Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Oudraad resoluties 1728 (index)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 93 (Oudraad resoluties 1728; met achterin een index op onderwerp)

Index op 't Register vande Resolutien vanden Oud-Raad van den Jaaren 1728

A.

* Achten, Goede Luijden van den Achten geen poincten 1 April p. 16 1 Julij p. 26.
- - - infine 1 October p. 42verso 31 December p. 57.
- - - Electie vande Goede Luijde van den Achten 30 October p. 44vso et 45.
* Advijs van Gecommitteerde Raden rakende de Extraordinaire lasten voor 't aanstaande Jaar 1728 3 Januarij p. 2vso.
- - - geamplecteert eod
* Admitteren van Landofficieren, memorie rakende 't admitteren van Landofficieren inde regering inde provincie van Holland ene Westvriesland 18.
- - - Resolutie daarop eod. die op p. 14 in fine.
* Afflossingh der Obligatien tot lasten vande Stad. Siet Obligatien.
* Alblasserwaard, Advijs van Gecommitteerde Raden uijtgebragt over de Remissie van 't gemaal, versogt doorde ingesetenen vanden Alblasserwaard, te Examineren 1 Septb: p. 36.
* Alblas, alle devoires ter vergadering aantewerden, ten eijnde de Heer Burgemeester Jacob Stoop mogt optineren 't dijkgraeffschap vande Graaff en Alblas 11 Septb: p. 39vso.
* Ampten, Memorie dienende tot elucidatie en oplossing der Remarques gemaakt op 't advijs vande Heeren gecommitteerde Raden vanden 13 Septb: 1727 over 't redres van 't quohier vande 200e penning op de Ampten 6 Maart p. 8vso.
- - - Resolutie eodem die p. 10.
* Ampten, remarques van verschijde Leden over de begevinge van Ampten voor deze ter dispositie van de Rekencamer te Examineren 11 Junij p. 21vso.
- - - Resolutie 21 Junij p. 24vso;
* Arkelsche Marktol, alle devoires aantewenden ten eijnde dat de Administratie van de Woudrichemse en Arkelsche Marktoll worde aanbevolen aen Johan Eelbo ontfanger van de toll te Gornichem(SIC!) 11 Septb. p. 39vso;
* Arnoldi, Tiberius Arnoldi, van hier beroepen en vertrocken na Haarlem 19 Junij op. 22vso;

B.
* Bailliuw van Zuijt-Holland, Siet Zuijd-Holland.
* Beroep van een Predicant, Siet Collegium Mixtum.
* Boter, Propositie tot Verminderingh vande lasten op de inkomende Ierse Boter te Examineren 1 Septb: . 36.
- - - Resolutie daerop 11 Septb. p. 38vso.
* Brandwijk van Blokland, de Heer Pieter Brandwijk van Blokland gesurrogeert tot de Commissie ter vergadering vande Heeren Staten generaal in plaats vande Heer Roeloff Eelbo 15en Maart p. 12vso;
* Brandwijk van Blokland, Johan, tot Schepen geeligeert 14en September p. 40verso.
- - - deselve tot Cappitain aangestelt 28 December p. 56verso.
* Burgermeesteren, dag gestelt tot Electie van heeren 1 Maart p. 7verso.
- - - geeligeert de Heeren Van der Dussen en Roeloff Eelbo 8en Maart p. 16verso.
- - - D'heer van der Dussen beedigt 1 April p. 16verso.
- - - Dag gestelt tot 't surrogeren van een Burgermeester in plaats van Mr. Johan Hallincq 24 Septb: p. 41verso.
- - - tot Burgermr. in plaats van wijle mr. Johan Hallincq geeligeert mr. Adriaan Hallincg 1 October p. 42verso.
- - - Dag gestelt tot Surrogeren van een Burgermr. in plaats van wijle mr. Jacob van der Dussen 10 Novb: p. 46 verso.
- - - in desselfs plaats geeligert Mr. Johan van Hoogeveen 17e Novb. p. 50.
- - - dag gestelt tot 't doen vande Reeckening vande Heeren Burgem.en. Siet Reeckeningh.
- - - Dag gestelt tot 't overgaan van 't preaesidium. Siet praesidium.
* Burgemeesteren, gequalificeert om den ontfanger ten belijde mr: Jacob Stoop ten lasten ontfangen de S.a van 100.000 gl. affgelost van 't Capl. tot laste vande toll te Gornichem loopende, om daer mede aff te lossen de Obligatien tot lasten van dese Stad loopende tegens 4 Pcto. ten ware dat de hondert derselver obligatien die wilde last blijven loopen tegens 2 1/2 Pcto. in 't jaar 24 Aug. p. 34verso, 35 et verso.
* Burgemeester van S'Heeren wegen voor den tijt van drie maanden geeligeert de Heer Johan van der Burg 1 April p. 16vso;
- - - deselve Heer geeligeert voorden tijt van 3 maanden 1 Julij p. 27.
- - - Voor den tijt van drie maanden geëligeert de Heer Mattheus Onderwater 1 October p. 43.
- - - deselve Heer geeligeert voor drie maanden 31 December p. 57vso.
* Burgh, de Heer Johan van der, tot Burgemeester van S'heeren wegen voor den tijt van drie maanden geeligeert 1 April p. 16 vso.
- - - deselve voor de tijt van drie maanden geeligeert 1 Julij p. 27.
- - - op sijn versoeck gedimitteert van sijn Sessie inden Oud-Raad 4 Septb: p. 37.
- - - Mr. Adriaan Dingeman van der Burgh tot schepen geeligeert 14 Septb: p. 40vso.
- - - deselve tot Capitain aangestelt 28 December p. 56vso.

C.
* Capitains affgegaan de Heeren Boudewijn Onderwater, Hendrik van den Santheuvel, Nicolaas Stoop en Balthazar Repelaer 28 December p. 56.
* Capiteijnen aangestelt, Abraham Pompe van Meerdervoort, Johan van Neurenbergh, Johan Brandwijk van Blokland, en Adriaan Dingeman van der Burgh 28 December p. 56verso.
* Collegium Mixtum, gecommitteert tot 't beroep van een predicant in plaats van Tiberius Arnoldi 19 Junij p. 22verso.
- - - Ds. Jacobus vande Wall beroepen, en 't beroep geapprobeert 21 Junij . 24.
- - - 't selve bij missive geaccepteert 26 Junij p. 25verso.
* Compagnie, Missive vande gedeputeerdens concernerende 't wegnemen der schepen vande Compagnie van Oostende 18 October p. 43verso.

D.
* Domainen, remarques van verschijde Leden op 't rapport uijtgebragt over de verdere verkooping der Dominiale Heerlijkheden en begevinge vande Ampten voor dese hebbende geweest ter dispositie vande rekencamer, te Examineren 11 Junij p. 21verso.
- - - Resolutie daerop 21 Junij p. 24verso.
- - - Remarques op 't rapport vande Domainen gemaackte te veranderen 5en Julij p. 27verso.
* Domainen, Rapport wegens de begrooting der tractementen voor de Rentmeesters der Domeijnen, over de Comptoiren welke in wesen Sullen blijven en Concept instructie over deselve te Examineren 7 Aug: p. 32.
- - - Resolutie daerop 9 Aug: p. 33vso.
- - - Conditien tot verkoping vande Domainen van Vianen resolutie 15 November p. 49.
- - - Resolutie op 't Rapport vanden 5e Meij concernerende 't werk vande Domainen 11 December p. 53.
* Dussen, d'Heer mr. Jacob vander, tot Burgemeester geeligeert 8en Maart p. 11.
- - - Beëdigt 1 April p. 16vso.
- - - dag gestelt tot 't surrogeren van een ander Heer tot Burgemr: in plaats van wijle mr. Jacob vander Dussen 11 November p. 46verso.

E.
* Eedelen, Siet Ridderschap.
* Eelbo, de Heer Roeloff tot Burgemeester geeligeert 8 Maart p. 11.
- - - dag gestelt tot het surrogeren van een ander Heer tot de commissie ter vergadering vande Staten generaal in plaats vanm de Heer Roeloff Eelbo 8 Maart p. 11verso.
* Alle devoiren aantewensen ten eijnde de administarite vande Woudrichemse en Arkelse marktoll - - - - worde aenbevolen aan Johan Eelbo, Ontfanger vande Toll te Gornichem 11 Septb: p. 39verso.
* Electie van Heeren Burgermeestetren. Siet Burgermeesteren.
- - - van schepenen 14 Septb: p. 40verso;
- - - Vande Goede lijden vanden Achten 30 octob: p. 44verso en 45.
* Engeland, tractaat geslooten tusschen Engeland en desen Staat en geratificeert 17 Julij p. 31.
* Equipage petitie vande Raad van Staten tot Equipage van 12 Oorlog Scheepen voor 't Jaar 1728 3 Janu: p.3.
- - - Resolutie daerop eod et verso.
* Extraordinaris lasten; Advijs van Gecommiteerde Raden rakende; voor 't aanstaande Jaar 1728 3 Januarij p. 2verso.
- - - geamplecteert ibidem.
* Extraordinaris middelen, advijs over de, voor 't aanstaande Jaar 1729 te Examineren 4 December p. 52.
- - - Resolutie 11 December p. 53.

F.
* Famieljegelt, memorie dienende tot Elucifatie omtrent 't geprojecteerde familiegelt 6 Maart p. 8vers.
- - - Resolutie iodem die p. 10.
* Financie project tot beter practijck vande middelen te water te examineren 5 Septb: p. 36.
- - - Resolutie 11 Septb: p. 38 in fine.
- - - Rapport vande Heeren Commissarissen tot 't werk der financie vanden 5e Meij en 7 October rakende de Verbeting en beter practijck der gemeenelands middelen te Examineren 1 Novb: P. 45verso.
- - - Resolutie 15 November p. 48verso.

G.
* Gecommitteerde Raden, dag gestelt tot het Surrogeren van een ander heer in 't Collegie van in plaats vande Burgemeester van Hoogeveen 17 Novb: p. 50verso.
- - - in desselfs plaats gesurrogeert Mr: Damas van Slingeland 25 Novb: p. 51verso;
* Gemaal, advijs uijtgebragt van Gecommitteerde Raden over de remissie van 't Gemaal versogt doorde ingesetenen vande Alblasserwaard te Examineren 1 Septb: p. 36.
* Gemeenelands Middelen, Rapport vanden 5 Meij en 7 October nopende de beter en egaalder praktijk der gemeenelands middelen te Examineren 1 Novb: p. 45verso.
- - - Resolutie 15 Novb: . 48verso;
* Gornichem, de afflossinge vande Graafflijkheijts Tholl te Gornichem door de Stads Gedeputerden ter vergadering So veel doenlijck is, tragten te declineren 10 Julij p. 29verso.
- - - Burgemeesteren gequalificeert om de ontfanger ten belijde mr. Jacob Stoop te laten ontfangen de Somma van 100.000 guldens, affgelost van 't Capitaal tot lasten vande thol te Gornichem loopende, om daer mede afftelossen de obligatien tot lasten van dese stad loopende tegens 4 pcto. ten were dat de houders der selve obligatien, deselve wilde laten blijven loopen tegens 2 1/2 per Cento in 't Jaar 4 Augustus p. 34 en 35.
* Gornichem, Missive der Stad Gornichem, behelsende een versoeck rakende de non vacature van Luijtenant Collonel in 't regiment van Villegas, Schoon Pieter van Leijden 't Selve besittende inde Vroedschap derselve Stad sessie hadde genomen 6 Maart p. 9. Resolutie p. 10.
- - - Remarques der Stad Gornichem op 't 36: poinct vande beschrijvinge, en de memorie rakende 't admitteren der Land officieren inde regetringe in dese provincie ter occasie vande gemelde Pieter van Leijden te Examineren 18 Maart p. 13verso.
- - - Resolutie p. 14.
* Graaffelijkheijts Tholl te Gornichem, Siet Gornichem en Tholl.
* Groot Brittannien, Siet Engeland.

H.
* Hallincq, de Heer Burgemester Johan Hallincq gedimitteert van 't Ampt van Bailliuw van Zuijd-Holland 20 April p. 19.
- - - nominatie tot é Bailliuwsampt 14 Meij p. 20verso.
* Hallincq, dag gestelt tot 't surrogeren van een Burgemeester in plaats van wijle de Burgemr. Johan Hallincq 25 Septb: p. 41.
- - - in desselfs plaats gesurrogeert Mr. Adriaan Hallincq 1 October p. 42 verso.
* Hoogeveen in plaats van wijlen mr. Jacob vander Dussen gesurrogeert tot Burgemeester, mr. Johan van Hoogeveen 17 Novb: p. 50.
- - - dag gestelt ot Surrogeren van een ander Heer in 't Collegie van gecommitteerde Raden in plaats vande Heer Burgemr. Johan van Hoogeveen 17 Novb: p. 50.
* Holland en Westvriesland, memorie rakende 't admitteren van Landofficieren inde Regeering inde provincie van 18 Maart p. 13verso;
- - - Resolutie p. 14 in fine.
* Hompesch, propositie en missive vande Heeren vande Ridderschap en Edelen rakende de beschrijving vande Heer Willem Vincent Baron van Hompesch inde ordre vande Ridderschap te Examineren 1 April p. 15verso;
- - - Resolutie 6 April p. 17verso;
* Honderste penning, twee honderste penning op de Ampten het Ampten en Quohier.
- - - de obligatien en Losrent tot lasten van dese Stad loopende de twee honderste penning na 't Exempel van vorige Jaren niet Subject 6 April p. 17verso.

I.
* Ierse Boter, propositie tot vermindering vande Lasten op de inkomende Iersche Boter te Examineren 1 Septb. p. 36.
- - - Resolutie 11 Septb. p. 38verso.
* Instructie Rapport wegens de begrooting der tractementen voor Rentmeesters der Domainen over de Comptoiren welke in wesen sullen blijven, en concept instructie over deselve te Examineren 7 Aug: p. 32.
- - - Resolutie 9 Aug: p. 33vers;
* Instructie voorde aanstaande Ontfanger Generaal te Examineren 1 Novb: p. 45verso;
- - - Resolutie 15 novb. p. 48verso.

K.

L.
* Landofficieren Memorie rakende 't admitteren van Land Officieren inde Regeeringh van Holland en Westvriesland 18 Maart p. 13verso.
- - - Resolutie p. 14 in fine.
* Lands Middelen, Rapport vanden 5 Meij en 7 October nopende 't boter en egaalder praktijck der Gemeenelands middelen te Examineren 1 Novb. p. 45verso;
- - - Resolutie 15 Novb. p. 48verso;
* Lasten Extraord. advijs van Gecommitteerde Raden rakende de, voor 't aanstaande Jaar 1728 3 Januarij p. 28verso.
* Leijden, Missive der Stad Gornichem behelsende en versoeck rakende de non Vacature van 't Ampt van Luijtenant Collonel in 't regiment van Villegas; Schoon Pieter van Leijden 't selve besittende inde vroedschap der Stad Gornichem sessie had genomen 6 Maart p. 9.
- - - Resolutie p. 10.
* Lukendijck advijs G:Raden over 't verhogen vande te Exam: 1 Novb. p. 45 verso Res: 15 Novb. p. 48.
- - - Remarques der Stad Gornichem off 't 36: poinct vande beschrijvinge, en op de memorie rakende 't admitteren der Land Officieren in de regeeringe in dese provincie ter occasie vande gemelde Pieter van leijden 18 Maart p. 13verso.
- - - Resolutie p. 19.
* Lijffrenten, propositie van Vriesland, nopende de egalisatie vande Lijffrenten loopende tot lasten vande Unie 28 januarij p. 4verso et 5.

M.
* Marktholl, Siet Arkelse, en Woudrichemse.
* Middelen Project tot beter Practijck vande Middelen te water te Examineren 1 Septb. p. 36.
- - - Resolutie 11 Septb. p. 38 in fine.
- - - Rapport vande 5e Meij en 7 October nopende de Egaalder en beter Practijcq der gemeenelands middelen te Examineren 1 Novb. p. 45verso.
- - - Resolutie 15 Novb. p. 48verso.
- - - Advijs over de Extraordinaris middelen voor 't aanstaande Jaar 1729 te Examineren 4 December p. 52.
- - - Resolutie 11 December p. 53.
* Minister na Moscovien, de resolutie van haar Ed. groot Mog: wegens t senden van een Extraordinaris Minister na Moscovien te Examineren 31 December p. 57.
* Moscovien, minister na, Siet Minister na Moscovien.

N.
* Neurenbergh, mr. Johan van, tot schepen geeligeert 14 Sept. p. 40verso.
- - - Deselve als Cappitijn aangestelt 28 December p. 56verso.
* Nolthenius, de Heer Roeland, gequalificeert om 't Secretariaat pro interim waartenemen gedurende de Studie vande Heer Richard Paulus Eelbo 3 Januarij p. 1verso.

O.
* Obligatien, advijs om de obligatien te stellen buijten reclame te Examineren 4 December p. 52.
- - - Resolutie 11 December p. 53.
- - - Burgermeesteren gequalificeert om de ontfanger ten belijde mr. Jacob Stoop te laten ontfangen de Somma van 100.000 gls: affgelost van 't Capitaal tot lasten vande tholl te Gornichem Loopende, om daer mede afftelossen de obligatien tot lasten van dese Stadt loopende tegens 4 Pcto ten waare dat de houders derselve obligatien deselve wilde laten blijven loopen tegens 2 1.2 pcto. on 't jaar 24 aug: p. 34 en 35.
* Officien, Staten en, door Doode en Verval van tijden opengevallen volgens de ordre van dese Stads Regeeringe gesuppleert gelijk als in het Officie boeck genoteert staat 5 januarij p. 4.
* Officieren, Siet Land Officieren.
* Onderwater, Mattheus, geeligeert tot Burgemeester van S'heeren wegen voorde tijt van drie maanden 1 October p. 42verso.
- - - deselve voor drie maanden geeligeert 31 December p. 57verso.
- - - Boudewijn Onderwater als Capptn. ontsalgen 28 December p. 56.
* Ontfanger Generaal, instructie voorde aanstaande Ontfanger generaal te Examineren 1 Novb: p. 45verso;
- - - Resolutie 15 Novb. p. 48verso;
* Oorloghschepen, Petitie vande Raad van Staten tot Equipage van 12 Oorlogschepen 3 januarij p.3.
- - - Resolutie eod et verso.
* Oorlogh, staat van Oorlogh en Generale petitie, vanden Raad van Staten voor 't jaar 1728 te Examineren 28 Janu. p. 4verso et 5.
- - - Resolutie met ords. Reserve op de Rijswerken van s'Gravenwaart 2 feb: p. 6.
* Oorlogschepen advijs tot de Equipage van 12 oorlogschepen voor 't Jaar 1729 te Examineren 28 December p. 55.
* Oostende, Missive vande Gedeputeerdens rakens 't wegnemen der schepen van Oostende 18en October p. 43verso;
* Oud-Raad de Heer Jan van der Burgh op sijn versoek ontslagen van sijne Sessie inden Oud-Raad 4e Septb. p. 37.
* Overstemming, Rapport om te komen tot een afkomst vande Deliberatien inde Vergadering van Haar Ed.e Groot mog: door middel van een overstemming 7 Aug: p. 32.
- - - Resolutie 9 Aug: p. 33.

P.
* Pausdom, Rapport tegens den aanwas van 't Pausdom te Examineren 5 Julij p. 27verso;
- - - Resolutie 12 Julij p. 30verso;
* Pensionaris, Siet Raadpensionaris.
* Petitie vanden Raad van Staten tot Equipage van 12 Oorlogschepen voor 't jaar 1728 3 Januarij p. 3.
- - - Resolutie eod et verso.
- - - Generale Petitie, en staat van Oorlogh vande Raad van Staten voor 't jaar 1728 te Examineren 28 Janu: p. 4verso et 5.
- - - Resolutie daerop met ordinaris Reserve op de rijswerken van s'Gravenwaerd 2 feb: p. 6.
- - - Generale Petitie vande Raad van State voor 't aanstaande Jaar te Examineren 28 December p. 55.
* Poincten van Deliberatien, voor de Vergadering vande Staten te Examineren 1 Maart p. 8, 10 Julij p. 28verso, 10 septb: p. 37verso, 12 Novb: p. 47verso.
- - - Resolutiem daerp 6 Maart p. 9 et verso et 10, 12 Julij p. 30verso, 11 Septb. p. 39, 15 Novb: p. 49vers.
* Pompe, Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort, tot schepen geeligeert 14 Septb. p. 40verso.
- - - deselve als Cappitain aangestelt 28 December p. 56verso.
* Provincie van Holland. Siet Holland.
* Presidum, dag gestelt tot 't overgaan van 't praesidium van de Burgemr. van Blokland 23 Maart p. 15.
- - - Overgegaan op de Heer Burgemr. Mr. Johan Hallincg en beëdigt 1 April p. 16verso.
- - - dag gestelt tot 't overgaan van 't praesidium van de Heer Burgemr. Johan Hallincq 26 Junij p. 25verso.
- - - Overgegaan op de Heer Burgemr. Daniel Eelbo 1 Julij p. 26verso.
- - - Dag gestelt tot lt overgaan van 't presidium van de Heer Burgemeester Daniel Eelbo 24 Septb. p. 41verso.
- - - Overgegaan op de Heer Burgemeester Mr. Jacob vander Dussen 1 October p. 42.
* Presidium Dag gestelt tot 't overgaan van 't presidium ter occasie van 't overlijden vande Praesiderende Burgemeester mr. Jacob vander Dussen 10 Novb: p. 45verso;
- - - Overgegaan op de Heer Burgegmeester Mr: Johan van Hoogeveen 17 Novb: p. 50.
- - - dag gestelt tot 't overgaan van 't presidium vande Burgemeester mr. Johan van Hoogeveen 24 December p. 54verso.

Q.
* Quohier memorie dienden tot Elucidatie en oplossing der remarques gemaakt op 't advis van Gecommitteerde Raden vanden 13 Septb: 1727 over 't redres van ;t quohier vande 200ste penning op de Ampten 6 Maart p. 8verso.
- - - Resolutie eod. die p. 10.

R.
* Raad van Staten, Petitie van den, tot Equipage van 12 Oorlogschepen voor 't jaar 1728 3 Januari p. 3.
- - - Generale Petitie vande Raad van State voor 't aanstaande Jaar te Examineren 28 December p. 53.
* Raadpensionaris, aanspraak vanden Raadpensionaris bij occasie van 't treden in 't tweede Jar sijnen Ministerie 7 Aug: p. 31vers.
* Raden, Siet Gecommitteerde Raden.
* Rapporten vande Heeren gedeputeerdens ter dagvaart 28 Januarij p. 40verso, 11 Feb: 6verso, 25 do. p. 7, 23 Maart p. 14verso, 13 April p. 18verso, 10 Meij p. 19verso,11 Junij p. 21, 5 Julij p. 27, 1 Septb: p. 36, 27 do p. 42, 1 Novb: p. 45verso, 4 December op 52, 28 do. p. 55.
* Ratificatie van 't tractaat met Engeland. Siet Engeland.
* Regering inde provincie van Holland. Siet Holland.
* Rekencamer Remarques van verschijde Leden over de begevingh van Ampten voor dese ter dispositie vande Rekencamer te Ezamineren 11 Junij p. 21verso.
- - - Resolutie 21 Junij p. 24verso.
* Rekening dag gestelt tot 't doen vande Reekening vande Burgemeester van Blokland 23 Maart p. 15.
- - - deselve gedaan 1 April p. 16verso.
- - - dag gestelt tot 't doen der Reekening vande Burgemr. Johan Hallincg 26 Junij p. 26verso.
- - - deselve gedaan 1 Julij p. 26verso.
- - - Dag gestelt tot 't doen vande Reeckening vande Burgermr. Daniel Eelbo 24 Septb. p. 41verso.
- - - deselve gedaan 1 October p. 42verso.
- - - Dag tot 't doen vande Reekening van wijle de Burgemeester Vander Dussen ende Burgerm: van Hoogeveen 24 December p. 54verso.
- - - deselve gedaan 31 December p. 57.
- - - Commissie gedecerneert, en dag gestalt tot 't doen van de Reeckeningh vanden Ontfanger mr. Jacob Stoop 12 December p. 53verso.
* Remissie van 't Gemaal, Siet Gemaal.
* Rentmeester Rapport wegens de begroting der tractementen voor de Renmteesters der Domainen over de Comptoiren welke in wesen Sullen blijven, en Concept instructie voor deselve te Examineren, 7e Augustus p. 32.
- - - Resolutie 9 Aug: p. 33verso.
* Repelaar, Balthazar, als Capitain ontslagen 28 December p. 56.
* Ridderschap, propositie, en missive vande Heeren vande Ridderschap en Edelen rakende de beschrijving vande Heer Vincent Willem baron van Hompesch inde ordre vande Rudderschap te Examineren, 1 April p. 15verso.
- - - Resolutie 6 April p. 17verso.

S.
* Santheuvel, Hendrik vanden Santheuvel als Capitain ontslagen 28 December p. 56.
* Stadt Obligatien tot lasten vande Stad. Siet Obligatien.
* Staten en Officien, door de dood en verval van tijt opengevallen volgens de ordre van dese Stads Regeringe gesuppleert so als in 't officieboek genoteert staat 5 Januarij p. 4.
- - - Generaal, dag gestelt tot 't surrogeren van een ander Heer tot de Commissie van State generaal in Plaats vande Heer Burgemeester Roeloff Eelbo 8 Maart p. 11verso.
- - - Gesurrogeert de Heer Mr. Pieter Brandwijk van Blokland 15e Maart p. 12verso.
- - - Missive vande Staten Generaal nopende de wijnig secretesse en 't middel daarin te voorsien 12 Novb: p. 47. - - - Resolutie 15 Novb: p. 49.
* Schepenen, Electie van, 14 September p. 40verso;
* Secretaris, Heer Roeland Nolthenius, gequalificeert om pro interim 't Secretariaat waartenemen, gedurende de Studie vande Heer Richard Paulus Eelbo 3 Janu: p. 1verso.
* Secretesse. Siet Staten generaal.
* Slingelandt, in plaats vande Heer Burgemr. Hogeveen in 't Collegie van Gecommitteerde Raden gesurrogeert mr. Damas van Slingeland 24 Novb: p. 51verso;
* Stoop commissie gedecerneert en dag gestelt tot 't doen der Reeckening vanden Ontfanger mr. Jacob Stoop 11 December p. 53verso;
- - - Alle devoires aantewenden ten eijnde de Heer Burgermr: Jacob Stoop mag obtineren 't watergraaffschap van de Graaff en Alblas 11 Septb: p. 39verso.
- - - Mr: Nicolaas Stoop als Cappitain ontslagen 28 December p. 56.
* Surrogatie, dag gestelt tot 't surrogeren van een Heer tot de Commissie van State Generaal. Siet State Generaal.
- - - dag gestelt tot 't surrogaren van een Burgerm: in plaats van mr. Jacob van der Dussen 10 Novb. p. 46verso.
- - - in desselfs plaats gesurrogeert de Heer mr: Johan van Hoogeveen 17 Novb: p. 50.
- - - dag gestelt tot 't surrogeren van een ander Heer in 't Collegie van Gecommitteerde Raden. Siet Gecommitteerde Raden.
- - - Dag gestelt tot 't surrogeren van een Burgermr: in plaats van wijle de Burgemr: Johan Hallincg 24 Septb. p. 41.
- - - in desselfs plaats gesurrogeert tot Burgemr: mr: Adriaan Hallincq 1 October p. 42verso.

T.
* Tholl te Gornichem. Siet Gornichem.
* Tractaat met Engeland en dese staat gesloten en geratificeert 17e Julij p. 31.
* Tractementen Rapport wegens de begroting der tractementen voorde Rentmeesters der Domainen over de Comptoiren welke in wesen sullen blijven, en concept instructie voor deselve te Examineren 7 Aug: p. 32.
- - - Resolutie 9 Augustus p. 33verso;

V.
* Vergaderingh, rapport om te komen tot een affkomst vande Deliberatien inde vergaderingh van Haar Ed. Groot Mog: door middel van een overstemming te Examineren 7 Aug: p. 32.
- - - Resolutie 9 Aug: p. 33.
* Vianen, Conditien tot de Verkooping der Domainen van Viaanen 15 novb. p. 49.
* Vriesland, propositie van Vriesland nopende de Egalisatie der Lijffrenten loopende tot lasten vande Unie te Examineren 28 Januarij p. 4verso et 5.
* Vroedschap der Stad Gornichem. Siet Gornichem.

W.
* Wall, Ds. Jacobus vande Wall tot Predicant beroepen in plaats van F: Arnoldi 21 Junij p. 24.
- - - 't beroep geaccepteert 26 Junij p. 25verso.
* Water, middelen te water, Siet Middelen.
* Watergraaffschap, alle devoires ter Vergadering aan te wenden ten eijnde de Heer Burgemr. Jacob Stoop mogt obtineren 't Watergraaffschap vande Graaff en Alvlas 11 Septb. p. 39verso.
* Woudrichemse, alle devoires aantewenden ten eijnde dat de administratie vande Woudrichemse en Arkelse tolle mogte aanbevolen worden aende Heer Johan Eelbo alle ontfanger vande Thol te Gornichem 11 Septb: p. 39verso.

Z.
* Zuijdholland, de Heer Burgemr. Johan Hallincq gedimitteert van sijn Ampt van Bailliuw van Zuijd-holland 20e April p. 19.
- - - Nominatie tot 't Bailliuwschap van Zuijd-Holland 14e Meij p. 20verso.

Laatst gewijzigd: oktober 2014.