Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Gast- en Ziekenhuis - index brieven hulpziekenhuis gebouw M.T.S. 1944-1948


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 21B
Inventarisnummer: 1110 (brieven noodziekenhuis 1944-1948)

scans verkrijgbaar

Gast- en Ziekenhuis


 • Algemeen Ziekenfonds Alg. Afd. Dordrecht en Omstreken
  Dordrecht, 21 Febr. 1944
  L.S.
  In overleg met den Directeur van de G.G.G.D. die zooals bekend, belast is met de medische verzorging v.d. geëvacueerden
  deelt het Ziekenfondsbestuur U het volgend mede:
  Voorloopig zal de hulp van huisartsen, specialisten apothekers en vroedvrouwen gratis geschieden. Men wordt verzocht alles apart te noteeren.
  Willen particuliere patienten betalen dan is daar geen bewaar tegen. Overigen ...
  ... te beginnen met Woensdag a.s. komen er telkens 1000 tot 2000 geëvacueerden in Dordrecht aan des morgens om 8 uur, deze zullen in de Augustijnen & Wilhelminakerk aan een vluchtige medische inspectie worden onderworpen.
  Hiervoor zulen alle artsen bij toerbuurt worden opgeroepen. De bedoeling is vorloopig te schiften:
  A. patienten lijdende aan besmettelijke ziekte, open-tuberculose en geslachtsziekten ....

  Namens het bestuur J.M.A. Tilgenkamp, adm.
  N.B. te beginnen ...

  (Belangrijk. Aan den heer Dr. Broekmeyer)

 • Gemeente Dordrecht
  Postbus 8
  Onderwerp: Inrichting en exploitatie vane en hulpziekenhuis
  Dordrecht, 1 April 1944.
  Aan het College van Regenten van het Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht
  Toen enige weken geleden tal van evacue's tijdelijk in deze gemeente
  moesten worden ondergebracht, bleek het noodzakelijk een lokaliteit
  in te richten, alwaar de zieken konden verblijven. Hiervoor
  werd bestemd de groote zaal van het gebouw Kromhout 102.
  Deze ruimte bleek echter niet geschikt te zijn voor een langdurig
  verblijg van zieken. Daarom is daarna een gedeelte van het gebouw der
  Middelbaar Technische School alhier, op de 2de verdieping als hulpziekenhuis
  ingericht. Thans worden daar nog een 14-tal geëvacueerden verpleegd.
  het komt mij voor dat het in dezen bijzonderen tijd gewenscht moet
  worden geacht, dat ook al heeft de gemeente niet de zorg voor geevacueerde,
  steeds over een hulpziekenhuis van ca 100 bedden kan worden beschikt .....
  De Burgemeester van Dordrecht J.G. van Houten, de gemeentesecretaris K.J. Poll

 • Gemeente Dordrecht
  Postbus 8
  Dordrecht, 1 April 1944
  Onderwerp: medische leiding hulpziekenhuis
  Aan den heer H. van der Houwen, arts, Dubbeldam, Burg. Jaslaan 41
  Zooals ik U bij brief van 19 Juni 1942 reeds mededeelde, is aan U de medische leiding van het noodziekenhuis in deze gemeente opgedragen.
  Van 1 april 1944 af zal het noodziekenhuis als hulpziekenhuis worden beschouwd en als onderdeel van het gast- of ziekenhuis in deze gemeente worden aangemerkt.
  Met betrekking tot de exploitatie van het hulpziekenhuis moge ik U verwijzen naar den brief, die ik richtte tot het College van Regenten van het ....
  De Burgemeester van Dordrecht J.G. van Houten, de gemeentesecretaris K.J. Poll

 • GAST- OF ZIEKENHUIS DORDRECHT
  Dordrecht, 20 April 1944.
  Onderwerp: Controle op financieele administratie hulpziekenhuis
  Aan het Hoofd van den gem. accountantsdienst, Johan de Wittstraat 17, Dordrecht
  Het noodziekenhuis, dat eenige weken geleden moest worden
  ingericht om zieken evacue's te kunnen verplegen, is sedert 1
  April j.l. hulpziekenhuis geworden en wordt als onderdeel van
  het gast- of ziekenhuis aangemerkt.
  De administratie van dit hulpziekenhuis wordt afzonderlijk
  gevoerd. Het nadeelig saldo op de exploitatie zal aan de gemeente in rekening worden gebracht.
  ...
  De voorzitter van het college van Regenten van het gast- of ziekenhuis (H. Heuvelink) J.G. van Houten

 • hulpziekenhuis Dordrecht, Oranjelaan 12 telefoon 5987
  opname nummer naam patientopname datumontslag datumaantal dagenbedrag
  54 A.A. de Waal18 Mrt105f 262,50
  66 L. de Baan24 Apr68f 170
  67 P. Nijsen28 Apr64f 160
  68 H. Schuurman5 Mei11 Mei7f 17,50
  69C. v. Scheers van Es10 Mei52f 130
  70W. de Roo v.d. Werf12 Mei50f 125
  73G. Vink26 Mei36f 90
  75S.M. Rissmuller21 Juni10f 25
  79W.M. v.d. Schalie Blommers26 Juni26 Juni1f 2,50
  = f 982,50

  Opgemaakt tot een bedrag van f 82,50 wegens verpleeggelden verschuldigd aan het Hulpziekenhuis te Dordrecht tot 1 Juli 1944.
  De administrateur v/h Hulpziekenhuis
  (Aan den Dienst van Sociale Zaken, Dordrecht)

 • 25 Augustus 1944.
  Hierbij doen wij U toekomen de lijst van geëvacueeden, die per Ziekenauto vervoerd zijn.

  Wij verzoeken U van deze lijst te noteeren de patienten, opgenomen geweest in Uw inrichting en de kosten van vervoer in rekening te brengen bij de vereeniging voor Ziekenhuisverpleging te Dordrecht Wat U berekent kunt u ...
  Hoogachtend

  Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 28 September 1944 no 1728 afd. E.V.
  Ik deel U mede, dat ik de afdeling .... verpleegkosten van geëvacueerden in het Hulpziekenhuis alhier, ...

  Nota no. 77 A. v. Dienst-van Dijke f 179,75
  Nota no. 79 C. Hilleman-Wesdorp f 28
  Nota no. 80 C. Krakeel-Gillesse f 169,50
  Nota no. 81 Joh. Eerland f 12
  Nota no. 82 Ta. W. van der Have f 226
  Nota no. 86 J. Fokker-de Graaf f 18
  Nota no. 87 G.M. Fokker f 18
  Nota no. 88 E.J. van der Haven f 8
  Nota no. 91 S. Fonteyne-Brandt f 6
  Nota no. 92 M.J. Roks f 16
  Nota no. 93 P.M. Roks f 16
  Nota no. 94 Dina Roks f 16
  Nota no. 95 M. Roks f 16
  Nota no. 96 G.J. Dalebout f 1
  Nota no. 97 J. Dalebout-de Jonge f 1
  Nota no. 98 D.J. Dalebout f 1
  Nota no. 99 G. Goutswaart f 42,25
  Nota no. 100 C. Hendrikse f 2
  Nota no. 102 H. Hendriks-Helmstrijd f 8,25
  Nota no. 105 L. v.d. Sande-Smalheer f 3
  Nota no. 108 M. Oosse f 35
  Nota no. 109 M.A. Oosse f 35
  Nota no. 111 S. Olree de Smit f 160.50
  Nota no. 118 A.P. Klippel de Graaf f 2
  Nota no. 120 Martha Klippel f 2
  Nota no. 123 L. Pankow f 6,50
  Nota no. 125 C. de Jonge f 118
  Nota no. 126 C. van der Werf f 19,50
  Nota no. 127 J.M. Geluk f 7,50
  Nota no. 128 M. Geluk f 7,50
  Nota no. 131 M.S.A. v.d. Velde f 24
  Nota no. 135 H. Hoogstrate f 21
  Nota no. 136 P. de Leeuw-Dullemond f 10
  +
  Nota no. 137 J. de Leeuw f 5
  Nota no. 138 H.J. Dijkgraaf f 315
  Nota no. 139 C.L. de Vos f 117,50
  = f 1673,75
  De Directeur, B.J. Oosterheert

 • Dordrecht 13 Oct 1944
  Aan de Heer Geneeskundig Inspecteur van de volksgezondheid
  van Zuid Holland Dr. Kuijperstr. 8 's Gravenhage
  Aanvraag textiel
  Naar aanleiding van Uw schrijven van 7 oct 1944 inzake textielaanvraag deelen wij U mede dat het aangevraagde graslinnen bestemd is voor reparatie van lakens en sloopen ....

 • Rotterdamsche Bankvereeniging NV
  Aan Het Gemeente-Ziekenhuis Dordrecht
  Dordrecht 6 Nov 1944
  Mijne Heeren,
  Hierdoor deelen wij U mede, dat wij in opdracht
  van de Vereeniging voor Ziekenverpleging hebben overgeboekt naar uw rekening bij de Incasso-Bank een bedrag van f 3.135
  waarvoor wij U bijg. specificatie insluiten ...
  +
  Vereeniging voor Ziekenverpleging te Dordrecht
  Dordrecht 8 Nov 1944
  Betreft: Hulpziekenhuis

  1. H. Alleblas
  10. A. v. Dienst-v. Dijke
  11. A.A. v. Dienst
  12. C.a Hilleman-Wesdorp
  13. C. Krakeel-Gillesse
  14. Joh. Eerland f 17,50
  15. Ta W. v.d. Haven f 82,50
  16. C.a Fokker f 45
  17. M. Fokker f 45
  18. L.a Fokker f 45
  19 Ja. Fokker-de Graaf f 45
  20. G.M. Fokker f 45,-
  21. L.J. v.d. Haven f 7,50
  22. H.J.P. Beaufort f 100
  23. J.P.H. Beaufort f 100
  24. D. Fontijne-Brandt
  25. M.J. Roks f 40
  26. P.a M.a Roks f 40
  27. D. Roks f 40
  28. M. Roks f 40
  29. G.J. Dalebout f 2.50
  30. J. Dalebout de Jonge f 2,50
  31. D.J. Dalebout f 2,50
  32. G.a Goutswaart f 65
  33. C.a Hendrikse
  34. H.a Hendrikse f 5
  35. H. Hendrikse-Helmstrijd
  36. P.M. Hendrikse
  37. Ja C. v.d. Sande f 7,50
  38. L. v.d. Sande-Smalheer f 7,50
  39. T.E. v. Valkenburg f 10
  40. J.M. van Valkenburg f 10
  41. M. Oosse f 87,50
  42. M.a A. Oosse 87,50
  43. Jac.C. v. Oeveren f 15
  44. S. Olree-de Smit f 100
  45. C. Hoogstraten-Bom f 100
  46. C.M. Hoogstraten 32,50
  47. J.C. Hoogstraten 100
  48. M.C. Hoogstraten 32,50
  49. M.C. Hoogstratenf 100
  50. A. Klippel f 5
  51. A.P. Klippel-de Graaf f 5
  52. M. Klippel
  53. M.a Klippel
  54. G.a Klippel
  55. W.a Klippel f 5
  56. L. Pankow f 10
  57. C. Dekker f 7.50
  58. C. de Jonge
  59. C. v.d. Werf
  60. J.a M.a Geluk f 12,50
  61. M.a Geluk
  62. Th. v.d. Velde f 100
  63. M.a A. v.d. Velde
  64. M.S.A. v.d. Velde
  65. A.A. Quist f 100,-
  66. K.M. Quist
  67. L.J. Quist
  68. N. Hoogstrate
  69. P. de Leeuw Guldemond f 25
  70. J. de Leeuw
  71. H.J. Dijkgraaf f 100
  72. J.a L.a Dijkgraaf
  73. M. de Reus
  74. G.W. de Reus
  75. C.N. de Reus f 77,50
  76. J.a M. de Reus f 77,50
  = f 3135

 • Uittenbogaard's Conservenfabriek
  Kasperspad 49
  Fabrikant van vruchtenconserven, groenten in glas, puddingsausen, limonadesiropen, zuurwaren
  Dordrecht, 21 December 1945
  Mijne Heeren,
  In September 1944 leverden wij aan de Kraaminrichting en aan het Noodziekenhuis een partij Vruchten tot een totaal-waarde van f 2330 .....

 • nr. 76
  Zij deze gesteld in handen van de administratie v/h hulpziekenhuis
  met verzoek de kaart met loonopgave 1945 ....
  Dordrecht 12 Februari 1946

 • Distributiekring Zwijndrecht
  omvattende de agentschappen Dubbeldam en Hendrik Ido Ambacht
  Zwijndrecht 1 April 1946
  Met schrijven van 15 februari 1946 verzocht ik U
  om overmaking van het bedrag groot f 22,50 voor geleverde zeep aan het Noodziekenhuis te Dordrecht op 27-8-45 ...
  S.A. d. Hollander (was eerst niet te vinden; heeft t zelf betaald)

 • Aankoop goederen
  3 Mei 1946
  Aan het bestuur van de Stichting Sanatorium Weizicht [Weizigt] te Dordrecht
  Nota wegens van het Hulpziekenhuis overgenomen goederen:
  1 Agravebestek f 7,50
  2 glazen instrumentenbakken f 23
  1 idem
  1 spuit 100 cc
  1 spuit 5 cc .....
  (Voor den Chef van het Hulpziekenhuis)

 • 24 Mei 1946.
  Joh. de Wittstraat 19
  Aan het Gemeentebestuur van Winterswijk
  In het hulpziekenhuis der gemeente Dordrecht zijn van 9 Juni t/m 22 Juni 1945 opgenomen geweest
  S. Remmers v.d. Linden, geb. 21 Juli 1904;
  Pieter Remmers, geb. 10 Sept 1931;
  Jan Remmers, geb. 14 oct 1938
  Bedoelde personen waren geevacueerden, die op doorreis naar hun oorspronkelijke woonplaats en kwamen van Winterswijk, Groenlo'scheweg 92 .....
  S.W. Vogels

 • N.V. Algemeene verzekering societeit (AVS) Utrecht, 27 Mei 1946
  Mijne Heeren, betreft schade no. 706002 t/n Joh. Meijer, Marienbornstraat 6 rood te Dordrecht.
  uw nota betreffende bovengenoemde verpleging kwam in ons bezit, doch wij delen U mede dat ons van deze opname niet tijdig kennis was gegeven.
  ... De directie

 • Gemeente Winterswijk
  Aan den heer Ambtenaar belast met de liquidatie v.h. Hulpziekenhuis, Joh. de Wittstraat 19, Dordrecht
  29 Mei 1946.
  inlichtingen gezin Remmers
  In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven del ik U mede, dat de door U bedoelde personen afkomstig zijn van Haamstede, Hogeweg 303. Op 17-12-45 is men afgeschreven naar hetzelfde adres.
  De Wnd. Directeur van den Dienst voor Sociale Zaken, C. Schild

 • Afschrift

  Gemeente Alblasserdam
  Alblasserdam, 1 Juni 1946.
  Onderwerp: inlichtingen
  Aan het Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Dordrecht
  Wijnstraat 84 zwart
  Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 27 Mei 1946, No. 9933, Afd. II heb ik de eer U te berichten, dat mij het tegenwoordige adres van P. van't Hof niet bekend is.
  Inderdaad heeft tijdens de bezetting bedoelde P. van 't Hof eenigen tijd in deze gemeente gewond .....
  daar gedurende dien tijd het bevolkingsregister door de Duitsche weermacht in beslag genomen was.
  De Burgemeester van Alblasserdam L. Looij

 • Schade no. 7060022.
  4 Juni 46
  Aan de N.V. Alg. Verz. Societerit, te Utrecht
  Naar aanleiding van uw schrijven van 27 Mei j.l. inzake verpleging van patient Joh. Meijer, Marienbornstraat 6 rd te Dordrecht deelen
  wij U mede, dat wij gaarne even het nummer der door ....
  De Administrateur

 • Hulpziekenhuis der Gemeente Dordrecht
  Nota wegens gedurende het 2e halfjaar 1944 in het Hulpziekenhuis verpleegde patienten voor rekening van het Bureau voor Sociale Zaken te Dordrecht
  54. A.A. de Waal 1/7 t/m 31/12 44 184 f 460
  66. L. de Baan
  67. P. Nijsen
  69. C. v. Scheers van Es
  70. W. de Roo-v.d. Werf
  73. G. Vink 1/7 t/m 17/11 44 140 f 350,-
  75. S.M. Rissmuller
  85. A. Faasen
  86. A. Faasen (baby)
  92. F. Buikhuizen
  105. P. Borsje
  106. P.A. Borsje
  107. H. Stol
  126. H. Stol
  127. J. Wildeman
  129. C.C.M. v. Sooomeren Annokkee
  133. J. den Dunnen Aartse 27/10;
  135. N.H. v.d. Keur
  138. A.L.M. Jansen
  139. E. Knoop v.d. Waal
  141. J. Dubbeldam 28/10
  152. P. van Dam 10/11
  154. J.A. den Dunnen-Aartse 11/11
  155. M. Bijl de Korver
  156. A. Bijl (baby)
  157. H. Muehlhaus
  158. J. v.d. Linden
  159. M. Ruitenberg
  160. J. Hermes
  161. M.A. v.d. Geer
  162. H. Dalenoord
  163. J.M. Molenaar
  164. A. Engelenburg-Barendrecht
  165. A. de Jong
  166. J. Reewinkel
  167. M. Hermes Diez
  168. J. Slingerland-Pruijsers 11/12
  169. T. Grootenboer-Schipper 15/12
  170. J.C.M. Klapper
  171. A.M. van Eijsden Blom
  172. A.P. Herremans
  102. P.A. Lugten-Kraaijeveld 26/9
  DORDRECHT, 5 Juni 1946.
  Verzoek overmaking op rekening van Gast of Ziekenhuis onder vermelding Betr. hulpziekenhuis

 • Hulpziekenhuis der gemeente Dordrecht
  Nota wegens gedurende het jaar 1945 in het Hulpziekenhuis
  verpleegde patienten voor rekening van het Bureau voor
  Sociale Zaken te Dordrecht
  54. A.A. de Waal
  67. P. Nijsen
  92. F. Buikhuizen
  126. H. Stol
  127. J. Wildeman
  158. J. v.d. Linden
  160. J. Hermes
  167. M. Hermes Diez
  12. N. v.d. Boor Reinhoud
  17. P. Esseboom 24/1 45
  31. J.C. Stolk 9/2 45
  41. M. Grootens 16/2 45
  44. J. de Groot 20/2 45
  47. C. de Groot
  49. A. Hofman
  50. B. van Grieken
  51. P. Witman
  53. J. Stefess
  55. J.H.F. Schermers
  57. J. Henrikx
  58. H. Henrikx
  59. M.F. den Boer
  61. A. Blom 3/3 45
  64. M.E.M. van Kooten 6/3 45
  67. Th.M. Wouters
  68. G.J. Wouters
  69. F.L. Wouters 8/4 45
  70. W. van Kooten 9/3 45
  73. Wed. A. v.d. Linden-Hoek 12/6 45
  80. N. Aanen
  81. Eth. v. Varik
  82. A. Faasen
  83. J.A. Faasen
  84. J.C. Faasen
  88. J. Molendijk
  89. M. Müllenburg
  94. C.F. Smits 5/4 45
  95. C.A. Smits
  96. D. Dalebout
  104. L. de Vos
  105. J. Henrikx
  106. R.J. van Eijsbergen
  107. G.A. Gleijm
  146. D.W. van Leeuwen
  147. P.A. Gleijm v.d. Brink 8/5 45
  150. J. v.d. Burgh 24/5 45
  165. W. van Haren
  167. D. v.d. Stelt 1/6 45
  168. J. van Wingerden
  170. P. Rozendaal
  171. K. v.d. Sluis 11/6 45
  173. J.P. v.d. Laan
  174. C. v.d. Laan-Smitshoek
  176. F. v.d. Wal 177. C.C.J. Onwijn 16/6 45
  178. L. Onwijn 16/6 45
  179. J. Stal 16/6 45
  180. L. Stal 16/6 45
  181. A. Bakker
  182. R. Bakker 16/6 45
  186. L. v. Wingerden 16/6 45
  187. M. v. Wingerden
  149. L.D. Muilenberg
  48. J.G. Schrauwen 31/7
  162. L.H.P. van Genderen 30/5 '45
  194. M.A. Rijsdijk Lucassen
  195. A. Rijsdijk baby
  21. L.L. Stoel
  22. D.A. Stoel
  25. A. den Hartog 20/3
  27. J. Meijer 6/2
  46. M. Kramer 21/2
  52. A. Rijsdijk 28/5
  54. P. v.d. Graaf
  75. L.P.A. Frijhoff
  90. A. van Maren 7/5
  92. P. v.d. Stelt 30/3
  98. A.J. Verbraak
  102. W. Plaizier
  103. H. Plaizier v.d. Garde
  114. A. Stam 23/4
  115. G.C. van Hees 27/4
  117. T. van Dijl 27/3
  118. A. Diekstra 27/4
  132. G.J. Wisdom Jacobs 5/5
  134. M.R. Leevenson 8/5
  135. S. Verbeek 8/5
  136. R. Verbeek 8/5
  138. Wed. A. in 't Veld Rolf 12/5
  140. P. van Klinken 14/5
  160. L.A.P. v. Haren 10/7
  172. J. v.d. Veer 13/6 t/m 17/6 45, 5, 12,50;
  Dordrecht, 5 Juni 1946,
  Verzoeke overmaking op rekening van Gast- Of Ziekenhuis, onder vermelding Betr. Hulpziekenhuis.

 • N.V. Algemeene verzekering societeit AVS Utrecht
  Utrecht, 8 Juni 1946
  Gemeente Gast- of Ziekenhuis, Bankastraat 197, Dordrecht
  Mijne Heeren, Betr. Schadeno. 706002 t/n J. Meijer, Mariëmbornstraat 6 rood, Dordrecht.
  In antwoord op Uw schrijven d.d. 4 Juni, deelen wij U mede, dat het nummer der betroffen rekening 199 is ....
  de directie;

 • Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers Wijnstraat 84 zw Dordrecht
  Dordrecht, 28 October 1946
  Inlihctingen P. v. 't Hof
  Naar aanleiding van Uw verzoek om inlichtingen betreffende den evacué P. v. 't Hof, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift van een schrijven omtrent genoemden persoon van de gemeente Alblasserdam .... De Wnd. Directeur F. Hofstede

 • Vereeniging voor Ziekenverpleging te Dordrecht, opgericht 27 jan 1926, Secretariaat de la Reijstraat No. 28 telefoon 5019
  Dordrecht, 30 October 1946
  Mijnheer, Hierdoor deel ik U mede dat ik heden aan de Rotterdamsche Bankverg. opdracht heb gegeven op uw rekening bij de Incassobank alhier, over te schrijven een bedrag van f 975
  inzake rekeningen van het Hulpziekenhuis ....

  216. C.J. Slomp
  17. M.W. Mild
  226. C.J. v.d. Bor
  227. F.B. Vigelius
  228. H.C. Buijs-Jansen
  229. M. Verwaal
  230. J. Verwaal
  233. P.J. van Eijsden 100
  2. P.J. van Eijsden
  218. J.M. de Reus
  219. C.N. de Reus
  220. G.W. de Reus
  221. M. de Reus
  222. J.L. Dijkgraaf (slechts 4 dagen 6 Nov 1944 36 dg vergoed)
  223. W.T.S. Vermagen Bouwmeester
  224. J. Groeneweg
  225. H. van Voorden
  231. M. Goedegebuure Zonruijter
  232. P. Goedegebuure 100
  = 975,-

 • Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers Wijnstraat 84 zw Dordrecht
  Dordrecht, 12 November 1946
  Aan den Heer Administrateur van het Noodziekenhuis Johan de Wittstraat 19 Dordrecht
  Hierbij deel ik U mede, dat ik mij, inzake vergoeding verpleegkosten ten behoeve van C. van 't Hof, tot den Directeur van het Provinciaal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers te Middelburg heb gewend met het verzoek deze kosten voor rekening van zijn Bureau te nemen .....F. Hofstede

 • N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v.h. Brocades Stheeman Pharmacia, Amsterdam 20 November 1946
  Aan het Noodziekenhuis Oranjelaan Dordrecht
  terugkomend op onze brieven van 13 Mei en 7 Oct ll inzake onze nog onvereffend gebleven facturen .....

 • Sanatorium Weizigt, Krispijnscheweg 4 Dordrecht
  Dordrecht 16 januari 1947
  Aan den Heer S.W. Vogels
  p/a Gemeente Belastingen
  Joh. de Wittstraat 17
  Dordrecht
  Geachte Heer Vogels,
  Van de V.S.V. kregen wij het verzoek om
  toezending van nota's voor:
  M. Ruitenberg van 16-11-'44 tot 31-12-'44 f 69
  voor
  T. Grootenboer-Schippers, van 15-12-'44 tot 31-12'44 f 25,50
  Daar deze tijdvakken vallen onder het "Hulpziekenhuis" tijdperk
  ......A. Ligthart, Administrateur

 • N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v.h. Brocades Stheeman Pharmacia, Amsterdam 11 Maart 1947
  .. Naar wij van den administrateur van het Sanatorium Weizicht
  ten uwent vernemen wordt door Uwen dienst de financieele aangelegenheid afgewikkeld van het vroegere Hulp-Noodziekenhuis, Oranjelaan te Dordrecht.
  Op dit Noodziekenhuis hebben wij ...
  factuur d.d. 3 Juli 1944 ad f 91,41 ....
  Wij hebben over deze vordering reeds ettelijke malen geschreven ...
  hoogachtend, N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v.h. Brocades Stheeman Pharmacia

 • 26 Maart 1947
  Joh. de Wittstraat 19.
  Aan den heer Burgemeester van Maasbracht
  Gedurende het tijdvak 20 Mei 1945 tot en met
  4 Juni 1945 werd in het Hulpziekenhuis der gemeente Dordrecht opgenomen:
  Adr. v.d. Knaap, geb. 31 December 1929, afkomstig uit Maasbracht, Station E 9.
  In verband met het declareeren van verpleeggelden verzoek ik ...
  De ambtenaar belast met de liquidatie v.h. Hulpziekenhuis
  S.W. Vogels

 • 26 Maart 1947
  Joh. de Wittstraat 19.
  Aan den heer Burgemeester van Haamstede
  in het Hulpziekenhuis der Gemeente Dordrecht zijn in het tijdvak 9 Juni 1945 tot en met 22 Juni 1945 opgenomen geweest:
  S. Remmers v.d. Linden, geb. 21 Juli 1904
  Pieter Remmers, geb. 10 September 1931,
  Jan Remmers, geb. 14 October 1938
  komende uit een evacuatie-kamp te Winterwijk, Groenloscheweg 92
  oorspronklelijk afkomstig van uwe gemeente, en daar naar ook
  weer vertrokken naar het ades: Hoogeweg 303.
  in verband .....
  De ambtenaar belast met de liquidatie v.h. Hulpziekenhuis
  S.W. Vogels

 • Haamstede, 31 Maart 1947.
  No. 657
  Onderwerp: Verplegingskosten Remmers-v.d. Linde
  Aan den controledienst der Gemeente Belastingen en Marktwezen te Dordrecht Joh. de Wittstraat 19

  In antwoord op Uw schrijven dd 26 Maart 1947, betreffende de verpleeggelden van S. Remmers-v.d. Linden, P. Remmers en J. Remmers,
  deel ik U mede, dat deze personen tijdens de verpleging in het Hulpziekenhuis te Dordrecht niet in het bevolkingsregister van Haamstede waren opgenomen.
  S. Remmers-v.d. Linden werd op 20 Apr 44 afgevoerd naar Winterswijk
  Pieter Remmers werd op 24 Jun 44 afgevoerd naar Emmen
  Jan Remmers werd op 29 Apr 44 afgevoerd naar Winterswijk
  Genoemde personen keerden resp. op 2 Nov 45, 20 Dec 45 en 17 Dec 45 naar Heemstede terug ....
  De Burgemeester van Heemstede

 • Gemeente Maasbracht
  31 Maart 1947
  Onderwerp: verplegingskosten A. v/d Knaap E 9
  Aan het bureau Cotrnrole der Gemeente Belastingen en Marktwezen te Dordrecht
  Joh. de Wittstraat 19
  Naar aanleiding van Uw voormeld schrijven deel ik U mede dat bedoelde A. v/d Knaap tijdens de oorlogshandelingen van September 1944 - Mei 1945 te Vlaardingen verbleef.
  Op 29 Mei 1945 werd hem tijdens zijn terugkeer naar Maasbracht dezen terugkeer belet en werd hij gedwongen opgenomen in het ziekenhuis te Dordrecht; een en ander volgens verklaring van zijn moeder .....
  De Burgemeester van Maasbracht

 • 10 April 1947
  Joh. de Wittstraat 19
  Aan het Distr. Bureau voor Oorlogsslachtoffers te Rotterdam
  gedurende het tijdvak 20 Mei 1945 tot en met 4 Juni 1945 werd in het Hulpziekenhuis der gemeente Dordrecht opgenomen:
  Adr. v.d. Knaap, geb. 31 December 1929, afkomsit uit maasbracht, Station E. 9.
  In verband met ......
  De ambtenaar belast met de liquidatie v.h. Hulpziekenhuis
  S.W. Vogels


 • Stichting Hulpactie Dordrecht 1944 (in liq)
  erkend als werkcomite inzake de voesdelvoorziening t/b van de plaatselijke O.K.O. te Dordrecht
  Bestuur: Dr. J. Broekmeijer, H. van der Houwen, P.J. Koopman, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redele, J.M. Redele, C. Verdoorn, Mr. A.A. Vriesendorp
  Dordrecht, 23 Mei 1947
  De Heer S.W. Vogels
  Adm. Hulpziekenhuis te Dordrecht
  Zeer geachte Heer Vogels,
  Indertijd is het kassaldo van de Stichting Hulpactie tot het bedrag van f 6660,84 bij U als administrateur van het Hulpziekenhuis gedeponeerd.
  Dit bedrag ...
  J. Breevaart

 • Gemeente Dordrecht
  11 Juni 1947
  Onderwerp: Exploitatie hulpziekenhuis
  De exploitatierekening van het hulpziekenhuis over het
  tijdvak 1 April 1944-1 Juni 1947 geeft een nadelig saldo van f 77193,03.
  In verband mer de door het Gast- en Ziekenhuis gedane uitgaven hebben wij een bevelschrift van betaling tot dit bedrag ten name van het ....
  Burgemeester en Wethouders van Dordrecht (K.J. Poll, Bleeker)

 • Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers Wijnstraat 84 zw Dordrecht
  Dordrecht, 17 Juni 1947
  Aan de Administratie van het Noodziekenhuis in liquidatie, Johan de Wittstraat 17, Dordrecht
  Naar aanleiding van een destijds dor U
  gedaan verzoek deel ik U mede dat de verpleegkosten
  ten behoeve van A. v.d. Knaap, Stationsweg E 9 te Maasbracht, die
  gedurende ...
  F. Hofstede

 • 18 Juni 1947
  Hulpziekenhuis
  No. 259
  Aan de Verzekering My Victoria, Amsterdam
  Aangezien wij belast zijn met de invordering der nog openstaande posten van het Hulp Ziekenhuis ...
  vordering van J.G. Schrauwen, Glazenstraat 42 Dordrecht
  ad f 295 kunnen verwachten.
  De. Administrateur
  (is bet)

 • 8 Juli 1947
  Hulpziekenhuis
  (niet verzonden)(Aan de heer Eerstaanwezend opzichter der PTT Radiodistributie Rotterdam)
  Militair Gezag, na eerste bevrijdingsdag, niet door PTT (is niet bet)

 • 18 juni 1947
  Hulpziekenhuis
  no. 177
  Aan de heer v. Oord, Uitbreiding 46 Werkendam
  In de boeken van het Hulpziekenhuis te Dordrecht
  staat nog open een post ten name van P.A. v. Oord groot f 27,50
  Wij verzoeken U dit bedrag thans spoedig aan ons toe te zenden per postwissel.
  De Administrateur

 • 18 Juni 1947
  Hulpziekenhuis
  No. 179
  Aan de vereeniging voor Ziekenhuisverpleging Nezifo Eilandstraat Papendrecht
  In de boeken van het Hulp Ziekenhuis te Dordrecht
  staat nog open een post groot f 105 voor verpleging van
  A. Klein Oosteind 58 te Papendrecht.
  mogen wij bij accoordbevinding spoedig afrekening van deze post tegemoet zien.
  De Administrateur

 • 18 Juni 1947
  Hulpziekenhuis
  Aan My Chemproha Zwijndrecht
  in de boeken van het Hulp Ziekenhuis te Dordrecht,
  staat nog open een post groot f 32,71 Wij zouden gaarne van u
  vernemen of deze post reeds verrekend is ....
  De Administrateur
  (niets van bekend, alles is verekend staat niets open)

 • 18 Juni 1947
  Hulpziekenhuis
  Aan de E.M.F. Motorenfabriek Dordrecht
  In de boeken van het Hulp Ziekenhuis te Dordrecht
  staat nog open een post groot f 10 wij zouden gaarne van U vernemen of deze post reeds verrekend is;
  zoo niet dan verzoeken wij U dit bedrag spoedig wille overschrijven op girorekening no. 105868.
  De Administrateur.

 • 18 Juni 1947
  Hulpziekenhuis
  Aan de Stichting Kindertehuizen Dordrecht
  De Administrateur.

 • 19 Juni 1947
  Hulpziekenhuis
  No. 241-258
  Aan de Heer Secr Penm. van het Burgerlijk Armbestuur Dubbeldam
  In de boeken van het Hulp Ziekenhuis te Dordrecht staan nog open twee posten voor verpleging van
  J. Bax-Brand Dubbeldam f 213,50
  en G. v.d. Meeburg Dubbeldam f 171
  Wij verzoeken U indien dit accoord is deze posten spoedig te willen afwikkelen.
  De Administrateur
  Postgiro No. 105868

 • Gemeente Dubbeldam
  27 Juni 1947
  Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 19 Juni 1947 deel ik U mede dat de verpleegkosten van J. Bax Brand voor rekening komen van de Veren. Het Groene Kruis te Dubbeldam.
  De penningmeester, met wie ik mij in verbinding heb gesteld, meende achter dat reeds alle kosten betaald waren....

 • Gast- of Ziekenhuis Dordrecht
  Dordrecht, 9 Juli 1947
  Aan den Heer Directeur der T. en T. in het Telefoondistrict Rotterdam via de D.K.L. (Dienstkringleider) der P.T.T. te Dordrecht
  Onderwerp: Hulpziekenhuis Stroomlevering
  Het Gemeente Ziekenhuis te Dordrecht is belast met de invordering der nog openstaande posten van het in liquidatie zijnde Hulpziekenhuis voorheen gevestigd in de Middelbare technische School Oranjelaan te Dordrecht.
  Een van de posten ...
  Gast- of Ziekenhuis

 • Gast- of Ziekenhuis Dordrecht
  Dordrecht, 15 Juli 1947
  Aan den heer J.P.H. Beaufort, Langen Ring A 221 Bruinisse
  In de boeken van het Hulp Ziekenhuis te Dordrecht staan nog open 2 posten ten name van H.J.P. Beaufort groot f 191 (f 166 verpleeggeld + f 25 geneeskundige behandeling) en een post ten name van J.P.H. Beaufort groot f 186 voor .....
  De Adminstrateur

 • (Hulpziekenhuis) Nederlandsch Ziekenhuisverplegingsfonds NEZIFO, 's Gravenhage 15 Juli 1947
  Aan het Gast of Ziekenhuis te Dordrecht
  Mijne Heeren,
  Naar aanleiding van uw reclame d.d. 18 Juni '47 inzake der verpleegkosten van den Heer A. Klein te Papendrecht, deelen wij U mede, dat dezerzijds niet bekend is ...
  Hoogachtend, Directeur

 • Algemeen Ziekenfonds Sliedrecht
  Sliedrecht 6 Febr 1945(!)
  Noodziekenhuis (M.T.S.)
  Dordrecht
  Herbij machtigen wij U tot opname....
  Naam Adriaan Kleyn
  Adres Oosteind 58
  Plaats Papendrecht
  Advies dr. Moolhuyzen
  Datum opname 6-2-1945
  Hoogachtend namens het bestuur, Algemeen Ziekenfonds Sliedrecht

 • Nederlandsch Ziekenhuisverplegingsfonds NEZIFO
  's Gravenhage 4-4-45
  Namens het bestuur deelt ondergeteekende U Mede , dat
  Kind Adriaan Klein, geboren 20-11-'44 wonende Papendrecht Oosteind 58 onder No. 856 bij osn fonds .....
  Papendrecht Eilandstraat 28, Noodziekenhuis MTS, Dordrecht

 • Gast- of Ziekenhuis Dordrecht
  Dordrecht, 18 Juli 1947
  Aan den Heer J. Deurloo Secr. Penningmeester der Ver. Het Groene Kruis Dubbeldamscheweg Dubbeldam
  Bijgaand zenden wij U een nota voor verpleegkosten van Mevr. Bax-Brand. Het Burgerlijk Armbestuur van Dubbeldam bericht ons dat de nota van haar verpleging in het Hulpziekenhuis te Dordrecht van 1 nov 44 tot 31 Dec 44 groot f 213,50 ...
  De Administrateur

 • Gast- of Ziekenhuis Dordrecht / Hulp Ziekenhuis M.T.S.
  Dordrecht, 23 Juli 1947
  Aan het Ziekenhuis Verplegingsfonds Nezifo Willem Witsenplein 4 Den Haag
  Door dezen deelen wij U mede dat patient A. KLEYN te Papendrecht opgenomen was in het Hulpziekenhuis te Dordrecht van 20 Maart tot 18 April 1945 een duplicaat nota ....
  De Administrateur

 • Raad van Arbeid, te 's Hertogenbosch, 1 Aug. 1948
  Volgens mededeling van de Raad van Arbeid Dordrecht zou de verzekerde Johanna Hoevenaar, geb. 13-10-1925 van 15.9.44 tot 31.5.45 werkzaam geweest zijn voor het Noodziekenhuis in de M.T.S. te uwent en U voor haar geen rentezegels hebben geplakt. ik verzoek ..... De Voorzitter

 • 6 October 1947.
  Afwikkeling Hulpziekenhuis
  Aan den Heer R.F. Francot, Rouwenhofstraat 16a, Rotterdam
  Wij zouden gaarne spoedig van U vernemen wie de kosten zal betalen van Uw verpleging in het voormalig Hulpziekenhuis te Dordrecht totaal f 49. Aangezien deze zaak moet worden afgewikkeld verzoeken wij met spoed Uw antwoord, resp. een postwissel van dit bedrag te mogen ontvangen.

 • Gast- of Ziekenhuis Dordrecht
  Dordrecht, 4 November 1947.
  Onderwerp Hulpziekenhuis
  Aan Heren Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
  Naar aanleiding van Uw schrijven van 11 Juni 1947 No. 1984 inzake de liquidatie van het Hulpziekenhuis bericht ..... Stichting Kindertehuizen ...
  .. E.M.F. ... en Chemproha
  Dr. v.d. Houwen nog in Indie is ...
  De Geneesheer-Directeur

 • Gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 6 December 1947
  Aan de Coop. Vereniging Centraal Beheer, Amsterdam (O) Singel 126-130
  Onderwerp: Betaling Hulp Ziekenhuis
  Naar aanleiding van Uw nevensvermeld schrijven delen wij U mede, dat volgens bericht van het Ziekenhuis de afrekening over 1944 aan U is betaald.
  Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, K.J. Poll, Bleeker

 • 24 December 1947.
  Onderwerp: Nota's Hulpziekenhuis
  Aan de Stichting N.S.V., Den Haag
  in de boeken van het Hulpziekenhuis te Dordrecht dat thans in liquidatie is terwijl ons Ziekenhuis met de afwikkeling is belast staan nog twee posten open waarvoor wij U bijgaand een nota zenden
  No. 256 t/n M. Ruitenberg ....
  en No. 257 t/m T. Grootenboer-Schippers, van 15-12-44 to ...
  Wij verzoeken.....

 • Gemeente Dordrecht Postbus 8
  Dordrecht, 24 December 1947
  Aan de heer Geneesheer-Directeur van het Gast- of Ziekenhuis alhier
  Wij ebben de eer U mede te delen, dat wij ermede accoord gaan dat de eindafrekening van het hulpziekenhuis nog tot 1 Maart a.s. wordt uitgesteld ......

 • 20 Januari 1948
  Aan het Wnd Hoofd v.h. Bureau Afwikkeling Militair Gezag, Parkstraat 26, Den Haag
  Uw schrijven van 14 Jan. 1948 kwam in ons bezit, in antwoord hierop berichten wij U dat wij door een ziektegeval deze brief ...
  Gast-of Ziekenhuis

 • ministerie van Financien Centrale Accountantsdienst
  Bureau belast met de afwikkeling van de zaken van het voormalig Militair Gezag
  's-Gravenhage 14 Januari 1948
  Het blijkt mij, dat U tot dusverre niet geantwoord hebt op een U door het Hoofd van de Afdeling Financien van het iniddels opgeheven Afwikkelingsbureau Militair Gezag gezonden schrijven Nr .... G.J. Hennephof

 • Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering van Nederlandsche Gemeenten
  Cooperatieve Vereeniging Centraal Beheer GA
  Naar aanleiding van Uw bovengenoemd schrijven verzoeken wij U beleefd ons te berichten wanneer en op welke wijze de betaling heeft plaats gevonden ...
  De Directie

 • (afschrift) Aan Heren Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
  Verpleegkosten
  6 februari 48, 390
  Van de administrateur van het Gemeente-ziekenhuis ontving ik een dezer ... mevrouw Doelaard-Bogers en haar kind over het tijdvak 1 Juni 1945 tot en met 4 Juni 1945. Deze opneming geschiedde indertijd in het noodziekenhuis, waar zij het leven schonk aan een dochter.
  betrokenen was op de doorreis komende van Breda. Zij verkeerde in een toestand van uitputting ....
  De Directeur, B.J. Oosterheert

 • Gast- of Ziekenhuis Dordrecht, 9 Februari 1948.
  Door dezen delen wij U mede dat in de boeken van het voormalig Hulpziekenhuis nog open staat ..... P. v. Trotsenburg, toen Patersweg 35 te Dordrecht. P. van Trotsenburg was als K.P. er van de compagnie Michiel opgenomen in het Hulpziekenhuis met een nierbloeding, tengevolge van een ontploffing van 2 Jan 16 Jan 1945 Dr. Sauer voorheen arts te Dordrecht zou voor de betaling der nota zorgen. Zowel ....
  De Administrateur.

 • 10 Februari 1948
  Onderwerp verpleegkosten Afw. Hulpziekenhuis
  Aan de ver. voor Ziekenhuisverpleging p/a Wijnstraat 79
  Dordrecht
  Bijgaand doen wij U toekomen een duplicaat-nota van
  verpleegkosten uit het voormalig Hulpziekenhuis van Johanna v.d. Graaf, geb. 14-2-1930 wonende Schotelstraat 42 Dordrecht ..
  ten name P.S. de Graaf-Romijn en baby, die als evacue dor Soc. Zaken bij U verzekerd was en verblijf hield Alexanderstraat 13, groot f 40...
  .... De Administrateur.

 • 10 Februari 1948.
  Onderwerp: Nota Hulpziekenhuis J.L. Dijkgraaf

  Aan het Distr. Bureau v. Oorl. slachtoff Afd. Evacuatie, Wijnstraat 85, Dordrecht
  Bijgaand zenden wij U een duplicaat-nota ...
  J.L. Dijkgraaf, dat van 31/7 tot .....verpleegd werd in het Hulpziekenhuis te Dordrecht ....
  Ook zenden wij U een duplicaat-nota van patiente P. [Paula] Schalken-Geng die op 6 Juli 1945 een dag opgenomen was ....
  .... De Administrateur.

 • Administrateur Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten 's-Gravenhage 14 Febr 1948
  Prinsevinkenpark 15.

  Onderwerp: verpleegkosten
  Bijgaand zend ik U de mij ter betaling aangeboden nota verpleegkosten P. v. Trotsenburg weder terug onder .....
  Kapitein der Mil Adm, H.W.C. Ligtvoet

 • 16 Februari 1948
  Joh. de Wittstraat 19
  Aan de heer A. van Wijk Dienst v. Sociale Zaken Dordrecht

  Bijgaand de nota voor de aan Sociale Zaken
  geleverde bedden en ledikanten, opgemaakt naar de
  aantallen, die we de laatste keer hebben afgesproken.
  Wil ...
  S.W. Vogels

 • Hulpziekenhuis der gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 16 Februari 1948
  Nota voor de Dienst van Sociale Zaken te Dordrecht
  wegens van het Hulpziekenhuis overgenomen

  54 Peerless matrassen ...
  32 ledikanten a ...
  = f 4039,20
  Verzoeke dit bedrag over te schrijven .....

 • 17 Februari 1948
  Joh. de Wittstraat 19
  Aan de heer M. v.d. Goot, Dordrecht

  Bijgaand een nota van door de Stichting Kindertehuis van het Hulpziekenhuis overgenomen materialen.
  In overleg met de accountantsdienst moest ik U bedoelde nota toezenden, later zou dan wel blijken of deze betaald kon worden. Wanneer U de mogelijkheid tot betaling niet ziet, dan zou ik U raden, dit ....
  S.W. Vogels.

 • Hulpziekenhuis der gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 16 Februari 1948.
  NOTA voor de Stichting Kindertehuis, t.a.v. dhr. v.d. Goot
  wegens van het Hulpziekenhuis overgenomen goederen:
  12 kinderledikanten met matrassen ...
  voor Stichting kleiner laten maken door de fa. Dekkers een aantal bedden ...
  Door Soc. Zaken geleverde bedden ...
  Totaal f 1694,95
  .....

 • De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945.
  Dordrecht, 21 Februari 1948
  Aan de heer A. de Witt, Boekhouder v/h Gem. Ziekenhuis te Dordrecht
  Hierbij gelieve U aan te treffen een afschrift van een brief van de Heer S.W. Vogels alsmede een nota ....
  M. v.d. Goot

 • 17 Maart 1948
  Aan de Directeur van de Dienst voor Sociale Zaken te Dordrecht
  Hulpziekenhuis Afbetalingsnota.
  bij de afwikkeling van het Hulpziekenhuis ...
  No. 194 Nota P. Schalken-Geng, was een evacue die ..
  No. 197 A.Z. Verbeek, Singel 254 Dordrecht, werd verpleegd ...
  No. 198 J.M. Wierks, Nieuwstraat 11 Dordrecht, werd verpleegd van ...
  (No. 264 Kind J.L. Dijkgraaf, toen Paul Krugerstraat Dordrecht, afkomstig uit Noord Gouwe A11 werd ....)
  Indien deze posten ..
  GAST- OF ZIEKENHUIS

 • 17 Maart 1948
  Aan de Heer Directeur van de Gemeente-Accountantsdienst Dordrecht
  Bijgaand zenden wij U een schrijven van de Heer M. v.d. Goot van de Stichting Kindertehuis Dordrecht. Na bespreking met de Heer S.W. Vogels wordt gemeend dat het bedrag van f 200 ....
  GAST- OF ZIEKENHUIS

 • 19 Maart 1948.
  Aan het Nationaal Steunfonds Prinsevinkenpark 15 's Gravenhage
  Van het Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandsche Strijdkrachten ontvingen wij ...
  patient P. v. Trotsenburg op 2 Januari 1945 opgenomen werd ...De Administrateur

 • Districts Bureau Verzorging Oorlogsslachoffers Wijnstraat 84zw
  Orgaan v.d. Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg
  Dordrecht Maart 1948
  .. verpleegkosten in het Hulpziekenhuis ten behoeve van J.L. Dijkgraaf en P. Schalken-Geng niet door mijn Bureau ....
  F. Hofstede

 • Stichting Nationaal Steunfonds Centraal Bureau
  Betreft te laat ingediende vordering
  Amsterdam C 30 Maart 1948
  ...
  Mr. P. Plantenga

 • Gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 10 April 1948
  Onderwerp Geleverde goederen van het Hulpziekenhuis
  Aan de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945 p/a de heer M. van der Goot, Dienst voor sociale zaken Dordrecht
  Door Uw stichting zijn indertijd van het voormalig Hulpziekenhuis goederen overgenomen,
  De administrateur.....

 • 13 April 1948.
  Aan de stichting Nationaal Steunfonds Oosteinde 13 Amsterdam
  Uw dossier No. T 130
  Naar aanleiding van uw schrijven van 30 Maart 48 inzake nog te betaklen vordering van verpleegkosten van de oud K.P.er P. van Trotsenburg van de "Compagnie Michiel" berichten wij U dat de administrateur van het Hulp Ziekenhuis der Gemeente Dordrecht de nota gezonden heeft ...

 • Stichting Nationaal Steunfonds Centraal Bureau
  Betreft verpleegkosten P. [Paulus] v. Trotsenburg
  Amsterdam C 22 April 1948
  In antwoord op Uw schrijven dd 13 April 1948 delen wij U mede dat wij tot onze spijt Uw vordering niet meer in behandeling kunnen nemen,

 • 21 Mei 1948.
  Hulpziekenhuis
  Aan de Dienst van Sociale Zaken te Dordrecht
  Bij de afwikkeling der rekeningen van het Hulpziekenhuis is gebleken, dat enkele rekeningen moeilijk inbaar zijn. Wij verzoeken U deze posten te willen doen innen, zo nodig door afebtaling.
  No. 174 P. van Trotsenburg, destijds wonende Paterswg 35 Dordrecht, verpleegd in het Hulpziekenhuis van 2-1 tot 1601 '45 f 37.50
  Dr. Sauer...
  No. 194 P. Schalken-Geng ...
  No. 197 A.Z. Verbeek, Singel 254 ...
  No. 198 J.M. Wierks Nieuwstraat 11 (1-2 ...
  Gast- of Ziekenhuis

 • Gemeente Dordrecht, 19 Juni 1948.
  Onderwerp: Bedden.
  Aan de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945 te Dordrecht
  Adres de heer Ch. Redelé Voorzitter Oudendijk 3.
  Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven hebben wij een nader onderzoek ingesteld.
  ... B. en W. (K.J. Poll, Bleeker)

 • (afschrift) Gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 23 Augustus 1948
  Aan de heer directeur van de dienst vor sociale zaken alhier
  Onderwerp: levering van bedden in het Kindertehuis
  Hierbij delen wij U mede dat de stichting Kindertehuis Dordrecht 1945 in liquidatie blijft weigeren het haar in rekening gebrachte bedrag voor de goederen (matrassen en bedden) welke indertijd door Uw dienst ....
  B. en W. (K.J. Poll, Bleeker)

 • Gemeente Dordrecht
  Dordrecht, 23 Augustus 1948
  Aan de heer Geneesheer directeur van het gast- of ziekenhuis Dordrecht
  De eindafsluiting van de debiteuren- en crediteurenlijst van het voormalig hulp-ziekenhuis heeft voor zover ons bekend nog niet plaats gevonden ....
  B. en W. (K.J. Poll, Bleeker)

 • 13 September 1948
  aan de heer Burgemeester der gemeente Dordrecht
  eindaftekening van debiteuren en crediteuren ....

 • Hulpziekenhuis
  8 October 1948
  Aan de Heer Burgemeester der Gemeente Dordrecht
  De eindafrekening van het ....

 • de heer Directeur v/h Gast of Ziekenhuis, Dordrecht, Bankastraat 47
  .. naa aanleiding van ....

 • Laatst gewijzigd: augustus/september 2022.