Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Looproute lantaarngeld 1685 en looproute lantaarngeld ná 1686


NB.
Volgens mij zijn de kohiers RAD 3-3984 en RAD 3-3985 identiek. Kohier RAD 3-3985 is op folio 157vs/157vs aangevuld met het Mazelaarsstraatje, en dit kohier bevat een latere gemaakte index van straten.

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 3
Inventarisnummer : 3984 (lantaarngeld 1685)

(titel) Quohier van 't Lantaarnegeld over de huijsen inde Stadt Dordt. voor soo verre deselve Lantaarnen 't sedert den jare verschenen April IVI vijff en tachtig [april 1685] sijn opgestelt geweest, bij na door de geheele stad, als volgt, tot twee stuijvers per gulde naar advenant de verpondinge, waar op de voors: huijsen respective sijn aangeslagen door expresse last en ordre van de Ed:e Groot Agtb: heeren Borgerm:ren bij den Bode Adriaan Vermeulen geformeert en opgestelt.

Eerste Quartier:
De voorstraten beginnende aan de Groote Kerk.
D'ander sijde van de Voorstraat, begint op de Tolbrugge.
D'agterstraten van 't eerste quartier beginnende bij 't Groot-Kerkhof.
In de Schuijtmakers-straat.
Weder in de Houttuynen.
In de Vlijshouderstraat.
Op de Varkemart.
De Tolbrugstraat.
Agter de Laken-hal.
D'ander sijde van de Varckemarct.
Op de Drappierskade. #1
Op de Walevest staen geen lantaarne.
Op de Dwers-cade.
Op de haven naar de Blaupoort toe.
Den hoek omme.
Op de Hooge Nieuwstraat.
Op Engelenburg.

Tweede Quartier:
De voorstraten beginnende aan de Beurs bij de Waagstijger.
Weer op de Wijnstraat.
D'ander sijde van de Voorstraat begint aan 't Groot Hooft. #2
D'agterstraten van 't 2e quartier.
Eerst de Tollebrug-straat.
Op de Verkemart.
D'ander zijde van de Varkemart.
In de Gravestraat.
Op de Haven.

Derde Quartier:
De voorstraten beginnende aan de Beurs.
In de Nieukerk-stijgert.
Weer op de Voorstraat.
Den hoek omme naar den Room toe.
Weer op de Voorstraat.
Volgt d'ander zijde van de Voorstraat beginende bij de Riedijcxe poort.
D'agterstraten van 't 3e quartier.
Agter de Nieukerk.
In de Rietdijkstraat.
De Toornstraat.
De Wijngaardstraat.
De Nieukerckstraat.
Op of wel rond omme 't Nieukerkhof staan geen lantaarnen.
Aen Dwarsgang bij den Oijevaar.
De Herman Huijsstraat.
Aan de Vest bij 't Sluijsie.
D'ander sijde van de Herman Huijsstraat.
De Vranckenstraat.
Weer in de Hermanshuijsstraat.
Bij den Houthaak.
Marien-born-straat. #3
Aan de Vest
Weer in de Marienbornstraat aan d'andere sijde.
Agter 't weeshuijs.
D'ander sijde van de Doelstraat.
In 't Mazelaars-straatje staan als nog geen lantaarnen.
Agter den Doel.
In 't Weeshuijs-straatje.
De Marienbornstraat.
Den Dwarsgang bij den Houthaak.
Den Hermanhuijsstraat.
Den Dwarsgang bij den Oijevaar.
't Steeg-over-sloot.
Op de Linde-gragt.
Weer in 't Steegoversloot.
In d'Augustijnenkamp.
Weer in 't Steegoversloot.
De Nieustraat.
De Kolfstraat.
Weer in de Nieustraat.
De Steenstraat.
Weer in de Nieustraat.
De Kolfstraat.
Volgt d'ander sijde van de Kolfstraat begint aan de Vest.
De Stoofstraat.
Weer in de Kolfstraat, van de brugge af.
De Tollebrugstraat.
De Kromme-elleboog.
De Gevolde Gragt.

Vierde Quartier:
De voorstraaten beginnende op de Tolbrugge.
Buijten de Vuijlpoort.
Op de Kalkhaven.
Op 't Slik-velt.
Wederom van de Sluijspoort af.
D'ander sijde van de Voorstraat weerom in de stad.
De agterstraaten beginnende op de Gevolde Gragt.
De Tollebrugstraat.
De Vriesestraat.
D'ander sijde van de Vriesestraat.
De Visstraat.
De Nieu-breestraat.
Naar 't Bagijnhof.
De Sarisgang.
Weer voor 't Bagijnhof.
De Raamstraat.
In 't Kousken.
Weer in de Raamstraat.
Op den Hil.
Elfhuijsen.
Bij St Laurens Capelle.
Weer op den Hil.
Weer in de Raamstraat.
Oude Breestraat.
De Lombardstraat.
Weer in d'Oude Breestraat.
In de Visstraat.
In 't Looverstraatie geen lantaarns.
De Groote Spuijstraat.
De Klijne Spuijstraat.
De Botjesstraat.
De Pelsestraat.
De Ruijtestraat.
De Cellebroers of Dulhuijsstraat.
't Molenstraatie.
De Zuijckerstraat.
De Vest, naa de Sluijspoort toe.


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Archief: 3
Inventarisnummer : 3985 (lantaarngeld na 1686)

(titel) Quohier van 't Lantaarne Geldt, over de Huijsen in de Stadt Dordreght, voor Zoo verre de selve Lantaarnen 't sedert den Jaare verschenen April 16e Vijff en tagtig [april 1685], zijn opgestelt geweest, bijna door de geheele stad, als volgt, tot tweee stuijvers per Gulden naar advenant de Verpondinge, waarop de voorz: Huijsen respective sijn aangeslagen door expresse last en ordre van de Ed: Gro: Agtb: Heeren Borgerm:rn bij den Bode Adriaan Vermeulen geformeert, en opgestelt.

WIJK / QUARTIER 1
de Voorstraten beginnende aan de Grootekerk 1
d'ander zijde van de Voorstraat, begint op de Tollebrugge 004vs
De agterstraten van t 1e Quartier, beginnende bij 't Grootkerk Hof 008vs
In de Schuijtmaakers Straat 9
Weer in de Houttuijnen 010vs
In de Vleeshouderstraat 011vs
Op de Verke Mart 013vs
De Tollebrugstraat 14
Aghter de Lakenhal 15
D'ander zijde van de Verkemart 15
Op de Drappiershaave 16
Op de Waalevest, staan geen Lantaarnen 18
Op de Dwerskaade 18
Op de Haaven, naar de Blaupoort toe 018vs
Den hoek omme 020vs
Op de Hooge Nieuwstraat 020vs
Op Engelenburgh 024vs

WIJK / QUARTIER 2
De voorstraten, beginnende aan de Beurs bij den Waag-steigert 27
Op de Nieubrugge 29
Weer op de Wijnstraat 29vs
d'ander zijde van de Voorstraat, begint aan 't Groote Hooft 32
D'Aghterstraten van 't 2e Quartier, eerst de Tollebrugstraat 36vs
Op de Verke Mart 37
D'anderzijde van de Verkemarkt 38
Op de Verke Mart 38
D'anderzijde van de Verkemarkt 38vs
In de Gravestraat 38vs
Op de Haaven 40vs

WIJK / QUARTIER 3
De voorstraten, beginnende aan de Beurs 43
In de Nieuwkerk Steijgert 48
Weer op de Voorstraat 048vs
Den hoek omme naar den Boom toe 49
Weer op de Voorstraat 050vs
Volgt d'andere zijde van de Voorstraat, beginnende bij de Rietdijkxpoort 53
De agterstraten van 't 3e Quartier, begint aan de Vest, op den Rietdijk 060vs
Agter de Nieuwkerk 061vs
In de Rietdijxstraat 62
De Toornstraat 063vs
De Wijngaerdstraat 66
De Nieukerkstraat 67
Op of wel rontzomme 't Nieukerk Hof staan geen Lantaarnen 067vs
Den Dwarsgang bij den Ojevaar 067vs
De Hermanhuijs-straat 68
Aan de Vest bij 't Sluijsje 70
De Hermanhuijs-straat 70
De ander zijde van den Hermanshuijsstraat 70
De Vrankestraat 71
Weer in den Hermanshuijsstraat 72
Bij den Houthaak 73
De Marienborn-straat 073vs
Aan de Vest 75
Weer in de Marienborn-straat, aan d'ander zeijde 075vs
Agter 't Weeshuijs 78
D'ander zijde van de Doelstraat 79
In 't Mazelaarsstraatjen staan als nogh geen Lantaarnen 079vs
Agter den Doele 079vs
In 't Weeshuijsstraatje 079vs
De Marienborn-straat voor 080vs
Den Dwarsgang bij den Houthaak 81
Den Dwarsgang bij den Oijevaar 82
Den Hermanshuijsstraat voor 081vs
Den Dwarsgang bij den Oijevaar 082vs
'T Steeg-over-sloot 082vs
Op de Lindegragt 85
Weer in 't Steeg-over-sloot 087vs
In d' Augustijne Kamp 88
Weer in 't Steeg-over-sloot 090vs
De Nieuwstraat 92
De Hofstraat 092vs
Weer in de Nieustraat 93
De Steenstraat 96
Weer in de Nieustraat 096vs
De Kolfstraat 97
volgt d'ander zijde van de Kolfstraat begint aan de Vest 099vs
De Stoofstraat 099vs
Weer in de Kolfstraat van de Brugge af 101vs
De Tollebrugstraat 104
De Krommen Elleboog 105
De Gevolde Gragt 109

WIJK / QUARTIER 4
De voorstraten, beginnende op de Tolbrugge 111
Buijten de Vuijlpoort 116vs
Op de Kalkhaven 117vs
Op 't Slikvelt 118
Wederom van de Sluijspoort af 118vs
De ander zeijde van de Voorstraat, weerom in de stad 119vs
De agterstraten, beginnende op de Gevolde Gragt 125
De Tollebrugstraat 126
De Vriezestraat 126vs
D'ander zijde van de Vriezestraat 130vs
De Visstraat 133
De Nieuwe Breestraat 133
Naar 't Bagijnen Hoff 134
De Sarisgang 134vs
Weer voor 't Bagijnen Hoff 135vs
De Raamstraat 137
In 't Kousken 138
Weer in de Raamstraat 138vs
Op den Hill 138vs
De Elfhuijzen 140
Bij St. Laurens Kapelle 141
Weer op den Hil 141
Weer in de Raamstraat 141vs
De Oude Breestraat 143
De Lombardstraat 145
Weer in de Oude Breestraat 145vs
In de Visstraat 146
In 't Looverstraatje geen Lantaarens 146vs
In de Visstraat 147
De Grote Spuijstraat 147
De Kleijne Spuijstraat 149
De Botjesstraat 150
De Pelssestraat 151vs
De Ruijterstraat 152
De Dulhuijsstraat 152vs
Het Molenstraatje 153vs
De Zuijkerstraat 154
De Vest naar de Spuijpoort toe 154vs
in 't Mazelaarsstraatjen 157

NB.
(folio 157) Lantaarngeld zoo ontfangen moet werden a 2 st. pr. gulden na advenant
de verpondinge, daar van ao. 1694 april t'eerste Jaar verschenen is, int. Mazelaarsstraatjen: [-]
;

Laatst gewijzigd: 2011