Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

A

Aanstekers, van de Lantaarns, de nieuw aankomende in plaats van 38 1/2 gl: jaarlijks maar te genieten 20 gl: s'jaars, dog in perzoon 't zelve waartenemen, 1 febr: 1729 fo. 549.
Aantekening. Zie verponding, Zie Verpagting. Zie Raad Pensionaris.
Aantekenen. Zie Trouwen.
Abandonneren van twee mergen. Zie Papendrecht.
Accord met de Erfgenamen van den Ontfanger de Bruijn. Zie de Bruijn.
Admiraliteit op de Maze, alle devoires aantewenden dat in de res: bij pluraliteit genomen om te Surcheren de procedures bij de ondernomen tegens Cornelis Verreijk, Koopman binnen deze Stad, tot dat op de propositie van deze Stadswegen gedaan zal zijn geresolveerd, en welke Surcheance uit de res. was gelaten de Surcheance bij nadere resumtie daar in word gesteld, anders daar tegens een aantekening te doen 20 Augs. 1725 fo: 455.
Afgeschaft. Zie Collatien. Zie Cathechisatien.
Afschaffing. Zie Graaflijkheids Thollen.
Aflossinge van Obligatien. Zie financie van de Stad. Zie Geesthuis. Zie Negotiatie.
- - - van een Rentebrief. Zie Graaflijkheids Tholle te Gornichem.
Afslagers. Zie Vismarkt.
Agterstallen. Zie Verpondingen.
Alliantien twee defensive, aangegaan, de eene tusschen Vrankrijk, Engeland en den Staat, en de andere tusschen den Keizer, Engeland, en den Staat 9 decb: 1716 fo. 24.
- - - tusschen Vrankrijk, Engeland en den Staat tot 't neder leggen van de differenten tusschen de Keizer en Spaigne en Italien ontstaan, als konnende zijn van zeer nadelige gevolgen voor den Staat, de Gedep: ter dagvaard ter verg: van H.E.G.M. te insteren, dat nader in een besoigne word geëxamt: de bedenkelijkheden die men heeft tegens 't aangaan van een 24: Meij 1718 fo. 177.
- - - nader in een besoigne te Exam. 't gerapporteerde van de Gedep.ns ter dagvaard, wegens 't geen ter vergad: van H.E.G.M. voorgevallen is, rakende 't aangaan van voors. en zeker voorslag door de Raad Pens:s gedaan tot wegneming van de discreperende sentimenten van de Leden 8 Junij 1718 f: 183.
- - - te Consentere on de voorgeslage, niets alvorens dezelve getekent word, dat door de ministers van Vrankrijk en Engeland aan deze staat de gerequireerde verzeekring gegeven word, dat uit de laatste periode et is malheurensement &a deze staat niet zal geobligeert, veel minder gemolesteert, of aangesproken worden tot 't nemen van eenige nadere mesures 15 junij 1718 fo: 188.
- - - ter Vergad. van H.E.G.M. geconcludeert de voors. op den voet van de res. in dato 13 junij laatstl: 4 Julij 1718 fo: 193.
- - - tusschen de Keizer, Vrankrijk, Grootbrittannien en den Staat, in aftewagten wat ingang de geprojecteerde conventien bj de Keizer bereids geaccepteerd bij de Hoven van Spagne en Sardinien zal vinden, ter Vergad. van H.E.G.M. te declineren de geprojecteerde quadruple 15 ags. 1718 : f: 195.
Alliantien nader in een besoigne te Examineren 't gerapporteerde van de Gedep: ter dagvaard, wegens 't geen ter Vergad. van H.E.G.M. voorgevallen was, rakende 't aangaan van voors. quadruple 12 Sept. 1718 fo: 198.
- - - te Consenteren in 't aangaan van voors. quadruple 14 Sept. 1718 f: 202.
- - - de Gedep: ter dagvaard te declineren, dat de temperamenten bij Engeland voorgeslagen tot wegneming van de difficulteiten ontstaan door de weigering van Vrankrijk, om de vrije navigatie en Commercie van dese Staat in Europa bij de quadruple alliantie te guaranderen, niet voldoende voorkomen 30 Novb: 1718 fo. 208.
- - - tusschen de Keizer, Vrankrijk, Engeland, en den Staat te Consenteren in de quadruple 31 decb: 1718 fo: 211.
- - - geratificeert de quadruple geconsenteert in de ratificatie van de nadere Conventie tusschen de Keizer, Engeland en den Staat over de nog openstaande differenten omtrent 't tractaat van Barriere, ende Executie van 't zelve 21 Janu: 1719 f: 215.
- - - ter Vergad. van H.E.G.M. te insteren, als dat de twaalf Separate en Secrete articulen waar toe de accessie van den staat bij Vrankrijk en Engeland word versogt, bij 't tekenen van de quadruple alliantie, zodanig moegen worden veranderd of geredesseert, dat de Staat daar door in geen verder engagementen zullen worden ingewikkeld, als bij res. van H.E.G.M. van 24 decb: laatstleden is vastgesteld 11 Maart 1719 fo: 223;
- - - te persisteren bij de res: van den 11 Maart laatstl: rakende de accessie van de twaalf separate en secrete articulen van de quadruple 27 Maart 1719 fo: 240;
- - - te accederen aan de twaalf secrete en separate articulen van de quadruple alliantie op den eigen voet, en conditien als op den 24 decb: laatstl: bij H.E.G.M. is geresolveert, te accederen aan de quadruple alliantie zelfs, dog alvorens te ratificeren de laatstgeslote conventie ofer de Barrierre, en dat aan de Staat genoegzame verzekering word gegeven wegens de voldoening der pretensien tot Lasten van de Kroon van Groot Brittannien 31 Maart 1719 f: 241.
- - - geaccedeert aan de twaalf Secrete en Separate articulen van de quadruple Alliantie op dezelve voet als de Staat aan de quadruple alliantie zelfs geaccedeert is, dat de Staat in omnem eventum niet gehouden en is meerder te leveren dan 3000 man &a 29 Meij 1719 fo. 247;
- - - van deze Stadswegen te consenteren in de accessie van dezer Staat aan 't tractaat van quadruple alliantie met de twaalf Secreete en Separate articuleren, dog onder eenige wetten en conditien &a 23 Septb. 1719 fo: 254.
- - - Rapport van 't gepasseerde ter Vergad: van H.E.G.M. rakende de accessie aan de quadruple alliantie en de Separate articuleren 23 Octob. 1719 fo: 263.
- - - de Heeren Gedp: ter dagvaard te authoriseren, om wegens 't werk van de quadruple Alliantie, ende doorslag dieswegens bij de Stad van Amsterdam gedaan met de andere leden zodanige conclusie te helpen formeren, als meest met den dienst van den lande zal bevonden worden overeentekomen 10 Novb. 1719 fo: 271.
- - - Zie Tractaat van Hanover.
Ampten, de Lijste van 't Amptgeld te revideren &a om welke reden. Zie Negotiatie.
- - - gearresteert de Lijste van de staande ter collatie van Hrn. Burgemrn. en Regeerders der Stad Dordrecht en op recognitien ten behoeve van deze Stad gestelt, hoe en wat wijse alle ampten en bedieningen concernerende deze Stad bij Vacatien Zo binnen als buiten dezelve, 't zij bij versterf of vrijwillige afstand boven en behalven, waar mede dezelve zijn belast ten profijte van deze Stad nog behoorde te worden geaugmenteert, blijvende in zijn geheel de res. van 16 Septb: 1710 wat Ampten nieuwlijks in 't amptgeld te brengen, welke Ampten bij vacatuire te mortificeren, bij vacature in 't vervolg de 100e penn: en Verponding bij de bezitters van de Ampten van Schout dezer Stad, Bailliuw van Zuidholland, en Secretaris van de Krijgsraad te betalen, en niet bij de Stad 28 augs. 1723 fo: 396;
- - - de Heeren Gedep.ns niet te precipiteren met de geformeerde Lijste van de ... welke lijste zijn geinsereert, overtegeven, ende niet eerder te Extraderen, dan te gelijk met ende nevens de andere leden, 9 Sept. 1726 fo. 497;
- - - de Heeren dezer Stads Gedep. ter Vergad. van H.E.G.M. te derigeren, dat de Lijste van de conform de remarques staande in deze res: vermeld word geredresseert en veranderd, behoudens de weg van doleantie voor die gene die zoude vermeenen te zijn beswaart 24 febr. 1727 fo: 507.
- - - de Heeren dezer Stads Gedep. Vergad. te insteren, ten einde ingevolge de remarques de Schout en Secretarisplaatsen van de Lijste der Ampten worden gelaten, dog tot Sungulariteit gebragt zijnde, daar inne te mogen consenteren mits open blijvende de weg van doleantie 10 Maart 1727 fo. 516.
- - - bij de Heeren dezer Stads Gedep. ter Vergad. van H.E.G.M. overgenomen 't uitgebragte advis wegens 't betalen van 't Amptgeld, bij de Schouten en Secretarissen van zodanige Heerlijkheden, dewelke op de Laatst geformeerde Lijste zijn vergeten, mits openblijvende de doleantie ... als mede 't advis om de nieuwe ampten dewelke als nog in de 100e: of 20e: penn. niet bekend staan mede te brengen in de 200e: penn voor 2/3 parten waar op dezelve volgens de laatste lijst zijn getaxeert 22 Septb. 1727 fo: 526;
- - - de Heeren dezer Stads Gedep. ter vergad. van H.E.G.M. omtrent 't begeven der dominale Alle attentie te hebben op 't intrest van deze Stad, als mede alle devoir te adhiberen, dat de muntmeester, stempelsnijder en assaijeur mede begeven worden op de nominatie of voorslag van deze Stad 21 junij 1728 fo: 538;
- - - Zie bedieningen.
- - - en commissien, belasting op alle. Zie Brandspuiten.
Amptgeld, niet inteschrijven op 't advis over een fonds tot betalinge van de intressen van 't 9 decb. 1716 fo: 26.
- - - continueren van 't. Zie financie van 't Land.
- - - Zie Stadsgeld.
Antwerpen. Zie veerschippers op.
Armen, den Ontfanger ten belijde lasten vande te nemen 2200 gl tegens den intrest van 3 pct dezelve te brandmerken, ten einde de accepis daar van niet word veralieneert 31 Maart 1732 fo: 586.
- - - Mijn Heeren van den Gerechte geauth:t om door Commissn: een geenrale revue te laten doen over de ... die van de diaconie dezer Stad bedeeld worden 22 novb. 1732 fo: 594;
- - - Mijn Heeren van den Gerechte Zodanige middelen in 't werk te stellen, als zij zullen vermeinen te behoren om die gene die tot lasten van de Diaconie in 't Leprooshuis sitten, en tot eenig handwerk in staat zijn, daar toe te verobligeren, 22 novb: 1732 fo: 595.
- - - de 15 eerste poincten van 't rapport rakende de gedane revue over de ... die van de diaconie binnen deze stad bedeeld worden, te stellen in handen van mijn Heren van den Gerechte om met de Heeren vaders en Regenten van de Godshuisen die daar in geconcerneert zijn, te offereeren, ende vergad. daar op te dienen van advis 3 Maart 1733 fo: 604;
- - - Mijn Heeren van den Gerechte te qualificeren om een Generale revue twee maakl s jaars over de nederduitse diaconie armen te doen, wanneer de Ceelen van broederen Diaconen, zo in Zomer als in winter veranderd worden &a 9 april 1733 fo: 605;
- - - geapprobt: de res. van Mijn Ed. Heeren van(de) gerechte rakende de poincten, die tot redres van de diaconie behoorde vastgestelt te worden broederen diaconen te gelasten, alle de meisjes wiens ouders van de diaconie bedeeld worden, en in Staat zijn om te konnen lesen, naijen bij particulieren matressen te bestellen geapprobeert de conventie met de Heeren vaders en Regenten van 't Armhuis, aangegedaan, rakende 't onderhouden van 32 Mannen en 20 vrouwen in 't Armhuis voor de diaconie geapprobeert de conventie met de heeren vaders en Regenten van 't Gasthuis om aan den boekhouder van de diaconie jaarlijks te betalen een subsitie van 350 gl. jaarlijks, de Heeren vaders en Regenten van de Godshuisen Zo veel mogelijk is, zorg te dragen, dat niemant daar uit gelaten word, ten zij belijdenisse gedaan hebbende van zijn religie en in Staat zijnde om de Kost te kunnen winnen, geen extra uitdeling van Turf in 't Kluis meer te doen, de boekhouder of broederen Diakonen geen briefjes van een ton turff extra te mogen geven ten zij &a 't Kluis in plaats van tweemaan s'jaars, nu viermaal te openen, namentlijk &a als de Collectes in de Kerke kamer gescheidende te blijve ten profijte van de diaconie, den officier in der tijd te versoeken jaarlijks de portie in de boetens de diaconie competerernde aan den boekhouder van de diaconie overtegeven 29 Meij 1733 fo: 609.
- - - Sie Doctoren.
Armhuis, Conventie met 't, Zie Armen.
- - - 't verzoek van de vaders en Regenten van 't ... versoekende verandering in 't 3e art. van de res. van den Oudraad van 29 Meij 1733 te Stellen in handen van die Heeren, die bij de geenrale revue van den Armen in 't jaar 1733 geassistert hebben 10 junij 1737 fo: 732.
- - - geen verandering te maken in 't 3e: articul van de res. van 29 Meij 1733 concernerende 't inbrengen van Subjecten door broederen Diaconen in 't ... dog &a 14 feb: 1738 fo: 744.
Arnoldi, in plaats van den Emeritus Predikant Johannes Vechovius beroepen Ds: Tiberius [Arnoldi] predikant te Katwijk aan den Rhijn, mits dat dezelve alleer zal genieten en trekken 't volle tractement van Staatenwegen, en 30o gl. uit de Stads cassa, en dus te Samen f 800,- Zo lang tot dat een vacature van een predikantsplaatse zal zijn wanneer dezelve als dan 't volle tractement zal komen te proffiteren 3 decb. 1725 fo: 461.
Assaijeur. Zie Ampten.
Assurantie, of Commercie, Zie Compagnie van.
Augmentatie van de militie. Sie Staat van Oorlog.
Avondmaal in de maand Januarij wordende gehouden, te overleggen van agt op negen uuren, mits den dienst eindigen voor twaalf uuren en den dienst te twaalf uuren niet geeindigt zijnde en in de andere maanden niet te Elf uuren de predikant als dan ten behoeve van de armen te verbeuren ses gls, wordende de Thezauriers gelast de boete van 't Tractement intehouden 2 decb: 1726 fo: 506.

Laatst gewijzigd: oktober 2014