Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ambten resolutie 1727


Nationaal Archief
Archief: 3.02.26
Toegang: 154 (gedrukte resolutie 1727)


Extract uyt de Resolutie van de Heeren Staaten van Hollandt en West Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. Vergadering genomen op
Donderdagh den 13. Maart 1727.
Is na voorgaande deliberatie goetgevonden en verstaan, dat de tweede beleeningh van de Ampten, heeden gearresteert, soodanigh als aan het eynde deees is gebraght, sal geschieden op den voet hier na volgende. Dat de tijdt en verplichtingh, om het Amoptgeldt te moeten funeeren, sal ingaan met den eersten April aankomende, en dat alle de Beampten, op de Lyste bekent, haar Taxen sullen moeten furneeren yeder aan den Ontfanger van sijn Verpachtingh, en, ten... [-]

Lyste van de Taxen o[ de Ampten in de Provntie van Hollandt en Westvrieslandt, wegens het neiuw of wel het weede Fournissement by de beampten dien aangaande aan het gemeene Landt te doen.

pagina 5-6-7-8

De Ordre van de Ridderschap en Edelen
De Heeren yeder twee duysent guldens f 10.000
Gecommitteerde Raadt f 3.000
In de Auditiekamer (Resol. E.Gr. Mog 15 Oct 1751 en Ed. Mog. 18 dito) f 2000 (2100) (Nog 3 Heeren ijder 2000 gl Resl. Ed. Mog: 22 Aug. 1730 Nog 2 Heeren ijder 200 gl. Resol: Ed. Mog. 24 Junij 1749)
Staate Generaal f 2100
Raadt van Staaten f 2500
In twee Amiraliteyts Collegien, yeder twee duysent guldens f 4000
Twee Bewinthebbers van de Oost-Indische Compagnie, twaalfs hondert guldens yeder f 2400
Raadtpensionaris van de Ordre f 900
Rentmeester van de Abdy van Rynsburgh f 1350
Desselfs Commis f 300 (in plaets van deese twee Commissen aengesteld een Commis van de Ord. van de Ridderschap tot 600 gl Resol Ed. Mog. 7 Feb. 1764)
Rentmeester van de Abdy van Leeuwenhorst f 1350
Desselfs Commis f 300 (in plaets van deese twee Commissen aengesteld een Commis van de Ord. van de Ridderschap tot 600 gl Resol Ed. Mog. 7 Feb. 1764)
Twee Superintendenten, yeder vier hondert vijftigh guldens f 900
2 Commissarissen van de Posterijen (Resol E.G.M. 31 Meij 1752) f 600
DORDRECHT en quartier
Veertigh Raaden yeder duysent guldens f 40.000
den Schout f 1200
Gecommitteerde Raadt f 2000
Raadt ter Admiraliteyt op de Maze f 2000
Ontfanger van de gemeene Middelen f 2500
Pensionaris f 1200
Twee Stadts Secretarissen, yeder duysent guldens f 2000
Secretaris van Belijde f 300
Ontfanger van Stadts Penningen f 1000
Idem van de Weeskamer en Administrateur f 700
Ontfanger van de Verpondingen f 600
Postmeester op Duytschlandt f 1500 (geroy.t Resol E.Gr. M 21 junij 1759 Ed. Mog. 25 dito)
Postmeester op Braband f 1000 (geroy.t Resol E.Gr. M 21 junij 1759 Ed. Mog. 25 dito)
Postmeester binnen 's Landts f 400 (geroy.t Resol E.Gr. M 21 junij 1759 Ed. Mog. 25 dito)
Twe Marcktschippers op Rotterdam, ses hondert gundens yeder f 120 (Een Marktschipper in de Hod(?) perm.t geroyeert Resol Ed. Mog 17 Julij 1753)
Waardijn van de Munt f 600
Ontfanger van de Graaflijckheyts Tol f 1500
Contrarolleur f 600
Ontfanger van de Graflijckheyts Tol tot Gorinchem f 1400
Commis Stapelier f 500
Ontfanger van de Convoyen f 2000
Contrarolleur f 1200
Aght Commissen ter recherche, yeder viif hondert guldens (2 geeximeert Resol 22 feb 1728) f 4000(3000) (6 stuks)
Twee Bewinthebbers van de Oost-Indische Compagnie in de Kamers van Amsterdam en Rotterdam, yeder twaalf hondert guldens f 2400
Bailliu van Zuydhollandt f 1600
Secretaris f 400
Rentmeester f 2500
Dijckgraaf van den Alblasserwaardt f 1200
Drie Heemraaden van uts, yeder drie hondert guldens f 900
Penningmeester f 1200
Watergraaf f 700
Erfwatergraaf van den Overwaardt f 700
Seeven Waterheemraden van den Overwaardt yeder drie hondert guldens f 2100 (Vide Resol: 22 Febr 1728)
Penningmeester aldaar f 1000
Twee Erfwatergraaven in den Nederwaardt f 500 (geeximeert Resol 9 Oct 1723 en 21 febr 1728)
Penningmeester aldaar f 400
Penningmeester  van den Swyndrechtschen Waardt f 400 (geeximeert Resol: Ed Gr. Moh 21 feb 1728)
Ruard van Putten (vermindert) f 1000(2000) (Resol Ed Gr A 23 oct 1740 Resol: Ed Mog 26 oct 1740)
Secretaris f 400
Bailliu van de Beyerlanden f 400
Penninghmeester van de Beyerlanden f 400
Secretaris f 400
Bailliu  f 1000
Secretaris aldaar f 600
Landtdrost van Zuydholandt f 600 (geroyeert Resol: 12 Meij 1762)
Commissaris van de passeerende Militie f 100 (geroij.t Resol: 9 & 11 Meij 1759)
Bailliu en Schout van Roon f 250 (geroyeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 250 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Schout van Swyndrecht f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Bailliu en Schout van Noordeloos  f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Schout van Oost en Westbarendrecht en Carnisse f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Schout van Ridderkerck f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Schout van Alblasserdam f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Den Schout van Papendrecht en Matena f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris f 400 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Den Schout van Oudtbeyerlandt f 400
Secretaris f 600
Schout van Nieuwbeyerlandt f 400
Secretaris f 600 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris van Stryen f 500
Schout van Werkendam f 300 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris aldaar f 300 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Schout van Raamsdonck f 400
Den Secretaris f 400
Schout van Sprangh f 300 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Secretaris  f 300 (geëximeert Resol: Ed Gr Mog 21 feb. 1728)
Schout van Capelle f 300
Secretaris f 300
Schout van Groot en kleyn Waspik f 300 (volgens haar Ed. Mog. Resol van 7 Jan 1738 de Schout en Secretaris van Groot Waspik gestelt op 300 gl)
Den Secretaris aldaar f 300 (volgens haar Ed. Mog. Resol van 7 Jan 1738 de Schout en Secretaris van Groot Waspik gestelt op 300 gl)

Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014