Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Repertorium van notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1915-1925Dordrecht: Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1915-1916

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 2-1-1915 generale Procuratie grootboek Nationale Schuld Johannes de Wit te Gorinchem in blanco
2 11-1-195 Radiatie Nicolaas Martinus Schild, te Dordrecht als gemachtigde van Douwe Bakker te Sappemeer en Wichger Hooite Meursing te Hoogezand als directeuren en Dirk Lourens de Koe te Sappermeer als lid van den Raad van Toezicht der te Sappemeer vroeger te Hoogezand gevestigde Naamlooze Vennootschap Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband
3 12-1-1915 testament Johannes Zwang weduwe van Adrianus Schuurmans te Dordrecht
4 16-1-1915 testament Jacoba Cornelia Wannée te Dordrecht
5 19-1-1915 Volmacht in de Fransche taal Laurentius Wilhelm Abraham Colombijn en Simon Boers beiden te Dordrecht als Directeuren der Levensverzekering Maatschappij Dordrecht gevestigd te Dordrecht op Valeriano Perazzi te Turin
6 25-1-1915 Acte van beschrijving van de Gemeenschap van Winst en verlies en van Huisraad Johanna Houkjen Blusse weduwe van Maurits Lodewijk Christiaan Staring te Dordrecht, a) voor zich b) als uitvoerster der uiterste wilsbeschikkingen van hare echtgenoot.
Winanda Arnoldine Staring echtgenoote van en bijgestaan door Jan Rudolph Dronsberg van der Linden
Willemina Cornelis Staring echtgenoote van en bijgestaan door meester Pieter Blussé van Oud-Alblas
Geertruida Maria Staring echtgenoote van en bijgestaan door Willem Vriesendorp te Brussel
Winand Hugo Staring te Leiden Adolf Staring allen overigen te Dordrecht
Simon Jacobus Mak te Dordrecht, schatter
7 27-1-1915 testament Hendrik Kranendonk te Dordrecht
8 1-2-1915 testament Hendrik Voorspuij te Dordrecht
9 1-2-1915 testament Anna Maria Vos echtgenoote van Hendrik Voorspuij te Dordrecht
10 3-2-1915 Acte van Crediet hypotheekstelling ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht vertegenwoordigd door de Directeuren Cornelis Vriesendorp Jacobszoon en Frans Frederik Bager beiden te Dordrecht
ten laste van Dirk Pols te Dordrecht tot een bedrag van f 12000
11 4-2-1915 testament Jacob Sterk van de Weg te Dordrecht
12 4-2-1915 testament Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht
13 11-2-1915 Acte van transport Verkooper Hendrik Kleijn te Dordrecht
Kooper Christiaan Stokking aldaar
Een huis en erf te Dordrecht aan den Noordendijk N 76 kadaster C 3188 koopprijs f 1500
14 12-2-1915 Radiatie Hendrik de Munter te Dubbeldam als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van Antje de Munter
15 13-2-1915 Radiatie Pieter Jacob van Rije te Dordrecht
16 19-2-1915 Radiatie Pieter Jacob van Rije te Dordrecht
17 1-3-1915 Radiatie Pierre Daniel Schuller tot Peursum te Dordrecht als gemachtigde van Meester Fokke Fernhout en jan Willem Mekking beiden te Gorinchem als directeuren van de Handels en Landbouwbank te Gorinchem
18 2-3-1915 Schuldbekentenis met hypotheek ten behoeve van de Handels en Landbouwbank te Gorinchem vertegenwoordigd door Pierre Daniel Schuller tot Peursum te Dordrecht
ten laste van Geertrui de Vogel weduwe van Anthonie Pieter Schotel te Dordrecht kapitaal f 22500 rentende 5%
19 15-3-1915 testament Adriana Johanna van der Linden te Dordrecht
20 15-3-1915 testament Nicolaas Pieter Jongkindt te Dordrecht
21 31-3-1915 Procesverbaal openbare verkooping bij opveiling Verkooper Nicolaas Martinus Schild te Dordrecht als gemachtigde van a) huiberdina de Bruin weduwe van Pieter Bothof b) Pieter Johannes de Bruin c) Abraham Molenaar en Johanna Jacoba de Bruin echtelieden d) Pieter van Hemert en Christina Johanna de Bruin echtelieden allen te Dordrecht
provisioneele Koopers van no 1 Een huis en erf met tuin te Dordrecht aan de Toulonschelaan no 72 kadaster sectie K 2773 zonder de goederen
verder perceel no. 2 vermeld Daniel Veenendaal te Dordrecht voor f 3380 voor no 2 De opstand tot amotie van glazenafdak, Broeikast op steenen voet koperen verwarmingstoestel en koperen circualtiebuizen, dubbele Broeibak met ijzeren verwarmingstoestellen en ijzeren circulatiebuizen, alsmede planten ogneveer 70 losse zamen handkar ladder en tingereedschap, Cornelis de Wit de Dordrecht voor f 280
22 7-4-1915 acte van depot van eene onderhandsche acte van scheiding der nalatenschap van Adriana van Wouwe
23 7-4-1915 Procesverbaal openbare verkooping bij afslag Verkooper Nicolaas Martinus Schild te Dordrecht in kwaliteit als omschreven is in het procesverbaal van veiling van na te melden goederen
[no 1] Een huis en erf met tuin te Dordrecht aan de Toulonschelaan no 72 kadaster sectie K 2773 zonder de goederen verder perceel no. 2 vermeld gemijnd door Pieter van Hemert te Dordrecht, om bij scheiding te worden toebedeeld aan zijne echtgenoote Christina Johanna de Bruin voor f 4050
[no 2] De opstand tot amotie van: glazenafdak, Broeikast op steenen voet koperen verwarmingstoestel en koperen circualtiebuizen, dubbele Broeibak met ijzeren verwarmingstoestellen en ijzeren circulatiebuizen, alsmede planten ongeveer 70 losse zamen handkar ladder en tuingereedschap, verkocht aan Cornelis de Wit te Dordrecht voor f 280
24 7-4-1915 testament Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht van tafel en bed gescheiden echtgenoote van Jan Landheer Senior
25 13-4-1915 Acte van Scheiding der nalatenschap van Jan Jacobus van Heest en van Josephina Aleida Benjamina Johanna Petronella van Heest geboren van Epen.
1) Jan Jacobus van Heest te Velp a) voor zich b) als lasthebber Jozef Aleid Benjamina van Heest te Grad Rapids in Noord Amerika c) als voogd over de minderjarige Maria Carolina van Heest
2) Johannes Petrus van Heest te Bussum a) voor zich b) als lasthebber van Frederik Michael Marc als toezienden voogd over genoemde minderjarige
3) Josephina Aleida Benjamina Johanna Petronella van Heest te Dordrecht
26 7-5-1915 testament Anna Jacoba Wilhelmina Suzanna Smaasen te Dordrecht
27 6-5-1915 acte van scheiding dat den boedel en nalatenschappen van Jacobus de Wit en Maria Christina Ponsen
1) Corstianus de Wit te Dordrecht
2) Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van a) Johannes van der Stigchel als in gemeenschap gehuwd met Lijsje de Wit te Dordrecht, b) Jan Lubertus Disselhof te Dordrecht als in gemeenschap gehuwd met Hendrika de Wit, c) Huibert Bosman te Dordrecht als in gemeenschap gehuwd met Cornelis de Wit; d) Machiel Swagenmaker te Rotterdam als in gemeenschap gehuwd met Jacoba de Wit, e) Adrianus Grootenboer te Rotterdam, f) Cornelis van der Neut te Rotterdam in gemeenschap gehuwd met Johanna Grootenboer, g) Jan Martinus Grootenboer te Noordwijk, h) Gerrit Grootenboer te Rotterdam, i) Pieter Hendrik Kramer te Rotterdam als n gemeenschap gehuwd met Christina Wolfers
28 6-5-1915 Radiatie Corstianus de Wit te Dordrecht
29 6-5-1915 Huwelijks voorwaarden Gerrit van de Weg en Johanna Catharina Kooijman beiden te Dordrecht
30 6-5-1915 testament Govert van de Weg te Dordrecht
31 6-5-1915 testament Johanna Catharina Kooijman te Dordrecht
32 7-5-1915 Radiatie Dina Hoskorn te Dordrecht weduwe van Ferdinand Theodorus Bijl, in hoedanigheid van moeder voogdesse over Pieternella en Willemina Johanna Bijl
33 8-5-1915 Crediet Hypotheekstelling ten behoeve van de Coöperatieve Spaar- Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken gevestigd te Dordrecht, geaccepteerd door Johannis Jonker Pieter Hendrikszoon te Dordrecht
ten laste van Costianus de Wit te Dordrecht tot een bedrag van f 800
34 20-5-1915 testament Jacoba Aletta Braat te Dordrecht
35 20-5-1915 testament Dirk Braat te Dordrecht
36 27-5-1915 Acte van scheiding der nalatenschap van Maria Margaretha Visser
1) meester Hendrik Philip 't Hooft te Haarlem a) voor zich zelf en b) als gemachtigde van Doctor Adriaan van der Willigen en diens echtgenoote Sophia Cornelia 't Hooft, beiden te Velp gemeente Rheden
2) meester Johan de Vries van Doesburgh te Leeuwarden a) als gemachtigde van 1) zijne echtgenoote Henriette Petronella 't Hooft, 2) Geertruida Maria Rosalina de Vries van Doesburgh te Leeuwarden en b) als vader en van rechtswege voogd over Thade Semeijns(?) de Vries van Doesburgh
3) meester baron Willem Francois Ewoud van der Feltz te Middelburg als gemachtigde van zijne echtgenoote Genia Jannetta de Vries van Doesburgh
4) Hendrik Philip Maas Geesteranus te Amsterdam a) voor zich zelf en b) als toeziende voogd over gemelde Thade Semeijns(?) de Vries van Doesburgh
In tegenwoordigheid van meester Jan Franciscus Cornelis Meijer, kantonrechter te Dordrecht
37 2-6-1915 Crediet hypotheekstelling ten behoeve van de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordecht en omstreken gevestigd te Dordrecht, geaccepteerd door Johannis Jonker Pieter Hendrikszoon te Dordrecht,
ten laste van Hendrik Ouborg te Dordrecht tot een bedrag van f 600
38 3-6-1915 obligatie met hypotheek ten behoeve van de Natonale Hypotheekbank te Amsterdam, Vertegenwoordigd door Barthold Asserus van Doorn te Dordrecht
ten laste van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Diepenveen, groot f 13000 rentende 5,75%
39 11-6-1915 testament Clasina Louisa Wilhelmina van Hemert te Sliedrecht
40 14-6-1915 acte van boedelbeschrijving van den gemeenschappelijken boedel van de echtelieden Andries Timmerman en Bastiaantje Kluit in beider nalatenschappen ten verzoeke van
1) Pieter de Kievit te Dordrecht als voogd over Pleun Arie en Arie Timmerman
2) in tegenwoordiheid van Arie Kluit te Mookhoek gemeente Strijen als toezienden voogd over gemelde minderjarigen
Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht, schatter
41 15-6-1915 Procesverbaal van het verhandelende in eene vergadering van de Naamlooze Vennootschap Machinefabriek voorheen H.J. Koopman te Dordrecht
1) Hendrikus Johannes Koopman
2) Adrainus Koopman
3) Maria Magdalena Koopman
4) Hendrikus Johannes Koopman Junior., allen te Dordrecht, allen aandeelhouders
42 17-6-1915 olbigatie met hypotheek ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht en
ten laste van Johannes Adrianus Heij te Dordrecht groot f 1000 geaccepteerd door Johannes Adrainus Stoop van Zwijndrecht te Dordrecht
43 18-6-1915 gedeeltelijke radiatie Herman Philipse directeur en Johannes Adrianus Stoop van Zwijndrecht van en als zoodanig vertegenwoordigende de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, beiden te Dordrecht / no. 2267 en 2268 gemeente texel sectie A
44 21-6-1915 Crediet Hypotheekstelling ten behoeve van Meester Jacob Cornelis Stoop en Hendrik Willem Stoop te Dordrecht voor hunne firma Stoop & Zoon ten laste van de Naamlooze Vennootschap"Naamlooze Vennootschap Machinefabriek voorheen H.J. Koopman" te Dordrecht, tot een bedrag van f 100.000
45 29-6-1915 testament Maria Kranendonk te Dordrecht
46 1-7-1915 generale procuratie grootboek Nationale Schuld Jacob Naaktgeboren te s Gravendeel. in blanco
47 15-7-1915 Acte van Scheiding Pieter Johannes de Bruin te Dordrech
a) voor zich en b) als gemachtigde van Huiberdina de Bruin weduwe van Pieter Bothof te Dordrecht
Abraham Molenaar te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Jacoba de Bruin
Pieter van Hemert te Dordrecht als in huwelijk hebbende Christina Johanna de Bruin en laatstgenoemde door haar echtgenoot bijgestaan.
Van een huis en erf met tuin te Dordrecht aan de Toulonschelaan 72 kad sectie K 2773
48 15-7-1915 Obligatie met hypotheek en borgtocht ten behoeve van de Dordrechtsche hypotheekbank te Dordrecht en ten laste van Christina Johanna de Bruin echtgenoote van Pieter van Hemert beiden te Dordrecht met Borgtocht door genoemden Pieter van Hemert
Hoofdsom f 2400 5,5 %
49 17-7-1915 Acte van Scheiding van den gemeenschap van Huisraad, de gemeenschap van Winst en Verlies en de nalatenschap van den Heer Maarte Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blussé
Johanna Houkjen Blusse aldaar van genoemden Staring te Dordrecht
Winanda Arnoldine Staring echtgenoote van en bijgestaan door Jan Rudolph Dronsberg van der Linden te Dordrecht
Willemina Cornelia Staring echtgenoote van en bijgestaan door Mr Pieter Blussé Oud-Alblas te Dordrecht
Geertruida Maria Staring echtgenoote van en bijgestaan door Willem Vriesendorp te Dordrecht
Winand Hugo Staring te Dordrecht, Adolph Staring te Leiden
50 20-7-1915 testament Chrsitina van der Plank te Dordrecht
51 10-8-1915 obligatie met hypotheek Schuldenaar Anthonie van Chastelet te Dordrecht
Schuldeischer Jacob Sterk van de Weg te Dordrecht geaccepteerd door Govert van de Weg aldaar groot f 3600 5%
52 13-8-1915 testament Christina Maria Vernes weduwe van Arnoldus Recourt te Dordrecht
53 3-9-1915 testament Geertje Dane te Dordrecht
54 3-9-1915 Procuratie grootboek Nationale Schuld Renteontvangst Cornelia Maria Elisabeth Korpershoek van der Kooij echtgenoot van en bijgestaan door Henricus Willem Houwink beiden te Dordrecht
55 8-9-1915 procesverbaal openbare verkooping bij opveiling Verkooper Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Jacobus Nieuwenhuizen te Sprang
Een winkelhuis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat no. 261 kadaster sectie H no 638 tusschen de Vischstraat en het Scheffersplein. Ingezet door Dirk Pols te Dordrecht voor f 3900
56 15-9-1915 procesverbaal van afslag en ophouding Verkooper Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als kwaliteit als omschreven en het procesverbaal van Veiling van dato 8 sept 1915.
Een winkelhuis en erf te Dordrecht aan de Voorstraat no. 261 tusschen de Vischstraat en het Scheffersplein kadaster sectie H no 638 . Afgeslagen tot op f 3900 en opgehouden
57 24-9-1915 Acte met schuldbekentenis ten behoeve van Nederlandsch indie vertegenwoordigd door Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht
ten laste Bernard Kranen te Varsseveld vroeger te Dordrecht
58 27-9-1915 Acte van schuldbekentenis ten behoeve van Nederlandsch indie vertegenwoordigd door Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht
ten laste Elisa Bertus Bremekamp te Dordrecht
59 1-10-1915 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van de echtelieden Samuel Benjamin Nathans en Netje Philipine Zadoks, te Groningen
60 2-10-1915 obligatie met hypotheek ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, ten laste van Johannes Kloppert aldaar groot f 2200 5,5% geaccepteerd door Herman Philipse Directeur dier Bank te Dordrecht
61 4-10-1915 Radiatie Cornelis Vriesendorp Jacobszoon en Frans Frederik Prager beiden te Dordrecht, als Directeuren van de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht
62 4-10-1915 obligatie met hypotheek en behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, ten laste van Dirk Pols te Dordecht groot f 15000 5 3/8% geaccepteerd door Herman Philipse Directeur dier Bank te Dordrecht
63 5-10-1915 testament Adrianus Benedictus Kool te Dordrecht
64 8-10-1915 testament Anna Maria Jansen echtgenoote van Adrianus Benedictus Kool te Dordrecht
65 14-10-1915 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Doctor Johannes Jacobus Haver Droeze te Dordrecht
66 16-10-1915 Procesverbaal grootboek Nationale Schuld tot overschrijving van alle kopi loten Johanna Houkjen Blusse weduwe van Maurtis Lodewijk Christiaan Staring te Dordrecht
Jan Rudolph Dronsberg van der Linden en Winanda Arnoldina Staring beiden te Dordrecht, echtelieden;
Meester Pieter Blusse van Oud-Alblas en Willemina Cornelia Staring, echtelieden, beiden te Dordrecht;
Willem Vriesendorp en Geertruida Maria Staring, echtelieden, beiden te Ginneken;
Winand Hugo Staring te Dordrecht en
Adolph Staring te Leiden
67 21-10-1915 testament Izaak van der Net te Dordrecht
68 21-10-1915 testament Cornelia van den Berg echtgenoote van Izaak van der Net te Dordrecht
69 25-10-1915 testament Anna Pietje Kwak weduwe van Thmoas Hendrik Borman te Dordrecht
70 25-10-1915 Procesverbaal van Vergadering ten verzoeke van Willem Monfrooy te Dordrecht als Directeur van de "Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Siroopfabrieken voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy en Co" te Dordrecht
71 27-10-1915 Acte van transport Verkoopers: Petrus Looman, Johannes Hendrikus Looman en Josephus Hendrikus Looman te Dordrecht, eenige leden der firma P. LOOMAN & ZONEN te Dordrecht
Koopster : de Naamlooze Vennootscha tot Exploitatie van Siroopfabrieken voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy en Co gevestigd te Dordrecht
I De Bankwerkerij, Smederij, machinekamer, magazijnen, kantoorgebouw en erf te Dordrecht aan de Noorderstraat en strekkende tot aan de Rietdijksche haven groot ongeveer 912 centiaren, uitmakende een zuidelijk gedeelte van het kadastrale perceel gem. Dordrecht Sectie C 3952 zooals op het terrein is afgepaald
II Een gedeelte ter grootte van ongeveer 60 c.a. van de ijzerwerkplaats en open terrein erachter, naast onder I vermeld perceel uitmakende een middengedeelte van gemeld kad perceel C 3952 der gem. Dordrecht, met als grenslijn de havenzijde en het schroothoek van de scheidingsmuur tusschen het schroothok en ijzerwerkplaats over een punt gelegen vier meter rechthoekig gemeten met het einde der zijgevel van het fabrieksgebouw staande op perceel I.
Koopprijs f 25.000
72 28-10-1915 Radiatie De Naamlooze de Dordrechstche Hypotheekbank te Dordrecht
73 30-10-1915 Obligatie met hypotheek Schuldenaar Johannes Dooren te Dordrecht
Schuldeischer Wilhelm Martin Jacob HOEBEE te Dordrecht groot f 3000 geaccepteerd door Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht
74 4-11-1915 testament Gerrit Versteeg te Dordrecht
75 16-11-1915 Obligatie met hypotheek Schuldeischer Willem leendert Broeksmit te Dordrecht
Schuldenaar Willem van der Leer, aldaar groot f 1000 5%
76 18-11-1915 Procesverbaal van Verhuring Verhuurder Barend van der Heijden te Nieuw Beijerland als mondeling gemachtigde van Cathariunus Jacobus Johannes Verbroek van Nieuw Beijerland te Dordrecht
de Dijkettingen van den Nieuw Beijerlandsche Spui of buitendijk en van het Smalle gors en de Duizend Boompjes onder Nieuw Beijerland
(1e perceel) huurder Dirk Paul te Nieuw Beijerland voor f 320 per jaar
(2e perceel) Arie Hoogenboom te Oud Beijerland voor f 330 per jaar
(3e perceel) Leendert Adrianus Tol te Nieuw Beijerland voor f 340 per jaar
(4e perceel) Arie Hoogenboom gemeld voor f 490 per jaar
Allen voor 4 jaren.
77 26-11-1915 testament Florentine Bartina Adriana Hardenberg te Dordrecht
78 26-11-1915 testament Jeannette Henriette Hardenberg te Dordrecht
79 3-12-1915 Verkoop en Koop Verkoopers: Dingeman Baars en zijne echtgenoote Jannigje van der Feest te Dordrecht
Nicolaas van der Feest te s Gravendeel
Aart Bussum en zijn echtgenoote Elisabeth van der Feest te Dordrecht en
Jan Mol en zijn echtgenoote Hendrika van der Feest te s Gravendeel
Koopster : de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Bankinstelling voor waarden belast met Vruchtgebruik en publieke uitkeeringen gevestigd te s Gravenhage
Alle rechten op een kapitaal van f 5700 nominaal Grootboek Nationale schuld 2,5% Letter KV..34 Nummer 10188 Koopprijs f 1000
80 10-12-1915 gedeeltelijk radiatie Bartholomeus Kuipers te Dordrecht als gemachtigde vaan de Amsterdamsche Hypotheekbank gevestigd te Amsterdam
81 13-12-1915 Obligatie met hyptoheek Schuldeischers Marinus van Walbeek te Papendrecht en Johannes Lodewijn van Walbeek te Dordrecht handelende onder de firma M. van Walbeek te Dordrecht
Schuldenaar Dirk Jan Boom te Leerdam. Groot f 1350 6% rente s jaars.
82 23-12-1915 acte van wijziging Statuten Jan Willem Tideman te Hendrik Ido Ambacht directeur van de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap Scheeps Sloperij HOLLAND
83 27-12-1915 Boedelbeschrijving van de Nalatenschap van mejuffrouw Anna Jacoba Wilhelmina Suzanna Smaasen
ten verzoeke in tegenwoordigheid van Hermanus Samuel de Roode te Utrecht als gemachtigde van Johanna Hofstede weduwe van Pieter Johannes de Roode te Leiden. Aangeefster Adriana van der Rest, schatter Antonie Mak van Waaij bedien te Dordrecht
1 3-1-1916 testament Johanna Elisabeth Visscher van Aalst te Dordrecht
2 3-1-1916 testament Anna Catharina Visscher van Aalst te Dordrecht
3 12-1-1916 Obligatie met hyptoheek Schuldeischeres De Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik Bax Senior te Dordrecht Hoofdsom f 2000
4 9-2-1916 Boedelbeschrijving van den gemeenschappelijken boedel van Arie Cornelis van den Kieboom te Dordrecht en wijlen zijn echtgenoote Alida Maria Elisabeth La Riviere, vermelden van den Kieboon
a) uit hoofd der gemeenschap
b) als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen
c) als erfgenaam van het beschikbaar gedeelte
d) als gemachtigde van Arie Cornelis van den Kieboom te Dordrecht, Jordaan van den Kieboom te Dordrecht, George broeksmit en zijne ehctgenoote Anna Cornelia van den Kieboom te Dordrecht, Frederika Alida van den Kieboom te Dordrecht, Alida Maria Kieboom te Rotterdam, Johannes Jacobus van den Kieboom te Weesp, Adam Hendrik van den Kieboom te Bussum, Maria Leonora van den Kieboom te Dordrecht en Cornelis an den Kieboom te Dordrecht
Schatter - Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht
5 11-2-1916 testament Pieter de Kievit te Dordrecht
6 11-2-1916 testament Jacoba Cornelia Timmerman echtgenoote van Pieter de Kievit te Dordrecht
7 14-2-1916 Boedelbeschrijving der nalatenschap van Margaretha de Munter weduwe van Hendrik Kelder
ten verzoek van
a) Johannes Christoffel Jonkers te Dordrecht, als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen
b) Floris van Herwijnen te Dordrecht als gemachtigde van
1) Christina Catharina Elisabeth de Munter te Dordrecht
2) Dirk Adrianus de Munter te Dordrecht a) voor zich zelf en b) als toezienden voogd over Hendrik en Karel de Munter
3) Anthonie Jacobus de Munter te Dordrecht
4) Johannes de Munter te Dordrecht
5) Helena Maria van der Made te Dordrecht weduwe van Coenraad de Munter als moeder-voogdes over Hendrik en Karel de Munter
c) Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van a) Johannes Beekman te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Clasina Elisabeth Kelder b) Leendert Kelder tte Dordrecht, c) Petrus Johannes Hulsbosch te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Hendrika Anthonia Johanna Kelder d) Hendrik Vermeulen te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Cornelia Goverdina Kelder.
Scahtter Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht
8 15/16-2-1916 Procesverbaal van opebaren verkoop roerende goed ten verzoeke van Johanna Hofstede weduwe van Pieter Johannes de Roode te Leiden
Totaal opbrengst f 1147,90
9 18-2-1916 Acte van verkoop en koop Verkooper Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van de Zuidhollandsche Beetwortel Suikerfabriek te Nieuw-Beijerland
Verkooper Catharinus Jacobus Johannes Verbroek te Dordrecht
Een perceel Dijkerf, uitmakende een gedeelte van den Spuidijk onder Nieuw-Beijerland nabij Oud-Beijerland, buitendijks kadaster Sectie A 1973 groot 3 aren 16 c.a Koopprijs f 1,50 per c.a. of f 474,-
10 2-3-1916 radiatie Johannes van Vlerken te Dordrecht
11 2-3-1916 radiatie ontslag Govert van de Weg te Dordrecht als gemachtigde van Gerard Rottier te s Gravenhage
12 2-3-1916 Obligatie met hypotheek Schuldeischeres Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht
Schuldenaar Bastiaan van der Sijde aldaar, groot f 7000 geaccepteerd door Govert van de Weg te Dordrecht
13 3-3-1916 testament Emanuel Franciscus Cariot te Dordrecht
14 3-3-1916 testament Barendina Möls echtgenoote van Emanuel Franciscus Cariot te Dordrecht
15 13-3-1916 Obligatie met hypotheek ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap De Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
ten laste van Evert Theodorus Koster aldaar
16 13-3-1916 testament Philippus Klein te Dordrecht
17 13-3-1916 testament Sientje Spetter echtgenoote van Philippus Klein te Dordrecht
18 14-3-1916 testament Adriana Jozina Louiza Steinmetz te s Gravenhage
19 14/15-2-1916 proces openbaren verkoop Roerende goederen ten verzoek van Johanna HOFSTEDE weduwe van Pieter Johannes de Roode te Leiden
en ten verzoeke van Christina Cathatina Elisabeth de Munter, Dirk Adrianus de Munter, Anthonie Jacobus de Munter te Dordrecht, Johannes de Munter te Dordrecht, Helena Maria van der Made weduwe van Coenraad de Munter als moeder-voogdes over Hendrik en Karel de Munter, Johannes Beekman in gemeenschap gehuwd met Clasina Elisabeth Kelder, Leendert Kelder, Pieter Johannes Hulsbosch in gemeenschap gehuwd met Hendrika Anthonia Johanna Kelder en Hendrik Vermeulen in gemeenschap gehuwd met Cornelia Goverdina Kelder, allen te Dordrecht Opbrengsten f 135,85 en f 533,75
20 29-3-1916 testament Gerrit Bodegom te Barendrecht
21 29-3-1916 testament Sophia de Geus echtgenoote van Gerrit Bodegom te Barendrecht
22 30-3-1916 Acte van transport Verkooper Cornelis Abraham van 't Hof te Dordrecht
Kooper Leendert Oerlemans aldaar
Een woonhuis met erf, tuintje en loodsje te Dordrecht aan het Geldeloozepad no 24 kadaster D 4468 Koopprijs f 3000
23 31-3-1916 Radiatie Jan in 't Veld te Dubbeldam
24 1-4-1916 Radiatie Arie Bremekamp te Dordrecht als gemachtigde van Neeltje Elisabeth Boogaerdt te Dordrecht
25 5-4-1916 testament Arie van der Giessen te Dordrecht
26 5-4-1916 testament Maaike van de Graaf echtgenoote Arie van der Giessen te Dordrecht
27 12-4-1916 Acte van Boedelbeschrijving der Nalatenschap van Arie Boogaerdt Arieszoon overleden te Dordrecht 4 April 1916
1) Cornelis Agathus Boogaerdt particulier te Dordrecht als exec. testamentair en voor zich zelf
2. Arie Boogaerdt Meindertszoon te Stolwijk
3. Pieter Boogaerdt Meindertszoon te Krimpen aan de Lek
4. Johannes Cornelis de Bruin te Krimpen aan de Lek gehuwd met Neeltje Johanna Booagerdt
5. Arie Martinus den Oudsten te Nieuw lekkerland gehuwd met Adriana Elisabeth Booagerdt
Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht,. Schatter
28 17-4-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn, te Dordrecht als gemachtigde van Simon Stolp, als in huwelijk hebbende Frederika Anna Wilhelmina Henke, en laatstgenoemde door haar gemelden echtgenoot bijgestaan, beiden te 's-Gravenhage
29 17-4-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn, te Dordrecht als gemachtigde van Maria Antonetta Charlotta Laurillard weduwe van Cornelis Wilhelmus Catharinus Wijnmalen te 's-Gravenhage
30 17-4-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn, te Dordrecht als gemachtigde van Abraham Johannes Morks te 's-Gravenhage
31 17-4-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn, te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik van Goudoever te 's-Gravenhage
32 20-4-1916 Crediet Hypotheek stelling ten behoeve van de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en Omstreken te Dordrecht
ten laste van Pieter Hendrik Eddes aldaar tot een bedrag van f 700
33 26-4-1916 Procesverbaal van openbare verkoop bij opveiling Verkoopers: Barthold Assuerus van Doorn, te Dordrecht
a) als gemachtigde van Teunis van Herwijnen te Dordrecht, als gemachtigde van
1) Christina Catharina Elisabeth de Munter,
2) Dirk Adrianus de Munter voor zich zelf als toezienden voogd over Hendrik en Karel de Munter,
3) Anthonie Jacobus de Munter
4) Johannes de Munter
5) Helena Maria van der Made weduwe van Koenraad de Munter als moeder-voogdes over Hendrik en Karel de Munter, en
6) als gemachtigde van 1) Johannes Beekman in gemeenschap gehuwd met Clasina Elisabeth Kelder, Leendert Kelder, 3) Petrus Johannes Hulsbosch in gemeenschap gehuwd met Hendrika Anthonia Johanna Kelder 4) Hendrik Vermeulen in gemeenschap gehuwd met Cornelia Goverdina Kelder, allen te Dordrecht
Onroerende goederen te Dordrecht als:
[1] Twee huizen en erven met open grond aan de Heerheijmanssuisstraat nr 22 en 26 Kad sectie G1223 t/m 1227 ingezet door Abraham van der Rest te Dordrecht voor f 1070;
[2] Twee huizen en erven in een gang aan de Marienbornstraat no 44 a en b Kad sectie G 1280 en 1279 ingezet door Daniel Veenendaal te Dordrecht voor f 80
[3] Vier huizen en erven alsvoren Kad sectie G1274,1275,1276 en 1277 ingezet door Johannes Pieter van der Straaten te Dordrecht voor f 300
[4] Zes huizen en erven alsvoren no 44 g,h,i,j,k en l Kad Sectie G1364,1363,1362,1361,1360 en 1359 ingezet door Karel Marang te Dordrecht voor f 300
[5] Een pakhuis en erf aan de Marienbornstraat no 40 Kad sectie G 480 ignezet door Rijk Evers te Dordrecht voor f 230
[6] Een huis en erf aan de Marienbornstraat no. 11 en daarachter staand huis no. 6a Kad sectie G439 en 440 ingezet door Klaas Visser te Dordrecht voor f 1010
[7] Een huis en erf met plaats aan de Nieuwstraat no. 39 kad sectie H1147 ingezet door Karal Marang te Dordrecht voor f 2770
[8] Een pakhuis en erf met bovenwoning aan de Kromme Elleboog nr 9 kad sectie H 913 ingezet door Hedrikus Cornelis Petrus Antonius Schepens te Dordrecht voor f 530
[9] Een huis met bovenwoning plaatsje en erf aan de Augustijnenkamp No. 28 Kad sectie H 2917 ingezet door Daniel Veenendaal gemeld voor f 310;
[10] Een huis met open plaatsje en erf aan de Augustijnenkamp no. 30 en een huis en erf aan het Lastigeendstraatje no. 7 kad sectie H 2674 en 2675 ingezet door Schepen voor f 550 door Jacobnus van Leliveld te Dordrecht
[11] Een huis en erf aan de Hilstraat no. 33 en een pakhuis aan de Bagijnestraat no. 21 kad sectie H 2835 en 2830 ingezet door gemelden Schepens voor f 300
[12] Een Huis en erf met open plaats aan den Hil no. 19 kad sectie H 3080 ingezet door Wilhelmus Leonardus Jonkers te Dordrecht
[13] Een pakhuis en erf aan het Loverstraatje no. 3 kad sectie H 96 ingezet door gemelden Schepens voor f 100;
34 26-4-1916 Verklaring .... door Arie Boogaerdt Meindertszoon te Stolwijk
35 2-5-1916 Acte van Boedelbeschrijving der nalatenschap van Josiena Brandt weduwe van Dirk van Dijl
ten verzoeke van Dirk van Dijl te Zwijndrecht en Willemina Hendrina van Dijl te Dordrecht
Anthonie Mak van Waaij, schatter te Dordrecht
36 3-5-1916 Procesverbaal openbare verkooping bij afslag Verkoopers: Barthold Assuerus van Doorn, te Dordrecht in zoodanige kwaliteit als omschreven in het Procesverbaal van Veiling van onroerende goederen den 26 April 1916 gehouden.
[perceel 01] kooper Hendrik Besseling f 1320
[perceel 02] kooper Daniel Veendaal f 110
[perceel 03] kooper Jan de Waard f 850
[perceel 04] kooper Daniel Veendaal f 600
[perceel 05] kooper Petrus Antonius Blom f 490
[perceel 06] kooper Dirk van der Boor f 1870
[perceel 07] kooper Johan Willem Waterbeek f 3150
[perceel 08] kooper Johannes van den Berg f 730
[perceel 09] kooper Jacobus van Leliveld en Dirk van der Sluis ff 560
[perceel 10] kooper Gerardus Penners f 750
[perceel 11] kooper Cornelis Sleeuwenhoek f 450
[perceel 12] kooper Cornelis Sleeuwenhoek f 800
[perceel 13] kooper firma A. Mak f 210
37 4-5-1916 Acte de Command Barthold Assueurs van Doorn te Dordrecht
Koopers Jacobus van Leliveld en Dirk van der Sluis te Dordrecht van [Perceel negen] der definitieve verkooping dd 3 mei 1916 voor f 560
38 18-5-1916 Acte van Boedelbeschrijving der nalatenschappen van Hendrika Alida van Loon weduwe Arie Philippus Verweij.
1) Marinus Johan Verweij te Rotterdam, voor zich zelf en als voogd over Arie Philippus, Maria en Adriana Johanna Verweij
2) Johanna Adriana Verweij
3) Hendrika Alida Verweij
4) Cornelis Verweij als toegewezen voogd over gemelde minderjarigen, allen te Dordrecht
Antonie Mak van Waaij, schatter te Dordrecht
39 19-5-1916 radiatie Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
40 22-5-1916 Depot olographisch Testament Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
41 22-5-1916 Testament Adam Frietz te Dordrecht
42 22-5-1916 Testament Heiltje de Weerdt echtgenoote Adam Frietz te Dordrecht
43 23-5-1916 acte van Geldleening ten behoeve van Hendrika Roudijk weduwe van Hendrik Govers, te Amsterdam.
ten laste van Willem Monfrooy te Dordrcht groot f 13400. geaccepteerd door Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht
44 23-5-1916 obligatie met hypotheek ten behoeve van Mt jan Rudolph de Koning te Dordrecht
ten laste van Johannes van der Berg te Dordrecht
Borgen: Wilhelmina van den Berg weduwe Borghardus Schotel en Johanna Maria Elisabeth van den Berg beiden te Dordrecht Hoofdsom f 500;
45 25-5-1916 gedeeltelijke radiatie Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen te Dordrecht als gemachtigde van de Amsterdamsche Hypotheekbank te Amsterdam
ontslag uit hypothecair verband Gemeente s Gravendeel sectie B no. 226,227,228
46 30-5-1916 Acte van Transport Verkooper: Govert van de Weg te Dordrecht
Koopster de Gemeente Dordrecht
(a) een gebouw en erf en grond te Dordrecht aan de Vest, kadaster sectie H 1460
(b) een perceel grond of erf aldaar aan de Spuihaven achter perceel A
(c) alle rechten welke de Verkooper zoude kunnen doen gelden op den grond gemeente Dordrecht kadaster Sectie H 3172 gedeeltelijk strekkende van en langs gemeld perceel sectie H 1928 tot aan de Spuihaven en begrensd aan de oostzijde door perceel Gemeente Dordrecht H1461
Koopprijs f 13.000 den hoop
47 31-5-1916 Radiatie Adrianus Jacobus Lebret te Dordrecht als curator over Margaretha Bemolt
48 7-6-1916 Radiatie Cornelis Agathas Boogaerdt te Dordrecht als executeur testamentair der nalatenschap van Arie Boogaerdt Arieszoon
49 7-6-1916 obligatie met hypotheek Schuldeischeres Neeltje Elisabeth Boogaerdt weduwe van Cornelis Bremekamp te Dordrecht
Hoofdelijke Schuldenaren Willem van Wijngaarden Sijbrandszoon te Zevenhuizen, Willem Adrianus van Wijngaarden te s Gravenhage en Sijbrand Cornelis van Wijngaarden te Wijngaarden
Hoofdsom f 2000
50 14-6-1916 doorhaling Nicolaas Geurink te Dordrecht
51 15-6-1916 obligatie met hypotheek Johannes Buijtink te Dordrecht, Schuldeischer
Pieter Bak Pieterszoon aldaar, schuldenaar, Hoofdsom f 3500
52 17-6-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Maria Jacoba Johanna Tichter te Leiden
53 20-6-1916 testament Cornelis Schijff te Dordrecht
54 20-6-1916 testament Maria Petronella Wanée echtgenoote van Cornelis Schijff te Dordrecht
55 23-6-1916 testament Huibert van Aken te Dordrecht
56 23-6-1916 testament Pietje Petiet echtgenoote van Huibert van Aken te Dordrecht
57 24-6-1916 radiatie Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
58 24-6-1916 Ontslag hypothecair Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen te Dordrecht als gemachtigde van Mr. Alfred Rudolf Zimmerman en Mr Adrianus Johannes Warren beiden te Rotterdam, vertegenwoordigend t Collegie van Burg en Weth van Rotterdam ten deze voor en namens die gemeente handelende
59 27-6-1916 testament Margaretha Wijnanda van Caspel weduwe van Alexander Stempels te Dordrecht
60 30-6-1916 testament Maria Margaretha Lijsenaar te Dordrecht
61 5-7-1916 Acte van Afgifte legaat Cornelis Agathus Boogaerdt te Dordrecht als executeur testamentair in de Nalatenschap van Arie Boogaerdt Arieszoon
legataris: Arie Boogaerdt Meindertszoon te Stolwijk
De bouwmanswoning met schuren, hooiberg en verdere getimmerten, tuin, boomgaard, weiland weg en water, onder Stolwijk kad sectie C 2175 ged 2173 ged, 2234ged
sectie A 750 t/m 759, 1898 en 2016, sectie C 43 t/m 52 en 71
sectie D 2118, 846 en 847, sectie C 68,69,70,1986,2174,2236 en 2237 tegen betaling door legataris van f 10.000
62 7-7-1916 testament Andries Bakker te Dordrecht
63 7-7-1916 testament Anna de Vlaming echtgenoote van Andries Bakker te Dordrecht
64 11-7-1916 Procesverbaal met verloting Elisabeth Maria Middelhoven, particuliere te Dordrecht, als lid van het Comite voor de Weldadigheidsmarkt ten behoeve van het Doorgangshuis der Afdeeling Dordrecht en omstreken van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk Bewustzijn te Dordrecht ten bate van dat Doorgangshuis
65 12-7-1916 radiatie de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
66 14-7-1916 radiatie Cornelis Agathus Boogaerdt te Dordrecht als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van Arie Boogaerdt Arieszoon
67 15-7-1916 Acte verandering van te naamstelling Jan Willem Tideman te Hendrik Ido Ambacht in hoedanigheid van Directeur van de Naamlooze Vennootschap HOLLAND Scheepswerf en Machine handel gevestigd te Hendrik Ido Ambacht van de onroerende goederen en een vaartuig aan gemelde Vennootschap toebehoorende
68 18-7-1916 radiatie Cornelis Agathus Boogaerdt te Dordrecht in hoedanigheid van exec in de nalatenschap van Arie Boogaerdt Arieszoon
69 20-7-1916 testament Hendrika Roudijk weduwe van Hendrik Govers te Amsterdam
70 21-7-1916 radiatie Adriana Josina Louisa Steinmetz te s Gravenhage
71 8-8-1916 Acte van Scheiding Cornelis Agathus Boogaerdt te Dordrecht
Arie Boogaerdt Meindertszoon te Stolwijk
Pieter Boogaerdt Meindertszoon te Krimpen aan de Lek
Johannes Cornelis de Bruin te Krimpen aan de Lek als in gemeenschap gehuwd met Neeltje Johanna Boogaerdt
Arie Martinus den Oudsten te Nieuw Lekkerland als in gemeenschap gehuwd met Adriana Elisabeth Booagerdt
Eenige baten behoorende tot de nalatenschap van Arie Boogaerdt Arieszoon, overleden te Dordrecht den 5 April 1916


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1916/1917

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisunummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
72 28-8-1916 Crediet hypotheekstelling ten behoeve van de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en Omstreken en ten laste van Oetze Geert Rosenboom te Dordrecht f 800
73 8-9-1916 testament Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht
74 21-9-1916 Acte van Boedelbeschrijving van den Boedel en nalatenschappen van de echtelieden Philippus Johannes Traarbach en Geertruij Frederika Mulders
1) Arie Cornelis van der Straaten te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Elisabeth Traarbach
2) Geertrui Arnolda Traarbach te Dordrecht
3) Maria Elisabeth Jonkers weduwe van Johannes Traarbach te Hengelo O, a) uit hoofde der gemeenschap, b) als moeder en wettelijke voogdesse over Gerard Jan Traarbach
4) Willem Kes te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Christina Traarbach
5) Wilhelmina Traarbach te Dordrecht
6) Gerard Frederik Traarbach te Dordrecht
In tegenwoordigheid van Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Docotr Francois Delhez te Dordrecht, als toezienden voogd over gemelden Gerard Jan Traarbach
Schatter Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht
75 23-9-1916 Acte van Boedelbeschrijving van den gemeenschappelijken boedel van den echtelieden Hendrik Anne Constaijn van der Jagt en wijlen Jacoba Johanna Landsman in dezen nalatenschap
1) genoemden van der Jagt uit hoofde der gemeenschap en als vader en wettelijken voogd over Willem-Jacoba Johanna - Louisa Geertruida- Emma - Hendrik Anne Constantijn en Geertruida Helena van der Jagt;
In tegenwoordigheid van Johan Landsman te s Gravenhage als toezienden voogd over genoemden minderjarigen
Schatter Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht
76 29-9-1916 Acte van Scheiding der nalatenschap van Josina Brandt weduwe van Dijk van Dijl
1) Carolus Ludovicus Johannes Vergoesen te Dordrecht als gemachtigde van Dirk van Dijl te Zwijndrecht en
2) Willemina Hendrina van Dijl te s Gravenhage
77 4-10-1916 procesverbaal van Boedelbeschrijving en bewaargeving door Mr. Jan Franciscus Cornelis Meijer Kantonrechter te Dordrecht van twee codicillen geteeeknd door Pieter(nella) Ponsen weduwe van Philippus Johannes Mets te Dordrecht
78 10-10-1916 Acte van Boedelbeschrijving der nalatenschap van Pieternella Ponsen weduwe Philippus Johannes Mets
I Johannes Verschuur te Dordrecht a) als in gmeenschap gehuwd met Lea Mets, b) als gemachtigde van Johannes Philippus Pieter Mets en Lavina Wilhelmina Mets beiden te Amsterdam
II Diederik Adolph Eduard Valkhoff als in gemeenschap gehuwd met Johanna Barendina Mets te Amsterdam
Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht, Schatter
79 13-10-1916 testament Jan Jacob Buirma te Dordrecht
80 13-10-1916 testament Afien Groeneveld echtgenoote van Jan Jacob Buirma te Dordrecht
81 16-10-1916 obligatie met hypotheek ten behoeve van Johannes Machiel Peels te Dordrecht en
ten laste van Petrus Jacobs te Gilze groot f 12000 4,75 % rente
82 18-10-1916 Procesverbaal van veiling en hooging Verkooper Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Casparijna Brunner te Dordrecht
[perceel een] Een Hofstede A9 te Nieuw Lekkerland met steenen schuur, werf tuin voomgaard wei en bouwland, boschhak water en dijkstelling aan den Lekdijk strekkende tot halver Tienden(?) kadaster B 183, 182, 181, 180,. 179, 133, 178, 134, 135, 136, 162 tot en met 177 en 161 gedeeltelijk. Ingezet door Jaspers Bongers te Nieuw Lekkerland voor f 6700
[perceel twee] een hectare 77 are 70 c.a. weiland als voren
...etc t/m [perceel 11]
83 20-10-1916 Radiatie Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht als gemachtigde van
1) Vrouwe Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van meester Julius Dominicus Schultz van Haegen en
2) Gerarda Adriana Johanna Schultz van Haegen echtgenoote van en bijgestaan door Henri Vriesendorp beiden te Dordrecht
84 20-10-1916 Radiatie Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
85 23-10-1916 Obligatie met hypotheek ten behoeve van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
ten laste van Jacobus Pieters aldaar groot f 3500 4,5%
86 24-10-1916 testament Maria Wilhelmina Leonora van Zandijk weduwe van Agathus Willem Olivier te Dordrecht
88 26-10-1916 Obligatie met hypotheek Schuldeischers Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
Schuldenaar Naamlooze Vennootschap Maatschappij van onroerend goed Cronenburch te Dordrecht f 15.000 5%
87 25-10-1916 Procesverbaal van verkoop bij afslag Verkooper Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht, in zoodanige kwaliteit als voorschreven in het procesverbaal van veiling der na te melden perceelen
[perceel een] Een Hofstede A9 te Nieuw Lekkerland met steenen schuur, werf tuin voomgaard wei en bouwland, boschhak water en dijkstelling aan den Lekdijk strekkende tot halver Tienden(?) kadaster B 183, 182, 181, 180,. 179, 133, 178, 134, 135, 136, 162 tot en met 177 en 161 gedeeltelijk. kooper Jasper Bongers te Nieuw Lekkerland voor f 6700
[perceel twee] een hectare 77 are 70 c.a. weiland als voren
...etc t/m [perceel 11]
89 26-10-1916 Volmacht Adriana Maria Lemmes weduwe van Hendrik van den Bogaart te Tilburg
90 30-10-1916 Obligatie met hypotheek Schuldeischer de Algemeene Nederlandsche Onderlinge Hagelverzekerings Maatschappij te Dordrecht
Schuldenaar: Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht f 5000
91 30-10-1916 Radiatie Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen te Dordrecht als gemachtigde van Directeuren der Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Hypotheekbank te Amsterdam. In dubbel.
92 31-01-1916 Acte van Transport Verkoopster de Naamlooze Vennootschap Algemeene Levensverzekeringsbank te Rotterdam
Kooper Gerrit Versteeg te Dordrecht
1) Een huis en erf te Dordrecht aan de Hilstraat no. 75 kadaster sectie H 251 en
2) een huis en erf aldaar aan het Geldeloozepad no. 75 kadaster sectie D 4347 Koopsom f 3600
93 2-11-1916 Boedelbeschrijving van den boedel van Jan Bijkerk en Helena Bezemer in de nalatenschap van eerstgemelde
1) Helena Bezemer te Zwijndrecht
2) Willem Jacob Cornelis Bijkerk te Rijsoord gemeente Ridderkerk
3) Adriaan Visser te Papendrecht, prive en als vader en voogd over Aagje Helena, Annigje en Mees Visser
4) Aart Dubbeldam
5) Arie Bijkerk
6) Jacob Corenlis Bijkerk respectievelijk te Schoonhoven, Zwijndrecht en s Gravenhage
7) Jan Bijkerk te s Gravenhage
8) Dirk de Jong te Zwijndrecht
Schatter Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht
94 7-11-1916 Acte van Transport Verkooper Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooperesse de Naamlooze Vennootschap Zaadhandel voorheen Gebroeders van Namen te Zwijndrecht
Vier hectaren 4 aren 82 c.s. bouwland, watering, publieken weg en twee huizen en schuur en erven te Hendrik Ido Ambacht in den Ambachtschen polder aan den Straatweg en Krommeweg kadaster E 230, 232, 233, 234, 235, 1698 en 1699 Koopprijs f 13000
95 8-11-1916 Procesverbaal van Openbare verkooping bij opveiling Verkooper Johannes Verschuur te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van 1) Johannes Philippus Pieter Mets te Amsterdam, 2) Diederik Adolph Eduard Valkhoff te Amsterdam, 3) Davina Wilhelmina Mets te Dordrecht;wat betreft het eerste perceel
Verkopers: Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van 1) Arie Cornelis van der Straaten te Dordrecht, 2) Geertrui Arnolda Traarbach te Dordrecht, 3) Willem Kes te te Dordrecht, 4) Wilhelmina Traarbach te Dordrecht, 5) Maria Elisabeth Jonkers weduwe van Johannes Traarbach te Hengelo voor zich en als moeder en wettelijke voogdes over Gerard Jan Traarbach, 6) Doctor Francois Delhez te Dordrecht als teozienden voogd over genoemde minderjarige; wat betreft het tweede perceel
1) Een winkelhuis en erf met afzonderlijke bovenwoning te Dordrecht aan de Voorstraat havenzijde No. 151 zwart en rood kadaster sectie G 1136 ingezet op f 4140 door Daniel Veenendaal te Dordrecht
2) een huis en erf te Dordrecht aan het Stek no. 5 zwart en rood, kadaster sectie G 2079 ingezet op f 3470 door Hendrikus Cornelis Petrus Anthonius Schepens te Dordrecht
96 8-11-1916 ontslag hyp verband Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van Maximiliaan Jacob de Joncheere te Vreeswijk
97 9-11-1916 openbare verkoop roerende goederen ten verzoeke van Willem en Jan Gelderblom te Nieuw-Lekkerland opbrengst f 3989,20
98 15-11-1916 testament Gerardus van Kamen te Dordrecht
99 15-11-1916 Procesverbaal van openbare verkoop bij afslag Verkoopers Johannes Verschuur en Barthold Assuerus van Dooren beiden te Dordrecht in zoodanige kwaliteit als omschreven is in het Procesverbaal van veiling van na te melden perceelen:
1) Een winkelhuis en erf met afzonderlijke bovenwoning te Dordrecht aan de Voorstraat havenzijde No. 151 zwart en rood kadaster sectie G 1136 verkocht voor f 4700 aan Nicolaas Rodenburg te Dordrecht
2) een huis en erf te Dordrecht aan het Stek no. 5 zwart en rood, kadaster sectie G 2079 verkocht voor f 4170 aan Catharina Helena Boogers te Hilversum
100 17-11-1916 Procesverbaal van openbare verkoop bij opveiling Verkooper Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
14 hect 29 are 20 c.a. bouw en weiland naast en bij den Mauritsweg in den polder Oud Reijerwaard nabij Rijsoord gemeente Ridderkerk in 7 perceelen, kad sectie C 3341, 552 rn 554 t/m 559
101 24-11-1916 Procesverbaal van openbare verkoop bij afslag Verkooper Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
14 hect 29 are 20 c.a. bouw en weiland naast en bij den Mauritsweg in den polder Oud Reijerwaard nabij Rijsoord gemeente Ridderkerk in 7 perceelen, kad sectie C 3341, 552 rn 554 t/m 559
Alle perceelen opgehouden.
102 25-11-1916 obligatie met hypotheek Schuldeischeres de Dordrechstche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Marinus de Rek te Dordrecht groot f 1400 5%
103 25-11-1916 obligatie met hypotheek Schuldeischeres de Dordrechstche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Johannes van Pelt groot f 1200 %5
104 28-11-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
105 29-11-1916 Radiatie Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht
106 1-12-1916 Acte van Transport Verkooper Adrianus Verhoeven te Dordrecht
Kooper Adrianus Johannes Spuijman aldaar
Het winkelhuis en erf te Dordrecht aan de Vriezestraat no. 61 kadaster sectie H 3221 Koopsom f 7000
107 1-12-1916 obligatie met hypotheek Schuldeischeres Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht
Schuldenaar Adrianus Johannes Spuijman aldaar groot f 4000 5 %
108 1-12-1916 Crediet hypotheekstelling ten behoeve van de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht
ten laste van Adrianus Johannes Spuijman te Dordrecht, tot de som van f 1000
109 2-12-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
110 6-12-1916 Radiatie Jacobus Johannes (Traarbach zegge) Dalmeijer te Dordrecht
111 14-12-1916 Volmacht Helena Bezemer weduwe van Jan Bijkerk te Zwijndrecht
112 16-12-1916 obligatie met hypotheek Schuldeischer Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht
Schuldenaar Nicolaas Frederik Uhlhorn aldaar Hoofdsom f 1900 %5
113 16-12-1916 Acte van Boedelbeschrijving 3 vac. der Nalatenschap van Maria Kluit overleden te Dordrecht 2 sept 1916
1) Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Adriana Cornelia Lamaison van Heenvliet en als gemachtigde van Cornelia Maria Lamaison van Heenvliet te Heenvliet en anderen
2) mr. Johannes Marius Jacob van der Minne te Rotterdam
3) Frederik Karel Antonius van der Minne te Leeuwarden voor zich en als provisioneele bewindvoerder van de goederen en bezittingen van dr Jacobus Magdalena van der Minne gedomicilieerd te Rismalen
4) mr. Johannes Marius Jacob van der Minne voornoemd als gemachtigde van Jacob van der Minne te Geervliet en anderen
5) Hermanus van der Minne te s Gravenhage voor zich en als gemachtigde van a) Louis Francois Descree van der Minne te Dordrecht en anderen
6) Cornelis van Staveren te Rotterdam voor zich en als gemachtigde van a) Joannis van Staveren te Roterdam en anderen
Antonie Mak van Waaij - schatter te Dordrecht
Aangevers: Anne Hermeline van der Minne weduwe Huibert de Iongh te Dordrecht en Hermanus van der Minne voornoemd
114 18-12-1916 testament Peter Willem van Holten te Dordrecht
115 18-12-1916 testament Gerrigje Baan echtgenoote van Peter Willem van Holten te Dordrecht
116 18-12-1916 testament David Crans te Dordrecht
117 18-12-1916 testament Klasina van der Leeden echtgenoote van David Crans te Dordrecht
118 18-12-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van David Koopman te Rotterdam zegge s Gravenhage
119 23-12-1916 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van David Koopman te Rotterdam zegge s Gravenhage
120 23-12-1916 Acte van transport Dirk Willem Gravendeel te Dordrecht, verkooper
Gerardus Laurens Sirks te s Gravenhage, kooper
1. Een huis en erf met tuintje te Dordrecht aan den Matthijs Balenstraat no. 15 en 15rood kadaster sectie D no. 2903
2. Vier huizen met erven en tuinen te Dordrecht aan den Dubbeldamscheweg 63-65-67-69 kadaster K 2949, 2950, 2951 allen geheel en 2952 gedeeltelijk
3. een gang te Dordrecht grenzende aan de tuinen der perceelen onder 1 gemeld kadaster K 2826
gezamenlijk koopprijs f 36.500
1 2-1-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischer Jacobus Johannes Dalmeijer te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik van heusden aldaar f 2000 %5
2 3-1-1917 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Hypotheekbank gevestigd te Dordrecht
3 4-1-1917 Procesverbaal van openbare verkooping bij opveiling Verkooper: Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Helena Bezemer te Zwijndrecht weduwe Jan Bijkerk
Willem Jacob Cornelis Bijkerk te Rijsoort voor zich en als toeziende voogd over Annigje en Mees Visser;
Adrianus Visser te Papendrecht als vader voogd over gemelde Annigje en Mees Visser
Aart Dubbeldam te Schoonhoven gehuwd met Janna Cornelia Bijkerk
Arie Bijkerk te Zwijndrecht
Jacob Cornelis Bijkerk en Jan Bijkerk te s Gravenhage
Dirk de Jong te Zwijndrecht als gehuwd met Bastiana Helena Bijkerk
Aagje Helena Visser te Papendrecht en Jacob Cornelis Bijkerk te Zwijndrecht
Vijf huizen en erven te Zwijndrecht aan de Molensteeg no. 8 a 16 kadaster sectie C 1141 t/m 1147;
en een perceel tuinland en watering te Zwijndrecht in den Zwijndrechstchen polder aan Kempenvliet kadaster sectie B 236 en 767
4 6-1-1917 Acte van Scheiding van de lichamelijk roerende goederen behoorende tot de nalatenschap van Maria KLUIT
I Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Adriana Cornelia Lamaison van Heenvliet en als gemachtigde van Cornelia Maria Lamaison van Heenvliet te Heenvliet en anderen
II mr. Johannes Marius Jacob van der Minne te Rotterdam voor zich en als gemachtigde van Frederik Karel Antonius van der Minne te Leeuwarden voor zich en als provisioneele bewindvoerder van de goederen en bezittingen van dr Jacobus Magdalena van der Minne en anderen
III Hermanus van der Minne te s Gravenhage voor zich en als gemachtigde van Louis Francois Descree van der Minne te Dordrecht en anderen
IV Cornelis van Staveren te Rotterdam voor zich en als gemachtigde van Joannes van Staveren te Roterdam en anderen
In tegenwoordigheid van meester Pieter Blusse van Oud Alblas, plaatsvervangend kantonrechter te Dordrecht
5 12-1-1916 testament Elizabeth Maria Vriesendorp weduwe van Andries Cornelis van der Elst te s Gravenhage
6 19-1-1917 Acte van transport Verkooper Willem van der Linde te Kirmpen aan den IJssel
Kooper Arie Gijsbert Dam Heegt te Nieuw Lekkerland
Een hectare 93 are 30 c.a. hooiland onder Nieuw Lekkerland kad B 156 en 152 ged f 4080
7 20-1-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischer Nicolaas Adrianus de Joncheere te Dordrecht
Schuldenaar Gerardus Laurens Sirks te s Gravenhage groot f 18.000
8 20-1-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischer Nicolaas Adrianus de Joncheere te Dordrecht
Schuldenaar Gerardus Laurens Sirks te s Gravenhage groot f 6.000
9 20-1-1917 Radiatie Nicolaas Adrianus de Joncheere te Dordrecht
10 20-1-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischer Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
Hoofdelijke schuldenaren: Cornelis Kooij Hendrikszoon te s Gravendeel en Anthonie Johannes Hol te Axel Groot f 5000
11 26-1-1917 Procuratie grootboek Nationale Schuld Meester Adriaan Anton Moll te Dordrecht als rentmeester aan de Kerken der Nederduitsche Gemeente te Dordrecht. In blanco
12 1-2-1917 obligatie met hypotheek ten behoeve van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
ten laste van Jacobus Jonkers Anthoniuszoon te Dordrecht groot f 5300 geaccepteert door Eduard Carel Willem Hoijer te Dordrecht
13 1-2-1917 obligatie met hypotheek ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, vertegenwoordigd door Herman Philipse te Dordrecht
ten laste van Sjouke Brouwer te Dordrecht groot f 1500
14 1-2-1917 Radiatie de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
15 2-2-1917 testament Johanna Bastiaans te Dordrecht
16 7-2-1917 Openbare verkooping bij opveiling Verkooper Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van Catharina Wilhelmina van der Est weduwe van Jacob Staets Johannes Vriesendorp, Anthonetta Vriesendorp, beiden te Dordrecht
Willem Johannes Janssens en diens echtgenoote Andrina Dorothea Vriesendorp, beiden te Haarlem en Catharina Wilhelmina Vriesendorp weduwe van Doctor Marian Elisa van de Werk te Dordrecht
Een Heerenhuis en erf te Dordrecht aan de Wolwevershaven no. 25 kadaster F 12 ignezet op f 9925 door Antonie van Driel te Dordrecht
17 13-2-1917 testament Anna Cornelia Vriesendorp echtgenoote van Nicolaas Jan Erzeij te Dordrecht
18 14-2-1917 Radiatie Jacobus Valk te Dordrecht
19 14-2-1917 Procesverbaak van openbare Verkooper: Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van Catharina Wilhelmina van der Est weduwe van Jacob Staets Johannes Vriesendorp, Anthonetta Vriesendorp, beiden te Dordrecht
Willem Johannes Janssens en diens echtgenoote Andrina Dorothea Vriesendorp, beiden te Haarlem en Catharina Wilhelmina Vriesendorp weduwe van Doctor Marian Elisa van de Werk te Dordrecht
Kooper: Antonie van Driel te Dordrecht met voorbehoud van acte de Command voor f 12100
Een Heerenhuis en erf te Dordrecht aan de Wolwevershaven no. 25 kadaster F 12
20 15-2-1917 Acte de command Antonie van Driel te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van Carel Johannes Jacobus Tenenti te Dordrecht
Een Heerenhuis en erf te Dordrecht aan de Wolwevershaven no. 25 kadaster F 12
21 16-2-1917 Acte van transport Verkooper Willem Hendrik Andries van Meerkerk te s Gravenhage
Kooper: Hendrikus Johannes Peskens te Dordrecht
Een huis en erf met tuin te Dordrecht aan den Dubbeldamschenweg no. 60 kadaster sectie K 1740 Koopprijs f 5500
22 16-2-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischeres de Dordrechstche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Hendrikus Johannes Peskens te Dordrecht Hoofdsom f 3000
23 21-2-1917 Acte van Boedelbeschrijving 1 Lijdia van Wel weduwe van Gerardus van Kamen
2 Jenneke Jacoba Morks weduwe van Cornelis Hoskorn van Kamens al moeder voogdes over Gerardus Hoskorn, Johannes Cornelis en Cornelis Willem Jacob van Kamen
3. Johannes Eduard van Deventer en zijne echtgenoote Anna Lydia van Kamen
4. Anthonie Ek Anthonie Johanneszoon als executeur testamentair
5. Johannes van Wel als executeur testamentair
In tegenwoordigheid van hendrik van Wel te Ginneken bij Breda;
Anthonie mak van Waaij te Dordrcht schatter
1, 2, 4 en 5 te Dordrecht en 3 te Rotterdam woonachtig.
van den gemeenschappelijken boedel van Gerardus van Kamen en Lydia vna Wel en der nalatenschap van eerstgenoemde
24 22-2-1917 testament Adrianus Johannes Spuijman te Dordrecht
25 22-2-1917 testament Maaike Rijnaard echtgenoote van Adrianus Johannes Spuijman te Dordrecht
26 23-2-1917 Radiatie Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
27 23-2-1917 testament Johannes Petrus van Heest te Dordrecht
28 23-2-1917 testament Sara Maria Elisabeth Haeck te Dordrecht
29 24-2-1917 Radiatie Alberta Hendrika Winkelman te Dordrecht
30 26-2-1917 Acte van Transport Verkoper Hendrik BAX te Dordrecht
Kooper Philippus Christiaan Meijers aldaar Koopprijs f 3500
Een pakhuis en erf met bovenwoning te Dordrecht aan den Spuiweg no. 15 kadaster sectie D 931
31 26-2-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischeres Alberta Hendrika Winkelman te Dordrecht
Schuldenaar Philippus Christiaan Meijers aldaar f 2500
32 5-3-1917 ontslag hypothecair verband Noord Nederlandsche Hypotheekbank te Groningen, vertegenwoordigd door Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht, Dordrecht sectie H 127
33 5-3-1917 Acte van Transport Verkoper Daniel van Eijnsbergen te Dordrecht
Kooper Willem Theodorus Cornelis Maria Bruijnzeels aldaar
Een huis en erf te Dordrecht aan de Lange Breestraat no. 3 kadaster H 127 koopprijs f 1500 met hypotheek voor onbetaalde kooppeningen ad f 1300 55
34 9-3-1917 Radiatie Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik Philip Maas Geesteranus te Amsterdam
35 12-3-1917 acte van volmacht Hendrik Anne Constantijn van der Jagt te Dordrecht. In duplo.
36 13-3-1917 acte van scheiding 1 Elisabeth van Bebber te Dordrecht weduwe van Jan Baptist van den Boogaart
2. Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht als gemachtigde van Adriana Maria Lemmes te Tilburg
37 21-3-1917 acte van boedelbeschrijving van de nalatenschap van Adriana de Rooij weduwe van Dirk van der Linden Janszoon
1. Andries Middelkoop te Almkerk
2. Wouter Groenenboom te Dubbeldam
3. Martinus Dorus Slijper te Dordrecht
4. Maaike Cornelia de Rooij te Dubbeldam
5. Izaak van den Engh te Dordrecht
6. Barthold Assuerus van Dooren te Dordrecht
7. Florus Willem de Jongh de Leeuw te Dubbeldam, exec. testamentair
In tegenwoordigheid van Mr Jan Franciscus Cornelis Meijer te Dordrecht als kantonrechter
Schatter: Anthonie Mak van Waaij te Dordrecht
38 26-3-1917 acte van transport Verkoopster Casparijna Brunner te Dordrecht
Kooper Louis Francois Desiré van der Minne, aldaar
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Neiuwe Haven nr. 49 kadaster sectie F179 koopprijs f 4200
39 27-3-1917 testament Evirard Karel Joseph Willemse te Dordrecht
40 27-3-1917 testament Maria Elisabeth Mathilde Josephine Dingjan echtgenoote van Everard Karel Joseph Willemse te Dordrecht
41 5-4-1917 Boedelbeschrijving van den gemeenschappelijke boedel van de echtelieden Jan Hofman en nu wijlen Pieternella Maria Jiskoot in de nalatenschap van laatstgenoemde
1. Jan Hofman te Dordrecht
2. Johannes Machiel Peels
3. Annigje Christina Peels zegge Hofman, beiden te Dordrecht
Antonie Mak van Waaij te Dortdrecht, Schatter
42 12-4-1917 testament Harmen van Vendeloo te Dordrecht
43 12-4-1917 testament Neeltje van Dijk echtgenoote van Harmen van Vendeloo
44 21-4-1917 Acte van transport Verkooper Dirk Willem Gravendeel te Dordrecht
Koopers Johanna Maria Elisabeth Brand echtgenoote van Antonie Izak de Stoppelaar Blijdestijn te Dordrecht
Een heerenhuis met voor en achtertuin, loodsje en erf aan de Emmastraat no. 11 te Dordrecht kadaster sectie K 2581 groot 5 are 45 c.a. Koopprijs f 5800
45 21-4-1917 gedeeltelijk radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Maximiliaan Jacob de Joncheere te Vreeswijk, ontslag van gemeente Dordrecht sectie K 2583, 2581 en 2826
46 27-4-1917 acte van transport Verkooper Dirk Willem Gravendeel te Dordrecht
Kooper Willem van de Rest, aldaar
Een heerenhuis met voor en achtertuin, loodsje en erf aan de Emmastraat no. 7 te Dordrecht kadaster sectie K 2583 Koopprijs f 5800
47 26-4-1917 acvte van scheiding van den Boedel en nalatenschappen der echtelieden Philippus Johannes Traarbach en Geertrui Frederika Mulders
1. Arie Cornelis van der Straaten te Dordrecht
2. Geertrui Arnolda Traarbach te Rotterdam
3. Arie Doterem te Dordrecht als gemachtigde van Maria Elisabeth Jonkers weduwe van Johannes Traarbach te Hengelo
4. Willem Kes
5. Wilhelmina Traarbach
6. Gerard Frederik Traarbach allen te Dordrecht
7. Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van dr Francois Delhez te Dordrecht
48 1-5-1917 acte van transport Verkooper Dirk Willem Gravendeel te Dordrecht
Kooper Hendrikus Adrianus van de Ven, aldaar
Een huis met bovenwoning erf en tuin te Dordrecht vroeger van Strijsingel no. 254 kadaster sectie D 2595 koopprijs f 6200
49 1-5-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischeres Geertruij Aartina de Joncheere te Dordrecht
Schuldenaar Hendrikus Adrianus van de Ven, aldaar f 4000 4,5%
50 1-5-1917 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Geertruij Aartina de Joncheere te Dordrecht
51 1-5-1917 gedeeltelijke Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Maximiliaan Jacob de Joncheere te Vreeswijk
52 3-5-1917 acte van scheiding van den gemeenschappelijken boedel van Jan Hofman en Pieternella Maria Jiskoot
1. Jan Hofman te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van Joost Hofman
2. Johannes Machiel Peels gehuwd met Wilhelmina Maria Hofman
3. Annigje Christina Hofman, allen te Dordrecht
53 3-5-1917 acte van scheiding van den gemeenschappelijken boedel van Jan Bijkerk en Helena Bezemer
1 Helena Bezemer te Zwijndrecht weduwe van Jan Bijkerk
2 Willem jacob Cornelis Bijkerk te Rijsoord gemeente Ridderkerk
3. Adriaan Visser te Papendrecht
4. Aart Dubbeldam te Schoonhoven
5. Jacob Cornelis Bijkerk
6. Jan Bijkerk beiden te s Gravenhage
7. Dirk de Jong te Zwijndrecht
54 4-5-1917 testament Johannes Petrus van Egmond te Dordrecht
55 4-5-1917 testament Mathilda Agnes Wilhelmina Dingjan echtgenoote van Johannes Petrus van Egmond te Dordrecht
56 10-5-1917 Procuratie grootboek renteontvangst Pieter de Kievit te Dordrecht als voogd over Pleun Arie Timmerman, In blanco
57 10-5-1917 Procuratie grootboek renteontvangst Pieter de Kievit te Dordrecht als voogd over Arie Timmerman, In blanco
58 11-5-1917 Crediet hypotheekstelling ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap de Merwedebank te Dordrecht
ten laste van Wijnand Pieter Verhoeven en Arie Verhoeven beiden te Dordrecht, groot f 5000
59 16-5-1917 acte van transport Verkooper Willem van Dalen te Papendrecht
Kooper Adriaan Oom te Dordrecht
Een huis en erf te Dordrecht aan de Bloemstraat no. 8 kadaster sectie K 2262 koopprijs f 2500
60 18-5-1917 acte van transport Verkooper Gerrit van Hoek te Dordrecht
Kooper Peter Willem van Holten aldaar
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Alexanderstraat no 26 kad sectie K 2919 Koopprijs f 2400
61 18-5-1917 obligatie met hypotheek ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
ten laste van Peter Willem van Holten te Dordrecht f 2400
62 21-5-1917 Radiatie Florus Willem de Jongh de Leeuw te Dubbeldam als bewindvoerder van de helft der nalatenschap van Sara Cornelia Willemina den Hollander weduwe Arie van der Linden
63 25-5-1917 procesverbaal van Openbare verkoop bij opveiling Ten verzoek van
A Andries Middelkoop te Nieuwendijk gemeente Almkerk als gemachtigde van Adrianus Middelkoop en diens echtgenoote Geertruida de Rooij te Baldwin in Noord-Amerika
B Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van Wouter Groenenboom te Dubbeldam, Adriana Geertruida de Rooij te Egmond aan Zee, Martinus Dorus Slijper te Dordrecht, Maaike Cornelis de Rooij te Dubbeldam
C van Doorn voornoemd als gesubstitueerd gemachtigde van gemelden Slijper, Izaak van den Engh te Dordrecht, Florus Willem de Jongh de Leeuw te Dubbeldam en
D van Doorn voornoemd als gemachtigde van Jan in 't Veld Aartszoon te Dubbeldam
Gemeente Dubbeldam Alloijsen of Bovenpolder
[1e perceel]
[2e perceel]
[3e perceel]
[4e perceel] Twee huizen te Dordrecht in Smitshoek aan den Zuidendijk met beplanting met het recht van erfpacht op den grond groot 4 aren 68 c.a. sectie M 234, 235
Ingezet als volgt
[1e perceel] Huig Brand te Dubbeldam f 3320
[2e perceel] Jan in 't Veld Aartszoon te Dubbeldam f 3410
[3e perceel] Arie Schaap te Dordrecht
[4e perceel] Jan Kruithof f 1580
64 29-5-1917 transport Verkoopster Margaretha Wijnanda van Caspel weduwe vvan Alexander Stempels
Koopers George Jean Constant Colignon te Antwerpen, Rene Francois Hippolyte Colignon te Schaerbeek en Fernaud Auguste Gabriel Colignon te Eekeren
Een Huis en erf met open palats te Dordrecht aan de Boogjes nr 15 op den hoek van de Kleine Spuistraat kadaster E 774 Koopprijs f 8000
65 31-5-1917 Obligatie Schuldeischer Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van rechteren Limpurg te Arnhem
Schuldenaar den peolder oud en Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk f 50.000
66 31-5-1917 Radiatie Johannes Cornelis Bremekamp te Dordrecht
67 31-5-1917 Testament Boudewina Frederika van Dijk weduwe van Martinus Gerrit Reus te Dordrecht
68 1-6-1917 Procesverbaal van openbaren verkoop en Afslag ten verzoeke van Andries Middelkoop te Nieuwendijk gemeente Almkerk en Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht in zoodanige kwaliteten als omschreven zijn in het procesverbaal van veiling van na te melden perceelen van dato 25 mei 1917
[perceel 1 - 3] Izaak van Chastelet te Dubbeldam f 3230 per hectare of f 21644,23
[perceel 4] Jan Kruithof te Dubbeldam f 1580
69 4-6-1917 procuratie grootboek renteontvangst Pieter de Kievit te Dordrecht als voogd over Pleun Arie Timmerman. In blanco
70 4-6-1917 procuratie grootboek renteontvangst Pieter de Kievit te Dordrecht als voogd over Arie Timmerman. In blanco
71 7-6-1917 acte van Scheiding der nalatenschap van Maria Kluit overleden te Dordrecht 2 Sept 1916
I Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht a) voor zich als in gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Adriana Cornelia Lamaison van Heenvliet en b) als gemachtigde van 1) vrouwe Cornelis Maria Lamaison van Heenvliet te Heenvliet, 2) en anderen
72 14-6-1917 testament Johanna van der Plank te Dordrecht
73 19-6-1917 transport Verkooper Bartholomeus Kuipers te Dordrecht als gemachtigde van
I Jan Blok te s Gravendeel
II Adrianus van der Giesen te s Gravendeel en anderen
Kooper Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht
Een huis, schuur en erf te Dordrecht aan den Dubbeldamschenweg no 95 kadaster K 33244 geheel en 3095ged Koopprijs f 5850
74 20-6-1917 scheiding en verdeeling van eenige te naam staande zaken behoorende tot de nalatenschap van Jacob Staets Johannes Vriesendorp
1 Anthonetta Vriesendorp te Dordrecht a) voor zich en b) als gemachtigde van Catharina Wilhelmina van der Elst weduwe van genoemden Jacob Staets Johannes Vriesendorp en anderen
75 22-6-1917 testament Jan van Donkelaar te Dordrecht
76 22-6-1917 testament Janna Cornelia Verweij echtgenoote van Jan van Donkelaar te Dordrecht
77 6-7-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischeresse Henriette Elisabeth Rens weduwe van Florus van Wageningen te s Gravenhage
Schuldenaar Bastiaan Pierneef te Westmaas Hoofsom f 2625 met mede hypothecaire verband door Arie Pierneef te Westmaas
78 6-7-1917 Radiatie Barthold Assuerus van Doorn te Dordrecht als gemachtigde van 1 Georgette Gertrude van Marle weduwe van Meester Jan Marius Reus te s Gravenhage 2 en anderen
79 7-7-1917 Radiatie Dirk Koijck te Mijnsheerenland als gemachtigde van Geertruida van der Waal aldaar
80 13-7-1917 obligatie met hypotheek Schuldeischer Adrianus Vogelaar te Putershoek
Schuldenaar Arie Kooiman aldaar Hoofdsom f 2650
81 3-8-1917 Procuratie grootboek Nationale Schuld Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht In blanco
82 10-8-1917 testament Janneke Martijntje van der Gijp weduwe van Christoffel Meiboom te Dordrecht
83 15-8-1917 testament Coert Hendrik van Eijnsbergen te Dordrecht
84 15-8-1917 testament Anna Anthonia Cornelia van Rest echtgenoote van Coert Hendrik van Eijnsbergen te Dordrecht
85 20-8-1917 acte van transport Verkooper Abraham Evers te Dordrecht
Kooper Hendrik van Heusden aldaar
Een Huis, erf en tuin te Dordrecht aan de Marienbornstraat no 106 kadaster H(?) 561 Koopprijs f 3000
86 20-8-1917 Schuldbekentenis met hypotheek Schuldeischer de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik van Heusden te Dordrecht Hoofdsom f 3000
87 20-8-1917 acte van transport Verkoopers Arie Doterem te Dordrecht, Maria Doterem weduwe van Willem Hendrik Schotel en Adriana Cornelia Doterem , beiden aldaar;
Jan van Rijnsbergen te Dordrecht, Kooper
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Nicolaasstraat no. 21 sectie C 2499 Koopprijs f 1600
88 20-8-1917 Schuldbekentenis met hypotheek Schuldeischer Jacob van der Weijden te Dordrecht
Schuldenaar Jan van Rijnsbergen aldaar Hoofdsom f 1600
89 23-8-1917 Acte van Scheiding der nalatenschap van Adriana de Rooij weduwe van Dirk van der Linden Janszoon
I Andries Middelkoop te Nieuwendijk gem. Almkerk als gemachtigde van Adrianus Middelkoop te Baldwin in Noord-Amerika als in gemeenschap van goedereng ehuwd met Geertruida de Rooij
II Martinus Dorus Slijper te Dordrecht en anderen
90 23-8-1917 testament Nicolaas Willem Jan Schumaker te Texel
91 23-8-1917 testament Johanna Adriana van Heelsbergen te Dordrecht
92 23-8-1917 Huwelijksvoorwaarden Nicolaas Willem Jan Schumaker te Texel en Johanna Adriana van Heelsbergen te Dordrecht
93 27-8-1917 Radiatie Cornelia Elizabeth Zagwijn te Dordrecht
94 3-9-1917 obligatie met hypotheek Schudleischeres de Dordrechtsche hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Arie van der Giessen te Dordrecht, Hoofdsom f 2000 %5
95 12-9-1917 transport Verkooper Dirk Willem Gravendeel te Dordrecht
Kooperesse Adriana van der Waal aldaar
Een Heerenhuis met voor en achtertuin, loodsje en erf te Dordrecht aan de Emmastraat no. 1 kadaster sectie K 2586 en een gedeelte gang 2952ged Koopsom f 6700
96 12-9-1917 transport Verkooper Dirk Willem Gravendeel te Dordrecht
Kooper Jacobus van Welsenes aldaar
Twee heerenhuizen met voor en achtertuin, loodsjes en erven te Dordrecht aan de Emmastraat no. 3 en 5 kadaster sectie K 2585 en 2584 en een gedeelte 2952 Koopsom f 11300
97 12-9-1917 Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Maximiliaan Jacob de Joncheere te Vreeswijk
98 20-9-1917 Transport Verkoopster Casparijna Brunner te Dordrecht
Kooper Hermanus Johannes Vos te Rotterdam
Een huis en erf met open erf te Dordrecht aan het Matena's pad op den hoek van den Noordendijk genummerd 1, kadaster C 4689 groot 2 aren 90 c.a. Koopprijs f 3500;
99 3-10-1917 Procesverbaal van openbare veiling Verkooper Nicolaas de Koning te Zwijndrecht
Hoogste bieder Jan Eijkelboom aldaar f 1410
Een huis en erf te Grote Lindt gemeente Zwijndrecht aan de butienzijde van den Ringdijk D53 kadaster gem. Grote Lindt sectie A 2031;
100 5-10-1917 acte van transport Verkoper Arie Brand Franszoon te Dordrecht
Kooper Arie van der Giessen aldaar
Twee huizen bestaande en beneden en bovenwoningen, kantoor en erven met tuinen alsmede pakhuis en erf en gang, staanden en liggende aan en bij elkander te Dordrecht aan de Balistraat genummerd 29 en 31 kadaster N 957, Koopprijs f 12000
101 5-10-1917 Obligatie met hypotheek Schuldeischeres de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Arie van der Giessen aldaar groot f 11.300
102 5-10-1917 radiatie de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
103 5-10-1917 Hypotheekstelling ten laste van Arie van der Giessen te Dordrecht
ten behoeve van de te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Brouwerij d'Oranjeboom tot een bedrag van f 3000
104 5-10-1917 radiatie de Coöperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht
105 6-10-1917 Crediet Hypotheek stelling ten behoeve van de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
ten laste van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen tot f 25000
106 8-10-1917 obligatie met hypotheek ten behoeve van Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
ten laste van Johannes Frederik Louwman aldaar groot f 1400
107 10-10-1917 Procesverbaal van Definitieve toewijzing Verkooper Nicolaas de Koning te Zwijndrecht
Kooper Arie Kraaijrveld Pieterszoon aldaar
Een Huis en erf te Groote Lindt gemeente Zwijndrecht aan de Buitenzijde van den Ringdijk D53 kad sectie A 2031 Koopsom f 1540
108 10-10-1917 openbare boomverkooping Verkooper Winand Hendrik Staring te Dordrecht
Kooper jan van Dijk te Dordrecht en anderen Totaal opbrengst f ....
109 15-10-1917 Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Hypotheekbank gevestigd te Veendam
110 27-10-1917 Herroeping testament Gerrit Jan Hendrik van Dorsten te Dordrecht
111 30-10-1917 Testament Boudewijn Vermaat van der Schie te Hendrik ido Ambacht
112 30-10-1917 Testament Jannetje Riedijk echtgenoot van Boudewijn Vermaat van der Schie
113 7-11-1917 Boedel beschrijving van den gemeenschappelijken boedel van Philippus Christiaan van Hoften te Dordrecht en wijlen zijne echtgenoote Abigael Marie de Vries in dezer nalatenschap
ten verzoeke van Philippus Christiaan van Hoften voornoemd a) uit hoofde der gemeenschap b) als erfgenaam voor het beschikbaar gedeelte der nalatenschap zijner echtgenoote en c) als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen
Pieter Meijers te Dordrecht en anderen
114 8-11-1917 Radiatie Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
115 8-11-1917 obligatie met hypotheek ten behoeve van Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht ten laste van Cornelia Maria Thonus weduwe van Vittori Padlina alhier
116 9-11-1917 ontslag Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche Bankvereeniging te Rotterdam en van Antoon Jurgens Verbruggen te Nijmegen
117 10-11-917 doorhaling De Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
118 21-11-1917 Procesverbaal openbare Verkop bij Veiling Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Jan Quast Harmenszoon te Utrecht
Een huis en erf aan de Grotekersbuurt te Dordrecht no. 16 kadaster sectie F 953 ingezet op f 2000 door Hendrikus Cornelis Petrus Antonius Schepens te Dordrecht en
Verkoopers Antonij Kop Pieterszoon te Dordrecht
Een huis en erf te Dordrecht aan de Korte Kolfstraat No. 19 kadaster sectie H 834 ingezet door jan van de Merwe te Dubbeldam op f 1730
119 26-11-1917 Copie Collationée eener Acte van Rectificatie tusschen de Naamlooze Vennootschap Industrie en Handel Maatschappij van P. de Gruijter en Zoon te s Hertogenbosch en Dirk Schotman Evertszoon te Dordrecht
120 28-11-1917 procesverbaal van afslag verkoper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Jan Quast Harmenszoon te Utrecht
Een Huis en erf aan de Grotekerksbuurt te Dordrecht no 16 Kooper Daniel Monte aldaar f 2360
Verkooper Antonij Kop Pieterszoon te Dordrecht
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Korte Kolfstraat no. 19 Kooper Christoffel Schumm te Dordrecht f 1800
121 30-11-1917 Radiatie Cornelia Elisabeth Zagwijn te Dordrecht
122 5-12-1917 Testament Govert van de Weg te Dordrecht
123 7-12-1917 Obligatie met hypotheek Schuldeischer Dirk Willem Gravendeel
Schuldenaar Pieter Monster Jacobszoon te Westmaas f 6000 5%
124 15-12-1917 openbare verkoop bij inschrijving Verkooper Dirk Wouterus Izaak Harshagen te Dordrecht voor Catharinus Jacobus Verbroek van Nieuw-Beijerland aldaar
Rijshout van wilgenhoofdst..(?) onder Nieuw-Beijerland aan den Spuidijk
Koopers Cornelis Stolk en Hendrik Stolk beiden te Oud Beijerland Opbrengst f 995
125 18-12-1917 testament Alberta Hendrika Winkelman te Dordrecht
126 24-12-1917 Radiatie Bernardus Johannes Groebe te Dordrecht als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
127 27-12-1917 obligatie met hypotheek ten behoeve van de Dordrechstche Onderlinge hypotheekbank te Dordrecht
en ten laste van Casparijna Brunner te Dordrecht groot f 10000


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1918

Bron: stadsrchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarinusmmer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 4-1-1918 Hypotheek stelling - ten behoeve van de Dordrechtsche Onderlinge Crediet vereeniging te Dordrecht en
ten lasten van Hermanus Johannes Vos te Rotterdam tot een bedrag van f 3000
2 8-1-1918 Acte van Scheiding - van den gemeenschappelijken boedel van Philippus Christiaan van Hoften te Dordrecht en wijlen zijne echtgenoote Abigael Maria de Vries en der nalatenschap van laatstgenoemde
1) Philippus Christiaan van Hoften
2) Pieter Meijers te Dordrecht voor zich zelf en als gemachtigde van zijn vader Jasper Meijers
3) Philippus Christiaan Meijers te Dordrecht
4) Gerrit Jan Rens te Heusden als gemachtigde van Anthonie Meijers te Magelang Nederlandsch Indie
5) Walraven Meijers te Dordrecht
6) Lucien Willem Meijers te Dordrecht
7) Clasina Christina Maria Meijers van Hoften te Dordrecht
8) Walraven van Hoften
9) genoemde Cornelis Seijffert te Dordrecht als in gemenschap gehuwd met Johanna helena van Hoften en als toezienden voogd over den minderjarige Marinus Meijers onder voogdij van zijn vader gemelden Jasper Meijers
in tegenwoordigheid van Meester Jan Franciscus Cornelis Meijer kantonrechter te Dordrecht
3 12-1-1918 Testament - Philippus Christiaan van Hoften te Dordrecht
4 22-1-1918 - Radiatie Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
5 22-1-1918 - Radiatie Bartholomeus Kuipers te Dordrecht als gemachtigde van Johannes Cornelis Hageman te Dordrecht als liquidateur van de zaken der Vennootschap Hageman en Zoon, gevestigd geweest te Dordrecht
6 23-101918 Procesverbaal openbare veiling - Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht, als gemachtigde van Philippus Christiaan van Hoften aldaar
Een huis en Erf te Dordrecht aan den Sint Jorisweg nr 3 Kadsaster Sectie C no. 937
Provisioneele kooper: Jacobus Petrus van Waalwijk van Doorn te Dordrecht voor f 8020
7 25-1-1918 - Radiatie Bartholomeus Kuipers te Dordrecht als gemachtigde van
1) de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Scheepshypotheekbank te Rotterdan en
2) van Johannes Cornelis Hageman te Dordrecht als liquidateur van de zaken der Vennootschap Hageman en Zoon, gevestigd geweest te Dordrecht
8 30-1-1918 - huwelijks Consent Jaantje Stoffels te Dordrecht echtgenoote van Martinus van der Schulp
9 30-1-1918 Procesverbaal openbare afslag - Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht, als gemachtigde van Philippus Christiaan van Hoften te Dordrecht
Een huis en Erf te Dordrecht aan den Sint Jorisweg nr 3 Kadasster Sectie C no. 937
Verkocht aan Willem van Randwijk aldaar voor f 8320
10 31-1-1918 - Boomverkooping Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van Adriana Cornelia Crena de Iongh aldaar
11 1-2-1918 - Radiatie Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
12 1-2-1918 Acte van Depot - Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht
Eene onderhandsche volmacht van dato 28 Januari 1918, door Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
13 6-2-1918 Boedelbeschrijving - Wilemina Maria Crollius te Dordrecht en Johannes Cornelis Crollius te Utrecht
14 7-2-1918 - Radiatie Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht
als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar
15 7-2-1918 Boedelscheiding - Jenneke Jacoba Morks te Dordrecht 1) als moeder voogdes over Johannes Cornelis en Cornelis Willem Jacob van Kamen 2) als gemachtigde van Lijdia van Wel weduwe van Gerardus van Kamen te Dordrecht
Gerardus Hoskorn van Kamen te Dordrecht
Johannes Eduard van Deventer en Anna Lydia van Wel echtelieden te Rotterdam
Anthonie Ek Anthonie Johanneszoon en Johannes van Wel beiden te Dordrecht als Executeurs testamentair
in tegenwoordigheid van Hendrik van Wel te Ginneken toeziende voogd en Meester Jan Franciscus Cornelis Meijer te Dordrecht, kantonrechter
16 15-2-1918 Transport - Verkooper Johannes Cornelis Schotel te Voorburg
Koopster Johanna Houkjen Blussé weduwe van Maurtis Lodewijk Christiaan Staring te Dordrecht
Een Heerenhuis en erf met tuin en loods alsmede gang te Dordrecht aan de Adriaan van Bleijenburgstraat nr 24 Kadaster Sectie D no. 4215 Koopprijs f 10250;
17 19-2-1919 - Radiatie Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht
als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester Julius Dominicus Schultz van Haegen aldaar
18 2-3-1918 Transport - Verkoopster Casparijna Brunner te Dordrecht
Koopers Gebroeders Mees Visser en Pleun Visser Pleunszonen te Papendrecht
Een Bouwakker met de halve steeg daar nevens groot 46 aren 30 c.a. gelegen op het Oosteinde van de gemeente Papendrecht in den Papendrechtschen polder Kadaster Sectie C no. 1482 koopprijs f 1400
19 4-3-1918 Testament - Elisabeth Giltay weduwe Martinus Cornelis Lebret te Dordrecht
20 7-3-1918 - Schudlbekentenis Anthonie Meijers te Dordrecht als vader van zijn minderjarigen zoon Roelof Meijers ten behoeve van den Minister van Kolonien te s Gravenhage als vertegenwoordigende Nederlandsch Indie
21 11-3-1918 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht,
ten laste van Sjouke Brouwer alhier groot in hoofdsom f 2000
22 11-3-1918 - Radiatie Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
23 14-3-1918 - Huwelijks toestemming Annetje Saarloos te Dordrecht gehuwd met Nicolaas van Dijl
24 18-3-1918 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Spaarbank opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeene gevestigd te Dordrecht
25 19-3-1918 - vergeleken afschrift van een onderhandsche volmacht door Jan Quast Junior te Ternate (Nederlandsch Indie) dd 11 November 1916
26 21-3-1918 testament - Adriana Cornelia de Haas echtgenoote van Arie Meiboom te Dordrecht
27 21-3-1918 Scheiding - Hendrik Kranendonk, en de echtelieden Cornelis Kranendonk en Adriana Heijblom allen te Dordrecht
28 26-3-1918 testament - Hendrik Kranendonk te Dordrecht
29 27-3-1918 testament - Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht gescheiden echtgenoote van Jan Landheer Senior
30 2-4-1918 Obligatie met verband grootboek - Schudleischer Abraham Verkerk
Schuldenaar Hendrik van der Feest, beiden te s Gravendeel
Johannes Adrianus Kelman Pieter Adrianuszoon te Dordrecht, als Bewindvoerder
31 6-4-1918 Voogdbenoeming - Maria Doterem te Dordrecht weduwe van Willem Hendrik Schotel
32 6-4-1918 Schuldbekentenis met hypotheek - ten behoeve van Govert van de Weg te Dordrecht ten laste van Jan in 't Veld Adrianuszoon te Dubbeldam, hoofdsom f 800 rente 4 1/2%
33 17-4-1918 Procvesverbaal van Veiling - Verkoper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht, als gemachtigde van 1) Willemina Maria Mollins te Dordrecht, 2) Hendrik van Heusden aldaar
1) Een huis en erf met tuin te Dordrecht aan den Singel no 227 Kadaster sectie D 2954 ingezet op f 9750 door Gijsbertus de Haan te Dordrecht
2) Een huis en erf aan de Bloemstraat no. 7 te Dordrecht Kadaster sectie K no. 2247 Ingezet door Johannes van Namen te Zwijndrecht voor f 2120.
34 18-4-1918 testament - Elisabeth van der Esch, te Dordrecht weduwe van Harmen van Empel
35 20-4-1918 - Roiement Willem Hendrik van Bilderbeek te Dordrecht
36 23-4-1918 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkem te Dordrecht als gemachtigde van
1) Margaretha van Schaardenburg te Utrecht weduwe van Aritius Sijbrandus Talma voor zich zelf en als voogdes over Jan en Dirk Talma
2) Aleida Talma te Utrecht,
3) Wilhelmina Talma te Utrecht,
4) Cornelis Johannes van Schaardenburg te Rotterdam, als gemachtigde van a) Elisabeth Maria Talma gehuwd met Johannes Carel Hendrik Heldring te Amsterdam, b) Johanna Talma gehuwd met Elie Francois Rene de Lanoy te Chicago
37 23-4-1918 - Radiatie Govert van de Weg en Magdalena Wilhelmina van de Weg beiden te Dordrecht
38 23-4-1918 - Radiatie Adrianus Arie Visser te Dordrecht
39 24-4-1918 Procesverbaal van afslag - Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht in zoodanige kwaliteit als omschreven is in het procesverbaal van Veiling der na te melden perceelen de dato 17 April 1918
1e perceel Een huis en erf met tuin te Dordrecht aan den Singel no 227 Kadaster sectie D 2954 verkocht aan Adriana van den Heuvel weduwe Gerrit Kamsteeg te Bolnes gemeente Ridderkerk f 10200
2e perceel Een huis en erf aan de Bloemstraat no. 7 te Dordrecht Kadaster sectie K no. 2247 verkocht aan Johannes van Namen te Zwijndrecht f 2120
40 25-4-1918 Obligatie met hypotheek - De Dordrechtsche Hypotheekbank, schuldeischeres
Willemina Marinus Degens te Dordrecht, schuldenaar, Hoofdsom f 1000
41 1-5-1918 transport - Verkooper Johanna Hinrich Döbken te Dordrecht
Kooper Willem Monfrooy aldaar
Een Heerenhuis en erf met tuin te Dordrecht aan de Cornelis van Beverenstraat nr. 25 Kadaster Sectie D no. 4064 Koopsom f 12.000
42 1-5-1918 transport - Verkooper Antonie van Driel te Dordrecht als gemachtigde van Adriana du Vijn weduwe van Pieter van Driel te Oosterbeek
Kooper Machiel Cornelis Monfrooy te Dordrecht
Een Heerenhuis en erf met tuin te Dordrecht aan de Toulonsche laan no. 11 kadaster sectie k no. 2463 Koopprijs f 13000
43 1-5-1918 - Radiatie De Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht
44 1-5-1918 - Radiatie en ontslag Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht
als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
45 3-5-1918 trasnport - verkooper Krijn Hendrik Hijbeek te Dordrecht
Kooper Hendrik Verhoeven Wijnand Pieterszoon aldaar
Een huis en erf aan de Paul Krugerstraat no. 51 te Dordrecht kadaster Sectie K no. 1989 Koopsom f 2700
46 3-5-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik Verhoeven Wijnand Pieterszoon te Dordrecht Hoofdsom f 1700 - 5%
47 3-5-1918 - gedeeltelijke radiatie Govert van de Weg en Magdalena Wilhelmina van de Weg beiden te Dordrecht
48 8-5-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Albert de Koe te Rotterdam
Schuldenaar Nicolaas van Dijl te Dordrecht Hoofdsom f 880
49 8-5-1918 Scheiding - der Nalatenschap van Abraham Cornelis Crollius
Willemina Maria Crollius te Dordrecht
Johannes Cornelis Crollius te Dordrecht
50 14-5-1918 Transport - Verkooper Barend van Epenhuijsen te Dordrecht
Kooper Adam van Heusden aldaar
Een Huis en Erf met Tuintje te Dordrecht aan den Singel (vroeger Albert Cuijpsingel) no. 247 Kadaster sectie D no. 4387 Kopprijs f 7500
51 14-5-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Adam van Heusden te Dordrecht, Hoofdsom f 5600
52 16-5-1918 - Radiatie Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken gevestigd te Dordrecht
53 21-5-1918 Acte van Teruggaaf - van het olographische Testament van Willem Hendrik van Bilderbeek gedeponeerd bij acte 22 Mei 1916 voor notaris Harshagen verleden
54 21-5-1918 Acte van Depot - vn het olographische Testament van Willem Hendrik van Bilderbeek
55 24-5-1918 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van a) Hendrik van Heusden en Catharina Ponsen echtelieden te Dordrecht
56 29-5-1918 - huwelijks consent Wilhelmina Kol weduwe van Joannes Theodorus Pliës te Dordrecht
57 1-6-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse deDordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Johannes van Namen te Zwijndrecht Hoofdsom f 1400, 5%
58 1-6-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik van Heusden te Dordrecht Hoofdsom f 1700 5%
59 1-6-1918 - Radiatie Jacobus Johannes Dalmeijer te Dordrecht
60 5-6-1918 testament - Johanna Annette Kersten te Amsterdam echtegenoote van Doctor Johannes Jacobus Haver Droeze
61 9-6-1918 testament - Jacobus Ridderhoff te Dordrecht
62 14-6-1918 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Neeltje Elisabeth Boogaerdt weduwe van Corenlis Bremekamp te Dordrecht
63 17-6-1918 Boedelbeschrijving - Adriana van Hemert te Dordrecht
Willem Jan van Hemert aldaar voor zich als gemachtigde van Sophia Adriana van Hemert en Willemina Allegonda van Hemert beiden te Dordrecht
Jacobus Bosman te Dordrecht als uitvoerder der uiterste wilsbeschikingen van Jacobus Ridderhoff
Frederik Kemp te Dordrecht, schatter
64 19-6-1918 testament - Bernardus Pols te Dordrecht
65 19-6-1918 testament - Anna Gesina Kamp echtgenoote van Bernardus Pols te Dordrecht
66 24-6-1918 testament - Helena Johanna de Reus de Dordrecht
67 2-7-1918 testament - Casparijna Brunner te Dordrecht
68 4-7-1918 testament - Gerardus Johannes Guddee te Dordrecht
69 7-7-1918 testament - Maria Petronella Coenraads echtgenoote van Gerardus Johannes Guddee
70 8-7-1918 testament - Everdina Johanna Schipper te Dordrecht
71 2-8-1918 - Rente procuratie grootboek Johanna Adriana Cornelia Lamaison van Heenvliet echtgenoot van en bijgestaan door Willem Hendrik van Bilderbeek en deze voor zooveel noodig mede voor zich zelf
72 15-8-1918 Transport - Verkooper Arie van der Sijde Goriszoon te Dordrecht
Kooper Jan Frederik Brantenaar aldaar
Een huis met erf en loods te Dordrecht aan de Rozedwarsstraat no. 4 Kadaster K1294 Koopprijs f 3000
73 15-8-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Jacobus Dekkers te Dordrecht
Schuldenaar Jan Frederik Brantenaar aldaar groot f 2000
74 15-8-1918 testament - Leendert Riethof te Dordrecht
75 15-8-1918 testament - Helena Kriens te Dordrecht echtgenoote van Leendert Riethof
76 9-9-1918 testament - Jacobus Dekkers te Dordrecht weduwnaar van Janna van den Bergen
77 14-9-1918 Transport - Verkooper Aart Hendrikus Advocaat en Cornelia Johanna Advocaat beiden te Dordrecht
Kooper Jan Willem van Herwijnen aldaar
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Groote Spuistraat no. 15 Kadaster sectie E463
78 14-9-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Adrianus Jacobus Lebret te Dordrecht
Schuldenaar Jan Willem van Herwijnen aldaar, f 4500
79 20-9-1918 testament - Hendrika Fietelaar te Dordrecht geboren aldaar 9 Juli 1857
80 20-9-1918 testament - Marinus Schot te Dordrecht geboren te s Gravendeel 15 Febr 1863
81 20-9-1918 testament - Johanna Elisabeth van der Feest echtgenoote van Marinus Schot te Dordrecht geboren te s Gravendeel 11 october 1866
82 21-9-1918 testament - IJbeltje Keller te Amsterdam, geboren te Leeuwarden 14 November 1869
83 21-9-1918 - Volmacht Jacomijntje van Doveren te Dubbeldam weduwe van Jacob van Valen in originali en in blanco
84 2-10-1918 - Radiatie Eduard Carel Willem Hoijer te Dordrecht eener lid der firma Hoijer en Zoon
85 2-10-1918 Crediet hyptoheek - ten behoeve van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam
ten laste van de Naamlooze Vennootschap tot Expoitatie van Siroopfabrieken voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooij en Co te Dordrecht f 60.000
86 5-01-1918 Algemeene Volmacht - Elisabeth Giltay weduwe van Martinus Cornelis Lebret te Dordrecht
87 9-10-1918 - Radiatie Herbert Jan Schaap te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap Brouwerij d'Oranjeboom te Rotterdam
88 18-10-1918 Procesverbaal van Openbare verkooping bij veiling en afslag - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Jacomijntje van Doverren te Dubbeldam weduwe van jacob van Valen; Willem Vernes te Zwijndrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Geertruida van Valen, en anderen
provisioneele kooper: Adrianus Booij Gerritszoon te Dubbelda, Koopsom f 1800 bij inzet
Het recht van Erfpacht aan een Dijkerf gelegen onder Dubbeldam aan den Oudendijk met den eigendom van het daarop staande gebouw thans ingericht voor twee woningen en van een houten schuur geteekend 23, 25 en 25 kadaster A no. 1389, 1515, 1516 en 1517. Samen groot 6 are 32 c.a.
89 21-01-1918 Acte van Transport - Verkooper Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooper Willem van Korten te Hendrik Ido Ambacht
Een tuinmanswoning met het daarbij gelegen tuinland aan den Ambachtschen steeg onder de gemeente Hendrik Ido Ambacht Kadaster sectie E 2264, 75 en 76 groot 1 hectare 99 are 98 c.a. Koopsom f 8500
90 24-10-1918 Boedelbeschrijving - Jacob Maarten van den Hheuvel te Dordrecht a) uit hoofde der gemeenschap van goederen waarin hij met wijlen Barendina Klasina Ponsen is gehuwd geweest, b) verdere kwaliteiten
Cornelis Adrianus van den Heuvel te Dordrecht
Cornelis Pieter Waalboer te Dordrecht voor zich en in kwaliteit als gemachtigde van Johannes Anne van den Heuvel te Dordrecht en anderen
Gemelde Cornelis Adrianus van den Heuvel als toezienden voogd van Leendert Adrianus van den Heuvel
Schatter Frederik Kemp te Dordrecht
91 25-10-1918 Procesverbaal van Openbare verkooping bij afslag - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht in zoodanige kwaliteit als omschreven in het Procesverbaal van veiling en inzet van dato 18-10-1918 verleden.
Het recht van Erfpacht aan een Dijkerf gelegen onder Dubbeldam aan den Oudendijk met den eigendom van het daarop staande gebouw thans ingericht voor twee woningen en van een houten schuur geteekend 23, 25 en 25 kadaster A no. 1389, 1515, 1516 en 1517. Samen groot 6 are 32 c.a.
Definietieve kooper: Gerrit van Gemert te Dubbeldam voor f 2300
92 29-10-1918 - Radiatie de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
93 1-11-1918 Transport - Verkooper Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooper Gerrit van Brakel Junior te Dordrecht
Een Heerenhuis en erf met tuin te Dordrecht aan den Singel no. 232 Kadaster Sectie D 4035 groot 1 are 86 c.a. Kopprijs f 11500
94 4-11-1918 - Radiatie De Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en osmtreken te Dordrecht
95 4-11-1918 Transport - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Wijnand du Vijn te Bergen op Zoom
Kooper Zacharias van Dijk te Dordrecht
Een Huis en erf te Dordrecht aan de Vest no. 124 Kadaster sectie H 2779 Koopprijs f 2400
96 9-11-1918 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
ten laste van Zacharias van Dijk te Dordrecht Hoofdsom f 1200
97 14-11-1918 Acte van Scheding en voorafgaande boedelscheiding - der nalatenschap van Philippus Christiaan van Hoften
Corenelia Maria van Hoften te Dordrecht
Pieter Meijers te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van 1) Jasper Meijers te Dordrecht als vader en voogd over Marinus Meijers, 2) Lucien Willem Meijers te Rotterdam
Philippus Christiaan Meijers te Dordrecht
Gerrit Jan Rens te Heusden als gemachtigde van Anthonie Meijers te magelang
Walraven Meijers te Dordrecht
Clasina Christina Maria van Hoften te Dordrecht
Walraven van Hoften te Dordrecht
Cornelis Jan Seijffert te Dordrecht als in gemeenschap gehuwd met Johanna Helena van Hoften en als toezienden voogd over Marinus Meijers
In tegenwoordigheid van Mr Jan Franciscus Cornelis Meijers Kantonrechter te Dordrecht
98 15-11-1918 - gedeeltelijke radiatie 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te s Gravenhage
99 22-11-1918 - radiatie Jacob Constantijn Julius Willem Fricke te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Jacoba Johanna van der Linden
100 22-11-1918 Transport - Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Wijnand du Vijn te Bergen op Zoom, verkooper
Kooper Johanners Adrianus Bax te Dordrecht
Een huis en erf te Dordrecht aan de Vest no. 120 Kadaster sectie H 2781 groot 38 c.a.
101 22-11-1918 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Johanners Adrianus Bax te Dordrecht
met hypotheekstelling door Jacob Constantijn Julius Willem Fricke te Dordrecht Hoofdsom f 2400 5,25%
102 27-11-1918 Procesverbaal van opening en overhandeiging door den Kantonrechter - van den olographischen uitersten wil van den heer Willem Hendrik van Bilderbeek de dato 18 mei 1918 onder mijne minuten gedeponeerd 21 mei 1918
103 27-11-1918 - gedeeltelijk radiatie door de s Gravenhaagsche hypotheekbank voor Nederland te s Gravenhage betreffende perceel Dordrecht sectie H no. 2781
104 11-12-1918 Procesverbaal van openbare verkoping en veiling - Verkoopers:
I Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van a) Johannes Pieter Hoebee en Dirk Hoebee beiden te Dordrecht, b) Jacob Maarten van den Heuvel weduwe van Barendina Klasina Ponsen
II Cornrlis Pieter Waalboer te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van Johannes Annie van den Heuvel te Dordrecht, Willem Jacob van den Heuvel te Dordecht; Klasina Jannigje van den Heuvel echtgenoote van Johannes Marinus de Lange te Den Helder, Willemina Cornelia van den Heuvel gehuwd met Roelof Mulder te Dordrecht, Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht, Pieternella Geertruida van den Heuvel te Dordrecht, Anna Jacoba van den Heuvel te Dordrecht
III genoemden van Werkum als gemachtigde van Johannes Pieter Hoebee vornoemd
Perceel I Een heerenhuis met tuin en loods te Dordrecht Singel 45 C2174 ingezet op f 7540
Perceel II een huis en erf met tuin en loods aldaar aan den Dubbeldamschenweg no 99 K3548 ignezet f 5250
Perceel III een huis en erf met plaats aldaar aan de Wijngaardstraat 36 G1908 ingezet f 680
105 12-12-1918 Procesverbaal van vergadering van aandeelhouders - ten verzoeke van Willem Monfrooij te Dordrecht als Directeur der Naamlooze Venootschap tot Expoitatie van Siroopfabrieken voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooij en Co te Dordrecht
106 13-12-1918 testament - Hendrik van Wijngaarden Teuniszoon te Papendrecht geb te Papendrecht 3 Sept 1868
107 18-12-1918 Procesverbaal van openabren afslag - Verkoopers:
I Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht en anderen
Perceel I verkocht aan de Naamlooze Venootschap Algemene Petroleum Maatschappij Sirius te Amsterdam f 7710
Perceel II aan dezelfde f 5500
Perceel III aan Petrus Anthonius Blom te Dordrecht voor f 780
108 20-12-1918 testament - Doctor Johannes Jacobus Haver Droeze te Amsterdam geb. Vlaardingen 30 mei 1871
109 20-12-1918 testament - Johanna Annette Kersten, te Amsterdam echtgenoote van Doctor Johannes Jacobus Haver Droeze, geb. Haarlem 30 Mei 1871
110 24-12-1918 testament - Maria Elisabeth Ruijtenberg weduwe van Cornelis Sprenger de Roover te Dordrecht geb. te Geertruidenberg den 3 jan 1842
111 27-12-1918 openbare boomverkooping - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als mondeling gemachtigde van Adriana Cornelia Crena de Iongh te Dordrecht weduwe van Meester Adolph Blusse van Oud Alblas opbrengst f 951,-


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1919

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarinsummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 9-1-1919 Procesverbaal openbare provisioneele verkooping - Verkooper: Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Johannes Pieter Hoebee en Dirk Hoebee beiden te Dordrecht
2 11-1-1919 Boedelbeschrijving - van den gemeenschappelijken boedel van wijlen de Echtelieden Teunis Bonefaas en Saartje Krispijn en hunnen nalatenschappen 1) Johannes Bonefaas te Dordrecht a) voor zich b) als zich sterkmakende en in staande voor Petronella Bonefaas en C) als gemachtigde van 1) Pieter Bonefaas te Rotterdam en anderen
3 14-1-1919 Procesverbaal van overhandiging door den Kantonrechter - van eenen onderhandschen uitersten wil van Teunis Bonefaas te Dordrecht de dato 1 Augustus 1916 geregistreerd te Dordrecht den 15 januari 1919
4 16-1-1919 Hypothecaire obligatie - Wessel Willem Meijnen en Jacob Sterk van de Weg vertegenwoordigende de Gereformeerde kerk te Dordrecht, beiden te Dordrecht en Meester Johannes Jonker Pieter Hendrikszoon te Dordrecht, Trustee
5 16-1-1919 Procesverbaal van afslag - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht in kwaliteit als in het procesverbaal van Veiling de dato 9 Januari 1919 omschreven
Koopers: Adriaan Wulfse te s Gravenhage en Jan van der Linden te Zwijndrecht
6 17-1-1919 Transport - Verkooper Arie Groeneveld te Dordrecht
Kooper Cornelis Adrianus van der Straaten aldaar
7 17-1-1919 obligatie met hypotheek - Schudleischer de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Cornelis Adrianus van der Straaten te Dordrecht
8 21-1-1919 Testament - Maria Helena van Opstal, weduwe van Pieter Kuiters te Dordrecht geboren te Gorinchem 10 October 1868
9 24-1-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Spaarbank opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeene te Dordrecht
10 30-1-1919 Acte van Scheiding - van den gemeenschappelijken boedel van Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht en wijlen Barendina Klasina Ponsen en dezer nalatenschap
1) Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht, 1 uit hoofde der gemeenschap, 2 als erfgenaam van het beschikbaar gedeelte, 3 als vader voogd over leendert Adrianus van den Heuvel
2) Cornelis Adrianus van den Heuvel te Dordrecht, en anderen
11 31-1-1919 - Radiatie Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht als gemachtigde van Wilhelmina Diderica de Raadt weduwe van Meester Julius Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht
12 4-2-1919 - Procuratie grootboek Nat schuld voorschrijving Ruurd Torenbeek, Christiaan Leonard van den Broek en Arie Mom, allen te Dordrecht, als Regenten van de Bewaarschool der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Dordrecht
13 4-2-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Spaarbank opgericht door het Department Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeene te Dordrecht
14 6-2-1919 Trasnport met hypotheek - Verkooper Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht
Kooper Pieter Corenlis van de Graaf aldaar
met hypotheek voor onbetaalde kooppeningen
15 6-2-1919 Testament - Sija de Borst echtgenoote van Jan Hendrik van Trooijen te Dordrecht geboren aldaar 3 December 1843
16 13-2-1919 - Extract Collationé van een algemeene volmacht door Charles Marinus van Zijll de Jong te Soerebaija op Cornelis Gerardus Bakker te Amsterdam
17 14-2-1919 acte van wijziging - Willem Momfrooij te Dordrecht als gewezen Directeur der te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Siroopfabriek voorheen de Dordtsche Siroopfabriek W. Monfrooy & Co
18 17-2-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Willem Gerard Loeff en Elisabeth Wilhelmina Gerarda Bossers, echtelieden te s Gravenhage
19 19-2-1919 procesverbaal van openbare verkooping bij opveiling - Verkooper
1) Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Sara Bonefaas te Dordrecht en anderen
2) Dirk van den Engh te Dordrecht als gemachtigde van Dirk Johannes Breedveld te Detroit (Noord-Amerika) en anderen
3) Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Wijnand du Vijn te Bergen op Zoom en anderen
4) Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Johannes Pieter en Dirk Hoebee
20 22-2-1919 testament - Jacob Maartern van den Heuvel te Dordrecht, geboren te Werkendam 5 April 1850
21 26-2-1919 Transport - Verkooper Jacobus van Welsenes te Dordrecht
Kooper Cornelis Boender te Rotterdam
22 26-2-1919 procesverbaal van openbare verkooping bij afslag - Bonefaas en anderen en Dirk van den Engh te Dordrecht als gemachtigde van Dirk Johannes Breedveld te Detroit (Noord-Amerika) en beiden lasthebbers in zoodanige kwaliteit als omschreven in het procesverbaal van Veiling van dato 19 Febr 1919
23 27-2-1919 Acte van Boedelbeschrijving - van de Nalatenschap van Jacoba Johanna Berck weduwe van Cornelis Wilhelmus Beelenkamp te Dordrecht
ten verzoeke van 1) Wilhelmina Petronella Maria Beelenkamp te Dordrecht en anderen
24 3-3-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Martinus Johannes Hendrik ter Linden te s Gravenhage
25 10-3-1919 Transport - Verkoper Arie Gores te Dubbeldam als gemachtigde van Wilhelm Gores te Dordrecht
Kooper de Gemeente Dordrecht
26 12-3-1919 Volmacht - Willem Reinhard Adolph Carel Graaf van Rechteren Limpurg en Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den Santheuvel van Hoogeveen beiden te Velp
27 18-3-1919 Algemeene Volmacht - Gerben Wieben Gorter te Wieringen op zijne echtgenoote Johanna Elisabeth Beens
28 21-3-1919 Transport obligatie met hypotheek - Verkooper Jacobus Dekkers te Dordrecht
Kooper Christiaan Cornelis Arbouw aldaar
Voor verkooper te lezen Schuldeischer en voor kooper: Schuldenaar
29 21-3-1919 Transport - Verkooper Adrianus Wilhelmus van Aardenne te Dordrecht
Kooper Aart te Veldhuis te Dordrecht
30 21-3-1919 Copie Collationée - van eene volmacht door Albert Henri Habraken te Manggar, op Carel Ludwig Hendrik Horstmann te Dordrecht
31 22-3-1919 Huwelijksvoorwaarden - Carl Ludwig Hendrik Horstmann te Dordrecht als gemachtigde van Albert Henri Habraken te Manggar, Nederlandsch Oost-Indie en Geertruida Adriana Johanna Helena de Groot te Dordrecht
PS
* A.H. Habraken Goentoer, 16/12 van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
bron: NRC 16-12-1916, editie 1, blad 5
* mevr. G.A.J.H. Habraken-de Groot Rindjani, 24 Mei van Rotterdam naar Java vertrokken
bron: NRC 25-5-1919, editie 0, blad 6
* A. Habraken / mevr. Habraken en 1 kind Insulinde, 8 Maart van Batavia, 1 April van Marseille naar Rotterdam
bron: NRC 3-4-1924, ed. 2, blad 11/14
* A.H. Habraken, echtgen. en k. Patria, 18 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
bron: Vaderland 20-10-1924, editie 2, blad 8/14
32 22-3-1919 testament - Geertruida Adriana Johanna Helena de Groot te Dordrecht geboren aldaar 28 November 1893
33 22-3-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Johannes Pieter Hoebee en Dirk Hoebee beiden te Dordrecht
34 22-3-1919 - Radiatie irk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
35 25-3-1919 Transport - Verkooper Johannes Jozinus Bouman te Dordrecht
Kooper Willem Dooren aldaar
36 26-3-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de s Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te s-Gravenhage
37 28-3-1919 Testament - Philippus Christiaan Meijers te Dordrech geb 22 Juli 1888
38 28-3-1919 Testament - Jacoba Kriens te Dordrecht echtgenoote van Philippus Christiaan Meijers, geb. te Dordrecht 18 Januari 1889
39 1-4-1919 Vennootschap - Dirk Pols en Teunis Huibert Pols beiden te Dordrecht Firma D. Pols en Zoon te Dordrecht
40 10-4-1919 Testament - Neeltje Boef te Dordrecht
41 14-4-1920 Scheiding - Johannes Pieter Hoebee en Dirk Hoebee, beiden te Dordrecht
42 14-4-1920 transport - Hermanus van Loon Huigszoon en Pieter van Loon beiden te Dordrecht, Verkoopers en
Henri Vriesendorp te Dordrecht, Kooper
43 16-4-1919 transport - Verkooper Pieter Schellingerhout te Zwijndrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Koopers Adrianus Johannes van Haaften te s Gravenhage en Jan Leendert van Haaften en Marius Pieter van Haaften beiden te Dordrecht
44 19-4-1919 transport met hypotheek - Verkoopster Maria Carolina Jüng weduwe van Martinus Dorus Slijper te Dordrecht
kooper Pieter Willem van Holten, beiden te Dordrecht
45 23-4-1919 Procesverbaal van Veiling - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van 1) Nicolaas van Dijl te Dordrecht 2) Franciscus Visser te s Gravenhage en 3) Catahrina de Meer te Dordrecht
46 28-4-1919 Testament - Johanna Wilhelmina Breedveld te Dordrecht
47 28-4-1919 Testament - Wilhelmina Johanna Breedveld te Dordrecht
48 28-4-1919 Boedelbeschrijving - Louise Verbrugge te Dordrecht weduwe van Willem van Dijk als uitvoerster der uiterste wilsbeschikkingen van haar genoemde echtgenoot a) als erfgename voor het beschikbaar of 1/4 gedeelte zijner Nalatenschap
Hendrik van der Linden te Dordrecht en anderen
49 29-4-1919 Boedelbeschrijving - 1 Martinus van der Schulp te Dordrecht als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van Maria van der Schulp
2 Maria van der Schulp te s Gravenhage en anderen
50 30-4-1919 procesverbaal van afslag - Verkooper Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de zelfde personen genoemd in het procesverbaal van Veiling van dato 23 April 1919
51 2-5-1919 - Roiement Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Johan Mari Pieter de Joncheere te Dordrecht
52 6-5-1919 Huwelijks Voorwaarden - Johannes Christiaan van der Elst en Clasina Christina Maria van Hoften beiden te Dordrecht
53 6-5-1919 testament - Johannes Christiaan van der Elst te Dordrecht
54 6-5-1919 testament - Clasina Christina Maria van Hoften te Dordrecht
55 12-5-1919 Transport - Verkooper Franciscus Johannes Dirks te Dordrecht
Kooper Gerhardus Londonck aldaar
56 14-5-1919 - vergeleken afschrift van eene onderhandsche Volmacht de dato 3 Maart 1919 geteekend door P. van der Zwaal geb. Bonefaas en haar echtgenoot C. van der Zwaal te San Francisco
57 19-5-1919 Boedelbeschrijving - der nalatenschap van Johanna Elizabeth Visscher van Aalst overleden te Dordrecht 26 November 1918
Gerard Cornelis Visser te s Gravenhage als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen en anderen
58 21-5-1919 testament - Anna Catharina Visscher van Aalst te Dordrecht
59 21-5-1919 - vergeleken afschrift van eene onderhandsche Volmacht de dato 3 Maart 1919 geteekend door P. van der Zwaal geb. Bonefaas en haar echtgenoot C. van der Zwaal te San Francisco
60 24-5-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van
I de Naamlooze Vennootschap Dordtsche bank gevestigd te Rotterdam
II Albert de Koe te Rotterdam
61 24-5-1919 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Johannes Pieter van Aardenne te Dordrecht
Schuldenaren Gerhard Heinrich Heidenreich en Hendrikus Heidenreich, beiden aldaar
62 27-5-1919 Transport - Verkooper Johannes Pieter van Aardenne te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van 1) Willemina Ida Teuna Hogerzeil weduwe van Gijsbert van Aardenne te Maarn, en anderen
Kooper Jacob Pieter Spierenburg te Rotterdam
63 28-5-1919 - Radiatie Everdina de Jongh en Gijsbertha Everdina de Jongh beiden te Dordrecht
64 28-5-1919 Procesverbaal van Veiling - Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van Louisa Verbrugge te Dordrecht weduwe van Willem van Dijk, en anderen
Inzetters: Hendrikus Cornelis Petrus Antonius Schepens te Dordrecht , en anderen
65 4-6-1919 Procesverbaal van difinitieve verkoop - Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht, in kwaliteit als omschreven is in het procesverbaal van Veiling van dato 28 mei 1919
Koopers: 1) Leendert Slager Christoffelszoon te Dordrecht en 2) en anderen
66 5-6-1919 Acte van Command - Cornelis Jan Seijffert te Dordrecht
67 6-6-1919 Transport - Verkoopster Casparijne Brunner te Dordrecht
Kooper Cornelis Engelbertus Adrianus Maria Bierens aldaar
68 7-6-1919 testament - Elizabeth Maria Vriesendorp weduwe van Andries Cornelis van der Elst te s Gravenhage
69 12-6-1919 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht a) als in gemeenschap van winst en verlies gehuwd met Gerarda Adriana Johanna Schultz van Haegen b) als provisioneele bewindvoerder over zijne gemelde echtgenoote
70 12-6-1919 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht a) als in gemeenschap van winst en verlies gehuwd met Gerarda Adriana Johanna Schultz van Haegen b) als provisioneele bewindvoerder over zijne gemelde echtgenoote
71 14-6-1919 Testament - Willemina Maria Crollius te Utrecht
72 23-6-1919 Testament - Cornelia Maria van Hoften te Dordrecht
73 24-6-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Bastiaan van Buul te Dordrecht
Schuldenaar Leendert Slager Christoffelszoon aldaar
74 26-6-1919 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
75 26-6-1919 hypotheekstelling - ten laste van Dirk Joris van der Kalk te Dordrecht, ten behoeve van Johannes Hendrik Lebret Junior aldaar voor zijne firma Van der Elst en Lebret
76 27-6-1919 - gedeeltelijke Radiatie de Spaarbank opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeene te Dordrecht
77 1-7-1919 Testament - Maria Anna Juliana Wuvel weduwe van Pieter Johannes Cocural te Dordrecht
78 2-7-1919 Testament - Hendrik Verhoeven te Dordrecht
79 2-7-1919 Testament - Arendje Berk te Dordrecht echtgenoote van Hendrik Verhoeven
80 3-8-1919 Testament - Leendert Johannes den Bezemer te Dordrecht
81 3-8-1919 Testament - Klara van Dongen te Dordrecht echtgenoote van Leendert Johannes den Bezemer
82 4-7-1919 Boedelbeschrijving - 1) Maria Catharina Olivier te Dordrecht 1) voor zich zelf, b) als zich sterkmakende en instaande voor haar broeder Nicolaas Johannes Olivier te New York, c) als lasthebster van dr Diederik Marcus Kooij te Utrecht
2) Agathes Willem Olivier te Delft a) voor zich zelf, b) als lasthebber enz
83 5-7-1919 Boedelbeschrijving - 1) Henri Vriesendorp te Dordrecht a) als in gemeenschap van winst en verlies gehuwd met Gerarda Adriana Johanna Schultz van Haegen b) als provisioneele bewindvoerder over zijne gemelde echtgenoote, c) als vader en bewindvoerder over zijne drie nog minderjarige kinderen, d) als gemachtigde van Karel Johannes Johannes Lotsy en Wilhelmina Diderica Vriesendorp echtelieden te Dordrecht
2) Bernardus Johannes Grobben te Dordrecht als bewindvoerder
84 5-7-1919 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht a) als in gemeenschap van winst en verlies gehuwd met Gerarda Adriana Johanna Schultz van Haegen b) als provisioneele bewindvoerder over zijne gemelde echtgenoote
85 7-7-1919 Testament - Marinus Johan Verweij te Rotterdam
86 7-7-1919 Testament - Hendrika Bax echtgenoote van Marinus Johan Verweij te Rotterdam
87 7-7-1919 - Radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht, als gemachtigde van Adolph Hendrik DICKE te Dordrecht, en mr Willem DICKE te s Gravenhage
88 9-7-1919 Testament - Johannes Frederik Louwman te Dordrecht
89 9-7-1919 Scheiding - Johannes Bonefaas te Dordrecht, Sara Bonefaas te s Gravenhage, Pieter Bonefaas te Rotterdam, Pierre Louis Verbuijs te Rotterdam, Dirk Bonefaas te Maastricht, Magdalena Bonefaas te Zwijndrecht, Johana Maria Bonefaas te Amsterdam
90 11-7-1919 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
91 15-7-1919 Acte van Afgifte Legaat - 1) Martinus van der Schulp te Dordrecht
2) Dirk Cornelia van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van 1) Willem van der Schulp te s Gravenhage en anderen
92 16-7-1919 Testament - Cornelis Adriaanse te Rotterdam
93 16-7-1919 Testament - Geertrui van Dijk echtgenoote van Cornelis Adriaanse te Rotterdam
94 17-7-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Willem Bouwhuijs te Dordrecht
Schuldenaar Matthijs Schepers aldaar
95 21-7-1919 testament - Grietje Schuurmans Stekhoven te Dordrecht weduwe van Willem Nicolaas van Dooren
96 21-7-1919 testament - Huibert van Aken te Dordrecht
97 27-7-1919 testament - Herman Bernard Lambert te Dordrecht
98 29-7-1919 testament - Hendrika Pieternella Slegt te Dordrecht
99 1-8-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Hubertus Cornelis van Asperen te Dordrecht
Schuldenaar Johannes mackenbach te Scheveningen groot f 16.000
100 4-8-1919 Transport - Verkooper Theodorus Riske te Dordrecht
Kooper Hendrik Riske aldaar
101 4-8-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Hendrik Remans te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik Riske aldaar
102 11-8-1919 Transport - Verkooper Barend Möls te Dordrecht
Kooper Klaas Ooms aldaar
103 12-8-1919 - Radiatie Heinrich Theodoor Henke te Dordrecht
104 12-8-1919 testament - Paulus de Snoo te Dordrecht
105 12-8-1919 testament - Maria Jaquet te Dordrecht echtgenoote van Paulus de Snoo
106 13-8-1919 Acte van Scheiding en afgifte - Henri Vriesendorp te Dordrecht
Karel Johannes Julianus Lotsij, aldaar
Bernardus Johannes Grobben aldaar
107 23-8-1919 - Huwelijk Consent Johanna Theresia van Veen, weduwe van Theunis Boslooper te Dordrecht
108 26-8-1919 Acte van Scheiding - Martinus van der Schulp te Dordrecht, Maria van der Schulp te s Gravenhage, Willem van der Schulp aldaar voor zich en als gemachtigde van Johan van der Mark te Oakland in California
109 28-8-1919 - gedeeltelijke radiatie Dirk Cornelis van Werkum te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam
110 5-9-1919 Verhuur en huur - Verhuurster Elisabeth Georgine Margaretha Wilhelmina Reuvers echtgenoote van Jan Theodorus Joosting te Wassenaar
Huurder Jan Jas te Dubbeldam
111 6-9-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Herman Lebret te Dordrecht
Schuldenaar Willem Evert Tupker aldaar
112 8-9-1919 - gedeeltelijke radiatie Marie van Weerden, te Dordrecht als gemachtigde van de Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam
113 23-9-1919 - gedeeltelijke radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
114 26-9-1919 Acte van verkoop en koop - Verkoopers Jan van Aken te Dordrecht, Johanna van Aken aldaar, Jan van Aken te sGravenhage
Koopers Jacob Hartman en Frederik Johannes Hemelaar te Dordrecht
115 26-9-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldenaren Jacob Hartman en Frederik Johannes Hemelaar
Schuldeischeresse Clasina Christina Maria van Hoften echtgenoote van Johannes Christiaan van der Elst, allen te Dordrecht
116 26-9-1919 - radiatie Clasina Christina Maria van Hoften echtgenoote van Johannes Christiaan van der Elst, te Dordrecht
117 27-9-1919 transport - Verkooper: David Johannes Kwak
Koperesse: Johannes Elisabeth Meeusen weduwe van Jorinus de Lege, beiden te Dordrecht
118 30-9-1919 Boedelbeschrijving - der Nalatenschappen van Janneke Martijntje van der Gijp weduwe van Christoffel Meiboom
Jurianus van der Gijp te Dordrecht , Dirk Rackwitsz aldaar en anderen
119 30-9-1919 Testament - Gerrit van der Matten te Apeldoorn
120 30-9-1919 Testament - Cornelia van Raamt echtgenoote van Gerrit van der Matten te Apeldoorn
121 1-10-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse Adriana du Vijn weduwe van Pieter van Driel te Oosterbeek
Schuldenaar Matthijs Schepers te Dordrecht
122 4-10-1919 - radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
123 22-10-1919 - radiatie de Naamlooze Vennootschap Bankassociatie Wertheim en Gomperla(?) 1834 en Crediet Vereeniging 1853 gevestigd te Amsterdam
124 30-10-1919 - gedeeltelijke radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
125 30-10-1919 - radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
126 30-10-1919 - gedeeltelijke radiatie Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
127 31-10-1919 Acte van Transport - Verkooper Pieter van Wingerden Leendertszoon te Zwijndrecht
Kooper Johannes Pieter van Aardenne te Dordrecht, prive en in kwaliteit
128 31-10-1919 Acte van Transport - Verkooper Jan Valk Robertszoon
Kooper Johannes Pieter van Aardenne beiden te Dordrecht
129 1-11-1919 - gedeeltelijke Radiatie Andries van Gastel te Dordrecht
130 1-11-1919 - Radiatie Leendert Boudewijn van der Slikke te Zwijndrecht
131 3-11-1919 - gedeeltelijke Radiatie de Naamlooze Vennootschap Handels en Landbouwbank gevestigd te Dordrecht
132 3-11-1919 Acte van Transport - Verkooper Gijsbertus Krijn Koomans te Dordrecht
Kooper Johannes Pieter van Aardenne aldaar, prive en in kwaliteit
133 4-11-1919 - Radiatie Meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
134 14-11-1919 testament - Casparina Brunner te Dordrecht
135 18-11-1919 afgifte legaat - Gerard Cornelis Visser te sGravenhage als curator testamentair in de nalatenschap van Johanna Elisabeth Visscher van Aalst
136 20-11-1919 Verhuring openbare - Verhuurder Barend van der Heijden als mondeling gemachtigde van Catharinus Jacobus Johannes Verbroek van Nieuw-Beijerland te Dordrecht
137 23-11-1919 testament - Hendrik Arbouw te Dordrecht
138 23-11-1919 testament - Johanna Jansen echtgenoote van Hendrik Arbouw te Dordrecht
139 1-12-1919 Transport - Verkooper Johannes Buijtink
Kooper Adrianus Johannes Spuijman beiden te Dordrecht
140 1-12-1919 Crediet Hypotheek - ten laste van Adrianus Johannes Spuijman te Dordrecht
ten behoeve van de Incassobank te Amsterdam
141 2-12-1919 - Radiatie de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank BOAZ voor Dordrecht en omstreken gevestigd te Dordrecht
142 4-12-1919 Transport - Verkooper Cornelis Droogendijk te Dordrecht
Kooper Willem Alidanus de Meer aldaar
143 4-12-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Pieter Breedveld te s Gravenhage
Schuldenaar Willem Nicolaas de Meer te Dordrecht
144 4-12-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer mr. Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar Gerrit Brand aldaar
145 5-12-1919 Transport - Verkooper Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van Jurianus van der Gijp te Dordrecht en anderen
Kooper Arie Johannes van Buul te Dordrecht
146 5-12-1919 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Arie Johannes van Buul aldaar
147 10-12-1919 Testament - Christina Johanna Feirabend te Amsterdam
148 15-12-1919 Testament - Willem Alidanus de Meer te Dordrecht
149 15-12-1919 Testament - Adriana Breedveld echtgenoote van Willem Alidanus de Meer te Dordrecht
150 31-12-1919 - kwitantie Gerardus Belderbos te Bergen op Zoom
151 31-12-1919 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
ten laste van Wijnand du Vijn te Bergen op Zoom
152 31-12-1919 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van Antonie van Driel te Dordrecht
ten laste van Wijnand du Vijn te Bergen op Zoom


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1920

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 5-1-1920 - Generale Procuratie Grootboek Emilia Petronella van Bergen en Winand Hugo Staring echtelieden te Dordrecht
2 5-1-1920 Acte van Scheiding - Cornelia de Haas te Dordrecht, Cornelis Segaar te Dordrecht en zijne echtgenoote Adriaan de Haas en als gemachtigde van Sophia de Haas te Rotterdam
3 13-1-1920 Testament - Adriana Cornelia de Haas echtgenoote van Arie Meiboom te Dordrecht
4 28-1-1920 testament - Adriana Johanna Barto te Dordrecht
5 28-1-1920 testament - Anthonie Barto te Dordrecht
6 30-1-1920 - Roiement Marinus van Walbeek te Papendrecht en Johannes Lidewijn van Walbeek te Dordrecht voor hunne firma M. van Walbeek te Dordrecht
7 2-2-1920 Transport - Verkooper Carel Jacobus Johannes Pedroja di Tenenti te s Gravenhage
Maria Theodora Kerstel te Dordrecht, kooperesse
8 2-2-1920 Crediet hypotheek stelling - de Naamlooze Vennootschap Nationale Bankvereeniging gevestigd te Utrecht
ten laste van Maria Theodora Kerstel, te Dordrecht handelende onder de firma Gezusters Wanders
9 5-2-1920 - Roiement Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van Geertrui Bosch weduwe van Pieter Jacob van Rije te Dordrecht
10 5-2-1920 - gedeeltelijk Roiement Henri Vriesendorp te Dordrecht
11 5-2-1920 - Roiement Henri Vriesendorp te Dordrecht
12 6-2-1920 testament - Cornelis Brüring te Dordrecht
13 6-2-1920 testament - Dina Johanna Schoentjes te Dordrecht echtgenoote van Cornelis Brüring
14 10-2-1920 testament - Bartholomeus Verhoeven te Dordrecht
15 10-2-1920 testament - Maria Kriens echtgenoote van Bartholomeus Verhoeven te Dordrecht
16 12-2-1920 Transport - Verkooper: Cornelis in 't Veld te Dordrecht
Kooper: Christiaan Pieter Schepers aldaar
17 12-2-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischeres de Dordrechtsche Hypotheek te Dordrecht
Schuldenaar Christiaan Pieter Schepers aldaar
18 20-2-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischer Johannes Cornelis Hageman te Dordrecht
Schuldenaar Johannes Willem Hageman te Dordrecht
19 23-2-1920 Transport met hypotheek - Verkoopster Adriejaantje de Raadt weduwe van Anthonie du Vijn te Dordrecht
Kooper Pieter Phielix aldaar
20 25-2-1920 testament - Margaretha du Fijn weduwe van Pieter Jan de Kaper te Dordrecht
21 26-2-1920 openbare verkoop bij opbod - Verkooper Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Provisioneele kooper Michiel Cornelis de Jong te Zwijndrecht en anderen
22 27-2-1920 transport - Verkooper Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooper Willem Kootstra te Dordrecht
23 2-3-1920 - Radiatie Pieter Anthonij Revers te Dordrecht
24 2-3-1920 obligatie met hypotheek - Schuldenaar Willem Kootstra te Dordrecht
Schuldeischeres Adriana du Vijn weduwe van Pieter van Driel aldaar
25 2-3-1920 testament - Willem Kootstra te Dordrecht
26 2-3-1920 testament - Johanna Maria Eugenie van Welij echtgenoote van Willem Kootstra te Dordrecht
27 3-3-1920 - Radiatie De Dordrechtsche Ondelringe CredietVereeniging te Dordrecht
28 3-3-1920 openbare verkoop bij opbod - Verkooper David Johannes Kwak te Dordrecht
Provisioneele Koopers perceel 1 Daniel Monte, perceel 2 Cornelis Johannes Seijffert, beiden te Dordrecht
29 4-3-1920 Herroeping uiterste wil - Laurens Jakob Verschuur te Dordrecht
30 4-3-1920 openbare verkoop bij afslag - Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Koopers Pleun Baan Jordaanszoon en Cornelis van Noort Hendrikszoon beiden te Zwijndrecht
31 8-3-1920 - gedeeltelijk radiatie de naamlooze Vennootschap de Handels en Landbouwbank te Dordrecht
32 10-3-1920 openbare verkoop bij opbod - Verkooper Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van a) Charles Salomon Hollander te Rotterdam en b) Adriejaantje de Raadt weduwe van Anthonie du Vijn, te Dordrecht
Provisioneele koopers Arie Verhoeven te Dordrecht en anderen
33 16-3-1920 testament - Sara Bisschop te Dordrecht
34 16-3-1920 testament - Jacoba Bisschop te Dordrecht
35 17-3-1920 Transport - Verkooper David Johannes Kwak te Dordrecht
Kooper Johannes van der Rest aldaar
36 17-3-1920 openbare verkoop bij afslag - Marie van Weerden te Dordrecht in kwaliteit als gemachtigde van Charles Salomon Hollander te Rotterdam
Kooper Johannes Leermakers te Dordrecht
37 26-3-1920 - gedeeltelijke radiatie Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van Nationale Hypotheekbank te Amsterdam
38 26-3-1920 - gedeeltelijke radiatie Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
39 26-3-1920 - radiatie Marie van Weerden te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
40 26-3-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischers Hendrik van Noort te Zwijndrecht
Schuldenaar Cornelis van Noort Hendrikszoon te Zwijndrecht
41 30-3-1920 - gedeeltelijke radiatie de Handels en Landbouwbank te Gorinchem
42 30-3-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse Adriana Jacoba Jilleba weduwe van Jordaan van den Kieboom te Dordrecht
Schuldenaar Anthonij Johannes Roest te Dordrecht
43 30-3-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse Adriana Jacoba Jilleba weduwe van Jordaan van den Kieboom te Dordrecht
Schuldenaar Anthonij Johannes Roest te Dordrecht
44 1-4-1920 acte van transport - Verkoopster Adriejaantje de Raadt weduwe van Anthonie du Vijn te Dordrecht
Kooper Jacobus Kramer aldaar
45 1-4-1920 acte van transport - Verkooper David Johannes Kwak te Dordrecht
Kooper Cornelis Johannes Hubertus Driesen aldaar
46 1-4-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischeres Johannes Sluis te Ginneken
Schuldenaar Cornelis Johannes Hubertus Driesen te Dordrecht
47 1-4-1920 acte van transport - Verkoopers Cornelis Ponsen te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Koopers Teunis van Sint Annaland te Zwijndrecht en anderen
48 3-4-1920 acte van transport - Verkooper Govert van de Weg te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van Magdalena Wilhelmina van de Weg aldaar
Koopers Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne te Dordrecht en anderen
49 7-4-1920 acte van transport - Verkoopster Adriejaantje de Raadt weduwe Anthonie du Vijn te Dordrecht
Koopers Anthonie van Driel te Dordrecht
50 14-4-1920 Procesverbaal van Veiling - Verkoopers Willem Bouwhuijs te Dordrecht voor zich zelf en als gemachtigde van a) Dingeman Schmidt te Detroit, Michigan, Noord-Amerika, b) Sijben Ailes de Vries te Bandong, Nederlandsch Indie
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Doctor Johannes Daniel Schmidt te Kapelle en anderen
51 17-4-1920 - gedeetelijke radiatie de Naamlooze Vennootschap Handels en Landbouwbank gevestigd te Gorinchem
52 17-4-1920 - gedeetelijke radiatie Cornelis Ponsen te Dordrecht als gemachtigde van de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam
53 17-4-1920 - radiatie Govert Vetten Nicolaaszoon te Dordrecht
54 21-4-1920 procesverbaal van afslag - Verkoopers Willem Bouwhuijs te Dordrecht voor zich zelf en als gemachtigde van a) Dingeman Schmidt te Detroit, Michigan, Noord-Amerika, en anderen
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Doctor Johannes Daniel Schmidt te Kapelle en anderen, een en ander in het procesverbaal van Veiling van dato 14 april 1920 omschreven
55 26-4-1920 Herroeping testament - Adriana Cornelia Crena de Iongh weduwe van Meester Adolph Blussé van Oud Alblas te Dordrecht
56 1-5-1920 transport - Verkooper Cornelis Ponsen, te Dordrecht, als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooper Hendrik Anne Constantijn van der Jagt te Dordrecht
57 1-5-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischers Adriejaantje de Raadt, weduwe van Anthonie du Vijn te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik Anne Constantijn van der Jagt aldaar
58 1-5-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischer Anthonie van Driel te Dordrecht
Schuldenaar Anthonie Meiejrs aldaar
59 6-5-1920 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland gevestigd te Rotterdam
60 6-5-1920 Scheiding - Maria Catharina Olivier te Dordrecht, Doctor Diederik Marcus Kooij te Utrecht, en Agathes Willem Olivier te Delft; in tegenwoordigheid van den Kantonrechter te Dordrecht
61 8-5-1920 Testament - Johanna Houkjen Blussé weduwe van Maurits Lodewijk Christiaan Staring te Dordrecht
62 12-5-1920 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht, in ...(?)
63 12-5-1920 gedeetelijke Radiatie - Henri Vriesendorp te Dordrecht
64 14-5-1920 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Jacob van der Laan te Dordrecht
65 15-5-1920 Acte van transport - Verkooper Hendrikus Pols te Dordrecht
Koopers Wijnand Pieter Verhoeven en Arie Verhoeven, beiden te Dordrecht
66 15-5-1920 - Radiatie Abraham Kooijmans te Zwijndrecht
67 17-5-1920 testament - Alida Kootstra te Leeuwarden
68 1-6-1920 - huwelijksconsent Anthonie de Haan te Dordrecht
69 2-6-1920 - Extract collatione van een Notarieele volmacht door Jan Schotel Junior op Gerrit Sillevoldt Gzoon beiden te Rotterdam, dd 29 September 1910 Notaris de Castro te Rotterdam
70 2-6-1920 - Extract collatione van een Notarieele volmacht door Jacobus Schotel te Amsterdam op Pieter Hooijkaas Junior te Rotterdam dd 16 Septe,ber 1912 Notaris de Casttro te Rotterdam
71 2-6-1920 Boedelbeschrijving - Maria Petronella Wannée weduwe van Cornelis Schijff te Dordrecht, Johannes Cornelis Schijff te s Gravenhgae, Koenraad Bart Zomer te Werkendam, en anderen
72 4-6-1920 transport - Verkooper: Anthonie Hendrikus Pols te Dordrecht
Kooper: Johannes Burggraaff aldaar
73 4-6-1920 obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Jacobus Arnoldus Recourt te Dordrecht
Schuldenaar Johannes Burggraaff aldaar
74 28-6-1920 transport - Verkooper Cornelis Adriaanse te Rotterdam
Kooper Corenlis Kopenol te Papendrecht
75 29-6-1920 transport - Verkooper Johannes Tasseron te Bennekom
Kooper Hendrik Dirk Köhlenberg te Dordrecht
76 29-6-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischer Marcus van der Kloet Simonszoon te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik Dirk Köhlenberg aldaar
77 30-6-1920 Scheiding - Arie de Meer, Pieter de Meer, Hendrik Verboom, Katharina de Meer, Cornelis de Meer, Arie de Meer, en Anna Maria de Meer, allen te Dordrecht
78 2-7-1920 transport - Verkooper Marcus Israel Katon te Rotterdam
Koopers Jacob Maarten van den Heuvel, Cornelis Johannes van Geffen en Anthonie Hendrik Bron, allen te Dordrecht
79 6-7-1920 testament - Flora Ceits te Dordrecht
80 7-7-1920 Procesverbaal van Veiling - Verkooper Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Wijnand Pieter Verhoeven en Arie Verheoven beiden te Dordrecht
Provisioneele koopers Gijsbertus de Haan en Leendert Pieter Mulders beiden te Dordrecht
81 9-7-1920 obligatie met hypotheek - ten behoeve van Bartholomeus Kuipers te Dordrecht
ten laste van Wilem hendrik van Bilderbeek te Rotterdam
82 12-7-1920 transport - Verkooper Arie van der Linden te Barendrecht
Kooper Arie van den Berg te Dordrecht
83 12-7-1920 obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse Alberta Hendrika Winkelman te Dordrecht
Schuldenaar Arie van den Berg te Dordrecht
84 14-7-1920 afslag - Verkooper Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht, als gemachtigde van Wijnand Pieter Verhoeven en Arie Verhoeven beiden te Dordrecht
85 21-7-1920 transport - Verkoopster de Armen der Roomsch katholieke gemeente te Dordrecht, vertegenwoordigd door Pierre Antoine Marie le Maire te Dordrecht, als gemachtigde van het Roomsch Katholieke Parichiaal Armbestuur van Dordrecht
Koopster de gemeente Dordrecht
86 21-7-1920 transport - Verkoopster de gemeente Dordrecht
koopers: Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne te Dordrecht, voor zich en als gemachtigde van Willemina Ida Teuna Hogerzeil te Maarn en anderen ten behoeve van de Firma Penn en Bauduin te Dordrecht
87 29-7-1920 vennootschap onder firma - tusschen Anthonie Meijers en Frans Brand beiden te Dordrecht, onder de firma Meijer en Brand
88 30-7-1920 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam en voor de Handels en Llandbouwbank te Gorinchem
89 30-7-1920 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van de Spaarbank der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Dordrecht
90 14-8-1920 Transport - Verkoopers Wijnand Pieter Verhoeven en Arie Verhoeven, beiden te Dordrecht
Kooper Franciscus Johannes Sijssens te Dordrecht
91 14-8-1920 obligatie met hypotheek - Schudleischeresse de Dordrechtsche hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Franciscus Johannes Sijssens te Dordrecht
92 17-8-1920 testament - Jacobus Dekkers te Dordrecht
93 20-8-1920 voogdij benoeming - Johannes Hendrikus ten Braak te Dordrecht over Johanna ten Braak
94 20-8-1920 voogdij benoeming - Johannes Hendrikus ten Braak te Dordrecht over Leendert ten Braak
95 20-8-1920 testament - Frederik Johannes Gastkemper te Dordrecht
96 20-8-1920 testament - Catharina Frederika van Trotsenburg te Dordrecht echtgenoote van Frederik Johannes Gastkemper te Dordrecht
97 2-9-1920 - Radiatie Cornelis Ponsen te Dordrecht als gemachtigde van der Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam
98 7-9-1920 testament - Adriaantje de Raadt, weduwe van Anthonie du Vijn te Dordrecht
99 8-9-1920 Procesverbaal van overdraging door den Kantonrechter te Dordrecht - van den onderhandschen uitersten wil van Jacobus Dekkers te Dordrecht in den omslag de dato 11 Januari 1917
100 10-9-1920 transport met hypotheek - Verkooper Arie franken te Dordrecht
Kooper pieter de Weerdt te Dordrecht met hypotheek voor onbetaalde Kooppenningen
101 11-9-1920 Transport - Verkooper Wouter Nooteboom te Dordrecht
kooper Dirk Joris van der Kulk aldaar
102 11-9-1920 - Radiatie Arie Schaap Arie Jacobszoon te Dordrecht als gemachtigde van Johanna Herweijer weduwe van Arie Jacob Schaap aldaar
103 16-9-1920 Procesverbaal van Veiling - Verkooper Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Gerrit Bodegom te Barendrecht
Hogste bieders Jan den Hollander Junior te Zwijndrecht en anderen
104 17-9-1920 Boedelbeschrijving - Anthon Dekkers te Dordrecht a) voor zich, b) als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van Jacobus Dekkers, c) als gemachtigde van Anthonie Dekkers te Stroobos, Joost de Bruijn en anderen
105 21-9-1920 - Huwelijskconsent Cornelia van Dijk echtgenoote van Dirk de Rek te Dordrecht
106 23-9-1920 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van a) de Naamlooze Vennootschap Noord Hollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar b) Professor Doctor Hendrik Bremekamp te Delft
107 23-9-1920 Procesverbaal van Afslag - Verkooper: Koenraad Bart Zomer te Werkendam in kwaliteit als gemachtigde als in procesverbaal van veiling van dato 16 September 1920 vermeld
Koopers: Pieter Kruithof te Zwijndrecht
108 1-10-1920 - Radiatie Anton Dekkers te Dordrecht inhoedanigheid van uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van Jacobus Dekkers
109 1-10-1920 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Arie de Meer te Dordrecht
Schuldenaar Christiaan Cornelis Arbouw aldaar
110 1-10-1920 Transport met hypotheek - Verkoopster Casparijna Brunner te Dordrecht
kooper Hermanus Johannes Vos te Dordrecht, met hypotheek voor onbetaalde Kooppenningen
111 7-10-1920 Boedelbeschrijving - Adriaantje Romeijn weduwe van Klaas Ooms te Dordrecht; Cornelis ooms, aldaar en anderen; Nalatenschap en Boedel Klaas Ooms;
112 11-10-1920 afgifte legaat - Koenraad Bart Zomer, te Werkendam, als gemachtigde van Willem Cornelis Vernes te Harlingen en anderen
113 13-01-1920 Testament - Wilhelmina Traarbach te Dordrecht
114 13-10-1920 - Radiatie Sophia Maria Kamermans weduwe van Gerardus Johannes Kok te Dordrecht
115 13-10-1920 Procesverbaal van openbare verkooping op veiling - Verkooper: Koenraad Bart Zomer te Werkendam; als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maren te Nijmegen
Provisioneele kooper: Johannes Pieter van der Straaten te Dordrecht
116 18-10-1920 Transport - Verkooper Dammis Arie Bodegom Gerritszoon te Zwijndrecht
Kooper Gerrit Bodegom te Barendrecht
117 20-10-1920 Procesverbaal van afslag - Verkooper Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maren te Nijmegen
Kooper de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht
118 22-10-1920 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresdse de Naamlooze Vennootschap De Algemeene Spaarverzekering te s Gravenhage
Schuldenaar Pieter van Waardenburg te Lage Zwaluwe
119 1-11-1920 - gedeeltelijke radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam
120 1-11-1920 - gedeeltelijke radiatie de Naamlooze Vennootschap Handels en landbouwbank te Gorinchem
121 4-11-1920 Transport - Verkooper de Gemeente Dordrecht
Koopster de gemeente Papendrecht
122 8-11-1920 testament - Elisabeth Geertrui van der Matten van tafel en bed gescheiden echtgenoote van Jan Landheer Senior te Dordrecht
123 12-11-1920 Transport - Verkooper Jan Buitendijk te Zwijndrecht
Arie Kraaijeveld aldaar, kooper
124 12-11-1920 testament - Philippus Diepstraten te Dordrecht
125 12-11-1920 testament - Johannes Ernst te Dordrecht echtgenoote van Philippus Diepstraten
126 25-11-1920 - gedeeltelijke radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam, als gemachtigde van Henriette Elisabeth Rens weduwe van Florus van Wageningen te s Gravenhage
127 26-11-1920 testament - Johannes Frederik Althans te Dordrecht
128 26-11-1920 testament - Janna Zwang te Dordrecht echtgenoote van Johannes Frederik Althans
129 30-11-1920 - radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
130 2-12-1920 - radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
131 8-12-1920 Scheiding - van den gemeenschappelijken boedel van Klaas Ooms en Adriaantje Romeijn te Dordrecht en der nalatenschap van eerstgenoemde
1 Adriaantje Romeijn voornoemd
2. Cornelis Ooms en anderen
132 9-12-1920 Transport met hyptoheek - Verkoopster Adriaantje Romeijn te Dordrecht weduwe van Klaas Ooms
Kooper Johannes Anthonius Gransch te Dordrecht
133 24-12-1920 Transport - Verkooper Leendert Verhoeven Leendertszoon te Maasdam
Koper Adrianus Kool te Rotterdam
134 27-12-1920 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht
Schuldenaar Hendrik van Heusden Hendrikszoon aldaar


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1921

Bron: stasdarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 5-1-1921 Procesverbaal van openbare Veiling - Verkooper: Koenraad Bart Zomer te Wekendam als gemachtigde van Dirk Willem Gravendeel te Etten
Provisioneele kooper: Louis Bremer te Dordrecht
2 11-1-1921 Depot olographische ..(?) - Johanna Houkjen Blusse weduwe van Maritz Lodewijk Christiaan Staring te Dordrecht
3 12-1-1921 Procesverbaal van openbare afslag en verkoop - Verkooper: Koenraad Bart Zomer te Wekendam als gemachtigde van Dirk Willem Gravendeel te Etten
Kooper: Louis Bremer te Dordrecht
4 14-1-1921 - Radiatie Bart Koenraad Zomer te Wekendam als gemachtigde van Adriaantje Romeijn weduwe van Klaas Ooms te Dordrecht, en Anthon Dekkers te Dordrecht
5 14-1-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse: Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht
Schuldenaar: Jan Frederik Brantenaar te Dordrecht
6 20-1-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam
Schuldenaar: Hendrik Anne Constantijn van der Jagt te Dordrecht
7 21-1-1921 - Radiatie Bart Koenraad Zomer te Wekendam als gemachtigde van Adriaantje Romeijn weduwe van Klaas Ooms te Dordrecht
8 24-1-1921 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
9 1-2-1921 Acte van Scheiding - 1 Maria Petronella Wannée weduwe van Cornelis Schijff, 2 Johannes Cornelis Schijff te s Gravenhage, 3 en anderen
10 7-2-1921 Schuldbekentenis - ten behoeve van het Rijk, ten laste van Bastiaan Nicolaas Koopmans te Delft
11 14-2-1921 testament - Govert van de Weg te Dordrecht
12 26-2-1921 testament - Elisabeth Planje weduwe van Karel Jan de Winter de Dordrecht
13 26-2-1921 - gedeeltelijk roiement de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
14 28-2-1921 Boomverkooping - Winand Hendrik Staring te Dordrecht
15 2-3-1921 testament - Boudewina Frederika van Dijk weduwe van Martinus Gerrit Reus te Dordrecht
16 2-3-1921 Acte van Transport - Verkoopster Casparijna Brunner te Dordrecht
Kooper Cornelis Engelbertus Adrianus Marie Bierens aldaar
17 3-3-1921 - huwelijkstoestemming Arie Peters en Grietje Groenendijk echtelieden te Dordrecht
18 16-3-1921 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
19 22-3-1921 Transport - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Catharina Wilhelmina van der Elst weduwe van Jacob Staets Johannes Vriesendorp te Dordrecht, verkooper
meester Nicolaas Marius Lebret te Oosterbeek, kooper
20 22-3-1921 testament - Boudewina Frederika van Dijk weduwe van Martinus Gerrit Reus te Dordrecht
21 31-3-1921 Boedelbeschrijving - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Mathilda van Chastelet en Willem van Chastelet beiden te Zwijndrecht en anderen
en Jan de Boer te s Gravendeel als gemachtigde van Izaak van Chastelet te Dubbeldam
22 4-4-1921 Acte van transport - Verkooper Maria Keldermans echtgenoote van en gemachtigde van Franciscus Johannes Sijssens vroeger te Dordrecht thans te Chicago
Kooper Johannes Jacobus Engels te Dordrecht
23 4-4-1921 Obligatie met hypotheek - Schudleischer Dirk Schotman Evertszoon te Bennekom en
Schuldenaar Jacobus Johannes Engels te Dordrecht
24 5-4-1921 - Radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van Cornelia Gerdina van Maaren te Waspik weduwe van Willem de Roon
en van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
25 5-4-1921 - Radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
26 13-4-1921 - gedeeltelijke radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
27 15-4-1921 Acte van scheiding - Anthon Dekkers te Dordrecht a) voor zich zelf, b) als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van Jacobus Dekkers, c) als gemachtigde van Anthonie Dekkers te Stroobos gemeente groote Gast, als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen en als mede erfgenaam der Nalatenschap van genoemden Jacobus Dekkers
Joost de Bruijn te Rotterdam en anderen
28 15-4-1921 - Radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
29 15-4-1921 Transport - Verkooper: Arie Verhoeven te Dordrecht
Koopster de Naamlooze Vennootschap Tarina Fabrieken voor graanproducten en voedingsmiddelen te s Gravenhage
30 22-4-1921 Herroeping testament - Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht, weduwnaar van Barendina Klasina Ponsen
31 27-4-1921 Procesverbaal van veiling - Verkoopers Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Mathilda van Chastelet te Zwijndrecht en anderen en
Jan de Boer te s Gravendeel als gemachtigde van Izaak van Chastelet te Dubbeldam
32 30-4-1921 Transport - Verkoopster Adriana Johanna Barto te Dordrecht,
Kooper: Hermanus van Ochten aldaar
33 4-5-1921 Procesverbaal van difinitieve verkoop - Verkoopers: Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Mathilda van Chastelet te Zwijndrecht en anderen en
Jan de Boer te s Gravendeel als gemachtigde van Izaak van Chastelet te Dubbeldam
34 7-5-1921 acte de command - Willem Ridderhof te Dordrecht
Jan Clement van Dijk aldaar
35 7-5-1921 acte de command - Willem Hendrik Plokhooy te Dordrecht
Wilhelmus Leonardus Heugens en Gerrit van Wijk beiden aldaar
36 11-5-1921 - Radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van mr Cornelis Gerardus 't Hooft te Rotterdam, Jacob 't Hooft te Vlissingen en Anna Cornelie Agatha 't Hooft te Dordrecht
37 11-5-1921 - gedeeltelijke roiement Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van Gerrit Bodegom te Barendrecht
38 13-5-1921 Transport - Verkooper: Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Casparijna Brunner te Dordrecht
Kooper Arie de Gier te Wijngaarden
39 14-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Dirk Arbauw aldaar
40 14-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Arie Soeteman aldaar
41 14-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Gerrit van Brandwijk aldaar
42 21-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Pieter Vink aldaar
43 21-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Jan Koster aldaar
44 23-5-1921 - Radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank
45 23-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Jan Bouwens, aldaar
46 26-5-1921 - Radiatie Casparijna Brunner te Dordrecht
47 26-5-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres Casparijna Brunner te Dordrecht
Schuldenaar Hermanus Johannes Vos aldaar
48 28-5-1921 Transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Leendert Johannes de Jong aldaar
49 28-5-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Arie van Unnik te Amsterdam
Schuldenaar Leendert Johannes de Jong te Dordrecht
50 28-5-1921 transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Machiel Spiering aldaar
51 31-5-1921 transport - Gerrit van de Weg te Dordrecht voor zich zelf en als gemachtigde van Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht, verkooper, en
Arie Verhoeven te Dordrecht, kooper
52 31-5-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht
Schuldenaar Arie Verhoeven te Dordrecht
53 1-6-1921 transport - Verkopers: Simon den Boef en Willem Oosse te Dordrecht
Kooper Johannes Sprangers, aldaar
54 1-6-1921 Obligatie met hypotheek - Simon den Boef te Dordrecht, Schuldeischer
Johannes Sprangers, aldaar, Schuldenaar
55 1-6-1921 transport - Verkopers: Simon den Boef en Willem Oosse te Dordrecht
Kooper Willem Mijnders te Dordrecht
56 1-6-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Willem Oosse te Dordrecht
Schuldenaar Willem Mijnders aldaar
57 1-6-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Willem Ridderhof te Dordrecht
Schuldenaar Jan Clement van Dijk te Dordrecht
58 1-6-1921 - Huwelijsktoestemming Jacob Kalis te Puttershoek
59 3-6-1921 Herroeping testament - Geertje Valk weduwe van Gerrit Pompe te Dordrecht
60 4-6-1921 transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Matthijs Versteeg aldaar
61 4-6-1921 transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Jacob Haksteen aldaar
62 7-6-1921 - Radiatie Johannes Hendrik Lebret Junior te Dordrecht voorheen handelende onder de firma Van der Elst en Lebret
63 7-6-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Johannes Hendrik Lebret Junior te Dordrecht
Schuldenaar Dirk Joris van der Kulk te Dordrecht
64 7-6-1921 Ontbinding vennootschap - Jacob Kooiman en Maria Pieternella Kooiman beiden te Dordrecht; eenige vennoten der firma M.P. en J. Kooiman te Dordrecht
65 7-6-1921 oprichting vennootschap - Jacob Kooiman en Maria Pieternella Kooiman beiden te Dordrecht; Jan Tuk Junior te Rotterdam; onder de firma M. & P. en J. Kooiman firma A.J. Erkendiep, gevestigd te Rotterdam
66 9-6-1921 - radiatie Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht als gemachtigde van de Levensverzekering Maatschappij Dordrecht en van Sija Wilhelmina Vogel weduwe van Louwerens van Chastelet te Zwijndrecht en anderen
67 14-6-1921 transport met hypotheek - Verkooper Jasper Kluit te Rotterdam
Koopster Anna van Ham te Dordrecht, gescheiden echtgenoote van Arie Verzijl
68 17-6-1921 testament - Jurriaan Kints te Dordrecht
69 17-6-1921 testament - Anthonia Heukels, te Dordrecht, echtgenoote van Jurriaan Kints
70 7-7-1921 Crediet Hypotheek - ten behoeve van Govert (van) de Weg te Dordrecht
ten laste van Krijn Hendrik Hijbeek aldaar
71 15-7-1921 - Radiatie door Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht
72 18-7-1921 Acte van Scheiding - der nalatenschap van Metje van Dijk weduwe van Isaac van Chastelet
Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Mathilda van Chastelet en Willem van Chastelet beiden te Zwijndrecht en Jan de Boer te s Gravendeel als gemachtigde van Izaak van Chastelet te Dubbeldam
73 26-7-1921 transport - Verkooper Bart Koenraad Zomer te Werkendam als gemachtigde van Nicolaas van Staden te Leiden
Kooper Tjalling de Roos te Dordrecht
74 26-7-1921 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht en
ten laste van Tjalling de Roos te Dordrecht
75 29-7-1921 transport - Verkooper Arie de Gier te Wijngaarden
Kooper Marinus Verhaar te Nieuw-Lekkerland
76 29-7-1921 Boedelbeschrijving - der nalatenschap van Anna Catharina Fritse ten verzoeke van Philippus Johannes Bosman te Dordrecht
77 29-7-1921 - Radiatie Jacobus Arnoldus Recourt te Dordrecht
78 29-7-1921 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van Jacobus Arnoldus Recourt te Dordrecht
ten laste van Herman Cornelis Jacobs aldaar
79 30-7-1921 - Radiatie Jan van Vliet te Streefkerk als gemachtigd van Jan van der Laan Jacobszoon aldaar
80 4-8-1921 testament - Johanna Schenk te Dordrecht
81 5-8-1921 testament - Klaas de Vries te Dordrecht
82 5-8-1921 testament - Jannigje Johanna Tielekin te Dordrecht echtgenoote van Klaas de Vries
83 8-8-1921 transport - Verkoopster: Casparijna Brunner te Dordrecht
Kooper Cornelis Engelbertus Adrianus Marie Bierens aldaar
84 9-8-1921 transport met hypotheek - Verkooper Dirk de Kok te Dordrecht
Kooper Nicolaas Bozuwa aldaar
hypotheek voor onbetaalde kooppenningen
85 12-8-1921 Acte van pandgeving - Willem Bouwhuijs te Dordrecht, pandgever en de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging gevestigd te Dordrecht
86 30-8-1921 Acte van Scheiding - Arie de Meer te Dordrecht als provisioneele bewindvoerder door Pieter de Meer, Hendrik Verboom; Katharina de Meer, Cornelis de Meer, Arie de Meer en Anna Maria de Meer, allen te Dordrecht
87 2-9-1921 - Radiatie 1. Arie de Meer, 2. Hendrik Verboom, 3. Katharina de Meer, 4. Cornelis de Meer, 5. Arie de Meer , 6. Anna Maria de Meer , allen te Dordrecht
88 7-9-1921 Acte van Boedelbeschrijving - der nalatenschap van Helena Johanna de Reus overleden te Drodrecht
1) Cornelis Vriesendorp Jacobszoon te Dordrecht als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen, a voor zich zelf, c als gemachtigde van a) Jacob Vriesendorp te Amsterdam b) en anderen
2. Nicolaas Jan Erzeij te Dordrecht
3. Otto Johannes van der Elst te s Gravenhage
4. Gerard Johan Arnold Steen te Amsterdam
89 7-9-1921 Procesverbaal van veiling - 1. Cornelis Vriesendorp Jacobszoon te Dordrecht voor zich zelf, en als gemachtigde van a) Jacob Vriesendorp te Amsterdam en anderen
2. Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Nicolaas Jan Erzeij te Dordrecht en anderen
90 14-9-1921 procesverbaal van Afslag - 1 Cornelis Vriesendorp Jacobszoon te Dordrecht
2. Koenraad Bart Zomer te Werkendam in zoodanige kwaliteit als omschreven in het procesverbaal van veiling van dato 4 Sept 1921
Kooper: meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
91 17-9-1921 Crediet Hypotheek - ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap Handels en Landbouwbank te Gorinchem en ten laste van Hendrik van Dongen te Dordrecht
92 17-9-1921 - Radiatie de Naamlooze Vennootschap Handels en Landbouwbank te Gorinchem
93 19-9-1921 testament - Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht
94 19-9-1921 testament - Sophia de Graaf echtgenoote van Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht
95 23-9-1921 testament - Leendert Visser te Dordrecht
96 23-9-1921 testament - Susanna van Kleef te Dordrecht echtgenoote van Leendert Visser te Dordrecht
97 24-9-1921 - huwelijksconsent Dirk Izaak Kruijk en zijne echtgenoote Elisabeth Vos te Dordrecht
98 4-10-1921 transport - Verkooper Adolf Henri Bonifacius Martinot te Dordrecht als gemachtigde van Doctor Theodoor Stoop aldaar
Kooper Arie Verhoeven te Dordrecht
99 4-10-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Matthijs Lucas Volgraaf te Dordrecht
Schuldenaar Arie Verhoeven te Dordrecht
100 8-10-1921 testament - Wouter Pieter van Dijl te Dordrecht
101 8-10-1921 testament - Elisabeth Cornelia van den Houten te Dordrecht echtgenoote van Wouter Pieter van Dijl
102 12-10-1921 testament - Herman Cornelis Jacobs te Dordrecht
103 12-10-1921 testament - Pietje Koorevaar te Dordrecht echtgenoote van Herman Cornelis Jacobs
104 12-10-1921 testament - Gerrit Wijnand Hollander te Dordrecht
105 18-10-1921 testament - Willem Leendert Broeksmit te Dordrecht
106 18-10-1921 testament - Josina Johanna Leonarda Verhoeven echtgenoote van Willem Leendert Broeksmit te Dordrecht
107 20-10-1921 - Radiatie Maria Petronella Wannée weduwe van Cornelis Schijff te Dordrecht
108 31-10-1921 - Radiatie Dirk Willem Gravendeel te Etten
109 5-11-1921 Transport - Verkooper: Franciscus Wenslaus Stam zich noemende en schrijvende Frans Stam te Dordrecht,
Kooper Anthonie van Driel te Dordrecht
110 5-11-1921 - gedeeltelijke Radiatie de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
111 7-11-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Hendrik Verboom
Schuldenaar Katharina en Anna Maria de Meer, allen te Dordrecht
112 11-11-1921 uitgifte in erfpacht - door de Gemeente Dordrecht aan de Naamlooze Vennootschap "Handel Maatschappij MONTAN" gevestigd te Rotterdam
113 17-11-1921 Testament - Willemina Josina Verhoeven te Dordrecht
114 17-11-1921 Testament - Gijsberdina Johanna Verhoeven te Dordrecht
115 18-11-1921 herroeping Testament - Jacob Maarten van den Heuvel te Dordrecht
116 23-11-1921 Testament - Boudewina Frederika van Dijk weduwe van Martinus Gerrit Reus te Zwijndrecht
117 7-12-1921 openbare verkoop bij veiling - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van a) Adriana Pieternella Arnout weduwe vanm Gerardus van den Nieuwenhuizen te Rotterdam, b) Josina Catharina Hombroek te Dordrecht weduwe van Wilem Barto , c) en anderen
118 14-12-1921 openbare verkoop bij afslag - Koenraad Bart Zomer te Werkendam in zoodanige kwlaiteiten als in het procesverbaal van veiling van dato 7 December 1921 is omschreven
Koopers: Peter Donkersloot, te Dordrecht en anderen
119 15-12-1921 Acte van Scheiding - der nalatenschap van Helena Johanna de Reus
1. Cornelis Vriesendorp Jacobszoon te Dordrecht a) voor zich, b) als gemachtigde van 1) Jacob Vriesendorp te Amsterdam b) en anderen
2. Nicolaas Jan Erzeij te Dordrecht
3. Otto Johannes van der Elst te s Gravenhage
4. Gerard Johan Arnold Steen te Amsterdam
120 17-12-1921 Acte de command - Simon de Boef te Dordrecht en Willem Oosse beiden te Dordrecht
121 19-12-1921 Testament - Hendrik de Munter te Dubbeldam
122 19-12-1921 Testament - Petronella de Munter te Dubbeldam
123 23-12-1921 Transport - Verkooper Adrianus Kool te Rotterdam
Kooper Dirk Kruithof te Maasdam
124 23-12-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse de Vereeniging van Levensverzekering St. Eloy te Rotterdam
Schuldenaar Dirk Kruithof te Maasdam
125 23-12-1921 Transport - Verkooper Adrianus Kool te Rotterdam
Kooper Pieter Kool te Maasdam
126 23-12-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse de Vereeniging van Levensverzekering St. Eloy te Rotterdam
Schuldenaar Pieter Kool te Maasdam
127 23-12-1921 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres Adrianus Kool te Rotterdam
Schuldenaar Pieter Kool te Maasdam
128 30-12-1921 Testament - Cornelia Klazina Roest weduwe van Thomas Louwerier te Dordrecht
129 30-12-1921 Boedelbeschrijving - der Nalatenschap van Geertje Dane ten verzoeke van Albert Kreule te Dordrecht als executeur testamentair


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1922

Bron:stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 4-1-1922 Testament - Elizabeth Maria Vriesendorp te s Gravenhage weduwe van Andries Cornelis van der Elst
2 5-1-1922 Scheiding - Casparijna Brunner te Dordrecht en Hermanus Johannes Vos aldaar
3 5-1-1922 Testament - Casparijna Brunner te Dordrecht
4 13-1-1922 - gedeeltelijk radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
5 16-1-1922 Testament - Franciscus Joannes Derks te Dordrecht
6 16-1-1922 Testament - Juliana Francisca Cornelia Goderie echtgenoote van Franciscus Joannes Derks te Dordrecht
7 20-1-1922 transport - Verkoopers Simon den Boef en Willem Oosse beiden te Dordrecht
Kooper Leendert Visser aldaar
8 26-1-1922 Extract Collationé - van een notariele volmacht gepasseerd voor notaris Anne Daniel Marius Post Uiterweer te Delft den 9 Aug 1910 gegeven door Herman Garrelt Buisman te Delft en diens echtgenoote Christina Georgina Mac Farland
9 27-1-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Govert van de Weg te Dordrecht
Schuldenaar Arie Verhoeven te Dordrecht
10 1-2-1922 Schuld kusting - Verkooper Wijnand Pieter Verhoeven te Dordrecht
Kooper Wouter Verveer aldaar, met hypotheek voor onbetaalde kooppenningen
11 2-2-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Wouter van Turenhout te Rhoon
Schuldenaar Wouter Verveer te Dordrecht
12 3-2-1922 - gedeeltelijke radiatie de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Hyptheekbank te Dordrecht
13 10 en 11-2-1922 Boedelbeschrijving - der nalatenschap van Casparijna Brunner
Hendrik Buisman te Haarlem en Carel Cornelis Maria van Hees te Amsterdam als executeuren Testamentair en Koenraad Bart Zomer te Werkendam en anderen
14 15-2-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Dirk Kooijman Jacobszoon te Dordrecht
Schuldenaar Jacob Kooijman Dirkszoon te Dordrecht
15 17-2-1922 - huwelijkscontract Dirksje den Breeijen, echtgenoote van Johannes Westdijk te Dordrecht
16 23-2-1922 testament - Johanna Elisabeth Bouman weduwe van Pieter Romijn te Dordrecht
17 24-2-1922 testament - Dirk Braat te Dordrecht
18 24-2-1922 testament - Jacoba Aletta Braat te Dordrecht
19 13-3-1922 transport - Verkooper Arie Adrianus van de Merwe te Dordrecht
Kooper Andries van Pelt aldaar
20 13-3-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Arie de Meer te Dordrecht
Schuldenaar Andries van Pelt aldaar
21 15-3-1922 testament - Floris Zwitser te Dordrecht
22 15-3-1922 testament - Johanna Maria Petronella Wanner echtgenoote van Floris Zwitser te Dordrecht
23 22-3-1922 procesverbaal van Veiling - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde en gesubstitueerde gemachtigde van a) Corneille Jeanne Jacques Blusse te Drimmelen, voor zich zelf en 2 als gemachtigde van Antoinette Blussé weduwe van Albertus Jacobus Johannes Maas te s Gravenhage en anderen
24 27-3-1922 - Radiatie Henri Vriesendorp tte Dordrecht in kwaliteit
25 29-3-1922 procesverbaal van toewijzing - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde en gesubstitueerde gemachtigde van a) Corneille Jeanne Jacques Blusse te Drimmelen, voor zich zelf en 2 als gemachtigde van Antoinette Blussé weduwe van Albertus Jacobus Johannes Maas te s Gravenhage en anderen
26 31-3-1922 testament - Geertrui Arnolda Traarbach te Dordrecht
27 1-4-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Het Ondersteuningsfonds ten behoeve van Hoofdbedienaars en Bedienaars eerste klasse der Naamlooze Vennootschap Begrafenis Vereeniging gevestigd te Dordrecht
Schuldenaar Anthonij Johannes Roest te Dordrecht
28 4-4-1922 - Radiatie Willem Bouwhuijs te Dordrecht
29 6-4-1922 doorhaling Pandrecht - de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht
30 8-4-1922 Testament - Hendrik van Wijngaarden Teuniszoon te Papendrecht
31 13-4-1922 Testament - Hendrik van Ouwerkerk te Dordecht
32 13-4-1922 Testament - Catharina Klein, weduwe van Johannes Buijtink, thans gehuwd met Hendrik van Ouwerkerk te Dordecht
33 15-4-1922 Testament - Arie Meiboom te Dordecht
34 15-4-1922 Testament - Adriana Cornelia de Haas echtgenoote van Arie Meiboom te Dordecht
35 20-4-1922 - Radiatie Arie de Meer te Dordrecht
36 21-4-1922 - Radiatie Christina Maria Vernes weduwe van Arnoldus Recourt te Dordrecht
37 28-4-1922 - Procuratie Grootboek Ruurd Torenbeek, Gijsbert Cerdoes Kleijn en Arie Mom, vertegenwoordigende de Bewaarschool der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Dordrecht, allen te Dordrecht
38 1-5-1922 Obligatie met hypotheek - Petrus van Heteren te Dordrecht, Schuldenaar
meester Jan Rudolph de Kojning te Dordrecht, Schuldeischer
39 4-5-1922 Procesverbaal van overnaame van den Kantonrechter - van drie onderhandsche uiterste wilsbeschikkingen van Casparijna Brunner te Dordrecht
40 12-5-1922 testament - Margaretha Wijnanda van Caspel te Dordrecht weduwe van Alexander Stempels
41 12-5-1922 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht
42 15-5-1922 Afgifte legaat - Hendrik Buisman te Haarlem en Carel Cornelis Maria van Hees te Amsterdam aan Johanna de Jongh weeduwe van Leendert Vriesendorp te Dordrecht
43 22-5-1922 testament - Jasper Mulder te Dordrecht
44 22-5-1922 testament - Lupke Heilina de Poel, echtgenoote van Jasper Mulder te Dordrecht
45 30-5-1922 testament - Sophia de Geus echtegnoote van Gerrit Bodegom te Barendrecht
46 1-6-1922 testament - Hendrina Soeders weduwe van Koenraad Johannes Simons te Dordrecht
47 9-6-1922 Acte van Scheiding - Franciscus Johannes Dirks te Dordrecht en Adrianus Potters te Roosendaal, Noordbrabant
48 14-6-1922 openbare Veiling - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van a) Clasina van der Elst weduwe van Nicolaas Martinus Reus te Rotterdam, b) Hendrik van der Elst, c) Thomas Gerardus van der Elst, d) Johanna van der Elst, allen te Dordrecht
49 21-6-1922 openbare afslag - Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van a) Clasina van der Elst, en anderen, Verkooper
Kooper van perceel een Aart van Well te Dordrecht
50 29-6-1922 Testament - Johannes Kloppert te Dordrecht
51 29-6-1922 Testament - Johanna Catharina Groenenberg echtgenoote van Johannes Kloppert te Dordrecht
52 11-7-1922 Testament - Arie Meiboom te Dordrecht
53 11-7-1922 Testament - Adriana Cornelia de Haas, echtgenoote van Arie Meiboom te Dordrecht
54 18-7-1922 Testament - Pieter Vink te Dordrecht
55 18-7-1922 Testament - Neeltje van der Linden, echtgenoote van Pieter Vink te Dordrecht
56 29-7-1922 Acte van Transport - Verkooper lammert de Waardt te Capelle aan den IJssel
Kooper: Franciscus Johannes Dirks te Dordrecht
57 29-7-1922 obligatie met Scheepsverband - Schuldeischeres Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij gevestigd te Dordrecht
Schuldenaar: Franciscus Johannes Dirks te Dordrecht
58 5-8-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres de Naamlooze Vennootschap de Vereenigde brandstofhandel Dordrecht gevestigd te Dordrecht
Schuldenaar: Joost van de Weg te Dordrecht
59 5-8-1922 transport - Verkooper: Huibert Koopman te Dordrecht
Kooper: Johannes Albertus van Osch aldaar
60 5-8-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Huibert Koopman te Dordrecht
Schuldenaar Johannes Albertus van Osch aldaar
61 14-8-1922 Testament - Petronella de Munter te Dubbeldam
62 14-8-1922 Acte van Scheiding - Clasina van der Elst weduwe van Nicolaas Pieter de Reus te Rotterdam
Hendrik van der Elst te Dordrecht en anderen
63 16-8-1922 transport - Verkoopster de gemeente Dordrecht
Koopster de Naamlooze Vennootschap Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co te Dordrecht
64 16-8-1922 transport - Verkooper Dirk Anthonie van Eden te Dordrecht
Kooper Johannes Besseling aldaar
65 16-8-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht
Schuldenaar Johannes Besseling aldaar
66 16-8-1922 - Gedeeltelijke roiement Everhardus Holtmark te Dordrecht
67 30-8-1922 testament - Elisabeth Geertrui van der Matten van tafel en bed gescheiden echtgenoote van Jan Landheer, te Dordrecht
68 30-8-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischers Antoinette Blussé weduwe van Albertus Jacobus Johannes Maas te s Gravenhage
Schuldenaar Hermanus Johannes Vos te Dordrecht
69 31-8-1922 testament - Helena van der Weijden thans weduwe Arie Groen te Dordrecht
70 31-8-1922 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van de Dordrechtsche Onderline Credietvereeniging te Dordrecht
71 31-8-1922 - Radiatie Koenraad Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Hendrik Buisman te Haarlem en Carel Cornelis Maria van Hees te Amsterdam, executeuren testamentair in de Nalatenschap van Casparijna Brunner
72 14-9-1922 - Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
73 14-9-1922 - Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
74 14-9-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer: meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar Johanna Hamels weduwe van Hendrikus Cornelis Dijkmans te Dordrecht
75 14-9-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht te Dordrecht
Schuldenaar Adrianus van Vuren te Dordrecht
76 25-9-1922 testament - Leendert van Weijen te Dordrecht gehuwd met Johanna Lindeman weduwnaar van Willemijntje van der Tak
77 30-9-1922 Acte van scheiding - Bart Zomer te Werkendam als gemachtigde van Corneille Jean Jacques Blusse te Drimmelen 1) vor zich zelf en 2) als gemachtigde van a) Antoinete Blusse weduwe van Albertus Jacobus Johannes Maas te 's-Gravenhage en anderen
78 10-10-1922 huwelijksvoorwaarden - Cornelis Segaar, eerder weduwnaar van Maria Gerardina Kaps thans van Pietertje van Twist
en Cornelia de Haas, beiden te Dordrecht
79 11-10-1922 - huwelijskconsent Nieske van Riemsdijk echtgenoote van Cornelis Verweij te Dordrecht
80 11-10-1922 testament - Laurens Jakob Verschuur, gescheiden echtgenoot van Henriette Johanna Mara te Dordrecht
81 11-10-1922 testament - Maria Catharina Hillen echtgenoote van Laurens Jakob Verschuur, te Dordrecht
82 23-10-1922 testament - Katharina de Meer te Dordrecht
83 23-10-1922 testament - Anna Maria de Meer te Dordrecht
84 27-10-1922 - Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
85 31-10-1922 - Radiatie Elisabeth Geertrui van der Matten gescheiden echtgenoote van Jan Landheer Senior te Dordrecht
86 21-11-1922 - Radiatie Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
87 22-11-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse Adriana Jacoba Jilleba weduwe van Jordaan van den Kieboom te Dordrecht
Schuldenaar Daniel Kuipers te Dordrecht
88 22-11-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres: Bartholomeus Kuipers te Dordrecht
Schuldenaar Daniel Kuipers te Dordrecht
89 22-11-1922 - Radiatie Bartholomeus Kuipers te Dordrecht
90 23-11-1922 - Radiatie Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
91 28-11-1922 Transport - Verkooper Johannes Tasseron te Bennekom
Kooper Dirk van Dalen te Dordrecht
92 28-11-1922 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht
ten laste van Dirk van Dalen te Dordrecht
93 28-11-1922 Testament - Hermanus Hendrikus van Caspel te Dordrecht
94 29-11-1922 Testament - Cornelis Adrianus Kuipers te Bad Münster am Stein
95 4-12-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres Adriana Catharina Arnouda van der Linden te Hilversum, en
Schuldenaar Willem van Gilst Pieterszoon te Rijsoord gemeente Ridderkerk
96 13-12-1922 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar Kleis Willem Stein te Dordrecht
97 18-12-1922 Testament - Teuntje de Haas, te Dordrecht
98 22-12-1922 Boedelbeschrijving - Margaretha Wijnanda van Caspel weduwe van Alexander Stempels te Dordrecht a) voor zich en b) in kwaliteit als gemachtigde van Henricus Maria Alphonsus Krieger te Heemstede
en Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van Constance Margaretha van Caspel te Amsterdam


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1923

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 4-1-1923 Boedelbeschrijving - Sophia de Geus eerder weduwe van Cornelis Anthonie Kuijper thans van Leendert Bodegom te Barendrecht, Anna Adriana Bodegom te Barendrecht, Dammis Arie Bodegom te Zwijndrecht, Arie Cornelis Molendijk en zijne echtgenoote Sophia Maria Bodegom te Rotterdam
2 20-1-1923 - gedeeltelijke roiement Arnoldus van de Flier te Zwijndrecht als lasthebber van Bertha Helena Hoijer te Nijmegen
3 20-1-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer: Meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar: Pieter de Bruin te Dubbeldam
4 12-2-1923 - gedeeltelijke roiement de Nationale Hyptheekbank gevestigd te Amsterdam
5 15-2-1923 Testament - Pieter Vogelzang te Dordrecht
6 15-2-1923 Testament - Henriette Francina Wesseling echtgenoote van Pieter Vogelzang te Dordrecht
7 1-3-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Louter Cornelis van Oldenborgh te Dordrecht
Schuldenaar Teunis Vink aldaar
8 1-3-1923 Transport - Verkooper Dirk Pols te Dordrecht
Kooper Nicolaas te Veldhuis aldaar
9 8-3-1923 Testament - Pieter Phielix te Dordrecht
10 8-3-1923 Testament - Teuntje Haksteen te Dordrecht echtgenoote van Pieter Phielix
11 10-3-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Meester Jan Rudoilph de Koning te Dordrecht
Hoofdelijk schuldenaar Teunis van Gemerden en Dirk van Gemerden, beiden te Ridderkerk
12 19-3-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Marius Fortuijn Uijterlinden te Zwijndrecht
Schuldenaar Leendert Jacob van der Leer te Groote Lindt gemeente Zwijndrecht
13 3-4-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Arie de Meer te Dordrecht
Schuldenaar Gerardus de Wilde aldaar
14 6-4-1923 - Radiatie Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van Hendrik van Oort te Zwijndrecht
15 11-4-1923 - Radiatie Matthijs Lucas Volgraaf te Dordrecht
16 11-4-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer: Matthijs Lucas Volgraaf te Dordrecht
Schuldenaar: Arie Verhoeven aldaar
17 17-4-1923 Huwelijks contract - Cornelis Kooreman te Dordrecht en Maria Theodora Elisabeth Kuipers, aldaar
18 17-4-1923 testament - Cornelis Kooreman te Dordrecht
19 17-4-1923 testament - Maria Theodora Elisabeth Kuipers, te Dordrecht
20 26-4-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischeres de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar: Anthonie Johannes Roest, koopman te Dordrecht
21 26-4-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischeres de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar: Leendert van Wijngaarden en Anthonie Johannes Roest, beiden te Dordrecht
22 1-5-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Cornelis Groenenberg te Dordrecht
23 4-5-1923 Huurcontract - Verhuurder: Anthonie Johannes Roest te Dordrecht
Huurder: Hubertus Krooder te Leiden
24 8-5-1923 Obligatie met hyptoheek - Schuldeischer Teunis Huibrecht Pols te Dordrecht
Schuldenaar Simon Pols aldaar
25 15-5-1923 transport - Verkooper Thomas Petrus Johannes Luijke te Dordrecht
Kooper Roelof Stempels Pieterszoon aldaar
26 25-5-1923 testament - Adriana Cornelia de Haas weduwe van Arie Meiboom te Dordrecht
27 28-5-1923 Acte van Rectificatie - Leendert van Wijngaarden en Anthonij Johannes Roest beiden te Dordrecht en de Dordrechtsche Hyptheekbank te Dordrecht
28 28-5-1923 transport - Verkooper Jan Frederik Brantenaar te Dordrecht
Kooper Bastiaan de Wit Adrianuszoon aldaar
29 29-5-1923 - Radiatie Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht
30 30-5-1923 transport met hypotheekstelling - Verkoopster Gijsbertha Gerardina Mallan, weduwe van Wouter Jilleba George Nicolaaszoon te Dordrecht
Kooper Andries de Jong aldaar
31 30-5-1923 testament - Gijsbertha Gerardina Mallan, weduwe van Wouter Jilleba George Nicolaaszoon te Dordrecht
32 15-6-1923 transport - Verkooperesse de Naamlooze Vennootschap Levensverzekering Maatschappij DORDRECHT te Dordrecht
Kooper Roelof Stempels Pieterszoon te Dordrecht
33 21-6-1923 Scheiding - der Nalatenschap van Suzanna Johanna Fritse in leven echtgenoote van Huibert Bosman
Huibert Bosman en Philippus Johannes Bosman, beiden te Dordrecht
34 28-6-1923 Vennootschap - Eugen Fredrich Mager en Jan Verhoeven, beiden te Dordrecht
35 17-7-1923 Subtitutie volmacht - Carolus Ludovicus Johannes Vergoesen te Dordrecht
36 24-7-1923 testament - Anthonie Gerardus Leijdekkers te Dordrecht
37 24-7-1923 testament - Emma Anna Lehmann, echtgenoote van Anthonie Gerardus Leijdekkers te Dordrecht
38 7-8-1923 testament - Pieter de Wit te Dordrecht
39 7-8-1923 testament - Hendrika Gritina Brouwer, echtgenoote van Pieter de Wit
40 8-8-1923 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Teunis Huibrecht Pols te Dordrecht
Schuldenaar: Hendrik Grens te Zwijndrecht
41 11-8-1923 Acte van Boedelbeschrijving - Henriette Andriessa Elisabeth Koops Eendebak weduwe van Govert Vetten te Dordrecht en Paulus Hubertus van Gijn te Arnhem als gemachtigde vvan Nicolaas Vetten te Arnhem
42 17-8-1923 transport - Verkooper Hubertus Corenlis van Asperen te Oosterbeek
Kooper Arij Berkhout te Dordrecht
43 17-8-1923 - Radiatie Dirk Wilhelmus Coolhoven te Dordrecht a) als gemachtigde b) als toeziende voogd
44 17-8-1923 Hypotheek stelling voogdijbeheer - Hubertus Corenlis van Asperen te Oosterbeek, als vader voor de minderjarige Jacoba van Asperen en mitsdien uitoefende de voogdij aangenomen door Dirk Wilhelmus Coolhoven toeziende voogd te Dordrecht
45 18-8-1923 Obligatie met scheepsverband - Schuldeischeres de Naamlooze Vennootshcap "Eerste Nederlandsche Scheepsverbandmaatschappij" gevestigd te Dordrecht
Acceptant Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas Willemszoon te Dordrecht
46 28-8-1923 Transport - Verkooper: Johannes Albertus van Osch te Dordrecht
Kooper Arie Nelemans te Dordrecht
47 28-8-1923 - Radiatie Huibert Koopman te Dordrecht
48 28-8-1923 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Lodovicus Antonius Coomans te Dordrecht
Schuldenaar Arie Nelemans te Dordrecht
49 15-9-1923 testament - Maria Petronella Wannée weduwe vavn Cornelis Schijff te Dordrecht
50 25-9-1923 - Radiatie Dirk de Kok te Dordrecht
51 26-9-1923 Huwelijksvoorwaarden - Anthonie van Buul te Dordrecht en Jacoba Elisabeth Brussaard aldaar
52 26-9-1923 testament - Anthonie van Buul te Dordrecht
53 26-9-1923 testament - Jacoba Elisabeth Brussaard te Dordrecht
54 27-9-1923 Veiling - Verkooper Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van 1) Arie Visser Willemszoon te Zwijndrecht, als in huwelijk hebbende Lena Wilhelmina Kuijper, 2) en anderen
Provisoneele Kooper Jan den Hollander Junior te Zwijndrecht
55 29-9-1923 - Radiatie Jacob Ponsen te Utrecht
56 3-10-1923 - Radiatie Corenlis van Ommeren te Rotterdam als gemachtigde van Dirk Schotman Evertszoon te Bennekom
57 3-10-1923 Openbare verkoop van veiling - Paulus Hubertus van Gijn te Arnhem als gemachtigde van Nicolaas Vetten te Arnhem
Pieter van Driel te Dordrecht als gemachtigde van a) Henriette Andriessa Elisabeth Koops Eendebak weduwe Govert Vetten te Dordrecht en b) Nicolaas Roodenburg te Dordecht
58 4-10-1923 Openbare verkoop bij afslag - Verkooper Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Arie Visser Willemszoon te Zwijndrecht, als in huwelijk hebbende Lena Wilhelmina Kuijper, en anderen
Kooper Cornelis van Driel Arieszoon te Zwijndrecht
59 5-10-1923 testament - Johannes Smol te Dordrecht
60 8-10-1923 - Radiatie Izaak Lengton te Dordrecht, als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap de Dordrechtsche Hypotheeknak gevestigd te Dordrecht
61 8-10-1923 testament - Elisabeth Geertrui van der Matten te Dordrecht
62 10-10-1923 Openbare verkoop bij afslag - Paulus Hubertus van Gijn en Pieter van Driel te Dordrecht respectivelijk in hoedanigheid als gemachtigde van Nicolaas Vetten te Arnhem en anderen
Koopers: Jacobus Petrus van Waalwijk van Doorn te Dordrecht en anderen
63 18-10-1923 - huwelijksconsent Adriana de Keizer weduwe van Cornelis van Gink te Dordrecht
64 23-10-1923 Testament - Jacoba Cornelia Wannée te Dordrecht
65 27-10-1923 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Cornelis Hendrik van Hattem te Dordrecht
Schuldenaar Daniel Kuipers te Dordrecht
66 27-10-1923 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer de Naamlooze Vennootschap Maatschappij Amstelwijk tot exploitatie van onroerende goederen en belegging van fondsen te Dordrecht
Schuldenaar Daniel Kuipers te Dordrecht
67 16-11-1923 Procesverbaal van loting - Gerard van Twist te Dordrecht ten bate van de Vereeniging tot Bevordering van de belangen van Slechthoorende te s Gravenhage, door de Afdeeling Dordrecht en omstreken
68 22-11-1923 Scheiding - Arie Visser Willemszoon te Zwijndrecht, Cornelis Anthonie Kuijper te Heerjansdam, Anna Adriana Bodegom te Zwijndrecht, Dammis Arie Bodegom te Groote Lindt gemeente Zwijndrecht, Sophia Maria Bodegom gehuwd met Arie Cornelis Molendijk beiden te Rotterdam
69 6-12-1923 Acte van Scheiding - Paulus Hubertus van Gijn te Arnhem als gemachtigde van Nicolaas Vetten te Arnhem
Henriette Andriessa Elisabeth Koops Eendebak weduwe van Govert Vetten te Rotterdam
70 17-12-1923 Acte van Boedelbeschrijving - ten verzoeke van Adriana Philippina Hofman weduwe van Jan Pieter Huijser Mattheuszoon executriece testamentair
Jan Mattheus Huijser te Ermelo, Executeur testamentair
Leendert Zwaal Frankszoon te Barendrecht in gemeenschap van goederen gehuwd met Ingetje Jannetje Huijser,
Jan Adriaan Molendijk te Rotterdam gemachtigde van Johannes Willem Bruggeman te Rotterdam, Executeur testamentair
71 19-1-21923 Acte van Transport - Verkooper Nicolaas Kriens te Dordrecht
Koopers Ruurd van der Meijden en Pieter van de Graaf, beiden te Dordrecht
72 28-12-1923 Boedelbeschrijving - ten verzoeke van Jannetje Smit weduwe van Willem IJsbrand de Zwart te Dordrecht, in tegenwoordigheid van Jan Smit te Zwijndrecht
73 31-12-1923 huwelijksvoorwaarden - Johannes Barto te Tholen en Adelina Maria Piantoni te Dordrecht


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1924

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 7-1-1924 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Adriana du Vijn weduwe van Pieter van Driel te Dordrecht
2 15-1-1924 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht in qualiteit
3 18-1-1924 Obligatie met hypotheek - ten behoeve van Alida Kootstra te Leeuwarden, geaccepteerd door Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht
ten laste van Willem Kootsra te Dordrecht
4 19-1-1924 Acte van scheiding - Jannetje Smit, weduwe van Willem IJsbrand de Zwart te Dordrecht, a uit hoofde der gemeenschap, b enzovoort
Jan Smit te Zwijndrecht, in kwaliteit van toezienden voogd over Willem - Johanna - Wilhelmina - Elsje Anna - en Adrianus de Zwart
5 22-1-1924 verhuring - verhuurder: Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als mondeling gemachtigde van meester Johannes Dankert Verbroek te s Gravenhage
Huurders: Oenes Christoffel Belle te Nieuw-Beijerland en anderen
6 25-2-1925 - Extract collatione van een afschrift van een notariele volmacht den 9 Februari 1917 verleden voor Hendrik Willem Hazenberg tijdelijk vervangend notaris te Soerabaia door Charles Marinus van Zijll de Jong, aldaar op zijne echtgenoote Emma Maria Beelenkamp te Soerabaia
7 29-2-1924 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse: Margaretha Wijnanda van Caspel weduwe van Alexander Stempels te Dordrecht
Schuldenaar Gerhard Lukassen ook wel genaamd Gerrard Lukassen te Dordrecht
8 1-3-1924 Transport met hypotheek - Verkooper Johannes Slijkhuis te Dordrecht
Kooper Arend Jan Scheurkogel aldaar met hypotheek, ten behoeve van eerstgenoemde
9 8-3-1924 testament - Gijsbertha Gerardina Mallan weduwe van Wouter Jilleba George Nicolaaszoon te Dordrecht
10 17-3-1924 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer: mr. Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar: Jacob Adrianus van Huiksloot aldaar
11 26-3-1924 testament - Elisabeth Geertrui van der Matten weduwe van Dirk Arie Burgerhout te Dordrecht
12 2-4-1924 Scheiding - Petronella Johanna Beelenkamp te Rotterdam, in prive en in kwaliteit van gemachtigde van 1) Catharina Sophia Vos weduwe van Hendrik Johannes Beelenkamp te Alkmaar, 2) enzoovoort
13 3-4-1924 testament - Dirk van Dalen te Dordrecht
14 3-4-1924 testament - Jannetje van Donkelaar gehuwd met Dirk van Dalen te Dordrecht
15 12-4-1924 - gedeeltelijke Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht ten laste Schilleman Quartel aldaar
16 12-4-1924 - gedeeltelijke Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht ten laste Jacob Adrianus van Huiksloot aldaar
17 25-4-1924 Acte van niet verschijning - ten verzoeke van Cornelis Arie Molendijk te Dordrecht
18 26-4-1924 testament - Cornelis Johannes Hulst Willemszoon te Dordrecht
19 7-5-1924 - Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht ten laste van Johannes van den Berg aldaar
20 13-5-1924 - Radiatie Dirk de Kok te Dordrecht ten laste van Arie Soeteman aldaar
21 14-5-1924 Schuldbekentenis met hypotheek - Schuldeischer: Bastiaan de Heer te Zwijndrecht
Schuldenaar: Arie Soeteman te Dordrecht
22 23-5-1924 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Jacoba Cornelia Wannée te Dordrecht, ten laste van J.A.W. Huijskens te Breda
23 30-5-1924 Huwelijks voorwaarden - Willem van der Rest te Dordrecht en Jannigje Baan te Zwijndrecht
24 31-5-1924 Koopacte met hypotheek - Verkoopster Adriaantje Romeijn weduwe van Klaas Ooms te Dordrecht
Kooper Cornelis Arie Molendijk te Dordrecht
met hypotheek voor onbetaalde kooppenningen
25 7-6-1924 Koopacte met hypotheek - Schuldeischer: Hendrik Reemans te Dordrecht, verkooper
Schuldenaar Adrianus Zoutewelle aldaar, kooper
26 7-6-1924 - Radiatie Hendrik Remans te Dordrecht
27 30-6-1924 transport - Verkoopster Elisabeth Georgina Margaretha Wilhelmina Reuvers echtgenoote van en bijgestaan door Jan Theodorus Joosting beiden te Heerde
Kooper: Jan Jas te Dubbeldam
28 9-7-1924 Huurcontract met borgstelling - Verhuurder: Anthonie Johannes Roest te Dordrecht
Huurder: Petrus van Leeuwen te Leiden
29 15-7-1924 Scheiding - Matthijs van der Kloet,
Johannes Jacobuis de Ruiter gehuwd met Wilhelmina Hendrika van der Kloet,
Jan Willem van der Kloet voor zich en als gemachtigde van Maria Adriana Kerkhof weduwe van Pieter Johannes van der Kloet en van Johanna Cornelia van der Kloet,
Karel Verkouw gehuwd met Johanna Hendrika van der Kloet, allen te Dordrecht
30 18-7-1924 transport - Verkooper Cornelis van der Straaten te Dordrecht
Kooper Jan Willem Ooms te Dordrecht
31 19-7-1924 testament - Johannes Adrianus Heij te Dordrecht
32 26-7-1924 transport - Verkooper Jan Veth te Zwijndrecht
Kooper Cornelis Ooms te Zwijndrecht
33 26-7-1924 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse Jacoba Cornelia Wannée te Dordrecht
Schuldenaar Cornelis Ooms te Zwijndrecht
34 7-8-1924 - Kopie Kollationee van een volmacht door 1) Johannes Anne van den Heuvel te Dordrecht, en anderen op Cornelis Pieter Waalboer te Dordrecht, de dato Juli 1924
35 19-8-1924 Scheiding - Bartus Erkelens te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van Hendrik Erkelens te Apeldoorn, Gaberdina Adriana Erkelens, Adriana Geertruida Erkelens, Paulina Cornelia Erkelens, Jacob Erkelens allen te Dordrecht
36 20-8-1924 testament - Arie van den Berg te Dordrecht
37 20-8-1924 testament - Gerardina de Wit gehuwd met Arie van den Berg te Dordrecht
38 25-8-1924 testament - Gaberdina Adriana Erkelens te Dordrecht
39 25-8-1924 testament - Adriana Geertruida Erkelens te Dordrecht
40 25-8-1924 testament - Paulina Cornelia Erkelens te Dordrecht
41 27-8-1924 transport - Verkooper: Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Elisabeth Adriana van den Dussen te s Gravenhage
Koopster: Aafje Christine Brat echtgenoote van Alexander Zatz Koij [Zatzkoij] beiden te Dordrecht
42 28-8-1924 - Radiatie Jacques Jean Bernard Joseph Jerome Bouvy te Dordrecht
43 8-9-1924 Testament - Johanna Cornelia van der Kloet te Dordrecht
44 24-9-1924 Veiling Adrianus Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van Jacob Heij te Rotterdam en anderen
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gesubstitueerd gemachtigde van Jan de Klerk te Zwijndrecht
45 25-9-1924 Veiling Adrianus Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van Jacob Heij te Rotterdam en anderen
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Jan de Klerk (gesubstitueerd) te Zwijndrecht
46 1-10-1924 transport - Verkooper Andries Lambertus Berentemfel te Dordrecht
Kooper Pieter Hemmes, aldaar
47 1-10-1924 Afslag en toewijzing - Verkoopers: Adriaan(sic) Cornelis Kool en Hendrikus van den Biggelaar beiden te Dordrecht in kwaliteit als in procesverbaal van Veiling van 24 September 1924 is omschreven
Kooper: Jacob Erkelens te Dordrecht
48 2-10-1924 - Algemene procuratie grootboek Bastiaan Veth te Parijs
49 2-10-1924 Afslag en toewijzing - Verkoopers: Adriaan Cornelis Kool en Hendrikus van den Biggelaar beiden te Dordrecht in kwaliteit als in procesverbaal van Veiling van 25 September 1924 is omschreven
Kooper: Japser Boogert Senior te Dordrecht voor f 2700,-
50 4-10-1924 Acte de command - door Jasper Boogert Senior ten behoeve van Adrianus van Valen, beiden te Dordrecht
51 7-10-1924 testament - Johan Wilhelm Veth te Dordrecht
52 7-10-1924 testament - Anna Erna Gertrud Josephine Luise Ottilie Rohrbach echtgenoote van Johan Wilhelm Veth te Dordrecht
53 9-10-1924 transport - Verkooper: Franciscus Johannes Dirks te Dordrecht
Kooper: Evert Arie Hombroek te Dordrecht
54 9-10-1924 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse: Laurina Hombroek te Dordrecht
Schuldenaar: Evert Arie Hombroek te Dordrecht
55 10-10-1924 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer: Meester Jan Rudolph de Koing te Dordrecht
Schuldenaar: Tobias van der Linden te Dubbeldam
56 13-10-1924 - roiement Izaak Lengton te Dordrecht als gemachtigde van de Insulaire Hyptheekbank te Zierikzee
57 17-10-1924 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer: Pieter Visser te Dordrecht
Schuldenaar: Jacob Erkelens te Dordrecht
58 22-10-1924 - roiement Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht, als gemachtigde van a) Jannetje Albertje van Griethuijsen, weduwe van Gerrit Arnoldus Slagmolen te Amersfoort en Cornelia Gerarda Slagmolen te Amersfoort en b) de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
59 22-10-1924 Boedelbeschrijving - van de faili(e)te Massa behoorende tot de gefailleerde Naamlooze Vennootschap "Naamlooze Vennootschap Lithographische Metaaldrukkerij en Blikemballagefabriek voorheen A. Meijers Junior" te Dordrecht
Ten verzoeke van den Curator Meester Kornelis Koenraad Douw van der Krap te Dordrecht
60 22-10-1924 Procesverbaal provisioneele verkooping - Adriaan Corenlis Kool te Dordrecht als gemachtigde van Arie van der Nagel Junior te Rotterdam a) voor zich zelf en b) in hoedanigheid van mede administrateur over het erfdeel van de minderjarigen Francina Alida - en Jeane Antonie Robbers, Doctor Bartholomeus Cornelis van der Nagel te Rotterdam, en anderen.
Provisioneele kooper : Willem Adrianus Ponsen te Dordrecht
61 24-10-1924 obligatie met hypotheek - Schuldeischer: Frans van der Straaten te Goude
Schuldenaar: Jan Willem Ooms te Dordrecht
62 29-10-1924 Proces verbaal van Afslag en Toewijzing - Adriaan Corenlis Kool te Dordrecht in zoodanige Kwlaiteit als omschreven is in het procesverbaal van veiling van dato 22 october 1924, verkooper
Definitieve kooper: Willem Adrianus Ponsen te Dordrecht met voorbehoud nader zijn meester te noemen
63 8-11-1924 transport - Verkooper: Adriaan Corenlis Kool te Dordrecht als gemachtigde van a) Klaas de Boer Corneliszoon te Assendelft, b) Herman Willem Arie Behrens te Zutphen
Kooper: Jan Frederik Schaap te Dordrecht
64 8-11-1924 obligatie met hypotheek - Schuldeischer: Herman Willem Arie Behrens te Zutphen
Schuldenaar: Jan Frederik Schaap te Dordrecht
65 11-11-1924 - Radiatie Markus van der Kloet Simonszoon te Dordrecht
66 21-11-1924 obligatie met hypotheek - Schuldeischer Henri Vriesendorp te Dordrecht
Schuldenaar Jacobus Pietersen aldaar
67 22-11-1924 - Radiatie Henri vriesendorp te Dordrecht in qualiteiten
68 26-11-1924 Openbare verkoop bij veiling - Verkooper Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van a) Klaas de Boer Corneliszoon te Assendelft, b) en anderen
Provisioneele koopers: Louis Bremer en Daniel Veenendaal, beiden te Dordrecht
69 27-11-1924 Testament - Elisabeth Geertrui van de Matten weduwe Dirk Burgerhout te Dordrecht
70 1-12-1924 Testament - Adrianus van Valen te Dordrecht
71 1-12-1924 Testament - Cornelia Boogert te Dordrecht echtgenoote van Adrianus van Valen
72 1-12-1924 Testament - Gijsbertha Gerardina Mallan weduwe van Wouter Jilleba George Nicolaaszoon te Dordrecht
73 3-12-1924 Procesverbaal van afslag - Verkooper Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht in zoodanig kwaliteit als omschreven is in het procesverbaal van veiling van dato 26 november 1924
Koopers: Willemina Josina Verhoeven en Gijsberdina Johanna Verhoeven, beiden te Dordrecht
74 10-12-1924 Procesverbaal verkoop bij veiling - Verkooper Meester Kornelis Koenraad Douw van der Krap te Dordrecht als curator in het faillissement van de "Naamlooze Vennootschap Lithographische Metaaldrukkerij en Blikemballagefabriek voorheen A. Meijers Junior" te Dordrecht
Provisioneele koopers: Hendrik van Essen te Amsterdam en anderen
75 17-12-1924 Procesverbaal van afslag - Verkooper Meester Kornelis Koenraad Douw van der Krap te Dordrecht in kwaliteit als omschreven is in het procesverbaal van veiling van dato 10 December 1924
Kooperesse: de Naamlooze Vennootschap Vereenigde Blikfabrieken gevestigd te Amsterdam
76 22-12-1924 testament - Jansje Sprenger de Roover te Dordrecht
77 22-12-1924 testament - Johanna Sprenger de Roover te Dordrecht
78 31-12-1924 - Vergeleken uittreksel van een onderhandsche Volmacht op Cornelis Pieter Waalboer te Dordrecht door Johannes Anne van den Heuvel te Dordrecht en anderen


Repertorium van den notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht 1925

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummrr: 2405

Volg
nummer
Dagteekening
der Acten
Aard der akten
In Minuut
Aard der akten
In Orginali
namen en woonplaats van ten minste een der partijen
1 2-1-1925 - Radiatie Arie de Meer te Dordrecht
2 7-1-1925 - Radiatie Cornelis Pieter Waalboer te Dordrecht a) voor zich zelf en b) als in gemeenschap huwd met Barendina Klazina van den Heuvel, c) in hoedanigheid als gemachtigde van 1) Johannes Anne van den heuvel te Dordrecht enz
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Pieter Breedveld te s-Gravenhage
3 8-1-1925 Boedelbeschijving - 1) Willem Jacob Cornelis Bijkerk te Zwijndrecht a) uit hoofde der gemeenschap enz
2) Gerrit Verhoeven te Zwijndrecht
4 9-1-1925 transport - Henri Vriesendorp te Dordrecht, vertegenwoordigd door Hendrikus van den Boggelaar te Dordrecht enz
Arie Zwaal te Charlois gemeente Rotterdam
5 12-1-1925 testament - Gerrit van Dijl te Dordrecht
6 20-1-1925 depot olografisch testament - Hendrika Pieternella Slegt te Dordrecht
7 20-1-1925 testament - Maria Leonora La Riviere te Dordrecht
8 21-1-1925 Proces verbaal van veiling - Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht als gemachtigde van a) Jacob van der Linden te Zwijndrecht, b) Cornelis Groeneveld te Dubbeldam enz
provisioneel kooper: Gerrit Hendrik Hubers te Dordrecht
9 23-1-1925 scheiding - Jacob Hey te Rotterdam
Jan Hey te Zwijndrecht enz
10 24-1-1925 transport - verkooper Arie Zwaal te Charlois gemeente Rotterdam
Koopers: Willem Zwaal, Leendert Zwaal en Gerrit Zwaal te Charlois gemeente Rotterdam
11 28-1-1925 proces verbaal van afslag - Adriaan Cornelis Kool te Dordrecht in zoodanige kwaliteit als is omschreven in het procesverbaal van veiling van dato 21 januari 1925
12 30-1-1925 obligatie hypotheek en borgtocht - Schuldeischer: Meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar Cornelis Wulfse aldaar
Borg Cornelis Admiraal aldaar
13 5-2-1925 - generale procuratie Grootboek Adriaan Pieter Hendrik de Vos te Dordrecht, in qualiteit als vertegenwoordiger van de kerkvoogdij der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Dordrecht
14 11-2-1925 transport - verkooper Pieter Adrianus van Rije te Dordrecht voor zich en als gemachtigde van Teunis Jonkers en Johannes Harten te Dordrecht
Kooper Izak Boer te Dordrecht
15 11-2-1925 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Adriana du Vijn weduwe Pieter van Driel aldaar
16 16-2-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Govert van de Weg te Dordrecht
Schuldenaar Gerrit Versteeg aldaar
17 18-2-1925 testament - Ruurd Torenbeek te Dordrecht
18 18-2-1925 testament - Trijntje Buning te Dordrecht echtgenoote van Ruurd Torenbeek
19 18-2-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Jacob van der Linden Jacobszoon te Dordrecht
Schuldenaar Roelof Kuiters Roelofszoon aldaar
20 28-2-1925 - generale procuratie Grootboek Nationale Schuld Johannes Adrianus Hello te Papendrecht, in blanco
21 5-3-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Jan Ulrich Smits van Vrije Nesse te Alblasserdam
Schuldenaar Bartholomeus Kuipers te Dordrecht
22 10-3-1925 - Radiatie Izaak Lengton te Dordrecht alsgemachtigde van de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht
23 10-3-1925 transport - verkooper Willem Mijnders te Dordrecht
Kopper Johannes Sprangers aldaar
24 10-3-1925 - Radiatie Willem Oosse te Dordrecht
25 10-3-1925 - generale procuratie Grootboek Nationale Schuld Jan Hey te Zwijndrecht, en anderen
26 11-3-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Simon den Boef te Dordrecht
Schuldenaar Johannes Sprangers aldaar
27 13-3-1925 Rente procuratie grootb nat schuld in brevet in blanco Bernardus Johannes Grobben te s Gravenhage, als bewind voerder
28 26-3-1925 Boedelbeschrijving - Willem Kes te Dordrecht a uithoofde der gemeenschap van goederen tusschen hem en Johanna Christina Traarbach bestaan hebbende, Gerard Frederik Traarbach
29 1-4-1925 testament - Huibert Bosman te Dordrecht
30 2-4-1925 - generale procuratie Grootboek Nationale Schuld Jan de Klerk en Antje Heij echtelieden te Zwijndrecht
31 3-4-1925 Boedelbeschrijving - Dirk Kooijman te Dordrecht 1) uit hoofde gemeenschap 2) enz
Pieter van Roosendaal te Rotterdam als toeziende voogd over Maria Jacoba Gerardina en Dirk Kooijman
32 9-4-1925 testament - Anna Cornelia Vriesendorp te Dordrecht gehuwd met Nicolaas Jan Erzeij
33 9-4-1925 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Anthonie van Driel aldaar
34 11-4-1925 transport - Verkooper Andries Lambertus Berentemfel te Dordrecht
Kooper Pieter Hemmes aldaar
35 18-4-1925 - huwelijkscontract Adriana Oosterwijk echtgenoote van Dirk Johannes van IJzerloo, te Dordrecht
36 27-4-1925 testament - Adriana van Buul echtgenoote van Gerko Wiardi Wiebenga, te s Gravenhage
37 1-5-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Matthijs Lucas Volgraaf te Dordrecht
Schuldenaar Arie Verhoeven aldaar
38 13-5-1925 huurcontract en bevestiging borgtocht - Verhuurder Anthonie Johannes Roest te Dordrecht
huurder Petrus van Leeuwen te Leiden
39 13-5-1925 testament - Maria Tuitel (ook genaamd Tuijtel) weduwe van Nicolaas Johannes Lareman te Dordrecht
40 16-5-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres: de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaar Izak Boer aldaar
41 16-5-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Jacob van Pelt Huigzoon te Zwijndrecht
Schuldenaar Huig van Pelt aldaar
42 20-5-1925 Procesverbaal van Veiling - Verkooper Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht, als gemachtigde van a) Willem Mijnders te Dordrecht b) Johannes Simon Mijnders te Dordrecht en anderen
provisioneele koopers: Gerrt hendrik Hubers en Willem Ridderhof beiden te Dordrecht
43 27-5-1925 testament - Daniel van Geluk Bartholomeiszoon te Prinsenhage
44 27-5-1925 testament - Cornelia van Gool te Prinsenhage echtgenoote Daniel van Geluk
45 27-5-1925 Procesverbaal van afslag - Verkooper Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht, als gemachtigde van a) Willem Mijnders te Dordrecht en anderen
Kooper Hendrikus Cornelis Petrus Antonius Schepers te Dordrecht
46 28-5-1925 uitgifte extract coollationi onder - Cornelis Pieter Waalboer te Dordrecht in zake nalatenschap van Jacob Maarten van den Heuvel
47 30-5-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Arie de Meer te Dordrecht
Schuldenaar Pieter Hemmes te Dordrecht
48 2-6-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
Schuldenaar Jan Adrianus van der Wiel aldaar
49 8-6-1925 - generale procuratie Grootboek Nationale Schuld Klaas Sipkema en Janna Heij, echtelieden beiden te s Gravenhage
50 15-6-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Govert van de Weg te Dordrecht
Schuldenaar Bene Johan Bruggemann aldaar
51 22-6-1925 transport - Verkoopers Pieter Adrianus van Rije voor zich en als gemachtigde van Teunis Jonkers en Johannes Harten, allen te Dordrecht
Koopsters Sara Bisschop en Jacoba Bisschop beiden te Dordrecht
52 24-6-1925 scheiding - Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van a) Willem Mijnders te Dordrecht b) Johannes Simon Mijnders te Dordrecht c) en anderen
53 24-6-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Arie de Meer te Dordrecht
Schuldenaar Simon Mijnders te Dordrecht
54 24-6-1925 - Radiatie Herman de Weerd te Dordrecht
55 26-6-1925 testament - Gijsbertha Everdina de Jongh, te Dordrecht
56 1-7-1925 - Radiatie Hendrik Breemer te Dordrecht
57 3-7-1925 - Schuldelijke Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam en anderen
58 9-7-1925 openbare verkooping op veiling - Verkooper: Pieter Schellingerhout te Zwijndrecht, als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Provisioneele koopers: Adrianus Plaisier te Ridderkerk en Arie de Jong te Rijsoord gemeente Ridderkerk
59 13-7-1925 transport - Verkooper Pieter Kruithof te Zwijndrecht
Kooper Jacobus den Otter te Groote Lindt gemeente Zwijndrecht
60 13-7-1925 obligatie met hypotheek - Schuldeischer Gijsbert de Heer te Zwijndrecht
Schuldenaar Jacobus den Otter te Groote Lindt gemeente Zwijndrecht
61 16-7-1925 proces verbaal Definitieve verkoop - Verkooper Pieter Schellingerhout te Zwijndrecht als gemachtigde van Hendrik Cornelis Catharinus van Maaren te Nijmegen
Definitieve kooper: Simon Simons te Rotterdam
62 17-7-1925 - Radiatie Maria Petronella Wannée, weduwe van Cornelis Schijff te Dordrecht
63 28-7-1925 obligatie met hypotheek - Schuldeischers Dirk Meeldijk, Abraham Meeldijken Jacob Meeldijk als leden der firma D. Meeldijk te Dordrecht, allen te Dordrecht
Schuldenaar leendert Knoester te Scheveningen gemeente s Hage
64 30-7-1925 Acte van boedelscheiding - 1) Cornelis Pieter Waalboer, te Dordrecht voor zich zelf en als gemachtigde van Johannes Marinus de Lange te Helder en anderen 2) Johannes Anne van den heuvel te Dordrecht
65 31-7-1925 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht in kwaliteit
66 31-7-1925 - Radiatie Henri Vriesendorp te Dordrecht in kwaliteit
67 31-7-1925 - Radiatie meester Jan Rudolph de Koning te Dordrecht
68 31-7-1925 Huur Contract - Verhuurder: Anthonie Johannes Roest te Dordrecht
Huurder: Bastiaan Verstraaten, te Leiden
69 3-8-1925 transport - Verkoopers: Jacobus Petrus van Waalwijk van Dooren te Dordrecht en Arnoldus Huibert Verweij te Berkel en Rodenrijs
Kooper: Bartholomeus Kuipers te Dordrecht
70 3-8-1925 obligatie met hypotheek - Schuldeischers: de Dordrechtsche Hyptheekbank te Dordrecht
Schuldenaar: Bartholomeus Kuipers te Dordrecht
71 3-8-1925 acte van oprichting - Naamlooze Vennootschap Dutch Bogon(?) Works Hollandsche IJzeraarde ontginning gevestigd te Dordrecht
Johannes Anthonius Henricus Smeenk, Adrianus Johannes Bos, beiden te Dordrecht
72 3-8-1925 acte van oprichting - Naamlooze Vennootschap Handelmaatschappij Smeenk en Bos te Dordrecht
Johannes Anthonius Henricus Smeenk, Adrianus Johannes Bos, beiden te Dordrecht
73 11-8-1925 scheiding - Dirk Kooijman Jacobszoon te Dordrecht, prive en inkwaliteit
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Pieter van Roosendaal te Rotterdam, in kwaliteit van toezienden voogd
74 15-8-1925 - gedeeltelijke radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van de Naamlooze Vennootschap Handels en Landbouwbank te Gorinchem
75 17-8-1925 testament - Coenraad van Noort te Zwijndrecht
76 3-9-1925 testament - Daniel van Eijnsbergen te Dordrecht
77 3-9-1925 - extract collationee van een onderhandsche volmacht van Pieter de Koning Arieszoon te Tilburg aan Pieter Adrianus de Lijster te Dordrecht en Petrus Jas te Dubbeldam
78 5-9-1925 - gedeeltelijke radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van 1) de Spaarbank te Dordrecht, 2) de Handels en Landbouwbank te Gorinchem
79 12-9-1925 - gedeeltelijke radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam en de Handels en Landbouwbank te Gorinchem
80 15-9-1925 Boedelscheiding - Willem Kes in prive en kwaliteit te Dordrecht en Gerard Frederik Traarbach te Dordrecht
81 18-9-1925 - radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Henriette Elisabeth Rens weduwe van Florus van Wageningen te s-Gravenhage
82 22-9-1925 testament - Johannes Wolterus Otto Kennedie te Dordrecht
83 22-9-1925 testament - Jannetje de Roo gehuwd met Johannes Wolterus Otto Kennedie te Dordrecht
84 23-9-1925 testament - Johannes Baptist Schroots te Dordrecht
85 23-9-1925 testament - Klasina Kloot echtgenoote van Johannes Baptist Schroots te Dordrecht
86 30-9-1925 transport - Verkoopster de gemeente Dordrecht
Kooper: Adrianus Louwman te Dordrecht
87 30-9-1925 proces verbaal van deeling - Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van 1) Leendert Johannes den Bezemer te Dordrecht en anderen
88 2-10-1925 testament - Arie Verhoeven te Dordrecht
89 2-10-1925 testament - Aretia Elisabeth Barto, echtgenoote van Arie Verhoeven te Dordrecht
90 2-10-1925 testament - Elisabeth Petronella van den Houten te Dordrecht
91 7-10-1925 proces verbaal openbare definitieve verkooping - Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van 1) Leendert Johannes den Bezemer te Dordrecht en anderen
Kooper: Johan Frederik van Chastelet te Dordrecht
92 15-10-1925 acte van transport - Verkooper Sijmon de Jong te Hendrik Ido Ambacht als gemachtigde van de echtelieden Simon Simons en Minna Goldschmidt te Rotterdam
Koopers: Johannes van der Vorm te Rijsoort en anderen
93 15-10-1925 transport met hypotheek - Verkooper Cornelis Hendrik Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooper Teunis Stehouwer Adrianuszoon te Hendrik Ido Ambacht
94 15-10-1925 transport met hypotheek - Verkooper Cornelis Hendrik Catharinus van Maaren te Nijmegen
Kooper Adrianus Stehouwer Adrianuszoon te Hendrik Ido Ambacht
95 16-10-1925 transport - Verkoopster: Anna Cornelia van Hulst echtgenoote van en bijgestaan door Wilhelmuis Petrus van Heteren beiden te Dordrecht
Kooper: Abraham Meeldijk te Dordrecht
96 19-10-1925 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van de Nationale Hyptheekbank te Amsterdam
97 20-10-1925 - Radiatie Dirk Meeldijk te Dordrecht
98 20-10-1925 Crediet hypotheek - ten behoeve van de Dordrechtsche Onderlinge Crediet Vereeniging te Dordrecht ten laste van Dirk Meeldijk, Abraham Meeldijk en Jacob Meeldijk te Dordrecht, eenige vennooten der Firma D. Meeldijk te Dordrecht
99 22-10-1925 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Margaretha Schouleer(?) weduwe van meester Doctor Willem Dicke te Scheveningen gemeente s-Gravenhage als moeder-voogdesse
100 24-10-1925 transport - Verkooper Willem Brand te Dordrecht
Kooper Pieter Jacobs Jongeschaap aldaar
101 24-10-1925 - Radiatie Jacob Zock te Dordrecht
102 24-10-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer: Jacob Zock te Dordrecht
Schuldenaar: Pieter Jacobs Jongeschaap aldaar
103 28-10-1925 Testament - Bastiaan van Buul te Dordrecht
104 9-11-1925 - Radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam en anderen
105 12-11-1925 transport - Verkooper: Jacob Cornelis Bijkerk te Zwijndrecht en anderen
Kooper Andries de Gier te Zwijndrecht
106 16-11-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeresse de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht
Schuldenaren: Cornelis Marinus van Wijngaarden te Delft en Anthonie Johannes Roest te Dordrecht
107 16-11-1925 transport - Verkooper Tommy Jacobs te Dordrecht
Koopster: Catharina Iling weduwe van Christiaan Johannes Knieriem te Dordrecht
108 19-11-1925 Acte van scheiding - Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van Gerardus Kranendonk te Middelburg
Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht voor zich zelf en als gemachtigde van Lambertus Johannes Graven te Rotterdam en anderen
109 24-11-1925 Oprichting Coöperatieve Vereeniging - Floris Willem de Jongh de Leeuw te Dubbeldam, Willem Gerrit van Eck te Dordrecht, en anderen
110 27-11-1925 Scheiding - Leendert Johannes den Bezemer te Dordrecht als in gemeenschap van goederen gehuwd met Hendrika Bosman
Huibert Bosman te Amsterdam en anderen
111 1-12-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischeres: Anna Maria de Koning echtgenoote van mr Willem Hubertus Hoijer te Haarlem
Schuldenaar: Hendirk Willem van der Vorm te Ridderkerk
112 1-12-1925 - radiatie mr. Jan Rudolph de Kojing te Dordrecht als gemachtigde van Anna Maria de Koning echtgenoote vanm mr Willem Hubertus Hoijer te Haarlem
113 8-12-1925 - gedeeltelijke radiatie Hendrikus van den Biggelaar te Dordrecht als gemachtigde van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam en de Handels en Landbouwbank te s Gravenmoer
114 12-12-1925 Boedelbeschrijving - 1) Cornelis Versteeg te s Gravenhage, a voor zich zelf, b enzovoort
2) Andries van Pelt, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Jenneke Versteeg beiden te Dordrecht, en anderen
115 15-12-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Daniel Gerardus Pellikaan te Bleskensgraaf
Schuldenaar Adrianus Louwman, te Dordrecht
116 15-12-1925 Obligatie met hypotheek - Schuldeischer Henri Vriesendorp te Dordrecht
Schuldenaar Pieter de Wit aldaar
117 22-12-1925 Boedelbeschrijving - Jannigje Bijkerk weduwe van Cornelis de Waard te Zwijndrecht
Simon de Waard aldaar

Laatst gewijzigd: november 2008.