Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ambachten/neringen uitoefenen na het gildetijdperk, 1799-1805


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Archief: 4
Inventarisnummer : 307


(Kamer ten Beleide) De Municipaliteit der Stad Dordrecht en de Merwede Certificeerd
bij dezen dat den Burger [...] zich ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiek van den 24 December 1798, aan dezelve heeft aangegeven,
aks zullende exesceren het [...]
Actum Dordrecht den [...]
In kennisse van mij als Secretaris


- De Raad der Stad Dordrecht en van de Merwede heeft op verzoek van
Gijsbert Sloot, Burger en Inwoner dezer Stad, bij Requeste gedaan, goedgevonden denzelven
te admitteeren zo als geadmitteerd word bij dezen, om binnen deze Stad, onder
de bepalingen, gemaakt, bij verbaal accord, den 19 September 1805,
tusschen Provisioneele Commissarissen van het gewezene
Nieuwschoenmakersgilde
en eenige verkopers van Inlandsch gemaakt
schoenmakerswerk, aangegaan en mits zich aan die bepalingen, stiptelijk houdende, te mogen
verkopen alle Inlands gemaakt schoenmakerswerk.
Actum Dordrecht den 19 September 1805.
In kennisse van mij als Secretaris (was get.) Gevaerts.

- Joosten Bonten
- Joost Bonten voor zijne minderjarige dochter Corenlia Bonten
- Johannes Sijnen
- Maria Hagoort weduwe Cornelis Schotman
- Maria Morea weduwe van Hendrik Holster
- Dirk van Herwaarden
- Gerrardus Stevens
- Alida Rijtmeijer huisvrouw Johan Pieter Schluter
- Maria Dekker huisvrouw van Adriaan van der Wal
- Aagje Stapelberg huisvrouw van Jan Fredrik Scherp
- Dergina Selie, huisvrouw van Dirk Schouten
- Anthonia van Eijndhoven, huisvrouw van Gerrit Goossens;
- Lodewijk Driessen
- Johanna Clazina Welboren, huisvrouw van F.W. Brinkman
- Joh.s Andreas van Eijs
- Margrieta van Babel

ALLE DEZE PERSOONEN HEBBEN EENE GELIJKE ADMISSIE ALS HIERBOVEN


[letter A]
Altena, Pieter van als leidekker den 6 Julij 1799.
Aalmans, Paulus als Schilder den 29 Julij 1801.
Ameiden, Cornelis van als smit den 28 maart 1803.
Asperen, Cornelis van als Metselaar den 24 Aug 1803. En word denzelven mitsdien, als zodanig geadmitteerd, zonder aan de bepalingen bij de Publicatie van dato den 23 April 1803, bepaald, gesubjecteerd te zijn.
Altena, Jacobus van als Lootgieter, Glazemaker en Leijendekker; En werd denzelven als zodanig geadmiteeerd zonder het doen eener Proef mits betalende hetgeen daartoe staande is 24 Dec 1804;
Advocaat, J. als Schrijnwerker den 1 April 1805. (NB is maar een Extract gegeeven)
[letter B]
Burgers, Nicolaas als Smit en Slotenmaker den 6 April 1799.
Buitink, Hendrik als Broodbakker den 15 Mei 1799.
Breetveld, Dirk Johannes al Goud- en Zilversmit den 4 December 1799.
Bogers, Jan als Smit den 26 februarij 1800.
Bruijninghuis, Barend als Wagenmaker den 12 April 1800;
Bisschop, Aart als Schipper den 7 mei 1800 (in de brede beurt)
Betner, Jacob als Broodbakker den 5 November 1800.
Bremekamp, Gerrit als Goud- en Zilver Smit den 11 April 1801.
Boshamer, Jan Hendrik als Schilder den 18 dito.
Boon, Jan als Smit den 27 Februarij 1802.
Berg, Jan van den als Goud- en Zilver Smit den 3 April 1802.
Buijs, Machiel den 10 April 1802 als bakker;
Beuzekom, Joh. Anton als Smit Geelgieter en Koperslager den 7 feberuaij 1803.
Beuzekom, Hendrik van als uts den uts
Benthem, Jesaias van als Loodgieter en Galzemaker den 14e Februarij 1803.
Bouman Junior, Arij als Blok en Pompmaker den 21 Februarij 1803.
Breda, Jan van gegeven de volgende Admissien: De kamer ten beleide van de zaken der Stad Dordt en der Merwede Certificeerd bij dezen, dat den Borger Jan van Breda, zich voldoening aan de Publicatie van het uitvoerend bewind der Bat. Republiek, van den 24 December 1798, aan dezelve heeft aangegeeven om als Galanterie winkelier te mogen verkoopen, gemaakt goud en zilver, en heeft de kamer ten beleide voorn aan den voornoemde Jan van Breda, desselvs verzoek geaccordeert, en hem mits dien geadmitteerd las galanterie winkelier om te mogen verkopen gemaakt goud en zilver, mits zich in allen deele stiptelijk gedragende, conform de ordonnantien op het debiteren van goud en zilverwerken, van hun Ed Gr Mogende, van 15 April 1751. Actum Dordrecht den 20 Feberuarij 1803. In kennisse van mij als Secretaris (was get.);
Bemolt, Adrianus als Schoenmaker den 28 maart 1803;
Bouman, Gerrit als Huijstimmerman den 23 Meij 1803; En word den zelven als zodanig geadmitteerd, zonder het doen der proef, alzoo denzelven zig van 't doen der Publicatie van den Raad van den 25 April 1803 heeft geaddresseert (mits echter betalende de gewoone gilde guldens);
Boers, Arij als Schuitevoerder den 15 Junij 1803;
Boers, zie Rieke(Reek);
Boillié, Coenraad als Vletter den 15 Aug 1803.
Broek, Christiaan van den als Koekbakker den 20 Aug 1804;
Baars, Pieter als Schipper in de Breede beurt den 13 dito 1804;
Baars, Herbert als Schipper in de Bredebeurt den 17 Sept 1804;
Boet Machielzn, Gerrit als Metselaarsbaas den 8 October 1804 mits voldoende aan de Publicatie van den 25 April 1803;
Beeck, Valentin als Kleermakersbaas den 22 October 1804; mits voldoende aan de Publicatie van den 25 April 1803;
Baars, Govert als Schipper in de Brede beurt dezer Stad, mits dat door hem betaald worde, ten behoeve van het gewezen groot Schippersgilde, bij zijn inschrijven in het zelve, alles, wat daar toe, zo voor het inkomen, als anders staande is, den 17 Junij 1805;
Balen, Anthonie als Grutter; mits dat door hem bij zijn inschrijven in de voormalige Confraterij over den Grutters betaald worde, eene Somma van f 10 als vallende in de termen van Articul 5 der ordonnantie voorgemelde Confraten gearresteerd;
Boet, Hermanus als Metselaarsbaas mits voldoende aan de Publicatie van den 25 April 1805 den 30 September 1805;
Bouwe, Mels Cornelis tot het opzetten van Een Marionierswinkel tot het verkopen van Nieuw ijzer, koper en Slootwerk, mits zich in alles gedragende naar de Resolutie van den Raad dezer Stad en van de Merwede in dato den 30 november 1805; het opzetten en Exerceeren van Een Marionierswinkel den 16 December 1805.
[letter C]
Chastelet, Jan van den 12 Julij 1800 als verwer;
Campen, Alexander van gegeven de volgende admissie; De Kamer ten Beleide van de zaken der Stad Dordrecht en de Merwede heeft op t verzoek door Alexander van Campen gedaan, denzelven geadmitteerd zoals geadmitteerd word bij dezen, om met zijn Schuit te vletten tot dat daar omtrend nadere voorziening zal zijn gedaan. Actum Dordrecht den 26 Julij 1803;
Coenraads, Mattheus als Smit, Slotemaker, Geelgieter en Koperslager den 3 October 1803;
[letter D]
Degens, Cath.a du Hen wed Pieter als Broodbakster den 4 mei 1799;
Driel, Albertus van als Broodbakker den 18 Mei 18..(?);
Duuren, Alida van Werkhoven wed van Huibert van, den 28 December 1800;
Degens, Anthonij als Broodbakker den 7 Januarij 1804;
Dijl, Jacob van als Broodbakker den 23 Decb. 1801;
Davidsen, Marinus als Diamant zetter den 20 oct 1802;
Duren, Gerrit Hendrik van als Peperkoekbakker den 21 Maart 1803;
Duppe, Jacob als Goud- en Zilversmit den 24 Decb 1803;
Diemen, Anthonie van als Schipper in de Brede beurd, ingevolge Resolutie van 24 September 1804 bij de Kamer geadmitteerd;
Daalen, Arij als Schipper in den Brede beurd, ingevolge Resolutie van 22 April 1805 bij de kamer geadmitteerd;
Danser, Govert als Schipper in de Brede Beurds dezer Stad, mits dat door hem betaald worde, ten behoeve van het gewezen Groot Schippers Gilde, bij zijn inschrijven in het zelve alles wat daar toe zo voor het inkomen als anders staanden is, den 12 Augustus 1805;
[letter E]
Essenveld, Dirk als Broodbakker den 16 Maart 1799;
Efferen, Jacobus van als Schilder den 3 Julij 1799;
Efferen, Gerrit van als Metzelaar den 20 November 1799;
[letter G]
Gils, Gerardus van als Broodbakker 2 Aug 1799;
Garden, Walraven van de als schipper den 25 Septb 1801;
Greef, Jan de als Kuiper den 27 Februarij 1802;
Gennep, Martinus Franciscus van als Schuitevoerder 26 meij 1802;
Galmeijer, Hendrik als Kleermaker den 28 maart 18..(?);
Geel, Paulus van als Schoenmakers den 25 Julij 1803; En word denzelven als zodanig geadmitteerd, zonder het doen der proef, mits betalende de gewoone Gilde gelden, als zoo denzelven zig voor 't doen der Publicatie van den Raad van 25 April 1803 heeft geaddresseerd;
Gatee, Willem als geadmitteerd tot het maken en verkopen van Stooven, Stoelen, Draaijers en witwerkerswaren, mits dat door denzelven ten behoeve van het gewezen Schrijnwerkers en Draaijersgilde daar voor betaald worde hetgene daar toe staande is, den 6 Aug 1804;
[letter H]
Hogerwerf, Johannes van als verwer den 8 Mei 1799;
Hen. Zie Degens;
Horche Bzn, Jacob als Broodbakker den 22 dito;
Heijden, Johannes van der als Glazenmaker den 19 Junij 1799;
Hendriks, Johan Christiaan als goud en zilver smit den 22 dito;
Haas, Adrianus den als Smit Slootemaker en Geelgieter den 21 October 1801;
Hulsteijn, Cornelis van als Bakker den 28 october 1801;
Heck, Pieter van als Timmerman den 24 Maart 1802;
Hoog, Servaas de als Schuijtevoerder 7 April 1802;
Havers, Jacobus als Draaijer den 31 Januarij 1803;
Hoek, Jan van der als Mandemaker den 7 Maart 1803;
Heer, Leendert de als Metzelaar den 23 Meij 1803; met deze bijvoeging onder aan de acte; En word de zelve als zodanig geadmitteerd, zonder het doen der proef, betalende de gewoone gilde gelden, alzoo den zelven zig voor 't doen der Publicatie van den Raad van den 5 April 1803 heeft geaddresseert;
Huiben, Cornelis als Schipper in de Brede beurt, den 17 November 1804;
Heumen, Pieter als Schipper in de Breede beurt den 29 April 1805;
Hazenak, Pieter Machiel als Smit, Slotemaker en geelgieter den 20 Meij 1805 hebbende reeds aan alles voldaan;
Heije, Nicolaas als Broodbakker den 22 Julij 1805;
Heck, J.C. --- de Bruin als Galanterie kramer, aangesteld, volgens Extract Res: van de kamer ten beleide van den 29 September 1806;
[letter I en J]
Jager, Jacob de als Broodbakker den 7 Juni 1800;
Jong, Jacobus de als Schipper den 23 September 1801;
Ingen, Huibert van als Broodbakker den 11 Maart 1802;
[letter K]
Kolkman, Fredrik als Smit en Slotenmaker den 6 April 1799;
Kuijpers, Willem als verwer den 13 dito;
Kramer, Hendrik als Timmerman den 1 Mei 1799;
Klop, Teunis als Goudsmit den 8 Junij 1799;
Kok, Arnoldus de als Timmerman den 20 Julij 1799.
Kamen, Gerardus van als Backer den 6 November 1799;
Kolkman, Jan als Smit den 15 Maart 1800.
Kokseus, Jan als Schipper den 10 September 1801;
Klerk, Cornelis de als Schipper den 17 October 1801.
Kibil, Michael als Kleermaker den 24 Maart 1802.
Kanters, Johannis als Schipper in de Breedebeurt 15 Meij 180.(?);
Kalfsvleesch, Fred. als koekebakker 26 Meij 1802.
Klerk, Gijsbert de als Timmerman den 31 Januarij 1803.
Klerk, Jacobus de als Loodgieter, Leijendekker en Glazemaker den 31 Januarij 1803.
Kamen Azn, Abraham van als Smit Koperslager en Geelgieter den 14 Februarij 1803;
Klerk, Bastiaan de als Goud en Zilversmit den 9 Meij 1803;
Kampman, Hendrik als Kleermaker den 23 Meij 1803; met deze bijvoeging onder aan de acte; En word denzelven als zodanig geadmitteerd zonder het doen der Proef, mits betalende de gewoone gilde gelden, alzoo den zelven zig voor 't doen der Publicatie van den Raad van den 25 April 1803 heeft geaddresseert;
Koster, Leendert als Schuitevoerder den 8 Aug 1803;
Koog, Adrianus van der als broodbakker den 16 April 1804 en word denzelven als zodanig binnen deze Stad geadmitteerd, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van den 25 April 1803;
Kooten, Matthijs van als Schipper in de Bredebeurt 16 Meij 1804;
Korthals, Wouter als Schipper in de Bredebeurt En word denzelven als zoadnig geamitteerd, mits dat door hem betaald worde, ten behoeve van het gewezen groot schippersgilde, bij zijn inschrijven in het zelven alles wat daar toe, zoo voor het inkomen als anders staande is, den 9 Julij 1803;
Koning, Johs de als schrijnwerker; En word denzelve als zodanig geadmitteerd, zonder het doen van Proef mits betalende ten behoeve van het voormalig Schrijnwerkersgilde, f 75 alzo denzelven zig voor het doen der Publicatie, van den Raad, van den 25 April 1803 heeft geaddresseert; den 1 Augs 1802;
Kramp, Jan als Broodbakker den 24 September 1804; met dat door hem betaald, worde ten behoeve van het gewezen Broodbakkersgild, bij zijn inschrijven in het zelven alles wat daar toe zo voor het inkomen als anders, staande is;
Koning Pz, C. de als schrijnwerker den 1 April 1805; (NB is maar een Extract gegeeven)
Kooijmans, Anthonij als Schipper in de zogenaamde Breede Beurt den 14 Julij 1806, is maar een Extract gegeven;
Kuijpers, Arie als uts[=als boven] den 11 Aug 1806 (is maar een Extract Resolutie gegeeven);
Karsdorp, Abram als koekebakker den 3 November 1806; En word denzelven als zodanig geadmitteerd volgens de Publicatie van de van den Raad van den 25 April 1803;
Kokseus, Philippus als Schipper in den Zogenaamde Breede beurt, aangesteld volgens Extract Resolutie van de kamer ten Beleide van den 29 September 1806;
[letter L]
Lawende, Willem als Metzelaar den 16 Maart 1799;
Lamme, Leendert als verwer den 18 Meij 1799;
Leen Junior, Johannes van als verwer den 20 Julij 1799;
Ligtenberg, Gerrit als Goud en Zilversmit 5 october 1799;
Leeuwen, Nicolaas van als Blikslager en glazenmaker den 4 December 1799;
Lacourt, Hendrik als goud en zilversmit den 19 April 1800;
Lamme, Arnoldus als verwer den 3 September 1800;
Ligchaam, Cornelis als Smit den 13 maart 1802;
Lefever, Victor als verwer den 7 April 1802;
Laar, Hendrik van als Scheepstimmerman den 5 Junij 1802;
Lobberegt, Wijnand als Broodbakker den 21 Maart 1803;
Linden, Adrianus van eene admissie gegeven als aan Alexander van Campen den 26 Julij 1803;
Lieger, Fredrik als Grof Smit den 11 Maart 1805. En word denzelve als zodanig geadmitteerd, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van den 25 April 1802;
Lomans, Hendrik als Schipper in de Breede Beurt dezer Stad mits dat door hem betaald worde, ten behoeve van het gewezen groot Schippers gilde bij zijn inschrijven in het zelve, alles wat daartoe zo voor het inkomen als anders staanden is, den 12 Augustus 1805;
[letter M]
Molekamp, Joost als Broodbakker den 3 April 1799;
Mol, Johannes als Broodbakker den 15 Mei 1799;
Maanen, Willem van als Paruikmaker den 13 Julij 1799;
Milort, Andries als Broodbakker den 21 Augustus 1799;
Notemans, Adriaan als Broodbakker den 7 Januarij 1801;
Mangelmans, Hendrik als Brood Bakker den 24 do.
Matena, Gerrit als Loodgieter en Glazemaker den 9 October 1802;
Matena, Arij als Schrijnwerker den 27 October 1802;
Murk, Willem als Huistimmerman den 28 Maart 1803;
Mutzert, Justus de als Kleermaker den 2e Meij 1803; met deze bijvoeging onder aan de acte; En word denzelve als zodanig geadmitteerd zonder het doen der Proef, mits betalende de gewone gilde gelden, alzoo denzelven voor 't doen der Publicatie van de Raad van den 25 April 1803 heeft geaddresseert;
Modoo, Lambertus als Schoenmaker den 25 Julij 1803; En word den zelven als zodanig geadmitteerd, zonder het doen der Proef, mits betalende de gewoone Gilde gelden, als zoo denzelven zig voor 't doen der Publicatie van den Raad van den 25 April 1803 heeft geaddresseert;
Meiboom, Hendrik als Metzelaarsbaas mits voldoende aan de Publicatie van 25 April 1803 den 1 October 1804;
Milord, Andries als Goud en Zilversmit, en word denzelve als zodanig geadmitteert, mits zig gedurende na s Lands en Stads Placaten die er zijn, of in het vervolg rakende de Goud en Zilversmeederij zullen worden gemaakt; En betalende de vacatie gelden daar toe staande, den 28 Januarij 1805;
[letter N]
Nijssen, Johannes als Smit en Slotenmaker den 23 Januarij 1802;
Net, Pieter van der als Schuitenvoerder den 16 Aug 1803;
[letter O]
Ouburg, Daniel als timmerman den 4 Januarij 1800.
Ouwerkerk, Jacobus van als Schipper den 19 October 1801;
Oltenburg, Laurens van als Schipper in de Brede beurt; En word denzelven als zodanig geadmitteerd, mits dat door hen betaald worde ten behoeven van het gewezen Groot Schippers Gild, bij zijn inschrijven in het zelve, alles wat daartoe, zoo voor het inkomen als anders taande is, den 16 December 1805;
[letter P]
Putten, Abraham van als Broodbakker den 16 Maart 1799;
Plukhooij, Pieter als Metzelaar als 3 April
Plukhooij, Abraham als verwer den 10 April 1799;
Plesier, Willem als BroodBakker den 9 Julij 1800;
Perrius, Johannes als BroodBakker den 24 Maart 1802;
Percijn, Gerrit als Scheepstimmerman den 5 Junij 1802;
Ponse, Carel als Goud en Zilversmit den 9 Meij 1803;
Ponsen, Jan als Schipper in de zogenaamde brede beurt dezer Stad; En word denzelven als zodanig geadmitteerd mits dat door denzelven, aan provisioneele Commissarissen, van het gewezen Groot Schippersgeld, zal moeten worden (betaald) vertoond de wettigen eigendom van zijn schip en wijders ten behoeven van het gemelde gewezen gild, bij zijn inschrijven in het zelve, zal moeten worden betaald alles wat daartoe zo voor het inkomen, als anders staande is, den 16 Julij 1804;
Ponsen Pz, Willem als Schipper in de Breede beurt den 3 Jan 1804;
Ponsen, Pieter als uts[=als boven] den 17 Sept 1804;
Ponsen Junior, Johannes als uts[=als boven]. En word denzelven als zodanig geadmitteerd, mits dat door denzelven aan Provisioneele Commissarissen, van het gewezen Groot Schippersgild, zal moeten worden vertoond den wettig Eigendom van zijn schip, en wijders ten behoeve van het gewezen groot Schippersgild, bij zijn inschrijven in het zelve, alles zal moeten betalen, wat daartoe, zoo voor het Inkomen als anders staande is den 27 Meij 1805;
[letter R]
Roo, Anthonij de als Slootmaker den 6 April 1799;
(Rocansi, Frans als Beeldenverkoper den 25 April 1799);
Roo, Willem de als Goud en Zilversmit den 17 Augustus 1799;
Rije, Jacob Pieter van tot het verkopen van Blikwerk den 19 November 1800;
Roer, Jan Christoffel Thomasse van de als Geelgieter en Slotenmaker den 1 April 1802;
Ridder, David de als Timmerman en Molemaker den 14 Maart 1803;
Reijnier, Pieter als Kleermaker den 28 Maart 1803;
Rijmerik, Wijnant als Huijstimmerman den 23 Meij 1803; met deze bijvoeging onder aan de acte; En word denzelven zodanig geadmitteerd zonder het doen der Proef, alzoo denzelven zig voor 't doen der Publicatie van den Raad van den 25 April 1803 heeft geaddresseert (mits echter betalende de gewoone gilde gelden);
Rieke Wed Pieter Boers, Anna Maria als Broodbakster den 20 Junij 1803;
Roo, Pieter de als Broodbakker den 29 Aug 1803; En word denzelven als zodanig geadmiteerd, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van den 25 April 1803;
Riemsdijk, Johannis van als Broodbakker den dertiende Februarij 1804; En word denzelven als zodanig geadmiteerd mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van den 25 April 1803;
Rijswijk, Adrianus van als Schipper in de Breede beurt den 13 Aug 1804;
Rosendaal, Cornelis van als Schipper in den Brede beurt den 25e Maart 1805, mits dat door hem betaald worden ten behoeven van het gewezen groot Schippersgild bij zijn inschrijven in het zelven alles, wat daar toe zo voor het Inkomen als anders staande is;
Roo, Johannis de als Smit, Slotemaker en Koperslager den 1 April 1805, mits voldoende aan den Publ. van 25 April 1803;
[letter S]
Schenau, Johannes Jacobus als Broodbakker den 16 Maart 1799;
Steenhoven, Jacob van den idem den 25 April 1799;
Striemen, A. als Lootgieter den 27 April 1799;
Sels Jr, Jan als Broodbakker den 18 Meij 1799;
Scholt, Johan Willem als Smit, Slotenmaker, Koperslager en geelgieter den 8 Juni 1799;
Sull, Willem van als Goud en Zilversmit den 30 October 1799;
Schep, Nicolaas van der als Smit, geelgieter en Slotenmaker den 9 April 1800;
Sluis, Gerritje van der als groente en Fruit verkoopster den 21 Junij 1800;
Schotel, Leendert als Steenhouwer den 6 Febr 1802;
Schorteldoek, Leendert als Smit den 27 februarij 1802;
Slaman, Jan als Smit, den uts;
Stoel, Jan als Smit den 6 Maart 1802;
Schrauwen, Ads als grote Schipper den 3 April 1802;
Singels Adz, Jan als Timmerman den 31 Januarij 1803;
Singels Adz, Abraham als uts den uts;
Swens, Jan als uts den 28 februarij 1803;
Striemen, Gerrit van als Scheepstimmermansbaas den 7 Maart 1803;
Schaap, Cornelis als Schipper de brede beurt den 13 Februarij 1804;
Schepens, Willem als Broodbakker den 16 April 1804. En word denzelven als zodanig binnne deze Stad geadmitteerd, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van den 25 April 1803;
Schotel, Adriaan als Metselaar den 10 Sept 1804 mits voldoende aan de Publicatie van 25 April 1803;
Schilmans, Leendert als Schrijnwerker den 1 April 1805; (NB is maar een Extract gegeeven);
Schoonenberg (Hermanus) als Goud en Zilversmit; En word denzelve als zodanig geadmitteerd, mits zig gedragende na 's lands en Stads Placaten die er zijn, of in het vervolg rakende de Goud en Zilversmederij zullen worden gemaakt; En betalende de vacatie gelden daar toe staande, den 16 September 1805;
[letter T]
Thomasse, Hendrik als Smit, Geelgieter en Slotenmaker den 24 April 1799;
Tophoven, Hermanus als zullende exerceren de negotie die voormaals door de leden van 't kramers gilde werd gedaan den 10 April 1799;
Terwe, Adriaan als Brodbakker den 20 Maart 1802;
Teerlink, Jan als Schrijnwerker; En word denzelven als zodanig geadmitteerd, zonder het doen eener Proef, mits betalende ten behoeve van het voormalig Schrijnwerkers Gilde, vijfenzeventig Guldens alzoo denzelven zig voor het doen der Publicatie van den Raad van den 25 April 1803 heeft geadresseert den 9e Februarij 1805;
[letter UV]
Uitenbogaart, Hendrik als Schuitenvoerder den 26 April 1799;
Vink, Wouter als Broodbakker den 27 dito;
Vleugels, Hendrik als Schilder den 15 mei 1799;
Vries, Willem de Vries Maartensz een acte als Timmerman den 29 Junij 1799;
Vigelius, Johannes als Smit, Slotenmaker, Geelgieter, koperslager den 8 November 1800;
Vries, Johanna de weduwe Willem Visser als Broodbakster 18 April 1801;
Verhoeven, Anthonij als Smit, Slotenmaker den 10 junij 1801;
Veth, Huijbert als Smit Slootemaker en Geelgieter den 21 October 1801;
Velden, Dirk van der als Lootgieter en leidekker 13 Febr 1802;
Vermeer, Arij als Broodbakker den 28 do 1803;
Uitenbogaart, Dirk als Huijstimmerman den 22 Meij 1803; En word denzelven als zodanig geadmitteerd zonder het doen der Proef, alZoo den Zelven Zig voor het doen der hebbende van den Raad van den 25 April 1803 heeft geadmitteert, (mits echter betalende als gewone gilde gelden);
Volker, Pieter als Schipper in de brede beurt den 28 Nov 1803;
Voogd, Leend. de als Broodbakker, den 16 April 1804 en word den Zelve als zodanig binnen deze Stad geadmitteerd, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van den 25 April 1803;
Verschuur, Cornelis als Schipper in de Brede beurt; En word denzelve als zodanig geadmitteerd, mits dat door hem betaald worde, ten behoeve van het gewezene groot-schippers gilde bij zijn innschrijven in het zelve, alles wat daar toe zoo voor inkomen als anders staande is den 18 Junij 1804;
Vonk, Gerrit als Timmermansbaas, den 22 October 1804, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad, van den 25 April 1803;
Velden, (Dirk van der) als Glazemaker den 18 November 1805. En worddenzelven als zodanig geadmitteerd, en wel zonder het doen der proef, mits dat door hem ten behoeve van 't voormalig Gild der Vijff Neringen bij zijn inschrijven in het zelve alles wat daar toe zo voor het inmomen, als anders staande is, betaald worde;
Visser, Dirk de als Blikslager den 19 Decemb: 1805. En word denzelven als zodanig geadmitteerd, en wel zonder het doen eener Proef mits dat voor hem ten behoeve van het voormalig Gild der vijf neeringen, bij zijn innschrijven in het zelve alles betaald worde wat daar toe zoo voor het Inkomen als anders staande is betaald worde;
Vink, Wouter Hzn den 19 Augustus 1806 als Broodbakker. En word denzelven als zodanig geadmitteerd, mits voldoende aan de Publicatie van den Raad van 28 April 1803;
[letter W]
Wienhoven, Hendrik als Smit en Slotemaker den 6 April 1799;
(Hen weduwe Pieter Degens Catharina als Broodbakster den 4 mei 1799);
Wel, Egbert van als verwer den 8 Mei 1799;
Wijngaarden, Hendrik van als Goud en Zilversmidt den 2 Augustus 1799;
Waaij, Adriaan van als Broodbakker den 13 November 1799;
Welsenes, Huibert van als Timmerman den 14 December 1799;
Well, Adrianus van als Loodgieter en Leijendekker den 6 Januarij 1802;
Wereld, Christiaan van de als Smit en Slootemaker den 22 September 1802;
Weg, Andries van de als Loodgieter, Leidekker en glazenmaker den 15 December 1802;
Waal, Hendrik de als Timmerman den 31 januarij 1803;
Welings, Hendrik als Broodbakker den 13 Junij 1803; En word den zelven als zodanig geadmitteerd mits betalende het gewoone recht daartoe staande;
Well, Arnoldus van als Broodbakker den 18 Julij 1803; En word denzelven als zodanig geadmitteerd, mits voldoende aan de Publicatie aan den Raad, van den 25 April 1803;
Westdijk, Lijdias als Schipper in de Breede Beurt 5 November 1804;
Weelie, Jacobus van als Goud en Zilver Smidt aangesteld, volgens Extract Resolutie van de kamer ten Beleide, van den 29 September 1806;
[letter Z]
Zwart, Bernardus de als Smit en Slotenmaker den 28 februarij 1800;
Zwang, Jacob als Metzelaar den 31 Januarij 1801;


Wij Ondergetekenden, nemen aan te betalen aan Commissarissen van het voormalig
Gild of Gilden, waar onder wij, elk, naar aanleiding van ons Ambagt of Neering
behoren, of behoord zouden hebben, zodanige vacatie, als nader door de
Municipaliteit dezer Stad, zal worden bepaald
Dordrecht den 21 Mei 1799.
H. Buijtink
J. Mast
L. Lamme
J. Horche Bzn


(den 28 Mei 1799)
Hendrik Kraamer

(den 8 Junij 1799)
Joh Wilhelm Scholtt

(den 19 Junij 1799)
Johannes van der Heijden

(den 22 Junij 1799)
Johannes Christejaan Hendrikx

(den 29 Junij 1799)
W. de Vries Mz

(den 3 Julij 1799)
Jacobus van Efferen

(den 6 Julij 1799)
Pieter van Altena 6 Julij 1799

(den 13 Julij 1799)
Willem van Maanen

(den 20 Julij 1799)
Johan L. van Leen Jr
Arnoldus de Kok


(den 2 Augustus 1799)
Gerardus van Gils
H. van Wijngaarden


(den 17 Augustus 1799)
Willem de Roo

(den 28 Augustus 1799)
Andries Milort

(den 5 October 1799)
G. Ligtenberg

(den 9 October 1799)
Jan Sels Jz

(den 30 October 1799)
J.W.V. Sull
G. van Kamen


(den 16 November 1799)
A. van Waaij

(den 20 dito)
Gerrit van Efferen

(den 4e November 1799)
Nuklaas van Leeuwen
D.J. Breetveld


(den 16 December 1799)
Huijbert van Welzeenes

(den 4 Januarij 1800)
Daniel Ouburgh

(den 26 februarij 1800)
Jan Boogers

(den 28 dito)
dit X merk stelde Bernardus de Zwart zeggende niet te kunnen schrijven, mij present S.J. Lotsij
Jaan Kolkman
Nicolaas van der Schep


(den 12 April 1800)
Barend Bruijninghuijs
H. DeLaCourt


(den 19 April 1800)
Aart Bisschop

(den 7 Junij 1800)
Jakop de Jager

(den 9 Julij 1800)
Willem Plaizier

(den 17 Julij 1800)
J. van Chastelet
A. Lamme Junior
Jacob Bettener


(den 8 November 1800)
Jan Vigelios
Antonie Deegens
H. Mangelmans
Adriaan Meulemenas
Jacob Zwang


(den 13 April 1801)
Gerrit Breemekamp

(den 17 April 1803)
Johanna de Vries
weduwe van Willem Visser


(den 20 April 1801)
Jan Hendrik Boshamer

(den 27 April 1801)
Wm. Roest Arijzn

(den 10 mJunij 1801)
A. Verhoeven

(den 29 Julij 1801)
P. Aelmans

(den 10 September 1801)
Jan Kokseus

(den 23 September 1801)
Jacobus de Jongh

(den 25 September 1801)
Walraven van der Garde

(den 17 October 1801)
J. van Ouwerkerk
C. de Klerk


(den 21 October 1801)
A. de Haas
H.t Veth


(den 28 October 1801)
C. van Hulsteijn

(den 23 December 1801)
Jacob van Dijl

(den 6 Januarij 1802)
Adr. van Well

(den 23 Januarij 1802)
Johnnes Nijsen

(den 8 Feberuarij 1802)
Leendt. Schotel

(den 15 dito)
Dirk van der Velden

(den 27 dito)
Jan Slaman
Jan Boon
Jan de Greef
Leendt. Schorteldoe


(den 6 Maart 1802)
Jan Stoel

(den 13 Maart 1802)
Cornelis Lighaam

(den 20 Maart 1802)
Adriaan Terwen
Michiel Kebel


(den 24 Maart 1802)
Johannis Perriens

(25 dito)
Pieter van Heck

(den 1 April 1802)
Jan Christoffel Tomase v.d. Roer
Jan van den Berg
A. Schrauwen


(den 7 April 1802)
Servaars de Hoog
Victor Lefever


(den 10 April 1802)
H. Buijs

(den 15 Meij 1802)
Jan Kanters

(den 26 Meij 1802)
Martinus F. van Gennep

(den 5 Junij 1802)
H. v. Laar

(den 23 September 1802)
Christian van de Weerelt

(den .. October 1802)
Gerret Matena

(den 20 dito)
Marinus Davidson

(den 22 October 1802)
X dit is 't merk van Gerrit Persijn mij Present P.W. van den Bergh (Bode)

(den 27 October 1802)
Arie Matena

(den 15 December 1802)
Andries van de Weg

(den 1 Februarij 1803)
H. de Waal
G. de Klerk
Jacob Havers


(den 2 Februarij 1803)
Jan Singels Adr.zoon
Abram Singels

(den 9 dito)
Hendrik van Beisekem
Jan van Beusekom

(den 15 dito)
Abr. van Kaamen Azoon

(den 21 dito)
Arie Bouman Junior
Jan van Breda


(den 3 Maart)
Jan Swens
Arie Vermeer


(den 7 Maart 1803)
Gerit van Striemen

(den 10 Maart 1803)
Jezias van Benthem

(den 17 Maart 1803)
D. de Ridder

(den 21 Maart 1803)
G.H. van Duren

(den 22 Maart 1803)
W. Lobberegt

(den 28 Maart 1803)
P. Keijnier

(den 30 Maart 1803)
Hendrik Galmijer

(den 9 April 1803)
Cornelis van Amijden

(den 10 Mei 1803)
B. de Klerk
Carel Ponsen


(den 23 Meij 1803)
Hendrik Kampman

(den 26 Meij 1803)
Justus de Mustert
Dirk Uitenboogaart


(den 29 Meij 1803)
Gerrit Bouman

(den 7 Junij 1803)
Wijnant Rijmerik

(den 15 Junij 1803)
Arie Boers

(den 19 Julij 1803)
Arnoldus van Well

(den 8 Augustus 1803)
Limbertties Modoo
Lendert Kos(ter)


(den 15 Augustus 1803)
Koenraad Bolje

(den 16 dito)
Pieter van der Net

(den 29 Augustus 1803)
P. de Roo

(den 31 Augustus 1803)
Cornelis van Asperen

(den 5 September 1803)
Poulus van Geel

(den 6 September 1803)
D. de Beer(?)

(den 10 October 1803)
Mattewes Coenraads

(den 4 November 1803)
Hendrik Welings
P. Volker


(den 14 December 1803)
Jacob Duppe
Jan Ponsen

Laatst gewijzigd: juni 2009