Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Naamloze Vennootschappen (N.V.'s)


NB. Bedrijvenregister Zuid-Holland (de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven vanaf 1921) op: http://www.gahetna.nl (was: http://www.nationaalarchief.nl/register_zh/index.htm)


1909

# Onderscheidingen (K.B. 27 Aug.)eere-medaille der orde van oranje-Nassau in zilver:
J.F. BRANDS, winkelchef in dienst van de firma Simon van der KLOET, mr. kleedermaker en winkelier, te Dordrecht;
[bron: Het Centrum 1909_09_04_0_09 ]
# Omgeslagen. Gisterennamiddag omstreeks 5 uur is op de rivier voor Dordrecht een scheepje - een z.g. Hagenaar - geladen met bieten, omgeslagen. De schipper en zijne beide knechts werden door de sleepboot TELEFOON gered. De machinist van bedoelde boot moest nog overboord springen om een der schipperknechts te grijpen. Het scheepje ligt gezonken. (D.C.)
[bron: Het Centrum 1909_10_28_0_03 ]


1910

# De Stct. no. 2 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: e. Stoomsleepdienst Barbera IV, te Dordrecht. Doel: het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één boot te gelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1937. Kapitaal: f 17.000, verdeeld in 170 aandeelen van f 100, alle geplaatst en volgestort. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer A. Bos, sleepbootkapitein te Dordrecht. +
f. Stoomsleepdienst Avontuur II, te Dordrecht. Doel: het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1937. Kapitaal: f 13.500, verdeeld in 27 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer P. de Man, machinist te Dordrecht. [bron: NRC 1910_01_04_1_05]
# De stct. no 9 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Sleepboot Maatschappij ZEELAND, te Dordrecht.
Doel: het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1958.
Kapitaal f 22.000 verdeeld in ....nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot, genaamd ZEELAND, groot ongeveer 33 tonnen, met machine, staand en loopend want en verderen inventaris. Het betstuur ..... P.A. Hoogenboezem W.T.z., agent van
Sleepbooten te Dordrecht .... mejuffr. de wed. Hoogenboezem, particuliere te Dordrecht en W.T. Hoogenboezem jr., electrotechnisch ingenieur te Gorinchem.
[bron: NRC 1910_01_12_1_02 ]
# Hierop werd ingevolge verwijzing door den Hoogen Raad naar dit Hof, de zaak behandeld van Chr. J. van O., azijnfabrikant te Dordrecht, 66 jaar, door het kantongerecht aldaar terzake van het ten verkoop in voorraad hebben van azijn, bestemd om door menschen genuttigd te worden, welke azijn ondeugdelijk van samenstelling was, daar zij een azijnzuurgehalte had van slechts 2 pct., terwijl volgens de gehoorde deskundigen het minimum-gehalte daarvan 3 pct. behoort te zijn, om de azijn te doen goed blijven, ontslagen van rechtsvervolging, doch door de rechtbank aldaar veroordeeld tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Dit laatste ..etc.
[bron: NRC 1910_01_21_1_09 ]
# De Stct. bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: c. Stoomsleepdienst Deliana, te Dordrecht. Doel: het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één stoomsleepboot in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1934. Kapitaal: f 30.000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en volgestort. Als volledige storting op deze aandeelen is ingebracht de sleepstoomboot genaamd Deliana, met machine, staand en loopend want, roeiboot en verderen inventaris. De vennootschap wordt beheerd dooreen directeur. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer A.W. van Loon,sleepbootkapitein te Dordrecht.
+
f. Maatschappij sleepboot Anna I, te Rotterdam. Doel: het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Duitschland en Belgie,met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1959. Kapitaal: f 15.000, verdeeld in15 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en volgestort. Als volledige storting op 14 aandeelen is in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde sleepboot genaamd Anna I, groot ongeveer 21 tonnen, met machine, staand en loopend want en verderen inventaris. et bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris. Voor de eerste maal zijn tot directeur de heer C. van Dijk, reeder, te Rotterdam en tot commissaris de heer F.W. Hasselo, reeder te Dordrecht. +
g. Maatschappij sleepboot Anna II, te Rotterdam ..... en tot commissaris de heer F.W. Hasselo, reeder te Dordrecht. [bron: NRC 1910_02_01_1_02 ]
# De Stct. bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: f. Stoomsleepvaart-Maatschappij Erna, te Dordrecht. Doel: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en Belgie,met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31(13) December 1959. Kapitaal: f 16.000, verdeeld in32 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort. Als volledige storting op31 aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepboot genaamd ERNA vermogen van ongeveer 40 ton, sterk 250 indicatuur paaardekrachten, in 1909 gebouwd op de werf van de firma C. Gips en Zonen, met den volledigen inventaris. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer E. van der Heiden, scheepskapitein te Dordrecht. [bron: NRC 1910_02_02_2_16 ]
# De stct. no 52 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
b. Begrafenis-Vereeniging, te Dordrecht.
Doel: de voortzetting van het tot dusverre onder denzelfden naam: begrafenis-Vereeniging uitgeoefende bedrijf en derhalve:
1) het bezorgen en regelen van begrafenissen en van al wat daarop betrekking heeft, voor alle standen en tegen vastgesteld tarief, zoowel in als buiten de gemeente Dordrecht;
2) het koopen van de begrafenisbenoodigheden om die weder te verkoopen of het gebruik ervan te verhuuren.
Duur: tot 31 December 1960.
Kapitaal: f 4000, verdeeld in 80 aandeelen van f 50, alle geplaatst en volgestort. Ter volstorting van de aandeelen is ingebracht:
1) De onroerende goederen gelegen onder de gemeente Dordrecht, te weten:
- een huis en erf tuin te Dordrecht aan het Stek no. 29
- een huis en erf aldaar aan het Stek no. 31 tezamen voor de somma van F 5000
- een gebouw, ingericht voor remise met bovenwoning, erf en tuin aan de Koningin Wilhelminastraat te Dordrecht, voor de somma van f 8000.
2) Contanten ten bedrage van f 4250.
Terwijl de naamlooze vennootschap voor haar rekening zal nemen de navolgende schulden:
- een obligatie groot per resto f 3250
- en een geldleening groot f 10.000 ten laste van de gezamenlijke oprichters der naamlooze vennootschap.
Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden. Voor de eerste maal treden als bestuurders op de heeren:
- A.A. Colombyn van Raamsdonk, mededirecteur der Levensverzekeringsmij Dordrecht, te Dordrecht;
- H.B. de Roo van Capelle, heer van Westmaas en Group, te Velp;
- A.J. Lebret, koopman te Dordrecht;
- F.C. Deking Dura, koopman te Dordrecht;
- en A.J.A. de Bosson, apotheker te Dordrecht.
+
c. J. Constant, Kievits & Cos Industrieele Maatschappij, te Dordrecht.
Doel. het voor eigen rekening of in commissie:
1) koopen en verkoopen van vaartuigen, drijvend materiaal, machinerieen en in het algemeen het exploiteeren van een en ander;
2) doen bouwen van vaartuigen en machinerieën;
3) maken van plannen en bestekken voor den bouw en de reparatie van schepen en machinerieen en het houden van toezicht op een en ander;
4) transporteeren zoowel in binnen- als buitenland van nieuwe en oude vaartuigen en machinerieën;
5) doen van expertises, taxatien, regelen van schade aan vaartuigen en machinerieën, benevens verzekeren van drijvend eigendom en machinerieën;
6) sloopen van vaartuigen;

Duur: 45 jaar.
Kapitaal: f 210.000 verdeeld in 15 aandeelen A. en 5 aandeelen B. van f 12000 alle geplaatst en volgestort. Inbreng als volledige storting op 5 aandeelen B. en gedeeltelijke storting op 2 aandeelen A:
a) de volle en vrije eigendom, onbelast met hypotheken, van een terrein te Dordrecht, aan het Bagijnhof, met de zich daarop bevindende gebouwen en opstallen, thans bestaande uit een kantoorgebouw, plaatselijk getekend 9 met uitgang aan de gracht;
b) alle handelsrelatien en connectien der naamlooze vennootschap John Kievits & Co's Scheepsbouw- en Ingenieursbureau.

Het bestuur der vennootschap wordt uitgedragen door 2 directeuren.
[bron: NRC 1910_02_08_2_11 ]
+
Te Koop Gevraagd: Rivier en Zeesleepbooten van 400-500 i.p.k. Lichters en Rijnschepen van 1000 tons. Omschrijving en prijsopgaaf worden ingewacht bij: Schouten's Industrieele Mij., Dordrecht, Vlak 1 v.h. J. Constant, Kievits & Co, Ltd.
[bron: NRC 1920-07-16-2-08 ]
+
Telefoonboek 1915:
133 Constant, J., Kievits & Co., Ltd., ('s avonds na 6 uur), Buitenwalevest 8 E
244 Constant, J., Kievits & Co., Ltd., Industr. Mij., Vlak 1
[home.planet.nl/~hjdewit/bronnen/tel1915/pag/225.htm]
+
Sir Dominicus Petruszn Kievits, tr. Maria Buckhorn.
Kinderen:
1. Petrus-Paulus Kievits, geb. London 1868.
2. John-Karel-Constant Kievits, geb. London 26-2-1869, overl. ald. 4-3-1870.
3. Johan-Marie Constant Kievits, geb. London 30-8-1870, overl. Amsterdam 13-3-1929 (58 jaar oud).
4. Clemens-Anton-Marie Kievits, geb. Amsterdam 14-8-1872.
5. Elizabeth-Maria-Johanna Kievits, geb.Amsterdam 30-7-1874.
6. George-Marie Kievits, geb. 1876-08-12 Amsterdam. Overleden 1877-06-04 waarschijnlijk te Amsterdam
7. Hendrik-Constant-Marie Kievits, geb. 1878-03-25 Amsterdam, overl. 18-12-1944 Dachau Concentration camp.
8. Josephine-Maria Kievits, geb. Amsterdam 17-11-1879, overl. Haarlem 4-1-1933.
9. Jules-Marie-Joseph Kievits. geboren 1882-08-01 Amsterdam.
10. Maria-Johanna-Elizabeth Kievits. geboren 1886-08-11 Amsterdam.
11. Antonius-Clemens Kievits. geboren 1891-..-.. Amsterdam
[http://www.kivits.com/Kievits5D.html]
# De stct. no 33 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Maatschappij Rijnschip KLABA II te Dordrecht.
Doel: het vervoeren van brachten in de wateren van Nederland, Duitschland en Belgie met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1958.
Kapitaal f 40.000, verdeeld in 40 ... nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende rijnboot, genaamd KABA II, groot ongeveer 1400 tonnen, met staand en loopend want, en .... J. van Biezen ... A.J. van Biezen, beiden schipper, te DUSSEN.
[bron: NRC 1910_02_09_1_02 ]
# De de Stct. (No. 42) zijn gevoegd de statuten van de cooperatieve vereenigingen:
Dordrechtsche Cooperatieve IJsfabriek De Noordpool, te Dordrecht;
[NRC 1910_02_19_1_03]
# De Stct. No. 56 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
b. Sleepbootmaatschappij Victoria, te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van booten met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot ultimo April 1940.
Kapitaal: f 200, verdeeld in 20 aandeelen van f 100, alle geplaatst en volgestort. Inbrang op 19 aandelen de stalen schroefsleepstoomboot genaamd Victoria in Nederland thuisbehoorende, hebbende een drandvermogen van ongeveer 30 ton, sterk 250 indicateur-paardekrachten, gebrand met het merk 2015 - DORD. - 1907, met den volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zodanig benoemd de heer J.Ch. van DEURZEN, koopman en reeder te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_03_19_2_10 ]
# De Stct. No. 84 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
p. Dubbeldamsche Bouwgrondmaatschappij, te Dubbeldam.
Doel: het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten.
Duur: tot 31 December 1950(?).
Kapitaal: f 60.000, verdeeld in 24 aandeelen van f 2500 waarvan 6 geplaatst en volgestort.
Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer B. GROENEVELD, mr metselaar en aannemer, en tot commissaris de heer E.C.W. HOIJER, banker, te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_04_12_1_03 ]
# De Stct. No. 88 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Maatschappij Schroefstoomsleepboot Cor, te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van een schroefstoomsleepboot.
Duur: tot 31 December 1939.
Kapitaal: f 12,000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000.
Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur. Voor deze eerste maal is tot directeur benoemd de heer J. Noels, sleepagent, te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_04_16_2_12]
# Voor den kantonrechter te Dordrecht is gisterenmiddag gepleit in de zaak van den heer P.C. Kraft te Dordrecht, tegen Albers Creameries Lim. Het betrof een vordering groot f 71.738,76 met renten en kosten, berustende op de wetgeving op de arbeidsovereenkomst.
Eischer was, toen de Albers Creameries in 1908 door de heeren Jurgens te Osch werd overgenomen, directeur der fabriek te Antwerpen. De heeren Jurgens wenschten hem tevens het directeurschap op te dragen der fabriek te Dordrecht, waar de heer Van de Ven directeur van was. De heer Kraft kreeg toen den titel van hoofd-directeur. later wilde de heer Jurgens hem maken tot mangaging director, wat de heer Kraft aleen wenschte te doel als de heeren Jurgens garantie gaven voor de aansprakelijkheid van het Engelsche directeurschap. Dit deden zij echter om ze later terug te nemen. Toen weigerde eischer als vennootschapsdirecteur op te treden. Op 20 Juli 1909 werd eischer daarop verplicht de sleutels af te geven.
Mr. Van Raalte, uit Rotterdam, lichtte in een uitvoerig pleidooi ...etc.
[bron: NRC 1910_05_27_1_07 ]
# De Stct. No. 124 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. N.V. Gips' Houtbereiding, te Dordrecht.
Doel: het voortzetten van het bedrijf van het bereiden van hout tegen bederf, zooals dat bedrijf tot dusverre door den heer C. Gips jr., alleen handelende onder de firma Corn. Gips. in hare inrichting te Dordrecht werd uitgeoefend. Verder stelt de vennootschap zich ten doel het bouwen en exploiteeren van en deelneming in soortgelijke inrichtingen in binnen- en buitenland;
het koopen en verkoopen, alsmede het exploiteeren van bereiding van hout tegen bederf en in het algemeen al datgene wat tot de uitoefening van het bedrijf van houtbereiding tegen bederf kan geacht worden te behooren.
Duur: tot ultimo December 1949.
Kapitaal: f 200.000 verdeeld in 200 aandeelen van f 1000, waarvan 160 geplaatst en volgestort. Als gedeeltelijke storting op 140 aandeelen worden in de vennootschap ingebracht:
A) de volle eigedom van een tereein, gelegen te Dordrecht strekkende langs den 's-Gravendeelsche dijk (vroeger DE MIJL, gemeente Dubbeldam) met de zich daarop bevindende opstellen als: fabrieksgebouw en verdere betimmeringen, als: huis en schuur, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie I nos. 1181, 1614 en 1615, samen groot 70 aren 20 centiaren;
B) het recht van erfpacht tot 1 April 1930 van een strook grond, gelegen te Dordrecht, strekkende langs de kadastrale perceelen gemeente Dordrecht, sectie I nos .1181 en 1614, westwaarts op tot aan en langs de rivier het Mallegat, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie I no. 1620, groot 20 aren 40 centiaren;
C) de volle eigendom van een terrein, gelegen te Dordrecht op het eiland Krabbegors ten oosten grenzende aan een strook grond, strekkende langs de rivier het Mallegat, tegenover De Mijl, nabij de Mijlsche Haven, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie L no 1471, groot 90 aren 10 centiaren;
D) het recht van erfpacht tot 1 Januari 1930 van een strook grond, gelegen te Dordrecht op het eiland Krabbegors, ten oosten van het kadastrale perceel gemeente Dordrecht, sectie L no. 1471 en strekkende langs de rivier het Mallegat, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie L no. 1464, groot 21 aren 10 centiaren;
E) het recht van erfpacht tot 1 Januari 1930, van eene oppervlakte grond, gelegen te Dordrecht op het eiland Krabbegors, ten noorden van de kadastrale perceelen gemeente Dordrecht sectie L nos 1471 en 1464, en strekkende langs de rivier het Mallegat, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie L nos. 856 en 1465, samen groot 32 aren en 30 centiaren;
F) alle daarbij behoorende gereedschappen, machinerieen en werktuigen, daaronder loopkranen, bereidingsketels, olie- en chloorzinkreservoirs, dynamo en stoomketel, sporen, ketelwagens, stoomkraan, transportmiddelen, magazijngoederen, meubilair in fabriekskantoor en laboratorium, de aanweezige voorraad brandstoffen, creosootolie, chloorzink en verdere voorraden, gronstoffen, handelsrelatien en overeenkomsten.
Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur. Voor de eerste maal is tot directeut benoemd de heer C. Gips jr., koopman te 's-Gravenhage.
[bron: NRC 1910_05_31_1_03 ]
# De Stct. no. 249 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
f. Stoomsleepboot Nieuwe Zorg, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een sleepboot.
Duur: 30 jaren,
Kapitaal: f 7000, verdeeld in 28 aandelen van f 250 alle geplaatst. Inbreng als volledige storting op 27 aandeelen: de in de Nederlanden thuisbehoorende schroefsleepstooboot genaamd Nieuwe Zorg, hebbende een laadvermogen van 34 ton 971 kilogram, sterk 240 indicateur paardekrachten, gebrand 5476, Rott. 1907, met den volledigen inventaris.
Het bestuur der venootschap is opgedragen aan en een directie, bestaanden uit 1 of meer personen. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer H.H. van der Koogh, sleepbootkapitein, te Dordrecht.
+
g. Riviervaart-Maatschappij Gonda, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een sleepkaan.
Duur: 30 jaren.
Kapitaal: f 6000 verdeeld in 6 aandelen van f 1000, alle geplaatst. Inbreng ter volledige storting op 4 aandeelen: de in de Nederlanden thuisbehoorende stalen stleekaan genaamd GONDA, hebben een laadvermogen van ongeveer 50 ton, met denb volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer personen. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer F.A. van Duynen, reeder, te Dordrecht.
[NRC 1910_06_29_2_09 ]
# Bij akte 1 Juni 1910 voor den ondergeteekende Notaris W.H. van BILDERBEEK te Dordrecht verleden, is door den Heer JOHANNES PETRUS AUGUST WIJERS, koopman, wonende te Dordrecht, voor zijne handelszaken, gedreven wordende onder de firma J.P. WIJERS, mede tot Procuratiehouder aangesteld: zijn Zoon, de Heer FRANS HENDRIK MARIE WIJERS, Koopman te Rotterdam, die bevoegd is voor alle zaken, gemelden handel betreffende, te teekenen met zijne gewese handteekening en daarboven: 'p. proc. J.P. Wijers'. W.H. van Bilderbeek, Notaris.
[bron: NRC 1910_06_01_2_11 ]
# De Stct. no 190 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Dordtsche Cokesbrekerij, te Dordrecht.
Doel: het aankoopen en breken van cokes en het wederverkoopen van gebroken cokes.
Duur: tot ultimo December 1949.
Kapitaal: f 3000, verdeeld in 6 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren. Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren A.J. en L.P. Masion, beiden koopman, te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_08_16_1_03]
+
7. Hooger beroep van de Rijksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van beroep te Dordrech, houdende vernietiging der beslissing van de Bank, waarbij de onderneming der N.V. Dordtsche cokesbrekerij te Dordrecht, als wordende daarin uitgeoefend het bedrijf van kolenhandel met krachtwerktuig is ingedeeld in klasse 37 met toewijzing van gevarencijfer 44; de Raad deelde de onderneming in in klasse 28, gevarencijfer 28. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak en beslissing en verstond, dat door de vennootschap niet wordt uitgeoefend eenig verzekeringsplichtig bedrijf en de desbetreffende aangifte ten onrechte is geschiedt;
[bron: NRC 1911_05_27_1_07 ]
# Bij de Stct. zijn gevoegd de statuten van de volgende naamlooze vennootschappen:
a. LIPS' BRANDKASTEN EN SLOTENFABRIEKEN te Dordrecht.
Doel: het fabriceeren van en den handel in brandkasten, sloten, kluisdeuren, kluizen, safe deposits en aanverwante artikelen, zijnde eene voortzetting der zaken, voorheen onder de firma J. Lips Bz. gedreven, alsmede het deelnemen in of overnemen van andere ondernemingen, welke een geheel of gedeeltelijk met het bovenstaande gelijksoortige doel beoogen.
Duur: tot 31 December 1981.
Kapitaal f 1.500.000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk van f 1000, welke allen zijn geplaatst en volggestort. Als volledige storing op 1495 aandeelen, werden in de vennootschap ingebracht:
a) de aan de vennootschap onder de firma J. Lips Bz toebehoorende, thans involle werking zijnde machinale fabrieken van brandkasten en sloten met alle tot die fabrieken behoorende terreinen, werkplaatsen, kantoren en fabrieksbaaswoning en de daarin of daarop aanwezige machinerieen, werktuigen en gereedschappen, welke door bestemming volgend de wet als onroerend kunnen worden aangemerkt, in den uitgebreidsten zin alles staande en gelegen binnen de gemeente DORDRECHT aan den Spuiweg;
b) de aan de meergemelde vennootschap onder de firma J. Lips Bz toebehoorende volgende eigendommen als:
1) een winkelhuis en erve te AMSTERDAM aan den Nieuwenzijde Voorburgwal 169;
2) een huis en erve aldaar Jonge Roelensteeg 8;
4) een huis en erve aldaar Jonge Roelensteeg 41;
5) eene werkplaats en erve aldaar Jonge Roelensteeg 15 en 17;

c) alle de aan de thans ontbonden vennootschap onder de firma J. Lips Bz behoorende roerende goederen, vorderingen, orders, gereede gelde, voorraden fabrikaten en grondstoffen, alles volgens den toestand op heden als geadministreerd;
d) alle de relatien, clienteele, connectien, alsmede voor waar de comparanten betreft het recht om de firma J. LIPS Bz in zijn geheel of wel daaruit alleen den naam LIPS te gebruiken in de benaming der naamlooze vennootschap of op welke wijze ook in haar handel en bedrijf
e) de onherroepelijke opdracht op de hierbij aangegane vennootschap om al de loopende zaken der ontbonden firma finaal te liquideeren, waartegenover het daaruit eventueel spruitende voordeelig slot-saldo door eerstegenoemde als loon zal worden genoten. Het bestuur der vennootschap is opdragen aan hoogstens 5 directeuren ondet toezicht van hoogstens 7 commissarissen ..... B.H.M. Lips, V.J.M. Eras, beiden industrieeelen, J.P.M. Lips , werktuigkundig ingenieur, allen te Dordrecht .... J. Lips Bz, industrieel te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_10_01_1_07 ]
# De Stct. no. 249 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
b. Boekbinderij en Linieerinrichting voorheen H. Giltay en Zoon, te Dordrecht.
Doel: het uitoefenen van het boekbindersbedrijf in den ruimsten zin.
Duur: tot ultimo December 1949.
Kapitaal: f 20.000 verdeeld in 40 aandelen van f 500 alle geplaatst.
Het bestuur der venootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer H. Sloog, en tot commissarissen de heeren F.H. van Gijn, bankier en mr. J. van Drooge adv en proc, allen te Dordrecht
[bron: NRC 1910_10_22_1_02 ]
# Faillissementen.
Nml. Vennsch. Stoomsleepvaartmaatschappij Jo, te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_10_25_1_08 ]
# De Stct. no. 295 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. N.V. transportmaatschappij Maria Henriette, te Dordrecht.
Doel: het in de vaart brengen en exploiteeren van niet anders dan een ijzeren Rijnschip, op de Nederlandsche, Belgische en Duitsche wateren en rivieren.
Duur: 20 jaar.
Kapitaal: f 9000, verdeeld in 18 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort door inbreng van het ijzeren rijnschip 'Maria Henriette', in de Nederlanden tehuis behoorende, met ankers, kettingen, meertouwen en den geheelen verderen scheepsinventaris.
De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur, de heer J.H. Looman en tot commissarisen de heeren P. en J.H. Looman, allen kuipers, kistenmakers en kooplieden, te Dordrecht.
[bron: NRC 1910_12_17_1_03 ]


1911

# De stct. no 20 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. HOLLAND ARGENTINIE HYPOTHEEKBANK, te Dordrecht.
Doel: a) het ter leen verstrekken van gelden, uitsluitend in goud, onder eerste hypothecair verbond, op onroerende goederen, gelegen in Argentinie; b) het uitgeven in Europa van pandbrieven.
Duur: 50 jaren.
Kapitaal f 2.500.000 verdeeld ..... E.C.W. Hoijer, bankier te Dordrecht; J.J. Doijer te Buenos-Aires en Mr C. VIS te Amsterdam; mr F. Foekens, directeur der Incasso bank te Amsterdam, mr J. Salomonson, advocaat, procureur en dispacheur te Dordrecht, B. van Haersma Buma, dir der Dordtschen Bank te 's Gravenhage, mr. J.B.F. van Hasselt, reeder en cargadoor te Rotterdam, A.C. van Heemskerck Veeckens, bankier te Amsterdam; A. Kalff, id, te Amsterdam, mr. J.L. van Sloterdijck, dir van A. Bloembergen en Zoonens Bank te Leeuwarden; mr. J.C. Stoop, bankier te Dordrecht; J.F.A.M. van Waesberghe, id., te Hulst.
[bron: NRC 1911_01_24_1_07 ]
+
(advertentie)
[bron: 1911_01_07_2_16]
# De Stct. (no 58) bevat de statuten van de volgende vereenigingen:
Afdeeling Dordrecht en Omstreken van de Vereeniging tot Steun van verwaarloosden en gevallen, te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_03_09_1_01 ]
# De stct. no 86 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. MAATSCHAPPIJ STOOMSLEEPBOOT 'ANTONIUS', te Dordrecht.
Doel: het sleepen en vervoeren van vrachten in de wateren van nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1960.
Kapitaal f 10.000 verdeeld in 10 aandeelen van f 1000, alle .... de stoomsleepboot ANTONIUS, vroeger genaamd PIUS X, en staand en loopend want en verderen volledigen inventaris .... J.J. Jansen, reeder en G. Jansen, sleepbootkapitein, beiden te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_04_11_2_09 ]
# De stct. no 91 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK te DORDRECHT.
Doel: het vervaardigen van alle voorkomende timmerwerken, het koopen en verkoopen van alle houtsoorten, en alles wat in den ruimsten zin genoemen daaraan verwant is of daaarmede in verband staat.
Duur: tot ultimo 1961.
Kapitaal
f 30.000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 alle geplaatst en volgestort.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1 commissaris. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer J.H. SCHUZLING, mr. timmerman, te Dordrecht, en tot commissaris de heer B. Groeneveld, aannemer, te Dubbeldam.
+
h. N.V. DORDRECHTSCHE KAASHANDEL, te Dordrecht.
Doel: het koopen en verkoopen van kaas in het binnen- en buitenland.
Duur: 25 jaar.
Kapitaal f 10.000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250, waarvan 14 geplaatst.
De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een commissaris. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer D. Costerus, koopman te Dordrecht, en tot commissaris de heer F.P. Wienhoven, boekhouder, te Breda.
[bron: NRC 1911_04_19_1_04 ]
# De stct. no 125 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
b. Vrachtdienst Willem Frederik, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zinn exploiteeren van een Rijnschip.
Duur: 30(50?) jaar.
Kapitaal: f 8500 verdeeld in 17 aandelen van f 500 alle geplaatst en volgestort, 15 door inbreng van het overdekt ijzeren Rijnschip Willem Frederik, met den volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer J.W.M.J. Kolkman van Gouderak, industrieel, te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_05_30_1_06 ]
# De stct. no. 134 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
d. Nederlandsche Hoefijzerfabriek Hippos, te Dordrecht.
Doel: de exploitatie eener hoefijzerfabriek met alles wat daarmede in verband staat.
Duur: 25 jaar.
Kapitaal: f 250.000 verdeeld in aandeelen van f 2500.
De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder teozicht van een of meer commissarissen.
[bron: 1911_06_10_1_02 ]
# De stct. no. 142 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. SLEEPBOOT DRIE GEBROEDERS, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.
Duur: 30 jaar.
Kapitaal: f 2000, verdeeld in 8 aandelen van f 250, alle geplaatst en volgestort, 6 door inbreng van de sleepboot 'Drie gebroeders', vroeger genoemd JO, met den volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer A.H. van den Bosch jr., reeder te Dordrecht.
+
m. STOOMSLEEPDIENST 'Hendrika Adriana' te Dordrecht.
Doel: het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigen zal hebben.
Duur: tot 31 December 1939.
Kapitaal: f 3000, verdeeld in 6 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer L. de Man Pz., machinefabrikant, te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_06_20_1_06 ]
# De stct. no. 143 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: d. Dordtsche Petroleumhandel, voorheen M. Brugman, te Dordrecht.
Doel: het drijven van handel 'en gros' en 'en detail' in petroleum andere olien en vetten en al hetgeen in den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat, in het bijzonder het voortzetten van de thans door den heer STAAL voor eigen rekening gedreven handelszaken in die artiekelen.
Duur: tot ultimo December 1940.
Kapitaal: f 20.000 verdeeld in 10 aandeelen A. en 10 aandeelen B., elk groot f 1000 verdeeld in 2 serien, elk bestaande uit 5 aandeelen A. en 5 aandelen B., waarvan de eerste serie geplaatst is en volgestort. Inbreng als volledige storing op 5 aandelen A. en 4 aandeelen B, de genoemde zaak, betreffende den handel 'en gros' en 'en détail' in petroleum en andere olieën en vetten, zooals die thans te Dordrecht wordt gedreven in het pand aan de Vriesestraat no. 56 en in de pakhuizen aan de Gevulde Gracht no. 5 en aan de Lombardstraat no. 18, zoomede al het tot die zaak behoorende materiaal, als wagens, bussen, vaten, bascule en zoovoort, zich in die panden bevinende, alsmede de nog uitstaande vorderingen. hetbestuur der vennootschap is opgedragen aan een commissaris, die onder zijn vernatwoording een directeur aanstelt en ontslaat. Voor de eerste maal is tot commissaris benoemd de heer C.M.A. Staal, koopman, te Dordrecht, welke tot directeur aanstelt den heer D.H. de Knoop, eveneens koopman, aldaar.
[bron: NRC 1911_06_21_2_21 ]
# De stct. no. 152 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Sleepboot Telephoon II, te Dordrecht.
Doel: is het in eigendom, hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene boot.
Duur: 30 jaar.
Kapitaal: f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van de stalen schroefsleepstoomboot Telephoon II.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directrice optreden. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer J.Ch. van der Rest, particulier, te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_07_02_0_11 ]
# Faillissementen.
Dordrecht, 19 Juni. De N.V. Stoomsleepdienst Hendrik II, Rechter-commissaris mr. J. Wiarda, curator mr. L.L. van Wageningen.
[bron: NRC 1911_07_21_1_01 ]
# De. stct. no. 214 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
d. Sleepbootmaatschappij Prinses Juliana, te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van een sleepboot.
Duur: tot 31 December 1940.
Kapitaal: f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort.
Het bestuur bestaat uit een directeur. Voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer P.A. Hoogenboezem W.Tz., sleepdienstondernemer, te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_09_13_1_03 ]
# De. stct. no. 219 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Stoomsleepdienst 'HERMINA', te Dordrecht.
Doel: het sleepen van schepen en vrachten op allericieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1930.
Kapitaal: f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en volgestort, 7 door inbreng van de sleepboot Hermina met inventaris.
De vennootschap wordt beheerd door een directeur. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer J. Muller, scheeepsbevrachter, te Dordrecht.
+
f. Stoomsleepvaartmaatschappij 'Henri 8', te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.
Duur: tot ultimo December 1936.
Kapitaal: f 8000, verdeeld in 16 aandeelen van f 500, alle geplaatst. Inbreng als volledige storting op 15 aandeelen het stalen stoomsleepschip Henri 8.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer A. van Duynen, scheepsbevrachter, te Dordrecht.
[bron: NRC 1911_09_19_1_07 ]


1912

# De Stct. no. 19 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
f. Stoomsleepboot Maatschappij Betsy, te Dordercht.
Doel: het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1939.
Kapitaal: f 10.000 verdeeld in 20 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort, 19 door inbrang van de stalen schroefstoomsleepboot Betsy, vroeger Zeelandia, groot ongeveer 76 tonnen, benevens den volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer P. Janssen, reeder, te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_01_24_1_06 ]
# De Stct. no. 22 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Stoomsleepdienst Elizabeth III, te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 stoomsleepboot in eigendom zal hebben.
Duur: tot 3 Januari 1942.
Kapitaal: f 6000, verdeeld in 5 aandelen van f 1200, alle geplaatst en volgestort door inbreng van de overdekte ijzeren schroefstoomsleepboot Elizabeth III (vroeger genaamd Maarten Harpenszoon Tromp). met de tot dat vaartuig behoorende ankers, kettingen, touwen, roeiboot en verderen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan en directeur voor de eerste maal is tot diredteur benoemd de heer C. ROMIJN, meesterknecht in een machinefabriek te Dordrecht.
[NRC 1912_01_27_2_09 ]
# De Stct. no. 40 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
c. Maatschappij Sleepkaan Harmina, te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren van eene sleepkaan.
Duur: tot 31 December 1941(?).
Kapitaal: f 200, verdeeld in 4 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort. Inbreng ter volledige storting van een gedeelte der aandeelen de stalen sleepkaan tot dusverre genaamd Res Nova doch in het vervolg Harmina.
Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer J. Baas, kapitein, te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_02_17_1_03 ]
# De Stct. no. 58 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
b. Electrotechnisch Installatiebureau H. Croon en Co.'s filiaal Dordrecht, te Dordrecht.
Doel:
a) het opmaken van projecten voor en het uitvoeren van installaties en werken op electrotechnisch gebied;
b) de handel in motoren, dynamo's, machines, toestellen, voorwerpen en benoodigheden op technisch gebied;
c) het verrichten van herstelling op technisch gebied.
Duur: tot ultimo December 1942.
Kapitaal: f 15.000 verdeeld in 15 aandeelen van f 1000, waarvan 10 geplaatst en volgestort, een door inbreng van de beklanting en relatien van het te Dordrecht gevestigde filiaal der firma H. Croon en Co en van het recht om in den naam dezer vennootschap den naam 'H. Croon en Co.' te voeren.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 2 commissarissen. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer A.M.C. Kieboom, electrotechnicus, te Dordrecht, en tot commissarissen, de heeren H. Croon, id., te Rotterdam en M.A. Kieboom, particulier, te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_03_09_1_03 ]
# De Stct. no. 66 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
c. Transport-Maatschappij Nanny, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een sleepkaan.
Duur: 30 jaar.
Kapitaal: f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 250, alle geplaatst en volgestort, 7 door inbreng van de stalen Rijnsleepkaan Nanny met den volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer H. van Dort, reeder te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_03_19_1_08 ]
# d) Naamlooze Vennootschap Koper- en Blikslagerij voorheen Gebroeders van Kamen, te DORDRECHT.
Doel: de voortzetting der door den heer Gerardus van Kamen tot heden te Dordrecht onder de firma Gebroeders van Kamen gedreven Koper- en Blikslagerij en daarbij behoorende winkelaffaire.
Duur: 30 jaren.
Kapitaal: f 23.000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250, waarvan 66 geplaatst en volgestort; 20 door inbreng van een winkelhuis, te Dordrecht, aan de Voorstraat no. 120, met daarachter gelegen woning, koper- en blikslagerswerkplaats en huis en erf aan de Weeshuisstraat nos. 1 en 3, te zamen bij het kadaster der gemeente Dordrecht bekend in Sectie G no. 1718 huis en erf 4 aren 78 c.a., Het bestuur bestaat uit een directeur of directrice. onder toezicht van 2 comissarissen. Voor de eerste maal is als directeur benoemd de heer G. van Kamen, koperslager, te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_03_22_1_04 ]
# De Stct. no. 70 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Sleepkaan 'HENDRIKA' te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin expoloiteren van eene sleepkaan. Duur: 30 jaren.
Kapitaal f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 250, alle geplaatst en volgestort, 7 door inbreng van de ijzeren en stalen sleepkaan Hendrika, vroeger genaamd Tenir Parole, met den volledigen inventaris.
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heer F. Mouthaan, schipper te Colijnsplaat.
+
f. Sleepkaan 'WILHELMINA' te Dordrecht.
Doel, duur en bestuur als bij e.
Kapitaal f 4000, verdeeld in 16 aandeelen van f 250, alle geplaatst en volgestort, 15 door inbreng van de stalen sleepkaan (sleepschip) Wilhelmina, met den volledigen inventaris.
[bron: NRC 1912_03_30_1_03 ]
# De stct. no. 196 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen
f. Buurtgoederendienst Buurtverkeer, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een vrachtboot.
Duur: 30 jaar.
Kapitaal: f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort door inbreng van de motorboot Buurtverkeer, vroeger genaamd Hollandia, met volledigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer P. Arenoe, expediteur, te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_07_30_1_05 ]
# De stct. no. 226 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: m. Algemeene Beton-Maatschappij, te Dordrecht. Doel: het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken in gewapend en ongewapend beton, in den ruimsten zin en tevens de handel in die voorwerpen en zaken welke daarmede in verband staan, voorts het deelnemen in andere ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een zelfde doel beoogen. Duur: tot ultimo December 1952 Kapitaal: f 500.000, verdeeld in 500 aandeelen aan toonder van f 1000, waarvan 100 geplaatst en volgestort. Het bestuur wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen. Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeur de heer P.A.H. Hornix, koopman te Dordrecht, en tot commissarissen de heeren: mr. dr. J. van Best, lid van de tweede kamer, te Eindhoven, mr. J.F.J. Kolkman, industrieel te Dordrecht, J.J.F.M. Smulders, lid der firma A.F. Smulders te Schiedam, te Rotterdam, P.J.L. Smulders, mededirecteur der N.C. Canoy Herfken's Steenfabrieken te Venlo en J.F.J. Wijers, koopman, te Dordrecht. [bron: NRC 1912_09_27_1_02 ]
+
Bij acte 2 September 1912 voor den notaris W.H. van BILDERBEEK te Dordrecht, verleden, is opgericht de Naamlooze Vennootschap Algemeene Beton-Maatschappij, gevestigd te Dordrecht. De acte benevens het K.B. van Bewilliging, zijn in haar geheel opgenomen in het bijvoegsels tot de Nederlandsche Staatscourant van 27 September 1912, No. 226.
[bron: NRC 1912_09_28_2_09 ]
# De stct. no. 229 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
h. Sleepboot 'Simson', te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot,
Duur: 30 jaren.
Kapitaal: f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 250, alle geplaatst en volgestort.
Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer F. Didden, reeder te Millingen.
+
f. Sleepboot 'Wesselina', te Dordrecht.
Doel, duur en bestuur als bij h. Kapitaal f 5000, verdeeld in 20 aandeelen van f 250, alle geplaatst en volgestort, 18 door inbreng van de stalen sleepboot Wesselina, met volledigen inventaris.
[bron: NRC 1912_10_01_1_03 ]
# De stct. no. 237 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen
n. Sleepboot Judith Wilhelmina, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.
Duur: 30 jaar.
Kapitaal: f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 230, alle geplaatst en volgestort, 7 door inbreng van de stalen schroefsleepstoomboot Judith Wilhelmina, met den volledigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer J. Aarnoutse Sr., vischhandelaar, te Dordrecht.
[bron: NRC 1912_10_10_1_06 ]
# De stct. no. 241 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Stoomsleepvaart-Mpij. Henri III, te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.
Duur: 30 jaren.
Kapitaal: f 2000, verdeeld in 4 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort, 3 door inbreng van de staal-ijzeren sleepstoomboot Henri III, met den volledigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer F.A. van Duynen, reeder, te Dordrecht.
+
f. Goederentransport-maatschappij Anna, te Dordrecht
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.
Duur en bestuur als bij e.
Kapitaal: f 9000 verdeeld in 18 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort, 17 door inbreng van de staal-ijzeren Rijnsleepkaan Anna, met den volledigen inventaris.
[bron: NRC 1912_10_15_2_09 ]
# De stct. no. 244 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: g. Van Duynen's Transportmaatschappij, te Dordrecht. Doel: het exploiteeren van booten en schepen, het expedieeren of doen vervoeren van goederen en vrachten zoowel in Nederland als in Belgie en Duitschland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, en in verband daarmede het deelnemen in maatschappijen tot exploitatie van vaartuigen en het ter leen verstrekken van gelden onder scheepsverband aan dergelijke maatschappijen. Duur: tot 31 December 1912 Kapitaal: f 100.000 verdeeld in 200 aandeelen van f 500, waarvan 100 geplaatst en volgestort. Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit ten minste 2 directeuren onder toezicht van ten minstte 2 sommissarissen. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeuren de heeren F. en A. van Duynen en tot ciommissarissen de heeren F.A. en A. van Duynen, allen reeder, te Dordrecht. [bron: NRC 1912_10_18_2_09 ]
# De stct. no. 265 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: k. Sleepboot Maatschappij 'Leo XIII', te Dordrecht. Doel: het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 December 1961. Kapitaal: f 12.000 verdeeld in 12 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en volgestort, 11 door inbreng van de staal ijzeren schroefsleepstoomboot LEO XIII met staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer C. van den Noort, en tot commissaris de heer M.M. van den Noort, beiden reeder, te Dordrecht. [NRC 1912_11_12_1_09 ]


1913

# De stct. no. 1.(?) bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: i. Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij, te Dordrecht. Doel: het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf tegen het breken van glas en al hetgeen daarmede in verband kan staan. Duur: tot ultimo December 1999. Kapitaal: f 25.000, verdeeld in 10 aandeelen van f 250, alle geplaatst, waarop 10 pct gestort. De maatschappij wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren. Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeuren de heeren N.M. en J.J.B.J.J. Bouvy beiden glasfabrikant, te Dordrecht. [bron: NRC 1913_01_18_1_07 ]
# De stct. no. 43 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
h. Stoomsleepboot Deux Freres, te Dordrecht.
De vennootschap draagt den naam van 'Stoomsleepboot Deux Freres' en is gevestigd te Dordrecht.
Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepbot.
Duur: 30 jaren.
Kapitaal: f 5500?, verdeeld in 21 aandeelen van f 250 alle geplaats en volgestort, 2 door inbreng van de stalen schroefsleepstoomboot Deux Freres, met den volledigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer S.T. Muller Tz., machinist, te Dordrecht.
[bron: NRC 1913_02_26_1_07 ]
# De stct. no. 53 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: k. Schroefstoomsleepmaatschappij Adriaan, te Dordrecht. Doel: het aankoopen en exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één boot in eigendom zal hebben. Duur: tot 31 Dec. 1914 Kapitaal: f 2000, verdeeld in 20 aandeelen van f 100, alle geplaatst en volgestort door inbreng van de overdekte ijzeren schroefstoomsleepboot thans genaamd ADRIAAN vroeger genaamd Tireur en nog eerder bekend onder den naam Bertho. Het bestuur is opgedragen aan eenen directeur. Voor de eerste maal is als directeur benoemd de heer A. Bos, sleepbootkapitein, te Dordrecht.
[bron: NRC 1913_03_04_1_03 ]
# De stct. no. 69 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. Rijnschip Trio, te Dordrecht.
Doel: het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1962.
Kapitaal: f 24.000 verdeeld in 24 aandeelen van f 1000 alle geplaatst en volgestort, 18 door inbreng van het Rijnschip Trio, met staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarisen. Voor de eerste maal zijn benoemd: tot directeur de heer F.C. Marckmans, schipper te Dordrecht en tot commissarissen de heeren J.J. Marckmans, machinefabrikant en G. van Dalen, journalist, beiden te Rotterdam.
+
h. Lithographische Metaaldrukkerij en Blikemballagefabriek voorheen A. Meijers jr., te Dordrecht.
Doel: de voortzetting van de zaken der door den heer A. Meijers jr. te Dordrecht tot heden onder zijn naam gedreven lithographische metaaldrukkerij en blik-emballagefabriek, zijnde het fabriceeren, bedrukken en vernissen en verf, de handel in die artikelen en het verrichten van alles wat met het bovenstaande in verband staat en daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.
Duur: tot 31 Dec. 1942.
Kapitaal: f 150.000 verdeeld in 250 aandeelen van f 1000, waarvan 100 geplaatst en volgestort. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hem wordt deelgenomen, worden door den heer A. Meijers jr. ingebracht alle de onroerende en roerende goederen tot de uitoefening van de door hem tot heden op eigen naam gedreven zaak, als de fabrieksgebouwen, werkplaatsen, loodsen en verdere gebouwen, te Dordrecht
b) alle machinerien, werktuigen en gereedschappen in den uitgebreidsten zijn genomen;
c) alle handelsrelatien benevens het saldo van zijn exploitaite-rekening als zoodanig op 1 Januari 1913, met inbegrip van den voorraad grondstoffen en halffabrikaten en fabrieksgeheimen en diverse roerende goederen, met dien verstande, dat alle verbintenissen door den heer Meijers in zijn gemeld bedrijf aangegaan en alle zaakschulden ten zijnen laste van af 1 Januari 1913 komen ten voor- en nadeele van deze vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. voor de eerste maal zijn tot directeuren benoemd de heeren A. Meijers jr., fabrikant, te Dordrecht en A.W. Roes, id., te Gouda.
[bron: NRC 1913_03_11_1_07 ]
# De stct. no. 62 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
m. Stoomsleepvaartmaatschappij Henri VII, te Dordrecht. Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exloiteeren van een sleepboot. Duur: 30 jaaren. Kapitaal: f 7000, verdeeld in 14 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort, 13 door inbreng van de stalen schroefsleepboot Henri VII, met den volledigen inventaris. Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Voor de eerste maal is als zodanig benoemd de heer F.A. van Duynen, reeder, te Dordrecht. [bron: NRC 1913_03_15_1_07 ]
# De stct. no. 104 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: e. Transport-Maatschappij Mathilde, te Dordrecht. Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een sleepkaan. Duur: 30 jaaren. Kapitaal: f 2000, verdeeld in 8 aandeelen van f 250, alle geplaatst en volgestort, 7 door inbreng van de Rijnsleepkaan MATHILDE met den volledigen inventaris. Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer personen. ook een vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer D. van Loon, stoombootagent, te Dordrecht. +
f. Sleepboot Marie, te Dordrecht. Doel en duur als bij e. Kapitaal: f 1000, verdeeld in 10 aandeelen van f 100, alle geplaatst en volgestort, 9 door inbreng van de staalijzeren sleepboot MARIE, met den volledigen inventaris. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer personen. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer A. Kok, scheepskapitein, te Dordrecht. +
g. Vereenigde Distilleerderijen, te Dordrecht. Doel: de exploitatie van distilleerderijen, likeurstokerijen, vruchtensapfabrieken en den handel in gedistilleerd, wijnen en vruchtensappen in den meest uitgebreiden zin, zijne eene voortzetting van de handelszaken tot dusverre gedreven onder de namen of firma's H.C. Wijers, J.F. Rozestraten en DF. Gips & Zonen. Duur: tot 31 Dec. 1963. Kapitaal: f 800.00 verdeeld in 300 aandelen van f 1000, alle geplaatst en volgestort door inbreng van onroerende goederen te Dordrecht en te Schiedam, handels- of fabrieksmerken f 12.000 contanten, alle vorderingen, orders en voorraden der zaken onder de namen of firma's H.C. Wijers, J.F. Rozestraten en D. Gips & Zonen, een en ander volgens den toestand op 1 Jan. 1913; alle de relatien, clientele en connectien dierzelfde zaak en de onherroepelijke opdracht op de neiuwe vennootschap om al de loopende zaken onder de namen of firma's H.C. Wijers, J.F. Rozestraten en D. Gips & Zonen af te wikkelen en te liquideren. Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of twee directeuren, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen. Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeuren de heeren J.F.J. Wijers en L.P.A.J. Wijers, en tot commissaris de heer H.Ch. Wijers, allen industrieel, te Dordrecht. [bron: NRC 1913_05_06_1_06 ]
# Openbare Vrijwillige Verkooping
Notaris O.W.P. Tussenbroek, Koffiehuis J. Rodenburg aan het Vlak te Dordrecht, 23 Juli 1913 ...
Het uitstekend onderhouden Stalen Rijnschip genaamd Maria Isabella, in 1903 gebouwd, groot 476 ton 947 Kilogram, lang 43.90 m., breed 7.22 m., diep 2.29. m met inventaris en Roeiboot.
Te bezichtigen op iederen werkdag aan de ligplaats Nieuwehaven, te Dordrecht. Aanvaarding. ..etc.
[bron: NRC 1913_07_19_1_04 ]
# De stct. no. 206 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Stoomsleepdienst Elizabeth I, te Dordrecht.
Doel: het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande dat de vennootschap nimme rmeer dan een boot tegelijk in eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1942.
Kapitaal: f 6000, verdeeld in tien aandeelen van f 600, alle geplaatst en volgestort.
Het bestuur is opgedragen aan een directeur. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de heer G.B. Labee, sleepdienstondernemer, te Dordrecht.
[bron: NRC 1913_09_03_2_09 ]
# De stct. no. 213 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
f. Sleepkaan Ougrée, te Dordrecht. Doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zij exploiteeren van eene sleepkaan. Duur: 30 jaren. Kapitaal: f 2000 verdeeld in 4 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort, 3 door inbreng van de staalijzeren sleepkaan Ougrée, met den volledigen inventaris. Het bestuur is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden. Voor de eerste maal is als zoodanig benoemd de directie van Van Duynen's Transportmaatschappij, te Dordrecht. [bron: NRC 1913_09_13_1_02 ]
# De stct. no. 216 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
f. Machinefabriek en Constructiewerkplaats voorheen van Dorsser & Terhorst, te Dordrecht.
Doel: het exploiteeren eener machienfabriek en constructiewerkplaats, het verhuren van locomobielen enz.
Duur: tot 31 December 1962.
Kapitaal: f 150.000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, waarvan 50 geplaatst en volgestort.
Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van teminste drie commissarissen. Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer A.H.P. Augustijn, werktuigkundig ingenieur, te Dordrecht. tot commissarissen zijn benoemd de heeren G.J. Bosman, ingenieur, L.F.D. van der Minne, industrieel, beiden te Dordrecht, en G. Rogier, machinefabrikant, te Bergen op Zoom.
[bron: NRC 1913_09_16_1_03 ]
# Dordrecht. De motorboot Catharina IV van de naaml. vennootschap goederendienst Catharina, bij wie het personeel in staking is, is gistermorgen met een nieuwe bemanning en begeleid door twee rijksveldwachters van hier vertrokken. (U.D.)
[bron: NRC 1913_10_14_1_02 ]
# De stct. no. 300 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
Transport-maatschappij Bato, te Dordrecht.
[bron: NRC 1913_12_24_1_07 ]
+
Faillissementen.
Uitgesproken: N.V. Transport Mij. Bato, Dordrecht. Cur. mr. dr. Z.J. de Langen, Dordrecht.
[bron: Het Vaderland 1936_02_28_2_15 ]


1914

# De stct. no. 4 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
b. Glas Maatschappij Rotterdam, te Rotterdam.
Doel: de handel in en bewerking van spiegel- en vensterglas, en al wat met zoodanig bedrijf etc......
..... tot commissarissen de heeren N.M. en J.J.B.J.J. Bouvy, beiden koopman te Dordrecht
[bron: NRC 1914_01_06_1_06 ]
# De stct. no. 10 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
d. Maatschappij Goederenvervoer 'Industrie VI', te Dordrecht.
Doel: het vervoeren van goederen in de wateren van Nederland, Duitschland en Belgie, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijkin eigendom zal hebben.
Duur: tot 31 December 1962(?).
Kapitaal: f 4000, verdeeld in 4 aandeelen van f 1000, alle geplaatst en volgestort door inbreng van de goederen-schroef-stoomboot vroeger genaamd Catharina I, thans genaamd Industrie VI, met volledigen inventaris.
Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder teozicht van een commissaris. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer A. den Duytsen, ondernemer van goederenvervoer, en tot commissaris de heer J. den Duytsen, expediteur, beiden te Dordrecht.
[bron: NRC 1914_01_13_1_02 ]
# De stct. no. 52 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Sleepmaatschappij Rival, te Dordrecht;
[bron: NRC 1914_03_03_1_06 ]
# De stct. no. 76 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
d. Stoomsleepdienst Henny, te Dordrecht
[bron: NRC 1914_03_31_3_10 ]
# De stct. no. 100 bevat de statuten der vereenigingen:
Wijzigingen:
Vereeniging tot Ziekenverpleging, te Dordrecht;
[bron: NRC 1914_04_30_1_01]
# Ondergeteekenden berichten hiermede, dat bij acte, den 23 April 1914 voor den te Dordrecht resideerenden Notaris O.W.P. van TUSSENBROEK verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke Bewilliging werd verleend bij Besluit van den 18 April 1914, No. 48, de Statuten van de Naamlooze Vennootschap Simon Zadok's Bank in dier voege zijn gewijzigd, dat de Vennootschap van heden af den naam draagt van DE MERWEDEBANK. R.E. Hattink, A.E. ter Horst, Directeuren. Dordrecht, den 9 Mei 1914. [bron: NRC 1914_05_09_2_08]
+
Merwedebank Dordrecht; Dordrecht (1914 -1926). Voorloper: Simon Zadok's Bank (opgericht in 1854). In 1926 geliquideerd.
[bron: http://www.neha.nl/barn/algemenebanken.html]
# De stct. no. 121 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Stoomsleepboot Ex Voto, te Dordrecht;
[bron: NRC 1914_05_26_1_06 ]
# Bij Kon. Besluit van 5 dezer is toegelaten als vennootschap uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam, de naamlooze vennootschap Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier, gevestigd te Dordrecht.
Bij. Kon. Besluit van 11 dezer is aan de gemeente Moercapelle verleend een voorschot uit 's Rijks kas tot een bedrag...etc.
[bron: NRC 1914_11_21_1_01]


1915

# De Stct. No. 64 bevat de statuten van de volgende vereenigingen:
Gemengde zangvereeniging Oefening Baart Kunst, gevestigd te Dordrecht;
[bron: NRC 1915_03_17_1_01]
# De stct. no. 66 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Delicatessenfabriek voorheen Maison van Asperen, te Dordrecht;
[bron: NRC 1915_03_19_1_08]
# De stct. no. 85 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Voorts wijzigingen: Dordrechtsche Hypotheekbank, te Dordrecht.
[bron: NRC 1915_04_13_1_03]
# De Stct. No. 158 bevat de statuten van de volgende vereenigingen:
Wijzigingen:
De Maalindustrie, te Dordrecht;
[bron: NRC 1915_07_09_1_08]
# De stct. no. 114 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: h. Sleepmaatschappij Rival II, te Dordrecht.
[bron: NRC 1915_05_18_1_07]
# De Directie der Levensverzekering Maatschappij Dordrecht en der Vennootschap Dordrecht-Nederland beiden gevestigd te Dordrecht, bericht, dat zij den Heer H. BRUCH heeft benoemd tot Directeur, van haar Bijkantoor, Hoofdsteeg No. 43a, hoek Kolkkade te Rotterdam, telephoon Nommer 11205, alwaar alle inlichtingen, tarieven enz. te bekomen zijn.
[bron: NRC 1915_12_29_2_07 ]


1916

# HANDELS-PROCURATIE.
Blijkens acte 13 januari 1916 voor den ondergeteekende Notaris ter standplaats Ridderkerk, verleden, is door de Naamlooze Vennootschap WILLEM SMIT & Cos. Electromotorenfabriek, gevestigd te Dordrecht aan den Heer PIETER BARENDSEN, Electrotechnisch Ingenieur, te Dordrecht, VOLMACHT VERLEEND om onder den titel van Adjunct-Directeur, gemelde Naamlooze Vennootschap en hare Directie te vertegenwoordigen en in alle voorkomende gevallen namens haar handelend op te treden, met bevoegdheid om daarvoor per procura, met bijvoeging van den naam der Vennootschap, te teekenen, alles met inachtneming van het bepaalde in de art. 18, 19 en 20 der Statuten van gemelde Vennootschap, regelende de bevoedheid van hare Directeuren.
J.W. DE WIJN
[bron: NRC 1916_01_26_1_04]
+
Krachtens Besluit van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op 2 October j.l. is de naam der Naamlooze Vennootschap WILLEM Smit & Co's Electromotorenfabriek Gevestigd te Dordrecht, gewijzigd in: Electromotorfabriek 'Dordt'
Aangevraagd [E.M.F. DORDT] Handelsmerk
Draaistroommotoren
[E.M.F. DORDT]
van 0.5. P.K. voorloopig tot 65 P.K.
[bron: NRC 1918_10_21_0_07]
+
... Willem Smit heeft reeds drie fabrieken in werking en wel te Slikkerveer, te Dordrecht en te Nijmegen en ook Heemaf te Hengelo, die vroeger enkel goed was voor de reparatie, maakt nu ook electrische motoren. En allen ...
[bron: Het Centrum 1915_12_06_0_02 ]
+
1025 Smit & Co., Willem, Electromotorenfabr., Korte Parallelweg
[telefoonboek 1915]
# De stct. no. 38 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
g. Sleepkaan 'de Rijn', te Dordrecht;
h. Riviervaart Maatschappij Sleepkaan Wanderer, te Dordrecht;

[bron: NRC1916_02_15_2_10]
# INZET - DORDRECHT De Fabrieksgebouwen der N.V. Neo.-Cellulose-Mij. te Dordrecht zijn eergisteren ingezet op f 20.000 De afslag blijft bepaald op Donderdag 23 Februari 1916 des avonds te 7 ure, in het lokaal der N.A.B. te Dordrecht.
Nots. SIGMOND.
[bron: NRC 1916_02_19_1_04 ]
# BEKENDMAKING.
Bij acte den 1 Maart 1916 verleden voor den te Rotterdam resideerenden Notaris Maas Geesteranus is door den Heer ANTHONIUS JOHANNES ERKENDIEP, koopman, wonende te Rotterdam, aan Mejuffrouw MARIA PETRONELLA KOOIMAN en den heer JACOB KOOIMAN, wonende te Dordrecht het recht verleend om tot uitoefening van hunne handelszaken gebruik te maken van de firma A.J. ERKENDIEP, alles echter zonder eenige aansprakelijkheid of vernatwoordelijkheid van genoemden Heer ERKENDIEP, zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden. Schrameijer Verbrugge en Maas Geesteranus, Notarissen. [bron: NRC 1916_03_03_2_10 ]
+
- Kooiman en A.J. Erkendiep, Klompenhandel v/h
plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-008567 /427
- Kooiman, Belgisch-Nederlandse Klompenhandel M.P. en J
plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-005533 /278
- Kooiman, Belgisch-Nederlandse Klompenhandel M.P. en J
plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-002366 /121
[bron: bedrijvenreg. 1921]
# De stct. no. 60 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Biscuitfabriek Victoria, te Dordrecht;
[bron: NRC 1916_03_11_1_06 ]
# De ondergeteekenden berichten hierdoor, dat hunne zaak, gevestigd te Dordrecht, van af heden 1 April 1916 is overgegaan aan de Heeren GEBRs. LEVITICUS, alhier. Dordrecht, 1 April 1916. C.H. SUNDERMAN & Zoon
De scheepsslooperij en Handel in Metalen, gevestigd te Zwijndrecht, onder de firma C.H.C. SUNDERMAN, wordt op denzelfden voet als vroeger voortgezet. Dordrecht, 1 April 1916. C.H.C. SUNDERMAN Telephoon Dordrecht 255 Huis " " Zwijndrecht 1029 Scheepsslooperij [NRC 1916_04_01_2_05 ]
# Bij acte, op heden voor den Notaris O.W.P. van Tussenbroek, te Dordrecht, verleden, us aan: Mejuffrouw PIETERNELLA FREDERIKA RACKWITSZ, en den heer JOHANNES ADRIANUS VERZIJL, Kantoorbedienden, beiden wonende te Dordrecht, met ingang van 1 December 1916 COLLECTIEVE PROCURATIE verleend, met dien verstande, dat de procuratiehouders uitsluitend gezamenlijk de teekening der firma zullen hebben met vooropstelling der woorden 'per procuratie' of de letters 'p. proc.' en met bijvoeging van hun privehandteekening en dat deze volmacht wordt beperkt en UITSLUITEND strekt tot de navolgende handelingen: Het onderteekenen der gewone handelscorrespondentie, voor zoover hieruit geen verbintenis voor den ondergeteekende voortvloeit, en het onderteekenen der oliecontracten, alsmede olie-, koop- en verkoopbriefjes, bedoeld in de reglementen van de 'Vereeniging voor den handel in Olie te Rotterdam' en van de 'Vereeniging van belanghebbenden bij den handel in Olie te Amsterdam', of in dien handel gebruikelijk.
Dordrecht, 27 November 1916.
S. SCHILLEMANS, firma JULIUS VAN ROOSENDAAL

[bron: NRC 1916_11_29_1_04]
+
Roosendaal, Julius van / plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-000625 /33
# Bij onderhandsche acte op 29 November 1916 geteekend, hebben onderteekenden Cornelis Corstiaan Pieter Bonten, en Francois Guillaume Bonten, beiden te Dordrecht, met ingang van 15 December 1916 ONTBONDEN de tusschen hen bestaan hebbende Handelsvennootschap onder de firma W. BONTEN Nzn., ten doel hebbende den handel in koffie en thee en alle zaken, die hiermede in verband staan, met bepaling, dat de ondergeteekende FRANCOIS GUILLAUME BONTEN het uitsluitende recht heeft gekregen om zoowel alleen als in vereeniging met anderen de firmanaam W. BONTEN Nzn. te voeren, zulks zonder eenige aansprakelijkheid van den ondergeteekende C.C.P. BONTEN.
C.C.P. Bonten, F.G. Bonten
Dordrecht, 14 December 1916
+
De ondergeteekende C.C.P. BONTEN te Dordrecht heeft de eer te berichten dat hij zich heeft gevestigd aan de Steegoversloot No. 58 als handelaar in koffie, thee en aanverwante artikelen, zulks onder den naam C.C.P. BONTEN en dat zijn magazijn en electrische koffiebranderij gevestigd is Schoolstraat 4b achter de Gymnastiekschool te Dordrecht.
C.C.P. BONTEN
Dordrecht 14 December 1916.
+
De Ondergeteekende F.G. BONTEN te Dordrecht heeft de eer te berichten dat hij den tot dusverre gedreven handel in koffie, thee en aanverwante artikelen en de electrische koffiebranderij onder de firma W. BONTEN Nzn., voor eigen rekening aan de Voorstraat No. 155 onder de MUNT te Dordrecht zal VOORZETTEN.
P.G. Bonten
Dordrecht, 14 December 1916.
[bron: NRC 1916_12_17_0_04 ]
+
Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader, broeder, Behuwd- en grootvader, den Heer CORNELIS BONTEN Nz., betuigen wij onzen hartelijken dank.
Uit aller naam:
C.C.P. BONTEN, Dordrecht, October 1916.
[NRC 1916_10_19_1_04 ]
+
1. Bonten 1820 Thee- en Koffiehandel, plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-000563 /30
2. Bonten 1820, Thee/koffiehandel v/h N., plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-000563 /30
3. Bonten Vzn, W., plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-000353 /19
4. Bonten, C.C.P., plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-001329 /68
5. Bonten, Weduwe C.C.P., plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-001329 /68
# De Naaml ooze VennootschapW. & M. VAN DE WEG's Houthandel te Dordrecht maakt bekend, dat haar procuratiehouder, de Heer N. DE VISSER Jr. op 28 December 1916 met ingang van dienzelfden dag wegens dringende redenen is ontslagen, met herroeping van elke aan den heer DE VISSER Jr. voornoemd verleende volmacht. Dordrecht, 28 December 1916. Naamlooze Vennootschap W. & M. van de Weg's Houthandel
W. VAN DE WEG
, Directeur.
[bron: NRC 1916_12_29_2_05 ]
+
Weg's Houthandel, NV W. en H. v.d.
plaats van vestiging Dordrecht / dossiernummer DO-000556 /30
[bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland vanaf 1921]
# De stct. no. 294 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: d. Naamlooze Vennootschap Handelsmaatschappij voorheen T. Nieveler, te Dordrecht. [bron: NRC 1916_12_15_2_06 ]
+
Bij akte 21 September 1916 voor den Notaris W.H. van BILDERBEEK te Dordrecht verleden, is OPGERICHT de Naamlooze Vennootschap 'Naamlooze Vennootschap Handelsmaatschappij voorheen T. NIEVELER' gevestigd te Dordrecht. De akte benevens het K.B. van Bewilliging zijn in hun geheel opgenomen in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 14 December 1916, No. 294.
[bron: NRC 1916_12_30_2_12 ]
+
Nieveler, Handelmaatschappij v/h T.
plaats van vestiging Dordrecht
dossiernummer DO-001003 /50
[bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland vanaf 1921]
+
Voorloopig bericht. Notaris B. KUIPERS te Dordrecht is vooirnemens op WOENSDAGEN 9 en 16 januari 1924 wegens OPHEFFING HARER WINKELZAAK te Dordrecht, ten verzoeke van de N.V. Handelsmaatschappij v/h. T. Nieveler publiek te verkoopen:Het COMPLEX WINKELPANDEN gelegen te Dordrecht aan de Voorstraat, plaatselijk geteekend No. 356, breed aan de Voorstraat 18, 65 m, met daaraangrenzende pakhuizen in de Pelserstraat No. 3, en grooten tuin, achteruitkomende aan de gracht een en ander te zamen groot 1220 m2. Nader bij notitien en biljetten breeder te omschrijven. Inmiddels uit de hand te koop.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris VERMOLEN te Amsterdam en Notaris KUIPERS te Dordrecht, aan welk laatste kantoor de conditien en kaarten ter inzage liggen.
[bron: NRC 1923-12-01-2-12]


1917

# De stct. no. 43 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Voorts wijzigingen: Algemeene Verzekering-Maatschappij Merwede, te Dordrecht. [bron: NRC 1917_02_21_1_02 ]
# Blijkens acte den 22 Maart 1917 onder de hand geteekend behoorlijk geregistreerd, heeft de N.V. JAC. MULLER & ZONEN's BEVRACHTINGDKANTOOR, gevestigd te Dordrecht, de heeren Gijsbertus Cornelis MULLER en Willem MULLER, beiden wonende te Dordrecht, ieder afzonderlijk, aangesteld tot PROCURATIEHOUDER van genoemde Naamlooze Vennootschap, met machtiging op ieder afzonderlijk om genoemde N.V. te vertegenwoordigen en deze te verbinden door handelingen, die binnen het gewone dagelijksche bedrijf van den vennootschap vallen en indie gevallen te teekenen per proc. N.V. Jac. Muller & Zonen's Bevrachtingskantoor met eigen handteekeningen.
Dordrecht, 23 Maart 1917.
't Welk certificeert Mr. F.G. RENS, Advokaat.
[NRC 1917_03_24_2_08 ]
# N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaats voorheen Van Dorsser en Terhorst, gevestigd te Dordrecht. De Directie maakt bekend, dat in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, op 24 April 1917, het dividend is vastgesteld en misdien dividendbewijs No. 3 betaalbaar is gesteld vanaf 25 April 1917 bij de NATIONALE BANKVEREENIGING, kantoor Dordrecht te Dordrecht. A.H.P. Augustijn, Directeur. [bron: NRC 1917_04_25_2_08 ]
# BEKENDMAKING.
Blijkens akte, 11 Mei 1917 voor den ondergeteekende Notaris te Giessendam verleden, is tusschen de Heeren CORNELIS GERARDUS VAN HECK, koopman te Heemstede en JAN VAN HECK, koopman te Dordrecht, aangegaan eene HANDELSVENNOOTSCHAP onder de firma G. VAN HECK & ZONEN, gevestigd te Dordrecht, ten doel hebbende de voortzetting der daargenoemden Heer C.G. VAN HECK tot 31 December 1916 alleen, onder diezelfde firma en voor eigen rekening gedreven zaak, bestaande in fruit en ingemaakte groenten, fruit en aanverwante artikelen en al wat daarmee in verband staat.
Zij wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, een aanvang genomen hebbende 1 Januari 1917, en alzoo eindigdende 31 December 1936 en wordt gerekend voor den tijd van 5 jaren, stilzwijgend te zijn verlengd, indien niet zes maanden voor het verstrijken van eerstgemeld tijdvak, alzoo voor 1 Juli 1936, een der vennooten schriftelijk aan den ander heeft te kennen gegeven, dat hij de vennootschap wilt doen eindigen, welke wijze van verlenging toepasselijk is op elk volgend tijdvak van 5 jaren.
Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te teekenen, de vennootschap aan derder en derden aan de vennootschap te verbinden, een en ander echter alleen binnen de grenzen door het doel der vennootschap aangewezen. De medewerking van beide vennooten wordt echter gevorderd voor het opnemen van gelden - waaronder niet wordt verstaan het beschikken bij den kassier der vennootschap onder beschikbare kasgelden - voor het aangaan van dadingen, compromissen en accoorden, het teekenen van handelspapier boven een bedrag van f 10.000, het aangaan van borgtochten, het verkrijgen en vervreemden van onroerenden goederen en vaartuigen, het verleenen van zakelijke rechten, het optreden in rechten, het berusten in rechtsvorderingen en het nemen van exe-cutoriale maatregelen en het aangaan van alle handelingen, die vallen buiten de grenzen door het doel der vennootschap aangewezen.
B. ETS, Notaris.
[bron: NRC 1917_05_14_0_10 ]
+
Heck en Zonen, G. van
plaats van vestiging Dordrecht
dossiernummer DO-002003 /103
# Inventaris der NV Dordrechtsche Steenhouwerij en Marmerhandel wegens liquidatie, Dordrecht; 22-23.05.1917.
[bron: http://www.neha.nl/specialcol/0651bedr_inv.pdf]
# BEKENDMAKING.
De Griffier bij de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht maakt bij deze bekend, dat door de naamlooze Vennootschap DE MAAL-INDUSTRIE, gevestigd en kantoor houdende te Dordrecht aan gemelde Rechtbank is ingediend een verzoekschrift ter bekoming van surseance van betaling en ddat ingevolge de op dat verzoek gegeven voorloopige beschikking dier Rechtbank, d.d. 23 Mei 1917, de in Nederland wonende schuldeischers van de verzoekster zullen worden opgeroepen om te verschijnen ter raadkamer dezer Rechtbank in het Gerechtsgebouw te Dordrecht op Woensdag 27 Juni 1917, des namiddags te 2 uur ten einde op het gedaan verzoek te worden gehoord.
Dordrecht, 24 Mei 1917.
De griffier voornoemd, Mr. J.J. Moll
[NRC 1917_05_25_1_08 ]
# De st. Ct. no. 181 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Maatschappij tot Exploitatie van het meubelmagazijn van I. van der Zalm, te Dordrecht; [bron: NRC 1917_08_09_1_08 ]
# De st. Ct. no. 201 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Het Technisch Bureau Scandinavie-Holland, alhier [=Rotterdam], is opgericht door de heeren C.G.J. v. Bavels te Dordrecht en J.M.A. Bicker Caarten Jr. alhier.
De vennootschap heeft ten doel den handel zoowel in commissie als voor eigen rekening in machinerieen en technische artikelen in den ruimsten zin.
Duur: 25 jaren.
Het kapitaal bedraag f 100.000 verdeeld in 100 aandeelen van f 1000. Van de aandeelen zijn 26 bij de oprichters geplaatst en volgestort in contanten.
[bron: NRC 1917_08_29_2_04 ]
# De st. Ct. no. 220 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
c. Remeeus en Van der Giessens ..(?)makerij en Drogerij, te Dordrecht;
[bron: NRC 1917_09_21_1_07 ]
# FAILISSEMENT. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht dd. 22 September is W.J. VAN LINDONK, Bankier en Commissionair in Effecten, wonende te Dordrecht, te Zwijndrecht aleen handelende onder den naam 'Zwijndrechtsch Effecten en Administatiekantoor', verklaard IN STAAT VAN FAILISSEMENT met benoeming van den E.A. heer Mr. H. Heuvelink Rechter in genoemde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van beide ondergeteekende tot Curatoren.
De Curatoren: Mr. J. van Drooge en Mr. L.L. van Wageningen
Dordrecht, 22 September 1917.
[bron: NRC 1917_09_24_0_10 ]
# De Stct. No. 213 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
i. Vrachtvaartmaatschappij Dordrecht, te Leiden;
m. Schroefstoomboot Heen en Weer V, te Dordrecht;
n. Stoomschroefsleepboot Never Thoughts IV, te Dordrecht;
[bron: NRC 1917_10_19_1_03 ]
# FAILLISSEMENT. In het faillissement van de Fa. OPHORST & HERWAARDEN
te Dordrecht en hare individueele leden CORNELIS OPHORST en ANNA PETRONELLA BAUDUIN Wed. J. OPHORST Czn., bankiers en kassiers te Dordrecht, is op heden door ondergeteekenden de door den Rechter-Commissaris goedgekeurd voorloopige uitdeelingslijst gedurende 10 dagen ter kostelooze inzage van de schuldeischers ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht nedergelegd. De curatoren in de faillissementen voornoemd, Mr. P. Blusse van Oud-Alblas, Mr F.G. Rens, Wijnstraat 71.
Dordrecht, 20 October 1917.
[bron: NRC 1917_10_31_2_08 ]
+
FAILLISSEMENT. In de op 14 Augustus 1914 door de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht,uitgesproken faillissementen van de firma OPHORST EN HERWAARDEN te Dordrecht en hare individueele leden CORNELIS OPHORST en PETRONELLA
BAUDUIN Weduwe J. OPHORST Czn., bankiers en kassiers te Dordrecht, heeft de Edel Achtbare Heer Rechter-Commissaris nader bepaald: dat de verificatievergadering zal worden gehouden op dinsdag 20 april 1915 des namiddags twee uur in het Gerechtsgebouw aan de Steegoversloot no 40 te Dordrecht.
De curatoren Mr. P. Blusse van Oud-Alblas, Mr F.G. Rens.
Dordrecht, 19 December 1914.
[bron: NRC 1914_12_22_1_04 ]
# Naamlooze Vennootschap Zeevaartmaatschappij 'Merwestad' te Dordrecht Maatschappijke kapitaal F 200.000 waarvan geplaatst f 100.000 Commisssarissen: E. Bloembergen Az, Directeur der N.V. Vereenigde Chemische Fabrieken te Rotterdam; H. van Duijvendijk Az, Directeur der N.V. Scheepswerf voorheen Wed. A. van Duijvendijk te Papendrecht; C. GIPS, Directeur der n.v. Gips' Houthandel en Voorzitter der Kamer van koophandel en Fabrieken te Dordrecht. Mr. J.C. Stoop, Lid der firma Stoop & Zoon, Bankiers te Dordrecht. Directie: De Firma GERARD MAURITZ te Dordrecht. UITGIFTE der resteerende 100 aandeelen a f 1000,- tot den koers van 100 pCt. De ondergeetekenden berichten, dat zij op Dinsdag 18 December a.s., tot 4 uur des namiddags INSCHRIJVINGEN zullen aannemen op bovenbedoelde uitgifte, op voorwaarde als vervat in het Prospectus van heden. Statuten, Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten zijn op aanvrage verkrijgbaar te hunnen Kantore. STOOP & Zoon, Dordrecht 12 December 1917. [bron: NRC 1917_12_17_0_08]
# Bij onderhandsacte d.d. 7 December 1917 is tusschen den Heer LEENDERT DE LANGE, koopman te Dordrecht, als beheerend vennoot en den Heer N.N. als commanditair vennoot OPGERICHT een COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP onder de firma GERARD MAURITZ, te Dordrecht, welke zich ten doel stel de voortzetting der aaken, tot dusverre onder de firma GERARD MAURITZ te Dordrecht gedreven, te weten het cargadoors-, expeditie- en assurantie-bedrijf en alles wat daartoe direct of indirect behoort, alsmede het optreden als directrice van naamlooze vennootschappen, welke het reederijbedrijf uitoefenen.
De vennootschap gaat in op 1 Januari 1918 en wordt aagegaan voor den tijd van tien jaren. Wanneer een der beide vennooten niet uiterlijk zes maanden voor het einde der vennootschap aan de wederpartij schriftelijk heeft kennis gegeven, dat hij de vennootschap niet wil voortzetten, wordt de vennootschap geacht wederom voor vijf jaren te zijn voortgezet en zoo vervolgens.
Namens partijen,
Mrs. SALOMONSON & TELDERS
Dordrecht, 31 December 1917
[bron: NRC 1917_12_31_0_08]


1918

# Staal- en Walswerk "Holland" te Dordrecht, opgericht 1918, # = 2000 aandelen van f 1000, Winstbewijs no. 69* aan toonder, bruine rand op beige, Dordrecht 14-11-1918, met 10 Gld rood belastingstempel, met originele handtekening van de raad van bestuur, o.a. van van Berkel,
+
Staal- en Walswerk "Holland" te Dordrecht, opgericht 1918, # = 2000 aandelen van f 1000, Bewijs van aandeel van f 1000, nr. 855*, 14-11-1918, olijfgroene rand op bruin, originele handtekeningen van de raad van bestuur, volledig los couponblad.
[http://www.hugovandermolen.nl/scripophily/iron.php]
# Bij acte 7 Februari 1918 voor Notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht, verleden zijn gewijzigd de Stauten der Naamlooze Vennootschap Goederen Transport Maatschappij Transvaal, gevestigd te Dordrecht.
De cte benevens het K.B. van bewilliging zijn in hun geheel opgenomen in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 13 maart 1918 No. 61.
[bron: NRC 1918_04_16_2_08 ]
# Bij acte, op den 28 Juni 1918 verleden voor den Notaris O.W.P. VAN TUSSENBROEK te Dordrecht, en ingeschreven ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, is door de Firma ZADOKS & Co., commissionairs in effecten en kassiers te Dordrecht, aan den Heer EMANUEL BENEDICTUS, Boekhouder, te haren kantore werkzaam PROCURATIE VERLEEND om die firma te vertegenwoordigen en te teekenen, onder de voorwaarden als bij bovengemelde acte nader omschreven.
ZADOKS & Co.
[bron: NRC 1918_06_29_2_11 ]
# De Stct. No. 225 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Asphaltfabriek, te Dordrecht;
[bron: NRC 1918_09_28_1_07 ]
+
Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Asphaltfabriek v/h Roodenburg & Co. Bekroond te Philadelphia, Parijs, Antwerpen, Amsterdam, Veendam, enz. Opgericht 1872 (ca. 1910; Boek- en Steendrukkerij v.h. Morks en Geuze)
# Krachtens Besluit van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op 2 October j.l. is de naam der Naamlooze Vennootschap WILLEM Smit & Co's Elctromotorenfabriek Gevestigd te Dordrecht, gewijzigd in: Electromotorfabriek 'Dordt'
Aangevraagd [E.M.F. DORDT] Handelsmerk'
Draaistroommotoren
[E.M.F. DORDT]
van 0.5. P.K. voorloopig tot 65 P.K.
[bron: NRC 1918_10_21_0_07]
# N.V. Sleepv. Mij. BLANCHE. Ondergeteekende geeft kennis dat hij als Directeur is afgetreden en als zoodanig is benoemd de Heer A.H. v.d. Bosch te Dordrecht.
W.A.M. Hulsman, Sleepboot Progres.
[bron: NRC 1918_10_25_2_04 ]
# N.V. Dordtsche IJzerhandel v.h. VETH & Co, gevestigd te Dordrecht.
heeft de eer kennis te geven, dat met ingang van 1 November j.l. van den heer A.W. Peuchen Sr., op diens verzoek eervol ontslag is verleend als Directeur harer vennootschap en in zijn plaats is benoemd de Heer J.A.A. Krens te 's-Gravenhage.
[bron: NRC 1918_12_03_2_10 ]
# HANDELS-PROCURATIE.
Blijkens akte, 28 December 1918 voor den te Dordrecht gevestigden notaris P.A.M. LE MAIRE verleden, is door ondergeteekenden AUGUSTINUS JOSEPHUS MASION en LUCIEN PAUL MASION, kooplieden te Dordrecht aan den Heer LUDOVICUS FRANCISCUS ANTONIUS VELTMEIJER, wonende te Dordrecht VOLMACHT VERLEEND om, te rekenen van 1 Januari 1919, ondergeteekenden als eenige individueele leden van de te Dordrecht gevestigde handelsvennootschap onder de firma: "M.J. MASION EN ZONEN"
te vertegenwoordigen, hunne belangen in die vennootschap in den ruimsten zin waar te nemen en te behartigen en voor en in hunnen naam alle handelszaken die vennootschap betreffende te regelen en te administreeren en voor al het vorenstaande den firmanaam te teekenen, met bijvoeging van zijne particuliere handteekening, alles behouden eenige beperkingen van die lastgeving, in gezegde akte aangegeven.
A.J. MASION, L.P. MASION
[bron: NRC 1918_12_31_1_11 ]


1919

# De Stct. No. 141 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
e. Timmerabriek 'Dordrecht', te Dordrecht;
[bron: NRC 1919_06_26_1_07 ]
# De Stct. No. 155 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
f. Sleepboot Wouterina, te Dordrecht;
[bron: NRC 1919_07_16_1_02 ]
# Bij acte, op heden verleden voor den Notaris O.W.P. van TUSSCHENBROEK te Dordrecht, is aan Mejuffrouw MARIA VAN DEN KIEBOOM en den Heer MARINUS PIETER ESSELAAR, kantoorbedienden, wonende te Dordrecht COLLECTIEVE PROCURATIE verleend, met dien verstande, dat zij uitsluitend gezamenlijk de teekening der firma zullen hebben met vooropstelling der woorden 'Per procuratie' of de letters P. proc en met bijvoeging van hun privé-handteekening en dat deze volmacht wordt beperkt en uitsluitend sterkt tot de navolgende handelingen:
Het onderteekenen der gewone handelscorrespondentie, voor zoover hieruit geen verbintenis voor den ondergeteekende voortvloeit en het onderteekenen der oliecontracten, alsmede olie, -koop-, en verkoopbriefjes, bedoeld in de reglementen , bedoeld in de reglementen van de 'Vereeniging voor den handel in Olie te Rotterdam' en van de 'Vereeniging van belanghebbenden bij den handel in Olie te Amsterdam', of in dien handel gebruikelijk.
Dordrecht, 15 Juli 1919.
S. SCHILLEMANS, firma JULIUS VAN ROOSENDAAL
[bron: NRC 1919_07_17_2_08 ]
+
Handelsberichten.
Rotterdam, 29 Augustus. LIJNOLIE (Officieele noteering door Julius van Rosendaal, Dordrecht) vliegend f ...etc.
[bron: NRC 1917_08_29_2_04 ]
# De ondergeteekenden heven hierbij kennis, dat ook zij voor hun bedrijf hebben ingevoerd de ALGEMEENE SLEEPCONDITIEN welke d.d. 29 Juli 1919 door talrijke Sleepdienstondernemingen zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam en dat zij mitsdien voortaan slechts materiaal beschikbaar stellen onder de in die conditien vervatte bepalingen.
F. DIDDEN, Arnhem
B. Dijkstra, Zwolle
J. VALKENBURG, Zwolle
H. WYLAND, Zwolle
C.F. KRAF, Deventer
A. OVERINK, Hasselt (O.)
S. KLIPHUIS, Amsterdam
G. DE RUITER, Rotterdam
VAN DUYNEN's TRANSPORT Mij, Dordrecht
P. RITMEESTER, Nijmegen
J. v. Megen, Rotterdam
J. DE BOER, Dordrecht
G.H. v. Asperen, Sliedrecht
D. BAAN, Dordrecht
C. den Boer, Zwijndrecht
D. BAARS, Dordrecht
W.D. v.d. BOSCH, Dordrecht
N.V. Sleepdienst Telephoon, Dordrecht
N.V. Sleepdienst Telephoon II, Dordrecht
N.V. Sleepdienst Eendracht, s.s. Harmonie I
N.V. Sleepdienst Eenheid, s.s. Harmonie II, Dordrecht
N.V. Judith Wilhelmina, Dordrecht
Ps. ALBLAS, Dordrecht
J. an der Rest, Dordrecht
P.J. v. OOSTSTROOM, Dordrecht (N.V. Sleepdienst Hoop)
W. Vermeulen, Dordrecht
Anthonie Visser (N.V. Stoomsleepvaart Maatschappij ERNA), Dordrecht
Antoni KOK, Dordrecht
H. de WEERD, Dordrecht
D.C. de WEERD, Dordrecht
T. Vermeulen (N.V. Sleepmaatschappij Anna Maria II), Dordrecht
N.V. Volharding II Stoomsleepdienst, Dordrecht
D. baars Jr, Dordrecht
A. de Wit, Dordrecht
N.V. Stoomsleepboot Deux Freres, Dordrecht
Gebrs. C. en W. van Prooyen, Dordrecht

N.V. Stoomsleepdienst v/h Frater Smid en Zn., Delfzijl
N.V. Sleepdienst Haarlemmermeer, Gouda
Transport Maatschappij, Rotterdam
Sleepdienst Fa. Wed. R. Kuipers, Rotterdam
J. Verschoof, Rotterdam
[bron: NRC 1919_09_22_0_12 ]
# Blijkens acte, op den 30 December 1919 voor den Notaris O.W.P. VAN TUSSENBROEK te Dordrecht verleden, is tusschen de ondergeteekenden SAMUEL SCHILLEMANS, Makelaar, en GIJSBERT DE KLERK, Procuratiehouder, beide wonende te Dordrecht, aangegaan eene VENNOOTSCHAP, ten doel hebbende den Commissiehandel alsmede den handel voor eigen rekening in Oliën, Vetten en aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin genomen, zijnde eene voortzetting van zaken door den eerste ondergeteekende gedreven. De Vennootschap is gevestigd te Dordrecht en wordt gedreven onder de firma 'JULIUS VAN ROOSENDAAL'. Van welke firma beide Vennooten de teekening zullen hebben, doch alleen in zaken, speciaal de Vennootschap betreffende. Alle terleengeving van gelden, het vervreemden en bezwaren van onroerrende goederen, het sluiten van beleeningen of prolongatien, het aangaan van borgtochten, het teekenen van schuldbekentenissen en het accepteren van wissels zullen, om voor de Vennootschap verbindend te zijn, van de prive-hamdteekening van beide vennooten onder het stempel der firma moeten voorzien zijn. Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren, te rekenen van den eersten januari 1920 en alzoo zullende eindigen den 31 December 1925, met dien verstande evenwel, dat, indien een der Vennooten het einde alsdan mocht verlangen, hij verplicht zal zijn zijnen mede-vennoot daarvan ten minste zes maanden te voren schriftelijk kennis te geven,als zullende bij gebreke van zoodanige kennisgeving de Vennootschap met het verstrijken der gecontracteerde vijf jaren, wederom voor vijf jaren zijn gecontinueerd, en zoo vervolgens van vijf tot vijf jaren, totdat er eene kennisgeving als boven zal hebben plaats gehad. Geschiende deze bekendmaking ingevolge het bepaalde in Art. 28 van het Wetboek van Koophandel. S. Schillemans, G. de Klerk
[bron: NRC 1919_12_31_2_20]
# Blijkens acte, 30 December 1919 voor Notaris BARTHOLOMEUS KUIPERS te Dordrecht verleden, is tusschen de Heeren FRANCISCUS PETRUS VAN DEURSEN, THEODORUS CAMILLUS VAN DEURSEN, HENRI VAN DEURSEN en WILHELM VAN DEURSEN, allen koopman te Dordrecht, aangegaan een HANDELSVENNOOTSCHAP onder de firma 'VAN DEURSEN & ZONEN' gevestigd te Dordrecht. De venootschap heeft ten doel: den handel in machinekamer- en scheepsbenoodigheden, in den meest uitgebreiden zin, zoowel en gros als en detail. Zij is aangegaan voor 5 jaren, in te gaan 1 Januri 1920, en stilzwijgend voortdurend, telkens voor 5 jaren. Ieder der vennnoten zal de handteekening van de firma hebben, doch uitsluitend voor de gewone zaken. Hun particuliere handteekening en aller medewerking wordt echter vereischt voor het ter leen oponemen van gelden, aangaan van borgtochten of dergelijke verbintenissen of het stellen van andere zekerheid ten behoven van derden, huren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, doen van zaken, indien het voorwerp der verbintenis een bedrg of waarde van vijftienhonderd gulden te boven gaat, voeren van processen, hetzij als eischeres of als gedaagde (except het gerechtelijk inen van vorderingen). B. KUIPERS, Notaris.
[bron: NRC 1919_12_31_2_20 ]
# Bij acte d.d. 24 December 1919, dien age gedeponeerd onder de minuten van Notaris BARTHOLOMEUS KUIPERS te Dordrecht, is met ingang van 1 Januari 1920 de Heer JOHANNES CORNELIS HAGEMAN, Koopman te Dordrecht, als behoorend Vennoot getreden uit de Handelsvennootschap onder de firma 'HAGEMAN & ZOON' gevestigd te Dordrecht, ten doel hebbende: het drijven van handel in Ankers, Kettingen, Blokken, Touwwerk, IJzer en Staal en verdere Scheepsbehoeften, het verhuren van Dekkleeden, de uitoefening van de Zeilmakerij en in het algemeen tot al hetgeen in den ruimsten zin mocht behooren tot het optuigen van schepen en vaartuigen en de levering van inventarissen voor alle soort zeil- en stoomscheepen: en is overeengekomen, dat deze Vennootschap vanaf dien datum door den overblijvende Vennoot, den heer JOHANNES WILLEM HAGEMAN, Zeilmaker en Koopman te Dordrecht, voor eigen rekening en risico, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, onder dezelfde firma wordt voortgezet, doch buiten eenige aansprakelijkheid van den uittredenden Vennoot.
B. KUIPERS, Notaris.
[bron: NRC 1919_12_31_2_20 ]
NB. Adresboek 1930: Wijnstraat 31


1920

# Firma Stoop en Zoon te Dordrecht
Opgericht in 1888 en gevestigd aan de Wijnstraat 139 te Dordrecht. In 1919 overgenomen door De Twentsche Bank N.V., opgeheven per 31 dec 1919 en voortgezet als kantoor van De Twentsche Bank N.V. per 1 jan 1920.
[http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/inventarissen/twbank/invab3c.htm]
# De St.Ct. no. 87 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Naaml. Venn. Goederendienst Johanna V, te Dordrecht;
[bron: NRC 1920-05-21-2-09 ]
# De St.Ct. no. 107 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: d. Goederendienst Johanna I, te Dordrecht. e. Naaml. Venn. Goederendienst Johanna IV, te Dordrecht; Wijzigingen: e. Transport Maatschappij Crescendo V, te Dordrecht; [bron: NRC 1920-06-05-2-09]
# Met de St.-Ct. 111 zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Naamlooze Vennootschappen: No. 784 Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy, te Dordrecht [bron: Het Vaderland 1920-06-11-1-04 ]
+
Op de Buitengewone Algem. Verg. van Aandeelhouders der N.V. Glasmaatschappij Rotterdam gehouden den 25 Juni '17, is tot ONTBINDING dier N.V. met ingang van 1 Juli 1917 besloten.
De zaal zal op denzelfden voet door de fa. J.J.B.J. BOUVY te Dordrecht worden VOORTGEZET. Tot Directeur van het bijkantoor te Rotterdam is benoemd de heer D. KAMPEN.
[bron: NRC 1917_06_30_2_08 ]
# Met St.Ct. No. 123 zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de volgende Naamlooze Vennootschappen:
No.891 Naamlooze Vennootschap Sigarenfabriek Gebroeders de Witt, te Dordrecht.
[bron: Het Vaderland 1920-06-29-2-07 ]
# De St.Ct. no. 127 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: c. Stoomsleepboot Jeannette, te Dordrecht; d. Stoomsleepboot Ehrmardt, te Dordrecht; e. Stoomsleepboot Edith, te Dordrecht; f. Stoomsleepboot Elisabeth, te Dordrecht; g. Sleepschip Voorzorg, te Dordrecht; [bron: NRC 1920-07-03-1-06 ]
# De St.Ct. no. 128 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: c. Stoomsleepboot Lilli, te Dordrecht; e. Eerste Nederlandsche Aannemers-, Spoor, en Transportmateriaal-Onderneming (E.N.A.S.T.O.), te Dordrecht. [bron: NRC 1920-07-06-2-09 ]
# De St.Ct. no. 175 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: k. Sleepboot Johan, te Dordrecht; [NRC 1920-09-10-1-07 / Vaderland 1920-09-10-1-04]
# De St.Ct. no. 176 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: e. Levensverzekering-Maatschappij Dordrecht, te Dordrecht; [bron: NRC 1920-09-11-2-07 ]
# De St.Ct. no. 195 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: a. Sleepdienstonderneming Johanna I, te Hansweert. Wijzigingen: c. Dordrechtsche Melkinrichting [D.M.I.], te Dordrecht; d. Sleepschip Woutrina, te Dordrecht; [bron: NRC 1920-10-09-2-06 ]
# De St.Ct. no. 200 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: h. Modemagazijnen Gebroeders Linders, te Dordrecht; [bron: NRC 1920-10-15-1-07 ]
# De st.ct. No. 217 bevat de staturen der Naamlooze Vennootschappen: g.Naamlooze Vennootschap Hollandsche Staal Maatschappij Willem Kolkman, te 's-Gravenhage (oprichters mr. J.F.J. Kolkman, te Dordrecht, en A.C.P.J. Honigmann, te Heerlen. Doel: de handel in ijzer, staal en andere metalen en in alle andere artikelen, die in den ruimsten zin met dien handel verband houden. In het bijzonder het overnemen en voortzetten van de zaken der firma Willem Kolkman te Dordrecht. De vennootschap is ook bevoegd deel te nemen in andere ondernemingen, die een soortgelijk doel hebben. Kapitaal: f 3.00.000 verdeeld in 3000 aandeelen van f 1000 elk, waarvan 1500 in contanten vol te storten.) [bron: NRC 1920-11-09-2-06 ]
+
WILLEM KOLKMAN IJzerhandel, Dordrecht, Voorhanden circa 500 ton BETONIJZER in diverse afmetingen. Prijzen op aanvraag.
[bron: NRC 1914_08_13_1_04 ]
# De st.ct. No. 245 bevat de staturen der Naamlooze Vennootschappen:
d. De Maatschappij Drijvende Bok Hercules, te Dordrecht;
Wijzigingen:
i. Aanneming Maatschappij voorheen G.A. van Hattem, te Dordrecht;
[bron:NRC 1920-12-17-1-03]


1921

# De St.Ct. No. 14 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: q. Maatschappij Sleepboot Succes VI, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-01-22-2-06]
# De St.Ct. No. 21 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
No. 229 Kalkfabriek voorheen Van Dijk en Co., te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1921-02-01-1-04]
# De St.Ct. No. 26 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: t. Maatschappij tot Exploitatie van landerijen en andere onroerende goederen Biesbosch, te Dordrecht; Wijzigingen: n. Maatschappij Goederenvervoer Castor, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-02-09-1-08]
# De St.Ct. No. 41 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Vereenigde Banket en Speculaasfabrieken, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-03-01-2-10]
# De St.Ct. No. 60 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: e. Machinefabriek Maas en Merwe, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-03-30-2-10]
# De St.Ct. No. 64 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: b. Naaml. Venn. Oliefabriek 'Het Klaverblad' voorheen Schouten & Co, te Dordrecht; c. Naaml. Venn. Geuze & Co's Drukkerij, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-04-05-1-07]
# De St.Ct. No. 72 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: m. L. Kalis & Co's Sleepdienst, te Dordrecht [bron: NRC 1921-04-29-2-06 ]
# De St.Ct. No. 83 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: i. Roth's orthopaedische Fabriek, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-04-15-2-05 ]
+
(advert.) Nederlandsch Fabrikaat N.V. Roth's Orthopaedische Fabriek, Dordrecht
Winkel en Magazijn Voorstraat 253. Telefoon 1041.
Fabriek Draai 6.
Kunstledematen, Apparaten en Bandages volgens de nieuwste systemen. En gros. En Detail.
Eigen personeel met kunstledematen.
[bron: NRC 1917_05_05_2_07 ]
+
Nederlandsch Fabrikaat. N.V. Roth's Orthopaedische Fabriek, Dordrecht.
Winkel en magazijn Voorstraat 253 Fabriek Draai 6 - Telefoon 1011.
En gros En detail. Kunstledenmaten, apparaten en bandages volgens de nieuwste systemen.
DANKBETUIGING Eene dankbetuiging uit velen:
IJsselmonde, 6 Maart 1917. Den heer A. ROTH Instrumentmaker, Dordrecht. Hiermede wil ik trachten mijn verschuldigde dank aan U te brengen voor de wijze, waarop het U gelukt is voor mij een paar KUNSTBEENEN te maken, zoo, dat ik weer in staat ben, met behulp van een wandelstok een wandelaar bij te houden. Daar ik ruim 11 jaar niet anders gedaan heb dan wat gestrompeld weten de menschen hier niet, hoe zij het mij hebben en moet ik steeds tekst en uitleg doen. Mijn dank jegens U kan ik niet uitspreken of schrijven, doch mochten er personen zijn die het niet begrijpen kunnen, dan wil ik mij gaarne als levens bewijs aan hen toonen Hoogachtend, (w.g.) J.A. KRANENDONK.
Genoemden Heer Kranendonk werden 12 jaar geleden bij een ongeluk op een scheepswerf beide beenen afgereden en hij kon op hem geleverde kunstbeenen niet loopen, zoodat hij zelfs bij de kleinste afstanden van een invalidewagentje gebruik moest maken.
[NRC 1917_03_31_2_07 ]
NB. Adresboek 1938: Fransen v.h. Roth's Orthopaedische Fabriek W., Voorstraat 342
# De St.Ct. No. 84 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: a. Delicatessenfabriek voorheen Maison van Asperen, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-05-03-2-13 ]
# De St.Ct. No. 105 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: l. Touwslagerijen voorheen onder de firma W.J. de Voogd & Co., te Dordrecht; [bron: NRC 1921-06-03-1-07 ]
# De St.Ct. No. 107 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: l. Chocolade en Suikerwerkenfabriek 'T HAANTJE, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-06-07-2-09 ]
# De St.Ct. No. 125 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
n. Sleepboot Antoon, te Dorrdecht;
[bron: NRC 1921-07-01-2-09 ]
# De St.Ct. No. 150 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: g. Sleepschip Pieternella Maria, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-08-05-1-06 ]
# De St.Ct. No. 155 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: h. Lips' Brandkasten & Slotenfabrieken, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-08-12-1-06 ]
# De St.Ct. No. 204 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: j. Dordrechtsche Koloniale Warenhandel voorheen firma Jan van den Anker, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-10-21-2-06 ]
# De St.Ct. No. 206 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: h. Maatschappij tot het aannemen van waterbouwkundige Werken voorheen Tijs Volker, te Dordrecht; [bron: NRC 1921-10-25-2-09]


1922

# De St.Ct. No.6 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: h. Transport-Maatschappij Corrie, te Dordrecht; [bron: NRC 1922-01-10-1-07]
# De St.Ct. No.24 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: q. Sleepboot Never Thought XII, te Dordrecht; r. SleepbootNever Thought XIV, te Dordrecht; s. SleepbootNever Thought XV, te Dordrecht; t. SleepbootNever Thought XVI, te Dordrecht; u. SleepbootNever Thought XVII, te Dordrecht; [bron: NRC 1922-02-03-1-08 ]
# Faillissementen.
Uitgesproken: Dordrecht, 5 April.
N.V. Stoomsleepdienstonderneming Mars, Dordrecht. Rechter-comissaris mr. Th.W.C. Calkoen, curator: mr. O. Schreuder, Dordrecht.
[bron: NRC 1922-04-11-1-10]
# De St.Ct. No.92 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: i. Algemeene Brandstoffenhandel, te Dordrecht; [bron: NRC 1922-05-12-2-09]
# De St.Ct. No.196 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: d. Motorboot KEES, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1922-10-11-1-04]
# De St.Ct. No.239 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
h. Sleepkaan Never Thought XXII, te Dordrecht;
i. Sleepkaan Never Thought XXIII, te Dordrecht;
j. Sleepkaan Never Thought XXIV, te Dordrecht;
k. Sleepkaan Never Thought XXV, te Dordrecht;

[bron: Vaderland 1922-12-08-2-07 ]
# De St.Ct. No.246 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: i. Maatschappij Rijnschip WALI, te Dordrecht; [bron: NRC 1922-12-19-1-03 ]


1923

# De. St.-Ct. No.143 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: k. Eerste Dordrechtsche Autobusdienst [EDAD], te Dordrecht; Wijzigingen: h. Hippos, Nederandsche Fabriek voor het vervaardigen van massa-artikelen in staal en ijzer, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1923-07-26-2-08 ]
# De. St.-Ct. No.144 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: i. Drogist en Apotheek De Rozijnkorf, voorheen J. Romijn Bz., te Dordrecht; [bron: NRC 1923-07-27-2-10 ]
# De. St.-Ct. No.194 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: j. Stoomsleepdienst Batavia, te Dordrecht; [bron: NRC 1923-10-09-1-04 ]
# De. St.-Ct. No.200 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: l. Sleepboot Nita, te Dordrecht; m. Scheepvaartmaatschappij De Waal, te Dordrecht; n. Algemeenen Sleepvaart, te Dordrecht; [bron: NRC 1923-10-17-1-07 ]


1924

# De St.Ct. No. 4 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
Algemeene Brandstoffenhandel, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-01-08-2-10 ]
# De St.Ct. No. 49 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
g. Dordrechtsche Melkinrichting, te Dordrecht;
Handels en Crediet Maaatschappij, te Dordrecht;

[bron: NRC1924-03-11-2-10 / Vaderland 1924-03-11-2-07 ]
# Naamlooze Vennootschappen.
No. 694. Dordrechtsche Industrieele Crrediet Maatschappij, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1924-04-02-1-04]
# De St.Ct. No. 106 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Naamlooze Vennootschap Boekbinderij en Cartonnagefabriek voorheen wed. J. van Lelieveld, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-06-03-2-06 ]
# De St.Ct. No. 108 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Naamlooze Vennootschap Metaalindustrie Dordrecht, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-06-05-2-06 ]
# De St.Ct. No. 115 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
q. Naamlooze Vennootschap Riethof's Blikfabriek, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-06-17-2-14 ]
# De St.Ct. No. 120 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
r. Automobiel Maatschappij De Merwede, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-06-24-1-03 ]
# De St.Ct. No. 127 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
h. Meubelhandel De Phoenix, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-07-03-2-10 ]
# De St.Ct. No. 148 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Maatschappij Sleepboot Deux Amis, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-08-01-1-03 ]
# De St.Ct. No. 174 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
q. Naamlooze Vennootschap Steenkolenhandel voorheen P. Looman & Zonen, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-09-09-1-04 ]
# De St.Ct. No. 189 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen: f. Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-09-30-2-10 / Vaderland 1924-09-30-2-14]
# De St.Ct. No. 192 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Stoomsleepvaartmaatschappij Charitas, te Dordrecht; m. Maatschappij Sleepboot Martin, te Dordrecht; n. Sleepdienst-Maatschappij Cordian, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-10-03-1-04 / Vaderland 1924-10-03-2-11 ]
# De St.Ct. No. 194 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
m. Maatschappij Rijnschip Mathilda, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-10-07-1-03]
# De St.Ct. No. 209 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Meubelhandel voorheen J. van Dissel, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-10-28-2-04 ]
# De St.Ct. No. 217 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Sleep Ludwig, te Dordrecht; N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaats voorheen van Dorsser & Terhorst, te Dordrecht; N.V. Sleepschip Succes, te Dordrecht; N.V. Rijnschip Nassau, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1924-11-07-2-07 ]
# De St.Ct. No. 234 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen: k. Naamlooze Vennootschap Industrieele Handelscompagnie, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-12-02-2-13 / Vaderland 1924-12-03-1-04 ]
# De St.Ct. No. 247 (bijvoegsels)bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Vereenigde Slagerijen van J.P. van Waalwijk van Doorn en Zonen, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1924-12-20-1-04 ]
# De St.Ct. No. 252 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
k. Dordtsche Boaz-Bank, te Dordrecht; Wijzigingen: l. Algemeene Brandstoffenhandel, te Dordrecht;
[bron: NRC 1924-12-30-1-04 ]


1925

# Schenk: 1925 - heden
1925 is het jaar van oprichting van Schenk-Dordrecht NV, het bedrijf waaruit Schenk-Tanktransport is voortgekomen. De heer A. Schenk sr, de grootvader van de huidige directie, startte met een handel in zand en grint te Dordrecht. Destijds was het bedrijf gevestigd in het centrum van de stad, op een locatie aan het water. Het zand en grint werd aangevoerd door zelfstandige schippers die het zand aanleverden vanuit de rivier de Merwede.
[bron: http://schenk-tanktransport.]
# De St.Ct. No. 25 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Sleepboot Frederik, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-02-06-2-13 ]
# De St.Ct. No. 26 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
h. Maatschappij Rijnschip Warta, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-02-07-2-03 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 38 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Steenkolenhandel M.J. Masion en Zonen, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1925-02-25-2-10 ]
# De St.Ct. No. 42 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
g. Chemicalienhandel v.h. firma A. Bisschop Pzn., te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-03-03-2-12 / Vaderland 1925-03-03-2-10 ]
# De St.Ct. No. 47 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
i. Aannemersbedrijf voorheen P.A. van Wijnen, te Dordrecht;
j. Sleepkaan Firgo Fidelius II, te Dordrecht;

[bron: NRC 1925-03-10-1-07 / Vaderland 1925-03-10-2-06 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 60 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Sleepboot Passe partout, te Dordrecht;
Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co, te Dordrecht;

[bron: Vaderland 1925-03-27-2-07 ]
# De St.Ct. No. 71 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
d. Eerste Nederlandsche Fabriek voor bakovenbouw en bakkerijinstallaties, voorheen H.P. den Boer, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-04-15-1-04 / Vaderland 1925-04-15-2-10 ]
# De St.Ct. No. 78 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
o. Sleepboot Kleijn, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-04-24-1-03 / Vaderland 1925-04-24-2-07 ]
# De St.Ct. No. 93 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. tot het aannemen van werken l'Union, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1925-05-15-2-07]
# De St.Ct. No. 97 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Spits en de Haan's Oliehandel, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1925-05-22-2-07]
# De St.Ct. No. 99 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Cargadoors en Expeditie Bedrijf v/h. G.A. van Sprang, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-05-26-1-03 / Vaderland 1925-05-26-2-07 ]
# De St.Ct. No. 104 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
r. Handelmaatschappij Kolma, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-06-03-1-03 / Vaderland 1925-06-03-2-06 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 108 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
S. de Waard's houthandel, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1925-06-10-2-09]
# De St.Ct. No. 116 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
h. Sleepschip Ilse, te Dordrecht;
De Sterrenberg, Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Landgoederen, Gronden en Fondsen, te Dordrecht;

[bron: NRC 1925-06-19-1-07 / Vaderland 1925-06-19-2-06 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 126 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Glas in lood, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1925-07-03-2-06 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 128 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Electrotechnisch Installatiebureau voorheen H. Croon en Co's filiaal Dordrecht, te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1925-07-07-2-07 ]
# De St.Ct. No. 143 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
i. Naaml. Venn. Het Schilderbedrijf, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-07-28-1-03 / Vaderland 1925-07-28-1-04 ]
# De St.Ct. No. 149 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
l. Handelmaatschappij De Makelaar, te Dordrecht;
m. Naaml. Venn. A. Meijer's Blikdrukkerij en Lithografische Industrie, te Dordrecht;

Wijzigingen:
k. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-08-05-1-03 ]
# De St.Ct. No. 166 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Handelmaatschappij Smeenk en Bos, te Dordrecht;
n. Dutch bogore works (Naamlooze Vennootschap Hollandsche ijzeraarde ontginning), te Dordrecht;

[bron: 1925-08-28-1-03 / Vaderland 1925-08-28-1-04 ]
# De St.Ct. No. 172 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
j. Octrooi Exploitatie Mij. Patoe, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-09-08-2-10 / Vaderland 1925-09-08-2-07 ]
# De St.Ct. No. 177 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: h. Naamlooze Vennootschap Handelmaatschappij Romijn en Co., te Dordrecht;
i. Naamlooze Vennootschap C.L. Clay's Handelmaatschappij, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-09-15-1-03 / Vaderland 1925-09-15-2-12]
# De St.Ct. No. 182 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: p. Sleepschip/Sleepkaan Labora, te Dordrecht; N.V. Rijnschip Walküre, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-09-22-1-06 / Vaderland 1925-09-22-2-07]
# De St.Ct. No. 202 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
m. Sleepboot Jeanne Ali, te Dordrecht;
[bron: NRC 1925-10-20-1-05]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 212 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Zaadhandel voorheen gebroeders van Namen, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1925_11_03_2_08]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 217 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Dordtsche Cultuur Mij., te Dordrecht; [bron: Vaderland 1925-11-10-1-04]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 222 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Maatschappij Rita tot exploitatie van vaartuigen, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1925-11-17-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 227 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Hollandsche Staal Maatschappij Willem Kolkman, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1925-11-24-1-04]
# In de bijvoegsels tot de St.-Crt. No. 242 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. P. Recourt's Zeilmakerij en Handel in Aannemersbenoodigheden, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1925-12-15-2-07]


1926

# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 22 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Nieuwe Nederlandsche Hoefijzerfabriek HIPPOS, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-02-03-2-08]
# De St.Ct. bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: m. Naaml. Venn. Manufacturenhandel DE ZON v.h. B.H. Brunklaus, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-02-12-1-03]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 31 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Dordrechtsche Hypotheekbank, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-02-16-1-06]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 54 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Aannemersbedrijf voorheen J. van Heeren, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-03-19-2-07]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 56 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Dukel's Schildersbedrijf, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-03-23-2-08]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 59 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Maatschappij tot Exploitatie van P.W. Ashoff's Heerenmodemagazijnen alhier, bewilligd bij kon. besluit van 8 Maart 1926, met een kapitaal van f 50/000 verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan 10 stuks zijn geplaatst. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de heerenmodemagazijnen te 's-Gravenhage en Dordrecht tot nu toe gedreven door den heer P.W. Ashoff, terwijl zij bevoegd is daaraan uitbreding te geven door het oernemen van gevestigde of het oprichten van nieuwe zaken op hetzelfde gebeid door geheel Nederland. [bron: Vaderland 1926-03-26-2-02 ]
# De St.Ct. bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: n. Maatschappij Sleepboot Risico IV, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-04-23-1-06 ]
# De St.Ct. no. 79 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: Wijzigingen: f. Banketbakkerij v/h. Anton de Korte, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-04-27-1-24 / Vaderland 1926-04-27-2-07 ]
# De St.Ct. no. 96 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: o. Dordrechtsche Auto Garage gevestigd te Dordrecht; p. Rechtskundig Incasso- Veiling- en Informatiebureau 'DORDRECHT', te Dordrecht; N.V. Boek en handelsdrukkerij 'DORDRECHT', te Dordrecht; [bron: NRC 1926-05-21-1-06 / Vaderland 1926-05-21-2-03 ]
# De St.Ct. no. 98 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: o. Sleepvaartmaatschappij Corry I, te Dordrecht; p. Naamlooze vennootschap Transport-Maatschappij voorheen A.H. van den Bosch en Zonen, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-05-26-2-10 / Vaderland 1926-05-27-1-04]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 112 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Maatschappij tot bereiding van Fijne Tafelzuren ''De Inmaker' (The Preserver),te Dordrecht; N.V. Houthandel en Kistenfabriek v.h. Firma C. van der Linden,te Dordrecht; Stoomsleepdienst Alice,te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-06-15-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 117 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Dordtsche Glashandel,te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-06-22-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 142 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Maatschappij Goederenvervoer Industrie VII,te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-07-27-1-04 ]
+
(advert.) N.V. GOEDERENVERVOER INDUSTRIE I-VI
Dagelijksche Dienst Dordrecht-Zwijndrecht-Rotterdam v.v.
Vertrek van Dordrecht 6 uur voormiddag
Vertrek van Rotterdam Dagelijks 5 uur namiddag.
Ligplaats Wijnhaven (Wolfshoek) Telefoon 10204
Adres te Dordrecht: A. & J. DEN DUIJTSEN, Maartensgat 15, Telefoon 155.
[NRC 1916_03_15_2_08 ]
# De St.Ct. no. 152 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: k. Sleepdienst Eldor, te Dordrecht; l. Sleepboot Lucia II, te Dordrecht; Wijzigingen: j. Dordrechtsche Industrieele Credietmaatschappij, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-08-10-1-03 / Vaderland 1926-08-10-1-04 ]
# De St.Ct. no. 191 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: m. Scheepswerf De Rijn voorheen Firma P. Hoebee, te Dordrecht [bron: NRC 1926-10-05-1-06 ]
# De St.Ct. no. 194 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: m. Hoogenboezem en van den Tak's Bergingsbedrijf, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-10-08-1-04 / Vaderland 1926-10-08-1-04]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 199 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Dordtsche Kunsthandel en Lijstenfabriek,te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-10-15-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 241 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Rijnschip Else,te Dordrecht; Machinefabriek De Biesbosch,te Dordrecht; [bron: Vaderland 1926-12-14-1-04 ]
# De St.Ct. no. 245 bevat de statuten der Naamlooze Vennootschappen: Wijzigingen: c. Dordrechtsche Basalt Maatschappij, te Dordrecht; [bron: NRC 1926-12-21-1-11]


1927

# Faillissementen. Uitgesproken:
D. 't Hart, schilder te Dordrecht;
De firma Gebr. Heidenreich en haar indivudeele leden G.H. en H. Heidenreich te Dordrecht, stucadoors te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1927-01-06-2-11 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 23 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Van Eden's Taxi Handel, Verhuur en Reparatie Mij., te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-02-03-1-04 ]
# Faillissementen. Uitgesproken:
Dordrecht, 2 Febr. Handelsvennootschap onder de firma H.G. STOLK & Zn., in Liq. en H.G. STOLK Jr., vijlenfabrikanten te Dordrecht. Rechter-comm. mr. A.J. Paulus; cur. mr. J. van Drooge Jr.
[bron: NRC 1927-02-04-2-10 ]
NB.
adresboek 1930: Stolk H.G. Heijsterbachstraat *18 reiziger
adresboek 1938: Stolk H.G. Singel *323 II reiziger
# De St.Ct. no. 24 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: i. Algemeene Houtexploitatie Maatschappij, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-02-04-1-03 / Vaderland 1927-02-04-1-04]
# De St.Ct. no. 31 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Naaml. Venn. S. Duits en Co's Drukkerij, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-02-15-1-04 ]
# De St.Ct. no. 49 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Photografie-Maatschappij FOTA, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-03-11-2-09 ]
# De St.Ct. no. 56 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Nederlandsche Glasbuigerij, te Dordrecht; Maatschappij Sleepkaan Piejo, te Papendrecht; [bron: NRC 1927-03-22-2-08 / Vaderland 1927-03-22-1-04 ]
# De St.Ct. no. 74 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Naamlooze Vennootschap Schroefsleepstoomboot Hendrika II, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-04-15-1-06 ]
# VERKOOP BIJ EXECUTIE. Op maandag den negenden Mei 1927, des voormiddags te tien uur, zal ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, eerste Kamer, gehouden wordende in een der lokalen vanhet Gerechtsgebouw aan den Noordsingel aldaar, in het openbaar aan den meestbiedende of hoogstmijnende worden VERKOCHT:
[a] de in de Nederlanden thuisbehoorende RIJNSLEEPKAAN genaam Peter II, groot 1400 ton met den volledigen inventaris en deszelfs toebehooren, gebrand 11407, Rott. 1918, waarop schipper is W.J. SIMONS.
[b] de in de Nederlanden thuisbehoorende RIJN- EN RIJNHERNESLEEPKAAN genaamd Peter 3, groot 1220 ton, met den volledigen inventaris en deszelfs toebehooren, gebrand 4762 Dord 1922,waarop schipper is J.M. TEMPELAARS,
welke schepen thans liggende zijn te Rotterdam in de Waalhaven aan Steiger O.
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van de naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Scheepsverband maatschappij vroeger gevestigd te DORDRECHT, thans gevestigd te Rotterdam, demicilie kiezende tot aan het uiteinde der executie te Rotterdan aan den Leuvehaven 22, ten kantore van Mr. J. van Duijvendijk, Advocaat en Procureur aldaar, en laste van
[1e.] HEINRICH JANSSEN, zich ook wel schrijvende JANSEN, reeder, wonende te Dordrecht;
[2e.] PETER JANSSEN, zich ook wel noemde en schrijvende PETER JANSEN, reeder, wonende te Dordrecht;
[3e.] de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter', gevestigd te Dordrecht;
[4e.] de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter II', gevestigd te Dordrecht;
[5e.] de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter 3', gevestigd te Dordrecht

enuit kracht eener in executorialen vorm uitgegeven eerste grosse eener acte van schuldbekentenis met verbandstelling den 12 Mei 1923 voor den Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht verleden.
De executie geschiedt tot verbaal van dalso hoofdsom, rente,boete en assurantiepremie, in totaal vormende een bedrag van f 108.839, 50, onverminderd de rente ad 7 % per jaar vanaf 15 April 1927 en de executiekosten.
Het schip 'Peter II' in eigendom toebehoorende aan de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter II' wordt door de executante Ingezet op eensom van f 14.000, het schip 'Peter 3', toebehoorende Naamlooze Vennootschap Maatschappij Rijnschip 'Peter 3' op een som van f 15.000.
De veilconditien in originali, nedergelegd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te ROTTERDAM, liggen mede ter inzage bij den Procureur Mr. J. van DUIJVENDIJK, Leuvehaven 22, Rotterdam.
[bron: NRC 1927-04-16-1-05 ]
# De St.Ct. no. 84 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Handel-Maatschappij voorheen P. Dronkert, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-05-03-2-13 / Vaderland 1927-05-03-2-06 ]
# De St.Ct. no. 92 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Naamlooze Vennootschap Hollandsche Staal Maatschappij Willem Kolkman, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-05-13-2-09/Vaderland 1927-05-13-1-04]
# De St.Ct. no. 99: N.V. Jos. Klinkenbergh's Kweekerijen, te Loosduinen, commissaris H.S. Franzen te Dordrecht. [Vaderland 1927-05-24-2-02 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 108 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Maatschappij tot Exploitaite van het sleepschip KAREL, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-06-08-2-07]
# De St.Ct. no. 109 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Stoomsleepdienst JACOMIEN, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-06-09-2-10 ]
# De St.Ct. no. 110 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Dordtsche Houthandel v.h. A. v.d. Weg, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-06-10-1-06 / Vaderland 1927-06-10-2-06 ]
# De St.Ct. no. 115 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Hollandsche Karpathen Petroleum Mij., te Dordrecht; [bron: NRC 1927-06-17-1-06 / Vaderland 1927-06-17-2-03]
# Faillissementen.
N.V. D. de Haan's Houthandel, Dordrecht. cur. Mr. Douw van der Krap, Dordrecht;
W.P. Ouweneel, timmerman, Streefkerk;
N.V. Scheepvaart Mij. Betsy, vroeger te Rotterdam, thans te Dordrecht, cur. mr. L. Salomonson, Dordrecht;
[bron: het Centrum 1927-06-18-09 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 122 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Sleepboot EMAL, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-06-28-2-03 ]
# De St.Ct. no. 127 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Naamlooze vennootschap Sleepboot RIJNSTROOM, te Dordrecht; Wijzigingen: Stoomsleepdienst Onrust III, te Dordrecht; Cultuur Maatschappij LIDJEN, te Dubbeldam; [bron: NRC 1927-07-05-2-10 / Vaderland 1927-07-05-2-08]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 128 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Glazener en Co's Handel Maatschappij, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-07-06-1-04 ]
# De St.Ct.bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Sponsen en Zeemleerhandel van N. Reus Pzn., te Dordrecht; [bron: NRC 1927-07-12-1-06 ]
# De St.Ct.no. 137 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: ARTES' Handelmaatschappij en Assurantieagenturen, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-07-19-2-09 / Vaderland 1927-07-19-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 150 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Electrotechnisch Installatiebureau voorheen H. Croon en Co's filiaal Dordrecht, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-08-05-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 152 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Sleepstoomboot Mij. NEWI, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-08-09-1-04 ]
# De St.Ct.no. 155 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Sleepboot WILHELM, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-08-12-1-03 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 228 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Dordtsche Cult-Mij., te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-11-25-1-04 ]
DORDTSCHE CULTUUR-MAATSCHAPPIJ.
Winstsaldo f 227,226 Div. 10 pct.
Aan het verslag over 1927 van de Dordtsche Cultuur Mij te Dordrecht ontleenen wij:
Het totaal der aanplantingen bedroeg einde verslagjaar netto 1313 bouws, verdeeld als volgt: koffie 597 bouws productief en 8 bouws niet productief; rubber 705 bouws productief en 3 bouws niet productief met coca langs de wegen.
De stand der koffieplantsoenen is gezond. Regelmatig wordt voortgegaan het aantal rubberboomen in te krimpen om daardoor het koffieplantsoen 'volwaardiger' te kunnen maken.
De koffieoogst bedroeg 8618 (v. j. 5068) picols of 14.4 picol per bouw.
Ook bij de rubbercultuur viel de oogst over 1927 mede. De rubberoogst bedroeg ... etc.
[bron: NRC 1928-06-12-2-09]
# De St.Ct.no. 239 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Hollandsche Karpathen Petroleum Maatschappij, te Dordrecht; [bron: NRC 1927-12-09-2-09 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 250 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Sleepboot UNITAS, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1927-12-24-1-04 ]


1928

# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 1 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. C.W. van Seventer en Co's Electrotechnisch Bureau, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1928-01-03-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 14 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. D. van Loon's Expeditie en Transportbedrijf, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-01-20-1-04 ]
# De St.Ct. no. 26 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Maatschappij Sleepkaan Wispertal, te Dordrecht;
[NRC 1928-02-07-2-14 ]
# De St.Ct. no. 36 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Wijzigingen:
Dordtsche Crediet-Bank, te Dordrecht;
[NRC 1928-02-21-1-05 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 66 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Maatschappij tot Exploitatie Motorschip HOOGTAK, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-04-03-2-03 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 74 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Sanitaire Stoomwasscherij Ozon-Dordt, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-04-17-2-03 ]
# De St.Ct. no. 115 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Scheepvaart-Maatschappijen Vitesse en Speed, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-06-15-2-07]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no.119 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Blikwarenfabriek HOLLAND, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-06-21-2-07] +
De St.Ct. no. 165 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Verbetering:
No. 1439 Naaml. Venn. Blikwarenfabriek HOLLAND, te Dordrecht; (bijvoegsel tot de nederlandsche Staatscourant van Woensdag 20 Juni 1928, no 119). In art. 3. 1ste alinea staat: 'eindigde ultimo December 1927', moet zijn: 1957.
[bron: NRC 1928-08-24-1-03]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 122 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Sleepboot Esperanto, te Dordrecht; N.V. Kleedingmagazijn en Sporthuis J.B. Overwijn, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-06-26-2-03]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no.125 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Sleepboot Corhen, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1928-06-29-1-04 ]
# Rouppe van der Voort.
Aan het verslag over 1927 van de N.V. Rouppe van der Voorts Industrie en Metaal Maatschappij [te 's Hertogenbosch] is het volgende ontleend: Het jaar 1927 heeft zich in het bijzonder gekenmerkt door een voortgezette prijsdaling in de lood- en zinkbranche en door een verscherpte concurrentie. Beide factoren ...etc.
[bron: Vaderland 1928-06-29-1-04 ]
# De St.Ct. no. 132 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Naaml. Venn. Simon van Brakel & Zoon's Handelsonderneming, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-07-10-1-03 / Vaderland 1928-07-10-1-06; 1928-07-10-1-04]
# De St.Ct. no. 134 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Naamooze Vennootschap Sleepschip MADONNA, te Dordrecht;
Technisch Bureau De Niagara, te Dordrecht;
Naamooze Vennootschap H.D. Tjeenk Willink en Zoon's Uitgevers te Haarlem;

[bron: NRC 1928-07-12-2-09 / Vaderland 1928-07-12-1-04 ]
# De St.Ct. no. 136 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Naaml. Venn. C. Kastelein en zoon's Annemersbedrijf, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-07-14-2-03 / Vaderland 1928-07-14-1-04 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 137 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Eerste Dordrechtsche Touring Car Bedrijf, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-07-18-1-04 ]
# De St.Ct. no. 147 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
de Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co., te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-07-31-1-04 ]
# De St.Ct. no. 152 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Sleepdienstonderneming v/h Jan Jegen, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-08-07-2-09 / Vaderland 1928-08-07-2-08 ]
# De St.Ct. no. 157 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Naamlooze Vennootschap voorheen Herbst en Co., te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-08-14-2-09 / Vaderland 1928-08-14-1-04 ]
NB. Adresboek 1930: N.V. Fijnhouthandel v.h. Herbst & Co., Kon. Wilhelminastraat 34
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 160 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
(wijzigingen) Nederl. Schoenindustrie voorheen gebroeders Hoogenbosch, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-08-16-1-08 / NRC 1928-08-17-1-03 ]
NB. Adresboek 1930, 1938: Ned. Schoenindustrie v.h. Gebrs. Hoogenbosch, Voorstraat 276.
# De St.Ct. no. 171 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Maatschappij Sleepboot HEDI, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-09-04-1-03 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 176 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
(wijziging) Stoomsleepdienst Direktor Louis Gutjahr 4, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1928-09-11-2-07 / NRC 1928-09-12-1-07]
# De St.Ct. no. 191 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Stoomsleepboot Helomaag, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-10-02-1-06 ]
NB. Adresboek 1930: 'Helomaag' N.V. (sleepbootmaatschappijen), Bn.Kalkhaven 11
# De St.Ct. no.246 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Glas-Industrie De Buigoven, te Dordrecht;
[bron: NRC 1928-12-18-1-06 ]
NB. Adresboek 1930: 'N.V. Glasindustrie De Buigoven, 1e Kunstminhof 1
Bloos C., 1e Kunstminhof 1, glasbuiger


1929

De St.Ct. no. 24 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Scheepvaart-Maatschappij Orpheus, te Dordrecht; Scheepvaart-Maatschappij Olympus, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-02-05-2-06]
De St.Ct. no. 35 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Naamlooze Vennootschap Kunstmesthandel voorheen P.J. van Aardenne, te Dordrecht; Wijzigingen: Naamlooze Vennootschap Scheepswerf De Biesbosch, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-02-20-2-10 / Vaderland 1929-02-20-2-15 ]
De St.Ct. no. 42 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Scheepvaart-Maatschappij ODIN, te Dordrecht;
Wijzigingen:
Handelmaatschappij De Phoenix, te Dordrecht
;
[bron: NRC 1929-03-01-1-06 / Vaderland 1929-03-01-2-03]
NB. Adresboek 1930: N.V. Handel Mij. 'De Phoenix', Kon. Wilhelminastraat 34 [meubelen: handel]
N.V. Chemicaliën Maatschappij. Opgericht te Dordrecht.
Blijkens Stct. no. 59 is te Dordrecht opgericht de N.V. Chemicaliën Maatschappij. Als oprichters worden genoemd de heeren J.T. Visser, G. Visser en mr. dr. M. Visser, ir. A. Visser, J.R. Mees, ir. H.G. Gentis, directeur der N.V. Houthandel voorheen Varsseveld en Co, L.A. Burgers, mededirecteur van genoemde vennootschap, P. Smit, F.J. Smit te Balkpapan (Borneo), J. Smit, J. den Hartigh, J.C. van der Leeden, J.P. Smit en J. Oppelaar te Leiden. Het kapitaal bedraagt f 100.000 waarvan bij de oprichting is geplaatst f 27.000.
[NRC 1929-03-26-1-06 ]
NB. Adresboek 1938: N.V. Chemicaliën v.h. Firma A. Bisschop Pazn., Hooikade 3
De St.Ct. no. 65 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Scheepvaart-Maatschappij OTUS, te Dordrecht;
N.V. Bouw- en Hei-Maatschappij 'Bohemy' voorheen A. Kelfkens, te Dordrecht;

[bron: NRC 1929-04-05-2-15]
NB. Adresboek 1930: N.V. Bouw- en Hei Mij. 'Bohemij', Groenmarkt 28
De St.Ct. no.80 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Scheepvaart-Maatschappij OSIRIS, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-04-26-1-04 ]
De St.Ct. no.85 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Sleepboot THETOP, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-05-03-1-08 ]
De St.Ct. no.106 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Transport Maatschappij Rijn en Schelde, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-06-07-2-06 ]
De St.Ct. no.113 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Electromotorenfabriek Dordt [EMF], te Dordrecht; [bron: NRC 1929-06-14-1-06 / Vaderland 1929-06-14-2-14 ]
De St.Ct. no.118 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Maatschappij Motorschip Dordrecht, te Rotterdam; [bron: NRC 1929-06-21-2-07 / Vaderland 1929-06-21-1-04]
De St.Ct. no.135 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Naamlooze Vennootschap Graanhandel en Meelfabriek 'de Landbouw', te Dordrecht; [bron: NRC 1929-07-16-2-09 / Vaderland 1929-07-16-1-04 ]
De St.Ct. no.136 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: N.V. Dordrechtsche Woning Maatschappij, te Dordrecht; [bron: NRC 1929-07-17-2-09 ]
De St.Ct. no. 138 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Scheeps-, Huis en Grofsmederij voorheen Rackwitsz en Greven, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-07-19-2-07 / Vaderland 1929-07-19-1-04 ]
NB. Adresboek 1930 en 1938: Rackwitsz & Greven N.V. Scheeps-, Huis- en Grofsmederij v.h., Kuipershaven 34
In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 150 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Lips' en Peters' Haardenfabriek, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1929-08-06-1-04 ]
NB. Adresboek 1938: Lips & Peters Haardenfabriek N.V., Varkenmarkt 40
De St.Ct. no. 175 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
Sleepschip Mataugerma, te Dordrecht; Scheepvaart-Maatschappij Safe-Time, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-09-10-1-06 ]
De St.Ct. no. 180 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Scheepvaart-Maatschappij Cresendo, te Dordrecht; N.V. Scheepvaart-Maatschappij Freya, te Dordrecht; N.V. Scheepvaart-Maatschappij Netra, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-09-17-2-06]
De St.Ct. no. 195 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Maatschappij tot verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-10-08-2-09 / Vaderland 1929-10-08-2-10 ]
De St.Ct. no.205 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Sleepboot Kleyn II, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-10-22-1-16 / Vaderland 1929-10-22-1-04 ]
De St.Ct. no.233 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: N.V. Transport Maatschappij Risico, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-11-30-1-06 ]
De St.Ct. no. 238 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
H. Franzen Sleepdienst, te Dordrecht;
[bron: NRC 1929-12-06-1-06 ]
+
In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 238 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Nederlandsch-Belgische Olie-Import Maatschappij, te Dordrecht; N.V. H. Franzen Sleepdienst, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1929-12-07-2-07 / NRC 1929_12_07_2_07]
De St.Ct. no. 240 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Dordtsche Beleggingsmaatschappijen, te Dordrecht;
Wijzigingen:
N.V. De Dordrechtsche drukkerij en uitgeversmaatschappij, te Dordrecht;
N.V. Bouw Hei Maatschappij Bohemy, te Dordrecht;
Naamlooze Vennootschap Vereenigde Slagerijen van J.P. van Waalwijk van Doorn en Zonen, te Dordrecht;

[bron: NRC 1929-12-10-2-10 ]
De St.Ct. no. 245 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
N.V. Scheepvaart-Mij Coralie, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Corso, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Luxor, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Inka, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Asta, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Feniks, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Imperial, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Astoria, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Atlantis, te Dordrecht;
N.V. Scheepvaart-Mij Sub Rosa, te Dordrecht;

[bron: NRC 1929-12-17-1-11 ]
In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 248 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. J.J. Sluiters' Kwast en Borstelfabriek, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1929_12_20_2_10 ]
De St.Ct. no. 253 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: Wijzigingen: Biscuitfabriek Victoria, te Dordrecht; [bron: NRC 1929-12-31-1-06 / Vaderland 1929-12-31-1-04 ]


1930

# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 5 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Scheepvaart-Maatschappij Wiwo, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930-01-09-1-04]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 13 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. tot exploitatie van Siroopfabrieken voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooij en Co., te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930-01-21-2-07 ]
+
(advert.) algemeene vergadering
[bron: 1911_02_16_1_04]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 18 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
N.V. Sleepbootmaatschappij Siepie, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930_01_28_2_07 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 19 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Dordtsche Glashandel, te Dordrecht;
Annemersbedrijf voorheen P.A. van Wijnen, te Dordrecht;

[bron: Vaderland 1930_01_29_2_10 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 21 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Manufactuurhandel de Kroon, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930_01_31_1_04 ]
NB. Adresboek 1930: N.V. Manufacturenhandel 'De Kroon' Reeweg Oost 29-43
Adresboek 1938: Manufacturenhandel 'De Kroon' N.V. Reeweg 41 en 43 [manufacturiers]
Manufacturenhandel De Kroon N.V. Reeweg 39 [wollen, gebreide goederen (handel in)]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 26 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
Handel-Mij voorheen firma G. Vermeulen, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930_02_07_2_10 ]
NB. Adresboek 1930: In- en verkoophuis G. Vermeulen Wijnstraat 87 [meubelen, tweedehandsch: handel]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 26 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Scheepbouwkundig Bureau van J.C. Lepeltak, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1930_02_09_0_12 ]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 28 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Linnenmagazijn 't Spinnewiel, te Nijmegen; Willem Pieter Bouman's Scheepvaart- en Handelmaatschappij, te Rotterdam, 2 en 5, alle te Dordrecht; Exploitatie Maatschappij Dordrecht, te Dordrecht; Willem Pieter Bouman's Scheepvaart- en Handelmaatschappij, 6, 7 en 8, alle te Dordrecht; [bron: Vaderland 1930_02_11_2_10]
NB. Adresboek 1930: Bouman W.P. Boomstraat 25 [assurantien]
Bouman W.P. Boomstraat 25 [transportondernemingen]
Bouman's Scheepvaart en Handel Mij. N.V. Willem Pieter [scheepvaart: sleepschepen] 1-8
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 30 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Willem Pieter Bouman's Scheepvaart- en Handelmaatschappij 3, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1930_02_13_2_10]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 31 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Scheepvaart-Mij Jan Cornelis, Elisabeth Gerda en Johann Diderika, alle te Dordrecht; Stoomvaart-Maatschappij Westrate, te Dordrecht; [bron: Vaderland 1930_02_14_2_10]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 51 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van:
L. Stoffels' Glashandel voorheen Glazener n Co's Glasgroothandel N.V., te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930_03_14_2_10 ]
NB. Adresboek 1938: Stoffels Glashandel v.h. Glazener en Co.'s N.V. L. Kuipershaven 18 [glas (handel in)]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 61 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: N.V. Scheepvaart-Mij. Rori, Nedo, Hado, Kada en Amzo, allen te Dordrecht; [bron: Vaderland 1930_03_28_2_10]
# In de bijvoegsels tot de St.-Ct. no. 175 zijn opgenomen de statuten of de wijzigingen in de statuten van: Scheepvaart Mij. Hilda, te Dordrecht; Scheepvaart Mij. Cornelia Gijsberta, te Dordrecht; Scheepvaart Mij. Maria Antoinetta, te Dordrecht;
[bron: Vaderland 1930_09_11_2_10]


TELEFOONBOEK 1915


Berekamp, N.V. de Brood- en beschuitfabr., Voorstr. 38
Blussé & van Braam's Boekhandel, N.V., Dir. F.A. Verbeek Jr., Voorstr. 212
Croon & Co., N.V. v/h. Filiaal v. H., Instl. Bur. v.d. Siemens Schuckertwerke Vrieseweg 20F.
Dordr. Steenhouwerij en Marmerhandel, N.V., v.h. A.P. Schotel Gzn. Houttuinen 1rood
Dordtsche Siroopfabr., N.V., v/h., W. Monfrooy & Co. Noorderstr. 17-19
Dordtsche Steenkolenhandel, N.V. Kuipershaven 28-30-32
Dorsser & Terhorst, N.V. Machinefabr. en Constructiewerkpl. v/h v. Merwedestr.
Giltay & Zn., N.V. voorh. J., Boekbinderij Groote Kerksbuurt 25 (kant. 9-12, 2-6, Za. 9-12)
Gips' Houtbereiding, N.V., Fabr. 's Gravendeelsche dijk 157a
Gips' Houthandel, N.V. Singel 271c
Goederenvervoer "Maria", N.V., Dir. A. v.d. Linden Nieuwstr. 19a, Zwijndrecht
Harthoorn, A.M., Dir. N.V. Dordtsche Steenkolenh. Spuiweg 88a
"Hercules", N.V. Drijvende Bok Mij. A.J. Hageman Jr., Kuipershaven 6
Hoefijzerfabriek "Hippos", N.V. Ned. Maasstr. a.d. Staart
Hoogenbosch, voorh., Gebr., N.V. Ned. Schoen-Industrie K. Parallelweg 5
Hornix, P.A.H., Dir. N.V. Algem. Beton Mij. kantoren Wijnstr. 87, Administratie
Jorrissen, H.C., Architect, Dir. N.V. "De Klopper' Toulonschelaan 21
Kalkfabr., v.h. v. Dijk & Co., N.V. Lijnbaan 75
Klopper, N.V., de, Bouwk. bur. en Fabr. v. machinale Houtbewerking Voorstr. 388
Kloppert, G., fabrikant, Dir. N.V. "De Klopper" Singel 262
Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken, N.V., Afd. Brandkastenfabr. (kant. 8-12, 2-6; Zaterd. 8-12)
Littooy's koek- en banket- en caramelfabr., N.V. Matena's pad 22
Metaalindustrie, N.V. de 's Gravendeelschedijk
Monfrooij, M.C., Adj. Dir. N.V. "De Dordtsche Siroopfabr." woonh. Oranjepark 18
Monfrooij, W., Dir. N.V. voorh. de Dordtsche Siroopfabr. Noorderstr. 17-19
Namen, N.V. Zaadhandel v.h. Gebr. v. A 21 B, Zwijndrecht
Nieuwe Melkinr., N.V. De Bagijnehof 40
Scheepswerf "Dordrecht", N.V. kant. Werf (8-12, 1.30-6. overigen tijd tel. No. 742)
Schotel, J.A., Dir. N.V. Dordr. Steenhouwerij en marmerhandel v.h. A.P. Schotel Gzn. Houttuinen
Siroopfabr. N.V.A. Expl. v. Siroopfabr., v/h. de Dordtsche W. Monfrooy & Co., Noorderstr. 17-19
Tadema, R., Boekhouder N.V. Scheepswerf "Dordrecht" woonh., Reeweg (Oost) 16 rood
Weg, W. v.d., Dir. N.V.W. & M. v.d. Weg's houth. Oranjelaan
Weg's Houthandel, N.V.W. & M. v.d. Noordendijk 33 G
Werst, J.J., Dir. N.V. Neo Cellulose Mij. woonh. Singel 312

* ADRESBOEK 1930 (137 N.V.'s incl. mogelijke dubbelen)

Brovedo N.V. Dordrecht Singel 188
Copieerinr. N.V. D.D. Groen's handelmij. Voorstraat 379
De Twentsche Bank N.V. Wijnstraat 139
Goederenvervoer 'Industrie' N.V. Hooikade 3
Groeneveld Aanneming Mij. N.V. Spuiweg 5
Incasso Bank N.V. Bagijnhof 3
N.V. 'De Hollandsche Boterboer' Vriesestraat 57
N.V. 'Zaadhandel' v.h. Gebr. van Namen Achterhakkers 13-16
N.V. A. Hillen's Sigaren- en Tabaksfabriek Voorstraat 290 en 235
N.V. A. Meijers' Blikdrukkerij en Lithografische Industrie Wijnstraat 12-16
N.V. Aannemersbedrijf v.h. J. van Heeren Mauritsstraat 1
N.V. Albetam Maasstraat 23
N.V. Algemeene Brandstoffenhandel Kuipershaven 6 (magazijnen Willigenbosch)
N.V. American Petroleum Co. Kon. Wilhelminastraat 1
N.V. Amsterdamsche Bank Groenmarkt 11
N.V. Amsterdamsche Naaimachinehandel v.h. A. Lewenstein Voorstraat 239
N.V. Artes' Handel Mij. en Assurantie agenturen Vrieseweg 27
N.V. Banketbakkerij v.h. A. de Korte Voorstraat 246
N.V. Bataafsche Import Mij. van Strijsingel 336
N.V. Begrafenisvereeniging Koningin Wilhelminastraat 26
N.V. Beurtv. d. Johanna -
N.V. Bischoff's Manufacturenhandel Voorstraat 236
N.V. Blikwarenfabriek 'Holland' Chr. de Wetstraat 18
N.V. Brandverz. Mij. Holland v. 1859 Wijnstraat 108-110-112
N.V. Chemische Industrie 's Gravendeelschedijk 201
N.V. D. van Loon's Expeditie- en Transportbedrijf Merwekade 28
N.V. Dagblad 'De Rotterdammer' Spuiweg 7rood (Dordtsch Dagblad)
N.V. De Berenkamp -
N.V. De Courant De Maasbode Steegoversloot 36 (Nwe. Dordtsche Cour.)
N.V. De Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers Mij. Grootekerksplein 5
N.V. De Nederlandsche IJsco van Vereen. Banketbakkers Kasperspad 49
N.V. De Rozijnkorf Voorstraat 252 en Joh. de Wittstraat 8
N.V. Delicatessenfabriek v.h. Maison van Asperen Stoofstraat 2-8
N.V. Dordr. Autogarage Singel 279-281
N.V. Dordr. Melkinr. Bagijnhof 1
N.V. Dordr. Tabakshandel v.h. H.P. van Braambeek & Co. Dolhuisstraat 12
N.V. Dordrechtsch Vleeschhandel v.h. de Bruin & Lawende Steegoversloot 9
N.V. Dordrechtsche Autogarage Singel 279-281
N.V. Dordrechtsche Basalt Mij. Voorstraat 63
N.V. Dordrechtsche Glas Assurantie-Maatschappij Vlak 1
N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank Groenmarkt 64
N.V. Dordrechtsche Industrieele Crediet Maatschappij Engelenburgerkade 8
N.V. Dordrechtsche Koloniale warenhandel v.h. Jan van den Anker Wijnstraat 118
N.V. Dordrechtsche Kunsthandel en Lijstenfabriek Voorstraat 100
N.V. Dordrechtsche Melkinrichting Korte Kromhout 35-37
N.V. Dordtsche 'Inhama' Industrie- en Handels Mij. Merwedekade 25
N.V. Dordtsche Bouw- en Aanneming Mij. Noordendijk 190
N.V. Dordtsche Crediet-Bank Wijnstraat 86
N.V. Dordtsche Cultuur Mij. Korte Engelenburgerkade 2
N.V. Dordtsche Glashandel Kuipershaven 28
N.V. Dordtsche Houthandel v.h. A. v.d. Weg Kromhout 103
N.V. Dordtsche Manufacturenhandel Vroom & Dreesmann Voorstraat 220-224
N.V. Dordtsche Steenkolenhandel 's Gravendeelschedijk 12
N.V. Dordtse Crediet-Bank Wijnstraat 86
N.V. Dukel's Schildersbedrijf Singel 102
N.V. Eerste Dordr. Touring Car Bedrijf Mariastraat 3
N.V. Eerste Nederl. Fabriek voor Bakovenbouw en Bakkerij-installaties Merwedestraat 46
N.V. Electro-techn. installatie bureau Vrieseweg 44
N.V. Fijnhouthandel v.h. Herbst & Co. Kon. Wilhelminastraat 34
N.V. Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijnen Voorstraat 282
N.V. Gebrs. Bervoets Voorstraat 192-200
N.V. Gebrs. Gerzon's Modemagazijjnen Voorstraat 248-250
N.V. Glazener en Co.'s Handel Mij. Kuipershaven 18
N.V. Goederendienst 'Presto' Merwekade 32
N.V. Handel Mij. 'De Phoenix' Kon. Wilhelminastraat 34
N.V. Handel Mij. Smeenk & Bos Vriesestraat 29rood
N.V. Handel Mij. v.h. P. Dronkert Vrieseweg 35
N.V. Handelmij. 'De Veluwe' Hooge Bakstraat 9
N.V. Handels- en Landbouwbank Wijnstraat 131
N.V. Handelsonderneming H.D.O. Nieuwe Haven 9
N.V. Heen en Weer Merwekade 28
N.V. Het Dordtsche Veem -
N.V. Holl. Karpaten Petroleum Mij. Boomstraat 25
N.V. Hollandsche Basaltine Tegelfabriek Merwedestraat 34
N.V. Hollandsche Naaimachinehandel Voorstraat 325
N.V. Hollandsche Staalmij. Vest 3
N.V. Hotel Mij. v.h. W.J. Ponsen Stationsweg 5
N.V. Houthandel en Kistenfabr. v.h. C. v.d. Linden Lange IJzerenbrugstraat 1-2
N.V. IJzerhandel v.h. A. & C. van Megchelen Groote Spuistraat 6-8
N.V. J.P. van Waalwijk van Doorn & Zonen Aardappelmarkt 5 en Voorstraat 197 en Dubbeldam
N.V. Kleedingmag. en Sporthuis J.B. Overwijn Vischstraat 1
N.V. Koffie- en Theehandel v.h. O. de Wiljes Voorstraat 370
N.V. Lips en Peters Varkenmarkt 40
N.V. Lips' Brandkasten en Slotenfabriek Merwedestraat 40
N.V. M. van Zanten's Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhandel Wijnstraat 83-85
N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaats 'Avontuur' Vleeschhouwersstraat 3
N.V. Machinefabriek v.h. H.J. Koopman Noorderstraat 10
N.V. Manufacturenhandel 'De Kroon' Reeweg Oost 29-43
N.V. Metaalhandel v.h. H.Hoffman Mauritsstraat 6
N.V. Mij. t.h. aannemen van waterbouwkundige werken Wolwevershaven 30
N.V. Mij. tot Expl. der Fabr. en Handelszaken van Albert Heijn Voorstraat 190
N.V. Mij. tot Expl. van het Sleepschip 'Karel' Merwekade 24
N.V. Mij. tot Expl. van vaartuigen 'Rita' Merwekade 12
N.V. Mij. tot Exploitatie Motorschip 'Hoogtak' Singel 19
N.V. Mij. tot Exploitatie van Landerijen en andere onroerende goederen 'Biesbosch' Singel 204
N.V. Modemagazijnen Gebr. Linders Raamstraat 1
N.V. Morks & Geuze's Boekhandel Vischstraat 13-15
N.V. Morks' Drukkerij Vischstraat 13-15
N.V. Motorboot 'Kees' Lijnbaan 20
N.V. Ned. Patronen-, Slaghoedjes- en Metaalwarenfabriek Merwedestraat 80
N.V. Ned. Schoenindustrie v.h. Gebr. Hoogenbosch Voorstraat 276
N.V. Nederlandsche Glasbuigerij Kuipershaven 36
N.V. Nederlandsche Middenstandsbank Bagijnhof 17
N.V. Oliefabriek 'Het Klaverblad' Steegoversloot 72
N.V. Petroleum Mij. 'The Texas Company' Bleijenhoek 6
N.V. Petroleum Mij. Holland Sumatrastraat 12zwart
N.V. Reclamebureau tot Exploit. van Stadsaanplakborden in Nederland Spuistraat 22
N.V. Rotterdamsche Verzekerings Societeiten (R.V.S.) Joh. de Wittstraat 27
N.V. Rouppe v.d. Voort's Metaalhandel Pelserstraat 27
N.V. S. van Brakel & Zoon's Handelsonderneming Voorstraat 1
N.V. Scheepbouwkundig bureau van J.C. Lepeltak Bilderdijkstraat 73
N.V. Scheepswerf 'De Rijn' Lijnbaan 90
N.V. Scheepswerf 'Dordrecht' Maasstraat 14
N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 'De Biesbosch' Maasstraat 14
N.V. Spits & de Haan's Oliehandel Kleine Kalkstraat 10
N.V. Sponsen en Zeemleerhandel van N. Reus Pzn. Groenmarkt 25
N.V. Steenkolenhandel M.J. Masion & Zn. Buitenwalevest 18
N.V. Steenkolenhandel v.h. P. Looman & Zn. Noorderstraat 17
N.V. Stoffel's Glashandel Kuipershaven 18
N.V. Stoombootreederij Fop Smit & Co. lichterschip a.h. Groothoofd
N.V. Stucadoorszaak Döbken v.h. Jurgens & Co. Grootekerksbuurt 6
N.V. Techn. Handel Mij. 'Banado' Joh. de Wittstraat
N.V. Technisch Bureau 'De Niagara' Reeweg Oost 135
N.V. Timmerfabriek 'Dordrecht' Matena'spad 26-28
N.V. tot Expl. van Onroer. Goederen 'Pictura' Madoerastraat 4
N.V. tot Exploitatie van Siroopfabr. v.. de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooij & Co. Noorderstraat 19-25
N.V. Transport Mij. v.h. A.H. van d. Bosch & Zn. Merwekade 16
N.V. Unie-Winkel Mij. Voorstraat 207
N.V. van Eden's taxi-, Verhuur-, Handel- en Reparatie-Maatschappij Bleekersdijk 22-24
N.V. Velo Waschmachine Mij. Groenmarkt 49
N.V. Vereen. Slagerijen van J.P. van Waalwijk van Doorn en Zn. Aardappelmarkt 5, Voorstraat 197
N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers Korte Breestraat 1
N.V. Vervoer Mij. 'Adolfine' Merwekade 21
N.V. Woud & Bekkers' Blikfabrieken Dubbeldamscheweg 32-34
N.V. Zaadhandel v.h. Gebr. van Namen Achterhakkers 13-16
N.V. Zuid-Hollandsche Cementhandel Vest 111rood, fill. Bt.kalkhaven 10
N.V. Zuivelindustrie v.h. W. Lebret Reeweg Oost 10


ADRESBOEK 1938 (232 N.V.'s incl. mogelijke dubbelen)

'Cedudor' Rijwielfabr. v.h. C. Duimel N.V. Reeweg Oost 141
'Klaus' N.V. Bosboom Toussaintstraat 67
(N.V.) Scheepvaart Mij. 'Jacoba van Eijk' Cronjéstraat 29
Aannemersbedrijf 'Klaus' N.V. Bosb. Toussaintstraat 67
Aanneming Mij. Groeneveld N.V. Spuiweg 5
Amsterdamsche Bank N.V. Groenmarkt 11
Artes' Handelmij. en Assurantie-agenturen N.V. van Slingelandtlaan 4
Asperen's Bureau voor Rechtsbijstand N.V. Singel 144
Begrafenisvereeniging N.V. Kon. Wilhelminastraat 26
Beleggings Maatschappij 'Wijco' N.V. Dubbeldamscheweg 186
Boonen & Vriesendorp N.V. Wijnstraat 116
Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V. Wolwevershaven 22
Bouw- en Handel Maatschappij 'Molenzicht' N.V. Groenmarkt 64
Bouwmaterialen M. Luijten N.V. (filiaal) Binnen Kalkhaven 2
Brakel & Zoon N.V. Voorstraat 1-11
Brinkman & Niemeijer N.V. Binnen Kalkhaven 45
Brouwerij N.V. Van Vollenhoven Varkenmarkt 28
Busch' Modemag. N.V. Vischstraat 19
De Twentsche Bank N.V. -
Derks' Verf- en Lakfabrieken N.V. Prinsenstraat 7
Dirk Struijs & Zoon N.V. Vrieseweg 16
Dordr. Onderlinge Credietvereeniging N.V. -
Dordrechtsche Autogarage N.V. Geldeloozepad 72-76
Dordtsche Glashandel N.V. Kuipershaven 28
Dordtsche Steenkolenhandel N.V. 's-Gravendeelschedijk 11-13-15
Dordtsche Vereffenings- en Trustmaatschappij N.V. Wolwevershaven 20
E.D.A.D. N.V. Wieldrecht E 165
Eden's Handelmaatschappij N.V. Reeweg Oost 125
Eerste Nederlandsche Verzekering Mij. op het leven en tegen Invaliditeit N.V. Bellevuestraat 2
Eijk's Vleeschwarenfabriek N.V. Dubbeldamscheweg 49
Electromotorenfabriek 'Dordt' N.V. Parallelweg 5 en 7
Engroshandel A. de Jongh & Co. N.V. Voorstraat 423
Fil. N.V. Amsterd. Naaimachinehandel v.h. A. Leeuwenstein Voorstraat 239
Glas Assurantie Maatschappij N.V. Bouvy Vlak 1
Groeneveld Aanneming Mij. N.V. Spuiweg 5
Gruijter & Zn. N.V. Vischstraat 7, Vrieseplein, Krispijnscheweg 59 en Voorstraat 24
Haarlemsche van 1846 N.V. Wijnstraat 108-116
Hertogenbossche van 1841 N.V. Brandwaarborg Mij. Wijnstraat 108-166
Hilst N.V. Vrieseweg 65
Holland van 1859 N.V. Wijnstraat 108-116
Hollandsche Brand- en Levensverzekering Societeit van 1808 N.V., agentschap 's-Gravendeelschedijk 175
Hoogland & Masse N.V. Vischstraat 6
Hotel Ponsen N.V. Stationsweg 5
Incasso-Bank N.V. Bagijnhof 1-3
Inkoop en Opslagcentrale Dordrecht en Omstreken N.V. Maartensgat 3
Kern's Autobedrijf N.V. 's-Gravendeelschedijk 17 a en b / 19
Kofa Linders N.V. Raamstraat 1
Linden's Schoenmak. 'De Kaplaars' N.V. Voorstraat 169
Maatschappij Rijnschip 'Mathieu' N.V. Merwekade 20
Mij. tot exploitatie van de Oost Merwede en Smoker Polders N.V. Wijnstraat 86
Mij. tot exploitatie van de polder Jannezand, Middelzand en N. Middelzand en de Boven en Beneden Plaat gelegen onder de Gem. Made en Dussen N.V. Wijnstraat 117
Morks' Drukkerij N.V. Vischstraat 13-15
N.V. 'Vlotvervoer' Binnen Kalkhaven 27
N.V. Bakovenbouw v.h. H.P. den Boer Merwedestraat 48
N.V. Bataafsche Import Mij. Maasstraat 2
N.V. Beton Industrie Dordrecht Lijnbaandwarsstraat 6
N.V. Bevrachtingskantoor v.h. C.L. Oversier Burg. de Raadtsingel 45
N.V. Bouw Mij. 'Het Noorderkwartier' van Baerlestraat 68
N.V. Brovedo Bak- en Braadovens Merwedestraat 167
N.V. Cemstro Glazenwassch. Hooftstraat 1
N.V. Chemische Industrie 's-Gravendeelschedijk 201
N.V. de Mij. Drijvende Bok 'Hercules' Kuipershaven 6
N.V. De Rozijnkorf Voorstraat 252 / J. de Wittstraat 8
N.V. Dordr. Hypotheekbank Groenmarkt 64
N.V. Dordr. Melkinrichting Kromhout 33-43
N.V. Dordrechtsche Oester Compagnie Singel 149
N.V. Dordrechtsche Rijwiel Olie, Vet-, en Banden-Handelmaatschappij Steegoversloot 83
N.V. Dordtsche Cultuur Mij. Korte Engelburgerkade 2
N.V. Dordtsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann Voorstraat 220
N.V. Dordtsche Zeediensten 's-Gravendeelschedijk (bij de Zeehaven)
N.V. Eerste Nederlandsche Dogcakesfabriek v.h. P. Lammens en Zoon Achterhakkers 3
N.V. Gebr. Gerzon's Modemagazijnen Voorstraat 248-250 / 324-326
N.V. Goederentransport-Maatschappij Vest 57a rood
N.V. Goederenvervoer 'Castor' Boomstraat 23
N.V. Handel en Transport Mij. 'Anker 1' Kuipershaven 8
N.V. Handel Mij. 'De Veluwe' Geldeloozepad 122
N.V. Handelmaatschappij v.h. P. Dronkert Vrieseweg 35
N.V. HandelMij. 'Hamado' Oranjepark 13
N.V. Handelsonderneming H.D.O. (Handelsonderneming Dordrecht en Omstreken N.V.) Nieuwehaven 8
N.V. Heeren- en Kinderkleedingmag. Gebrs. Bervoets Voorstraat 194-200
N.V. Holl. Staalmij. 'Will. Kolkman' Singel 170
N.V. Hollandsche IJzeraarde Ontginning Vriesestraat 29rood
N.V. IJzerhandel v.h. A. en E. van Megchelen Spuiweg 72
N.V. Jan van den Anker (Dordr. Koloniale Warenhandel N.V. v.h. Firma Jan van den Anker) Wijnstraat 118
N.V. Kruideniers- en Comestiblesbedr. 'Kruco' Brouwersdijk 251
N.V. Lips Brandkasten- en Slotenfabrieken Merwedestraat 10
N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek Merwedestraat 40
N.V. Maatschappij Motorboot Rierhandel Singel 46
N.V. Maatschappij Rijnschip 'Angelique' Vest 57a rood
N.V. Maatschappij Rijnschip 'Louisa' Café Bosman Wijnstraat 33, Rotterdam
N.V. Maatschappij Rijnschip 'Warta' p.a. Mevr. Wed. R. Kuipers Prins Hendrikkade 111, Rotterdam
N.V. Maatschappij Sleepkaan 'Wispertal' Kuipershaven 9
N.V. Maatschappij Sleepschip 'Arbon' Vest 57a rood
N.V. Maatschappij Sleepschip 'Confiance' Merwekade 21
N.V. Maatschappij Sleepschip 'Drie Gezusters' Merwekade 20
N.V. Maatschappij tot exploitatie van de westplaatsbuitengronden Vest 129
N.V. Maatschappij tot Exploitatie Motorschip 'Hoogtak' Singel 19
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het sleepschip 'Homeward Bound' Vest 57a rood
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het sleepschip 'Karel' Merwekade 24
N.V. Machinefabriek v.h. H.J. Koopman Noorderstraat 19
N.V. Mij. 'Vahalis' tot Exploitatie van schepen en vaartuigen Burgem. de Raadtsingel 5
N.V. Mij. Rijnschip 'Harry' Merwekade 4
N.V. Mij. tot exploitatie van landerijen en andere onroerende goederen 'Biesbosch' Singel 204
N.V. Mij. tot exploitatie van onroerende goederen Heysterbach Heysterbachstraat 44
N.V. Mij. Woningbezit 'Cremona' Borneostraat 7
N.V. Motorschip 'Kees' Lijnbaandwarsstraat 4
N.V. Ned. Glasbuigerij Vriesestraat 29rd.
N.V. Rijnschip 'De Rijn' Singel 129rd
N.V. Rijnschip 'Else' Lijnbaan 88
N.V. Rijnschip 'Hiawatha' Singel 45
N.V. Rijnschip 'Mathilde' Kuipershaven 9
N.V. Rijnsleepkaan Maatschappij 'Nico' Dr. Schaepmanstraat 2
N.V. Rotterd. Verzekering-Societieten (R.V.S.) Johan de Wittstraat 27
N.V. Scheepsexploitatie Mij. 'Wico' Fortuinhof 6
N.V. Scheepsexploitatie Mij. 'Zuid-West' Fortuinhof 6
N.V. Scheepswerf de Rijn v.h. Firma P. Hoebee Lijnbaan 88
N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 'De Biesbosch' Maasstraat 14
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Adda' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Aegir' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Amdo' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Anjo' Wolwevershaven 11
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Anna Gertrud' Dr. Schaepmanstraat 2
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Boma' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Brudo' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Conrad' Aardappelmarkt 17
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Corad' Bolwerk 1
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Cornelis Gijsbertha' Wolwevershaven 20
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Dini' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Dorothea' Merwekade 21
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'En Avant IX' Merwekade 24a
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'En Avant XIV' Merwekade 24
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Fari' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Fata Morgana' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Feniks' Merwekade 21
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Fiat Lux' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Freya' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Gerard Jacob' Merwekade 14
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Gommert' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Habi' Groote Kerksplein 4
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Hado' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Hanna' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Hida' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Hoca'/'Hora' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Jason' Merwekade 4
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Jega' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Johanna Diderika' Wolwevershaven 20
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Johannes Maria' Merwekade 30
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Laboremus' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Lamu' Merwekade 24a
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Luxor' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Lyra' Merwekade 24a
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Maas en Waal' Merwekade 4
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Madi' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Marie 2' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Marie 3' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Marie' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Martina' Cronjéstraat 25
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Maximilienne Joseph' Merwekade 24a
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Mobo' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Neba' Groote Kerksplein 4
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Nedo' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Noka' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Obie' Merwekade 21
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Oria' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Orpheus' Wolwevershaven 20
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Rena' Groothoofd 5
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Robo' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Siga' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Sine Labore Nihil' Grootekerksplein 4
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Speed' -
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'St. Thérèse' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Tolérance' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Transito' Bolwerk 1
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Urie' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Varna' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Vino' Nieuwstraat 12, Rotterdam
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Vitesse' Wolwevershaven 11
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Voca' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Wahu' Grootekerksplein 4
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Weststrate' Hooge Nieuwstraat 26
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Wolga' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Wopo' Reeweg Oost 115
N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Yser' Vest 57a rood
N.V. Scheepvaartonderneming 'Successeur', kantoor G. Scholtenstraat 29a, Rotterdam
N.V. Schepenexploit. Mij. 'Ideaal III' Jozef Israëlsplein 10
N.V. Sleepkaan 'Marknymph' Binnen Walevest 22
N.V. Sleepschip 'Clasina' Vest 57a rood
N.V. Sleepschip 'Eduard' Vest 57a rood
N.V. Sleepschip 'Ilse' Merwekade 34
N.V. Sleepschip 'Jo Maria' Wolwevershaven 36
N.V. Sleepschip 'Ludwig' Merwekade 34
N.V. Sleepschip 'Mataugerma' Vest 57a rood
N.V. Sleepschip 'Woutrina' Merwekade 24a
N.V. Sponzen- en Zeemleerhandel van N. Reus Pzn. Groenmarkt 25
N.V. Stikstofverbindingsindustrie 'Nederland' Kilkade 15 Zeehaven
N.V. Transport Maatschappij 'Anna Cornelia' Boomstraat 21
N.V. Transport Maatschappij 'Josephina' Vest 57a rood
N.V. Transport Maatschappij 'Petrus' Merwekade 4
N.V. Transport Maatschappij vh. A.H. van den Bosch & Zn. Merwekade 16
N.V. Transport Mij. 'Crescendo V' Wolwevershaven 11
N.V. v.h. Willem van Twist ('Osa' N.V.) Burg. de Raadtsingel 19
N.V. Vervoer Maatschappij 'Mathilde' Vest 57a rood
N.V. Vervoermaatschappij 'Adolfine' Vest 57a rood
N.V. Vervoermaatschappij 'August Thérèse' Vest 57a rood
N.V. Vloei stofmeet-Apparatenfabriek Maasstraat 20a
Nederl. Bevrachtingskantoor N.V. Burg. de Raadtsingel 5
Nederlandsche Middenstandsbank N.V. Bagijnhof 17
Pitch Pine Import Maatschappij N.V. Singel 44
Pril van Leen N.V. Gr. Spuistraat 28-30
Rackwitsz & Greven N.V. Kuipershaven 34
Rotterd. Bankvereen. N.V. Dordrecht-Sliedrecht -
Rutte's Maatschappij tot exploitatie van slijterijen N.V. Vriesestraat 108
Sandt N.V. ('Ikap' Inkoop Combinatie van Kristal, aardewerk en porselein N.V.) Voorstraat 358
Schaick's Goederenhandel N.V. Voorstraat 336
Scheeps-, Huis- en Grofsmederij v.h. Rackwitsz en Greven N.V. Kuipershaven 34
Schless N.V. Merwekade 24a
Schrijfmachines Underwood D.D. Groen's Handel Mij. N.V. Voorstraat 379
Simplus Brandbluschapparaten N.V. Vischstraat 6
Spapens' Schoenenmaatschappij Mesco N.V. Voorstraat 232
Stadsdienst E.D.A.D. N.V. (Dir. G.F. Dirkzwager) Wieldrecht E165
Stereo Beschuit- en Koekfabriek N.V. Valk 7
Stikstofbindingsindustrie 'Nederland' N.V. Kilkade 15, Zeehaven
Struijs en Zn. N.V. Vrieseweg 16
Timmer- en Meubelfabriek 'Dordrecht' N.V. Matena'spad 26
Transportmaatschappij 'Prima' N.V. Groothoofd 3
Twentsche Bank N.V. Wijnstraat 139
Vereenigde Goederenhandel N.V. Wijnstraat 87
Verf- en Lakfabrieken Derks' N.V. Prinsenstraat 7
Waalwijk van Doorn & Zonen N.V. Aardappelmarkt 5 Filialen Voorstraat 197, Dubbeldamscheweg 555
Wees & Co. N.V. Bomkade 13
Wolff N.V. Vest 2
Zaanlandsche van 1845 N.V. Wijnstraat 108-116

Laatst gewijzigd: 2005 / januari 2006