Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Scheiding nalatenschap Hendrik van der Kloet Barendszoon (1878)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2054 (notaris v.d. Noorda)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Scheiding nalatenschap Hendrik van der Kloet Barendszoon (1878)akte 26-03-1878 (akte 642) v.d. Kloet-Vleesman

AKTE 642 (inventaris; 26-03-1878)


(Dordrecht, kadastrale kaart ca 1832, sectie H nrs. 961 en 955)(Voorstraat/Scheffersplein, 1888-1892 (beeldbank Dordrecht 552_20476)
(Voorstraat/Scheffersplein, 1908-1912 (beeldbank Dordrecht 552_314857);
NB. Dordrechtsche Courant 9-5-1876: 'Verhuisd: H. van der Kloet Bz aan het Scheffersplein van C1603 naar C1606';
NB. Voorstraat C1602 boekhandel van Braam Blussé, aan het Scheffersplein;


Den 26sten Maart des voormiddags ten negen ure
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:
Mejuffrouw Bastiana Vleesman, zonder beroep wonende te Dordrecht, weduwe van den Heer Hendrik van der Kloet Barendszoon, in leven meester kleermaker gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden den vierden Januari dezes jaars, vooreerst: als met gemelden haren overleden echtgenoot in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd geweest en ten tweede: als erfgename voor het beschikbaar gedeelte, zijnde vijfzesden der nalatenschap van wijlen haren gemelden echtgenoot, krachtens zijn uitersten wil den 28sten September 1863 door en ten overstaan van Jan Jacob Blussé Junior, notaris residerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van getuigen verleden, na den dood des erflaters geregistreerd.
En den Heer Barend van der Kloet, zonder beroep wonende te Dordrecht, vader van voornoemden overleden Heer Hendrik van der Kloet Barendszoon, als erfgenaam voor zijn wettelijk erfdeel of legitieme portie, zijnde een zesde gedeelte der nalatenschap van wijlen zijn zoon den Heer Hendrik van der Kloet Barendszoon voornoemd.
Zijn de comparanten aan mij Notaris bekend.
Heb ik Meester JAN WILLEM VAN DER NOORDAA, notaris ter standplaats Dordecht, mij bevonden ten woonhuize van de comparanten Mejufvrouw Bastiana Vleesman voornoemd te Dordrecht aan de Voorstraat geteekend C1606. En ben ik aldaar in tegenwoordigheid van Simon Vermeer, kantoorbediende en Jacobus van der Hoeven, boekdrukker, beide wonende te Dordrecht, en aan mij Notaris bekend als getuigen.

Tot bewaring der regten van partijen en van een ieder die daarbij belang mogt hebben, overgegaan tot het opmaken van eene beschrijving der baten en lasten, uitmakende de wettelijke gemeenschap van goederen van de eerste comparante, Mejufrouw Bastiana Vleesman en haar overleden echtgenoot den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon voornoemd en waarin begrepen is de nalatenschap van den laatstgemelden, volgens aanwijzing en opgaaf van de eerste comparante Mejuffrouw Bastiana Vleesman, als voor deze boedelbeschrijving in het bezit dier goederen geweest zijnde.

Zullende de waardering der roerende goederen geschieden door den Heer Antonie Mak, schatter wonende te Dordrecht, mede ten deze tegenwoordig door de belanghebbende daartoe als deskundige benoemd en hebben de comparanten, deskundigen en getuigen, welke alhier aan mij notaris bekend zijn, met mij Notaris onmiddellijk na voorlezing alhier getekend.
Wed. H. v.d. Kloet, B. van der Kloet, A. Mak, S. Vermeer, J. van der Hoeven, J.W. van der Noordaa

Alsnu overgaande tot de boedelbeschijving en waardering der roerende goederen hebben wij bevonden:

Op den Zolder
 • Een kousendrooger, gewaardeerd op f 1,50
 • Negen kleerstokken, op f 1,20
 • Een uitrektafel f 1,60
 • Twee stoelen en kleerbak op f 0,80
 • Twee schraagjes op f 0,40

 • Op de Boven voorkamer
 • Een mahonie speeltafel, op f 6,-
 • Zes stoelen met stroozitting, op f 5,-
 • Een tochtscherm op f 12,-
 • Een spiegel in vergulde lijst op f 4,-
 • Een gazkroon op f 8,-

 • In het atelier
 • Een kachel op f 2,-
 • Een boerenbedrieger, op f 2,50

 • In de Tuinkamer
 • Een zwart houten bonheur du jour, op f 0,80
 • Een dito canapé, op f 45,-
 • Een dito theetafel, op f 35,-
 • Een tafelkleed, op f 6,-
 • Een pianino, op f 100,-
 • Een gegoten haard, op f 15,-
 • Een turfbak en kolenemmer, op f 4,-
 • Een spiegel in vergulde lijst, op f 75,-
 • Twee schilderijen naar Cuyp, op f 60,-
 • Twee Schilderijen door de Klerk, op f 0,30
 • Een schilderij door Carlebur, op f 25,-
 • Een schilderij op f 20,-
 • Een klok met speelwerk op f 25,-
 • Een zwart houten speeltafel op f 10,-
 • Een eiken theetafel op f 6,-
 • Een bloemtafel op f 8,-
 • Een kleed op den vloer op f 50,-
 • Een pendule op f 36,-
 • Een pleistergroep op f 1,-
 • Overkleeden en kleine kleedjes op f 10,-
 • Een papiermand op f 1,50
 • Een koperen doofpot op f 5,-
 • Een speeldoos op f 25,-
 • Twee stel gordijnen voor de glazen op f 24,-
 • Vijf diverse karaffen op f 3,-
 • Elf madera glazen op f 1,50
 • Elf likeurglazen op f 1,20
 • Zes wijnglazen op f 0,80
 • Twee compottes en vier glaasjes op f 1,50
 • Twee plated presenteertrommels en blaadjes op f 8,-
 • Een Japansch blaadje en twee doosjes op f 2,50
 • Twaalf porceleinen kopen en bakken op f 2,-
 • Twaalf dito koppen en bakken op f 1,50
 • Twaalf dito gebakbordjes op f 1,20
 • Een Japansch blaadje en trekpot op f 2,-
 • Een houten bak en twee bloemmandjes op f 0,80
 • Een Schildpadden lepeldoosje op f 5,-
 • Vier en twintig vingerdoekjes op f 5,-
 • Een fichesdoos met fiches op f 1,50
 • Een Sigarenkastje en albumdrager op f 2,-
 • Twee bloempotten op f 1,20
 • Een gazkroon, op f 18,-

 • In de Slaapkamer
 • Zes tafellakens, op f 6,-
 • Detig servetten, op f12,-
 • Vier en twintig linnen kussensloopen, op f 7,-
 • Twaalf kleine dito, op f 1,60
 • Zes kussensloopen, op f 1,-
 • Tien handdoeken, op f 1,50
 • Elf keukenhanddoeken op f 1,50
 • Vier baddoeken op f 0,80
 • Twaalf linnen bedlakens op f 18,-
 • Acht katoenen dito op f 5,-
 • Een beddepeluw en twee kussenszakken, op f 3,50
 • Twee tafelkleeden, op f 1,50
 • Twee muilen, op f 1,-
 • Een wollen deken en sprei, op f 7,-
 • Twee koffers, op f 4,-
 • Twee stel gordijnen, op f 10,-
 • Twee stel dito voor de glazen, op f 2,50
 • Een bedkastje, op f 6,-
 • Een spiegel in vergulde lijst op f 3,50
 • Een bloemtafel op f 1,-
 • Een canapé, op f 6,-
 • Een vouwtafel, op f 3,-
 • Een mahoniekabinet op f 0,80
 • Een dito bedkastje op f 3,50
 • Vijf stoelen en feauteuil op f 5,-
 • Een geverwd ledikant met behang op f 20,-
 • Een kapok bed en twee kussens op f 8,-
 • Een bed, peluw en twee groote en twee kleine kussens op f 65,-
 • Twee wollen en twee katoenen dekens op f 12,-
 • Een gebreide sprei op f 2,50
 • Een antieke kast op f 16,-
 • Een porcelein kastje en eenige boeken op f 12,-
 • Een karpet op f 3,-
 • Een dito op f 3,50
 • Een armstoel op f 0,50
 • Twee beelden op een gulden, f 1,-
 • Twee oleagraphienen op f 2,-

 • In de Kleine Slaapkamer
 • Een geverwd ledikant met behang op f 10,-
 • Een bureau op f 8,-
 • Een bedtafel op f 0,40
 • Een Spiegel op f 0,60
 • Een uittrektafel op f 2,-/li>
 • Twee stoelen op f 0,60
 • Eenige oude gordijnen op f 8,-/li>
 • Een doos met lapjes fluweel f 0,50
 • Een sprei op f 2,50
 • Een wollen deken op f 1,-
 • Zeven borstels op f 1,50
 • Een theeblad op f 0,80
 • Twee lampen op f 3,-
 • Een boekenhanger op f 1,-
 • Twee porceleinen potjes op f 2,50
 • Een koperen haardstel op f 3,50
 • Een bijbel op f 2,50
 • Een omslagdoek op f 1,50
 • Een kleed op den vloer op f 1,80
 • Twee prenten achter glas op f 4,-
 • Een ledikant met toebehooren op f 18,-
 • Een spiegel op f 1,50
 • Een kleed op den vloer op f 1,-
 • Een looper op f 3,-

 • In de Meidenkamer
 • Een bedtafel en spiegel op f 0,60
 • Een ledikant met toebehoren op f 15,-
 • Een waschtafel op f 2,-

 • In de Huishoudkamer
 • Een kamferkist op f 4,-
 • Een mahonie secretaire op f 40,-
 • Een dito canapé op f 20,-
 • Een gegoten kachel en toebehooren, op f 6,-
 • Een mahonie hangoortafel, op f 5,-
 • Een boekenhanger en eenige boeken, op f25,-
 • Een filtereer op voet, op f 3,-
 • Een kleed en karpetten, op den vloer op f 3,-
 • Zes Weener stoelen, op f 10,-
 • Een penanttafel, op f 4,-
 • Een medaillon, op f 8,-
 • Een gazornament op f 2,-
 • Een pendule op f 20,-
 • Een inktkoker op f3,-
 • Gordijnen voor de glazen op f4,-
 • Een koperen stoof op f 1,-
 • Twee prenten achter glas op f 6,-
 • Een sigarenstel en kleinigheden op f 0,80
 • Een olie en azijnstel op f 1,20
 • Een zuurstel op f 3,-
 • Acht bierglazen op f 0,60
 • Eenige diverse glazen op f 0,80
 • Twee Japansche blaadjes op f 1,-
 • Twee trommels, op f 1,-
 • Twee blaadjes en blikwerk, op f 0,80
 • Een koffiekan en molen op f 1,60

 • In de Slaapkamer.
 • Een mahonie waschtafel op f 3,-
 • Twee emmers op f 1,50
 • Een ledikant met toebehoren op f 65,-
 • Twee oleographien in lijst op f 4,-
 • Een mahonie linnenkast op f 28,-

 • In den gang.
 • Een hertenkop en f 1,50
 • Een vogel en kooi op f 0,80

 • In de plaats.
 • Een tob en droogrek op f 1,50

 • In de Keuken.
 • Een fornuis, op f 20,-
 • Een koperen glazenspuit, op f2,-
 • Een klokje, op f 1,50
 • Twee doofpotten, op f 1,20
 • Twee stoelen en een stoof op f 0,60
 • Twee emmers en en tijl op f 1,-
 • Een filtereer op f 0,80
 • Eenig wit aardewerk op f 1,50
 • Een mandje met lepels, messen en vorken op f1,-
 • Een koperen pan met deksel op f2,-
 • IJzeren potten en pannen op f 3,-
 • Een koperen vijzel en stamper, op f 1,80
 • Twee dito ketels, op f 2,50
 • Een tulbandsvorm, op f 1,-
 • Eenige matten op f 2,-

 • In de Kamer achter den Winkel.
 • Een voltaire op f 12,-
 • Een mahonietafel op f 4,-
 • Een naaimachine op f 20,-
 • Een tafelkleed op f 1,20
 • Een dientafeltje op f 0,60
 • Een gazkachel op f 2,50
 • Een spiegel in vergulde lijst op f 6,-
 • Drie prenten achter glas, op f 6,-
 • Een brandkast, op f 40,-
 • Een karpet op f 2,50
 • Vier dekschalen op f 2,-
 • Achttien borden op f 1,20
 • Eenig wit aardewerk op f 2,50
 • Twee botervlootjes, op f 0,60
 • Een waterkaraf, op f 1,-
 • Zeven pronkglazen, op f 2,-
 • Een schildpadden theekistje, op f 3,-
 • Een dito lepeldoosje, op f2,-
 • Een plated trekpot en comfoort, op f 1,50
 • Een porcelein thee en koffieservies, op f 5,-
 • Een plated koffiefiltereer op f 2,50
 • Twee chocolaadketels op f 1,-
 • Twee flacons en twee vaasjes, op f 1,20
 • Een gazornament op f 3,-

 • Nog in de Huishoudkamer.
 • Twaalf handdoeken op f 2,50
 • Twee tafelkleeden op f 1,50
 • Tien servetten op f 4,-
 • Twaalf vingerdoekjes op f 2,-
 • Eenige thee- en andere doeken op f2,-
 • Een schrijfedsfette(?), op zes gulden, f 6,-
 • Een Japansche fichesdoos op f 5,-
 • Een dito theekist op f 3,-
 • Zes borstels op f 2,50
 • Drie toneelkijkers op f 6,-
 • Eenig band op f 1,50
 • Drie stoven op f 0,80

 • Goud en Zilver.
 • Zes Zilveren lepels en vorken, tweede gehalte weegende zeven hektogram op 56 guldens, f 56,-
 • Zeven dito lepels en zes vorken, tweede gehalte, wegende zeven hektogram zes dekagram op f 61,-
 • Een dito soeploepel, tweede gehalte wegende een hektogram zes dekagram vier gram, op f 12,50
 • Twaalf dito theelepeltjes, eerste gehalte, wegende een hektogram een dekagram op f 10,-
 • Twee dito sauslepels tweede gehalte wegende vijf dekagram vijf gram op f 5,-
 • Een dito suikerstrooijer, tweede gehalte, wegende twee dekagram vijf gram, op f 1,80
 • Twee dito vleeschvorkjes en twee lepeltjes, tweede gegalte wegende drie dekagram twee gram op f 2,50
 • Twee dito vleeschvorkjes met beenen heften, tweede gehalte, op f 1,50
 • Een dito vischspaan met houten heft, tweede gehalte op f 14,-
 • Een dito theebus en schepje, tweede gehalte, wegende twee hektogram zeven dekagram op f 22,-
 • Twaald dito theelepeltjes, thee- en suikerschepje tweede gehalte, wegende een hektogram vijf dekagram op f 12,50
 • Een saladeschaar met zilver tweeded gehalte op f 1,50
 • Een cristallen mosterdpot tweede zoutvaten, en peperbus met zilver, tweede gehalte op tien gulden, f 10,-
 • Drie porceleinen aschbakjes met zilver tweede gehalte op vier gulden, f 4,-
 • Een aschbakje met zilver, tweede gehalte, op f 2,-
 • Een inktkoker met zilver, tweede gehalte op f 1,50
 • Een peper- en zoutstel met zilver, tweede gehalte op f 4,50
 • Een Suikermandje met zilveren hengel, tweede gehalte op f 4,-
 • Twee glazen presenteerdoozen met zilver tweede gehalte op f 6,-
 • Een gouden remontoir ancre horlogie vierde gehalte op f 60,-
 • Een dito remonteir ancre horlogie, vierde gehalte op f 55,-
 • Een dito dames savonet vierde gehalte op f 28,-
 • Een dito dames cilinder horlogie vierde gehalte op f 16,-
 • Een dito broche met steen, derde gehalte, op f 3,50
 • Twee dito oorbellen met steenen, derde gehalte, op f 4,-
 • Twee manchetknoopen met goud, derde gehalte, op f 1,-
 • Een granaten ketting met goudslotjes, tweede gehalte, op f 2,-
 • Een gouden horlogieketting, vierde gehalte, wegende drie dekagram twee gram, op f 28,-
 • Een dito horlogieketting, vierde gehalte, wegende drie dekagram, op f 26,-
 • Een dito halsketting, tweede gehalte wegende twee dekagram drie gram, op f 23,-
 • Een dito broche, derde gehalte, wegende zes gram f 5,-
 • Een horlogiehaak met goud, derde gehalte op f 1,50
 • Een horlogiesleutel met goud, vierde gehalte op f 1,60
 • Twee gouden oorbelletje met granaat, tweede gehalte op f 1,20
 • Vijf dito ringen en haakje vierde gehalte wegende vijf gram op f 4,-
 • Vier dito ringen met steenen, derde gehalte op f 3,50
 • Een dito medaillon met haarwerk, vierde gehalte op f 1,80
 • Een zilver verguld medaillon op f 1,-
 • Een zilver cilinder horlogie tweede gehalte op f 6,-
 • Twee gouden oorknoppen met juweel derde gehalte op f 32,-
 • Twee dito ringen met dito, derde gehalte op f 26,-
 • Twee zilveren manchetknoopen met dito, tweede gehalte op f 10,-
 • Twee gouden hemdknoopjes met dito, derde gehalte op f 8,-
 • Eenige kleine juweeltjes op zes gulden, f 6,-
 • Een flacon met gouden dop, vierde gehalte op f 6,-
 • Drie stuks oud zilver, eerste gehalte wegende drie dekagram vijf gram op f 3,-
 • Een zilveren knop met beursje tweede gehalte op f 1,40
 • Zes stuks zilveren munten en dop, tweede gehalte, wegende twee dekagram zeven gram op f 1,50
 • De mans odner- en bovenkleeren op f 80,-
 • De Vrouwen onder- en bovenkleeren op f 60,-

 • In den tuin.
 • Eenige matten op f 2,-
 • Een waschmand en zak op f 1,60
 • Een kruiwagen op f 4,-
 • Twee stoelen en een tafel op f 3,-
 • Twee vazen op voeten op f 4,-
 • Een huistrap op f 2,50
 • Een kleerknaap op f 1,20
 • Een kuikenran op f 3,-
 • Een vuilnisbak op f 0,50
 • Een tochtscherm op f 2,-
 • Een stortbad op f 3,-
 • Vijf kippen en een haan op f 4,-

 • Nog op het portaal.
 • Twee kleerkasten op f 10,-
 • Een mand op Een gulden twintig cent f 1,20

 • Goederen behorende tot de zaak.
  Op de Werkkamer.
 • Een potkachel op f 2,-
 • Zeven persijzers en planken op f 3,50
 • Een tafel op schragen op f 1,50
 • Een kist met caroussettingen op f 2,-
 • Een winkelkastje op f 1,-
 • Een jas op f 10,-

 • Op de Costume kamer.
 • Vijf rokken op f 5,-
 • Achttien jassen op f 20,-
 • Twee broeken, Twee jassen en vijf vesten op f 6,-
 • Drie en dertig diverse sabels en degens op f 45,-
 • Acht pistolen op f 6,-
 • Vier paar larzen op f 7,50
 • Eenige houten zwaarden op f 1,50
 • Vijf sabels op f 6,-
 • Zes houten geweeren en blikken voorwerpen op f 3,-
 • Eenige blikken harnassementen op f 4,-
 • Twee degens en een dolk op f 2,50
 • Veertien chacots op f 1,-
 • Vijf sabels op f 5,-
 • Een en vijftig hoeden op f 4,-
 • Achttien tricotbroeken op f 10,-
 • Elf pieken op f 1,-
 • Zes wandelstokken op f 1,20
 • Drie vaandels op f 3,-
 • Eenig lederwerk voor weerbaarheid op f 5,-
 • Een doos met caroussel costumes op f 3,-
 • Twee doozen met veeren op f 4,-
 • Een doos met sneeuwsokken op f 2,-
 • Twee vlaggen op f 5,-
 • Drie wimpels op f 3,-
 • Drie lappen katoen op f 2,50
 • Een doos met veeren op f 8,-
 • Kruidhorens en kwasten op f 1,-
 • Vier en veertig diverse hoeden op f 3,-
 • Veertien hoeden op f 1,50
 • Vijf Steeken en randsel op f 1,20
 • Twee kisten met oranjeartikelen op f 5,-
 • Een doos met waaijers en ornamenten op f 1,50
 • Vijf en twintig lappen stof inhoudende honderd negen en dertig meter op f 40,-
 • Twee parasols op f 0,80
 • Dertien doosjes met koralen kwasten en ornamenten op f 3,-
 • Eenige knoopen op f 1,-
 • Twee fourageres op f 4,-
 • Vijf doozen met agrement chenille en damesmutsen op f 3,50
 • Drie doeken op f 2,50
 • Drie pakken lappen en tule op f 3,-
 • Een lap gaas op f 1,20
 • Een doos met épauletten en gibernes op f 2,50
 • Een doos met épauletten op f 1,50
 • Een doos met vier lappen pluus op f 3,50
 • Een pak doeken en dassen op f 2,-
 • Zeven pelsen, op f 500,-
 • Zeven en dertig gekleurde tricots, op f 12,-
 • Negen en veertig paar katoenen kousen op f 5,-
 • Veertien paar zijden dito op f 4,-
 • Een doos met vergulde knoopen op f 3,-
 • Vier paar laarzen en schaften op f 4,-
 • Zes en twintig paar schoenen op f 4,50
 • Vijf en twintig buksen en geweeren op f 18,-
 • Twee buksen op zes gulden, f 6,-
 • Drie beeren- en drie apenpakken, op f 3,-
 • Een vlag, op f 4,-
 • Drie mansrokken, op f 9,-
 • Veertien plaids, op f 60,-
 • Vijftien mutsen met bont, op f 22,50
 • Achtenveertig konijnenvellen op f 36,-
 • Honderddertig dito op f 65,-
 • Zes en dertig ottervellen op f 24,-
 • Een kist met drie damescostumes op f 12,-
 • Een kist met eenige diverse costumes op f 20,-
 • Een kist met eenige diverse dito op f 28,-
 • Vijf vrouwenrokken op f 10,-
 • Drie jakken op f 1,50
 • Drie kasten met diverse costumes op f 120,-
 • Acht vlaggen op f 6,-
 • Drie doozen met paruiken en baarden op f 24,-
 • Twee mahoniewinkelkasten op f 6,-
 • Twee damescostumes op f 2,50
 • Een doos met hoeden en potten op f 1,50
 • Een kistje met zeventien petten op f 2,-
 • Een doos met kindercostumes op f 8,-
 • Zeven huiden op f 7,-
 • Eenige lappen tijgerhuid op f 6,-
 • Twee narrekleeden op f 20,-
 • Een plaid op f 10,-
 • Drie schapenvachten op f 6,-
 • Een tafelkleed op f 10,-
 • Een hondenkleed op f 3,-
 • Een tijgerhuid op f 10,-
 • Drie bonten voetzakken op negen gulden, f 9,-
 • Drie paar laarzen met bont op f 8,-
 • Een kist op f 2,50
 • Twintig vossenvellen op f 40,-
 • Tien kattenvellen, op f 10,-
 • Vier ottervellen, op f 16,-
 • Vijf en zeventig bunsingvellen, op f 75,-
 • Een kraag, bod, tas en vier machetten, op f 18,-
 • Vijftig konijnenvellen op f 20,-
 • Eenige lapjes astracan op f 5,-
 • Twee en twintig kattenvellen op f 16,-
 • Vijf mantels op f 8,-

 • In het Magazijn.
 • Veertien nieuwe broeken op f 56,-
 • Drie broeken en drie jassen op f 17,-
 • Zeven jassen op f 56,-
 • Zeven dito op f 42,-
 • Veertien vesten en een broek op f 18,-
 • Twee Kinderpakken op f 6,-
 • Twee Kinderjasjes op f 4,-
 • Een broek, hemd en kraag, op f 5,-
 • Twee pakken, op f 14,-
 • Vijf en twintig chambrecloaks, op f 125,-
 • Drie regenjassen, op f 12,
 • Een kinder chambreclaok, op f 2,50
 • Zeven damesmantels, op f 21,-
 • Tien winterjassen, op f 40,-
 • Twee demie saisons, op f 6,-
 • Dertien winterjassen, op f 90,-
 • Acht kapjassen op f 50,-
 • Twee zijden chambreclaoks op f 18,-
 • Een wollen deken op f 4,-
 • Vijf zijden dekens op f 50,-
 • Drie molton spreijen op f 9,-
 • Een demie saison op f 4,-
 • Vijf honderd vier en zestig overhemden op f 846,-
 • Zeven en twintig dito, op zeven en zestig gulden vijftig cent, f 67,50
 • Zes en twintig dito op f 35,-
 • Een en twintig stukjes katoendril inhoudende 824 meter op f 180,-
 • Zes en dertig meter milton op f 20,-
 • Een lap zeem op f 1,-
 • Zeven en veertig meter keper op f 14,-
 • Twee en zeventig pakjes katoen op f 72,-
 • Honderd elf meter gekleurd katoen op f 15,-
 • Zes linnen jasjes op f 6,-
 • Elf zomerjasjes op f 22,-
 • Drie linnen costumes op f 15,-
 • Vijf zomerjasjes, op f 4,50
 • Vijf stofjassen, op f 10,-
 • Zeven lustrejasjes, op f 7,-
 • Twee en twintig dito dito op f 24,-
 • Vijf linnen jasjes,, op f 4,50
 • Een linnen kinderpak, op f 1,50
 • Acht dito drilbroeken op f 12,-
 • Elf zomervesten op f 6,-
 • Een pak lapjes fluweel op f 12,50
 • Honderd zes en zestig meter gekleurd flanel op f 48,-
 • Twee en negentig meter dito dito, op f 39,-
 • Honderd vier en negentig meter met flanel, op f 140,-
 • Tachtig meter dito dito, op f 33,-
 • Vijftien meter dito dito, op f12,-
 • Dertig meter roode baai, op f 68,-
 • Honderd meter linnen op f 40,-
 • Een en vijftig meter dito op f 14,-
 • Een kist met narrentuig op f 70,-
 • Twee regenjassen op f 6,-
 • Zes kinderregenjassen en mantel op f 7,-
 • Vijf kappen op f 2,50
 • Vier en negentig meter katoen voering op f 21,-
 • Zes en zestig meter dito dito op f 30,-
 • Honderd negen en zestig meter dito dito op f 75,-
 • Honderd vijf en negentig meter dito dito op f 80,-
 • Een koetsiersregenjas op f 6,-
 • Zeventig meter voering op f 85,-
 • Vijftig meter lustre op f 18,-
 • Acht en zeventig meter Zanella op f 117,-
 • Tachtig meter dito op f 80,-
 • Veertig meter dito op f 20,-
 • Drie en twintig meter vijf decimeter matelassé op f 70,-
 • Acht en twintig meter dito op f 40,-
 • Zeven en vijftig meter dito op f 42,-
 • Veertig meter waterproef op f 60,-
 • Honderd twaalf meter dito op f 137,-
 • Negen meter dito op f 20,-
 • Zestien meter milton op f 24,-
 • Veertien lappen voor twintig broeken op f 40,-
 • Elf lappen voor negentien dito op f 48,-
 • Vijftien lappen voor 22 dito op f 40,-
 • Achttien lappen vor broeken op f 45,-
 • Zeventien lapen voor broeken op f 42,-
 • Vier coupons inhoudende vijftig meter matelassé op f 2254,-
 • Zestien meter broekstof op f 18,-
 • Negen lappen voorbroeken op f 36,-
 • Zeventien meter broekstof op f 48,-
 • Een en vijftig meter modestof op f 165,-
 • Vijf en veertig meter vijf decimeter kamgaren op f 176,-
 • Vier en twintig meter dito, op f 84,-
 • Zes en twintig meter blaauw laken, op f 57,-
 • Dertien meter vijf decimeter Engelsch laken op f 12,-
 • Drie en tachtig meter Uniformlaken op f 186,-
 • Twee en twintig meter gekleurd laken op f 50,-
 • Twintig meter linnen laken op f 29,-
 • Drie en zeventig meter Weerbaarheidslaken op f 54,-
 • Zes lappen Japonstof op f 4,-
 • Vijf beenbedekkingen op f 1,-
 • Zes en dertig meter lama op f10,-
 • Dertien meter satin de laine op f10,-
 • Zeventig meter katoenen voering op f 10,-
 • Dertien meter groen ribs op f 6,-
 • Twee honderd meter damast op f 100,-
 • Zeven en zentig meter dito op f 22,-
 • Acht en zestig meter pickée op f 15,-
 • Twee lappen rood op f 2,50
 • Honderd meter katoen op f 15,-
 • Zes en veertig meter Guttaperchastof op f 60,-
 • Zes en vijftig meter pluus op f 10,-
 • Twintig meter stof op f 5,-
 • Zes en zestig meter pluus op f 30,-
 • Twaalf meter dito op f 5,50
 • Drie en dertig meter ratiné op f 40,-
 • Negen meter dito op f 30,-
 • Dertien meter vijf decimeter flocconé op f 40,-
 • Achttien meter ratiné op f 65,-
 • Twaalf meter dito op f 14,50
 • Negen meter flocconé op f 14,-
 • Twaalf meter esquimo op f 27,-
 • Acht meter dito op f 18,-
 • Drie meter vijf decimeter dito op f 7,50
 • Elf meter ratiné op f 48,-
 • Acht meter flocconé op f 24,-
 • Veertien meter bruin esquimo op f 26,-
 • Een meter flocconé op f 0,80
 • Veertien meter ratiné op f 17,-
 • Zestien meter dito op f 40,-
 • Twintig meter grijs ratiné, op f 30,-
 • Een lapje duffel, op f 2,50
 • Twaalf meter matelasse, op f 30,-
 • Eenige lapjes pluus en andere stof, op f 6,-
 • Vijf lapjes graauw dril, op f 5,-
 • Twintig meter dito dito, op f 9,-
 • Zestien meter dril, op f 7,-
 • Een en twintig meter dito op f 7,-
 • Zeven meter dito op f 3,50
 • Zeven en dertig meter dito op f 16,-
 • Acht en dertig meter dito op f 11,-
 • Zes en twintig meter dito op f 8,-
 • Vier en zestig meter dito op f 28,-
 • Veertien meter vijf decimeter katoen op f 3,50
 • Tien meter dito op f 4,50
 • Acht en dertig meter wit dril op f 27,-
 • Een en dertig meter wit pickée op f 23,-
 • Vier en twintig meter ribs op f 6,-
 • Tien meter wit pickée op f 3,-
 • Acht meter molton op f 6,-
 • Drie en dertig meter kepenkatoen op f 8,-
 • Twee meter vijf decimeter Russische op f 2,50
 • Vier en dertig meter linnendril op f 50,-
 • Dertien meter katoen rib op f 16,-
 • Acht en dertig lappen voor vesten op f 24,-
 • Zestien meter ratiné op f 72,-
 • Twee meter flocconé op f 4,50
 • Drie meter ratiné op f 10,-
 • Drie meter dito op f 15,-
 • Vier meter vijf decimeter flocconé op f 24,-
 • Acht en twintig meter vijf decimeter gekleurd esquimo op f 84,-
 • Twee en twintig meter dito dito op f 66,-
 • Twintig meter vijf decimeter dito dito op f 60,-
 • Zes meter vijf decimeter rood ratiné op f 15,-
 • Negen meter bruin Esquimo op f 26,-
 • Twintig meter wollen voering op f 30,-
 • Tien meter dames Winterstof op f 45,-
 • Negen meter vijf decimeter flocconé op f 18,-
 • Een en veertig meter Ratiné op f 120,-
 • Zes en twintig meter flocconé op f 82,-
 • Zes meter dito op f 36,-
 • Een lapje dito op f 5,-
 • Een lapje bruin dito op f 3,-
 • Achttien meter flocconé op f 66,-
 • Zes en twintig lappen inhoudende 28 meter wollen voering op f 55,-
 • Drie laden met knoopen en gespen op f 28,-
 • Een partij fantaisieknoopen op f 40,-
 • Honderd acht meter katoendril op f32,-
 • Twee kistjes met parelemoerknoopen op f30,-
 • Een bus met paplappen op f 1,-
 • Twintig meter patent fluweel op f 10,-
 • Zestien meter katoen dito op f 5,-
 • Acht en vijftig meter patent dito op f 26,-
 • Vier en tachtig meter pluus op f 100,-
 • Acht meter vijf decimeter trijp op f 5,-
 • Twee valiezen en een koffer op f 8,-
 • Vijf paar slobkousen op f 1,50
 • Een kistje met slobkousen op f 2,-
 • Honderd tien meter Japonstof op f 32,-
 • Zes en twintig meter meubelchits op f 3,90
 • Zeventien meter vijf decimeter katoen op f2,-
 • Drie en tachtig meter Japonstof op f 12,50

 • In het Atelier.
 • Een partij knoopen op f 5,-
 • Een lapje linnen op f 1,-
 • Een lap katoendril op f2,-
 • Een lap voering op f 4,-
 • Vijf lapjes lustre op f 5,-
 • Een lap katoen fluweel op f 2,50
 • Vier lappen Satin de laine op f 12,-
 • Zeven meter bukskin op f 20,-
 • Zeven meter vijf decimeter dito op f 24,-
 • Vier meter dito op f 9,-
 • Vijf meter dito op f 10,-
 • Zes honderd negen en dertig meter patent flweel op f 188,-
 • Een naaimachine op f 28,-
 • Een kleerknaap op f 1,50
 • Een lessenaar op f 2,-
 • Drie jassen en een rok op f 12,-
 • Een en twintig meter dito op f 7,-
 • Zeven meter dito op f 3,50
 • Zeven en dertig meter dito op f 16,50
 • Acht en dertig meter dito op f 11,-
 • Zes en twintig meter dito op f 8,-
 • Vier en zestig meter dito op f 28,-
 • Veertien meter vijf decimeter katoen op f 3,50
 • Tien meter dito op f 4,50
 • Acht en dertig meter wit dril op f 27,-
 • Een en dertig meter wit pickée op f 23,-
 • Vier en twintig meter ribs op f 6,-
 • Tien meter wit pickée op f 3,-
 • Acht meter molton op f 6,-
 • Drie en dertig meter kepenkatoen op f 8,-
 • Twee meter vijf decimeter Russische leer op f 2,50
 • Vier en dertig meter linnendril op f 50,-
 • Dertien meter katoen rib op f 16,-
 • Acht en dertig lappen voor vesten op f 24,-
 • Zestien meter ratiné op f 72,-
 • Twee meter flocconé op f 4,50
 • Drie meter ratiné op f 10,-
 • Drie meter dito op f 15,-
 • Vier meter vijf decimeter flocconé, op f 24,-
 • Acht en twintig meter vijf decimeter gekleurd esquimo op f 84,-
 • Twee en twintig meter dito dito op f 66,-
 • Twintig meter vijf decimeter dito dito op f 60,-
 • Zes meter vijf decimeter rood ratiné op f 15,-
 • Negen meter bruin Esquimo op f 26,-
 • Twintig meter wollen voering op f 30,-
 • Tien meter dames winterstof op f 45,-
 • Negen meter vijf decimeter flocconé op f 18,-
 • Een en veertig meter ratiné op f 120,-
 • Zes en twintig meter flocconé op f82,-
 • Zes meter dito op f 36,-
 • Een lapje dito op f 5,-
 • Een lapje bruin dito op f 3,-

 • In den Winkel.
 • Acht meter zwart laken op f 36,-
 • Twaalf meter vijf decimeter f 60,-
 • Zestien meter vijf decimeter diagonaal op f 72,-
 • Drie meter dito op f 10,-
 • Zeven meter doesken op f 33,50
 • Een lapje zwart diagonaal, op f 6,-
 • Een lapje zwart laken, op f 8,-
 • Zes meter dito dito op f 22,50
 • Twee meter vijf decimeter dito dito op f 8,-
 • Drie meter dito dito op f 10,-
 • Een lap zwart kamgaren op f 9,-
 • Elf meter vijf decimeter wit laken op f 32,-
 • Zes meter zwart tricot op f 18,-
 • Vier meter dito dito op f 12,-
 • Vier en tachtig meter zwart laken op f 323,-
 • Twintig meter vijf decimeter zwart diagonaal op f 96,-
 • Vier en twintig meter kamgaren op f 108,-
 • Vier en twintig meter zwart tricot op f 113,70
 • Acht meter zwart laken op f 48,-
 • Een lap bukskin op f 10,-
 • Zestien meter dito op f 36,-
 • Elf meter vijf decimeter dito op f 34,-
 • Twintig meter dito op f 90,-
 • Een en twintig meter dito op f 80,-
 • Twee en dertig meter vijf decimeter dito op f 75,-
 • Zeven meter dito, op f 10,-
 • Zeven en dertig meter dito, op f 83,-
 • Vier meter vijf decimeter dito, op f 24,-
 • Vier meter dito, op f 4,-
 • Negen en veertig meter dito, op f 98,-
 • Twee en vijftig meter vijf decimeter dito, op f 78,-
 • Acht en vijftig meter vijf decimeter dito, op f 150,-
 • Zes en twintig meter dito op f 177,-
 • Acht en veertig meter vijf decimeter dito op f 113,-
 • Twee en veertig meter vijf decimeter dito op f 120,-
 • Zes en zeventig meter dito op f 109,-
 • Een en zeventig meter kamgaren op f 218,-
 • Vijf en vijftig meter wolblaauw op f 117,-
 • Vijftien meter bleu élastique op f 60,-
 • Zes en zeventig meter wolblaauw op f 112,-
 • Honderd vier en dertig meter dito op f 400,-
 • Dertig meter buckskin op f 98,-
 • Drie en dertig meter dito op f 96,-
 • Vijf en veertig meter dito op f 102,-
 • Vier en dertig meter dito op f 50,-
 • Veertien meter dito op f 47,-
 • Achttien meter vijf decimeter dito op f 42,-
 • Dertien meter dito op f 30,-
 • Een en veertig meter dito op f 75,-
 • Negen en twintig meter dito op f 50,-
 • Zeven lappen voor broeken op f 28,-
 • Zes en dertig meter buckskin op f 55,-
 • Achttien meter dito op f 27,-
 • Eenige lapjes gekleurd laken en thibet op f 4,-
 • Vier en twintig lappen stof inhoudende 51 meter op f 50,-
 • Vier en vijftig meter bukskin op f 60,-
 • Negentien meter dito op f 24,-
 • Zestien lappen voor broeken op f 40,-
 • Zeven en dertig dito voor dito op f 74,-
 • Zes en twintig meter vijf decimeter bukskin op f 39,-
 • Vijf en dertig meter dito op f 52,-
 • Vier meter vijf decimeter dito, op f 10,-
 • Tien wollen jagtvesten, op f 30,-
 • Drie en twintig flanellen hemden, op f 23,-
 • Twee kinderpakjes, op f 4,-
 • Drie en twintig cachen..(?), op f 3,-
 • Vijftien gekleurde overhemden op f 22,-
 • Dertien doozen met honderd een en veertig halfhemden, op f 35,-
 • Honderd zestien fronts op f 25,-
 • Zes overhemden en borst op f 10,-
 • Twee honderd twaalf incourante fronts, op f 21,-
 • Honderd acht en negentig fronts, op f 40,-
 • Honderd drie en dertig incourante boorden op f 5,-
 • Honderd een en zeventig kinderboorden op f 6,-
 • Drie honderd drie en twintig incourante boorden op f 16,-
 • Vier honderd vier en negentig dito dito op f 20,-
 • Vijf honderd drie en zestig boorden op f 28,-
 • Zeven honderd zeven en zestig dito op f 70,-
 • Drie honderd vier en zestig paar incourante manchetten op f 18,-
 • Zeven en twintig paar manchetten op f 3,-
 • Drie honderd twee en tachtig paar dito op f 76,-
 • Twee en vijftig paar incourante dit op f 5,-
 • Vier en zestig witte dassen op f 8,-
 • Veertig zwarte zijden dassen op f 20,-
 • Vijf en vijftig linnen fronts op f 15,-
 • Zes en zestig katoenen en linnen fronts op f 12,-
 • Zeven en zeventig dassen op f 30,-
 • Zes paar zijden kousen en zes paar zijden sokken op f 6,-
 • Vier en vijftig zakdoeken op f 15,-
 • Tien doozen met hoest tabletten op f 2,50
 • Twee en zestig zwarte cols op f 20,-
 • Vijf en twintig zwart dassen op f 6,-
 • Zeven en zeventig Lavalières op f 14,-
 • Veertien Slipdassen op f 12,-
 • Twee en zeventig paar witte castoren handschoenen op f 35,-
 • Negen en twintig zijden dassen op f 15,-
 • Zestig witte dassen op f 7,-
 • [ELFDE BLAD]
  Vier en twintig vierkanten zijden dassen op f 20,-
 • Twee en dertig zijden foulards op f 32,-
 • Een en twintig zijden kleine dito op f 10,-
 • Veertien zakdoekjes op f 2,-
 • Twee en twintig paar katoenen handschoenen op f 3,-
 • Drie dames dassen op f 1,-
 • Een doos met manchetknoopen en dasspelden op f 2,50
 • Vier en vijftig linnen borsten op f 12,-
 • Een doos met ordelint op f 30,-
 • Zes en dertig paar cartoren handschoenen op f 40,-
 • Veertig paar gevoerde glacé handschoenen op f 45,-
 • Elf paar cartoren handschoenen op f 12,-
 • Zeventien paar winter handschoenen op f 8,-
 • Zestien paar cartoren handschoenen op f 12,-
 • Zeventien paar kinderhandschoenen op f 5,-
 • Zeventien paar gevlekte glacé handschoenen op f 1,20
 • Zes en veertig paar gekleurde glacé handschoenen op f 25,-
 • Negen en twintig paar glacé handschoenen op f 15,-
 • Zes paar zwarte handschoenen op f 1,50
 • Negentien paar witte glacé handschoenen op f 10,-
 • Vier en dertig paar cartoren hadschoenen op f 22,-
 • Veertien paar garen handschoenen op f 1,80
 • Zes en dertig paar cartoren handschoenen op f 24,-
 • Negen wollen onderpantalons op f 9,-
 • Twaalf witte borstrokken op f 6,-
 • Twaalf witte onderbroeken op f 8,-
 • Negen wollen onderpantalons op f 8,-
 • Zes wollen onderpantalons op f 6,-
 • Elf witte tricot borstroken op f 5,-
 • Twee en dertig wollen onderpantalons op f 25,-
 • Zes wollen borstrokken op f 6,-
 • Twee gekleurde onderpantalons op f 3,-
 • Zes rijpantalons op f 5,-
 • Een en twintig flanellen hemden op f 2-,-
 • Drie paar mannekousen, op f 1,5-
 • Drie en tachtig tricot onderpantalons op f 60,-
 • Vier en twintig tricot borstrokken op f 12,-
 • Zeven en vijftig paar witte kousen op f 8,-
 • Twee honderd veertig paar sokken, op f 50,-
 • Drie honderd vier en veertig meter zwarte zijde, op f 706,-
 • Acht en vijftig meter zwarte satin, op f 75,-
 • Twee honderd vijf en negentig meter gekleurde zijde en half zijde, op f 237,-
 • Zeven en zeventig meter mouwvoering op f 65,-
 • Honderd vier en tachtig meter lustrine op f 193,-
 • Zeven en twintig meter zijde op f 20,-
 • Honderd acht meter populine op f 48,-
 • Twee honderd zeventig meter zijden mouwvoering op f 150,-
 • Vijf en zeventig meter populine op f 20,-
 • Vier en tachtig meter witte zijde op f 60,-
 • Veertig meter serge pluus op f 18,-
 • Honderd zes meter zijde op f 40,-
 • Zes lapjes zijde op f 5,-
 • Honderd veertig meter gevlekte zijde op f 30,-
 • Zestien zijden parapluies op f 48,-
 • Twaalf entoucas, op f 12,-
 • Negen en vijftig meter tafzijde, op f 16,-
 • Tien meter vijf decimeter zijde, op f 3,-
 • Zes en dertig meter vijf decimeter zwarte zijde, op f 46,-
 • Zestien meter serge, op f 14,-
 • Vijf lapjes zwarte zijde, op f 16,-
 • [TWAALFDE BLAD]
  Vijftig meter gekleurde zijde op f 22,50
 • Vijf lappen dito dito op f 8,-
 • Eenige lapjes dito dito op f 6,-
 • Eenige lapjes witte zijde op f 10,-
 • Drie lapjes gekleurde Satin op f 4,-
 • Twaalf lappen gekleurde zijde op f 6,-
 • Een lap dito dito op f 2,50
 • Zes lappen vestenstof op f 5,-
 • Vijf en tachtig lappen dito op f 35,-
 • Drie lappen zijden vestenstof op f 20,-
 • Eenig boorlint op f 20,-
 • Een jagtgeweer op f 25,-
 • Drie Gazornamenten op f 12,-
 • Een lessenaar op f 8,-
 • Een klok op f 5,-
 • Een Winkeltrap op f 2,50
 • Twee knapen op f 2,50
 • Twee modeplaten achter glas op f 2,-
 • Twee toonbanken op f 15,-
 • Twee winkelkasten op f 50,-
 • Een hord voor de glazen op f 3,-
 • Een parapluiestandaard op f 1,50
 • Twee tassen op f 4,-
 • Knoopjes en vorken op f 8,-
 • Drie kisten met oude keeren op f 30,-
 • Bedragende de warde der getaxeeerde roerende goederen te zamen een Som van f 19.119,69

  Nog is verzuimd ten aanzien van het meubilair in de tuinkamer te vermelden dat zich aldaar bevinden twaalf stuks zwart mahonijhouten stoelen, gewaardeerd op honderd gulden f 100,-;

  De aangeefster alsnu verklaard hebbende dat ten haren woonhuize geen roerende goederen meer voorhanden zijn, waarvan de wardering voor het tegenwoordige verlangd wordt zoo zijn de werkzaamheden van den schatter, den heer ANTONIE MAK voornoemd, mitsdien afgeloopen en heeft deze onmiddellijk na voorlezing van het vorenstaande geteekend en zich vervolgens verwijderd.
  (get). A. Mak.

  Vervolgens verklaart de aangeefster dat de gemeenschap ter zake van de KLEEDERMAKERIJ en WINKELNERING, van de navolgende personen
  (waarvan zij volgens haar verklaring de voornamen alleen met de voorletters opgegeven kan, wijl haar die voluit niet bekend zijn)
  ter zake van leverantie en arbeidsloon, te vorderen heeft hetgeen hierna volgt:

  Over 1861 tot en met 1876:
 • J.C. van Deventer te Dordrecht f 94,50
 • H.J. de Graaf te Dordrecht f 13,50
 • A. de Groot Azoon te Dordrecht f 68,-
 • J. Groenenberg te Dordrecht f 221,05
 • A. Hordijk te Dordrecht f 440,425
 • Van Hoevell Junior te Dordrecht f 144,25
 • Knieriem te Dordrecht f 16,53
 • L. Pennock te Dordrecht f 184,50
 • J. van Straten te Dordrecht f 5,-
 • P.J. van der Toorn te Dordrecht, f 65,65
 • J.G. Legel van Hofwegen te Dordrecht f 156,70
 • Smitz te Dordrecht, f 6,-
 • A. van Maarseveen te Dordrecht f 197,05
 • P. Hoogendoorn te Giessendam f 204,-
 • Blanke te Sliedrecht f 95,80
 • M.A.H. Onderwater te Sliedrecht f 62,10
 • J. Luijt te Sliedrecht, f 153,95
 • A. Warburg te Dordrecht f 67,-
 • J. Pieren te Dordrecht f 3,-
 • J. Koolhaas Revers te Dordrecht f 184,25
 • Verhoeven te Dordrecht f 7,-
 • Weduwe Groenenberg te Dordrecht, f 66,-
 • J.D. de Meijere te IJsselmonde f 98,35
 • H. Boet Junior te Dordrecht f 1120,26 1/2
 • Weduwe J. Giltaij te Sliedrecht f 40,85
 • A. Loeff te Dordrecht, f 136,50
 • A. Singels Azoon te Dordrecht, f 144,85
 • [DERTIENDE BLAD]
  M.J. de Haan te Dordrecht, f 305,92 1/2
 • J. de Jongh te Dordrecht f 174,20
 • H.N. Bax Junior te Dordrecht f 6,25
 • W.W. Kalis te Sliedrecht, f 322,-
 • W.W. van Strij te Dordrecht f 48,-
 • F.A. van Lange te Gouderak f 264,58
 • J. Koning te Dordrecht f 121,-
 • J.H. van der Heijden te Papendrecht f 70,-
 • C. van den Broek te Dordrecht f 130,23
 • J.G. Venenbos te Sliedrecht, f 450,13
 • H. Mast Jzoon te Dordrecht f 135,-
 • D.J. Admiraal te Dordrecht, f 237,65
 • B. van Maarseveen te Dordrecht f 49,-
 • C. Gips Pzoon te Dordrecht f 134,15
 • P.K. Braat te Dordrecht, f 111,10
 • H. Teerlink te Dordrecht, f 17,18 1/2
 • J.D. Brand te Sliedrecht f 67,-
 • H. Geul te Dordrecht f 22,25
 • H. van der Heul te Dordrecht f 48,30
 • J.H. Giltaij te Dordrecht, f 61,55
 • H. Spoel te Dordrdhct, f 223,50
 • C.J. Singels Junior te Dordrecht, f 68,-
 • J. Rissik te Dordrecht, f 146,35
 • J.J. Haver Droeze te Dordrecht f 201,55
 • Haver Droeze Junior te Dordrecht f 108,40
 • C.J. Singels Senior te Dordrecht, 44,-
 • Philis de Haan te Dordrecht f 60,50
 • H. van der Koogh Wzoon te Dordrecht f 66,-
 • Prins Visser te Sliedrecht, f 30,70
 • P. Schotel te Dordrecht, f 96,-
 • A. Pieters te Dordrecht f 158,-
 • C. van der Vlies te Giessendam f 60,-
 • P. Schenkenberg van Mierop te Haarlem, f 149,40
 • C.J. Schotel te Dordrecht f 20,-
 • P.M.V. van de Rivière te Dordrecht, f 168,80
 • J.P. Revers te Dordrecht, f 22,-
 • A. Bonten te Papendrecht, f 70,-
 • O.H.C. Moulin te Dordrecht, f 38,-
 • D. Hoijer te Arnhem, f 4,50
 • F. Carlebur te Dordrecht f 37,50
 • M.L. Keidel te Dordrecht, f 101,90
 • A.C. van Heelsbergen te Dordrecht f 62,75
 • H.J. Koebrugge te Dordrecht, f 40,-
 • G. Kaufman te Dordrecht f 74,-
 • J.J. Bauduin te Dordrecht, f 12,25
 • W. Waals te Haarlem f 23,-
 • C.J. Carrière te Deventer f 20,-
 • A.L. Venenbos te Hoorn, f 82,-
 • H.M. Engelhart te Leiden, f 52,52 1/2
 • B. Bakker te Ridderkerk, f 72,70
 • A. Koppen te Leerdam, f 80,75
 • J.P. Spruijt te Dordrecht, f 69,55
 • T.J. Maassen te Dordrecht, f 16,50
 • A. Mak te Dordrecht, 61,50
 • H. Duijzer te Dordrecht, f 10,-
 • [VIERTIENDE BLAD]
  M.A. Kieboom te Dordrecht, f 65,55
 • Michielse te Sliedrecht f 15,-
 • T. Borsten te Dordrecht, f 60,-
 • J.A.H. Ravenhorst te 's Hertogenbosch, f 104,70
 • J. Bremekamp te Dordrecht, f 58,-
 • N.A. Stempels te Dordrecht, f 50,-
 • J. Goedhart Jzoon te Dordrecht, f 55,-
 • M. Sjoers te Dordrecht, f 106,-
 • W. Pieters Lzoon te Dordrecht, f 0,60
 • F. van Helden te Dordrecht f 50,-
 • J.A.J. van de Ven te Dordrecht, f 39,-
 • P. Gips J.C.zoon te Dordrecht f 52,-
 • A. Blankers te Dordrecht, f 22,-
 • A.F.N. van de Kroon te Dordrecht f 52,50
 • S. Schotel Jzoon te Dordrecht, f 26,775
 • J. Karssenboom te Dordrecht, f 73,-
 • F.W. Nothdurft te Dordrecht, f 30,-
 • H. Hessellaar te Dordrecht, f 39,10
 • J.M. van Elk te Dordrecht f 52,-
 • J.A. van Haaften te Sliedrecht, f 4,50
 • H. Boet Senior te Dordrecht, f 11,82

 • Over 1877:
 • H.O.W. de Kat de Dordrecht f 126,-
 • Dezelfde f 40,50
 • Weduwe D. van Lange te Dordrecht, f 250,45
 • Weduwe R. Boonen te Dordrecht, f 6,65
 • A.L.J. Bouten te Dordrecht, f 165,80
 • G. Mauritz te Dordrecht, f 11,50
 • O.A. Korevaar te Dordrecht, f 20,05
 • J.D. Baron van Hoëvell te Dordrecht f 455,20
 • J.M. van Elk te Dordrecht f 6,-
 • C.C. Uittenbogaard te Dordrecht f 60,-
 • G.J. de Vries te Dordrecht f 115,45
 • J.J. Rahusen te Dordrecht f 73,75
 • J. van Soelen te Dordrecht f 8,60
 • G. van Herwaarden te Dordrecht f 30,65
 • J. Goedhart Jzoon te Dordrecht f 108,-
 • J.O.W.F. Rens te Dordrecht, f 60,15
 • G. Kaufman te Dordrecht f 6,-
 • P. Boelen te Slikkerveer f 17,25
 • D. Janssen te Dordrecht f 92,25
 • A. Koppen te Leerdam f 127,75
 • H.A. Bremekamp te Dordrecht f 142,65
 • N.R. Donkersloot te Dordrecht f 71,65
 • P.K. Braat te Dordrecht f 115,40
 • P. Langeveld te Sliedrecht, f 208,-
 • H.J. Kiewiet de Jonge te Dordrecht f 17,50
 • O.J. van der Elst van Bleskensgraaf te Dordrecht f 199,50
 • J.G. van Overbeek te Dordrecht f 17,90
 • C. van Wageningen te Dordrecht f 102,30
 • P.K. Bos te Dordrecht f 139,50
 • J.W.M. Roodenburg te Dordrecht f 234,30
 • H.M. Engelhart te Dordrecht f 55,80
 • H.W. Veth te Dordrecht, f 80,05
 • J.M. Pieren te Dordrecht f 49,35
 • [VIJFTIENDE BLAD]
  H. van Roosendaal te Dordrecht, f 124,30
 • H.W. Fangman te Dordrecht, f 4,50
 • D.M. Uittenbogaard te Dordrecht, f 68,65
 • C.G. 't Hooft te Dordrecht f 54,40
 • J.A. van Haaften te Sliedrecht, f 60,45
 • W.J. Smaasen te Dordrecht, f 5,30
 • Weduwe A. Hartog Azoon te Sliedrrecht f 191,05
 • C.G. de Kat te Dordrecht f 310,-
 • R. Jonkers te Dordrecht f 22,85
 • J.C. de Waard te Dordrecht f 162,75
 • S.H. Lotsij te Dordrecht f 168,90
 • P.H.C. van Noorden te Papendrecht, f 588,75
 • D.J. Adriani Hoen te Dordrecht, f 69,40
 • T.J. Smits te Dordrecht f 186,575
 • G. van Wijngaarden te Dordrecht f 99,-
 • H. Feirabend te Dordrecht, f 72,30
 • A. Kools te Dordrecht f 83,50
 • J. Buitink te Dordrecht, f 51,95
 • K.J.J. Lotsij te Dordrecht f 178,90
 • J.A. de Boer te Dordrecht f 10,50
 • J. Luit te Sliedrecht f 224,90
 • E.L.C. de Graaf te Dordrecht, f 99,20
 • J.A. Steiner te Dordrecht, f 193,675
 • B. van Maarseveen te Dordrecht, f 64,25
 • S.M. Hugo van Gijn te Dordrecht, f 231,50
 • A.J.A. de Bosson te Dordrecht, f 87,-
 • P. Gips D.Bzoon te Dordrecht f 235,75
 • J. van der Steen te Dordrecht f 53,-
 • H. den Bandt te Dordrecht f 51,20
 • A. de Koning te Dordrecht f 90,85
 • C.F. Schoch te Dordrecht, f 69,40
 • L. Pieters te Dordrecht, f 1,25
 • H.J. Knottenbelt te Dordrecht, f 80,85
 • P.C. de Groot te Dordrdecht f 60,-
 • D. Hoijer te Arnhem, f 20,65
 • M. van den Brandeler te Dordrecht, f 225,40
 • J.A. Delhez te Dordrecht f 3,45
 • A. van Aardenne te Dordrecht, f 282,05
 • P. van den Blijk te Dordrecht f 175,25
 • J.A.J. van de Ven te Dordrdcht f 60,75
 • M. Gips te Dordrdcht, f 46,25
 • J. van Nievervaart te Dordrecht, f 402,10
 • J.C. Déking Dura, te Dordrecht, f 110,-
 • A. Balen te Dordrecht f 2,-
 • F.E. van Houtrijve te Dordrecht f 129,60
 • H. Bax Junior te Dordrecht, f 177,50
 • R.G. Venenbos te Baarn, f 195,65
 • P.J. van der Toorn te Dordrecht, f 27,75
 • C.J.J. Verbroek te Dordrecht f 4,10
 • N.W. van Herwaarden te Dordrecht, f 66,55
 • C. Larij te Dordrecht, f 160,32,5
 • D. Braat te Dordrecht, f 9,55
 • M. Dooren te Dordrecht, f 36,-
 • [ZESTIENDE BLAD]
  H.A. Nebbens Sterling te Dordrdcht f 6,-
 • Weduwe H. Boonen te Dordrecht f 75,50
 • J.C. de Groot te Dordrecht f 165,35
 • H. Tromp te Papendrecht, f 333,35
 • W. van Roggen te Hendrik Ido Ambacht f 0,90
 • H. Manuel te Dordrecht f 67,50
 • G. van Brakel te Dordrdecht f 145,80
 • F. van Wageningen te Dordrecht f 141,45
 • W. Pieters Lzoon te Dordrecht f 10,15
 • M. van Heck te Dordrecht f 8,75
 • S. van der Kloet te Dordrecht, f 19,615
 • S. de Swart te Dordrecht f 244,65
 • A.J. de Boer te Dordrecht, f 5,90
 • A. Schram te Dordrecht f 60,-
 • P.J. Buijtink te Dordrecht, f 42,58
 • C.F. van Deventer te Dordrecht f 156,70
 • C. Bonten te Dordrecht, f 64,25
 • Wouter Kalis te Dordrecht f 2,25
 • P.J. de Kanter te Dordrecht, f 37,-
 • M. Snijders te Dordrdcht, f 0,90
 • D. Spoel te Dordrecht, f 10,40
 • A. Blussé te Dordrecht f 130,90
 • H. Teerlink te Dordrecht f 82,35
 • O.B. 't Hooft van Benthuizen te Dordrecht f 303,-
 • Weduwe P. Hartog te Sliedrecht f 225,90
 • S. van Eendenburg te Dordrecht, f 4,50
 • Marius van Haaften te Sliedrecht, f 239,05
 • H.F. Verheggen te Dordrecht f 36,-
 • G. Heelij te Dordrecht f 97,-
 • N. Reus te Dordrdcht, f 72,75
 • H. Hoijer te Dordrecht f 67,25
 • H.A. Schwartz te Dordrecht f 81,50
 • A. van Nievervaart te Dordrecht f 145,80
 • H. Giltaij te Dordrecht f 144,50
 • H. Weijers te Dordrecht f 110,50
 • van Hoëvell Junior te Dordrecht f 120,80
 • W.H. Vrijberg van der Hell te Delft, f 126,25
 • A.C. Rijsdijk te Ridderkerk, f 135,20
 • J.W. Giltaij te Dordrecht f 74,-
 • H. Jorissen Clausing te Dordrecht f 76,-
 • J.H. Legel van Hofwegen te Dordrecht, f 97,25
 • A. Loeff te Dordrecht f 38,10
 • J. de Voogd Junior te Dordrecht f 86,95
 • D. Vliegenthart te Zwijndrecht, f 93,30
 • W.A. Kemp te Arnhem, f 10,-
 • A.K. Prins Azoon te Sliedrecht, f 75,-
 • J.G. Venenbos te Sliedrecht, f 331,50
 • H.P.de Kat van Hardinxveld te Dordrecht, f 72,65
 • J. van Oldenborgh LCzoon te Dordrecht, 65,-
 • W.J.A. Vriesendorp te Dordrecht, f 31,80
 • P.H. Schalij te Dordrecht, f 270,75
 • T. van Heelsbergen te Dordrecht, f 22,-
 • F. van Helden te Dordrecht, f 92,-
 • D.F. van Dijl te Dordrecht f 146,825
 • [ZEVENTIENDE BLAD]
  W. van Brakel te Dordrecht, f 159,70
 • J.A. Smits van Nieuwerkerk te Dordrecht f 80,50
 • P. van Bram Blussé te Dordrecht, f 13,85
 • P.J. 't Hooft te Dordrecht, f 32,50
 • J. Romijn te Dordrecht f 113,90
 • De Lind te Zevenbergen f 61,25
 • J.J. Stronck te Dordrecht, f 102,50
 • J.P. Wijers te Dordrecht f 227,25
 • Renckens te Dordrecht, f 9,-
 • J. van Straaten te Dordrecht, f 2,75
 • J.A. Knook te Dordrecht f 101,50
 • H. Bax te Dordrecht f 27,30
 • C. Bot te Sliedrecht, f 302,10
 • Weduwe J.J. Easton te Dordrecht, f 121,25
 • D. Tijssens te Dordrecht f 86,80
 • A.P. Schotel te Dordrecht f 60,-
 • P. Steen te Dordrecht f 16,80
 • A.J. van Roosendaal te Rotterdam, f 91,75
 • H. Mauritz te Dordrecht, f 70,55
 • H.A. van Reijn te Dordrecht, f 3,50
 • J.A. van der Vlies te Giessendam f 0,90
 • F. Lucardi te Dordrecht, f 127,20
 • F.J. van Scheers te Dordrecht, f 105,40
 • J.W. de Voogd te Dordrecht, f 7,70
 • J.A. François te Dordrecht, f108,05
 • E.F. van Vloten te Dordrecht, f 29,525
 • A.A. Reepmaker te Dordrecht f 1,25
 • P. van Epenhuijzen te Zwijndrecht, f 14,85
 • J. van Zandelingen te Zwijndrecht, f 123,65
 • A. de Haan te Oud Alblas, f 116,-
 • J.M. Masion te Dordrecht, f 25,-
 • J.A. van Hattum te Dordrecht f 56,-
 • P.R. van der Made te Dordrecht f 237,175
 • J.A. Dekker te Giessendam f 217,-
 • W.R. Stempels te Dordrecht, f 68,10
 • D. Schouten te Dordrecht f 75,70
 • G.H. van Helden te Dordrecht, f 73,40
 • E.A. van Trigt te Middelburg f 18,-
 • Miesegaes te Dordrecht, f 127,55
 • A.J. van der Steen te Dordrecht, f 182,80
 • S.H. Jurgens te Dordrecht f 25,25
 • F.C. Déking Dura Junior te Dordrecht f 7,50
 • W. Reus Nzoon f 145,-
 • P.M. Keller van Hoorn, f 2,25
 • J. Faber te Dordrecht, f 51,35
 • W. 't Hart te Sliedrecht f 55,-
 • P.P. Seret te Sliedrecht, f 70,75
 • C. van der Koogh Wzoon te Dordrecht, f 17,50
 • D. Schotman Dzoon te Dordrecht f 17,-
 • D. de Jongh Wzoon te Dordrecht f 8,40
 • F. Bonten te Dordrecht f 67,-
 • M. Vertregt te Dordrecht, f 50,-
 • H. van der Heul te Dordrecht, f 51,80
 • J. Broekhuijzen te Dordrecht, f 19,75
 • H. Geul te Dordrecht, f 39,35
 • [ACHTTIENDE BLAD]
  R. Gips te Dordrecht f 68,75
 • M.L. Keidel te Dordrecht, f 69,905
 • C.J. Jilleba te Dordrecht, f 21,50
 • D. Schenk te Dordrecht, f 22,-
 • J.S. Barghoorn te Dordrecht, f 51,35
 • G.O. Lotsij te Dordrecht f 57,35
 • J. van Wageningen te Dordrecht f 67,90
 • C. de Klerk te Dordrecht f 14,-
 • J. Voorthuijzen te Leerdam, f 96,-
 • Weduwe J. Giltaij Dzoon te Sliedrecht, f 70,-
 • K.P. Bos te Sliedrecht, f 101,70
 • T.J. Ringeling te Bleskensgraaf f 16,-
 • H. Buijtink te Dordrecht, f 21,50
 • D.W. Hordijk te Dordrecht f 149,25
 • J.G. de Vries Junior te Dordrecht f 8,50
 • G. Dekker te Sliedrecht, f 408,60
 • M.J. Chevallier te Harderwijk f 60,20
 • W.D. van Oldenborgh te Dordrecht, f 1,-
 • L.M. Prins Jzoon te Sliedrecht, f 137,50
 • J. van Hemert te Dordrecht, f 329,55
 • A.C.M. Hofman te Westzaan, f 93,25
 • H.A. Ravenswaaij te Gorinchem, f 115,-
 • B. Polak te Dordrecht, f 127,50
 • F.N. Sickenga te Dordrecht f 35,50
 • J.P.J. de Joncheere te Dordrecht f 51,90
 • P. Langeveld Czoon te Giessendam f 48,-
 • A.S. Krijthé te Oudenbosch f 64,-
 • F.C. Déking Dura te Dordrecht, f 137,35
 • D. Gips Jzoon te Dordrecht, f 45,-
 • J.D. de Meijere te IJsselmonde f 2,50
 • J.H. Schultz van Haegen te Dordrecht, f 100,75
 • H. 't Hooft te Dordrecht f 108,90
 • J. Prins Azoon te Sliedrecht f 289,55
 • J.G. Hordijk te Dordrecht, f 30,-
 • W. van der Elst te Dordrecht, f 1,20
 • J.G. van Schaardenburg te Dordrecht, f 46,95
 • J.C. van Hattum te Dordrecht, f 8,25
 • J.C. van Eijck te Breda f 16,10
 • S. Crena de Jongh te Dordrecht, f 181,40
 • A. van Hemert te Dordrecht, f 3,-
 • A. Zwang te Dordrecht, f 93,90
 • H.A. van Kampen te Dordrecht f 60,-
 • M. Kemp te Dordrecht, f 64,-
 • N. Korthals te Dordrecht f 142,50
 • S. Dooge te Lindt, f 41,40
 • Weduwe W. Maas Geesteranus te Dordrecht, f 36,-
 • B. Vergroesen te Zwijndrecht, f 72,90
 • W. Roodenburg te Dordrecht, f 1,45
 • J. Vlielander te Dordrecht, f 70,90
 • H.M.A. de Kanter te Alphen f 4,-
 • J.J. Blussé Senior te Dordrecht, f 67,-
 • M.J. de Haan te Dordrecht, f 137,40
 • G. van Overbeek te Dordrecht, f 57,25
 • J.R. Naeff te Dordrecht, f 19,-
 • F. Stoop Azoon te Dordrecht, f 91,35
 • A. de Vogel te Dordrecht, f 15,-
 • Simon Zadoks te Dordrecht, f 3,-
 • C. van Goudoever de Jongh te Dordrecht, f 34,-
 • W. Nugteren Gzoon te Charlois, f 96,-
 • C.A. Bos te Ridderkerk, f 70,05
 • [NEGENTIENDE BLAD]
  P.J. Kroes te Dordrecht f 2,-
 • Weduwe C.W. van Hoogstraten te Dordrecht, f 62,80
 • J. van Herwaarden te Dordrecht, f 40,-
 • J.A. Volenhoven te Zwijndrecht, 22,80
 • J. Schuijten Hzoon te Dordrecht, f 0,90
 • Weduwe de Kanter te Dordrecht, f 8,50
 • H.F. Hessellaar te Delft, f 18,85
 • H. van der Koogh Wzoon te Dordrecht, f 79,50
 • C. de Groot te Dordrecht, f 17,25
 • J. van Oldenborgh f 9,-
 • W.J. Ponsen te Dordrecht, f 182,75
 • A. Roest te Dordrecht, f 0,85
 • N. van Doorn te Dordrecht, f 57,50
 • H. Schouten te Dordrecht f 16,-
 • J. Schotel te Feijenoord, f 103,55
 • A.C. van Epenhuijzen te Zwijndrecht, f 33,-
 • J.P. Goedhart te Dordrecht, f 67,65
 • A. de Bruijn te Rijsoort, f 51,85
 • J.F. Thieme te Dordrecht, f 121,40
 • A.C. van de Weg te Dordrecht, f 75,75
 • J. Larij te Dordrecht, f 32,275
 • Weduwe O.B. de Kat te Dordrecht, f 118,45
 • J. van Maarseveen te Dordrecht, f 26,50
 • Jonkheer J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babijlonienbroek te Dordrecht, f 240,40
 • J.A.H. Ravenhorst te 's Hertogenbosch, f 50,-
 • Jacob Kalis te Dordrecht, f 73,75
 • A. de Meer te Dordrecht, f 68,-
 • J. Piqué te Dordrecht, f 55,-
 • H. van Kammen te Dordrecht, f 18,-
 • M.N.A. Brouwer te Zwijndrecht, f 114,95
 • A.J. van Dam te Dordrecht, f 83,25
 • Stoop van Zwijndrecht te Dordrecht, f 47,90
 • A. Schotman Azoon te Dordrecht, f 8,25
 • D. van Hemert te Dordrecht, f 119,02
 • A. Rietveld te Dordrecht f 5,25
 • J.M. van der Made te (Dordrecht)Amsterdam, f 151,75
 • Weduwe H.P. Visser te Dordrecht, f 22,-
 • J.C. van Deventer te Dordrecht f 122,25
 • A. Warburg te Dordrecht f 59,-
 • A.H. Gezelle Meerburg te Almkerk f 67,50
 • G. 't Hooft te Dordrecht f 56,-
 • P.M.V. van de Rivière te Dordrecht, f 105,75
 • J. Krim te Dordrecht, f 62,10
 • J. Roos te Ridderkerk, f 98,-
 • L.W. van der Kuijp te Zwijndrecht, f 60,-
 • J. van der Kevie te Papendrecht, f 28,-
 • O.H.C. Moulin te Dordrecht, f 96,90
 • A. Prins Azoon te Sliedrecht f 50,-
 • C.J. van Olst te Dordrecht, f 42,-
 • P.E. Bos te Ridderkerk f 50,-
 • C.J. Schotel te Dordrecht, f 56,-
 • N. de Voogd te Dordrecht, f 16,-
 • M. Hello te Papendrecht f 36,-
 • D. van Tienen Jansse te Dordrecht, f 23,05
 • P. Schenkenburg van Mierop te Dordrecht, f 2,50
 • D.B. Gips Junior te Dordrecht, f 104,75
 • J.W. Snudo te Dordrecht, f 18,50
 • C. Ophorst te Dordrecht, f 91,05
 • J.H. van der Heijden te Papendrecht f 146,25
 • Jan de Jongh te Dordrecht, f 34,80
 • [TWINTIGSTE BLAD]
  W.A. de Laat de Kanter te Dordrecht, f 134,45
 • G. van Altena te Dordrecht, f 9,90
 • N.H. Braadbaard te Dordrecht, f 57,50
 • A. Hofman Azoon te Sliedrecht, f 62,60
 • C.J. Visser te Sliedrecht, f 4,50
 • A. Hordijk te Dordrecht, f 29,20
 • W.J. Schurbeque Boeije te Dordrecht, f 71,60
 • J.D.G. Christoffels te Dordrecht, f 98,85
 • F.E. van Erkel te Dordrecht, f 44,70
 • A. Mak te Dordrecht, f 79,70
 • D. Prins Visser te Sliedrecht, f 101,20
 • S. Essenius Greeff te Dordrecht, f 40,-
 • J. Koning Junior te Dordrecht, f 3,-
 • Weduwe J. de Baat te Dordrecht, f 115,75
 • J. van Dooren te Dordrecht, f 11,35
 • A. Schorteldoek van Duren te Papendrecht, f 90,-
 • A. van Maarseveen te Dordrecht, f 29,03
 • Jonkheer H.L.W. van den Santheuvel te Dordrecht f 229,-
 • E.R. Sandberg te Dordrecht, f 46,-
 • W. den Hartog te Rotterdam, f 18,-
 • J. Recourt te Dordrecht, f 12,-
 • A.A. Visser Kzoon te Sliedrecht, f 138,45
 • K. Dicke te Dordrecht, f 52,20
 • A.J. de Koning te Dordrecht, f 3,-
 • P. Dekker Jzoon te Giessendam, f 50,-
 • C. Kuipers te Dordrecht, f 70,-
 • J. van der Veer de Bondt te Dordrecht, f 1,40
 • C. van Aken te Hendrik Ido Ambacht, f 24,-
 • H.F. Onderwater te Dordrecht, f 45,65
 • V. Thierens te Dordrecht, f 2,50
 • H. Boet Senior te Dordrecht, f 42,075
 • J.W. van der Noordaa te Dordrecht, f 15,40
 • De Gemeente Hontenisse, f 3,25
 • E. Baron Collot d'Escurij te Dordrecht, f 3,15
 • J.M. Dekker te Sliedrecht, f 114,50
 • A. Sels te Dordrecht, f 14,-
 • D. van Wageningen te Dordrecht, f 18,25
 • F. Delhez J.Azoon te Dordrecht f 93,20
 • Van Nes te Dordrecht, f 42,-
 • C.J. Singels Senior te Dordrecht, f 71,-
 • J.P. Revers te Dordrecht, f 56,-
 • J.M. van Loon te Dordrecht, f 174,20
 • J.H. van Wijngaarden te Dordrecht, f 24,-
 • J. Bouten te Dordrecht, f 93,25
 • R.K. Landsman te Giessendam, f 42,-
 • C.H.W. de Jong te Dordrecht, f 46,-
 • D. Kuipers te Dordrecht, f 31,25
 • L.W.A. Colombijn te Dordrecht, f 26,-
 • A. Blussé van Oud Alblas, f 1,80
 • C. Bremekamp te Dordrecht, f 73,-
 • B. de Koning te Dordrecht, f 4,75
 • J.L. Pieters te Dordrecht f 0,90
 • Vlanuco(?) Hubrecht te Sliedrecht, f 58,25
 • G.H. Veth te Dordrecht, f 28,-
 • De Jong te Sliedrecht, f 30,-
 • C.J. Schalij te Leerdam, f 57,60
 • P. Harting te Dordrecht, f 14,90
 • J.J. Hordijk te Dordrecht, f 5,68
 • H.J. Delpraat te Dordrecht, f 11,10
 • Weduwe Korthals te Dordrecht, f 5,50
 • H.J. de Mandt te Dordrecht, f 43,-
 • [EENENTWINTIGSTE BLAD]
  P.L. Masion te Dordrecht, f 233,35
 • Weduwe H. van Gijn te Dordrecht, f 31,125
 • J. Tuinenburg te Dordrecht, f 49,-
 • H.L. de Vries te Dordrecht, f 100,-
 • C.F. Engelhart te 's Gravenhage, f 227,50
 • A. van der Straaten Czoon te Dordrecht, f 1,-
 • A. Hemelraad te Dordrecht, f 25,-
 • C. van den Broek te Dordrecht, f 83,80
 • J. Morks Jzoon te Dordrecht f 39,59
 • J.P. Manhave te Dordrecht f 33,50
 • H.J. Hobbel te Dordrecht, f 69,30
 • J.J. Haver Droeze te Dordrecht, f 81,05
 • A. van der Oven te Dordrecht, f 18,45
 • W.W. van Strijen te Dordrecht, f 20,-
 • Court te Hendrik Ido Ambacht, f 56,-
 • A.A. Mutsaerts te Tilburg, f 50,-
 • C. Barthold Schallig te Dordrecht, f 34,35
 • J.P. Spruijt te Dordrecht, f 39,25
 • L.B. Paardekooper te Dordrecht, f 490,75
 • A. Stoop te Dordrecht, f 857,80
 • C.J. Singels Junior te Dordrecht, f 18,-
 • J.G.R.J. de Joncheere te Dordrecht, f 9,60
 • A. Kuipers te Dordrecht, f 20,-
 • J. van Altena te Dordrecht, f 32,-
 • S.J. Mak van Waaij te Dordrecht, f 39,50
 • Weduwe J. Legel van Hofwegen te Dordrecht f 30,-
 • D. Kroes te Dordrecht, f 22,-
 • P. Gips J.C.zoon te Dordrecht, f 2,-
 • A. van Haaften te Sliedrecht f 64,-
 • J.J. Couvée te Breda, f 71,90
 • J. Groenenberg te Dordrecht, f 0,90
 • J. Rissik te Dordrecht, f 13,-
 • J.A. Staps te Dordrecht, f 6,-
 • T. Volkert te Dordrecht, f 472,25
 • Quispel te Dordrecht, f 8,-
 • Von Lindern te Dordrecht, f 30,-
 • Weduwe J.C.A.G. Jantzon van Effrenten te Dordrecht, f 1,60
 • J. Visser te 's Gravendeel, f 30,-
 • J. van der Straaten Hzoon te Dordrecht, f 30,-
 • L. Vriesendorp te Dordrecht, f 16,-
 • J.A. de Graaf van Rechteren te Dordrecht, f 25,-
 • W. Kruijmel te Dordrecht, f 30,-
 • Mejufvrouw Husen te Dordrecht, f 6,-
 • C. Langeveld te Dordrecht, f 10,-
 • A.J. Hageman te Dordrecht, f 18,-
 • J.M. van Eijck te Dordrecht, f 30,15
 • H. Boet Junior te Dordrecht, f 285,95
 • D. van Dijl Junior te Dordrecht, f 24,-
 • B. de Neve te Steenbergen f 9,-
 • H. Veth GHzoon te Dordrecht, f 97,-
 • C.G. van Heck te Dordrecht, f 50,-
 • W. van Rijswijk te Dordrecht, f 6,50
 • J.A. Keijser te Dordrecht, f 5,60
 • Weduwe H.J. Penn te Dordrecht, f 12,50
 • B. Ilmer te Dordrecht, f 40,-
 • P. van der Slik te Dordrecht, f 1,-
 • H Lokke te Dordrecht, f 34,75
 • G. van Heck te Dordrecht f 55,50
 • N. van Donkersloot te Leerdam, f 48,-
 • Luijckx te Amsterdam, f 14,80
 • J van der Velden te Dordrecht, f 24,-
 • J. van Wijngaarden te Papendrecht, f 40,-
 • P.J.A. de Bruijn te Zwijndrecht, f 8,40
 • S. van Gijn te Dordrecht, f 0,40
 • D.F. Schuld te Zwijndrecht, f 10,-
 • C. Vriesendorp te Dordrecht, f 1,90
 • Michielse te Sliedrecht, f 9,10
 • [TWEEENTWINTIGSTE BLAD]
  J.H. Giltaij te Dordrecht, f 3,-
 • W.M. van der Hoeven te Sliedrecht, f 14,25
 • G. de Kluizenaar te Dordrecht, f 36,-
 • J.H. Dijkman te Dordrecht, f 46,-
 • L.J. van den Steenhoven te Dordrecht, f 21,55
 • Meermans te Sliedrecht, f 72,-
 • A.A. Steiner te Dordrecht, f 46,-
 • M. Adams te Dordrecht, f 25,-
 • Jan Smit te Dordrecht, f 2,90
 • W.J. Brandt te Dordrecht, f 24,50
 • A.E.J.M. van Oppen te Dordrecht, f 40,-
 • C.M. Boonen te Dordrecht, f 3,95
 • P.J. Metz te Dordrecht, f 21,94
 • P.H. Traarbach te Dordrecht, f 25,775
 • Haver Droeze Junior te Dordrecht, f 5,20
 • J.M.P. de Joncheere te Dordrecht, f 36,-
 • D.J. van Goudoever de Jong te Dordrecht, f 19,-
 • J. Holleman te Dordrecht, f 15,20
 • L. van Os te Dordrecht, f 5,93
 • Willy van Ravers te Dordrecht, f 1,95
 • J.H. Lebret te Dordrecht, f 17,25

 • Over 1878:
 • W.A. van den Broek te Amsterdam, f 18,-
 • M. Snijders te Dordrecht, f 4,35
 • J.O.W.F. Rens te Dordrecht, f 2,25
 • A. Stoop te Dordrecht, f 22,95
 • Te zamen bedragende eene Som van f 45.153,30

  De aangeefster verklaart verder dat ter zake voormeld van diversen nog te vorderen is de Som van f 3.823 Gulden 32 1/2 cent, welke echter als oninbaar alhier ingebragt worden voor memorie.
  Verder verklaart de aangeefster dat de gemeenschap te vorderen heeft:

 • Van den Heer Hermanus BOET Junior te Dordrecht, te zake van geleende gelden:
  - Op den eersten October 1872 f 1000;
  - Op den vijftiende Augustus 1873 f 1000;
  - Op den negentiende September 1874 f 500;
  - Op den eersten mei 1875 f 1000;
  - Op den eersten Julij 1875 f 1000; en
  - op den vijftiende Julij 1875 f 500,
  dus te zamen de Som van f 5.000, met de rente tegen zes percent 's jaars sedert den eersten November 1877
 • Van den Heer Barend van der KLOET te Dordrecht, ter zake van geleende gelden
  - Op den eersten Januarij van de jaren 1881, 1872, 1873 en 1874, telkens f 360 gulden, dus te zamen de Som van veertien honderd veertig gulden.
 • Van den heer Pieter LABRIJN Hendrikszoon, thans te Dordrecht ter zake van op den eersten januarij 1874 geleende gelden, de Som van f 500, rentende zes percent 's jaars, ten aanzien waarvan de aangeefster verklaart voor het tegenwoordige niet te kunnen opgeven of en in hoeverre er rente betaald is.
 • Van Mejufvrouw Heiltje Larij te Dordrecht ter zake van ten haren behoeve voorgeschoten gelden de Som van f 510,70
 • Van den heer Roeland Larij te Dordrecht ter zake van ten zijnen behoeve voorgeschoten gelden de Som van f 570,90
 • En van den heer Barend van der Kloet voornoemd, ter zake van de afrekening betreffende de nalatenschap zijner overledene echtgenoote de Som van f 625;

 • De aangeefster produceert de navolgende effecten en geldwaardigspapieren:

 • Een en negentig stuks premieloten 's lands Weerbaarheid van 1871 elk groot twee gulden vijftig cent, zijnde allen nummer 9 der Serien: 3082, 3084, 3085, 3087 tot en met 3095, 3097, 3099 tot en met 3121, 312 tot en met 3129, 3131 tot en met 3140, 3142 tot en met 3145, 3147, 3149, 3150 tot en met 3181;
 • Drie en twintig stuks loten in de Maatschappij voor landontginning te Apeldoorn 1875, elk groot vijf gulden, Serie A. nummer 3, 9, 2393, 2394, 2396 tot en met 2399, 2401 tot en met 2404, 2406, 2410 tot en met 2414, 2417, 2418, 2472, 2474, en 2479
 • Tien premieloten ten laste van de Stad Brussel van 1862, elk groot honderd francs, rentende drie percent 's jaars, zijnde Nummers 100679, 140351, 160136, 178374, 186552, 189951, 211206, 227061, 233833 en 245784, met de daarbij behoorende coupons of rentebewijzen.
 • De aangeefster verklaart daarna dat onder handen van de heeren OPHORST en HERWAARDEN, kassiers alhier, tot zekerheid en waarborg voor van die firma geleende gelden, zich de navolgende effecten tot de gemeenschap behorende, bevinden te weten:
 • Twee en vijftig stuks premieloten ten lasten van de Gemeente Amsterdam, elk groot honderd gulden, rentende drie percent 's aajrs, zijnde nummer 2 der Serieën 624 tot en met 653, nummer 1 der Serieen 766 tot en met 785 en nummer 4 der Serieen 5843 en 5844 met de daarbij behoorende Coupons of rentebewijzen.
 • Een Zeven Obligatien Buitenlandsche Schuld ten laste van Spanje elk groot drie duizend gulden rentende twee percent 's jaars, zijnde Serie 4a nummers 12292 tot en met 12297 en 17238.
 • De aangeefster produceert vervolgens de navolgende titels en stukken:
 • Het afschrift eener akte overdragt, den 31 Julij 1875 door en ten overstaan van mij Notaris in tegenwoordigheid van getuigen verleden, geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Dordrecht den 5-8-1875 in deel 311 nommer 37, waarbij door wijlen den heer HENDRIK VAN DER KLOET werd aangekocht een huis en erf met tuin te Dordrecht aan de Voorstraat tegenover het Scheffersplein C1606, met het daaraan grenzende pakhuis , uit- en ingang gevende in het Tolbrugstraatje bij het kadaster der gemeente Dordrecht bekend in Sectie H nummers 961 huis en erf drie aren, 77 centiaren en 955 pakhuis, 20 centiaren, welke panden volgens verklaring der aangeeftster alsnog tot de gemeenschap behooren.
 • En het afschrift van den uitersten wil van den heer Hendrik van der Kloet Barendszoon voornoemd den 28-9-1863 door en ten overstaan van Jan Jacob Blussé Junior, notaris residerende te Dordrecht in tegenwoordigheid van getuigen verleden.

 • De aangeefster verklaart dat op het overlijden in kontante gelden aanwezig was de Som van f 950 gulden.

  De aangeefster verklaart verder dat de gemeenschap is bezwaard de navolgende schulden en lasten ten behoeve van verschillende personen
  (waarvan zij volgens haar verklaring de voornamen alleen met de voorletters opgeven kan, wijl haar die voluit niet bekend zijn)
  te weten:

  Schuldvordering ter zake van de Kleedermakerij en winkelnering, aan de volgenden:
 • T. de Bruijcker en Compagnie te Brussel over 1873 en 1877, f 145,80

 • Over 1876 en 1877
 • Gebroeders Huffmann te Werden f 1626,26
 • J.P. Wijers te Dordrecht, f 13.521.04

 • Over 1877
 • Weduwe B. Mutsaers en Zoon te Tilburg, f 383,55
 • H. Willers en Compagnie te Amsterdam, f 425,68
 • Gebroeders Stomps te Crefeld, f 277,39
 • Gebroeders Storm te Amsterdam, f 441,76
 • J. de Jongh en Compagnie te Rotterdam, 279,51
 • A. Gagniere en Compagnie te Londen, f 1381,80
 • Gebroeders Maussen te Veghel f 103,43
 • Gebroeders Wiese te Werden f 1477,71
 • C. Bockening te Amsterdam, f 2,15
 • Meddens en Zoon te Rotterdam, f 96,30
 • B.J. Koldeweij te Dordrecht, f 47,40
 • Schoeller en Compagnie te Dieren, f 1545,395
 • Langemeijer en Stocker te Amsterdam, f 87,03
 • Gebroedes Feulgen te Werden f 737,62
 • J. van Raalte en Zoon te Rotterdam, f 743,-
 • A. Camerling te Dordrecht, f 6,45
 • S. van der Kloet Mzoon te Dordrecht, f 130,055
 • W.J. Kuhler en Compagnie te Amsterdam, f 21,10
 • De Nederlandsche Handschoenenfabriek te Rotterdam, f 91,50
 • A. Rietveld te Dordrecht, f 48,59
 • Massé en Anglade te Parijs, f 13,11,55
 • Gebroeders Polak te Rotterdam, f 82,-
 • N.A. Stempels te Dordrecht, f 6,25
 • D.A. Doijer en Compagnie te Deventer, f 350,25
 • E. Lafaire te Aken, f 909,32
 • Matthias en Rumpel te Herford, f 54,87
 • Levij en Simons te Londen, f 707,52
 • C. Doecaij van den Borgh te 's Hertogenbosch, f 263,615
 • S. Lindeman te Berlijn, f 598,-
 • W. Hulttemann te Brussel, f 63,99
 • Frans en Max Stiasnij te Wenen, f 215,85
 • A.A. Knuijver te 's Gravenhage, f 5,70
 • A. van Roessel en Zoon te Tilburg, f 64,84
 • Van den Bergh en Achterbergh te Tilburg, f 247,80
 • J. Verbeeck te Rotterdam, f 4103,48
 • J. Jacobson te Rotterdam, f 22,95
 • J.L. Martinij en Compagnie te Brussel, f 45,68
 • te zamen bedragende de Som van f 32.676,075

  Schuldvorderingen terzake van geleende gelden:
 • Aan den heer Aart in 't Veld, bouwman te Dubbeldam de Som van f 1030 verstrekt den 19-8-1877
 • Aan de heeren Otto de Kat en Zoon te Dordrecht, de Som van 1500 gulden, verstrekt den 30-8-1877, met de rente tegen vijf ten honderd in het jaar gerekend.
 • Aan de heeren Simon Zadoks en Zoon te Dordrecht, de Som van 2000 gulden, verstrekt den 25-10-1877, met de rente tegen vier ten honderd in het jaar gerekend
 • Aan den heer C.J.J. Verbroek te Dordrecht, de Som van 5500 gulden, verstrekt als volgt:
  - op tiende Junij 1862 f 1000
  - den vijfden September 1862 f 500
  - den tienden October 1866 f 1000
  - en den een den dertigste Julij 1875 f 3,000 met de rente tegen zes ten honderd in het jaar gerekend, sedert de verschijndagen in 1877;
 • Aan de heeren Ophorst en Herwaarden te Dordrecht, de Som van f 8.422 gulden 68 cent, verstrekt den 31-12-1877, met de rente tegen zes ten honderd in het jaar gerekend
 • Aan de heeren Gebroeders Wiese te Werden de Som van f 1500 verstrekt den 27-8-1868 met de rente gerekend tegen vijf percent 's jaars, sedert den eersten September 1877;
 • En aan de Erfgenamen van Mejufvrouw Maaike de Voogd, weduwe van den heer Frans Boekée te Dordrecht de Som van acht duizend gulden, rentende vijf percent 's jaars, onder hypothekair verband van het huis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat C1696, met het daaraan grenzend pakhuis kadaster sectie H nmummers 961 en 955, krachtens akte den 21-7-1875 door en ten overstaan van mij notaris in tegenwoordigheid van getuigen verleden, geregistreerd en zulks met de rente sedert den Eerste Augustus 1877.

 • En Schuldvorderingen ter zake der huishouding en zoovoorts.
  Aan de volgenden allen te Dordrecht:
  :
 • Hermanus Boet junior, metselaar, over 1876 en 1877 per resto f 2,541,685
 • Denzelfden voor 1877, geleverde aardappelen, f 45,-
 • de Weduwe Paardekooper voor gedurende de jaren 1873 tot en met 1877 geleverde manufacturen, f 342,965
 • C.H. Rissik, beddenmaker over de jaren 18971 en 1877, f 76,55
 • J. Groenenberg Hzoon, horologiemaker, over 1872 tot en met 1875, f 180,25
 • M. de Haan, broodbakker, over 1875, 1876 en 1877, f 406,395
 • Aan de volgenden allen te Dordrecht, over 1876 en 1877::
 • A. Singels Azoon, steenhouwer, f 134,68
 • Jurgens en Compagnie, stukadoors, f 179,23
 • G.H. van Heldern, horologiemaker, f 21,-
 • Warburg en Compagnie, boekhandelaars, f 4379
 • Warburg-Volmer, modiste, f 5,955
 • Weduwe van Dijl, schoenmaker, f 22,60
 • P. Schotel, smid, f 88,95
 • Kluit en Van de Ven, apothekers, f 41,25
 • en K.G.W. de Bosson, apothekers, f 39,95
 • Aan I. van der Kevie te Papendrecht, huurkoetsiers, over 1876 en 1877, f 53,50
 • Aan de volgenden allen te Dordrecht, over 1877::
 • Barto en Aljes, timmerlieden, f 3,075
 • J. van Goudoever de Jongh, handelaar in verduurzaamde levensmiddelen f 33,86
 • J. van Oldenborgh en Zonen, wijnkoopers, f 1,30
 • J. Vertregt, beddenkooper, f 49,32
 • Eijgenraam, vischkooper, f 39,11
 • J. van Brada, kruidenier, f 1,55
 • H. Dammermann, in manufacturen, f 5,925
 • W. van Hemert, schoenmaker, f 2,80
 • C.D. Pennock, winkelier in glas- en aardewerk, f 5,20
 • W. van Ballegooijen, huurkoetsier, f 10,75
 • N. van nassau, instrumentmaker, f 5,50
 • N. Reus Pzoon, borstelmaker, f 8,97
 • J.P.J. de Joncheere voor geleverde steenkolen, f 13,50
 • Doctor van Hees, vor geneeskundige visites, f 19,80
 • D. Tijssens, chirurgijn, voor heelkundige visites, f 15,50
 • J.P. van der Straaten, varkensslagter, f 8,50
 • de Lange, coiffeur, f 0,65
 • M.J. Miason, voor geleverde steenkolen, f 4,50
 • Weduwe D. Struijs, voor geleverde likeuren, twee gulden acht en veertig cent, f 2,48
 • G.C. Slijper, broodbakker, f 6,30
 • H.A. Schwartz, zadelmaker, f 10,30
 • J.A. Knook, apotheker, f 1,80
 • Veth en Compagnie, ijzerkoopers, f 64,69
 • J.P. Revers, boekhandelaar, f 55,885
 • Francella Sartore, metselaars, f 40,30
 • A.P Schotel Gzoon, steenhouwers, f 149,295
 • P. van Altena, loodgieters, f 105,93
 • P.J. Buijtink, kamerbehanger, f 310,515
 • F. Borsten, spiegelmaker, f 213
 • Doctor J.A. Delhez, voor geneeskundige visites, f 42,-
 • Caus Reuters, hoedenmaker, f 28,85
 • J.A. Steiner, meubelmaker, f 526,25
 • Korthals en Larij, huisschilders, f 305,84
 • A. van der Straaten, vleeschhouwer, f 84,375
 • W. Kruijmel, vleeschhouwer, f 114,76
 • A.P. Pels, modiste, f 20,95
 • P.C. de Groot, wijnkooper, f 18,-
 • A. Lips, smid, f 7,05
 • G. Raaijmakers, smid, f 19,50
 • H. Roobol, tuinman, f 24,-
 • J.L. Pieters, ijzerkooper, f 24,55
 • H.N. Bax, wijnkooper, f 26,20
 • Gerard Mauritz, voor geleverde steenkolen f 21,51
 • P. Meijers blikslager, f 21,25
 • Weduwe Schenk en Zoon, voor geleverde likeuren, f 9,02
 • Blussé en van Braam, boekhandelaar, f 33,39
 • Van Ham, schoenmaker, f 8,-
 • Hardenberg, modiste, f 3,70
 • C. van der Straaten, handelaar in galanterien, f 6,40
 • H. Giltaij, goudsmid, f 8,40
 • J. Klaus, laarzenmakeer, zes gulden, f 6,-
 • G. de Kock en Compagnie, ijzerkoopers, f 3,35
 • Ansems, schoenmaker, f 19,10
 • J. Morks Jzoon, goudsmid, f 8,60
 • W.C. Bender, pianostemmer, f 6,-
 • Van Overbeek, azijnfabriekant, f 1,-
 • A.W. Koning-de Ruyter, modiste, f 20,35
 • L. Pieters, confiseur, f 24,50
 • de Jong en Compagnie te Amsterdam voor assurantiepremie voor koopmansgoederen f 21,15
 • Dezelfde voor assurantiepremie van meubelen f 3,40
 • Carlebur, photograaf, f 34,50
 • J. Pieterman, huurkoetsier te Zwijndrecht, over 1877, f 12,-
 • Kluit en van de Ven, apothekers te Dordrecht, van een tot vier Januarij 1878 f 7,30
 • A. Klovert, winkelier te Dordrecht, over 1875, f 1,23
 • en Roeland Larij [1855-1932] voor ten zijnen behoeve in 1877 ontvangen gelden, f 140
 • De aangeefster verklaart dat de dood en begrafeniskosten van haren overleden echtgenoot hebben bedragen honderd dertien Gulden veertig cent, f 113,40.

  Nog verklaart de aangeefster dat de gemeenschap is bezwaard met de navolgende schulden en lasten, te weten:
 • Aan de assurantie-maatschappij tegen brnadschade gevestigd te Zutphen voor assurantierepmie (van het huis) f 10,-
 • Aan de Erven van Welsenis te Dordrecht voor leverantien en arbeidsloonen over 1877 f 59,70
 • de Jongh en Compagnie te Amsterdam voor assurantiepremie over 1877 van onroerende goederen f 10,50
 • P.J. de Ruyter, instrumenmaker te Dordrecht, over 1877, f 12,25

 • Eindelijk verklaart de aangeefster dat zij de verdere schulden ten laste der gemeenschap zoo die er zijn mogten, voor het ogenblik niet kan opgeven.
  Tot hiertoe gevorderd zijnde verklaarde de aangeefster dat zoowel haar bekend was niets meer te beschrijven valt wat tot de wettelijke gemeenschap van goederen behoort en heeft zij in handen van mij Notaris den eed afgelegd dat zij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft noch weet dat er iets verduisterd is.
  Na alzoo gevaceerd te hebben tot des avonds ten elf ure is deze boedelbeschrijving gesloten en zijn de beschreven goederen met goedvinden van den heer twee den Comparant in bewaring gebleven van de comparante aangeefster, die zulks erkent bij deze met aanneming om een en ander op te leveren en te verantwoorden dar war zulks behoort.
  En is deze akte welke dor mij Notaris in minuut is opgemaakt ter plaatse in het hoofd dezer vermeld verleden en onmiddelijk na voorlezing door de comparanten, met uitzondering van den schatter, die zich reeds verwijderd had en de getuigen allen voornoemd en aan mij notaris bekend, benevens dor mij Notaris zelven onderteekend.
  Wed. H. v.d. Kloet, B. v.d. Kloet, Vermeer, J. van der Hoeven, J.W. van der Noordaa, notaris

  Laatst gewijzigd: november 2019.