Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Openbare Leeszaal en bibliotheek (ingekomen brieven 1898-1910)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (studiezaal in het Hof)
Toegang: 185 (openbare leeszaal)
Inventarisnummer: 13 (1898-1904), 14 (1905-1910)


Ingekomen brieven 1898-1904

Ingekomen brieven 1898-1904


- (getypte tekst) De Gemeente-Stem, 48e jaargang, 17 October 1898, Artikel Mr. A.R. Zimmerman;
- (briefkaart 10-12-1898) A. van der Geer, ten huize van David Vriesendorp, Voorstraat een boekenkast met jaargangen Revue des 2[Deux] Mondes; Hugo van Gijn (C. Vriesendorp, F.W. 't Hooft, Economist, 3 jaarg. Tweem. tijdschrift);
- (brief) aan Dr. A.W. van Geer te Dordrecht; huurcontract; van M. Spaans;
- (brief 26-12-1898) van A.J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht; aan het Bestuur der Vereniging tot Oprichting van een Openbare Leeszaal enz;
- (brief 26-12-1898) van De Kanter; Volksleeszaal Nieuw Leven, bibliotheek Diversa Sed Una; aan het Bestuur der Vereniging tot Oprichting van een Openbare Leeszaal enz;
- (brief dec. 1898; vertrouwelijk) van Dr. A.W. van Geer, voorz., F.W. 't Hooft, secr:, S. Dasberg, Mr. J.C. Overvoorde, D. Reidel;
- Dordrechtsche Bestuurdersbond, niet aanwezig opening leeszaal, D.A. Nedermeijer, secretaris, P. Krugerstraat 55;
- (briefkaart) De Amsterdammer weekblad voor Nederland; prijs per jaar f 6,60; Aan den Heere F.W.D. Hooft, Singel 144;
- (brief 3-2-1899) namens Mr. A.R. Zimmerman, H.L.M.;
- (brief Dordt 11-3-1899) A. van der Geer; stateun;
- (brief Dordt 11-3-1899) Hiernevens een concept voor Statuten en huishoudelijke reglement, met den brief hierover van mr. v.d. Elst. Wil deze stukken s.v.p. laten circuleeren om op een volgende vergadering tot behandeling te kunnen overgaan; J.C. Overvoorde;
- (briefkaart 21-4-1899) van W. Broese; firma Blusse en van Braam; aan F.D. 't Hooft, Singel 144;
- (getypte tekst 1898) Vereeniging tot oprichting van een Openbare Leeszaal en Bibliotheek; Dr. A.W. van Geer, F.W. 't Hooft, S. Dasberg, Mr. J.C. Overvoorde, D. Reidel;
- (brief 21-4-1899) Naamloze Vennootschap Het Tijdschrift Eigenhaard Amsterdam; K.A. van der Weide; f 2,60 per half jaar;
- (brief 22-4-1899) De administratie van De Tijd, Keizersgracht 324 (Felix Meritis), J.T. Ebbinkhuijsen;
- (brief juni 1899) Ik heb het genoegen U hierbij toe te zenden voor de nieuwe Leeszaal de Handleiding en enkele Vlugtschriften, uitgegeven dor de Vereniging tot Vereenvoudigen van onze Schrijftaal. In de hoop, dat tegen de neerlegging geen bezwaren zullen bestaan, noem ik mij Hoogachtend, Uw dw., Jacob Ek Jz, Grotekerksbuurt 60, korrespondent;
- (brief 6 januari 1899) op dezen oogenblik niet kan mede deelen of en wat ik in mijne boekenkasten heb voor het doel geschikt, mr(?) Hugo van Gijn;
- (brief 23-9-1899 Dept. van Justitie) statuten; A.D.W. de Vries;
- (brief 22-3-1900) C.J.J. Verboek van Nieuw-Beierland, Dordrecht; bestuur Diversa Sed Una;
- (brief 12 mei 1900) Dordrechtsche Geheel-Onthouders-Vereeniging (K.B. 21 april 1897); H. de Graaf, Secr.;
- (brief 14 sept. 1900) Maatschappij tot Nut van het Algemeen; f 100; namens het bestuur, J. van Oldenborgh;
- (brief 9 nov. 1900) Maatschappij tot Nut van het Algemeen; namens het bestuur, J. van Oldenborgh;
- (brief 6 nov. 1900) Teekengenootschap Pictura; het bestuur van bovengenoemd genootschap heeft de eer U kennis te geven, dat de zalen van het pand aan de Voorstraat door U direct in gebruik kunnen worden genomen en wel tegen den halven huurprijs tot dat het huis aan de Wilhelminastraat, thans door Uw vereniging bewoond, verhuurd is;
- (Dordrecht 11 Febr. 1901 a/b "De Zwerver" Nieuwehaven; W.O.J. Nieuwenkamp; mijn werk over 'Bali';
- (St. Pieter bij Maastricht, 6 April 1901) M.J. de Jongh, Hoofdcommies ter Secretarie van Maastricht;
- (brief) Wel Edele Heer Dasberg, Dordrecht. Mijnheer, Ondergeteekende, wenschte U in uwe qualiteit van bestuurslid van de Openbare Leeszaal zeer gaarne spreken over een aangelegenheid betreffende genoemde inrichting. Ondergeteekende is namelijk bestuurder van een vereniging genaamd Typografisch Leesgezelschap en wilde een voorstel doen tot oversluiting van alle leden afzonderlijk en voor de vereniging in zijn geheel. Hij wilde dus van U vernemen welke de voorwaarden zijn daaraan verbonden, terwijl wij ook eenige voorstellen daaromtrent aan het ebstuur der opembare Leeszaal hadden te doen ... W. Blok van der Velden, Singel 132f;
- (brief) lijst onzer boekwerken; W. Blok van der Velden, Singel 132f;
- handgeschreven reglement; zij die reeds lid der openbare Leeszaal zijn: Sanders, Wuister, v.d. Velden, Pannekoek, v.d. Linden, Kelfkens, Ewouds, Uitdenbogaard;
- (brief 15/17-4-1901) aanbieding boekwerk enz; verzameling verslagen toestand 1852-1898; A.R. Zimmerman, burgemeester, en D. van Houten Gzn secreteris;
- (brief 18-9-1901) Maatschappij tot Nut van het Algemeen; afwijzend beschikt subsidie; namens het bestuur, B. van Rijswijk, secretaris;
- (brief 16-11-1901) Publicatie Raadsvoorstellen; A.R. Zimmerman, burgemeester, en D. van Houten Gzn secreteris;
- (getypt, Arnhem 11 Januari 1902) Mr. B.P. Baron van Verschuer.
- (brief 13-1-1902) Aan Van Verschuer te Arnhem; van A.R. Zimmerman;
- (brief Amsterdam 3-2-1902) statistiek uitgeleende beoeken; A.J. van Huffel, Prinsengracht 415;
- (Zeist 6-2-1902, afschrift) polis Levensverzekering No. 51374; Verzekerings Bank Kosmos, F. van Reenen, F. van de Poll;
- (brief Amsterdam 1-3-1902) Militair Hospital; Sociale Weekblad artikel Openbare bibliotheek en leeszaal te Dordrecht; A.E. Thierens, luit. ter zee 2e kl.;
- (brief Amsterdam 17-3-1902) Militair Hospital; A.E. Thierens, luit. ter zee 2e kl.;
- (brief 11-7-1902) Maatschappij tot Nut van het Algemeen; namens het bestuur, B. van Rijswijk, secretaris;
- (brief 13-8-1902) aan den Raad der gemeente Dordrecht; Openbare Leeszaal en Bibliotheek, gevestigd Voorstraat bij de Munt; F.W. 't Hooft, secr.;
- (brief Leeuwarden 8-9-1902) departement Leeuwarden van Maatschappij tot Nut van het Algemeen;
- (brief Amersfoort 18-9-1902) Mr. E. van Beresteyn, van Campenlaan 4, leraar H.B.S.; alhier oprichten v.e. leesmuseum;
- (brief Dordrecht 30-10-1902) afdeling Dordrecht van Nederl. Prot. Leesk., C.A. Revers;
- (brief 19-11-1902) gemeentebestuur van Dordrecht; A.R. Zimmerman, burgemeester, en D. van Houten Gzn secretaris;
- (brief Dordrecht 22 nov 1902) La Flamboyante, A.L.O. de Dordrecht; verzoek geen gevolg; Van Tussenbroek, secr:;
- (brief haarlem 24-11-1902) H.D. Tjeenk Willink & Zoon; aan F.W. 't Hooft;
- (brief Dordrecht 6-7-1904) Dordrechtsche Openbare Volksleeszaal Nieuw leven, opgericht 1 maart 1891 (K.B. 29 mei 1896), Steegoversloot 36;
- (getypt) Haarlem; H.D. Tjeenk Willink & Zoon;
- (brief 2 dec 1902) Dordrechtsche Bestuurdersbond; G.M. van der Mijl, secretaris;
- (brief Leeuwarden 9 dec 1902) Mr. A. Burger, advocaat en procureur, Raadhuisplein 30;
- (brief Leeuwarden 4 jan. 1903) Mr. A. Burger, advocaat en procureur, Raadhuisplein 30;
- (brief 5-1-1903) Mr. J. Salomonson, advocaat en procureur, Wolwevershaven 41; mr. Dicke, mr. Douw van der Krap; juridische bibliotheek;
- (brief Nieuwe Pekela 25-2-1903) aan F.W. 't Hooft; T. Wenninga, secr. departement N. Pekela;
- (brief Dordrecht 19-5-1903) Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius, Rotterdam, K.B. 27-6-1882, afdeeling Dordrecht (opger. 9-2-1898); G.L. Sirks, voorzitter, H. Bax jr, secretaris; secretariaat Steegoversloot 18;
- (brief Dordrecht 15-6-1903) Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius, Rotterdam, K.B. 27-6-1882, afdeeling Dordrecht (opger. 9-2-1898); G.L. Sirks, voorzitter, H. Bax jr, secretaris; secretariaat Steegoversloot 18;
- (brief Dordrecht 8-7-1903) Maatschappij tot Nut van het Algemeen; B. van Rijswijk, secretaris; (Mr. A. Sigmond is penningmeester v/h Nut);
- (brief Den Haag 29-8-1903) Maatschappij tot Nut van het Algemeen; J.H. Brucker Andrea;
- (brief Dordrecht 7-9-1903) Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius, Rotterdam, K.B. 27-6-1882, afdeeling Dordrecht (opger. 9-2-1898); H. Bax jr, secretaris; secretariaat Steegoversloot 18;
- (brief Dordrecht 8-9-1903) Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius, Rotterdam, afdeeling Dordrecht; H. Bax jr, 2e secretaris; C. de Rover(?), penningmeester;
- (brief Dordrecht 4-2-1904) Dordrechtsche Geheel-Onthouders-Vereeniging (K.B. 21-4-1897); H. de Graaf, secr.;
- (brief Rotterdam 6-2-1904) De Erven de Wed. J. van Nelle; album Hollandsche Kunst;
- (briefkaart 23-3-1904) Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius; H. Bax jr, Steegoversloot 18;
- (brief Dordrecht 20/23-3-1904) Gemeentebestuur Dordrecht; A. Schotel en N.D. van Gyn; Arbeidsbeurs, lokaaltje in de Boterbeurs;
- (brief mei 1904) bestuur ver. Vak en Kunst (opger. 1-6-1887), H.E. van der Kaa, secretaris;
- (brief 14 juni 1904) Dordrechtsche Openbare Volksleeszaal Nieuw leven, opgericht 1 maart 1891 (K.B. 29 mei 1896), Steegoversloot 36; A. Ridders, secretaris;
- (brief Groningen 30-9-1904) A.W. van Geer;
- (brief Dordrecht 1-10-1904) Gemeentebestuur Dordrecht; van de opening der nieuwe lokalen voormalig Museum aan de Wijnstraat nr. 102, op a.s. Maandag den 3e October; A.R. Zimmerman, burgemeester, en D. van Houten Gzn secretaris;
- (brief Groningen 1-10-1904) Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen, Van de Riviere, voorzitter, E.C.H.Chr. Bruins, secretaris;
- (brief Dordrecht 2-10-1904) Werkl. Vereeniging "Vooruitgang door Beschaving" H.W. Alleman, Sec.;
- (brief Dordrecht 3-10-1904) Werkl. Verbond Patromonium, G. Luijten, secretaris;
- (brief Dordrecht 3-10-1904) Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden "MERCURIUS" afdeeling Dordrecht; H. Bax, secr.
- (brief Dordrecht 6-10-1904) Gemeentebestuur Dordrecht; mr. G. Ribbius; A.R. Zimmerman, burgemeester, en D. van Houten Gzn secretaris;
- (brief Dordrecht 12-10-1904) Nederl.Prot.B.; P.A. Revers, secr.-penningmr.;
- (brief Dordrecht 23-10-1904) C.J.J. Verboek; letterkundig genootschap Diversa Sed Una;
- (brief Dordrecht 6-11-1904) Werkl. Vereeniging "Vooruitgang door Beschaving"; H.W. Alleman, Sec., Geldelozepad 28;
- (brief Dordrecht 9-11-1904) Dordrechtsche Openbare Volksleeszaal Nieuw leven, opgericht 1 maart 1891 (K.B. 29 mei 1896), Steegoversloot 36; H. Ridders;
- verslag;

Laatst gewijzigd: juli 2016.