Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis (afd. Dordrecht) - opzeggen van lidmaatschap (1940-1944; alfabetisch)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 193 (stukken betreffende het opzeggen van lidmaatschappen, 1941)

scans verkrijgbaar

NB.
Rode Kruis Dordrecht (opgericht op 3 april 1872)
Dubbelsteynlaan West 43
3319 EK Dordrecht
Het Rode Kruis, afdeling Dordrecht, heeft haar vestiging in de wijk Dubbeldam, deels verscholen achter het oude gemeentehuis (nu een advocaten kantoor).
[https://www.rodekruis.nl/zuid-holland-zuid/over-ons/dordrecht]
 • [R.Kr. 769] (envelop Rotterdam 2 juli 1943) aan het secretariaat der Vereniging Het Nederlandsche Roode Kruis Afd. Dordrecht
  p/a den Heer Mr. K.J. Poll
  Dordrecht Johan de Wittstraat
  Rotterdam, 2 Juli 1943
  Mathenesserlaan 457
  Door vertrek uit Dordrecht verzoek
  ik U my voor het aanstaande nieuwe vereenigingsjaar
  van de ledenlyst Uwer vereniging te willen afvoeren.
  Hoogachtend, M. He..kers(?) (genoteerd 5/7 '43)

 • [740] Dordrecht, 23 Febr.
  De Secr.penn. der Afd. Dordrecht van het Ned. Roode Kruis
  Hierbij zend ik u de kaart van het
  Roode Kruis terug. Ik veronderstel dat
  het Aad in Stanislau is die zich
  als lid heeft opgegeven. Wij zullen
  eind deze week de f 2,50 gireeren.
  Hoogachtend, C.C. Bos-Revelman

 • [R.Kr. 769] F.A. de Court Onderwater
  Wijnstraat 50
  Dordrecht
  17 April 1941
  Aan den Secretaris-Penningmeester der Afd. Dordrecht v.h. Ned. Roode Kruis
  WelEd. G. Heer
  Hierbij deel ik U mede, dat ik mijn
  contributie aan b.U.(?) Ver. niet verder zal continueeren.
  Hoogachtend F.A. de Court Onderwater
  ('t zal mij benieuwen of F.A. de C.O. nog over 1941 zal betalen, ....)

 • (Nr. 740)(13 Maart 1941 no. B195)
  Onderwerp: Gift Roode Kruis
  DORDRECHT, 20 Maart 1941
  Aan den heer Penningmeester van het Nederlandsche Roode Kruis te 's Gravenhage
  Bij bovenaangehaald schrijven ontving het afdeelingsbestuur van U o.a. de mededeeling dat de heer Ir. J.B. Dumont zich als lid had opgegeven tegen een jaarcontributie van f 1,-.
  Aangezien de heer Dumont reeds lid was van de Afdeeling Dordrecht tegen een contributie van f 2 heeft het Afdeelingsbestuur geinformeerd
  naar zijne bedoeling. Deze moge U blijken uit het in afschrift hierbij gevolgde antwoord van den heer D.
  In overeenstemming hiermee zou ik U in overweging willen geven het
  door den heer D. op Uw gironummer gegireerde bedrag ad f 1 ten bate van het Hoofdbestuur te doen komen en dit dus niet over te maken op mijn gironummer.
  Het door den heer D. ingevulde formulier doe ik U hierbij weer toekomen.
  De Secretaris-Penningmeester der Afdeeling Dordrecht, get. K.J. Poll

 • [740] ir. J.B. Dumont
  Singel 2020
  Dordrecht
  19-3-'41
  Aan het bestuur van de afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  In antwoord op Uw schrijven van 17 Maart 1941 No. 740
  deel ik U mede dat het mijn bedoeling was aan het Roode Kruis
  een extra bijdrage van f 1 te doen toekomen
  voor het in deze tijd verrichte werk (ook voor mijzelf in de vorm van een correspondentie met in Indie wonende familieleden)
  Waarschijnlijk heb ik het desbetreffende formulier verkeerd ingevuld. Het spreekt vanzelf dat ik mijn lidmaatschap a f 2 per jaar bestendig.
  Met de meeste hoogachting,
  Uwen J.B. Dumont

 • [740 Dordrecht, 7 Maart 1940
  Onderwerp: Lidmaatschap Roode Kruis
  Aan den heer ir. J.B. Dumont Singel 202 Dordrecht Van het Hoofdbestuur vernamen wij dat U zich als lid van het Roode Kruis
  heeft opgegeven. Als zoodanig ressorteert U onder de Afdeling Dordrecht, aan
  welke het Hoofdbestuur het door U gestort bedrag ad f 1 overmaakt.
  Naar aanleiding huervan meenen wij U er opmerkzaam op te moeten maken, dat U reeds lid der afdeeling is tegen en contributie van f 2 per jaar.
  gaarne zullen wij van U het bericht ontvangen dat het Uewe bedoeling is laatstgenoemd contributiebedrag te bestendigen in welk geval wij het door U per giro reeds gestorte bedrag a f 1 op uwe jaarcontributie over 1941 in mindering zullen brengen.
  Hoogachtend, Het Besturu der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  get. Bleeker, voorzitter, get. K.J. Poll, secretaris

 • [R.Kr. 740] W.F.A. Guilonard
  Soembastraat 39
  DORDRECHT
  Dordrecht, 7-1-'44
  Mijn Heeren,
  Verzoek beleefd mij te wille inschrijven als lid van het Roode Kruis.
  Ik heb geen postgiro die(?) hoor ik boven(?) wel op welke wijze de contributie moet worden betaald.
  Guilonard.

 • (nr. 740) Dordrecht, 12 Mei 1941
  Onderwerp: Contributie Roode Kruis
  Aan den Wel Edel geboren Heer Vincent J.M. Eras te Dordrecht Oranjepark 1
  Wel Edel Geboren heer,
  met genoegen ontving ik de kennisgeving van de overschrijving op mijn gironummer van een bedrag van f 5 als jaarlijksche bijdrage voor het Ned. Roode Kruis.
  Voor deze verhooging van Uwe contributie zeg ik U, namens het Bestuur der Afdeeling gaarne dank
  De Secretaris penningmeester der Afdeling, get. K.J. Poll

 • [769] Oosterbeek 19-4-'41
  Nassaulaan 26
  Aan het Secretariaat van het Roode Kruis
  Geachte Heer Poll
  Tot mijn verbazing ontving ik hedenmorgen Uw met port bezwaarde briefkaart namens de ver
  Het Ned Roode Kruis, met het verzoek de bijdrage over 1941 te willen gireren voor Mevr. C.H. Goedhart-Lebret.
  Dar mijn moeder overleden is en
  ik bovendien haar lidmaatschap schriftelijk heb opgezegd, verzoek ik U dus hierbij nog eens, haar van Uw ledenlijst te willen schrappen.
  Hoogachtend Mej. G. Goedhart

 • [R.Kr. 740] Mijnheer
  Door deze geef ik mij tot wederopzgging op als lid van het roode kruis voor f 1,-- per jaar.
  Wed. L. v.d. Graaff
  Koldeweijstraat 14
  Dordrecht

  Bij deze ter afdoening in handen gesteld van het Bestuur der Afdeling Dordrecht, 9 Mei 1942.
  De Secretaris Meeuwen(?)

 • [nr. 740] Dordrecht 18 Januari 1944
  Onderwerp: Toetreding lid
  Aan den heer W.F.A. Guilonard te Dordrecht
  met genoegen nam ik kennis van uwe toetreding als lid tot de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis.
  Gaarne zou ik mij van U vernemen voor welke jaarlijksche contributie ik U mag noteeren. Het meerendeel der leden betaalt f 1 per jaar, maar ook zeer velen dragen f 2,50 of meer per jaar bij.
  De storting kan plaats hebben ten naem van mijn prive gironummer 233636; ook kan het bedrag worden betaald na aanbieding eener quitantie, in dien hiervan door I de voorkeur mocht worden gegeven.
  uw nader bericht tegemoet ziende
  Hooachtend
  De Secretaris-Penningmeester van de Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll (geen antwoord ontvangen 22/12 '44)

 • Elles & Hamelberg, Accountants, Leidschekade 100 Amsterdam, Velperplein 1 Arnhem
  Amsterdam 21 Juli 1941
  Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis,
  te Dordrecht
  Mijne Heeren,
  Hierbij heb ik de eer, U mede te deelen, dat Mejuffrouw N.J. Hamelberg, leerares aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht, op 5 Juli 1941 is overleden en verzoek U beleefd haar als lid van uwe vereeniging af te willen voeren.
  Hoogachtend Hamelberg.

 • (briefkaart) Weled. heer K.J. Poll, Secr. Penn, Ned. Rode Kruis, afd. Dordrecht
  O.B.land 10-2-1943
  Geachte Heer,
  Hierbij deel ik U mede dat ik in de loop van het vorig jaar voor het lidmaatschap van het Ned. Rode Kruis bedankt heb en daarop bericht heb ontvangen dat men darvan nota zou nemen.
  Blijbaak is dit niet aan U doorgegeven. Hoogachtend J. Hamming (genoteerd)

 • [769] Comm Vennootschap IJzerwarenhandel vh Gebroeders Harkema, Voorstraat 314, Spuistraat 2-4-10, Zwijndrecht Ringdijk 384
  Dordrecht, 20 Maart 1944
  Den Secretaris-Penningmeester van de Afd. Dordrecht van het Ned. Roode Kruis alhier.
  WelEd. Gestr. Heer,
  Beleefd verzoeken wij U op Uw contributielijst de naam van
  A. Harkema, Wolwevershaven 12
  te willen veranderen in
  C.V. IJzerwarenhandel vh Gebroeders Harkema, Voorstraat 314, alhier
  Hoogachtend, Comm Vennootschap IJzerwarenhandel vh Gebroeders Harkema (afgedaan 20/3 '44)

 • [740] Onderwerp: Lidmaatschap Ned. Roode Kruis
  Dordrecht, 12 Mei 1941
  Secretariaat: Johan de Wittstraat 35
  Aan Mevrouw Herweijer Hallincqlaan 19 Dordrecht
  Van den Penningmeester der Afdeeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis ontving ik mededeeling dat U als lid dier Afdeeling stond genoteerd en thans verhuisd is naar de gemeente Dordrecht.
  Beleefd verzoek ik U, mij te willen berichten,
  of ik U als lid der Afdeeling Dordrecht mag in boeken en, te beginnen met 1842, de contributie ad f 1 per jaar mag dien invorderen.
  De Secretaris-Penningmeester der Afdeeling Dordrecht get. K.J. Poll.

 • [R.Kr. 740] Het Nederlandshe Roode Kruis
  Rotterdam, 2 Mei 1941
  Roode Kruisgebouw, Park
  Hiermede wordt U mededeling gedaan dat het lid onzer
  Afdeeling Mevrouw Herweijer is verhuisd naar Uwe gemeente en thans wonende is Wallincqstraat(!) 19.
  De contributie per het loopende jaar ad f 1,00 is betaald.
  Indien t.z.t. leden uwer Afdeeling zich mochten vestigen in onze gemeente of omgeving, wordt U beleefd verzocht, hen aan onze afdeeling te willen overgeven, eveneens met opgave der contributie.
  De Penningmeester C.H. Muntz.
  .
  Den Heer Penningmeester van het Nederlandsche Roode Kruis.
  Afdeeling Dordrecht.
  Johan de Wittstraat 35.
  Dordrecht

 • [kaart] Ondergeteekende: E. Heijkoop-Polderman, wonende te: Kromhout 54, Dordt geeft zich hier bij op als lid/donateur der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis tegen eene haarlijkesche contributie van f ? den .. 19..
  (z.o.z.)
  Aan het bestuur der Afdeeling, Daar ik als lid ingeschreven staat te Vlissingen is nu het tijdelijk adres Dordrecht E. Heijkoop-Polderman, Kromhout 54 (inlichtingen gevraagd)

 • (740) Dordrecht, 7 Juni 1941
  Johan de Wittstr. 35
  Onderwerp: Lidmaatschap Nederlandsche Roode Kruis
  Aan Mevrouw E. Heijkoop-Polderman Kromhout 54 Dordrecht
  Van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis ontving ik de kaart, warbij U zich opgeeft als lid der Afdeeling Dordrecht (en tevens mededeelt als lid der Afdeeling Vlissingen te staan ingeschreven)
  Naar aanleiding daarvan verzoek ik U beleefd mij te willen mededeelen, of het uwe bedoeling
  is van den duur van U verblijf te Dordrecht als lid der Dordtsche afdeeling toe te treden en of ik, in het bevestigend geval, ook de contributie iver 1941 (minimum f 1) bij U mag doen beschikken?
  De Secretaris-Penningmeester der Afdeeling Dordrecht get. K.J. Poll

 • [769] Dordrecht 2 Maart '42
  Weled. Heer
  Hierbij deel ik U mede, dat
  door het overlijden van mijn man zijn lidmaatschap uwer
  vereniging met ingang van heden, heeft opgehouden.
  Hoogachtend,
  A.M.E. Hoek-Döbken
  Bleekersdijk 15rd (genoteerd 5/3 '42)

 • [740/769] [briefkaart, aan het hoofbestuur Prinsessegracht 27 's-Gravenhage] (Maart 1943) Aan het Hoofdbestuur v.h Ned Roode Kruis
  Hierbij deel ik U mede dat mijn man J.W. Holterman kapt Lt verblijf houdende te Stanislau, wensch te bedanken als lid van Uw vereeniging.
  Hoogachtend, J. Holterman-v. Ockenburg, Eilandstraat 48 Papendrecht

 • [740] Dordrecht, 6 Maart 1943
  Antwoord en schrijven dd 23 Febr'43
  Onderwerp: Lidmaatschap Ned. Roode Kruis
  Aan Mevrouw J. Holterman-van Ockenburg
  te Papendrecht Eilandstraat 48
  Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen dat blijkend door mij van den heer Vinke (toenmalig barakgenoot van Uw man) verkregen inlichtingen Uw man zich reeds tijdens het verblijf te Neurenberg als lid van het Nederlandsche Roode [Kruis] heeft opgegeven (evenals de heer Vinke dat toen op een lijst elke voor dat doel circulerende deed).
  De officieren zijn dus niet automatisch lid geworden, maar hebben dit geheel vrijwillig gedaan.
  Ik vertrouw dat U na het vorenstaande tegen bestendiging van het lidmaatschap geen bezwaar zult hebben.
  Storting van de contributie over 1943 ad f 5, zie ik gaarne alsnog tegemoet.
  Hoogachtend De secr penningm ... K.J. Poll

 • [740] Papendrecht 23 Febr '43
  Aan den Secretaris-Penningmeester v/h Roode Kruis Afd. Dordrecht
  Hierbij zend ik U de briefk. retour warop ik geen verdere inlichting kan verstrekken de kaar spreekt voor zichzelf. Mochten eventueel de officieren te Stanislau automatisch als lid opgegeven zijn dan verzoek ik U mijn man als lid te willen schrappen. (heeft zich opgegeven)
  Hoogachtend, J. Holterman v. Ockenburg

  J. Holterman v. Ockenburg
  Eilandstraat 48
  Papendrecht

 • [KAART] (19 Sept) Ondergeteekende: J.W. Holterman, wonende te: Papendrecht Eilandstraat 48 geeft zich hierbij op als lid der Afdeeling Dordrecht, ... f 5 (afgedaan)

 • [R.Kr. 740][BRIEFKAART 13.II.1943] Aan de Secretaris penningmeester der Afd. Dordrecht v.h Ned. Roode Kruis
  Hierbij deel ik U mede dat mijn toetreden als lid op een vergissing moet berusten en hiervan door mij geen toezegging is gedaan en ik ook niet van plan ben dit te doen.
  Hoogachtend
  J. Holterman, v. Ockenburg, Eilandstr. 48 Papendrecht

  het Ned. Roode Kruis Afd. Dordrecht, Dordrecht
  J. Holterman-v. Ockenburg, Eilandstr. 48 P'drecht

 • [740] Dordrecht 15 Februari 1943
  aan Mevrouw J. Holterman-van Ockenburg te Papendrecht
  Onderwerp: Lidmaatschap Roode Kruis
  Bijlage: 1
  Naar aanleiding van Uw op 13 Febr j.l. ontvangen briefkaart heb ik de eer U mede te deelen, dat ik op 19 Sept '42 van het Hoofdbestuur uit den Haag bijgaande kaart kreeg toegestuurd (met 10 andere kaarten) met het verzoek voortaan voor inning der contributies te willen zorgen.
  Het spijt mij dat er een vergissing in het spel is en dat ik U overlast bezorgd heb.
  Ik moet toegeven dat de handteekening op de kaart ontbreekt maar het feit dat het contributiebedrag is ingevuld wekt toch wel een vermoeden van echtheid.
  Gaarne ontvang ik van U zoo mogelijk nadere inlichtingen De kaart ontvang ik gaarne terug zoodat ik mij daarmede eventueel nog tot het Hoofdbestuur kan wenden. Hoogachtend, K.J. Poll

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 19 Sept. '42
  betreft: Lidmaatschap
  het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  heeft de eer U nevensgaand te doen toekomen II aanmeldingskaarten van personen, welke zich hierbij opgeven als lid van het Roode Kruis, in casu Uwer Afdeeling.
  het Hoofdbestuur moge U beleefd verzoeken, indien uw bestuur deze candidaten als lid aanvaardt, voor de inning der contributie zorg te dragen.
  Voor het Hoofdbestuur de Secretaris-Generaal, F. Canté

  [briefkaart] Mevrouw M.M.C. Huijdecoper-Boissevain
  Wolwevershaven 18
  Dordrechtbr />(l.S. Hierbij verzoek ik U belewefd om uw contributie aan de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis over 1944 ten bedrge van f 1- te willen storten ....)

 • [769] Dordrecht 25 Januari 1944 Aan Mevrouw M.M.C. Huijdecoper-Boissevain
  te Dordrecht Wolweverhaven 18
  Hierbij heb ik de eer U beleefd te verzoeken mij te willen mededeelen of ik Uw naam op de lijst van leden der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis genoteerd mag houden. Wijlen uw echtgenoot betaalde jaarlijks eene contributie ad f 1,-
  De Secretaris Penningmeester van voornoemde Afdeeling
  get. K.J. Poll (geen antwoord ontvangen, daarom als lid gedropt 12/12 '41)

 • [740] Het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage 3 Mei 1943
  Aan de Secretaris Penningmeester
  v/d Afd. Dordrecht v/h Ned. Roode Kruis,
  Joh. de Wittstraat 35,
  Dordrecht
  Bericht van overschrijving:
  Mevrouw G. van Kleef, Bleekersdijk 2, Dordrecht.
  Congtributie Fl. 6 per jaar wordt in 2 keer betaald.
  De 1e helft is alhier voldaan.
  De 2e Penningmeester

 • [740] Dordrecht 8 Mei 1943
  Aan Mevrouw G. van Kleef te Dordrecht, Bleekersdijk 2
  Onderwerp Lidmaatschap Roode Kruis

 • van den Penningmeester der Afdeeling 's Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis ontving ik mededeeling
  van Uwe overschrijving naar Dordrecht, waarbij te kennen werd gegeven, dat de helft van Uwe jaarcontributie ad f 6 bereids te 's Gravenhage is voldaan.
  Beleefd berichten of het Uwe wensch is, ook van de Afdeeling Dordrecht van het Nederl. Roode Kruis lid te zijn, en zoo ja, op welk bedrag U de jaarcontributie wenscht te bepalen.
  De Secretaris-penningmeester der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis, get. K.J. Poll.

 • [740] G.T. Kors
  Alblasserdam, 3 Maart 1941
  Ruygenhill A87
  Antwoord op schrijven van 25/2/41.
  No. 740.
  Weledele Heer,
  Hierbij deel ik beleefd mede, dat ik voorloopig besloten heb nog niet toe te treden als helper bij de Colonne van het Roode-kruis. Uit ervaring weet ik, dat ik daarbij de verplichting op mij zou moeten nemen trouw op de oefenavonden te moeten komen.
  De oorlogstoestand met zijn verduistering en moeilijk vervoer maken dat voor mij nog onmogelijk. Ik wil dan ook zoolang ik daaraan nog niet kan voldoen toetreden als lid van de Afdeeling Dordrecht van het Roode-Kruis tegen een jaarcontributie van f 2,50. Natuurlijk ben ik volgarne bereid wanneer noodig mij te wijden aan de taak van de E.H.B.O. en Roode Kruis. Hopende U hiermede voldoende toegelicht te hebben, teeken ik,
  Hoogachtend G.T. Kors.

 • [740 afschrift v. Aardenne] Dordrecht 25 Februari 1941.
  Aan den WelEdele Heer G.T. Kors te Alblasserdam
  In antwoord op Uw schrijven van 15 Februari j.l. heb ik de eer U te berichten dat de statuten van de vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis
  sinds 1939 in artikel 5 de bepaling bevatten dat zij die een verbintenis .....
  K.J. Poll

 • [740] G.T. Kors
  Alblasserdam, 15 Februari 1941
  Ruygenhill A87
  Antwoord op schrijven van 14/2/41.
  No. 740.
  Weledele Heer,
  Met genoegen nam ik uit uw schrijven kennis, dat U mij als lid hebt ingeschreven van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode-Kruis.
  Tevens deel ik U mede dat het bedrag welke ik beschikbaar wenscht te stellen als jaarcontributie groot is f 2,50.
  Ook zou ik mij weer als helper bij het Roode-Kruis beschikbaar willen stellen, mijn opleiding daarvoor heb ik reeds jaren in Rotterdam genoten. k ben dan ook nog steeds in het bezit van geldige Diploma's en het Eenheids-Diploma, doch door verhuizing buiten Rotterdam heb ik het Roode-Kruis moeten verlaten.
  uw antwoord daarover garne tegemoetziende en U bij voorbaat vriendelijk dankzeggend, teeken ik,
  Hoogachtend G.T. Kors.

 • [740] G.T. Kors
  Alblasserdam, 12 Februari 1941
  Ruygenhill A87
  Den Weledelen Heer
  Mr. K.J. Poll
  Johan de Wittstraat 35
  te Dordrecht
  Weledele Heer,
  Ondergeteekende,
  wenscht gaarne toe te treden als lid van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode-Kruis. Zou U hem als lid in willen schrijven.
  Uw antwoord gaarne tegemoet ziende en U bij voorbaat beleefd dankzeggend, teeken ik,
  Hoogachtend G.T. Kors.

 • [740] Dordrecht 14 Febr '41
  Onderwerp: Lidmaatschap Roode Kruis
  Aan den WelEdelen Heer G.T. Kors Alblasserdam, Ruygenhil A87
  Met genoegen nam ik ervan kennis dat U wenscht toe te treden als lid van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis. ik heb U bereids als zoodanig ingeschreven.
  Gaarne zou ik nog van U vernemen welk bedrag U als jaarcontributie wenscht beschikbaar te stellen. Het minimum is f 1,-
  Hoogachtend, ... K.J. Poll

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis's-Gravenhage
  24 Juni 1941.
  het Hoofdbestuur heeft de eer u mede te deelen, dat de hieronder vermelde personen zich als lid opgaven en onder uw ....
  H. Reimers, Rozenhof 27 Dordrecht f 1
  J.F.A. Busch, Nieuwe Haven 31 Dordrecht f 2,50
  M. de Keizer, Accountant, Oranjepark 28 Dordrecht f 1,-
  = f 4,50
  betr. gift ir. J.B. Dumont, f 1
  blijft = f 3,50

 • [leeg formulier] Het Nederlandsche Roode-Kruis.
  Nr. 740
  Onderwerp: Lidmaatschap Roode Kruis Afdeeling Dordrecht
  het deed ons genoegen van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode-Kruis.
  te mogen vernemen, dat U zich als lid van het Roode Kruis heeft opgegeven. Als zoodanig ressorteert U onder de Afdeeling Dordrecht.
  Aangezien de voor 194. verschuldigde contributie door U aan het Hoofdbestuur werd overgemaakt - hetwelk dit bedrag aan onze afdeeling deed toekomen - doen wij U, op verzoek van het Hoofdbestuur, een contributiekaart voor dat jaar toekomen .... De Secretaris, De Voorzitter

  op 29 Jan '41 aan:
  ir. C. v. Rede Jr, Dordrecht
  Mevr. R. de Meer-Verkammen Zwijndrecht
  Mevr. W. Vos, Dordrecht
  Op 7 Febr. 41 aan:
  G. de Wilde Dordrecht
  J. Noordermeer, Puttershoek
  W. Bousema, Zuid Beijerland
  W.G.A. v. Nieuwenhuijzen, Klaaswaal
  J. Labruyere, Zwijndrecht
  J.J. van Luijn, Zwijndrecht
  Mevr. N.J. Hamelberg, Dordrecht
  P.A. Kroesen, Oud Beijerland
  dr. J. Hamming, Oud Beijerland
  H.F. de Roo v. Westmaas, Dubbeldam
  Op 1 Maart '41 aan:
  J.A. Delhez Spuiweg 55
  D. Moolhuijzen, Papendrecht
  Op 20 Maart '41 aan:
  J.S. v.d. Ruit, Zwijndrecht
  Op 24 Maart '41 aan:
  V.W.D. v. Trotsenburg, Patersweg 35;
  J.H. v. Driel, Oranjelaan 73
  Op 28 Juni '41 aan:
  H.G.A. Reimers, Rozenhof 31
  M. de Keizer, Oranjepark 28
  Op 18 Juli '41 aan:
  C.P.W. v. Waasbergen, Zuid Beijerland
  J.A.J. Jansen, Zwijndrecht
  Op 12 Aug. '41 aan:
  G.N. Munk, Dordrecht
  Op 4 Juli '42 aan:
  L.J. Groen, Dordrecht
  Mr. J.J. Vriesendorp, Dordrecht
  Nov. '42 aan:
  J. Keller, Papendrecht

 • [740] Het Nederlandsche Roode Kruis Afdeling Dordrecht
  Dordrecht, 194.
  Onderwerp: Lidmaatschap Roode Kruis Afdeeling Dordrecht
  Het deed ons genoegen van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te mogen vernemen, dat U zich als lid van het Roode Kruis heeft opgegeven als zodanig ressorteert ....
  K.J. Poll

 • [no. 769] Dordrecht 24 April 1941
  Onderwerp: overschrijving lid
  Aan het bestuur der Afdeeling Arnhem en Omstreken
  van het Nederlandsche Roode Kruis te Arnhem Sonsbeekweg 42
  Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat Mevrouw W.B.M. de Roo van Capelle, geboren Jonkvr. v.d. Santheuvel wonende te Velp Villa Daalhuizen (destijds tijdelijk Hotel Naeff) mij heeft verzocht haar lidmaatschap van het Nederlandsche Roode Kruis over te schrijven van de Afdeeling Dordrecht op de Afdeeling Arnhem
  en omstreken zulks met van het jaar 1942
  De bijdrage over 1941 werd mij door mij ontvangen. De jaarcontributie van Mevrouw de Roo van Capelle bedraag tot dusverre f 5.
  ... get. K.J. Poll.

 • [Antwoordkaart 13.1.10/6, 1941] Onderteekende G.F. de Roo van Westmaas, Burgemeester wonende Kilweg E209 te Dubbeldam geft zich hier op als lid van het ....

 • [740] Dordrecht, 15 Maart 1941
  Onderwerp: Lidmaatschap afd. Dordrecht
  Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te 's Gravenhage
  Het moge mij geoorloofd zijn U te verzoeken mij omtrent het volgende in te lichten
  Op mijn gironummer mocht ik krachtens bijschrijving van 3 Maart 1941 een bedrag van f 2 aantreffen, wegens lidmaatschap van J.S. v.d. Ruit(?) Wilhelm.str. 3 Zwijndrecht
  Aangezien ik omtrent dezen persoon van Uw Hoofdbestuur geen kennisgeving ontving en de naam van het nieuwe lid op het girostrookje onduidelijk is geschreven, zou ik gaarne .... K.J. Poll

 • [769] Dordrecht 18 Februari 1944
  Onderwerp: Lidmaatschap Rodoe Kruis
  Aan den heer Joh. Schenkel te Zwijndrecht Adm. Trompstraat 80
  Van deninhoud van uw schrijven dd 16 Februari jl nam ik nota Uw naam van de lijst der leden van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode kruis te schrappen.
  De Secretaris Penningmeester der Afdeling Dordrecht, get. K.J. Poll

 • [769] Zwijndrecht 16/2 '44
  Ondergeteekende
  Bericht u hiermede dat hij zij Contributie in de eerste helft van Jan 1944 verzonden heeft en wel naar den Haag Jan Pietersz. Coentraat 10 ....
  Joh. Schenkel Adm. Trompstraat 80 Zwijndrecht
  Het zou kunnen zijn dat door straatnaam verandering misverstand plaats gehad heeft

 • [740] 26 April 1941
  Dordrecht 30 April 1941.
  Onderwerp: Lidmaatschap Roode Kruis
  Aan Mevrouw E. Sieburgh Burg Jaslaan 10
  Dat it U verzoekt over 1941 een contributie aan de afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Rodoe Kruis te willen ebtalen, zijn reden in het feit, dat het Hoofdebestuur mij bij schrijven van 22 April '41
  de door U op 6 April jl onderteekende kaart, warbij U te kennen geeft aan het correspondentiebureau f 5 per jaar te willen contribueeren, toezond met het
  .. etc.

 • [769] Dordrecht, 21 October 1942.
  Den WelEd. Gestr. Heer
  Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afd. Dordrecht v.h. Nederl. Roode Kruis
  Dordrecht, Joh. de Wittstraat 35
  ... tot mijn spijt moet ik U berichten, dat dwingende omstandigheden mij nopen, per 1 Januari 1943 als lid van de afdeeling Dordrecht te bedanken.
  ... A.J. Timmers, Weedeweg Z.Z. 3 Dordrecht

 • [740] Dordrecht 19 Januari 1944
  Aan mevrouw J.M. Vos Warenkamp te Dordrecht Steegoversloot 31boven
  Met genoegen nam ik kennis van uwe toetreding als lid tot de Afdeling Dordrecht ....
  get K.J. Poll

 • [740] Dordrecht 28 April 1942
  Secretariaat Johan de Wittstraat 35
  Onderwerp: Lidmaatschap Ned. Roode Kruis
  Aan Mej. M.J. de Witt Hamer te Dordrecht Nieuwe Haven 32
  Van de Afdeling Rotterdam van het .... K.J. Poll

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  Rotterdam 10 April 1942
  Ik heb de eer U te berichten dat het lid onzer afdeeling Mej. M.J. de Witt Hamer naar uwe Gemeente is verhuisd en thans wonende is Nieuwe Haven 32. De contributie ad f 1.00 per jar, is over 1942 nog niet voldaan.
  De penningmeester C.H. Muntz

 • Laatst gewijzigd: juli 2022.