Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: gerepatrieerde politieke gevangenen 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 8-A1960
Inventarisnummer: 898

Vordering van woningen, gebouwen enz door het Militair Gezag 1945-1946

Vordering van woningen, gebouwen enz door het Militair Gezag na de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945, 1945-1946 (1.865.28)


(deze transcriptie bevat niet alle brieven)


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 14 Mei 1945 Afd. Bouw & Woningdienst


Punt 3
Burg. deelt mede, dat Off. de Bruin (Militair Gezag) tot taak heeft te beslissen over toezijding van woningen, vordering van perceelen enz. De verzetsbeweging mag dus niet tot vordering overgaan.
W.O. deelt mede dat N.B.S. de school aan het Hof wilde vorderen. Hiervoor niet gevoeld. Aan café N.A.B. gedacht. Een andere groep wilde Weizicht(Weizigt) vorderen, waarop het oog is gevallen voor een kindersanatoriunm.

Besluit: publiceren. Scholen zoo mogelijk buiten vordering houden.


(aangeplakt) De BURGEMEESTER van DORDRECHT maakt op verzoek van het Militair Gezag bekend, dat uitsluitend het Militair Gezag bevoegd is tot het doen van vorderingen van welken aard ook. Dordrecht, 14 Mei 1945. De BURGEMEESTER van DORDRECHT. Bleeker.


GEMEENTEWERKEN DORDRECHT
Dordrecht, 18 mei 1945.
Onderwerp: vordering goederen.
AAN den Heer Burgemeester van Dordrecht

Hierbij heb ik de eer U.E.A. een afschrift te doen toekomen van een gisteren door mij ontvangen rondschrijven van den Minister van Waterstraat inzake vordering van goederen van Nederlandsche herkomst. De directeur der gemeentewerken.


MINISTERIE VAN WATERSTAAT.
BERKELEY HOUSE, 15 HAY HILL W. 1
Londen, 5 Mei 1945.

Het is den laatsen tijd meermalen voorgekomen, dat de geallieerde militaire autoriteiten in Nederlandsche gebied aangetroffen zaken, welke Nederlandsche eigendom zijn, als krijgsbuit in beslag nemen, waarbij onder anderen als reden wordt aangevoerd dat de Duitschers van plan waren die zaken naar Duitschland weg te voeren.
U bent gemachtigd in voorkomende gevallen den betreffenden commandeerenden officier klem te wijzen op het onrechtmatige van een zoodanige handelwijze. Voor het geval zulks niet in strijd is met 's lands belang kunt U zoo noodig ertoe medewerken dat bepaalde zaken tijdelijk aan de geallieerden in gebruik worden afgestaan.
Indien de militaire autoriteiten desniettemin niet van het vorderen willen afzien gelieve U onmiddellijk bericht te geven aan den Staf van het Militair Gezag met verzoek bij SHAEF te protesteeren en van een en ander telegrafisch aan mijn departement te Londen mededeeling te doen, met vermelding gegevens.
De minister van Waterstaat, get. Th.P. Tromp.

AAN:
den Dienst van den Wederopbouw
den Directeur van de Nederlandsche Spoorwegen
de Hoofdingenieurs van den Rijkswaterstaat
de Rijksinspecteurs voor het Verkeerswezen

Aan Directeur Gemeentewerken, Ir. H. Versteeg, Singel 312, Dordrecht.


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 22 Mei 1945 Afd. Fin. en Bedr.


Punt 8
De Burgemeester deelt mede dat wanneer de geall. bezetter een hotel vordert, de gemeente de loonen van het personeel moet betalen.

Besluit: Afwerken.


Militaire Commissaris voor Dordrecht e.o.
Militair Gezag
Dordrecht, 16 Juni 1945
Onderwerp: Gebouwen

Hiermede heb ik de eer U mede te deelen, dat door den Town major en het Militair Gezag met ingang van heden de op bijgaande lijst vermelde gebouwen worden vrijgegeven. De nummers vóór de panden zijn dezelfde als vermeld op de lijst van de gevorderde gebouwen, voorheen in gebruik bij de Duitsche Weermacht. Een afschrift van deze lijst zend ik heden aan Mevrouw Smit-Pieters, Wethoudster van Volkshuisvesting.

De Majoor Militair Commissaris District Dordrecht, J.H. Houtzager.

AAN: Den heer Burgemeester de Gemeente Dordrecht

Pand Type van gebouw Eigenaar opmerkingen
Groenmarkt 56 kleine garage v.d. Ende, Groenmarkt 56 -
Groenmarkt 47 Hotel Café H.J. Teitsma -
Bagijnhof 31 winkel en woonhuis C.F. Sepmeijer, Noordvoorstraat 's-Gravendeel Thans in gebruik bij "De vrije Pers"
Singel 196 deel van huis Dr. O. Cohen, adres onbekend. andere deel in deze woning in gebruik bij Dr. van Zwijndrecht.
Achterhakkers 8/9 rijksgebouw De staat der Nederlanden Dit gebouw is onbruikbaar.
Wijnstraat 31 2 kamers van een huis Wed. Hasselo, Wijnstraat 31 woning waar voor enkele weken de Fa. Pieters woonde.
Wijnstraat 106 woonhuis boven Slavenburgbank Slavenburg's bank, alhier -
Oranjelaan 4 schietbaan Gem. Dordrecht -
Weedeweg 18-18A deel van een huis Mevr. Krooneman reeds bewoond door Fam. Krooneman
Twintighoevenweg 18 villa A. van Rossen R'damsche Rijweg 104 te Overschie Gebr. Mr. Heufft
Twintighoevenweg 21 villa A. van Rossen R'damsche Rijweg 104 te Overschie Gebr. Mr. Crokewit
Burg. de Raadtsingel 23E woonhuis D. Stad alhier -
Burg. de Raadtsingel 23F woonhuis Dr. v. Meurs, Math. Ballenstraat 5 -
Kilwijkstraat 11 woonhuis T. Pols, Achterhakkers 10A -
Kilwijkstraat 13 woonhuis Ph. de Vogel, Verl. Heerenweg 111 Groningen Gebr. Dr. van Berk, Singel 88
's-Gravendeelschedijk 3A woonhuis G.H. Veringa, Voorstraat 308 -
's-Gravendeelschedijk 3B woonhuis G.H. Veringa, Voorstraat 308 -
's-Gravendeelschedijk keine keet op Zeehaventerrein Gem. Dordrecht -
Weeskinderendijk 71 kantoor en werkplaats Burgers Houthandel Mijlweg 3 -
Oudendijk 3 1 kamer in boerderij C.H.J. Redelé, Oudendijk 3 -
Weeskinderendijk open schuur (Houthandel Berger) -
Hellingen 5 Gem. school Gem. Dordrecht -
Geldeloozepad 35 Gem. school Gem. Dordrecht -
Vrieseweg 54 School Müring School Vereeniging -


Waltmann & Co (Huisman & Co), Bagijnhof 72, Tel. 4498, Woning-Bureau
Dordrecht, 1 Juni 1945
Den Edelachtbaren Heer Burgermeester van Dordrecht
Edelachtbare Heer,
Langs dezen weg neem ik de vrijheid U te verzoeken Uw invloed bij den Town-Major te willen aanwenden teneinde van hem gedaan te krijgen, dat de laatstelijk bij de Duitsche Weermacht in gebruik geweest zijnde woonhuizen onverwijld ter bewoning worden vrijgegeven, zulks in verband met den grooten woningnood.
Verschillende dezer perceelen zijn bij mijn kantoor in beheer, doch ik kan er niets mee aanvangen, zoolang ze niet vrijgegeven zijn.
In de hoop, dat U Uw aandacht aan deze aangelegenheid zult willen besteden en dat zulks tot resultaat zal mogen leiden, verblijf ik, met verschuldigde achting.
Uw Edelachtb. dw. dnr., Bremmer, fa. Waltman & Co


Gemeente Dordrecht, Postbus 8
Dordrecht, 13 Juni 1945.
AAN de firma Waltmann en Co. te Dordrecht, Bagijnhof 72

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik Umede, dat ik te dezer zake geen bevoegdheid heb.
Ik geef U in overweging U tot het Militair Gezag te wenden.
De Burgemeester van Dordrecht (Bleeker) J. Sanders


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 19 Juni 1945 Afd. Alg. zaken


Punt 5.
Burg. deelt mede, dat een jong lid van Binnenl. Strijdkrachten een auto van een ingezetene heeft willen vorderen. Dit behoort tot de bevoegdheid van Militair Gezag.

Besluit: Notif.


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 21 Juni 1945 Afd. Bouw en Woningdienst


Punt 5.
Burg. acht het gewenscht a/d Town Major te verzoeken het huis St. Anna (vroeger Wehrmachtshuis) en het perceel Wolwevershaven nr. 33 (naast Dr. Stenger, het perceel, waarin vroeger de heer Verspyck Mijnssen woonde) vrij te geven

Besluit: Indien vrijgegeven St. Anna zoo gauw mogelijk voor bewoning in gereedheid doen brengen, voor het dichtmaken met glas Gemeentewerken een opdracht verstrekken.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 23 Juni 1945.
ONDERWERP: vrijgeven van woningen.
AAN den Heer Town Major te Dordrecht.
Het zij mij vergund Uw aandacht te vragen voor het huis St. Anna aan den Singel-Stationsweg en voor het pand Wolwevershaven 33, welke indertijd beide voor de Duitsche Weermacht zijn gevorderd en welke nog niet zijn vrijgegeven. Beide staan leeg.
Met het oog op de zeer groote woningschaarschte zou ik, indien het voor U niet van belang mocht zijn de beschikking over deze panden te behoude, het op prijs stellen dat deze panden werden vrijgegeven.
Gaarne zal ik U beslissing vernemen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


Onderwerp: Formulieren Hirings 201 (B).
Aan: den Heer Burgemeester van Dordrecht.
Van: 193 Town Major, Dordrecht.

Hierbij ingesloten vindt U 5 formulieren Hirings 201 (B) voor het vorderen van de Garage - Burg. de Raadtsingel 19.
De garage is reeds ontruimd, zodat het inzenden van deze formulieren alleen geschiedt voor de goede orde.
Rae Lacy Taylor, Major T.D.R.A. 193 Town Major
26 Juni 1945


Onderwerp: Vrijgeven van eigendommen.
Aan: den Heer Burgemeester van Dordrecht.
Van: 193 Town Major, Dordrecht.

In antwoord op Uw schrijven van 23 dezer deel ik U mede, dat het pand
1. St. Anna, Singel-Stationsweg niet onder mijn toezicht staat, zodat verzoek om vrijgeving gericht zal moeten worden aan N.M.A.
2. Wolwevershaven 33 wordt op het ogenblik gebruikt door geallieerde troepen en zal zo spoedig mogelijk vrijgegeven worden.
Rae Lacy Taylor, Major T.D.R.A. 193 Town Major
27 Juni 1945


Onderwerp: Opzegging van gebouwen.
Aan: den Heer Burgemeester van Dordrecht.
Van: 193 Town Major, Dordrecht.

Ingesloten vindt U een lijst van opzegging van gebouwen in 5-voud.
Wilt U deze van Uw stempel voorzien, een copie behouden en mij vier terugzenden.
Deze panden zijn overgedragen aan Militair Gezag en deze zullen U de panden vrijgeven.
Rae Lacy Taylor, Major T.D.R.A. 193 Town Major
28 Juni 1945


To: Burgomaster DORDRECHT
From: No. 1 P.C. & R. Group, R.A.
1st. July 1945
Subject: Floating Craft - Shear legs HERCULES I and HERCULES II (21 AGp Form 80 - IPCRG 44 dated 8.6.45)
Please note that the requisition of the a/n cragt for work at ZALTBOMMEL Bridge in accordance with the a/n Form 80 will terminate at midnight Tuesday 3 July 1945.
..... Lieut. Colonel R.R., C.O. No. 1 P.C. & R., Group, R.E.

Distribution:
Th. Branch (Finance) H.Q. 21 Army Group. c/c H.Q. L. of C. B.L.A.
M. De Lange, Singel 76, Dordrecht
964 PCR Cpy R.E.


Teruggezonden onder mededeling dat bedoeld pand door militairen bezet is en de toegangsdeur vaak open staat. De jeugd uit de omgeving is de militairen meermalen en behulpzaam en betreedt daardoor dat pand.
Aan Militair Gezag is verzocht te bevorderen, dat dit pand zoo spoedig mogelijk wordt vrij gegeven, terwijl aan eenige in de omgeving wonende jongens, van wie bekend is, dat zij dit pand wel betreden, aangezegd is, dit na te laten.
Voorts is het surveilleerend politiepersoneel opgedragen de jeugd uit de imgeving van dat pand te verwijderen.
Dordrecht, 18 Juli 1945.
De wnd. Commissaris van Politite.
(ingekomen 18 juli 1945)


Dordtsche Handels-School
Dag- en avondinstituut, typen-steno-talen-boekhouden
Wolwevershaven 31
Dordrecht, 2 Juli 1945.
Aan den EdelAchtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht, Dordrecht.

EdelAchtbare Heer,
Ondergeteekende J.J. Valentgoed, Directeur der Dordtsche Handelsschool, Wolwevershaven 19, wendt zich tot U met het volgende;
Zijn woning en school, voorheen gevestigd in het pand Wolwevershaven 31 en behoorende aan de N.V. Scheepsverband Mij. te Rotterdam werd in November 1942 door de Duitsche Weermacht gevorderd.
Eenige dagen na de bevrijding was hij in de gelegenheid het pand te betreden en zag tot zijn leedwezen hoeveel schade reeds was aangericht.
Kort daarop werd het gebouw door een onderdeel van de Canadeesche troepen in beslag genomen, doch nu begon de Dordtsche jeugd en vooral opgeschoten jongens het vernietingswerk voort te zetten, doordat zij door de kleine bezetting in het pand, of zooals den laatsen tijd voortdurend voorkomt bij afwezigheid der soldaten, vrije toegang in het gebouw hebben.
Met leede oogen zien de medebewoners van de Wolwevershaven en hijzelf hoe deze jeugd dagelijks voortgezet met haar roof en vernielzucht bot te vieren, hoe het gebouw, dat onder toezicht staat van Monumentenzorg langzaam maar zeker haar waarde verliest, een huis, dat eens de belangstelling had van de burgerij en vele vreemdelingen.
Hij heeft zelf kunnen constateeren, dat vele wandbeschilderingen vernietigd en vaste schilderijen ontvreemd zijn. Daarbij spreekt hij nog niet eens van zijn eigen daarin achtergelaten inboedel, die verdwenen is of nu nog dagelijks door deze jeugd wordt ontvreemd.
Redenen, waarom hij zich thans tot U wendt met het beleefd, doch dringend verzoek maatregelen te willen nemen, teneinde te voorkomen, dat er wederom iets van cultureele waarde verloren gaat.
Met alle hoogachting, J.J. Valentgoed

D.H.S.-succes!


GEMEENTE DORDRECHT Dordrecht, 7 Juli 1945.
Onderwerp: vrijgeven woning.
AAN Netherlands Military Authority, Groenmarkt 11, Dordrecht

Volgens mededeeling van den Town Major alhier zou het huis St. Anna aan den Singel/Stationsweg, dat indertijd door de Duitsche Weermacht is gevorderd, onder Uw toezicht staan. Aangezien het pand leegstaat, zou ik het, met het oog op de zeer groote woningschaarschte, zeer op prijsstellen, dat het zoo spoedig mogelijk werd vrijgegeven.
Uw antwoord zie ik gaarne tegemoet.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


Onderwerp: Vrijgeven van gebouwen.
Aan: den Burgemeester van Dordrecht.
Van: 193 Town Major, Dordrecht.

Wilt U zo vriendelijk zijn bijgaande 5 formulieren (berichten van opzegging), te stempelen en vier exemplaren aan mij te retourneren.
Deze eigendommen, die door Geallieerde troepen ontruimd zijn, zijn aan Militair Gezag overgedragen om aan U teruggegeven te worden.
5th July 1945
Rae Lacy Taylor, Major T.D.R.A. 193 Town Major


GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8.
Dordrecht, 6 Juli 1945.
AAN den heer Town Major te Dordrecht
Bijl.: afgestempelde berichten opzegging woning, dd. 21 Juni 1945.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalden brief heb ik de eer ik hierbij weder te doen toekomen 4 afgestempelde exemplaren van de lijst van opzegging van gebouwen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. Bleeker


Onderwerp: Vrijgeven van gebouwen.
Aan: den Heer Burgemeester van Dordrecht.
Van: 193 Town Major te Dordrecht

Wilt U zo goed zijn bijgaande 5 copieen van Uw gemeentestempel te voorzien en 4 stuks aan mij te retourneren>
Dit pand is door de Geallieerde troepen ontruimd en overgedragen aan Militair Gezag voor teruggave aan U.
Rae Lacy Taylor, Major T.D.R.A. 193 Town Major
7 Juli 1945.


GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8.
Dordrecht, 11 Juli 1945.
Onderwerp: bericht van opzegging.
AAN den heer Town Major te Dordrecht.
Bijl.: 4 afgestempelde formulieren betr. Sportpark, dd. 5 Juli 1945.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalden brief heb ik de eer U hierbij 4 der mij toegezonden formulieren afgestempeld weder te doen toekomen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. Bleeker


Militaire Commissaris voor Dordrecht e.o.
Militair Gezag
Dordrecht, 13 Juli 1945
Onderwerp: Huize St. Anna, Stationsweg 2.

In antwoord op Uw schrijven dd. 7 Juli j.l. No. 926, heb ik de eer U mede te deelen, dat het pand Huize St. Anna, Stationsweg 2, alhier, reeds op 15 Februari 1945 door de Wehrmachtskommandantur werd vrijgegeven, zoodat daarover vrijelijk beschikt kan worden.
De Majoor, Militair Commissaris District Dordrecht o.l. 1e Luitenant J.C. de Bruyn.
Aan: Den Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht.


Militaire Commissaris voor Dordrecht e.o.
Militair Gezag
Onderwerp: Vrijgeven van gebouwen
Aan: Burgemeester van Dordrecht.
Van: 193 Town Major, Dordrecht.

Wilt U ingesloten 5 Formulieren Hirings 500 van uw stempel voorzien en 4 stuks aan mij retourneren.
Dit eigendom is door de Geallieerde troepen ontruimd en is aan het Militair Gezag overgedragen voor teruggave aan I.
12 July 1945.
Rae Lacy Taylor, Major T.D.R.A. 193 Town Major

GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8.
Dordrecht, 13 Juli 1945.
Onderwerp: Bericht van opzegging.
Bijl. 4 afgestempelde formulieren dd. 7 Juli '45.
AAN den heer Town Major te Dordrecht.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalden brief heb ik de eer U hierbij 4 der mij toegezonden formulieren afgestempeld weder te doen toekomen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. Bleeker


GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8.
Dordrecht, 18 Juli 1945.
Onderwerp: Bericht van opzegging.
Bijl. 4 afgestempelde formulieren dd. 12 Juli 1945.
AAN den heer Town Major te Dordrecht.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalden brief heb ik de eer U hierbij 4 der mij toegezonden formulieren afgestempeld weder te doen toekomen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. Bleeker


Militaire Commissaris voor Dordrecht e.o.
Militair Gezag
Dordrecht, 19 Juli 1945.

Ingesloten doe ik U toekomen een copie van het schrijven d.d. 17 Juli 1945 van de B.S. te Dordrecht betreffende reeds gedane betalingen aan Hotel Ponsen. U wilt deze betalingen wel beschouwen als te zijn voorgeschoten op de door de Regionale Vorderingscommissie vast te stellen door U later uit te betalen vergoeding.
De Majoor Militair Commissaris District Dordrecht, o/l de 1e luitenant, J.C. de Bruijn.
Aan den Edelachtbare Heer burgemeester der Gemeente Dordrecht.


BINNENLANDSE-STRIJDKRACHTEN
Strijdend gedeelte district Dordrecht
Dordrecht, 17 Juli 1945
Sectie VII No. 53
Onderwerp: Vorderingen Hotel Ponsen

Ter attentie van den Heer B. Luyten.

Onder referte aan het besluit van 12 dezer, waarbij Hotel Ponsen te Dordrecht met ingang van 6 Mei 1945 zou worden gevorderd, bericht ik U, dat de volgende nota's na goedkeuring van den D.C. door mij werden betaald.
in de bedragen zijn kosten voor gebruik van het servise opgenomen, welke hieronder afzonderlijk zijn vermeld. Ik verzoek U beleefd bij de eventuele uitbetaling aan Ponsen met het totaal door mij uitbetaalde bedrag rekening te houden.
In verband met het feit dat de N.B.S. als zodanig binnen korte tijd opgeheven zullen zijn, zou ik het zeer op prijs stellen voor einde Juli dit bedrag van U of door Uw bemiddeling te mogen terug ontvangen, met het oog op het inzenden van mijn verantwoording aan D.v.O.
Gebruik

Tijdvak Totaal Huur Gebruik van Servise Consumptie Bediening 15%
5. t/m 20/5 1758,44 1070,-- 175,-- 284,09 229,35
5. t/m 27/5 1737,96 1120,-- 175,-- 216,27 226,69
5. t/m 3/6 1678,82 1120,-- 175,-- 164,84 218,69
6. t/m 10/6 1496,39 1120,-- 70,-- 110,34 195,05
6. t/m 17/6 1421,98 1120,-- 35,-- 81,51 185,47
6. t/m 25/6 1387,04 1120,-- 35,-- 51,12 180,92
6. t/m 2/7 1386,73 1120,-- 35,-- 50.85 180,88
Totaal Gen. 10.866,36 7790,-- 700,-- 959,02 1417,34

Commissariaat Militair Gezag, Groenmarkt, Dordrecht
De Administrateur B.S.-S.G. w.get. H. v.d. Heuvel.


GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8.
Dordrecht, 24 Juli 1945.
Onderwerp: Vernieling gebouwen.
AAN den heer J.J. Valentgoed, Wolwevershaven 19, DORDRECHT.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalden brief deel ik U mede, dat het door U genoemde pand door militairen is bezet en de toegangsdeur vaak open staat. De jeugd uit de omgeving is de militairen meermalen behulpzaam en betreedt daardoor het pand.
Aan het Militair Gezag is verzocht te bevorderen, dat dit pand zoo spoedig mogelijk wordt vrij gegeven, terwijl aan eenige in de omgeving wonende jongens van wie bekend is dat zij dit gebouw bezoeken, door de politie is aangezegd dit na te laten. Voorts is het surveilleerend politiepersoneel opgedragen de jeugd uit de omgeving van bedoeld pand te verwijderen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT. Bleeker


GEMEENTE DORDRECHT, Postbus 8.
Dordrecht, 25 Juli 1945.
Onderwerp: Huize St. Anna.

AAN het Parochiaal Kerkbestuur der R.K. Parochie van den H. Antonius van Padua te DORDRECHT p/a Burgemeester de Raadtsingel 9.

Het heeft onze aandacht getrokken dat het pand Huize St. Anna aan den Stationsweg, reeds geruimen tijd leeg staat. Wij zouden het op prijs stellen van U te mogen vernemen voor het doel waarvoor heet voor den oorlog heeft gediend, zoo neen, welke andere bestemming U er dan voor had gedacht, en wanneer het eventueel weer in exploitatie zal worden genomen. Een zeer spoedig antwoord zou ons aangenaam zijn.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. De Secretaris Kunnen De Burgemeester Bleeker


Dordtsche Handels-School
Dag- en avondinstituut, typen-steno-talen-boekhouden
Wolwevershaven 31
Dordrecht, 30 Juli 1945.
Aan den EdelAchtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht.

EdelAchtbare Heer,
Naar aanleiding van Uw brief van 24 Juli willen wij U dankzeggen voor de door U genomen maatregelen, betreffende ons pand Wolwevershaven 31.
Het deed ons eveneens genoegen, dat ook U bij de militaire autoriteiten hebt aangedrongen op het spoedige vrijgeven van ons schoolgebouw, daar dit bij een langer uitstel (het wordt in November a.s. reeds 3 jaar) voor ons bedrijf funest zou zijn.
ook de Town-Major gaf ons reeds een maand geleden kennis, dat het spoedig vrij zou komen, doch waar het nu opnieuw voor andere doeleinden werd bestemd, betreuren wij dezen gang van zaken zeer; ook al zijn wij overtuigd van de vele moeilijkheden, die zooveel burger- als militaire autoriteiten hebben te overwinnen.
Toch is het gewenscht, dat wij, die reeds zoo dupeerd werden (niet alleen, dat er 11 schrijfmachines werden weggehaald, doch men roods vrijwel alles, wat wij in de school moesten achterlaten) spoedig in staat worden gestelt ons bedrijf wederom op te bouwen. De beschikbare ruimte noopt ons een beperkt aantal leerlingen toe te laten en de toeloop naar onze school is thans groot. In het lokaal voor het Machineschrijfodnerwijs moesten wij b.v. de Copiëerinrichting onderbrengen, alsmede ons kantoor. Het voortdurend lawaai van de copiëermachines, het in- en uitloopenj van personen voor de Copiëerinrichting of kantoor werken niet mede een rustige atmosfeer te scheppen in ons onderwijslokaal. In de andere 3 kamers (waarbij een keuken) moeten soms 2 of 3 leeraren onderwijs geven, wat eveneens storend werkt. Ook hebben wij geen spreekkamer tot onze beschikking, waardoor wij dikwijls genoodzaakt zijn personen op de gang te woord te staan.
Ook onze gehuwde leerkrachten (alsmede een gehuwde schoolconcierge), die hun bestaan in ons bedrijf vinden, zijn ongerust over dezen gang van zaken, daar hun loon gebaseerd is op het aantal leerlingen en lesuren. Wij hebben geen subsidie van gemeente of rijk, dus ons aller bestaan is afhankelijk van den loop van het bedrijf zelf.
Ook de Minister van Onderwijs gaf te kennen, dat in overleg getreden moest worden met de militaire autoriteiten om de scholen niet langer aan hun bestemming te onttrekken.
Wij rekenen dan ook op Uw medewerking onze levenstaak spoedig weer in ons oude schoolgebouw te kunnen voortzetten en betuigen U hiervoor onzen oprechten dank
Inmiddels met alle hoogachting, J.J. Valentgoed.


KERKBESTUUR van den ANTONIUS VAn PADUA te DORDRECHT
Dordrecht, 6 Augustus 1945.
Aan het College van Burgemeester & Wethouders der gemeente Dordrecht, Postbus 8, DORDRECHT.

Betreft Huize St. Anna.
Weled. Gestr. Heeren,
Namens het Kerkbestuur der R.K. Parochie St. Antonius van Padua alhier, bericht ik U de goede ontvangst van Uw schrijven No. 1136 van 25 Juli jl., inzake het pand Stationsweg 2.
Ik heb de eer U mede te deelen, dat het Kerkbestuur heeft besloten om bedoeld pand weer in gebruik te namen voor de bestemming, die het vóór den oorlog had, nl. rusthuis, en wel zoo spoedig mogelijk.
Het huis is echter zeer uitgeleefd en veel beschadigd, zoodat er wel het een en ander aan gedaan moet worden om het weer bewoonbaar te maken. We zijn met de voorbereiding doende en hopen met de werkzaamheden dezer dagen te kunnen aanvangen.
Hoe lang die precies zullen duren, is moeilijk te zeggen; 1 à 2 maanden zullen er allicht mee gemoeid zijn. Ons doel is evenwel, om het pand weer zoo spoedig mogelijk te betrekken.
Intusschen verblijven wij, Hoogachtend Namens het Kerkbestuur J. Busch (Secretaris)


STAF MILITAIR GEZAG
Sectie I (Binnenlandsch Bestuur)
's-Gravenhage, 18 Augustus 1945.
Nr. 5713.
Onderwerp: Legal Agreement; vordering en gebruik van onroerende goederen enz door geallieerde instanties.

1. Op 16 Mei 1944 werd een verdrag gesloten tisschen de Regeeringen van Engeland, de Vereenigde Staten en Nederland betreffende het burgerlijk bestuur en de rechtsmacht op Nederlandsch grondgebied, bevrijd door een geallieerde expeditie-macht, wel verdrag onderscheid maakt in een eerste, of wel militaire, en een tweede phase. Gedurende de eerste phase heeft de Opperbevelhebbeer van de zgn. expeditie-macht te land de fracto volkomen bevoegdheid, om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, welke gevorderd mochten worden door den militairen toestand. Gedurende de tweede phase oefent de Nederlandsche Regeering het burgerlijk bestuur uit onder haar eigen volledige verantwoordelijkheid.
2. Bij schrijven van 9 Juli j.l. aan den Minister-President heeft Maj. Gen. J.W. Clark, Hoofd van SHAEF Mission (Netherlands) zich over dit onderwerp gericht tot den Minister-President, van welk schrijven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, de Commissarissen der Koningin en de Provinciale Militaire Commissarissen een afschrift is uitgereikt. Door Maj. Gen. Clark is een afschrift van bedoelden brief toegezonden aan: ....etc.


MILITAIRE COMMISSARIS VOOR DORDRECHT
MILITAIR GEZAG
Dordrecht, 25 Aug. 1945.
HO4 Sectie Vord, Nr. 3893.

Voor de goede gang van zaken deel ik U mede, dat het pand Singel 234 door de Engelschen aan Mr. van Gijn vrijgegeven werd, en dus het pand Reeweg 92 leeg komt. In verband hiermede bericht ik U, dat dit huis door mij ter beschikking is gestelt als Bureau Nationale Veiligheid.
Het pand Burg. de Raadtsingel 37 blijft te mijner beschikking en wordt ingericht als Kindertehuis voor Jeugdzorg, zodat de gebouwen van de Chr. Kweekschool aan de van Godewijckstraat, alhier, weder als school kunnen worden gebruikt.
De Majoor, Militair Commissaris, District Dordrecht, o/l de eerste luitenant, (get) J.C. de Bruyn.

Aan mevrouw Smit-Pieters, Wethoudster van Volkshuisvesting, Raadhuis te Dordrecht.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 27 Augustus 1945.
Onderwerp: bericht van opzegging.
AAN 177 Town Major, Westersingel 92, Rotterdam
Bijl. 4 afgestempelde formulieren 2 Augustus 1945, betr: Singel 245 - 18.8.45, Bn. Walevest 12 - 18.8.45, Bn. Walevest 8 - 18.8.45

Ik heb de eer U hierbij afgestempeld weder te doen toekomen 4 der mij gezonden formulieren.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.

Burg. de Raadtsingel 37 (31.7.45)
2 Corn. de Wittstraat 18-18a (18.8.45)
Singel 19
Stationsweg 5Subject: Derequisitioning
31 Aug. 45.
To: N.M.A. (Requisitioning Officier), Dordrecht

The following properties are no longer needed by the Military and are being derequisitioned to you.

Address: Date of Relin.
Singel 291 01-9-45
Singel 289 01-9-45

Field. .... Major, 177 Town Major.

Copy to: The Borgomaster of Dordrecht.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 5 September 1945.
Onderwerp: bericht van opzegging.
AAN 177 Town Major, Westersingel 92, Rotterdam
Bijl. 4 bericht van opzegging d.d. 31.8.45, Reeks nr. 32 betr. Singel 291 (1-9-45) Singel 289 (1-9-45)

Ik heb de eer hierbij afgestempeld te doen toekomen 4 der mij gezonden formulieren, d.d. 31 Augustus 1945, Reeks nr. 32.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


Subject: Requisitioning
9 Sept. 45.
To: The Borgomaster of Dordrecht
Ref. Hotel Ponsen, Stationsweg 5.

The atttached dupicate Requisition Forms in respect of the a/m property are passed to you for the necessary stamp of your Municipality. Will you please forward these forms after completion to: 15 District Claims & Hirings, Utrecht.

Field. L.H.B. Rae(?) Major, 177 Town Major.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 15 September 1945.
Onderwerp: opeisching gebouwen.
AAN 15 District Claims en Hirings te Utrecht.
Bijl. 3 afgestempelde formulieren Hirings 201 (B) Rangnr. 94.

Bijgaand doe ik U toekomen een 3-tal afgestempelde formulieren, welke ik ontving van 177 Town Major.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


Subject: Requisitioning
18 Sept. 45.
To: The Borgomaster of Dordrecht
Ref. Req. No. 102 Garage de Visser, Vrieseplein/Corn. de Wittstraat.

The attached Requisition Forms relating tot the a/m property are passed ot you for the of your Municipality and subsequent return to this office of 4 copies.

Field. L.H.B. Rae(?) Major, 177 Town Major.


Subject: Derequisitioning
19 Sept. 45.
To: The Borgomaster of Dordrecht
Ref. Wolwevershaven 33.

This property has been vacated by the Military and I am derequisitioning it on behalf of the owner as from today's date. Attached are the necessary Dereq. Forms relating to this property for the stamp of you Municipality and subsequent return to this office of 4 copies.

Field. L.H.B. Rae(?) Major, 177 Town Major.

Copy to: N.M.A. Dordrecht.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 22 September 1945.
Onderwerp: bericht van opeisching.
AAN 177 Town Major, Westersingel 92, Rotterdam.
Bijl. 4 bericht van opeisching d.d. 18.9.45 Rangnr. 177/TM/D102 garage de Visser Corn. de Wittstraat/Vrieseplein.

Ik heb de eer U hierbij afgestempeld te doen toekomen 4 der mij gezonden formulieren, d.d. 18 September 1945, Rangnummer 177/TM/D102.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 26 September 1945.
Onderwerp: bericht van opzegging.
AAN 177 Town Major, Westersingel 92, Rotterdam.
Bijl. 4 bericht van opzegging d.d. 19.9.45 Reeks nr. 35 betr. Wolwevershaven 33, 19.9.45.

Ik heb de eer U hierbij afgestempeld te doen toekomen 4 der mij gezonden formulieren, d.d. 19 September 1945, Reeks nr. 35.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


GEMEENTE DORDRECHT (afschrift)
Ingekomen 29 September 1945.
MILITAIR GEZAG.
Dordrecht, 27 September 1945.

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat alle vorderingen die ten behoeve van het militair gezag geschied zijn, met ingang van 15 September 1945 geëindigd zijn. Ik verzoek U vriendelijk de betreffende eigenaren en gebruikers van de gevorderde gebouwen in te lichten.

De Militaire Commissaris voor de Provincie Zuid-Holland, o/l de 1e luitenant J.C. de Bruyn.

Den Edelachtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht.
(panden bij de gemeente niet bekend)


Dordtsche Handels-School
Dag- en avondinstituut, typen-steno-talen-boekhouden
Wolwevershaven 19(31)
Dordrecht, 2 October 1945.
Aan den EdelAchtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht.

EdelAchtbare Heer,
In zijn schrijven van 30 Juli l.l. richtte ondergeteekende J.J. VALENTGOED, Directeur der Dordtsche Handelsschool, Wolwevershaven 19, zich tot U en zette hierin de moeilijkheden uiteen, die voor zijn instituut waren ontstaan door het blijvend gevorderd houden van zijn schoolgebouw, Wolwevershaven 31.
Daar hij op dezen brief geen antwoord mocht ontvangen, richtte hij zich tot den Town-Major te Rotterdam, die hem den raad gaf er bij U aan te dringen lokalen van het Hotel Ponsen te zijner beschikking te stellen. Hij is hierop niet ingegaan, daar zijn school hiermede niet gebaat zou zijn. Daarna richtte hij een brief aan den Lieut.-Col. O.M. Mc. Conkey, hoofd van de Landbouwschool, met vezoek hem te willen berichten hoe lang zijn schoolgebouw nog vermoedelijk bezet zou blijven. Hij ontving hierop onmiddellijk het bericht, dat dit wel tot maart 1946 zou duren, zoodat zijn bedrijf voorlopig nog gedupeerd blijft.
Waar de Minister van Onderwijs eenigen tijd geleden te kennen gaf, het de Gemeentebesturen in overleg zouden treden met de militairen autoriteiten om de schoolgebouwen vrij te geven (wat inmiddels schijnt gebeurd te zijn, gelet op het feit, dat alle scholen in Dordrecht ontruimd werden) betreurt hij het, dat alleen zijn school een uitzondering moest vormen.
Hij kan zich niet voorstellen, dat voor de kleine groep, die zijn schoolgebouw nezet houdt, in Dordrecht niet eenige lokalen beschikbaar zijn om hierin dit landbouwonderwijs te geven, daar dit nu ten koste van de uitoefening van zijn bedrijf gaat. Hij zal zich nu persoonlijk tot den Minister van Onderwijs wenden en verzoekt U beleefd hem spoedig te willen mededeelen, welke stappen het Gemeentebestuur vij de Militaire autoriteiten heeft ondernomen tot het vrij krijgen van zijn schoolgebouw.
Hij zegt U bij voorbaat dank voor Uw antwoord en verblijft in afwachting
met alle hoogachting, J.J. Valentgoed.
(Gem. kan er niets aan doen. Heeft de zaak reeds b/h M.G. aanhangig gemaakt. Meent ten onrechte, dat zijn school onder de circulaire valt.)


(vorderingsbewijs) Dossier B 20521
Gemeente Dordrecht
Naam en adres aanvrager: N.V. Eerste Nederlandsche, Bolwerk 14, Rotterdam
Het gevorderd object: Huis: Wolwevershaven 31
Nummer vorderings-formulier: 25
Gevraagde vergoeding f 54,17 per maand
Vastgestelde vergoeding f 54,17 per maand f 650,-- per jaar
Afreekening Vorderingscommissaris Zuid-Holland
Namens D.v.O. afd. Vorderingen, C.Th. Styl.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 16 October 1945
Raadhuis, alhier.

Naar aanleiding van Uw verzoek bij het schrijven van den heer Valentgoed (Dordrechtsche Handelsschool) van gisteren, deel ik U mede, dat het daarin vermelde schrijven van 30 Juli l.l. niet in mijn bezit kwam. Ik heb dus een en ander niet kunnen behandelen. Wel is van de vordering van bedoeld pand een advies van de Regionale vorderingscommissie in mij bezit, waarop de vergoeding is vastgesteld.
Het vorderingsbewijs is volgens instructie van het D.v.O. aan deze instantie toegezonden. Daar in dit pand een installatie is aangebracht is m.i. dit pand niet vrij te krijgen. (S.W. van Gulik)


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 16 October 1945
Onderwerp: Vordering pand Wolwevershaven 31.
AAn den heer J.J. Valentgoed, Directeur der Dordtsche Handelsschool, Wolwevershaven 19, Dordrecht

Naar aanleiding van Uw bovengehaald schrijven moet ik U tot mijn spijt berichten, dat de gemeente niet kan bewerkstelligen, dat de vordering van het pand Wolwevershaven 31, wordt opgeheven. Zooals reeds bij mijn schrijven d.d. 24 Juli j.l. werd bericht, is aan het Militair Gezag verzocht te bevorderen, dat dit pand zoo spoedig mogelijk wordt vrijgegeven. Blijkbaar heeft dit geen resultaat gehad.
Tenslotte meen ik er U op te moeten wijzen, dat aanschrijving van den Minister van Onderwijs over het vrijgeven van schoolgebouwen, geen betrekking heeft op instellingen zooals de Dordtsche Handelsschool.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


Dordtsche Handelsschool
Wolwevershaven 19
Dordrecht, 18 October 1945.
Aan den EdelAchtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht, alhier.

EdelAchtbare Heer,
Onder dankzegging voor Uw brief van 16 October No. 1983 verzoek ik U beleefd mij één dezer dagen een onderhoud te willen toestaan. In afwachting van Uw nadere berichten verblijft ik
Met alle hoogachting J.J. Valentgoed
(Mevr. Smit-P(ieters) wie hem ontvangt a.s. Donderdag 25 Oct. 10 1/2 v.m.)


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 24 October 1945
Ondewerp: onderhoud.
AAN den heer J.J. Valentgoed, Wolwevershaven 19, Dordrecht

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalden brief deel ik U mede, dat de wethouder Mevr. Smit-Pieters U kan ontvangen op Donderdag, 25 October a.s. te 10.30 ten raadhuize.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


Subject: Requisitions.
19 Nov. 45.
To: The Borgomaster, Dordrecht.
Binnen-Kalkhaven 29.

With reference to the u/m property please find enclosed derequisition forms for the old requisition no. 110 and a new set of requisition forms for three rooms only. May these be stamped by your office and four copies of each be returned to me immediately.
Field. L.H.B. Rae(?) Major, 177 Town Major.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 23 November 1945
Onderwerp: berichten van opzegging en van opeissching.
AAN 177 Town major Westersingel 68, Rotterdam.
Bijl. bericht van opzegging dd. 19-11-45 reeks nr. TM/D/37, betr. 110. Binnen Kalkhaven 29 19-11-45. 4 form. bericht van opeisching dd. 19-11-145, Rangnr. TM/D/118, betr. 3 kamers pand Binnen Kalkhaven 29 m.i.v. 19-11-45.

Ik heb de eer U hierbij afgestempeld te doen toekomen 2 x 4 der mij gezonden formulieren, dd. 19 dezer, Reeks nr. TM/D/37 en Rangmummer TM/D/118.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT Bleeker.


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 3 december 1945 Afd. Bouw & Woningdienst


Punt 8.
Burg. deelt mede, dat Kapitein Hoogenboom in verband met de indeeling der nieuwe lichting miliciens een groot perceel zegt noodig te hebben. Hij geeft zijn oog laten vallen op het boardinghouse aan de Hoogt-Singel. De Engelschen gaan daar 15 Dec. a.s. uit. Er zullen gemiddeld 40 jongelieden gedurende 2 ddagen moeten worden verzorgd. Voorts zegt de kapitein H.20 man personeel plaats te moeten bezorgen.
Naar meening Burg. moet worden getracht het Boardinghouse voor de Volkshuisvesting beschikbaar te krijgen. Voor onderbrenging der miliciens zou z.i. (en naar de meening van hr. Gilhuys) dienst kunnen doen het Militair Hospitaal aan de Vest-Vriesestraat.

Besluit: Nader onderzoek, door W.V. in te stellen, afwachten.


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 10 december 1945 Afd. Bouw & Woningdienst


Punt 4.
Burg. deelt mede tezamen met W.V. het Militair Hospitaal te hebben bekeken, alsmede de plattegrond van het Boardinghouse a/d Singel. Het Militair Hospitaal is vol. Kap. Hoogenboom kan daar geen plaats krijgen in verband met de keuring van miliciens. Van het Boardinghouse blijft één verdieping beschikbaar voor gewone huisvesting. op de Wolwevershaven komen ook 2 perceelen vrij. Gerekend wordt dat de Benthienkazerne in April of Mei zal worden ontruimd. Als de bewakingstroepen dan daarheen gaan, kan Kap. Hoogenboom naar het Mil Hospitaal.

Besluit: Geen bezwaar er tegen maken, dat kap. Hoogenboom een gedeelte van het Boardinghouse (w.o. de recreatiezaal) aanwendt ten dienste van de keuring van miliciens.


INDEELINGSRAAD DORDRECHT
No. IR 19
Dordrecht, 10 December 1945.

Tijdens het onderhoud, dat ik hedenochtend met U mocht hebben, kwam ook ter sprake, dat ik U een aanvraag zou doen toekomen voor de noodige meubelen en kantoorbehoeften voor de Indeelingsraad. Toen ik na dit onderhoud op mijn Bureau terugkwam, bevond zich onder de juist binnengekomen post een brief, waarin mij werd medegedeeld, dat aankoop ter plaatse niet behoefde te geschieden, aangezien het plan bestaat, een en ander centraal aan te koopen en aan de Indeelingsraad ter beschikking te stellen.
Het Hoofd van de Indeelingsraad De kapitein, G.A. Hoogenboom.

Edelachtbare Heer Burgemeester van Dordrecht.


INDEELINGSRAAD DORDRECHT
No. IR 17
Dordrecht, 10 December 1945.

Hiermede bevestig ik het onderhoud, dat ik hedenochtend mocht hebben met Uwen Edelachtbaren en den Wethouder van Es, waarbij U, inzake de toewijzing van lokaliteiten voor de Indeelingsraad Dordrecht, de volgende beslissingen nam.
In de toekomst zal getracht worden, hiervoor vrij te maken, het voormalige Militaire Hospitaal, Vriesestraat 97, dat thans in gebruik is o.a. door een compagnie Gezagstroepen. Voor de keuring van de lichting 1945, waar mede de maanden Januari, Februari, en April eventueel April zullen zijn gemoeid, krijg ik voor de Indeelingsraad de beschikking over het midden-gedeelte van het "Boarding House" Singel 329, en wel over de beneden-verdieping, de eerste etage en de zolderruimte. De geheele tweede etage blijft ebentueel ter beschikking voor woonruimte van ingezetenen, of voor een andere door U te geven bestemming.
Zoodra de Canadeezen dit pand zullen hebben ontruimd, hetgeen tegen het einde van deze week is te verwachten, zal ik in samenwerking met het Geniebureau, alhier een en ander overnemen. Ik stel mij voor, dat, waar de Indeelingsraad begin Januari in werking treedt, ik voor 1 Januarij a.s. het Aanmeldinsgbureau O.V.W., thans gevestigd in pand Singel 158, ook zal hebben ondergebracht in het "Boarding House" , Singel 329, waardoor het pand Singel 158 vrij komt.
Ik zeg U hierbij gaarne nogmaals dank voor Uw welwillende houding in dezen zaak.
Het Hoofd van de Indeelingsraad De kapitein, G.A. Hoogenboom.

Edelachtbare Heer Burgemeester van Dordrecht.


Dordtsche Handelsschool
Dag- en avondinstituut, typen-steno-talen-boekhouden
Wolwevershaven 19(31)
Dordrecht, 14 December 1945.
Aan den EdelAchtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht, Dordrecht.

EdelAchtbare Heer,
Reeds eenige malen schreef ik U Edelachtbare betreffende zijn schoolgebouw en woning, gelegen aan de Wolwevershaven 31 en zette U uitvoerijg een en ander uiteen, teneinde dit gebouw weer tot mijn beschikking te krijgen.
Nu de Landbouwschool in dit pand is opgeheven, had ik een gegronde hoop, dat ik thans de beschikking over mijn woning en school zou krijgen. Helaas blijkt achteraf, dat thans de Geniedienst weer plan heeft dit gebouw tot half maart 1946 te vorderen voor het legeren van een troepenonderdeel, ondanks het feit, dat ik een wettig huurcontract tot einde 1949 in mijn bezit heb.
De school is 20 jaar in Dordrecht gevestigd en ik durf dus zeggen, dat ze een behoefte voorziet. Door het voortdurend gevorderd houden van dit pand kan ik op de eerste plaats niet voldoen aan de zeer groote aanvrage van kantoorpersoneel, aangezien ik daartoe de outillage mis van een goed ingericht bedrijf, terwijl bovendien mijn personeel en ik zich ongerust maken over dezen gang van zaken, die een ernstige belemmering vormt tot verdere ontplooiing. Bovendien was dit gebouw steeds een sieraad voor onze stad, hetgeen blijkt, dat het pand onder Monumentenzorg viel. De voortdurende legering van troepenodnerdeelen heeft dit huis reeds zeer gehavend en dit kan niet anders dan betreurd worden. Redenen, waarom ik thans nogmaals een ernstig beroep op U Edelachtbare doe om medewerking te vrage. De Majoor, de eerstaanwezende Ingenieur der Genie (de Weled. Gestr. Heer Perquin) te Gorinchem, Keizerstraat 24, schijnt het al of niet vrijgegeven van dit pand in handen te hebben.
Ik hoop geen vergeefsch beroep op de medewerking van U Edelachtbare gedaan te hebben en zeg U hartelijk dank voor de door U te nemen moeite.
Met alle hoogachting, J.J. Valentgoed

D.H.S.-Succes!


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 17 december 1945 Afd. Fabricage


Punt 8.
Stukken, betrekking hebbende op vordering van de panden Wolwevershaven 29,30,31 (met brief Valentgoed).

Besluit: Bezwaren ter kennis brengen van Eestaanw. Ing. der Genie te Gorinchem. Sleutels van den Burg. te vorderen, indien deze ze heeft (nadat de Town Major de perceelen ter beschikking van de Gemeente heeft gesteld).


EERSTAANWEZEND INGENIEUR DER GENIE TE GORINCHEM Gorinchem, 13 December 1945 (Bureel: Keizerstraat 24.)
Onderwerp: Vordering van gebouwen.

Ik deel U mede, dat ik, krachtens mij door den Chef van den Stad van het Militair Gezag verleende machtiging, ten behoeve van de legering van gezagstroepen, met ingang van het tijdstip, waarop deze gebouwen door de tegenwoordige Canadeesche gebruikers worden vrijgegeven, in gebruik verder de U in eigendom behoorende gebouwen gelegen aan de Wolwevershaven No. 29, 30 en 31 te Dordrecht.
Ik moge U verzoeken Uwerzijds aan gemachtigde aan te wijzen ter opneming van den toestand, waarin zich de onderwerpelijke gebouwen op bedoeld tijdstip bevinden. Spoedshalve ware door dien gemachtigde contact op te nemen met den aan mij toegevoegden opzichter der Genie T. den Boer, bureel Vriesestraat 97 te Dordrecht, teneinde een procesverbaal van den bestaanden toestand op te maken.
Zoodra mij dit bekend zal zijn, zal ik U nader omtrent het juiste tijdstip van ingebruikname door mij kennis geven. Hierbij bevestig ik voorts de ontvangst van Uw brief van 11 December 1945, waarin U mededeelt te volharden in Uw besluit niet bereid te zijn tot vrijwillige verhuring aan den Staat, Ministerie van Oorlog, van de onderwerpelijke gebouwen.
Tenslotte deel ik U mee, dat voor zoover thans kan worden overzien, het gebruik omstreeks 15 Maart 1946 zal kunnen worden beëindigd, aangezien vanwege het Militair Gezag toezegging is gedaan, dat de Benthienkazerne te Dordrecht, thans in gebruik als interneeringskamp, op dien datum zal worden ontruimt.
De Majoor, Eerstaanwezend Ingenieur der Genie, (get.) A.M.S. Perquin.

AAN Nederlandsch Scheepsverband Maatschappij, Bolwerk 14, Rotterdam
Afschrift aan: ingenieur der Genie, Commandant; ...e Commandant; Burgemeester Dordrecht, Dir. handelsschool te Dordrecht, Districtscommandant gezagstroepen te Dordrecht;


GENIE eerstaanwezendschap te Gorinchem. Dordrecht, 17 December 1945
Onderwerp: Sleutels van gevorderde gebouwen.

In aansluiting op het onderhoud, dat de Opzichter P.P. 's Gravemade hedenmorgen met U mocht hebben, waarbij het verzoek deed, hem een bewijs ter hand te stellen waarin U verklaart, geen bezwaren te hebben tegen in gebruikname van de panden Wolwevershaven 29, 30 en 31, alhier voor legering van Nederlandsche troepen, hetgeen U met het oog op de belangen van de Dordtsche Handelsschool meende niet te kunnen geven, moge ik U door den Majoor, Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Gorinchem, per brief, No. 880 A. van 13 Deember 1945, gericht aan de N.V. Ned. Scheepsverbandmaatschappij te Rotterdam, mij te machtigen, de sleutels van deze panden bij den Town-Major te Rotterdam in ontvangst te nemen.
Uw bezwaren tegen de ingebruikvordering dezer panden, als bovenbedoeld, gelieve U ter kennis te brengen van den Majoor Eerstaanwezend Ingenieur der Genie, Keizerstraat 4 te Gorinchem.
v/d eerstaanwezend Ingenieur der Genie T. den Boer

Aan den Edelachtbare Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht.


GEMEENTE DORDRECHT (afschrift)
Dordrecht, 18 December 1945
Subject: Derequisitioning. (TM/D/118 14 Dec 45)
To: The Borgomaster of Dordrecht.

The property Binnen-Kalkhaven 29, 1 office ans 2 rooms, is no longer required by the Military; and I am therefore handing it back to you as from to-day'date. I am enclosing 5 derequisition forms, to be stamped by you. Kindly return 4 copies immediately.

L.H.B. Rae(?) Major, 177 Town Major.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 18 December 1945
Onderwerp: sleutels van gevorderde gebouwen.
AAN de Onderafdeeling Dordrecht van het Eerstaanwezendschap Gorinchem der Genie t.a.v. den heer T. den Boer te Dordrecht, Bureel Vriesestraat 97.

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten dat de Town Major te Rotterdam de sleutels der panden Wolwevershaven 29 en 31 (vermoedelijk ook 30) te mijner beschikking heeft gesteld. Deze sleutels zijn onder mijne berusting, op het Raadhuis, alhier. Ik heb er geen bezwaar tegen deze sleutels te Uwer beschikking te stellen indien de eigenares der woningen, de N.V. Ned. Scheepsverband Maatschappij te Rotterdam daarmede eveneens accoord gaat, blijkens een door U aan mij over te leggen verklaring.

De Burgemeester van Dordrecht Bleeker.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 20 December 1945
AAN 177 Town Major, Westersingel 68, Rotterdam.
Bijl. Formulier Reeks Nr. TM/D/39, betr. Binnen Kalkhaven 29 - 14/12'45 meervoud.

Ik heb de eer U hierbij afgestempeld te doen toekomen 4 der mij bij Uw bovenaangehaalden brief toegezonden formulieren.

De Burgemeester van Dordrecht Bleeker.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 20 December 1945
AAN den Heer J. Valentgoed, Wolwevershaven 19, Dordrecht.

Naar aanleiding van Uw bovengehaalden brief deel ik U mede, dat ik bij den Majoor, Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Gorinchem bezwaar heb gemaakt tegen de vordering o.a. van het pand Wolwevershaven 31.

De Burgemeester van Dordrecht Bleeker.


GEMEENTE DORDRECHT
Dordrecht, 20 December 1945
Ondewerp: vordering van gebouwen. AAN den Heer Majoor Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Gorinchem, keizerstraat 24..

Voor de toezending van een doorslag van Uw brief d.d. 13 December 1945, no. 880 A,a an de N.V. Nederlandsche Scheepsverband Maaschappij te Rotterdam, betreffende vordering van de panden Wolwevershaven 29, 30 en 31, zeg ik U dank.
Het was voor mij een groote teleurstelling daaruit te vernemen dat het Uw voornemen is deze panden na het vertrek der Canadeezen in gebruik te nemen ten behoeve van de legering van gezagstroepen. Ik leefde in de stellige verwachting dat deze panden nu eindelijk hun oorspronkelijke bestemming weder zouden kunnen verkrijgen, hetgeen met het oog op het nijpend gebrek aan woonruimte alhier zoo dringend noodig is. Ik moge U daarom dringend verzoeken de panden, na ontruiming door de Canadeezen, niet in gebruik te nemen.

De Burgemeester van Dordrecht Bleeker.


GENIE eerstaanwezendschap te Gorinchem.
Dordrecht, 27 December 1945
Onderwerp: Sleutels gevorderde gebouwen.

Op 13 dezer zond ik U een afschrift van mijn brief van gelijken datum Nr. 880 A gericht aan de N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Mij te Rotterdam, waarin ik kennis gaf van de vordering van de panden Wolwevershaven 29, 30 en 31 te Dordrecht. Aangezien het niet mogelijk gebleken is de onder Uwe berusting zijnde sleutels langs minnelijken weg in handen te krijgen, zie ik mij genoodzaakt bij dezen de onderwerpelijke sleutels van U te voderen en verzoek U beleefd deze aan mijn vertegenworodiger alhier te overdragen, waartoe deze I een door mij onderteekend ontvangstbewijs zal overgeven.
De Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie, A.M.S. Perquin.

Aan den Heer Burgemeester van Dordrecht.


eerstaanwezend ingenieur der genie te Gorinchem.
Gorinchem, 27 December 1945
BEWIJS VAN ONTVANGST.
Ondergeteekende, A.M.S. Perquin, Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie te Gorinchem, verklaart te hebben ontvangen van den Heer Burgemeester van Dordrecht de sleutels van de panden Wolwevershaven 29, 30 en 31 te Dordrecht.
Dordrecht, [..] December 1945. (get) A.M.S. Perquin


eerstaanwezend ingenieur der genie te Gorinchem.
Gorinchem, 27 Februari 1946

Ik deel U mede, dat ik zeer tot mijn leedwezen mijn mededeeling aan U van 25 dezer Nr. 555, de U in eigendom teobehoorende gebouwen gelegen aan de Wolwevershaven 29 t/m 31 uiterlijk per 15 Maart a.s. weder vrij te zullen geven, bij dezen moet herroepen. De dezerzijdsche vordering in gebruik van de genoemde panden blijft dus bestendigd.
De Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie, A.M.S. Perquin.


eerstaanwezend ingenieur der genie te Gorinchem.
Gorinchem, 25 Februari 1946
Onderwerp: vordering van gebouwen.

Ik deel U mede, dat ik de U in eigendom toebehoorende gebouwen gelegen aan de Wolwevershaven 29 t/m 31 te Dordrecht, door mij met ingang van 27 December 1945 in gebruik gevorderd - zie mijn brieven van 13 December 1945 No. 880A en van 29 December 1945 No. 1012 A, - uiterlijk per 15 Maart a.s. weder vrij zal geven. Omtrent den juisten datum zal ik U zo spoedig mogelijk nader inlichten.
Ik moge U verzoeken Uwen vertegenwoordiger te Dordrecht opdracht te geven zich in verbinding te stellen met den mij toegevoegden opzichter, Vriesestraat 97 aldaar teneinde, evenals zulks bij de ingebruikneming is geschied, een proces-verbaal op te maken van den toestand waarin de gebouwen zich bij de vrijgave bevinden.
Inzake de regeling van de betaling der vergoeding wegens gebruik en eventueele schade zal ik mij, zoodra mogelijk, nader met U in verbinding stellen.
De Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie, A.M.S. Perquin.

Aan: N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverbandmaatschappij, Bolwerk 14, Postbus 307, Rotterdam.


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 28 Februari 1946 Afd. Fabricage


Punt 17
Afschriften van brieven van Majoor der Genie omtrent vordering van panden Wolwevershaven 29 t/m 31.

Besluit: Notif(icatie).


N.V. EERSTE NEDERLANDSCHE SCHEEPSVERBAND MAATSCHAPPIJ (Rotterdam)
Rotterdam, 27 Maart 1946.
Het Gemeentebestuur van Dordrecht, Dordrecht.

Myne Heeren,
Naar wy vernemen zal de groep militairen, die in onze panden Wolwevershaven 29/31 te Dordrecht verblyf houdt, daar nog eenigen tyd gelegerd blyven en is men van plan in den tuin waschbakken en latrines te gaan bouwen.
Wy hebben den Ingenieur der Genie te Gorinchem, door wien de panden gevorderd zyn, medegedeeld, dat wy geen toestemming voordeze verbouwing kunnen verleenen. Dit geval is ons nu ter ore gekomen, zoodat wy er maatregelen tegen kunnen nemen, doch wy meenen er in het geheel niet op te mogen vertrouwen, dat er niet te eeniger tyd weer andere verbouwingen aan de orde komen, die evenmin naar ons genoegen zyn.
De panden zyn door de voortdurende bezetting, eerst door den vyand, daarna door een Canadeesche afdeeling en nu weer door de Genie, steeds meer in verval geraakt, waarom wy vreezen, dat, wanneer wy er uiteindelyk weer de beschikking over zullen krygen, de herstellingen zoo ingrypend worden, dat heet daarvoor benoodigde materiaal niet te verkrygen is, en de huurster, de Dordtsche Handelsschool, nog weer maandenlang zal moeten wachten, alvorens zy het pand kan betrekken.
Waar de panden onder Monumentenzorg zyn geplaatst, richten wy tot U het verzoek maatregelen te wullen beramen om te voorkomen, dat het verval aan de panden nog verder voortschrydt en zoo spoedig mogelyk te geraken tot een normaal gebruik van de panden, zooals dit voor 1940 het geval was.
Wy zeggen U voor Uwe medewerking by voorbaat vriendelyk dank en zien Uw andere berichten gaarne tegemaoet.
Hoogachtend de N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Mij. (... / Jan Lebret)


J. SALOMONSON, Wolwevershaven 19
Dordrecht, 20 April 1946.
Den Edelachtbare Heer Burgemeester der gemeente Dordrecht.

Edelachtbare Heer,
Sedert 3 /12 jaar is in mijn woning Wolwevershaven 19 op bevel der bezetters de Dordrechtsche Handelsschool en Copieerinrichting gevestigd, en daarvoor het grootste deel van mijn huis in beslag genomen. Na de bevrijding is het gebouw dier school eerst door de Canadeezen, later door onze militairen gerequireerd, doch thans eindelijk vrijgegeven.
Ik heb thans de vrije beschikking over mijne woning dringend nodig. In de eerste plaats toch heb ik bericht ontvangen, dat mijne dochter Mevrouw de Weduwe Boeke met haar kind uit Indië repatriëert en op het oogenblik met de "Sommelsdijk" terugvarende is en half Mei kan worden verwacht, zoodat in voor haar behoorlijke woonruimte in mijn huis beschikbaar zal kunnen stellen.
In de tweede plaats heb ik voor het Consulair Agentschap van Frankrijk te Dordrecht en voor verschillende functies, welke ik heb behouden en weder opgenomen (o.a. voorzitter van den Raad van Bestuur der N.V. Scheepswerf & Machinefabriek De Biesbosch te Dordrecht) de noodige ruimte (studiekamer en wachtkamer) dringend nodig.
In verband met een en ander moge ik U beleefdelijk verzoeken wel te willen bevorderen, dat het schoolgebouw der Dordrechtsche Handelsschool thans wederom te harer beschikking wordt gesteld, zoodat ik wederom mijn huis te mijner vrije beschikking krijg, mijne dochter en haar gezin behoorlijke huisvesting en verpleging kan geven en mijne functies behoorlijk kan waarnemen.
Waar ook Z. Exc. de Minister van Binnenlandsche Zaken teruggave van schoolgebouwen als urgent beschouwt, vertrouw ik op Uwe medewerking te mogen rekenen.
Hoogachtend Uw dw,. J. Salomonson.


BOUW- En WONINGDIENST DORDRECHT (Nieuwstraat 38rood)
Dordrecht, 29 April 1946.
Onderwerp: Oude gebouwen Wolwevershaven 29/31.
AAN het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Dordrecht.

Met terugzending van het mij bij apostille No. 903, dd. 29 Maart j.l., om bericht en raad in handen gesteld schrijven van de N.V. Eerste Nederlandsche Scheepverband Maatschappij, inzake de verwaarloozing der panden Wolwevershaven 29/31, hen ik de eer Uw College te berichten als volgt:
Het pand Wolwevershaven 29 is sedert 19 September 1936 van de monumentenlijst geschrapt. Nummer 31 staat er nog steeds op. Deze bescherming heeft echter uitsluitend betrekking op de buitenzijde, inclusief den voorgevel, van het pand No. 31. Ten opzichte van een verwaarloozing van interieur of achterzijde beschikt Uw College uit dien hoofd mitsdien over geen enkel machtsmiddel. Ik heb de eer Uw College te raden adressante in dezen geest te antwoorden.
DE DIRECTEUR VAN DEN BOUW- EN WONINGDIENST


Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Gorinchem.
Gorinchem, 30 April 1946
Onderwerp: vrijgave van gebouwen.

Ik deel U mede, dat ik de U in eigendom toebehoorende gebouwen, gelegen aan de Wolweverhaven nrs. 29 t/m 31 te Dordrecht, dor mij met ingang van 27 December 1945 in gebruik gevorderd - zie mijn brieven van 13 December 1945 No. 880A en van 29 December 1945 No. 1012 A, - uiterlijk per 1 Mei a.s. weder vrijgeef en deze gebouwen mitsdien op dato weder geheel te uwer beschikking zijn.
Ik moge U verzoeken Uwen vertegenwoordiger te Dordrecht opdracht te geven zich in verbinding te stellen met den mij toegevoegden opzichter, Vriesestraat 97 aldaar teneinde, evenals zulks bij de ingebruikneming is geschied, een proces-verbaal op te maken van den toestand waarin de gebouwen zich bij de vrijgave bevinden.
Inzake de regeling van de betaling der vergoeding wegens gebruik en eventueele schade door dit gebruik aan de gebouwen toegebracht zal ik mij, zoodra mogelijk, nader met U in verbinding stellen. Tenslotte zij vermeld, dat ik den Directeur van de Dordtsche handelsschool, den Heer J.J. Valentgoed van deze vrijgave per 1 Mei a.s. in kennis heb gesteld.
De Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie, A.M.S. Perquin.

AAN N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, Bolwerk 14, Postbus 307, Rotterdam


UITTREKSEL uit de notulen van de vergadering van BURGEMEESTER en WETHOUDERS
d.d. 2 Mei 1946 Afd. Fabricage


Punt 20.
Afschrift brief Majoor Eerstaanw. Ingenieur der Genie te Gorinchem aan N.V. Eerste Nederl. Scheepsverb. mij. Omtrent vrijgeven van panden Wolweverhaven 29 t/m 31.

Besluit: Notif. Dir. S.Z. kennisnemen.


DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN DER GEMEENTE DORDRECHT (Beverwijcksplein)
Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht.
Dordrecht 6 Mei 1946 no. 1197 afd. G.I.D. Bijl. -.

Onder terugzending van het bij Uw apostille No. 1438 gezonden schrijven van den Heer Mr. J. Salomonson, moge het voldoende dienen. Nadat het pand Wolwevershaven 31 vóór de oorlog in gebruik door de Dordr. Handelsschool en D.V.B., vanwege de militaire autoriteiten was vrijgegeven, heb ik het laten bekijken met het oog op woonruimte. Toen mij gebleken was, dat dit pand alleen geschikt is, na zeer grote onkosten, om tot woonruimte aan enige gezinnen te dienen, heb ik het vrijgegeven tot kantoorruimte. De Dordtsche Handelsschool heeft zich toen met den eigenaar verstaan en zal daar weer haar intrek nemen, waardoor de woning van den Heer Salomonson weer tot zijn beschikking komt.
De Directeur B.J. Oosterheert.


GEMEENTE DORDRECHT (Postbus 8)
Onderwerp: Gebruik pand Wolwevershaven 31.
AAN den Heer Mr. J. Salomonson te Dordrecht, Wolwevershaven 19

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven deel ik U het volgende mede:
Nadat het pand Wolwevershaven 31 door de militaire autoriteiten was vrijgegeven heeft een ambtenaar van den Dienst voor Sociale Zaken met de toewijzing van woonruimte belast, het pand opgenomen. Toen daarbij bleek, dat het pand alleen ter bewoning geschikt te maken was, na zeer groote kosten daaraan te besteden, heeft genoemde Dienst goedgevonden, dat het opnieuw als kantoorruimte werd gebezigd. De Dordtsche Handelsschool heeft zich daarna met den eigenaar verstaan en zal het pand weder in gebruik nemen. Hiermede zal Uw pand Wolwevershaven 19 weer geheel tot Uw beschikking komen.

De Burgemeester van Dordrecht, C.M. Dicke H.Azn l.b. (loco-burgemeester)Laatst gewijzigd: februari 2014