Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Looproute register eed 25e penning 1789


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 9
Inventarisnummer: 1514 (Register afgelegde eden op de bezittingen, 1789 (1 deel))

(NB. voor de vernummering van toegang 9 was dit: erfgoedcentrum DiEP (SAD), archief: 3, inventarisnummer: 3423)


Statistiek

  aantal
'huizen'
aantal
personen
aantal
eedafleggingen
aantal
onvermogenden
aantal
bedeelden
Roomse
armen
overigen
wijk 1 224 274 207 55 4 - 8
wijk 2 244 315 251 51 1 3 9
wijk 3 233 308 253 42 2 - 11
wijk 4 349 395 148 222 19 - 6
wijk 5 386 458 125 232 99 - 2
wijk 6 286 366 255 80 27 - 4
wijk 7 262+38 414 346 127 46 3 2
wijk 8 306 326 128 154 44 - 1
wijk 9 295+25  468 295 139 31 - 3
wijk 10 236 300 185 102 13 - -
wijk 11 281 321 214 96 9 - 2
  3165  3945 2297 (58%)        

NB.
- eed als Mennoniet door: Gerret Karsdorp en Jan Pieter Dijk;
- eed op Joodse wijze door: A. Hertogh, Abram Hertog, Doctor de Vries en Ansel Sluijs;


WIJK 1

pagina 01 t/m 15 [nr. 001-049] - Van de Visbrug tot de Groote Kerk
pagina 16 t/m 24 [nr. 050-080] - Agter den Groote Kerk & Maartensgad
pagina 24 t/m 36 [nr. 081-118] - Grotekerksbuurt tot de Vissebrug
pagina 36 t/m 46 [nr. 119-156] - Vleeshouwerstraad
pagina 46 t/m 54 [nr. 157-180] - Houttuijn & Schuijtemakersstraad
pagina 54 t/m 67 [nr. 181-224] - Hoge Nieuwstraat, Nieuwehaven & (Wale)Vest

WIJK 2

pagina 01 t/m 19 [nr. 001-060] - Beginnende aan de Vissebrug tot de Gravestraat
pagina 19 t/m 33 [nr. 061-106] - Van de Graverstraad tot aan de Vissebrug
pagina 33 t/m 36 [nr. 107-115] - Varkemark van de Vleesh. tot Tolb.straatje
pagina 36 t/m 41 [nr. 116-133] - Van Tolbrugstraatje terug tot de Langhoutebrug
pagina 41 t/m 45 [nr. 134-147] - De haven van de Langhoutebrug tot den Lakenhal
pagina 45 t/m 55 [nr. 148-176] - Tolbrugstraatje tot de Buers en weerom
pagina 55 t/m 56 [nr. 177-195] - De haven van de Robrug tot de Langhoutebrug
pagina 60 t/m 70 [nr. 196-230] - De Hoge Nieuwstraad tot de Dwarskade & terug
pagina 70 t/m 71 [nr. 231-235] - De Walevest tot de Dwarskade
pagina 72 t/m 74 [nr. 236-244] - De Dwarskade tot de Robrug

WIJK 3

pagina 01 t/m 31 [nr. 001-096] - Van de Graverstrate tot den Boom & terug
pagina 31 t/m 52 [nr. 097-169] - De Graverstraat, Varke- en Aardapp. mark & terug
pagina 52 t/m 55 [nr. 170-181] - De haven van de Roobrug tot de Demmeniatebrug
pagina 56 t/m 73 [nr. 182-233] - Van den Boom, Palingstraat & Wolleweverhaven

WIJK 4

pagina 01 t/m 41 [nr. 001-145] - Begonne aan de Nieuwkerkstraat tot de Riedijksepoort, Blazersvest en terug tot de Nieuwkerkstraad
pagina 41 t/m 51 [nr. 146-185] - Taankaaij Steijger & Boom & Boomstraad
pagina 51 t/m 67 [nr. 186-244] - Nieuwkerkstraad, Kerkhoff & Riedijkstraadje
pagina 67 t/m 95 [nr. 245-349] - Torenstraatjen & de Wingerdstraat

WIJK 5

pagina 01 t/m 025 [nr. 001-076] - Beginnende op de Voorstraat bij den Boekverkoper van Caam tot de Niebrugsteijger & weer om
pagina 25 t/m 041 [nr. 077-127] - De Wijngertstraat tot 't Weeshuijsstraatje en weer om tot de Kerkstraat
pagina 41 t/m 043 [nr. 128-135] - De Vest tot de Herm:suijstraad
pagina 43 t/m 079 [nr. 136-246] - Hermansuijsstr. van de Vest en weerom
pagina 79 t/m 115 [nr. 247-386] - De Vest, Marienbornstraat, Frankestraat en weerom

WIJK 6

pagina 01 t/m 20 [nr. 001-059] - De Voorstraat van 't Weeshuijsstraatje tot het Steegersloot [Steegoversloot] en terug
pagina 20 t/m 47 [nr. 060-148] - Steegersloot [Steegoversloot] tot de Vest en terug
pagina 47 t/m 52 [nr. 149-165] - Weeshuijsstraatje
pagina 52 t/m 57 [nr. 166-185] - Doelstraat & Sakkedragersstraatje
pagina 57 t/m 88 [nr. 186-286] - De Lindegraft en den Augustijnenkamp

WIJK 7

pagina 001 t/m 017 [nr. 001-054] - Beginnende aan 't Steegersloot [Steegoversloot] tot de Colfstraat en weder terug
pagina 018 t/m 023 [nr. 055-071] - Het Hoff en Hofstraadt
pagina 023 t/m 059 [nr. 072-172] - Nieuwstraat tot de Vest en terug
pagina 059 t/m 093 [nr. 072-262] - De Colfstraat tot aan de brug en terug
pagina 093 t/m 102 [Hof nr 1-38] - Den heer Arien Maartense Hoff bestaande in 38 Nr.

WIJK 8

pagina 01 t/m 09 [nr. 001-032] - Beginnende aan de Kolfstraat tot de Vriesestraad
pagina 09 t/m 26 [nr. 033-095] - Ene sijde van de Vriesestraad
pagina 26 t/m 31 [nr. 096-115] - De Vest tot agter aan de Colfstraadsbrug
pagina 32 t/m 39 [nr. 116-147] - De Stoofstraat en weder terug
pagina 40 t/m 62 [nr. 148-234] - Den geheele Kromme Elboog
pagina 62 t/m 80 [nr. 235-306] - Tolbrugst(r)aatje en terug & Vervolde Gragd

WIJK 9 (NB. te vinden in Erfgoedcentrum DiEP archief 4 inventarisnr. 7)

pagina 001 t/m 013 [nr. 001-039] - Beginnende op de Voorstraat aan 't Viskopersgildehuijs tot aan de Vriesestraad.
pagina 014 t/m 048 [nr. 040-135] - Vriesestraat, Breestraad en Sarisgang.
pagina 048 t/m 051 [nr. 136-147] - Vest tot 't Raaphoutje.
pagina 051 t/m 072 [nr. 148-210] - Bagijnhoff en Visstraad.
pagina 072 t/m 093 [nr. 211-273] - Raamstraat tot de Kous & terug.
pagina 903 t/m 100 [nr. 274-295] - 't Agterom in den Ronde.
pagina 100 t/m 105 [22 personen] - Leden in 't Oude Mannenhuijs
pagina 105 t/m 111 [23 personen] - Den Lengenhoff agter & voor
pagina 111 t/m 116 [24 personen] - Vrouwenhuijs op 't Bagijnhoff

WIJK 10

pagina 01 t/m 18 [nr. 001-064] - Beginnende bij de Vismark tot voorbij de Botjesstraat en werom
pagina 18 t/m 38 [nr. 065-123] - De Ouwe Breestraat & Lomb.t-straat
pagina 38 t/m 57 [nr. 124-192] - Hil-Raaphoutje, Elffhuijse & Vest
pagina 57 t/m 67 [nr. 193-222] - Groote Spuijstraat & terug
pagina 67 t/m 71 [nr. 223-236] - De Klijne Spuijstraad

WIJK 11

pagina 01 t/m 47 [nr. 001-156] - Beginnende aan de Botjesstraad tot aan 't Eijnde van de Calkhaven en weder terug
pagina 47 t/m 49 [nr. 157-170] - Den Hil & voor in de Raamstraad
pagina 50 t/m 57 [nr. 171-193] - Bottiesstraat
pagina 57 t/m 79 [nr. 194-281] - Pelsestraat, Boogjes, Dollestraat, Suijkerstraat, Ruijtestraat & Slikvelt


Bron: Nationaal Archief
Archief: 3.01.29
Inventarisnummer : 451 (blaffaard 25e penning 1789; incl. het gedrukte plakkaat gedrukt bij Isaac Scheltus te Den Haag)

Titel op kaft: "Blaffaard van de Ontvang en Uitgaaf der 25 Penning in het Zuider Quartier"

gedrukt plakkaat

EXTRACT uit het Register der Resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland, genoomen op

Den 24 December 1794.
De Wel-Edele heer van Wassenaer, Heere van Starrenburg, en de Heeren van Riemsdyk, van der Goes, Twent en van Cattenburch, hun Edele Mogende meedebroederen in Raade, met en benevens de Heer Raadpensionaris, hebben aan hun Edele mog. voorgedraagen, dat de Secretaris van Buren aan hun had gedaan volleedige opening van de totaale Staat van Ontfang en uitgaaf, zoo van elk Comptoir van het Zuiderquartier op zig zelven, als van alle de Comptoiren te saamen van de 25ste Penning, alles volgens een specifique en gedetailleerde Blaffaert daar van door hem, geduurende de heffing van de 25ste Penning gehouden, en geformeerd, en nu onlangs, uit hoofde van menigvuldige bezigheden en occupatien, eerst volkomen agemaakt, en in ordre gebragt, met byvoeging van een Register van alle de Resolutien en Documenten daar toe relatief, en dat daar uit zoude blyken, dat 'er, volgens Staat Litt. A. en B. daar uit geformeerd, verscheiden betaalingen op ordonnantien en provisioneele Quitantien door de Ontfangers waren gedaan uit den ontfang van de 25ste Penning, waarom by van gedagten was, dat ten einde dezelve in de ordinaire administratie van de Finantien van de Provincie, reekenbaar kunnen worden gemaakt, hun Edele Mog. daar toe zouden dienen te neemen, de nodige Resolutie.
Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, ten einde behoorlyk in de ordinaire administratie van het Comptoir Generaal reekenbaar te maaken, en in uitgaaf te kunnen brengen, de gedepecheerde ordonnantien, zoo ten behoeve van de Admiraliteiten, als ten behoeve van de Oost- en West-Indische Compagnien en Burgemeesteren van Amsterdam gedepecheert, gedeeltelyk of geheel met Affignatien van den Ontfanger generaal op de Ontfangers des Gemeene-lands Middelen, by hun uit gelden van den 25ste Penning betaalt, de hier na genoemde Ontfangers te gelasten om uit de Kassen van den 25ste Penning, de Secreete Kas ten Comptoire Generaal te subsidieeren, volgens de eerste Staat Litt. A., als den Ontfanger te
  Dordrecht met f 100.000-0-0
  Haarlem f 400.000-0-0
  Delft f 150.000-0-0
  Leyden f 250.000-0-0
  Amsterdam f 15.216.338-8-2
  Gouda f 250.000-0-0
  Rotterdam f 2.635.704-3-0
Makende te saamen de somme van f 19.002.042-11-2

Welke som den Ontfanger Generaal van Boetzelaer word gelast uit de secreete Kas, over te brengen in de ordinaire Kas van zyn Comptoir, om dezelve in de ordinaire Reekening in extraordinaris Ontfang te verantwoorden, waar door de bevorens gedepecheerde Ordonnantien op de gemelde Memorie gemeld, al zoo reekenbaar en in uitgaaf zullen kunnen worden gebragt.
En voorts ten aanzien van den tweeden Staat Litt. B. is goedgevonden en verstaan, den Ontfanger Hooft te Amsterdam nog boven dien te gelasten, om de Secreete Kas van het Comptoir Generaal te subsidieeren met de Som van f 1.000.560.-0-0, welke door hem op provisioneele Quitantien is voldaan: en word den Ontfanger Generaal voornoemt, gelast, de gemelde som uit de secreete Kas in de ordinaire Kas over te brengen, en voorts van de voorsz som van 1.000.560.-0-0 Acte van decharges te verzoeken, wordende de Commisen van de Financien by deeze geauctoriseerd dezelve na ordre van de Financien te depecheeren, ende behoorlyke belastingen van de bovengemelde somme te formeeren, en aan de Provinciaale Reekenkamer op te geeven.
En na dien uit deeze Resolutie blykt, dat de Ontfang van de vyf en twintigste Penning, volgens de daar van geformeerde Staat, Balans en gehoude Blaffaard ten vollen is verantwoord,  is goedgevonden en verstaan, dezelve by deeze te approbeeren en en den Ontfanger Generaal en alle de verdere Ontfangers des gemeene Lands Middelen daar van te dechargeeren, zullende het Extract deezer Resolutie hun strekken tot een Acquit.
En is eindelyk goedgevonden en verstaan, den Ontfanger Generaal en verdere Ontfangers des gemeene Lands Middelen te gelasten, om alle de Boeken, Blaffaarden, Journaalen, Maandstaaten, Resolutien en verdere Papieren, de geheele Administratie van de vyf en twintigste Penning, ter Financie van het Zuiderquartier deezer Provincie betreffende, en verders alles daar toe relatief meede te leggen in een kist, en dezelve te seponeeren, op de Charterkamer van de Financie, en de Sleutel daar van onzer ig te bewaaren.
En zal Extract deezes gegeeven worden aan de Heer Raadpensionaris, den Heer Secretaris van Buren, den Ontfanger Generaal van Boetzelaer en de Commisen van de Financie, en voords aan alle de Ontfangers des gemeene Lands Middelen, ieder zoo veel hun aangaat, zoo tot naricht als om zig daar na te reguleeren.
Accordeert met het voorsz. Register.

RENDEMENT VAN DEN 25e PENNING

Zuider Quartier.
Ten Comptoire Generaal f 6.457.107
Ten Comptoire Dordrecht f 2.055.072
Ten Comptoire Haarlem f 1.288.502-1-0
Ten Comptoire Delft f 1.249.557-5-0
Ten Comptoire Leijden f 1.654.985
Ten Comptoire Amsterdam f 31.301.749-5-0
Ten Comptoire Gouda f 816.725
Ten Comptoire Rotterdam f 5.750.128-11-0
Ten Comptoire Gorinchem f 228.803.5-0
Ten Comptoire Schiedam f 403.645
Ten Comptoire Schoonhoven f 68.394
Ten Comptoire Brielle f 106.318
Geheel Rendement f 51.380.986-7-0

STAAT VAN VERANTWOORDING EN UITGAAF
Het geheele Rendement bedraagt als boven f 51.380.986-7-0
Nog boven dien te verandwoorden
ten Comptoire Generaal Bankgeld uit het Compotoir te Haarlem, Delft en Leijden overgemaakt f 416.190-18-0
Amsterdam avans agio van verk. Bankg. f 23-15-3
  aan nieuwe geslagen
ducaten en guldens
subsidie uit de ord. kas
ten Comptoire Generaal f 86.278-8-0 -
ten Comptoire Dordrecht f 8.400 f 39.087-6-0
ten Comptoire Haarlem f 10.200 -
ten Comptoire Delft f 25.100  
ten Comptoire Leijden f 25.200  
ten Comptoire Amsterdam f 900 f 39.794-7-0
ten Comptoire Gouda f 10.500 -
ten Comptoire Rotterdam f 21.500 f 24.327-7-3
ten Comptoire Gorinchem f 6.600 -
ten Comptoire Schiedam - -
ten Comptoire Schoonhoven f 140 -
ten Comptoire Brielle - -
aan Gemeenten Sp..(?) = f 194.816-8-0
Subsidien ord. kas = f 103.209-0-3
Ergo te verandwoorden = f 52.095.228-8-8
(NB. zie elk Comptoir op Sig Sels Pag. 7 en 8 vervolg)

RENDEMENT VAN DEN 25e PENNING

Rendement Zuider Quartier.
- Comptoir Generaal
- Comptoir Dordrecht

1788
In de Maand
Contante Gelden Gewerkt
Goud
Gewerkt
Zilver
Bankgeld
Amsterdam
Bankgeld
Rotterdam
Wisselbrieven
capitaelen Interessen
Premien
betaalt
Totaal
October 278.672-10-6 - 2.295-5-6 - - 2.013-6-0 4.278-18-0 287.260-0-0
November 120.002-19-0 506-2-0 3.690-18-0 - - - 1.254-11-0 125.454-18-0
December 56.388-14-3 210 286 - - - 285-13-9 57170-10-0
1789                
Januarij 286.114-5-9 294 660-18-0 - - 2.033-6-3 285-13-9 289.102-10-0
Februarij 441.315-11-3 - 145-12-0 - - - 6.551-16-9 448.013
Maart 141.266-8-0 126 269-15-0 - - - 1408-17-0 143.071
April 64.287-19-6 - - - - - 322-0-6 64.610
Mei 36.131 425 - - - - 322-0-6 36.556
Junij 26.6875-11-0 - - - - - 4042-19-0 270.828-10-0
Julij 30.830-10-0 - - - - - 309-10-0 31.140
Augustus 13.531-4-6 - - - - - 63-15-6 13.595
September 22.418 575 - - - - 63-15-6 22.993
October 1680 - - - - - 63-15-6 1680
November 200.726-0-9 - - - - - 3.055-19-3 203.782
December 18.759-3-3 - - - - 181-16-9 18.941
1790                
Januarij 10.004-9-9 425  - - - - 48-10-3 10.478
Februarij 10.030-17-0 - 744-3 - - - - 10.775
Maart 18.497 - 275 - - - - 18.772
April 850 - - - - - - 850

Ergo te verandwoorden

f 2.055.072

NB.
Inges. H.Ed.Mog. resol. van den 30 dec. 1790 de 25 Penn. Kas gesubsid. uit de ord.s kas ter somme van 28586-15-0 tot betaling van een gedeelte der Intr. gedurende 1790 f 8586-15-0
Jan. 1792 uts tot uts en verdere betalingen nog f 10.500-11-0
Inges. H.Ed.Mog. resol. van den 4 Nov. 1790 wegens ge....te qt. ontfangen f 8400
Dus geheel te verandwoorden = f 2.102.559-6-0


- Comptoir Haarlem
- Comptoir Delft
- Comptoir Leijden
- Comptoir Amsterdam
- Comptoir Gouda
- Comptoir Rotterdam
- Comptoir Gorinchem
- Comptoir Schiedam
- Comptoir Schoonhoven
- Comptoir Brielle
Rendement Noorder Quartier.
- Comptoir Alkmaar
- Comptoir Hoorn
- Comptoir Enckhuijzen
- Comptoir Edam
- Comptoir Monnickendam
- Comptoir Medemblik
- Comptoir Purmerend

RENDEMENT VAN DEN 25e PENNING

Over alle de Comptoiren in het Zuider Quartier.
<....per maand....>

RENDEMENT VAN DEN 25e PENNING

Over alle de Comptoiren in het Zuider Quartier.

1788
In de Maand
Contante Gelden Gewerkt
Goud
Gewerkt
Zilver
Bankgeld
Amsterdam
Bankgeld
Rotterdam
Wisselbrieven
capitaelen Interessen
Premien
betaalt
Totaal
October 1.710.473-14-105 1.864-13-0 5.3417-4-6 3.580.671-12-2 18.512-19-0 16.106-10-6 127.381-10-95 8.508.428-4-10
November 1.891.561-5-5 4.142-18-0 37.896-4-12 1.390.041-13-3 14.172-16-0 3030 33.851-9-4 3.374.696-7-0
December 841.120-3-9 1872-19-0 10.828-6-6 985.575-6-0 16.925-2-0 14.186-12-9 9.428-18-0 1.879-937-2-0
1789                   
Januarij 5.251.829-18-0 3.516-9-0 26.534-10-6 1.986.762-14-0 - 182.968-19-6 1.601-9-0 7.453.214-8-0
Februarij 4.963.580-18-55 995-6-0 2.922-9-6 4.167.333-19-6 95.537-4-6 6120 138.381-2-65 9.392.177-1-0
Maart 1.052.727-18-9 248-18-0 3.142-13-0 469.517 - - 15.098-12-3 1.540.735-2-0
April 695-797-3-15 385-2-0 1324-4-6 278.159-19-0 - - 4.994-1-45 980.660-10-0
Mei 999.199-7-0 1396-5-0 3308-11-0 392.844-4-0 - 7240 378-9-0 1.404.366-16-0
Junij 2.692.478-2-0 931-6-0 10.369-2-6 2.853.629-4-6 31.303 5166-13-0 84.083-19-0 5.679.961-7-0
Julij 345.618-18-6 213-10-0 1501-3-0 467.268-15-6 9858-8-6 - 8.271-12-6 832.624-8-0
Augustus 213.333-8-9 285-11-0 475-17-0 489.050-11-0 5104-19-0 - 3627-3-3 711.877-10-0
September 463.768-17-105 1811-10-0 1597-13-6 769.0054-1-6 27.894-18-0 - 345-4-15 1.264.472-5-0
October 60.696-6-15 - - 57.984-16-0 - - 263-19-105 118.945-2-0
November 1.609.276-18-185 771-3-0 4180-10-0 3.131.252-11-0 86.159-10-0 - 73.434-5-15 4.905.074-18-0
December 220.699-10-6 159 245-9-9 389.169-12-6 6283 - 6.086-12-3 622.643-0-0
1790                
Januarij 185.370-4-6 425 1196-4-0 361.529-3-6 10.892-5-0 - 2783-17-0 561.196-14-0
Februarij 237.279 338-9-0 1413-9-0 496.332-4-0 20.197-16-0 - - 755.560-18-0
Maart 311.339-11-6 829 2.408-7-0 902.692-0-6 120.681-8-0 - - 1.337.950-7-0
April 33662-17-0 - - 20.700-14-0 - - - 54.363-11-0

Uijtgaaf op de Ontfang van de 25e Penning

Comptoir Dordrecht.
1788.
November - In de ordinaris Kas van het Comptoir overgebragt ingev. Hun Ed. Mog. Resol. van den 10 nov. 1788 f 100.000;
December - Aan Bewindh. van de O.I. Comp ter Kamer Amst(erdam) volgens Affignatie van den Ontf. Gen. van Boetzelaer f 100.000;
1789.
Januarij - Aan de makelaar Arend van der Werff Ingen. H.Ed.Mog. Secr. Resol. d. 9 Jan. 1789 f 79.713-15-61;
Februarij - uts d. 2e febr. 1789 f 120.289-12-61;
Februarij - Het ordin. kas ter Comp. gen. gesubsidieert ingev. Hun Ed. Mog. Resol. d. 20 Jan. en 20 feb. 1789 f 400.000;
Maart - Aan de makelaar A. van der Werff Rec. Sec. 25 feb. 1789 f 100.000;
April - In de Ordinaris Kas van het Comptoir overgebragt ingev. Hun Ed. Mog. reso. d. 8e april 1789 f 200.000;
Meij - uts. res. 7e meij 1789 f 100.000;
Junij - Aan de makelaar A. van der Werff Res. 10 april 1789 f 100.000;
Julij - Aan Burg. en Reg. der Stad Dordrecht Res. 6 Julij 1789 f 80.000;
Augustus - In de ordinaris Kas van het Comptoir overgebragt ingev. Hun Ed. Mog. Res d. 17e aug. 1789 f 100.000;
September - Aan Burg. en Reg. der Stad Dordrecht Res. 4e Aug. 1789 f 20.000;
October - Aan Interessen à 2 1/2 pc f 1404-7-6, à 5 pc. f 1857 = f 3261-7-6;
November - In de Ordinaris Kas van het Comptoir overgebragt ingev. Hun Ed. Mog. Res. d. 30 Oct. 1789 f 100.000;
November - Aan de Makelaar A. van der Werff Res. 1789 f 99.996-12-0
November - Aan Interessen à 2 1/2 pc f 1527, à 5 pc. f 2865-10-0 = f 4392-10-0
December - Aan de Makelaar A. van der Werff Res. 27 nov. 1789 f 50.000
December - Subsidie ord. Kas ter Comp. Gen. Res. 27e Nov. 1789 f 100.000
December - Aan Interessen à 2 1/2 pc f 498-12-6, à 5 pc. f 5234-10-0 = f 3733-2-6
1790.
Januarij - Aan Interessen à 2 1/2 pc f 244-7-6, à 5 pc. f 388-5-0 = f 632-12-6
Februarij - Subsid. aan het Comptoir Gen. Res. 4e Febr. 1790 f 100.000
Februarij - Aan de Makelaar A. van der Werff Res. 26 Jan 1790 f 30.000
Februarij - Aan Interessen à 2 1/2 pc f 1442-10-0, à 5 pc. f 3551-3-0 = f 4993-13-1
Maart - Aan Interessen à 2 1/2 pc f 1094-15-6, à 5 pc. f 6346-15-0 = f 7421-10-6
April - Aan de Heer BODISCO Muntm(eeste)r het gewerkt goud f 2561-2-0, zilver f 8367-11-6 = f 10928-13-6
April - Sederd April 1790 tot ult. dec 1791 betaalt aan interessen à 2 1/2 pc f 25-558-3-105, à 5 pc. f 31648-17-0 = f 56.207-0-105
April - Aan Wisselbrieven en daarop bet. Interessen voor Contant aang. f 4046-12-3
April - Aan Premien do. gekost zijn f 21804-9-9
April - Aan sig self wegens Makelaardij f 5137-13-75
DUS TOTAALE UITGAAF f 2.102.559-6-0.

Laatst gewijzigd: mei 2011.