Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Lijst Oud-Strijders (1865)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7477

(transcriptie E. van Dooremalen)

Lijst Oud-Strijders (1865)


Vrij van Zegel en Registratieregt volgens Kon. besluit van 30 Mei 1865 No. 57.

Heden den vier en twintigste Julij 1865 hebben wij President en Leden
van de Districts Commissie van het fonds ter aanmoeding en ondersteuning van den
gewapende dienst in de Nederlanden, te Dordrecht
, vergaderd in het Locaal de Berkenpoort
alhier, ter voldoening aan den door Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, bij
missive van dato 15 Julij 1865 No. 98 P, op ons verstrekten last, het Eereteeken
ingesteld bij Koninglijk Besluit van den 10 Mei 1865 (Staatsblad No. 32) met het daarbij
behoorende Certificaat, uitgereikt aan de drie en veertig [43] daarop regthebbenden
in de Gemeente Dordrecht genaamd:

 • 01. Berkel, A. van
 • 02. Beerentempel, A.L.
 • 03. Boelhouwer, A.
 • 04. Borsboom, A.C.
 • 05. Bosman, J.
 • 06. Brands, P.
 • 07. Beuntjes, J.
 • 08. Bunnik, P. den
 • 09. Deegens, G.
 • 10. Dupont, J.J.
 • 11. Fen, A. de
 • 12. Efferen, P. van
 • 13. Eijsberge, L. van
 • 14. Freen J.
 • 15. Hidden, G. van der
 • 16. Klok, J.
 • 17. Koning, J.
 • 18. Leen, F. van
 • 19. Morang, J.
 • 20. Nieuwenhuizen, P. van den
 • 21. Nodelik, J.
 • 22. Pelt, A. van
 • 23. Poel, J. van der
 • 24. Rekom, A. van
 • 25. Rest, B. van der
 • 26. Roelijn, J.
 • 27. Reus, P.
 • 28. Rooijen, J. van
 • 29. Ruiter, S. de
 • 30. Sel, M.
 • 31. Schellenbach, J.
 • 32. Snijders, J.
 • 33. Sprang, J. van
 • 34. Swart, J. de
 • 35. Til, L. van
 • 36. Verboom, A.
 • 37. Verschuur, A.
 • 38. Visser, L. de
 • 39. Voorden, S. van
 • 40. Woltman, A.
 • 41. Hartman, A.
 • 42. Sterke, A. de
 • 43. Faassen, J.M.

 • En hebben wij daarvan dit Proces Verbaal opgemaakt, hetwelk staande de vergadering
  is geteekend door ons en namens de begiftigden met voormeld Eereteeken, door vier
  hunner en waarvan een afschrift zal werden toegezonden aan Zijne Excellentie den Minister
  van Oorlog, ter informatie.

  De Districts Commissie voornoemd
  G.J.L. Maritz van Craijestein, president / H.V. Maritz van Craijestein

  Namens de Begiftigden met het Eereteeken
  A.C. Borsboom, P. Reus, J. Freen, G. v.d. Hidde
  F.W.A. Beelaerts van Blokland, H.W.(?) van den Santheuvel


  Den 17 Julij 1865 hebben wij President en leden der Districts Commissie
  voornoemd, voormel Eereteeken den Certificaat ons ingezonden bij Missive van den Minister
  van Oorlog van dato 21 Julij ll No. 77 P uitgereikt aan Arie van Efferen, die verklaart hetzelve
  ontvangen te hebben.
  H.V. Maritz van Craijestein, A. van Efferen;  - Minister van Oorlog
  Personeel en Militaire Zaken No. 86P
  's-Gravenhage den 6 Junij 1865

  Aan de disticts commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden te Dordrecht

  Naar aanleiding van Uwe missive van den 25 der vorige maand en onder
  dankbetuiging van Uw welwillend medewerking in 't belang der oud-militairen
  van 1813-1815, heb ik de eer U in de eerste plaat te doen kenne, dat de
  personen op den hierbij gevoegden Staat vermeld, wat hunne militaire dienst
  betreft tot het eereteeken voor 1813-1815 en aanmerking kunnen komen.
  Ik zal derhalve gaarne de bewijzen van goed burgerlijk gedrag hen betreffende
  voor zoover zij namelijk niet meer in 's Rijks dienst of gepensioneerd zijn, van U tegemoet zien.
  Wat verder de overige personen betreft, op Uwe lijst vermeld, daarvan verkeeren
  A. Blok, H. Keurvorst, P. Schellenbach, A. de Waal, A.M. Balthoff en A. van Rooijen niet in de termen om met het eereteeken begiftigd te worden terwijl de overigen, wier
  aanspraken op de door U verstrekte gegevens, niet zijn kunnen worden nagegaan
  zich nader doch onder overlegging van de gevorderde bewijsstukken aan het Departement
  van Oorlog, kunnen adresseren.
  De Minister van Oorlog;

  Lijst van Oud militaijren, uit de Gemeente Dordrecht, die wat hunne militaire dienst betreft tot het eereteeken voor 1813-1815 in aanmerking kunnen komen.

  De namen en voornamen zijn op dezen staat overeenkomstig de Stamboeken bij het Departement van Oorlog berusten ingeschreven.
  Namen Voornamen Aanmerkingen
  Berkel Adrianus van
  Beerentempel Andreas Lambertus
  Boelhouwer Albert
  Bosman Jan
  Brands Pieter
  (x) Bunnik Pieter den
  Deegens Gerrit
  Dupont Johannes
  Fen Anthonij de
  Efferen Pieter van
  Efferen Arie van
  Eijsberge Leendert van
  Eskes Peter Hendrikus overleden
  Freen Jaspert
  (x) Hidden Gerrit van der
  Klok Jilles
  Koning Johannes
  Leen Frederik van
  Morang Jan
  Mulder Pieter Frederik doorgestreept
  Nieuwenhuizen Pieter van den
  Nodelik Johannes
  Pelt Arij van
  Poel Jan van der
  Rekom Anthonie van
  Rest Bastiaan van der
  Roelijn Jan
  Reus Pieter
  Ruiter Steven de
  Sel Mathijs
  Schellenbach Jan
  Snijders Jan
  Swart Jasper de
  (x) Verboom Arie
  (x) Verschuur Anthonie gaat niet
  Visser Lieve de
  (x) Voorden Simon van gaat niet
  Woltman Adam
  LIJST der Oud Strijders die naar Leijden zijn geweest.

 • x Adr. van Berkel
 • x Ant. Lamb. Berentempel
 • x Alb. Boelhouder
 • x Adr. Corn. Borsonom, geleider 1 sectie
 • x Jan Bosman
 • x Pieter Brand
 • x Gerrit Degens
 • x Joh. Jos. Dupont
 • (Ant. du Vin)
 • x Pieter van Efferen
 • x Arie van Efferen
 • x Leendert van Eijsbergen
 • x Jasper Freen, geleider 2e Sectie
 • x Gerr. van der Hidde, geleider 4e Sectie
 • x Jilles Klok
 • x Joh. Koning
 • x Fred. van Leen
 • x Jan Morang
 • x Jan Noodelik
 • x Arij van Pelt
 • x Joh. Corn. van der Poel
 • x Anth. van Rekom
 • x Bast. van der Rest
 • x Pieter Reus, geleider 3e Sectie
 • x Jacq. van Rooijen
 • x Steven de Ruijter
 • x Mat. Sel
 • x Johs. Schellenbach
 • x Jan Snijders
 • x Jan van Sprang
 • x Jasp. de Swart
 • x Arij Verboom
 • x Lieve Visser
 • x Antonie du Vin
 • x Adam Waltman
 • x A.D. Weber
 • A. Hartman • (Litt.a A) Staat der Oud Strijders van 1813-1815 uit de gemeente Dordrecht die geregtigd zijn tot het dragen van het eereteeken ingesteld bij Zijner Majesteits besluit van den 10 Mei No. 45 (Staatsblad No. 32).

 • 01. A. van Berkel
 • 02. A.L. Beerentempel
 • 03. A. Boelhouder
 • 04. A.C. Borsonom
 • 05. J. Bosman
 • 06. P. Brands
 • 07. J. Beuntjes
 • 08. P. den Bunnik
 • 09. G. Deegens
 • 10. J.J. Dupont
 • 11. A. de Fen
 • 12. P. van Efferen
 • 13. L. van Eijsbergen
 • 14. J. Freen
 • 15. G. van der Hidde
 • 16. J. Klok
 • 17. J. Koning
 • 18. F. van Leen
 • 19. J. Morang
 • 20. P. van Nieuwenhuizen
 • 21. J. Noodelik
 • 22. A. van Pelt
 • 23. J. van der Poel
 • 24. A. van Rekom
 • 25. B. van der Rest
 • 26. J. Roelijn
 • 27. P. Reus
 • 28. J. van Rooijen
 • 29. S. de Ruiter
 • 30. M. Sel
 • 31. J. Schellenbach
 • 32. J. Snijders
 • 33. J. van Sprang
 • 34. J. de Swart
 • 35. L. van Til
 • 36. A. Verboom
 • 37. A. Verschuur
 • 38. L. Visser
 • 39. S. van Voorden
 • 40. A. Woltman
 • 41. A. Hartman
 • 42. A. de Sterke
 • 43. de Heer J.M. Faassen
 • 44. A. van Efferen • (Litt.a B) Staat der personen uit de Gemeente Dordrecht die niet in aanmerking kunnen komen voor het ereteeken ingesteld bij Zijner Majesteits besluit van den 10 Mei No. 45 (Staatsblad No. 32).

  Volg No. Namen Redenen waarom
  1. Borginion, P. Na 18 Junij 1815 in dienst getreden
  2. Mulder. P.F. Na 18 Junij 1815 in dienst getreden
  3. Keurvorst, H. van 1813-1815 niet in Nederlandsche dienst geweest
  4. Blok, A. van 1813-1815 niet in Nederlandsche dienst geweest
  5. Schellenbach, P. veroordeeld tot 3 jaren Kruiwagenstraf
  6. Waal, A. de veroordeeld tot 1 jaaren Kruiwagenstraf
  7. Sterke, P. de Als deserteur afgevoerd
  8. Louwman, F. Niet aangetroffen op het Stamboek van het Bat.n Landmilitie No. 15
  9. A.M. Balthoff huisvrouw van A.L. Berentempel op grond van opgemeld Koninklijk besluit, wordt het eereteeken niet aan vrouwen toegekend
  10. A. van Rooijen huisvrouw van J. Bosman op grond van opgemeld Koninklijk besluit, wordt het eereteeken niet aan vrouwen toegekend
  11. E.F. Cardeurs wed. van C. van Wijk op grond van opgemeld Koninklijk besluit, wordt het eereteeken niet aan vrouwen toegekend

  - 's Gravenhage, 19 Junij 1865

  No. 8

  Beantwoordende Uwe missive van den 16e dezer hebben wij de eer U Mijne Heeren te doen
  kennen dat verscheidene ingezetenen van Leiden zich hebben aangeboden om aan de oud
  Strijders uit de provincie Zuidholland, die op den 27 Junij aan staande niet door
  middel van de Spoortreinen des avonds hunne woningen zullen
  kunnen bereken nachtverblijf te verstrekken.
  De oud Soldaten uit Dordrecht behoeven zich dus maar bij hunne aankomst tot ons te wende
  en dan zal er gezorgd worde zij nachtverblijf bekomen.

  De Commissie belast met de feestregeling
  H. Hardenberg

  - Leijden, den 23 Junij 1865

  Ter voldoening aan het verzoek vervat in uwe missive van gisteren, haast ik mij
  namens de Commisie voor de feestviering op 27 Junij a.s., U hierbij toe te zenden vier en
  dertig bewijzen voor nachtverblijf ten behoeve der oude Strijders, wier namen vermeld stonden
  op de bij Uwen brief gevoegde lijst; met
  beleefd verzoek hunne toegangskaarten van het zegel Uwer gemeente te willen doen
  voorzien, als kenmerk dat zij behooren tot eht getal dergenen, aan welke bij utizondering nachtverblijf
  wordt verschaft tusschen 27 en 28 Junij e.k.
  Namens de Commissie voorn.d
  [...]

  Aan het verstrekken van nachtverblijf tusschen 26 en 27 is niet mogelijk dat kan worden voldaan. omtrent de beide toegangskaarten zal nader onderzoek bij het Departement van Oorlog worden gedaan.

  Aan de Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden Dordrecht;  - Minsterie van Oorlog
  Personeel en Militaire Zaken. (No. 98 P)
  's-Gravenhage, den 15 Julij 1865.


  Aan de Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden te Dordrecht;

  Naar aanleiding van Uwe daartoe betrekkelijk missives heb ik het genoegen U hierbij te doen toekomen
  43 exemplaren van het eereteeken, ingesteld bij Z.M. besluit van den 10 Mei jl No. 45 (Staatsblad No. 32)
  benevens een gelijk getal Certificaten van bevoegheid tot het dragen daarvan,
  een en ander ten behoeve der Oud Strijders vermeld op den hierbij gevoegden Staat Litt. A.
  Ik verzoek U beleefdelijk die eereteekens en Certificaten wel aan de belanghebbenden te willen uitreiken
  en mij de goede ontvangst daarvan te berigten.
  Voorts heb ik de eer U te doen kennen dat de overige door U opgegeven personen, voor het eereteeken niet in aamerkking hebben kunnen komen en zulks
  wel om de redenen achter hunne namen op den mede hierbij gevoegden Staat L.a B. vermeld.

  tenslotte zal het mij aangenaam wezen indien U zich verder zou willen belasten de hierbij door U
  aantreffen bewijzen van dienst, weder aan de belanghebbenden, te willen ter hand stellen.
  De Minister van Oorlog, J.W. Blanken;

  - Minsterie van Oorlog
  Personeel en Militaire Zaken. (No. 77 P)
  's-Gravenhage, den 21 Julij 1865.


  Aan de Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden te Dordrecht;

  Naar aanleiding van het slot Uwer missive van den 18e dezer, haast ik
  mij U hierbij ten behoeve van den oud-strijder A. van Efferen, als nog
  een exemplaar te doen toekomen van het eereteeken ingesteld bij Z.M. besluit van den 11 Mei
  jl. no. 45 (Staatsblad no. 32) benevens een certificaat van bevoegd tot het dragen daarvan.
  Het zal mij aangenaam wezen indien U zich zou willen belasten dat eereteeken en certificaat
  aan den belanghebbende uittereiken en mij de goede ontvangst van een en ander te berigten.
  De Minister van Oorlog, J.W. Blanken;

  - Ministerie van Oorlog
  Personeel en Militaire Zaken. (No. 9 P)
  's-Gravenhage, den 16 Augustus 1865.


  Aan de Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden te Dordrecht;

  In antwoord op Uwe missive van den 29 der vorige maand heb ik de eer U te doen kennen
  dat bi het onderzoek naar aanleiding van uwe nadere opgave betreffende den gewezen
  militauir F. Louwmans in de Stamboeken van het door U bedoelde 20
  Bataillon Oost Indische Infanterie gedaan werkelijk is gebleken dat hij in 1814 en 1815
  heeft gediend en alzoo tot het erlangen van het door hem gewenscht eereteeken, volkomen geregtigd is.
  Het sterkt mij derhalve tot genoegen U hierbij ten behoeve van den Oud Strijder een exemplaar
  van het bedoelde eermetaal met het daartoe betrekkelijk Certificaat te doen toekomen,
  U beleefdelijk verzoekende mij wel te zijner tijd de goede ontvangst van een en ander te willen
  berigten.
  De Minister van Oorlog, J.W. Blanken;  - Wat intuschen de reclame van P. de Sterke betreft, die mede het onderwerp van uw opgemelde schrijven heeft uitgemaakt
  bij het nader ter zake ingesteld onderzoek is niet anders kunnen blijken, dan dat hij in 1817, terwijl hij met groot verlof van zijn korps afwezif was, als deserteur is afgevoerd.
  Ik kan derhalve geene vrijheid vinden om dien geezen militair in het ebzit van het eereteeken te stellen, zoolang althans niet door een deugdelijk document zal zijn gestaafd
  dat hij, zooals ten requeste wordt beweerd, in 1820 op eervolle wijze met paspoort de gelederen heeft verlaten.
  Het zal mij aangenaam wezen, indien U zich zou willen belasten den belanghebbende daarvan te onderrigten.
  Voor den Minister van Oorlog,
  De Secretaris Generaal, [....]

  - Ministerie van Oorlog
  Personeel en Militaire Zaken. (No. 53 P)
  's-Gravenhage, den 23 October 1865.


  Hoezeer de nadere mededeelingen vervat in Uwer brief van den 12 September ll, aangaande den Oudstrijder P. de Sterke de questie hem betreffende nog niet volkomen hebben opgelost, heb ik echter gemeend, na die mededeelingen, geen verder bezwaar te moeten maken
  ook aan hem het eereteeken voor 1813/1815 toetekennen.
  Ik heb derhalve het genoegen U bij deze ten behoeve van dien persoon een exemplaar van bedoeld eermetaal te doen toekomen, benevens een Certificaat van bevoegdheid tot het dragen daarvan, met beleefd verzoek een en ander aan den belanghebbende te willen utireiken en mij de goede ontvangst daarvan te berigten.
  Wijders heb ik de eer U hierbij een Certificaat toetezenden constaterende dat de Sterke aan den veldtogt van 1815 heeft deelgenomen wordende de bijlaag van Uw voorschreven missive heirnevens weder overgelegd.
  De Minister van Oorlog, J.W. Blanken;  - De ondergeteekende G. de Groot verklaart bij deze ontvangen en overgenomen te hebben
  van de Districts Commissie van het fonds ter aanmoeding en ondersteuning van de Gewapende
  dienst in de Nederlanden te Dordrecht, het zilveren Eereteeken ingesteld bij Zijne Majesteits
  besluit van 10 Mei 1865 No. 45 (Staatsblad No. 32) met daarbij behoorende lint en certificaat
  hem ondergeteekende bevoegd verklarende tot het dragen van voormeld Eereteeken.
  Dordrecht, den 10 Augustus 1865
  G. de Groot

  - De ondergeteekende Wenceslaus Schreuel verklaart bij deze ontvangen en overgenomen te hebben
  van de Districts Commissie van het fonds ter aanmoeding en ondersteuning van de Gewapende
  dienst in de Nederlanden te Dordrecht, het zilveren Eereteeken ingesteld bij Z.M.
  Besluit van 10 Mei 1865 No. 45 (Staatsblad No. 32) met daarbij certificaat.
  Dordrecht, den 28 Augustus 1865
  W. Schreuel

  - De ondergeteekende Pieter de Sterke verklaart bij deze ontvangen te hebben
  van de Districts Commissie van het fonds ter aanmoeding en ondersteuning van de Gewapende
  dienst in de Nederlanden te Dordrecht, het zilveren Eereteeken ingesteld bij Zijne Majesteits
  Besluit van 10 Mei 1865 No. 45 (Staatsblad No. 32) met het certificaat hem bevoegd verklaarende hetzelve Eereteeken te dragen.
  Dordrecht, den 26 October 1865
  x Dit teeken is gesteld door Pieter de Sterke die verklaarde neit te kunnen schrijven in onze tegenwoordigheid H.V. Maritz van Craijestein, F.W.A. Beelaerts van Blokland

  - De ondergeteekende F. Louwmans verklaart bij deze ontvangen te hebben
  van de Districts Commissie van het fonds ter aanmoeding en ondersteuning van de Gewapende
  dienst in de Nederlanden te Dordrecht, het zilveren Eereteeken ingesteld bij Zijne Majesteits
  Besluit van 10 Mei 1865 No. 45 (Staatsblad No. 32) met het certificaat hem bevoegd verklaarende hetzelve Eereteeken te dragen.
  Dordrecht, den 31 Augustus 1865
  F. Louwmans

  Laatst gewijzigd: juli 2020.