwen broeder Jonas Jozef Benjamins
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Het Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 3103 (1.842.3); Dordrecht, 29 September 1931)
AAN Mevrouw A. Meerloo-Benjamins, Geleenstraat 36 's Gravenhage [Anna Frederika Meerloo-Benjamins (1866-1932)]
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, den heden
machtiging heeft verleend om Uwen broeder Jonas Jozef Benjamins
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Het Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (GEMEENTE DORDRECHT No. 3884 (1.842.3); Dordrecht, 18 November 1932)
AAN Mej. de Wed. H. Tas, te Molenaarsgraaf
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, den heden
machtiging heeft verleend om Uwe schoonzuster Janna Maria Tas wed. Arie de Haas
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Vrederust" te Bergen op Zoom.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (ingekomen 16 maart 1933) Aan den heer Burgemeester van de gemeente Dordrecht
Geachte Burgemeester,
Ik heb de eer u mede te deelen dat alhier met klachten komt
Mej. W. de Roo geboren van der Werf wonende Reeweg (O) No. 126
Deze verteld dat op 15 Maart 1933
om 1 uur n.m. aan haar woning komt eene pleegzuster van de gemeentelijk Geneeskundige dienst, met
bij behoorende geleide die verteld dat hij is van de politie.
Daar dat optreden deze juffrouw begin te vervelen omdat zij wijs is en niet gek.
Zoo verzoek ik beleefd aan dezer vertooning een einde te maken.
Dordrecht, den 15 Maart 1933.
Inmiddels Hoogachtend, J.....(?)
Gezien naar waarheid opgemaakt.
W. de Roo-v.d. Werf.

- Secretaris!
Mej. W. de Roo-van der Werf alhier is dezer dagen door Dr. Munk krankzinnig verklaard.
Omdat haar echtgenoot geen machtiging aan den Kantonrechter wilde vragen en over haar bij u Politie en de Justitie klachten waren ingekomen, heeft de President den Arr.-Rechtbank gisteren machtiging verleend om haar op te nemen in het St. Joris Gasthuis te Delft.
Gisteren is het vervoer niet kunnen doorgaan wegens hevig verzet èn van de zijde van patiente èn van de zijde van haren echtgenoot.
Vandaag is zij op den openbaren weg opgepikt en heden morgen vervoerd.
Is het nu, onder deze omstandigheden wel noodig dezen brief om bericht en raad te zenden naar den Directeur v/d gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst?
M.i. kan hij uw notificatie worden aangenomen.
16 Maart 1933 (Burg. Gaat ook U daarmee accoord?)

- (GEMEENTE DORDRECHT, Nr. 981, Postbus 8; 16 maart 1933)
AAN den heer S. de Roo, Reeweg (o) 126 ALHIER
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid, der
Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad nr. 96), geef ik U kennis,
dat de heer President van de Arrondissements-Rechtbank alhier,
gisteren machtiging heeft verleend, om Uwe echtgenoote Wilhelmina
van der Werf
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundig Ge-
sticht voor Krankzinnigen "het St. Joris Gasthuis" te Delft.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT de Gaay Fortman.

- (GEMEENTE DORDRECHT, Nr. 4347 (1.842.2); 3 December 1934)
AAN G. Veenenbos de Groot, Javastraat 21rd Alhier
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, den gisteren
machtiging heeft verleend om Uwe ouders Johannes de Groot en Dirkje van Schuttershoef
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Zon en Schild" te Amersfoort.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (Kantongerecht Utrecht, Utrecht 18 April 1935)
Ik heb de eer UEA, mee te deelen, dat ik
heden op verzoek van Albert Anton Johan van Egmond, oud 81 jaar, wonende te Utrecht, J.M. Kemperstraat No. 6 (oom)
machtiging heb verleend tot voorloopige plaatsing van zyn nicht Anna Dekema, ongehuwd, van beroep onderwyzeres, oud 47 jaar, wonende te Dordrecht, tyd. verbl. n de Psych. Neur. Kliniek te Utrecht
in het geneeskudige gesticht voor krankzinningen "Veldwijk" te Ermelo.
De kantonrechter te Utrecht,
Namens den Kantonrechter, De Griffier N.G.P. van Reenen

- GENEESKUNDIGE VERKLARING
Anna Dekema, 47 jaar, ongehuwd, Psych. Neur. Kliniek Utrecht
Wie de de huisarts: Dr Cohen
Hoe lang is pat. U bekend?: Sedert 30 maart 1935
Hoe vaak hebt Ge hem (haar) in de laatste drie weken bezocht?: sedert 30 maart dagelijks
Welke feiten en verschijnsen op grond waarvan ge Oordeelt, dat pat. in zijne (hare) geestvermogens gestoord is, zijn door U zelven waargenomen?: gedraagt zich onmaatschappelijk, wegloopen, uit een raam gesprongen, met orische onrust, depressief, minderwaardigheidsgevoelens, niet in staat tot arbeiden
Eerder gesticht: In het Diaconessenhuis en in het R.K. Ziekenhuis te Dordrecht, voor de opname in deze kliniek +- 8 jaar geleden in Rhijngeest te Oegstgeest verleegd geweest gedurden +- 4 maanden
Alida J.C.W. van Aelst.

- (GEMEENTE DORDRECHT, Nr. 1625 (1.842.2); 20 April 1935)
AAN den heer Dr. S. Egmond, Parkstraat 29, Utrecht
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter te Utrecht
machtiging heeft verleend om Uwe nicht Anna Dekema
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Veldwijk" te Ermelo.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (GEMEENTE DORDRECHT, Nr. 925 (1.842.2); 28 Maart 1942)
AAN Mw. A. Rijnders-Schalke, Adriaanstraat 12, Utrecht
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, op 27 dezer
machtiging heeft verleend om Uwe vader A. Schalke
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "St. Bavo" te Noordwijkerhout.
De Burgemeester van Dordrecht Bleeker.

- (GEMEENTE DORDRECHT, Nr. 905 (1.842.2); 26 Maart 1942)
AAN Mej. W. Retel-Romijn, Museumstraat 3, Dordrecht
ONDERWERP: Machtiging opname Krankzinnige
Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 19, 1e lid der Wet van den 24sten April 1884 (Staatsblad No. 96) geef ik U kennis, dat de heer Kantonrechter alhier, op 24 dezer
machtiging heeft verleend om Uwe moeder E. Romijn-Huisman
voorloopig te doen opnemen in het Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen "Het St. Joris Gasthuis" te Delft.
De Burgemeester van Dordrecht Bleeker.

Laatst gewijzigd: februari 2017.