Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rechtbank van eerste aanleg 1830-1837


Bron: Nationaal Archief
Toegang: 3.03.54 Rechtbank Eerste Aanleg (Dordrecht)
Inventarisnummer: 154-155-156


Bron: Nationaal Archief
Toegang: 3.03.54 Rechtbank Eerste Aanleg (Dordrecht)
Inventarisnummer: 154 (inbeslagneming onroerende goederen 1830-1837)

#48 (3-12-1830) In het jaar 1830 den 23ste december ten verzoeke van Pieternella van Attenhoven, particuliere woonende te Dordrecht weduwe Gerrit de Vries in leven leerkooper gewoond hebbende & te Dordrecht overleeden over den jare 1829 gepatenteerd geweest bij akte des Stedelijke regering van Dordrecht in dato 20-7-1829 Sub No 567 Res 70-3 domicilie ter deezer zake hebben gekoozen & blijvende kiezen ten kantore van de Heer Jakob van Wageningen ACzn procureur woonende te Dordrecht in de Houttuinen A241 die als zoodanig voor de requirante occupeert & deeze executie dirigeert.
Uit krachte van een vonnis bij tegenspraak door de Regtbank van Koophandel zutting houdende te Dordrecht den 26-10-1830 ten behoeve van de requirante & ten laste van Hendrik Teerlink schoenmaker wonende te Dordrecht, gearresteerde in deeze geweezen op de expeditoe geregistreerd den 6-11-1830 & welk vonnis behoorlijk is gezegeld, geteekent en aan dezelve Hendrik Teerlink copielijk geinsinueerd.
Ten gevolge van een exploit van bevel door mij deurwaarder Hendrik Arend van Eem aan Hendrik Teerlink, schoenmaker woonende te Dordrecht geexploiteerd den 22-11-1830 geregistreerd denvolgende dag tot betaling aan de requirante eener Somma van f 171 met de intressen van dien volgens de Wet & de Kosten alswaar in hij bij bovengemeld vonnis ten behoeve van de requirante is gecondemneerd onverminderd de Kosten en misen van executie.
En voorts Hendrik Teerlink is ingebreeke gebleeven aan hetzelve bevel tot betaling te voldoen. Heb ik ondergeteekende Hendrik Arend van Eem, deurwaarder bij de Regtbank van eerste instantie zutting houdende te Dordrecht aldaar woonende Voorstraat C72 behoorlijk..(?) aan & speciaal tot het doen van dit arrest gemachtigd bij onderhandsche procuratie van de requirante in dato 16-12-1830 de navolgende dagen geregistreerd deel een fol. 97 verso vak 7 tegen een recht van een gulden 8 centen ten kantore van den Ontfanger F.J.A. Pit.
Mij begeeven voor een huis & erve staande & geleegen te Dordrecht op de Voorstraat geteekent D57 belend aan de eene zijde met de Botjesstijger & met de andere zijde het huis van nu wijlen A. Bisschop, koomende uit aan de straat met eene deur & zes raamen schuif hebbende twee verdiepingen & in den stijger twee vengsters door denzelve Hendrik Teerling in persoon bewoond wordende.
Welke onroerend goed is geleegen in het Arrondissement Dordrecht Gemeente Dordrecht Kanton Dordrecht No. 1 Provintie Zuid Holland bekend op de staat der gebouwde eigendommen van de gemeente Dordrecht als volgt:
Pag. 436. 1664. Hendrik teerlink, D57, f 29,66;
En heb ik deurwaarder hetzelve onroerend goed alwaar Hendrik Teerlink schoenmaker woonende te Dordrecht eigendom toebehoorende & als boven ten zijnen name bekend staande uit krachte & ten verzoeke vermeld in Naam des Konings & der Justite ten lasten van Hendrik Teerlink voornoemd genoomen in arrest om hetzelve te doen verkoopen ter rolle der Gerechtelijke uitwinningen bij de Regtbank van eerste instantie te Dordrecht en einde de daar van de provisionele kooppenningen te doen strekken tot zoo veel mogelijke voldoening van de voorschreeven vordering der requirante met des interessen en de kosten van al hetwelk in ditprocesverbaal van arrest heb opgemaakt afschrift daar van latende aan den Edel Achtbare Heer Burgemeester der Stad Dordrecht en aan den Wel Edele Heer griffier van het Vreedegerecht van het Kanton Dordrecht No. een die mijn origineel hebben geviseerd ten dagen maand & Jare als boven. De kosten zijn elf gulden en drie en zestyig centen (geteekent) H.A. van Eem, deurw.
gezien bij ons Burgemeester .....;

#49. (5-1-1831) In den hare 1831 de vijfde Januarij ten verzoek van de Heer Hendrik Romijn, boekhouder, van Aletta Romijn  weduwe Arie den Bunnik, Frederika Maria den Bunnik, Maria den Bunnik, Pieter den Bunnik, allen woonende te Dordrecht & van Johannes Frederik Schoeman, woonende te Rotterdam als in huwelijk Elisabeth de Visser, welke is eene dochter van Lamberdina Romijn & dezelve Elisabeth Visser meede woonende te Rotterdam door haren voornoemden man geadsisteerd & geauthoriseerd gezamentlijk als kinderen & kleinkinderen erfgenamen van wijlen Mejuffrouw MARIA BEKKERS weduwe van den Heer PIETER ROMIJN van dezelve haren vooroverleden man beide gewoond hebbende & overleden te Dordrecht, domicilie te deeze gezamentlijk kiezende ten kantore van den Heer Abraham den Bandt procureur woonende te Dordrecht op de Nieuwehaven A420 welke voor hen deeze executie dirigeert & daar in verder occupeeren zal.
Uit krachte van de Grosse eener acte obligatoir met hypothecair verband den 31-7-1816 ten behoeve van wijlen den Heer Pieter Romijn, voormeld gepasseerd voor den Notaris Cornelis van der Werff Bzn residerende te Dordrecht & ambtgenoot geregistreerd aldaar den vijfde Julij 1816. Ten gevolge van mijn exploit van commendement in dato 1-12-1830 (geregistreerd den volgende dag) geexploiteerd aan Jan Böger, winkelier te Dordrecht, waarbij ik hem ter requisitite alsboven in naam des Konings & der Justitie heb bevel gedaan om aan de eisschers of aan mij deurwaarder als houder der stukken voor dezelve tegen behoorlijke quitantie op te leggen & te betalen een Somma van f 800 tot voldoening van het kapitaal van voorschreeve obligatoire akte zulks met de interessen daar op verscheenen zeedert den 31-7-1829 tot de welke voldoening toe gereekend tegen 5% s jaars, tot voldoening en exteratie(?) van hetgeen hij aan de requiranten ingevolge voorschreve van Obligatoire hypothecaire akte is verschuldigd. Alles met & onverminderd de kosten & misen van executie.
Bij welk exploit van commendement ik den gesommeerde ..(?) hen aangesegd, dat indien de verlange betaling niet voor denzelve geschiede de requiranten tegen in zoude voortprocederen door arrest op & verkoop bij gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen aan hem toebehoorende voor zoo veel die in voorschreeve akte tot onderpand zijn verbonden.
En aangezien voorschreeven exploit van commendement door geene der minste betaling is achtervolgs heb ik ondergeteekende Johannes Wijnhoff deurwaarder bij de Regtbank van eerste aanleg te Dordrecht aldaar woonende in de Voorstraat D378 behoorlijk ingeschreeve & tot deeze Speciaal door requirante bij procuratie gevolmachtigd in dato den 28-12-1830 geregistreerd te Dordrecht den derde Januarij 1831 deel 1 fol. 100 recto vak 6&7 tegen ene regt met de verhoging van een gulden 8 cents ten bureele van de Ontfanger F.J.A. Pit.
Mij begeeven voor een huis & erve staande & geleegen op de Rietdijk binnen de Stad Dordrecht gemeente Dordrecht Kanton Dordrecht No. 2 Arrondissement Dordrecht geteekent C314, belend aan de eene zijde met het huis van Christiaan Scholtz en aan de andere zijde dat van de erven Wouter Korthals grenzende achter aan het huis van Pieter Giessen & voor aan de straat, uitkoomende in het Rietdijsktraatje met eene dubbelde deur & een raam boven dezelve & voor aan de streaat met eene boven & twee oude deuren & zes schuifraamen, hetzelfe heeft twee verdiepingen boven de benedenste, is belegd met pannen & word bewoond door Jan Böger voornoemd. Welk huis en erve in het relevè der gebouwde eigendommen in de Gemeente Dordrecht bekend i als blijkt uit het volgend extract:
Pag. 34. Jan Böger, C214, C287, f 21, f 1522;
En heb ik deurwaarder mij alzoo ter plaatse voormeld bevindende ten verzoeke als boven het voorschreeven huis & erve met al war daar bij hoord in of aan aard of nagelvast is ten lasten van Jan Böger winkelier te Dordrecht in voorschreeven huis als onroerend goed aan hem toebehoorende genoomen in arrest & onder bewaardershand der Justitie gesteld ten einde bij gebreeke van betaling van het voorschreeven gevorderde met de kosten het voorschreeven huis & erve met inachtneming der bij de Wet gevorderde formaliteiten te doen verkoopen ter rolle der gerechtelijke uitwinningen bij de Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht om daar op de vordering van de requiranten te verhalen.
En heb ik daarvan dit procesverbaal van arrest gedresseerd ten dage, maand & Jare als boven afschrift van hetzelve latende aan de Edel Achtbare Heer Jacob van der Elst Burgemeester der Stad Dordrecht en aan den Heer Simon Hendrik van der Noorda, als Griffier van het Vreedegrecht der beide Cantons Dordrecht welke beide mijn origineel exploit hebben geviseerd de kosten zijn 11 guldens 55 cents (geteekent) J. Wijnhoff, deurw.
Gezien copie...;

#50. (17-3-1832) Neeltje de Jong wed Willem van Gameren; Arij Klaaszn Noordzij, Wouter Klaasz Noordzij, Charlois;
#51. (8-3-1832) Adriaantje van 't Zelfde wed Arie van der Stel, Vest C613; Pruimendijk 266, Ridderkerk;
#52. (19-4-1832) Aart Verkerk, onder Strijen;
#53. (19-4-1832) Arij Kouwenhoven, schipper Albrandswaard;
#54. (16-6-1832) Maria de Kat wed H.Th.S. Monhemius, KREKESTEIJN 241; Dirk Verkerk;

#55. [Rep. 1918] (12-7-1832) In het Jaar 1832 den 12de Julij ten verzoeke van Leendert Kalis, dijkbaar woonende te Sliedrecht, domicilie ter deezer zake hebbende gekoozen en blijvende kiezen ten kantore van de Heer Jacob van Wageningen Anne Corneliszn, Procureur in de Houttuinen A241 dier als zoodanig voor den requirant occupeert & deeze executie dirigeert. Uit krachten van een vonnis bij default geweezen door de Regtbank van Koophandel zitting houdende te Dordrecht den 15-5-1832 ten behoeve van de requirant en ten laste van Cornelis van Sprang & Daniel van Sprang, schipper, beiden woonende te Dordrecht welk vonnis naar behooren is gezegeld, geteekent en op de expeditie geregistreerd en aan dezelve Cornelis & Daniel van Sprang copielijk beteekent. Tengevolge van een exploit van bevel door mij duerwaarder Hendrik Arend van Eem aan Cornelis van Sprang, schipper woonende te Dordrecht den 2-6-1832 geregistreerd den vierde derzelve maand, tot betaling tegen gequiteerde overgifte den schuldbekentenis in bovengemeld vonnis vervat & omschreven eenen Somma van f 380 Guldens met de interessen van dien volgens de Wet & de kosten alswaar in hij Cornelis van Sprang met & beneevens de reeds in deeze gemelde Daniel van Sprang elk in solidum mits de aanbetalende de andere zal zijn beoogd, bij bovengemeld vonnis ten behoeve van de requirant is gecondenmeerd; onverminderd de kosten & misen van executie. En vermits Cornelis van Sprang is in gebreken gebleeven aan heetzelve bevel tot betaling te voldoen. Heb ik ondergeteekende Hendrik Arend van Eem deurwaarder bij de Regtbank van eerste instantie zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende op de Vest C613 behoorlijk ingeschreven & speciaal tot het doen van dit arrest gemagtigd bij onderhandssche procuratie van den requirant in dato 2-7-1832 geregistreerd te Dordrecht den 11 derzelve maand in deel een folio 167 recto vak 6 tegen een regt met de opcenten van een Gulden toen & een ahlve cents ten kantore van den Ontfanger F.J.A. Pit.
Mij successivelijk begeven
(1) voor een huis & erve staande & geleegen te Dordrecht op de Hoge Nieuwstraat A432, belend het huis van den Heer Maximiliaan Joseph Masion aan de eene en dat van Maria van der Hil aan de andere zijde, koomende met aan de straat met eene deur & vier raamen & hebbende met de zolver er onder begreepen drie verdiepingen bewoond wordende door Dirk Huibe.
(2) voor een huis & erve staande & geleegen op de Nieuwe Haven te Dordrecht A427, belend met het huis van de Heer Jan Kuijpers aan de eene & dezelve dat van de gearresteerde Cornelis van Sprang aan de andere zijde, komende uit aan de haven met een deur & agt raamen & hebbende met den zolder vier verdiepingen bewoond wordende door Sara Hensleij
(3) voor een huis & erve staande & geleegen op de hoek van de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht nabij de Blaauwpoort A429van ouds genaamd DE GOUDEN WAGEN, belend met het huis van de Heer Johannes Kuijpers aan de eene & de Hooge Nieuwstraat aan de andere zijde, uitkoomende aan het Vlak bij de Blaauwpoort met twee deuren & vijf raamen & hebbende twee verdiepingen & op de Hooge Nieuwstraat met eene deur & negen raamen & hebbende drie verdiepingen door denzelve Cornelis van Sprang zelve bewoond wordende &
(4) van een huis & erve staande & geleegen te Dordrecht op de Hoge Nieuwstraat uitkoomende op de Nieuwe Haven geteekent A426, belend het huis van wijlen den Heer Huibert den Bandt aan de eene & dat van den gearresteerde Cornelis van Sprang aan de andere zijde, komende hetzelve uit op de Hoge Nieuwstraat met eene deur & vijf raamen, hebbende drie verdiepingen met de zolver er onder begreepen & op de haven met een deur geen raam & hebbende eene verdieping zonder zonder bewoond worde door Dirk van Dijl.
Welke onroerende goederen geleegen zijn in het arrondissement Dordrecht gemeente Dordrecht Kanton Dordrecht No. 1 Provintie Zuidholland & bekend op den staat der gebouwde eigendommen van de gemeente Dordrecht als volgd
Pag. 128. 1636 Cornelis van Sprang, A432-427-429-426, f 17,01+30,66+5,25+33,60=f 86,12;
Enheb ik deurwaarder derzelve onroerende goederen als aan Cornelis van Sprang schipper woonende te Dordrecht in eigendom toebehoorende & als boven ten zijnen name bekend staande uit krachte & ten verzoeke vermeld in Naam des Konings der Justite ten lasten van Cornelis van Sprang voornoemd genoomen in arrrest van dezelve en door verkoopen ter rolle der Gerechtelijk uitwinning bij de Regtbank van eerste instantie zitting houdende te Dordrecht ten einde de daar van te provenieeren kooppeningen te doen strekken tot zooveel mogelijke voldoening van de voorschreven vorderinge van den requirant met de intresse en de kosten.
Van al hetwelk ik dit procesverbaal van arrest heb opgemaakt afschrift daar van latende aan den Edel Achtbare Heer Burgemeester der Stad Dordrecht en aan den Heer Griffier van het Vreedegerecht van het Kanton Dordrecht No 1 die mijn origineel hebben geviseerd ten dage, maand & Jare als boven (get.) H.A. van Eem, deurw.
De kosten zijn f 12,855
(onderstaat) Gezien bij ons Burgemeester der Stad......;

#56. [Rep 2033] (7-2-1833) In den Jare 1833 den 7de Februarij ten verzoeke van de Heer Maximilianus Joseph Masion, koopman wonende te Dordrecht domicilie kiezende ten kantore van de Heer Procureur Abrarham den Bandt op de Nieuwe haven A420 welke in zijner qualiteit voor den requirant deeze executie dirigeert & daar in verder occuperen zal.
Uit kragt van de Grosse eener akte Obligatoir met hypothecair verband den 27-4-1832 gepasseerd voor de notaris Jacobus de Koning residerende te Dordrecht & getuigen behoorlijk geregistreerd.
Ten gevolge van mijn exploit van conmendement in dato 5-1-1833 (geregistreerd den zevende derzelve maand) geexploiteerd aan Anthonia Wiemans weduwe wijlen Pleun Stekelbos, winkelierster woonende te Dordrecht in de kekrstijger waar hij bij ik haar ter requisitie alsboven in naam des Konings & der Justitie heb bevel gedaan om zoo voor haar zelve uit hoofde der gemeenschap van goederen waar in zij met gemelde haren man is gehuwd geweerst, dan nog als erfgename van den zelve hetzij zuiver & eenvoudig, hetzij onder benificien van inventaris wanneer zij zich als zoodanig mogt gedragen aan den eisscher of aan mij deurwaarder houder der stukken voor denzelve tegen behoorlijke quitantie op te leggen & te betalen de Somme van f 330 restant Capitaal met de intressen van dien a 5% s jaars zedert den 27-6-1832 tot de volle voldoening toe, tot extinatie van hetgeen zij aan den requirant ingevolge voorschreeven door wijlen haren voorgemelde man gepasseerde Obligatoir hypothecaire akte us verschuldigd. Alles met & onder  minder de kosten & misen van executie.
Bij welk exploit van commendement ik de gesommeerde heb tevens aangezegd dat indien de verlangde betaling door dezelve niet geschiede de requirant tegen haar zoude voortprocederen door arrest op & expropriatie van het in meergemelde akte speciaal verbonden & gehypothekeerde onroerend goed. En aangezien vorschreeven exploit van commendement door geene de minste betalig is achtervolgd, heb ik ondergeteekende Johannes Wijnhof, deurwaarder bij de Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende op de Voorstraat D378 behoorlijk ingeschreeven & tot dien speciaal gevolmachtigd door den requirant bij procuratie in dato den 2-2-1833 geregistreerd te Dordrecht den 4-2-1833 deel 1 fol 195 recto vak 7 ontfangen 80 cents voor regt uitmakende met de 38 opcenten eene gulden tien & halve cent een role geen renvooi de Ontfanger 9geteekent) F.J.A. Pit.
Mij begeven naar
(1) een huis & erf staande & geleegen in de Kerkstijger te Dordrecht C108, belend het huis van de gezusters Steenbergen aan de eene & het volgend huis aan den andere zijde. Gedeeltelijk door de gearresteerde gebeezigd als Pakhuis zijnde de boven wooning verhuurd aan & bewoond door de weduwe van Nunnik, het huis is belegd met pannen & koomt aan de voorgevel uit met twee deuren & vier raamen, het heeft eene verdieping
(2) een huis & erf staande & geleegen als vooren geteekent C109, belend het voorenstaande huis aan de eene, het volgende aan de andere zijde, bewoond door de gearresteerde, dit huis is belegd met pannen & koomt aan de voorgevel uit met eene deur & zes raamen agter met eene raam & heeft eene verdieping.
(3) een huis & erf staande & geleegen alsvoren geteekent C110, belend het voorige huis aan de eene & het huis van Jan Roest aan de andere zijde, bewoond dals huurders door Simon Snijders. Dit huis koomt aan de voorgevel uit met eene deur & vijf raamen & agter met twee raamen, het heeft eene verdieping & is belegd met pannen.
Welke huizen en erven in het zelve der gebouwde eigendommen der Stad Dordrecht bekend zijn als blijkt uit het volgend extract copielijk hier ingevoegd.
KADASTER 1833:
1470. Pleun Stekelbos, winkelier, C108 (G1068), C109 (G1069), C110 (G1070);
En heb ik deurwaarder mij alzoo ter plaatze voormeld bevindende ten verzoeke alsboven de voorschreeven huis & erven met alwat daarbij behoord of daar in of aan aard of nagelvast is ten laste van Antonia Wiemand weduwe van Pleun Stekelbos voornoemd winkelierster woonende te Dordrecht in de Kerkstijger als omroerend goed aan haar in betrekking alsboven toebehorende genoomen in arrest & onder bewaarderhand der Justitie gesteld ten einde bij gebreke van betaling van het voorschreeven gevorderde met de kosten derzelve huizen & erven met inachtneming der bij de Wet gevorderde formaliteiten te doen verkoopen ter rolle der gerechtelijk uitwinningen bij de Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht om daar op de vordering aan den requirant te verhalen.
En heb ik van dit procesverbaal van arrest gedresseert ten dage, maand & Jare alsboven afschrift van hetzelve latende aan den Heer Jacob van der Elst Burgemeester der Stad Dordecht & aan den heer Simon Hendrik van der Noordaa als Griffier van het Vreede Gerecht van het Kanton Dordrecht No. 2 welke beide mijn origineel exploit hebben geviseerd de kosten zijn 11 gulden 85 cents (geteekent) J. Wijnhoff, deurw.
Gezien & Copie ontfangen van bovenstaand preocesverbaal van arrrest door den Burgemeester der Stad Dordrecht....;

#57. (20-11-1833) In denJare 1833 den 20ste November - Ten verzoek van Zijne Excellentie Mr. Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan, minister van finantien woonende in s'Gravenhage domicilie kiezende te Dordrecht ten kantore van de Heer A. Kist Ez woonende aldaar in de Gravestraat letter B167 dier hij tot zijnen procureur verklaart te constitueren.
Uit krachte van de Grosse eene akte van kusting spruitende uit de verkoop van een huis, Moetshuis, stalling & erve staande & geleegen naast elkander in de Doelenstraat te Dordrecht getekent C927&928 voor den Notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen & getuigen te Dordrecht gepasseerd den 3-4-1829 den vierde April daaraan volgende behoorlijk geregistreerd & in excentoriale form uitgegeven.
Ten gevolge van het bevel door mij deurwaarder op den 11 october Jongstleden geexploiteert Geregistreeerd ten zelven dage ten kantore van den Ontfanger Pit tot betaling eener hoofdsom van f 1000 uit krachten van gemelde akte van kusting verschuldid met de interessen a 5 percents zeedert het jaar 1830 tot de voldoening toe. Heb ik ondergeteekende Hendrik Arend van Eem, deurwaarder bij de Regtbank van eerste Instantie te Dordrecht aldaar woonende op de Lindegracht C1043 behoorlijk ingeschreeven als zijnde tot het...(?) van natemelden onroerende goederen door den requirant speciaal geauthoriseerd bij onderhandsche akte ter L..(?) geteekent den 13-11-1834; geregistreerd te Dordrecht den 14-11-1833 deel twee folio 34 recto vak een & twee ontfangen 80 cents voor regt uitmakende met de 38 opcenten een Gulden tien & halve Cent (een role geen renvooij) de ontfanger (getekent) F.J.A. Pit.
Mij begeeven voor & in een huis, koetshuis, stalling & erve staande & geleegen naast elkander binnen het arrondissement Dordrecht in de Stad Dordrecht in de Doelstraat geteekend C927&928, belent met een huis van Steven Montée aan de eene & de Kloveniersdoele aan de andere zijde; hebbende het woonhuis geteekent C927 drie verdiepingen de zelve er onder begrepen vier ramen & een deur. De Stal geteekent C928 aan het woonhuis vast heeft twee verdiepingen, eene deur, bovende zelve een raam & twee openslaande vengsters, het koetshuis aan den stal heeft drie verdiepingen de zolder daar onder begreepen, vier openslaande boven dezelve twee lange ramen & daar boven twee openslaande vengsters & een openslaande dakvengsters. Alle welke onroerende goederen in de grondlasten zijn aangeslagen zooals blijkt uit het extract van het releve de Gebouwde & ongebouwde eigendommen daar van afgegeven waar van het afschrift volgt.
Uittreksel van den perceelsgewijze Kadastrale legger van de Gemeente Dordrecht Provintie Zuidholland Arrondissement 1e kanton.
Art. 113. Arnoldus Boet, C928 (G443), C927 (G444-G445);
De ondergetekende bewaarder van het Kadaster dat het bovenstaande uittreksel bevattende Art. 113 van den Percelegewijzenlegger van de gemeente Dordrecht 1e kanton van het vierde Arrondissement der provintie Zuidholland overeenstemt met de stukken behorende tot het Kantoor van de bewaring gevestigd te Dordrecht welke de veranderingen bevatten die op het tijdstip van 1-8-1830 ten gezegde Kantore behoorlijk bewaaren zijn ter verrekening waar van deze aan den Heer A. Kist Ez te Dordrecht op desselve verzoek van den 25-10-1833 is afgegeeven, de bewaarder der voornoemd (get.) H.van Hoek.
En heb ik deurwaarder der voorschreevene onroerende goederen zooals die in eigendom toebehooren aan ARNOLDUS BOET huurkoetsier vermeld met alle deszelve gevolgen & regten zonder eenige reserve in arrest genoomen ten einde bij executie naar het voorschrift der Wet ter rolle van de regtbank van eerste instantie te Dordrecht in het openbaar te worden verkocht van al hetwelk ik dit procesverbaal heb opgemaakt ten dage & Jare vermeld waar van ik afschrift heb gelaaten aan den Edel Achtbare Heer Burgemeester der Stad Dordrecht. Gelijk met de aan de Heer Griffier van het Vreedegerecht Kanton Dordrecht No. 2 welke het origineel hebben geviseerd (geteekent) H.A. van Eem, deurw.
Gezien & Copie ontfangen bij ...;

#58. (5-2-1834) Pietertje Adriaansdr Molendijk wed Arie Bijl, Dubbeldam;

#59. (8-7-1834) In den Jare 1834 den 8ste Julij ten verzoeke van de Heer Paulus Tinteman, particulier woonende te Dordrecht aldaar ten deze domicilie kiezende ten kantore van den procureur die coor hem occupeert & zich constitueert bij deeze den Heer Abraham den Bandt woonende op de Nieuwehaven A420. - Uit krachte van de eerste Grosse eener akte verkoop Cessie & overdragt op den 30-4-1829 gepasseert te Rotterdam voor den Notaris Pieter Samuel Sander & zijnen ambtgenoot behoorlijk geregistreerd waarbij van den requirant in deeze gemelde Paulus Tinteman als verkooper is overgegaan aan Johannes Adrianus Le Clercq toen woonende te Rotterdam de eigendom van natemelden onroerend goed.- Tengevolge van
(1) Een exploit van bevel op den derde Junij 1834 geschied door den deurwaarder bij de Regtbank van eerste aanleg te Rotterdam Jan Albert Braakman behoorlijk geregistreerd aan Johannes Adrianus Le Clercq voorgenoemd laatst zonder beroep wonende te Amsterdam en wel aan het bij voortschreven executionele acte door hem gekozen domicilie ten Kantore van den  Notaris Pieter Samuel Sander op de Hoogstraat te Rotterdam, tot betaling aan den Requirant tegen behoorlijke quitantie van een Kapitaal van f 1400 met Interessen van dien à vijf percent 's Jaars voor zoo verre die zijn verschenen en onbetaald ter Somma van f 81,66 tot den 1-5-1834 inclusief en verder lopende tot de definitive voldoening toe, en zulks tot finale kwijting van deze staat vordering des Eisschers ter zake van de bij voorschreven acte van Koop en verkoop op het verkocht hier na te omschrijven onroerend goed gevestigd gebleven Kusting schuld- onverminderd de Kosten. Welk bevel doorgenebtaling is agtervolgd;
(2) Een Exploit door mij ondergeteekende deurwaarder bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Dordrecht op den 7-6-1834 beteekend aan Hendrik van Loon, Juwelier wonende te Dordrecht, behoorlijk geregistreerd, waarbij dezelve ten verzoeke als in het hoofd dezes is vermeld is gesommeerd geworden ons als tegenwoordige Eigenaar (Tiers detenteur) van het netemelden onroerend goed aan den Requirant op te leggen en te betalen de voorschreven Somma van f 1400 Capitaal en f 81,66 Intressen, behalven de Intressen sedert den 1-5-1834 tot de definitive voldoening toe, ter zale als boven door Johannes Adrianus Le Clercq, als principale debiteur verschuldigd - ofwel het voor die schuld verbonden en door hem Hendrik van Loon thans als Eigenaar bezeten wordend hierna te vermelden onroerend goed te delaisseren, met aanzegging dat bij foute van dien tegen hem als Tiers dententeur door den Requirant zoude worden voortgeprocedeerd door expropriatie van het voor de vordering ten deze bij privilegie verbonden onroerend goed.
En eindelijk: aangezien doorgemelde Hendrik van Loon dezelve Sommatie evenmin door betaling als door de delaissement is opgevolgd. - Heb ik ondergetekende Johannes Wijnhoff, deurwaarder bij de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Dordrecht aldaar op de Voorstraat D378 behoorlijk ingeschreven en tot dit arrrest speciaal gevolmagtigd bij onderhandsche procuratie van den Requirant in dato 30-6-1834 geregistreerd te Dordrecht den 8-7-1834 in deel 2 fo 64 recto vak 6 ten regten met de verhoging van een Gulden tien en een halve cent door de ontvanger Pit.
Mij begeven naar en voor Een Huis en Erf staande en gelegen op de Groenmarkt op den Hoek van de Tolbrug binnen de Stad Dordrecht in het Kanton Dordrecht N. een arrondissement Dordrecht geteekent A no. 4, belend dezelfde Tolbrug aan de eene en het Huis van Mozes Philip van Goch aan de andere zijde, strekkende agter tegen het Huis van Pieter Christiaanse aan het welk het ook ter zijde op de Tolbrug is grenzende, uitkomende aan de Groenmarkt met eene uitgang of deur en acht ramen en op de Tolbrug met negen raamen hebbende twee verdiepingen en zijnde belgd met pannen.
Zijnde hetzelve Huis van ouds genaamd HET KOFFIJHUIS DE BEURS VAN DORDRECHT en thans het Nieuw Nederlandsch Koffijhuis. Dit onroerend goed is op den perceelgewijzen Kadastralen legger der Gebouwde Eigendommen van de Gemeente Dordrecht bekend als blijkt uit het hierna volgende Extract daarvan door den controlleur bewaarder afgegeven.
+
Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van den Gemeente Dordrecht
artik. 1863 Hendrik van Loon, tapper te Dordrecht, A4 (F898);
De ondergetekende beewaarder van het Kadaster, verklaart dat het bovenstaande uittreksel, bevattende Art. 1863 van den Percelsgewijzen legger van de Gemeente Dordrecht 1e Kanton van het 4 arrondissement der Provincie Zuid-Holland overeenstemt met de stukken behorende tot het Kantoor van bwaring gevestigd te Dordrecht, welke de veranderingen bevatten die op het tijdstip van 1-5-1834 ten gezegde kantore behoorlijk bewezen zijn. Ter verzekering waarvan deze aan de Heer Am. den Bandt op deszelfs verzoek van den 30-6-1834 is afgegeven. kosten voor een zegel 25 cents. De bewaarder voornoemd (get.d) J.C. van Hoek;
+
En heb ik deurwaarder het bovenomschreven onroerend goed uit kracht en ten verzoeke als boven vermeld, alzoo ten laste van gemelde Hendrik van Loon, als tegenwoordige Eigenaar (Tiers dententeur) van hetzelve, genomen in arrest de restant Kusting schuldende kosten geregtelijk te doen verkopen ter Rolle der geregtelijke uitwinning bij de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Dordrecht met observantie van de voorschriften der wet. Van al hetwelk ik dit Proces verbaal van Arrest opgemaakt ten dagen maand en Jare als boven daarvan afschrift agterlatende aan den Edel Achtbaren Heer Jacob van der Elst, Burgemeester der Stad Dordrecht en Simon Hendrik van der Noordaa, Griffier van het vredegeregt canton Dordrecht No. een welke mijn origineel Exploit hebben geviseerd. De kosten zijn f 11,85 (get) J. Wijnhoff 
Gezien en Copie ontvangen bij mij Burgemeester van Dordrecht.....;

#60 (26-5-1835) Jan Dorsman, koopman te IJsselmonde; Pieter Verschoor, arbeider te Ridderkerk, als in huwelijk Maria de Lijster; Pieter Pietersz de Lijster te Ridderkerk; Huig van de Graaff, schipper te IJsselmonde; Janna de Lijster, Arie Pietersz de Lijster, arbeider; Aart Pieters de Lijster, arbeider te Ridderkerk; 
#61 (21-9-1835) Backer en Rombouts, leerloijer te Dordrecht; Rokus Overweel te s-Gravendeel;
#62 (24-10-1835) Gerardus Verhoeven te Dordrecht; Cornelis Gouw, schoenmaker te Oostendam;
#63 (10-3-1836) Johanna Schouten, rentenierster; C.D.W. Nibbelink en Adriana van der Star, Hendrik-Ido-Ambacht;
#64 (28-12-1835) Cornelia Hillegonda Soek; Geertrui van der Brugge, Simon Molenbroek;

#65 (8-4-1837) In den Jare 1837 den 8ste April - Ten verzoeke van de Heer Jacobus Staps Junior, boekhouder woonende te Dordrecht domicilie keizende ter deezer zake hebbende gekoozen & blijven kiezen ten kantore van den Heer Jacob van Wageningen ACzn procureur woonende meede te Dordrecht in de Houttuinen letter A241 die alszoodanig voor den requirant zal occupeeren, deeze executie dirigeert & mitsdien bij deeze word geconstitueert.
Uit krachte van de Grosse eene in executoriale form uitgegeevene hypothecaire Obligatie Groot in Capitaal f 1400 rentende 5% s jaars gepasseert den 21-11-1834 voor Jan Jacob Blussé openbaar notaris residerende te Dordrecht & getuigen ten behoeve van den requirant ten lasten van Wilhelmus Hendrikus Schaffers, Logementhouder te Dordrecht gearresteerde in deeze welke hypothecaire obligatie behoorlijk op de minute is geregistreerd & waar van aan na te melden gearresteerde bij het exploit van bevel Copie is gelaaten. Ten gevolge van een exploit van bedel door mij Bartholomeus van Geluk, deurwaarder aan Wilhelmus Hendrikus Schaffers, Logementhouder woonende te Dordrecht geexploiteerd den 3-3-1836 geregistreerd den vijfde derzelve maand tot betaling aan den requirant eener Somma van f 70 voor een jaar verscheenen interest van bovengemelde hypothecaire Obligatie Groot in Capitaal f 1400 & zulks zeedert den 21-11-1834 tot & met 21-11-1835 mitsgaders met de kosten en onverminderd de kosten & misen van executie met reserve de lopende interest.
En vermits Wilhelmus Hendrikus Schaffers is in gebreeken gebleeven aan hetzelve bevel tot betaling te voldoen. Heb ik ondergetekende Bartholomeus van Geluk, deurwaarder bij de regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht aldaar woonende op de Groenmarkt A279 behoorlijk ingeschreeven en speciaal tot het doen van dit arrest gemachtigd bij onderhandsche procuraite van den requirant in dato den 31-3-1836 geregistreerd te Dordrecht den 1-4-1836 in deel 2 folio 160 recto vak 2-3 ontfangen 80 cents voor regt uitmakende met de 38 opcenten f 1,105 (een rol geenrenvooij) De Ontfanger (geteekent) F.J.A. Pit.
Mij succesivelijk begeeven
(1) voor een huis & erf zijnde een logement genaamt DE GOUDE STOEL geteekentD no. 211kadaster sectie E no 76 staande & geleegen te Dordrecht in de Prinsestraat belend met het huis van de Wed. Geleijns aan de eene & dat van Matthijs van Olst aan de andere zijde, komende gemeld huis uit aan de straat met eene deur waar boven een raamd met langtaarn & zeven raamen hebbende drie verdiepingen, zijnde de stoep van hetzelve huis omgeeve met eene ijzere balie & vier steene platen(?) & is de pui blauw & de gevel geel geverfd, hetzelve huis is geheel met pannen belegd & heeft een deur in eene zoogenaamde brandgang uitkomende in de Suikerstraat te Dordrecht wordende dit huis door denzelve Wilhelmus Hendrikus Schaffers zelve bewoond.
En (2) een stalling & erf geteekend D no. 184 kadaster Sectie E no. 128staande & geleegen te Dordrecht in de Kalkstraat, belend met het pakhuis van den Heer Adrianus de Groot aan de eene & het klapperhuis aan de andere zijde; komende dezelve stalling uit in gemelde straat met vier deuren hebbende eene verdieping zijnde gedeeltelijk betimmert & kommende van achteren uit aan de Binnen Kalkhaven met drie deuren & drie raamden dezelve stalling is geheel met pannen belegd woordende door gemelde Wilhelmus Hendrikus Schaffers zelve gebruikt.
Welke onroerende goederen geleegen zijn in het arronddissment Dordrecht gemeente Dordrecht Kanton Dordrecht No. 1 Provintie Zuidholland & belend staan op den perceelsgewijzen Kadestrale legger van de gemeente Dordrecht als volgt:
   Art. 1322. Hendrik Casparus Schaffers, logementhouder, D211 (E76), D184 (E128);
En heb ik deurwaarder mij alzoo ten voormelde plaatse bevindende dezelve onroerende goederen als aan Wilhelmus Hendrikus Schaffers Logementhouder woonende te Dordrecht in eigendom toebehoorende als ...(?) erfgenaam volgens ..regt(?) van wijlen zijne vader Hendrik Casparus Schaffers gewoond hebbende & overleden te Dordrecht & ten wiens name dezelve onroerende goederen alsboven nog bekend staan, uit krachte en ten verzoeke vermeld in naam des Konings en der Justie ten lasten van Wilhelmus Hendrikus Schaffers voornoemd genoomen in arrest omdezelve te doen verkopen ter rolle der gerechtelijke uitwinning bij de Regtbank van eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht ten minderde van te provenieeren kooppenningen te doen strekken tot voldoening van de voorschreeve vordering van de requriant met de kosten. Van al hetwelk ik dit procesverbaal van Arrest heb opgemaakt afschrift daarvan latende aan de Edel Achtbare Heer Brugemeester der Stad Dordrecht Jacob van der Elst & aan den Heer Griffier vierde gerecht van het kanton Dordrecht No 1 Simon Hendrik van der Noordaa, die beide mijn origineel hebben geviseerd ten dagen, maand & Jare als boven De kosten zijn f 12,86. (geteekent) B. van Geluk, deurw.
gezien bij ons Burgemeester der Stad....;

#66. Pleun Pleijsier, arbeider, Ridderkerk; hendrik van der Wilt, vlasboer;
#67. Leendert Zeeman, Dingeman van Dongen, C216 Rietdijk, C262 Rierdijk;
#68. (28-01-18..) Johannes van Tomputte(?) en zoonen te Rotterdam; Jan Paling Lz;


Bron: Nationaal Archief
Toegang : 3.03.54 Rechtbank Eerste Aanleg (Dordrecht)
Inventarisnummer: 155

- J. van den Hoge en Siebregt, zeilmakers -> f 196 schipper Johannes van Ouwerkerk (schip Dwaal Ik Wacht U);

- (20-6-1814) Verkoping ter role der Geregtlijke uitwinningen bij de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht
(1) van een huis & erve getekend B271/290 bewoond door Daniel Bloot, staande binnen Dordrecht Departement der Monden van der Maas, arondissement & Canton Dordrecht N. 2, aan het einde der Gravestraat bij de Varkemarkt & Aardappelmarkt belend ter eenre het huis van Snijder & ten andere zijde het volgende nummer
(2) van een Packhuis & Erve getekend B272/291staande & gelegen als boven, belend het vorige nummer ter eenre & het volgend No. 3 ter andere zijde
(3) van een Huis, & Erve getekend B273/292staande en gelegen als boven, belend ter eenre het Pakhuis onder No 2 hiervoren omschreven en ter andere zijde het huis van Mej. de weduwe Paulus Batenburg, bewoond door Ds Pr Brouwer.
in beslag genomen op en de jegens Daniel Bloot (als eigenaar & wonende te Dordrecht als onroerend goed.
Ten verzoek van Jeronimus van Lelieveld Particulier wonende mede te Dordrecht voor wier A. Kist Ez als procureur is dienende, welke Procureur woond in de Wijnstraat Dordrecht lett. B62/73, bij Procesverbaal van den 7-4-1814, overgeschreven op het Bureau van de Bewaring der Hypotheken Arrondissement Dordrecht den 14de April & ter Griffie van het tribunal van eerste Instantie aldaar den 21ste daaraanvolgende, behoorlijk gregistreerd den 12de April dezes jaars 1814 waarvan Copie is gelaten aan den WelEd Geb Heeren Repelaer van Spijkenis & C.G.O. Stoop, de Eerste als President van het Bestuur der Stad, de laatste als Griffier van het vredegeregt van het 2e Canton Dordrecht.
De eerste afkondiging zal plaatshebben Maandag den 20-6-1814, des vormiddags ten Elf uuren ter rolle van de geregtelijke uitwinningen bij de Vierschaar van Eerste Instantie van het arrondissment Dordrecht.
Dit Ectract van het Procesverbaal van arrest, bevattende tevens aanwijzing van den dag der eerste afkondiging voor cornform gecertificeerd den 23-4-1804 bij mij A. Kist Ez, procureur;

- Den 2-8-1815 hebben wij ondergetekendens Pieter Vervoorn, Pieter Naaktgeboren, Leendert Vermaas, alle wonende te s'Gravendeel, Tauxateuren der onroerende goederen, behorende tot de nalatenschappen van Hendrik Stam, in leven Eigenaar gewoond hebbende en den 12-11-1814 te s'Gravendeel overleden en van deszelfs voor overledene eerste huisvrouw Cornelia Hofman aangesteld bij vonnis der Vierschaar van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht van dato 26-6-1815 geregistreerd den 14de Julij daar aan volgende en beëedigd in gevolge proces-verbaal van den Heer President der gemelde Vierschaar van dato 28-7-1815 geregistreeerd den eersten Augustus daaraan volgende getauxeerd de hier onder gespecificeerde goederen, als:
De helft in eene Huis, Schuur en Erf, staande en gelegen op den Dorpe van s Gravendeel aan den agterdijk, belend aan de eene zijde met het Huis en erf van Cornelis van Bruggen, en aan de andere zijde, met dat van Pieter Aartszoon de Zeeuw getekend D n 228 op f 100;
Een vierde part in een huis, schuur en erf zwingelkeet en drooghuis, staande en gelegen te s Gravendeel in de Lange Kerkstraat, getekend A No 136/133, belend ten noorden de Erven van Pieter Uitterlinden en ten zuiden de weduwe Arie de Geus, op f 150;
De helft in drie mergen 200 roeden zaailand, gelegen in het Kilpoldertje onder s Gravendeel, belend ten zuidoosten Cornelis Molendijk met Bruikweer, ten noordwesten mejuffrouw Sophia van Eijl, ten noordoosten Imert de Best, ten zuidwesten Klaas de Vos, op f 430;
De helft in eene Huis schuur en erf staande en gelegen in de langestraat op den Dorpe van s Gravendeel No 172/175, belend het huis van Aart van Prooijen aan de eene en dat van Arie de Vlaming aan de andere zijde op f 200;
De helft in een huis, schuur en erf, staande en gelegen als voren, getekend No 169/172, belend met het huis van Melis Naaktgeboren aan de eene en dat van Arie de Vlaming aan de andere zijde op f 200;
De helft in 4 mergen 372 roeden weiland, gelegen in den Trekdam onder s Gravendeel, belend ten oosten de gemeenelands vliet, ten westen griendland, en ten noorden den Strijenschendijk op f 350;
De Havendijk te s Gravendeel, belend aan de eeze zijde het Huis en erve van Pieter Schotsman, en aan de andere zijde de schuur van Andries Vervoorn, op f 225;
De helft in 3 mergen 193 roeden weiland, gelegen aan den Maasdamschenweg in Nieuw-Bonavontura onder s Gravendeel, belend ten oosten en westen Japhet in 't Veld, ten zuiden de Maasdamschenweg en ten noorden Ari van der Linden, op f 360;
De helft in eene Merge 500 roeden bouwland, gelegen in de Mijlpolder, onder s Gravendeel, belend ten oosten de weduwe Herman Pasman, ten zuiden den dijk van Nieuw-Bonavontura ten noorden Gijsbert Sloot en ten westen Willem van Kooten, op f 200;
Een Huis, Schuur en Erf, getekend N. 55 staande en gelegen in Bevershoek te s Gravendeel, belend ten oosten de straat langst den dijk, ten westen Corstiaan Smits, als bruiker, ten zuiden Arie Barendrecht en ten noorden de damsteeg op f 40;
Een Huis, Schuur en Erf, staande en gelegen als voren, getekend A no 5, belend ten oosten de straat, ten westen Jan en Hendrik Uitterlinden, en ten noorden de Erven de weduwe Herman Pasman, op f 230;
Een Huis, Schuur en Erve met een Schuur daar agter, staande en gelegen op den Dorpe van s Gravendeel, getekend N. 196, belend ten oosten Dirk Smaal, ten zuiden de rijkestraat ten westen Joostje Visser, en ten noorden de Erven Hendrik Diepenhorst, op f 130;
Zes mergen weiland gelegen in het Oudeland van Strijen, den Hoekschenweg onder Strijen, belend ten oosten Pancras Verboom, ten westen den armen van den Westmaas, ten zuiden Gemeenelandsvliet of Scheidelg en ten noord den Hoekschenweg op f 24000;
s Gravendeel dato als boven (Pieter Vervoorn, P. Naaktgeboren, L. Vermaas)

- VERKOOPING ter rolle der geregtelijke uitwinning bnij de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht.
Een gestigt zijnde genaamd den AREND MAARTENSE HOF waarop 38 woningen van no 1-38 allen bewoond wordene, zijnde elk dezer woningen verdeeld in een beneden kamer en zoldertje, (2) een Regentenkamer, in het midden van dit gestigt is een groote Tuin met vrugtbomen beplant, waarin Een Pomp. Het zelve belend voor aan de Lindegragt alwaar de Grootepoort of ingang is, verdere aan de Eene zijde de Kolfstraat, aan de andere zijde de Nieuwstraat alwaar mede een poort of ingang is, en van achteren belendende de touwdraaijers vest. En alzoo staande en gelegen in het 1e Canton der Stad Dordrecht.
In beslag genomen op en de jegens Bestuurderen van den Arend Maartense Hof waarvan President is de Heer A. Pompe van Meerdervoort wonende te Meerdervoort.
Ten verzoeke van Anne van Werkhoven weduwe van Arnoldus Bloot, Particuliere wonende onder Dordrecht, voor wien P.W. Rovers wonende op de Hellingen te Dordrecht als procureur occupeert, bij proces verbaal van den 8-11-1815, overgeschreven op het Bureau der Hypotheken Arrondissement Dordrecht den 10-11-1815, en ter Griffie van de Regtbank van Eersten aanleg aldaar den 21ste daaraanvolgende behoorlijk geregistreerd den 10-11-1815 daarvan Copie is gelaten aan den WelEd Gestr Heer Repelaer van Spijkenisse en M.G. Rees de eerste als President van het Bestuur der Stad, de laatste als vrederegter van het 1e Canton te Dordrecht bij absentie van den griffier.
De eerste afkondiging al plaats hebben Maandag den 8-1-1816 des voormiddags Elf uur ter rolle van de geregtelijke utiwiningen bij de vierschaar van Eersten aanleg van het arrondissment Dordrecht;

- D1144/1064 Tolbrugstraat de Blindenliedesteeg; eigenaar Hendrik Hartman / verhuurd Cornelis Ouburg tot f 45 p.j;
- Voorstraat D37/D36, Jan Singels te Dordrecht;
- Rietdijk C377/323;
- (1) Boomstraat C164/150 Het Wapen van Amerika; (2) Koningsplein E706 met kolfbaan;
- (22-12-1819) Jean Baptiste van den Poel, Wijnstraat B166/184, belend Ewaldus Kist en Jan Kisselius;
- (27-1-1820) Fredrik Brunner, Dirk Boest, Machlina Boest;
- (26-4-1822) Heijltje Molendijk wed Arij van de Nadort, Wieldrecht
- (22-1-1823) Pieter Adrianus den Hartog, de Wacht
- (15-1-1824) Jan Hordijk te Dordrecht; Hendrik Feirabend f 35
- (30-8-1821) Leendert Troost en Eliz Duijmelaaer -> Pieter Blusse de jonge, boekhandelaar, woning Korendijk;
- (6-2-1824) Jacob van Dijl;


Bron: Nationaal Archief
Toegang: 3.03.54 Rechtbank Eerste Aanleg (Dordrecht)
Inventarisnummer: 156

- (april 1828) Wilhelmina Priel wed Jan Cornelis Stoel -> Nicolaas Bonten, koopman, huis en erf Voorstraat aan den hoek van de Boomstraat nabij het Melkpoortje, C162 belend suijkerraffinaderij van Gebr van der Elst en de Boomstraat f 3150;
- Maatschappij van Dordrechtsche Scheeps-Reederij;
- (1-2-1830) Adrianus Zwang te Amsterdam -> Gerrit Cornelis 't Hooft, rustend predikant te Dordrecht, Groenmarkt, pakhuis Vriezestraat D1035;
- (13-5-1826 huis Voorstraat C1190;
- huis Lindegracht C1035, bewoond door Maria Olivier wed Pieter van Nerum (Joh. Steph. Rueb);
- huis D57 Voorstraat Pieternella van Attenhoven wed Gerrit de Vries;
- huis C314 Jan Böger;
- huis (1) Kerksteiger C108, (2) Kerksteiger C109, (3) Kerksteiger C110 Anthonia Wiemans wed Pleun Stekelbos;
- huis Doelstraat C927-928 (G443-444-445) A.W.N. van Tets van Goudriaan;

Laatst gewijzigd: december 2010.