Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: rederijbewijzen 1809-1815


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 206 Register houdende aantekening van de rederijbewijzen voor Hollandse schepen (1809-1815)

inhoud:
- Brik-Schip genaamd Christiaan de Zevende (eigenaar: Jan Dekker Jr, Gevers & Comp);
- Drie-Mast Pink-schip genaamd Uphigenia (eigenaar: Gevers & Comp, J.L. Pot, P.J. Abegg);
- Barkschip genaamt geweest Martha Beata (eigenaar: Jesse de Heer Jun.r & Comp);
- Smakschip genaamd der Kleine Anton (eigenaar: Hein Willems Heinsius, Jesse de Heer Jun.r & Comp);
- Twee Mast Hoekerschip genaamd Mercurius (eigenaar: Firma van Gevers & Comp);
- een nieuwe Damschuit (eigenaar: schipper Pieter Schaap Dirckzoon);
- Kofschip genaamd de Jonge Hermanus (Resolution) (eigenaar: Klerk & Voogd);
- Spriet Paviljoen, schuit genaamt De Vrouw Johanna (eigenaar: Pieter de Kanter, Jan Cornelisz Uitterlinden);
- Paviljoen Schip genaamd DIE EINTRACHT (eigenaar: Reeder Herrn Joosten, Heeren van Kessel & Co);
- Pinkschip genaamd Iphigenia (eigenaar:  firma van Gevers & Comp);


- (zegel 30 st.) Rederij Cedulle van het Brik-Schip genaamd Christiaan de Zevende, gebouwd te Wolgast, groot omtrend Hondert en vijftig Rogge Lasten, en Agt en Tagtig gemeten Lasten gevoerd door Schipper Johannes Johannesen
voor
de helft Jan Dekker Jr wonende te Dordrecht
de wederhelft Gevers & Co mede wonende te Dordrecht
Boekhouders Gevers & Comp voorn.t
Wij ondergetekenden verklaren, de bovenstaande de eenige Reeders te zijn van het in het hoofd dezes voormelde Schip en dat niemand mitsdien buiten dezelven daar in eenige Portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig.
(was get.) J. Dekker Jr, Gevers & Comp.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en vande Merwede, verklaren dat voor ons gecompareerd zijnde de Heeren Jan Dekker Jr en Mr Hugo Gevers voor zijn huis van Negotie canterende op de firma van Gevers & Comp door dezelven de voorschreven verklaring onder solemneelen Eede is afgelegd en in onze presentie onderteekende, zijnde de laatste koopbrief van het voorschreven Schip ter onzer Secretarie geregistreerd No. 1.
Des ten oorkonde hebben wij deze met ons zegel uitgegeven en door onzen Secretaris doen onderteekenen. Dordrecht den 30 van Oogstmaand 1809 (was get.) M.G. Rees.

[No. 1] Im name Gottes.
Im Inse ... 1808.. Johan Carl Schultz.....?


- Rederij Cedulle van het Drie-Mast Pink-schip genaamd Iphigenia, gebouwd te Koningsbergen, groot omtrend hondert en Tagtig Rogge Lasten en hondert en Twintig te meten Lasten, gevoerd door Schipper Johannes Fadsen
voor
de helft Gevers & Comp.ie wonende te Dordrecht
Een vierde J.L. Pot wonende te Vanenburg in het Ampt Putten.
Een vierde P.J. Abegg, wonende te Embden.
Onderhouden Gevers & Comp voorn.t.
Wij onderteekende verklaren de bovenstaande de Eenige Reeders te zijn van het in het hoofd dezer vermeld Schip en dat niemand mitsdien buiten dezelven daar in eenige portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede, verklaren dat voor gecompareerd zijnde de heeren Hugo Gevers voor zijn huis van Negotie Canteerende op de Firma van Gevers & Co. en J.L. Pot, door dezelve de voorschreven verklaring onder Selemneelen Ede is afgelegd en in onze presentie ondertekend, zijnde de laatste koopbrieff van het voorschreve Schip ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 2.
Des ten Oorkonde hebben wij deze met ons Zegel uitgegeven en door onzen Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht, den 2e van Sprokkelmaand 1810.
(was get.) M.G. Rees.

[No. 2] KAUF UND VERKAUF CONTRACT
Welcher houte zweischen denen Kauftenten Herren H. Hulsemann & Comp Burger und Einwohner im Kniphausischen als Verkaufer
und
Den Herrn H.P. Lotze als bevollmachtigen den verkaufleute Herren Gevers & Comp in Dordrecht als Kreufer in dezen Namen.
Wohlwissentlich und wohlbedachtig ......etc


- Verklaring van Eigenaren voor het Barkschip genaamt geweest Martha Beata, doch thans genaamt Catharina Adrienne, gebouwd te Christiana groot 66 lasten en Hondert en Tien Rogge Lasten, gevoerd door Schipper Van Dogger, behorende in geheelen Eigendom aan Jesse de Heer Jun.r & Comp te Dordrecht.
Ik Ondergetekende, verklaren zoo voor mij als voor mijn huis van Negotie Canteerende ten name van Jesse de Heer Junior & Co alleen te zijn, de Eenige Eigenaar en Reeders, van het in het hoofd dezes vermelde Schip, en dat niemand mitsdien buiten dezelve daar in Eenige Portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig (was getekend) Jacob van Dorsser.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede, verklaren, dat voor gecompareerd zijnde, de Heer Jacob van Dorsser voor zijn Huis van Negotie Canterende op de firma van Jesse de Heer Junior & Co, door denzelven de voors verklaring, onder Solemneelen Eede is afgelegd, en in onze presentie ondertekend, zijnde de laatste koopbrief vvan het voors. Schip ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 3.
Des ten oorkonde hebben wij deze met ons Zegel uitgegeven, en door onzen Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht dne 17 van Grasmaan 1810 (was get.) M.G. Rees.

[No. 3] Op den 27-3-1810 Compareerde voor mij Hr Everard Cornelis Bondt Koninglijk Notaris te Amsterdam Residerende.
De heer Bartholomeus Weddik Wendel, Koopman alhier voor den Jare 1810 gepatenteerd, blijkens Acte van patent onder No. 183 alhier uitgegeeven, voor en inde naam van zijn huis van Negotie Canteerende alhier ter name en onder de firma van Dotermeijer Weslingh & Zoon als last en order hebbende vanden Heer Assessor Hagen Matthiesen van Christiania.
Wonende de Heer Comparant binnen deze stad.
En verklaarde in naam en als last en order hebbende als vooren uit de hand verkogt te hebben en dienvolgende te Transporteeren te cedeeren en in vollen vrijen eigendom over te geven bij dezen, aan en ten behoeven van de Heeren Jesse de Heer Jun & Co te Dordrecht.
Het Barkschip genaamd Martha Beata gevoerd geweest door Schipper J.H. Billmand met deszelfs Gereedschappen en toebehooren, leggende alhier an zoo als het zelve alhier leggende en bereids door of van wegen den Heer Koper aanvaard is.
Behoorende de Heer Comparant in naam als voren van de kooppenningen voor het voormelde Schip en toebehooren ter Somme van d 3.200 Guldens, volkoen en ten vollen voldaan te zijn, de laatste Penning met den Eersten en mitsdien geen het minste recht,a ctie of Eigendom daar aan te behouden of te reserveeren, belovende in den Naam van den voornoemden Heer Assessor Hagen Matthiesen het voorschreeve Schip en toebehooren te vrijen en vrijwaaren op alle havenen, wateren, stroomen en rivieren, van alle zodanige schulden en lasten waarmede, hetzelve voor dato dezer zoude mogen zijn bezwaard, dar voor verbindende den welgemelden Heer Assessor Hagen Matthiesen en deszelfs goederen als naar rechten.
Gepasseerd Amsterdam ter Presentie van Jan Maarten Koopman en Pieter Fanou van Arum als getuigen (was getekend) E.C. Bondt, not.


- Verklaring van Eigendom voor het Smakschip genaamd der Kleine Anton, gebouwd te Papenburg groot 23 Laasten zijnde circa 50 Rogge Lasten gevoerd door schipper Hein Willem Heinsius, behorende in geheelen Eigendom aan Jesse de Heer Jun.r & Co te Dordrecht.
Ik ondergetekende verklare, zoo voor mij als voor mijn Huis van Negotie canterende ten name van Jesse de Heer Junior & Co alleen te zijn de enige eigenaar en Reeder van het in het hoofd dezes vermelde Schip en dat niemand mitsdien buiten dezelve daarvan enige portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk heelpe mij God Almagtig (was get.) Jacob van Dorsser.

De Burgemeester der Stad Dord.t en van de Merwede, verklaard, dat voor hem gecompareerd is, de Heer Jacob van Dorsser, voor zijn huis Negotie canterende op de firma van Jesse de Heer Junior & Co door denzelven de voorts verklaring onder solemneelen Eede is afgelegd en in onze presentie ondertekend, zijnde de laatste Koopbrief van het voors. schip ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 4.
Dordrecht den 3 van Bloeimaand 1810. De Burgemeester voorn. (was get.) Onderwater.

[No. 4 COPIE] Wij Nicolaas Roodenburg en Jacob van Wageningen, Schepenen van het Watergerecht der Stad Dordrecht, oirconde ende kennis dat op huiden, dat dezes, voor ons gekomen en gecompareerd is.
Hein Willems Heinsius, Schipper en eigenaar van na te melden Smakschip.
Dewelke bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cederen, transporteeren, en in vollen vrijen Eigendom over te dragen aan en ten behoeve van J. de heer Junior & Comp kooplieden alhier
Het Smakschip genaamd den Kleine Anton, lang volgens Hollandsche Meetbrief binnne steven 70 voeten wijd op zijn binnen weegering 16 2/11 voeten, hol in 't ruim 6 1/4 voeten gemeeten op 23 lasten, zijnde groot circa 50 Rooge lasten, met deszelfs Rondhout, staande en lopend want, en verdere bijbehoorende goederen, volgens Inventaris daar van zijnde thuishorende te Stavoren, en thans liggende in de Kalkhaven alhier te Dordrecht, bij de Kopers ten genoegen ontvangen.
Bekennende de verkopen verders van den Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 2.500 Guldens gereed en Contant geld.
En belovende voorschreeve Smakschip en toebehoren, te zullen waren en vrijen als recht is, op alle wateren, stroomen en rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband als naar rechten.
In oirconde dezen briefgegeeven binnen Dordrecht den 2de bloeimaand 1810 bij mij (was getekend) P.J. van Steenbergen, Secretaris.
Accordeert met het origineel van vorenstaande Transport zijnde geschreeven op Twee Zegels te zamen, groot 41 guldens (de 10e verhoging daar onder begreepen en berustend en ter secretarie van 't water gerecht der stad Dordrecht, volgens decreet van zijn Majesteit de Koning van Holland in dato Utrecht den 14 April 1808.
Dato ut supra. Bij mij (was get.) P.J. van Steenbergen, Secretaris.

Verklaring van Eigendom voor hetTwee Mast Hoekerschip genaamd Mercurius, gebouwd te Amsterdam, groot omtrend 150 Rogge lasten en 78 gemeten lasten, gevoerd door Schipper Hendrik van der Velden, behorende in gehelen eigendom aan Gevers & Comp te Dordrecht.
Ik ondergetekende verklare zoo voo mij als voor mijn Huis van Negotie canterende onder de firma van Gevers & Comp alhier alleen te zijn de enige Eigenaar en Reder van het in 't hoofd dezes gemelde Schip, en dat mitsdien niemand buiten dien daar in enige portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig (was get.)

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede verklaren dat voor ons gecompareerd zijnde de Heer Hugo Gevers voor zijn Huis van Negotie canterende op de firma van Gevers & Comp door denzelve de voors. verklaering, onder salomneelen Ede is afgelegd, en in onze presentie ondertekend, zijnen de laatste Koopbrief van het voors. schip ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 5. Des ten oirconde hebben wij deze met ons Zegel uitgegeven en door onze Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht den 5e van Bloeimaand 1810. (was get.) M.G. Rees.

[No. 5] .........


- Verklaring van Eigendom voor het Twee Mast Hoekerschip genaamd Mercurius, gebouwd te Amsterdam, groot omtrend 150 Rogge lasten en 78 gementen Lasten, gevoerd door Schipper Hendrik van der Velden, behorende in gehele Eigendom aan Gevers & Comp te Dordrecht.
Ik ondergetekende verklaart, zoo voor mij als voor mijn huis van Negotie Canterende onder de Firma van Gevers en Comp alhier, alleen te zijn te Enige Eigenaar en Reders van het in het thooft dezes gemede Schip, en dat mitsdien niemand buitendien, daar in eenige of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig (was get.) Hugo Gevers.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede verklaren, dat voor ons gecompareerd zijnde Mr. Hugo Gevers voor zijn huis van Negotie Canteerende onder de Firma van Gevers & Comp alhier, als eenige Eigenaar en Reeder en Hendrik van der Velden, als schipper van het in de vorenstaande verklaring genoemde Schip Mercurius, door dezelve de Eeden bij Art 5 en 7 der Wet op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten in dato 27 Januarij 1809 vermeld, zijn afgelegd, en dat door eerstgemelde, de voorschreven verklaring in onze presentie is ondertekend zijnde den laatste Koopbrief ter onze Secretarie geregistreerd on der No. 5.
Des ten oirkonde hebben wij deze met ons Zegel uitgegeeven en door onze Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht den 5e van Bloeimaand 1810. (was get.) M.G. Rees.


- Verklaring van Eigendom voor het Smakschip genaamd der Kleine Anton gebouwd te Papenburg, groot 23 lasten zijnde Circa 50 Rogge alsten, gevoerd door Schipper Hein Willems Heijnsius, behorende in geheelen Eigendom aan J. de Heer Jans & Comp te Dordrecht.
Ik ondergetekende verklare, zoo voor mij, als voor mijn Huis van Negotie canterende ten name van J. de Heer Jans & Comp alleen te zijn de eenige Eigenaar en Reeders van het in het hoofd dezes vermelde schip dat niemand mitsdien buiten dezelve daar in enige portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig (was get.) Jacob van Dorsser.

De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede, verklaard, dat voor hem gecompareerd Zijnde Jacob van Dorsser voor zijn Huis van Negotie canterende op de firma van J. de Heer Jans & Comp alhier als enige Eigenaar en Reeder.
En H.W. Heijnsius, als Schipper van het inde vorenstaande verklaring genoemd Schip der Kleine Anton, door dezelve de Eeden bij art. 5 en 7 der wet op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten in de 27 Januarij 1809, vermeld zijn afgelegd, en door eerst gemelde voors. verklaring in mijne presentie is ondertekend, zijnde de laatste Koopbrief ter Secretarie alhier, geregistreerd onder N. 4
Dordrecht den 1e van Bloeimaand 1810. De burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.


- [N. 6] De ondergetekende Jacobus Spaan, Scheepmaker te Dordrecht even buiten de Sluispoort ten ene en Schipper Pieter Schaap Dirckzoon ter andere zijde bekennen met malkanderen overeengekomen te wezen om te maken een nieuwe Damschuit, lang over steven 64 voeten en 2 duim, wijt en hol gelijk zijn vadersschip en dat voor eene Somma f 3200 Guldens en moet afgelegd worden 's Jaarlijks f 200 en drie persen van iedere honderd Guldens en veder het Schip te malen na het bestek dit boven staande Schip is besteed het bloote hol met teer en zwaard agter en voor beschoten 1 1/2 duim (noorde..(?) in het Schip Klam klaar te maken) behalve het rond hout dat is mast spriet en boegspriet en het hout en arbijtsloon van 't beschiete, ook grof eijzer en bennagels presenning(?) doek en Spijkers en Zijldoek en een ton teer op de werf late komen, dit is voor den besteder zijn tekening. (was get.) Jacobus Spaan, Pieter Schaap Dz.
(dit boven staande schip is aangenomen den 4 Meij 1785 en moet klaar zijn April 1787)

- VERKLARING van Eigendom voor het Firie Schip genaamt De Jonge Dirk, gebouwt te Dordrecht, groot 36 Rogge lasten en Seventien gemeete Lasten, gevoerd door Schipper Pieter Schaap, behoorende in geheele Eigendom aan hem zelfs, wonende te Dordrecht.
Ik ondergetekende verklaare, alleen te zijn, de eenige Eigenaar en Reder, van het in het Hoofd dezes vermelde Schip, en dat mitsdien niemand buite mij, daarin eenige portie of aandeel heeft. Zoo waarlijk help mij God Almachtig (was get:) P. Schaap.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede verklaren, dat voor ons gecompareerd zijnde, Pieter Schaap, wonende alhier als eenig eigenaar en Schipper, van het in de vorenstaande verkalring genoemde Schip de Jonge Dirk, door denzelven de Eeden bij Art. 5 en 7 der Wet, op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten in dato 27e van Louwmaand 1809 vermeld, zijn afgelegd, en de voors. verklaring in onze presentie, is ondertekend, zijnde de Acte van aanneming of Bestek, waar naar het gemelde Schip door den overleden Scheepsmaker Jacobus Spaan alhier is gebouwd, ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 6.
Des ten Oirconse hebben vrij deze met ons Zegel uijtgegeven, is door Onzen Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht den 9e van Louwmaand 1810 (was get.) M.G. Rees.


- [COPIE TRANSPORT] Wij Adriaan Lacoste en Dirk Vos Corneliszoon Schepenen van het water Gerecht der stad Dordrecht, oirconde ende kennen dat op huiden dato dezes voor ons gekomen en gecompareerd is; Ruben Vogelzang, Cargadoor, wonende binnen deze Stad, als last en Procuratie hebbende van Pierre Sinare frere Negotiant, wonende te Bruggen, volgens Procuratie, daarvan zijnde den 28 Junij (Somermaand) 1809 gepasseerd voor Eugene Augustin Hermans, als Keizerlik Notaris te Bruggen residerende en twee getuigen ons Schepenen geexhibeerd.
En bekende de Comparant in die qualiteit verkogt te hebben en dienvolgende te Cederen, Transporteeren, en in vollen vrijen Eigedom over te dragen, aan en ten behoeven van Klerk & Voogd kooplieden wonende binnen deze stad.
HetKofschip genaamd de Jonge Hermanus groot ciorca 65 lasten met deszelfs Inventaris, zoo en in volgen het zelven thans in ene der havens dezes Stad is leggende.
Bekennende verders van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 8.500 Guldens gereed en Contant geld. En belovende, dat zijn volmagtigen voor haare Kofschip en toebehoren, zal vrijen en waren, als recht is op alle wateren, Stromen en Rivieren, voor allen Kommer ende aanthaal onder verband naar Rechten.
In oirconde dezen brief opgegeven binnen Dordrecht den 5de van Hooimaand 1809 (onderstond) bij mij (was get.) P.J. van Steenbergen, Secretaris.
Accordeert met het origeneel.

Van vorenstaande Transport zijnde opschreven op Twe Zegels te zamen bedragende een hondert en veertig Guldens (de 10e verhoging op de zegels gesteld daart onder begrepen) en berustende ter Secretaris van 't water gerecht der Stad Dordrecht, volgens Decreet van zijne Majesteit den Koning van Holland in dato Utrecht den 14 April 1808.
Dat uts. Bij mij (was get.) J. van Steenbergen, secretaris.

VERKLARING VAN EIGENDOM van het Kofschip genaamd Resolution bevorens genaamd geweest de Jonge Hermanus gebouwd te Roppenburg(?) geoot ca 65 Rogge lasten en 33 gemeten lasten gevoerd door Schipper Roelof Muring behorende in gehele Eigendom aan Klerk en Voogd te Dordrecht.
Wij ondergetekende verklaren, zoo voor ons, als voor ons huis van negotie Canterende onder de Firma van Klerk & Voogd alhier, alleen te zijn de Enige Eigenaars en Reders, van het in het Hoofd deze gemelde Schip, en dat mitsdien niemand buijten dien, daar en eenige Portie of aandeel is hebbende. Zoo waarlijk helpe ons God Almagtig. (was getekend) J.C. de Klerk, Jacobus de Voogd.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede verklaren, dat voor ons gecompareert zijnde Johan Coenraad de Klerk en Jacobus de Voogd voor hun huis van Negotie Canterende, onder de Firma van Klerk & Voogd, alhier, als eenige Eigenaars en Reders en Roelof Muring als Schippers van het in de vorenstaande verklaring genoemde Schip RESOLUTION door dezelven de Eeden bij Art 5 en 7e der wet op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten in dato 27 van Louwmaand 1809, vermeld, zijn afgelegd, en dat voor eerstgemelden de voorschreven verklaring in onze Presentie is ondertekend, zijnde laatste Koopbrief ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 7.
Des ter oirconde hebben wij dezes met ons Zegel uitgegeven en door onzen Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht den 14 van Zomermaand 1810 (was get.) M.G. Rees.


- [No. 8] EXTRACT.
Wij Herman Pasman, Schout, Pieter Naaktgeboren, Leendert van Prooijen, Commissarissen uit het Gemeente Bestuur van 's Gravendeel en Leer-Ambacht, Oirconde en kennen dat voor ons gecompareerd is, de Heer Pieter de Kanter, wonende te Dordrecht dewelke bekende verkogt te hebben en dienvolgende te Cederen Transporteren en in vollen vrijen Eigendom over te dragen aan en ten behoeven van Jan Cornelisz Uitterlinden, wonende op dezen Dorpe
Een Spriet Paviljoen, schuit genaamt De Vrouw Johanna, met deszelfs staande en lopende want en bijbehorende Goederen, zo die reilt en zeilt, bij den koper ten genoegen ontfangen en zijnde dezelve schuit te Dordrecht gebouwd.
Bekennende mitsdien de Comparant van de kooppenningen van dien ter Somma van etc.
Beloevende daar omme het voors. vaaruitg en toebehorens, te zullen vrijen en waren als regt op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer en aanthaal, onder verband als naar Regten.
In oirconde der waarheid hebben wij schout en Commissarissen bovengenoemd deze alzo ondertekend den 5e April 1804. (was get.) H. Pasman, schout, P. Naaktgeboren, L. van Prooijen (onderstond) mij present secretaris (was get.) F. van de Koppel.

Accordeert voor zo veel het geextraheerde aangaat met de Protocol van opdragten en Hypothecatien, berustende ter Secretarie van s Gravendeel en Leer-Ambacht bij mij Secretaris heden den 23e van Zomermaand 1810 (was get.) F. van der Koppel.

VERKLARING VAN EIGENDOM voor het GaffelSchip genaamd De vrouw Johanna gebouwd te Dordrecht groot 33 Roggen Lasten en 18 gemente Lasten gevoerd door Schipper Jan Uiterlinden behorende in gehelen eigendom aan dezelven wonende te 's Gravendeel.
Ik Ondergetekende verklare aleen te zijn, de eenige Eigenaar en Reder van het in het hoofd dezes genoemde Schip en dat mitsdien niemand buitens mij daarin eenige portie of aandeel heeft.
Zo waarlijk helpe mij God Almagtig (was get.) J. Uijterlinden.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en vande Merwede verklaren dat voor ons gecompareerd zijnde, Jan Uiterlinden, wonende te s'Gravendeel als eenige Eigenaar en Schipper van het in de vorenstaande verkalring genoemde schip de Vrouw Johanna thans leggende aan deze Stad, door denzelven de Eeden bij Art. 5&7 der Wet, op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten en dato 27 van Louwmaand 1809 vermeld zijn afgelegd, en de voorsz verklaring en onze presentie is ondertekend, zijnde een Extract authentiicq van het laatste Transport ter Secretarie alhier geregistreerd onder N. 8.
Des ten oirconde hebben wijderen met Zegel uitgegeven en door onze Secretaris doen ondertekenen.
Dordt den 26 van Zomermnd 1810 (was get.) M.G. Rees.


[No. 9] Wij Dirk Vos Corneliszoon en Nicolaas Roodenburg, Schepenen van het Water-gerecht der Stad Dordrecht, Oirconde en kennen dat op huiden dato deezes voor Ons gekomen en gecompareerd is Jacobus van Roosendaal, van Papenburg, Schipper op natemelde Schip zo voor zig als voor zijnen mede Reeder Herrn Joosten, mede te Papenburgh woonagtigh.
Dewelke bekende verkogt te hebben en dienvolgende te Cederen, transporteeren en in vollen vrijen eigendom over te draen, aan en ten behoeven van de Heeren van Kessel & Co, kooplieden alhier.
Het Paviljoen Schip genaamd DIE EINTRACHTmet desselve rondhout, straande en lopend want, en bij zijnde Inventaris, 't huis horende te Papenburgh, en thans leggende aan deze Stad, bij de Kopers ten genoegen ontfangen.
Bekennende verders de Verkopen van de kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met Ene Somma van f 1400 Guldens gereed en Contant geld.
En belovende voors. Schip en toebehoren, te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren, voor allen kommer en de aanthaal onder verband als naar Rechten.
In oirconde dezen Brief gegeven binnen Dordrecht den vierden van Hooijmaand 1810 (was getekend) Bij mij (was getekend) P.J. van Steenbergen, Secretaris.

Accordeerd met het Origineel van vorenstaande Transport, zijnde geschreven op drie zegels (de tiende verhoging daar bij gerekend) te samen bedragende f23 guldens en vier stuviers, berustende ter Secretarie van 't watergerecht der Stad Dordrecht, volgens Decreet van Zijne Majesteit den Koning van Holland, in dato Utrecht den 14 April 1808. Dato Utrecht Bij mij (was get.) P.J. van Steenbergen.

VERKLARING VAN EIGENDOM, voor het Pavillioen Schip genaamd die Eintracht, gebouwd te Vlissingen, groot 28 Rogge Lasten 13 gemeten lasten, gevoerd door Schipper Jacobus van Rosendaal, behorende in geheelen Eigendom aan van Kessel & Comp wonende alhier.
Ik ondergekende verklare Zoo voor mij, als voor mijn Huis van Negotie canterende onder de Firma van Van Kessel & Comp, alhier, alleen te zijn, de eenige Eigenaar & Reeder van het in 't hoofd dezes gemelde Schip, en dat mitsdien, niemand buiten dienn daar in eenige Portie of aandeel is hebbende.
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig (was get.) R.J. Castendijk.

Wij Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede, verklaren, dat voor ons gecompareerd zijnde, R.J. Castendijk, voor zijn Huis van negotie onder de firma van van Kessel & Comp alhier als eenige Eigenaar en Reder, en Jacobus van Rosendaal, als Schipper van het in de vorenstaande verklaring genoemde Schip Die Eintracht, door denzelven de Eeden bij art. 5 en 7, der wet, op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten, in dato 27 van Louwmaand 1809 vermeld zijn afgelegd, en dat door Eerstgemelden de voors. verkalring in onze presentie is ondertekend; zijnde de laatste Koopbrief ter onzer Secretarie geregistreerd onder No. 9.
Des ten oirconde hebben wij deze met ons Zegel uitgegeven en door onze Secretaris doen ondertekenen.
Dordrecht den 6e van Hooimaand 1810 (was get.) M.G. Rees.


- Wij president van het Bestuur der Stad Dordrecht certificeren hiermede dat voor ons is gecompareerd Mr. Hugo Gevers woonachtig te Dordrecht, en dat door denselven aan ons is verklaard, en ook aan ons op eene voldoende wijzen uit de Stukken aan ons geexhibeerd en ter onzer Griffie onder No. 1 & 2 geregistreerd, is gebleken, dat hetPinkschip genaamd Iphigenia gevoerd bij schipper Johannes Fadsen, groot omtrend 116 gemeten op 203 rogge lasten, hebbende twee Dekken, drie masten, lang zijnde 115 voeten 3 duimen, breed 25 voeten, 6 duimen, diep 17 voeten, 10 duimen, thans leggende te Dordrecht en gedestineerd om te vertrekken, naar Surinamen, en terug te komen in de Haven van Amsterdam is gebouwd binnen het gebied der Vereenigde Nederlande, als zijnde aanhetzelve te Amsterdam en Dordrecht meer dan 2/3 gedeelte vertimmerd en gerepareerd volgens daar van aan mij overgelegd Certificeer en dat hetzelve geheel en alleen toebehoort aan Ingezetenen van dien Staat, binnen dezelve woonachtig, en dat een der voornaamste Eigenaar van hetzelve is den Heer Mr. Hugo Gevers onder den firma van Gevers & Comp wonende te Dordrecht.
Actum Dordrecht den 5r December 1815 (get) Repelaer van Spijkenisse.

Wij President van het Bestuur der Stad Dordrecht, Certificeren hier mede, dat aanons, uit de aan ons geproduceerde en ter meer Griffie onder No. 3 geregistreerde legale documenten volkomen is beweezen dat de Schipper, en niet minder dan 3/4 gedeelten der Zeelieden van het schip thans genaamd Iphegenia gevoerd bij schipper Johannes Fadsen, leggende ter Dordrecht en bestemd naar Suriname, zijn onderdaan der Vereenigde Nederlanden.
Actum Dordrecht den 5e December 1815 (was get.) Repelaer van Spijkenisse.

Laatst gewijzigd: april 2011.