Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bijzondere overlijdensaktes uit 1831, 1901, 1903, 1907, 1911, 1912, 1913 en 1921


Overlijdensaktes uit 1830


(akte no. 546)
(Dit vonnis was bereids in het Register van overlijden van den jaren 1829 ingeschreven)
Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht, Provincie Zuid-Holland.
In Naam des Konings.
De Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven.
Gezien de Regueste waarvan de inhoud volgd.
Aan de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht.
Geven reverentelijk te kennen Adriaan van Dam, wonende te 's Gravenhage, Mr. Roeland van Dam, wonende te 's Gravenpolder, Eiland Zuid Beveland Cornelis van Dam, wonende te Utrecht, Susanna Berbera van Dam, wonende te Dordrecht, Anthonia van Dam, Echtgenoote van Jacob Hoogwerf Armstrong voor hare gemelde man geauctoriseerd en geadsisteerd, mede wonende te Dordrecht als mede Agatha Roelanda Leonora van dam en Christiaan Gerard van Dam, beiden insgelijks te Dordrecht woonachtig en minderjarig doch geemancipeerd geadisterd met voornoemde Jacob Hoogwerff Armstrong als hunnen Curator daar toe benoemd bij besluit van den famillieraad der gemelde minderjarigen gehouden te Dordrecht onder vooriztter van den Heer Vrederegter van het eerste Kanton Dordrecht volgens Proces verbaal van den 2-9-1828 behoorlijk geregistreerd te zamen kinderen kindskinderen en enige ergenamen van wijlen vrouwe Agatha van Hombroek in leven weduwe van wijlen den Heer Roeland Leonard van Dam, gewoond hebbende en den 27-12-1828 overleden te Dordrecht volgens hare testamentaire dispositie den 27-12-1826 en 27-6-1828, beiden voor den Notaris Hendrik Verhoeff en van getuigen te Dordrecht gepasseerd en aldaar den 9de maart 1828 geregistreerd.
Dat de requiranten hebben ontdekt in de acte van overlijden der gemeente Dordrecht een aanmerkelijk erreur is ontstaan hier in bestaande dat in de acte van overlijden van wijlen des Requirantes moeder en grootmoeder Vrouwe Agatha van Hombroek weduwe van Roeland Leonard van Dam, staat vermeld dat dezelve op den 28-12-1828 is overleden gelijk dit Consteerd uit een ter dezer gevoegd Extract uit de acten van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dordrecht voornoemd terwijl dat overlijden heeft plaats gehad op den 27-12-1828 ....
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7861349&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Overlijdensaktes uit 1831


(akte no. 779)
Extract uit de minuten berusten ter Griffie der Regtbank van Eerste Aanleg Zitting houdende te Dordrecht Provincie Holland Zuiderkwartier.
In naam des Konings.
De regtbank van Eersten Instantie, zitting houdende te Dordrecht, heeft het navolgende vonnis gegeven:
Gezien de Requeste waarvan den inhoud volgt
Aan mijn Heer de President van de Regtbank van Eerste Instatie zitting houdende te Dordrecht
Geeft met eerbied te kennen
Gerrit Hendrik Lijstman, Arbeider wonende te Dordrecht. Dat de Suppliant bij het ligten des benoodigde actens van den Burgerlijken Stand ten einde een wettig huwelijk te kunnen aangaan tot zijne groote verwondering is ontwaar geworden dat in de actens van overlijden zijne ouders den naam van zijn vader geheel verkeerd is gesteld als komende dienst naam Adolph Leisman, en in de acte van overlijden zijner moeder als zijn genaamd geweest Hendrik Gerrit Leitsman, terwijl zijnen waren naam geweest is Gerrit Hendrik Lijstman gelijk ook blijkt uit de geboorteacte van den Suppliant waarin de naam zijns vaders als zoodanig voor komt van welke actens van overlijden en geboorte bij deeze Extracten uit het Register van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht worden overlegd.
Dat de Suppliant op die twaalfden April 1831 ten einde te Constanteren den waren naam, van zijnen overleden vader voor den Wel Edelen Gestrengen Heer Vrederechter van het Eerste Canton Dordrecht heeft doen dresseren behoorlijke acte van bekendheid uit welke acte dan ook blijkt dat zijnen vader is genaamd geweest Gerrit Hendrik Lijstman, van welke acte Expeditie bij deze word overgelegd, zijne dezelve op de minuten behoorlijk geregistreerd. Dat de Suppliant ten einde zijn voorgenomen huwelijk met Seijtje Meijers wonende te Dordrecht te kunnen voltrekken zich wendt tot UwelEdele gestrenge met het verzoek dat dezelve gelieve te Homologeren nevensgaande acte van bekendheid en te rectificeeren den naam van zijnen Vader zoo als die voorkomen in zijne acte van overlijden en in die van zijne overledene Huisvrouw des Suppliants moeder genaamd geweest Elisabeth Willemans en alzoo ordonneren dat in de Registers van den Burgerlijken Stand te Dordrecht, dezelve rectificatie geschiede door daarin te stellen den naam van Gerrit Hendrik Lijstman, zooals zijnen Vader is genaamd geweest en dat uithoofde van zijn onvermogen blijkens bewijs door de regering zijner woonplaats afgegeven en hier aan geannexeerd aan hem Expeditie der Dispositie op deze Gratis werde utigereikt.
Welk doende &ca (getekend) J. van Wageningen ACZn Procureur
Ordonnantie.
Zij deze gecommuniceerd aan het openbaar Ministerie om deszelfs Conclusien te namen en hierop erapport te doen door den Heer Rechter mr. Emaus de Mirault ter vergadering van den 2e: Meij aanstaand.
Dordrecht den 27 April 1831 (geteekend) Beelaerts van Emmichoven, presdt.
Conclusien.
De officier van Justitie te Dordrecht Concludeert dat door deze Regtbank aan het requeste gedane verzoek volgens de Wet zal worden voldaan.
Dordrecht den 30 April 1831. (getd.) B:J: Vrijthoff
Gehoort het rapport van den Heer Mr. Emaus de Mic(h)ault, regter. Gezien vorenstaande Conlusien van het openbaar Ministerie. Gezien de ten deze overgelegde Extracten uit de Registers van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht alhier aangehecht.
Gezien eene Expeditie van een Proces Verbaal inhoudende eene acte van notorieteit verleden voor den Heer Vrederegter van kanton Dordrecht no. V in dato den twaalfden April 1831 vermeld gratis op de minuten te zijn geregistreerd den 18de daraanvolgende.
Gelet op art. 99 van het Burgerlijk Wetboek en art. 855 en 856 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging.
Accordeert des Suppliants verzoek autoriseert dien ten gevolge Conform art 101 van het Burgerlijk Wetboek en art. 857 van dat van Burgerlijke regtspleging de rectificatie der acten van overlijden ten deze aangehecht te dien effecte dat de Voornamen des Suppliants Vader daarin abusievelijk Heinrich Adolph en Hendrik Gerrit gesteld worden geleezen Gerrit Hendrik en dat voortaan deze alzoo gerectificeerde verstrekke in plaats van de defectuense acte en dat van deze Extract en geene andere werden afgegeven. Beveelt wijders dat dit vonnis werde ingeschreven in plaats der beide defectuense acte; - En vermits des Suppliants geconstateerd onvermogen blijkens overgelegd bewijs van onvermogen afgegeven door den Heer Burgemeester der Stad Dordrecht in dato den 8 April 1831 Zal deze duspositie gratis aan den Suppliant worde afgegeven.
Gedaan en gevonnisd te Dordrecht den 9de Meij 1931 bij de Heeren Mrs. Pieter Beelaerts van Emmichoven President Pieter Emaus de Micault, regter en jonkheer Paulus Geevaerts van Geervliet, regter palatsvervanger (geteekend) Beelaerts van Emmichoven, presdt., J.C. Rens, Griffier.
(Onderstond) Gratis geregistreerd te Dordrecht den 13de Meij 1831 deel 32 Recto vak een en twee twee Roles geen Renvooij - de ontvanger (getd.) F.J.A. Pit.
Voor Expeditie Conform afgegeven aan den procureur J. van Wageningen ACzn.
Bij Mij griffier (getkd) J.C. Rens.
(Onderstond) Gratis geregistreerd te Dordrecht den 14e Meij 1831 deel 32 folio 53 recto vak twee en edrie houdende twee Roles geen Renvooij.
(getd.) de ontvanger F.J.A. Pit.
Voor Copie Conform.
De Wethouder gedelegueerde Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht de Wethouder voornoemd.
Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 780)
Extract uit de minuten berusten ter Griffie der Regtbank van Eerste Aanleg Zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland.
In naam des Konings.
De Regtbank van Eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven.
Gezien de Requeste waar van den inhoud volgt.
Aan den WelElde Gestengen heer President
der Regtbank van eerste Instantie te Dordrecht.
Geeft Eerbieding te kennen - Johan Hendrik Kampman, uitdrager, wonende te Dordrecht. Dat hij een tweede huwelijk willende aangaan is ontwaar geworden dat in de Registers van den Burgerlijken Stand te Dordrecht zijnen naam in het overlijdens Register op den zevenden September 1800 dertig is gestelde, Hendrik Kampman in plaats van Johan Hendrik Kampman. Dat hij omdat tweede huwelijkte willen aangaan verpligt is door Extract de dood zijner Echtgenoote te bewijzen, waar toe door het verkeerd stellen van des Suppliants naam het tegenwoordig Extract hetwelk de Suppliant produceert ongenoegzaam is. - Dat hij dus den 22sten September 1831 bij acte van Notarieteit heeft doen constateeren dat in de daad des Suplliants naam in dat register abusievelijk is gesteld en hij zich dus Eerbiedig wend tot UEd. Gestrenge verzoekende dat uEd. Gestrenge den Heer Officier van den Burgerlijken Stand gelieve te Autoriseeren die aanteekening te rectificeeren en te stellen Johan Hendrik Kampman in plaats van Hendrik Kampman en dat uithoofde van des Suppliants onvermogen blijkens hier aan geannexeerd bewijs de Expeditie daarvan aan hem Gratis werde uitgereikt.
't Welk doende enz:
(getekend) A. Kist Ezn, Procureur.
Ordonnatie.
Zij deze gecommuniseerd aan het Openbaar Ministerie om deszelfs Conclusien te nemen en hierop rapport te doen door den Heer Regter mr. Emaus de Micault ter vergadering van den 17e dezer. Dordrecht den 10 October 1941 (geteekend) Beelaerts van Emmichoven, prsdt.
Conclusie.
De officier van Justitie te Dordrecht verklaart zich niet te verzetten dat door deze regtbank aan het ten requeste gedane verzoek overeenkomstig der wet voldaan - Gedeaan in ons parquet den 18 October 1831 (geteekend) H:M: Vockestaert, Subst.
Gehoort het rapport van den Heer Regter Emaus de Micault - Gezien de vorenstaande Conclusiën, van het openbaar Ministerie. - Gezien het ten dezen overgelegd Extract uit het overlijdens Register der Stad Dordrecht in dato 7 September 1830 afgegeven bij den Heer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht dd 19 September 1831 ten deze aangehecht. Gezien eene Expeditie van een Proces verbaal inhoudende eene acte van bekendheid verleden voor den Heer Vrederegter van het Kanton Dordrecht no. 2 in dato 22 September 1831 vermeld naar behoren op de minuten te zijn geregistreerd ten zelven dage. Gelet op art. 99 van het Burgerlijke Wetboek art. 855 en 856 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging.
Accordeert des Suppliants verzoek Autorisert dien ten gevolge Conform art. 101 van het Burgerlijk Wetboek en art. 857 van dat van Burgerlijke regtspleging de rectificatie der overlijdens acte van deze aangehegt ten dier effecte dat de naam van de Suppliant daarin abusivelijk gesteld HENDRIk KAMPMAN worde gelezen JOHAN HENDRIK KAMPMAN en dat voortaan deze alzoo gerectificeerde verstrekke in plaats van de defectuense acte en dat van deze Extract en geen andere worden afgegeven. Beveelt wijders dat dit vonnis werde ingeschreven in plaats van de Defectuerense acte - en vermits des Suppliants geconstateerd onvermogen, blijkens bewijs daarvan gehecht aan de minuten dezes in dato 15 September dezes jaars en door den Burgemeester der Stad Dordrecht aan hem afgegeven zan deze dispositie aan den Suppliant Gratis worden afgegeven.
Gedaan en gevonnisd te Dordrecht den 24sten October 1831 bij de Heeren mrs. P. Beelaerts van Emmichoven President, P. Emaus de Micault en J.J. v.d. Brandeler, Regters (geteekend) Beelaerts van Emmichoven , presdt. J.C. Rens, Griffier.
Voor Expeditie Conform afgegeven aan den Procureur A. Kist Ezn bij mij Griffier (getekend) J:C:. Rens..
(onder stond) Gratis geregistrerd te Dordrecht den 7de November 1831 deel 33 folio 40 recto vak 6 en 7, twee Roles geen renvooij. De ontvanger (getekend) F.J.A. Pit.
Voor Copie Conform.
De Wethouder Gedelegueerde Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Dordrecht. De Wethouder voornoemd Repelaer van Spijkenisse.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256%20gezins*&miview=inv2#inv3t2]

(akte no. 781)
Extract uit de minuten berustende ter Griffie der Regtbank van Eerste instantie zitting houdende te Dordrecht Provincie Holland Zuiderkwartier.
In naa des Konings.
De Regtbank van Eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven. - Gezien de Requeste waarvan den inhoud volgt.
Aan Mijn Heer de president van de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht.
geeft met Eerbied te kennen Jannetje Versluis, dienstmeid, wonende te Dordrecht. - Dat de Suppliante bij het ligten der benodigde actens van den Burgerlijien Stand ten einde een Wettig huwelijk te kunnen aangaan tot hare groote verwondering is ontwaar geworden dat in de acte van overlijden harer moeder de namen harer ouders geheel verkeerd is gesteld als komende de naam Harer moeder daarin voor als zijnde genaamd geweest Maria van Es en die van harer Vader bij dezelfde acte van overlijden als genaamd geweest Hendrik van der Sluijs voor welke acte van overlijden bij deze Extract uit het Register van den Burgerlijke Stand der Stad Dordrecht wordt overgelegd. - Dat de Suppliante op den tienden October 1831 ten einde te Constateeren de Waren namen van hare overledene ouders voor den Wel Edelen Gestrenge heer Vrederegter van het Eerste Canton Dordrecht heeft doen dresseren behoorlijke acte van bekendheid uit welke acte dan ook blijkt dat hare moeder is genaamd geweest Teuntje van Es en harer vader Hendrik Versluis van welke acte (behoorlijke geregistreerd) hierbij Expeditie word overgelegd. - Dat de Suppliant ten einde haar voorgenomen huwelijk met Gerrit van Velzen molenaar te Dordrecht te kunnen voltrekken zich ingevolge Artikel 855 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rergtspleging wendt tot UEd Gestrenge met het verzoek dat uEd gestrenge gelieve te rectificeren de namen harer ouders zoo als die zijn voorkomende in de acte van overlijden harer moeder en alzoo ordonneert dat in de Registers van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht dezelve rectificatie geschiede door daarin te Stellen den naam van TEUNTJE VAN ES zoo als haar moeder genaamd geweest is en den naam van HENDRIK VERSLUIS zoo als harer vader is genaamd geweest in pl;aats van Maria van Es en Hendrik van der Sluijs zoo als die verkeerdelijk in de acte van overlijden harer moeder voorkomen en dat uit hoofde van den Suppliant onvermogen blijkens hier aan geannexeerd bewijs door de Burgemeester harer woonplaats afgegeven aan haar Expeditie der dispositie op deze gratis mag worden uitgereikt.
't Welk doende &ac (geteekend) J. van Wageningen ACzn procureur.
Ordonnantie.
Zij deze gecommuniceerd aan het openbaar Ministerie om deszelfs Conclusien te nemen en hierop rapport te doen door den Heer Regter Mr. Emaus de Micault ter vergadering van den 31e aanstaande.
Dordrecht den 24 October 1831.
(geteekend) Beelaerts van Emmichoven, Presidt.
Conclusien.
De officier van Justite te Dordrecht concludeert dat door deze Retbank aan het ter requeste gedane verzoek overeenkomstig de Wet zal worden voldaan. Dordrecht den 21 November 1831.
(geteekend) H.M. Vockestaert, Subst.
Gehoort het Rapport van den Heer Regter Emaus de Michault Gezien de bovenstaande Conlusien van het openbaar Minsiterie. Gezien ter deeze ongelegd Extrat uit het Register van overlijden der Stad Dordrecht in dato den derden Januarij 1821 afgegeven door den Heer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in dato den 22 October 1831 en deeze aangehecht. - Gezien eene Expeditie van een proces-verbaal inhoudende eene acte van bekendheid verleden voor den Heer Vrederechter van het kanton Dordrecht no. V in dato den tienden October dezes jaars vermeld naar behoren te zijn geregistreerd. - Gelet op art. 99 van het Burgerlijk Wetboek en art. 855 en 856 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging - Accordeert der Suppliantse verzoek authoriseert dier ten gevolge Conform art. 101 van het Burgerlijk Wetboek en art. 857 van dat van Burgerlijke Regtspleging de rectificatie der overlijdens acte ten deze aangehegt ten dien effecte dat de naam van der Suppliantes moeder daar in abusivelijk gesteld als Maria van Es worde gelezen Teuntje van Es en die van haren vader verkeerdelijk Van der Sluijs worde gelezen Versluis en dat voortaan deeze alzoo gerectificeerde verstrekke in plaats van de defectuense acte en dat daarvan Extract en geene andere worden afgegeven. - Beveelt wijders dat dit vonnis worde igneschreve in plaats der defectuense acte. - En vermits der Suppliants geconstateerd onvermogen blijkens bewijs daarvan voor eensluidend afschrift ten deeze aangehecht zal deeze dispositie gratis aan de Suppliantse worden afgegeven. - Gedaan en gevonnisd te Dordrecht bij de Heeren Mr. P: Beelaerts van Emmichoven President P: Emaus de Micault & J.J. van der Brandeler, Regter op heden den 28sten November 1831.
(geteekend) Beelaerts van Emmichoven, Prsdt., J.C .Rens, griffier.
Voor Expeditie Conform afgegeven aan den procureur van Wageningen.
bij mij Griffier (geteek.) J:C: Rens.
(onder stond) gratis geregistreerd te Dordrecht ter 5de december 1831 deel 33 folio 51 recti vak zes en zeven houdende vier Roles geen renvooij. De ontvanger (geteekend) F.J.A. Pit.
Voor Copie Conform de Wethouder gedelgueerde Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 782)
Kopie.
Op den Dertigsten April van het jaar 1829 des morgens ten tien uren Compareerde voor ons Martinus Azon Jaccommottie gezachtvoerder van het Nederlandsch Schip Anthonij, thans zeilende in de Indische Oceaan op de Zuiderbeedte van Elf graden 58 munusten en 96 Graden 6 minuten oosterlijke Lengte van Greenwich hier toe gecommitteerd bij Articul 86 van het Burgerlijk Wetboek betreffende Ambtsverrigtingen van ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Bonifatius van der Tak, oud 27 jaren, eerste stuurman en Jozeph Stichler, oud 30 haren, Docor beiden op genoemd schip; Welke ond verklaarde dat den 29 April 1829 des avonds ten Acht en een half uur in de Indische Oceaan op de Zuider Breedte van 1 Gr. 20 min en 97 gr. 18 oosterlengte van Greenwich is overleden Pieter de Bruin, geboren te Dordrecht, oud 19 jaren, als vierde stuurman gediend hebbende op voornoemd schip gedomicilieerd te Dordrecht, ongehuwd.
En hebbende de declaranten deze acte van overlijden benevens en onderteekend den 30 April 1829 (is geteekend) Mr: Azon Jaccommittie, B. van der Tak, Med. Doctor Jos. Stichler.
Voor eensluidens afschrift de waterschout te Rotterdam (geteekend) C. Bruijstens.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 783)
Stad Utregt. Extract.
Uit het Sterf Register van den Burgerlijke Stand alhier is geextraheerd dat Johannes Bel, Schipper, geboren te Nijmed in Duitschland, wonende te Dordrecht, gehuwd aan Maria Leen, zoon van wijlen Johan Georg Bel (de naam van wijlen zijne moeder onbekend) overleden is aan boord van deszelfs vaartuig genaamd de Hoop op Beter, liggende alhier buiten de Weerdpoort Wijk M den derden dezes maand des morgens ten Agt uren in den ouderdom van 65 jaren.
Zijnde dit Extract Conform verklaard door mij ondergeteekende Wethouder dezer Stad gecommiteerd tot de waarneming van den Burgerlijke Stand.
Utrecht den 10 September 1831 (geteekend) J.A. Beelaerts van Oosterwijk.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 784)
Militaire Infermerie te Fort Fredrik Hendrik.
Op heden den 12den September 1831, wordt door den ondergeteekende Administratien van voormeld Etabliasement ter inschrijving in het register van den Burgerlijke Stand aangifte gedaan van het overlijden
van Schaap (Bastiaan) fuselier bij de vierde Compagnie van het tweede Battaillon der Negende afdeeling Infanterie. In gezegt Etabissement overleden den 12den September 1831.
Fort Fredrik Hendrik den 2 September 1831.
De Administrateur (getekend) J. Kraat, 2 Luitent.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 785)
Stad Utrecht. Extract.
Uit het Sterf Register van den Burgerlijke Stand alhier is geextraheerd dat Christiaan Bewaar, fuselier bij de vierde Compagnie Eerste bataillon der 17de Afdeeling Infanterie geboren te Dordrecht (de laatste woonplaats onbekend) zoon van Dirk Bewaar en van Leentje Zoom, overleden is, in het Groot Rijks Hospitaal alhier den 24ste dezer maand des morgen ten vijf uren in den ouderdom van 20 jaren.
Zijnde dit Extract Conform verklaard door mij ondergeteekende Wethouder, dezer Stad gecommiteerd tot de waarneming van den Burgelijken Stand. Utrecht, den 28 October 1831 (getek.) S.A. Beelaerts van Oosterwijk.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 786)
GEEN 786!!

(akte no. 787)
Extract uit het Register der Overledenen in de Grietenij het Bildt.
In het haar 1831 den 14de der Maand September des voormiddags ten Elf uren, is in het huis N. 51 te Sint Anna Parochie overleden Johannes Adam Jonker, oud 44 jaren zonder beroep, geboren te Dordrecht, zonder vaste woonplaats gehuwd aan Carolina Ritslof, zoon van Hendrik Jonker en Anna Petronella Dienis beiden overleden.
Voor Extract Conform de Grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij het Bildt. In deszelfs absente het lid van de Raad met deszelfs functien belast (getek.) F.R. Nolte.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 788)
Stad Utrecht. Extract.
Uit het Sterf Register van den Burgerlijken Stand alhier is geextraheerd dat Cornelis van der Wel, fuselier bij de vierde Compagnie Tweede Battaillon der Vijfde afdeeling Infanterie geboren te Dordrecht (de laatste woonplaats onbekend) zoon van Dirk van der Well en van Maria Nobel is overleden in het groot Rijks Hospitaal alhier den 17de dezer maand des nacht ten een ure in den ouderdom van 26 jaren.
Zijnde dit Extract Conform verklaard door mij ondergeteekende Wethouder, dezer Stad gecommiteerd tot de waarneming van den Burgelijken Stand. Utrecht, den 22 November 1831 (getek.) P.C. van Musschenbroek.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 789)
Militair Hospitaal te 's Gravenhage.
Op heden den 28sten November 1831 wordt door den ondergeteekende Administrateur van voormeld Etablissement ter Inschrijving in het Register van den Burgerlijke Stand aangifte gedaan van het overlijden van Bozua (Jakob), Matroos der 2e Klasse op ZM Korbet de Helder. Ingezegd etablissement overleden den 27sten November 1831 des namiddags 2 uren, zoon van Arie en Alida Breitenbach, oud 28 jaren, geboren te Dordrecht in Zuid Holland.
's Gravenhage den 28 November 1831.
de Administrateur (getekend) Lindwurm
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 790)
EXTRACT.
In het haar 1831 den 29ste der Maand November des voormiddags ten 11 uren zijn voor ons Johannes van Koetsveld van Ankeren, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente van Schoonhoven gecompareerd Joannes Mabé, oud 25 jaren, van beroep Corporaal bij de Schutterij in Guarnisoen alhier en Hendrik van Gent, schutter van Noord Braband oud 25 jaren, in guarnizoen alhier, die ons verklaard hebben, dat op den 29sten der maand Novenber des jaars 1831 des morgens ten een uren binnen deze Gemeente is overleden Jacobus Brandt, oud 21 jaren, geboren te Dordrecht, fourier bij de Noord Brabandsche Schutterij alhier in guarnisoen, zoon van Petrus Brandt en Margaretha Helena de la Faille, zijnde de Comparante overigens geen Bijzonderheden omtrend de overledene bekend. En hebben wij Ambtenaar met de Comparanten deze acte nagedane voorlezing onderteekend (was getek:) J. Mabé, H. van Gent, J. Koetsveld, v. Ankeren, Burgermr.
Voor Extract Copie Conform de Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijke Stand te Schoonhoven den 30stem November 1831 (getekend) J. Koetsveld, v. Ankeren
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 791)
Militair Hospitaal te Citadel Antwerpen.
Op heden den derden December 1831 wordt door den ondergeteekende Administratien van voormeld Etablissement ter Inschrijving in het Register van den Burgerlijken Stand te Dordrecht aangifte gedaan van het overlijden van Sebes (Jan) Flankeur bij de 2 Kompagnie 3e: Bataillon der 9e Afdeeling Infanterie bij Billiet in voormeld Tablissement opgenomen der 22ste der maand November vavn het haar 1831 ing ezegd Etablissement overleden den derden December 1831 des middags ten 12 uren, zoon van Philippus en Adriana Lagewaard, oud 23 jaren geboren te Dordrecht de provincie Zuid Holland laatstelijk gewoond hebbende te Dordrecht.
Citadel Antwerpen den 3e December 1831.
(getekend) N. Waanders.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 792)
Copie In het jaar 1831 den 13e der maand December zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Soeterwoude gecompareerd
Wilhelmus Visser, Lijthografist, oud 25 jaren, wonende te Dordrecht en Buine Lindenhof, sjouwer, oud59 jaren, wonende binnen de Stad Leijden, welke ons verklaard hebben dat op den 13de der maand December des morgens ten elff uuren, bij het huis no. 402 overleden is Pieter Diderich Backer, Particulier, weduwnaar van Dina Burmester, geboren te Dordrecht oud 64 jaren, gewoond hebbende te Dordrecht.
En is deze acte van overlijden nagedane vo(or)lezing door de eerste Comparant met ons onderteekend, verklarende de tweede Comparant niet te kunnen schrijven.
(getekend) W. Visser, G.P. van Outeren.
Voor Copie Conform afgegeven der 14 December 1831.
De Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijke Stand van Soeterwoude (getekend) G.P. van Outeren.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 793)
Den 14den dag der maand December van 't jaar 1831 ten tien uuren voor den middag. Acte van Overlijden van Pieter Roelofs, Jongman, overleden den dertiende December ten agt uuren des avonds oud 52 aren, wonende en overleden te Naarden, van Beroep Sergeant, bij het Battaillon vrijwillige Artilleristen, geboren te Dordrecht, zoon van Hendrik Roelofs en Jannetje de Kok onbekend of dezelve in leven of overleden zijn op de verklaaring van Hendrik Anton Busman, bekende van de overledene, oud 50 jaren, wonende te Naarden, van Beroep Sergeant bij het Bataillon Vrijwillige Artilleristen en van Albert Hendrik Dettingmeijer, wonende te Naarden, van beroep Kanonnier bij het Bataillon Vrijwillige Artilleristen, oud 44 jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing getekend door de beiden declaranten en bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Meester Johannes Petrus Thierens, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Naarden.
(getekend) H.A. Busman, Sergt., A.H. Dettingmeijer, J.P. Thierens.
Voor afschrift de Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Naarden (getekend) J.P. Thierens.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 794)
Extract.
Uit het Register van overlijden van den Burgerlijken Strand is geextraheerd dat op den 15den December des jaars 1831 wijk E numero 39 is overleden Hubert Versteeg, oud 21 jaren, fuselier bij de 9e Afdeeling wonende te Dordrecht, Provincie Zuid Holland zoon van Willem en van Elisabeth Stoeber.
Wij ondergetekende Wethoduer der Stad Middelburg Ambtenaar van den Burgelijke Stand verklaren dat het bovenstaande Extract is overeenkomstig met het bovengemeld Register en afgegeven ten behoeve van het gemente bestuur van de laatste woonplaats des overledene. den 19 December 1921 (getek.) A. den Buisson Becius.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 795)
Stad Utrecht. Extract.
Uit het Sterf Register van den Burgelijken Stand alhier is geextraheerd dat Pieter Klein, fusilier bij de Vierde Compagnie van het reserve Bataillon der vijfde Afdeeling Infanterie, geboren te Dordrecht (de laatste woonplaats onbekend) zoon van Bart Klein en van Janneke Ridderhof, overleden(overleven) is in het groot rijks Hospitaal, alhier, den 21sten dezer maand des morgens ten half uren in den oduerdom van negentien jaren zijnde dit Extract conform verklaard door mij ondergeteekende Beokhouder dezer Stad, gecommitteerd tot de waarneming van den Burgerlijke Stand.
Utrecht, den 26 December 1831 (getekend) P.A. Beelaerts van Oosterwijk.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 796)
Den 28sten dag der maand December van 't jaar 1831 is ter vier uren voor den middag Acte van overlijden van Joost ZonderVan, man van (de naam der vrouw was onbekend) overleden den 28sten December ten vijf uren des namiddags, oud 37 jaren, wonende en overleden te Naarden van beroep Schutter bij den Zesde Kompagnie van het Bataillon, Noord Brabandsche Schutterij, geboren te Zandelingen Ambagt zoon van Frank Zondervan en Cornelia Goeree, beiden overleden.
Op de verklaring van Hendrik Anton Busman, bekende van de overledenen oud 50 jaren, wonende te Naarden, van beroep Sergeant bij het Bataillon Vrijwillige Artilleristen en van Albert Hendrik Dittingmeijer wonende te Naarden van beroep Kannonnier bij het Bataillon Vrijwillige Artilleristen, oud 44 jaren, bekende van de overledene. Na mijne voorlezing geteekend door de beide declaranten en bevestigd door mij ondergeteekend Meester Johannes Petrus Thierens, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Naarden (getekend) H.A. Busman Sergt. A.H. Dittingmeijer, J.P. Thierens.
Voor afschrift. De Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Naarden (getek.) J.P. Thierens.
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

(akte no. 797)
In het jaar 1831 den 29sten December des morgens ten tien uren is voor ons Jonkheer Paulus Repelaer van Spijkenisse Wethouder, gedelegueerde Ambtenaar van den den Burgelijken Stand der Stad Dordrecht Provincie Zuid Holland verscheenen Dirk Krekelenberg oud 43 jaren, bidder en Anthonij van Maarsseveen oud 25 jaren, geemploijeerde beiden niet verwant aan den overledene en wonende binnen deze Stad welke ons verklaard hebbende dat Aart Danser, Particulier, oud 80 jaren, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Hendrika van Es, zoon van Aart Danser en Margrieta Hopman, allen overleden binnen deze Stad, is overleden alhier den 27sten December 1831 des morgens vijf uren in het huis getekend C1281 in de Nieuwstraat. Na voorlezing dezer acte hebbende declaranten deze nevens ons onderteekend.

(akte no. 800)
Militair Infermerie te Fort Fredrik Hendrk.
Op heden den 14de December 1831 word door den ondergeteekende Administrateur van voormeld Etablissement ter inschrijving in het register van den Burgerlijke Stand aangifte gedaan van Kampman (Johan Jurgsen Hendrik) fuselier bij de Eerste Kompagnie Reserve Bataillon der Negende afdeeling Infanterie Ingezegd Etablissement overleden den Elfden December 1831.
Fort Fredrik Hendrik den 14 december 1831 de Administrateur J. Kraat, 2e Luitenant
Voor Copie Conform de Wethouder Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Stad Dordrecht, Repelaer van Spijkenisse.

Overlijdensaktes uit 1836


(akte no. 691)
Extract uit de Minuten berusten ter Griffie der Regtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland.
In naan des Konings De Regtbank van Eerste Instantie ter zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven.
Gezien de requeste van de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht.
Geeft Eerbiedig te kennen Cornelis van der Ent, kleedermaker wonende te Dordrecht. Dat hij Suppliant hij het ligten zijner geboorte acte en van de acte van overlijden zijner moeder bij den Burgerlijke Stand alhier, is ontwaar geworden, dat in beiden eene dwaling heeft plaats gehad daar hij blijkens zijne geboorte acte betoont staat als natuurlijke zoon van Wilhelmina van der Ent hetgeen behoort te zijn natuurlijke zoon van Jacomina van der Ent terwijl in de acte van overlijden de naam van zijne moeder mede verkeerdelijk geschreven staat Trijntje van der Endt. Dat hij ten einde die dwalingen te constateren op den 27sten October 1836 ten overstaan van den Wel Edel Gestrenge Heer vrederegter van het Canton Dordrecht Numero Een, heeft doen opmakende bij de uitgevorderde acte van bekendheid uit welke dan ook blijkt dat hij is natuurlijke zoon van Jacomina van der Ent, en niet zoo als in zijn geboortakte staat van Wilhelmina van der Ent, of zoo als in de acte van overlijden zijner moeder staat geschreven van Trijntje van der Ent, welke beide acten hier aan zijn geannexeerd. Dat den Suppliant ten einde zijn voorgenomen Huwelijk met Jeannette Marie Pidoux, dienstmeid, wonende te Dordrecht te kunnen voltrekken, zich ingevolge Art. 855, en volgende van het Wetboek van Burgerlijke regtspleging wendt tot UEd. Gestr. met het verzoek dat UEd. Gestr. gelieve te restificieren zijne geboorte acte en alzoo den Heer Ambtenaar van den Burgerlijke stand der Stad Dordrecht Autoroseeren, dat in de registers aldaar, dezelve resctificatie geschiede, door daar in te stellen Cornelis van der Ent, natuurlijke zoon van Jacomina van der Ent in plaats van de daar in verkeerdelijk voorkomende naam zijner moeder van Wilhelmina, of van rijntje, welke mede verkeerdelijk in haar overlijdens acte staat geschreven en daar van de rectificatie mede bij deze gevraagd wordt, en hij suppliant voortaan in dezelve geboorteacte voorkome als Cornelis van der Ent, natuurlijke zoon van Jacomina van der Ent, zoo als zulks behoort en dat uit hoofde van des Suppliants onvermogen blijkens hieraan geannexeerd attest van den Heer Burgemeester zijner woonplaats, aan hem Expeditie der dispositie op deze Gratus mag worden uitgereikt. T Welk doende etc. (geteekend) J. van Wageningen ACz, Procureur.
Ordonnantie.
Zij deze gecommuniceerd aan het openbaar Ministerie omme deszelfs consludie te nemen en hierop rapport te doen door den heer regter Mr. Emaus de Micault ter vergadering van den .. aanstaande Dordrecht den 14 Novenber 1836 (geteekend) Beelaerts van Emmichoven Presdt. Conclusie.
Den officer bij de Regtbank van Eersten aanleg zitting houdende te Dordrecht Concludeert dat de ten bovenstaande requeste opgegaan en gevraagd ... rectificatie zoo van de Suppliants geboorte acte als van de overlijdens akte van deszelfs moeder door deze regtbank overeenkomstig de Wet zullen worden bevolen. Gedaan in ons parquet den 20 november 1836 (geteekend) H.M. Vockestaert Subst. Gezien de Expeditie eener acte van bekendheid verleden voor den Heer vrederechter van het kanton Dordrecht Numero een in dato den 27sten October jongstleden vermeld op de minuten naar behoren te zijn geregistreerd ten volgenden dage. Gehoord het rapport van den Heer Regter Emaus de Micault. Gezien de vorenstaande Conclusie van het openbaar Ministerie. Gelet op Art. 99 van het Burgerlijke Wetboek en Art. 855 en 856 van het Wetboek van Burgerlijke regtspleding. Accordeert den Suppliant en verzoek. Authoriseert dien ten gevolge Conform Art. 101 van het Burgerlijke Wetboek en 857 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging deze rectificatie van de Geboorten en overlijdens acte ten requeste overgelegd ten dien effecte dat de geboorte acten van den Suppliant van deszelfs moeder Wilhelmina worden dezen Jacomina van der Ent en ... etc.
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7862665&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Overlijdensaktes uit 1837


(akte no. 225)
Extraact uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland, In naam des Konings. De Regtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht, heeft het navolgende vonnis gegeven.
Gezien de Regueste waar van den inhoud volgt. Aan den Wel Edel Gestrenge Heer President der Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Catharina de Jongh, zonder beroep, wonende te Dordrecht. Dat zij een Huwelijk willende aangaan met Sijbrand Trouwborst, schipper, wonende te Ouwerkerk, is ontwar geworden dat in de Registers van den Burgerlijken Stand harer woomplaats alwaar zij gezegd huwelijk verlangd te doen voltrekken, de naam van hare Moeder is de acte Constateerende haar overlijden, verkeerdelijk is gesteld Pieternella van der Elst, huisvrouw van Jacobus de Jongh, in plaats van Ida Anna van der Elst, huisvrouw van Jacobus de Jongh. Dat echter uit het ten deze overgelegde doop Extract aan haar Suppliante blijkt dat de naam harer moeder meot zijn Ida Anna van der Elst en alzoo de naamstelling van Pieternella van der Elst, moet worden beschouwd als verkeerdelijk gesteld in hare overlijdens acte ende Suppliantse, zich alzoo met overlegging van de ...etc.

(akte no. 593)
Extract uit de Minuten berusten ter Griffie der Regtbank van eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland. In naam des Konings. De regtbank van eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven.
Gezien de Regueste waarvan den inhoud volgt. Aan den Wel Edel Gestrenge Heer President van de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht, Griffie b..dig te kennen Adriana Verrigt, zonder beroep, meerderjarig en ongehuwd wonende te Dordrecht dat zij binnen deze Stad verlangde een wettig Huwelijk aan te gaan met Adam Anthonie Stiet, kuiper, wonende te Dordrecht te Dordrecht, is ontwaar geworden blijkens hierbij overgelegd aktens, inde Registers van den Burgerlijken Stad harer woonplaats dwalingen bestaan, daar, haar vader die voorkomt als Jan Voorrigt gehuwd met Willemina van den Brandt, het geen behoorde zijn Jan Verrigt gehuwd met Wilhelmina Brante, in haar moeder als Willemina van den Brand, weduwe Jan Voorrigt, hetgeen behoord te zijn Wilhelmina Brante, weduwe van Jan Verrigt. Dat zij om die erreuren te constateeren opden eersten Augustus 1837 ten overstaan van den Heer Vrederegter van het eerste kanton Dordrecht heeft doen opmaken de hieraan geannexeerde Acte. Dat zij op grond daarvan naar aanleiding van Artikel 855 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging verzoekt dat uEd. Gestrenge gelieve te bevelen, dat in de Registers van den Birgerlijken Stand harer woonplaats de Rectificatie geschiede en wel van de naam van haren Vader in zijne overlijdens Akten door daarin te te Stellen Jan Verrigt, gehuwd met Wilhelmina Brante in plaats van Jan Voorregt ... etc.
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7862846&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

Overlijdensaktes uit 1838


(akte no. 177)
Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland. In naam des Konings. De Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven. Gezien de Requeste waarvan den inhoud volgt. Aan den Wel Edel Gestrenge Heer President van de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht. Geeft reverentelijk te kennen Johanna van Deren meerderjarig en ongehuwd, arbeidster wonende te Dordrecht. Dat zij binnen deze stad een wettig huwelijk willende aangaan met Willem de Heer, arbeider, wonende te Dodrecht, is ontwaar geworden dat blijkens hieraangevoegde Aktens in de Registers van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht dwalingen ebstaan daar in hare geboorte Akte de naam van hare moeder daar in voorkomt als Grietje Roorbach, hetgeen behoort te zijn Sijtske Roorbach, terwijl in de overlijdens Akte van gemelde hare moeder de naam der overledene verkeerdelijk is gespeld Siske Roorenbag het welk behoorde te zijn Sijtske Roorbach. Da om die dwalingen te contateeren de Suppliante op den eersten Februari 1838 heeft doen opmalen de hieraan geannexeerde Akte ten overstaan van den Wel Edel Gestrenge Heer Vrederegter ...etc.

(akte no. 193)
Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland. In naam des Konings. De Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven. Gezien de Requeste waarvan den inhoud volgt. Aan den Wel Edel Gestrenge Heer President van de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht. Geeft reverentelijk te kennen Johannis Wilhelmus Hombroek, arbeider, wonende te Dordrecht dat den Suppliant binnen deze Stad verlangende een wettig huwelijk aan te gaan met Catharina Plezier, dienstbode, wonende te Dordrecht is ontwaar geworden dat blijkens hieraangevoegde Akte, in de Registers van den Burgerlijken Stand der Stad Dordrecht dwalingen bestaan, daar de naam van zijne moeder in zine geboorte Akte staat geschreven Jozina Brand, hetgeen behoord te zijn Josina Stoep, als mede dat in de overlijdens Akte van zijnen vader staat uitgedrukt Jacobus Hombroek, weduwnaar van Josina Brands, hetgeen behoord te zijn weduwnaar van Josina Stoep. Dat om die dwalingen te Constateeren den Suppliant op den eerste Februaij 1838 ten overstaan van den Wel Edel Gestrenge Heer Vrederegter van het eerste kanton Dordrecht heeft doen opmalen den hier aangevoegde Akte, dat de Suppliant ...
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7862935&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

(akte no. 307)
Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eerste Instantie Zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland. In naam des Konings. De Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht heeft het navolgende vonnis gegeven. Gezien de Requeste waarvan den inhoud volgt. Aan den Wel Edel Gestrenge Heer President van de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Nathan Juda Foks, koopman, wonende te Dordrecht. Dat hij te Rotterdam een wettig huwelijk willende aangaan met Maria Spanbroek, dienstbode, wonende aldaar, is ontwaar geworden dat blijkens hieraangevoegde Aktens inde Registers van den Burgerlijken Stadn der Stad Dordrecht dwalingen bestaan daarin zijne Besnijdenis Akte zijn naam staat gemeld als Nathan Juda Vos, hetgeen moet zijn Nathan Juda Foks, terwijl inde overlijdens Akte van zijnen vader de naam van zijne moeder staat vermeld als Elisabeth Bruman hetgeen behoort te zijn Elisabeth Bremer. Dat om die dwalingen te Constateeren den Suppliant op den 13de Maart 1838 heeft doen opmaken ...
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7862964&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

Overlijdensaktes uit 1850


(akte no. 582)
In naam des Konings, De Arrondissements regtbank zitting houdende te Dordrecht provincie Zuid Holland heeft op het navolgend reguest de daar onderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrodissements Regtbank te Dordrecht Geeft Eerbiedig te kennen Margaretha Hoeffer, weduwe van Mathias Milz, onder beroep, wonende te Neuendorf, dat wijlen haren echtgenoot van beroep kok, geboren en wonende te Neuendorf, op den zestienden Julij 1849 te Dordrecht aan de toen aldaar heerschende ziekte in het Logement van Dirk Spoel, is overleden war hij tot betere verzorging was gebragt van het Houtvlot van den Heer Van Nell waar hij in dienst was, dat haren Echtgenoot door vreemden verzorgd en begraven, bij de Burgerlijke Stand te Dordrecht naar hun beste weten is aangegeven en aldaar is ingeschreven als Martinus Milz, oud 60 jaren, van beroep kok, geboren en wonende te Neuendorf gehuwd met Margretha Bath, zonder beroep, wonende te Neuendorf. Dat de onbekendheid der aangevers met den Overledene en de hoog Duitsche Taal, in de aangifte dwalingen hebben doen on(t)staan daar de voornaam moet zijn Mathias, den ouderdom ruim 47 jaren, in de naam van de Requestrante Margaretha Hoeffer, dat die dwalingen worden bevestigd door de verklaringen van vier bekende personen van den overledene, uitgebragt voor den Heer Kantonregter te Dordrecht, bij geregistreerde Proces Verbaal van den 22sten November 1850 dat de Requestrante belang heeft dat de overlijdens acte van haren echtgenoot worde verbeterd. Redenen waarom de ...

Overlijdensaktes uit 1852


(akte no. 523)
Copij Acte van Overlijden, wij ondergeteekende gezagvoerder en stuurlieden van de Nederlandsche Bark Juno, verklaren, bij deze dat den 2de Maart 1852 bij het stranden van voorgemelde bodem nabij Kaap Aguilhas, zijn verdronken de navolgende Vrouwen, als
- Mathilda Carolina Sussanna Hancke, Echtgenoote van den Heer Joanne Marie Hageman, zij is geboren den 1 Junij 1826 te Bonn alsmede haar 3 kinderen genaamd,
- Stephanie Mari Hageman, geboren te Batavia den 3 Januarij 1848, en
- Annette Carolina Augusta Hageman, geboren te Ngamie (Eijland Java) den 25 Junij 1849,
- en Henriette Mathilda Hageman, geboren te Ngamie (Eijland Java) den 19 October 1850
- alsmede Agnes Clementine Carolina Hancke, weduwe van den Heer Carl Ludwig Marie Anton Schwaner. Zij is geboren te Bonn, den 18 Augustus 1833,
en dat deze begraven zijn op Kaap Aguilhas, nabij de Vuurtoren aldaar hetgeen bij ondergeteekende ten alle tijd met Eeden willen bevestigen. Kaap Aguilhas, den 5 maart 1852
(geteekend) Kaptein W.J. Chevalier, 1ste stuurman W. v.d. Mark, 3de stuurman S.S. de Jong
(ter zijde stond) Ontvangen voor zegelregt vijftig cents Zwolle den 29sten Mei 1852. De ontvanger (geteekend) A.L. van Cittenborg (aan ommezijde stond) Geregistreerd een Blad zonder renvooij te Zwolle den 20sten Mei 1852 deel een en veertig folio een honderd zes verso vak 4. Ontvangen voor regt 80 cents met 38 opcenten Eene gulden en een halve cent.
De Ontvanger (geteekend) A.L. van Letterberg (nog stond) Gezien bij het waterschuits Ambt te Dordrecht voor legalisatie der op omme zijde voorkomende handtekeningen van W.J. Chevalier, Kapitein, W. v.d. Mark 1e stuurman en S.S. de Jong, 3de stuurman, allen van het te Kaap Aguilhas gestrande Nederlandsche Barkschip JUNO, Dordrecht den 22 Julij 1852 (onder stond) De waterschuit (geteekend) C.V. Moulin (nog stond)
gezien voor Legalisatie, der bovenstaande handtekening van den Heer C.V. Moulin, waterschout der Stad Dordrecht 's-Gravenhage den 16 Augustus 1852 de secretaris Generaal bij het Departement van Marine (geteekend) Muller.
Voor Copij Conform De Wethouder, Ambtenaar van de Burgerlijke Stad van Dordrecht. Van de Elst van Bleskensgraaf. (De gedrukten woorden in deze acte voorkonmende door gehaald Van de Elst van Bleskensgraaf)

Overlijdensaktes uit 1853


(akte no. 129)
In Naam des Konings. De Arrondissements Regtbank Zitting houdende te Dordrecht provincie Holland heeft op het navolgend reguest de daaronder staande beschiking gegeven. Aan de Arrondissements Regtbank Zitting houdende te Dordrecht geeft eerbiedig te kennen Wilhelmus Govers, wonende te Delfshaven. Dat op den tienden December 1852 in de Oude Have der Stad Dordrecht is gevonden het Lijk van een alstoen onbekend Manspersoon. Dat genoemd lijk blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het overlijdens register der Stad Dordrecht door den Ambtenaar van den Burgerlijke Stand is ingeschreven als een onbekend Manspersoon op den tienden December 1852 overleden gevonden. Dat echter uit het daarvan op den 14den December 1852 door den heer Commissaris van Policie te Dordrecht opgemaakt Proces Verbaal, blijkt dat genoemd lijk op den dertiende December 1852 is vertoond aan Josephus Johannes Lesuis, thans zonder beroep, vroeger matroos bij 's Lands marine, wonende te Dordrecht, die verklaard heeft dat lijk te herkennen als dat van zekeren Matroos Goverts, en dat hij met dien persoon bij 's Lands marine had gediend en op den 14de daaraan volgende aan Alexander Götz opper stuurman aan boord zijner Majesetits Schooner van Oorlog Atalante, liggende te Hellevoet, welke verklaarde dat de drenkeling was zekeren Jacobus Goverts, matroos der eerste klasse behoorende tot de Epuipage van zijner Majesteits Schooner van oorlog Atalante, dat genoemde Jacobus Goverts, den 13de November 1852 van den Kommandant van genoemde schooner Atalante voor 14 dagen verlof heeft gekregen en van dat verlof den 19de December laatstleden net was teruggekeerd. Dat hij als toen bij zijn vertrek van dien bodem had te kennen gegeven dat hij ter Dordrecht te huis behoorde. Dat het Stellig dus zeker is en er geene twijfel kan bestaan of het voormeld op den tiende December laatstleden in de Oude haven te Dordrecht gevonden lijk van een alstoen onbekend manspersoon is het lijk van Jacobus Goverts, Matroos der Eerste Klasse aan boord van genoemd schooner schip Atalante. Dat de Requestrant als Broeder van genoemden jacpbus Goverts, belang heeft tot aanvulling en verbetering van meergemelde acte van overlijden. Dat hij echter tot betaling der kosten aan die rexctificatie verbonden niet bij magte is blijkens hierbij overgelegd bewijs van onvermogen ...

Overlijdensaktes uit 1855


(akte no. 85)
In Naam des Konings, De Arrondissements Regtbank Zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het volgend request de daar onderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Regtbank Zitting houdende te Dordrecht. geeft eerbiedig te kennen Maria Louisa Schruers, meerderjarig ongehuwd en zonder beroep, wonende te Middelburg. Dat de Requistrante der 18de September 1820 te Sas van Gent is geboren uit Servaas Schruers en zijne huisvrouw Maria Josepha Duvivier welke aldaar den negende November 1827 waren gehuwd. Dat haar moeder de gemeenschappelijke woning verlatende te Dordrecht is gaan wonen bij zekeren Joost Aande Weg, en aldaar is overleden den veertiende Februarij 1835. Dat haren vader te Middelburg is overleden den 29 Maart 1852 als weduwnaar van Maria Duvije. Dat uit de overlijdens acte van hare moeder blijkt dat dezelve bij de aangifte voor den Burgerlijken Stand te Dordrecht is aangegeven als Maria Duvivier huisvrouw van Joost Aandeweg. Dat die verkeerde aangifte blijkt uit de vergelijking der trouw en dood acte daar beide als hare geboorteplaats aan duiden de gemeente Kieldrecht en den ouderdom bij het overlijden overeenkomt met de Jaren bij haar Huwelijk terwijl bovendien inde doodacte haars vaders deze reeds voorkomt als weduwenaar van Maria Duvije. Dat de requistrante een Huwelijk verlangende aan te gaan en belang bij heeft de doodacte haren moeder te doen verbeteren doch onvermogend is de kosten daaraan verbonden te betalen blijkens ten dezen gevoegd bewijs van Onvermogen. Redenen ...

(akte no. 460)
In naams des Konings. De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daar onderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht. geeft eerbiedig te kennen Theodora Westerhoven, dienstbode, wonende te Hillegom, weduwe van Joannes van der Laar. Dat haren Echtgenoot Joannes van der Laar opden 24sten Junij 1831 in het tijdelijk Hospitaal te Dordrecht is overleden en het haar thans gebleken is dat haren genoemde Echtgenoot in de Registers van de Burgerlijke Stand te Dordrecht en wel in het overlijdens Register is ingeschreven als Jan van de Laar, als ongehuwde, als zoon van Frans van de Laar en van Maritje Brassis. Dat bij die inschrijving verschillende dwalingen hebben plaats gehad daar haren Echtgenoot in dat Overlijden Register behoorde te zijn ingeschreven als Joannes van der Laar...

Overlijdensaktes uit 1857


(akte no. 67)
In het jaar 1857 den 29sten Januarij is bij ons Bartholomeus van der Elst van Bleskensgraaf, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, provincie Zuid-Holland, Ontvangen, acte van Overlijden opgemaakt aan Boord van het Nederlandsche Barkschip 'Johanna Wilhelmina' door den gezagvoerder en gezellen waaruit blijkt,
Margaretha van der Plank, Echtgenoote van Hendrik de Groot, gezagvoerder op bovengemeld schip oud 35 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Dordrecht, en aldaar geboren den 21-12-1821, dochter van Nicolaas, overleden en van Joostje van Loon, zonder beroep, wonende te Dordrecht, welken op de 19de Junij 1856 des morgens ten zeven uren, verlost is van een levemloos kind van het vrouwelijk geslacht den 19/6 1856 des namiddags ten 9 uren, in den Atlantische Oceaan, op voormeld schip, op omtrent 47 graden N.B. en 9 graden W. Lengte en na binnenkomst te Flamouth het Lijk volgens de bestuur van het Land ten grave vergezeld. En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt en geteekend.

(akte no. 281)
In Naam des Konings. De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank te Dordrecht Geeft Eerbiedig te kennen Johanna de Klerk, weduwe van der Elst, zonder beroep, wonende te Dordrecht. Dat de Requestrante Neef Johannes de Klerk voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Dordrecht des zesden Januarij 1841 is gehuwd met Sjoerdje Poort blijkens de ten dezen overgelegde Huwelijksacte. Dat volgens de ten deze overgelegde Overlijdensacte haren neeff te Dordrecht den 19de April 1848 is overleden en inde Overlijdens Registers alstoen is ingeschreven als Echtgenoot van Soertje Boord, in plaats van Sjoerdje Poort. Dat hare behuwd Nicht als in Vriesland geboren en opgevoerd zij het aan het Provinciaal Dialect toeschrijven moet dat die inschrijving verkeerdelijk heeft plaats gehad te meer daar zij als meestal reizen de weinig te Dordrecht bekend was. Dat de requestante belang heeft de verbetering der overlijdens acte van haren neef te verzoeken, doch blijkens overgelegd bewijs van onvermogen ...
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7867403&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

(akte no. 600)
De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request daar onder staande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Mijntje Vijls, weduwe Hendrik Cornelis Rooza, wonende te Rotterdam dat haren Echtgenoot Hendrik Cornelis Rooza, is overleden te Dordrecht den 4den december 1839. Dat inde acte van overlijden van haren genoemde Echtgenoot in de Registers van den Burgerlijken Stand te Dordrecht ingeschreven de requestrante abusief genoemd is Mijntje Velds, ehtwelk behoorde te zijn Mijntje Vijls. Redenen ...

Overlijdensaktes uit 1860


(akte no. 413)
In Naam des Konings.
De Arrondissements Regtbank zitting houden te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Jenneke du Hen, weduwe van Peterus Baas, Logementhoudster, wonende te Dordrecht aan den Rietdijk, Dat zij met haren genoemden man Peterus Baas, op den derden November 1852 te Dordrecht is gehuwd Dat haar man als scheepszeilmaker op den 26sten Augustus 1853 aan boord van het Nederlandsch Barkschip Clara Anna Maria op de Rivier Yangtze Kiang op de reis van Rotterdam naar China is overleden. Dat de inschtijving van dat overlijden ingevolge de Wet in het Overlijdens Register te Dordrecht volgens overgelegd Extract heeft plaats gehad, edoch aldaar abusivelijk s vermeld dat overleden is Pieter Baars in plaats van zoals zulks had behoren te zijn Peterus Baas, blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het Huwelijks Register betreffende zijn huwelijk met de Requestrante ...

Overlijdensaktes uit 1867


(akte no. 321)
In Naam des Konings.
De Arrondissements Regtbank zitting houden te Dordrecht Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request de daaronder staande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Anna het Hoen of Anna 't Hoen weduwe van Johannes Cornelius Tjaben, wonende te Dordrecht dat zij blijkens ten deze overgelegd afschrift harer Huwelijks acte op den 17de april 1861 te Dordrecht is gehuwd met Johannes Cornelius Tjaben, oud 32 jaar, geboren te Emden van beroep zeeman. Dat zij evengenoemden haren man gedurende geruimen tijd niet anders heeft gekend dan als Daniel Brouwer, onder welken naam en voornaam hij algemeen bekend was en als zeilmaker ter koopvaardij voer, terwijl zij eerste korten tijd voor haar huwelijk, in gezondheid uit de ten dien einde uit Emden gekomen papieren de zekerheid heeft erlangd dat haar aanstaanden man werkelijk hette Johannes Cornelius Tjaben. Dat hij haar toen heeft medegedeeld dat hij dien vreemden naam en voornaam had aagenomen en voortdurend gehouden nadat hij op 15 a 16 jongen leeftijd en een Hannoveraansch kofschip warop hij als lichtmatroos diende en eene Engelsche Haven liggende was gedeserteerd ten einde zich tegen de mogelijke gevolgen daarvan te dekken. Dat echter ofschoon genoemde haar man destijds alleen onder zijne aangenomen en niet onder zijne ware namen bekend was verzuimd deze omstandigheid en de acte van het tuschen de requestrante en gezegden Johannes Cornelius Tjaben op den 17de april 1861 te Dordrecht voltrokken Huwelijk melding te maken Zoodat hij in die acte alleen voorkomt onder zijne ware namen van Johannes Cornelius Tjaben, zonder de bijvoeging van zich gewoonlijk noemende Daniel Brouwer, Dat dit evenwel niet belet heeft dat hij ook voor zijn Huwelijk de aangenomen namen van Daniel Brouwer is blijven voeren waarvan hij noch door haar requestrante noch door zijn broeder Gerrit Tjaben, die als schipper een Hannoveraansche kof voerde, is terug gebracht kunnen worden en dat hij dan ook kort na hun Huwelijk namelijk op de negende Mei 1961, weder onder de namen van Daniel Brouwer, als zeilmaker op het schip "Kosmopoliet", kapitein J. Bonten, bestemd naar Nederlandsch Indie is aangemonsterd dat zij naar haar Huwelijk niet anders is bekend geweest dan als en niet anders is genoemd geworden dan vrouw Brouwer, of Anna Brouwer, terwijl haar man steeds als Daniel brouwer ter koopvaardij is blijven varen, en later te weten op den 17de april 1863 en op den 27ste November 1864, beide op het schip "J.C. Schotel" kapitein Jan de Groot, als zeilmaker is aangemonsterd en dat dan ook telen reize na de drie voormelde aanmonsteringen de halve gagie waarvoor haar door hare man onder zijne aangenomen namen van Daniel Brouwer de zoogenaamde maandbriefjes haren afgegeven door de Heeren Gebroeders Blussé de boekhouder van voormelde schepen aan haar als de huisvrouw van Daniel Brouwer is uitbetaald.
Dat genoemde haar man op de laatste reis door hem met genoemd schip "J.C. Schotel" ondernomen aan boord daarvan en wel op den 22ste December 1864 zeilende het schip in den Noord Atlantische Oceaan op 42.34 NB en 14.30 Lengte west is overleden, waarvan ingevolge articul 60 van het Burgerlijk wetboek een behoorlijke acte is opgemaakt, die op den 15de Januarij 1866 in de Reisgisters van den Burgerlijken Stad te Dordrecht is ingeschreven.
Dat in deze akte de overledene uitsluitend wordt vermeld als Daniel Brouwer zonder gewag te maken van zijne ware namen van Johannes Cornelius Tjaben, die vermoedelijke noch aan den schipper noch aan het scheepsvolk van dat schip bekend waren.
Dat de boven aangevoergde feiten en omstandigheden zeker ten volle geschikt zijn om allen twijfel weg te nemen omtrent de enzeldigheid de persoons die in de hierbij overgelegde Huwelijksacte enkel Johannes Cornelius Tjaben en in de overlijdens acte enkel Daniel Brouwer wordt genoemd en mitsdien ....

Overlijdensaktes uit 1872


(akte no. 850)
In het jaar 1872 den 13de November is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie, Zuid-Holland, ontvangen ter inschrijving in de Registers van den Burgerlijken Stand het navolgende vonnis.
In naam des Konings.
De Arrondissements regtbank zitting houdende te Dordrecht, Provincie Zuid Holland, heeft op het navolgende daaronderstaande beschikking gegeven.
Aan de Arrondissements regtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Cornelia Adriana Smith, meerderjarig, en ongehuwd, zonder beroep, wonende te Dordrecht.
Dat blijkens ten deze overgelegde geboorte acten, uit het Huwelijk harer ouders Arnoldus Smith, overleden en Lijntje de Geus, wonende te Dordrecht onder anderen, zijn geboren Johanna Arnoldina Smith, op den 27-6-1845, en de requestrante op den 19-4-1847. Dat vengenoemde hare zuster op den 7-6-1866 in den ouderdom van bijna 21 jaren is komen te overlijden, doch dat alstoen blijkens hierbij overgelegde extract, abusievelijk in het overlijdens register der gemeente Dordrecht, niet de werkelijk overledene Johanna Arnolda Smith, oud ruim 20 jaren, maar de nog in leven zijnde requestrante Cornelia Adriana Smith, oud 19 jaren als overleden is ingeschreven. Dat van de plaats gehad hebbende vergissing in het ...

Overlijdensaktes uit 1874


(akte no. 623)
In het jaar 1874 den 25sten september is bij ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Provincie Zuid-Holland ontvangen ter inschrijving in de Registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente het navolgende vonnis In naam des Konings. De Arrondissements Regtbank zitting houdende te Dordrecht, Provincie Zuid Holland heeft op het navolgende request het daaronder staand appointement gegeven.
Aan de Arrondissments Regtbank zitting houdende te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen Bastiaantje Nouwen, weduwe van Hermanus van Milt, zonder beroep, wonende te Dordrecht. Dat uit het hierbij overgelegd Extract, uit de huwelijks registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Alblasserdam blijkt, dat aldaar op den 2de Maart 1849 door den Echt verbonden zijn Hermanus van Milt, en Bastiaantje Nouwen, zoodat zij als toen is geworden de wettige vrouw van Hermanus van Milt, voornoemd. Dat echter zoo als uit het ten deze overgelegd Extract uit de overlijdens registers der gemeente Dordrecht blijkt, bij de aangifte van het op den 23sten Mei 1864 plaats gehad hebbend overlijden haars mans Hermanus van Milt, voornoemd, de namen van haar reguestrant, die daarin vermeld moesten worden zijn opgegeven als Saartje Nel, eene opgave die naardien zij reguestrante in leven was en nog is, eene kennelijke vergissing is geweest van den persoon die de aangifte heeft gedaan. Dat zij tot deze ontdekking is gekomen nu hare, uit haar vermeld huwelijk gesproten minderjarige dochter Lijntje van Milt, een wettig huwelijk wil aangaan, waartoe de toestemming van haar reguestrante vereischt wordt ...

Overlijdensaktes uit 1883


(akte no. 869)
Den 27 December 1883 is aan mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de bolgende expeditie van een vonnis door de arrondissements regtbank alhier gewezen.
In naam des Konings. De Arrondissements Regtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaron staande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements regtbank te Dordrecht geeft eerbiedig te kennen Sophia Constantia Frederica Dommisse, zonder beroep, wonende te Brouwershaven weduwe van den heer Arie Overweel, woonplaats kiezende te Dordrecht ten kantore van den ongergeteekende advocaat en procureur, dat haar genoemde echtgenoot blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit de registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Dordrecht op den achtsten Juni 1882 is overleden.
Dat in die registers volgens dat uittreksel de naam der requestrante abusievelijk is vermeld als Sophia Mathilda Dommissen terwijl haar werkelijke naam overeenkomstig hierbij overgelegd geboorte en Huwelijksextract is Sophia Constantia Frederika Dommisse dat het voor de reguestrante van beland is dat de overlijdensakte worde verbeterd om dat zij het voornemen heeft een tweede huwelijk aan te gaan.
Redenen waarom de requestrante ...

Overlijdensaktes uit 1890


(akte no. 379)
Den 2-6-1890 is aan mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht ter inschrijving aangeboden expeditie van de volgende beschikking der Arrondissements Rechtbank.
In naam des Konings.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende reguest de daaronderstaande beschikking gegeven:
Aan de Arrondissements Rechtbank, zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen: Carolus van Dooren, wonende te 's Gravenhage, woonplaats kiezende te Dordrecht ten kantore van den ondergeteekenden procureur dat zijn huisvrouw Aaltje Scholten, op den elfden Juli 1883 te Dordrecht is overleden en toen blijkens hierbij overgelegde uittreksel uit het register van Overlijden dier gemeente als echtgenoot van Cornelis van Doorn. Dat dit was onjuist, naar die requestrants naam is van Dooren en zijn voornaam niet is Cornelis maar Carolus, zooals blijk: 1a uit requestrant hier ...
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=671938041&miadt=46&mizig=0&mivast=46&mialg=&mistart=99

(akte no. 401)
Den 10-6-1890 is aan mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht ter inschrijving aangeboden expeditie van de volgende beschikking der Arrondissements Rechtbank.
In naam des Konings.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende reguest de daaronderstaande beschikking gegeven:
Aan de Arrondissements Rechtbank, zitting houdende te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen: Pieter Jansen in zijne hoedanigheid van voogd over Cornelis de Wit, ten zijnent gedomicilieerd, blijkens, hierbij overgelegde akte geboren te Amersfoort op 16 October 1869 zoon van wijlen echteluiden Arnoldus de Wit en Louisa Maria Jaquet, kiezende requestrant woonplaats te Dordrecht ten kantore van den ondergeteekende procureur dat Louisa Maria Jaquet, de moeder van zijn pupil: Cornelis de Wit voornoemd, op 29 Januari 1878 is overleden te Dordrecht en blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van overlijden dier gemeente, in de van dit haar overlijden opgemaakte akte bij vergissing is vermeld als weduwe van Arnoldus de Wit, dat dit is abusief, naar dier de vader van requestrant pupil, haar echtgenoot toen nog was in leven, en ruim elf jaren later en wel op 27 juli 1889 is overleden te Uden, zooals blijkt uit het hierbij overgelegde uittreksel, uit het register van
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7875907&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

Overlijdensaktes uit 1897


(akte no. 103)
Den twaalfden februarij 1897 is mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de hierna volgende beschikking door de Arrondissements-Rechtbank alhier. Vrij van Zegel krachtens aangehecht bewijs van onvermogen den 22 Augustus 1896 door den Burgemeester van Anmsterdam aan verzoeker afgegeven.
In naam der Koningin. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronder staande beschikking gegeven. Aan de Arrondissents-Rechtbank te Dordrecht. Geeft met schuldigen eerbied te kennen: Louis Allemans Hartog, oud 29 jaren van beroep kapper wonende te Amsterdam, dat hij blijkens bijgaand extract uit het geboorte register der gemeente Dordrecht den 13 april 1867 aldaar is geboren uit het huwelijk van Nathan Levij Allemans Hartog en van Antje Kok, dat blijkens bijgaand extract uit het huwelijksregister dier zelfde gemeente zijne ouders Nathan Levij Allemans Hartog, 33 jaar, geboren te Dubbeldam, zoon van Levi Allemans Hartog en Sara Sanders en Antje Kok, 25 jaar, geboren te 's-Hertogenbosch, dochter van Nahem Kok en Mietje de Beer den 21 Juni 148 aldaar waren gehuwd, dat verzoeker in het huwelijk wenschende te treden, heeft overgelegd een authentiek uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Dordrecht waaruit blijkt dat aldaar op 19 September 1878 is overleden Nathan Levie Allemans echtgenoot van Antje Kok, dat in die acte van overlijden als de naam van zijn vader is gezet Nathan Levie Allemans in plaats van Nathan Levij Allemans Hartog, dat dus in de overlijdensacte van zijn vader een misslag heeft plaats gehad, welke grond oplevert tot verbetering der registers, dat verzoeker blijkens aangehecht bewijs van onvermogen hem den 22sten Augustus 1897 afgegeven door den Burgemeester zijner woonplaats onvermogend is tot betaling van de kosten vallende op de aanvraag tot verbetering Redenen waarom hij Uwe Rechtbank eerbiedig verzoekt op grond van artikel 70 en volgende van het Burgerlijk Wetboek de verbetering te bevelen van.. etc
[http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=0&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7877470&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

Overlijdensaktes uit 1898


(akte no. 294)
Den 17de mei 1898 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht ter inschrijving aangeboden de hiernavolgende Rechterlijke beschikking.
In naam des Konings.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht, heeft op het navolgend request de daaronderstaande beschikking gegeven. Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht. Geeft met gepasten erbied te kennen Bernardina Francisca van der Elst, dienstbode wonende te Amsterdam, voor den zaak te Dordrecht domicilie kiezende ten kanter van den ondergeteekende procireur, dat zij blijkens extract uit het huwelijksregister der gemeente 's Hertogenbosch aldaar op den 8 februarij 1879 is gehuwd met Johannes Hendrikus van Gemert, dat almede blijkens extract uit het overlijden register der gemeente Dordrecht aldeaar op primo December 1896 is komen te overlijden haren voorzegden echtgenoot, dat in die overlijdingsakte ten onrechte staat vermeld dat haren overleden man was wettig gescheiden echtgenoot.
Dat haar man wel reeds zeer spoedig na de huwelijksvoltrekking haar heeft verlaten in zich te Dordrecht heeft gevestigd, alwaar hij zich voor doende als te zijn wettig gescheiden, sedert is blijven wonen, doch nimmer tusschen vertoonster en haren Echtgenoot is geprocedeert tot scheiding veel min een daartoe strekkend vonnis noch door haar, noch door hem is gerequireerd, dat bovendien de voornaam des overledene Hendrikus verkeerdelijk wordt geschreven, met eene c in stede van met een k dat vertooneresse met het ...

Overlijdensaktes uit 1901


(akte no. 251)
Den 24sten April 1901 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Dordrecht
overgelegd de hierna volgende beschikking door de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht gewezen In Naam der Koningin
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven
Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht geeft met schuldigen eerbied te kennen: Maria Elisabeth Ligteringen
weduwe van Wouter van Rijn, zonder beroep wonende te Rotterdam, dat zij den 27ste Juli 1842 te Utrecht is geboren
uit het huwelijk van Hermanus Ligteringen en Dirkje van Leersum, dat zij den 28de Mei 1876 te Zwolle is gehuwd met
Wouter van Rijn, welke den derden Februari 1849 te Utrecht was geboren uit het huwelijk van Willem van Rijn en
Johanna Maria van der Vorst, dat Wouter van Rijn den 27sten November 1895 te Dordrecht, waar hij toen woonde, is overleden
dat in de overlijdensacte van haar echtgenoot de naam van verzoekster als Elisabeth van Eigteringen, en den naam van den vader
van haar echtgenoot als Wilhelmus van Rijn, dat dit echter is onjuist en moest zijn, wat verzoekster naam betreft Maria Elisabeth
Ligteringen zooals blijkt uit (a) hare geboorteacte, (b) uit hare huwelijksacte en wat den naam van den vader van haar
echtgenoot aangaat Willem van Rijn zooals blijkt (a) uit de huwelijksacte van de ouders van verzoeksters echtgenoot
(b) uit de geboorteacte van haren echtgenoot dat dus in de overlijdensacte van haren echtgenoot Wouter van Rijn misslagen hebben
plaats gehad, welke grond opleveren tot verbetering van de registers van den Burgerlijken stand der gemeente Dordrecht
dat verzoekster blijkens aangehecht bewijs van onvermogen niet en staat is tot betaling van de kosten op die verbetering.
Redenen waarom zij uwe Rechtbank eerbiedig verzoekt op grond van artikel 70 en volgende van het Burgerlijk Wetboek in
de overlijdensacte van haren echtgenoot Wouter van Rijn van den 27sten November 1895 in de registers van den Burgerlijke
Stand der gemeente Dordrecht, de verbetering te bevelen van haren naam en van dien van den vader van verzoeksters echtgenoot,
met dien verstande dat haar naam daarin nu luidende Elisabeth van Eigteringen; voortaan luide Maria Elisabeth Ligteringen
en de naam van den vader van haren echtgenoot daarin nu luidende Wilhelmus van Rijn, voortaan luide: Willem van Rijn
en op grond van artikel 872 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen, dat Uwe beschikking en hare gevolgen
zijn vrij van zegel en registratie en van alle andere kosten
't Welk doende enz. geteekende J.M. Rens procureur Dordrecht 12 april 1901.
Gesteld in handen van het Openbaar Ministerie bij deze Rechtbank om te concludeeren Dordrecht 13 April 1901.
Namens de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht. De Griffier (geteekend) van Tienen Jansse. De Officier van Justitie concludeert
tot toewijzing Dordrecht 13 April 1901. De officier van Justitie vnd (geteekend) Roosenburg. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Gezien vorenstaand request en de daarbij overgelegde stukken zijnde (A) een uittreksel uit het register van overlijden der
gemeente Dordrecht over het jaar 1895 (B) een afschrift der geboorteacte van Maria Elisabeth Ligteringen dd 29 Juli 1842 no. 966
(C) een afschrift der geboorteacte van Wouter van Rijn dd. 5 februari 1849 no. 168 (D) een afschrift der huwelijksacte van Willem
van Rijn en Johanna Maria van der Vorst
dd 25 November 1846 No. 312, (E) een afschrift der huwelijksacte van Wouter van Rijn
en Maria Elisabeth Ligteringen dd. 18 Mei 1876.
(F) een bewijs van onvermogen aan requestrante afgegeven door den Burgemeester van Rotterdam dd. 26 Februari 1901
gezien de conclusie van den heer Officier van Justitie bij deze Rechtbank. Overwegende dat voldoende is gebleken dat de
naam van requestrant, voorkomende in de overlijdensacte van haren echtgenoot Elisabeth van Eigteringen zoowel
als de in die acte voorkomende naam van den vader van requestrantes echtgenoot Wilhelmus van Rijn zijn foutief en
die behooren te worden verbeterd en Maria Elisabeth Ligteringen en Willem van Rijn.
Gelet op artikelen 70 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 829 en 872 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Beveelt de verbetering van de overlijdensacte van requestrantes echtgenoot, ingeschreven in het overlijdensregister der gemeente
Dordrecht, van het jaar 1895, in dier voege dat requestrantes naam daarin nu luiden de Elisabeth van Eigteringen worde verbeterd
en Maria Elisabeth Ligteringen en dat de naam van den vader van requestantes echtgenoot daarin nu luidende Wilhelmus
van Rijn worde verbeterd in Willem van Rijn
Verstaat dat deze beschikking en hare gevolgen zullen zijn vrij van zegel gratis worden geregistreerd en wijders vrij van alle andere
kosten aan de requestrante zullen worden uitgereikt.
Gedaan, te Dordrecht in Raadkamer den 16de April 1901 bij de Heeren Mrs. Gratama President Ribbius en Phaff, Rechters in
tegenwoordigheid van den heer Mr. van Tienen Jansse Griffier (geteekend) Gratama, van Tienen Jansse. Voor Expeditie conform
afgegeven aan den heer procureur Mr. J.M. Rens te behoeve van de requestrante De Griffier bij de arrondissements Rechtbank
te Dordrecht (geteekend) van Tienen Jansse No. 2263. Vrij van Zegel krachtens aangehecht bewijs van onvermogen den 26 Februari 1901
door den Burgemeester van Rotterdam afgegeven. Gratis geregistreerd te Dordrecht den 19den April 1901 deel 99 folio 186
verso vak 4 drie bladen een renvooi. De ontvanger (geteekend) Heijl.
En is hiervan inschrijving gedaan ten dage en Jare bovenvermeld.

Overlijdensaktes uit 1903


(akte no. 151)
Den 28sten februari 1903 is aan mij Jan Hordijk Jacobuszoon ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Dordrecht
ter inschrijving aan geboden de navolgende beschikking door de Arrondissements Rechtbank alhier gegeven
In Naam der Koningin. De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgend request de daaronderstaande beschikking gegeven
Aan de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht. Geeft eerbiedig te kennen:
Huibert Johannes Satter, kurkensnijder, wonende te Dordrecht, ten deze woonplaats keerende te Dordrecht aan de Voorstraat no. 294
ten kantore van den procureur meester Hendrik Marinus Moll, dat blijken hierbij overgelegd afschrift uit de registers van overlijden der
gemeente Dordrecht op den vijfden December 1900 en twee als overleden is aangegeven en ingeschreven zijne uit zijn huwelijk met
Johanna Maria van Woensel, geboren dochter Anna Johanna Catharina Pieternella, oud drie jaren, dat echter deze aangifte berust op
eene vergissing, welke de aangevers Hendrikus Smits en Johannes Rosierse, beide begrafenisdienaren hier ter stede en ten deze met die
aangifte belast in de voornamen en den oduerdom der overledene hebben begaan
dat toch niet op den derden December 1902 was overleden een kind genaamd Anna Johanna Catharina Pieternella, doch een meisje genaamd
Kaatje Cornelia, oud 21 maanden, dat deze vergissing al spoedig is bemerkt aan het bureau van den Burgerlijken Stand der gemeente Dordrecht, en
derhalve, blijkens mede overgelegd afschrift den 8ste December 1902 door Hendrikus Smits, bovengenoemd en Nicolaas de Haan, barbier,
wonende te Dordrecht, eene hernieuwde aangifte heeft plaatsgehad, tengevolge waarvan als overleden is geboekt Kaatje Cornelia Satter, dat nu echter
in het register van van overlijden der gemeente Dordrecht als overleden staan aangegeven, Anna Catharina Pieternella Satter, oud
drie jaren en Kaatje Cornelia Satter, oud 21 maanden dat echter genoemd Anna Johanna Catharina Pieternella Satter volstrekt niet is overleden
en blijkens mede overgelegd uittreksel uit het bevolkingsregister der gemeente Dordrecht, afgegeven den 10de januari 1903 blijkbaar op dien datum nog in leven was,
gelijk zij nog in leven is, van welk feit en alle bovengemelde feiten requestrant ten overvloede bewijs door getuigen aanbiedt.
Redenen waarom requestrant zich wendt tot uwe Rechtbank met eerbiedig verzoek dat het haar moge behagen de verbetering te bevelen
der bovengenoemde akte van overlijden van den vijfden December 1900 en twee in dier voege dat daarin de voornamen Anna Johanna Catharina
Pieternella
worden veranderd in Kaatje Cornelia en de bijvoeging "oud drie jaren" in "oud een en twintig maanden" een en ander
met de bepaling dat de op dit request zijn kosteloos op grond van requestrant onvermogen, blijken overgelegd bewijs van onvermogen
afgegeven door den Burgemeester van Dordrecht dd. 12 December 1902 't Welk doende enz (get.) H.M. Mol, Procureur.
Gesteld in handen van het Openbaar Ministerie bij deze Rechtbank om te concludeeren Dordrecht 29 Januari 1903
Namens de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht. De Griffier (geteekend) J.J. Moll. De Officier van Justitie te Dordrecht.
gezien vorenstaande request met bijlagen Concludeert tot inwilliging van het gedaan verzoek Parket 29 Januari 1903
De Officier van Justitie (get.) v. Tricht.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht. Geven vorenstaande request in de daar ondergestelde conclusie van den Heer Officier
van Justitie bij deze Rechtbank. Gezien de bij het request overgelegde stukken als
(1e) een afschrift der overlijdensacte van requestrants dochter Anna Johanna Catharina Pieternella dd 5 December 1902;
(2e) een afschrift der overlijdensakte van requestrants dochter Kaatje Cornelia dd 8 December 1902;
(3e) een uittreksel uit het bevolkingsregister der gemeente Dordrecht afgegeven door het bestuur der gemeente d.d. 10 Januari 1904 (Deel S no. van het blad x);
(4e) een door den Burgemeester der gemeente Dordrecht op den 12 December 1902 afgegeven bewijs van onvermogen van den requestrant.
Overwegende dat voldoende is gebleken dat de voornamen en ouderdom van het overleden kind voorkomende in de overlijdensacte
dd 5 December 1902 zijn foutief en die behooren te worden verbeterd in 'Kaatje Cornelia' en 'oud eenentwintig maanden'.
Gelet op de artt. 70 en 71 van het burgerlijk Wetboek en Art. 872 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
beveelt de verbetering van de akte van overlijden onder dagteekening van den vijfden December 1902 voorkomende in het register
van overlijden der gemeente Dordrecht met dien verstande, dat daar in de voornamen Anna Johanna Catharina Pieternella worden veranderd
in "Kaatje Cornelia" en de bijvoeging "oud drie jaren" in "oud 21 maanden". Verstaat dat deze beschikking en hare gebolgen zullen zijn
vrij van zegel, gratis worden geregistreerd en wijders vrij van alle andere kosten aan den requestrant zullen worden uitgereikt.
Gedaan te Dordrecht in Raadkamer den tweeden Februari 1903, bij de Heeren Mr. Gratama President, Ribbius en Phaff, Rechters, in
tegenwoordigheid van den Heer Mr. Moll, Grifier (geteekend) Gratama, J.J. Moll, voor expeditie conform afgegeven aan den heer Procureur
mr. H.M. Moll ten behoeve van den requestrant. De Griffier bij de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht geteekend J.J. Moll.
No. 162 Gratis geregistreert te Dordrecht den 23-2-1903 deel 101 folio 15recto, vak 7, drie bladen, geen renvooi. De ontvanger (geteekend) Heijl.
En is hiervan inschrijving gedaan ten dagen en Jare als bovenvermeld.

Overlijdensaktes uit 1907


(akte no. 362)
Den dertiende Mei 1907 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Gerrit Keuning, oud 26 jaren, inspecteur van politie en Pieter Dorst, oud 23 jaren, agent van politie, wonende beiden alhier en niet verwant
aan na te noemen overledene, die mij hebben verklaard, dat alhier den tienden Mei 1907, des namiddags te vier uren, in het Huis geteekend 27 aan den Dubbeldamschenweg is:
ingebracht het lijk van een onbekend manspersoon, zich in een der volkslogementen alhier genoemd hebbende Simon Prinsenberg, oud 27 jaren, ziekenverpleeger, wonende te Gouda.
Signalement: lengte ongeveer 1 m. 67 cm, postuur uitermate gezet, haar blond, knevel, klein en eenigszins grijzend, voorhoofd gewoon, neus krom.
gekleed: met zwart colbert costuum, platte donkerblauwe pet met rechte glimmende klep, zwart lederen rijglaarzen wit liggend boord, witte manchetten en blauw gestreept front van papier,
waarin evenals in de manchetten vergulde knoopjes, zwart zijden strikje, zwarte sokken, grijze wollen borstrok en onderbroek en flannellenhemd, alles ongemerkt.
Op het lijk is bevonden: een grijze zwart gesteepte halsdas, een kleine witte zakdoek, een tabakspijp, een bruin lederen portemonnaie inhoudende 79 cents en een Dordrechtsch Nieuwsblad van den tienden dezer maand
.
Bij beschikking van de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht in dato 2 November 1907, ingeschreven in de loopende registers van overlijden dezer gemeente den 9de November daaraan volgende,
is verbetering bevolen van nevenstaande doodakte in dier voege dat daarin worde doorgehaald hetgeen volgt op de woorden "van een onbekend manspersoon" en daar voor in de plaats worde gesteld
"die na vastgestelde identiteit is gebleken te zijn Nathan Levi Prins, oud 46 jaar, geboren te Leiden den 12de Mei 1860, zoon van Levi Prins en van Elisabeth Cristina Nieberg".
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht, Clausing

(akte no. 530)
Den 20 Augustus 1907 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Nicolaas Alleman, oud 37 jaren, beambte in het Ziekenhuis, en Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, oud 39 jaren, gemeenteambtenaar,
wonende beiden alhier en niet verwant aan na te noemen overledene,
die mij hebben verklaard, dat alhier den negentiende Augustus 1907 namiddags 5 uren, in het huis geteekend 1 aan de Beverwijckstraat is overleden:
Hugh Robson, geboren Sunderland (Engeland), oud 77 jaren, van beroep zonder, wonende te London (Engeland), ongehuwd, zoon van William Wealands Robson en Mary Shield (beiden overleden)

(akte no. 662)
Den Negenden November 1907, is aan mij Henri Jorisse Clausing geboden de hiernavolgende beschikking door de arrondissements Rechtbank alhier Vrij van Zegel krachtens
bewijs van onvermogen afgegeven door den Burgemeester van Amsterdam d.d. 2 Augustus 1907. In naam der Koningin.
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht heeft op het navolgende request de daaronderstaande beschikking gegeven Aan de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen Cornelia Feenstra, zonder beroep, wonende te Amsterdam te dezer zake domicilie kiezende te Dordrecht aan de Vest No. 68, ten
kantore van den procureur Mr. J.C.Ph. Loeff, en wel in hoedanigheid van voogdes over Anna Prins, geboren den 5den September 1894 uit het bij vonnis
deze Arrondissements Rechtbank te Amsterdam (2de kamer) d.d. 9 November 1906 door echtscheiding ontbonden huwelijk van requestrant met Nathan Levi Prins;
dat blijkens een afschrift van een akte ingeschreven in de Sterfte-Registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Dordrecht, welk afschrift is overlegd bij het
door requestrante den 10de September jl bij Uwe Rechtbank ingediend request in voormeld Sterfte-Registers staat vermeld dat op den 10de Mei 1907 's namiddags te vier
uren in het huis geteekend 27 aan den Dubbeldamschenweg is ingebracht het lijk van een onbekend manspersoon zich in een der volkslogementen alhier genoemd hebbende
Simon Prinsenberg enz:
dat aan requestrante uit het opgegeven signalement gebleken is dat dit het lijk was van haren gewezen echtgenoot Nathan Levi Prins, dat
Dirk van Ringelestein, wonende te Tricht, toeziend voogt van voormelde Anna Prins, Nathan Levi Prins kort voor zijn overlijden, te Tricht heeft ontmoet,
waar hij afscheid kwam nemen van zijn dochtertje, dat bij den toezienden boogd inwoont en hij, toen dezelfde kleederen droeg welke op het lijk zijn gevnden; dat G.
Keuning, inspecteur van politie te Dordrecht, het lijk heeft gevonden en later in het portret van Nathan Levi Prins den overledene herkende, dat het
derhalve vaststaat dat de overledene niemand anders was dan Nathan Levi Prins en deze in de Sterfte-Registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Dordrecht
ten onrechte als Simon Prinsenberg staat ingeschreven dat requestrante als voogdes van het voormelde minderjarige kind Anna Prins, belang heeft dat deze fout worde
hersteld; Reedenen waarom requestrante zich wendt tot Uwe Rechtbank, met eerbiedig verzoek dat het haar moge behagen de verbetering te gelasten van
voormelde akte in dezer voege, dat daarin worde doorgehaald, hetgeen volgt op de woorden 'van een onbekend manspersoon' en daar voor in de plaats worde gesteld 'die
na vastgestelde indentiteit gebleken is te zijn Nathan Levi PRINS, oud zesenveertig jaren, geboren te Leiden den twaalfden Mei 1860, zoon van Levi Prins en van
Elisabeth Christina Nieberg' en te verstaan dat de hierop te geven beschikking en de gevolgen daarvan zullen zijn kosteloos op grond van requestrante's
onvermogen waarvan blijkt uit het bij het door requestrant den 10den September jl bij Uwe Rechtbank ingediend request overgelegde bewijs van onvermogen afgegeven
door den Burgemeester van Amsterdam d.d. 2 augustus 1907.
Dordrecht 29 September 1907 't Welk doende enz (get.) J.C.Ph. Loeff, procureur
gesteld in handen van het openbaar Ministerie bij deze Rechtbank om te concluderen
Dordrecht 30 September 1907
Namens de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht De griffier (get.) J.J. Moll
De Officier van Justitie te Dordrecht concludeert tot verhoor der opgegeven getuigen parket 30 Sept. 1907 De Officier van Justitie (get.) Tricht
De Arrondissements Rechtbank te Dordrecht gezien vorenstaand request en het daarbij overgelegd bewijs van onvermogen afgegeven door den Burgemeester van Amsterdam den 2 augustus 1907.
Gezien de conclusie van den heer Officier van Justitie bij deze Rechtbank Alvorens ten deze eindbeschiking te geven Beveelt het verhoor van de ten requeste genoemde personen van
1. Dirk van Ringelestein, wonende te Tricht
2. G. Keuning, Inspecteur van Politie te Dordrecht, benevens de requestrante in persoon
3. Cornelia Feenstra, zonder beroep wonende te Amsterdam en
dat zij daartoe voor de Rechtbank zullen worden opgeroepen om te verschijnen op Dinsdag den 22sten October 1907
des voormiddags te 10 1/2 uur. Verstaat dat deze beschikking in de gevolgen van dien zullen zijn vrij van zegel, gratis worden geregistreerd en wijders vrij van alle
andere kosten van de requestrante zullen worden uitgereikt.
Gedaan Dordrecht in Raadkamer den tweeden October 1900 zeven bij
de Heeren Mr. Phaff, President, Ribbius en van Rhede van der Kloot, Rechters in tegenwoordigheid van den heer Mr. Moll, Griffier (get.) Phaff (get.) J.J. Moll
Na verhoor als bij bovenbedoelde beschikking bedoeld wederom gesteld in handen van het O.M. bij deze Rechtbank om te concludeeren Dordrecht 22 October 1907
namens de Rechtbank te Dordrecht De griffier (get.) J.J. Moll
De Officier van Justitie te Dordrecht concludeert tot inwilliging van het verzoek parket 26 oct. 1907
De Officier van Justitie (get.) v. Tricht.
De Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Herzien bovenstaand request Gezien het Proces-Verbaal van het verhoor van de personen
wier verhoor bevolen is bij boventaande voorloopige beschikking.
Gezien de nadere conclusie, van het O.M. strekkende tot inwilliging van het gedaan verzoek;
Overwegende dat door de verklaringen der gehoorde personen in onderling verband beschouwd naar het oordeel der Rechtbank voldoende is aangetoond, dat de in de
ten deze bedoelde acte van den burgerlijke stand vermelde naam Simon Prinsenberg abusievelijk in die acte staat vermeld en dat de in bedoelde acte als
overleden opgegeven persoon inderdaad genaamd was Nathan Levi Prins en gehuwd is geweest met de requestrante; Overwegende dat er alzoo termen zijn om het
verzoek in te willigen alsnu definitief beschikkende op het verzoek. Gelast de verbetering der acte den 13 Mei 1907 ingeschreven in het register van overlijden der
gemeente Dordrecht waarin het overlijden wordt gerelateerd van Simon Prinsenberg in dier voege, dat daarin worde doorgehaald hetgeen volgt op de woorden 'van een onbekend
manspersoon' en daarvoor in de plaats worde gesteld, die na vastgestelde identiteit is gebleken te zijn Nathan Levi Prins, oud 46 jaar, geboren te Leiden den 12 Mei 1860,
zoon van Levi Prins en van Elisabeth Cristina Nieberg. Verstaat dat deze beschikking en de gevolgen daarvan zullen zijn kosteloos op grond van het onvermogen
requestrante. Gedaan te Dordrecht in Raadkamer den 2den November 1900 zeven de Heeren mr. Phaf, President Tijssens en de Josselin de Jong, Rechters
in tegenwoordigheid van den Heer Mr. Moll griffier (get.) Phaff, J.J. Moll
Voor Expeditie Mr. J.C.Ph. Loeff ten behoeve van de requestrante De Griffier bij de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht J.J. Moll
91 Gratis geregistreerd te Dordrecht den vijfden November 1900 zeven deel 104 folio 9 verso vak 4 drie bladen twee renvooien
De ontvanger Fontein
En is heirvan inschrijving gedaan ten dagen en jare bovenvermeld.

Overlijdensaktes uit 1911

(akte no. 222)
Den twaalfde April 1911 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Cornelis Crouwel, 44 jr., agent van Politie en Johannes de Koning, 28 jaren, van beroep als voren, wonende beiden alhier en niet verwant
aan na te noemen overledene, die mij hebben verklaard, dat alhier den tienden april 1911, des voormiddags te half acht uren, in
de rivier onder deze gemeente is gevonden het lijk van een onbekende vrouw, waar aan ontbraken het hoofd, de rechterarm geheel en de linkerarm gedeeltelijk.
Het was geheel naakt met uitzondering dat zich aan den linkervoet een zwarte kous bevond, welke door Antje Meulwijk, oud 22 jaren, geboren en woonachtig
te Sliedrecht is herkend als die van hare zuster Janna Muilwijk, geboren Sliedecht en wonende aldaar, oud 18 jaren, van beroep dienstbode, ongehuwd,
dochter van Leendert Muilwijk (koopman) en Marrigje Teeuw (zonder beroep) wonende beiden te Sliedrecht

Overlijdensaktes uit 1912

(akte no. 213)
Den negentiende April 1912 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Gerrit Keuning, 31 jr., Inspecteur van Politie, en Peter van Doorne, 26 jr., agent van Politie, wonende beiden alhier,
hebben verklaard, dat alhier den zeventiende April 1912, des namiddags te half vier uren, in het huis geteekend 1 aan de Grootekerksbuurt
is ingebracht het lijk van een kind van het vrouwelijk geslacht, blijkens door de Politie opgemaakt Proces-verbaal dat van een pasgeboren kind
gewikkeld in een gonjezak waaraan geen bijzonderheden zijn optemerken, dat even te voren was gevischt in de rivier het Mallegat, tegenover de Creosoteerinrichting aan den 's Gravendeelschendijk alhier. Verdere gegevens kunnen door de aangevers niet worden verstrekt.

(akte no. 472)
Den Zestiende September 1912 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Pieter van Tuijl, oud 34 jaren, hoofdagent van Politie, en Hendricus Rijkelijkhuizen, oud 33 jaren, agent van Politie
hebben verklaard, dat alhier den zeventiende April 1912, des namiddags te 4 uren, in het huis geteekend 1 aan de Grootekerksbuurt
ingebracht het geheel naakte lijk van een kind van het mannelijk geslacht, blijkens door de politie opgemaakt proces-Verbaal dat aan een pasgeboren voldragen kind,
dat even te voren in den vliet tusschen den Brouwersdijk en de Jacob Catsstraat is gevonden. Verdere gegeven kunnen door de aangevers niet worden verstrekt.

Overlijdensaktes uit 1913

(akte no. 273)
Den Veertiende Mei 1913 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Gerrit Keuning, 32 jaren, inspecteur van politie, en Pieter van Tuijl, oud 35 jaren, van beroep hoofdagent van politie, wonende beiden alhier,
die mij hebben verklaard, dat alhier den 12den mei 1913 des namiddags te kwart voor vier uren, in het huis getekend 1 aan de Grootekerksbuurt is ingebracht
het naakte lijk van kind van het vrouwelijk geslacht blijkens door de Politie opgemaakt Proces Verbaal, geborgen in een wit linnen zak, waaromheen een gonjezak waarin twee steenen aanwezig waren, dat eenige oogenblikken te voren
was gevonden in het water van de Spuihaven aan de zijde van de Boogjes alhier. Verdere gegeven kunnen door de aangevers niet worden verstrekt.


(akte no. 640)
Den Zeventiende December 1913 zijn voor mij Henri Jorisse Clausing ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dordrecht, verschenen:
Jacob Have, oud 33 jaren, hoofdagent van Politie, en Adrianus Scholte, oud 34 jaren, van beroep agent van Politie, wonende beiden alhier,
die mij hebben verklaard, dat alhier den elfden December 1913, des namidags te vijf uren, in het huis getekend 1 aan de Grootekerksbuurt is:
ingebracht het geheel naakt lijkje van een kind van het vrouwelijke geslacht blijkens opgemaakt Proces-Verbaal der Politie vermoedelijk van een pasgeboren kind, dat even te voren ongekleed en oningepakt uit het water in de Kalkhaven
alhier was opgevischt
. Verdere opgaven kunnen door de aangevers niet worden verstrekt.

Twee overlijdensaktes uit 1921


De politieagenten Bastiaan van den Bout en Anthoon Bogers vinden op 25 mei en resp. 2 juni 1921 twee meisjes in de Dordtse havens.

(akte no. 261)
Heden den 26 Mei
negentienhonderd een en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Dordrecht:
Bastiaan van den Bout, oud 44 jr., hoofdagent-rechercheur van politie,
en Anthoon Bogers, 32 jr., majoor-rechercheur van politie
die verklaarden, dat op den 25 Mei
dezes jaars, des voormiddags ten 11 ure, in deze gemeente is overleden:
gevonden voldragen kind van het vrouwelijk geslacht geheel naakt, in staat
van ontbinding in de Nieuwehaven nabij de Aardappelmarkt.
Verdere gegevens zijn den aangevers niet bekend.


(akte no. 279)
Heden den derden Juni
negentienhonderd een en twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Dordrecht:
Bastiaan van den Bout, oud 44 jr., hoofdagent-rechercheur van politie,
en Anthoon Bogers, 32 jr., majoor-rechercheur van politie
die verklaarden, dat op den tweede Juni
dezes jaars, des namiddags ten half 7 ure, in deze gemeente is overleden:
bevonden een voldragen kind van het vrouwelijk geslacht, gewikkeld in een laken
en in een zak gebonden in staat van ontbinden in de Voorstraatshaven nabij de Nieuwbrug.
Verdere gegevens zijn de aangevers niet bekend.

Laatst gewijzigd: november 2014.