Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Oudraad resoluties 1711: brief Prins Willem Friso (verdronken 1711)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 76 (Oudraad resoluties 1711; met condoleancebrief verdrinken Prins Willem Friso)

Oudraad resoluties 1711: Prins Willem Friso


(folio 61)
....
uijt het Geregt.
de heeren van Naaltwijk ende Bartholomeus van(den) Santheuvel met den heer Officier.
uijt de goede Luijden van(de) Agten
De heeren Wilmart en Pieter Onderwater met den Pensionaris en beijde de Secretarisse omme de voorsz. overgenomen en onafgedane saken nader in een besoigne te examineren en te overwegen en haer Ed: groot Agtb. daer op te dienen van derselver consideratie en advis.

Is ter vergaderinge vanden Oudraad gelesen een missive van(de) furstinne

(folio 61vs)
Douariere van wijlen Johan Willem Friso Prinse van Nassau geschreven aan haar Ed. Groot Agtb. te Leeuwaerden den 20 Julij laatstleden behelsende notificatie van het ongeluckig overlijden van gemelde Prinse.
FIAT INSERTIA.
Waarop is geresolveert dat de voorsz. missive met een rescriptie van condoleance in civile termen beantwoordt sal worden
+
Aen de Stadt Dordregt.

Wel Edele, Eerentveste, groot Achtbare Wijse en Voorsienige Heeren.
Naerdien het de Goddelijcke Voorsienigheit gelieft heeft, den Heere Johan Wilhelm Friso, Prince van Orange en Nassau onsen seer geliefden, dierbaren en hooghgeerden Heere en gemael in 't bloeijenste van sijne jaren, uit dit leven wegh te rucken, en in sijn Eeuwigduirende Heerlijckheit op te neemen; Soo hebben wij niet konnen noch willen afweesen UwEd: Groot Achtb: van dit onverwacht, fatael en in alle sijne omstandigheiten beklaeglijck toeval, hiermeede behoorlijcke notificatie te doen; niet twijffelende off Uw Ed: Groot Achtb: sullen uit een christelijck meedelijden, te meer deel neemen over deese onse overgroote en swaere slaegh, terwijl wij daardoor berooft sijnde van onse hooft en gemael, ons bevinden beladen met de sorge voor teeder kint, en swanger gaende met een vrucht van eenige maenden; Wij willen hopen en bidden dat Godt Almachtich ons sal vertroosten, ondersteunen en sterkte geven, om dit kruis te konnen draegen met lijdsaemheit, en een schuldige onderwerpinge aen sijnen goddelijken wille, en dat hij U wel Ed: Groot Achtb: wille neemen in sijne heijlige bescherminge. Waermeede wij verblijven.
Wel Edele, Erentveste groot achtbaere, Wijse en Doorsieniege Heeren
UWel Ed: groot Achtb: Dienstwillige Dienaeres ...Orange...
Leeuwaerden den 20 Julij 1711.


Donderdag den 6 Augustij 1711.
De Resolutien vanden 3 deser sijn geresumeert ende na voorgaende deliberatie gehouden voor gearresteert.
De Pensionaris vanden Santheuvel heeft ter vergadering vanden Oudraet gerapportert de Consideratien en het advis van de heeren haer Ed: Groot Agtb: gecommitt.ds hebbende ingevolge ende tot voldoeningh

(folio 76)
Woensdag den 23e September 1711.
De Resolutien vanden 21e deser sijn geresumeert ende na voorgaende deliberatie gehouden voor gearresteert.
Is ter vergaderinge van den oudraat gelesen een missive vande furstinne Douariere van wijlen Johan Willem Friso Prince van Nassau, geschreven aen haer Ed. Groot Agtb. te Leeuwaerden den 5e deser Loopende maant, behelsende een notificatie van

(folio 76vs)
desselfs voorspoedige verlossinge van een gesonden en welgeschapen prins.
FIAT IN SERTIO
Waarop gedelibereert sijnde, is goetgevonden ende verstaen dat de voors. missive met een rescriptie van felicitatie in civile termen beantwoort sal werden.
+
Wel Edele Groot Achtbare heeren Besondere goede Vrienden.
Het heeft God Almachtig, in zijn besondere groote g.... genadelijk behaegt mij opden eersten deses s avonts tusschen seven en acht uiren te ontbinden en voorspoedig te doen verlossen van een gezonden en wel geschapen Prins En hebbe mij verplicht geacht uWel Ed. Groot [.....]


De heer Presiderende Burgemeester Hugo Repelaer heeft ter vergadering van den Oudraet voorgedragen dat dewijl na de ordre deser Stads Regeringe desselfs presidium met den laatsten deser loopende maant stont te expireren, of dienvolgen haer Ed: Groot Agtb. niet goet Souden konnen vinden te beramen ende vast te stellen een dag tot het doen van sijn Ed.ts Rekeninge mitsgaders tot het overgeven van gemelde Presidium aende heer Burgemeester Johan van Neureng [Neurenberg].
Waarop gedelibereert sijnde hebben [...]

Laatst gewijzigd: oktober 2014.