Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 Tekengenootschap Pictura
Inventarisnummer 20 (ingekomen brieven 1889), 21 (ingekomen brieven 1890-1905), 22 (ingekomen brieven 1906-1923), 23 (ingekomen brieven 1924), 35 (uitgaande brieven 1913-1915), 38 (ingekomen brieven 1931)

1889

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 20 (ingekomen brieven 1889)

- (Dordrecht 24 Januari 1889) Wel Ed. Heer! Deze dient Uw in kennis te stellen, de ondergeteekende voor het lidmaatschap, als werkend lid van het teekengenootschap Pictura bedankt.
Met alle achting, Uedw Dienaar, H.E. van der Kaa.

- (Amsterdam 2 Februari 1889) Wel Edelgeboren B. Veth Secretaris van het Teekengenootschap "Pictura" Dordrecht.
Met genoegen zal ik voldoen aan uw verzoek uitgedrukt in uw geëerd schrijven van 24 Januari om in maart a.s. eene kunstbeschouwing te geven aan uwe leden.
Waartoe goed mij tijdig de juiste datum op te geven nevens of 50 aquarellen (allen vrij groot) voldoende zullen zijn.
Met de meeste achting Wel Edel geb. Heer Uw dienstw. R.J. Kijzer.

- (Teekengenootschap Pictura No. 30) Dordrecht, 12 Februari 1889.
Den Edel Achtbare Heer den Heer A.H. Nebbens Sterling Burgemeester der Stad Dordrecht.
Edel Achtbare Heer ! Het bestuur v/h Teekengenootschap Pictura acht zich verplicht U in kennis te stellen met een handeling die groote afkeuring verdient, zeer zeker niet met Uwe voorkennis of op Uwen last is geschied en die eene ernstige berisping verdient - 31 Jan. l.l. des morgens ten 11 1/2 ure bevonden zich in de lokalen door on genootschap in gebruik, de Heeren Van der Meijden en Van Heumen, die, door middel eener sleutel en door verbreking onzer afsluiting der trapdeur, uitkomende in de beneden onze lokalen zich bevindende vertrekken, zich op deze wijze toegang hadden verschaft.
Het komt ons voor dat deze handeling tot eene strafrechterlijke vervolging aanleiding zouden kunnen geven, daar inbraak in eene anders woning, hetzij men die woning in eigendom of huur heeft, strafbaar is.
Bij onze huurovereenkomst is bedongen dat bij zittingen van den Militieraad, door deze van de bovenzaal gebruik moet gemaakt worden.
Andere beperkingen in ons recht als huurder zijn niet aanwezig zoodat wij voornemens zijn maatregelen te nemen, waardoor deze soort van inbraak niet meer kan plaats hebben, doch meenen er ernstig op aan te moeten dringen de Heeren voornoemd te gelasten, zich in eht vervolg te onthouden van handelingen die ingrijpen in de gewaardeerde rechter der burgers.
Met de verzekering onzer hoogachting B. Veth, Secretaris, Het bestuur voornoemd, voorzitter.

- DORDRECHT, den 5 Maart 1889.
No. 243S.
Onderwerp: Verslag.
Bij deze heb ik de eer U beleefd te herinneren aan het door den heer Burgemeester, bij missive van den 11e December 1888, No. 1989/937, gedaan verzoek, en verslag te willen doen van den toestand van Uw Genootschap over 1888.
De Secretaris van Dordrecht. (..)

- Dordrecht 31 Maart 1889.
Aan de leden van het Genootschap "Pictura" alhier.
Wel Edele Heeren
Met dit schrijven kom ik uwe voorlichting en medewerking verzoeken - Het voornemen bestaat om de lange koepel aan de Hallingelaan gelegen, behoorend tot den tuin van Soekasari te versieren met schilderwerk - Daar zijn vijf luiken of blinden die beschilderd kunnen worden of ook wel als vakafscheidingen kunnen dienen - Met letters wenschte ik op den koepel te zetten de aanbeveling: "Neem het goede, waar gij 't vindt", en dit nader aan te duiden door voorstellingen uit de vijf werelddeelen, die ieder een eigen kenmerk en onderscheiden karaktertrek hebben. - Zoo is nu in het kenmerk
van Europa "aanleg of zin voor wetenschap", en de karaktertrek "individualisme"; -
van Azië, "vatbaarheid of neiging voor natuur in zich opneming" en "gemeenschapszin"
van Afrika, "behoefte aan of zin voor het bovennatuurlijke"en "berusting";
van Amerika "lust in of zin voor het ongedurig nomadenleven" en "gelijkheid"; -
van Australië "wording van land en teelgrond" en "wording van het mensch zijn".
Belefdelijk vraag ik van een Genootschap de voorlichting om de denkbeelden in vorostellende kunst over te brengen en zoo mogelijk mij modellen daartoe aan te wijzen.
Mochten één of meer uwer liefhebberij hebben om zelf de kwast ter hand te nemen die in den koepel aanwezig is, de uitnoodiging daartoe, ligt in dit schrijven, opgesloten.
Met hoogachting heb ik de eer te zijn
Uw Edel gestr. dw. dienaar H.O. van der Linden van Snelrewaard.

- MEMORANDUM van J.W.M. ROODENBURG Dordrecht, 8 April 1889
Aan den heer Bas Veth, Secretaris van het Teekengenootschap Pictura - alhier.
Wel Ed. Heer! Bij deze heb ik de eer U kennis te geven dat ik - door mijn aanstaand vertrek naar Amsterdam - als Werkend-lid van het Teekengenootschap Pictura bedank.
Dat het genootschap waarin ik zooveel kunstgenot en genoegen smaakte en waarvoor ik vele jaren werkzaam zijn mocht - mij blijft ter harte gaan - behoeft geen betoog. Voortdurend zal ik mij verheugen, als het in bloei toeneemt. Hoogachtend ! J.W.M. Roodenburg.
(voorkant: Wel Edele Heer Bas Veth, Secretaris van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht)

- Schilder- en Teekenkundig Genootschap KUNSTLIEFDE
Utrecht, den 24 Sept. 1889
Wel Edel geboren heer!
Het bestuur van het Schilder- en Teekenkundig Genootschap "Kunstliefde", gevestigd te dezer stede, heeft de eer UWelEd. mede te delen dat de Portefeuille met teekeningen der leden van genoemd Genootschap wederom ter beschikking gesteld is tot het geven van kunstbwschouwingen door andere kunstvereenigingen.
Van af den 1sten December zal de bedoelde portefeuille op aanvrage, toegezonden worden tot het bovenvermelde doel, weshalve het Bestuur voornoemd gaarne Uwe opgave van datum en den tijd, gedurende welken UWelEd. verlangt er over te beschikken wenschte opgegeven te hebben voor den 30 October e.k. ten einde de reeds ingekomen aanvragen met die welke nog verwacht worden te kunnen regelen.
In afwachting van Uw geëerd antwoord heb ik de eer mij met bijzondere achting te onderschrijven
Namens het Bestuur voornoemd, De Secretaris, F.H. RADERMACHER SCHORER Maliebaan 76.
Aan den WelEdel Geboren Heer Smits van Nieuwerkerk te Dordrecht.
(Men is verpligt minstens eene Aquarel uit de Portefeuille aan te koopen)

- TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA
Dordrecht, October 1889
WelEdel heer!
Aangemoedigd door het succes der gehouden Kunstbeschouwingen, is het Genootschap van plan dit jaar wederom, bij genoegzame deelneming, eene KUNSTBESCHOUWING te houden van Teekeningen van Eere- en Werkende leden.
Bij voldoend gehalte zullen genoemde Teekeningen vereenigd worden tot portefeuille die aan de voornaamste Kunstgenootschappen kosteloos ter expositie zal worden aangeboden.
Met het oog op eene eventueele verzending, gelieve en geen grooter formaat opspanpapier te gebruiken dan 110 bij 75 cM. en liefst passe-par-touts achterwege te laten. Elke inzending moet vergezeld zijn van:
1. een ongeteekend, gesloten biljet, bevattende de namen van een 5 tal Werkende leden, die door den Inzender als Leden der Toelatings-Commissie gewenscht worden.
genoemde Commissie zal te beoordeelen hebben hoeveel en welke inzendingen ter expositie en verzending zullen worden aangenomen.
b. van en schrijven, inhoudende de omschrijving der inzendingen en de prijzen waarvoor zij te koop zijn, terwijl duidelijk vermeld moet worden welke teekeningen niet te koop zijn.
De inzendingen zullen in ontvangst genomen worden in het Lokaal van het Genootschap - Het Hof - op den teekenavond van Vrijdag 22 November a.s.
Na genoemd tijdstip worden geene teekeningen meer aangenomen.
De Regelings-Commissie, BERNARD M. KOLDEWEY, ROLAND LARY, BAS. VETH, Secretaris.

- TEEKENGENOOTSCHAP PICTURA
Dordrecht, October 1889
WelEdelGeb. Heer!
Het Bestuur van het Teekengenootschap "PICTURA" alhier, heeft besloten dit jaar wederom eene KUNSTBESCHOUWING te houden van Teekeningen van Eere- en Werkende leden. Bij genoegzame deelneming zullen genoemde Teekeningen vereenigd worden tot portefeuille, die aan de voornaamste Kunstgenootschappen ter expositie zal worden aangeboden.
Het is ons, als Regelings-Commissie voor genoemde Kunstbeschouwing, eene aangename taak U, als Erelid van ons Genootschap, uit te noodigen, genoemde Portefeuille met eenige bijdragen van uwe hand te willen opluisteren.
Met het oog op eene eventueele verzending, wordt U vriendelijk verzocht geen grooter formaat opspanpapier te gebruiken dan 110 bij 75 cM. en uwe inzending, vergezeld eene omschrijving der onderwerpen met prijsopgave, te zenden aan het adres van onzen Secretaris vóór of op 22 November a.s.
Voor assurantie, voorzichtige behandeling en terugzending uwer Teekeningen zal door ons behoorlijk gezorgd worden.
Vertrouwende dat U aan onze uitnodiging gevolg zult kunnen geven, noemen wij ons met de meeste achting,
De Regelings-Commissie der Kunstbeschouwingen, BERNARD M. KOLDEWEY, ROLAND LARY, BAS. VETH, Secretaris, Veersteiger, hoek Buiten-Walevest.
Den WelEdel-Geb. Heer .... te .....

- Amsterdam den 18 October 1889.
Aan het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht
Mijn heeren!
Uwe geëerde letteren van 4 dezer, mij kennisgevende van mijne benoeming tot Eere-lid van uw genootschap, zijn mij, met het diploma, geworden.
Gaarne wordt die benoeming door mij aanvaard. Ik stel te zeer opprijs.
Ik verzoek U met alle Werkende leden van uw genootschap - mijn dank aantenemen voor dit blijk uwer waardeering en vriendschap.
Mocht ik gedurende vele jaren met U samen werken om den bloei van 't genootschap - Zoo mogelijk - te bevorderen. Weest verzekerd, mijne Heeren ! dat ik levendig daarin belang blijf stellen en dat het mij steeds aangenaam zal zijn eenigermate te kunnen medewerken, om den goeden naam van Dordrechts Pictura hoog te houden.
Onder aanbeveling in uw aller vriendschappelijk aandenken, heb ik de eer mij, met de meeste hoogachting te noemen
UEd Dr. Dienaar J.W.M. Roodenburg.

- H.W. MESDAG 's-Gravenhage
Laan van Meerdervoort 9 24-11-'89
Waarde Heer Veth,
Ik had gehoopt nog eene teekening voor uwe Kunstbeschouwing gereed te hebben, doch het is nog niet gelukt zoodat ik dit jaar daarvoor geen bijdrage kan zenden. Het volgende jaar zal ik daarvoor weder zorgen. Ik heb zooveel andere dingen moeten doen dat er van werken in den laatsten tijd niet veel is gekomen.
Met beleefde groet
UEdwd. H.W. Mesdag
den Heer Secretaris Pictura te Dordrecht.

- Rotterdam 4 Decbr. 1889.
Uwe missive van 4 October 1889 No. 658 inhoudende mijne benoeming tot eerelid van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht heb ik gisteren ontvangen.
Hoogst gevoelig voor deze voor mij vereerende onderscheiding welke ik zeer gaarne aanneem verzoek ik U beleefd mijnen besten dank aan de Leden van uw Genootschap te willen overbrengen. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
J. de Kuijper.
Aan Het Bestuur van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.

- Dordrecht den 10 December 1889.
No. 2202/1022
Onderwerp: Jaarlijksch Verslag.
Naar aanleiding van art. 146 der Wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85), heb ik de eer uEd., uit te noodigen, voor den eersten Februarij aanstaande aan den Gemeenteraad verslag te doen van den toestand uwer vereeniging.
De Burgemeester van Dordrecht, H.A. Nebbens Sterling.

Laatst gewijzigd: mei 2010, juni 2015, januari en december 2017.