Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Nalatenschap kunstschilder Roland Larij (1855-1932)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2697 (notaris B. Kuipers; akte 13837)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap kunstschilder Roland Larijakte 2 maart 1933

AKTE 13.837

Den tweeden Maart negentienhonderd drie en dertig, heb ik Bartholomeus Kuipers, Notaris
resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de Heeren: Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen,
candidaat-notaris en Gerrit Hartstra, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, en beiden als getuigen,
mij bevonden te Dordrecht ten sterfhuizen van na te noemen overledene aan de Wijnstraat nommer 89 [nu: Wijnstraat 141/143],
teneinde aldaar, zoo tot bewaring der rechten van partijen als van ieder ander die daarbij belang mocht hebben,
over te gaan tot een getrouwe beschrijving van al hetgeen behoort tot- of betrekking heeft op de nalatenschap van de Heer ROLAND LARY.
Geschiedende deze boedelbeschrijving ten verzoeke van:

1. Mejuffrouw JOHANNA HEILTJE LARY, particuliere, wonende te Dordrecht, Lenghenhof 24;
2. den Heer JAN LARY, kunstschilder, wonende te Koudekerken (Zeeland)
3. den Heer GUSTAAF ADOLF TIMMLER, kassier ten kantore van den Gemeente-Ontvanger te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van provioneel-bewindvoerder over den Heer CHRISTIAAN LARY, verpleegde te Loosduinen,
als zoodanig benoemd door de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage, bij beschikking van den 19de Januari 1933;
4. den heer HENDRIK LARY, arts, wonende te Ruinerwold (Drenthe)
5. Mejufrouw JOHANNA CATHARINA MARIA LARY, kunstschilderes, wonende te Dordrecht, Voorstraat 153rood;
6. Mejuffrouw CATHARINA MARIA JOHANNA LARY, violiste, wonende te Dordrecht, Voorstraat 153rood;

van welke requiranten hierbij tegenwoordig zijn: sub 1-2-4-5 en 6 en Anthony Gerrit Jan de Moree, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als gemachtigde van genoemden Heer Timmler.
Hiertoe vooraf te kennen gevende:
De Heer Roland Lary, in leven kunstschilder, gewoond hebbende te Dordrecht is aldaar overleden drie en twintig December 1932 - zonder achterlating van uiterste wilsbeschikkingen.
De erflater ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, is overleden zonder achterlating van erfgenamen in de rechte lijn.
Ingevolge de regelen bij wettelijke erfopvolging geldend heeft de overledene tot zijn eenige en algeheele erfgenamen zijner nalatenschap nagelaten:
zijn zuster - de requirante sub 1 voor een/derde gedeelte
zijn beiden neven - de requirant sub 2, alsmede de Heer Christiaan Lary sub 3 genoemd, kinderen van erflaters vooroverleden broeder den Heer Christiaan Lary, ieder voor een/zesde gedeelte
zijn neef en nichten de requiranten sub 4-5 en 6 voorgenoemd, kinderen van erflaters vooroverleden broeder Johannes Lary, ieder een/negende gedeelte
Bij verklaring, uitgebracht ter Griffie der Arrondissements-rechtbank te Dordrecht twintig Februari 1933 hebbende de requiranten zich beraden oment het aanvarden dezer nalatenschap, van welke verklaring een afschrift aan dit proces-verbaal is vastgehecht.
De opgave en aanwijzing voor deze boedelbeschrijving zal geschieden door Mejuffrouw LENA WILLEMINA BEZEMER, huishoudster, wonende te Dordrecht, als sedert het overlijden in het bezit en de bewaring der goederen verbleven en die beloofd heeft alles te goeder trouw te zullen opgeven, indachtig aan den eed, door haar bij het sluiten dezer boedelbeschrijving, in handen van mij notaris, af te leggen.
De waardeering der roerende lichamelijke goederen is geschied door den heer Antonie Mak van Waay, makelaar, wonende te Dordrecht,die deze waardeering heeft gedaan geheel volgens aanwijzing en opgave van de requirante-aangeefster, op den eed, bij de aanvaarding zijner bediening als makelaar afgelegd en die van deze taxatie een rapport heeft uitgebracht, waarin bedoelde goederen specifiek zijn omschreven, welk rapport aan dit proces-verbaal is vastgehecht.
En is vervolgens tot deze beschrijving overgegaan, als volgt:

1. Roerende Lichamelijke goederen:

Artikel 1. Ten sterfdage aanwezig, zooals gemeld gewaardeerd door den heer Antonie Mak van Waay, van welke taxatie blijkt uit een rapport, aan dit proces-verbaal vastgehecht, waarin de getaxeerde goederen specifiek zijn omschreven en door hem gewaardeerd op een totale som van f 7527.90.

II. Onroerend Goed.
Artikel 2. Het huis met erf en tuin, staande en gelegen te Dordrecht aan de Wijnstraat, plaatselijk geteekend nommer 89 [nu: Wijnstraat 141/143], kadastraal bekend Gemeente Dordrecht Sectie F nommers 1589 en 1824, samen groot twee aren zes en vijftig centiaren.
In eigen gebruik.

III. Vorderingen.
Artikel 3. wegens achterstallige ouderdomsrente, alhier uitgetrokken voor Memorie
terwijl de overledene tengevolge van zij overlijden een uitkeering krijgt voor vrijwillige ouderdomsverzekering ten bedrage van f 100,-

IV. Effecten.
Artikel 4. Een premie obligatie Hongaarsche Hypotheekbank, nominaal groot 100 gulden, Serie 2079 nommer 11. Losbaar 15-2-1924.
Artikel 5. Twee een/twintigste aandeel, ieder nominaal groot zestig gulden in de Naamlooze Vennootschap Mijnbouw Maatschappij Odin te Amsterdam nommer 469 onderdeel nommers 7 en 8.
Artikel 6. Twee premie obligatien Stad Amsterdam leening 1874, ieder nominaal groot 100 gulden, Serie 16396 nommer 6 en serie 15328 nommer 8, rentende drie ten honderd per jaar, per een Januari.Juli, met de coupons verschenen een Juli 1932 en volgende.
Artikel 7. Zes premieloten Stad Antwerpen leening 1903 ieder nominaal groot eenhonderd francs, Serie 2410 nommers 11 en 10, serie 7185 nommer 20, Serie 7048 nommers 18-19 en Serie 5203 nommer 1.
rentende twee ten honderd per jaar per een Juni.
Artikel 8. Vier en veertig premieloten Stad Antwerpen leening 1887, ieder nominaal groot eenhonderd francs, Serie 55653 nommer 8 - Serie 11862 nommers 25-11-23-21-13-24-22 - Serie 65874 nommer 23 - Serie 64061 nommers 9-12-8 Serie 19053 nommers 8-9 - Serie 25389 nommer 7 Serie 58907 nimmer 20 - Serie 32684 nommer 23 - Serie 8529 nommers 22025 - Serie 55569 nommer 1 - Serie 49091 nommer 24 - Serie 7031 nommer 24 - Serie 44775 nommer 16 - Serie 51 nommers 16-17 - Serie 25267 nommer 1 - Serie 61126 nomer 19 - Serie 9073 nommer 2 - Serie 67731 nommer 3 - Serie 62975 nommer 21 - Serie 53813 nommer 4 - Serie 25892 nommer 2 - Serie 5187 nommer 8 Serie 32411 nommer 15 - Serie 1412 nommer 24 - serie 65829 nommer 21 - Serie 61448 nommer 21 - Serie 7569 nommer 3 - Serie 72154 nommer 6 - Serie 17844 nommer 23 - Serie 4268 nommer 5 - Serie 65556 nommer 17 - Serie 17418 nommer 18 - Serie 526 nommer 11.
rentende twee en een/half ten honderd per jaar, per twee Januari.
Artikel 9. Drie loten Noord-Hollandsche Vereeniging Witte Kruis, ieder nominaal groot tien gulden, Serie 4241 nommer 48; Serie 4243 nommer 48, Serie 4245 nommer 48.
Artikel 10. Twee premieloten Bevilacqua la Masa, ieder nominaal groot tien Lires, serie 16862 nommer 60 en Serie 16879 nommer 26.
Artikel 11. Drie Congoloten ieder nomiaal groot een honderd francs Serie 6626 nommer 17 - Serie 18470 nommer 13 en serie 18472 nommer 5.
Artikel 12. Een lot groot vijf en twintig francs nommer 18844 der Exposition Universelle de 1889.

V. Contanten.
Artikel 13.
Te sterfdage aanwezig contanten achthonderd zes en tachtig gulden negen en twintig cent, f 886,29

terwijl na het overlijden is voldaan een voor het overlijden verkochte schilderij, waarvan de zuivere opbrengst bedroeg vijf en tachtig gulden, f 85,-

Vreemde bankbiljetten ter waarde van, nihil
zooals na onderzoek bij de Twentsche Bank is gebleken.

Omtrent de in de taxatiebiljet vermelde schilderijen verzoekt de aangeefster Mejuffrouw Bezemer het navolgende in dezer acte van boedelbeschrijving op te nemen:
1. Van den Heer R.W. Kennedy te Bergen-op Zoom is een bericht ontvangen dat door hem op tien October 1929 in bruikleen is gegeven aan den Heer Roland Lary een olieverf-landschapstudie;
2. Van den Heer C.A. Milatz, Singel 233 te Dordrecht is een mededeeling ontvangen dat in de nalatenschap van den Heer Roland Lary zich bevindt een aquarel van Victor Bauffe, aan beide kanten beschilderd met hetzelfde onderwerp, te weten twee figuren werkzaam op het land. Deze aquarel werd door den Heer Milatz aan den Heer Lary afgestaan en zou de Heer Milatz daarvoor wat oud tinwerk ontvangen.
Dit is tot nu toe niet geschied. Het tinwerk zou een waarde van ongeveer dertig gulden vertegenwoordigen. Daar en boven deelde de Heer Milatz mede drie stoelen, twee kasten, glaswerk en eenig oud tin bij den Heer Lary te hebben gekocht en betaald. Deze voorwerpen zijn hem ook geleverd, met uitzondering van één stoel, die destijds nog moest worden gebruikt voor het schilderen van een interieurtje.
3. in de nalatenschap zouden ook gevonden moeten worden waardevolle Ethnographica. Deze zouden het eigendom zijn van den Heer Bas Veth te Parijs;
4. In de nalatenschap is gevonden en schilderijtje voorstellende een herfstochtend in Heeze van de hand van den Heer Willy Sluiter Marlot 's Gravenhage. De Heer Roland Lary heeft dit schilderstukje steeds bestemd voor het Dordrechtsch Museum;
5. Eveneens zal onder de nalatenschap gevonden worden een schilderij voorstellende de moeder van freule Reigersman. Dit portret was onder berusting van den Heer Lary om te worden bijgewerkt.
Ook moet eigendom zijn van freule Reigersman de gramophone met zes platen, twee japansche potten en eenige kleine schilderijen;
6. Het portret van Mevrouw Boonen - dat gereed stond ter verzending - moet worden opgezonden.
7. De overledene genoot een jaarlijksche toelage uit een Laryfonds. Daarvoor moest jaarlijks een schilderij van de hand van den overledene worden afgestaan. Dit moet over 1932 nog geschieden.
8. De overledene heeft geschilderd het portret van Mejuffrouw de Weduwe Veerman (aan tafel zittend met Mejuffrouw Bezemer). Dit portret is niet geheel af. Mejuffrouw Veerman is gestorven en na haar dood heeft (de Heer Lary dit portret beloofd) Mejuffrouw Bezemer dit portret ter inzage geven aan de dochter van Mejuffrouw Veerman, Jannetje Veerman gehuwd met M.G. [Martinus Gerrit] Ponsen, Sint Jorisweg 6 te Dordrecht. Dit portret is thans bij genoemden Ponsen.

Meerdere baten zijn de aangeefster niet bekend, terwijl zij verklaart dat de nalatenschap ten sterfdage belast was met de navolgende schulden:

aan Doctor W.C. Meiss, chirurg te Dordrecht wegens geleende gelden in hoofdsom bedragende f 3.000
rentende vijf ten honderd per jaar, te voldoen halfjaarlijks op een April en een October,
een en ander krachtens schuldbekentenis met hypotheekstelling 30 September 1932 voor notaris P.J. Sigmond te Dordrecht verleden;

Mejuffrouw Bezemer voornoemd, negenhonderd gulden, wegens achterstallig loon plus bedongen rente en driehonderd gulden geleend geld, zonder beding van rente.

J.G. Bettenelli te Dordrecht, vier gulden zestig cent Zegge f 4,60
Gebroeders Kes te Dordrecht, vijf gulden, f 5,-
Bosman en Co Kooymans brandstofhandel te Dordrecht zes en twintig gulden tien cent, f 26,10
Abonnement Het Nieuws van den Dag, een gulden vijf en negetig cent, f 1,95
Kluit en van de Ven te Dordrecht, twintig gulden zeventig cent, f 20,70
A.K. Mulders, smid te Dordrecht, dertig gulden veertig cent, f 30,40
terwijl de begrafeniskosten voor zoover bekend hebben bedragen tweehonderd zes en negentig gulden een en vijftig cent, f 296,51
Straatlasten over 1932, negen en twintig gulden zeven en tachtig cent, f 29,87
brandverzekering Maatschappij 'Holland, vijf gulden tachtig cent, f 5,80
Meerdere schulden alhier uitgetrokken voor, Memorie

Mejuffrouw Bezemer voornoemd, deelt alsnog mede:
1. dat alsnog is gevonden een gouden tiengulden stuk;
2. dat aan Doctor A. van Aardenne te Dordrecht moeten worden betaald diverse rekening wegens verleende geneeskundige hulp. Vóór het overlijden van den Heer Lary is overeengekomen dat voor de betaling dier rekeningen een bepaald aangewezen schilderij zal wroden in betaling gegeven.

Niets meer te beschrijven of opgegeven zijnde hetgeen in deze boedelbeschrijving behoort te worden opgenomen of vermeld, heeft de aangeefster in handen van mij notaris den eed afgelegd, dat zij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft noch weet, dat iets verduisterd is van hetgeen tot de onderwerpelijke nalatenschap behoort, waarna de geoederen zijn verbleven in bezit van haar aangeefster onder belofte een en ander te zullen opleveren daar en aan wien zulks zal behooren te geschieden.
"Van gemelde machtiging blijkt uit een onderhandsche acte van volmacht welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten bijke daarvan door allen geteekend te zijn aan dit proces-verbaal is vastgehrecht."
Doorgehaald op bladzij drie in regel negen en twintig vier woorden en daarvoor in de plaats gesteld de vier woorden: "vijfhonderd zeven en twintig"; doorgehaald op bladzij acht in de regels drie en vier zes achtereenvolgende woorden en dar voor in de plaats gesteld de zeven woorden "Mejuffrouw Bezemer dit portret ter inzage gegeven".
En is van al het vorenstaande door mij notaris opgemaakt dit proces-verbaal, hetwelk in minuut is verleden, ten tijde en ter plaatse als voorschreven, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn. En is dit proces-verbaal onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

J.H. Larij, Jan Larij, C.M.J. Larij, H. Larij, Joh.C.M. Larij, A.G.J. de Morée, L.W. Bezemer, G. Hartstra, Vergroesen, B. Kuipers, notaris;

Laatst gewijzigd: september 2019.