Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Rechtbank van eerste aanleg 1812-1830


Bron: Nationaal Archief
Toegang: 3.03.54 Rechtbank Eerste Aanleg (Dordrecht)
Inventarisnummer: 153 (inbeslagneming onroerende goederen 1812-1830)#1. (1812) Willem van der Spaan, agriculteur, Zuid-Beijerland;
#2. (16-12-1812) Henri de Rade, Charlois; Bastiaan Hordijk A208 te Charlois;
#3. (8-4-1813) Hermen Kroeseklaas, Ridderkerk;

#4. (7-4-1814) In den Jaare 1814 den 7de April ten verzoeken van J. van Lelieveld, Particulier wonende te Dordrecht domicilie kiezende ten huize van de Procureur A. Kist Ez in de Wijnstraat lett. B. 63/72 welke voor hem ten deze ter rolle compareeren in deze Executie dirigeren zal, uit kragte van Een vonnis den 12-10-1813 door de regtbank van Koophandel te Dordrecht gewezen, behoorlijk getekend, gezegeld, geregistreerd, gesignificeerd, en geinscribeerd - heb ik ondergetekende Pieter Papillon, Deurwaarder bij de Rechtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht, aldaar wonende in de Breestraat lett. D No. 1008 behoorlijk ingeschreeven en gepatenteerd de vervolginge voortzettende aangevangen bij Exploit van den 15-1-1814, geregistreerd den zeventiende daaraanvolgende, bij het welk is bevel gedaan aan de heer Daniel Bloot, woonende te Dordrecht, om aan den Eisscher te betalen een Somma van f 170 met de Intressen, Kosten en mise van Executie, uit kragte van bovengemeld vonnis aan den requirant Competeerende en bij verdere Executie al verder verschuldigd; mij vervoegd voor en in de navolgende huizen en Pakhuis gelegen in het arrondissement in de Stad Dordrecht.
(1) in het huis getekend lett. B271/290 bewoond door Daniel Bloot staande aan het eind der Gravestraat, bij de zogenaamde Varkemarkt en Aardappelmarkt, uitziende met vier ramen en een glazeraamtje daar boven, voor aan de straat, en een pakhuisje onder hetzelve met twee deuren, belend ter eenre het huis van ... Snijders, en ter andere zijde het volgende gebouw.
(2) in het Pakhuis getekend B No. 272/291uitkomende met een groote deur alsvoren, belend ter eenre het eerst vermelde, en ter andere het natemeld huis, ziende met zeven ramen van onderscheiden grootte op de straat
(3) in het huis getekend B No. 273/292, uitkomende mede in voorschreve straat belend ter eenre het Pakhuis hier boven in N. 2 omschreeven, en ter andere zijde het huis van Mej.vr de weduwe Paulus Batenburg, bewoond door Ds. P. Brouwer, en uitziende als voren met drie schuiframen, zijnde buite de gewone deur tot ingang nog een pakhuiskelder onder hetzelve met twee glaze deuren.
Welke huizen Pakhuis en Erve, in de belasting der verponding zijn aangeslagen voor een somma van 214 francs 84 centimes zoo als blijkt uit de hier ingevoegde copie uit de rolle der voorschreeve contributie.
+
PAGE 28 Extract du Releve des Proprietes Baties er des Portes et fenetres [deuren en vensters] de la commune de Dordrecht pour annee 1813.
104. Daniel Bloot, B271-272-273, f 58,49+19,11+137,24=f 214,84, 6+0+15 deuren=21 deuren
Pour Extract conforme Le maire de la ville de Dordrecht (getekend) Repelaer van Spijkenisse.
+
Welke bovengemelde twee huizen, Pakhuis en Erven alle ten naame staande van Daniel Bloot door mij ter executie van bovengemeld vonnis ten verzoeke des Eischers ten deze worden en zijn gearresteerd om bij geforceerde onteigening in het openbaar naar de wijze bij de Wet bepaald ter rolle van de Rechtbank van Eerste Instantie te Dordrecht te worden verkogt zullende de formaliteiten derzelven verkoop worden vermeld en alzoo de Eerste afkondiging en Memorie van lasten ander worden bekend gemaakt.
Van al het welk wij dit Proces Verbaal hebben opgemaakt waar toe ik meer dan drie uuren gevaceerd hebben, en van het welk ik afschrift gelaten heb aan Mijn Heer de Griffier van het vredegerecht Canton Dordrecht No. 2, en aan Mijn Heer de President van het bestuur dezer Stad welke het origineel hebben geviseerd.
De kosten zijn 6 guld 5 stuijvers (was get) P. Papillon, deurwaarder.
+ Gezien bij ons President van het Bestuur der Stad Dordrecht zijnde Copie van dit exploit aan ons gelaten (was get.) Repelaer van Spijkenisse.
+ Gezien bij ons Griffier van het vredegeregt canton Dordrecht N. 2 zijnde copie van dit exploit aan ons gelaten (was get.) C.G.O. Stoop.
+ Overgeschreven ten Kantore der hypotheken van Dordrecht den 14-4-1814 Reg 1 No. 91 ontvbangen twee guldens 17 stuijvers 4 pennningen P. en add eronder begrepen (was get.) F.J.A. Pit.

#5. (5-5-1815) Gerrit Visser woonende te Mijnsheerenland; procureur A. Kist Ez in het Steegoversloot C1000/1114; Adrianus Gerrits Visser, bouwman, Mijnsherenland;
#6. (9-6-1815) Dirk Jansen Boertje, Puttershoek;

#7. (30-6-1815) In den jare 1815 den 30ste Junij ten verzoeke van de Heer Willem van Herpen in qualiteit als executeur in den boedel van wijlen Carel van Helmond, woonende te Dordrecht domicilie gekoozen hebbende ten huize van zijn Procureur Anthonij Kist Ezn in het Steegoversloot te Dordrecht; welke voor hem ter rolle compareeren in deze Executie dirigeren zal, uit krachte van een Vonnis der 20-3-1815 door de Rechtbank van eerste instantie te Dordrecht geweezen, behoorlijk gezegeld, geteekend, geregistreerd, gesignificeerd, en geinscribeerd - heb ik ondergetekende Pieter Papillon, deurwaarder bij de Rechtbank van eerste aanleg te Dordrecht aldaar woonende in de Breestraat L. D1008 behoorlijk ingeschreeven en gepatenteert, als daar toe bij Procuratie van den requirant van dato 29-6-1815 geregisteert ten zelven dage, behoorlijk gemachtigd, - de vervolgingen voortzettende aangevangen bij exploit van den 19-4-1815 geregistreert den 20ste daaraan volgende bij hetwelk is bevel gedaan aan Daniel Bloot, woonende te Dordrecht om aan de eisscher in zijne voornoemde qualiteit te betalen een somma van f 525 met de kosten en de mise(?) van de executie, uit krachte van boven gemeld voonis aan den requirant in zijne meergemelde qualiteit competeerdende en bij verdere executie al verder verschuldigd. - Mij vervoegt voor en in de navolgende huizen en Pakhuis gelegen in het arrondissement in de Stad Dordrecht.
(1) in het huis geteekend Litt. B271/290bewoond door Danoel Bloot staande aan het einde der Gravestraat bij de zoogenaamde Varken en Aardappelmarkt, uitziende met vier raamen en een glaaze raamtje daarboven voor aan de straat, en een pakhuisje onder hetzelve met twee deuren belent ter eenre het huis van ... Snijder en ter andere zijde het volgende gebouw
(2) in het Pakhuis getekend B272/291uitkoomende met een groote deur alsvooren, belend ter eenre met het eerstvermelde en ter andere het natemelden huis, ziende met zeeven ramen van onderscheiden grootte op de straat.
(3) in het huis getekend B273/292, uitkoomende meede in voorschreeven straat belent ter eenre het Pakhuis hier boven in N. 2 omschreeven, en ter andere zijde het huis van Mejuff.w de weduwe Paulus Batenburg bewoond door Ds. Petrus Marius Brouwer, en uitziende als vooren met drie schuiframen, zijnde buiten de gewoone deur tot ingang nog een pakhuiskelder onder hetzelve met twee glaazen deuren.
[Het tegenwoordig zegel houdende twee Bladzijden gequoteerd en geparapheerd door ons President der Regtbank van 1e Instantie te Dordrecht om te dienen voor den Heer Griffier bij deze Regtbank tot Eerste Aanvoegzel van het Register der Overschrijvingen van inbeslagnemen van Vaste Goederen, beginnende het Register van No. 1 tot No. 6 ingesloten, en van No. 7 32 Regels. Dordrecth den 10e Julij 1815.]
Welke huizen pakhuis en erven in de belasting der verponding zijn aangeslaagen voor eene Somma van f 102 6 stuivers zoo als blijkt uit de hier in gevoegde copie uit de rol der voorschreeven contributie.
PAGE 28 Extract du Releve des Proprietes Baties er des Portes et fenetres [deuren en vensters] de la commune de Dordrecht pour annee 1813.
104. Daniel Bloot, B271-272-273, f 58,49+19,11+137,24=f 214,84, 6+0+15 deuren=21 deuren
Pour Extract conforme Le President de la Reg.. de la ville de Dordrecht (getekend) Repelaer van Spijkenisse.
+
Welke bovengemelde twee huizen pakhuis en erven allen ten naame staande van Daniel Bloot door mij ter executie van bovengemeld vonnis ten verzoeke der eisschers ten deeze worden te zijn deaccordeert, om bij geforceerde onteigening in het openbaar naar de wijze bij de Wet bepeelt ter rolle van de Rechtbank van eerste instantie te Dordrecht te worden verkocht, zullende de formalitieten derzelve verkoop worden vermeld en alzoo de eerste afkondiging der Memorie van lasten nader worden bekent gemaakt.
Van al hetwelk ik dit procesverbaal heb opgemaakt waar toe ik meer dan drie uuren heb gevaceert waar welk ik afschrift gelaaten heb aan Mijn Heer de Griffier van het Vredegerecht van het Canton Dordrecht no. 2 en aan MijnHeer den President van het Bestuur deezer Stadt welke het origineel hebben geviceert.
De kosten zijn 6 guldens 18 stuivers.
(onderstondt) Bovenstaande acte waar van copie aan onze Griffier is gelaaten geviceert doo rons Vreede Rechter van het Canton Dordrecht No. 2 bij absentie van onze Griffier (geteekent) C.H.O. Stoop, Vreede Rechter.
(onderstondt) Gezien bij ons President van het Bestuur der Stadtt Dordrecht en aan ons copie gelaaten (geteekent) Repelaer van Spijkenisse
(geteekent) P. Papillon, deurwaarder
(onderstondt) Geregistreert te Dordrecht den 1-7-1815 folio 118, ontfangen 12 stuivers met de verhooging (geteekent) F.J.A. Pit.

#8. (8-11-1815) In den Jare 1815 den 8ste November ten verzoeke van Anna van Werkhoven weduwe wijlen Arnoldus Bloot, wonende te Dordrecht, die tot haren Procureur stel den Heer P.W. Rovers mede te Dordrecht, welke voor haar ter Rolle compareeren in deze Executie dirigeeren zal, uit krachte van eene acte obligatoir, in executoralen form gepasseerd te Dordrecht den 1-5-1811 voor den Notaris Jeremias van Laren en zijnen ambtgenoot, behoorlijk geregistreerd.
Bij faute van voldoening eener Somma van f 8000 Capitaal met den intrest van dien à 5% in het Jaar zedert den eersten April l.l. tot de volle voldoening, ingevolge commandement der 22-9-1815 door mij Deurwaarder gedaan an den Heer A. POMPE VAN MEERDERVOORT, wonende te Meerdervoort als President van Bestuurderen van den Hof gesticht bij Arend Maartense van Barendrecht te Dordrecht, heb ik ondergeteekende Pieter Papillon Deurwaarder bij de Regtbank van Eersten aanleg te Dordrecht, aldaar woonende in de Korte Breestraat D1008 gepatenteerd over dezen jare sub no .. mij vervoegd aan Voorschreven Hof staande en gelegen te Dordrecht op de Lindegracht, alwaar ik heb gearresteerd, en in handen van de Justitie gesteld ten laste van vornoemde Bestuurderen hetzelve gesticht bestaande in:
Een in het vierkant gebouwd gebouw waarop (1) 38 woningen van No. 1 tot 38, behalven no. 2 allen bewoond wordende, zijnde de dezer woningen verdeeld in een beneden kamer en zoldertje. (2) een Regentenkamer. In het midden van dit gesticht is een groote uin in voier deelen verdeeld, met vrugtbomen beplant, benevens een pomp. Hetzelve belend voor aan de Lingegragt, alwaar de Groote poort of ingang is, verder aan de eene zijde de Kolfstraat, aan de andere zijde de Nieuwstraat, alwaar mede een poort is, en van achteren uitkomende of belendende de Touwdraiajersvest, en alzoo staande en gelegen on het 1e Canton der stad Dordrecht.
Welk gesticht op de Rol der Directe Belastingen, blijkens Extract hierna volgende is ingeschreeven als volgt:
17. Arent Maartens Hof C1085, hospice;
wordende hetzelve gesticht door mij Deurwaarder gearresteerd, om bij Executie te worden verkocht ter Audientie van de Vierschaar van Eersten aanleg voornoemd naar de formaliteiten en delaijen bij de Wet voorgeschreven. Zullende de Eerste Publicatie der Memorie van  lasten plaats hebben op maandag den ...
Van al het welk door mij Deurwaarder is opgemaakt het tegenwoordig Proces Verbaal, waartoe ik heb gevaceerd, van drie tot zes uren des Namiddags, en waar van de kosten zijn zes guldens zijnde door mij Deurweaarder Copie dezes gelaten aan den Griffier van het vredegeregt Canton No 1 en den President van het Bestuur te Dordrecht (geteekend) P. Papillon, deurwaarder.
Geviseerd door mij Griffier......etc
+ [KANTLIJN] Voor Gerrardus Telders openbaar Notaris te Dordrecht residerende en in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen is gecompareerd Mejuffrouw Anna van Werkhoven weduwe Arnoldus Bloot wonende te Dordrecht. Dewelke verklaarde te consenteeren, in het roijement der Inschrijving welke op aanvrage van haar Comparante ter kantore der Hypotheken te Dordrecht den 10-11-1815 onder numero 106, als mede der overschrijving mede op aanvrage der Comparante ter Griffie van de Regtbank ter Eerste Instantie te Dordrecht no 8 en bijgevoegd blad verso, dato 21-11-1815 is gedaan en genomen. Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, en huize van den Notaris Telders in tegenwoordigheid van Dirk Koekelis, Anthonij Jonkers, klerken ter Secretarij te Dordrecht en wonende aldaar den 31-1-1816. En heeft de Comparante benevens voormelde getuigen en voornoemde Notaris de Minute dezes welke gebleven is in bewaring en bezit van gemelden Notaris Telders, na gedane voorlezing, onderteekend (was geteekend) ........

#9. (30-3-1816) Den 30ste Maart 1816 uit kragte eene authentieke Acte van beleening en Hypotheek in Executoriale Vorm gepasseerd, den 26-3-1813 voor de Notaris Hubert Dirk Esser en C. van der Werff Bzn te Dordrecht, aldaar gegistreerd den 27ste derzelfde maand, ten bureele van den ontvanger Lambert F. 91 ingeschreven in het Register der Hypotheken te dier Stede den 29sten van die maand f 6 184 en alsnu bij vernieuwing executabel verklaard In naam des Konings door MijnHeer de president van natemeldene Regtbank, als mede ten verzoeke van den Heere Willem van Welsenis van Ooijen, Particulier, wonende te Dordrecht aan den Wollewevershaven Litt. B No. 331 heb ik ondergeteekende Pieter Papillon deurwaarder bij de Regtbank van eersten aanleg in het Distrikt Dordrecht Provincie Zuidholland behoorlijk gepatenteerd en ingeschreven wonende insgelijks te Dordrecht in de Breedstraat litt. D no. 1008 ter veroordening der Executie tegen Hendrik Hartman, Paruikmaker wonende almede binnen genoemde Stad in het huis hier onder aan te wijzen volgens verklaring hem gedaan in mijne Acte van Bevel den 24 Januarij laatstleden geregistreerd den 26sten derzelfde Maand fo. 157 mij begeven in een huis en Erve staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, Distrikt van dien Naam Provincie Holland Zuider Kwartier, en wel in het Tolbrugstraatje Landzijde aan den Hoek van zeekere Steeg lopende nevens de Luiterschenkerk oudtijds genaamd de Blindenliedensteeg, geteekend Litt.D No. 1144/1064 en belend aan de eene zijde dezelve steeg en aan de andere zijden het huis van Adriaan Meulemans strekkende van voor aan de straat door een tweede daar aangehegte huizinge tot agte tegen het huis van evengemelde Adriaan Meulemens en hebbende een vrije uitgang in meergenoemde Steeg, welk huis en Erve is toebehoorende aan hem Hendrik Hartman zoo als het agterste gedeelte door hem zelven word bewoond en is geapproprieert tot eenen Tapperij, hebben overigens de bewoning in nog twee afdeelingen plaats, als het voor beneden gedeelte door Dirk Ouburg, die daarin een winkel is exerceerende en het boven gedeelte zijnde een kamer welke eene vrije opgang heeft naast het voorhuis door Jacobus van Es hebbende alzoo het huis zoo voor als agter drie verdiepingen, in de voorgevel beneden twee en boven deur is, en waar naast een dier deur voor de afzonderlijke opgang in de agtergevel beneden een schuifraam met een roodgeverfde deur daar naast, en zijnde het zelve Huis en Erve in de grondbelasting over den Jare 1815, aangeslagen tot 21 guldens 14 stuivers blijkens Extract waar van de Kopie volgt.
+ Pag. 198. Extract di Releve de Proprietes baties et Portes et fenetres de la Commuse de Dordrecht pour l'annee 1815.
717. Hendrik Hartman, D1064, 11, 1;
Pour Extract conforme La President de la Regence de la ville de Dordrecht (signe) Repelaer van Spijkenisse
+
Welk huis en Erve ik alzoo uit kragte en ten verzoeke als boven in beslag bij Executie heb genomen en in bewaarde hand der Justitie gesteld, omme bij gebrekenen van voldoening aan voorgemeld mijn bevel, naar voorafgaande formaliteiten volgens de Wet te worden verkogt ter Rolle van de Regtbank ter eerste instantie te Dordrecht door de Heer P.W. Rovers bij dezelve Regtbank wonende te dier Steden op de Hellingen Litt. no. [..] die in deze voor den Executant zal ageren.
En heb ik deurwaarder van dezen inbeslagneming het tegenwoordig Proces Verbaal opgemaakt daarvan onverwijld behoorlijk kopie stellende en latende zoo in handen van den Edel Achtbare Heer de President Burgemeester der Stad Dordrecht als in handen van de Heer Griffier van het vredegeregt Kantoor Dordrecht nummer 1 die respectivelijk het origineel hebben geviseert.
Tot welk een en ander ik heb gevaceert den tijd van 4 uuren, zijnde alzoo de kosten 6 guldens en 18 stuivers (was get) P. Papillon, deurwaarder
(onderstond) gezien bij ons President Burgemeester .....etc;

#10. (26-11-1816) Wed. Pieter Corver Pz en Zonen, kooplieden te Zaandam; Wouter Goedhart, Kikkerstraat 88 te Puttershoek; hypotheekbrief, notaris Meerman te Dordrecht;
#11. (9-12-1816) Wed. J.B. Buurman geb. Lijntje Naaktgeboren, 's-Gravendeel;

#12. (5-3-1817) In den Jare 1817 den vijfden Maart uit kracht van een vonnis gewezen bij de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Dordrecht, de dato 16-12-1816 behoorlijk geregistreerd en beteekend, en ten verzoeke van Cornelia Immerzeel Erfgename ex Testamentis van Jacob Immerzeel en Johanna Walpot, echtelieden gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor den elke ten aan even(?) van natemeld arrest op onroerende goederen en gevolgen vandien, domicilie gekozen word ten kantore van Mr. J.H. Holle te Dordrecht op het Vlak A No. 480, welke zij mits dezen tot haren Procureur Constitueert. Bij gebreke der voldoening eener Somma van f 400 Capitaal, met de interesten vandien à 4% 's Jaars, sedert den 13-3-1811 tot den Effectieve voldoening, alles breder bij het bovengemeld vonnis uitgedrukt, en zulks behalven de verdere veerschuldigde interesten actien kosten en misen der Executie, zoo als Consteert uit mijn bevel tot betaling in dato den 25 Januarij daaraanvolgende, heb ik ondergeteekende Pieter Papillon, deurwaarder bij voornoemde Regtbank aldaar woonende in de Breestraat L. D. No. 1008, behoorlijk geinmatriculeerd als daartoe behoorlijk gevolmagtigd bij onderhandsche Procuratie in dato den 3-3-1817, behoorlijke Geregistreerd, mij begeven voor en in een huis en Erve staande en gelegen in de Voorstraat binnen Dordrecht geteekend D No. 37 en nieuw 36, belend het huis van Willem van Rije aan de eene en dat van de Erven B. van der Vorm aan de andere zijde, in huur bewoond wordende bij Willem van Hemert behorende tot de nalatenschap van wijlen Jan Singels, gewoond hebbende en overleden te Dordrecht en bij meergemeld vonnis ten behoeve der Executanten Executabel verklaart. Alwaar ik mijn bevindende heb gearresteerd en onder de bewarende hand der Justitie gesteld, de grond het eigendom, de opstal en het genot van meergemeld huis en Erven, staande en gelegen in de Voorstraat binnen deeze Stad getekend en belendde zooals hierboven is uitgedrukt.
Beschrijving. Dit huis en Erve heeft van voren den deur en 5 schuiframen zoo beneden als boven; van achteren heeft het acht raamptjes in 't hout, overigens bestaat het zelve in een voorhuis, benede kamer, kelder, boven, voorkamer en achterkamer en zolder. Het zelve huis en Erve is op de rol der Grondlasten belast als blijkt uit het Extract van het Register der grondlasten hier onder afgeschreven
+ Extract de releve des Proprites baties des Portes et Fenetres de la commune de Dordrecht pour l'annee 1817.
1618. Jan Singels Jr, D36, 10;
Pour Extract conforma La President de la regence de la ville de Dordrecht (get) van Tets de Langerack;
+
Gemeld huis en Erve is door mij ondergeteekende Deurwaarder gearresteert, om verkocht te worden en toegeschat bij geregtelijke onteigening ten Rolle van de voornoemde Regtbank, na de formaliteiten en binnen de termijnen bij de Wet bepaald verklarende dat om daar nog te komen, de eerste afkondiging der memorie van lasten plaats hebben zal op Maandag den 5-5-1817. Waarvan en aan al het bovenstaande ik dit proces verbaal heb opgemaaktm daartoe vaceerende 2uuren (get.) Pieter Papillon.
Gezien bij ons Griffier....;

#13 (1-10-1817) (1) Rhoon Dorpsstraat A24, (2) A25; Gerardus Charpentier Crouwel;

#14. (10-10-1817) Den tiende October 1817 ten verzoeke van Hendrik Bax arbeider, Engeltje Bax, particuliere, beide wonende te Dordrecht, van Willem Cornelis Verhaar, Bakker, Marcus Johannes Vehaar, portier, Maria Elisabeth Verhaar, partriculiere, wonende te Thiel, van Cornelis Verhaar, geemploijeerde bij het octrooij wonende te Amsterdam, van Elisabeth Westerman, particuliere weduwe van Cornelis Verhaar, wonende te Amsterdam, van Hendrik Harms, wever, Geessen Harms, arbeider, Andries Harms, arbeider, zoo voor hun zelve als in staande en de rato Caverende voor hunne meerderjarige Broeders Ante Harms, Militair en Jan Harms, arbeider, allen wonende te Vledder Canton Meppel in hunne qualiteit van gezamentlijke Erfgenamen van wijlen Jan Seppevelt en Maria Elisabeth van Hemert, Echtelieden gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, voor welke domicilie is gekozen bij den procureur Frederik van Kooten in de Princestraat te Dordrecht D129 en krachtens een vonnis bij default den 23-6-1817 doorm de Regtbank van Eersten aanleg te Dordrecht gewezen tegen Willem Koopman, wonende te Dordrecht op den Rietdijk, geregistreerd op de Eerste expeditie den 29-7-1817 behoorlijk geinsinueerd en ten gevolgen van de nonbetaling eenen Somma van f 84, zijnde de inhoud van voornoemd vonnis gereserveerd de kosten van executie reeds gemaakt en nog te maken. Waartoe gemelde Willem Koopman bij mijn Exploit van den 23sten Augustus l.l. geregistreerd den 27sten daaraanvolgend behoorlijk is gesommeerd. Heb ik Jan Colijn Deurwaarder bij de Regtbank van Eersten aanleg te Dordrecht aldaar wonende even buiten de Spuipoort Wijk E no. 374 behoorlijk ingeschreven, mij begeven voor en in het huis staande en gelegen op de Rietdijk te Dordrecht, nabij het Hoefijzerstraatje getekend C No. 377/323 zijnde in het tweede Canton Dordrecht Arrondissement van dien naam, bewoond wordende door meergenoemde Willem Koopman, en heb ik Deurwaarder aldaar ten lasten van den zelve gearresteerd en in handen van de Justitie gesteld. Het Huis en Erve met alle deszelfs aanhorigheden, vrijdommen, Regten en Servituten, ingevolge onderstaande.
Beschrijving. Het Huis belend tans aan de eenen zijde met het Huis bewoond wordende door Paulus Alemans, en aan de andere zijde met dan van Elisabeth Kemp. Komt van voor uit op den Rietdijk, en van achter op de binnengracht, heeft van voor eene deur twee beneden raamen, twee bovenramen, op de derde verdieping een, heeft van achter eem Raam, een deur en op de derde verdieping een zolder venster.
Pag. 233 Extrat du releve des Proprietés Baties et des Portes at Fenetres de la Commune de Dordrecht pour l'année 1817.
836. Willem Koopman, C323, 6;
het zelve huis en Erve, is door mij ondergetekende deurwaarder gearresteerd, om te worden verkocht bij geregtelijke onteigening met in achtneming der formaliteiten en termijnen bij de Wet voorgeschreven, ten Rolle vande Regtbank van Eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht. De eerste voorlezing der verkoop Conditien zal plaats hebben ter plaatze voorschreven op Maandag den 1-12-1817 des morgens 11 uur. De Procureur Frederik van Kooten te Dordrecht blijft met de verdere waarneming dezen zaak gechargeerd. Van al het werlk door mij deurwaarder dit Proces verbaal is opgemaakt, waarvan ik Copie heb gelaten aan den Griffier van het Vredegeregt van Dordrecht Canton No. 2 en aan den President Burgemeester der gemelde Stad dien het origineel hebben geviseerd.
De kosten zijn  8 guldens 60 cents (get.) Jan Colijn, deurwaarder...;

#15. (20-10-1819) In den Jare 1819 den 20ste October ten verzoeke den heeren Rhijn Varkevisser & Dorrepaal, kooplieden woonende te Katwijk & Voorschoten domicilie kiezende ten kantore van den procureur Anthonij Kist te Dordrecht, welke in deze als zodanig voor hun zal overgeeven. En uit krachte van een vonnis geweezen door de Rechtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht den 30-12-1816, geregistreerd op de eerste expeditie den 4de februarij 1817 behoorlijk geinstinueert, heb ik ondergeteekende Jan Wijnhoff, deurwaarder bij de Rechtbank van eerste Instantie te Dordrecht aldaar woonende op de Voorstraat D410 behoorlijk inge3schreeven en voor de laatste zes maanden van 1819 patent hebbende gevraagd speciaal tot deeze geauthoriseerd en gemachtigt bij procuratie geteekent te Dordrecht den 15-10-1819 & geregistreert den 16de denzelve maand. Tengevolge van het door mij deurwaarder op den 17-9-1819 geexploiteert commendement geregistreert ten dage daar aan volgende waarbij JAN PIETER CRAMER, Commies woonende te Dordrecht in de Boomstraat werd gesommeert tot betaling eener Somma van f 1100 met de intressen van 4 a 5% s jaars zeedert den 15-9-1812 tot de volle voldoening toe & met bekorten & mise van executie, waar in hij bij voorschreeve vonnis is gecondenmeert (alles echter onder afslag van hetgeen hij zal kunnen aantonen in mindering te hebben betaalt) aan welke Sommatie of commendement dezelve J.P. Cramer is ingebreeke gebleven te voldoen.
Mij begeeven
(1) Naar een huis en erve staande en geleegen te Dordrecht tweede Canton Arrondissement van dien naam in de Boomstraat getekend C164/150 genaamt HET WAPEN VAN AMERIKA, belent met het huis van de Gezusters Dupper aan de eene & de Boombrugge aan de andere zijde, van achteren en ter zijde utzicht hebbende op de rivier, aan de straat uitkomende met een deur & raamen & ter zijde met 21 raamen.
(2) Naar een huis & erve met de daarachter zijnde thuin & kolfbaan staande & gelegen even buiten de Stadt Dordrecht in de Koningspleinbuurt eerste Canton & Arrondissement Dordrecht genaamt HET KONINGSPLEIN geteekent E706, belent aan de eene zijde met de Thuin van den Hoog Wel Geboore Heer Jonkheer Paulus Repelaer van Spijkenisse & het huis onder No. 3 vermelt aan de andere zijde aan de straat uitkomende met eene deur & zes ramen & in de thuin met twee deuren & 12 raamen hebbende de kolfbaan 30 raamen & zulks met den thuin open erf bepoting en beplanting & alhetgeen daar in aard & nagel vast is.
(3) Naar een huis en erf staande en gelegen in de Koningspleinbuurt en het voorige aan de eene zijde, belent met het padn onder No. 2 vermelt en aan de andere zijde met het huis bewoond wordende door A. Robol aan de straat uitkomende met eene deur & twee raamen getekent E707.
En aldaar mij bevindende heb ik deze drie huizen en erven zoo als alles hier boven is omschreven en aan J.P. Cramer toebehoorende, ten zijnen naam bekend staande in het zelve der gebowude eigendommen blijkens extract als volgt.
Pag. 210 Extract der staat der gebouwde eigendommen van de deuren & vengsters voor het jaar 1819.
809. Johan Pieter Cramer, C150 en E30, f 52,50+52,50; 18+49=67;
gearresteert en onder de hand der Justitie gestelt ten einde bij geforceerde onteigening....etc.;

#16. (3-11-1819) In den jare 1819 den derden november uit krachte van een vonnis gewezen bij de Rechtbank van eerste Instantie te Dordrecht de dato 17-9-1819 behoorlijk geregistreert en beteekend en ten verzoeke van den Ontfanger der Directe Belastingen te Dordrecht, al daar toe behoorlijk geauthoriseerd door den Hoog Edele gestrenge Heer Gouveneur van Zuid Holland bij desselfs resolutie de dato 17-8-1819 No. 321/119 domicilie gekoozen hebbende ten Kantore van Mr. J.H. Holle, Procureur bij de Rechtbank meergenoemd aldaar woonende in de Voorstraat C576 dewelke genoemde Heer ontfanger mitsdien tot desselds Procureur constitueert & bij gebreeke der voldoening (1) eene Somma van f 34,87 zijnd ehet restant van het door den gecondenmeerde verschuldigde aan de directe belastingen over den jare 1818 en (2) eener Somma van f 30,96 weegens desselfs verschuldigde alsvooren over de eerste verscheenen ..(?) maar dan over den jaare 1819. En dus te zamen eener Somma van f 65,87 & zulks behalven de verdere verschuldigde actie, kosten & mise der executie, zoo als consteert uit mijn bevel tot betaling, in dato den 1ste october l.k. geregistreert te Dordrecht den dag daaraanvolgend aan CORNELIS VAN DER STRATEN, vleeschhouwer, eigenaar & bewoonder van na te melden huis en erve gedaan, heb ik ondergeteekende Jan Wijnhoff, deurwaarder van meergemelde Rechtbank woonende te Dordrecht in de Voorstraat D414 behoorlijk ingeschreeven doch zijnde aan mij over het tweede halve Jaar 1819 noch geen patent uitgereikt, mij begeeven voor en in een huis & erve staande & geleegen op de Rietdijk binnen Dordrecht arrondissement te Dordrecht Provintie Zuiderkwartier C197/332 belent het huis van Jacob Wiltens aan de eene & dat van Jacob Lariviere aan de andere zijde, hetwelk bij meergemeld vonnis ten behoeve van den arrestant executabel is verklaard. Alwaar ik mij bevindende heb gearresteerd en onder bewaarderhand der Justitie gesteld, de grond, het eigendom, de opstal & het genot van meergemnelde huis en erve staande en gelegen op de Rietdijk binnen deze stadt en belend als hier boven is uitgedrukt.
Beschrijving. Dit huis en erve heeft van vooren een deur & vijf ramen zoo boven als beneden van achteren drie ramen overigens bestaat hetzelve uit een voor huis geschikt voor de vleeschhouwerij een keuken en een achterkamer, open binnenplaats uitizende voor een bovenvoorkamer met twee ramen op de straat uitziende & een zolder meede op de straat uitzicht hebbende. gemelde huis & erve is belast op de rol der Grondlasten als blijkt uit het extract van den Staat van gebouwde eigendommen hier onder afgeschreven.
Pag. 389. 1512 Corn.s van der Straten Jun, C197/332, f 14.70 (pakhuis)+f 26,25=f 40,95; 9;
Voorschreven huis en erve is door mij ondergeteekende deurwaarder gearresteert om verkocht te worden & toegeschat bij gerechtelijke onteigening ter rolle van de vornoemde Rechtbank na de formaliteiten & binnen den termijnen bij de Wet bepaald, verklarende dat om daartoe behooren de eerste afkondiging der Memorie van lasten zal plaats hebben op maandag den 27-12-1819. Waar van en van al het bovenstaande ik dit proces verbaal heb opgemaakt daar toe vacerende.
De kosten zijn met ..........;

#17. (19-4-1820) Cornelis in 't Veld, onder Wieldrecht, Dirk van der Linden, onder Wieldrecht; dochter Lijsje van der Linden, testament 26-7-1815; bouwmanswoning/hofstede F25 (no. 100) HAASWIJK; Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan;

#18. (7-10-1818) Den zevende October des jaars 1818 heb ik ondergeteekende Isaac David Jacquet deurwaarder bij de Rechtbank van eerste Instantie in het District Dordrecht Provintie Zuidholland behoorlijk ingeschreeven woonende te Dordrecht in de Grotekerksbuurt Litt. A No. 125 als hiertoe speciaal gemagtigt bij onderhandsche procuraite in dato den 29 septemver dezes Jaars geregistreert te Dordrecht den 1sen October daar aan volgende ten verzoeke van Hendrik Flaas, gepatenteert koopman, wonende te Rotterdam doch kiezende ten deezes zaken domicilie ten huizen van desselfs procureur M. van der Waijfort woonende te Dordrecht aan de Nieuwehaven A434 en uit krachte van eene hypothecaire acte door Frans BOSSIJ & desselfs huisvrouw Maria KERVEL ten behoeve van den requirant o den 18-4-1816 voor den Notaris J.D. Schultz van Haegen en ambtgenoot te Dordrecht gepasseert zijnde behoorlijk geregistreert en waar van de grosse in executoriale form is uitgegeeven; alsmede bij gebreeke der voldoening & alzoo het verhaal eene Somma van f 440 met de interessen vandien en de kosten overeenkomstig de verklaring hem Bossij gedaan in mijne acte van bevel op den tiende Julij laastleeden geexploiteertd en tenzelve dage geregistreerd te Dordrecht fo. 122 R.to mij begeeven op een stuk lands geapproprieert tot een garen & linnenbleekerij, beneevens op het erf rondom de huizinge daar anex, staande en geleegen op het Bleekersdijkje even buiten ..(?) onder de Jurisdictie van de Stad Dordrecht in het District vandien naam Provintie Zuidholland, getekent E147/131 & E148/132 & belent ten oosten Beeltjenshaven, ten westen de Heer Engelbert Willemszen, ten noorden de heer Kimijzer en ten zuiden gemelde haven, welke blekerij & huizingen toebehooren aan en bewoond door genoemde Frans Bossij, tot verzeekering der Schuld in opgemelde acte vervat Speciaal is verbonden en gehypotheceert.
Hebbende ik behalve stuk Lands bevonden groot te zijn ruim een en een halve mergenafgedeelt in 8 bleekvelden door daar tusschen lopende sloten, en den huizinge daar op staande aan de oostzijde in een woonhuis van steen gebouwd, hebbende desselfs ingang op den plaats achter het zoo eeven te melden LOOGHUIS, & zijnde voorzien van zeven schuif wier opesntaande raamen, allen uitzicht hebbende op de BLEEKERIJ en op de weg, terwijl hetzelve maar eene verdieping zijnde een zolder onder het dak heeft. Wijders eene breeden geverfde houte schuur gebruikt wordende tot een LOOGHUIS, voorzien van drie uit & ingangen en hebbende glaazen in 't loot. Een dito geverfde houten SCHUUR dienden tot een paarden en wagenstal en hebbende een dubbelde deur aan de wegzijde tot ingang & een raam;
Een klein steene AGTERHUIS gebruikt tot een GARENHUIS, hebbende desselfs ingang met een boven & onderdeur naast het bovengemelde woonhuis, en zijnde voorzien van vier ramen met glaazen in het loot gezet, alle welke huizinge annex den anderen zijn, en een GEBOUW uitmaken.
Voorts aan de zuidzijde op den Oostenhoek der bleekerij een vierkant houten optrekt onder de benaming van KOEPELTJE bekent, hebbende zes raamen & een uitzicht zoo over de Blekersdijk, de Zandweg, den Dubbeldamscheweg als de bleekerij zelven & eindelijk aan de westzijde, een steenen WOONHUIS waar van den ingang noordoostwaarts, hebbende uitzigt op de bleekerij daar achter een houten schuur of loots gebruikt wordende tot een WASCHHUIS verdeelt in drie apartementen waar van een tot logies viior de dienstboden, en een ander tot een stal is diendende; dan nog regt tegen over den ingang van dit laatstgemelde woonhuis een bruin geverfde houte loots alles van eene verdieping & een zeer verouderd aanzien hebbende.
Welk een en ander in de grondlasten over deezen jare is aangeslagen tot eene Somma van f 88,41 blijkens extract waarnvan Copie volgt.
236. Frans Bossij, C1689, C131, C132;
En heb ik dezelve bleekerij met de daar op staande huizingen hier boven omschreven, benevens hetgeen daar in gevonden wordt en krachtens bestemming onroerend is alsdus gereedschappen & diergelijke, gelijk ook de vrugten van een en ander in beslag bij executie genoomen & onder bewaring der Justite gestelt, omme bij verdere van voldoening der mijn gezegd bevel, na vooren gaande formaliteiten volgens de Wet geregtelijk te worden verkocht, ter rolle van de regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht door het Ministerie van den Procureur M. van der Waijfort bij dezelve Rechtbank.....etc;

#19. (8-11-1820) Mejufvr. Cornelia van den Bos, particuliere, wonende te Dordrecht; Cornelis de Vries, Kleine Lindt, bouwman;
#20 (27-3-1821) Cornelia Bravenboer wed Anthonij Zandman, te Dubbeldam; Jannigje van Roon (ook Luijendijjk), wed Kleijs Zandman;

#21 (3-4-1821) In den jare 1821 den derden april ten verzoeke van de Heeren De Neve & Co, winkelier te Dordrecht als zoodanig behoorlijk gepatenteert over de Jaren 1819 en 1820 blijkens actens den 17de april & 18e September 1820 uitgegeeven Sub No. 108 & 122 voor de REegeering van Dordrecht, voor dit Jaar nog geen patent bekoomen hebbende, domicilie kiezende ten huizen van hun procureur Anthonij Kist Ezn C1000 welk voor de requirende dirigeert & deeze executie dirigeeren zal.
Uit kragt van een vonnis bij default geweezen door de regtbank van Koophandel zitting houdende te Dordrecht den 6-2-1821 behoorlijk gezegelt, geteekent en gesignificeert. En ten gevolge van mijn bevel tot betaling den tweede maart 1821 door mij deurwaarder aan Grietje Rosenga weduwe Lodewijk Rexroth, winkelierster woonende te Dordrecht op de Voorstraat geexploiteert, behoorlijk geviseert en geregistreert den 3-3-1821 en bij gebreeken van voldoening aan de daarbij gevorderde Somma van f 390,62 & een halve cent met de interessen van die volgens de wet & de kosten waar in zij bij voorschreven vonnis is gecondemneert onvermindert de kosten en misen van executie.
Heb ik deurwaarder ondergeteekende Jan Wijnhoff bij de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende op de Voorstraat D410 behoorlijk ..(?) & aanvragen om patent hebbende gedaan blijkens een daar van in Januarij l.l. van morgen(?) den ontfanger der Directe belastingen te Dordrecht afgegeeeven en behoorlijk door de requirante ten deezen gemachtigd bij procuratie den 22-3-1821 geteekent en geregistreert ten volgende dage.
Mij begeeven naar een huis & erve staande & geleegen op de Voorstraat nabij het Weeshuisstraatje te Dordrecht geteekent C886/959uitkomende aan de straat met eene deur & elf raamen & hebbende twee verdiepingen, belend aan de eene zijde met het huis van de Heer J. Papenhuijzen & ter andere zijde met het huis behoorende aan het arme Weeshuis. Welk huis & erve toebehoorende aan gemelde Grietje Rosenga weduwe van Lodewijk Rexroth op den legger der gebouwde eigendommen der gemeente Dordrecht blijkens navolgend extract van den Edel achtbare Heer President Burgemeester is aangeslagen als volgt: 
1335. Lodewijk Rexroth, C886, f 27,82, 10;
En heb ik deurwaarder gemelde huis en erve met alles wat daar aan en in aard en nagel vast is & tot hetzelve behoort geleegen in het Canton Dordrecht No. 2 in het Arrondissement dier naam gearresteert & onder de bewaarderhand der Justitie gestelt, ten einde hetzelve zouden worden verkocht bij executie ter rollen der gerechtelijke uitwinningen bij de Regtbank van eerste Instantie te Dordrecht op den voet dezes en bij de Wet bepaalt, omme alzoo is 't mogelijk voldoening te verkrijgen der bovengemelde hoofdsom van f 390,62 en een halve cent met de intressen van dien volgens de Wet, & de kosten volgens den condemnatie, in voorschreeven vonnis & onverminderd de osten & misen van executie in mindering van welk een en ander echter zal kunnen strekken de Somma van f 84,75, zijnde het gesommeerde van de uit krachte en ten verzoeke alsboven bij executie verkochte roerende goederen aangemelde Grietje Rosenga weduwe Lodewijk Rexroth hebbende toebehoort.
Ik heb van dit alles het tegenwoordig proces verbaal gedresseert waar van ik afschrift heb gelaaten aan den Edel Achtbare Heer Mr. Lambertus Pieter van Tets van Langerak als President Burgemeester der Stad Dordrecht & aan den Wel Edelen Heer Francois Gevers als Griffier van het Vierde Gerecht Canton Dordrecht No. 2 welke mijn origineel hebben geviseerd. De kosten zijn 8 gl 70 cents (geteekend) J. Wijnhoff, deurwaarder.
Gezien bij mij Burgermeester der Stad Dordrecht dit proces verbaal van arrest waarvan......;

#22. (4-9-1821) den ontvanger der directe belastingen van de gemeente Rhoon en Lange bakkersoord; Mr. J.H. Holle; Vincent Ferdinand Tromer;
#23. Maria de Wilde huisvrouw Pieter van der Leer; Pieter Gerritse van der Leer, Hendrik-Ido-Ambacht;

#24. (25-7-1822) In dne Jare 1822 den 25ste Juli ten requeste van de Heer Joan Stroink & Zoonen, kooplieden woonende te Enschede behoorlijk over 1820 gepatenteerd bij acte den 9de november van dat jaar afgegeeven Sub No. 26 domicilie kiezende te Dordrecht ten kantore van den procureur Anthonij Kist Ezn C1000/1114 te Dordrecht welke als zoodanig deeze executie dirigeert en voor de requiranten occupeert.
Uit krachte van een vonnis geweezen bij de regtbank van Koophandel te Dordrecht den tweede April 1822 geregisteerd den vierde derzelve maand behoorlijk gezegeld, geteekent en copielijk geinsinueerd.
Ten gevolge van eenige exploit van commendement aan Adriaan Borgemeester, mr. kleermaker woonende te Dordrecht, geexploiteerd den 19-6-1822 geregistreerd den volgende dag, tot betaling aan de requiranten eener Somma van f 102,90 met de intressen vandien en de kosten waarin hij bij voorschreeven vonnis is gecondemneert onverminderd de kosten en misen van executie.
En vermits Adriaan Borgemeester is in gebreeken gebleven aan hetzelve bevel tot betaling te voldoen. Heb ik ondergeteekende Jan Wijnhoff deurwaarder bij de regtbank van eerste instantie te Dordrecht aldaar woonende in de Voorstraat D410 behoorlijk ingeschreeven & speciaal tot dit exploit gemachtigd bij procuratie in dato 22-7-1822 geregistreerd den 25ste derzelve maand.
Mij begeeven
(1) voor een huis en erve staande en geleegen te Dordrecht in het Steegoversloot geteekent C1185/1309 in huur gebruikt wordende door Jan Jacob Andrée, belend aan de eene zijde met het huis van M. Coenraads aan de andere zijde met het huis van J. Matena koomende uit aan de straat met een deur & vijf vengsters & hebbende twee verdiepingen.
(2) voor een huis & erve staande & gelegen te Dordrecht op de Voorstraat geteekend C35/38 bewoond door Adrianus Borgemeester zelf, belend aan de eene zijde met het huis van Jet Cristel & aan de andere zijde met het huis van de Heer Johannes Jansse koomende uit aan de straat met eene deur & agt vengsters & hebbende twee verdiepingen.
Welke onroerende goederen op het active(?) der gebouwde eigendommen der Stad Dordrecht staan als volgd.
+
165 Adriaan Borgemeester, C1185, C35, f 2825+48,14=f 77,34, 5_17=22;
Onderstond voor extract conform de President Burgemeester der Stad Dordrecht geteekent Hugo Gevers.
+
En heb ik deurwaarder alzoo de voorschreeve onroerende goederen als toebehoorende aan Adriaan Borgemeester, mr. kleermaker, woonende te Dordrecht & als boven ten zijnen name bekend staande uit krachte & ter requisitie als boven in naam des Konings en der Justite ten lasten van Adriaan Borgemeester voornoemd genomen in arrest om dezelve te doen verkopen ter rolle der gerechtelijke uitwinningen bij de regtbank van eerste instantie te Dordrecht ten einde de daar van de provisionele kooppeningen te doen strekken zoo veel mogelijk tot voldoening van de voorschrevene vordering der requiranten met de intressen en kosten.
Van al het welk ik het tegenwoordig proces verbaal van arrest heb gedresseert afschrift daar van insinueerde aan den edel achtbare Heer President Burgemeester der Stad Dordrecht en aan den Wel Edelen Heer Simon Hendrik van der Noordaa als griffie van het Vredegerecht der Cantons Dordrecht No. 1 & 2 welke mijn origineel exploit hebben geviseerd ten dagen maand en Jaar als boven, bekosten zijn 12 gl 30 cents geteekent J. Wijnhoff, deurwaarder
(onderstond) Gezien bij mij borgemeester der Stad Dordrecht dit proces verbaal waar van aan mij copie gelaten is den 25 Julij 1822 geteekent Hugo Gevers. Gezien......;

#25 (4-1-1823) Gerrit van der Wel, Charlois; Arij Tol;
#26 (10-5-1823) Gerard van der Wallen Pz, Kralingen; Gijsberta van Iterson; Anna Catharina Mens weduwe Johannes Peters Klassen, Rotterdam;
#27 (15-7-1823) Lambertus Delhez, David de Ridder, molenmaker, Arij Salij Pz (1) herberg de WINDHOND, te Zwijndrecht A no 108;
#28 (30-8-1823) Klaas Noordzij, bouwman, Charlois;
#29 (19-12-1823) Willem Huisman, Neeltje Zoeteman (wed Bastiaan van Es);
#30 (5-5-1824) Eeuwout Hoogendijk, steenbakker, Ouderkerk;
#31 /95-10-1824) Anna Frederika van der Hoek wed Nicolaas van Duifhuis, te 's-Gravenhgae, David de Ridder; (1) herberg De WINDHOND te Zwijndrecht, (2) buiten de Spuipoort E116/127 en E344/381;
#32 (10-11-1825) Anthoni Frederik Ebeling, koopman te Rotterdam;
#33 Arij Tol, West Barendrecht A38;
#34 (9-1-1826) Arij de Booij, Adriaantje Tamboer, te Hoogvliet;

#35 (11-4-1827) Den elfde April 1827 ten verzoeke van den Heer Petrus Remerus Romers in kwalitiet van liquidateur zijner geweezene firma van WEENINGH & ROOMERS koopman woonende te Rotterdam doch kiezende ter deezer zake domicilie ten huize van de Heer Matthijs van der Waijfort procureur woonende te Dordrecht in de Wijnstraat Litt. B No. 14 die in evengenoemde zijne kwalitiet voor hem requirant in na te melden executie zal overgeeven & uit krachte van een voonis bij default ten behoeve van de requirant zooals hij apart & ten laste van Govert Kooijmans gegeeven door de Regtbank van Koophandel zitting houdende te Rotterdam den vierde Junij des jaars 1824 en wijders geregistreerd; benevens bij insgelijks geregistreerd acte van non interruptie door den gecondemneerde bevestigd; als mede bij gebreke van voldoening aan het bevel op den 12 Janaurij laatstleden geexploiteerd door mij deurwaarder & vervolgens geregistreerd, heb ik ondergeteekende Johannes Adriaan van Asperen deurwaarder bij de Regtbank van eerste Instantie houdende te Dordrecht Provintie Holland Zuiderkwartier behoorlijk ingeschreeven woonende te Dordrecht aan de Voorstraat Litt. D no. 4 ter voldoening aan de last mij gegeeven bij onderhandsche akte op dem 28-12-1826 door den requirant binnen Rotterdam gepasseerd en op heeden te Dordrecht geregistreerd, mij vervoegd voor en in de Huis & Erve staande & geleegen aan de Voorstraat te Dordrecht geteekend C no. 526, belend aan de eene zijde met het huis van den Wel Eerwaarde Heer (Abraham) Carp & aan de andere zijde met dat van den Heer D.P. Kool hetwelk ik bevonden heb te zijn een huis van drie verdiepingen, ingang hebbende beneeden met eene onder & bovendeur & eene afzonderlijke deur voor het bovenhuis, dat thans bewoond is door de Heer Adrianus de Groot, hebbende voorts in de onderste verdieping tusschen evengenoemde deir een op de tweede verdieping twee & op de derde verdieping een schuiframen voorzien van groote glazen, uitzicht hebbende op de Voorstraat zijnde het houtwerk in den gevel Benthemer & de deuren groen geverwd terwijl hetzelve huis voor het overige van agteren is hebbende een open palats & thuin & in de grondlasten over den jare 1827 is aangeslagen tot eene Somma van f 38,70 blijkens extract waar van de kopie volgd:
Extract uit den Staat der gebouwde Eigendommen & van de deuren en vengsters voor het Jaar 1827.
Pag. 212 813. Govert Kooijman, loodgieter, C526, f 38,70;
En heb ik deurwaarder voorschreven huis & erve als onroerend goed in beslag bij executie genoomen ten laste van desselfs eigenaar en bewoner Govert Kooijmans omme naa voorgaande formaliteiten volgens de Wet te worden verkocht ter rolle der gerechtelijke uitwinningen bij de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht door het ministerie van opgemelde procureur M. van der Waijfort. Van welke in beslag neeming ik het tegenwoordig proces verbaal heb opgemaakt en onverwijld volledig kopie van hetzelve gesteld in handen zoo van den Edel Achtbare....;

#36 (23-5-1827) In den Jare 1827 den 23ste Meij ten verzoeke van Matthijs van der Flaes, schoenmaker woonende te Gouda als zoodanig gepatenteert voor den jare 1826 bij akte in dato den 15-7-1826 No. 58 & voor 1827 aanvraag tot patent hebbende gedaan, doch hetzelve nog niet hebbende bekoomen, domicilie kiezende te Dordrecht ten kantore van den procureur Abraham den Bandt woonende in de Voorstraat wijk D254 welke als zoodanig voor den requirant occupeert.
En uit de krachte van een vonnis bij default geweezen door de Regtbank van Koophandel te Dordrecht den 13-2-1827 geregistreerd den 15de der zelve maand behoorlijk gesignificeerd. Tengevolge van mijn exploit van commendement in dato 13-4-1827 geregistreerd denzelve geexploiteerd aan Laurens de Groot, winkelier woonende te Dordrecht waarbij ik hem ter requisitie als booven in naam des Konings en des Justitie heb bevel gedaan om aan mij deurwaarder der als houder der stukken voor de eisscher teegen quitantie te betalen een Somma van f 325 met de interessen vandien volgens de Wet en protestkosten & dat de kosten waar in hij bij hetzelve vonnis jeegens den eisscher is gezonden keert onverminderd de kosten & wissen(?) van executie. Bijwelk exploit van Commendement ik den gecondenmeerde teevens heb aangezegd dat daat de verlangde betaling niet geschiedde de requirant teegen hem zonder voortprocedeeren door arrest op expropriatie zijner onroerende goederen. En aangezien voorschreeven exploit van commendement door geene betaaling is echter..9?) heb ik ondergeteekende Jan Wijnhoff, deurwaarder bij de Regtbank van eerste aanleg te Dordrecht aldaar woonende in de Voorstraat D378 behoorlijk ingeschreeven & speciaal tot dit exploit door den requirant gevolmachtigd bij onderhandsche procuratie in dato 19-5-1827 geregistreerd den 28ste denzelve maand. Mij begeeven naar een huis & erf geteekend D35 staande & geleegen op de Voorstraat te Dordrecht, gemeente Dordrecht kanton Dordrecht no. 1 arrondissement Dordrecht belend voor aan de straat achter aan de haven aan de eene zijde het huis van Cornelis van der Boom & aan de andere zijde aan het huis van Adrianus Singels koomende aan de straat uit met een deur & zes raamen & aan de haven zijde met  9 raamen, hebbende dit huis vier verdiepingen terwijl hetzelve door den eigenaar zelve word bewoond.
  Extract uit den staat der gebouwde eigendommen van de deuren en vengsters voor het Jaar 1827.
  Pag. 145. 539. Laurens de Groot, C35, f 30,66;
En heb ik deurwaarder mij alzoo ter plaatse voormeld bevindende ten verzoeke als boven het voorschreeven huis met al wat daar bij behoord & aart & nagelvast is hem lasten van Laurens de Groot voornoemd winkelier te Dordrecht aldaar woonende als onroerende goed aan hem in eigendom toebehorende genoomen in arrest & onder bewaarderhand der Justitie gesteld, ten einde bij gebreke van betaling van het voorschreven gevonden met de kosten hetzelve huis & erve met inachtneming der bij de Wet gevorderde formaliteiten te doen verkoopen ter rolle der gerechtelijke uitwinningen bij de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht, den daar op de vordering van den requirant te verhalen. En heb ik daar van dit proces verbaal van arrest gedresseert ten deze maand en Jare als boven afschrift van hetzelve laatende aan de Edele Achtbare Heer Jonkheer Paulus Repelaer van Spijkenisse Wethouder fungeert Burgemeester der Stad Dordrecht aan den Heer Simon Hendrik van der Noordaa, Griffier van het Vreedegerecht van het kanton Dordrecht No. 1 in elke beiden wegens origineel exploit hebben geviseerd
(onderstond) de kosten zijn 11 gulden 30 cents (geteekent) J. Wijnhoff deurwaarder
(onderstond) Copie ontfangen bij mij Griffier Dordrecht 23 Meij 1827 (geteekend) S.H. v.d. Noordaa....;

#37 (5-12-1827) In den Jare 1827 den vijfde december uit krachte van een vonnis door de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht in dato den 8-10-1827 tuschen partijen bij default geweezen & aan de gedaagde behoorlijk geinfirmeerd bij exploit van den deurwaarder J.D. Jaquet in dato den 26-10-1827 geregistreert den 29sten daaraan volgend doch 6 fol 77 recto vak 9 te Dordecht ten Kantore van den Ontfanger Pit ten regten van een gulden een cents.
Ten verzoeke van Kornelis Kooijman Korneliszn, viskoper woonende te Dordrecht zoo voor zich dan nog als bij besluit van de familieraad gehouden onder voorzitting van de Heer Vreederegter van het tweede Kanton Dordrecht blijkens proces verbaal van den 16-2-1827 geregistreerd den volgende dag aangestelde voogd over desselfs broeder Arij Kooijman intersiet(?) verklaard bij vonnisse der Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht geweezen den 24-1-1827 behoorlijk geregistreerd. En eindelijk denzelve nog als voogd over den minderjarige Dirk Schenk daar toe benoemd & aangesteld bij besluit van de familieraad van dien minderjarige gehoude inder voorzitting van den heer VreedeRegter in het tweede Kanton Dordrecht blijkens proces vebraal van den 12-9-1826, geregistreerd den zestiende daaraanvolgende.
Jakob Kooijman
, viskoper te Dordrecht, Cornelis Dirkse Schenk, schoenmaker woonende te Dubbeldam, Maria Kooijman particuliere woonende te Dordrecht bevoorens weduwe Willem molendijk thans gedivorceerde huisvrouw van Gerrit van Rijswijk, tot na te melde einde behoorlijk geadsisteerd en geauthoriseerd door hare gerechtelijke Raden Kornelis Kooijman Korneliszn bovengemeld en Herman Molendijk bouwman te Dubbeldam als zoodanig benoemd en aangesteld bij vonnis van bovengemelde Regtbank de dato 16-1-1821 behoorlijk geregistreerd.
Jacobus Kooijman, visser woonende te Dubebldam, en van Leendert Kooijman, visser meede aldaar woonende.
En zulks in hunne relatien eenige erfgenamen van en gerechtigde tot den boedel en nalatenschap van INGETJE MORET in leeven weduwe Cornelis Kooijman, gewoond hebbende en op den 12-12-1826 te Dubbeldam overleden; doch ter deezer zake domicilie kiezende ten kantore van de heer Mr J.H. Holle, procureur wonende te Dordrecht op de Kalkhaven D155 de welke voor de requiranten in dezen als procureur zal occuperen. En bij gebreeke der voldoening eener Somma van f 1000 capitaal montant der condemnatie in bovengemeld vonnis vervat, ter voldoening eener hypothecaire obligatie door Pieter de Jong, op den 29-4-1808 voor schout & schepenen van Dubbeldam, ten behoeve van der requiranten erflaters gepasseerd, En zulks boven en behalve de verdere door de nate melden gearresteerde verschuldigde interessen regten & kosten actien & verdere regten & misen der executie zoo als blijkt uit het bevel tot betaling gedaan, bij exploit van den deurwaarder deezes regtbank Izaac David Jaquet dd 27-10-1827 geregistreerd te Dordrecht den 29ste daaraanvolgende aan Adrianus van Dongen als in huwelijk hebbende Lena Munter, arbeidster bevoorens weduwe Pieter de Jong overleden te Dubbeldam den 3-11-1817 en de zelve door haren voornoemde man geassisteerd & geauthoriseerd woonende te Dubbeldam en aan Martijntje de Jong meerderjarige dienstbode woonende te Dubbeldam. En aan Cornelis Schenk Dirkszn, schoenmaker wonende te Dubbeldam in qualiteit als voogd over Adriaantje, Huibje, Jan, Anna & Pieter de Jongh, minderjarige nagelaten kinderen van bovengemelde Pieter de Jong in huwelijk verwekt bij zijne voormelde huisvrouw Lena Munter daartoe benoemd & gesteld bij besluit van de familieraad van gezegde minderjarige kinderen gehouden onder voorzitting van den Heer Vrederegter meergemeld den 20-2-1824 blijkens proces verbaal geregistreerd derzelve dag. En welk bevel tot betaling aan hen is gedaan in hunne relatien als erfgenamen van genoemde PIETER DE JONG gewoond hebbende en op de 3-11-1817 te Dubbeldam overleden.
Heb ik ondergeteekende Johannes Wijnhoff deurwaarder bij de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende Voorstraat D378 behoorlijk ingeschreven & gepatenteert, als daar toe bij notariele procuratie gepasseerd voor dne Notaris Struijk en getuigen te Dordrecht in dato den 16-11-1827 & geregistreeerd te Dordrecht denzelve dag geauthoriseerd. Mij begeeven voor op in een Bouwmanwoning bestaande in een huis, Schuur, keet, boomgaard  erve geteekend A117staande & geleegen aan de Kromme Zandweg onder Dubbeldam in het arrondissement Dordrecht Provincie Zuidholland. 
Beschrijving. het voorhuis bestaat uit twee vertrekken & een KAARNHUIS, het achterste gedeelte van het voorhuis heeft een uitzicht op het land en de Erven 't Hooft & tevens ten zuiden uit op de werf met drie deuren & twee raamen. De Schuur bestaat uit zes gebinten, een paardenstal, een dorselaar(?) & verder bergplaats & is belend ten westen & noorden de Kromme Zandweg, ten zuiden Cornelis Jansse het Veld & ten oosten het land van de Erven 't Hooft. De woonkeet is afgescheiden van het huis, bestaat uit een verstrek & staat op de werf ..ak(?) over het principale woonhuis hebbende een uitzicht op het land van de Erve 't Hooft & beneden een deur & twee ramen & belend ten oosten het land van de erven 't Hooft, ten westen en zuiden de werf, ten noorden de hofstede & het erf.
De Bogaerd is belend ten zuiden den Kromme Zandweg, ten noorden de straat, ten oosten het land van de Erve 't Hooft en ten weste de werf & beplant met 32 differente vrugtbomen, voorts bevinden zich in bovengemelde boogaard & op de hofstede 45 hoofd stooven & opgaan willige boomen. Alle welke panden aan de gearresteerde in huwelijk bovengemeld als erfgenamen van meergemelde Pieter de Jong in eigendom toebehooren. Genoemd huis, schuur, boomgaard & erve, zijn belast op de rol van de grondlasten der gemeente Dubbeldam, zoo als blijkt uit het extract uit het releve der gebouwde eigendommen hieronder afgeschreven.
55. Pieter Pieterse de Jong, bouwman Dubbeldam, A117, f 8,10;
Voorschreven huis, schuur, keet, boomgaard en erve denzelve grond, opstand, genot & gevolgen zijn door mij ondergeteekende deurwaarder krachtens het boven vermelde vonnis gearresteert & onder de bewarende hand der Justitie gesteld op meergemelde erfgenamen van PIETER DE JONG over bij gerechtelijke onteigening tot 't alle van de voornoemde Regtbank na de formaliteiten & binnen de termijnen bij de Wet bepaald te worden verkocht & toegeschat. Waar van & van al hetwelk ik dit proces verbaal heb opgemaakt daartoe aceerende drie uuren van 2 tot 5 uuren de Kosten zijn 11 gulden en 60 cents (geteekend) J. Wijnhoff, deurwaarder.
Geviseert door ons Griffier van het Vreedegerecht Canton Dordrecht Nummer twee ... vonnis dit procesverbaal van arrest gestelte goederen waarvan osn copie is ter hand gesteld Dordrecht 5 december 1827 (geteekent) S.H. van der Noordaa, Griffier.
Geviseert door ons Burgemeester Gemeente Dubbeldam dit procesverbaal van arrest .....;

#38. (10-10-1828) Johannes Adrianus Stoop; Arie Waalboer en Jan Waalboer, s-Gravendeel;

#39. (10-11-1828) In den Jare 1828 den 15de November ten verzoeke van de Heer Adrianus de Groot, particulier woonende te Dordrecht als in huwelijk hebbende Mejuffrouw Johanna van Aardenne, bevoorens weduwe van de Heer Izaak Jan Simon Broeders van der Werff & als meede voogd over het minderjarig kind uit het eerste huwelijk ziner huisvrouw en desselve Johanna van Aardenne meede woonende te Dordrecht door jaren man geassisteert & geauthoriseerd voor haar zelve als mede erfgename van wijlen haren gemelde eerste echtgenoot & als moeder & gecontinueerde wettige voogdesse over het minderjarig kind uit haar eerste huwelijk geboren met name Elisabeth Cornelia Broeders van der Werff - domicilie kiezende ten kantore van de Heer Abraham den Bandt procureur woonende op de Nieuwe haven A420 te Dordrecht welke in deeze zijne 1ualiteit voor de requirant zal occuperen en die zij als procureur continueren.
Uit kragte van de grosse eener obligatie hypothecaire akte den 21-7-1817 gepasseerd voor de Notaris Mr Peter Steven Schull & ambtgenoot te Dordrecht geregisteerd den 22ste dier zelve maand - ten lasten van natemelde Mejuffrouwen Alida Aletta van Duren & nu wijlen Johanna Petronella van Duren, ten behoeve primitief van Abraham Keijzer & aan den requirant erflater door denzelve gecedeerd bij acte van transport in dato 28-9-1819 geregistreerd te Dordrecht den 15-8-1827 deel 14 fol 108 ontfanger met de verhoging 5 gulden 4 centen houdende eene ..(?) zonder renvooij (geteekent) W.B. van den Santheuvel.
Ten gevolge van mijn exploit van commendement in dato 11-10-1828 (geregistreerd den 13de derzelve maand) ter requisitie als booven geexploiteerd aan de Heer Johannes Stephanus Rueb, winkelier woonende op de Voorstraat als in huwelijk hebbende mejuffrouw Alida Aletta van Duren aan dezelve Alida Aletta van Duren meede woone de te Dordrecht door haren man geassisteerd, benevens aan Hendrik Lemkes broodbakker woonende op de Voorstraat te Dordrecht weduwnaar van wijlen Mejuffrouw Johanna Petronella van Duren & als zoodanig vader en voogd over het minderjarig kind door gemelde wijlen zijne huisvrouw uit haar huwelijk met denzelve nagelaaten - waar bij ik heb in naam des Konings der Justitie heb bevel gedaan, om aan den eisscher of aan mij deurwaarder als houder der stukken voor dezelve als in hunne relatien voormeld erfgenamen van wijlen den Heer Izaak Jan Simon Broeders van der Werff & als zodanig volgens voormelde acte van transport wettige houders & eigenaar van voorschreeven obligatoir executoriale hypothecaire acte, elk in solidum mots de een betalende de ander zal zijn gelibereerd te betalen een Somma van f 400 Capitaal derzelve met de interessen daar op a vijf percent s jaars verscheenen zeedert den 21-7-1827 tot de volle voldoening toe onverminderd de kosten & misen van opcenten. Bij welke exploit ik aan den gesommeerde teevens heb aangezegd dat indien de verlangde betaling door dezelve niet geschied de requirant teegen hen zoude voortprocedeeren door arrest op & expropriatie van het in meergemelde speciaal verbanden & gehypothekeerd huis & erve.
En aangezien voorschreeven exploit van commendement door geene betaling is achtervolgd heb ik ondergeteekende Johannes Adriaan van Asperen, deurwaarder bij de Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende op de Voorstraat D no. 4 behoorlijk ingeschreven en gepatenteerd en tot dit exploit speciaal gemachtigd door de requiranten bij onderhandsche procuratie van den 27-10-1828 geregistreerd te Dordrecht den 4de november 1828 deel 15 fol 134 vak 4-5 houdende een role zonder renvoij ontfangen met de verhoging eene Gulden een Cents de Ontfanger (geteekend) W.B. van den Santheuvel. - Mij begeeven naar een huis & erve staande & geleegen op de Lindegracht te Dordrecht Gemeente Dordrecht Kanton Dordrecht No 1 arrondissement Dordrecht geteekent C1035 belend voor aan de straat of Lindegragt, agter tegen het huis van de Heer Jacob van Rosendaal aan de eene zijde met het huis van Hendrik van Erkelens en aan de andere zijde het huis van Willem van de Weg, koomende voor uit met een deur & zes raamen & agter met een deur & 5 raamen hebebnde hetzelve huis twee verdiepingen boven de beneedenste, zijnde het dak beleijd met pannen. Welk huis & erf word bewoond door Maria Olivier weduwe Pieter van Nerum als huurders & in het releve der gebouwde eigendommen in de gemeente Dordrecht bekend is als blijkt uit het volgend copielijk hier ingevoegd extract door den Edel Achtbare heer Burgemeester der Stad Dordrecht afgegeeven.
pag. 101 374. Alida Aletta en Johanna Pieternela van Duren, C1035, f 21,00;
Als boven het voorschreeven huis en erve met al wat daar bij behoort & daar een of in aard & nagelvast is ten laste van de Heer Johannes Stephanus Rueb winkelier te Dordrecht als in huwelijk hebbende Mejuffrouw Alida Aletta van Duren en van dezelve Alida Aletta van Duren door gemelde haren man geassisteerd & van Hendrik Lemkes broodbakker te Dordrecht weduwnaar van wijlen Mejuffrouw Johanna Petronella van Duren & als zoodanig vader & voogd over het minderjarig kind door wijlen gemelde zijne huisvrouw uit haar huwelijk met denzelve nagelaten, als onroerend goed aan hen toebehoorende genomen in arrest & onder bewaarderhand der Justitie gesteld ten eonde bij gebreeke van betaling van het voorschreeven gevorderde met de kosten; - hetzelve huis & erve met in achtneeming den bij de Wet gevorderde formaliteiten te doen verkoopen ter rolle der Gerechtelijke uitwinningen bij de regtbank van eerste aanleg te Dordrecht zitting houdende om daar op de vordering van den requirant met de kosten te verhalen.
En heb ik daar van dit procesverbaal van arrest gedresseerd ten deze maand jaar als boven afschrift van hetzelve latende aan de Edel Achtbare Heer Jacob van der Elst Burgemeester der Stad Dordrecht  aan de Heer Simon Hendrik van der Noordaa, griffier van het Vreedegerecht der beide Kantons Dordrecht welke beide mijn origineel exploit hebben geviseerd (geteekent) Joh. A. van Asperen, deurw.
(onderstond) de kosten zijn 9 guldens 85 cents....;

#40. (12-11-1828) Den 12-11-1828 ten verzoeke van de Heeren J. van den Abeelen & Mees, commissionnairs woonende te Rotterdam doch hebbende te deezer zake domicilie ten huize van den Heer Matthijs van der Waijfort procureur woonende te Dordrecht in de Wijnstraat B14 die in evengemelde zijne qualiteit voor hen requirant in natemelden executie zal occuperen & uit krachte van een vonnis bij default gegeeven door de regtbank van Koophandel zutting houdende te Rotterdam den 24ste Junij deezes Jaars wijders geregistreerd & geinsinueerd, beneevens bij gebreke van voldoening aan het bevel op den negende September ll. gedaan door den deurwaarder Izaac David Jacquet blijkens daar van zijnde geregistreerde akte heb ik ondergetekende Johannes Adriaan van Asperen, deurwaarder bij de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuidholland behoorlijk ingeschreeven & woonende te Dordrecht in de Voorstraat D no. 4 ter voldoening van den last mij gegeeven, bij onderhandsche akte op den derde deezes maand door de requirante gepasseerd te Rotterdam & op den 11de geregistreerd te Dordrecht deel 15 fol 137 recto vak drie tot een regt van een Gulden een Cents door de Ontfanger van den Santheuvel mij vervoegd voor & in een huis & erf staande & geleegen in de Gemeente van Zwijndrecht distrikt Dordrecht provincie Zuidholland en wel op het Marktveld aldaar zijnde geteekent A no 4 belend aan de eene zijde met het huis van de Heer Adrianus Koks & aan de andere zijde mt de stal van Jan van Wijngaarden. Welk huis ik bovendien heb te zijn zamengesteld uit twee bevoorend afzonderlijk naast de andere gestaan hebbende huizen, voorzien van vier schuiframen in de benedenste verdieping en wel aan iedere zijde van den ingang twee, welke ingang is afgeslooten door eene houte onder en glaaze bovendeur, terwijl op de tweede verdieping zich aan de eene zijde meede twee schuiframen en aan de andere zijde twee kruiskozijnen met daar in zijnde .........etc;

#41. (19-9-1829) de Joncheere den Bandt & Compagnie, zeepzieders wonende te Dordrecht; Abraham den Bandt, procureur Nieuwehaven A420;  Dirk van Driel, West Barendrecht D19;
#42. (9-11-1829) Teunis de Bruijn, A59 Dubbeldam.

#43. [Rep. 1455] (16-3-1830) In den Jare 1839 den 16de Maart ten verzoeke van de Heer Jan Willem BUIJSTENS, commissionnair te Dordrecht over den Jare 1829 gepatenteerd geweest Sub No 2181 zijn het aan het over deeze jare ofschoon daartoe aanvrage gedaan hebbende nog geen patent uitgereikt doch ten deeze zake domicilie keizende ten kantore van de heer Mr. J.H. Holle, Procureur woonend ete Dordrecht op de Kalkhaven L. D no. 155 welke in deeze voor de arrestant als procureur zal eccuperen.
Uit krachte van een vonnis door de Regtbank van Koophandel zutting houdende te Dordrecht tusschen de requirant  & na te melden gearresteerde in dato 19-1-1830 gewezen behoorlijk geregistreerd zoo op de minute als op de expeditie & welk vonnis aan na informeren gearresteerde behoorlijk geinsinueerd bij exploit van den daartoe benoemde deurwaarder denzelve Regtbank van Koophandel Jacob van Maarseveen Az de dato 13-2-1830 behoorlijk geregistreerd & welke informatie tevens het bevel tot betaling der Somma waar in s...(?) bij gemeld vonnis is gezonden verdere inhoudende. - En bij gebreke der voldoening eene Somma van f 89,81 montant de condenmatie in bovengemeld vonnis vervat ter voldoening wegens aan denzelve in de jaare 1829 geleeverde tarw & rogge & zulks boven & behalven der worden door na te melden gearresteerde verschuldigde regten interessen kosten en misen der executie zooals blijkt uit het in het hoofd deezes breeder omschreeven bevel tot betaling, bij bovengemeld exploit van den 13-2-1830, behoorlijk geregistreerd aan Willem Schenk meester broodbakker woonende te Dordrecht gedaan.
Heb ik ondergeteekende Johannes Wijnhoff deurwaarder bij de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende in de Voorstraat L. D no. 378 behoorlijk ingeschreeven & gepatenteerd als daartoe nevens den requirant bij onderhandsche procuratie geteekend te Dordrecht in dato den 10-3-1830 behoorlijk geregistreerd & geauthoriseerd - Mij begeeven
(1) voor en in een huis & erve geteekend C1405 gebruikt wordende tot eene broodbakkerij staande en geleegen ion de Kolkstraat te Dordrecht arrondissement Dordrecht Provintie Zuidholland.
Beschrijving. Dit huis heeft beneden eene deur en aan beide zijde van dezelve een raam, boven twee ramen onder elkaar der uitzicht hebbende in de Kolkstraat & is belend met het huis van Hermanus Hardeman aan de eene en met het huis na te omschrijven huis aan de andere zijde
(1) van & in een huis & erve staande & geleegen als het voorgaande huis geteekend C1406.
Beschrijving. Dit huis heeft beneden eene deur & aan de zijde van dezelve twee raamen boven drie raamen uitzicht hebbende als het voorgaande huis en is belend met nummerr 1 aan de eene & het huis van de weduwe van der Schep aan de andere zijde.
Welke huizen en erve aan de gearresteerde in eigendom toebehooren. Genoemde huis & erve zijn belast op de rol der grondlasten der Stad Dordrecht zooals blijkt uit het extract uit het releve der gebouwde eigendommen hier onder afgeschreeven.
1525. Willem Schenk, C1405-1406, f 8,25+f 5,95;
Voorschreeven huizen & erven zijn door mij ondergeteekende deurwaarder krachtens het bovenomschreeven vonnis gearresteerd & onder de bewarende hand der Justitie gesteld op meergenoemde Willem Schenk om bij gerechtelijke onteigening der rolle van de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht na de formaliteiten & binnen den termijn bij de Wet bepaald te worden verkocht en toegeschat; waar van & van al het welk dit proces verbaal heb opgemaakt daartoe vaceerende twee uuren, namentlijk van 9 ure tot 11 uuren der voormiddags (geteekent) J. Wijnhoff, deurw. De kosten zijn f 9,16.
Geviseert door ons Griffier van het Vreedegeregt van het Kanton Dordecht......;

#44. (19-6-1830) Abraham den Bandt, procureur, Nieuwehaven A420; Jacob Kouwenhoven, schipper, winkelier, Rhoon C136;
#45. (8-9-1830) Johannes Kappetein, Numansdorp; Pietertje van der Burg weduwe Dirk Liefting

#46. (4-11-1830) In 1830 den vierde November ten verzoeke van de Heer Jan Hordijk, koopman woonende te Dordrecht domicilie kiezende ten kantore van de procureur Abraham den Bandt aldaar woonende op de Nieuwehaven A420 welke in die qualiteit voor hem deezes executie dirigeert & daar in verder occupeeren zal.
Uit krachte van de Grosse eener Obligatoir hypothecaire akte den 1-6-1820 voor de Notaris Mr Peter Steven Schull residerende te Dordrecht & getuigen gepasseerd ten behoeve van de Heer Hendrik Brunner (behoorlijk geregistreerd) aan den requirant in eigendom overgegaan bij Akte van Sessie onderhandsche gepasseerd door den Heer Hendrik Brunner den 14-5-1824 (geregistreerd te Dordrecht den 1-8-1824 deel 10 fol. 164 recto No. 1 & 2 enz ontfangen met de verhooging 5 guldens 14 cents houdende een role zonder renvoij (geteekent) W.B. van den Santheuvel.
En ten gevolge van mijn exploit van Commendement in dato 30-9-1830 (geregistreerd denzelve dag) geexploteerd aan Anna de Roo weduwe Wouter Korthals voor haar zelve als in gemeenschap van goederen met denzelve haar man gehuwd geweest & alsmeede erfgenaam van dezelve beneevens als moeder & wettige voogdesse over hare nog minderjarige dogter Gerdina Korthals - Pieter Geene als in huwelijk hebbende Johanna Korthals & dezelve Johanna Korthals over haren man geadsisteerd Jacobus Korthals, Johannes Korthals & Wouter Korthals nagelaten kinderen van WOUTER KORTHALS bij zijne genoemde huisvrouw in huwelijk verwekt & alzoo gezamentlijk met hunne moeder bij desselfs nalatenschap geinteresseerd, waarbij ik dezelve ten requisitie als booven in Naam des Konings & der Justite heb bevel gedaan, om dadelijk de eerste gesommeerde voor de helfte alleen uit hoofde der gemeenschap & zij wijders met alle de voormelde Kinderen van wijlen Wouter Korthals elk voor zoodanig aandeel als zij in de wederhelft der gemeene boedels of meer bepaald in de nalatenschap van wijlen hunnen man en vader succadeeren, aan den eisscher als tegenwoordigen wettigen houder en crediteur van voorschreeven obligatoir hypothecaire acte of aan mij deurwaarder als houder der stukken teegen behoorlijke quitantie op te leggen en te betalen de Somma van f 400 zijnde het verschuldigde Capitaal van dezelve met de intressen daar op verschenen a 5% s jaars voor zoo van die niet zijn gepre...baard(?) & dus zeedert den 1-6-1826 tot de volle voldoening toe onverminderde de kosten & misen van executie.
Bij welke exploit van commendement ik de gesommeerde teevens heb aangezegd dat indien de verlangde betaling door dezelve niet geschieden de requiranten tegen hem zoude voortprocederen door arrest op & expropriatie van het in meergemelde acte speciaal verbonden & gehypothekeerde aan de gesommeerde toebehorend huis & erve.
En aangezien voorschreeven exploit van commendement door geen het minste betaling is achtervolgd heb ik ondergeteekende Hendrik Arend van Eem deurwaarder, bij de Regtbank van eerste aanleg te Dordrecht aldaar woonende in de Voorstraat C72 behoorlijk ingeschreeven & tot deeze speciaal gemachtigd door den requirant bij procuratie van 27-10-1830 geregisteerd te Dordrecht den 27-10-1830 deel een folio 92 recto vak 3-4 tegen een regt melde verhoging van f 1,08 van de Ontfanger F.J.A. Pit.
Mij begeeven naar een huis & erve staande & geleegen op den Rietdijk op den hoek van het Rietdijkstraatje binnen de Stad Dordrecht gemeente Dordrecht kanton Dordrecht No. 2 Arrondissement Dordrecht geteekent C313, belend hetzelve straatje aan de eene en het huis van Jan Böger aan de andere zijde, grenzende achter aan het huis van Jacobus Brands en voor aan de straat, uitkoomende met een boven & eene onder deur & vier raamen & het zijnde in het Rietdijkstraatje met eene deur & drie raamen hebbende hetzelve huis twee verdiepingen boven de benedenste hetzelve is belegd met pannen & word bewoond door Pieter Geene. Welke huis & erve in het releve der gebouwde eigendommen in de Gemeente Dordrecht bekend is als blijkt uit het extract cipoelijk hier ingevoegd.
Pag. 212 Extract uit den Staat der Gebouwde Eigendommen voor het Jaar 1830.
802. Wouter Korthals, C313, f10,50;
En heb ik deurwaarder mij alzoo ter plaatse voormeld bevindende ten verzoek als boven het voorschreeve huis & erve met al wat daar bij behoord of daar in of van aard of nagelvast is ten laste van voornoemde Anna de Roo weduwe Wouter Korthals voor haar zelven alzoo gemeenschap van goederen met dezelve haren man gehuwd geweest, & als meede erfgenaam van dezelve beneevens als moeder en wettige Voogdesse over hare nog minderjarige dogter Gerdina Korthals, Pieter Geene als in huwelijk hebbende Johanna Korthals & dezelve Johanna Korthals door hare man geadsisteerd Jacobus Korthals, Johannes Korthals & Wouter Korthals allen woonende te Dordrecht, zijnde gemelde Gerdina,Johanna, Jacoba, Johannes & Wouter Korthals nagelaten kinderen van wijlen gemelde WOUTER KORTHALS bij zijne opgenoemde huisvrouw in huwelijk verwekt en alzoo gezamentlijk met hunne moeder bij desselfs nalatenschap geinteresseerd.
Als onroerend goed aan hun toebehorende in arrest genomen & onder bewaarderhand der Justite gesteld, ten einde bij gebreeke van betaling van het voorschreevene gevorderd wordende met de kosten hetzelve huis en erve met in achtneming der bij de Wet gevorderde formaliteiten te doen verkoopen ter rolle der gerechtelijke uitwinning bij de Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht om daar op de vordering van den requirant te verhalen.
En heb ik deurwaarder dit procesverbaal van arrest gedresseerd ten dagen maand & Jare alsboven afschrift van hetzelve latende aan de Edel Achtbare Heer Jacob van der Elst Burgemeester der Stad Dordrecht en aan den Heer Simon Hendrik van der Noordaa als Griffie van het Vreedegrecht der beide Kantons Dordrecht welke beide mijn origineel exploit hebben geviseerd, de kosten zijn 11 gulden 65 centen (geteekent) H.A. van Eem deurw.
Gezien bij.....;

#47. (24-12-1830) Bastiaan de Kat & Hendrik de Kat, beide cassier aan den Wel Eerwaarden Heer Gerrit Cornelis 't Hooft, rustend predikant als in huwelijk....; Pieter Timmerman, bouwman, 's-Gravendeel;

Laatst gewijzigd: december 2010.