Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Belangrijke stappen voor het meldingsformulier van de Dordtse politie (1953)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 213
Inventarisnummer: 103 (politiejournaal 1 jan-27 juni 1953)

DE TIEN GEBODEN VOOR EEN GOED MELDINGSSYSTEEM


"HET MELDINGSFORMULIER"

Nummer BELANGRIJKE STAPPEN KRITIEKE PUNTEN
1. Het meldigsformulier wordt gebezigd voor de melding van feiten en/of omstandigheden waarvan kennisneming door de Corpsleiding noodzakelijk wordt geacht. GEEN formulieren bezigen voor verrichtingen naar aanleiding van INGEKOMEN STUKKEn, welke op de administratie reeds geboekt zijn. Op deze stukken is het bekende gele briefje of het nummer van de hulpagenda geplaats.
2. De meldingsformuieren nog dezelfde dag inleveren bij de wachtcommandant. Deze inlevering geschiedt voor boeing en agendering. Eerste melding, namelding en afmelding steeds hetzelfde agendanummer (na- en afmeldingen bovendien een kleine letter a-b-c- etc.)
3. Inhoud meldingsformulier:
a. net en accuraat werk.
b.bij na- en afmeldingen plaatst de rapporteur het agendanummer van de eerste melding (doorgehaald: en bovendien daarbij kleine letter a voor eerstvolgende melding) kleine letter b voor daaropvolgende melding.
KORT een ZAKELIJK vermelden al datgene, wat voor de beoordeling van de zaak voor de Corpsleiding van belang is.
Inhoud moet voldoen aan de eisen, welke op het examen voor het politiediploma aan het rapport gesteld worden.
4. Ondertekening meldingsformulieren 1e. naam van rapporteur in drukletters
2e. Handtekening rapporteur.
5. Inleveren in enkelvoud
1. waarschuwingsformulieren
2. afmeldingen, voor zover niet anders bepaald.
1. exemplaar alleen voor afd. H.
6. Inleveren in duplo
1. P.V.-meldingen.
2. Tipformulieren.
3. Jeugdmeldingen.
4. Alle onderzoek gevallen voor zover niet anders is bepaald.
5. Na- of afmeldingen van de sub. 7 genoemde gevallen.
a. origineel exemplaar voor afd. H.
b. Duplicaat voor rapporteur; na onderzoek terug aan afd. H.
7. Inleveren in drievoud
1. meldingen onbeheerde rijwiel.
2. meldingen alle misdrijven.
3. meldingen branden en rampen.
4. meldingen ongevallen.
5. meldingen kinderverwaarlozing.
6. meldingen voor afd. G.
(Alle na- of afmeldingen betreffende hier sub 1 t/m 6 genoemde gevallen in duplo zie vorige kolom)
a. Origineel exemplaar voor afd. H.

b. Duplicaat voor rapporteur na onderzoek terug aan afd. H.

c. Derde exemplaar voor chef van functionele afdeling (C - E- F of G)
8. Inlevering in meer dan drie exemplaren Indien meer chefs van andere afdelingen belang hebben bij het onderzoek moet iedere daarbij betrokken chef een exemplaar ontvangen.
9. Verplichting bij na- en afmelding van onderzoeken. Lever steeds de duplicaat-melding in bij Uw p.v. of bij Uw na- of afmelding.
10. VERBOD om meer formulieren te gebruiken. Men houde zich stipt aan deze regeling. Afwijkingen werken storend en zijn kostbaar.

Richtlijnen ten dienste van de Wachtcommandant m.b.t. de Meldingen.

1. Voortdurend toezicht op de juiste indiening der meldingen overeenkomstig de "Tien Geboden';
de in strijd met deze richtlijnen ingeleverde meldingen dienen te worden geretourneerd.

2. Van iedere binnen gekomen klacht of aangifte een melding maken, benevens inschrijven in het Meldingen boek, warin alle meldingen doorlopend zijn opgenomen.

3. De meldingen alléén voorzien van het hoofdnummer; de kolom betreffende de na- en afmeldingen wordt bijgehouden door de Afd. H.

4. Afschrift van elk zgn. verkeersongevallenformulier - in 3-voud in te dienen - deponeren bij chef Afd. C.

5. Originele meldingen en duplicaat-meldingen ieder in afzonderlijke ordner opbergen. Afmeldingen en de hierop betrekking hebbende duplicaat-meldingen van dezelfde zaak opbergen in ordner, inhoudende de duplicaat-meldingen.

6. iedere morgen vóór 8.30 uur de ordner inh. originele meldingen deponeren op kamer chef Afd. E. en de ordner, inh. duplicaatmeldingen, benevens het Meldingenboek deponeren bij chef Afd. H.

Laatst gewijzigd: mei 2018.