Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - openbare verkopingen1909

CHOLERA.
De Soir meldt, dat na het overlijden te RIJSSEL van den zoon van een schipper, komende uit Dordrecht, de gezondheidscommissie voor de Schelde cholera heeft geconstateerd. Een ander kind van den schipper eveneens door de ziekte aangetast.
Gisteren werd te Dordrecht J. de H. wonende Hellingen 120, ongesteld en des avonds werden de brakingen en diarrhee zoo hevig, dat de ontboden geneesheer onmiddellijk opname in het Ziekenhuis gelastte, waar de man eenhalf uur later overleed. Het huis werd onmiddellijk ontsmet onder leiding van het hoofd van den ontsmettingsdient dr. JONG. De vrouw en kinderen werden ter observatie opgenomen en maken het goed. De overleden had tot en met Zaterdag gewerkt op een houtboot van RUSLAND, die weder vertrokken is en waarvan de equipage allen Hollanders, volgens geneeskungig onderzoek volkomen gezond was.
Een tweede verdacht geval werd gerapporteerd van de Hellingen 77, eveneens een bootwerker, waar bij onderzoek is gebleken, dat in beide gevallen niet van cholera sprake was.
Te Middelburg heeft zich vermoedelijk een tweede geval van cholera asiatica voorgedaan en wel bij de in het Bastion woonachtige vrouw van den in het gasthuis verpleegden F.W., den knecht op de Rotterdamsche boot.
[bron: Het CENTRUM 1909_09_08_0_01]

1910

ONGELUKKIG EINDE. Gistermiddag om ruim half vier is op de Voorstraat te Dordrecht het 15-jarig zoontje van J.A., wonende op den Spuiweg, toen hij met zijn fiets een vuilniskar wilde passeeren, gevallen en onder den wagen gekomen. Het wiel ging hem over de borst. Hij was bijna onmiddellijk dood.
[bron: Het Volk 1910_07_30_0_05]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
notaris G.C. Hoolmans te Dordrecht en D.W. van Niekerk te Haarlem,
[1] Een kapitaal, modern HEERENHUIS get. 11 met grooten Tuin en fraai koetshuis get. 40 en 42 en Erven te Dordrecht met een frontbreedte van circa 15 meter aan de GROENMARKT uitkomende aan de Varkenmarkt Kad. Sectie F nr. 1695, groot 19 aren en 60 c.a. In 2 perceelen en massa.
Het Heerenhuis bevat: prachtige marmeren gang ter diepte van ongeveer 40 meter, 7 ruime kamers, gemetselde kluis, waranda, Provisiekamer, keuken waarin lift en kelder en boven: 9 kamers en badkamer, verder groote zolders met dienstbodenkamers. Vele Kamers zijn sierlijk behangen en geschilderd voorzien van prachtige marmeren schoorsteenmantels en vaste spiegels.
Het huis is voorzien van Gas-, Water- en Electrische Geleiding en verdere gemakken.
Het Koetshuis bevat: Stalling voor 7 paarden en box remise, tuigkasten, kleedkamer, waschhuis en hooizolders en is voorzien van centrale verwarming en waterleiding.
[2] Een huis en erf te Dordrecht aan de Varkenmarkt get. 29 Kad. Sectie F. 1515 groot 48 c.a.
Alle perceelen zijn in eigen gebruik en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen 2 Mei 1910.
[bron: NRC 1910_03_29_1_04]
[ook 1910_03_14_0_16]

GROOT DUBBEL HEERENHUIS te DORDRECHT.
Notaris J.R. de Koning te Dordrecht 27 apr en 4 mei 1910, Zahn
Een hecht, sterk, goed onderhouden en van vele gemakken vorzien GROOT DUBBEL HEERENHUIS met erf en Plaats zeer gustig gelegen aan het BLAUWPOORTSPLEIN no. 3, nabij het Zwijndrechtsche Veer te Dordrecht, met mooi uitzicht voor op de Nieuwe Haven en achter op de rivier de Maas, groot 3 a 72 c.a. en een hecht en sterk PAKHUIS MET ERF daarnaast, groot 1 a en 29 c.a. met 3 ruime zolders.
Prachtige Antieke Schouw.
Op den dag van afslag zal afzonderlijk worden verkocht de zeer fraai gesneden groote schouw met georneerd Kinderfries bloemen guirlandes en wapens 17de eeuw zich bevindende in een der achterkamers van het te verkoopen Heerenhuis.
De kooper van het Heerenhuis zal het recht van naasting der Schouw hebben voor de som waarop die afgemijnd zal zijn, mits boven die som 10 % daarvan betalende aan den afmijner.
Nadere inlichtingen geeft genoemde notaris.
[bron: NRC 1910_04_23_2_16 ]

DORDRECHT. Het zeer gunstig nabij het station gelegen keurig onderhouden BUITENVERBLIJF genaamd ROZENBURG, te Dordrecht groot 45 aren en 36 cantiaren zal Woensdag geveild en staanden in trekgeld op slacht f 20.000 (not. Tussenbroek, Groote Kerksplein 2)
[bron: NRC 1910_01_23_0_08 ]
[zie 1910_01_16_0_07 ]

ANTIEK VEILING TE DORDRECHT.
Notaris J.R. de Koning te Dordrecht zal, onder directie van A. Mak, auctionnair aldaar, op Woensdag 15 Juni 1910, des namiddag ten twee uur, in het bekende historisch Heerenhuis genaamd DE ONBESCHAAMDE eveneens aldaar, publiek verkoopen:
VIER ANTIEKE SCHOORSTEENMANTELS
en Kamerbetimmering in Louis Quinze stijl, benevens de daarbij behoorende Schilderwerken en Dessus de Porte, waaronder het prachtige Schilderij De Berenjacht van Joannes Fyt 1654.
Alles zich nog bevindende in voormeld Heerenhuis aan de WIjnstraat No. 69 te Dordrecht.
Kijkdagen: Zondag 12 en Maandag 13 Juni particulier van 10-4 uur en Dinsdag 14 en Woensdag 15 Juni publiek.
Zeer fraai en duidelijk geillustreerd beschrijvende Catalogi zijn vanaf heden tegen inzending van 50 cents, te verkrijgen ten kantore A. Mak, Vischstraat 17 Dordrecht, en worden overigen aan de bekende adressen verzonden.
[bron: NRC 1910_06_11_1_10 ]

Bij akte van 1 Juni 1910 voor den ondergeteekenden Notaris W.H. van Bilderbeek te DORDRECHT verleden, is door den Heer Johannes Petrus August WIJERS, koopman, wonende te Dordrecht, voor zijne handelszaken, gedreven wordende onder de firma J.P. WIJERS, mede tot Procuratiehouder aangesteld: zijn Zoon de Heer Frans Hendrik Marie WIJERS, Koopman te Rotterdam, die bevoegd is voor alle zaken, gemelden handel betreffende en daarboven: p.pro... J.P. Wijers. W.H. Bilderbeek, Notaris.
[bron: NRC 1910_06_01_2_11 ]

ZAAK A.C. ZOETHOUT en Zn.
Wegens sterfgeval ter overname aangeboden de HORLOGEMAKERIJ annex het Electriciteitsbedrijf c.a. sinds 1768 door de firma A.C. Zoethout en Zn gedreven te Dordrecht, Voorstraat 285.
Voor inlichtingen zich te wenden tot Wed. A.C. ZOETHOUT, Markt, Middelburg.
[bron: 1910_12_17_2_12 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht en J.C.L. ESSER te Prinsenhage
[1a] Een pand, ingericht tot Winkel Woonhuis en Banketbakkerij met erf en binnenplaats a/h Bagijnhof 26, Kad. Sectie H. no. 1852, groot 80 c.a.
[1b] Een Pakhuis met Bovenwoning en erf a/d Sarisgang no. 16, Kad. Sectie H 477, groot 22 c.a.
Het Pand Bagijnhof 26 met het Pakhuis v/h Pand Sarisgang is verhuurd aan den Heer D.B. SANDT tot 1 April 1916 met 6 jaren optie voor F 650 per jaar, maandelijks op den 1en te voldoen hebbende de huurder het recht deze huur elk jaar te doen eindigen mits 3 maanden te voren schriftelijk kennis gevende, met recht tevens op den huurder om de huur aan een ander zonder toestemming van den verhuurder over te doen enom de Panden Bagijnhof 26 en Sarisgang 16 gedurende den geheelen huurtijd te koopen voor F 9000 te samen.
De Bovenwoning van het Pand Sarisgang 16 is verhuurd a F 1, 50 per week of F 78 p.j.
[2] Een Winkel- en Woonhuis met erf, tuintje en open plaats a.h Bagijnhof 28, Kad Sectie H 2756 Verhuurd aan de H.H. VAN ALPHEN en LEDEBOER te Rotterdan tot 1 Mei 1911 a F 600 p.j. te voldoen maandelijks op den 1en
EN ten overstaan van Notaris N.P. Jongkindt voornoemd.
[3] Een Pand bestaande in Beneden en Bovenwoning en erf met open plaats a/d Singel (Vroeger Godfried Schalckensingel) 26 Kad. Sectie C. 2908.
Verhuurd: beneden: aan W.J.F. BARTH tot 1 Mei 1911 en Boven aan A. RIJKHOEK a f 3,50 p.w. pf F 162 p.j.
Een gedeelte buitenmuur van dit pand is verhuurd tot reclame.
en wel: aan de firma C.J. v. HOUTEN & ZOON te Weesp, eene opperv. van ca. 40 m2 a F 50 p.j. bij vooruitbetaling te voldoen op den 1sten Juli van ieder jaar.
en aan: firma MORKS & GEUZE te Dordrecht thans loopende t.n.v. MORKS & GEUZE 's Boekhandel aldaar, een gedeelte tot 25 Juli 1911 a F 10 per jaar
[4 - 7] Vier HUIZEN en ERVEN met OPEN PLAATS aan de Hoekstraat 48 50-52 en 54 Kad C. 3916, 3917, 3918, 3919. Elk huis is verhuurd a F 2,25, p.w.
[bron: 1910_11_06_0_08 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P Jongkindt.
EEN WINKEL- en WOONHUIS met Erf te Dordrecht aan de Voorstraat no. 348 landzijde, tusschen de Pelserstraat en de Botgensstraat gediend hebbende tot piano-magazijn, kad. Sectie E. no. 562, groot 1 a. 26 c.a.
[bron: 1910_05_22_0_08 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht
De navolgende op besten stand te Dordrecht gelegen ONROERENDE GOEDEREN als
[1] Een Koffie- en woonhuis met erf en open plaats a/d St. Jorisweg 12 op den hoek van- en met uitgang in de M. Schampersstraat
[2] Een Winkel en Woonhuis met erf en open plaats a/d St. Jorisweg 14
[3] Een Winkel en Woonhuis met Brookbakkerij, erf en open plaats a/d St. Jorisweg 16
[4] Een Winkel en Woonhuis met erf en tuin aan het Bagijnhof 50(?)
[5] Een Woonhuis met erf en open plats a.d. Lange Breestraat 28 en een pakhuisje daarachter an de Bagijnestraat
[bron: NRC 1910_09_18_0_10 ]
[afslag zie: 1910_10_09_0_10 ]

- AFSLAG. HET KOOPMANSPAND.
met stoomgrutterij, pakhuis, paardenstal en erf te Dordrecht, aan de Voorstraat 182, uitkomende aan de Steenstraat 3, ter gezamenlijke oppervlakte van 630 m2 en ter diepte van ongeveer 78 m
[1] het Koopmanspand met erf aan de Voorstraat 182
[2] Het pand, bestaande in stoomgrutterij met machinekamer en graanzolders, 3-hoog en groot open erf, met een gang uitkomende aan de Steenstraat
[3] Het GEBOUW, dienende voor stroopbergplaats, zoutbergplaats, paardenstal en wagenhuis met hooizolder en erf, aan de Steenstraat 3, achter perceel 2.
[bron: NRC 1910_09_11_0_10 ]

- SMEDERIJ. Terstond ter overname aangeboden te Dordrecht tegen billijke prijs, .. goed toestand Scheeps- huis- en grofsmederij.
[bron: NRC 1910_10_16_0_07]

EEN AVONTUUR VAN EEN BOERTJE.
Een Noord-Hollandsch boertje, JASPER BARENDREGT geheeten, reed dezer dagen met den trein naar DORDRECHT. Een paar stations voor die houdt de trein stil en wordt het portier, geopend, terwijl de conducteur roept: Barendrecht, uitstappen ! JASPER BARENDREGT stapt uit en blijft op het perron staan, terwijl de trein zich weer in beweging stelt en wegrijdt.
- "Zijn we hier al in Dordrecht ?" vraagt hij eindelijk aan een den beambten.
- Dordrecht ? Wel neen, daar gaat de trein naar Dordt. Hadt je mee willen gaan ?
- Ja zeker, ik heb kaartje voor Dordrecht
- En waarom ben je er hier dan uitgestapt ? vroeg de beambte.
- Wel omdat de conducteur het portier opende en mij toeriep, dat ik er uit zou gaan; ik heet BARENDREGT en ik heb duidelijk gehoord, dat hij mijn naam riep.
De beambte begon hartelijk te lachen, want de conducteur had natuurlijk den naam van het station Barendrecht afgeroepen. Een uur wat later stoomde BARENDREGT naar DORDRECHT en toen hij later in Noord-Holland terugkeerde vertelde hij zijn avontuur waarover een zijnder kennissen, KLAAS BRAND, zich zeer vroolijk maakte. Vol ergenis riep de gefopte uit: Nou, als jij in den trein gezeten hadt en ze hadden geroepen: Klaas Brand, uitstappen, dan had ik wel eens willen zien wat hij gedaan hadt. (N.C.)
[bron: Het Centrum 1910_09_05_0_05]

VAN SCHRIK GESTORVEN.
Een politieagent te Dordrecht hoorde des nachts een hond hard blaffen, alsmede het breken van een glasruit. Het geluid scheen te komen uit den tuin van de wed. L. v.d. W. Sint Jorisweg. Terwijl de agent een onderzoek begonn in te stellen, kwamen van lieverlede meer personen op het geval af. Besloten werd gezamenlijk tuin en erf te inspecteeren, waarvan men echter eerst kennis wilde geven aan de eigenares.
Toen aangebeld werd, gaf een zoon der weduwe ten antwoord, dat zijn moeder van schrik was oeverldden.
Ook zij was wakker geworden door het geblaf van den hond; zij had het raamgordijn weggeschoven en naar buiten gekeken, waar ze toen den polotieagent bemerkte. Dit had haar zoo doen schrikken, dat ze dood was neergevallen. (Vad.)
[Het CENTRUM 1910_12_29_0_03]

Moord en zelfmoord. De slotenmakersknecht de V. verwondde gisterenmorgen te Dordrecht zijn vroeger meisje met drie revolverschoten, en schoot daarna zich zelf in 't hoofd.
[Het Centrum 1910_06_06_0_05]

1911

- Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht.
25 Jan en 1 Febr 1911
Koffiehuis ZAHN.
[no. 1] Heerenhuis, erf en tuintje aan het Steegoversloot 4b
[no. 2] Winkelhuis en erf met afz bovenwoning aan de Voorstraat 160
[no. 3] Heerenhuis met grooten tuin en afz bovenwoning aan den St. Jorisweg no. 19
[no. 4] Winkelhuis met erf Nieuwstraat 18
[no. 5] Winkelhuis en erf, Museumstraat 5
[no. 6] pakhuis en erf met bovenwoning, Augustijnenkamp 10 (achter prceel 5)
[no. 7] Winkelhuis met Pakhuis en erf aan de Doelstraat no. 2 en MARIENBORNSTRAAT no. 3
[no. 8] pakhuis en erf met bovenwoning, Weeshuisstraat 21
[no.9] pakhuis en erf aan de MARIENBORNSTRAAT no. 40
[no. 10] pakhuis , erf en tuin aan den Krommen Elleboog 76
[no. 11] pakhuis , erf en tuin aan den Krommen Elleboog 74
[no. 12] huis, erf en tuin aan den Krommen Elleboog 70
[no. 13] huis en erf aan de Lange Breestraat 29
[no. 14] huis, erf en plaats aan de Lange Breestraat 21 en Pakhuis aan het Loverstraatje 20a
[no. 15] KOFFIEHUIS met vergunning aan de Korte Geldersche Kade 7
[bron: NRC 1911_01_17_2_12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris Hoogeveen te Dordrecht.
[no. 1] De gerenommeerde en goed bekende BANKETBAKKERIJ te Dordrecht a/d Gravenstraat no. 19, bestaande uit groot Winkel en Woonhuis en Bakkerij met nieuwen heete Lucht oven en gewonen Oven en tuin, kad. Sectie F no. 1058
[no. 2] Een Pakhuis en Bovenwoning met afz. opgang, .... Gravenstraat 17, naast Perceel I, Sectie F. no. 1059
[bron: NRC 1911_04_08_2_16]

Heden overleed zacht en kalm na een kortstondige ziekte, onze geliefde
Echtgenoot, Broeder, Vader, Behuwd- Groot en Overgrootvader, de Heer
HENDRIK VAN HEUSDEN sr, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in den ouderdom
van 82 jaren.
Wed. H. van Heusden-Ridderhof
Wed. J. Holle- van Heusden
H. van Heusden + C. van Heusden-Ponsen, kinderen, kleinkinderen (Toelong Agioeng (O.-Indië))
A. van Heusden + M.C. van Heusden-de Boo, kinderen, kleinkinderen
P.H. van Heusden + W. van Heusden - v. Someren

Dordrecht., 4 December 1911
Vest, hoek MARIENBORNSTRAAT
[bron: NRC 1911_12_06_1_05 ]

Getrouwd (bij volmacht)
CORNELUS OUWEHAND, 1e luitenant der Genie O.O. Leger
en Hendra. MONFROOY
Dordrecht, 28 December 1911
[bron: NRC 1911_12_28_2_11 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING
8-5-1911 op het erf van den Kolenhandelaar VAN DEN OEVER aan de Houttuinen te Dordrecht door de Deurwaarders STEENWEG en VAN BUREN van den gedeeltelijk geborgen SCHEEPSINVENTARIS afkomstig van het schip
JOHANNA FREDERIKA
Bestaande in: Zware Kabel- en Neuringkettingen, Boeg- Achter- en Klipanker,
.....
[bron: NRC 1911_04_30_0_09 ]

Dordrecht. Notaris Tussenbroek.
15 / 22 Febr 1911. Koffiehuis Zahn.
* Het HUIS ingericht tot Beneden en Bovenwoning met Tuin en Loods aldaar aan het Lange Kromhout 93.
* Enkel voor velerlei doeleinden bijzonder geschikt en gunstig gelegen Winkelhuis en erf aldaar aan de Vriesestraat 53, groot 94 c.a. met Achteruitgang.
* en op 22 Febr en 1 Maart 1911 : Het HUIS en ERF aldaar in de Groote Kerksbuurt op den hoek van ..em met een uitgang in de Schuitenmakersstraat 31
* Het ruime sterke gunstig gelegen GEBOUW met twee zolders waarin meer dan 100 jaren eene welbeklante KUIPERIJ wordt uitgeoefend in de Kleine Spuistraat 1 aldaar, groot 1 are 67 c.a.
* en Het HUIS, thans ingericht tot Kantoor met groote open plaats en pakhuis, gelegen over de kuiperij, in de Kleine Spuistraat 2.
[bron: NRC 1911_02_11_1_04 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING (not N.P. Jongkindt)
16/25 Jan 1911, Zahn
[1] Een HEERENHUIS en ERF, met Tuin te Dordrecht aan den Singel 182 (vroeger Aelbert Cuypsingel) D 2640. Verhuurd aan den Heer Mr. G. RIBBIUS voor F 700 p.j.
[2] Een dito HEERENHUIS naast vorig perceel getekend 184, D 2629. Verhuurd aan den Heer A.C VAN NIEVERVAART voor F 650 p.j.
[bron: NRC 1911_01_15_0_08 ]

DORDRECHT. AFSLAG. 22-11-1911
Notaris D.W.I. Harshagen.
Het Groot, hecht en sterk WINKELHUIS ingericht tot Banketbakkerij, Brood- en Koekfabriek waarin 2 nieuwe heete luchtovens met een daarachter staand huis, ingericht tot stalling, alsmede mestput en grooten Tuin te Dordrecht, aan de VOORSTRAAT No. 388 en uitkomende aan de Boogjes, samen groot 5 Aren en 93 Centiaren.
[bron: NRC 1911_11_18_2_16 ]

Wisboom Verstegen.
[1] Dubbel Heerenhuis, erf en Tuin, te Dordrecht aan den Dubbeldamscheweg 40
[2-4] Drie perceelen BOUWTERREIN aldaar, aan het Oranjepark, elk groot ca. 107 c.a.
[5] Een Heerenhuis, erf en tuin, aan den Dubbeldamscheweg 42
[6] Een Heerenhuis, erf en Plaats aan de STEEGOVERSLOOT 26, root 109 c.a.
[7] Een Winkelhuis, erf en Plaats aan de Voorstraat nr. 53
[8] Een DUBBEL PAND, en ERF aldaar, aan de Museumstraat 27, ingericht tot Rijwiel- en Vernikkelfabriek met Bovenwoningen
[9] Een PAND en ERF ingericht tot Magazijn en Bovenwoning aan de Wijnstraat 96, groot 131 c.a.
[bron: NRC 1911_10_27_1_24 ]
[ook 1911_10_23_2_16 ]

Blijkens akte den 14 September 1911 voor den ondergeteekenden Notaris te Dordrecht verleden is vanaf dien datum ONTBONDEN de naamlooze vennootschap 'Maatschappij Rijnvaart' gevestigd te Rotterdam, bereids sedert Mei l.l. in likwidatie. W.H. van Bilderbeek, notaris.
[bron: NRC 1911_09_16_2_17 ]

WINKELHUIS - DRDRECHT
Notaris Jan de Boer ('s-Gravendeel)
Een uitstekend onderhouden, op den besten winkelstand staand Winkel-en Woonhuis met erf, open plaats en tuin te DORDRECHT a/d Voorstraat 184, groot 2 A 01 C. Aanvaarding in eigen gebruik 15 Mei 1911.
[bron: NRC 1911_02_20_0_14 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P. Jongkindt 8/15-2-1911
Een hecht, sterk, goed onderhouden en aangenaam gelegen DUBBEL HEERENHUIS met erf en tuin, te Dordrecht aan de Nieuwe Haven, geteekend no. 53, met daarachter gelegen Koetshuis en Stalling aan de Hooge Nieuwstraat 82, Kad. F. no. 1410. Het Woonhuis is voorzien van gasleiding en evenals de Stal oook van Waterleiding.
[bron: NRC 1911_01_29_0_08 ]
[afslag zie: 1911_02_12_0_08 ]

Openbare Vrijwillige Verkooping
De Notaris N.P. Jongkindt, te Dordrecht zal op Woensdagen 8 en 15 Februari 1911, beide dagen des avonds ten 7 ure, in het Nederlandsch Koffiehuis Zahn aldaar, veilen en verkoopen:
Een hecht, sterk, goed onderhouden en aangenaam gelegen DUBBEL HEERENHUIS met Erf. en Tuin, te Dordrecht aan de Nieuwe Haven geteekend No. 53 met daarachter gelegen koetshuis en Stalling aan de Hooge Nieuwstraat no 32 kad Sectie F no 1410, groot 2 A 90 cA.
Het woonhuis is voorzien van gasleiding en evenals de Stal ook van waterleiding, terwijl het perceel bij biljetten breeder is omschreven.
Alles in eigen gebruik geweest. Grondlasten 1911 f 63,59.
De kooper zal verplicht zijn eenige roerende goederen over te nemen tegen bij de veiling op te geven sommen.
Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 3 April 1911. Het te veilene is te bezichtigen 6, 7, 13 en 14 Februari a.s. van des nam. 1-4 ure, met toegansbiljet van gen. Notaris, bij wien tevens nadere
inlichtingen te bekomen zijn.
[NRC 22-1-1911, ed 0 blad 08]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING
Notaris W.H. van Bilderbeek.
Het groot, royaal gebouwd, hecht en sterk, DUBBEL WINKELPAND, groot 318 m2, met een gevelbreedte van 13.5 m. VRIESESTRAAT 63/65 Dordrecht waarin sedert tal van jaren met groot succes wordt gedreven de Manufaturenhandel van de firma B.J. Koldewey en waarin gevestigd zijn hare Mantal magazijnen, Beddenwinkel enz.
[bron: NRC 1911_11_04_2_16 ]

Dubbel Heerenhuis en erf te Dordrecht aan den Veersteiger hoek Binnen Walevest ...
[bron: NRC 1911_02_26_0_08 ]
[ook 1911_02_05_0_08 ]
[afslag zie: 1911_03_05_0_08 ]

OPENBARE VERKOOPING
Notaris Hoogeveen te Dordrecht en Van Dolder te Schiedam.
Vier onlangs nieuw gebouwde WOONHUIZEN met Bovenwoningen met afz. opgang nos. 29, 23, 21, en 19 zwart en rood aan den Krommendijk te Dordrecht En vier onlangs nieuw gebouwde WOONHUIZEN aan de Lombokstraat te Dordrecht
nos 26, 28, 30 en 32.
[bron: NRC 1911_12_23_2_07 ]

AFSLAG
De twee gunstig gelegen en aan de achterzijde fraai uitzicht gevende HEERENHUIZEN met op het Zuiden gelegen TUINEN als [1] Een Heerenhuis en erf aan den Singel no 182 (vroeger Aelbert Cuyp Singel) kad. Sectie D 2640
[2] Een dito Heerenhuis, naast vorig perceel get. 164, kad. Sectie D. no. 2639
Notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht, Nederl. Koffiehuis ZAHN, 25 Jan. 1911.
[bron: NRC 1911_01_22_0_08 ]

N.P. Jongkindt en O.W.P. Tusschenbroek.
24 en 31 Mei 1911, Cafe-Rest. ZAHN
HET KOFFIEHUIS van ouds Genaamd KRISPIJN met woning, schuur, steenen loods, met het erfpachtsrecht op den ondergrond en daarbij gelegen Tuin te Dordrecht aan den Oudendijk No. 1 op den hoek van den Brouwersdijk, kad. Sectie M. no. 329, groot 9 are 40 c.a.
[bron: NRC 1911_05_21_0_08 ]
[idem op 1911_05_14_0_11 ]

AFSLAG. De onroerende goederen te Dordrecht, als:
[1] het op den besten winkelstand gelegen pand en erf thans dienende tot Vleeschhouwerij en Woonhuis a/d Voorstraat nabij Vischbrug no. 260, groot 76 c.a.
[2] het PAND en ERF bestaande uit Pakhuis en Bovenwoning met vrijen opgang a/d Nieuwstraat en uitkomende a.d Ged. Gracht no. 63, groot 1 A 48 c.a.
[3] het PAND, ingericht tot Kantoor en Pakhuis met Bovenwoning en Arbeiderswoning met Kantoor en twee Zolders en groot OPEN ERF daarvoor a/d Houttuinen no. 24b en 24a, groot 4 A 9 c.a.
[4] het PAKHUIS en ERF a/d Houttuinen 22
[5] De groote LOODS en ERF a/d Houttuinen 27 uitkomende aan de Nieuwehaven groot 1 A 32 c.a.
[6] het open ERF met afdak naast vorig perc. mede uitkomende a.d. Nieuwehaven
---> 8-3-1911 N.P. Jongkindt geveild.
[bron: NRC 1911_03_12_0_13 ]
[zie 1911_03_05_0_12 / 1911_02_19_0_08 ]

BEKENDMAKING.
Ingevolge Art. 31 van het Wetboek van Koophandel.
Blijkens akte op 31 Maart 1911 voor den ondergeteekende verleden, zijn de Heeren JOHANNES ANTHONIJ den BANDT en HERMAN OTTO de JONCHEERE, kooplieden wonende te Dordrecht, overeengekomen, te rekenen vaf den 1 Januari 1911, te eidigen en mitsdien te ONTBINDEN de, tusschen hen te Dordrecht bestaande Vennootschap onder firma 'De Jonchere, den Bandt en Co' ten doel hebbende de uitoefening van de ZEEPZIEDERSAFFAIRE met den handel daaraan verbonden. De likwidatie der nog loopende zaken dier Vennootschap zal plaats hebben door den firmant den Heer HERMAN OTTO de JONCHEERE, aan wien tevens het recht is verleend om de zaken der Vennootschap, hetzij alleen of in vennootschap met anderen voort te zetten en daartoe de dirma 'De Joncheere den Bandt en Co' te blijven voeren en teekenen en om dat recht ook aan anderen over te dragen alles echter buiten eenige verantwoordelijke of aansprakelijkheid van den firmant den Heer JOHANNES ANTHONIJ den BANDT, zijne erven of rechtverkrijgenden.
Dordrecht, 31 Maart 191. N.P. JONGKINDT, notaris.
[bron: NRC 1911_04_02_0_12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
W.H. van Bilderbeek
stalen Schroefstoomboot 'Burgemeester Wichers I'
stalen Schroefstoomboot 'Burgemeester Wichers II'
[bron: 1911_10_21_2_16 ]

CENTRUM - DORDRECHT.
Te Koop te Dordrecht een op eersten stand gelegen HOEKPAND, Voorstraat aan het plein gevormd door Groenmarkt, Vischbrug, Voorstraat en Vischstraat; door ligging uitnemend geschikt voor kantoorgebouw, restaurant , winkel enz.
Nadere inlichtingen verstrekken WALTMANN en Co Vaste Goederen, Dordrecht.
[bron: NRC 1911_07_08_1_05 ]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris W.H. van Bilderbeek.
het groot royaal gebouwd, hecht en sterk Dubbel Winkelpand, groot 318 m2 met een gevelbreedte van 13,5 m. Vriesestraat 63/65, Dordrecht,
waarin sedert tal van jaren met groot succes wordt gedreven de Manifacturenhandel van de firma B.J. KOLDEWEY en waarin gevestigd zijn hare
Mantelmagazijnen, Beddenwinkel enz.
[bron: NRC 29-10-1911, editie 0, blad 11]

- Openbare Vrijwillige Verkooping.
De Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht is voornemens bij veiling en
afslag op Woensdagen 1 en 8 November 1911, des avonds 7 uren, in het
Koffiehuis ZAHN aldaar, in het openbaar te verkoopen:
1) Een dubbel heerenhuis, erf en tuin, te Dordrecht aan den Dubbeldamschen weg nr. 40, groot 5 aren en 70 centiaren.
2-4) Drie perceelen bouwterrein alsdaar, aan het Oranjepark, elk groot ongeveer 167 centiaren.
5) Een Heerenhuis, erf. en tuin aan den Dubbeldamschen weg nr. 42, groot 185 centiaren.
6) Een Heerenhuis, erf en plaats aldaar, aan de xSteegoversloot nr. 26, groot 109 centiaren.
7) Een winkelhuis, erf en plaats aldaar, aan de Voorstraat nr. 53, groot 150 centiaren.
8) Een dubbel pand en erf, alsaar aan de Museumstraat 27, ingericht tot Rijwiel en Vernikkelfabriek met Bovenwoningen, groot 159 centiaren.
9) Een pad en erf ingericht tot Magazijn en Bovenwoning aldaar, aan de WIJNSTRAAT nr. 96, groot 131 centiaren
Alles zeer gunstig gelegen en uitvoerig beschreven in gedrukte notitien.
Gratis verkrijgbaar ten kantore van voornoemde notaris.
[bron: NRC 27-10-1911, editie 1, blad 24]

TER NAVOLGING.
De boek- en steendrukkerij voorheen MORKS en GEUZE te Dordrecht geeft, met het oog op de duurte, aan haar gehuwd personeel en aan kostwinners, voor zoover zij minder dan 20 gulden per week verdienen, 's wekelijks een gulden toeslag, tot APil 1912.
[bron: Het Volk 7-10-1911; 1911_10_07_0_03 ]

HEEREN STEENFABRIKANTEN.
die in aanmerking wenschen te komen voor de levering van gevelsteen ten behoeve van de middelbare technische school te Dordrecht (Architect EDUARD CUIJPERS) worden verzocht voor 28 December a.s. monster te zenden aan het werk Oranjelaan te Dordrecht.
Benoodigd ongeveer 400.000 kleurige klinkers.
[bron: Het Centrum 16-12-1911; 1911_12_16_0_03 ]

WERKENDE STAND.
Een net meisje zag zich gaarne geplaatst als Keukenmeid of Meid-alleen, voor noodhulp of vast, v.g.g. v. Brieven C. de Wijs, Kolfstraat 35, Dordrecht.
[bron: NRC 1911_01_04_1_04 ]

DORDRECHT. Gedep. Staten van Zuid-Holland hebben gehandhaafd het besluit van den raad deze gemeente tot onbewoonverklaring van de woning Kolfstraat 54 beneden, eigenaar A. Degens Hzn.
[NRC 1911_05_18_2_02 ]
[zie ook 1911_05_08_0_02]

BRANDEN. Zaterdagavond omstreeks half 9 is te DUBBELDAM in de boerenstelling, toebehoorende aan A. GROENEVELD en bewoond door C. v.d. WAAL aan den Krommen Zandweg, brand ontstaan. De schuur was geheel gevuld met hooi, daar geborgen door de stalhouders W. v. TWIST en firma wed. C. VAN BALLEGOOIJEN te DORDRECHT, en in een oogwenk stond het gebouw in lichtlaaie. Aan blusschen viel niet te denken, en de Dubbeldamsche brandweer, wier materiaal bestaat uit één brandspuit, bepaalde zich dan ook tot het beschermen der belende huizen. Intusschen verwoestte het vuur het geheele bezit van VAN DER WAAL; van zijn inboedel werd niets gered; 14 koeien kwamen in de vlammen om. De 6 kinderen van VAN DER WAAL worden met moeite gered; de 80-jarige eigenaar GROENEVELD die bij den pachter inwoonde, moest blootsvoets het brandende huis verlaten. Drie paarden, toebehoorende aan den landbouwer J. LEEUWENBURG, konden nog bijtijds uit het brandende huis worden gebracht. De oorzaak van den brand is onbekend. Alles was verzekerd. (N.R.Ct.)
[ Het Centrum 1911_02_06_0_03 ]

RIJWIELDIEVEN GEKNIPT. Over de arrestatie van twee knapen te DORDRECHT lezen wij in de D.Ct. [=Dordrechtsche Courant] nog het volgende:
Alhier vervoegde zich bij een rijwielhandelaar een onbekend persoon, die een rijwiel te koop aanbood voor slechts f 5. Aangezien dit den handelaar nog al weinig voorkwam, rees bij hem al dadelijk het vermoeden, dat het rijwiel van diefstal of verduistering afkomstig was. Hij weigerde daarom het te koopen, maar gaf voor, wel een liefhebber te weten en gaf den onbekende daarom een knecht mede, om hem bij dien persoon te brengen. Zoodra hij vertrokken, was, stelde de eerste rijwielhandelaar de politie met het geval in kennis en deze begaf zich ter stond naar het opgegeven adres aan de AUGUSTIJNENKAMP, waar zij den verkooper nog in bezit van het rijwiel aantrof. Hij werd daarom uitgenoodigd mee naar het hoofdbureau te gaan, evenals zijn kameraad, die zich inmiddels bij hem had gevoegd, eveneens in het bezit van een rijwiel, dat hij wenschte te verkoopen.
De beide personen bleken te zijn, J.H.V. en A.N.S., van beroep smidsleerling te ROTTERDAM, en beiden 18 jaar oud. In hun verhoor verklaarden zij de rijwielen des middags te ROTTERDAM te hebben gehuurd met het voornemen ze hier ter stede te gelde te maken.
Op grond hiervan werden beide verdachten in hechtenis en de rijwielen in beslag genomen.
Zij werden naar ROTTERDAM overgebracht en ter beschikking van de politie gesteld.
Aan deze laatste was inmiddels gebleken, dat de beide personen daar bij een anderen handelaar alk een rijwiel hadden gehuurd, dat zij terstond daarna hadden verkocht, zoodat hunne aanhouding dubbel welkom was.
[Het Centrum 1911_11_15_0_09 ]

EEN GOEDE VANGST. Zaterdag voor Paschen vervoegde zich bij den heer A.H. S. [A.H. Schnabel], horlogemaker aan de Voorstraat te Dordrecht, een jongen man, die zes gouden damesringen op zicht vroeg. De heer S. gaf het gevraagde mede, doch de onbekende kwam er niet mee terug, zoodat hij er blijkbaar mee van door was.
De rijkspolitie te Dordrecht had er echter lucht van gekregen, war deze persoon zich ophield, en Zaterdag trokken de majoor en een brigadier-titulair erop uit. Te EINDHOVEN spoorden ze op den 23-jarigen H. v. H., woonachtig te Woensel. Deze had half April enkele dagen te Dordrecht gewerkt en bekende weldra, na ondervraagd te zijn, de ringen verduisterd te hebben.
Natuurlijk werd deze H. meegenomen naar Dordrecht. Hij werd geconfronteerd met den heer S. en bekende ook nog aan de vrouw van de tapper L., in de Wijnstraat voor f 1,50 een der ringen te hebben verkocht. Deze ring werd Zaterdagzond ook in beslag genomen. Waarschijnlijk zullen de andere vijf ook wel spoedig zijn achterhaald.
[Het Centrum 1911_05_03_0_03 ]

1912

SCHIPPERSHUIS
Tegen 1 Febr. te DORDRECHT te huur het sedert tal van jaren aan de BOMKADE 16 aldaar gevestigde Schippershuis LUCTOR ET EMERGO gedreven onder den firmanaam Wed. C. Brand. Adres: Waltmann & Co, Dordrecht
[bron: NRC 1912_01_26_1_04 ]

Openbare Vrijwillige Verkooping (wegens stergeval)
De Notaris N.P. Jongkind te Dordrecht is voornemens bij veiling op Woensdag 8 mei 1912 en bij afslag op 15 Mei d.a.v. beide dagen s avonds 7 uur in het Gebouw van de Afd. Dordrecht v/d Ned. Aannemersbond (NAB) a/d Steegoversloot 37 aldaar, te verkoopen .... :
[no 1 .] Een op besten stand gelegen WINKEL en WOONHUIS met vrijen opgang neer her Bovenhuis en erf aan de Voorstraat no. 161 havenzijde, tusschen de Steegoversloot en de Nieuwbrug, Kad. Sectie G no. 1342, groot 84 c.a.
Het pand geeft achter fraai uitzicht en is voorzien van Gas- en Waterleiding.
[no. 2] Een WINKEL en Woonhuis met vrijen opgang naar de Bovenwoning, erf en open plaats aan de MARIENBORNSTRAAT no. 43 kad. Sectie G 1989, groot 50 c.a.
[no. 3] Een WOONHUIS met vrijen opgang naar de Bovenwoning, erf en open plaats aan de MARIENBORNSTRAAT no. 45, G 1990.
[no. 4] Een WOONHUIS met erf en open plaats aan het Stek 3b, G 1992.
[no. 5] Een WOONHUIS met erf en open plaats aan het Stek 3a, G 1991.
[bron: NRC 1912_04_21_0_10]

AFSLAG.
Het Pand, ingericht tot VOLKSLOGEMENT met ERF, groote Open Plaats en groote Loods a/d RIEDIJK no. 32, te Dordrecht, op Wo. 6-3-1912 door Notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht in het Gebouw van de Afd. Dordrecht van den Nederl. Aannemersbond a/d Steegoversloot 36 geveild ...
[NRC 1912_03_10_0_12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING (not W.H. Bilderbeek)
[1] Een Handels- of Fabrieksterrein uitkomende aan den openbare weg en groot vaarwater te Dordrecht, Noordendijk-Wantij (Merwede), ten Zuid-oosten van de Electrische Centrale en nabij de scheepswerf van de firma P. HOEBEE, groot 3160 m2
[2] Een strook BOUWTERREIN, groot 1145 m2 (60 bij 19 m) aldaar, aan de Christiaan de Wetstraat, tusschen Transvaalplein en den Krommendijk.
[bron: NRC 1912_01_13_2_08 ]
[afslag zie 1912_01_27_2_08 ]

Voor spotprijs te Koop:
EEn RENNES MOTOR (1o p.k.) geheel compleet, en een MOTORBOOTJE, met voorkajuit, Deutz motor, van circa 4 a 5 pk lang 8 m, breed 2.10 m, snelheid circa 10 km. Uitstekend geschikt voor priviand- en directiebootje.
WILLEM BOOT, Specialiteit in motoren en booten. Hoofdagent Eagle Motoren.
Dordrecht. Telef. 943.
[bron: NRC 1912_06_07_2_17 ]

AFSLAG.
Het op besten stand gelegen WINKEL en WOONHUIS te Dordrecht a/d Voorstraat 161, havenzijde groot 84 c.a. Op 8 mei 1912 door Notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht in het Gebouw N.A.B. geveild (15 mei afgeslagen)
[bron: NRC 1912_05_12_0_09 ]

OPENBAREN VERKOOPING (not N.P. Jongkindt)
- EEN PAND, ingericht tot Volkslogement met erf, groote open plaats en groote loods, te Dordrecht aan den RIEDIJK 32, achter uitkomende aan de Gedempte Gracht kad. Sectie G. 1549.
- EEN PAND, bestaande in Koffiehuis en Bovenwoning, met vrijen opgang en erf, te Dordrecht, aan het Vrieseplein 40, kad. Sectie D 4254
[bron: NRC 1912_03_03_0_12 ]
[zie ook : 1912_02_18_0_07 ]

TE KOOP
voor 250 gulden zwaar zilver THEESERVIES met blad. Hoogste kleur. Te bezichtigen bij: Wed. W. EGT, Korte Breestraat 17, Dordrecht.
[bron: NRC 1912_03_26_2_18 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
O.W.P. Tussenbroek
[1] Het allergunstigst gelegen WINKELHUIS en ERF te Dordrecht aan de Voorstraat, over het Scheffersplein No. 208, groot 1 A. 37 c.a., waarin sedert onheuglijke jaren eene welbeklante eerste rangs Banketbakkerij en Winkel wordt uitgeoefend. In eigen gebruik.
[2] Het gunstig gelegen WINKELHUIS en ERF te Dordrecht aan de Voorstraat 219. Verhuurd tot 1 Mei 1913 voor F 469 p.j.
[3] Het PAKHUIS met afzonderlijke BOVENWONING te Dordrecht aan de KOLFSTRAAT no. 25 (in de onmiddellijke nabijheid van de Bakkerij) bevattende beneden: Pakhuis met vorst- en watervrijen Boterkelder, EIERENPUT en Plaats.
[bron: NRC 1912_08_24_1_06 ]

AFSLAG (W.H. Bilderbeek).
22 Mei 1912.
HET WINKELPAND met Bakkerij, Werkplaatsen, Zolders en Pakhuizen
Voorstraat 218 (Scheffersplein) te Dordrecht
naast Café Restaurant CENTRAL, de pakhuizen uitkomende aan de Tolbrugstraat, samen groot 460 m2, waarin thans gevestigd Koek- en Banketbakkerij.
[NRC 1912_05_19_0_12 ]

OPENBAREN VERKOOPING.
A. Mak, Onderneming van publieke verkoopingen te Dordecht.
op de Terreinen aan den 's-Gravendeelschedijk te Dordrecht vroeger in gebruik bij de Dordtsche Houthandel en Transito Mij in het openbaar VOOR AFBRAAK VERKOOPEN: ZEVENTIEN GROOTE HOUTLOODSEN tezamen eene oppervl. van circa 2500 vierk. Meters ....
[bron: NRC 1912_07_20_1_04 ]

AFSLAG.
Not. W.H. van Bilderbeek. 22 mei 1912
Het WINKELPAND met bakkerij, werkplaatsen, zolders en pakhuizen, Voorstraat 218 (Scheffersplein) te Dordrecht naast Café Restaurant CENTRAL, de pakhuizen uitkomende aan de Tolbrugstraat samen groot 460 m2, waarin thans gevestigd een Koek en Banketbakkerij.
[bron: NRC 1912_05_19_0_12 ]
[zie ook : 1912_05_13_0_08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
(wegens sterfgeval) Notaris N.P. Jongkindt 8/15-5-1912
de navolgende goed onderhouden Winkel- en Woonhuizen te Dordrecht
[1][ Een op besten stand gelegen Winkel- en Woonhuis met vrijen opgang naar het Bovenhuis en ERF aan de Voorstraat no. 161, havenzijde, tuschen de Steegoversloot en de Nieuwbrug, Kad. Sectie G. No. 1342. Verhuurd beneden tot 1 Mei 1912 voor F 10 p.w. en boven tot 1 Mei 1913 voor F 22 p.mnd.
[2] Een WINKEL- en WOONHUIS met vrijen opgang naar de Bovenwoning, ERF en Open Plaats aan de MARIENBORNSTRAAT no. 43 G 1989.
[no. 3] Een WOONHUIS met vrijen opgang naar de Bovenwoning, erf en open plaats aan de MARIENBORNSTRAAT no. 45, G 1990
[no. 4] Een WOONHUIS met erf en open plaats aan het Stek 3b, G 1992
[no. 5] Een WOONHUIS met erf en open plaats aan het Stek 3a, G 1991
[bron: NRC 1912_04_28_0_12 ]

AFSLAG.
[1] Het SOCIETEITSGEBOUW tevens doenden tot Koffiehuis, waarin thans gevestigd de Societeit De Vriendschap, met erf en grooten tuin te Dordrecht, aan de Groenmarkt no. 6, nabij het Scheffersplein, door een gang, behoorende bij perc. 2, uitkomende aan de Tolbrugstraat WZ , groot 653 m2
[2] Een pakhuis met Bovenwoning Gang en Erf te Dordrecht, aan de Tolbrugstraat WZ no. 15, groot 54 v.a.
Op den 18n September 1912 door den Notaris N.P. Jongkindt te Dordrecht in het gebouw van den N.A.B. a/d Steegoversloot aldaar geveild.... Inzet: perc. 1 f 14.500, perc. 2. F 1500.
[bron: NRC 1912_09_22_0_08 ]
[zie ook : 1912_09_01_0_08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P. Jongkindt 11/18-9-1912
[1] Een PAND, bestaande in Beneden en Bovenwoning met vrijen Opgang, ERF en Tuin, te Dordrecht aan de LOMBARDSTRAAT 9, groot 1 A 51 c.a.
[2] Een OPEN ERF ten Zuiden van den Tuin, behoorende bij perc. 1. door en gang, uitkomende in 't Haringstraatje, groot 62 c.a.
[3] Een PAND en erf met tuin te Dordrecht a/d Lombardstraat 7 en een pakhuis en erf daarachter aan het Haringstraatje
[4] Een pakhuis genaamd 'PETERSBURG' bestaande in Bergplaatsen met 3 Zolders en Erf, aan het Haringstraatje no. 2, groot 1 A 51 c.a.
[5] Een PAND en ERF met Open Plaats te Dordrecht a/d Boogjes 15, hoek Kleine Spuistraat (voormalig IJkkantoor) groot 2 A 85 c.a.
[bron: NRC 1912_08_25_0_04 ]
[afslag zie: 1912_09_15_0_08 ]

Hun, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer H. BREMEKAMP, te Dordrecht, wordt verzocht daarvan voor 1 Dec. a.s. opgave of betaling te doen ten kantore van de firma HUISMAN en Co Bagijnhof 78, Dordrecht.
[bron: 1912_11_23_2_07 ]

Ondertrouwd:
F.G. MASSINK, Werkt. Ing. en Willy F. HÜSEN
S.f. Kanigoro Madioen (Java) ] 24 Aug.
Dordrecht ] 1912
Geen Ontvangdag.
[bron: NRC 1912_08_25_0_04 ]

- OPENBARE VERKOOPING.
Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht.
Zes Woonhuizen Erven en Tuinen, alle kort geleden nieuw gebouwd en doelmatig ingericht te Dordrecht aan de TESSELSCHADESTRAAT nrs. 21, 23, 25, 27, 29 en 31 (zwart en rood) met afzonderlijke beneden- en bovenverdieping.
[bron: NRC 10-5-1912, editie 2, blad 16]

- Notaris Jan de Boer te 's-Gravendeel.
Een Pand (Hoekhuis), bestaande uit twee in elkander gebouwde huizen te Dordrecht aan de Voorstraat-Vischbrug (zijnde een plein) gelegen aan het kruispunt van vier straten, en alzoo door dezelfs ligging op het drukste gedeelte gedeelte der stad uitnemend geschikt voor winkelzaak, kantoor, cafe enz., bestaande dit pand uit:
1) een huis, waarin sedert jaren is gevestigd geweest een Fotografisch atelier No. 289 groot 45 c
2) Een Winkelhuis no. 291, groot 30 c.
[bron: NRC 10-3-1912, editie 0, blad 12]

In den nacht van Zaterdag op Zondag, omstreeks half twee, werd er brand ontdekt in de SIGARENFABRIEK van den heer J.W. WATERBEEK aan de Voorstraat te DORDRECHT. M.b.v. een slang op de waterleiding gelukte het der politie het vuur meester te worden, maar niet voordat de fabriek zoo goed als geheel was uitgebrand. De geheele voorraad sigaren en tabak verbrandde of werd
door het water zoodanig beschadigd, dat het overblijvende vrijwel waardeloos is.
Het in de benedenhuis gevestigde SCHOENENMAGAZIJN van de firma GEBR. HOOGENBOSCH kreeg belangrijke waterschade. Alle schade wordt door verzekering gedekt.
[bron: NRC 25-3-1912; 1912_03_25_0_02 ]

... heer A. Krim, omdat door de vaststelling van de rooilijn, die van zijn huis Voorstraat hoek Kolfstraat een strook van 3 m. afsnijdt, slechts een waardelooze strook van 2 m. overblijft, het raadsbesluit van 15 Oct. te herzien en de vaststelling van de rooijlijn ten aanzien van zijn huis in te trekken.
In het tweede verzoeken de heeren A.H. Schnobel en W.C. Klein, eigenaren der perceelen Voorstraat hoek Vriezenstraat, de vaststelling van een verordening, waarbij bepaald wordt, dat het bij in toepassing komen van een rooilijn door deskundigen zal worden geschat, hoeveel schade door dien maatregel aan den eigenaar van het getroggen perceel wordt toegebracht en den eigenaar dat bedrag zal worden aangeboden voor den buiten de rooilijn vallenden grond.
.... voorstel van B. en W. tot verkoop van ongeveer 6000 m2 bouwgrond aan de Sumatrastraat en Riouwstraat aan geb. Van Loon tegen f 5 per vierk. meter werd aangenomen.
... Bij behandeling van het voorstel van B. en W. om van de Bell-telefoonmaatschappij het BOVEN- en BENEDENGEDEELTE van het Waaggebouw te huren voor f 500 per jaar, met de bevoegdheid de bouwovereenkomst onder dezelfde voorwaarden aan het rijk voer te doen,werd door de heeren Den Bandt en Kolkman geklaagd over de bediening van de telefoon, welke klachten de voorzitter beloofde over te brengen aan de directie.
... Het voorstel van B. en W. om voor f 6000 koetshuis met stal aan de Hooge Nieuwstraat aan te koopen, ter uitbreiding van het Vrij-Entrepot, vond bestrijding bij den heer Wisboom Verstegen, die, den prijs onbesproken latende, het gebouw minder geschikt achtte voor het beoogde doel, terwijl uitbreiding van de andere zijde van het Entrepot doelmatiger en billijker zou kunnen geschieden.
Wethouder Hordijk merkte op, dat de raad in geheime zitting B. en W. gemachtigd heeft het pand, dat maar spr. meedeelde, met een kleine verandering geschikt gemaakt kan worden, voor een maximum bedrag van f 6000 te koopen.
De heer Wisboom Verstegen verklaarde het dan te betreuren, dat B. en W. zoo ver zijn gegaan, tegen welke woorden de voorzitter opkwam, opmerkende, dat B. en W. slechts gedaan hadden, waartoe de machtiging van den raad strekte; terwijl het pand voor f 6000 vrij op naam geleverd zal worden, dus nog goedkooper dan het gestelde bedrag.
Het voorstel werd daarop aangenomen, evenals dat tot aankoop van twee huizen met tuin aan de Buiten- en Binnenwalevest voor F 6525.
[bron: NRC 1912_11_19_2_02 ]

- HOOGE RAAD.
De Hooge Raad heeft heden uitspraak gedaan in de zaken van:
* P.J.H. den H., te DORDRECHT [NB. Adresboek 1930: P.J.H. HORSTEN, Mauveplein 9 / Smidshof 4], door de rechtbank aldaar veroordeeld tot f 0,50 boete of 1 dag hechtenis wegens in strijd met art. 36 der Politieverordening dier gemeente, zonder vergunning van B. en W. met een rijwiel een openbaar trottoir berijden.
* M.V., agent van politie te DORDRECHT, door het gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf wegens meineed in de strafzaak tegen den politieagent S. KERKHOF, vervolg wegens mishandeling
van zekeren v.d. KLOOSTER.
[bron: NRC 1912_06_04_1_12 ]

1913

PACHTER gevraagd voor het Lokaal van Dongen te Dordrecht.
waarin geregeld Vergaderingen en Verpachtingen worden gehouden. Uitvoeringen, Concerten en Bioscoopvoorstellingen wordne gegeven; de drie Kegelbanen zijn elken avond verhuurd; Vennootschapsvergunning, goed bestaan.
Het PAND ter grootte van 1235 m2 midden in de stad gelegen, is ook te koop.
Inlichtingen verstrekken WALTMANN & Co, Woningbureau, Dordrecht.
[bron: NRC 1913_03_29_2_15 ]

De directie der N.V. DRIJVENDE BOK Mij Hercules, gevestigd te Dordrecht, geeft bij dezen aan hare clentele kennis, dat van af heden beschikbaar ligt, de nieuwe drijvende HIJSCHBLOK 'Hercules I', met een hefvermogen van gegarandeerd 30 ton en voorzien van de nieuwste hulpmiddelen voor het bedrijf. (firma A.L. Hageman jr, Kuipershaven 6, tel. 77, De directeur A.J. ROEST)
[bron: NRC 1913_11_06_1_04 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING
(ingevolge Rechterlijke machtiging)
Notaris N.P. Jongkindt 29 / 25 Juni 1913.
[1] Een goed onderhouden en aangenaam gelegen HEERENHUIS en Erf te Dordrecht aan de Nieuwehaven 47, op den hoek van de Lange IJzerenbrugstraat met uitgang in die straat en strekkende tot de Hooge Nieuwstraat kad. Sectie F 1433
[2] Een ruim Koetshuis met Erf, aan de Hooge Nieuwstraat 28, F 178
[3] Een Koetshuis met bovenwoning aan de Hooge Nieuwstraat 30, naast perc 2, F 181
[4] Een erf dienende tot MESTPUT en Bergplaats me een gang uitkomende aan de Hooge Nieuwstraat 53, F 1381
[bron: NRC 1913_06_15_0_14 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris Van Maanen te Sliedrecht; 19 en 26 Maart 1913.
In het lokaal Van Dongen aan de Groenmarkt te Dordrecht in het openbaar te verkoopen:
Het van ouds gunstig bekende goed onderhouden KOFFIEHUIS, genaamd 'LOKAAL VAN DONGEN' vroeger 'Koophandel en Zeevaart' waarin vergunning, met annex Wooonhuis, Erf en Open Grond, staande en gelegen aan de GROENMARKT nos. 65 rood en 65 zwart te Dordrecht, Kad. Sectie F no. 1513, groot 12,35 Aren met gemeeenschappelijken gang, uitkomende aan de Houttuinen.
Het Koffiehuis bestaat uit: groote Koffiekamer met Gang, groote Tusschenzaal, Concert- en Schouwburgzaal, Stem- of Kleedkamer, 3 afzonderlijke Kegelbanen en Decoratieschuur, boven: 2 groote Vergaderzalen, Bergplaats en groote zolders.
Het woonhuis becat: beneden 2 Kamers, Aanrichtkamer, Gang en keuken, boven: 3 kamers met Gang en 2 Zolderkamers.
Alles voorzien van Gas- en Waterleiding en electrische installatie en tevens ingericht voor Bioscoop.
In het pand hebben steeds plaats verkoopingen, verhuringen, vergaderingen van allerlei aard, zeer vele uitvoeringen enz.
[bron: NRC 1913_03_02_0_04 ]
[zie ook: 1913_03_15_2_15 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P. Jongkindt. 30 apr en 7 Mei 1913.
[1] Het HEERENHUIS met daarachter gelegen Tuin en erf te Dordrecht aan den Vrieseweg 20E groot ong. 2 A 69 c.a. Kad. Sectie C. No. 3672ged
[2] Het GEBOUW met Tuin en erf gelegen als voren, naast vorg perceel, Kad. Sectie C 3672, zooals op het terrein os afgebakend, thans een geheel uitmakend met perceel No. 1.
[bron: NRC 1913_04_20_0_04 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris K. Hoogeveen. 3 en 10 Sept 1913.
Het hecht, sterk en weldoortimmerd van Gas- en Waterleiding voorziene WINKELHUIS met Bovenwoning met afz. opgang aan de VOORSTRAAT no. 160 Kad. Sectie 1341, groot 78 c.a.; bevattende beneden: ruimen Winkel, 3 kamers, keuken, binnenplaats, en achterzolder en boven: trap, gang, mooie voorkamer met marm. Schoorsteenmantel, groote Achterkamer, beide geplafoneerd, Keueken met Aanrecht: op de tweede Verdieping: groote en klein slaapkamer en beschoten zolder; alles van kasten en vele geriefelijkheden voorzien.
Beneden verhuurd tot 30-4-1914 met vijf optie jaren voor F 400 p.j. aan den Heer J.S.C.V. MAASSEN te LOENEN a/d VECHT; boven dadelijk te aanvaarden.
[bron: NRC 1913_08_30_2_11 ]

Door het verbindend wordern der eenige uitdeelingslijsten hebben de faillissementen van de Hndelsvennootschap onder Firma GEBRs. LITTOOY te Dordrecht, en van hare leden G. en J.G. LITTOOY een einde genomen. De curator Mr. A.A. Moll. Dordrecht 29 October 1913.
[bron: NRC 1913_10_30_1_08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris N.P. Jongkindt, onder directie van Firma A. Mak, 23 mei 1913 des voormiddags ten 10 uur voor en in de panden dienende tot Koetshuis en Stal, aan de Hooge Nieuwstraat nos. 28 en 30 te DORDRECHT in het openbaar om contant geld te verkoopen:
Een SPAN HACKNEY-PAARDEN, vijf rijtuigen, een antieke arreslede en compleeten stalinventaris, uitsluitend behoorende tot de nalatenschap van wijlen den WedEdelgeb. Heer H. DEN BANDT te Dordrecht.
De paarden zijn donkerbruin stokmaat M. 1.56 en M. 1.58, Ruin en merrie 7 en 8 jaar oud.
De Rijtuigen:
1e. Berlin Landauer, gestoffeerd met bronskleurig Damast, inuitstekenden staat. Ingericht voor twee paarden.
2. Coupé op C. Veeren met nieuwe Gummibanden en blauw Satijn gestoffeerd (zoo als nieuw) Ingericht voor en en twee paarden.
3. Victoria op nieuwe Gummibanden, met blauw Laken gestoffeerd. Nagenoeng ongebruikt en ingericht voor en en twee paarden.
4. Omnibus met Zomer- en Winterkap, op gummibandenl bak groek Lak, onderstel rood lak, met groen laken gestoffeerd. Ingericht voor en en twee paarden.
5. Phueton of Napoleon, in uitstekenden staat, met blauw Laken gestoffeerd. Ingericht voor en en twee paarden.
Alle rijtuigen zijn van het fabrikaat B. VETH & Zn Arnhem.
Antieke Arreslede met compleet stel Beltuigen en bijbehooren en Arrekleed (Russische Wolf).
Voorts:
Tuigen, waarvan een stel zoo goed als nieuw.
Een span compleete hald balnk Tuigen.
Een compleet plated Eenpaardstuig (nieuw).
Een compleet half blank Eenpaardstuig.
Eenige Winter- en Statiedekken.
Een Heeren- en een Dameszadel.
De voorraad Voerhooi en wat verder zal blijken aanwezig te zijn.
Kijkdagen: Donderdag te voren van des voormiddags 9 tot 4 uur en Vrijdags voor de verkooping van af 8 uur.
[bron: NRC 1913_05_18_0_10 ]

BERICHT VAN INZET.
Notaris van Maanen te Sliedrecht bericht, dat de te zijnen overstaan op 19 Maart 1913 in het openbaar geveilde CONCERT- en SCHOUWBURGZAAL genaamd 'Lokaal Van Dongen' met annex Woonhuis aan de Groenmarkt te Dordrecht in bod staat op de som van F 23.750. (afslag 26-3-1913)
[bron: NRC 1913_03_22_2_04 ]

Notaris Wisboom Verstegen. 19 en 26 Maart 1913.
De navolgende goed onderhouden en door gunstigen stand en groote gevelbreedte tot allerlei zaken geschikte PANDEN en ERVEN TE DORDRECHT als:
[1] Een huis en erf aan de Varkenmarkt 2 en 2rood, op den hoek der Gravenstraat, beneden ingericht tot Werkplaats en Pakhuis (voorheen Smederij) en Bovenwoning met afz. Opgang, kadaster Sectie F. no. 1397, groot 78 c.a. Verhuurd beneden voor F 62,50 per drie maanden en boven tot 1 Juli 1913 voor F 4,50 p.w.
[2] Een HEERENHUIS, erf en tuin aan de GRAVENSTRAAT 14, kad. Sectie F. 1772, groot 1 Are 64 c.a. Verhuurd: benden met het bovenachtersalon tot 1-11-1914 voor F 298 p.j. en boven tot 1-5-8-1913.
[3] een PAND, beneden ingericht tot Werkplaats en boven tot Woning met afz. Opgang aan de Gravenstraat 12z (Zwart en rood) Kad. Sectie F. 1773, groot 49 c.a. (Verhuurd)
[4] Het kapitale DUBBELE PAND, erf en tuin aan de Gravenstraat 12a en 12b kadaster Sectie F 1643, groot 2 aren en 18 c.a. Dit zoo goed als nieuw Pand met ongeveer 15 m. gevelbreedte is ingericht tot SMEDERIJ en Magazijnen van haarden, kachels en ijzerwaren enz met groote lokalen zeewal boven als beneden, gas- en waterleiding enz. In eigen gebruik.
[bron: NRC 1913_03_13_2_12 ]

- Openbare Vrijwillige Verkooping
Notaris N.P. Jongkindt
19-11-1913 / 26-11-1913
Het gunstig aan de rivier gelegen KOFFIEHUIS met twee bovenwoningen te Dordrecht aan de Buiten Kalkhaven no 5
- TER OVERNAME AANGEBODEN:
Het Walhuisje staande aan de Wijnhaven hoek Wolfshoek te Rotterdam alsmede het walhuisje staan aan de Wolwevershaven te Dordrecht. Te bevragen: Goederendienst CATHARINA Kuipershaven, Dordrecht
[bron: NRC 1913_11_02_0_13 ]

- INGEZONDEN STUKKEN.
Geachte Redactie,
In het artikel van Uw Zweedsche correspondent over Hollandsche Invloed in Zweden (Ochtendblad van Dinsdag 11 Maart) wordt een en ander medegedeeld omtrent de familie DE GEER in Zweden. Hij zou dit waarschijnlijk wat
nauwkeuriger gedaan hebben, indien hij had geraadpleegd het werk Het Geslacht de Geer, Oisterwijk 1893 waar op de vla 54-62 over LOUIS DE GEER en zijne vlucht uit Luik naar Holland alle bijzonderheden worden vermeld.
Daaruit blijkt dat de Geers nooit te Rotterdam zijn gekomen, maar te DORDRECHT, waar Louis 28 Oct. 1603 is gestorven, blijkens zijn niet in genoemd werkje vermelden grafsteen, nog in de Augustijnen kerk aanwezig:
Ici gist Honrable Loya de Geer Bourgeois et Marchand Q(ui) Trepassat 1 (e) 28 d'Octobre Ao 1602 et vertucuse Jeheu d'Eneille (de Neille) qui Trépassat le .... (oningevuld).
Zijn vrouw overleed te Dordrecht 30 December 1641. Haar woonhuis, het huis RIJNENBURG, is afgebroken 1912. Het was hun zoon Louis de GEER, ged. te Luik 17 Nov. 1587 die van 1604-1611 in Frankrijk woonde, daarna weer te DORDRECHT kwam, commisaris werd t.b.v. Admiraliteit, naar Zweden, en zijn woonplaats naar Amsterdam overbracht 1615. Over dezen Louis DE GEER van Finspong in Leufsta zie men gemeld blz 62-86 en de zeer talrijke aldaar genoemde
bronnen. Met dank voor de plaatsing.
J.L. van Dalen, Dordrecht, 12-3-1913
[bron: NRC 1913_03_13_2_02 ]

- PASSAGIERS- EN GOEDERENDIENST.
Gorinchem - Zalt-Bommel - Dordrecht. Notaris A.J. Reumer te Gorinchem.
Veilen en verkoopen:
1) stoomboot 'Mercurius I'
2) stoomboot 'Mercurius II'
3) pakhuis en erf gelegen te Gorinchem aan de Robberstraat nabij de Haven
[bron: NRC 31-1-1913, editie 2, blad 14]

EEN MOEDIGE DAAD BELOOND.
In den avond van 30 Juli van het vorig jaar riepen eenige kinderen, die op den hoek van WOLWEVERSHAVEN en VLAK te DORDRECHT speelden, dat er een te water was gevallen. Het bleek te zijn de 6-jarige TOON DANS, die in levensgevaar verkeerde. Gelukkig kwam juist de 13-jarige JANSJE BOUMAN per rijwiel aanrijden en terstond den toestand overziende, stapte zij af, trok haar mantel uit en sprong als ervaren zwemster in de haven. Zij wist den knaap te grijpen en naar den kant te brengen, waar anderen hem een stok toestaken om hem naar zich toe te trekken. De jongen liet dien stok echter
los en viel opnieuw in het water, maar het moedige meisje greep hem opnieuw, zoodat de drenkeling toen met behulp van een haak op den wal gebracht kon worden, zonder letsel te hebben bekomen.
Die moedige daad bleef niet onbeloond. Gisternamiddag was JANSJE BOUMAN door den burgemeester van DORDRECHT zijn zijn werkkamer ten raadhuize genoodigd, om een huldeblijk van het Carnegieheldenfonds in ontvangst te nemen. In tegenwoordigheid van den gemeente-secretaris en den vader van het meisje, den heer G. BOUMAN, sprak de burgemeester JANSJE hartelijk toe, wenschte
haar geluk met de moedige redding en sprak de hoop uit dat zij mocht voortgaan met het betoonen van menschlievenheid en anderen ten voorbeeld zou strekken.
Als aandenken stelde hij de redster ter hand een fraai massief gouden schakelarmband met gedenkpenning waarop gegraveerd staat: 'Het Carnegie-Heldenfonds aan Jansje Bouman, ter herinnering aan 30 Juli 1912'. (Dordr.Ct.)
[bron: Het Centrum 1913_01_13_0_03]

Den 10-7-1913, ten verzoeke van Mevr. GEERTRUY SOPHIA GROENEVELT, wonende te Apeldoorn, echtgenoote van den Heer CORNELIS EBERHARD ADOLPH KALIS heb ik Martinus Jan van Buren, Deurwaarder bij de Arrond. Rechtbank te Dordrecht, wonende aldaar den Heer CORNELIS EBERHARD ADOLPH KALIS, laatst gewoond hebbende te DORDRECHT doch thans afwezig en zonder bekende woon- of verblijfplaats ... ten einde aangezien gedaagde in Nov. 1899 zijne laatste woonplaats te Dordrecht heeft verlaten en zich heeft begeven naar JAVA enin 1900 Java weder heeft verlaten en is vertrokken naar Zuid-Afrika.
Aangezien gedaagde van uit Kaapstad in Febr of Maart 1901 nog een brief aan zijne moeder heeft geschreven, doch dat sedert geen bericht meer is ingekomen, waaruit van zijn aanwezen of overlijden blijkt .... etc. etc.
[NRC 1913_07_11_1_04 ]

1914

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Ets te Giessendam. 28 mei en 4 Juni 1914.
Het HEERENHUIS met erf en tuin te Dordrecht aan den St. Jorisweg 39, tegenover Kunstmin. Dit pand is op besten stand gelegen zeer geriefelijk ingericht en eenige jaren geleden inwendig geheel gerestaureerd. De tuin is op 't zuiden gelegen, bevat vele vrucht- en andere boomen en geeft door een gang toegang n.d. St. Jorisweg . Verhuurd tot 30-4-1916 voor F 650 p.j.
[bron: NRC 1914_05_24_0_09 ]
[bericht v. inzet: 1914_05_31_0_08]

- BELANGRIJKE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
te Dordrecht van het Buitenverblijf BELLEVUE, groot 2 H 39 A. 42 c.A. en daaraan grenzende villa, groot 21 A. 20 c.A. ten overstaan van den Notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht en wel:
donderdag 9 April 1914
* Eene hecht en sterk gebouwde Villa aan de Spuiweg no. 82 (D 3088). Bevattende tien kamers. Verhuurd aan B.H.M. LIPS voor F 800 per jaar tot 1 Augustus 1914.
[bron: NRC 30-3-1914, editie 2, blad 12]

DORDRECHT, 27 April.
De Ned. R.K. VOLKSBOND hield heden een goedbezochte jaarvergadering. Na een paar zangnummers door de dameszangvereeniging 'St. Ursula' en het mannenkoor 'St Cecilia', onder leiding van den heer A. ROEST ten gehoore gebracht, deelde de voorzitter o.a. mede, dat de commissie voor oprichting eener spaarkas haar werkzaamheden begonnen heeft. Uit het jaarverslag van den secretaris stippen wij het volgende aan:
* De afdeelingen telt 283 leden en 22 onderafdeelingen en commissies. Herinnerd word aan de deelname aan het Onafhankelijkheidsfeest en de grootsch feestviering bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan, aan den ook nu weer goed geslaagde Socialen Cursus, den verkoop van het 'Eigen Gebouw' en de oprichting der 'Jeugdorganisatie'.
* Van de meeste onderafdeelingen kon het verslag vrij gunstig spreken. Er is vooruitgang over de heele linie.
* Het financieel verslag sloot met een batig saldo van F 6,80.
* De stemming, hierna gehouden, had tot uitslag, dat herkozen werden mej. M. BOS en de heeren M.A. VAN DOOREMALEN en P.J.S. SERRARENS.
* Onder het stembriefjes tellen werd de vergadering opgevrolijkt door een voordracht, welke een paar leden van de tooneelvereeniging 'St. Sura' ten gehoore brachten.
[bron: Het Centrum 29-4-1914; 1914_04_29_0_07]

DOGKAR
Te koop gevraagd met prijsopgaaf A/h adres 3 werkpaarden
en hooi te koop. M. van Vuuren, Dubbeldamscheweg 199, Dordrecht
[NRC 1914_05_23_1_04]

Gevraagd een R.K. meisje
van goede familie in een klein gezin, ter assistentie van een jong kindje.
Adres: mevr. Louis Germ-Mutsaers, Burgemeester de Raadtsingel, Dordrecht
[Het Centrum 1914_04_27_0_04 ]

MADAME BONNIJNS van Antwerpen bevindt zich te Dordrecht, Singel 286.
[NRC 1914_10_11_2_04 ]

- Madile JEANNE BRUINOOGHE, zoekt haar Familie uit Antwerpen, is thuis te Dordrecht, Groenmarkt 40.
- J.F. de SWERT, van Deurne-bij Antwerpen, is in Dordrecht bij Van der Rest, Knolhaven 42A.
[NRC 1914_10_16_1_04 ]

1915

MASTIFF.
De tweejarige Mastiff CEASAR meerderen malen bekroond, is tegen ieder aannemelijk bod te koop. Adres: Kennel Mafe(?), Oranjelaan 38, Dordrecht.
[bron: NRC 1915_04_25_0_08 ]

Helène en Martheke FRANCK zijn Zondagavond te Dordrecht aangekomen en wachten daar op nieuws van CHARLES.
[bron: NRC 1915_04_06_1_06 ]

RIJPAARD TE KOOP.
Wegens de aanhoudende mobilisatie te koop Zwarte Ruin, 9 jaar oud, met mooie ganen en vlot springer. Dagelijks te zien en te bevragen bij H. BERVELING, Vest 45, Dordrecht.
[bron: NRC 1915_01_07_2_09 ]

BEKWAAM BEHANGER gevraagd bij H.J. GORDIJN, Groote Spuistraat 16-18, DORDRECHT. Zonder prima vakkennis onnodig te solliciteeren.
[bron: NRC 1915_03_27_2_13 ]

- TE KOOP een goed ingerichte GLOEIKOUSENFABRIEK met een productie van 8 tot 10.000 per dag.
- Notaris LE MAIRE te Dordrecht 22 en 29 Dec. 1915, Het zeer gunstig gelegen groot WINKELHUIS met woon- en bovenhuis, erf en tuin te Dordrecht VOORSTRAAT 324, groot 4 Aren 93 c.a.,diep ca. 45 meter, met den tuin ca 73 meter.
[bron: NRC 1915_12_16_2_08 ]

HOOI EN STROO te koop voor binnenlandsch gebruik. A/h. zelfde adres een WERKPAARD met tuig, vrachtwagen en dogkar te koop, M. V. VUUREN, Dubbeldamschweg 199, Dordrecht.
[bron: NRC 1915_11_29_2_11 ]

OPENBAREN VERKOOPING (W.H. van Bilderbeek)
19 en 26 Mei 1915.
Het deftig DUBBEL HEERENHUIS met grooten tuin gelgen aan de Wijnstraat 87 te Dordrecht, en uitkomende aan de Varkenmarkt, benevens uitgang aan de 's-Gravenstraat, groot 1258 m2 ... etc.
[bron: NRC 1915_05_15_2_11 ]

TE KOOP: KEISLAG van 1 tot 3 en verders afmetingen.
Jac. MULLER en ZOON, Groothoofd, Dordrecht, telefoon 272.
[bron: NRC 1915_08_18_2_12]

MODERN KANTOORGEBOUW TE DORDRECHT (mr. J.R. de Koning)
2 Juni 1915. Het voor weinige jaren fraai en modern ingerichte KANTOORGEBOUW met erf en p[laats op allereersten stand, aan de VOORSTRAAT 214, tegenover het Scheffersplein te Dordrecht, groot 1 A 27 c.a., waarin is gevestigd
geweest het KASSIERSKANTOOR van de firma OPHORST & HERWAARDEN. Ingezet op slechts F 10.000. (kluisinrichting (LIPS))
[bron: NRC 1915_05_29_2_11 ]

1e Ned. Dog-Cakesfabriek DORDRECHT
Dagelijks groote productie van alle soorten Hondenbrood, Hoenderbeschuit, Fazantenvoeder etc. Prima kwaliteiten. Monsters en Prijscourant op aanvraag. P. LAMMENS, Dir.
[bron: NRC 1915_07_14_2_07 ]

VERFMALERIJ Electa, Fabriek van Bereide verven.
Prinsenstraat 7, Dordrecht tel. 798. Joh.W.A. DERKS.
[bron: NRC 1915_10_25_2_07 ]

mr. J.P. v.d. Brink, notaris Alblasserdam.
KORENMOLEN te PAPENDRECHT.
[bron: NRC 1915_09_03_2_08 ]

- BERICHT VAN INZET
De Scheepswerf en Machinefabriek te Dordrecht (firma C. Gips & Zonen) werd (zonder de machinerien enz) bij de veiling ingezet in diverse perceelen voor een totaal bedrag van F 47.575. (notaris Bilderbeek)
[bron: NRC 28-5-1915, editie 2, blad 11]

- Openbare Verkooping.
De notaris W.H. van Bilderbeek, te Dordrecht, zal bij veiling en afslag op Woensdag 19 en 26 Mei 1915 telkens des avonds 7 uur, in het gebouw van den N.A.B aan het Steegoversloot te DORDRECHT, publiek verkoopen:

Het deftig DUBBEL HEERENHUIS met grooten tuin gelegen aan de Wijnstraat no. 87 te Dordrecht en uitkomende aan de Varkenmarkt benevens uitgang aan de 's-Gravenstraat groot 1258 m2.
Een bordes voor het met zorg onderhouden pand (tot 1855 bewoond geweest door de Graven van Hogendorp), geeft toegang tot een 4 Meter breede marmeren vestibule en een 20 Meter lange marmeren gang, 3 Meter breed.
Links:
Salon (tijdelijk kantoor) met spreekkamer, open plaats, voorts trappenhuis, vestiarie, keuken en provisiekamer en aan het einde van de gang huis-of tuinkamer met antiek marm. fonteintje en gipsen bas-reliefs
Rechts:
2 kamers en suite waarin o.m. een grauwtje (J. de Witt anno 1749), open plaats, binnenkamer met fraai beschilderd plafond enz., voortd tuinzaal 8,5 bij 18 m, rijk betimmerd, dessus de porte, antiek zijden behangsel in 16 vakken, plafondbeschildering (SCHOUMAN), antiek wit marmeren
schoorsteenmantel met grauwtje en Louis XVI omtimmering enz. Rechts achter deze tuinzaal billartkamer en overbouwde uitgang naar de 's-Gravenstraat. Watervrije kelders met wijnhokken, provisiekasten, waterclosets enz enz. In het trappenhuis met Louis XVI koof, leidt een rijk bewerkte en breede wenteltrap naar de eerste etage. Op de 3 meter breed en 20 meter lange gang, komen 9 flinke en ruim belichte kamers uit.
Beschoten zolders, dienstbodenkamers enz. Het pand is voorzien van gas- en waterleiding, electrisch licht en schellen.
Het werd tot voor kort als heerenhuis bewoond.
Grondlasten 1915 F 101, 83.
Aanvaading en betaling in Juli 1915 NB. Voor de antiquiteiten in bedoeld pand aanwezig wordt verwezen naar onderstaande advertentie.
Te bezichtigen 17, 18, 25 en 26 mei van 2-4 uur, mits voorzien van concentbiljet

FABRIEKSTERREIN te Dordrecht, enz ...

DE ANTIQUITEITEN
die zich in voormeld heerenhuis bevinden. en wel:
* Vier prachtige decoratieve schilderstukken in grisaille door J. DE WITT voluit gesigneerd en in uitstekenden staat met rijk gebeeldhouwde Louis Quatorze omtimmeringen.
* Een marmeren schoorsteenmantel Louis Quatorze met spiegel en fraai beeldhouwwerk.
* Een dito met bloemstuk.
* Een geschilderd plafond door Aert SCHOUMAN met vogels en kinderfiguren
* Een geschilderd plafond vermoedelijk door DE LAIRESSE
* twee kleinere dessus de porte door Aert SCHOUMAN enz.
[bron: NRC 2-5-1915, editie 0, blad 12]
[ook NRC 8-5-1915, editie 2, blad 11]

1916

- Wegens omstandigheden Ter Overname aangeboden, eene sinds vele jaren bestaande goede beklante BIERBOTTELARIJ annex café met vergunning, te Dordrecht waaraan verbonden is een Agentschap van een der grootste brouwerijen. In de bierbottelarij zijn voor enkele maanden, geheel nieuwe electrische machines geplaatst.
[bron: NRC 6-9-1916, editie 1, blad 4]

NB. Adresboek Dordrecht 1930:
Dongen P.L. van Gr. Spuistraat 41 [bier: bottelarijen]
Joosse G.J. Kuipershaven 14 [bier: bottelarijen]
Linden H. van der Balistraat 29 [bier: bottelarijen]
Ponsen & Co. W.A. Nieuwe Haven 35-36 [bier: bottelarijen]
Rijnen J. van Kasperspad 86 [bier: bottelarijen]
Romijn J. Nieuwstraat 61 [bier: bottelarijen]
Sterkenburg Z.A. (firma Dubois) Lindenstraat 15rood [bier: bottelarijen]
Termond A .D. Vriesestraat 126 [bier: bottelarijen]
Twist A. van Sint Jorisweg 22 [bier: bottelarijen]

FILTERPERS. Te Koop gevraagd eenn in prima staat zijnde filterpers, geheel in ijzer. Aanbiedingen met opgave van prijs en maten aan J. HARTOG, Wilhelminastraat 19, Dordrecht.
[bron: NRC 1916_02_18_2_09 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht. 26-1 / 2-2-1916
[1] Het doelmatig ingerichte, hechte en sterke WINKELHUIS waarin gedurende meer dan 30 jaren met succes de Koek- en Banketbakkerij is uitgeoefend, op zeer gunstigen handelsstand te Dordrecht aan de VOORSTRAAT 40, groot 187 c.a. met eenige jaren nieuw gebouwd PAKHUIS uitkomende aan de Voorstraashaven. Te aanvaarden 1 April 1916.
[2] Het degelijk gebowde keurige HEERENHUIS, erf en tuin te Dordrecht aan de OUDEHOVENSTRAAT 18, met fraai uizicht over het Beverwijsplein, groot 109 c.a. Te aanvaarden 1 Mei 1916.
[bron: NRC 1916_01_19_2_08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht. 30-8/ 6-9-1916
[1] Het Kapitale, soliede KOOPMANSPAND en erf te Dordrecht aan de Merwekade 22 en 22rood en Melkpoort 2, kadaster G. 1809. Verhuurd bij gedeelten.
[2] Het WOONHUIS en ERF te Dordrecht aan denRiedijk 71B, kad. G. 1809.
[3] Het Woon-en Winkelhuis en erf te Dordrecht aan den Riedijk 73, hoek MELKPOORT, kad. Sectie G 1585.
[bron: NRC 1916_08_24_1_04]

WILLEM BOOT en Jos. COHEN Dordrecht tel. nr. 946 en 1213, bieden te koop aan: 1 zoo goed als nieuwe horizontale stoommachine, van plm. 10 pk voorzoen van Regulateur, vliegwiel en riemschijf enb diverse koperen smeerpotten en pliepotten met zichtbaren drup. Frank INGELSE en Co, Schiedam; 1 zoo goed als nieuwe etc..
[bron: NRC 1916_07_14_2_10]

Door bijzondere omstandigheden wordt ter overname angeboden eene sedert te Dordrecht in het centrum der stad met succes gedreven prima VARKENSSLACHTERIJ, Worstfabriek en Handel un fijne Vleeschwaren, alsmede het pand, warin deze zaak uitgeoefend met volledige inventaris en electr. drijfkracht, alles naar de eischen des tijds ingericht. Adres. C. SCHILLEMANS, Nieuwstraat 22, aldaar.
[bron: NRC 1916_06_28_2_11 ]

DE POLOGNE, DORDRECHT
Hotel-Cafe-Restaurant.
Wegesn stil te gaan leven, wordt bovenstaande Zaak ter Overname Aangeboden met Inventaris. Deze zaak op het drukste punt, vlak bij de Markt, en levert een zeer winstgevend bestaan op, waarvan bewijzen kunnen getoond worden.
Overnamesom f 10,000 .... Advert. bur. Jac. Duits, Dordrecht.
[bron: NRC 1916_05_03_2_10 ]

DORDRECHT. De verkooping der N.V. Neo Cellulose Mij. te Dordrecht zoowel van Gebouwen als Machinerieen aangekondigd op 24 Febr. 1916 zal geen voortgang hebben als zijnde uit de hand verkocht.
Mr. A. Sigmond, Notaris, Dordrecht / Firma C. de Vlaming en L. Bakker, Amsterdam
[bron: NRC1916_02_22_2_08 ]

TE KOOP AANGEBODEN EEN BEST GAAND LUXE RIJTUIGPAARD bruinzwart, ruin, 5 jaar. Alle werkdagen te zien bij JAS, Gravestein, Wieldrecht bij Dordrecht.
Verzoeke bij komst vooraf bericht.
[bron: NRC 1916_03_08_2_08 ]

BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING (W.H. van Bilderbeek)
3/10 nov. 1916, in het Koffiehuis Koophandel en Zeevaart aan de Groenmarkt te Dordrecht, diverse perceelen BOUW- en WEILAND o.a.
DORDRECHT I, gelegen aan den Zuidendijk, tegenover de Zeehavem in huur bij A. de BRUIN Zzn en M. ANDEWEG te Dubbeldam
DORDRECHT 2, gelegen in den Zuidpolder en nabij Patersweg, in huur bij J.J. van VLAANDEREN en Arie SCHAAP, beiden te Dordrecht.
[bron: NRC 1916_10_28_2_17 ]

VEILING WEGENS LIQUIDATIE.
Hendrik van Essen, makelaar te Amsterdam, notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht ten evrzoeke van Wed. Gestr. Heeren Mrs Salomonson en Telders, liquidateuren der Naaml. Venn. DORDRECHTSCHE ELECTR. TIMMERFABRIEK 'De Industrie', Frederikstraat Dordrecht, directeur de Heer G. van Hoek: den completen Inventaris van bovengenoemde Timmerfabriek. Stoommachine 200 pk, etc...
[bron: NRC 1916_06_21_2_11 ]

DORDRECHT bij de veiling 22 Nov. j.l. gehouden door den Notaris Van Tussenbroek te Dordrecht,zijn de perceelen alle te Dordrecht in bod gesteld als volgt:
* Het huis met grooten tuin aan de Groenmarkt 47 tegenover de Vischbrug waarin gevestigd is geweest de DORDTSCHE BANK, groot, 8 Aren 32 c.a, F 16500
* Het WINKELHUIS met grooten tuin en Loods, aan de Voorstraat nabij het Scheffersplein 198, groot 4 aren, op F 14800
* Het Pakhuis aan de KOLFSTRAAT 2, grenzende aan het vorig perceel, groot 32 c
* de huizen met tuinen aan de HOOFTSTRAAT 28 en 30, resp. groot 98 en 99 c., ieder op F 2680
[bron: NRC 1916_11_25_2_11 ]

- VOORLOPIG BERICHT.
not. A. Sigmond, VERKOOPEN:
de kapitale FABRIEKSGEBOUWEN met Fabrieksschoorsteen, Ketelhuis, Machinekamer, Werk- en Bergplaatsen, Zolders, Kelders en Kantoorlokalen voorzien van centrale verwarming, Lift en Electrische Licht-Installatie enz met open t e r r e i n gelegen aan Spoor en diep vaarwater (de Oude Maas) ter grootte van pl.m. 1000 m2, een en ander in eigendom toebehooren van de N.V. NEO CELLULOSE MAATSCHAPPIJ te Dordrecht terwijl door Corn. de Vlaming, beedigd makelaar in Machinerien en Metalen (Firma Corn. de Vlaming & L. Backer te Amsterdam) de kapitale machinerien, gereedschappen enz van bovengenoemde Maatschappij ...
[bron: NRC 1916_01_08_2_05 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VRIJKOOPING.
De deurwaarder M.J. van Buren te Dordrecht en Fr. de Boer te Groningen, zullen op Zaterdag den 25-3-1916 des voormiddags ten elf ure, ter plaatse alwaar na te melden schip is liggende
PUBLIEK OM CONTANT GELD VERKOOPEN:
het in 1900 onder bureau VERITAS met ster gebouwd en goed onderhouden
ijzeren tjalkschip genaamd 'Maria Adriana' groot 68 registertonnen, gementen bruto op 240 kubieke meter en netto 192 m2, met volledigen inventaris, uitgerust voor de groote kustvaart, in eigendam toebehoorende aan den HEER JOHANNES HIJLKEMA.
Het schip is liggende aan de werf van de firma HOEBEE te Dordrecht. alwaar het dagelijks te bezichtigen is.
[bron: NRC 1916_03_15_2_07 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VRIJKOOPING.
notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht.
14 en 21 juli 1916, N.A.B. Steegoversloot
(1) De BOUWMANSWONING genaamd 'VALKENHOF' met daarbij gelegenb uitmuntend bouw- en weiland te Dordrecht aan den Rijksstraatweg, naast de Zeehaven, tezamen groot 7.80.15 H.A., bijzonder geschikt voor Bouw- en Fabrieksterrrein. Verhuurd tot Kerstmis 1921 voor F 545,07 1/2 per jaar aan den heer JAN DE ROOY Junior.
(2) Vier perceelen uitmuntend bouwland, gelegen te DUBBELDAM (Wieldrecht) in den polder Wieldrecht aan den Kilweg tezamen groot 4.06.70 H.A.
Verhuurd tot Kertmis 1921 voor F 232,125 per jaar aan den heer JAN DE ROOY Junior, voornoemd.
(3) De bouwmanswoning met schuren en verdere getimmerten, twee arbeiderswoningen, boomgaard, tuin en uitmuntend bouw- en weiland, tezamen groot 23.05.12 H.A., gelegen te DUBBELDAM (Wieldrecht) in den polder Wieldrecht tusschen den 's-Gravendeelschedijk en den Stoomgemaal 'Loudon'.
Verhuurd tot Kerstmis 1916 aan den heer S. VERVELDE voor slechts F 1278,06 per jaar.
Notitien met kaart zijn vanaf 5 juli a.s. verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris, Groote Kerksplein 2, alwaar tevens de huurcontracten ter inzage liggen.
[NRC 1916_06_29_1_04 ]

WEEGBRUG
te koop gevraagd, groote 4.00 x 1.80 m. Aan hetzelfde adres een Paard, Hooipers, Wagen op Veeren, Dogkar en Tuig te koop. M. VAN VUUREN Hooi- en stroo-Handel, Dordrecht
[NRC 1916_05_10_2_08 ]

1917

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
D.W.L. Harshagen; 7+14 febr 1917
Het goed onderhouden, op gunstigen stand staand HEERENHUIS en erf te Dordrecht aan de Wolwevershaven 25, Kad. F. 12, groot 1 Are 65 c.a. Bevattende: Vestubule, Gang met marm. vloer, waarin afz. gelegenheid tot berging van fietsen, groote Voorkamer met Kamer en suite, uitkomende aan de binnenplaats; Provixiekamer, Keuken, Kelder en Kolenbergplaats aan het einde der Gang zeer groote kamer met erker, riant uitzicht gevende op de rivieren de Maas den de Noord. 1e etage: Gang, groot Slaapkamer, groote Logeerkamer, Badkamer, 2 Tusschenkamers, 2 Achterkamers, mede uitzicht op Maas en Noord, waarvan een met Balcon, groot, met grint bedekt Plat; ruime Zolder met Dienstbodenkamer, donkere Kamer en Vliering. Alle Kamers zijn geplafonneerd en voorzien van Schoorsteenen met marm. mantels; ket Pand bevat vele groote en kleine kasten, closets, Gas- en Waterleiding en verdere geriefelijkheden.
[bron: NRC 1917_01_27_2_07 ]
[zie idem 1917_02_12_2_07 ]

AFSLAG. (W.H. van Bilderbeek en Mr. A. Sigmond te Dordrecht)
de Bouwterreinen en voor afbraak de thans daarop staanden fabrieksgebouwen, Loodsen, Kantoor en Woonhuis, uitmakende de STEENHOUWERIJ EN MARMERZAGERIJ A. SINGELS Azn. te Dordrecht aan de Vest-Riedijkshaven verschillende perceelen en combinaties.
[bron: NRC 1917_02_17_2_12 ]

- AFSLAG
notaris W.H. van Bilderbeek en mr. A. Sigmond te Dordrecht, wo 21-2-1917, publiek verkoopen de bouwterreinen en voor afbraak de thans daarop staande FABRIEKSGEBOUWEN, Loodsen, Kantoor en WOONHUIS, uitmakende de Steenhouwerij en Marmerzagerij A. SINGELS Azn te Dordrecht aan de Vest-Riedijkshaven in verschillende perceelen en combinaties.
[bron: NRC 1917_02_17_2_12 ]
[zie ook : NRC 1917_02_06_2_07 + 1917_01_27_2_04 ]

Dordrecht. Het ruime Winkelhuis, waarin een reeks van jaren eene brood- , beschuit en banketbakkerij wordt uitgeoefend, met tuin en ERF, op het beste gedeelte van Dordrecht, naast de WAALSCHE KERK, geteekend 268 groot 3 A 12 c., met uitgang aan de VISCHSTRAAT is in bod gesteld op F 17.010. (Notaris van Tussenbroek)
[bron: NRC 1917_02_16_2_08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
A. Sigmond te Dordrecht. 17/24 Jan 1917
[1] Het HEERENHUIS no. 2a met erf aan de Kalkhaven te Dordrecht, Kad. E. 760
[2] Het HEERENHUIS 29 met Koetshuis, stal en erven aan de Kalkhaven te Dordrecht, Kad. E. 759.
[3] Het huis no. 2b aan de Kalkhaven te Dordrecht, Kad. E. 525
[4] Pakhuis nr. 4 met erf aan de Kalkhaven te Dordrecht, Kad. E. 13, groot 182 c.a.
[5] het BOVENHEERENHUIS 21 met onderuimte en erf aan de Kalkhaven te Dordrecht, Kad. E. 12ged
[6] het bovenheerenhuis nr 33 met onderuimte en erf aan de Kalkhaven te Dordrecht, Kad. E. 12ged
[bron: NRC 1917_01_06_2_12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING
T.o.v. mr. A. Sigmond te Dordrecht, 17 en 24 Jan 1917, geveild en verkocht
[no. 1] Het HEERENHUIS no. 2a met ERF aan de Kalkhaven te Dordrecht, kad. Sectie E 760
Het perceel bevat, beneden: Sousterrrain mel hall, klein kamertje en keuken; 1e verdieping: 2 kamers en suite, 2 boudoirs, 2de verdieping: 3 kamers en badkamer, daarboven zolder met dienstbodenkamer
[nr. 2] Het HEERENHUIS no. 29 met KOETSHUIS, Stal en Erf aan de Kalkhaven te Dordrecht, kad. Sectie E. 759
[nr. 3] Het Huis no. 2b met erf en open grond aan de Kalkhaven E 525
[no. 4] Het Pakhuis nr 4 met erf aan de Kalkhaven, Sectie E nr. 13
[no. 5] Het BOVENHEERENHUIS nr. 51 met onderruimte en erf aan de Kalkhaven (E 12)
[no. 6] Het BOVENHEERENHUIS no. 53 met onderruimte en erf aan de Kalkhaven (E 12)
[bron: NRC 1917_01_13_2_07 ]

BELANGRIJKE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris W.H. van Bilderbeek.
18 en 23 April 1917.
de voormalige Buitenplaats 'Noordhove', gelegen te Dordrecht tegenover het park Merwesteyn en strekkende van den Groenendijk tot de Oranjelaan en den Noordendijk, samen groot 4 Hectaren 30 Aren en 5 Centiaeren met alle daarop staande gebouwen en opstallen, als Heerenhuis, Tuinmanswoning enz.
[bron: NRC 1917_03_31_2_11 ]

KOEKDOOSJES voor banketbakkers.
Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon Dordrecht.
[bron: NRC 1917_02_02_2_11 ]

Te billijken prijs aangeboden circa 5 hectol. wit bloeiende PRONKBOONEN oogst 1916. Prijs naar gelang van hoeveelheid. Monsters ten dienst. J. ROMIJN Bzn, De Rozijnkorf, Dordrecht
[bron: NRC 1917_01_11_2_17]

(advertentie)
DRAAISTOOMGENERATOREN.
Direct leverbaar.
100 K.V.A. Fabr. A.E.G. 220/380 Volt.
1000 Toeren met aangebouwde opwekker, compleet.
100 K.V.A. Fabr. Peüge 120/220 Volt.
750 Toeren met aangebouwde opwekker, compleet.
Te bevragegen:
Electrotechnisch Bureau B. PLAZIER
Dordrecht Telefoon 1050
[NRC 1917_11_22_2_04 ][Adresboek 1930: B. Plazier, electricien, Voorstraat 302]

- Te Koop. 13 zoo goed als nieuwe gegalvaniseerd ijzeren transportbussen (model melkbus) te bevragen bij Willem BOOT, Voorstraat 69, telef. 943, Dordrecht
- Brandhout te koop. Eikenblokjes 15 tot 20 cm lang f 490, eiken een meter lang f 400, dennenhout een meter f 190, alles per 10.000 kg franco wagen plaats van afzending.
Adres: OOSLANDER, Singel 17, tel. 1401, Dordrecht
- Te koop aangeboden een flinke TREKHOND 87 cm hoog. Adres: G. HOOGENDOORN, Raam 356, Gouda.
[NRC 1917_09_20_2_08 ]

DIEFSTAL VAN OLIE.
Naar aanleiding van het in ons Ochtendblad van 25 dezer uit de Dordt. Crt. overgenomen bericht omtrent een belangrijken diefstal van olie schrijft men ons:
De mededeeling, dat de diefstal hoofdzakelijk door het optreden der kommiezen van 's Rijks Belastingen aan het Dok te Dordrecht aan het licht gekomen is, is onjuist. Wel had het vervoer der partij olie de aandacht dier ambtenaren getrokken, zooals ieder vervoer van die goederen mogelijk door hen wordt aangegaan uit het oogpunt van smokkelarij, doch de motorbooten zijn door hen slechts tot een gedeelte van de reis nagegaan.
De aangifte aan de Dordrechtsche politie vond niet plaats door de kommiezen, doch één dag na het vertrek der booten uit DORDRECHT door een ambtenaar der S.S. uit Rotterdam, die zich 19 dezer na onderzoek te Rotterdam en te Dordrecht omtrent niet ter bestemming aankomen der goederen te Oss, van de gepleegde fraude overtuigd had.
Door het onmiddellijk zeer actief optreden van de Dordrechtsche politie werden de motrobooten reeds denzelfden dag door een sluismeester te Amsterdam aangehouden, toen zij de reis naar Rotterdam wilden aanvaarden, waar een kooper gereed stond de olie naa monstering in ontvangst te nemen te en betalen.
[NRC 1917_01_27_2_07 ]

1918

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris W.H. van Bilderbeek.
De Fabrieks- of Handelsterreinen zeer gunstig gelegen te Dordrecht, aan den Weeskinderendijk en met een haven uitkomende aan de Oude Maas, in de onmiddellijke nabijheid van de Dokhaven en de spoorwegverbinding met dien havens, samen groot ruim 30.000 m2 waarop thans FABRIEKSGEBOUWEN, als HOUTZAAGMOLEN(!), Zagerij, Schaverij, Machinekamers met aangebouwd ketelhuis, Stoomschoorsteenen, Kantoren en Open Loodsen, benevens Baas- en Arbeiderwoningen.
[bron: NRC 1918_02_06_2_08 ]

DORDRECHT. Notaris W.H. van Bilderbeek (Groenmarkt 6/8).
27 Maart 1918. Het in 1892 geheel nieuw gebouwd en moderne WINKELPAND met een bebouwde oppervlakte van 160 m2 te Dordrecht, Groenmarkt 7 met uitzicht op het Scheffersplein, in het centrum der stad door deze gunstige ligging voor veel handelszaken bizonder geschikt.
Aanvaarding 1 Mei 1918. Ingezet op slechts F 13.200.
[bron: NRC 1918_03_24_0_10 ]

- VOORLOOPIGE AANKONDIGING.
Hendrik van Essen, makelaar in machinerien te Amsterdam.
(not. A. Sigmond) den complete inventaris van STOOMWASSCHERIJ & MACHINALE STRIJKINRICHTING The A' Laundry, Vrieseplein 4 te Dordrecht.
[bron: NRC 1918_10_23_2_07]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris mr. A. Sigmond.
wo 20 +27 Nov 1918.
uitgebreide Fabrieksterreinen behoorende tot de Stoomwasscherij en Bleekerij genaamd The A Lawndry te Dordrecht, aan de Cornelis de Withstraat 2 (vroeger Vrieseplein) groot 22 Aren 20 c.a. in twee perceelen waarvan de eerste is het an de straat gelegen perceel, TUIN, hetwelk door eenijzeren hek is afgescheiden ter grootte van ongeveer 1 Are 30 c.a.
De trede op de terreinen staande WOONHUIZEN en FABRIEKSGEBOUWEN wordn 27 Nov. 1918 tezelfder plaatse voor amotie verkocht, doch kunnen door de koopers van de terreinen voorzoover daarop aanwezig geheel of gedeeltelijk worden genaast, evenals de verschillende MACHINERIEN enz in de gebouwen en op de terreinen aanwezig.
[bron: NRC 1918_11_03_0_11

GEVRAAGD: Electrolitisch Koperdraad in lengten vanaf 5 m. en diam. van 3 tot 10 m/m dsn HERMAN VOS, Smederij, Draaierij en Draadtrekkerij. Dordrecht, Matena's Pad.
[bron: NRC 1918_09_07_2_11 ]

HOTEL TE KOOP.
Wegens sterfgeval het van ouds bekend Hotel Pennock te Dordrecht met of zonder Inventaris. Wed. RUELEN, Wijnstraat, Dordrecht.
[bron: NRC 1918_06_02_0_10 ]

Brandhout voor Industrie. In alle soorten. A. Jonker, Dordrecht
[bron: NRC 1918_04_12_2_11 ]

- TE KOOP AANGEBODEN uit voorraad ROOD STAFKOPER
in normale handelslengten van 28 tot 57 mm rond en 22 tot 32 mm vierkant, alsmede een partij van 10 mm rond op rollen van 5 tot 25 kilo.
Aanvragen worden ingewacht aan het adres van de Firma D. VAN DEN BERGH, in Machineolien en Asbestverpakkingen, Voorstraat 66, te Dordrecht.
- Openbare Vrijwillige Verkooping (W.H. Bilderbeek)
20 en 27 februari 1918
VIER WINKELHUIZEN, gelegen te Dordrecht aan de Voorstraat en Groenmarkt, op den druksten winkelstand, in het centrum der stad, uitnemend geschikt voor elke winkelzaak, plaatselijk gemerkt Voorstraat 225, 227 en 373 en Groenmarkt no. 20.
[NRC 1918_02_02_2_11 ]

1919

- BERICHT VAN INZET.
Notaris mr. J.R. de Koning te Dordrecht en H.W. Scholten te Oudenbosch.
kapitale hofstede genaamd BOUWLUST gelegen in het Oudland en den Huigenpolder onder Zevenbergen. (Hotel Dolk te Zevenbergen)
[bron: NRC 18-3-1919, editie 2, blad 11]

Heerenhuizen, Fabriek, Pakhuizen en Handelsterreinen te Dordrecht
De Notaris mr. J.R. de Koning te Dordrecht zal, voor wat natemelden Heerenhuis Voorstraat 346, betreft, met den Notaris P.A.M. Le Maire aldaar, op wo 10-9-1919 bij Veiling, en op wo 17-9 d.a.v. bij afslag :
Twee groote HEERENHUIZEN en een groot WINKELHUIS, naast elkander gelegen op gunstigen stand aan de VOORSTRAAT no. 344, 346 en 348 te Dordrecht, de daarachter gelegen ZEEPZIEDERIJ "De Drie Aschtonnen" (opgericht 1743, van de Jocheere Den Bandt en Co) met Kantoor en Drie Groote PAKHUIZEN met ruime zolders, aan de Boogjes No. 29, 31, 33 en 35 en een daar tegenover aan de Spuihaven gelegen tereinen met koepel No. 16 en 18.
Het geheel vormt een bijzonder gunstig gelegen Complex, groot 22 Aren 58 Centiaren.
[bron: NRC 1919_08_31_0_12 ]

FABRIEKSTERREIN. (Notaris B. Kuipers)
een bizonder gunstig gelegen BOUWTERREIN te Dordrecht, onmiddellijk grenzende aan de bebouwde kom der gemeente, aan den Krommendijk, nabij den Korte Scheidingsweg en begrensd door de spoorwegen Dordrecht-Gorinchem en Dordrecht-Breda groot 21000 m2.
[bron: NRC 1919_07_12_2_06 ]

AFSLAG (B. Kuipers)
16-4-1919. Het gunstig in het centrum der stad gelegen KOOPMANSPAND Stadhuisplein (Groenmarkt) no. 5 groot ... met erf, tuin en pakhuis en door een gang uitkomende aan de Houttuinen. Ingezet op F 12.800.

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
(wegens sterfgeval)
Notaris mr. A. Sigmond (Wolwevershaven 7) te Dordrecht.
wo 30 April en 7 Mei 1919.
Het van oudst bekende en druk bezochte HOTEL genaamd vroeger Aux Armes de Hollande, daaarna Pennocks Hotel en thans Hotel Reulen, met Pakhuis en Erven in de Wijnstraat nr. 1 te Dordrecht, kadaster Sectie F. nrs. 791 en 793 te zamen groot 205 c.a.
Het perceel bevat:
beneden: groote ontvangzaal, eetzaal, prive-kantoor, badkamer, huiskamer, keuken, bijkeuken, pakhuisruimte met afzonderlijken uitgang in de Palingstraat,kelder met wijnhokken, boven de keuken met afzonderlijken opgang, vier kamers;
op de eerste verdieping 7 kamers
op de tweede verdieping 8 kamers. waaronder een schilderkamer, en bergruimte: daarboven 2 groote zolders
Het perceel is in eigen gebruik. Grondbelasting 1919 F 79,53.
Aanvaarding na de betaling der kooppeninngen op 1 Juni 1919.
De kooper heeft de bevoegdheid tegen nader overeen te komen som, den hotelinventaris geheel of gedeeltelijk over te nemen.
[bron: NRC 1919_04_13_0_12 ]

VOORLOOPIG BERICHT. (B. Kuipers te Dordrecht)
wegens verplaatsing der Kweekerij naar de Zeehaven, publiek te VERKOOPEN:
De prachtige gelegen villa 'ROZENBURG' aan den Burgemeester de Raedtsingel te Dordrecht met de daarnaast gelegen Villaterreinen breed aan den Singel 90 meter en daarachter gelegen uitmuntende Tuingronden, een en ander samen groot 6300 m2, alsmede de Tuingronden aan den Noordendijk en Groenendijk samen groot 2246 m2.
[bron: NRC 1919_03_01_2_10 ]

(advertentie) Houthandel en Stoomzagerij De Nachtegaal, Dordrecht, Noordendijk 199.
[bron: NRC 1919_10_01_2_09

SMEDERIJ A. HAEZER, Dordrecht
Wijngaardstraat 44, vraagt licht smee-, plaat-, draai- en autogenisch laschwerk tegen concurreerende prijzen.
[NRC 1919_06_27_2_10 ]

1920

- BEKENDMAKING.
Blijkens akte, den 31 Dec. 1919 verleden voor den notaris Mr. A. Sigmond te DORDRECHT, is de heer LEENDERT SCHOUTEN te Dordrecht getreden uit den door hem als eenig firmant onder de FIRMA SCHOUTEN EN COMP te Dordrecht, welken handel in granen en veevoeder, welken handel te rekenen sedert 1 januari 1920 door den heer CORNELIS VAN DE WETERING te Dordrecht voor eigen rekening zal worden voortgezet en is aan dien heer het recht verleend, hetzij voor prive rekening, hetzij in associatie met anderen daartoe de FIRMA SCHOUTEN EN COMP te blijven voeren en teekenen en om dat recht ook aan anderen over te dragen, alles echter buiten eenige verantwoordelijkheid of ....
[bron: NRC 1920-01-04-1-04 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
[1] Het zeer gunstig nabij het station gelegen en keurig onderhouden butienverblijd genaamd ROZENBURG te Dordrecht aan den Burgemeester de Raedtsingel 5/3 groot 63 A bestaande in de villa ROZENBURG met afz. Kantoorgebouw en Tuinmanswoning en ruime Bergplaats voor brandstoffen en tuingereedschap, grooten Tuin en Moestuin, Zomerhuis; totaal breed aan den Singel 90 m; te veilen in perceelen voor Villaterreinen van diverse breedten aan den Singel.
[2] de TUINGRONDEN gelegen te Dordrecht aan den Noordendijk en Groenendijk
[bron: NRC 1919_03_29_2_11 ]

- TE KOOP IN DORDRECHT
Villa Rozenburg
Prima stand nabij het station, 10 kamers, keuken, dubbele serre. C.I. Oversier, Dordrecht.
[bron: NRC 3-10-1920, editie 1, blad 12]

- BELANGRIJKE OPENBARE VERKOOPING.
te Dordrecht.
J. Max te Dordrecht en F.J.H. Jespers te Renesse 5 en 12 mei 1920 N.A.N. Steegoversloot
Het fraaie buitenverblijf NOVA riant gelegen op het schoonste punt van Dordrecht aan de Vrieseweg en Singel kad. Sectie K nrs. 3010, 3071 en 3237.
[bron: NRC 1-5-1920, editie 2, blad 7]
[ook NRC 17-4-1920, editie 2, blad 7]

- Openbare Verkoping. Fa. A. Mak, Veilingmeesters te Dordrecht en Amsterdam, zullen op Dinsdag 4 Mei 1920, aanvangende des voorm. te tien uur, in het Algemeen Verkooplokaal aan de Vischstraat te Dordrecht, ten verzoek van den aldaar resideerende Notaris B. Kuipers, alsmede de heeren Notarissen mr Van Wijngaarden en Koopman te Rotterdam, op notitie in het openbaar verkoopen:
DEN GEHEELEN WINKELVOORRAAD de Machiniën, Gereedschappen en Inventaris, van de zoo gunstig bekend staande Distilleerderij der Fa. D MUIJSSON te Dordrecht.
Hierbij komen voor:
Groote partij Likeuren, Verace; Gedistilleerd en Wijnen op flesch en op fust; Distilleerapparaat met Koelvat inh. 2 H.L. Emmerikker Hydr. Vruchtenpers; Vruchtenmolen; moderne Luchtdrukfiltreermachine; 7 koperen en 2 aardew. Alcoholzakfilters; kop. Kookketel; kop. 20 kans en kleinere Maten, ook Tinnen dito, Kitten, Weekbak; Groote Partij ledige Oxhoofdvaten, Tierces en kleiner Fust, z.g.a.n. Wijnwagen, houten Stellingen, Rekken, Klein Gereedschap, z.a. Hevels, Alcoholweger, Milligrambaskule, kop. Kranen, Oversteekpomp, Kurkmachines enz.
Tenslotte het Kantoormeubilair waarbij Bureaux Ministre, Brandkast, Copieerpers, ook Moderne Winkelétalages en Toonbank enz.
Kijkdagen: Zaterdag 1 Mei 1920 en Maandag d.o.v. van voorm. 9 tot nam. 4 uur in den winkel, Pand Nieuwe Haven No 27 Pakhuis Venloo- of Lamstraat en Hooge Nieuwstraat No 26 en 21. Wat den Winkelvoorraad betreft in het Algemeen Verkooplokaal aan de Vischstraat te Dordrecht.
[NRC 28-4-1920, ed 2 blad 14]

Op het mooiste punt van Dordrecht te koop een prachtige VILLA met grooten tuin. Door haar buitengewoon gunstige ligging in 't centrum van de Singels en druk verkeer zeer geschikt voor Cafe-Hotel-Restaurant en Familie Pension.
[bron: NRC 1920-05-15-2-12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris Mr van Wijngaarden en Koopman te Rotterdam en B. Kuipers te Dordrecht.
[1-4] de enkele jaren geleden nieuw opgetrokken PANDEN warin distilleerderij, likeurstokerij en handel in wijnen enz, Nieuwe Haven 15, Hooge Nieuwstraat 22-24-26, en Venloo of Lamstraat, bestaande uit Winkelpand, Bovenhuizen en drie Pakhuizen, alles aaneengebouwd.
[5] Hooge Nieuwstraat 21. Het bovenhuis te aanvaarden 1-8-1920.
[bron: NRC 1920-03-06-2-08 ]
[ook 1920-02-28-2-14]

HUIS TE KOOP.
In het centrum van Dordrecht, een riant ingericht huis, voorzien van Gas, Waterleiding en Electriciteit. Koopsom F 8500 op naam. Br[ief]. Boogjes, 75, Dordrecht.
[bron: NRC 1920-09-23-1-04 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
HEERENHUIS met erf en tuin op het Zuiden te Dordrecht Nicolaesmaes Singel 188 groot 130 m2 (een der fraaiste singels) en in de onmiddellijke nabijheid van het station.
Het pand bevat: 2 kamers en suite met serre, tuin, keuken, kelder; boven 4 kamers met balco. Daarboven: 2 slaapkamers en een zolder.
Het pand is voorzien van gas, waterleiding, electrisch licht, provisiekasten enz.
[bron: NRC 1920-09-18-2-11 ]

Het Kapitale WINKELHUIS met Bovenwoningen en Fabrieksgebouw (alles zoo goed als nieuw) te Dordrecht aan de Voorstraat en Suikerstraat, samen groot 573 c.a. van de likwiderende Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging "Samenwerking" te Dordrecht zijn bij de veiling slechts in bod gebracht: het winkelhuis f 15.600, fabrieksgebouw f 12.650 (24 maart afslag)
[bron: NRC 1920-03-20-2-10 ]

Firma W.H. van der Horst van Lie
Geadmitteerde Expediterus
Wijnstraat 83 rood Dordrecht / telefoon 64 / Expeditie en Assurantien
[bron: NRC 1920-03-09-2-12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris O.W.P. Tussenbroek te Dordrecht.
3 en 10 Maart 1920.
De zeer gunstig aan de Spuihaven en de Hellingen te Dordrecht gelegen GEBOUWEN, waarin vergunning tot HUIDENZOUTERIJ en VETSMELTERIJ met verdere getimmerten, loodsen, woonhuis en ERVEN, geteekend Hellingen nummers 85, 85rood en 87, groot 636 m2.
[bron: NRC 1920-02-22-1-08 ]

TE KOOP Brillant vrij Huis
te Dordrecht. Koopsom F 8700.
Brieven Boogjes 75, Dordt
[bron: NRC 1920-11-24-1-08 ]

Geboren: THEODORA MEES
Dochter van: Dr. R.T.A. Mees en H. Mees-van Enter
Dordrecht, Nieuwe Haven 4, 27 Augustus 1920
Eenige en algemeene kennisgeving
[bron: NRC 1920-08-28-2-07 ]

EENDENKOOI.
Op Vrijdag 30 Juli 1920 zal ten kantore der Vereeniging tot [..] verbetering, Wijnstraat 117, te Dordrecht, alwaar de inschrijvingsbiljetten dien dag tot uiterlijk 2 uur des namiddags kunnen worden ingeleverd, bij inschrijving worden verkocht.
DE EENDVOGELS
te vangen in de kooi gen[..] Vereeniging op den Noordbankpolder op het Eiland ROZENBURG [..] wel de zomerbouten van 1 Augustus - 31 October 1920 en de winterbouten van 1 November 1920 - 1 Maart 1921.
Inlichtingen zijn dagelijks te verkrijgen en de voorwarden te lezen ten kantore voornoemd, en bij [..] kooibaas L. VAN DER GIESSEN [..] den Noordbankpolder te ROZENBURG.
De inschrijvingen moeten g[..]den op een formaatzegel van 50 [..]
[bron: NRC 1920-07-15-2-04 ]

TE KOOP een SCHEEPSKETEL
groot 175 m3 V.O. 12 Atm. gebouwd in 1911
In Prima conditie. Gebrs. KRIENS, Kromhout 149, Tel. 1517, Dordrecht
[bron: NRC 1920-04-12-2-08 ]
[nog een advertentie op 1920-01-09-1-04]

TE KOOP AANGEBODEN.
Groot Nieuw Gebouwd Pand staande te Dordrecht, bevattende: groot winkelhuis met Kantoor, Bergplaats en Kelders, waarboven twee prachtige Woningen; groote Bakkerij met twee Heete Luchtovens, Electrische Verlichting en Machinerien, Graanmolen etx, zeer ruime Zolders voor graan en meel.
Besten stand in de onmiddellijke nabijheid der haven. Tevens Bakkerij inventaris te koop.
Alles te zien en te bevragen te Dordrecht, Suikerstraat 2.
Brieven onder letter B, aan J.T. BRUNE, Chef Bakker, Suikerstraat 2, Dordrecht
[bron: NRC 1920-02-08-1-11 ]

Bij de op 5 en 12 Febr a.s. 7 uur n.m in Cafe ZAHN te Dordrecht door Notaris B. Ets te Giessendam te houden Verkooping zal worden verkocht het
PAND EN ERF aan de Steegoversloot 27 en 29 te Dordrecht. Dit pand is doorligging van grootte uitnemend geschikt voor een groote Zaak.
[bron: NRC 1920-02-03-1-08 ]

Voor de vele bewijzen van deelneming mij getoond bij het overlijden van mijn geliefde vrouw en kind Heiltje Sleeking geb. van Emmerik. betuig ik mijn oprechten dank. Uit aller naam: M.C. Sleeking, Balistraat 34.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 28-1-1920]

Heden overleed in het Ziekenhuis te Leiden na een geduldig doch smartelijk lijden, mijn lieve vrouw Johanna Ligtmans geb. Bothof. in den leeftijd van 29 jaar., W. Ligtmans, Dordrecht 27-1-1920.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 29-1-1920][adresboek 1930: W. Ligtmans, Steegoversloot 22]

Hinderwet.
J.A. Rijken, uitbreiding en wijziging koekbakkerij door bijplaatsen van een deegmachine, een pelmolen, lectromotor 1 pk en verplaatsen suikermolen, Wijnstraat 69 (F 1908).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 30-1-1920]

- Hinderwet.
P. Evers en A. Bakker, oprichten eener moffelinrichting, Mariënbornstraat 32 (G 462). [adresboek 1930: lakinrichting Marienbornstraat 32]
- (advertentie) H.H. sigarenmakers. A.G. Brienesse, Gr. Kerksbuurt 56 hoek Pelderbrug.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 31-1-1920]

- Openbare Verkooping (notaris B. Kuipers)
1) woonhuis met erf Paul Krugerstraat 33.
2) woonhuis met erf Hoekstraat 17.
3) woonhuis, watervrij gebouwd, met erf groot 32 m2, Binnenwalevest 14, over den Veersteiger (recht over de rivier) met prachtzicht op de Maas. Beneden: voor-en achterkamer, met bedsteden en keuken en open plaats en zolder. Boven: voor-en achterkamer, en zolder.
5-8) 4 woonhuizen , erf hoek Houttuinen/Schuitemakersstraat.
9) woonhuis met erf en afz. pakhuis met uitgang a/h. Stek, Mariënbornstraat 47.
- O.W.P. v. Tussenbroek: Papetershof
- mr. A. Sigmond: Van der Kooghhof (Wijngaardstraat)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 2-2-1920]

(overlijdensadvertentie)
Andries Jan Willem, 21/1 te Batavia overleden, 22 jaar.
H.. Huisman-de Heer Kloots, Wijnstraat 68.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 2-2-1920]

Flinke knecht of jongen gevraagd bij D. Kruijmel, Groenmarkt 44 [adresboek 1930: Vleeschhouwerij en spekslagerij].
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 3-2-1920]

- Jubileum. Mej. Ant. Verschuur, 40 jaren in betrekking als gedienstige bij fam. Keuss [adresboek 1930: wed. Keuss, Wijnstraat *54].
- (overlijdensadvertentie) Jan, 15 jaar en 7 mnd.
D. Rezelman
A. Rezelman-Bos
Cornelis en Margaretha

Shannon bij Bloemfontein, Zuid-Afrika.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 4-2-1920]

een nette dienstbode gevraagd bij Groenmarkt 4 [adresboek 1930: A. Pieters Jr., kapperszaak].
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 5-2-1920]

Benoemd.
Tot leeraar aan de Bijzondere Kweekschool, Blauwpoortsplein 3 alhier, is benoemd de heer P. Duyvendijk, vroeger .. etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 6-2-1920]

- Nieuwe zaak.
Zaterdagavond opent C. v. Donkelaar een nieuwe zaak voor behangen en stoffeeren, Prinsenstraat ...
- Jubileum. 40 jaar Chr. M.U.L.O., Singel (P. Gips)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 7-2-1920]

Foto van Kynologen Club Dordrecht en omstreken.
(keurmeesters: Ph.L. Baijens, W.F. Groebeek, Otto Dicke)
(Schauzers: Donna Elvira, eig. J. Lengton, 1e prijs ..)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 18-7-1920, derde blad]

- onderscheiding H. Walgers, mr. kleermaker, Korps Pontonniers.
- (advertentie) G. Vermeulen,Wijnstraat 123
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 20-7-1920, 2de blad]

(overlijdensadvertentie) Filippus Hendrik Volker Thzoon wedn Christina Mouthaan, Hooge Nieuwstraat 38.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 23-7-1920, fiche 37]

- Damesrijwiel te koop voor spotpriis. Buiten Walevest 15.
- "Het schuivend Tooneel" (door operazangeres Nelly Vertregt)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 25-7-1920]

- Hinderwet.
N.V. Modemagazijnen Gebr. Linders, oprichten van een lingerieatelier gedreven door twee electr.motoren, Gravenstraat 14 (F 1261, 1643).
- Brandje. Korte Kolfstraat 12, sigarenfabriekje J.P.B. [adresboek 1930: J.P. Bode, sigarenwinkelier, Toulonschelaan 14]
- foto, opening der Wilhelminastichting in Kasperspad.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 26-7-1920]

Jubileum. H.A. Landsmeer, 25 jaar als drukkerknecht fa. A. v/d. Hoeven, Vriesestraat 7.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 29-7-1920]

Heden overleed zacht en kalm onze Geliefde Moeder, Behuwdmoeder, Zuster en Behuwdzuster, mevr. JOHANNA EIJDMAN-GILTAY in den ouderdom van 77 jaar.
's-Gravenhage: F.H. EIJDMAN
H.A.IJ. Eijdman-van der Grijp
Lucie EIJdman

Dordrecht : E. Lebret-Giltay
Delft: J.W. Giltay
E.C. Giltay-EIJDMAN

Dordrecht : H. Giltay
Dordrecht, 20 Januari 1920, Wijnstraat 87.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
[Vaderland 1920-01-22-2-04 ]

1921

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
(wegens sterfgeval)
Notaris Wisboom Verstegen te Dordrecht en J.W. van Bockel te Sliedrecht Voor Mevr. de Wed. en Erven van den Heer C.M. VAN REES, de in volle bedrijf zijnde SCHEEPSWERF met bijbehorende of nabijstaande gebouwen etc. te Sliedrecht ..
[bron: NRC 1921-09-24-2-08 ]

BROEIKAST ijzerconstructie met machine en buizen, geheel compleet, staande op Nova, voor meestbiedende TE KOOP. Adres voor onderhandeling M. SPIERING, Voorstraat 372, Dordrecht.
[bron: NRC 1921-06-25-1-04 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris mr. J.R. de Koning.
De in 1903 onder architectuur van den heer ED. CUYPERS gebouwde riant gelegen, geheel modern ingerichte en keurig onderhouden
VILLA genaamd HUIZE SIMPANG aan den Stationsweg no. 4 en aan den Burgemeester de Raadtsingel te Dordrecht, met grooten Tuin en ruime Garage met Woonvertrek, samen groot 39 aren 61 centiaren.
[bron: NRC 24-9-1921, editie 2, blad 8]

DORDRECHT OPSLAGRUIMTE.
J. Bax te Dordrecht, 22 en 29 Juni 1921.
Het PAKHUIS genaams 'WILLEMSTAD' staan de te Dordrecht aan de Korte Kalkhaven, uitkomende aan de Bomkade (Boonkade) groot 320 c.a. Dit kapitale zeer gunstig voor en achter aan diep vaarwater gelgen koopmanspand bevat watervrije parterre met betonvloer en vier verdiepingen, verdeeld in zeven zolders met veel draagkracht, te zamen met een opslagruimte van ca. 1500 m2.
De parterre en vijf zolders zijn veruurd tot 1-8-1921 te zamen F 3218 s jaars, terwijl twee zolders vrij van huur zijn.
[bron: NRC 1921-06-18-2-10]

BERICHT VAN INZET.
PAKHUIS
Notaris BAX te Dordrecht, bericht dat het Pakhuis 'WILLEMSTAD' te Dordrecht, groot 320 ca bij vorige annonce breeder omschreven, bevattende watervrije parterre met lokaal geschikt voor kantoor, kluis met LIPSDEUREN, electrische installatie voor kracht en licht, waterleiding en W.C., benevens vier verdiepingen met een opslagruimte van ca 1500 m2 ingezet f 22.800.
[bron: NRC 25-6-1921, editie 2, blad 12]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
9 en 16 Febr 1921
De hechte sterke en goed onderhouden PANDEN, groot 218 m2 te Dordrecht aan de Voorstraat en Taankade (Voorstraatshaven) nabij de Merwede en Noord waarin ca. 70 jaren een ZEILMAKERIJ weodt uitgeoefend ennhandel gedreven in scheeps- en machinekamerbehoften (onder de Firma P. RECOURT) te veilen in 2 perceelen:
1. het woonhuis en zeilmakerij Voorstraat 47 en Taankade 24
2. het daarnaast gelegen pand en zeilmakerij Taankade 6, Kerksteiger
[bron: NRC 1921-02-05-2-07 ]

DORDRECHT. De Notarissen Groneman te 's GRavenhage en De Boer te 'sGravendeel, 21 en 28 April a.s. Een HEERENHUIS met tuin te Dordrecht, Dubbeldamscheweg 200, bevattende 7 Kamers, Bad- en Dienstbodenkamers; voorzien van electr. licht en waterl. enz.
[bron: NRC 1921-04-17-1-12 ]

INZET.
Notaris D.W.I. Harshagen. 14-9-1921
Het zeer goed onderhouden Huis en erf met tuin, te Dordrecht aan de Johan de Witstraat 41 hoek Oudenhoornstraat groot 2 Aren 39 c.a.
Bevattende links: groote suite met serre, rechts: spreekkamer met achterkamertje, keuken, kelder, provisiekamers. Installatie voor centr. verwarming. 1e etage: suite met achterbalkon, voorzijkamer, badkamer, achterkamer, zolder met groote bergkamer en dienstbodenkamer.
Aanvaarding na betaling 10-10-1921.
[bron: NRC 1921-09-09-2-08 ]

VOORLOOPIG BERICHT.
In het begin der maand Juni 1920 zal in het openbaar worden verkocht de in volle werking zijnde STOOMHOUTZAGERIJ genaamd 'De Kalkoor' met Loodsen, Arbeiderswoningen, Balkgaten, Erven en Water, alles allergunstigst gelegen te Dordrecht aan den 's-Gravendeelschedijk aan het Spoor en de Oude Maas met het eeuwigdurende erfpachtsrecht van den grond, te zamen groot 1 Hectar 41 centiaren. (notaris van Tussenbroek)
[bron: NRC 1920-03-17-2-07 ]

KISTEN
BLIK- en TINGEVOERD

Bod gevraagd op ongeveer 400 kisten, gedeeltelijk blik-, gedeeltelijk tingevoerd (waarin geimporteerd tabak). Afmetingen 85 x 70 x 50 cm buitenmaat, houtdikte 2 cm. Ook in gedeelten.
Te zien en te bevragen: KOOPMANS & WIERINGA, Varkenmarkt 70, Dordrecht
[bron: NRC 1921-07-07-2-11]

Te koop aangeboden het Landhuisje 'Even Buiten'
aan den Dubbeldamscheweg 224 te Dordrecht.
Te bevragen bij: OTTO DICKE, aldaar
[bron: NRC 1921-06-29-2-08 ]

KOSTELOOS. Uit een exploit op 26 October 1821, door mij, ondergeteekende, Deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, aldaar wonende en kantoorhoudende aan den Oppert 144a, uitgebracht op de wijze, voorgeschreven bij Art. 4 7 W. v. B.W., blijkt dat ten verzoeke van ANTJE AGATHA BEHRENS, wonende te Rotterdam, domicilie kiezende aan de de Boompjes 68 ten kantore van den procureur Mr. W.J. Heisterkamp, is gedagvaard:
JAN STOLK, thans varende, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk;
Om te verschijnen op Maandag den negende Januari 1922, des voormiddags 10 uur, ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, Eerste Kamer, in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel no. 117 aldaar, ten einde op de in dat exploit omschreven gronden te hooren vorderen, dat het tusschen partijen bestaande, en op 16 SEPTEMBER 1897 te DORDRECHT gesloten huwelijk, worde ontbonden verklaard door echtscheiding met alle wettelijke gevolgen daarvan en met veroordeeling van den gedaagde in de kosten. W. FONTIJNE, Deurwaarder
[bron: NRC 1921-10-29-1-04]

OPROEPING.
Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigs zijn aan, of onder hunne berusting hebben, behoorende tot de nalatenschap van den heer JOHANNES ARIE HERWEIJER Arieszoon, in leven koopman in kruidenierswaren, comestibles, tabak en sigaren, te STRIJEN en den 7 Juni 1921 in het Gemeente-Ziekenhuis te DORDRECHT overleden, wordt verzocht daarvan voor den 1-7-1921 opgave, betaling of afgifte te doen ten kantore van Mr. P. Blusse van Oud-Alblas, adv. en prov. te Dordrecht, Wolwevershaven 17.
[bron: NRC 1921-06-17-2-11 ]

Te DORDRECHT gevraagd door Heer van goeden huize, per 1 Juli of eerder goed gemeubileerde KAMERS op goeden stand, Brieven met pijsopgaaf franco onder letter P. aan H. DE VROEDE, Boekhandel, Utrecht.
[bron: NRC 1921-05-31-2-12 ]

Herplaatst wegens misstelling.
Op 16 Mei a.s. hoopt J.C. DE RAAD den dag te herdenken, waarop hij voor 50 jaar vij de Aannemersfirma, de heeren VOLKER & BOS in dienst is geweest.
Dordrecht, Sumatrastraat 26.
[bron: NRC 1921-05-09-2-11]

Heden overleed on den ouderdom van 75 jaren onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante
Mejuffrouw EVERDINA DE JONGH
J.J. de Jongh
K.J. de Jongh-Prins
G.E. de Jongh
Deventer: ir. G.J. de Jongh en G. de Jongh-Boors

Dordrecht, 7 Januari 1821.
Hooge Nieuwstraat 4.
[bron: NRC 1921-01-08-2-07 ]

DORDRECHT.
Het DUBBEL HEERENHUIS met tuin, aan de Wolwevershaven No. 27, groot 3 a 16 c., met afz. poort daarnast.
Het HEERENHUIS EN ERF aan de Wijnstraat No. 166, groot 1 a en 13 c en
Het HEERENHUIS met voor- en achtertuin aan het Oranjepark No. 6, groot 1 a 97 c l.l. Woensdag geveild zijn resp. in bod gesteld op F 29.800, F 12.660, en f 15.600
De afslag blijft bepaald op Woensdag 25 Mei a.s. des avonds te half 8 precies, in het Gebouw van den N.A.B. te Dordrecht, Steegoversloot .... (not. van Tussenbroek te Dordrecht)
[NRC 1921-05-20-2-08 ]

WAGEN VAN DEN DIJK. Toen gistermorgen half zes de 41-jarige melkboer A. van V. [VAN VALEN ?] te DUBBELDAM, zich met zijn dienstbode op den Visschersdijk bevonden om te gaan melken, is het lamoen van den wagen gebroken. Het voertuig reed van den hoogen dijk en VAN V. geraakte tusschen een boom en den wagen bekneld waardoor hem het hoofd verpletterd werd en hij terstond overleed.
Het meisje werd eveneens uit de kar geslingerd, brak het heupbeen en werd naar het ziekenhuis te Dordrecht vervoerd.
[Het Centrum 1921-08-03-02 ]

1922

Failissementen, uitgesproken:
Dordrecht, 20 dezer: J. BEZEMER, Dordrecht, Rechter-commissaris: mr. B. de Gaay Fortman, curator: mr. P.J. Sigmond.
[bron: NRC 1922-09-26-1-07 ]

Notaris B. Ets te Giessendam 12 en 19 Jan. 1922. Cafe ZAHN Dordrecht verkocht:
Het solied gebouwde en zoo goed als nieuwe FABRIEKSGBOUW aan de Suikerstraat 4 en 6 te Dordrecht
[bron: NRC 8-1-1922, editie 1, blad 8]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Kuipers, te Dordrecht
10 en 17 Mei 1922.
Het FABRIEKS- of HANDELSTERREIN waarop thans de Windoliemolen 'DE ZEELT' bizonder gunstig gelegen aan diep vaarwater (met kademuur en beschoeiing) aan de Maas, onmiddellijk nabij de dokhaven, met los- en laadsteiger aan de Maas (even voorbij het Viaduct) groot 1370 m2., 's-Gravendeelschedijk Nos. 1 en 3.
Op het terrein bevindt zich de Windoliemolen, daarnaast het Woonhuis, hetwelk bevat: Gang, Keuken, Voorkamer, Alkoof, Kasten, Achterkamer, en boven beschoten Zolder met afz. Kamertje.
Aanvaarding terrein en molen 1-7-1922; het woonhuis uiterlijk 1-11-1922.
[bron: NRC 1922-04-29-2-08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris mr. J.R. de Koning.
Een Groot Heerenhuis met Kantoren aparte kantooringang, aan de Wijnstraat, havenzijde, tegenover de Gravenstraat, Nos. 84 en 86, met grooten, aan twee zijden van het huis grenzenden tuin, in het geheel groot 7 A 82 c.A. Gunstig gelegen. Zeer geschikt voor Kantoor, Hotel, Gesticht of Onderwijsinrichting.
[bron: NRC 20-5-1922, editie 2, blad 8]

Af te geven - mits goed tehuis-
BLACK & TAN (Manchester) Terrier
reu, geboren 19 Jan. '22, uit bekroonde ouders.
Adres: IJDO, Groenmarkt 61, Dordrecht
[bron: NRC 1922-06-11-1-12 ]

TUINSLANGEN etc.
A.A. Loggers, Voorstraat 77, tel. 943, Dordrecht
[bron: NRC 1922-06-18-1-08 ]

UIT DE HAND VERKOOP (wegens vertrek)
Het logeable, hoed onderhouden HEERENHUIS met Tuin en Koetshuis (Garage) en koetsiersp (Chauffeurs) woning, Johan de Wittstraat 43 hoek Singel, te Dordrecht.
(notaris B. Kuipers te Dordrecht, Groenmarkt 6.8)
[bron: NRC 1922-09-13-2-12 ]

Bij de op 12 en 19 Jan. 1922 door notaris B. Ets te Giessendam in Cafe ZAHN te Dordrecht 's avonds 7,5 uur te houden verkooping zal o.m. publiek worden verkocht:
Het solied gebouwde en zoo goed als nieuwe FABRIEKSGEBOUW aan de Suikerstraat 4 en 6 te Dordrecht, hetwelk door groote ruimte en gunstige ligging nabij de river voor vele doeleinden is geschikt. Beneden terstond te aanvaarden. De 1e en 2e verdieping zijn verhuurd tot 1-8-1923 voor F 1040 p.j.
[bron: NRC 1922-01-08-1-08 ]

DORDRECHT te koop aangeboden een solied
HEERENHUIS met TUIN gelgen aan den Singel.
Te bevragen: PIETER A. EK Azoon, Architect, Kantoor: 8 Spuiweg, Dordrecht, Telef. 121.
[bron: NRC 1922-04-05-1-24 ]

INDUSTRIE en FABRIEKSTERREIN TE DORDRECHT.
Notaris mr. J.R. de Koning.
Een groot en gunstig gelegen INDUSTRIE en FABRIEKSTERREIN aan den 's-Gravendeelschedijk en bij de Zeehaven te Dordrecht, groot 2 Hectaren en 77 Aren.
[bron: NRC 1922-02-25-2-12 ]

TE KOOP TE DORDRECHT.
Pakhuis met vrije Bovenwoning direct te aanvaarden en 2 WINKELPANDEN Gelegen Voorstraat. Prima stand. In uitstekende conditie. Br. No. 200, Alg. Adv. Bur. PROOSDIJ, Dordrecht.
[bron: NRC 1922-05-23-2-08 ]

ELEVATORBAKKEN.
nieuwe, 280 m3 te koop
W, Schouten, Buitenwalevest 10, Dordrecht
[bron: NRC 1922-01-22-1-08 ]

EEN OUD HUIS TE DORDRECHT.
Bij werkzaamheden in het perceel Wolwevershaven no. 35 te Dordrecht zijn eenige bijzondere dingen aan den dag gekomen.
De Dordr. Crt. vertekt erover:
Het huis is in de 17e eeuw op de nieuwe bouwterreinen, die na het graven der Wolwevershaven in 1609 ter beschikking kwamen gebouwd door Adriaen Braets, die 5 September 1662 huwde met Maria van de Graeff. Hunne wapens werden gevonden aan de beschilderde zoldering, die door het later aanbengen van een plafond in Louis XV stijl geheel aan het oog onttrokken werd. Links het wapen BRAETS, drie St. Andrieskruisjes van keel (rood) op een veld van goud. Rechts het wapen Van de Graeff, twee dubbel gekanteelde fazen (balken) van sabel op een veld van zilver, met een vrijkwartier een zwarte adelaar op een zilveren veld. Dar tusschen het monogram der echtgenooten, alles telkens gevat in een baroque cartouche. De zolderbeschildering door de balken in vakken verdeeld, vertoont rosetten en acanthusmotieven in goud en grauw.
Dit huis word in de 18e eeuw in den geest van dien veranderd, zoowel uit als inwendig. De ingang, van een bordes voorzien, heeft een deur met zware omlijsting, in de gangen en kamers werden rococo-versieringen in stuckwerk aangebracht, fraaie marmeren schoorsteenmantels, en zeer waarschijnlijk zijn er ook wel geschilderde behangsels geweest, die het oude goudleer uit den tijd van Adriaen Braets vervingen, maar thans reeds lang alle verdwenen zijn.
In de gang ziet men aan het plafond het alliantiewapen Onderwater-Everwijn in rococostijl, waaruit is op te maken, dat de eigenaar-bewoner, die alles heeft laten aanbrengen was de heer BOUDEWIJN ONDERWATER (1811-1790), generaal der Infanterie, gehuwd 4 October 1746 met Cornelia EVERWIJN. BOUDEWIJN ONDERWATER bekend uit den Patriottentijd als warm Oranjegezind, leeft nog steeds voort in een lied dat indertijd veel gezongen werd 'Onderwater moet marcheeren'. Het huis is sedert zijn stichting een echt patriciershuis geweest en werd met royale hand gezet, onderhouden en verfraaid. Van de vroegere pracht zijn evenwel slechts resten gebleven, die herinneren aan de weelde onzer achttiende eeuwsche regenten-families.
[bron: Vaderland 1922-03-14-2-06]

Experiences English Nurse.
Seeks post to smaal children. Letters to
Miss WALKER, 8 Oranjepark, Dordrecht
[bron: NRC 1922-09-27-2-08 ]

De Naaml. Venn. KALKFABRIEK voorh. VAN DIJK & Co te Dordrecht zal morgen 25 jaar bestaan hebben en er zijn voorbereidingen getroffen om dit feit op Maandag 27 Maart eenigszins feestelijk te herdenken.
De zaak is in 1897 opgericht door den heer E. VAN DIJK te Delft en den heer J.B. TREURE te Lekkerkerk en is toen gevestigd aan den Bieschbosch, waar op zalf aangewonnen land de eerste gebouwen werden gezet. De eerste maanden werd nog kalk gefabriceerd met de hand; later is als drijfkracht een gasmotor, nog later electriciteit aangewend. Als specialist werd Luiksche en Doorniksche poederkalk vervaardigd, welk machinaal product voor de grootste werken in ons land gebruikt is.
In 1914 is de zaak in een Naaml. Vennootschap omgezet met den heer J.B. TREURE als directeur, de twee zoons der beide oprichters, met het bedijf opgegroeid, werden toen tot onderdirecteuren benoemd en toen in 1918 de heer TREURE als directeur aftrad, werden de onderdirecteuren, de heeren J.C. TREURE en J. VAN DIJK as directeuren angesteld.
Ondanks de oorlogsjaren heeft de zaak een steeds grootere vlucht genomen en hare verbinddingen met binnen- en buitenland voortdurend uitgebreid. Als tweede hoofdartikel nam de directue het cement in het bedrijf op; in verschillende plaatsen werden filialen gesticht.
Aan het eind van het 25-jarig tijdperk werkt de zaak met een personeel van 60 man.
[NRC 1922-03-24-2-13 ]

EEN GOEDE VANGST.
Gisternacht ontdekte een inspecteur van politie te Dordrecht licht in de villa van den heer Kievits aan den Burgemeester de Raadtsingel,die een paar dagen te voren aan het hoofdbureau had gegeven eenigen tijd op reis te gan. Aan de achterzijde bleek een ruit ingeslagen en bij aanbelen verdween het licht. De inspecteur liet de villa afzetten en zond om den sleutel, waarna de villa werd doorzocht. In verschilende kamers vond men sporen van inbraak en vernielzucht. De kasten warenleeggehaald en de inhoud over den grond gespreid, clubfautieuls stukgesneden enz. Een LIPS brandkast had men niet open kunnen krijgen. Op een aan de kast bevestigd papier werd gevraagd waar de sleutel was. In een dientbodenkamer, onder een bed verborgen, vond men
den revolver-draaier W.J. M. [=W.J. MEIBOOM, metaaldr in 1930?],
den varensgezel H.A. v.d. H. [=H.A. van den HOUT, dekknecht in 1930?] en
den loopknecht C.J.A. v.d. R. [=C.J.A. v.d. REE, los arbeider in 1930],

allen te Dordrecht, op wie ongeveer F 500 werd gevonden, terwijl een van hen een paar gouden manchetknoopen van den heer K. reeds in zijn eigen overhemd had gedaan en een ander een paar nieuwe schoenen van den bewonder had aangetrokken. Naar het hoofdbureau zijn, behalve dit drietal, ook nog overgebracht
de koopman G.C. S. [=G.C. SEITS, arbeider in 1930?],
de slagersknecht H.S. [=H. Sprangers, Gr.kerksbuurt 56 in 1930?] en
de koopman J. S. [=J. SLEIFFER of J. SCHELLING?],

allen te Dordrecht. Ook is inbraak ontdekt in de woning van den president der echtbank, mr. K. MEYER WIERSMA, aan denzelfden Singel, terwijl eenige dagen geleden inbraakpogingen zijn waargenomen aan de villa van den heer OLDENBURGH. Vermoedelijk weten de gearresteerden daarvan af, terwijl men in hen ook de daders ziet van de inbraak bij mr. RENS, eenige weken geleden en bij de familie VRIESENDORP in het voorjaar.
[Het Vaderland 1922-09-07-2-02 ]

FAILLISSEMENTEN.
- G. Klop, zakkenhandelaar, Sliedrecht.
- Venn o/d .fa Zuid-Hollandsche Crediet- en Handelsbank, te Dordrecht, en hare leden G.A. Vos, Dordrecht .en G. Brandwijk, 's-Gravenhage. rechter-comm. mr. B. de Gaay Fortman, curator mr. J. van Drooge, Dordrecht.
- geeindigd: Handelsvenn. o/d. fa R Kaster en Co. in liq., Dordrecht, R. Kaster vroeger Dordrecht thans zonder bekende woon- of verblijfplaats.
- geeindigd: nalatenschap wijlen A.H. Simons, overleden te Dordrecht.
[Vaderland 1922-04-05-2-07 ]

Het Heerenhuis en de zeer solide fabrieksgebouwen met afz. bovenwoningen te Dordrecht aan de Wijnstraat nrs. 18, 16, 24 en 12, samen groot 617 centiaren rn uitkomende aan steiger en haven zijn ingezet op de zeer geringe sommen van resp van F 10570 en F 10620.
(not. Wisboom Verstegen)
[NRC 1922-04-29-2-07 ]

PAKHUISPAND. Te Koop: een dubbel pakhuispand, gelegen aan het water, Knolhaven 26 Dordrecht met 2 vrije Bovenhuizen, waarvan 1 leeg komt; pakhuis is leeg. Koopsom zeer billijk f 14.000. Te bezichtigen heden Woensdag van 2-4 uur.
[NRC 1922-04-19-1-04]

1923

COMPAGNON
Zoek gij een compagnon of wilt gij het worden in solide zaken ? Wendt U dan tot B.P. VAN WIJLAND Alg. Bemidd. Bureau, Buiten Walevest 30, Tel. 1281, Dordrecht.
[bron: NRC 1923-07-02-2-12 ]

VEILING VAN ANTIQUITEITEN, OUDE SCHILDERIJEN, KUNSTVOORWERPEN ENZ TE DORDRECHT.
Fa. Mak (t.o.v. not. A. Sigmond) Het tweede gedeelte van de Winkelvoorraad van Antiquiteiten en kunstvoorwerpen behoorende tot de nalatenschap van wijlen Mevrouw Wed. JAC. SCHOTEL, Antiquaire te Dordrecht.
[bron: NRC 1923-03-14-1-18 ]
[eerste gedeelte, zie : NRC 1923-01-23-2-08 ]

Notaris D. Wisboom Verstegen te Dordrecht.
25 Jan en 1 Febr 1923.
* fraaie villa met tuin aan den Singel 59
* Vijf HEERENHUIZEN, erven en tuinen aan de Adr. van Bleyenburgstraat 16, 28, 30, 34 en 23
* twee huizen ervan en tuinen aan de Kon. Wilhelminastraat 11 en 17
* twee heerenhuizen, erven en tuin met pakhuisruimte aan de Korte Engelburgerkade 3, 5, 7
* een groot pakhuis, kantoor en erf aan de Hooikade 1 en Korte Engelburgerkade 1
* een heerenhuis, erf,, kantoor en loodsen aan de Wijnstraat 105 en 107
* een winkelhuis met afz. bovenwoning aan de Voorstraat 390 en 390rood
* een winkelhuis met afz. bovenwoning aan de Wijnstraat 91 en 91 rood
* een huis, erf en tuin ingericht tot koffiehuis aan de Toulonschelaan 10
* een handelsterreinen aan de Weeskinderendijk groot 1265 c.a.
* het betonnen woonschip genaamd 'CASA NUESTRA' liggende in de Voorstraatshaven
[bron: NRC 18-1-1923, editie 2, blad 12]

VOORLOOPIG BERICHT.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht. 9 en 16 Jan. 1923.
OPHEFFING HARER WINKELZAAK te Dordrecht ter verzoeke van de N.V. 'Handelsmaatschappij v.h. T. NIEVELER' publiek te verkoopen:
Het Complex WINKELPANDEN gelegen te Dordrecht aan de Voorstraat, plaatselijk geteekend no. 356 breed aan de Voorstraat 18,65 m met daaraangrenzende pakhuizen in de Pelsestraat 3 en grooten tuin, avhteruitkomende aan de gracht een en ander te zamen, groot 1220 m2.
INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP.
(notaris Vermolen te Amsterdam, B. Kuipers te Dordrecht)
[bron: NRC 1923-12-01-2-12 ]Eindexamen Middelb. Techn. School.

DORDRECHT - afd. Werktuigbouwkunde. Geslaagd:
G.C. Anker, te Woubrugge;
W.C. Belgraver, te Groningen;
A.C. Borstlap, te Dordrecht;
P.M. Camman, te Dordrecht;
F. van Cleef, te Nijmegen;
P.Ph. Gastelaars, te Rotterdam;
M.L. van Ham, te Middelburg
C. Heester, te Rotterdam;
M.D. Hioolen, te Delft;
W. Kuypers, te. 's-Gravenhage;
J.H. Reye, te. 's-Gravenhage;
A. Risseeuw, te Dordrecht;
C.L.M. Schong, te Dordrecht;
G. Sikkens, te Wingum;
M.J. Snijders, te Sliedrecht;
H.T. v.d. Wissel, te. 's-Gravenhage;
Electrotechniek:
J.H. Bennema, te Hilversum;
J. Bos, te Hengelo;
H.B. v.d. Bosch, te Apeldoorn;
M.J. Breure, te Haarlemmermeerl
J.J. Ensink, te Doetinchem;
W. Helmkamp, te Rotterdam;
H.W. Herbers, te Nijmegen;
C.C. Jongebreur, te Hillegersberg;
D. Koffyberg, te Bolnes;
M. Kort, te Goes;
H.H. van Marlen, te Groningen;
E. Meinders, te Groningen;
J.W. van Nouhuys, Indië;
J.D.A. Oltmans, te Rotterdam;
F.M.M. Pulles, te Breda;
H.,L. Rincker, te Utrecht;
J.W.D. Verhagen, te Prinsenhage;
J.W. Visser, te Rotterdam;
Scheepsbouwkunde:
J.F. de Klerk, te Houtenisse;
P. Visser, te Dordrecht;
E.J.L.M. Steijns, te Nijmegen;
Suikertechnicus:
W.J. Behrtel, te Dordrecht;
H.H.L. Engler, te 's-Gravenhage;
S.C.J. van Eessen, te Oudelende;
H.J. Zieleman te Rotterdam;
Chemisch technicus:
F.H. Bauer, te Dordrecht;
J. de Boots, te Dordrecht;
A.P.A. Kissing, te Berlijn;
A.W. Kolk, te Dordrecht;
P.E. Kruyt, te Dordrecht;
[bron: Het Vaderland 1923-07-15-1-03 ]

TE KOOP Een gebruikte doch nog in zeer goeden staat zijnde MACHINALE BETONMOLEN patent Kaiser met ingebouwden Benzinemotor, patent Benz voor billijken prijs.
Adres: N.,V. Bouw- en Beton Mij v/h. P. van Driel, Dordrecht, Reeweg 4.
[bron: NRC 1923-12-12-2-14 ]

TE KOOP of TE HUUR
Te Dordrecht op eersten stand twee aangrenzende winkelpanden met uitgang aan zijstraat (geen tusschenp.) |
B. H. Saarloos, Voorstraat 168, Dordrecht.
[bron: NRC 1923-10-27-2-12 ]

Bij beschikking van den Rechtcommissaris in het FAILLISSEMENT van MATTHIAS van OLST azijnfabrikant te Dordrecht, wonende te Ouddorp, d.d. 29-9-1923 is bepaald: dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet plaats vinden voor 12 Oct. a.s. en dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Za. 27-10 a.s. te 11 1/4 uur v.m. in het Gerechtsgebouw te Rotterdam.
De Curator Mr. A. ZAAIJER, Dirksland, 2-10-1923.
[bron: NRC 1923-10-04-1-08 ]

AFSLAG.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
11 April 1923, publiek verkoopen:
de royaal gebouwde en kostbaar en modern ingerichte VILLA "DOMARICOR" gelegen nabij het station op eersten stand te Dordrecht, aan den Burgemeester de Raadtsingel, hoek Dubbeldamscheweg 1, met fraai aangelegden TUIN, AUTOGARAGE en een perceel Villa-terrein aan den Burgemeester de Raadtsingel, naast het terrein der Villa ROZENBURG, breed aan den Singel 12 M. en diep pl.m. 28 m. Een en ander tezamen groot 1250 m2.
Ingezet op: F 33.900.
[bron: NRC 1923-04-07-2-08 ]

TE KOOP
MACHINEFABRIEK GELEGEN TE DORDRECHT
geheel compleet met of zonder de zich hierin bevindende machines. Opp. fabriek met sheddaken plm. 475 m2. Eenige jaren geleden nieuw gebouwd, staande op zeer gunstigen stand langs de Nieuwe haven annex twee woonhuizen met kantoor en bovenwoning. Alles uitmakende één complex gelegen aan de Houttuinen hoek Vleeschhouwerstraat. Te bevragen N.V. Aanneming Mij. GROENEVELD, Spuiweg 5 Tel 1391 te Dordrecht.
[bron: NRC 1923-06-30-2-08 ]

OPENBARE VERKOOPING.
Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht, 14 en 21 Nov. 1923.
de Panden geteekend Varkenmarkt 33, 35, 37, 39 en 41 en Knolhaven 17, 19 en 20 met erven, te Dordrecht, tezamen vormend een complex ter grootte van 586 m2 waarin wordt gedreven
DE AZIJNMAKERIJ 'DE HAZEWINDHOND'
Jaarlijksche huuropbrengst F 2131, 40.
Onder den koop van een der perceelen zullen zijn begrepen verschillende tot de Azijnmakerij behoorende werktuigen enz als zaijnleggers, mengkuipen, snelkuipen, vochtvaten, legfusten, aams, wijnwagens, hoepels, krullen enz. alle specifiek vermeld op een lijst welke met notitie bij den Notaris - die alle inlichtingen verschaft - op aanvraag gratis verkrijgbaar is.
[bron: NRC 1923-11-10-2-11 ]

PRACHTIGE MIDDENSTANDSWONINGEN te Dordrecht.
Te Huur voor f 650 of billijk te koop. Te bevragen bij: B.P. van Wijland, Kantoor van Vaste goederen, Hypotheken en Credieten, Buitenwalevest 30, Veerplein, Dordrecht
[bron: NRC 1923-05-27-1-12 ]

FAILLISSEMENT H. DEGENS.
Arr. rechtb. Dordrecht d.d. 22-8-1923
Hendrik Degens, handelende onder de firma Degens & Co,
commisssionair in effecten te Dordrecht ... etc
[bron: NRC 1923-08-23-2-08 ]

[vraag en aanbod]
F.N. 4 cyl. Motor Rijwiel
Splinternieuw 825 gld. GROENMARKT 33, Dordrecht
[bron: NRC 1923-08-08-2-10 ]

TE KOOP.
Het solide voor eenige jaren onder architectuur gebouwde voormalig KAASPAKHUIS met Woonhuis en Kantoor, open grond, apart koetshuis, loods en daarnaast gelegen Pakhuis, tezamen vormend een schitterend complex ter gez. grootte 1041 c.A. Kad. bekend Sectie D. No. 2021 en 4481.
Alles staande en gelegen ACHTERHAKKERS No. 13-14-15-16 te Dordrecht met smalspoorbaan, verbonden met de Kalkhaven.
Te bevragen bij N.V. Aanneming Mij GROENEVELD, Spuiweg 5, te Dordrecht, Telefoon 1391
[bron: NRC 1923-07-17-2-12 ]

ndergetekenden v/h Dir der N.V. KOPERGIETERIJ en Reparatieinrichting 'Electra' gevestigd te Dordrecht, Boogjes 38-40, Telefoon 1509, geven hiermede kennis dat zij de IJZER- METAAL en KOPERGIETERIJ 'ELECTRA' van af 1 April 1923 voor eigen rekening voortzetten.
Aanbevelend.
DE VISSER en DE BONDT
Abusievelijk heeft deze advertentie niet onder de advertentie Ontbinding Vennootschap gestaan.
[bron: NRC 1923-04-10-1-08 ]

BROUWERIJ DE SLEUTEL.
Varkenmarkt 64, Dordrecht.
Vagadering van Aandeelhouders op Woensdag den 4 April 1923 des namiddags ten 3 ure, in een der lokalen van de brouwerij te Dordrecht. De punten van behandeling liggen ter visie ten kantore der Maatschappij.
[bron: NRC 1923-03-26-2-08 ]

GETROUWD: F.B.J. GIPS en GERTY A. BRANDON
Den Haag, 29 Sept. 1923
De Heer en Mevrouw Gips-Brandon bedanken ten zeerste voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Adres in Dordrecht: Johan de Witt 27.
[bron: Het Vaderland 1923-09-29-2-09 ]

FAILLISSEMENTEN.
Dordrecht, 25 Juli.
- A.J. Broekhuizen, sigarenfabrikant en winkelier, Voorstraat 347, Dordrecht. Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman, curator mr. Z.J. de Langen
- A. Helsemans, brandstoffenhandelaar, Korte Kolfstraat 3, Dordrecht. Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman, curator mr. Z.J. de Langen
[NRC 1923-07-31-1-07 ]

MOORDAANSLAG - Te Dordrecht kwam Dinsdagavond mej. R., wonende aan de KOLFSTRAAT met haar moeder en zuster uit de bioscoop, zij werd gevolgd door een zekeren M., die haar reeds meermalen lastig gevallen had. In de Kolfstraat, nabij de Voorstraat, hield M. haar staande, terwijl moeder en zuster doorliepen. Eensklaps gaf M. haar een stomp tegen de borst, dich terstond daarop bleek, dat zij met een mas gestoken was. De vrouw snelde onmiddellijk naar het politiebureau, waar ze door den directeur van den Geneesk. Dienst werd verbonden. Het bleek daar, dat zij vrij ernstig was verwond. M. had de vlucht genomen, doch werd binnen korten tijd in de Palingstraat gearresteerd. M. bekende.
[Het Centrum 1923-03-01-02 ]

1924

- den complete inventaris van de N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaats v/h van DORSSER & TERHORST, Papendrechtschestraat 3 (Staart) te Dordrecht (makelaar Hendrik van Essen, Amsterdam)
[bron: NRC 1924-12-04-2-12 ]

- De familie WISBOOM VERSTEGEN te DORDRECHT en de Heer en Mevrouw dr Mom - WISBOOM VERSTEGEN en kinderen te Ginneken, betuigen hiermede hun dank voor de talrijke en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hunne lieve vrouw, Moeder, behuwd- en grootmoeder, Mevrouw I.H.C.A. WISBOOM VERSTEGEN - van Beuge Dordrecht, 24 December 1924
[bron: NRC 1924-12-24-2-07 ]

- OPENBARE VERKOOPING.
Notaris D.W.I. Harshagen.
Het modern Fabrieksgebouw met afzonderlijke Magazijnen en groot Open Terrein met Woonhuis tezamen groot 41 aren en 198 centiaren. gelegen te Dordrecht, aan den Dubbeldamschenweg nrs. 52 en 54, kad. Sectie K 3975, 4220 en 4221, waarin thans de NV Lithographische Metaaldrukkerij en blikballagefabriek v/h A MEIJERS jr.
[bron: NRC 4-12-1924, editie 2, blad 12]

CAFE RESTAURANT.
OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris J. Bax te Dordrecht. 30 Oct en 6 Nov 1924.
het alom bekende Cafe-Restaurant van den eersten rang genaamd 'Grand Café-Restaurant Zahn', zeer gunstig gelegen te Dordrecht aan het Scheffersplein waarin thans vergunning, kadaster sectie F. no. 2129, groot 5 Aren en 4 c.a., o.m. bevattende: groote restauratiezaal, groote zaal voor verkoopingen of vergaderingen, kegelbanen met afzonderlijken ingang, benevens drie bovenhuizen met afzonderlijken opgang.
INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP.
[bron: NRC 1924-10-25-2-12 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
(van perc. 1 wegens opheffing van de winkelzaak der firma A. RIJKEN)
Notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht.
13 en 20 Aug. 1924.
[1] Het op den besten stand van Dordrecht aan de Voorstraat 224, over het Scheffersplein naast de magazijnen van VROOM & DREESMANN staand winkelpand, gedeelte open plaats, ERF en PAKHUIS, geteekend en uitgang hebbende Tolbrugstraat L.Z. 4, ter diepte van plm. 35 m., waarin thans gevestigd de koek- en banketbakkerswinkel van bovengemelde firma. Aanvaarding uiterlijk 1-11 a.s.
[2] Het HUIS met afz. bovenwoning KUIPERSHAVEN 3 zwart en rood te Dordrecht, groot 97 m2, prima onderhouden en door zijn ligging bijuitstek geschikt coor een scheepvaartkantoor of andere met de vaart verband houdende affaire.
[bron: NRC 1924-08-09-2-07 ]

BILLIJK TE KOOP
EEN FABRIEKSPAND
met stoomketel, lift en bijbehoorende materialen, annex Woonhuis met Kantoren, Heerenhuis, Pakhuis en open terrein. Bebouwd 1300 m2, onbebouwd 1100 m2. Adres: N.V. Vereenigde Banket & Speculaasfabrieken, Frederikstraat 48-54. Tel 817, Dordrecht
[bron: NRC 1924-02-25-2-02 ]

FILIAAL TE DORDRECHT
Te koop of te huur op eersten stand twee WINKELHUIZEN adres: M. Spiering, Voorstraat 344. Aldar tevens te koop twee ijzeren WENTELTRAPPEN.
[bron: NRC 1924-05-24-2-16]

AANBESTEDING.
Wo 16 Juli a.s. in Cafe N.A.B., namens de Ver. voor In- en Uitwendige Zending te Dordrecht aanbesteden:
Het bouwen van drie lokalen met diverse bijkomende verbouwingswerken, aan de Prinses Julianaschool aan den Singel alhier. (architect ir. Chr.G. van Buuren B.I.)
[bron: NRC 1924-07-10-2-07 ]

Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
22 en 29 Oct. 1924.
Het Altijddurende recht van erfpacht van het HANDELS- of FABRIEKSTEREIN 'De Kalkoor', groot 10.041 m2, aan den 's-Gravendeelschedijk met opzichters- en werkmanswoning, loodsen, haven en water. Het terrein is zeer gunstig gelegen aan de OUDE MAAS tegenover de Vereenigde Zeepfabrieken 'VAN DEN BERGH' en Jurgens' Oliefabrieken, even beneden de Spoorburg, te DORDRECHT, in de nabijheid van de Dokhaven, de Zeehaven en de spoorwegverbinding met die havens.
[bron: NRC 1924-10-04-2-12 ]

DOMEINVEILING No. 703.
1 en 8 Mei 1924.
HET HEERENHUIS MET TUIN, Spuiweg no.10, groot 178 m2, in gebruik geweest bij den dienst van het Lager Onderwijs.
[bron: NRC 1924-04-26-2-12 ]

BEKWAAM CHAUFFEUR-MECHANICIEN
biedt zich aan, liefst bij deftige familie of kantoor.
Leeftijd 25 jaar en van goede referentien voorzien. Brieven: C. VINK, Marienbornstraat 110, Dordrecht.
[bron: NRC 1924-05-06-2-12 ]

Notaris B. Ets te Giessendam.
20 en 27 Maart a.s.
Het Groote KOOPMANS- of FABRIEKSPAND bestaande in Magazijn, Bovenhuis, Erf en Fabrieksgebouw aan de Cornelis de Wittstraat 35/37 te Dordrecht. achter uitkomende aan de Spuihaven, en met breede gang naast het huis.
[bron: NRC 1924-03-18-1-08 ]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING.
op Vrijdag 29 Aug. 1924 des v.m. 11 uur, in CAFÉ STREEFLAND, Vlak 4, Dordrecht, van:
(1) De Sleepboot HENDRIKA II groot ca 25 ton, sterk 90 I.P.K., verwarm.opp 37 m2, Winkelmachine opp condensor, geb. in 1903 bij KOOPMAN te Dordt, met anker, ankerlier, ketting, reserveschroef, enz, voor zoover aan boord aanwezig.
(2) De Sleepboot MATHILDE GEERTRUIDA, lang M 31.10, vree m. 5.79, hol M 3,16, verwarmingsopp 107 m2, stoomdruk 13 adm, machine 55 E.P., cylinder afm 15x33/16 schip en machine van 1891, ketel van 1900, met inventaris, voor zoover aan boord aanwezig.
(3) De Motorspits 'Automonteur 1' etc. (gebouwd 1921)
(4) De Motorspits 'Automonteur 2' etc.
no. 1 Wolwevershaven
no. 2 Voorstraatshaven bij de Nieuwbrug
no. 3 en 4 scheepswerf H. te Veldhuis te Papendrecht
(not. van Tussenbroek te Dordrecht)
[bron: NRC 1924-08-23-2-08]

FAILLISSEMENTEN. Geeindigd.
A.F. GROENEVELD, bloemist te Dordrecht. [1930: J. Israëlsstraat 70 ]
[[bron:Het Vaderland 1924-12-18-2-07 ]

HET TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA TE DORDRECHT
1774 - 1 October - 1924
* "Van Dordt zoowat een groot kwartier, Ligt een betoovrend oord, Waar 't Landschap bij een glaasje bier, Den wandelaar bekoort, Daar zaten eens, voor honderd jaar, Bij gerstnat en tabak, Vier Dordtsche schilders bij elkaar, En spraken over 't vak." [Van der Noordaa, bij 100-jarig bestaan]
* "Schilders moeten vroolijk leven, Klinken, drinken zoo het hoort, Hier wat nemen, daar wat geven, Zoo komt best een schilder voort ..." [door binnenhuisschilder PIETER FONTEYN; lijflied der Picturanen]
[[bron:NRC 1924-09-27-2-09 ]

1925

Mevr. B. Mak van Waay-Dooremans
Concertzangeres, Corn. v. Beverenstraat no. 11, Dordrecht
hervat 1 Sept. hare lessen.
[bron: NRC 1925-08-30-1-07]

GEDENKSTEEN.
Na deze rede heeft het gezelschap zich begeven naar de nabijgelegen straat, de GROOTEKERKSBUURT in het pand no. 19 aldaar, thans een pakhuis met bovenwoning, waar Johan de Witt het levenslicht zag, werd een gedenksteen onthuld. Deze gedenksteen is ontworpen door den Dordtschen architect B. van BILDERBEEK; zij is uitgevoerd in Overkirchner zandsteen en vermeldt dat in het genoemde pand op 24-9-1625 Johan de Witt, raadspensionaris van Holland, geboren is. De steen bevat het wapen van de familie de Witt en het wapen van Holland, heeft een groote van 1 x 1.50 m en is omgeven door een ornamentale rand.
[bron: NRC 1925-09-24-2-13]

DORDRECHT. Gemeenteraad.
* ... een vluchtheuvel aan het Vrieseplein.
* ... in orde maken van het Grootekerksplein voorzichting te zijn, ten einde het aspect daar niet te bederven; verder zou hij willen ontblooting van den grond bij het huis Te MERWE, geregeld onderhoud van de ...
[bron: NRC 5 dec. 1925; 1925-12-05-2-02 ]

- Zaterdagmiddag ongeveer half vijf is op de spoorburg over de Oude Maas nabij Dordrecht gevonden het lijk van N. v.d. P., uit ZWIJNDRECHT, die vermoedelijk omstreeks dien tijd door een trein uit Rotterdam is overreden.
- FAILLISSEMENTEN. uitgesproken:
DORDRECHT, 18 December, M. VAN DIJL, steenkolenhandelaar te Dordrecht;
Rechtercomm mr. J.H. van Welsen, cur. mr. P.J. Sigmond.
[bron: NRC 1925-12-21-2-03 ]

Op verzoek van de politie te Dordrecht is ten huize van W.L.H. aan de Ieplaan [=Den Haag] een vrouw en vijf kinderen aangehouden, welke vrouw van haar man in Dordrecht was weggeloopen. De kinderen zijn naar Dordrecht teruggebracht, dch de vrouw verkoos niet mee te gaan.
[bron: Het Vaderland 1925-02-12-1-02 ]
NB. adresboek 1930:
W.L. Heugens, Spuiweg *74
Echtg. W.L. Heugens, M. Schampersstraat *15

CENTRAAL GEBOUW.
Groenmarkt 65/67 b/h. stadhuis, Dordrecht, tel. 7
Café, restaurant, concert- en feestzalen, kegelbanen
p.f. P.J. EISEN.
[NRC 1925-12-31-2-15 ]

AFBRAAK ! AFBRAAK ! AFBRAAK !
Te Koop van de prachtige solide winkelpanden en Woonhuis der fa. HIENSCH aan de Voorstraat 248/50 te Dordrecht, als: winkelpui 4,45 m breed en 4 m. hoog, partij spiegelglas, deuren met geëts glas, marmeren schoorsteenmantels, ijzeren kolommen en balken, ijsselsteen, waalsteen, pannen, kraalschoten, vloer- en kapdelen, ribhout, binten, raam- en deurkozijnen in courante maten, ramen en deuren, prachtige am. grenen vloerdelen. Tevens te koop grote partij puin en brikken.
Te bevragen: aan de afbraak en bij K. VAN DONGEN, Bleekersdijk 8, tel 1365 Dordrecht
[NRC 1925-08-03-2-12 ]

1926

Failissementen, uitgesproken:
Dordrecht, 23 Juni,
P. NISPELING jr., behanger te Dordrecht. Rechter-commissaris: mr. van Welzen; curr.: mevr. mr. Branbergen-de Niet.
G.v.d. REST, reiziger te Dordrecht. Rechter-commissaris: als voren; curr.: als voren.
Opgeheven: J. SLEIFFER te Dordrecht.
[bron: NRC 1926-06-25-1-06]

KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN.
Hierdoor wordt ter kennisneming van belanghebbenden gebracht, dat de onderstaande sleepdiensten ter Griffien der Rechtbank te Amsterdam, dd. 18-8-1936, Rotterdam 23-8-1926 en DORDRECHT 17-8-1926 hebben gedeponeerd de
Algemeene Sleepconditien en Sleepvoorwaarden waarop zij uitsluitend hun materiaal beschikbaar stellen, zoodat alle overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van hun materiaal ook die, welke mondeling worden aangegaan,
worden geacht uitsluitend op die Alg. Sleepconditien en Sleepvoorwaarden te zijn gesloten, ook al wordt dit niet bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk vermeld.
N.V. Stoomsleepvaart Mij 'Maria Cornelia', M.J. JEGEN.
N.V. Stoomsleepvaart Mij 'Constantia', M.J. JEGEN.
N.V. Stoomsleepvaart Mij 'Charitas', M.M. v.d. Noort
N.V. Stoomsleepvaart Mij 'Cordian', C. v.d. Noort
N.V. s.s. 'Willem Anton' en s.s. 'Nelly', s.s. 'Elisabeth', H. LIEVEN
s.s. 'Johanna' , L. SCHLESS
s.s. 'Wilhelm' , L. SCHLESS
N.V. Stoomsleepdienst 'Cresendo 3', L. GELISSEN
N.V. Stoomsleepdienst 'Aloys', L. GELISSEN
N.V. Savcapo, s.s. Victoria, F. v. DEURSEN
N.V. Johan, N.V. Anton, N.V. Lambert, H. SCHLESS
s.s. Theresia, N.V. Mathieu, s.s. Annie, W.W. JANSEN
N.V. Rijnvaart S.S. Maria, H. DUFFELS
N.V. Holander I, F. MUSTERS
N.V. Stoomsleepdienst 'Alice', J. FRANZEN
N.V. Mij Stoomsleepdienst 'Ludwig', J. FRANZEN
N.V. Mij Stoomsleepdienst 'Paul', P. FRANZEN
N.V. Stoomsleepboot 'Willem Marinus 3', H. SCHLESS
N.V. Stoomboot Klara, F. RENNINGS
s.s. Afina, A. JONGEPIER
s.s. Rival, C. SCHIJVENS
s.s. En Avant 3, J. MULLER
s.s. Lily, F. MANPAEY
s.s. En Avant 4 en 9, F. MULLER
s.s. En Avant 6, A. MULLER
N.V. Wouterina, L. MEIJER
N.V. Secunda, s.s. Franz, L. WAALBOER
s.s. Avontuur, P. MULLER
s.s. Seolto, J. MANPAEY
N.V. Sleepdienst Eldor, F. DÜFFELS
s.s. August, DE MUIJNCK
N.V. Sleepboot 'Majola', Vereeniging R.K. Sleepbooteigenaren 'St. Petrus' te Dordrecht
't Welk Certificeeren:
Mrs. van Marwijk Kooy en Rens
Dordrecht 25 Augustus 1926
[bron: NRC 1926-08-26-2-12 ]

MEUBELZAAK TE DORDRECHT.
Wegens vergevorderde leeftijd van eigenaar en bij gebreke van een opvolger wordt te koop aangeboden het Pand met de daarin gevestigde Meubelzaak te Dordrecht aan de Voorstraat hoek Nieuwbrug.
Nadere inlichtingen geven Schudi & van den Engh te Dordrecht, Vrieseweg 10.
[bron: NRC 31-1-1926, editie 1, blad 12]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris J.L.A.J. Tittel te Dordrecht en Van Peski en Verhey te Rotterdam.
Het gunstig gelegen Heerenhuis met Erf en Tuin aan den Bagijnhof no. 54 te Dordrecht tegenover het Post-en Telegaafkantoor, groot 5 aren. Het huis is uitstekend gebouwd en goed onderhouden, bevat 7 kamers, keuken, bijkeuken, 2 zolders, dienstbodekamer, kelder en schuurtjes in den tuin, is voorzien van electr. licht, gas- en waterleiding en van verdere gemakken, terwijl de tuin uitkomt in een brandgang.
[bron: NRC 19-9-1926, editie 1, blad 12]
[ook NRC 5-9-1926, editie 1, blad 16]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
29 sept en 6 Okt. 1926.
De Fabrieks- en Handelsterreinen, zeert gunstig gelegen te Dordrecht aan den Weeskinderendijk en met eigen haven, uitkomende aan de Oude Maas, in de onmiddellijke nabijheid van de Dokhaven, de Zeehaven en de spoorwegverbinding met die haven, samen groot bijna 30,00 m2 ingericht voor den houthandel waarop thans fabrieksgebouwedn, schaverij, zagerij, machinekamer met aangebouwd ketelhuis, stoomschoorsteen, kantoren, open loodsen, benevens baar- en arbeiderswoningen, in 14 perceelen ... (opzichter den Heer HEUKELS, Weeskinderendijk 69)
[bron: NRC 1926-09-11-2-12 ]

GROOTE GEBOUWENCOMPLEXEN TE DORDRECHT.
Notaris mr. J.R. de Koning.
25/2 en 4/3 1926.
Verschillende huizen en Pakhuizen, waaronder het complex gebouwen, gunstig gelegen VOORSTRAAT hoek Molenstraat, groot 921 m2 (breedte Voorstraat 18 1/2 m) en
het complex gebouwen etc bij de SPUIHAVEN hoek Boogjes en Dolhuisstraat, groot. 923 m2.
Deze complexen zijn zeer geschikt tot het vestigen van groote winkelzaken, magazijnen, opslagplaatsen en fabrieken.
[bron: NRC 1926-02-13-2-13 ]

Stoomkraan. Willem Boot.
[bron: NRC 1926-08-17-2-08]

VOORLOOPOG BERICHT.
Notaris B. Kuipers.
de te Dordrecht zeer gunstig gelegen FABRIEKSTERREINEN aan den Weeskinderendijk ter grootte van plm. 30.000 m2, in de onmiddellijke nabijheid van zee- en dokhaven met eigen haven, woonhuizen, fabrieksgebouwen, open en dichte loodsen, stoomschoorsteen en verdere opstallen.
[bron: NRC 1926-07-24-2-08 ]

GEVRAAGD BEKWAME COIFFEUSE
Maison Fischer
Vriesestraat 6, Dordrecht, Tel. 1608
[bron: NRC 1926-06-25-2-15]

N.V. Ned. SLAGHOEDJES en METAALWARENFABRIEK, Dordrecht vraagt
voor spoedige indiensttreding een Geroutineerd Boekhouder en eene Steno-typiste, grondig bekendheid met de moderne talen, voornamelijk Duitsch en Fransch vereischt. Sollicitaties met opgave van referenties en verlangd salaris te richten aan bovenstaand adres.
[bron: NRC 1926-06-12-2-08]

TE KOOP TE OUD-BEIJERLAND
Een Winkelhuis, met erf en pakhuis, op den besten stand. Ook een FABRIEKSGEBOUW met woning, erf en boomgaard. Te bevragen bij den eigenaar G.C. VINK, Molendijk 97, Oud-Beijerland.
[bron: NRC 1926-03-24-2-15 ]

FAILLISSEMENTEN.
G.J. WAGEMANS [NB. adresboek 1930: Steegoversloot 20, reiziger], koopman in glas en aardewerk te Dordrecht;
Cur. mr. A. van Os te Dordrecht.
[bron: Vaderland 1926-10-05-2-07 ]

Bond van Politieambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren.
* vergadering Zwolle
* de afgevaardigde van Dordrecht, de heer ESSENBAGGERS, verklaarde zich sterk tegen afschaffing van den trekhond. Wel is hij voor verbod van het koopen voor de kar, maar hij meende, ....
[bron: Het Vaderland 1926-07-20-2-09 ]

WINKELDIEVEGGGEN.
De politie te Dordrecht heeft twee gehuwde vrouwen, zusters, aangehouden wegens diefstel van een groote partij winkelgoederen. De winkelier G. van B. vermiste zes paar schoenen en deed daarvan aangifte. Het spoor leidde nar de woning van de zusters, waar de politie een heel pakhuis van manifacturen, kleedingstukken, schoenen enz ter waarde van eenige duizenden guldens inbeslag heeft genomen. Het tweetal heeft tientallen winkeliers in Dordrecht en Rotterdam gedupeerd. (Hbl.)
[bron: Het Vaderland 1926-05-12-2-10 ]
NB.
adresboek 1930: G. van BOXTEL, Vleeschhouwersstraat 36, Bagijnhof 8 en Voorstraat 281 [schoenen: handelaren en makers]

DIEFACHTIGE ZUSTERS. Voor de rechtbank te Dordrecht diende gisteren een zaak tegen twee dieveggen in het groot, de gezusters H(?). beiden gehuwd en resp. 49 en 40 jaren oud. Zij hadden den in het tijdvak tusschen 1 januari en 10 mei 1926 kans gezien bij een aantal winkeliers diverse goederen te stelen tot zulke hoeveelheden dat men er een winkel mee had kunnen openen en de gestolen goederen met een auto uit hare woningen waren vervoerd. Zoowat alles was van hare gading. De rechtbank had slechts enkele gevallen te haren laste gelegd. Maar die maakten toch almeding van bijv, in totaal 41 lappens tof, 3 paar gordijnen, 21 kussensloopen, hand- en voetschoenen (verschillende paren), mantels en japonnen enz. Tegen verdachten, die gedeeltelijk bekende, waarbij de jongste de oudste alle schuld wilde aanwrijven werd 2 jaar gevangenisstraf (voor elk) geeischt, met aftrek van de voorloopige hechtenis sedert half mei j.l.
[bron: NRC 1926-07-09-1-06 ]

VERKOOP BIJ EXECUTIE.
18 Oct. 1926, arr. rechtbank Rotterdam
VERKOCHT
de in de Nederlanden thuisbehoorenden ijzeren motorvrachtboot genaamd MARIA CATHERINA
... ten verzoeke van de N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij vroeger gevestigd te Dordrecht thans te Rotterdam ... ten laste van WILHELMUS ANTONIUS VAN DER PLUIJM, schipper-eigenaar van voornoemd vaartuig, wonende te TILBURG .. etc.
[bron: NRC 1926-09-26-1-14 ]

DORDRECHT. Gemeenteraad.
* .. door den heer Van Dooremalen gestelde vragen betreffende het materieel van de brandweer.
* Exploitatie van de groentenveiling. .. te verpachten aan den heer J. STUURSTRAAT te 's-Gravendeel voor 20 jaar tegen een pachtsom van 1 pct. van hetgeveilde bedrag en o.m. onder overwaarde, dat de pachter het recht zal hebben de pacht met een opzegtermijn van drie maanden te beeindigen ...
[NRC 1926-03-17-1-02 ]

OPSPORING VERZOCHT.
De commissaris van politie te Dordrecht verzoekt namens den echtgenoot opsporing en bericht van JOHANNA HENDRIKA VAN DIJK, echtgenoot van S. MIJNDERS, geb. te Dordrecht 31-5-1891, aldaar wonende Knolhaven 18, die in den morgen van 13 Februari j.l. ongeveer 9.30 uur haar woning heeft verlaten en tot heden niet is teruggekeerd.
Signalement: lengte 1.65 m, aangezicht langwerpig, kleur gezond, haar en wenkbrauwen donkerbruin, oogen grijsgroen, kin rond met kuiltje, neus plat aan de voorzijde, gekleed met gabardinen bruinen regenmantel, klein blauw fluweelen hoedje, wollen vest, geel met zwart, grijze kousen, lage bruine schoenen. Daar zij denlaatsen tijd zwarmoedig was, is een ongeluk niet uitgesloten.
[bron: Het Centrum 1926-02-19-03 ]
[ook Het Vaderland 1926-02-18-2-02 ]

1927

- Failissementen, uitgesproken:
Dordrecht, 20 Juli L.J.N. KLAUS, aannemer en metselaar te Dordrecht.
Rechter-commissaris: mr. J. Bentfort van Valkenburg; currator: mr. P.J. Sigmond
[bron: NRC 1927-07-21-2-04]

- AFSLAG
Notaris A. Sigmond te Dordrecht 20 27-4-1927, van de zeer gunstig aan water gelegen en goed onderhouden FABRIEKSGEBOUWEN, Kantoren en Pakhuizen, aan de KUIPERSHAVEN en de Schrijversstraat te Dordrecht, groot ruim 2100 c.a., waarin gedreven zijn de zaken van de N.V. Kon. Ned. Glasfabriek J.J.B.J. BOUVY.
[bron: NRC 1927-04-21-2-15]
[zie ook 1927-04-12-2-18]

- OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING
mr. A. Sigmond te Dordrecht, de Fabriek met Woningen en Erf, alles inuitstekende staat van onderhoud en zeer gunstig gelegen aan den Rijksstraatweg van Dordrecht naar Willemsdorp ('s Gravendeelschedijk), verbonden met den spoorweg, in de onmiddellijke nabijheid van de rivier, en het recht van erfpacht van den onderliggenden grond, welke panden en terreinen in gebruik zijn geweest bij de ELECTROMOTORENFABRIEK 'Dordt' ...
[bron: NRC 1927-08-25-2-08]

KENNISGEVING.
De Openbare Verkooping van de Huizen en Erven aan den Spuiweg No. 92, de Alexanderstraat no. 1, de Jacob Catsstraat no. 70 en de Gevulde Gracht no. 1 te Dordrecht, behorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw ADRIANA BRAND overleden te Delft 27-1-1924 in leven laatst echtgenoote van den heer JOHANNES DE HAAN en gewoond hebbende aan de Alexanderstraat No. 1 te Dordrecht, zal plaats hebben op wo. 4-1-1928 bij veiling, en op wo 11-1-1928 bij afslag. (arrond. rechtbank te Dordrecht; notaris J.R. de Koning)
[bron: NRC 1927-12-13-2-11]

DORDRECHT 1927.
L. van Essen Hzn.(Amsterdam)
Makelaar in Materalen en Metalen te Amsterdam, zal Wo 9-2-1927 publiek verkoopen een belangrijke partij MACHINERIEN, Gereedschappen enz.
Hierbij komen voor:
Straat-Locomotief fabr.; J. & H. Mc Laren te Leeds, stoomdruk 14 K.G. per cm2 V.O. 6,50 m2;
Pittler Revolver-Bank type G.R.A.;
Draaibanken
Radiaalkolomboormachine
Schroevenmachine
Veerbanks-Weegmachine 1000 K.G.
Grondbascules
Dubbelarmige-Excenterpers
Autom. Bandenpers
Duitsche Luchtcompressor 7 Artm. 310 Omw.
Zaagmachines;
Rondsnijmachine;
Kant- en Toedrukmachine;
Blikschaar;
Autom. Messenslijpmachine;
Veeerhamer Parx No 1;
Electro-Motoren;
Takels;
Parallelschroeven;
Ruimers;
Spiraalboren;
Hamers enz.;
Alsmede: Eebelangrijke partij Rond en Zeskant Geelkoper; Fitting; Afsluiters; Melkbussen 30 & 40 L. Inhoud; Bedrukte Blikken Bussen.
Bovendien: Een Vierwielige Overdekte IJzeren Wagen met 2 cylinder Benzbenzine-Motor 12 pk en 1 Austro-Daimler 6 pk Benzine-Motor-Lorrie, compleet, spoorwijdte 70 cm.
... gebouwen waarin voorheen gevestigd de N.V. Lithografische Metaaldrukkerij en Blik-Emballagefabriek aan de Dubbeldamscheweg No. 54 te Dordrecht.
[bron: NRC 1927-02-01-2-12]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Mr. A. Sigmond.
wo 7 en 14 Sept. 1927.
DE FABRIEK met Woningen en Erf, alles in uitstekenden staat van onderhoud en zeer gunstig gelegen aan den Rijksstraatweg van Dordrecht naar Willemsdorp ('s Gravendeelschedijk), verbonden met den spoorweg, in de onmiddelijke nabijheid van de rivier, en het recht van erfpacht van den ondelriggenden gronden, welke panden en terreinen in gebruik zijn geweest bij de Electromotorenfabriek 'Dordt', in twee perceelen, alles tezamen groot 25 Aren 65 c.a.
[bron: NRC 1927-08-25-2-08]

De bekende en onbekende erfgenamen van GERRIT VINK GERRITSZOON, op 4 Maart 1927 te Oud-Beijerland overleden, worden opgeroepen om door de Arr. Rechtbank te Dordrecht op 29 Juni 1927 des voormiddags om elf uur in het Gerechtsgebouw aan de Steegoversloot aldaar te worden gehoord over een verzoek tot openbaren verkoop van het altijddurende erfpachtsrecht van een huis en erf, een tuin en een huis en erf te Oud-Beijerland aan den Zinkwegschendijk (C 3196, 3243, 3245) (mrs. J. en J.A.CH. UDEN VAN DROOGE, Stadhuisplein 4, Dordrecht)
[bron: NRC 1927-05-28-2-08]

Te Koop te Dordrecht
COMPLEX GEBOUWEN, HOEKPAND
Midden der stad, druk verkeer. Oppervlakte ca. 520 m2. Gevelbreedte ca. 50 m.
Te bevragen: C.J. SEYFFERT, Vriesestraat 86 rd, Dordrecht
[bron: NRC 1927-02-12-2-12]

Mevrouw van Os-Bosboom, Burg. de Raadtsingel 1, Dordrecht, vraagt eene zelfstandige keukenmeid en een noodhulp-kindermeid. Bij voorkeur Duitschen, Opgave van getuigen en verlangd salaris vereischt.
[bron: NRC 1927-09-24-2-11]

TE DORDRECHT TE HUUR OF TE KOOP.
Fabrieksgebouwen, terreinen en kantoren, te samen groot 6500 m2,
gelegen aan het Wilgenbosch, aan de rivier de Oude Maas en Spieringshaven.
De terreinen hebben aan de rivier en haven een aanlegsteiger van ca 150 m.
Het geheel is bijzonder geschikt voor groot-industrieen.
Adres: J. VAN WEL, Makelaar in Vaste Goederen, Wolwevershaven 35, tel 52, Dordrecht
[bron: NRC 1927-07-30-2-11]

FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken:
Dordrecht, 23 November: N.V. Mij. Rijnschip Peter, te Dordrecht, Noordendijk 3zw; R.c. mr. J.H. van Welsen, cur. mr. Z.J. de Langen.
[bron: NRC 1927-11-24-2-10]
[NB. adresboek 1930: A. de Bilde, stuurman, Noordendijk 3]

1928

TE KOOP TE DORDRECHT.
Flink Solide Heerenhuis op eersten stand met aparten ingang tot daarachter gelegen KANTOOR, waarin Brandvrije Kluis, en daarnaast gelegen Garages met Chauffeurswoning. Te bevragen: NIEUWE HAVEN 24, Dordrecht.
[bron: NRC 1928-05-20-1-12 ]

GROOT WINKELHUIS.
te Koop een Winkelhuis Voorstraat hoek Nieuwstraat, Dordrecht. Gevelbreeddte totaal 24,60 meter.
Adres: J. van Wel, Makelaar en Taxateur, Wolwevershaven 35, Dordrecht, Telefoon 52.
[bron: NRC 1928-06-23-2-12 ]

KENNISGEVING.
De ondergeteekende T. BREEDVELD, bij Koninklijk Besluit van 4-10-1928 benoemd tot Notaris te Dordecht, deelt hierbij mede, dat zich onder zijne berusting bevinden:
de minuten, registers en repetoria van:
a. wijlen de te Dordrecht standplaats gehad hebbende Notarissen S. van Dorsser, D.W. Stoop en D. Vliegenhart
b. den te Dordrecht standplaats gehad hebbende, eervol ontslagen Notaris mr. J.R. de Koning
Het kantoor blijft gevestigd:
Groenmarkt 11 te Dordrecht, tel. 1771
T. BREEDVELD, Notaris
[bron: NRC 1928-10-30-1-04 ]

ANKERS EN KETTINGEN met certificaat.
Felix Leviticus, Dordrecht, tel. 1429.
[bron: NRC 1928-05-05-2-12 ]

TE KOOP AANGEBODEN:
het Hoekhuis te Dordrecht, Emmastraat 13. Direct te aanvaarden. Te vervoegen Emmastraat 15.
[bron: NRC 1928-02-17-2-11 ]

TE KOOP OF TE HUUR TE DORDRECHT.
aan diep vaarwater (Oude Maas) en spoorwegverbindeing
DE HAVERMOUTFABRIEK 'FARINA'
met complete machine installatie, goederenlift, benevens ca. 600 m2 terrein ook zeer geschikt voor veevoederfabriek. Aanwezig graandroogapparaat, compleet met stoomverwarming (Exhauster) en ruim 35 verschillende machines.
Alles zoo goed als nieuw. Eigenaars zijn bereid met terzake kundigen aandeel te nemen.
Adres J. van Wel, Makelaar
Wolwevershaven 35, tel. 52, Dordrecht
N.B. Aan hetzelfde adres TE KOOP OF TE HUUR
Het Fabrieksgebouw 'Bergen Noorwegen'
groot 275 m2 3 verdiepingen, 1922 nieuw gebouwd, geschikt voor fabriuek van suikerwerken, timmerfabriek, drukkerij enz.
[bron: NRC 1928-03-10-2-07]

- Opruiming Krotten.
De raad heeft daarna besloten in het belang der volkshuisvesting ten name van de gemente te onteigenen 47 woningen in de stadswijk begrensd door Mariënbornstraat, Wijngaardstraat, Heerheijmansuisstraat en Vranckenstraat.
- Onbewoonverklaring.
Wegens het binnen den gestelden termijn niet aanbrengen van de vereischte verbeteringen aan woningen aan het Kasperspad, het Slooperserf, de Kromme Elleboog en de Elfhuizen en wegens den onbewoonbaren en niet te verbeteren toestand van de woningen aan de Kromme Elleboog , Kolfstraat en Tolbrugstraat heeft de raad besloten bedoelde woningen onbewoonbaar te verklaren.
Naar aanleiding van het door een der leden geopperde bezwaar tegen de onbewoonverklaring van een der woningen deelde wethouder REINHARDT mede, dat bouw- en woningdienst hem niet snel genoeg optreedt en dat hij zal bevorderen, dat de onbewoonverklaringen wat vlugger werk gemaakt wordt.
[NRC 1928-01-25-1-01]

- Wordt gevraagd een Kamer-Linnenmeisje, genegen met kinderen om te gaan, per 15 Juli, te Dordrecht.
Burg. de Raadtsingel 1. Hoog salaris.
- Opel Twoseater aangeboden à f 200 nieuwe Goodyear, binnen - en buitenbanden. Motor uitstekend.
Adres Taankade 22, Dordrecht.
[NRC 1928-05-29-2-14]

INBRAAK.
Te Dordrecht is ingebroken in het magazijn van gouden en zilveren werken enz. van H.V. [VERINGA ?] aan de Voorstraat. De dief of dieven zijn door een tuimelraam in de winkel gekomen en hebben voor een bedrag waarvan de grootte nog niet bepaald kan worden, gestolen.
[Vaderland 1928-06-28-2-07]

REIZIGERS.
Gevraagd voor den verkoop van fijne vleeschwaren.
Fa. GEBR. VAN 'T HOF, St. Jorisweg 38, tel. 242, Dordrecht
[NRC 1928-08-03-2-12]

MOORD TE DORDRECHT.
Zonder dat daartoe eenige aanleiding bestond heeft gistermiddag de lompenkoopman A.D. te Dordrecht den 25-jarigen werkelooze A. de H. [de Haan ?] de de Wijngaardstraat met een mes in den buik gestoken. De man is kort daarop aan de bekomen verwondingen overleden. D. is gearresteerd en opgesloten. De politie heeft de zaak in handen. Het lijk is naar het Gemeentelijk Ziekenhuis overgebracht ter gerechtelijke schouwing.
[Het Vaderland 30-5-1928; 1928-05-30-1-01 ]

EEN LAFFE MOORD.
HIJ WILDE EENS IEMAND DOODSTEKEN
.
Gistermiddag ruim half drie heeft te DORDRECHT in de Torenstraat een afschuwelijke moord plaats gehad. De 25-jarige ongehuwde W. de H., wonende in de Wijngaardstraat hoek Torenstraat, kwam uit zijn woning naar buiten, toen geheel onverwachts de voddenkoopman D.D. in beschonken toestand op hem afkwam met een groot kaasmes in de hand en onder de woorden: "Heb je wel eens een mes in je lichaam gehad ?" dit den niets vermoedende H. in den buik stak.
Het slachtoffer liep nog een eindje de straat in, doch zakte daarop in elkaar en overleed spoedig.
Naar buurtbewoners mededeelden liep D. reeds lang rond met het plan eens iemand dood te steken. Hij had niets tegen den vermoorde, doch toevallig kwam H. naar buiten toen D. het kaasmes in de hand had. De politie heeft het lijk in beslag genomen.
[bron: Het Centrum 30-5-1928; 1928-05-30-02 ]

Gevraagd tegen 1 October een flink eenvoudig R.K. KEUKENMEISJE goed kunnende koken en v.g.g.v. Hoog salaris en wasch vrij, buiten verval.
Brieven: mevr. B. SCHLATMANN-v.d. WAARDEN, N[icolaes] M[aes] Singel 113, Dordrecht
[bron: Het Centrum 1928-09-01-04 ]

JUBILEUM ds. D. BINS.
Men schrijft ons uit Dordrecht:
Donderdag 12 Juli is het 25 jaren geleden dat ds D. BINS, Rotterdammer van geboorte, het prediktambt in de Nederlandsche Hervormde Kerk aanvaardde. Na te Leiden gestudeerd te hebbem, waar hij vooral onder den invloed kwam
van de professoren Chantepie de la Soussaye en Bolland, werd hij in 1902 proponent bij het Provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland. Van 1903-1918 diende hij bij de gemeente Ellewoutsdijk, die hem zeer waardeerde en
hoogachtte, en hem noode zag vertrekken naar Zalt-Bommel. Toen in 1918 ds. ZILLINGER MOLENAAR te Dordrecht zijn dienstwerk tot veler teleurstelling neerlegde, had de gemeente te Dordrecht in een vrijzinnige vacature te
voorzien. Met de vereeniging Godsdienst en Leven en Evenredige Vertegenwoordiging werd nader overleg gepleegd, waarna men tot het besluit kwam ds. BINS te beroepen, aangezien een man met een dergelijk ruim standpunt Dordt zeker ten zege zou zijn. Te Dordrecht is ds. BINS met veel vrucht werkzaam naar rechts noch links ziende bleef hij de man dien men beroepn had en kreeg juist daardoor een gehoor, dat veel belangstelling toonde voor ... etc.
[bron: NRC 1928-07-12-1-08 ]

- VERDRONKEN. Gistermiddag is het driejarige dochtertje van den heer DE S. te DORDRECHT in een sloot achter het huis geraakt en verdronken.
- Vanochtend is uit den vliet bij de Jacob Catsstraat te Dordrecht opgehaald het lijk van den 30-jarigen D.G.G. Hij was in dienst van de firma H., houthandelaren aldaar, en is vermoedelijk bij de uitoefening van zijn werkzaamheden te water geraakt.
[bron: NRC 1928-07-25-2-07]

FAILLISSEMENTEN.
H. HIJWEEGE, glas-in-loodzetter, Dubbeldam. Cur. mr. A. Jonker, Dordrecht.
[bron: Het Vaderland 1928-05-21-2-03 ]

SPOEDVEILING (A. Mak)
6 en 7 Maart 1928
wegens liquidatie van het Handelshuis ELECTRA a/d Voorstraat No. 204 te Dordrecht.
[NRC 1928-03-03-2-11 ]

Zondagavond is een auto, bestuurd door den 22-jarigen A.S. uit Dordrecht door een defect aan de stuurinrichting ter hoogte van de Melkmarkt aan de Schie, alhier, te water gereden. De inzittenden - behalve den bestuurder, zijn verloofde de 19-jarige mejuffrouw H.A.M.R., haar 45-jarige broer P.A.R. en de 24-jarige C.R. de G., allen uit Dordrecht - , waren weer spoedig aan wal. A.S. kreeg een slagaderwond, de G. een lichte verwonding aan de rechterhand. Nadat het gezelschap van droge kleeren was voorzien is men naar Dordrecht verder gereden.
[NRC 1928-06-12-1-04 ]
NB.
Adresboek 1930:
P.A. Rijsdijk, Kromhout 153
P.A. Ruijs, Wijnstraat *107

W.A. DEENEN Dordrecht
40 jarig ambtsjubileum
M.U.L.O. school, Stek
Hun die wenschen deel te nemen in het hulsigen van hun OUD-LEERMEESTER of als belangstellingde, wordt beleefd verzocht een kaartje of adres voor 20 november a.s. te zenden aan Jac. Duits Bleekersdijk 23, Dordrecht
[NRC 1928-11-13-2-08 ]

1929

VERDRONKEN.
Gisteravond had de 17-jarige dienstbode der fam. S. aan de WOLWEVERSHAVEN te Dordrecht den hond uitgelaten, doch zij kwam niet terug. De hond stond omstreeks 10 uur voor de huisdeur, maar het dienstmeisje was nergens te zien. Men vreesde dat zij, doordat zij slecht van gezicht was, in de haven was geloopen en verdronken. Deze vrees is gegrond gebleken. De politie, die nog 's avonds met dreggen is begonnen, heeft denzelfden avond het lijk van het meisje, dat het ZWIJNDRECHT thuisbehoorde, opgehaald.
[bron: NRC 1929-04-27-2-04 ]

- notarissen Schrameier, Verbrugg en Lourens te Rotterdam en B. Kuipers te Dordrecht.
Verkoopen: De Stalen Motorsleepboot genaamd CORNELIS gebouwd te Leiden, werf Rijn en Schie in het jaar 1924 ... thuisbehoorende te Dordrecht, bestemd voor rivier- en binnenvaart, met al .. etc.
[bron: NRC 23-6-1929, editie 1, blad 16]

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Notaris B. Kuipers te Dordrecht.
6 en 13 Febr. 1929.
FABRIEKSGEBOUW MET KANTOOR,
hecht en sterk in vakwerk, met gemeltselde muren, zwaar in beton gefundeerd (waarin tot heden gevestigd het Magazijn der Hoefijzerfabriek HIPPOS) te Dordrecht aan de Maasstraat in industrieomgeving met aparten toegang tot de rivier (erfpachtsgrond tot 1986) groot 1507 m2.
M. bevat: werkhal, met bestraten vloer, rails en draaischijf gefundeerd in beton, portiersloge, schaftlokaal, 4 W.C.'s, kelder waarin centrale verwarmingsapparaat.
Het kantor bevat: hall, directeurskamer, teeken- en monsterkamer, kantoor met ingebouwde kaartsysteemkasten, telefooncel, boekhoudkantoor met archiefkast en brand- en braakvrije kluis.
[bron: NRC 1929-01-19-2-12]

Invalide-Wandelwagen te koop, z.g.a.n. van f 285 voor f 175.
Bosboom Toussaintstraat 2, Dordrecht
[bron: NRC 1929-04-27-2-14]

TE KOOP EEN HUIS
a/d. Steegoversloot te DORDRECHT met uitgang aan de Schooldwarsstraat.
Zeer geschikt voor winkelhuis en verschillende doeleinden.
Te bevragen bij A. SCHMIDT Azn., Architect, Dordrecht, Adr. van Bleyenburgstraat 31.
[bron: NRC 1929-06-22-2-12]

- Uit Dordrecht: Aan het Zwijndrechtsche Veer is gisteren van 12 tot 4 uur de overtocht geheel gestremd geweest. Het ijs zat vast van boven de brug tot beneden de Zeehaven in de Dordtsche Kil. Tal van schepen waren in het ijs vastgeraakt. Toen er beweging in het ijs kwam, zijn de schepen die boven de brug lagen, naar Dordt teruggekeerd en die beneden de brug lagen, konden door sterke sleepbooten getrokken hun reis vervolgen. Tijdens het niet varen van de Zwijndrechtsche pont hebbend e passagiers van de spoorbrug gebruik kunnen maken. Na vier uur is de pont weer gaan varen. Aan het Papendrechtsche Veer geschiedt de overtocht vrij geregeld maar met veel moeite. Te 's-Gravendeel is de overtocht eveneens een paar uur gestremd geweest.
- Gisteren is aan de RIEDIJK te Dordrecht een kind van ruim zes maanden gestorven onder omstandigheden die den doktoren verdacht voorkwamen. Uit een onderzoek bleek, dat de vader het kind een paar dagen te voren had geslagen, maar of hierin de oorzaak van den dood gezocht moet worden staat nog niet vast. Het lijkje is voor een onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht en de vader is in arrest gesteld.
[bron: NRC 10 febr. 1929; 1929-02-10-1-02 ]

ERNSTIG ONGELUK BIJ DORDRECHT.
Drie dooden
.
In den nacht van Zaterdag op Zondag is bij den Tweeden Tol onder de geemente Dubbeldam op den straatweg Dordrecht-Willemsdorp een vreeselijk auto-ongeluk gebeurd. Een Ford-auto waarin vier jongelui uit Dordrecht gezeten waren, die van en avondpartij huiswaarts keerden, reed omstreeks half één tegen een afgekapten boom. Twee der inzittenden, een 22-jarige meisje mej. D. PRINS en de 22-jarige jongeman G. DE KNOOP, werden door den schok uit den auto geslingerd. mej. PRINS werd met een hersenschudding opgenomen; de heer DE KNOOP was op slag dood.
De auto vloog doordat het benzinereservoir sprong, in brand. De 22-jarige A. UHL en de 30-jarige A. HAUS [Ahaus?] konden zoch niet snal genoeg in veiligheid stellen en kwamen in de vlammen om.
Mej. PRINS is naar een ziekenhuis te Dordrecht overgebracht.
[bron: NRC 15 juli 1929; 1929-07-15-2-01]

FAILISSEMENTEN.
Dordrecht, 24 juli:
- J. van der Veer, gemeentewerkman, Dordrecht [1930: Looierstraat 20]; r.c. mr. A.J. Paulus, cur. mr. Z.J. de Langen
- M. Roest wed. Th. de Kreuk, Dordrecht [1930: Brouwersdijk *162]; r.c. mr. als voren.
[NRC 1929-07-27-1-10]

het vonnis van de Rechtbank te Dordrecht, waarbij J.W. de J., fabrieksarbeider aldaar [NB. adresboek 1930: J.W. de Jonge, los arbeider, Korte Breestraat *14], wegens diestal, is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.
[Het Vaderland 1929-05-10-2-15]

Te DORDRECHT is een eenjarig kind van B. uit den AUGUSTIJNENKAMP, dat op Maandagmiddag een pot heete koffie van de tafel trok, gistermorgen aan de opgeloopen brandwonden overleden.
[NRC 1929-07-17-1-02]

1930

DODELIJK ONGEVAL.
Gistermiddag te ongeveer kwart over vier heeft te Dordrecht op den St. Jorisweg tegenover het gebouw Kunstmin een ernstig ongeval plaats gehad. Het zesjarig meisje J. FOK, wonende Kromme Elleboog 46 aldaar, liep op het troittoir in de richting Jorisbrug. Juist toen een vrachtauto van de firma VERHEYDEN langs kwam, stak zijplotseling de straat over en werd door den auto gegrepen, met het noodlottig gevolg dat zij overreden werd. Het meisje was onmiddellijk dood. Den chauffeur, die zeer kalm reed, treft geen schuld.
[bron: Het Vaderland 1930_09_17_1_03]

FAILLISSEMENTEN.
J. VERSENDAAL, koopman, Dordrecht; cur. m. J.I. van Drooge Jr., Dordrecht.
[bron: Vaderland 1930_05_08_2_07]

HET OVERWERK AAN DE NEDERLANDSCHE PATRONENFABRIEK TE DORDRECHT.
* 11 Oct. t/m/. 31 Dec. 1929 verleende overwerkvergunning.
* scherpe patronen voor zware mitrailleurs t.b.v. het Ned. leger
[bron: Het Vaderland 1930-01-10-2-02]
[NB. Adresboek 1930: slaghoedjesfabriek, Merwedestraat 80]

BRANDEN. Een boerderij met bijgebouwen door het vuur vernield. Drie paarden en 50.oo kg hooi een prooi der vlammen.
Gisteravond te omstreeks zeven uur ontstond door onbekende oorzaak brand in de boerderij van den heer VOSKUYL aan den Zuidendijk onder de gemeente Dubbeldamn.
De Dordtschen brandweer die toevallig bij een schoorsteenbrand op den Zuidendijk onder Dordrecht was, trok er onmiddellijk heen.
Tot tweemaal toe werd aan den burgemeester van Dubbeldam gevraagd om te mogen ingrijpen. Beide keeren werd echter geweigerd en geadviseeerd om op de brandweer uit Dubbeldam te wachten. etc...
[bron: Het Centrum 1930-02-28-03]

1931

"VERJONGDE" SCHEPEN.
Voor de Rechtbank te DORDRECHT is behandel de zaak tegen den scheepsbouwkundige J.C.L. [NB. N.V. Scheepbouwkundig bureau van J.C. Lepeltak ?] te Dordrecht en den chauffeur H. v. K. te Rotterdam. Zij zouden
door middel van valsche verklaringen van eigendom, die zij ten kantore der scheepsbewijzen te Dordrecht als echt inleveren, dezelfde schepen meer dan eenmaal met een eerste hypotheek hebben bezwaard. Beiden ....
[bron: Vaderland 1931_07_07_1_05 ]

De vakwerkman H.C. van B. uit Dordrecht was door den politierechter te Dordrecht wegens diefstal van geld uit een publiek telefoonstation veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Het Hof heeft deze straf thans voorwaardelijk opgelegd.
[bron: Het Vaderland 1931_06_17_2_02]
[NB. adresboek 1930: H.C. van Batenburg, J. Catsstraat 81, werkmr. tel.]

1933

ONDERTROUWD:
Luus LINDERS en ir. W. STARRENBURG m.i.
Dordrecht, Voorstraat 368.
's-Gravenhage, Elandstraat 40.
27 Juni 1933.
Huwelijksvoltrekking Woensdag 12 Juli a.s. 10 uur in de kerk van den H. Bonifacius, Wijnstraat 73 te Dordrecht.
Receptie 12 Juli van 13.30 -14.30, Voorstraat 368, Dordrecht.
Toekomstig adres: Pangkalan Brandan (N.O.I.)
[bron: Het Vaderland 1933_07_04_2_04]
NB.
fam. ir. W.F.G.L. Starrenburg
Dempo
Rotterdam-Batavia (embarkeerden: Marseille, naar: Ned.-Indië)
19 Juli 1933 van Rotterdam naar Batavia vertrokken
[bron: Vaderland 21-7-1933, editie 1, blad 6]

1936

KRACHTSPORT.
GEWEST CENTRAAL NEDERLAND.
* gebouw Amicitia te 's-Gravenhage
* Middengewicht:
1e ronde A.J. BESLING (Hercules denHaag) verloor op punten van C. Teunissen (Simson, Den Haag)
G. de Haan (Hercules, Dordrecht) verloor op punten van C. Kouwenhoven (Wilhelmina-Garde, Rotterdam)
Kampioen :
1. C. Kouwenhoven (Rotterdam)
2. C. Teunissen (Den Haag)
3. G. de Haan (Dordrecht)
[bron: Vaderland 1936_10_12_0_10 ]

FAILLISSEMENTEN.
- Fa. Brand & Rooy, aanneemster, Dordrecht. Cur. mr. Z.J. de Langen, Dordrecht.
- F. Brand, lid van de firma Brand en Rooy, aannemer, Dordrecht. Cur. mr. Z.J. de Langen, Dordrecht.
- A. Rooy met F. Brand, vormende de firma Brand en Rooy, aannemer, Dubbeldam. Cur. mr. Z.J. de Langen, Dordrecht.
[Het Vaderland 1936_06_06_1_04][adreshoek 1930: F. Brand & A. Booi, Brederostraat 21rd]

1937

VOEDSELVERGIFTIGING TE DORDRECHT?
Twee kinderen overleden.
In het uit acht kinderen bestaande gezin van den koopman J. van der Hoek aan de Kolfstraat te Dordrecht hebben zich gisteren plotseling twee sterfgevallen voorgedaan. Het vierjarige dochtertje Wilhelmina en de tienjarige zoon Jan zijn kort na elkaar overleden. Men heeft hier vermoedelijk met voedselvergiftiging te doen. Bij den zesjarigen Nico doen zich eveneens dezelfde verschijnselen voor, doch men heeft hem tot nu toe in het leven kunnen houden.
Hoewel aanvankelijk de wildste geruchten de ronde deden, wees het politie-onderzoek direct uit, dat van misdaad geen sprake is. De kinderen hebben waarschijnlijk iets gegeten dat beschimmeld of bedorven was, waardoor zij een ernstige voedselvergiftiging hebben opgeloopen.
Dokter Hulst uit Leiden zal vanmiddag sectie op de lijkjes verrichten.
[Het Vaderland 1937_11_26_2_03]

FAILLISSEMENTEN.
- B. Bakker, aannemer, Dordrecht. Cur. mr. J. van Andel, Dordrecht.
- G.C. van Randwijk, Dordrecht. Cur. mr. J. van Andel, Dordrecht. [adresboek 1930, Hoekstraat 2, reiziger]
[bron: Het Vaderland 12-11-1937; 1937_11_12_1_04]

1938

GROOTE BRAND TE DORDRECHT.
ZAADHANDEL IN DE ASCH GELEGD.
In het pand Voorstraat 394 te Dordrecht waarin de zaadhandel van de firma VREEKEN gevestigd is, is hedenochtend omstreeks kwart over 11 een zeer ernstige brand uitgebroken.
De bediende van de firma was nauwelijks 5 minuten tevoren nog op den graanzolder, die op de bovenste verdieping van het pand is gelegen, geweest om de kachel na te kijken. Hij ontdekte toen niets verdachts. Even later echter drong van den zolder een brandlucht door en toen men op onderzoek uitging, kwam men weldra tot de ontdekking, dat de opgeslagen zaden en granen vlam hadden gevat... etc
(brandmeester ir. J. Renssen
[bron: Het Vaderland 29-11-1938; 1938_11_29_2_06]

- faillissementen:
H. VAN DIJKEN, glasslijper en spiegelfabrikant [adresboek 1930: Korte Gelderschekade 3-4-5], Dordrecht;
cur. mr. W.O. de Kat Angelino, Dordrecht.
[Vaderland 1938_08_14_0_17 ]

FAILLISSEMENTEN. Uitgesproken:
H. Wegman, schoenhandelaar, Dordrecht, Cur mr. G.Ch. Aalders, Dordrecht.
F. Dekker, kruidenier, Dordrecht, cur. mr. W.A.D. de Vries, Dordrecht.
A.W. van BIJNEN, kapper, Dordrecht, cur. mr. W.A.D. de Vries, Dordrecht.
[Vaderland 1938_03_18_2_08 ]

1939

GASKRAAN IN DEN SLAAP OPENGEDRAAID.
Een droevig geval van gasverstikking werd gisteren, naar de Tel. meldt, ontdekt ten huize van de familie S. aan den Burgemeester de Raadtsingel te Dordrecht. De woning is niet zeer ruim en omdat er familie bezoek was, die den nacht overbleef, had de 40-jarige mej. S., die tezamen met haar broer het huis bewoond, zich in de keuken op een zg. kermisbed ter ruste gelegd. Toen de huisgenooten gistermorgen in de keuken kwamen, troffen zij tot hun ontzetting de vrouw levenloos op het bed aan. De sterke gaslucht weees er op, dat de vrouw door gasverstikking om het leven was gekomen. Vermoedelijk heeft het slachtoffer, dat het bed vlak naast de gasleiding had gespreid, in har slaap door een toevallige beweging de gaskraan gedeeltelijk geopend, waardoor langzaam de afgesloten keuken zich met gas vulde, met het noodlottig gevolg, dat de slapende stikte. Haar broer en de overige familieden sliepen in een ander deel van het huis, zoodat zij niets hadden bemerkt.
[Het Vaderland 1939_01_03_2_08 ]
NB.
Adresboek 1930:
Scheurkogel J.J. B. de Raadtsingel 3a concierge
Scheurkogel Mej. N. Burg. de Raadtsingel 3a conc.

EEN WINDHOOS TE DORDRECHT.
Omstreeks half 12 heeft Maandagavond een windhoos een gedeelte van de stad Dordrecht geteisterd. Vooral in de omgeving van de Viottakade heeft een hevige windstoot, die zich tot tweemaal toe herhaalde, vrij grootte verwoestingen aangericht.
Zware balken van in aanbouw zijnde woningen werden opgetild en tegen de huizen geslingerd, heiningen omver geblazen, bouwmuren van halfvoltooide huizen stortten ineen, ruitenbraken en erkers werden vernield. Zoo grillig was de loop van de hoos, dat bij zekere K. die aan den Zuidendijk woont, de pannen van zijn buurmans huis in zijn bed vielen, terwijl het dan van zijn eigen woning onbeschadigd bleef. Ook de gemeenteschool aan den Rijksstraatweg liep groote schade op. Het dak was vrijwel geheel vernield.
De hoos vervolgde zijn weg dor de Amalia van Solmsstraat, waar een auto die onbeheerd stond werd opgenomen, 50 meter teruggeduwd en in een sloot geslingerd. Langs de Burgemeester de Raedtsingel waar hij een schutting omver stootte. De wagen liep daarbij geen schade op. Via den Singel ging de hoos naar den Noordendijk, waar hij eveneens groote schade aanrichtte.
[Vaderland 1939_01_17_2_03 ]

1941

- Akte Examens L.O.
DORDRECHT (Chr. Kweekschool) Geslaagd de dames N. VISSER, G.T. WISSE en de heeren J.A.L. LOS en F.C. van VENDELOO.
- Te Dordrecht is overleden mej. N.J. HAMELBERG, leerares in het Duitsch aan de H.B.S. te Dordrecht .
[bron: Het Vaderland 1941_07_07_2_04 ]

MONUMENTENCOMMISSIE ZUID-HOLLAND +
De heeren worden bedankt ...
... In Dordrecht zijn eenige op de Monumentenlijst staande gevels aan de Wijnstraat en de Kolfstraat tegen advries der gem. monumentencommissie mogen worden geslopt. De gevels aan de Wijnstraat zijn door onbeteekenende gevels vervangen, waardoor het fraaie stadsbeeld ter plaatse met als middelpunt de Groothoofdpoort ernstig schade leed. Een der gevels aan de Kolfstraat moest in oude trant worden herbouwd. Dit op zichzelf reeds bedenkelijke experiment geschiedde op een wijze die van onvoldoende deskundigheid getuigt.....
[bron: Het Vaderland 16-1-1941; 1941_01_16_2_09 ]

MEISJE VERMIST TE VLAARDINGEN.
Namens den vader verzoekt de wnd. commissaris van politie te Vlaardingen opsporing, aanhouding en terugbrenging van de minderjarige ADRIAANTJE IN 'T VELD, geboren te Dordrecht, 20 Januari 1923, leerling-kapster, wonende te Vlaardingen, Cornelis Houtmanstraat 5, die sinds Maandagmorgen 6 Jan. j.l. spoorloos is verdwenen. Zij is vertrokken met een kartonnen doos, waarin verschillen kleedingstukken. Stamkaart en textielkaart heeft zij bijzich. Zij heeft relaties in Venlo, Dordrecht en Amersfoort. Het signalement luidt: lang 1.68 a 1.70, lichtblond haar met kuif aan de voorzijde, van achteren lang, met lichtere streng (bijna wit) op het achterhoofd, lichtblauwe oogen, breede korte neus, twee groote snijtanden, lichtblinde wenkbrauwen, gezonde kleur, rond gezicht.
Haar kleeding bestaat uit donkerblauwe ratiné winterjas met breede revers, welke jas alleen aan de voorzijde voorzien is van een band met gesp, choclade-bruine kousen, schoenen zwart suède met lakrandje of donkerblauw, blootshoofd, roode zijde shawl, blauwe gebreide rok en gebreid los jasje van geelachtige kleur met roode en groene bloempjes erop geborduurd of bruine jurk of gebloemde jurk(blauwe en witte bloemen) of blauw gebreid jasje met rood randje aan kraag en mouwen.
[bron: Het Vaderland 1941_01_18_2_03 ]

HOLLANDS GLORIE geopend.
SCHIPPERSOPLEIDING TE DORDRECHT
.
* Twee schepen: Hollands Glorie en De Hoop.
* Hollands Glorie als lichtschip op de Haaksgronden.
[bron: Het Vaderland 1941_12_03_2_04 ]

1944

ONTZETTENDE ONTPLOFFING TE DORDRECHT.
Elf dooden, vier zwaargewonden.
Een groote ramp heeft gistermiddag om kwart voor vijf de stad Dordrecht getroffen. In de gebouwen van de C.V. KALKFABRIEK vh. VAN DIJK en CO. gelegen aan de Lijnbaandwarsstraat, had op dat tijdstip een explosie plaats waarvan de gevolgen verschrikkelijk waren.
Van een persketel van 20 m lengte van 2 m hoogte was een deksel afgeschoten, waardoor de geheele ketel met enorme kracht van zijn fundament werd gerukt. Het gevaarte schoot door de fabrieksmuren in de daarvoor gelegen huizen van het VIERMOLENHOF, daarna door enkele huizen aan de LIJNBAAN, schoof over deze straat en verwoestte aan den overkant nog een huis. Vijf panden werden totaal vernield en twee gedeeltelijk. Onder de puinhoopen lagen talrijke slachtoffers.
In de fabriek zelf waren vier man op slag dood, terwijl uit de resten der woonhuizen zeven bewoners levenloos werden te voorschijn gebracht. Vier zwaar gewonden en drie lichtgewonden werden naar de ziekenhuizen vervoerd. De opruimingswerkzaamheden werden terstond ter hand genomen en duren nog
steeds voort. De namen der slachtoffers zijn:
uit de fabriek :
C. de BOER, Papendrechtt
A. van PROOYEN, Rotterdam
J. ZONDERVAN, Dordrecht
J.J.J.F. van DONKELAAR, volontair, Dordrecht

uit de huizen:
mevr. S. de VROOMEN, Dordrecht
mevr. A. van der SCHALIE, Dordrecht
mevr. G. de Wit, Dordrecht
de heer J. van LELIEVELD, Dordrecht
de heer P. SCHOT, Dordrecht

in het ziekenhuis overleden heden nog :
de heer C. WOUTERS, Rotterdam
mevr. W. van der SCHALIE, Dordrecht

[bron: Het Vaderland dinsdag 27 juni 1944; 1944_06_27_0_01 ]

BABY PIANO of kleine vleugel te koop gevraagd.
Brieven aan mej. P. ESSEBAGGERS, Bleekersdijk 23, Dordrecht
[Het Vaderland 1944_03_17_0_02 ]<

Laatst gewijzigd: april/mei 2005