Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notaris J.H. Schultz van Haegen, 1871


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 20
Inventarisnummer: 1925 (repertorium notaris Schultz van Haegen over het jaar 1871Volgnummer Dagteekening der Akten Aart der Akten namen, voornamen en en woonplaatsen
2309 04-01-1871 scheiding der nalatenschap van den Wed Edelen Heer Leendert Dupper Willemszoon, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden
2310 04-01-1871 definitieve toewijzing bij herverdeling Ten verzoeke van de heeren Vincent Thierens Junior qq Johannes Petrus Backer qq, Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvij qq, Hendrik Kuijl Thomaszoon voor zich en qq Jacobus Dorrenboom qq allen te Dordrecht, van een gebouw, waarin Suikerrraffinaderij wordt uitgeoefend, met woonhuis aan ..(?) te Dordrecht aan de Kalkhaven D168 en den heer Johannes Hendrik Lebret te Dordrecht voor f 12.700;
2311 10-01-1871 verkoop van roerende goederen Ten verzoeke van den heer Hendrik van Santen Pieterszoon te Dordrecht
2312 13-01-1871 scheiding Marinus Stehouwer onder Ridderkerk en Leendert Stehouwer, te Sandelingen Ambacht, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van onroerende goederen en kontante gelden bij hen in gemeenschappelijk en onverdeeld bezit
2313 14-01-1871 obligatie met verband Hendrik Waalboer, onder Wieldrecht gemeente Dubbeldam, ten behoeve van Leonardus Volen(?) te 's Gravendeel Som f 640
2314 17-01-1871 Procuratie Cornelis Piere, Pieter van A..(?) Corneliszoon qq Hermanus de Wit, Jan de Wit, Cornelis de Wit, Willemina de Wit, .. weduwe Krijn Belder, thans weduwe van Leendert Stam en Arie Boertje qq allen onder Dubbeldam, op den Heer Hendrik Franciscus Koevoets te Dordrecht
2315 17-01-1871 verkoop van roerende goederen Ten verzoeke van Cornelis de Wit voor zich en qq onder Dubbeldam
2316 20-01-1871 radiatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Jan Verschoor Klaasjeszoon aldaar
2317 27-01-1871 Proces verbaal van verkoop Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van een huis met schuur en gevolgen, tuintje en erven, onder Dubbeldam aan den Wieldrechtsche buitendijk aan Cornelis de Wit en aan Willemina de Wit, onder weduwe Krijn Belder, thans weduwe van Leendert Stam, beiden onder Dubbeldam, voor f 570
2318 30-01-1871 Afgifte de Heer Vincent Thierens junior qq te Dordrecht, aan den heer Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht qq aldaar, van het legaat van nu wijlen den Heer leendert Dupper Willemszoon aan den Heer Pieter Anthonij Dupper ... Mouwer te Bosjesland district Victoria West in de kolonie de Kaap de Goede Hoop
2319 31-01-1871 rekening en verantwoording scheiding der Nalatenschap van Mejufvrouw Anna Klara Meijers, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden 28 Februarij 1833
2320 17-02-1871 Procuraite grootboek Pieter Johannes de Groot qq te Dordrecht op de heeren Fredrik Coenraad Senff, hher Enst Johan Berg en Carl Friederich Anton van der Sluijs, te Amsterdam, te zamen als ieder afzonderlijk tot ontvang van renten
2321 17-02-1871 huurcontract voor 20 jaren de Heeren Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk, verhuurder en Gerrit van Heck, Paulus Roelof van der Made en Cornelis Gips Corneliszoon, huurders, allen te Dordrecht
2322 03-03-1871 testament Leendert Belder, te Cillaarshoek, gemeente Maasdam, weduwnaar van Sijgje jabaaij, thans gehuwd met Marigje Robbemond
2323 10-03-1871 Procuratie grootboek Leendert Kranenburg (zoon van Pieter) qq en Maaike Leeuwenburg echtgenoote van en bijgestaan en gemagtigd door Arij Molendijk, allen te Hendrik-Ido-Ambacht, op als bij nummer 2320 gemeld tot overschrijven van Twaalf honderd guldens inschrijving twee en een half percent Nationale Schuld
2324 11-03-1871 verklaring de heeren Hendrik Franciscus Koevoets en Jacobus Dorremboom, beiden te Dordrecht, betrekkelijk de nalatenschap van den Heer leendert Dupper Willemszoon gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden
2325 11-03-1871 Procuratie grootboek de heeren Hendrik Giltaij, Gerrardus Huibert Volker, Jan Willem Marius Roodenburg, allen qq te Dordrecht op de heeren Lucas Hendrik Weetjen(?) en Jacobus Cornelis Knibbe en Johan Weetjen(?) allen te Amsterdam, zoo te zamen als ieder in het bijzonder tot overschrijving van kapitalen nalatenschap wijlen Anna Klara Meijers
2326 14-03-1871 Inventaris van den boedel van Jan Boer overleden onder s Gravendeel en zijne nagelaten weduwe Elisabeth Huijsman, wonende onder s Gravendeel en Nalatenschap van eerstgenoemde, waaron nog zijn begrepen de nalatenschappen van Cornelia Schouwenburg, eerste huisvrouw van wijlen genoemde Jan Boer en van Maaike Boer, dochter van denzelven Jan Boer uit zijn eerste huwelijk met wijlen voormelde Cornelia Schouwenburg
2327 22-03-1871 houtverkooping ten verzoeke van Hendrik van der Kaa te Strijen
2328 24-03-1871 verkooping ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van ijpenboomen te Groote Lindt
2329 31-03-1871 verhuring ten verzoeke van de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht vanweiland, onder Maasdam in Sint Anthoniepolder voor zeven jaren
2330 03-04-1871 testament Adrianus Bierman te Dordrecht
2331 03-04-1871 testament Maria Aletta Buijtink eerst weduwe van Hermanus Adrianus Wessink thans echtgenoote van Adrianus Bierman te Dordrecht
2332 14-04-1871 radiactie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Gerrit de Man, aldaar
2333 14-04-1871 obligatie met verband Jan van der Mast te Strijen ten behoeve van Pieter van Dommelen, aldaar Som f 770
2334 14-04-1871 verhuring .. in Louisapolder ten verzoeke van den Heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2335 14-04-1871 verhuring Beerpolder ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2336 20-04-1871 verhuring Buiten Nes ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2337 20-04-1871 verhuring ten verzoeke van den Heer meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht van landen in der overg..n(?) bouwpolder den Oudendijk onder Dubbeldam en van de polder der Oudedijk, genaamd den Dijkpolder, mede onder Dubbedam
2338 24-04-1871 procuraite Grootboek de heer Johannes Schuijten Huibertszoon qq te Dordrecht op de heeren Lucas Hendrik Weetjen(?), Jacobus Cornelis Knibbe en Johan Weetjen(?) allen te Amsterdam, zoo te zamen als ieder in het bijzonder, tot overschrijving van Kapitalen nalatenschap wijlen Anna Klara Meijers
2339 28-04-1871 radiatie de heer Jacob van der Linden te Heinenoord ten behoeve van Koenraad Boer, te Strijen
2340 28-04-1871 transport Koenraad Boer, te Strijen aan Aart van de Griend Aartzoon, te Puttershoek van een huis, schuur en erf te Strijen in de Boompjesstraat voor f 1400
2341 04-05-1871 akte van terugnaming mejufvrouw Louisa Wilhelmina Elisabeth Surette Laurillard Fallot, te Dordrecht van haren olographische uitersten wil
2342 05-05-1871 verhuring Beerpolder ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2343 09-05-1871 verklaring de heeren Meester Gerrit Adrianus de Raadt en Hendrik Franciscus Koevoets, beiden te Dordrecht, betreffende de kinderen en erfgenamen van Mevrouw Louise Wilhelmina Du Moulin weduwe van den Heer Anyoine Anne Laurillard Fallot, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar den 9 maart 1871 overleden
2344 15-05-1871 inventaris van de geeenschappelijk boedel in tweede huwelijk van Cornelis van der Wulp, wonende onder Dubbeldam en zijne overleden echtgenoote Neeltje van de Nadort, weduwe van Arie Smaal
2345 17-05-1871 obligatie met verband Hendrik Verschoor te Strijen ten behoeve van Adriana Quartel weduwe van Cornelis van der Berg aldaar geaccepteerd door den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2346 19-05-1871 testament Arij Arijszoon van Soest onder Strijen
2347 19-05-1871 testament Jacobia van de Lagemaat echtgenoote van Arij Arijszoon van Soest onder Strijen
2348 19-056-1871 verhuring ..polder ten verzoeke van den Heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2349 26-05-1871 transport met hypotheek Aart in 't Veld onder Dubbeldam aan Pieter Vervoorn Andrieszoon te s Gravendeel van een huis, schuur en erf te s Gravendeel voor f 1800 en hypotheek voor f 1600
2350 26-05-1871 verhuring stadsdijk Ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2351 26-05-1871 verhuring ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van land ... de Cannemanspolder en in den Louisapolder, beiden onder Dubbeldam
2352 30-05-1871 erfpacht uitgifte de heer Meester Cornelis Willem Otto van Dorsser qq te Dordrecht aan den heer Cornelis van Ballegooijen Willemszoon te Dordrecht voor zich en qq voor gronden onder Wieldrect gemeente Dubbeldam
2353 21-06-1871 obligatie met verband Hendrik Kruijthoff Johanneszoon onder Strijen tbv Arie de Bruijn onder s Gravendeel Som f 1000
2354 22-06-1871 afgifte mejufvrouw Huiberdina Lemkes, te Dordrecht, aan den heer Cornelis Hendrik Lemkes, aldaar van het legaat van drie duizend gulden kontant geld, aan hem gemaakt door mejufvrouw Johanna Lemkes gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden
2355 23-06-1871 testament Jacob de Jongh onder Dubbeldam
2356 24-06-1871 testament mejufvrouw Johanna Cornelia Govers, te Dordrecht
2357 26-06-1871 testament Johanna Kool weduwe van Aart Molendijk te Dordrecht
2358 27-06-1871 Scheiding der nalatenschap van Hendrik de Wit, gewoond hebbende onder Dubbeldam en aldaar overleden
2359 11-07-1871 verkooping ten verzoeke van Adriana Johanna van Iperen, weduwe van Jacob Naaktgeboren Leendertszoon, te s Gravendeel van paarden, beesten en andere roerende goederen
2360 13-07-1871 tiendverkooping ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tiendgewassen te Heerjansdam
2361 13-07-1871 tiendverkooping ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tiendgewassen te Groote Lindt
2362 13-07-1871 tiendverkooping ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tiendgewassen te Sandelingen Ambacht gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2363 14-07-1871 provisionele toewijzing ten verzoeke van den heer Dirk van Tienen Jansse te Dordrecht van land onder s Gravendeel
2364 18-07-1871 tiendverkooping ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van tiendgewassen onder s Gravendeel
2365 19-07-1871 testament mejufvrouw Davina de Groot, weduwe van den heer Hendrik Bremken te Strijen
2366 19-07-1871 tiendverkooping ten verzoeke van den heer Cornelis Gerardus de Kat qq te Dordrecht van tiendgewassen onder Strijen;
2367 19-07-1871 tiendverkooping ten verzoeke van den heer Cornelis Gerardus de Kat qq te Dordrecht van tiendgewassen onder s Gravendeel;
2368 21-07-1871 definitieve toewijzing ten verzoeke van de heer Meester Dirk van Tienen Jansse qq te Dordrecht van 4 hectare 89 aren 90 centiaren van land en boschhakkers onder s Gravendeel in dne polder den Trekdam aan den heer Willem Jan Verbrugge van s Gravendeel te Rotterdam f 8906,18
2369 22-07-1871 akte van terugneming mevrouw Maria Helena Kleintjes te Papendrecht weduwe van den heer Paulus Struijs thans echtgenoote van den heer meester Antonie Paulus Weggeman Guldemond te Papendrecht van haren olographische uiterste wil
2370 22-07-1871 transport Adrianus Johannes van der Tak te Dordrecht aan Johannes Jacobus van Es aldaar, van een stuk grond onder Dordrecht langs den Straatweg naar Dubbeldam voor f 294,50
2371 25-07-1871 transport Adrianus Molendijk Corneliszoon te Dubbeldam van land en wate ronder Dubbeldam in de Zuidpolder van de gemeente Dubbeldam geaccepteert door de heeren Meester Cornelis Willem Otto van Dorsser te Dordrecht qq en Willem Molendijk te Dubbeldam qq voor f 2000
2372 31-07-1871 inventaris van den gemeenschappelijken boedel van Arie van Asperen Janszoon wonende te Dordrecht en wijlen zijnen echtgenoote Adriana Baggerman den 2 Julij laatstleden aldaar overleden
2373 01-08-1871 decharge mejufvrouw Cornelia Marianne Duppe te Dordrecht ten behoeve van den heer Johannes Petrus Backer aldaar.
2374 01-08-1871 testament de Heer Albert Nicolaas Köhn te Dordrecht
2375 01-08-1871 testament mevrouw Neeltje van der Adel echtgenoote van den Heer Albert Nicolaas Köhn te Dordrecht
2376 02-08-1871 radiatie de heeren Hendrik Johan Knottenbelt en Petrus Jacobus 't Hooft beiden te Dordrecht als bewindvoerders van het met den last van uitkeering bezwaarde gedeelte ten nalatenschap van wijlen den heer Teunis Willem Plukhooij gewoond hebbende en den 19 September 1847(!) te Dordrecht overleden; ten behoeve van den heer Gerardus Johannes van Dorsser te Dordrecht
2377 20-09-1871 inventaris van den gemeenschappelijke boedel van Jannigje Verhulp wonende onder s Gravendeel en wijlen haren echtgenoot Leendert Willemszoon den Hartog en dne nalatenschap van laatstgenoemden
2378 28-09-1871 gedeeltelijk radiatie de heer Aart Hendrik Kuipers te Dordrecht voor zijne firma A.H. KUIPERS & Co aldaar ten behoeve van Arij Kanters metselaar te Oude Tonge
2379 29-09-1871 transport de heer Jacob Diepenhorst qq te Strijen aan Cornelis Stehouwer aldaar van een huis en erf en gevolgen in dne polder Nieuw Bonavontura onder Strijen voor f 3000
2380 7-10-101871 verklaring de heeren Martinus Arie Jacobus Lesgert en Hendrik Franciscus Koevoets beiden te Dordrecht, betreffende het kind, tevens eenige erfgenaam van Mevrouw Petronella Schrader eerder weduwe den heer Gerrit Janssen en laatst weduwe der heer Dirk Schoppers, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar den 24 September 1871 overleden
2381 11-01-1871 testament Cornelis Leendertszoon den Hartog onder s Gravendeel
2382 11-01-1871 testament Aagje Johanna Leendertsdochter den Hartog onder s Gravendeel
2383 20-10-1871 testament Adrianus Leendertszoon den Hartog onder s Gravendeel
2384 20-10-1871 testament mejufvrouw Maria Catharina Backer te Dordrecht
2385 23-10-1871 radiatie de heer Vincent Thierens junior te Dordrecht ten behoeve van dne heer Jan van Nievervaart Pieterszoon aldaar
2386 26-10-1871 radiatie Jacob Sterk van de Weg te Dordrecht ten behoeven van Pieter Krol Diederik Pieterszoon aldaar
2387 28-10-1871 transport de heer meester Gerrit Adrianus de Raadt qq te Dordrecht aan Arnoldus van Roosendaal, aldaar van een open erf te Dordrecht aan het Achterom voor f 370
2388 03-11-1871 verkooping van rietgewas ten verzoeke van de heeren Hendrik Franciscus Koevoets qq Herman 't Hooft qq en Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq allen te Dordrecht
2389 08-11-1871 verkooping ten verzoeke van Willem Barendregt onder Maasdam in Sint Anthoniepolder van paarden beesten en andere roerende goederen
2390 08-11-1871 scheiding van den gemeenschappelijk boedel van wijlen Leendert Willemszoon den Hartog gewoond hebbende onder s Gravendeel en aldaar overleden en zijne nagelaten tweede echtgenoote Jannigje Verhulp wonende onder 's Gravendeel en de nalatenschap van eerstgenoemde met het daarin begrepene uit de nalatenschap van Lijntje van Prooijen eerste echtgenoote van wijlen voornoemde Leendert Willemszoon den Hartog
2391 27-11-1871 benoeming Wouterina de Rot weduwe Johannes Verhaar te Dordrecht van eene uitvoerder haren uiterste wilbeschikkingen
2392 29-11-1871 gedeeltelijke radiatie de heer Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordrecht als bewindvoerder in de nalatenschap van dne heer Pieter van Heumen gewoond hebbende te Dordrecht en den 14 November 1867 aldaar overleden ten behoeve van Johannes Rademakers te Dordrecht
2393 30-11-1871 transport mejufvrouw Margje Geerts weduwe van Johannes Rademakers en Johannes de Lange qq beiden te Dordrecht aan Hendricus TIJSSEN aldaar van een huis en erf te Dordrecht aan de Steegoversloot C1017 voro f2000
2394 30-11-1871 testament Hendricus TIJSSEN te Dordrecht
2395 30-11-1871 testament Dirkje Rijmerink echtgenoote van Hendricus TIJSSEN te Dordrecht
2396 01-12-1871 verkooping ten verzoeke van den Heer Jacob Diepenhorst qq te Strijen van een ..land 4 aren 40 centiaren bouwland onder Strijen in den polder Nieuw Bonavontura aan den Hoog Wel geboren Heer Jonkheer Meester Johan Adriaan Repelaer te s Gravenhage de massa voor f 2437,80
2397 04-12-1871 transport Adrianus Johannes van der Tak te Dordrecht aan Petrus Regardus Franciscus Koenen aldaar, van een stuk grond onder Dordrecht aan den Straatweg naar Dubbeldam voor f 310
2398 04-12-1871 transport Adrianus Johannes van der Tak te Dordrecht aan hendricus Christianus Johannes van der Steenhoven aldaat, van een stuk gron onder Dordrecht aan den Straatweg naar Dubbeldam voor f 340
2399 08-12-1871 houtverkooping ten verzoeke van Hendrik Francisucs Koevoets qq en Adrianus Johannes van der Tak, beiden te Dordrecht
2400 09-12-1871 radiatie de heer Aart Hendrik Kuipers te Dordrecht als bewindvoerder in de nalatenschap van dne heer Hendrik Kuipers van Meerdervoort ten behoeve van Krijn de Jonge Pieterszoon metselaar te Tholen district Zieirkzee provincie Zeeland
2401 14-12-1871 verklaring Hendrik Kamsteeg onder Meerdervoort gemeente Zwijndrecht
2402 22-12-1871 gedeeltelijke radiatie de Heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Rijnier van den Bos aldaar
2403 22-12-1871 transport en hypotheek met borgtogt Rijnier van den Bos te Strijen aan Dirk Grijn aldaar van een huis met schuurtje en erf te Strijen voor f 550
en hypotheeek ten behoeve van medecomparant den heer Jacob Diepenhorst voor f 500
en de borgtogt van Barend de Koning te Strijen en Adrianus den Haan te Klaaswaal
2404 27-12-1871 provisionele toewijzing ten verzoeke van den Heer Arnoldus de Groot te Dordrecht
2405 27-12-1871 procuraite grootboek de heer Daniel de jongh qq te Dordrecht op de Heeren Jacobus Henricus Mulder, Mr Willem Mulder, Anne Adriaan Huijghens Backer en Fritz Joseph Keroting, allen te Amsterdam zoo te zamen als ider hunner in het bijzonder tot ontvang van renten
2406 30-12-1871 akte van depot de heer Adrianus VOGEL te Dordrecht van een onderhandsche akte van transport van onroerende goederen te Dordrecht door hem aangekocht van den heer Otto Zegers Gartinius van Wessem te Dordrecht
1872
2407 03-01-1872 definitieve toewijzning ten verzoeke van den heer Arnoldus de Groot te Dordrecht van een huis en erf te Dordrecht aan de Wijnstraat B138 aan den heer Anthonie Camerling te Dordrecht voor f 5960
2408 12-01-1872 testament de heer Leendert Stehouwer Teuniszoon te Hendrik Ido Ambacht
2409 12-01-1872 testament mejufvrouw Aartje de Vogel echtgenoote van den heer Leendert Stehouwer Teuniszoon te Hendrik Ido Ambacht
2410 19-01-1872 huurcontract de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht en de heeren Willem Anthonij Luijten te Lekkerkerk, Lucas Luijten, te Kralingen en Willem Anthonij Luijten te Lekkerkerk van buitenlanden en bijbehooren onder de gemeente Zwijndrecht afdeeling Meerdervoort en Groote lindt voor 11 jaren à f 553 per jaar
2411 19-01-1872 procuratie grotoboek mejufvrouw Ardina Petronella Sterling te Dordrecht op de Heeren Hendrik Gerard OIJENS, Gerrit Hendrik de Marez Oijens, mr Hendrik OIJENS en Hendrik Jan Oijens te Amsterdam, zoo te zamen als ieder in het bijzonder tot overschrijving van tien duizend guldens inschrijving 2 1/2 percent nationale schuld
2412 24-01-1872 testament de heer Albert Nicolaas Köhn te Dordrecht
2413 13-02-1872 transport de Heer Johannes Christianus de Waard te Dordrecht aan den heer Willem Kraal te Papendrecht, van 200 hektare 71 aren 51 c.a. weiland, watering en eg onder papendrecht in den polder Papendrecht ter massa voor f 11.420
2414 16-02-1872 transport Bastiaan Naaktgeboren en Jacobus Wor te s Gravendeel aan Dirk Boer, aldaar, van een huis met schuur en erf te s Gravendeel aan der Ringdijk van Nieuw Bonavontura voor f 1400,-;
2415 21-02-1872 radiatie de heer Jacob Diepenhrost te Strijen ten behoeve van Bastiaan Steenbergen aldaar
2416 22-02-1872 radiatie Hendrik Aardoom te s Gravendeel ten behoeve van Dirk Sint Nicolaas aldaar
2417 23-02-1872 transport Dirk Sint Nicolaas te s Gravendeel aan Leendert Moret Arieszoon aldaar, van een huis met schuur, tuin en erf te s Gravendeel in bevershoek A3 voor f 1000
2418 23-02-1872 obligatie met verband Leendert Moret Arieszoon te s Gravendeel aan Aart in 't Veld onder Dubbeldam, Som f 1000
2419 27-02-1872 radiatie de heer Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordrecht ten behoeve van Jannigje Kranendonk weduwe van Bastiaan Roos, teunis Roos, Hendrik Baks e zijne huisvrouw Jannigje Roos en Bastiaan Roos, allen te s Gravendeel
2420 28-02-1872 obligatie met verband Cornelis de Haan te Strijen ten behoeve van den Heer Jacob Diepenhorst aldaar Som f 800
2421 28-02-1872 houtverkooping ten verzoeke van Cornelis Herweijer bouwman onder Strijen
2422 29-02-1872 obligatie met verband Johanna Kool , weduwe van Aart Molendijk te Dordrecht ten behoeve van den heer Aart hendrik Kuipers aldaar, geaccepteert door den heer hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2423 02-03-1872 proces verbaal van verkoop ten verzoeke van Elsiabeth Huijsman weduwe van Jan Boer, voor zich en qq Jacob Boer en Dirk Boer, voor zich en qq allen te s Gravendeel, aan Jan van der GIESSEN aldaar van een huis en erf en gevolge te 's Gravendeel in de Lange kerkstraat B38 voor f 2450,-
2424 04-03-1872 gedeeltelijke radiatie de heer Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordrecht t.b.v. leendert Schillemans leendertszoon aldaar, eener Inschrijving voor zoo verre gevestigd op een houten loods, of bergplaats en erf te Dordrecht aan de Korte Nieuwstraat Sectie H nummer 1430 gedeeltelijk
2425 05-03-1872 radiatie de heeren Pieter Johannes de Kanter qq en meester Johannes Adrianus van Dorsser qq beide te Dordrecht van twee vijfde aandeelen in eene hypothecaire inschrijving ten lasten van den heer Johannes Adrianus van Dorsser te Dordrecht
2426 06-03-1872 obligatie met verband Nicolaas Spiering te Dordrecht ten behoeve der heer Johannes Schuijten Huijbertszoon aldaar Som f 950
2427 15-03-1872 obligatie met verband Adam van der Giessen Hendrikszoon onder s Gravendeel ten behoeve der heer Arnoldus de Groot Arnolduszoon te Dordrecht geaccepterd door den heer hendrik franciscus Koevoets qq te Dordrecht. Som f 600
2428 21-03-1872 verkalring de heer Hendrik Pennings qq te Dordrecht betreffende de doorhaling van twee vijfde aandeelen in eene hypothecaire inschrijving ten laste van den Heer Johannes Adrianus van Dorsser te Dordrecht
2429 27-03-1872 houtverkooping Ten verzoeke van Hendrik van der Kaa te Strijen
2430 28-03-1872 verklaring de heeren Otto Zegers Gardinius van Wessem en Adrianus Vogel, beiden te Dordrecht
2431 04-04-1872 testament de heer Willem Horst, te Dordrecht
2432 04-04-1872 testament Mejufvrouw Josina Baggerman echtgenoote van de heer Willem Horst, te Dordrecht
2433 05-04-1872 radiatie de heer Stephanus van Dorsser te Dordrecht ten behoeve van Arie van Kuijk, aldaar
2434 08-04-1872 inventaris van de gemeenschappelijke boedel van Pieter DALM wonende te Strijen en wijlen zijnen tweede echtgenoote Elisabeth van Prooijen
2435 09-04-1872 verkooping ten verzoeke van Elisabeth Huijsman weduwe van Jan Boer voor zich en qq van Jacob Boer en van Dirk Boer, allen onder s Gravendeel van paarden, beesten en ver.. roeroende goederen;
2436 11-04-1872 transport Saartje Stuurman eerder weduwe van Wouter Plukhooij laatst weduwe van Pieter Uittenlinden te s Gravendeeel aan Gerrit van den Brink te Willemsdorp gemeente Dubbeldam van ene huis met schuur en erf te Willemsdorp gemeente Dubbeldam voor f 3000
2437 11-04-1872 erfpacht uitgifte de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht aan Jan de Wit onder Dubbeldam van grond onder Dubbeldam voor den tijf van vijftien jaren
2438 17-04-1872 verhuring ten verozeke van den Heer meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht van landen in den vroegre bouwpolder der Oudendijk onder Dubbeldam, om te bewerken(?)
2439 19-04-1872 verhuring Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van landen in den Ouden Beerpolder onder Dubbeldam om te verwerken(?)
2440 19-04-1872 verhuring voor vijf jaren ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van weiland in den Oude Beerplder onder Dubbeldam
2441 19-04-1872 verhuring Buitenstad ten verzoeke van den Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2442 23-04-1872 scheiding van den gemeenschappelijke boedel van Pieter DALM wonende te Strijen en wijlen zijne tweede echtgenoote Elisabeth van Prooijen
2443 23-04-1872 scheiding van goederen in gemeenschappelijk bezit tusschen de vijf minderjarige kinderen van Pieter Dalm, wonende te Strijen en wijlen diens tweede echtgenoote Elisabeth van Prooijen
2444 25-0-1872 radiatie Geertrui de Broeder(?) weduwe van Jan Gijsbertszoon Barendregt, voor zich en qq onder Maasdam ten behoeve van Willem Gijsbertszoon Barendregt te Sint Anthoniepolder gemeente Maasdam
2445 25-04-1872 radiatie Willem van Waasbergen te Mijnsheerenland ten behoeve van Annigje Verrijp weduwe van Pieter in 't Veld te Sint Anthoniepolder.
2446 25-04-1872 Transport Willem Gijsbertszoon Barendregt, te Anthoniepolder gemeente Maasdam aan Pieter van Waasbergen te Maasdam, van een huis en gevolge en erf onder Sint Anthoniepolder gemeente Maasdam voor f 2500.
Mede Comparanten Willem Dorst qq onder Mijnsheerenland en Gijsbert Barendregt onder Maasdam;
2447 02-05-1872 obligatie met verband Arij Trompetter onder Dubbeldam ten behoeve van Aart in 't Veld aldaar Som f 1500
2448 03-05-1872 procuratie grootboek Pieter Dalm qq en Geertje Dalm echtgenoote van en bijgestaan en gemagtigd door Johannes Groeneveld, allen te Strij op de Heeren Jonkheer Ernst Johan Berg, Fredrik Coenraad Senff en Carl Friederich Anton van der Sluijs, allen te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot overschrijving
2449 03-05-1872 procuratie grootboek Pieter Dalm qq te Strijen op als bijnummer 2448 gemeld tot ontvang van renten
2450 03-05-1872 Transport Adrianus Huizer te Rijsoort gemeente Ridderkerk aan Leendert Stehouwer Teuniszoon te Hendrik-Ido-Ambacht van een hektare 96 are 10 c.a. weiland onder Ridderkek in den polder Oud Reiejrswaard de masso voor f 3200
2451 03-05-1872 verhuring Beerpolder ten verzoeke van den Heer Hendrik Francisucus Koevoets qq te Dordrecht
2452 03-05-1872 Testament de Heer Adrianus Gerardus van der Straaten te Dordrecht
2453 03-05-1872 Testament Mejufvrouw Adriana Blaak echtgenoote van den Heer Adrianus Gerardus van der Straaten te Dordrecht
2454 04-05-1872 gedeeltelijke radiatie de Heer Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordrecht ten behoeve van Leendert Stehouwer Leendertszoon te Dordrecht eenen Inschrijving van zoo verre gevestigd op een huis en erf te Dprdrecht aan de kromme Ellenboog C1561 kadaster Sectie H 938
2455 06-05-1872 olbigatie met verband de Heer Cornelis Hiensch te Dordrecht ten behoeve van den Heer Johannes Schuijten Huibertszoon te Dordrecht Som f 2000
2456 07-05-1872 Testament D.. Christoffel de Vogel te Dordrecht
2457 07-05-1872 Testament Jacoba Johanna Hemelaar te Dordrecht
2458 08-05-1872 verklaring de heer Pieter Horst wedunwaar van de jufvrouw Helena Broekhoven en zijn echtgenoote mejuffrouw Maria Baggerman, weduwe den heer Pieter Lafeber onder Dordrecht
2459 08-05-1872 Testament de heer Pieter Horst, weduwnaar van mejuffrouw Helena Broekhoven onder Dordrecht
2460 08-05-1872 Testament mejuffrouw Maria Baggerman weduwe den heer Pieter Lafeber, onder Dordrecht
2461 10-05-1872 transport Hendrika Bachman weduwe van Nicolaas den Hartog onder Hendrik-Ido-Ambacht aan den Heer Jan Gallet te Gent in Belgie geaccepterd door Bastiaan Snaauw Pieterszoon onder Ridderkerk van een zwingelstoet(?) en grond, onder Hendrik-Ido-Ambacht voor f 300
2462 11-05-1872 testament mejuffrouw Maria Baggerman weduwe den Heer Pieter Lafeber thans echtgenoote van den Heer Pieter Horst, onder Dordrecht
2463 15-05-1872 radiatie de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht ten behoeve van Jacobus Houtgraaf onder Dubbeldam
2464 17-05-1872 Transport Cornelis de Haan, te Strijen aan Elisabeth Huisman weduwe van Jan Bos onder Strijen van een huis, schuur en erf en gevolgen onder Strijen aan den Oudedijk voor f 1300
2465 17-05-1872 verhuring .. en stededijk ten verzoeke van den Heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2466 23-05-1872 radiatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen t.b.v. Cornelis den Haan, aldaar
2467 24-05-1872 testament Teunis van Dijk, onder Oost en West Barendrecht
2468 24-05-1872 testament Neeltje Vlasblom, echtgenoote van Teunis van Dijk, onder Oost en West Barendrecht
2469 24-05-1872 radiatie de Hoog Wel geboren Heer Jonkheer Meeser Johan Adriaan Repelaer te s Gravenhage voor zich en qq ten behoeve van Jan de Vos, in de gemeente Strijen
2470 24-05-1872 verhuring Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, van den Cannemanspolder van den louispolder buiten onder Dubbeldam
2471 28-05-1871 huwelijkscontract de heer meester Dirk van Tienen Jansse en mejufvrouw Anthonetta van Oldenborgh, beiden te Dordrecht
2472 28-05-1871 testament de heer Meester Dirk van Tienen Jansse te Dordrecht
2473 28-05-1871 testament mejufvrouw Anthonetta van Oldenborgh, te Dordrecht
2474 30-05-1873 transport Jan de Vos en zijne echtgenoote Aaltje Lagestee te Strijen aan Jonkheer Meester Johan Adriaan Repelaer te s Gravenhage geaccepteerd door den heer hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, van vijf hektare 99 aren 10 c.a. weiland, onder Strijen de masso voor f 10184,70
2475 30-05-1873 obligatie met verband Arie Pieter Spoel te Dordrecht ten behoeve van den Heer Johannes Schuijten Huibertsoon aldaar Som f 500
2476 31-05-1873 testament Teunis de Zeeuw te s Gravendeel
2477 31-05-1873 testament Mara(?) de Jong weduwe van Simon Boudewijns thans echtgenoote van Teunis de Zeeuw te s Gravendeel
2478 20-06-1872 testament Johannes van Bavel te Dordrecht weduwnaar van Cornelia Bezemer
2479 21-06-1872 decharge Margaretha Smaal, Johanna Maria Smaal en haar echtgenoot Willem in 't Veld Janszoon, Cornelia Smaal en echtgenoot Arie Schipper Arieszoon, allen onder Dubbeldam, ten behoeve van den mede comparant Cornelis SMAAL onder Hendrik-Ido-Ambacht
2480 27-06-1872 inventaris der nalatenschap van Trijntje Andriesdochter de Groot, weduwe van Teunis Pieterszoon Stehouwer, gewoond hebbende te Hendrik-Ido-Ambacht en aldaar overleden
2481 27-06-1872 generale procuratie Andries Stehouwer onder Ridderkerk op zijne broeder Marinus Stehouwer, onder Ridderkekr, en Leendert Stehouwer, onder Hendrik-Ido-Ambacht zoo te zamen als ieder van hen in het bijzonder
2482 04-07-1872 tiendverkooping Ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen te Heerjansdam
2483 04-07-1872 tiendverkooping Ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen te Groote Lindt
2484 04-07-1872 tiendverkooping Ten verzoeke van Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen te Sandelingen Ambacht, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2485 05-07-1872 scheiding tusschen de kinderen van wijlen Neeltje van de Nadort en haren vooroverleden echtgenoot Arie SMAAL van en in gemeenschappelijk ..inschrijving in het grootboek der nationale werkelijke schuld, groot in kapitaal f 10.300 2 1/2 percent in het jaar
2486 05-07-1872 generale procuratie grootboek Margrieta Smaal, Johanna Maria Smaal, echtgenoote van en bijgestaan en gemagtigd door Willem in 't Veld, Cornelia Smaal, echtgenoote van en bijgestaan en gematigd door Arij Schipper, allen onder Dubbeldam en Cornelia Smaal qq onder Hendrik-Ido-Ambacht , op de heer Jonkheer Ernst Johan Berg, Fredrik ....etc.
2487 09-07-1872 testament Adrianus Noorlander te Strijen
2488 09-07-1872 testament Margaretha Elisabeth Teekens echtgenoote van Adrianus Noorlander te Strijen
2489 09-07-1872 tiendverkooping ten verzoeke van den Heer Cornelis Gerardus de Kat te Dordrecht
2490 09-07-1872 tiendverkooping ten verzoeke van den Heer Cornelis Gerardus de Kat te Dordrecht
2491 11-07-1872 tiendverkooping ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen onder 's Gravendeel;
2492 12-07-1872 Scheiding van de boedel en nalatenschappen van Leendert Andeweg en Geertruij Dolk, echtelieden gewoond hebbende onder Klaaswaal en aldaar overleden
2493 26-07-1872 huwelijkscontract de Edel Achtbaar Heer Frederik Eduard Vaarzon Morel, te 's Gravendeel en mejufvrouw Sophia Dorothea Bemolt, te Dordrecht
2494 26-07-1872 testament de Edel Achtbaar Heer Frederik Eduard Vaarzon Morel, te 's Gravendeel
2495 26-07-1872 testament mejufvrouw Sophia Dorothea Bemolt, te Dordrecht
2496 29-07-1872 testament Dirkje Reijmerink echtgenoot van Hendricus TIJSSEN, te Dordrecht
2497 11-09-1872 transport Willem Stehouwer te HI Ambacht en Arie Stehouwer Willemszoon aldaar, van een bouwmanswoning en gevolgen en 9 hektare 24 aren 13 c.a. wei- en bouwland en watering en nog een gedeelte watering alle onder HI Ambacht in de polder van Sandelingemabacht de massa voor f 18.000
2498 11-09-1872 transport Arie Stehouwer Willemszoon te HI Ambacht aan Mattheus Stehouwer Willemszoon aldaar van 6 hektare 58 aren 40 c.a. bouwland met weg en watering onder H.I. Ambacht in den polder Sandelingemabacht f 10.000
2499 13-09-1872 procuratie grootboek Cornelis Smaal qq te H.I. Ambacht op als bij nummer 2486 gemeld tot ontvang van renten
2500 13-09-1872 testament de Heer Gerrit van den Brink te Willemsdorp gemeente Dubbeldam
2501 13-09-1872 testament Mejufvrouw Pieternela Resoort weduwe den heer Machiel de Korver, thans echtgenoote van den Heer Gerrit van den Brink te Willemsdorp gemeente Dubbeldam
2502 13-09-1872 testament Jacoba van der Schee echtgenoote van Gijsbertus van Nes te Heerjansdam
2503 20-09-1872 radiatie de heer Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, te Dordrecht, van een hypothecaire Inschrijving ten lasten Jan Koopman, te Strijen, en van eene gedeeltelijke hypothecaire inschrijving ten lasten Hendrik van den Honaart, te Strijen;
2504 20-09-1872 afstand de Heer Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen, te Dordrecht, aan den Heer Pieter de Jongste te Strijen, van het regt tot heffing van twee eeuwig durende jaarlijksche erfpachten te zamen f 9,90 per jaar van 23 aren 36 c.a. groot onder Strijen, in den polder Oud Bonavontura voor f 198,-
2505 02-10-1872 radiatie de heer Petrus Jacobus 't Hooft Cornelis Gerarduszoon te Dordrecht, lid der firma van DORSSER & Co te Dordrecht ten behoeve van Arnoldus Martinus Peters, timmerman te Megen (N-Brabant)
2506 07-10-1872 transport met hypotheek Marines Bennink te Dordrecht aan Dirk Barth te s Gravendeel van een huis en erf te Dordrecht aan de Wijngaarstraat C463 voor f 1000 en hypotheek voor f 1000
2507 18-10-1872 procuratie grootboek mejufvrouw Helena Apollonia de Raadt te Dordrecht als bij nummer 2486 gemeld tot ontvang van renten
2508 25-10-1872 verkooping van rietgewas ten verzoeke van de Heeren Hendrik Franciscus Koevoets qq en meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq beiden te Dordrecht
2509 30-10-1872 verklaring van scheiding en verdeeling der nalatenschap van Adriaantje Huisert overleden te s Gravendeel in den jare 1849 echtgenoote van Simon de Waard, wonende te s Gravendeel;
2510 01-11-1872 testament Cornelis Engelbertus de Korver, te Willemsdorp gem. Dubbeldam
2511 01-11-1872 testament Johanna Christiana de Korver, te Willemsdorp gem. Dubbeldam
2512 08-11-1872 obligatie met verband Jan van Strijen, te Maasdam ten behoeve van den Heer Jacob Diepenhorst te Strijen geaccepteerd door den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, Som f 300
2513 13-11-1872 testament mejufvrouw Pleuntje Stehouwer echtgenoote van Hendrik van der Vorm onder Ridderkerk vroeger onder Hendrik-Ido-Ambacht
2514 14-11-1872 scheiding den nalatenschap van Trijntje Andriesdochter de Groot weduwe van teunis Pieterszoon Stehouwer, gewoond hebbende te Hendrik-Ido-Ambacht en aldaar overleden
2515 15-11-1872 verhuring voor 16 jaren ten verzoek van de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, van griend en uitlanden onder Heerjansdam
2516 15-11-1872 verhuring voor 16 jaren ten verzoek van de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, van griend en uitlanden onder Groote Lindt
2517 15-11-1872 verhuring voor 16 jaren ten verzoek van den Heer Wikkert Visser Aartszoon qq te Heerjansdam van Buitenlande van den polder het Wedsteinde van den Hooge Nesse onder Kleine Lindt gemeente Heerjansdam
2518 20-11-1872 inventaris van den gemeenschappelijk boedel van Carolus BARTH, gewoond hebbende te Wieldrecht gemeente Dubbeldam aldaar overleden 16 October 1872 en zijne negelaten weduwe Cornelia van WIJK wonende te Wieldrecht gemeente Dubbeldam
2519 10-12-1872 akte van bewaargeving de Heer Hendrik Spoel Junior te Dordrecht voor eene afgelegde rekening en verantwoording in de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den heer Hendrik SPOEL Arieszoon gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden
2520 13-12-1872 houtverkooping ten verzoek van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht
2511 30-12-1872 testament mejufvrouw Johanna Maria WIJERS weduwe den Heer Dirk Struijs Junior te Dordrecht

Laatst gewijzigd: juli 2009.