Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht


Repertorium van den notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht 1903

Bron: stadsarcheif Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2268)


NUMMERS DATA IN MINUTE / IN ORIGINALE AANWIJZING LIGGING EN PRIJS DER GOEDEREN
3476 06-01-1903 hypothecaire obligatie ten lasten Adriaan Hendrikus Philippus Augustijn te Dordrecht en ten behoeve van de alhier gevestigde Naamlooze Vennootschap Levensverzekering-Maatschappij Dordrecht kapitaal f 68.000;
3477 06-01-1903 testament Pieter Hendrik Hoebee te Dordrecht, Hellingen 21;
3478 06-01-1903 testament zijne echtgenoote Maria Brandt aldaar;
3479 09-01-1903 ontslag verband door Gerrit Arnoldus Diepenhorst te Strijen;
3480 10-01-1903 oprichting Naamlooze Vennootschap genaamd Bouwgrond Maatschappij  's Gravenhage-Voorburg gevestigd te 's Gravenhage, door Mr. Willem Dolk te 's Gravenhage en anderen;
3481 10-01-1903 proces verbaal van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde Naamlooze Vennootschap Bouwgrond Maatschappij Gravenhage-Voorburg;
3482 10-01-1903 inbreng van onroerende goederen zijnde eenige perceelen land onder Voorburg door Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen te Voorburg in de te 's Gravenhage gevestigde Naamlooze Vennootschap Bouwgrond Maatschappij Gravenhage-Voorburg;
3483 13-01-1903 scheiding van den gemeenschappelijke boedel van Dammes de Geus Dammeszoon overleden te 's Gravendeel 8 september 1902 en diens nagelaten echtgenoote Neeltje Reijerkerk als mede van de nalatenschap van eerst genoemden;
3484 14-01-1903 transport door Roeland Scharloo aan Arie Waalboer, beiden te Dordrecht van het altijd durend recht van erfpacht op een perceel dijkgrond of erf onder de gemeente Dordrecht aan den Zuidendijk Noordzijde met daarop staand huis bevattende 2 woningen E305 en E306 koopprijs f 2000.
3485 14-01-1903 hypothecaire obligatie ten laste Arie Waalboer te Dordrecht en ten behoeve Adrianus Jacobus Lebret te Dordrecht kapitaal f 2000;
3486 14-01-1903 roiement Mr. Folkertinus Nicolaas Sickenga te Dordrecht;
3487 14-01-1903 crediet ten laste Andries van Hulsen te Dordrecht en ten behoeve van de aldaar gevestigde naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging tot een bedrag van hoogstens f 2500;
3488 14-01-1903 schuldbekentenis ten laste Leendert van Eck Jacobszoon te TerNeuzen en ten behoeve de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 7000;
3489 16-01-1903 transport door Bastiaan Vliegenthart Adrianuszoon te Hendrik Ido Ambacht aan Marius Blommers te 's Gravenhage van een huis, schuur en erf te Hendrik Ido Ambacht aan den Vierschendijk C27 koopprijs f 1000
3490 19-01-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johannes de Koning Jacobszoon te Poortugaal en ten behoeve Jan in 't Veld Aartszoon te Wieldrecht gemeente Dubbeldam kapitaal f 10.000
3491 21-01-1903 testament Arie Waalboer te Dordrecht Zuidendijk 306
3492 21-01-1903 testament zijner echtgenoote Maaike van Gameren aldaar
3493 22-01-1903 inventaris van den gemeenschappelijk boedel van Franciscus Andreas van Helvoirt en zijne echtgenoote Arnoldina Christina Pel, beiden te Dordrecht
3494 22-01-1903 inventaris van den gemeenschappelijk boedel van Johannes Hendricus Hartsheim gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden 2 November 1902 en diens nagelaten echtgenoote Elsiabeth de Jongh wonende te Dordrecht
3495 22-01-1903 testament Cornelis van der Enden te Dordrecht
3496 22-01-1903 testament zijner echtgenoote Jaapje van Kleef, aldaar
3497 26-01-1903 procuratie grootboek door Fredrik Rackwitz qq wonende te 's Gravenhage
3498 26-01-1903 procuratie grootboek door den in no 3497 genoemde
3499 26-01-1903 procuratie grootboek door den in no 3497 genoemde
3500 26-01-1903 procuratie grootboek door den in no 3497 genoemde
3501 29-01-1903 roiement door Hendrik Kramers te Dordrecht
3502 29-01-1903 inventaris van den gemeenschappelijken boedel van wijlen de echtelieden Gerrit van Brakel Gerritszoon en Catharina Elisabeth Kuipers, alsmede van hun beide nalatenschappen; welke echtelieden beide gewoond hebbende te Dordrecht aldaar zijn overleden respectievelijk 28 October 1902 en 1 Januari 1903.
3503 30-01-1903 ontslag verband door Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht
3504 30-01-1903 schuldbekentens met scheepsverband ten laste Christina Dirkje Hovestadt, weduwe Johannes Adrianus Fondse te Dordrecht en ten behoeve van de aldaar gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 4000
3505 30-01-1903 ontslag verband door Adriana Schouwenburg, weduwe Johannes van Keppel te Dordrecht
3506 30-01-1903 huwelijksche voorwaarden tusschen Henri Marie Francois Smeets te Roermond en Helena Barbara Maria Wijers te Dordrecht, laatst genoemde Wijers en Anna Maria Hubertina Louise Frits, beiden te Dordrecht
3507 30-01-1903 testament Henri Marie Francois Smeets te Roermond
3508 30-01-1903 testament Helena Barbara Maria Wijers te Dordrecht
3509 31-01-1903 roiement door Jan Boerman en Adrianus de Weerd beiden te Dordrecht, eerstgenoemde als toeziend voogd, laatst genoemde als voogd over de minderjarigen Johanna en Jan Hendrik Ruurman
3510 02-02-1903 hypothecaire obligatie ten laste Willen Spruit en ten behoeve Hendrik Kramers, beiden te Dordrecht, kapitaal f 2000.
3511 02-02-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johannes Albertus Bergman en ten behoeve Diederik Hoebée Pieterszoon, beiden te Dordrecht kapitaal f 1000 met borgstelling door Hendrik Gerardus Bergman en Dirk Kooijman Dirkszoon, beiden te Dordrecht
3512 02-02-1903 roiement door Mr. Folkertinus Nicolaas Sickenga en Cornelis Vriesendorp Jacobszoon beiden te Dordrecht als directeuren van de aldaar gevestigde Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging
3513 02-02-1903 transport door Johanna Magdalena Romijn weduwe Justus Geerkens aan Johannes van Keppel Johanneszoon beiden te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht aan de Vest kadaster H no. 2936 koopsom f 6000.
3514 02-02-1903 roiement door Elisabeth Catharina Philippina ter Bruggen als moeder en bevestigde voogdesse en haar echtgenoot Thomas Korthals beiden te Dordrecht als mede voogd over Hednrika Crijne en Diederik Johannes Monté en Johanna Angenieta Engelina Hoebée verblijvende te Dordrecht echtgenoote van Hendrik Bartholomeus de Boer te Soerabaja, als gemachtigde van haren echtgenoot
3515 02-02-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johannes Gerardus Konig en zijn echtgenoote Francina van der Teen, beiden te Dordrecht als hoofdelijke schuldenaren en ten behoeve van Wilhelm Martin Jacob Hoebée te Dordrecht; kapitaal f 2600;
3516 03-02-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johannes van Keppel Johanneszoon en ten behoeve Johanna Magdalena Romijn weduwe Justus Geerkens, beiden te Dordrecht, kapitaal f 6000;
3517 04-02-1903 voogdij quitantie à decharge door Paulus Jan Lotsij te Amsterdam, ten behoeve van zijn gewezen voogd Oswald gerard lotsij te 's Gravenhage;
3518 05-02-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3519 05-02-1903 roiement door Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht;
3520 05-02-1903 testament Johannes Justus van Wijngaarden te Dordrecht;
3521 05-02-1903 testament zijner echtgenoote Geertrui van Halen aldaar;
3522 07-02-1903 inventaris van de nalatenschap van Cornelia Wilhelmina Schroots, weduwe Hendrik Cornelis Kuijpers, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden 19 December 1902;
3523 10-02-1903 roiement door mr. Folkertinus Nicolaas Sickenga en Cornelis Vriesendorp Jacobszoon beiden te Dordrecht, als directeuren van de aldaar gevestigde Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging;
3524 10-02-1903 hypothecaire obligatie ten laste Arie Johannes van Velzen te Dordrecht en ten behoeve van Elisabeth Buijs weduwe Jean Baptiste Pietermans te Wouw, kapitaal f 2000;
3525 11-02-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Goedhart's Houthandel gevestigd te Alblasserdam, opgericht door Willem Goedhart te Alblasserdam en anderen;
3526 11-02-1903 proces verbaal van het verhandelde in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de te Alblasserdam gevestigde Naamlooze Vennootschap "Goedhart's Houthandel", opgemaakt ten verzoeke van de diretie van gemelde naamlooze vennootschap;
3527 11-02-1903 crediet hypotheek ten laste de Naamlooze Vennootschap "Goedhart's Houthandel" gevestigd te Alblasserdam  en ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging gevestigd te Dordrecht, tot een bedrag van ten hoogste f 60.000;
3528 11-02-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3529 12-02-1903 huwelijksche voorwaarden tusschen Hermanus Dominicus Josephus Peters en Rosine Cornelia Johanna Maria Bierens beiden te Dordrecht;
3530 12-02-1903 testament Hermanus Dominicus Josephus Peters te Dordrecht;
3531 12-02-1903 testament Rosine Cornelia Johanna Maria Bieren te Dordrecht;
3532 13-02-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Rienk Vlieger te Workum te Dordrecht ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde, Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 6.000.
3533 17-02-1903 verklaring van  gerechtigheid ten behoeve van Cornelis Kasteleijn te Dordrecht als execeuteur tetamentair in de nalatenschap van Jacobus Meeuwisse, tot het ontvangen van gelden, dien erflater uit welken hoofde ook komende;
3534 18-02-1903 transport door Hendrik de Bruijn te Dubbeldam aan Maurits Lodewijk Christiaan Staring te Dordrecht als gemachtigde van zijne echtgenoote Johanna Houkjen Blussé van de Bouwhoeve WIELHOVEN en gevolgen onder Dubbeldam in den Wieldrechtschen polder, alsmede het recht van visscherij op 2 perceelen onder Dubbeldam in den Wieldrechtschen polder gemeente Dubbeldam Sectie Enos 207 tot en met 222, 1162 en 1163 koopprijs f 18.000;
3535 21-02-1903 testament Adrianus Kuipers, verblijvende te 's Gravenhage staande op vertrek naar Oost-Indie
3536 21-02-1903 testament zijner echtgenoote Catharina Guillemina  Walter, aldaar mede op vertrek naar Oost-Indie
3537 21-02-1903 algeheele volmacht door Adrianus Kuipers en zijne echtgenoote Catharina Guillemina  Walter, beiden te 's Gravenhage staande op hun vertrekt naar Oost-Indie, beide zoo voor zich als voor hunnen minderjarige kinderen eerstgenoemde nog als toeziende voogd over Daniel en Cornelis Adrianus Kuipers;
3538 25-02-1903 verklaring van gerechtigheid ten behoeve van Neeltje Reijerkerk weduwe Dammes de Geus Dammeszoon te 's Gravendeel, als executeur testamentair in de nalatenschap van haren echtgenoot, tot het ontvangen van gelden en geldswaarden hem uit welken hoofd ook komende;
3539 25-02-1903 roiement door Adrianus Jacobus Lebret qq te Dordrecht;
3540 27-02-1903 hypothecaire obligatie ten laste Arie Bras te Dubbeldam en Gerardus Coolen te Dordrecht als borg en hoofdelijke medeschuldenaar en ten behoeve van Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets te Dordrecht kapitaal f 500;
3541 02-03-1903 transport door Martinus Petrus Leene te 's Gravenhage aan de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap Bouwgrondmaatschappij 's Gravenhage-Voorburg, van eenige perceelen land onder de gemeente Voorburg koopprijs f 50.000;
3542 02-03-1903 transport door Jonkheer Mr. Jaques Beelaerts van Blokland te 's Gravenhage voro zich en qq aan de in no. 3531 genoemde Naamlooze Vennootschap van eenige perceelen land benevens een perceeltje water onder de gemeente Voorburg, groot 15 hectare 11 aren 23 centiaren, koopprijs f 104.310.
3543 02-03-1903 transport door Gerardus Antonius Franses, Pieter Greve en Bastiaan van Eijk allen te 's Gravenhage aan de in no. 3541 genoemde Naamlooze Vennootschap door eerstgenoemde van eenige perceelen land onder de gemeente Voorburg groot 1 Hectare 64 aren 76 centiaren en door de beide laatst genoemden van eenige perceelen land onder de gemeente Voorburg groot 1 Hectare 92 aren 61 centiaren gezamenlijke koopprijs f 60.000;
3544 02-03-1903 transport door Arie van der Ham te 's Gravenhage aan de in no. 3541 genoemde Naamlooze Vennootschap van eenige perceelen land onder de gemeente Voorburg groot 2 Hectare, 22 aren 4 centiaren koopprijs f 40.000;
3545 02-03-1903 transport door Christianus Cornelis de Groot te Voorburg als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Adriana Oosterlaan en (2) qq aan de in no. 3541 genoemde Naamlooze Vennootschap van eenige perceelen land gelegen onder de gemeente Voorburg groot 12 Hectaren 28 aren 30 centiaren en van eenige perceelen land gelegen als voren groot 9 Hectare 92 aren 66 centiaren; gezamenlijke koopprijs f 485.000;
3546 02-03-1903 roiement door Arie Brand Dirskzoon te Dordrecht;
3547 03-03-1903 Naamlooze Vennootschap Stoomsleepvaartmaatschappij HANSWEERT II gevestigd te Hansweert, opgericht door Cornelis Noels te Hansweert, Hugo de Ridder qq te Rotterdam en Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht;
3548 03-03-1903 hypothecaire obligatie ten laste Wouter van Hattem en ten behoeve Johan Mari Pieter de Joncheere beiden te Dordrecht kapitaal f 6.000;
3549 04-03-1903 testament Gerrit Wegman te Dordrecht;
3550 04-03-1903 testament zijner echtgenoote Trijntje Ravens aldaar;
3551 06-03-1903 roiement door Sophia Dorothea Vaarzon Morel te Dordrecht;
3552 10-03-1903 procesverbaal van het verhandelde in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders der te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Stoomsleepvaart Maatschappij NOORDZEE
3553 10-03-1903 procuratie grootboek door Jan in 't Veld Dirkszoon en Adrianus in 't Veld beiden te Dordrcht eerstgenoemde als vader en gewezen voogd;
3554 11-03-1903 publeike verkooping van het vaartuig HELENA gebrand 143-UK-1900 ten verzoeke van en toebehoorende aan Cornelis van der Tak Corneliszoon te Vreeswijk, verkocht aan Roelof Hofman te Dordrecht voor f 2675;
3555 13-03-1903 hypothecaire oblgiatie ten laste Wouter Barendregt en ten behoeve Arie Vogelaar Pleunzoon, beiden te Heinenoord kapitaal f 3000;
3556 13-03-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Zeevisscherij Sri Ranau, gevestigd te Maassluis, opgericht door Adolph Philip Spruijt en Nicolaas Bierveld Hendrikszoon, beiden te 's Gravenhage, beide voor zich en qq;
3557 13-03-1903 inventaris van den gemeenschappelijken boedel van Abraham Leenders, overleden te Dordrecht en diens nagelaten echtgenoote Maria Schellaars aldaar als mede van de nalatenschap van eerstgenoemde;
3558 14-03-1903 roiement door Adrianus Jacobus Lebret qq te Dordrecht;
3559 16-03-1903 inventaris van de nalatenschap van Elizabeth Johanna Maria Helena Dammerman weduwe Antonie Mak overleden te Dordrecht 2 februari 1903;
3560 16-03-1903 testament Carel Wilhelmus Hendrikus Eijgenraam te Dordrecht;
3561 16-03-1903 testament Constantia Johanna Francisca Holland echtgenoote van Carel Wilhelmus Hendrikus Eijgenraam te Dordrecht;
3562 18-03-1903 publieke verkoping van roerende goederen behoorende aan Jannigje Rijswijk weduwe Arie van der Griend te Hendrik-Ido-Ambacht gehouden aldaar ten haren verzoeke, totale opbrengst f 2559,55;
3563 18-03-1903 veiling ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van onroerende goederen aldaar;
3564 19-03-1903 transport door Adrianus van de Weg ook genaamd Adrianus van de Weg Jacob Sterkszoon aan Govert van de Weg, beide te Dordrecht, van 6 huizen en erven te Dordrecht aan het Lange Kromhout nos. 136, 138, 140, 142, 148 en 150 koopprijs f 18.000
3565 19-03-1903 hypothecaire obligatie ten laste Govert van de Weg Adrianuszoon te Dordrecht ten ten behoeve van de Nationale Hypotheek te Amsterdam kapitaal f 18.000
3566 19-03-1903 hypothecaire obligatie ten laste Louisa Maria van Maaren weduwe Jacobus Kriens Junior en ten behoeve van Wilhelm Martin Jacob Hoebee, beiden te Dordrecht, Kapitaal f 1500
3567 19-03-1903 huwelijktoestemming door Maria Hendrika Daniels weduwe Jan Hendrikus Wildeman te Dordrecht
3568 20-03-1903 hypothecaire obligatie ten laste Willem Rozendaal te Strijen en ten behoeve van Willem Reinhard Adolph Carel graaf van Rechteren Limpurg te 's Gravenhage kapitaal f 600
3569 20-03-1903 roiement door Daniël van der Sande qq te Dordrecht
3570 25-03-1903 afslag ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van
A. een huis met erf en tuin te Dordrecht Singel 19, niet verkocht
B. een erf met aanwezige opstallen te Dordrecht aan den Noordendijk, verkocht aan Cornelis de Greef te Dordrecht voor zich of zijne natenoemen lastgever voor f 1600;
C. een perceel bouwterrein te Dordrecht aan den Noordendijk, verkocht aan Cornelis de Greef te Dordrecht voor zich of zijne natenoemen lastgever voor f 1525;
D. twee percelen bouwterrein te Dordrecht aan den Noordendijk, gecombineerd verkocht aan Daniel Monté qq te Dordrecht voor f 6 per centiare;
3571 25-03-1903 veiling ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van een Huis met erf en tuin aldaar aan den Singel 129;
3572 27-03-1903 executeurs benoeming door Jan Vliegenthart, tapper wonende te Zwijndrecht;
3573 27-03-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste de naamlooze Vennootschap "Stoomsleepvaartmaatschappij NOORDZEE" gevestigd te Rotterdam en ten ebhoeve Johannes Kuipers te Dordrecht met borgstelling over Johannes Roelofs en Joseph Roelofs, beiden te Rotterdam, kapitaal f 3000;
3574 31-03-1903 roiement door Mr. Adrianus Cornelis Cena de Jongh en Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas Willemszoon, beiden te Dordrecht, eerstgenoemde voorzitter van de raad van toezicht, laatstgenoemde directeur van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij te Dordrecht; laatstgenoemde bovendien als gemachtigde van den Raad van Bestuur van het Algemeen Administratie en Trustkantoor te Rotterdam;
3575 31-03-1903 roiement door Carel Wilhelmus Hendrik Eijgenraam te Dordrecht, als uitvoerder der uiterste wilsbeschikking van Cornelia Wilhelmina Schroots weduwe Huibert Cornelis Kuijpers;
3576 01-04-1903 crediet hypotheek ten laste van de te 's Gravenhage gevestigde Naamlooze Vennootschap Bouwgrondmaatschappij 's-Gravenhage-Voorburg en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap Levensverzekering maatschappij Dordrecht, tot een bedrag van hoogstens f 500.000; 
3577 01-04-1903 roiement door Cornelis Wilhelmus Kuijpers zich ook noemde en schrijvende Kuipers te Dordrecht (tot zekerheid van voorgdijbeheer)
3578 01-04-1903 hypothecaire obligatie ten laste Adrianus Kuijpers zich ook noemde en schrijvende Kuipers te Dordrecht enten behoeve van Wilhelmina Isabella Adèle
3579 01-04-1903 hypothecaire obligatie en laste Adrianus Kuijpers in 3578 genoemd en ten behoeve van Regina Maria Albertina Knegtel te Prinsenhage, kapitaal f 4000;
3580 01-04-1903 afslag ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht Singel 129, verkocht aan Antonie Camerling te Dordrecht, hetzij van zich zelf, hetzij voor zijn nader te noemen lastgever voor de som van f 5825;
3581 02-04-1903 testament Hendrik Mostert, Dordrecht
3582 02-04-1903 testament zijner echtgenoote Geertruida Catharina Peterson aldaar
3583 03-04-1903 publieke verkooping van roerend lichamelijke goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan Franciscus Andreas van Helvoort of van Helvoirt te Dordrecht, totale opbrengst f 77170;
3584 14-04-1903 hypothecaire obligatie ten laste Nicolaas van Leeuwen te Hof van Delft en ten ebheove van Elias Lambertus Waterbeek, te Dordrecht, kapitaal f 4000;
3585 14-04-1903 roiement door Adrianus Jacobus Lebret qq te Dordrecht 
3586 14-04-1903 ontslag verband door Adrianus Jacobus Lebret qq te Dordrecht
3587 15-04-1903 publieke verkooping van roerende lichamelijke goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan leendert van der Beek te Klaaswaal, gehouden aldaar; totale opbrengst f 12.716,90, geregistreerd te Oud-Beijerland;
3588 16-04-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Theunis Hendrik de Klerk te Raamsdonk en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij kapitaal f 7.000;
3589 17-04-1903 roiement door Jan in 't Veld Aartszoon te Wieldrecht gemeente Dubbeldam;
3590 17-04-1903 roiement door Cornelis Wilhelmus Kuijpers, ook Kuipers te Dordrecht, ter zake van voogdij beheer;
3591 21-04-1903 hypothecaire obligatie ten laste Hendrik Baks te Mookhoek, gemeente Strijen en ten ebheove van Annigje Diepenhorst te Strijen, kapitaal f 500;
3592 21-04-1903 proces verbaal der gedane rekening en verantwoording door de benificiaire erfgenamen in de nalatenschap van Arie Hendrik Ruurman, overleden te Dordrecht 24 October 1902;
3593 21-04-1903 huwelijksvoorwaarden tusschen Peter Hecker en Lucia Christina Kramer, beiden te Dordrecht;
3594 21-04-1903 testament Peter Hecker te Dordrecht;
3595 21-04-1903 testament  Lucia Christina Kramer te Dordrecht;
3596 21-04-1903 testament Anna Catharina Kramer te Dordrecht;
3597 22-04-1903 roiement door Johanna Bemolt te Dordrecht;
3598 23-04-1903 procuratie grootboek aan de directie van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap Levensverzekering Maatschappij Dordrecht;
3599 24-04-1903 roiement door Pieter Bentum te Dordrecht
3600 24-04-1903 schuldbekentenis met hypotheek ten laste Arie van Gent, te 's Gravendeel en ten behoeve van Henrica Johanna Clasina Waterbeek echtgenoote van Dr. Teunis Tom te Bodjenegoro in Nederlandsch-Indie, kapitaal f 2000;
3601 28-04-1903 proces verbaal van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap "Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Onder de firm Wed. J. Bekkers & Zoon" gevestigd te Dordrecht;
3602 28-04-1903 roiement door Elisabeth Catharina Philippina Terbruggen echtgenoote van Thomas Korthals, als moeder voogdesse en laatstgenoemde mede voogd over Hendrika Crijna Monté en Diederik Johannes Monté; Everhardus Monté als toeziende voorgd over voornoemde minderjarigen en Diederik Steven Monté, allen te Dordrecht;
3603 29-04-1903 roiement in dubbel door directie en Commissarissen van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap Levensverzekering-maatschappij "Dordrecht";
3604 29-04-1903 ontslag verband door Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht;
3605 29-04-1903 roiement door Simon Jacobus Mak te Dordrecht als voogd over Antonie, Francisca Xaveria Agnes, Elizabet Johanna Maria Helena en Johanna Adriana Mak, en door Cornelis Kastelein qq te Dordrecht, en Hester Elizabeth Mak te Dordrecht ter zake voogdijbeheer;
3606 29-04-1903 scheiding van den gemeenschappelijken boedel van Gerrit van Brakel Gerritszoon en Catharina Elisabeth Kuipers, beiden overleden te Dordrecht, zoomede van hun beider nalatenschappen;
3607 30-04-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3608 30-04-1903 Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Maatschappij voor Vlotvervoer, gevestigd te Dordrecht opgericht door Bartholomeus Kuijpers qq, Pieter Hendrik van de Weg te Dordrecht en Christophorus Maria Damen qq te Zevenbergen;
3609 30-04-1903 roiement door Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht
3610 30-04-1903 roiement door Adrianus Jacobus Lebret qq te Dordrecht
3611 01-05-1903 proces verbaal van het verhandelde in de buitengewone Algemeene vergadering van aandeelhouders van de Naamlooze Vennootschap "Vrachtdienst Sint Antonius", gevestigd te Rotterdam;
3612 01-05-1903 proces verbaal van het verhandelde in de buitengewone Algemeene vergadering van aandeelhouders van de Naamlooze Vennootschap "Stoomsleepdienst Hosanna", gevestigd te Rotterdam;
3613 01-05-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste van de te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap "Vrachtdienst Sint Antonius" met mede verbandstelling door de te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap "Stoomsleepdienst Hosanna", ten behoeve van de Eerste Nederladnsche Scheepsverbandmaatschappij, gevestigd te Dordrecht; kapitaal f 5000 en nog met meer verbandstelling door Gerardus Otten te Rotterdam;
3614 01-05-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johann Heinrich Döbken en ten behoeve Jacobus Willem Recourt, beiden te Dordrecht, kapitaal f 4500;
3615 08-05-1903 hypothecaire obligatie ten laste Anthonij Hermanus Schnabel te Dordrecht en ten behoeve van Maria Anna Mulder te Utrecht, kapitaal f 11.000;
3616 08-05-1903 voogdij decharge door Maria Catharina Derksen te Rotterdam, ten behoeve van haar vader en gewezen voogd Hermanus Derksen te Rotterdam;
3617 08-05-1903 obligatie wegens geleend geld ten bedrage van f 6000 ten behoeve van Maria Catharina Derksen en ten laste Hermanus Derksen beiden te Rotterdam;
3618 13-05-1903 procuratie door Hendricus Johannes Koopman te Dordrecht;
3619 14-05-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Hendrik Willem Koppe te Dordrecht ten behoeve van de aldaar gevestigde eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, kapitaal f 2000;
3620 14-05-1903 testament Pieter Johannes Bos te Dordrecht;
3621 14-05-1903 testament zijner echtgenoote Sophia Fijgje Bos, aldaar
3622 15-05-1903 roiement door Gerrit Arnoldus Diepenhorst te Strijen en ten behoeve van Annigje Diepenhorst te Strijen;
3623 15-05-1903 hypothecaire obligatie ten laste Zeger van Os te Strijen en ten behoeve van Annigje Diepenhorst te Strijen;
3624 15-05-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Joannes Baptiste Kwik te Raamsdonk ten ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, kapitaal f 9.000;
3625 20-05-1903 hypothecaire obligatie ten laste Cornelis Johannes Schroots en ten ebhoeve van Johanna Bemolt, beiden te Dordrecht met borgstelling en hoofdelijke mede schuldbekentenis door Cornelia Maria Thonus weduwe Vittore Padlina te Dordrecht, kapitaal f 600;
3626 22-05-1903 overdracht van rechten door Jacob Arie Smaal en Maurits Lodewijk Chrsitiaan Staring qq beiden te Dordrecht, speciaal van het recht van opstal op 't kadastrale perceel gemeente Dubbeldam sectie E nos. 1065 en 1066. Begrooting van den prijs voor 't registratierecht f 100;
3627 23-05-1903 afgifte legaat door de erfgenamen van Elizabeth Johanna Maria Helena Dammerman, weduwe Antonie Mak aan Simon Jacobus Mak voor zich en als voogd over Antonie Mak, allen te Dordrecht;
3628 25-05-1903 hypothecaire obligatie ten laste Adrianus Kuijpers (ook Kuipers) en ten behoeve van Cornelis Wilhelmus Kuijpers (ook Kuipers) beiden te Dordrecht, kapitaal f 3500;
3629 26-05-1903 hypothecaire obligatie ten laste de Naamlooze Vennootschap "Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel des Indes" te 's Gravenhage en ten behoeve van de Nationale Hypotheekbank gevestigd te Amsterdam, kapitaal f 200.000;
3630 26-05-1903 scheiding van de nalatenschap van Cornelia Wilhelmina Schroots, weduwe Huibert Cornelis Kuijpers overleden te Dordrecht 19 December 1902;
3631 26-05-1903 scheiding van de nalatenschap van Elizabeth Johanna Maria Helena Dammerman weduwe Antonie Mak overleden te Dordrecht 2 februari 1903;
3632 26-05-1903 transport door Johannes Kuipers aan Pieter Coenegrachts, beiden te Dordrecht, van een huis en erf aldaar Wijnstraat 122, koopprijs 5000;
3633 26-05-1903 huwelijkstoestemming door Johannes Kuipers ten behoeve van zijn zoon Bartholomeus Kuipers, beiden te Dordrecht;
3634 27-05-1903 testament Bartholomeus Kuipers te Dordrecht;
3635 27-05-1903 testament Anna Catharina Roest te Dordrecht;
3636 29-05-1903 hypotheekverleening door Hermanus van Oosterum Junior te Rotterdam ten behoeve van de te Dordrecht gevestigd Levenverzekerings-Maatschappij "Dordrecht";
3637 05-06-1903 hypothecaire obligatie ten laste Jacobus van den Berg te Barendrecht en ten behoeve Marcus Cohen, te 's Gravenhage, kapitaal f 600;
3638 08-06-1903 crediet hyptoheek ten laste Jan Leonard Sprong te Meeuwen en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap "De Dordrechtsche Onderlinge Crediet-Vereeniging" ten bedrage van ten hoogste f 500;
3639 08-06-1903 transport door Herman Hartog aan Jakobus van Leliveld beiden te Dordrecht, van een huis en erf te Dordrecht aan den Augustijnenkamp no 12, koopprijs f 600;
3640 08-06-1903 testament Adriana van Dam weduwe Leendert Reus Pieterszoon, te Dordrecht;
3641 10-06-1903 hypothecaire obligatie ten laste Jakobus van Leliveld ten behoeve van Johannes Nicolaas Reus, beiden te Dordrecht, kapitaal f 1000;
3642 10-06-1903 openbare verhuring ten verzoeke van Bastiaan de Jong Corneliszoon qq te Giessendam, en Pieter Christiaan Jorissen qq te Dordrecht, van hooi- en weiland gelegen onder Sliedrecht in de polders Ruigtens, Schaarenwaard, Huiswaard, Kade van de Oude Kat en Rondenhoek, totale opbrengst f 17.414,20; ;
3643 12-06-1903 testament Arie Pieter Zevenbergen, te Puttershoek;
3644 12-06-1903 testament Sija de Geus echtgenoote van Arie Pieter Zevenbergen te Puttershoek;
3645 12-06-1903 openbare verhuring ten verzoeke van Eliza van der Gijp Barendregt qq te Dordrecht, van landerijen in den Polder Voor-Donkersloot onder Ridderkerk, totale opbrengst f 4580,70;
3646 12-06-1903 openbare verhuring ten verzoeke van Eliza van der Gijp Barendregt qq te Dordrecht, van landerijen van den polder de Muggenwaard onder Werkendam, met de lands de perceelen liggende gedeelten der kaden, totale opbrengst f 2500,26;
3647 12-06-1903 openbare verhuring ten verzoeke van Eliza van der Gijp Barendregt qq te Dordrecht, van wei- en hooilanden in den SophiaPolder, onder Hendrik-Ido-Ambacht, totale opbrengst f 7224,33;
3648 12-06-1903 roiement door Mr Adrianus Cornelis Crena de Iongh te Utrecht als voorzitter van den Raad van Toezicht, en Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas Willemszoon te Dordrecht als (voorzitter) ..(?) directeur van de aldaar gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, laatstgenoemde bovendien nog als gemachtigde van den Raad van Bestuur van het te Rotterdam gevestigde Algemeen Administratie en Trustkantoor;
3649 19-06-1903 transport door Cornelis Vogelaar Laurenszoon qq te Heinenoord aan Hendrik van Vliet te Klaaswaal van een bouwmanswoning en gevolgen te Heinenoord, Reedijk 104, koopprijs f 3500;
3650 19-06-1903 roiement aan Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht;
3651 19-06-1903 hypothecaire obligatie ten laste Hendrik van Vliet te Klaaswaal en ten behoeve van Margaretha Bemolt te Dordrecht, kapitaal f 2500;
3652 19-06-1903 borgstelling en (hoofdelijke) schuldbekentenis door Jacques Joseph van Straaten en zijne echtgenoote Louise Spiegelberg beiden te Dordrecht ten behoeve van de Crediet-Vereeniging te Amsterdam, voor en met Lazarus de Beer, Bernard de Beer en Isidore de Beer te Winschoten en hunne firma "B.H. de Beer" tot ten hoogste f 10.000 met 5% voor renten en kosten;
3653 23-06-1903 hypothecaire obligatie ten laste Bartholomeus van Radnwijk Junior en ten behoeve Johanna Bemolt, beiden te Dordrecht, kapitaal f 1200;
3654 25-06-1903 testament Antonia Tims weduwe Adrianus de Waard te Dordrecht;
3655 26-06-1903 roiement Jan in 't Veld Aartszoon te Wieldrecht gemeente Dubbeldam;
3656 26-06-1903 testament Pieter de Vogel te Dubbeldam;
3657 29-06-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3658 29-06-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3659 29-06-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3660 29-06-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Maatschappij Sleepdienst VERA, gevestigd te Rotterdam opgericht door Leendert Gerrit Vuijk te Rotterdam en Cornelis Kastelijn qq te Dordrecht;
3661 29-06-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Maatschappij Sleepdienst LOUIS, gevestigd te Rotterdam opgericht door Leendert Gerrit Vuijk te Rotterdam en Cornelis Kastelijn qq te Dordrecht;
3662 29-06-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Maatschappij Sleepdienst VESTA, gevestigd te Rotterdam opgericht door Leendert Gerrit Vuijk te Rotterdam en Cornelis Kastelijn qq te Dordrecht;
3663 29-06-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Maatschappij Sleepdienst VERITAS, gevestigd te Rotterdam opgericht door Leendert Gerrit Vuijk te Rotterdam en Cornelis Kastelijn qq te Dordrecht;
3664 30-06-1903 transport door Lucas Doorduijn aan Maarten Stoker, beiden te Ooltgensplaat van het ijzeren Klipperschip DE GOEDE VERWACHTING, gebrand 1324-Dord-1901, met overname door den kooper van het op voormeld vaartuig gevestigd verband wegens geleende gelden ten behoeve der Eerste Nederladnsche Scheepsverband-Maatschappij te Dordrecht, per resto bedragende f 2070, koopsom f 2500;
3665 01-07-1903 transport door Gerrit Baan aan Adrianus Baan Gerritszoon, beiden te Zwijndrecht van een huis met schuur en erf aldaar aan de Kempestoep A89a koopprijs f 1500, welke de verkooper voro het geheel aan den kooper schuldig is gebleven onder eerste hypothecair verband op het overgedragen onroerend goed;
3666 01-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste Pieter Hendrik Kes en ten behoeve Jacobus Johannes Dalmeijer, beiden te Dordrecht, kapitaal f 1300;
3667 01-07-1903 scheiding van de gemeenschappelijke boedel van Adriana van Dam te Dordrecht en haren aldaar op 30 mei 1903 overleden echtgenoot Leendert Rens Pieterszoon, alsmede van diens nalatenschap, na voorafgegane beschrijving;
3668 02-07-1903 verkalring van erfrecht ten behoeve van de gerechtigden tot de nalatenschap van Leendert Rens Pieterszoon, overleden te Dordrecht 3 mei 1903;
3669 02-07-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Pelgrim Hendrikus van Lent te Doornenburg en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, kapitaal f 6000;
3670 03-07-1903 vlasverkooping ten verzoeke van Eliza van der Gijp Barendregt te Dordrecht, te velde staande in de polders Muggenwaard, Kievitswaard en Eijerwaard onder Werkendam en den Steen van Kloosteroord bijgenaamd den ouden Bouwpolder onder Made en Drimemlen, totale opbrengst f 6052,55;
3671 06-07-1903 procuratie grootboek door Teunis Barendrecht gedomicilieerd te Willemsoord
3672 06-07-1903 testament Jenneke Mijnders te Dordrecht, Lenghenhof 38;
3673 08-07-1903 ontslag verband door Bartholomeus Kuipers wonende te Dordrecht qq;
3674 09-07-1903 ontslag verband door Cornelis Kasteleijn te Dordrecht als gemachtigde van de directie en commissarissen van de aldaar gevestigde Levensverzekering Maatschappij "Dordrecht";
3675 10-07-1903 testament Pieter de Kok te Dordrecht
3676 10-07-1903 testament Pleuntje Elizabeth Vermeulen, Dordrecht
3677 10-07-1903 roiement door Emmerentia Kriens echtgenoote van en bijgestaan door Cornelis van Belle, beiden te Dordrecht;
3678 11-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Eliza van der Gijp Barendregt qq te Dordrecht van gewassen onder Oost-Barendrecht in de Polder Het Binnenland, in den Ziedewijpolder, in den polder het Buitenland en in de Zuidpolder, totale opbrengst f 2443, geregistreerd te IJsselmonde;
3679 13-07-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Mathijs de Wijs te Made, gemeente Made en Drimmelen en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 2000;
3680 13-07-1903 hypothecaire obligatie grootte koopsom f 1500 ten laste Dirk Johannes van Rije en ten behoeve van Johanna Magdalena Romijn weduwe Justus Geerkens, beiden te Dordrecht;
3681 13-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste George Nicolaas Itz te Dordrecht en ten behoeve van Jan in 't Veld Aartszoon te Wieldrecht, gemeente Dubbeldam, koopsom f 4500;
3682 16-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste Willem Pieter Tas en ten behoeve van Anna Angenita van Haarlem weduwe Pieter Hoebée Senior, beiden te Dordrecht, kapitaal f 2400;
3683 16-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht; Aart Marius Visser te Heerjansdam, voor zich en qq; Idanus George ten Doesschate qq te Oud-Beijerland van gewassen in den Zwijndrechtsche Waard, in de heerlijkheid Sandelingen Ambacht, in de heerlijkheid Kijfhoek, in de Groote en Kleine Lindt en in de heerlijkheid Heerjansdam, totale opbrengst f 3566, geregistreerd te IJsselmonde;
3684 17-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste Arie Kooij ook Arij Kooij en ten behoeve van Mr. Jacques Salomonson, beiden te Dordrecht, kapitaal f 690;
3685 17-07-1903 transport door Philippus Nicolaas Boudewijn aan Denis Nelemans Gerrit Nicolaaszoon, beiden te Strijen van een huis met schuren erven en boomgaarden aan de Nieuwstraat, en twee huizen met erven aan den Bonavonturadijk in de gemeente Strijen koopprijs f 4.000;
3686 17-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Jonkheer Frederik Lambertus Falck te Teteringen, gedomicilieerd te Geertrudienberg qq en van Gerardus Laurentius Marie van Es te Rotterdam, van gewassen onder de gemeenten Oud-Beijerland, Goudswaard, 's-Gravendeel, Sliedrecht, alsmede onder Wieldrecht en de Mijl beiden onder de gemeente Dubbeldam, totale opbrengst f 276;
3687 17-07-1903 inventaris en scheiding van de nalatenschap van Neeltje Maria van Nugteren weduwe Hendrik Lietz, gewoond hebbende te Dordrecht en adlaar overleden 2 Juni 1903;
3688 17-07-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3689 20-07-1903 verklaring van erfpacht ten behoeve van de erfgename van Elizabeth Maria Jacoba de Reus weduwe Mr. Willem Pieter Smits overleden te Dordrecht 6 Augustus 1901;
3690 20-07-1903 roiement door Jan Arie Cornelis Volker en Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas Wilelmszoon, beide te Dordrecht, eerstgenoemde als waarnemend voorzitter van den Raad van Toezicht, latstgenoemde als directeur van de Eesrte Nederladnsche Scheepsverband Maatscahoppij te Dordrecht, laatstgenoemde nog qq;
3691 20-07-1903 roiement door Cornelia Maria Krekelenberg weduwe Adrianus Stoffel Kes en Johannes Kuipers, beiden te Dordrecht;
3692 20-07-1903 proces verbaal van het verhandelende in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap "Rijnsleepdienst ARIJ SCHEFFER" gevestigd te Dordrecht;
3693 20-07-1903 credietopenign met scheepsverband tot een bedrag van hoogstens f 18.000 in hoofdsom ten laste van de Naamlooze Vennootschap "Rijnsleepdienst ARIJ SCHEFFER" gevestigd te Dordrecht en ten behoeve van Wilhelm Martin Jacob Hoebée te Dordrecht;
3694 20-07-1903 testament Leendert van der Linden te Dordrecht;
3695 20-07-1903 testament zijner echtgenoote Maria Elsiabeth Erkens te Dordrecht;
3696 22-07-1903 openbare verkooping van haver onder Numansdorp te veld staande in den polder Groot Crosmtrijen, aan den Boomdijk ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht, totale opbrengst f 621,79 geregistreerd te Oud-Beijerland;
3697 22-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht van gewassen onder Numansdorp in den polder Groot-Cromstrijen en in den Numanspolder, totale opbrengst f 2819, geregistreerd te Oud-Beijerland 30 Juli;
3698 22-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van gewassen onder Strijen, in de polders Oud-Bonavontura, het Oude Land van Strijen, Groot Cromstrijen, het ladn van Esch, Kooilandschen Polder, de Noordkavel en Nieuw-Bonavontura, totale opbrengst f 3501, geregistreerd te Oud-Beijerland;
3699 22-07-1903 gewassen verkooping ten verzoeke van Cornelis Vogelaar Laurenszoon qq te Heinenoord, te veld staande in den polder Mijnsheerenland van Moerkerken, onder Mijnsheerenland, totale opbrengst f 917,78, geregistreerd te Oud-Beijerland 30 Juli;
3700 23-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Hermanus van Dijk van Bartholomeus Kuipers beiden qq te Dordrecht van gewassen te veldstaande onder Dubbeldam in den Bovenpolder op Grafelijkheidsgrond en op Dubbeldamschen grond en onder Oud-Dubbeldam in den Zuidpolder en onder Wieldrecht, gemeente Dubbeldam, totale opbrengst f 2835;
3701 23-07-1903 tiendverkooping ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers en Dirk Moolhuijzen, beiden qq te Dordrecht, van gewassen teveldstaande onder 's Gravendeel in den polder de Trekdam en in den polder Niewu-Bonavontura, totale opbrengst f 1683;
3702 23-07-1903 procuratie grotoboek door Huibert Veth Gerrardus Huibertszoon te Dordrecht
3703 24-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste Pieter Kruithof Pieterszoon en ten behoeve van Annigje Diepenhorst, beiden te Strijen, kapitaal f 530;
3704 24-07-1903 roiement door Gerrit Arnoldus Diepenhorst 11 te Strijen
3705 24-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste van Hendrik Mattheus en ten behoeve van Annigje Diepenhorst, beiden te Strijen, kapitaal f 800;
3706 24-07-1903 ontbinding vennootschap onder de firma Lithografische Metaalwarenfabriek voorheen Ruttenberg en Van Zanten, gevestigd te Dordrecht, door Jan François Smit, Daniël Brand Abrahamszoon en Matthijs van Zanten, allen te Dordrecht, laatstgenoemde voor zich en qq;
3707 24-07-1903 oprichting naamlooze vennootschap Lithografische Metaalwarenfabriek, gevestigd te Dordrecht, door Daniël Brand Abrahamszoon, Matthijs van Zanten en Jan François Smit, allen te Dordrecht, laatstgenoemde voor zich en qq;
3708 25-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste Arie Cornelis van den Kieboom te Dordrecht en ten behoeve van de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap "Levensverzekering-Maatschappij Dordrecht", kapitaal f 14.000;
3709 25-07-1903 transport door Dirk Boers aan Johannes Floris Maljers, beiden te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht Stoofstraat N. 8, koopprijs f 1350;
3710 25-07-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johannes Floris Maljers en ten behoeve van Sophia Dorothea Vaarzon Morel, beide te Dordrecht, kapitaal f 600;
3711 25-07-1903 oprichting Naamlooze Vennootschap Grond Exploitatie Maatschappij "Vlaardingen West", gevestigd te Rossum, door bartholomeus Kuipers en Cornelis Kasteleijn, beide qq te Dordrecht;
3712 01-09-1903 transport door Anthonie van Wordragen aan Willem Jacob Fransen, beide te Dordrecht van een winkelhuis met binnenplaatsje en erf te Dordrecht aan de Riedijk No. 9, koopprijs f 5000, met hypotheek bij de acte voorbehoudend en verleend, voor de onbetaald gebleven kooppenningen;
3713 01-09-1903 hypothecaire obligatie ten behoeve van Henrica Johanna Josephina Koevoets te Dordrecht ten laste van Korstiaan Visser te 's Gravendeel, kapitaal f 800;
3714 01-09-1903 ontslag verband door Johanna Bemolt te Dordrecht;
3715 01-09-1903 roiement door Sophia Dorothea Vaarzon Morel te Dordrecht;
3716 01-09-1903 roiement door Franciscus Antonius Koevoets te Dordrecht;
3717 01-09-1903 roiement door Sophia Dorothea Vaarzon Morel te Dordrecht;
3718 02-09-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Paulus Verduin te 's Gravemoer en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 4500;
3719 04-09-1903 roiement door Willem Reinhard Adolphe Carel Graaf van Rechteren Limpurg te 's Gravenhage;
3720 05-09-1903 inventaris va de nalatenschap van Franciscus Bernardus Johannes van Es gewoond hebbende te Werkendam en overleden te 's Gravenhage 14 Mei 1903;
3721 07-09-1903 transport door Jan Francois Smit te Dordrecht (als vertegenwoordigende de in liquidatie zijnde handelsvennootschap Lithografische Metaalwarenfabriek voorheen Ruttenberg en van Zanten gevestigd geweest te Dordrecht) aan Jan Volker Tisjzoon te Dordrecht van een terrein te Dordrecht Sectie D No. 4121 Kopprijs f 11.456,75;
3722 09-09-1903 publieke verkooping van roerende lichamelijke goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan Laurens Vogelaar te Heinenoord totale opbrengst f 2376,90 geregistreerd te Oud-Beijerland;
3723 10-09-1903 transport door Jan Volker Tisjzoon te Dordrecht aan de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap " Lithografische Metaalwarenfabriek" vane en terrein te Dordrecht kadaster sectie D no 4121 koopprijs f 11.456,75;
3724 10-09-1903 ontslag verband door Cornelis Kasteleijn te Dordrecht, als gemachtigde van de directie en van Commissarissen van de aldaar gevestigde naamlooze Vennotoschap "levensverzekering Dordrecht";
3725 14-09-1903 roiement door Adrianus Jacobus Otto Senior te Krimpen aan den IJssel;
3726 18-09-1903 scheiding van onroerende goederen in het gemeen en onverdeeld bezeten door Henrietta Jacoba Blussé echtgenoote van Jan Meinard Simon en Pieter Blussé, beiden te Teteringen bij Breda;
3727 18-09-1903 testament Johan Balthazar Kop te Dordrecht;
3728 18-09-1903 testament Johanna Alberdina Leseman echtgenoote van Johan Balthazar Kop te Dordrecht;
3729 18-09-1903 uittreding vennotoschap door Alexis Antoine Emile Marie Serruijs te Dordrecht welke vennootschap onder dezelfde firma wordt voortgezet door den overblijvenden vennoot Leonce Gérard Justin Marie Serruijs te Dordrecht, hetzij  alleen hetzij in vereeniging met anderen;
3730 22-09-1903 hypothecaire obligatie ten laste Pieter Blussé te Teteringen bij Breda en ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap Levensverzekering Maatschappij Dordrecht te Dordrecht, kapitaal f 21.000;
3731 22-09-1903 borgstelling en hypotheekstelling door Pieter Blussé te Teteringen bij Breda, ten behoeve van de firma's P.J. Landry te 's Gravenhage, warvan eenige leden zijn Cornelis Gebel en Anna Maria Francisca Landry weduwe Thomas Johannes Gebel beiden te 's Gravenhage, tot een bedrag van hoogstens f20.000 aan genoemde firma eventueel schuldig te worden door Jan Meinard Simon en diens echtgenoote Henrietta Jacoba Blussé beiden te Teteringen bij Breda zoo te zamen als ieder afzonderlijk;
3732 22-09-1903 borgstelling en hypotheekstelling door Pieter Blussé te Teteringen bij Breda, ten behoeve van Leonardus van Limburg te 's Gravenhage tot zekerheid van hetgeen Jan Meinard Simon en zijne echtgenoote Henrietta Jacoba Blussé en Carlos Blank, allen te Teteringen bij Breda, te eeniger tijd mochten schuldig worden aan genoemde Leonardus van Limburg, tot een bedrag van ten hoogste f60.000;
3733 23-09-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3734 25-09-1903 inpandgeving door Anthonie van Wordragen aan Cornelis Kasteleijn qq beiden te Dordrecht van de eerste grosse eener hypothecaire obligatie groot in hoofdsom f 5000 ten behoeve van genoemde Anthonie van Wordragen ten tegen of ten laste van Willem Jacob Fransen te Dordrecht;
3735 25-09-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Johannes van Rijswijk te Rotterdam en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij kapitaal f 2600;
3736 26-09-1903 procuratie Nederlandsche Handelmaatschappij door Maria Johanna Smits echtgenoote van en bijgestaan door Bastiaan Veth;
3737 29-09-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Riviervaartmaatschappij RIKSTE, gevestigd te Rotterdam, opgericht door Hendrik Korpershoek te Rotterdam en Christophorus Maria Damen te Zevenbergen;
3738 29-09-1903 roiement door Johanna Bemolt te Dordrecht;
3739 01-10-1903 hypotheaire obligatie ten laste Carel Wilhelmus Hendrikus Eijgenraam te Dordrecht ten behoeve Wilhelmina Isabella Adèle Smits weduwe Alphons Ferdinand Wijers te Roermond, kapitaal f 9200;
3740 01-10-1903 ontbinding van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap "Metaalwarenfabriek HOLLAND", blijkens proces verbaal van het verhandelende in de Algemeene Vergadering van aandeelhouders, ten verzoeke van de directeie opgemaakt;
3741 02-10-1903 hypotheaire obligatie ten laste Adrianus Arnold Drüghorn en ten behoeve van Johanna Bemolt, beiden te Dordrecht, kapitaal f600;
3742 02-10-1903 publieke verkooping ten verzoeke van Jan Veth Philippuszoon te Papendrecht, Eliza van der Gijp Barendregt qq te Dordrecht en Wijnand 't Hoen qq te Alblasserdam, van rietgewas op staan staan in den Alblasserwaard, onder Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk, totale opbrengst f 2030;
3743 02-10-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste van Obbe Koudenburg te Dordrecht en ten behoeve van de aldaar geevstigde Naamlooze Vennotoschap "Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij", kapitaal f 5500;
3744 02-10-1903 roiement Peter Hecker te Breda;
3745 05-10-1903 hypotheaire obligatie ten laste Pieter van Altena Adrianuszoon te Dordrecht en ten laste van Maria Anna Mulder te Utrecht, kapitaal f 5000;
3746 05-10-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste van Johannes Gerardus Jacobus van den Dorpel te Dordrecht en ten behoeve van de te Amsterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Scheepsverbandbank, kapitaal f 2500;
3747 09-10-1903 transport door meester Pieter Blussé van Oud-Alblas te Dordrecht aan Jan Aartjes te Wijngaarden van eenige perceelen hooiland en watering onder de gemeente Oud-Alblas in de Noorder Matena(?), kadaster sectie B89-90-94 en 95 tezamen groot 4 hectare 50 centiaren koopprijs f 4.000;
3748 09-10-1903 hypotheaire obligatie ten laste Willem Rozendaal te Strijen en ten behoeve Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van Rechteren Limpurg te 's Gravenhage, kapitaal f 400;
3749 10-10-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Johannes Meijer te Zalt-Bommel en ten behoeve van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij te Dordrecht, kapitaal f 4500;
3750 12-10-1903 hypotheaire obligatie ten laste Willem Spruit en ten behoeve Cornelis van der Koogh beiden te Dordrecht, kapitaal f 4.000;
3751 13-10-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3752 14-10-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3753 16-10-1903 hypotheaire obligatie ten laste Carel Jacobus Johannes Pedroja di Tenenti te Dordrecht en ten behoeve van de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap Levensverzekering-Maatschappij Dordrecht, kapitaal f 20.000;
3754 17-10-1903 ontslag verband door Arie Cornelis Volker te Dordrecht en Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas Willemszoon aldaar, eerstgenoemde als waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, laatstgenoemde
a. als directeur van de aldaar gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij;
b. als gemachtigde van het bestuur van de te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Algemeen Administratie en Trustkantoor;
3755 19-10-1903 Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Landbouwonderneming, gevestigd te Dordrecht, opgericht door Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere te Dordrecht en anderen
3756 20-10-1903 hypothecaire obligatie ten laste Johannes Meijer te Dordrecht en ten behoeve van Adriaan de Groot te Teteringen bij Breda, kapitaal f 7000;
3757 22-10-1903 hypothecaire obligatie ten laste Gerrit Smitskam te Dordrecht en ten behoeve van de te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma L.J.M. KRUL, kapitaal f 598,66;
3758 29-10-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Johannes (ook genaamd) Jan Rullens te Made gemeente Made en Drimmelen en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij, kapitaal f 2400;
3759 30-10-1903 testament Peter Hecker te Teteringen bij Breda;
3760 03-11-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Heinrich Herrmann te Didesheim en ten behoeve van de Vennootschap onder firma P. Hoebée te Dordrecht, kapitaal f 12.353;
3761 04-11-1903 transport door Johannes Christoffel Rackwitsz aan Leendert Oerlemans, beiden te Dordrecht van een huis en erf en tuin te Dordrecht, Korte Kromhout 6, koopprijs f 3300;
3762 04-11-1903 hypothecaire obligatie ten laste Leendert Oerlemans en ten behoeve van Jacobus Pieter Taselaar, beiden te Dordrecht, kapitaal f 2800;
3763 04-11-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Vrachtdienst PAUL KRUGER I, gevestigd te Meppel, opgericht door Derk Steenbergen te Meppel en anderen
3764 04-11-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Vrachtdienst PAUL KRUGER II, gevestigd te Meppel, opgericht door Derk Steenbergen te Meppel en anderen
3765 04-11-1903 hypothecaire obligatie ten laste Elsiabeth Maria Lietz ten behoeve Franciscus Antonius Koevoets, beiden te Dordrecht, kapitaal f 600;
3766 04-11-1903 veiling ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van onroerende goederen aldaar
3767 06-11-1903 transport door Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht aan Petrus Johannes van Sprundel, Pieternella van Sprundel en Johanna Maria van Sprundel, alle te Kuivezand, gemeente Oud en Nieuw-Gastel;
3768 06-11-1903 wijziging statuten van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap Brand-Verzekering Maatschappij HOLLAND door de directeuren Pieter Johannes de Kanter den Karel Lotsij, beiden te Dordrecht;
3769 06-11-1903 copie collationnee van de Eerste Grosse van eene acte van schuldbekentenis met hypotheekstelling den 25-4-1896 voor notaris B.E.C. Seignette te Haarlem verleden;
3770 06-11-1903 copie collationnee van de Eerste Grosse van eene acte van hypotheekstelling den 1-5-1896 voor voornoemde notaris Seignette verleden;
3771 06-11-1903 copie collationnee van de Eerste Grosse van eene acte vanschuldbekentenis met hypotheekstelling den 11-8-1899 voor voornoemde notaris Seignette verleden;
3772 06-11-1903 veiling ten verzoeke van Mr. Hubert Philippus de Kanter qq te Haarlem van onroerende goederen te Papendrecht;
3773 09-11-1903 veiling van onroerende goederen en roerende goederen, onroerende door bestemming, aanwezig op en behorende tot de scheepstimmerwerf en machinefabriek van Johan Marie Constant Kievits te Papendrecht ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3774 09-11-1903 hypothecaire obligatie ten laste van de te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Landbouwonderneming en ten behoeve van Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere te Dordrecht, kapitaal f 17.000;
3775 11-11-1903 afslag ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht van
a. een huis en erf te Dordrecht aan de Steegoversloot 59, verkocht aan Jan Degens Johanneszoon qq te Dordrecht voor f 3110;
b. een erf uitkomende aan den Riedijk te Dordrecht kadaster sectie G 1836 verkcoht  aan Pieter de Jong te Dordrecht, hetzij voor zich zelf, hetzij voor nader te noemen lastgever, voor f 40;
de overige afgeslagen onroerende goederen zijn niet verkocht;
3776 12-11-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd TIJS VOLKER'S STOOMSLEEPDIENST, gevestigd te Dordrecht, opgericht door Jan Volker Tisjzoon te Dordrecht en Cornelis Kasteleijn qq aldaar;
3777 12-11-1903 inventaris van de nalatenschap van Jenneke Mijders, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden 27 October 1903;
3778 13-11-1903 rekening en verantwoording door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht aan de bekende en onbekende schuldeischers in de nalatenschap van Franciscus Bernardus Johannes van Es, burgemeester van Werkendam, overleden 14 Mei 1903;
3779 13-11-1903 huwelijksche voorwaarden tusschen Johannes Gerardus Graveland te Kralingen gemeente Rotterdam en Pietertje Aagje Mast te Mijnsheerenland; laatstgenoemde uit hoofde harer minderjarigheid bijgestaan door hare moeder Wilhelmina de Vogel weduwe Rocus Pieter Mast te Mijnsheerenland;
3780 13-11-1903 afslag ten verzoeke van Meester Hubert Philippus de Kanter als curator in het faillissement van de firma LAANE EN VAN BEMMEL te Haarlem als onherroepelijk gemachtigde van Johan Marie Constant Kievits te Papendrecht, van de aangenoemde Kievits toebehorende onroerende goederen te Papendrecht, als woonhuis met werkplaats en de daarin aanwezige machinerieën, losse en vaste werktuigen, erven, schuren water en grond, verkcoht aan Carel Johannes Jacobus Pedroja di TENENTI qq te Dordrecht voor de som van f 3.177.325 geregistreerd te Sliedrecht;
3781 16-11-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Andreas Heinrich Seibel te Altrep in Beieren met borgstelling hoofdelijke schuldbekentenis voor David Seibel te Gernsheim uitgebracht door Cornelis Kastelijn te Dordrecht tot een bedrag van hoogstens f 2500, aldus ten bedrage van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 24.000;
3782 18-11-1903 depot van eene onderhandsche volmacht door Maria de Waal echtgenoote van Egbert Mooi te Dordrecht;
3783 23-11-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Theodorus Mientjes, schipper te 's Hertogenbosch ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij gevestigd te Dordrecht, kapitaal f 4000;
3784 26-11-1903 roiement door Mr. Folkertinus Nicolaas Sickenga en Cornelis Vriesendorp Jacobszoon, bedien te Dordrecht als directeuren van en vertegenwoordigende de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap De Dordrechtsche Onderlingen Credietvereeniging;
3785 26-11-1903 roiement door Hendricus Johannes Koopman te Dordrecht;
3786 27-11-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3787 27-11-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3788 27-11-1903 roiement door Gerrit Arnoldus Diepenhorst 11 te Strijen;
3789 30-11-1903 huwelijks toestemming door Harm Thijsse de Jong, te Dordrecht en behoeve van Bouke Simon de Jong;
3790 30-11-1903 ontslag verband door Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van Rechteren Limpurg te 's Gravenhage;
3791 30-11-1903 roiement door den onder no. 3790 genoemde
3792 01-12-1903 transport door Bartholomeus Kuipers qq aan Willem Cornelis Klein, beiden te Dordrecht, van een huis en erf te Dordrecht aan de Tolbrugstraat 3 koopprijs f 1500;
3793 01-12-1903 roiement door Francois Stoop en mr Jacob Cornelis Stoop als eenige leden van de te Dordrecht gevestigde handelsvennootschap onder de firma STOOP EN ZOON, beiden te Dordrecht;
3794 01-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste van de te Dordrecht gevestigde handelsvennootshap onder firma JAN ENGELS en van haren eenige vennoot Léonce Gérard Justin Marie Serruijs te Dordrecht, onder borgstelling en hoofdelijke schuldbekentenis van Jacobus Johannes van Hille te Rotterdam, ten behoeve van Johannes Nicolaas Reus te Dordrecht, kaptiaal f 7500;
3795 01-12-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3796 01-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste Andreas Johannes Nijsten te Dordrecht ten behoeve Jan in 't Veld Aartszoon te Dubbeldam kapitaal f 2000;
3797 01-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste Willem Matthijs Huibert van Zanten en ten behoeve van Sophia Dorothea Vaarzon Morel, beiden te Dordrecht, kapitaal f 1200;
3798 01-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste Arie Johannes GEURINK en ten behoeve van Franciscus Antonius Koevoets beiden te Dordrecht, kapitaal f 2000;
3799 02-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste van de te Dordrecht gevestigde handelsvennootschap onder de firma J. KIPS BZ en van hare leden Jacobus Lips Bernarduszoon, Bernardus Hendricus maria Lips en Vincent Joseph Maria Eras, allen te Dordrecht en ten behoeve van de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam, kapitaal f 35.000;
3800 02-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste als in no 3799 gemeld en ten behoeve van Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van Rechteren Limpurg te 's Gravenhage;
3801 02-12-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste Johann Heinrich Loock te Griethausen en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 17.000;
3802 03-12-1903 ontslag verband door Cornelis Kasteleijn qq te Dordrecht;
3803 07-12-1903 roiement van Arie Cornelis Volker te Dordrecht en Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas Willemszoon aldaar, eerstgenoemde als waarnemend vorozitter van de Raad van Toezicht, laatstgenoemde
1. als directeur van de aldaar gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, en
b. als gemachtigde van het Bestuur van de te Roterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Algemeen Administratie en Trustkantoor;
3804 11-12-1903 schuldbekentenis ten laste Hermanus Willemstijn Hermanuszoon te Puttershoek en ten behoeve mejuffrouw Johanna Bemolt te Dordrecht, kapitaal f 1000;
3805 11-12-1903 veiling ten verzoeke van Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht, van onroerende goederen te Dubbeldam;
3806 12-12-1903 huwelijsktoestemming door Johannes Hendrik Lebret en zijne echtgenoote Jenneke Groenendaal, beiden te Dordrecht, ten behoeve van hunne dochter Grada Lebret;
3807 14-12-1903 volmacht in dubbel door Mr. Nikolaas Marius Lebret te Kedawang tijdelijk verblijfhoudende te Dordrecht, ten behoeve van Thomas Cornelis Maurits Hanegraaf te Kedawang Pasoeroea, in dubbel geregistreerd;
3808 14-12-1903 scheiding van de nalatenschap van Jenneke Mijnders, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar 27 october 1903 overleden;
3809 14-12-1903 transport door Willemijntje Maria Karsseboom weduwe Lieve de Hoog aan Willem de Hoog en Jan de Hoog, allen te Dordrecht, van
a. een winkelhuis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat 320;
b. een pakhuis met bovenwoning en erf aan de Botgensstraat 1 aldaar;
c. pakhuis en erf aldaar, Boogjes 29, en
d. pakhuis en erf, Pelserstraat 19 aldaar
Koopprijs f 14.500;
3810 15-12-1903 verklaring van erfrecht ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen in de nalatenschap van Franciscus Bernardus Johannes van Es;
3811 16-12-1903 testament Pieter de Vogel te Dubbeldam;
3812 17-12-1903 transport door Karel Marang qq te Dordrecht aan Adrianus van Tol aldaar, van een winkelhuis en erf met open plaatsje, te Dordrecht aan het Kasperspad 66; koopprijs f 1200;
3813 17-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste Adrianus van Tol en ten behoeve van Johannes Nicolaas Reus beide te Dordrecht, kapitaal f 3350;
3814 17-12-1903 ontslag verband door Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van Rechteren Limpurg te 's-Gravenhage;
3815 18-12-1903 roiement door Gerrit Arnoldus Diepenhorst qq te Strijen;
3816 18-12-1903 oprichting Naamlooze Vennootschap genaamd STOOMSLEEPDIENST JAN SCHUURMAN I gevestigd te Dordrecht door Jan Volker Tijszoon te Dordrecht en Cornelis Kastelijn qq aldaar;
3817 18-12-1903 afslag en ophouding van drie huizen en schuur en het eeuwigdurend erfpacht van den grond te Dubbeldam aan den Oudendijk ten verzoeke van Jacob Bijl Arieszoon te Dubbeldam;
3818 19-12-1903 crediet hypotheek ten laste Pieter Visser Gijsbertszoon te Sliedrecht en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging, tot hoogstens f 3200;
3819 21-12-1903 transport door de Naamlooze Vennootschap Riviervaartmaatschappij PRIMA gevestigd te Rotterdam aan Willem Merkelbach en Johannes Baptista Michaël Merkelbach van Enkhuizen beiden te Breda, van de sleepkaam Prima met volledigen inventaris, gebrand 2103-ROTT-1897, koopsom f 4000;
3820 21-12-1903 roiement door Johanna Magdalena Romijn weduwe Justus Geerkens qq te Dordrecht;
3821 22-12-1903 scheiding tusschen Jacob Hoogeveen Dirkszoon en Dirk Hoogeveen Dirkszoon, beiden te Dordrecht, van eenige aan hen gezamelijk toebehorende onroerende goederen alle te Dordrecht, ten totale waarde van f 12080.
3822 23-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste Jacoba van de Lagemaat weduwe Arie van Soest Arieszoon te Strijen en ten behoeve van Henrica Johanna Clasina Waterbeek echtgenoote Dr. Teunis Tom te Bodjonegoro (Nederlandsch Indie), kapitaal f 1500;
3823 23-12-1903 testament Jacobus Pieter Taselaar te Dordrecht
3824 23-12-1903 testament zijner echtgenoote Catharina Recourt aldaar;
3825 23-12-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd H.R. VAN ELK'S DRUKKERIJ EN BOEKHANDEL VOORHEEN FIRMA H.R. VAN ELK, gevestigd te Dordrecht opgericht door Elisabeth Gerardina Johanna Krim weduwe Hendrik Reijntje van Elk, Engelina Anna Deliana Maria van Elk en Johanna Hermina Elisabeth van Elk, alle te Dordrecht;
3826 28-12-1903 voogdij decharge door Jacob Bouten te Leiden, ten ebhoeve van zijne gewezen voogd Adriaan Louis Jacob Bouten te Amsterdam;
3827 28-12-1903 transport door Jacob Bouten te Leiden aan Willem Teunis Hoogenboezem te Dordrecht van een Huis en erf te Dordrecht aan de Boomstraat 9, koopprijs f 6500;
3828 28-12-1903 hypothecaire obligatie ten laste van Willem Teunis Hoogenboezem te Dordrecht en ten behoeve van jacob Bouten te Leiden, kapitaal f 5000;
3829 28-12-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd De Dordrechtsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij gevestigd te Dordrecht opgericht door Maurits Lodewijk Christiaan STARING voor zich en qq; Mr. Pieter Blusse van Oud-Alblas, beiden te Dordrecht en Adolph Blussé van Oud-Alblas ten Venlo;
3830 29-12-1903 transport door Cornelis van Delft te Gorinchem aan Doekele Taekema te De Lemmer van het tjalkschip ARESIA CHRISTINA in Nederland thuisbehoorende, gebrand 3833-AMST-1902, koopprijs f 3700;
3831 29-12-1903 schuldbekentenis met scheepsverband ten laste van Doekele Taekema te De Lemmer en ten behoeve van de te Dordrecht gevestigde Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, kapitaal f 4000;
3832 30-12-1903 roiement door Bartholomeus Kuipers qq te Dordrecht;
3833 30-12-1903 roiement door Elisabeth Bemolt te Dordrecht;
3834 30-12-1903 Naamlooze Vennootschap genaamd Naamlooze Vennootschap SINT OEDENRODE MAATSCHAPPIJ TOT BEREIDING VAN BOTER EN VLEESCHWAREN Koloniale handel voorheen Firma H.W. van der Hage gevestigd te Sint Oedenrode, opgericht door Jacobus Bernardus Maris van der Hage te Sint Oedenrode en anderen;


NB.
- [aantekeningen/notities dd. maart 2011 uit SAD 20-2287]
3693. Francois Schellebach, schilder, N.V. Rijnsleepdienst Arij Scheffer (opgericht 29-12-1900), Wilhelm Martin Jacob Hoebee;
3706. (24-7-1903) firma Lithografische Metaalwarenfabriek Ruttenberg en van Zanten;
3708. N.V. Levensverzekering Mij Dordrecht, Arie Cornelis van den Kieboom;
3718. Paulus Verduin, schipper te 's Gravemoer, Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij.
3726. (18-9-1903) Jan Meinard Simon, Henrietta Jacoba Blussé, Pieter Blussé, huize LAANZICHT te Teteringen (hofstede te Bleskensgraaf);
3729. (18-9-1903) Leonce Gerard Justin Marie Serruijs, Alexis Antoine Emile Serruijs (Firma Jan Engels);
3731. Pieter Blussé, firma P.J. Landry.
3739. (1-10-1903) Carel Wilhelmus Hendrikus Eijgenraam, ridder in de orde van den Heiligen Gregorie den groote, Wilhelmina Isabelle Andele Smeets wed Alphonse Ferdinand WIJERS te Roermond;
3759. Pieter Hecker.
3766. (4-11-1903) W.N. Bakker.
3768. (6-11-1903) Pieter Johannes de Kanter, Karel Lotsy, Brandverz. Mij Holland, te Dordrecht;
3772/3773/3780. Firma Laane en van Bemmel te Haarlem, Alphonsus Christiaan Laane, Franc. Nicolaas Gerardus Johannes van Bemmel, Johan Marie Constant Kievits te Papendrecht;
3776. (21-11-1903) Tijs Volker's Stoomsleepdienst;
3777. (12-11-1903) Jenneke Mijnders, Lenghenhof 38;
3781. Andreas Henrich Seibel, schiffer, Attrep in Baieren.
3782. Egbert Mooi, Maria de Waal, kleerbleekster;
3783. Theodorus Mientjes;
3792. (1-12-1903) W.N. Bakker, W.C. Klein;
3796. Andreas Johannes Nijsten.
3799. Jacobus Lips Bz, B.H.M. Lips, Nationale Hypotheekbank te Amsterdam;
3800. (2-12-1903) Vincent Joseph Maria Eras, D.H.M. Lips, W.R.A.C. graaf van Rechteren Limpurg;
3801. Johann Heinrich Loock, schiffer, Griethausen;
3809. (14-12-1903) Willemijntje Maria Karsseboom;
3812. Karel Marang, J.N. Reus, architect, Kasperspad 66;
3821. Dirk Kooijman, taankade 8, 39, 10, 14;
3823. Jacobus Pieter Taselaar, bloemist;
3825. (23-12-1903) H.R. van Elk's drukkerij en boekhandel voorheen firma H.R. van Elk;
3826. Jacob Bouten, leraar engels te Leiden, Boomstraat 9 (G1849);
3831. Doekele Taekema, schipper
3824. N.V. Sint Oedenrode Mij tot bereiding van boter, J.B.M. van der HAGEN, J.H.A.M. Bolsius;
[bron: Erfgoedcentrum diep archief 20, inv nr 2287 notaris W.H. van Bilderbeek]

- [aantekeningen/notities dd. maart 2011 uit SAD 20-2288]
4068. (30-6-1904) Gerrit Vrugtman, Eliza Hendrika T. Hiensch;
4061. stoomsleepv. mij Hugo, Johannes Roelofs;
4059. Maria Bothof, F.X. Gascard, dochter Juliana Anthonia Gascard;
4057. (27-6-1904) Israel Cohen;
4052. (testament) Augustinus Josephus Masion, Nieuwehaven 5;
4051. (23-6-1904) Atze van den Bovenkamp, kapt. artillerie;
4049. W.H. Bakker;
4029. (7-6-1904) Marinus Okkerse, schipper;
3993. (17-5-1904) Dirkje Mous, Dirkje Mous van der Steen, Doctor Teunis Tom, Poeloe Laoet (Borneo);
3984. (9-5-1904) Antonie Mak, testament;
3982. (9-5-1904) Everard Hendrik Lebret, N.V. Goederendienst PRESTO;
3977. (2-5-1904) Pieter Cornelis Smaal, J.A. Houbolt;
3969. Alexis Antoine Emile Marie Serruijs.
3968. Gijsbertus Gardien, te Wassenaar;
3938. (1-4-1904) Louis Francois Desire van der Minne, Everhard Hendrik Lebret, N.V. Zoutwater vervoer-mij Adriana te Zwijndrecht;
3916. Doctor Frederick Martin Cornan(?).
3915. N.V. Societe Coloniale Indo-Belge te Antwerpen, H.D.G. Kasting;
3906/3920. (11-3-1904) Frans Lebret, kunstschilder, Albertus Vink, f 2400;
3891. Michael van Adrichem te Lier, Koolaschweg;
3889. (27-2-1904) Levie/Louis DUITZ te Brussel, Anna Nieuwkerk te Nijkerk;
3877. (22-2-1904) Teuntje Smaal, hofstede krab en landzicht;
3868. Jan Frederik Swingh, schipper te Huissen, Daniel BRAND Abr.zn, ijzerhandelaar, firma wed A. Brand en Zn;
3847. (13-1-1904) Cornelis Francosus Tromp, schipper, maatschappij de werf Vooruit te Enkhuizen, Cornelis Stapel Gerritsz;
3842. (12-1-1904) Pieter Lotsij, burgemeester Valkenburg, Grada Lebret;
3840. (11-1-1904) Sieger Hazewindus, schipper, Gorredijk;
[bron: Erfgoedcentrum diep archief 20, inv nr 2288]

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (aangeleverd door A. Balm-Kok)