Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (verhuur van lokalen)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 206
Inventarisnummer: 124-125-126


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 206
Inventarisnummer: 124

VOORWAARDEN voor het verhuren der lokalen van het Genootschap PICTURA te Dordrecht

Artikel 1.
Het verhuren der lokalen, zich bevindende in het gebouw van het Genootschap, is opgedragen aan het Bestuur van het Genootschap.

Artikel 2.
De huurcontracten worden aangegaan voor den tijd van één jaar, loopende van primo Mei tot ult. April.

Artikel 3.
Vóór de eindiging van den huurtermijn zullen de huurprijzen, van elk lokaal afzonderlijk, door het Bestuur worden vastgesteld.

Artikel 4.
De huurprijs wordt door den huurder bij vooruitbetaling voldaan in driemaandelijksche termijnen. Bij wanbetaling of wanbedrag heeft het Bestuur het recht den huurder het verdere gebruik van het door hem gehuurde lokaal te ontzeggen.

Artikel 5.
Mocht de huurder zijn huur niet willen continueeren, zoo is hij verplicht daarvan vóór primo April kennis te geven aan het Bestuur. Bij gebreke hiervan zal het contract wordne beschouwd als voor één jaar gecontinueerd te zijn.

Artikel 6.
Het Bestuur behoudt zich het recht voor, hetzij voor eigen gebruik van het Genootschap, hetzij voor andere doeleinden het verhuren der lokalen of ééne daarvan, te doen ophouden. Een maand vóór het eindigen van het loopende dienstjaar zal daarvan door het Bestuur aan dne huurder worden kennis gegeven.

Artikel 7.
Het gebruik van gas- en waterleiding alsmede het behoorlijk schoonhouden der lokalen en schoorsteenen komt ten laste van dne huurder.

Artikel 8.
In geval de huur op een nieuwen eigenaar overgaat zoo zal het lokaal in zijn oorspronkelijken toestand door den vorigen eigenaar worden opgeleverd.

Artikel 9.
Het onderverhuren van een eenmaal verhuurd lokaal kan slechts onder goedkeuring van het Bestuur geschieden.

Artikel 10.
Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op de lokalen verhuurd aan het Bestuur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek en op het verhuren der kelders, welke zich onder het gebouw bevinden, voor welke afzonderlijk contract is opgemaakt.

Het Bestuur, R. LARY, Voorzitter / PIET BOS, Secretaris.

DORDRECHT, September 1901.

(5 reclameborden om voor de ramen te plaatsen)
RUIME LOKALEN
BOVEN
TE HUUR
te bevragen bij den Concierge van PICTURA


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 206
Inventarisnummer: 125

- Verhuurde Lokalen in het Gebouw van Pictura.

ingegaan den Huurder Prijs per Jaar te ontvangen
huur op ger.(?) 1 Novb 1919(?) J. de Koningh & Zoon
W. Tollens [doorgestreept]
M.P. Reus
Van Randwijk [doorgestreept]
f 75
f 20 [doorgestreept]
f 60
f 25 [doorgestreept]
te ontv f 18,75; 1 mei, 1 aug, 1 novb, 1 febr
te ontv f 5; 1 mei, 1 aug, 1 novb, 1 febr
te ontv f 15; 1 mei, 1 aug, 1 novb, 1 febr
te ontv f 2,25; 1 mei, 1 aug, 1 novb, 1 febr
1 sept 1908 L. Ek, 1 Maart 1917 f 45 te ontv f 11,25/15; 1sept, 1 decb, 1 mrt, 1 juni
1 sept 1912 L. Ek, gebracht op f 60
1 Octb 1908 [doorgestreept] J. van Leeuwenburgh f 10 te ontv f 5; 1 Oct en 1 April
1 Jan 1911 mej. D. van Geel, 1 april 1917 f 3,25 f 275 te ontv f 68,75(81,25); 1 jan, 1 April, 1 Juli, 1 Oct
1 Aug 1914 Leen Verhoeven, 1 febr 1917 f 30 f 25 te ontv f 6,25(7,50) 1 Mei, 1 Aug, 1 Novb, 1 Februari
1 April 1915 M. Adamse, 1 Febr 1917 f 30 f 25 te ontv f 7,50(6,25) 1 April, 1 Juli, 1 Octb, 1 Jan
22 Mei 1915 L. Verhoeven, atelier Leeuwenburgh f 15 1 Juni - 1 Decb
1 Jan 1916 C.E. Schluter, vervalt f 25 [doorgestreept] 1 Jan (1 April, 1 Juli, 1 Oct); 3 mnd op zig ...?

NB. Leeuwenburg, April 1916 atelier ontruimd.

- (17 Maart 1920) Verhuurde Lokalen in het gebouw van Pictura.

  Huurders Huur Prijs Termijnen van ontvangst der huur
- Jan de Koningh Zn f 75/100 f 18,75/25; 1 Mei, 1 Augs, 1 Novb, 1 Februari
1 Mei 1900 M.P. Reus f 100 f 25; 1 Mei, 1 Augs, 1 Novb, 1 Ffebruar
1 Maart 1920 Leendert Ek f 120 f 30; 1 Septb, 1 Dec, 1 Maart, 1 Juni
1 Juli 1919 Mej. D. van Geel voor 5
jaar van 1 Juni 1919
f 800 f 200; 1 April, 1 Juli, 1 Octb, 1 Jan
1 Novb 1919 Leen Verhoeven f 40 f 10; 1 febr, 1 Mei, 1 Aug, 1 Nov
1 Octb. 1919 M. Adamse f 45 f 11,25 1 April, 1 Juli, 1 Octb, 1 Jan [doorgestreept]
- Leen Verhoeven f 15 f 7,50 1 Juni, 1 Dec
1 Augs 1919 G.A. Korthals f 125 f 31,25, 1 Augs, 1 Nov, 1 Febr, 1 Mei
1 November 1920 C.J. Rovers f 85 f 21,25; 1 November, 1 Februari, 1 Mei, 1 Augst.

- (18 April 1917) Verhuurde Lokalen in het Gebouw Pictura.

  Huurders Huurprijs Termijnen van ontvangst der huur
- Jan de Koningh Zoon f 75 f 18,75; 1 Mei, 1 Aug, 1 Novb, 1 Febr.
1 Mei 1919 f 100 M.P. Reus f 100 f 60 [doorgestreept] f 15 (25); 1 Mei, 1 Aug, 1 Novb, 1 Febr.
1 Maart 1917
(1 Decb 1919 f 200 opzeggen)
Leendert Ek f 120 (*) f 60 [doorgestreept] f 15 (30); 1 Septb, 1 Decb, 1 Mrt, 1 Juni
1 April 1917 Mej. D. van Geel f 200
voor 5 jaar ingegaan 1 Juli 1919
f 325 (800) f 81,25 (200); 1 April, 1 Juli, 1 Oct, 1 Jan
1 Febr. 1917 Leen Verhoeven f 40
1919 1 Novb f 40
f 30 f 7,50 (f 10); 1 Febr, 1 Mei, 1 Aug, 1 Novb.
1 April 1915
1 October f 45 1919
M. Adamse f 45 (15 Decb) f 25 f 6,25 (f 11,25); 1 April, 1 Juli, 1 Octb, 1 Jan
22 Mei 1915 leen Verhoeven
(oud atelier Leeuwenburgh)
f 15 f 7,60; 1 Juni, 1 Decb,
1 Augs 1919 C.A. Korthals f 31,25 f 135(?) f 75; 1 Augs, Novb, Febr, Mei

(*) = Per aangeteekendschrijven dato 19 Novb. 1919 huur tegen 1 Maart 1920 gebracht op f 200 of f 50 per kwartaal, vooraf fl. 120.

- (15 mei 1935) HUURDERS VAN PICTURA.

D. Mulhaus, Jakob Marisstraat 25 f 18,75 (20) per kwart. 1 Jan, 1 April, 1 Juli, 1 Oct
Hr H. van Strij, Varkenmarkt [doorgestreept] f 15 1 Maart, 1 Juni, 1 Sept, 1 Dec (huur opgezegd)
W. de Visser f 18,75 1/2 Mei, 1/2 Aug, 1/2 Novb, 1/2 Febr
C. van Dijk, Achterweg N. 20 f 10 per maand voor 1/2 Mei tot 1 Juli f 15
verder f 10 per maand ververvalt den 1sten van oedere maand
VOOR KAMERS
Mevr. de Joncheere
leeges(?) voor
voor disponneren
Mevr. ..(?) van Herwaarden,
Wolwevershaven No. 4
f 25 per maand 1 Mei 1925 ingegaan
Ged(?). Mei, Juni, Juli f 75
Ged(?). Aug, Sept, Oct f 75
J. Blok van de Velde,
Jan Schoutenstraat
f 18,75 per kwartaal 1 Novb, 1 Febr, 1 Mei, 1 Augs.
BOVENKAMERS
Mevrouw M. Hoink(?)
f 50 per kwartaal 1 Jan, 1 April, 1 Juli, 1 Octb bij vooruitbetaling


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 206
Inventarisnummer: 126

- [1901-1902] HUURCONTRACT.
De ondergeteekende R. Larij en P. Bos als bestuurderen van het Genootschap Pictura te Dordrecht verklaren verhuurd te hebben aan de medeondergeteekenden JAN DE KONINGH en ZOON, wijnhandelaren te Dordrecht welke door medeonderteekening verklaren in huur aantenemen: een kelderruimte gelegen onder het gebouw van het Genootschap Pictura en gemerkt 148, voor de jaarlijksche huurprijs van f 75.
te voldoen in gelijke driemaandelijksche termijnen op 1 Mei, 1 Augustus, 1 November en 1 Februari verschijnende, ingaande den 1 Mei 1901 en eindigende den 30 April 1902 onder bepaling dat in het geval één der partijen deze overeenkomst niet heeft opgezegd drie maanden voor het eindigen van den huurtermijn, dit contract zal beschouwd worden als voor een jaar te zijn gevcontinueerd en voorts onder de volgende bedingen:
Het voorportaal toegang verschaffende tot den verhuur der kelder, zal door den concierge van het genootschap in gebruik kunnen worden genomen met dien verstande echter dat zulks geen moeielijkheden voor de huurders kan opleveren bij het uitoefenen van hunne werkzaamheden in de kelders, terwijl op eerste aanmaning van den huurder de eventueele moeilijkheden door den concierge, uit den weg moeten worden geruimd.
De regelen den huur en verhuur zijn wijders op den huurovereenkomst toepasselijk.
De zegelrechten dezer acte of acten worden gedragen door de partij, die een exemplaar daarvan verlangt.
Aldus overeengekomen en geteekend te Dordrecht den [..]
Het Bestuur voornoemd,
(get.) Jan de Koningh & Zn, P. Bos, R. Larij

- (1917-1918) Ondergeteekenden, H. Larij, wonende te Dordrecht, als Voorzitter, en L. Verhoeven, wonende te Dordrecht, als Secretaris tezamen vertegenwoordigende het Bestuur van het Genootschap Pictura, gevestigd te Dordrecht, verklaren hierbij te hebben verhuurd, ingaande 1 maart 1917, aan medeondergeteekende LEENDERT EK, die verklaart van het Bestuur voornoemd te hebben gehuurd twee lokalen, gelegen in het gebouw van genoemd genootschap, tegen een jaarlykschen huurprys van f 60, te voldoen in driemaandelijkschen termijnen, telkens vervallende op den eersten Maart, den eersten Juni, den eersten September, den eersten December van elk huurjaar, ingaande den eersten Maart 1917, en dit op de navolgende voorwaarden;
(1) Deze huur en verhuur zal worden beschouwd telkens voor een jaar te zyn verlengd, tenzy een der partyen schriftelyk drie maandne voor het einde van den tyd, waarvoor verhuurd is, de huur zal hebben opgezegd.
(2) By wanbetaling of wanbedrag heeft genoemd bestuur het recht het verder gebruik aan den huurder te ontzeggen.
(3) Indien meerdere lokalen zyn verhuurd kan de huur van een of meerdere daarvan wordne opgezegd en die der andere worden gecontinueerd.
(4) De kosten van gas en waterleiding by onderling goedvinden vast te stellen, alsmede het behoorlijk schoonhouden van het gehuurde komen ten laste van den huurder.
(5) By het eindigen der huur zal de huurder het gehuurde in den staat moeten opleveren, waarin het was by het aangaan dezer huur.
(6) Onderhuur kan slechts geschieden met toestemming van het Bestuur voornoemd.
(7) Zegelkosten van dit contract zyn voor rekening der party die een gezegeld contract verlangt.
Dordrecht, 1 Maart 1917.
(get.) R. Larij, Leen Verhoeven, Leendert Ek.

- [1919-1924] De Ondergeteekende Mejuffrouw D. van GEEL, onderwijzeres, Toulonschelaan 26 te Dordrecht verklaart hiermede te hebben gehuurd van de Heeren J.F. van Oldenborgh en J. van Wageningen Dz respectievelijk voorzitter en penningmeester van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht vertegenwoordigende zij beiden dit Genootschap die hierbij verklaren te hebben verhuurd aan genoemde Mej. van GEEL
Drie lokalen op de eerste verdieping in het gebouw van genoemd Genootschap Voorstraat 152 en twee nog te verbouwen lokalen op de tweede verdieping in het zelfde gebouw, zullende deze huur ingaan op 1 Julij 1919 voor den tijd van 5 jaren en alzoo eidigen op den 30 Junij 1924 en wel voor een huurprijs van f 800 (zeggen acht honderd gulden) per jaar te betalen in goed gangbare Nederlandschen munt ten kantore van den pennignmeester van genoemd Genootschap, in drie maandelijksche termijnen groot f 200, zullende de termijnen te voldoen zijn bij vooruitbetaling en alzoo de eerste op 1 Julij 1919 de tweede op 1 october 1919 enz, zullende in deze huur en verhuur op 1 Julij 1919 een definitief contract worden opgemaakt.
Dordrecht, den 9 Junij 1919.
(get.) D. van Geel, J.F. van Oldenborgh, J. van Wageningen

- Teekengenootschap "Pictura".
   Dordrecht, 27 Januari 1919.
   Den heer M.P. Reus, Kunstschilder, Nieuwstraat, ALHIER.
H.H., Hierby de mededeeling, dat het Bestuur van het Teekengenootschap "Pictura" zich tot zyn spyt genoodzaakt ziet, het loopende huurcontract voor het atelier, dat u van het Genootschap in huur heeft, tegen 1 Mei aanstaande op te zeggen, en de huur te brengen op f 100 's jaars, de overige conditien blijven als voorheen.
Zonder uw tegenbericht reken ik, dat u hiermede accoord gaat, en zal er met één Mei een neiuw huurcontract worden opgemaakt.
Met de meeste hoogachting
Namens het Bestuur van Teekengenootschap "Pictura" (get.) penningmeester.

- [1901-1902] HUURCONTRACT.
De ondergeteekende R. Larij en P. Bos uitmakende het Bestuur van het Genootschap Pictura te Dordrecht, verklaren verhuurd te hebben aan den medeondergeteekende Marinus Reus, kunstschilder te Dordrecht welke door medeonderteekening verklaart in huur aan te nemen met kennis der voorwaarden gesteld voor het verhuren der lokalen van het Genootschap.
Een lokaal in het gebouw van het Genootschap gemerkt nommer 9, als atelier voor de jaarlijksche huurprijs van f 75 te voldoen in gelijke driemaandelijksche termijnen jaarlijks op 1 Mei, 1 Augsutus, 1 November en 1 Februari verschijnende voor een termijn van een jaar ingaande den 1 Mei 1901 en eindigende den 30 April 1902.
Bij overlijden van den huurder houdt dit contract op bindend te zijn.
De regelen van huur en verhuur, vorkomende in het burgerlijk wetboek zijn wijders op den huur overeenkomst toepasselijk.
De zegelrechten der acte of acten worden gedragen door de aprtij die een exemplaar daarvan verlangt.
Aldus overeengekomen en geteekend te Dordrecht den 16 october 1901.
Het Bestuur voornoemd
(get.) Marinus Pieter Reus, P. Bos, R. Larij

- [doorgehaald / gemerkt: VERVALLEN] HUURCONTRACT.
De ondergeteekenden J.F. van Oldenborgh en L. Verhoeven respectievelijk voorzitter en Secretaris van het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht vertegenwoordigende zij beiden voornoemd Genootschap, verklaren hierbij te hebben verhuurd aan de mede-ondergeteekende Mej. D. VAN GEEL, modenaaister en Leerares, die door medeonderteekening dezes verklaart in huur aan te enmen
Drie lokalen op de eerste verdieping in het Gebouw van voornoemd Genootschap, Voorstraat No. 152 te Dordrecht en twee lokalen op de tweede verdieping van hetzelfde Gebouw om het gehuurde te gebruiken als leslokalen en zulks op de navolgende voorwaarden:
(1) De huurster verklaart het gehuurde wel te kennen en daarvan geen verdere beschrijving te verlangen
(2) De huur en verhuur geschiedt voor den tijd van vijf jaren, ingaande den eersten Juli 1919 alzoo eindigende den 30 Juni 1924
(3) Als huurprijs is tusschen partijen voereengekomen een som van f 800 per jaar in handen en tegen kwitantie van den penningmeester van het Genootschap Pictura voornoemd, in driemaandelijksche termijnen groot f 200 elk, waarvan de eerste zal verschijnen den eersten Juli 1919 en zoo vervolgens van kwartaal tot kwartaal
(4) Wanneer deze huuronvereenkomst niet drie maanden vóór den vervaldatum door een der beide aprtijen schriftelijk is opgezegd, wordt de overeenkomst geacht opnieuw te zijn aangegaan en zal alsdan een nieuw contract moeten worden opgemaakt.
(5) Indien geen nieuwe huur tot stand komt is de huurster verplicht om het gehuurde minstens twee maal per week voor gegadigden ksoteloos ter bezichtiging te stellen, op de daartoe geschikte, meest gebruikelijk uren nadat vooraf eerst zal zijn gevraagd en in alles mede te werken om den verhuurder in staat te stellen het gehuurde opnieuw te verhuren
Een en ander is emde van toepassing ingeval van verkoop.
(6) De huurster verbindt zich het gehuurde net en zindelijk en overeenkomstig de bestemming te zullen bewonen en het gehuurde na beëindiging van de huur tot genoegen van den verhuurder op te leveren in dne staat als bij aanvaarding van dit contract.
Alle venster- en spiegelruiten welke gebroken worden, moeten door de huurster zoo spoedig mogelijk worden vervangen door ruiten van dezelfde soort en grootte, onverminderd de wettelijke verplichting tot onderhoud op de huurster rustend.
(7) Onderhoud van de jalouziën is voor rekening van den verhuurder.
(8) Grondlasten, straatbelasting en waterleiding zijn voor rekening van den verhuurder, terwijl andere lasten welke nu of in het vervolg van tijd van het gehuurde mochten worden geheven, voor rekening komen van de huurster.
(9) Gas, electrische of andere verlichting komen voor rekening van de huurster, alsmede het behoorlijk schoonhouden van het gehuurde.
(10) Wanneer en zoo dikwijls de verhuurder het noodig acht eenig herstellings- of onderhoudwerk ana het verhuurde te doen verrichten, of het verhuurde te inspecteeren, is huurster verplicht dit toe te staan, zonder eenige reserve.
In de bovengangen mogen geen rijwielen geborgen worden.
(11) Indien huurster de hurpenningen volgens deze overeenkomst niet stiptelijk betaalt, zal naar na eenvoudige kenisgeving, dus zonder wettelijke sommatie of andere formaliteit, van den kant van verhuurder de teogang en gebruik van het gehuurde kunnen worden ontzegd, tot dat zij de achtertallige huurpenningen heeft aangezuiverd, een en ander onverminderd naar verplichting tot verdere naleving van dit Contract.
(12) Huurster verbindt zich het gehuurde zelf te gebruiken en het noch geheel noch gedeelteijk ana anderen te zullen overdoen, in gebruik geven of onderverhuren, zonder schriftelijke toestemming van den verhuurder.
Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te Dordrecht den eersten Juli 1919.
De Huurster (get.) D. van Geel
De Verhuurder (get.) J.F. van Oldenborgh, Leen Verhoeven.

- (envelop: J. van Wageningen Dzn, Huurcontract bond leerlingen Oud Leerlingen M.T.S.)
Dordrecht, 23 November 1933.
Den Heer D. DRONKERT, Secretaris van het Bestuur van dne Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelbaar Technische School te Dordrecht, ALHIER, Reeweg 112.
Mijnheer, Hiermede doe ik u de schuldbekentenis voor achterstallig huur enz ten bedrage van f 360 ter teekening door Voorzitter en Secretaris toekoemen.
  Restant termijn November 1932 f 70
  Termijn februari 1933 f 100
  Idem Mei 1933 f 100
  Idem Aug Sept Oct 1933 f 75
  Voor gemaakte onkosten f 15 = totaal f 360
Ik verzoek u het geteekende stuk ten spoedigste terug te bezorgen in mijn kantoor Grootekerksbuurt No 25, en zal ik u na ontvangst een copie der schuldbekentenis doen toekeomen.
Voor het Teekengenootschap Pictura,
Penningmeester.

- Dordrecht, 30 November 1933.
Aan den penningmeester van Teekengenotschap Pictura den Weled Heer J. van Wageningen te Dordrecht.
Mijnheer,
Hierbij doe ik U toekomen de eerste termijn van het door ons gesloten contract van dd 23 November jl. Groot f 72
5% rente van 23 Nov 1933 tot 1 December 1933
7 dagen 7/365 x 5/100 x f 360 = f 035 = totaal f 72,35
Rest f 288,00
Hoogachtend, B.J. Helder, pennignmeester, Vrieseplein 9.

- 28 october 1933.
Aan het Bestuur van dne Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelbaar Technische School te Dordrecht.
Mijne Heeren,
Wij deelen U hierbij mede, dat osn bestuur wil voldoen aan Uw verzoek dd 3 october j.l., en op 31 october e.k. de haar te doen beeindigen van de bij Uwen Bond in gebruik zijnde lokalen in het gebouw van het Teekengenootschap Pictura, Voorstraat No 152, alhier.
Deze beeindiging van de huurovereenkomst geschiedt onder de voorwaarden dd 24 dezer mondeling tusschen Uw en ons bestuur overeengekomen, n.l. voor het voldoen der achterstallige huurschuld en verder ten behoeve van U gemaakte of nog te maken kosten een schuldbekentenis wordt opgemaakt en door Uw bestuur wordt onderteekend.
Voor meerdere zekerheid der door U aangegane verplichtingen wordt het Uwen Bond toebehoorende, in ons gebouw aanwezige meubilair enz aan Pictura in pand gegeven.
Voort het Teekengenootschap Pictura, w.g. B.v.B, voorzitter.
(D. Dronkert, Secr, Reeweg 112)

- De ondergeteekende, de Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelbare Technische School, gevestigd te Dordrecht, vertegenwoordigend door zijn voorzitter M. BEUN en secretaris D. DRONKERT, beiden wonende te Dordrecht, verkalart wegens achterstallige huurtermijnen met ingegrip van kosten oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan het Teekengenootschap Pictura te Dordrecht een som van f 360 en zulks onder de navolgende voorwaarden:
De schuldenaar is verplciht van gemeld bedrag of het resteerende gedeelte daarvan een intrest te betalen van 5% per jaar, te voldoen tegelijkertijd met de hierna te vermelden aflossingen.
De schuldenaar is verplicht de hoofdsom af te lossen in termijnen van f 72 voor eht eerst 1 December 1933 en vervolgens 1 April, 1 Juni en 1 December 1934 en 1 April 1935.
Bij gebreke van voldoening van bovengenoemde aflossing of intrest op de verschijndagen, is de hoofdsom, of het resteerende gedeelte daarvan met de rente, ineens, zonder voorafgaande waarschuwing opeischbaar, zullende de schuldenaar in gebreke zijn door het enkel verloop van rijd.
De schuldeischer is te allen tijde gerechtigd de hoofdsom of het resteerende gedeelte daarvan met de rente op te eischen na een voroafgaande waarschuwing van één maand, terwijl de schuldenaar te allen tijde gerechtigd is het verschuldigde ineens af te lossen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Hoofdsom, rente en kosten zijn te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, opeischbaar:
(a) bij niet prompte voldoening van aflossing of intrest op de verschijndagen.
(b) bij faillissement van den schudlenaar of bij geheele, of gedeeltelijke inbeslagneming zijner roerende en/of onroerende goederen.
(c) bij opheffing van den Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der M.T.S. te Dordrecht
Alle betalingen zoo van hoofdsom, rente als kosten, koeten geschieden ten kantore van dne schuldeischer of in handen en ten woonhuize van diens gemachtigde, in gangbare Nederlandsche muntspeciën.
De schudlenaar geeft aan de schuldeischeresse tot de geheele voldoening van het krachtens deze acte verschuldigde in pand de navolgende, den schuldenaar toebehoorende goederen zich bevinden in het perceel Voorstraat 152 te Dordrecht, waar deze gedurende dien tijd zullen blijven onder het beheer van den schuldeischer:
- biljard met 6 ballen
- keuenrek
- 12 keuen
- 8 kleine tafels
- groote tafel
- 50 stoelen (2 stuk) gemakkelijke stoelen
- 2 kleine bijzettafeltjes
- 2 stel gordijnen met garnituren
- hangklok
- 6 kleine schilderijen
- sjoekbak
- stofzuiger
- 2 biljardlampen
Alle kosten die de schuldeischer tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten noodig oordeelen, komen voor rekening van den schuldenaar. Dordrecht, 22 November 1933.

- [1927-1930] (vervallen zie nieuw contract dd 16-5-1930) HUURCONTRACT.
De ondergeteekende, het teekengenootschap Pictura, gevestigd te DORDRECHT, hierby vertegenwoordigd door zyn voorzitter en zyn secretaris, verklaart te hebben verhuurd aan den mede-ondergeteekende, den Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelbare Technische School, gevestigd te DORDRECHT, eveneens vertegenwoordigd door zyn vorozitter en zyn secretaris, die erkent te hebben gehuurd:
twee lokalen aan den voorkant met daarachter gelegen keuken op de eerste verdieping van het pand Voorstraat 152 te DORDRECHT en het verhuurde te gebruiken als clublokaal, en zulks op de volgende voorwaarden:
[Art. 1] De huurder verklaart het gehuurde wel te kennen en daarvan geen nauwkeuriger beschrijving te verlangen
[Art. 2] De huurovereenkomst is aangegaan voor den tyd van een (vijf) jaar welke geacht wordt te zyn ingegaan den eersten mei 1927(1930) en alzoo zal eindigen den laatsten April 1928(1935) met dien verstande, dat wanneer (gedurende het loopende huurjaar drie maanden voor het einde daarvan de huur niet schriftelijk door een der partyen is ogpezegd, de overeenkomst stilzwygend volgens voor een jaar wordt verlengd tot uiterlijk 30 April 1933. (niet drie maanden voor afloop van dezen ... op dezelfde voorwaarden voor gelijk tijdvak van 5 jaar)
[Art. 3] De verhuur en huur geschiedt voor de som van f 450 (f 400) per jaar, te voldoen in driemaandelijksche termynen van f 112,50 (f 100), by vooruitbetaling, voor eht eerst op 1 Mei 1927 (1930) in handen en ten huizen van dne pennignmeester van dne verhuurder of diens gemachtigde.
[Art. 4] De huurder verbindt zich de ruiten, in het verhurde, welke mochten gebroken worden, terstond voor zyne rekening te laten maken van dezelfde soort glas en in dezelfde grootte, als dieruiten thans zyn.
De huurder geeft den verhuurder het recht om door het verhuurde te gaan om by voorkomende gelegenheden de vlag te kunnen uitsteken en hy verbindt zich aan den verhuurder een sleutel van de toegangsdeur tot het gehuurde te verstrekken.
[Art. 5] De kosten vallende op het gebruik der waterleiding zyn ........;
[Art. 6] De verhuurder verbindt zich het gehuurde in behoorlijken staat te zullen opleveren, terwijl de huurder zich verbindt het gehuurde netjes en voor het doel, waarvoor het is bestamd, te gebruiken en het by het eindigen van de huur in behoorlijken staat te zullen opleveren.
Verder erkent de huurder, dat voor zyne rekening komen: het witten van muren en plafonds, herstellingen aan sloten, krukken, haakjes, raamkoorden en kranen, het tenminste eenmaal per jaar vegen van de gebruikte schoorsteenen en dat hij aansprakelijk is voor alle schade welke aan het verhuurde door zyn leden of zyn gasten mocht orden toegebracht of door onachtzaamheid mochten worden veroorzaakt.
[Art.7] Onder het verhuurde is begrepen ene kachel en de vloerbedekking thans in het verhuurde aanwezig; het onderhoud hiervan komt ten laste van den hurder, die nimmer het recht zal hebben van den verhuurder vernieuwing hiervan te eischen.
De W.C. op het portaal der eerste verdieping is ter beschikking van den huurder.
Voorts is deze verhuur en huur aangegaan onder zoodanige algemeene bepalingen, als by de wet zyn vastgesteld.
Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te DORDRECHT, den 23en Mei 1927.
(get.) J. van Oldenborgh, D. van Aalst (secr.)

- Dordrecht, 7 April 1930, Voorstraat 152.
Aan het bestuur v.d. Bond van leerlingen en Oud-Leerlingen der M.T.S. Dordrecht.
.......etc

- Dordrecht,  25 Maart 1930
Aan het bestuur van het Genootschap Pictura te Dordrecht.
Mijne Heeren, In verband met het feit, dat op 1 mei a.s. het huurcontract betreffende de huur van de bij ons in gebruik zijnde lokaliteiten in het pand aan de Voorstraat No 152, opneiuw zal worden verlengd, wenden wij ons tot U met het verzoek, ons met ingang van dien datum te willen geraken tot verlaging van de thans geldende huurprijs a f 450 per jaar.
Wij zijnv an meening, dat dit bedrag voor de hedne ten dagen geldende tarieven aan den zeer hooge kant is, temeer waar wij de lokaliteiten ongemeubelt huren en wij zeer binnenkort zullen moeten overgaan tot vernieuwing van het vloerkleed en het behang. Ware het nu, dat onze Bond over ruime geldmiddelen kon beschikken, dan zouden wij op deze verlaging niet eens aandringen. De behoefte daartoe doet zich voor ons echter te meer gevoelen, omdat wij zelf genoodzaakt zijn, onze uitgaven te beperken.
Op grond van het een en ander stellen wij U voor de huurprijs voor bedoelde lokaliteiten vast te stellen op f 300 per jaar.
In het vertrouwen dat U ons voorstel wel in overweging zult willen nem,en en een gunstig antwoord hierop met eblangstelling tegemoet ziende, teekenen wij met de meeste hoogachting,
Namens het Bestuur (get) ....;

- (Zierikzee 17 April 1930) Naar aanleiding van Uw schrijven dd 7 dezer, dele ik U mede dat het bestuur ebsloten heeft op uwe voorwaarden vervat in genoemd schrijven in te gaan. Het door U op te maken neiuwe huurcontract zien wij gaarne tegemoet.

- [1927] (vervallen zie nieuw contract dd 16-5-1930) HUURCONTRACT.
De ondergeteekende, het teekengenootschap Pictura, gevestigd te DORDRECHT, hierby vertegenwoordigd door zyn voorzitter en zyn secretaris, verklaart te hebben verhuurd aan den mede-ondergeteekende, den Bond van Leerlingen en Oud-Leerlingen der Middelbare Technische School, gevestigd te DORDRECHT, eveneens vertegenwoordigd door zyn vorozitter en zyn secretaris, die erkent te hebben gehuurd:
twee lokalen aan den voorkant met daarachter gelegen keuken op de eerste verdieping van het pand Voorstraat 152 te DORDRECHT en het verhuurde te gebruiken als clublokaal
Het desbeteffend huurcontract geteekend te Dordrecht den 23 Mei 1927 is behoorlijk gezegeld en geregistreerd luidt als volgt: In duplo geregistreerd te .......etc.

- [1917] Ondergeteekenden, R. LARY, wonende te Dordrecht, als Voorzitter, en L. VERHOEVEN, wonende te Dordrecht, als Secretaris, tezamen vertegenwoordigende het Bestuur van het genootschap Pictura, gevestigd te Dordrecht, verklaren hierby te hebben verhuurd, ingaande 1 April 1917, aan medeondergeteekende D. VAN GEEL, modemaakster te Dordrecht die verklaart van het Bestuur voornoemd te hebben gehuurd
zes lokalen, gelegen in het gebouw van genoemd genootschap tegen een jaarlykschen huurprys van f 325, te voldoen in driemaandelijkschen termijnen, telkens vervallende op den eersten januari, den eersten April, den eersten Juli, den eersten october van elk huurjaar, voro den tijd van een jaar, ingaande den eersten April 1917, en dit op de navolgende voorwaarden.
(1e) Deze huur en verhuur zal worden beschouwd telkens voor een jaar te zyn verlengd, tenzy een der partyen schriftelijk drie maanden voor het einde van den tyd waarvoor verhuurd is, de huur zal hebben opgezegd.
(2e) By wanbetaling of wangedrag heeft genoemd bestuur het recht het verder gebruik aan den hurder te ontzeggen
(3e) Indien meerdere lokalen zyn verhuurd kan de huur van een of meerdere daarvan worden opgezegd en die der andere wordne gecontinueerd.
(4e) De kosten van gas en waterleiding by onderling goedvinden vast te stellen, alsmede het behoorlijk schoonhouden van het gehuurde komen ten laste van den huurder.
(5e) By het eindigen der huur zal de huurder het gehuurde in den staat moeten opleveren, waarin het was by het aangaan dezer huur.
(6e) Onderhuur kan slechts geschieden met toestemming van het Bestuur voornoemd.
(7e) Zegelkosten van dit contract zyn voor rekening der party die een gezegeld exemplaar verlangt.
Dordrecht, 1 April 1917 (get.) R. Larij, Leen Verhoeven, D. van Geel.

- [1911] HUURCONTRACT.
De ondergeteekende P. Bos en G.N. Korthals, handelende als het Bestuur van het genootschap Pictura te Dordrecht verklaren verhuurd te hebben aan de medeondergeteekende D. VAN GEEL, modemaakster te Dordrecht, welke door medeonderteekening verklaart in huur aan te nemen met kennis der voorwaarden gesteld voor het verhuren van lokalen in het Gebouw van het Genootschap
Zes lokalen in het gebouw van het Genootschap gemerkt [-] voor de jaarlijksche huurprijs van f 275 te voldoen in driemaandelijksche termijnen jaarlijks op den eersten januari, eersten April, eersten Juli en eerste October verschijnende voor ene termijn van één jaar in te gaan den 1e januari 1911 en eindigende den 31 December 1911.
Bij overlijden van den huurder houdt dit contract op bindend te zijn.
De regelen van huur en verhuur voorkomende in het burgerlijk wetboek zijn wijders op deze huurovereenkomst toepasselijk.
De zegelrechten der acte of acten worden gedragen door de partij die een exemplaar daarvan verlangt.
Aldus overeengekomen en geteekend te Dordrecht den 31 December 1910.
Het Bestuur voornoemd (get.) P. Bos, G.N. Korthals, D. van Geel.
+
HUURCONTRACT.
De ondergeteekende P. Bos en G.N. Korthals, handelende als het Bestuur van het genootschap Pictura te Dordrecht verklaren verhuurd te hebben aan de medeondergeteekende D. VAN GEEL, modemaakster te Dordrecht, welke door medeonderteekening verklaart in huur aan te nemen met kennis der voorwaarden gesteld voor het verhuren van lokalen in het Gebouw van het Genootschap
Gemerkt No. [-]
voor de jaarlijksche huurprijs van f 275 te voldoen in driemaandelijksche termijnen jaarlijks op den eersten januari, eersten April, eersten Juli en eerste October verschijnende voor een termijn van één jaar in te gaan den 1e januari 1911 en eindigende den 31 December 1911.
Bij overlijden van den huurder houdt dit contract op bindend te zijn.
De regelen van huur en verhuur voorkomende in het burgerlijk wetboek zijn wijders op deze huurovereenkomst toepasselijk.
De zegelrechten der acte of acten worden gedragen door de partij die een exemplaar daarvan verlangt.
Aldus overeengekomen en geteekend te Dordrecht den 31 December 1910.
Het Bestuur voornoemd (get.) P. Bos, G.N. Korthals, D. van Geel.

- [1917; vervallen huurcontract D. van Geel] Ondergeteekenden, R. Lary woenndete Dordrecht, als Voorzitter, en L. Verhoeven, wonende te Dordrecht, als Secretaris, tezamen vertegenwoordigende het Bestuur van het genootschap Pictura, gevestigd te Dordrecht, verklaren hierby te hebben verhuurd, ingaande 1 April 1917, aan medeondergeteekende D. VAN GEEL, modemaakster te Dordrecht die verklaart van het Bestuur voornoemd te hebben gehuurd
zes lokalen, gelegen in het gebouw van genoemd genootschap tegen een jaarlykschen huurprys van f 325, te voldoen in driemaandelijkschen termijnen, telkens vervallende op den eersten januari, den eersten April, den eersten Juli, den eersten october van elk huurjaar, voor den tijd van een jaar, ingaande den eersten April 1917, en dit op de navolgende voorwaarden.
(1e) Deze huur en verhuur zal worden beschouwd telkens voor een jaar te zyn verlengd, tenzy een der partyen schriftelijk drie maanden voor het einde van den tyd waarvoor verhuurd is, de huur zal hebben opgezegd.
(2e) By wanbetaling of wangedrag heeft genoemd bestuur het recht het verder gebruik aan den hurder te ontzeggen
(3e) Indien meerdere lokalen zyn verhuurd kan de huur van een of meerdere daarvan worden opgezegd en die der andere wordne gecontinueerd.
(4e) De kosten van gas en waterleiding by onderling goedvinden vast te stellen, alsmede het behoorlijk schoonhouden van het gehuurde komen ten laste van den huurder.
(5e) By het eindigen der huur zal de huurder het gehuurde in den staat moeten opleveren, waarin het was by het aangaan dezer huur.
(6e) Onderhuur kan slechts geschieden met toestemming van het Bestuur voornoemd.
(7e) Zegelkosten van dit contract zyn voor rekening der party die een gezegeld exemplaar verlangt.
Dordrecht, [-] 1917

- [1936-1937] De ondergeteekende TEEKENGENOOTSCHAP "PICTURA" vertegenwoordigd door zijn vorozitter B. v. Bilderbeek en zijn secretaris M. Adamse, wonende te Dordrecht, Voorstraat Nr. 152 verklaart bij deze te hebben verhuurd aan medeondergeteekende Mejuffrouw M. HAAK, zich ook noemden en schrijven MAGGI HAAK, wonende Vriesestraat Nr. 22 te Dordrecht, die verklaart te hebben gehuurd twee lokalen aan de Voorstraatzijde, de keuken en het medegebruik van het toilet, alles gelegen o/d 1e verdieping v.h pand Voorstraat 152 om te gebruiken voor rythmusch dans- en gymnastiekonderricht. Zulks onder de navolgende voorwaarden:
(1) Huur en verhuur zijn aagegaan voor den tijd van 18 maanden ingaanden den 1 Januari 1936 en eidnigende den 30 Juni 1937 tegen een huurprijs van f 50 per drie maanden te voldoen bij vooruitbetaling per drie maanden
(2) ........etc.

- (Dordrecht 8-1-1936) .. aanbrengen van een Rift-dekvloer, dik 22 mm en van een lambriseering van triplexhout met leuning tegen de trapwand van het grootste der twee dor U in huur genomen lokalen in ons gebouw Voorstraat Nr. 152 alhier ....

- (Dordrecht 3 augustus 1935)
Den heer D. MÜLHAUS, Jacob Marisstraat 25 rd, ALHIER
Geachte Heer Mülhaus,
Het Bestuur van Pictura is bereid het atelier op de 1e verdieping achterijze aan U te verhuren a f 25 per drie maandne, echter onder de bavolgende voorwaarden:
De huur gaat in 15 Augustus e.k. Het verschil tusschen de nieuwe en de reeds door U voldane huur, over het rijdvak 15 Aug - 30 Sept zijnde f 3.125, wordt door U bijbetaald.
Aangezien de door U te betalen huurprijs te laag is t.o.v. de andere huurders, geschiedt de verhuring aan U tot wederopzeggens. Mocht zich voor het atelier, 1e verd achter, een huurder voordoen, die een hoogere huur wil betalen, dan zal ons Bestuur van de bepaling der opzegging gebruik maken. Hoogachtend, B. v. B., voorz.

- Huurcontract tussschen Het teekengenootschap Pictura te Dordrecht en Mejuffrouw MAGGI HAAK te Dordrecht
Perceel gedeelte van Voorstraat 152
Aavangende 1-1-1936
Eindigende 30-6-1937 of 30-6-1939
Onderhandelingen over vernieuwing van huur voor 1 april 1937 resp 1 april 1939
Huurbedrag f 50 per 3 maanden bij gebruik der 2 optiejaren f 60 per 3 maanden.

Laatst gewijzigd: juni 2010.