Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811-1813


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief: 27 (Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer: 322 en 323 (Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk)

Globaal afschrift gemaakt door Marijke van Vliet tbv de werkgroep 1812/1813 in de periode 2012/2013, subgroep rijk en arm

INHOUD.
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1812
  • Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1813


Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811

Bron : Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Archief : 27 (Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer : 322 (Notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk)

Diakenen in 1811: S. de Voogd (boekhouder), Brand, Hordijk, Kouwens, Coolhoven, Van Rijsoort, Moll, Van der Koogh, Blussé, Plukhooij (nw benoemd) en Vriesendorp (nw benoemd).

7 januari 1811, ’s mi 3 uur; praeses Moll, scriba Kouwens, absent Brand.
Per broeder wordt aangegeven aan wie en hoeveel hij heeft gegeven aan noodhulp.
Bedragen wisselen van 4 stuivers tot 13 gulden.
De Voogd: 8 bedeelden; Moll: 20 bedeelden; Blussé: 46 bedeelden.
Praeses heeft ivm de buitengewoon strenge kou de vrijheid genomen de deling van turf acht dagen te vervroegen. De vergadering gaat daarmee akkoord onder dankzegging voor deze ‘lofwaardige directie’.
R. van den Blijk heeft in de laatste drie maanden van 1810 43 extra zakken turf afgegeven en 42 flessen wijn. Besloten wordt voortaan zich stipt aan de resoluties te houden en geen extra turf te geven, behalve op doktersattest (dokter, chirurgijn of vroedvrouw).
Br. Brand wordt als balansmaker voor het jaar 1811 aangesteld, als oudste van de dienstdoende leden. Adjuncten van de boekhouder: Brand en Van Rijsoort. Praeses zal de heren Fajan en Rijp verzoeken de boekhouder te assisteren in het aankopen van granen voor de diaconie.
De heren De Voogd, Hordijk en Vriesendorp zijn door de Grote Kerkenraad benoemd in de Schoolcommissie.
Arme leden gehoord en geholpen zijnde, eindigde de vergadering met dankzegging aan God.

15 januari 1811, buitengewone vergadering, ’s mi 12 u.
Aanvulling op de notulen van de vorige vergadering: Van den Blijk zal geen extra turf afgeven, ook niet op doktersattest.
Vergadering op verzoek van de boekhouder. Hij was bij de Maire geweest teneinde wederom enige subsidie tot onderhoud der Armen te ontvangen. Zijn Weled.gestr.Heer had geantwoord daartoe wegens de geldeloozen toestand van de stadscas buiten staat te zijn. Verder, dat de Maire had voorgesteld:
* het doen van extra collecten;
* representatiën te doen tot het bekomen van de Remissie 1809;
* adres te maken aan de Prins Staatsthesaurier Duc de Plaisance om beleening van effecten te mogen doen.
Bezwaren hiertegen van de boekhouder:
* ongeschiktheid des tijds om een extra collecte te doen, daar de eerste nog niet is afgelopen;
* de Remissiën moeten dienen om de leveranties van turf van 1810 te betalen;
* een adres aan de Prins zou door de Grote Kerkenraad gemaakt moeten worden.
Na enig overleg wordt een commissie benoemd (praeses, boekhouder en scriba) om naar de Maire te gaan en hem een en ander uit te leggen. Ze zijn het met de boekhouder eens:
* de laatste collecte is nog niet ten einde en door de tijdsomstandigheden kunnen mensen die ingetekend hebben, hun toezeggingen niet waarmaken; daarom valt van een nieuwe collecte niets te verwachten;
* de turfleveranciers hadden hun geld al moeten hebben, betalingen zijn al te lang uitgesteld;
* al zou de Grote Kerkenraad de Prins schrijven, dan zou het antwoord nog lang duren en dan zou het nog veel moeite kosten effecten te belenen en het zou waarschijnlijk niet lukken.
Dan zouden de broederen moeten ophouden met het bedelen der Armen.

Woensdag 16 januari 1811, buitengewone vergadering, 7 u ’s av.
Verslag van het bezoek aan de Maire, ze hebben hun visie overgebracht.
Antwoord: hij zou het bij de adjuncten inbrengen. Vervolgens zijn ze bij de vergadering van de Maire en de Adjuncten geroepen.
Daar kregen ze het antwoord dat deze in onze behoeften niet konden voorzien, dus er blijft niets anders over dan de Grote Kerkenraad het 3e punt voor te stellen, of iets anders te bedenken. De vergadering bedankt de commissie. De volgende dag zullen ze verslag doen aan de Grote Kerkenraad en om hulp vragen.
Als er voor maandag geen geld is, zullen de diakenen de bedeling stoppen en dan is volgens de broeders de Maire verplicht in allen gevallen voor de Armen te zorgen.

Maandag 4 februari 1811, ordinaire vergadering, 3 u ’s mi.
Opening met gebed, notulen goedgekeurd.
Verslag van de gedeelde turf in januari (uit het Kluis).
1e wijk: 162 zakken
2e wijk: 228 zakken
3e wijk: 198 zakken
4e wijk: 212 zakken
5e wijk: 248 zakken
6e wijk: 168 zakken
7e wijk: 162 zakken
8e wijk: 194 zakken
9e wijk: 208 zakken
10e wijk: 210 zakken
De Luthersen: 92 zakken
De Roomsen: 152 zakken.
Totaal: 2234 zakken.
De volgende turfdeling zal beginnen op 18 februari.
Verslag van de noodhulp die elke broeder heeft gegeven.
Stukken tot Remissie van betaalde Imposten getekend om door de Maire naar de Prefect van het Departement van de Monden van de Maas gezonden te worden.
Adres aan de Maire betreffende 4 kinderen van wijlen F. Liard, welke geweigerd worden in de godshuizen aangenomen te worden.
Ontvangen van de Stad ca 300 pond gedroogd brood om aan de armen te distribueren. Ieder krijgt 1/10 voor zijn wijk.
Ontvangen een legaat van f 50,- van wijlen boekhandelaar Hendrik de Haas.
Arme leden gehoord en geholpen, vergadering gesloten met dankzegging.

Maandag 4 maart 1811, ordinaire vergadering, 4 u ’s mi.
Verslag van de bedeling in februari.
Verslag van de turfdeling op 18 februari – totaal 2242 tonnen gedeeld.
Volgende turfdeling 18 maart.
Extra vergadering op 25 maart tot het voorlopig reguleren der zomerceelen voor het jaar 1811.
Reductievergadering op maandag en dinsdag 1 en 2 april 1811:

maandag 1 april ’s morgens 8 uur 5e wijk
      10 uur 6e wijk
   ‘s middags 3 uur 3e wijk
      5 uur 8e wijk
      7 uur 1e wijk
dinsdag 2 april ’s morgens 8 uur 7e wijk
      10 uur 2e wijk
   ’s middags 3 uur 10e wijk
     5 uur 4e wijk
      7 uur 9e wijk

Na deze afspraken nog arme leden gehoord en geholpen.
Vergadering gesloten met dankzegging aan God.

Donderdag 21 maart 1811, extra vergadering
A.van der Koogh zal naar buiten de stad verhuizen. Dat leidt tot een vacature. De Grote Kerkenraad wordt hierover geïnformeerd.
Maandag 25 maart 1811, extra vergadering.
De deelceelen voor de zomer 1811 worden voorlopig door de aanwezige leden ingevuld en gereguleerd.

Maandag 1 en dinsdag 2 april 1811: Reductievergadering.
Alle de Deelcedullen zijn in de bepaalde volgorde gereguleerd.
Johannes Jansse wordt de opvolger van A. van der Koogh.

Dinsdag 16 april 1811, buitengewone vergadering, ’s av 7 uur.
A. van der Koogh kan niet persoonlijk afscheid komen nemen, de praeses doet dat bij dezen namens hem. Zijn opvolger, J. Jansse wordt hartelijk welkom geheten en gefeliciteerd met zijn sessie.
Deze vergadering is bijeengeroepen voor het resumeren van de deelcedullen voor de zomer van 1811.
De boekhouder deelt mede dat het montant der gemelde deelcedullen wekelijks bedraagt ongeveer f 580,-, dus over 36 weken zou dat f 20.800,- bedragen. Hierbij nu nog gerekend voor extra uitgaven van nood etc. á f 6000,- komt het totaal op f 26.800,-.
Verder heeft hij een overzicht gemaakt van de Staat van ontvangsten en overige uitgaven der diaconie, zoals die bij calculatie waarschijnlijk over dit jaar 1811 zijn zullen en dat daaruit blijkt dat er dan nog een deficit van minstens f 11.000,- bij het einde van dit jaar zoude ontstaan. Of er zouden middelen ter bestrijding van dit deficit moeten worden uitgedacht of de wekelijkse bedeling in geld zodanig verminderd, dat dit ongeveer f 300,- sweeks zal uitlopen.
Na deliberatie besloten de resumptie der deeldeelen provisioneel uit te stellen en alvorens van den staat der zaken achtereenvolgens het bericht van de boekhouder kennis te geven aan de eerwaarde Grote Kerkenraad daar toe te houden en aan dezelve daarbij te proponeren zig deswegens te adresseren aan de heer Maire dezer stad en van zijne weledelgestrenge te vernemen of er zig hoop opdeed dat dit deficit bij de stad zal kunnen worden betaald of, of er een nieuwe inschrijving bij de burgerij kan beproefd en ingevoerd worden – of te komen te komen tot deze zoo importante reductie moet overgegaan.
De broeders, vooral Hordijk, Vriesendorp en Brand in voorschot kunnen zijn en dat er als maandag geen geld is ontvangen door de boekhouder, zullen zij geen verdere bedeling doen.

Vrijdag 19 april 1811, buitengewone vergadering, ’s av 7 uur.
De boekhouder bericht dat de Grote Kerkenraad dat hij na de eerste twee middelen beproefd te hebben (adres aan de maire om meer subsidie en om een nieuwe inschrijving bij de burgerij te openen) heeft moeten resolveren tot het zodanig reduceren der wekelijkse bedelingen dat daardoor het deficit van f 11.000,- wordt gevonden, omdat de heer Maire declareerde geen meerdere bijdragen van subsidies toe te kunnen zeggen en een inschrijving werd onlangs al verworpen omdat het geen geschikt moment was.
Het moet dus reductie worden. Daarbij gelden de volgende regels:
1. Alle onechte kinderen zullen voortaan niet worden bedeeld.
2. De bestedelingen met 1 brood 20 stuivers per week – ten welken einde eene commissie benoemd wordt (bestaande uit preses, scriba en br. Plukhooij) teneinde te onderzoeken of zulks mogelijk is ten uitvoer te brengen – die zich staande de vergadering zodanig van hunne last kweet, dat zij volkomen eens werden en zig met twee voorname hospitaas engageerden, welken aannamen om 40 á 50 bestedelingen voor 1 brood en 20 stuivers per week te logeren.
3. Voortaan geen vuurkorven meer voor onechte kinderen te geven.
4. De extra giften of noodgaven generalijk zoveel te bezuinigen als waarvoor zij maar enigszins vatbaar zijn.
5. Om te onderzoeken op welken voet aan Sara Repelius door den Groten Kerkenraad f 14,- per week is toegezegd.
De deelcedullen voorts gereduceert zijnde, eindigde de vergadering met dankzegging aan God.

Vrijdag 26 april 1811, buitengewone vergadering, ’s av 6.30 uur.
Een aanschrijving ontvangen van de onderprefect J. Repelaer van 20 april, door den heer Maire de 25ste in handen gesteld van de broeders diakenen, omme de daarbij zijnde Tableau behoorlijk ingevuld voor de 29ste te bezorgen in handen van gemelden Heer Maire.
Antwoord aan den Heer Maire (geschreven door scriba Vriesendorp op 27 april):
- Het lijkt ons dat de aanschrijving niet betreft de administratie over de Diaconie Armen, zoals die hier ter plaatse bestaat, maar aan de administratie over de diverse godshuizen.
- De aanschrijving spreekt namelijk van de Staat der Bedeelingen aan de Huizen der Armen en uit de daarbij gevoegde Tableau, welke dicteert van Regenten of Administrateurs der huizen, van onderstand van arbeid en inkomsten geschikt tot onderstand aan de huizen etc.
- Dat heeft allemaal niets te maken met onze beheering, waaronder geen huizen of gestichten vallen.
Bericht aan de Grote Kerkenraad over de reductie der deelceelen en daarover approbatie gevraagd.

Dinsdag 30 april 1811, buitengewone vergadering, ’s mi 12 uur.
Brief van de Maire ontvangen dd 29ste met uitleg over het verzoek van de onderprefect. Het Tableau moet voor 1 mei behoorlijk ingevuld aan de maire worden gezonden.
Na enig overleg besluiten ze aan het werk te gaan in een commissie van drie.
’s Avonds om 7 uur wordt de vergadering voortgezet om het ingevulde Tableau goed te keuren en te verzenden.

Vrijdag 7 juni 1811, buitengewone vergadering, ’s av 7 uur.
Ontvangen van de Maire het Aandeel, de Hervormde Armen competeerende, van 500 francs, ter somme van f197.10.- om aan dezelve op de feestdag van de Doop des Konings van Rome te distribueren. Besloten deze som, circa 3 stuivers per ziel, op de morgen van de feestdag tussen 8 en 9 uren aan de armen in het Hof uit te delen en daarvan door een der stadsomroepers notificatie te laten doen.
Voorts aan de wijken afgegeven totaal f201.9.-, dat is f3.19.- meer dan de ontvangen som. Dat moet terugkomen uit de collecte in de Grote Kerk op de feestdag.

Vervolg van de vergadering op zondag 9 juni om half 8 ’s morgens
Ingevolg het besluit van jl vrijdag is aan alle bedeelden gegeven 3 st per ziel, waarna de vergadering weer geschorst werd.

Vervolg van de vergadering op maandag 10 juni om 5 uur.
Noodgaven gegeven door br. Coolhoven aan 12 personen (minimaal 10 stuivers, maximaal f6.10.-).
Geresolveerd adres te maken voor de kinderen van J. van Eyck, van wijlen H. van ’t Loos weduwe mede drie kinderen door de vader verlaten.

Maandag 1 juli 1811, ordinaire vergadering, 5 u ’s mi.
Noodgaven gedaan door br. Blussé, aan 6 personen, minimaal 4 stuivers, maximaal f10,-.
Besluit van Maire en Adjuncten: Vaders en Regenten van het N. Armhuis worden geauthoriseerd om de kinderen van F. Leand in hun Godshuis op te nemen.
Besluit adres te maken om te worden vrijgesteld van betaling van kaai-, markt- en diepgeld der turf bij diakenen te ontvangen in 1811 en remissie van ’t reeds betaalde.

Maandag 3 augustus 1811, ordinaire vergadering, 4 u ’s mi.
Noodhulp gegeven door Moll (15 pers., min 5 st, max f4.2), Coolhoven (4 pers, min 4 st, max f4.10), en Jansse (11 pers, min 2 st, max f3.4).
Gelezen: een circulaire missive van de Prefecture des Bouches de la Meuse d.d. 1 juli 1811, 2e divisie, nr.22, inhoudende hoe zig te moeten gedragen bij het ontvangen van giften en legaten, die door donnatiën of testamenten worden gemaakt aan Godshuisen en aan de Armen.
Inhoud: fecit insertio.
Aangenomen voor notificatie.
Nog een missive van de prefecture van 28 juni 1811, 2e divisie, nr.18, inhoudende de verplichting der ontvangers van Godshuisen, gestichten van liefdadigheid enz. tot invordering van de ontvangsten aan hun toevertrouwd en zulks doen vervolging in rechten.
Inhoud: fecit insertio.
Waarop geresolveerd zijnde deze missive ter kennis te brengen van de Grote Kerkenraads-vergadering met verzoek dat vanwege dezelve mag worden geprocedeerd tegen de Heeren Notarissen welke achterlijk zijn gebleven in het aanzuiveren van den een tiende penning der trekgelden van de verkochte vaste panden door hun ten behoeve van de armen ontvangen.
Alle de Stukken tot het verkrijgen van Remissie van betaalde impositiën op Granen en Turf over het eerste half jaar van 1811 zijn in behoorlijke orde getekend om verzonden te worden aan den heer Maire dezer stad om door denzelven verzonden te worden aan den heer Prefect van het departement van de monden van de Maas.
Arme leden gehoord etc.

Dinsdag 4 augustus 1811, vervolg ordinaire vergadering, 11 u ’s mo.
Br. Brand geeft kennis ontvangen te hebben van de verkochte goederen van wijlen Anna Stroef f50.- en van een onbekende menschenvriend f67.-.
Br. Jansse ontving van een onbekende f26.-.
Ontvangen extract van verhandelde bij Maire en Adjuncten dd 29 juli 1811, houdende qualificatie op Heeren Vaders en Regenten van het Nieuwe Armhuijs alhier om twee kinderen van wijlen Hermanus van ’t Loo in hun Godshuis in te nemen en op te voeden, terwijl het verzoek van de kinderen van J. van Eyck gedaan, werd gehouden in advies.

Woensdag 21 augustus 1811, extraordinaire vergadering, 6 u ’s av.
Br. A.J. van Rijsdijk vertrekt uit de stad en moet daarom zijn ambt opgeven. Hij bedankt de broederen diakenen voor de gulle vriendschap en hulpvaardigheid hemwaarts bewezen en beveelt zich voorts in hunne vriendschap aan.
Bericht naar de GKR over de ontstane vacature.
De boekhouder neemt tijdelijk zijn wijk waar.
De vergadering wordt geadjourneerd tot de volgende avond, daar is niets voorgekomen wat genotuleerd moest worden.

Maandag 2 september 1811, ordinaire vergadering, 4 u ’s mi.
In nood gegeven door br. Vriesendorp aan 18 personen, min 4 stuivers, max f 21.12 (aan J. van Eycks kinderen).
Missive van de prefect: stukken mbt remissiën voortaan sturen naar de onderinspecteur J. Cauffe.
Nieuwe diaken benoemd door de GKR: Huibert Kuyl.
De GKR vraagt de boekhouder een brief te schrijven aan de heren notarissen die achter zijn gebleven met invordering van de trekgelden en hen nogmaals vriendelijk aan te manen.

Maandag 14 october 1811, ordinaire vergadering, 4 u ’s mi.
Noodgaven gedaan door:

Vriesendorp 7 pers. Min. 14 st. Max. f12.- (aan J. van Eycks kinderen)
Jansse 9 pers. Min. 4 st. Max. f 3.4.-
Blussé 18 pers. Min. 4 st. Max. f 90,- (aan S. Repelius)

Extra turf en wijn door R. van den Blijk gedurende de laatste 5 maanden afgegeven: 59 flessen wijn en 7 tonnen turf volgens overgelegde biljetten.
Br. Kuyl wordt welkom geheten.
Brief van de prefect van 13 september houdende bijzondere aanbeveling aan de besturen van liefdadigheid van die Arme Ouders wier kinderen in de militaire conscriptie vallen.
Fiat insertio.
Aangenomen voor notificatie en tevens om zig bij voorkomende gevallen, na den inhoud, voor zoveel den finantieelen toestand der Armen Cas zulks zal gedoogen, te gedragen.
Op het gecommuniceerde door den eerwaarden boekhouder, wegens de ongunstige financiële toestand der diaconie cas, werd geresolveerd de gewone commissie te benoemen van praeses, boekhouder en scriba, om een overzicht te maken voor de vergadering met een copie van het overzicht van 1810 voor de GKR, mede over de staat van zaken te handelen.

Maandag 21 october 1811, extraordinaire vergadering, 6 u ’s av.
De boekhouder legt de calculatieve staat voor van ontvangsten en uitgaven over de laatste 12 weken van dit jaar. Er zal nog een deficit zijn van f9000,-.. Met een conceptadres aan de Maire over dit deficit en de subsidie over 1812 en stelt voor deze stukken aan de GKR te sturen en na goedkeuring van de GKR naar de Maire.
Aldus geconcludeerd.

Maandag 4 november 1811, ordinaire vergadering, 4 u ’s mi.
Blussé meldt dat hem door de Maire was gezegd dat Zijn Ed. uit de gift des Keizers van 6000 franc aan alle de Armen dezer Stad geschonken, aan de Armen van het Hervormd Kerkgenootschap had toegelegd 725 Rumfordse Souplootjes. Deze worden met dankzegging aangenomen.
Er wordt een commissie benoemd (preses, boekhouder en scriba) om zich bij de Maire te vervoegen om hem te bedanken voor de toegezegde souplootjes en aan zijn Ed. te vragen de wijze hoe en uit wiens naam dezelve in te delen. En tevens van Zijn Ed. het antwoord te mogen vernemen op de memorie relatief het deficit van f9000,- over dezen jare 1811 met qualificatie. Commissie krijgt volmacht om over beide gevallen na voorkomen met Zijn Ed. te abboucheren.
Nog is geresolveerd om voor de revenuen van ’t Legaat van wijlen A. van Nieveld, die in de laatste twee jaren tesamen genomen circa f130,- á f140,- bedragen, aardappelen aan te kopen en aan de armen volgens uiterste wille van testatrice uit te delen.
Arme lieden gehoord, dog uit hoofde van de slegte situatie der diaconie cas en de onzekerheid of vanwege de stad in de behoefte derzelve verder zal worden voorzien, is ook in hunne nood niet kunnen voorzien worden, maar zijn dezelven uitgesteld, tot een nadere en meer gunstige gelegenheid.

Donderdag 28 november 1811, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
Preses (Brand) bericht deze vergadering belegd te hebben doordien bij hem was ontvangen een reçu van den heer Maire dezer stad, waarbij ter dispositie van de Nederduitsche Hervormde Diaconie Armen gesteld worden 145 tonnen aardappelen om aan de gemelde Armen te distribueren op de feestdag der kroning van zijne K&K Majesteit Napoleon, welke gevierd zal worden op zondag 1 december a.s.
Na deliberatie werd geresolveerd dat
1. Ieder der respectieve broederen dezelve aan zijn huis of pakhuis op zondagmorgen 1 december tussen 8 en 9 uur zal uitdelen.
2. Diegenen welke bij anderen als bestedelingen inwonen en dus geen eigen huishouden hebben, niet van deze uitdeelingen kunnen jouisseren.
3. De nodige publiciteit dezer uitdeling door de Stadsomroeper en door het plaatsen van een biljet aan de deelkamer zal worden gegeven.
Moll geeft bericht dat toen hij preses was, hij een missive heeft ontvangen van de Maire van 12 november 1811, waarin Zijne Ed. op last van den heer onderprefect, een lijst moet worden gesuppetiteert van alle jongelingen van 15 tot 20 jaren oud, welke zig onder de directie, zorg en bedeeling der Armbesturen dezer bevinden.
Fiat insertio.
Dat gem. broeder had geoordeeld, daarop wel het volgende namens de vergadering te kunnen doen antwoorden: … dat er onder onze directie, zorge of bedeeling zig geene jongelingen van 15 tot 20 jaren bevinden, also alle kinderen wanneer zij de ouderdom van 12 jaren hebben bereikt, van de bedeelingslijsten onzer Diaconie worden afgeschrapt en zig na dien tijd onder onze zorge of directie niet meer bevindeen.
De vergadering approbeert deze actie met dankzegging.
Moll heeft ook nog ontvangen f 38.13.8 uit zekere erfenis te Delft, tbv wijlen Willem Vogel, in zijn leven van onze diaconie gealimenteerd.
Gewone commissie benoemd tot onderzoek wegens het verkopen van turf door J. Mouthaan en een paar schoenen door A. Muller. De commissie bestaat uit de broeders Vriesendorp en Jansse als broeders van de wijk.

Maandag 2 december 1811, ordinaire vergadering, 6.30 u ’s av.
Noodgaven gedaan door br Jansse aan 9 pers, min 12 st max f5.2.
Geresolveerd eene laatste collecte met de schaal te doen op dinsdag 31 december, waarvan de preses aan de heer Maire kennis zal geven.

Maandag 9 december 1811, extraordinaire vergadering, 6.30 u ’s av.
Preses bericht:
- dat het plan om nog een tiende collecte met de schaal te doen op den laatsten dezer door de Maire is geapprobeerd.
- dat hij met de Maire heeft gesproken over de nood der armen en der armencasse; alsdat broederen diakenen, wanneer deswegens geene spoedige dispositie kwam, de bedeling met de volgende week zouden moeten ophouden; dat Diakenen op dit ogenblik aanzienlijk in voorschot waren; dat er geen graan in voorraad is; en dat ofschoon de schuld van granen niet important was, er egter geen credit is om andere rogge aan te kopen; dat diakenen deshalven reikhalzend uitzagen na het antwoord, op de representatiën deswegen aan het gouvernement gedaan enz. enz.
- dat mijnheer de Maire hem daarop had geantwoord, het hem leed deed, maar dat hij met geene mogelijkheid kon helpen, dat er niet alleen nog geen antwoord van het Gouvernement was ingekomen, maar dat hij reede meende te hebben om te vrezen zulks deeze week nog niet zoude inkomen, - maar dat hij vriendelijk solliciteerde diakenen nog eene week zouden continueren met bedeelen in de hoop er intusschen enige dispositie mogte zijn ontvangen.
En is na dankzegging aan den Eerw heer preses beslooten nog een week te continueren met bedeelen, - maar tevens om onverwijld de GKR te verzoeken om het vorenstaande ter kennisse van dezelve te brengen en dezelve mede te proponeren om zig onledig te houden over de Administratie van ’t volgend jaar.
Wegens de ontvangen Rumfordse Souplootjes ten getale van 725 is geresolveerd dezelve te doen strekken in mindering van bedeeling, zoo van degenen welke op Ceel staan, als van degenen welken in nood worden ondersteund; dat er voor twee souplootjes zal worden gekort een brood en voor een lootje twee stuivers; dat de alzo gekort wordende broden swekelijks van het getal der gedeeld wordende in het broodboekje zullen worden afgetrokken, - en ter spetie in ontvangen worden verantwoord, - terwijl de verantwoording der deelceelen dus kan blijven in zijn geheel.
Bedeeling der lootjes: per wijk een aantal, totaal 585 en 14 lootjes per wijk voor in nood bedeeld wordenden. (585+140=725).
Is geresolveerd wanneer zig armbestuurders van de Lutherse en Roomsche gemeenten mogten adresseren over het deelen van turf uit het Kluys, die te renvoceeren aan de GKR.
Eindelijk is nog geresolveerd om de weduwe Aart Struyk maar te bedeelen met 1 brood en 14 stuivers, te weten, wanneer deselve nog 6 stuivers door de broeder van ’t wijk daar te boven bekomt, anders 1 brood en 20 stuivers.

Vrijdag 27 december 1811, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
Br. Hordijk berigt dat hij de GKR van de staat van de Armen en de Armencas op de hoogte heeft gesteld. De GKR heeft besloten op zondag 16 en 23 dezer de Gemeente om buitengewone giften voor de Armen te verzoeken tergemoetkoming van de momenteelen nood derzelven en dat met betrekking der administratie van ’t jaar 1812 hetzelve was gesteld in handen van de gewone GKRcommissie.
De buitengewone aanzienlijke giften door de Gemeente gedaan op zondag 16 december (f 1275.18.-) en 23 december (f 1013.7.-), samen f 2289.5.-, zijn beslooten aan den heer boekhouder te geven, om door zijn Ed verantwoord te worden; waaruit alsdan iedere broeder door Zijn Ed na de behoeften van zijn wijk zal worden gesubsidieerd.
Geresolveerd Sander van Slingelands weduwe, onder ‘t 4e wijk gealimenteerd geweest, voortaan niet meer te bedeelen uit hoofde men is geinformeerd, zij ’s wekelijks een Rijksdaalder ontvangt, aan haar gelegateerd door den Heer Van Slingeland.

Maandag 30 december 1811, extraordinaire vergadering, 7 u ’s av.
De eerwaarde vergadering continueerde in zijn bediening R. van den Blijk alsmede de huisvrouw van C. de Roo.
Brand en Hordijk treden af en nemen afscheid met een zeer gepaste aanspraak.

Laatst gewijzigd: oktober 2013.