Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis (afd. Dordrecht) - brievenboek 1939-1944


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 25 (brievenboek 1939-1944)

scans verkrijgbaar

NB.
Rode Kruis Dordrecht (opgericht op 3 april 1872)
Dubbelsteynlaan West 43
3319 EK Dordrecht
Het Rode Kruis, afdeling Dordrecht, heeft haar vestiging in de wijk Dubbeldam, deels verscholen achter het oude gemeentehuis (nu een advocaten kantoor).
[https://www.rodekruis.nl/zuid-holland-zuid/over-ons/dordrecht]Rode Kruis - register Afd. Dordrecht van het Nederl. Roode Kruis 1939-1942 (voor vervolg zie keerzij)


nummer datum omschrijving
1939
488 2 Jan 1939 Circ(ulaire) Hfdb. [hoofdbestuur] inzake gesp. voor xxx (30) en xxxx (40) jarigen dienst notif(icatie)
489 2 Jan 1939 Circ. Hfd. Comm. [hoofdcommandant] inzake uniformiteit in de kleeding der transportcolonne notif. br(ief) Sauer ter kennisnming
490 7 Jan 1939 Schrijven Hfd.b. [hoofdbestuur] inzake de inzending van het Jaarverslag -
491 7 Jan 1939 Circ. Hfdb. inzake toekenning van onderscheidingen notif.
492 10 Jan 1939 Circ. Mil. Comm. inzake aanwijzing bestuurslid, belast met mobil. aang. br. Sauer aangewezen
493 13 Jan 1939 Verzoek Afd. Dordrecht Ver. Luchtb. tot gebruik lokaal Hooge Nieuwstraat toegestaan
494 30 Jan 1939 Circ. Hfdb. met toezending van Adreslijsten onder bestuursleden verdeeld
495 1 Febr. 1939 Beschikbaarstelling lidmaatschapskaarten -
496 1 Febr. 1939 Beschikbaarstelling Oranje-Kruisboekje notif.
497 1 Febr. 1939 Beschikbaarstelling door hfdb. van collectebussen notif.
498 4 Febr. 1939 Bericht aan Mej. Moorrees van gratificatie (f 30) notif.
499 4 Febr. 1939 Circ. Hfdb. inzake verbod dragen insignes voor andere collecte dan van rd kr. notif.
500 1 Febr. 1939 Verzoek R.Kr. IJmuiden tot deelneming aan Wedstrijd in Sept. br. bericht 21/2
501 3 Febr. 1939 Aanvraag aan B. en W voor te houden collecte op 4 Oct. a.s. Collecte 1939
502 Febr. 1939 Verzoek aan andere afdeelingen om inlichtingen omtrent het instituut der helpsters -
503 1/2 1939 Verlanglijstje van de Colonne-Commandant voor specif. teruggezonden 10/2 '39
504 1/2 1939 Voorstel Colonne Comm. inzake het organiseren van een wedstrijd bij de Jaarvergadering -
505 9/2 1939 Circ(ulaire) Militaire Commissaris inzake geschillen gegevens colonne hr Sauer om adres 10/2 '39
506 9/2 1939 Schrijven Mil. Comm. berichtende dat dipl. [diploma] van C. Visser niet meer kan worden verwisseld tegen eenh. dipl. hr Sauer om adres 10/2 '39
507 14 Febr 1939 Vereenigde fotobureaux verzoeken allleenrecht bij de jaarvergadering geen alleenrecht en naar hoofdbestuur verwijzen
508 15 Febr 1939 Circ. Hoofdcomm. inzake titulatuur en benoeming reserve ploegcommandanten H. v. Es en A. Gruijs Jr Comm. ter kennis 17/2
509 15 Febr 1939 Correspondentie nieuwe leden enz en circulaire -
510 20 Febr 1939 Circ. Hfdbestuur inzake de opleiding van helpsters -
511 1 Mrt 1939 Circ. Hfdb. inzake onderscheidingsteeken voor ploegcomm. die 10 jaar in dienst is -
512 15 Mrt 1939 Aanvulling Gids over Maatschappelijk werk notif.
513 20 Mrt 1939 Circ. Hfdb. meldende dat corresp. betreff. admin. in geldelijke aangelegenheden, betrekking hebbende op verkrijgen of behoud eenheidsdiploma rechtstreeks (kunnen)kan worden gedaan met Centraal bureau E.H.B.O. 's Gravenhage-Statenlaan 81 rekening meehouden hr Sauer ter kennis
514 20 Mrt 1939 Gedragslijnen met betrekking tot eenheidsdiploma hr Sauer om advies geg. 21/3
515 28 Mrt 1939 Circ. Hfdb. inzake verhouding transporcolonne en bestuur notif.
516 28 Mrt 1939 Aanbieding van Holkema en Warendorf "Gezondheidsleer" v. Vedder notif.
517 5 Apr 1939 Circ. Hfdbest. inzake bestelling briefpapier en enveloppen 100 stuks briefp. bestellen
518 5 Apr 1939 Circ. Hfdbest. inzake nummering van brieven notif.
519 5 Apr 1939 Circ. Hfdbest. inzake aanduiding redenen van betaling bij girooverschrijving notif.
520 5 April 1939 Circ. Hfdbest. inzake bestelling van artikelen en verbandstoffen hr. Sauer om advies 6/4
521 6 April 1939 Circ. Hfdbest. mededeling de benoeming van F. Canté tot v/h Hoofdbestuur notif(icatie)
522 10 April 1939 Circ. Comité stichting gedenkteeken Dr. A. Mathijsen te Budel (NB)
NB. Dr. Antonius Mathijsen (1805-1878), uitvinder van het gipsverband;
notif(icatie)
523 14 April 1939 Circ. Hoofdcomm. inzake hulpverleening door transportcolonne aan Mil. Geneesk. Dienst hr. Sauer ter kennisn.
524 15 April 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake te houden collecte (zie sub. 501) notif.
525 19 April 1939 Dordtsche Komm. Hulpdienst bericht, dat tien leden een cursus willen volgen voor helpster in de Ziekenhuizen hr. Sauer ter kennisn.
526 20 April 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake toezending van jasmarkers(?) voor colonne hr Sauer ter kennisneming
527 1939 Mededeeling Landsteiner penning aan heeren Mensink en Sauer -
528 1939 P. Viveen, komende wonen te Papendrecht, vraagt of hij kan worden opgenomen in Transp. col. gunstig beantwoord
529 12 Mei 1939 Verzoek Comité gedenkteeken Dr. Mathijsen te Budel om bijdrage (zie 522) Bestuur
530 12 Mei 1939 Reclame Dijkhof Hengelo over vervoer van gewonden notif.
531 13 Mei 1939 Circ. hfdv. inzake het onbevoegd gebruik maken van dienstenveloppen notif.
532 15 Mei 1939 Circ. hoofdcommissaris verzoekende mede te deelen, of andere leden transp. col. verloop is wegens aanschrijving Dir. P.T.T. hr. Sauer kennisn. geen verkoop, die bericht
533 18 Mei 1939 Circ. Hoofdcomm. inzake toezending van gasmaskers hr. Sauer kennisn.
534 20 Mei 1939 no. 156 4/19, 23 Mei no. 896/39 HPM Circ. Hfdb meldende oprichting van een Mobilisatiebureau met bij behoorende Circ. omtrent werkwijze bureau hr. Sauer kennisn.
535 27 Mei 1939 Circ. Hfdb inzake terugzending bescheiden in verband met intrekking waarschuwingstelegram hr. Sauer kennisn.
536 31 Mei 1939 Jaarverslag Parkherstellingsoorden '38 bedankt
537 3 Juni 1939 Circ. Hoofd Ziekenhuiswezen inzake vorodrachten van helpsters kennisn.
538 10 Juni 1939 Circ. Hoofdbestuur omtrrent jaarvergadering -
539 12 Juni 1939 Circ. Hoofd Mobil Bureau toezendende 3 ex. mobil handleiding hr Sauer 2 ex uitgereikt 15/6
540 13 Juni 1939 Circ. Hoofd Comm. inzake aanvragen examinator notif.
541 20 Juni 1939 Circ. afd. Groningen inzake wedstrijd op 29 Juli 1939 hr Sauer
542 22 Juni 1939 Circ. Hfdb. inzake intrekking waarschuwingstelegram (8) hr Sauer ter kennisn.
543 23 Juni 1939 Sport Hfdv. inzake anomieus schrijven betr. H. van Es en G.P. Hjlkema -
544 1939 Brief aan Hfdb. over invitatie Mussert bij diner 7 Juli. -
545 30 Juni 1939 Ver. voor Luchtbesch. [luchtbescherming] bedankt voor de diensten der colonne, bij de Lubento notif. hr. Sauër
546 3 Juli 1939 947/3942 Hoofd Ziekenhuiswezen vraagt gegevens over helpsters hr. Sauër ter af(?) om advies
547 12 Juli 1939 Circ. Hfdb. inzake de verzorging der anatomische wandplaten notif.
548 12 Juli 1939 Afd. Breda en omgeving bericht dat de helpster 2de kl. V. Gort met ingang van 15 Aug. a.s. als leerling-verpleegster in het gemeenteziekenhuis is geplaatst (diploma 401. In 't bezit van 1 schort en muts)
NB. Ingekomen personen: mej. V. Gort, Bankastraat 47, Chr. Science, l.l. verpleegster, van Breda;
[De Dordrechtsche Courant 25 juli 1939]
hr. Sauer kennisn.
549 10 Aug 1939 Circ. Hoofd Ziekenhuiswezen met toezending formulier aanvragen bew. [bewijs] v. Gloef.(?) voor helpsters hr. Sauer ter kennisn.
550 7 Aug 1939 Bericht Secr. Breda en omgeving nopens verhuizing van den heer A. Wilod Verspille.
W. V. gevraagd of hij als lid der afd. Dordt kan worden genoteerd
-
551 15 Aug 1939 (rappel 13 Nov. '39) Circ. Hoofd Ziekenhuiswezen nopens bestemming helpsters (plaatselijk en mobiel) hr sauer voor advies; geheim
552 27 Juli 1939 Nota van Apeldoorn over jaarvergadering 1939 notif.
553 29 Juli 1939 Circ. Hoofdcommissaris inzake gebruik gasmakers (overleg met Garnizoenscommandant) hr Sauer ter kennisn.
554 26 Juli 1939 (geheim) Circ. Hoofd Mobilisatie Bureau inzake oorlogsarmbanden hr Sauer om advies
555 11 aug. 1939 Circ. Hoofdcommissaris inzake benoodigde kleeding voor hen, die Bijlage I teekenen hr Sauer om advies
556 17 aug. 1939 Circ. Hoofd Mobil. Bureau inzake aanvulling mobilisatiehandleiding hr Sauer ter kennisn.
557 17 aug. 1939 Circ. Hoofd Hoofdcomm. inzake examen Res. Sectie Commandant hr Sauer ter kennisn.
558 19 aug. 1939 Circ. Hoofdcomm. inzake het dragen van het in het leger vastgestelde draaguit...(?) hr Sauer om advies
559 21/8 1939 Mededeeling van Dr. H.C. Sauer met betrekking tot diens afwezigheid, te Soesterberg
560 21/8 1939 Circ. Hfdb houdende mededeling ontslag Jhr. de Brauw en benoeming J.J.M. de Waal als penningmr.
561 1939 Telegram Hoofdbestuur en nota Hoofdcommissaris inzake mogelijkeid van Algemene Mobilisatie
562 26 Aug. 1939 (zie 567 en 554) Circ. Hfdb. inzake uitreiking van Roode Kruisarmbanden met stempel Mil. Gen(eeskundige) D. naar Dr. Sauer 21 Aug.
563 21 Aug. 1939 Circ. Hoofd comm. inzake uniform kaartsysteem -
563 28 Aug. 1939 Circ. Hoofdcomm. inzake arbeid R. Kr. bij vijandelijke inval. -
565 28 Aug. 1939 Circ. Hoofdc. inzake medewerking met Mil. Geneesk. Dienst (zie nr. 523) -
566 28 Aug. 1939 Circ. Hfdb. inzake uitstel van festiviteiten en jubilea. -
567 28 Aug. 1939 Circ. Hoofd Mobil. Bureau inzake uitreiking oorlogsarmbanden en identiteitskaarten -
568 20 Juli 1939 Mededeeling Hoofdbestuur omtrent overschrijving van helpster Mej. Gort van Breda naar Dordrecht. Aan hr Sauer 31 Aug
569 31 Aug. 1939 Voortgang l..s(?) helpsters. -
570 31 Aug. 1939 Verzoek Dir. Centraal Bureau tot uitreiking van eenheidsdiploma om verschillende gegevens. -
571 31 Aug. 1939 Circ. Hoofdb. nopens rechten van buitengew. dienstpl. leden mobielecolonne, op kostwinners vergoeding. -
571(2) 4 Sept. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake uitrusting van helpsters in actieve dienst. -
572 9 Sept. 1939 Telegr. Commandant 3de R.K. Compagnie inzake datum verbintenis van Maaren en Viveen. afg
573 9 Sept. 1939 Opgaaf adres door Dr. H.C. Sauër. -
574 9 Sept. 1939 Circ. Hfdb. inzake vervanging van personeel, dat thans in mobiel. dienst is bij R.K. Compagnieën. -
575 12/9 1939 Nota Secr. en andere stukken in zake Bloedtransfusiedienst. -
576 13 Sept. 1939 Burg. vraagt lijst van personen, die zich vrijwillig hebben aangemeld, om overheid in zware taak bij te staan. -
576 20 Sept. 1939 Circ. hfdb. inzake oproep in werkelijken dienst. -
578 23 Sept. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake telling dienststukken -
579 20 Oct. 1939 Aanvraag aan Hoofdbestuur van 15 exemplaren van het "Voorschrift". -
580 20 Oct. 1939 Aanvraag overjas voor B.C. van Maaren. -
581 Oct. 1939 Inlichting aan Hoofdbestuur omtrent lidmaatschap van de N.S.B. -
582 Oct. 1939 Aanvraag aan Hoofdbestuur van 12 geëmailleerde bordjes en nota v/d Stigchel over verbandzakjes. -
583 25 Sept. 1939 Circ. Hfdb. inzake afwijzend beschikking Min. v. Defensie om garnizoenen waar opleiding in gebruik gasmakers wordt gegeven, uit te breiden -
584 28 Sept. 1939 Circ. Hoofdb. inzake aanvulling "Individueele Gasbescherming". -
585 3 Oct. 1939 Circ. Hoofdb. inzake nieuwe vast te stellen statuten. Bestuur
586 Sept./Oct. 1939 Verschillende stukken inzake aanzien schrijven van G.P. Hijlkema in kennis
587 3 Oct. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake bespreking aantal ploegcommandanten en reserveploegcomm. Comm. t k
588 3 Oct. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake behandeling administratieve aangelegenheiden en colonneleden. Comm. t k
589 4 Oct. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake werving leden. notif.
590 4 Oct. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake behandeling inzending begrooting van de afdeeling. -
591 4 Oct. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake behandeling verbintenis bij Roode Kruis, gesloten door Rijkspersoneel. notif.
592 13 Oct. 1939 Circ. Hfdb Ziekenhuiswezen inzake wijziging regeling betr. verplegend personeel van R.K. en positief-protestantsche Ziekenhuizen in oorlogstijd notif.
593 29 Oct. 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake de samenstelling van nieuwe statuten der afdeeling -
594 25 Oct. 1939 Commandant R'dam [Rotterdam] vraagt wanneer Nodzelmans(?) tot de Colonne is toegetreden. -
595 25 Oct. 1939 Schrijven Hoofdc. waarin wordt medegedeeld dat Leger geen andere gasmakers verstrekt. ..(?)
596 25 Oct. 1939 Hoofdcomm. vraagt overzicht der hulpmiddelen. ..(?)
597 25 Oct. 1939 Aanvraag a/h Hoofdbestuur van formulieren. ..(?)
598 31 Oct. 1939 Circ. Hfdbest. betreffende verlof aan Rijkspersoneel. ..(?)
599 4 Nov. 1939 Circ. Hfdbest. inzake gegevens Adressenlijst. ..(?)
600 1 Nov. 1939 Circ. Hfd C Transporcolonne inzake verhouding Colonneleden tot den Dienstplicht. -
601 2 Nov. 1939 Circ. Hfd Ziekenhuiswezen inzake het verstrekken van schorten en mutsen aan helpsters. -
602 1939 Aanvraag aan Hoofdbestuur ter verstrekking van verbandmiddelen enz. -
603 1939 Reglement op den Karl Landsteiner penning. -
604 28 Nov. 1939 Verzoek Hfdb. om opgave van hen die niet de Nederlandsche nationaliteit bezitten. dr. Broekmeijer
605 28 Nov. 1939 Mededeeling Hoofdb. omtrent gebruik van insignes. dr. Gilhuijs
606 5 Dec. 1939 Verzoek leden colonne aan Oranjekruisboekjes, nieuwe rosetten en lange jassen. -
607 5 Dec. 1939 Correspondentie W. van Butselaar met Hoofdbestuur. -
608 6 Dec. 1939 Hfdb. deelt mede dat een eigen orgaan verschijnt met ingang van 1 Jan. a.s. -
609 5 Dec. 1939 Aanvraag van colonneleden voor lange jassen oranjekruisboekjes en rosetten. -
610 1939 Nota Secr. inzake aanwijzing van hr. Brinkmeijer te Leiden cursus helpster -
611 1939 Nota Secr. inzake aanwijzing van hr. J. van Aardenne ter waarn. comm. der tr. colonne. -
612 15/12 1939 Circulaire Finsch-Nederlandsche Vereeniging inzake financ. steun aan Finsche Roode Kruis. -
613 14/12 1939 Circ. Hoofdbestuur inzake het houden van een extra nationale Roode Kruis collecte 1940. -
614 1939 Aanwijzing Is hier J. van Aardenne ter waarnemend Commandant der Colonne. -
615 29 Dec 1939 Stukken inzake vrijwillige verbintenis. -
616 27 Dec. 1939 Mededeeling aan de heer Broekmeijer van dienst benoeming tot bestuurslid. -
1940
617 Jan. 1940 Verrekening Hoofdbestuur collecte en jaarvergadering. -
618 1940 Bericht aan M. Cohen de Heer van diens aanwijzing als "deskundige". -
619 Jan. 1940 Bericht aan C. v.d. Stigchel nopens diens beéindiging als lid. -
620 6 Jan. 1940 Schrijven aan leden commissie tot nazien der rekening. -
621 8 Jan. 1940 Bestelling aan Hfd.B. van 10 Oranjekruisboekjes. -
622 1940 Aan Hoofdbestuur Samenstelling Bestuur medegedeeld. -
623 1940 Aan Hoofdbestuur toestemming gevraagd op aanwijzing heeren Broekmeijer en Gilhuijs. -
(624) 1940 (doorgehaald) Benoeming B.P. Hijlkema (zie 586) -
624 1940 Aanvraag(?) Hoofbestuur van postpapier (100 papier en 100 enveloppen) -
625 9 Jan 1940 Circ. Hoofdb. Transportwezen no. 35/40 N.C./R inzake levering van veldmutsen door de Bruin te Breda -
626 1940 Extra R. Kr. collecte in Oud-Alblas. -
627 22 Jan. 1940 Doordruk van brief aan H. v. Es, omtrent ontslag op 65 jarige leeftijd. -
628 27 Jan. 1940 Aanbieding van Fotaria-Studio inzake identiteitskaarten. notif.
629 Dec. (1939) Verslag in de dagbladen van de besluiten in de ledenvergadering genomen. -
630 25 Jan. 1940 Opgaaf door Hfdcomm. van de nieuwe prijzen van veldjas, pantalon en overjas. -
631 29 Jan. 1940 Circ. Min. van Defensie inzake toekenning kostwinnersvergoeding en mobiele leden tr. col. -
632 12 Dcbr (1939) Dank aan M.T.S. Club voor trombola. -
633 14 Febr. 1940, no. 248/40 HC/R Circulaire Hoofdbestuur inzake keuring van transportcolonisten, die bij opkomst een ..tering(?) te verliezen hebben. -
634 13 Febr. 1940, no. 242/40 HC/R Circ. Hoofdbestuur inzake optreden transportcolonisten in het openbaar. -
635 19 Febr. 1940 Brief Militair Commissaris ingedeeld bij den stappendienst vragende inlichtingen omtrent spoorrails Dordrecht-Willemsdorp. zie 643
636 20 Febr. 1940 Circulaire Hoofdbestuur inzake toe te kennen onderscheidingen. -
637 1940 Toezending lijst der leden aan den Colonnecommandant (Dr. v. Aardenne). -
638 5 Maart 1940 Verzoek aan C.& W. om vergunning voor het houden van een collecte. -
639 29-2-1940 Schrijven van Geneesh. dir. gem. ziekenhuis inzake uitreiking bewijzen van geoefendheid aan helpsters v/h Ned. R. Kruis. -
640 3-3-1940 Schrijven van W. Hodzelmans inzake verloren gegaan eenheidsdiploma. -
641 1-3-1940 Opgave mutaties ten behoeve v/d registratie personeel tratnsportcolonnes. (overgebracht naar 574)
642 13-3-1940 brief v/d hoofdcommissaris transportwezen inzake nominatieve opgave transportcolonne. -
643 20-3-1940 Schrijven van Dr. J. Broekmeijer met ontwerp voor bijlage bij uit te brengen rapport over de organisatie der in een verstrekte opgedracht genoemde evacuatielijnen. (zei 635) en orgineele opdracht
644 21-3-1940 Schrijven v.d Hoofdcommissaris v/h transportwezen in zake herdruk N.T.R.K. 1936. -
645 23-3-1940 Brief van J. van Aardenne met stuk inventaris v.d transportcolonne en met aanvrage om artikel. -
646 27-3-1940 Verzoek v/t Hoofd Mobilisatiebureau om gegevens betreffende helpster. -
647 20-3-1940 Schrijven v/d hoofdcommissaris v.d transportcolonne inzake geldigheidsduur eenheidsdiploma's. -
648 1940 Correspondentie over wedstrijd transportcollonne -
648 1940 Correspondentie over wedstrijd transportcollonne. -
649 30 Mrt 1940 Circ. Hfd C. transportwezen inzake examen reserve-sectie-commandant. -
650 27 Mrt 1940 Circ. Dagelijks Bestuur inzake taak bestuursleden Ziekenhuiswezen en transportwezen -
651 11 April 1940 Circ. Hfdb. inzake acquisitie van abonnementen voor het Roode Kruis tijdschrift Comm. v. Helden
652 24 Febr 1940 Uitnoodiging E.H.B.O. ter bijwoning wedstrijd (geen gevolg aan gegeven)
653 1940 jaarverslag over 1939 (ingezonden 5 maart (zie bij 642)) -
654 18 April 1940 Schrijven vrijwillige burgerlijke dienstverleening inzake mutaties leden. -
655 20 April 1940 Admin. Transportcol. Arnhem inzake J. Starink. -
656 1940 Verzoek Hoofdcomm. om inlichtingen t.a.v. adres van ploegcommandant v. Zuilichem. -
657 1940 Verzoek aan Hfdbest. ter toezending van model werkcostuum aan Dr. J. Broekmeijer. -
658 27 Mrt 1940 Vraag v/h Hoofd van het Mobiliteitsbureau om aantal gediplomeerde Roode Kruis helpsters op te geven. -
659 9 Mei 1940 Voorzitter Breda vraagt bemiddeling t.b.v. Mej. W. Lorentz helpster 3de kl. voor praktisch werk. (aan hr Broekmeijer o.a. 20/5)
660 11 Mei 1940 Dagelijks Bestuur verzoekt personen, die niet behooren tot Ned., Belgische, Fransche, Duitsche, Noorsche of Poolsche nationaliteit, onmiddelijk uit het Roode Kruis verband te ontslaan. notif.
661 21 Mei 1940 Circ. Hfdb. inhoudende dat de Roode kruis uniformen niet meer door de transportcolonisten moet worden gedragen. (aan Comm & Dr. Gilhuijs in afschrift) zie echter 684
662 Mei 1940 Verzoek aan Hfdb. hoe te doen met nota's voor Noodziekenhuis enz. -
663 23 Mei 1940 Doorgegeven aan Inform. Bureau een mededeeling aan Mr. L.L. Brown. -
664 25 Mei 1940 Huldebetuiging aan de Colonne. -
665 25 Mei 1940 Circ. Hfdc. Transp. inzake werkzaamheden transportcolonne tijdens den oorlog (zie bij 730). -
666 25 Mei 1940 L. Smit & Zoon (Kinderdijk) vraagt vergoeding voor auto? -
667 28 Mei 1940 Brief d.d. 22 Mei v/h Roode kruis te IJsselmonde betreff. een zekere C.J. Grootegoed. -
668 29 Mei 1940 Brief van Dr. J. Broekmeijer met lijst van 19 helpsters, die diploma helpster 2e klasse zouden kunnen krijgen. (Mr. Mantingh)
669 4 Juni 1940 Dank aan hr Fransen voor gift (f 5,-). -
670 3 Juni 1940 Circ. Hfd. commissaris Ziekenhuiswezen, berichtende dat de helpsters na 8 Juni van verplichting om verder behulpzaam te zijn in ziekenhuizen & hulpziekenhuizen worden ontheven. -
671 Juni 1940 Schrijven aan hr Sauer, over commandantschap. -
672 1940 Schrijven Hfdc. Ziekenhuizen meldende overschrijving van Mej. E.M. Aerts als helpster van den Haag naar Dordrecht. Aan Dr. Broekmeijer
673 Juni 1940 Aan Departement van Defensie toegezonden eenige rekeningen, op verpleging gewonde militairen betrekking hebbende. -
674 4 Juni en 29 Mei 1940 Circ. Hfdbestuur inzake hulp te verleenen bij Nationaal Hulp Comité 1940. -
675 6 Juni 1940 Circ. Hfdb. vragende rapport over gedane verrichtingen. hr v. Aardenne om advies, zie 730
676 1940 A. Bakx Groffen, Bergen op Zoom, Moerstraatschebaan 250 vraagt inlichtingen omtrent soldaat C.A.W. Sibens (doorgezonden anar Inform. Bureau Haag)
677 29 Mei 1940 Circ. Hfdb. aan voorzitter R.Kr. inzake opsporen en opzenden van oorlogszakboekjes en herkernningsplaatjes. -
678 Juni 1940 Aan Hfd Comm. Ziekenhuiswezen terugbetaling gevraagd van f 85 voor 34 schorten waarborgsom. (zie 639 en 668 en 569)
679 Juni 1940 Ontslag H. van Heun. -
680 Juni 1940 Voordracht aan Hfdbest. van J. van Aardenne ter definitief colonnecommandant. -
681 14 Juni 1940 Secr. Afd. Breda zendt verschillende brieven voor Belg. krijgsgevangenen toe - als onbestelbaar terug. -
682 14 Juni 1940 Circ. Hfdb. verzoekende opgave van gesneuvelde helpers enz. notif.
683 15 Juni 1940 Circ. Hfdcomm. Tr. betreffende verlenging geldigheidsduur der eenheidsdiploma's. -
684 18 Juni 1940 Circ. Hfdb. meldende, dat aan de afdeelingen vrijheid wordt gelaten ter aanzien van het al dan niet dragen van de Roode Kruis uniformen. zie 695
685 1940 Correspond. over Belgische krijgsgevangenen. -
686 21 Juni 1940 Schrijven van Dordtsche Vrouwelijke Hulpdienst inzake briefjes door Belgische krijgsgevangenen hier in Dordrecht achtergelaten. -
687 Juni 1940 Circulaire Hfdbestuur inzake correspondentie van Nederlanders met Buitelanders. -
688 20 Juni 1940 Circul. Hfdbest. inzake comité voor den gewonden en zieken soldaat. -
689 27 Juni 1940 Bericht Hfdc. Ziekenhuiswezen, verzoekende dat de helpsters ter beschikking blijven voor plaats inwoning. -
690 2 Juli 1940 Oproep kringcomm. ter kringvergadering op 12 Juli '40. -
691 2 Juli 1940 Opgave Soc. Zaken van verhuizingen. -
692 Juli 1940 Terleen vragen van gasmakers aan C.v.P. -
693 13 Juli 1940 Hoofdb. vraagt inlichtingen over nota de Bosson (15,94). aan Apoth. om inl. 15 Juli
694 12 Juli 1940 Dordtsche Vrouw. Hulpdienst schrijft over huishoudelijke diensten in nood-hospitalen. (Dr. Broekmeijer)
695 12 Juli 1940 Bericht Hfdb. dat met ingang van 15 Juli a.s. de Roode Kruis uniform niet meer mag worden gedragen. centr. Best. (684, 661))
696 12 Juli 1940 Circ. Hfdb. inzake optreden van transport colonnes in de toekomst. -
697 10 Aug. 1940 Correspondentie over schadevergoeding aan A. v.d. Bergh, Breda, voor gebruik auto tijdens oor1og. -
698 2 Sept. 1940 Hfd.b. vraagt medewerking voor het organiseren van een collecte in Oud Alblas. -
699 3 Sept. 1940 Hfd.comm. Tr. vraagt inlichtingen omtrent aantal helpers die gesteund worden en voor uitzending naar Duitschland kunnen worden aangewezen. zie 714
700 5 Sept. 1940 Circ. hfdb. inzake eenheidspakketten aan Ned. Geinterneerden in Duitschland. -
701 10 Sept. 1940 Schrijven hfdbest. berichtende de aanmelding van 2 nieuwe leden. -
702 12 Sept. 1940 Mededeeling dat Correspondentie bureau van 13 Sept. zal zijn gevestigd in het pand Jan Pietersz. Coenstraat 10, 's Gravenhage. -
703 16 Sept. 1940 Nota omtrent R.Kr. knoopen. (hr Sauër)
704 16 Sept. 1940 Oproep ter Kringvergadering op Zat. 21 Sept. '40. -
705 24 Sept. 1940 Circ. Hfdb. inzake verordening 145/1940 overziocht vereenigingen zonder economisch doel. -
706 Sept. 1940 Dankbetuiging voor gift door fa. de Bosson geschonken (f 2,85). -
707 5 Oct. 1940 Hoofdc. tr. propageert collectieve abonnementen op het Tijdschrift. (comm. om advies)
708 2 Oct. 1940 Schrijven Col. Commandant voor legitimatiebewijzen aan colonneleden. -
709 7 Oct. 1940 Schrijven Corresp. Bureau omtrent correspondentie met betrekkingen in Overzeesche gewesten. -
710 8 Oct. 1940 Circ. Hfdb. inzake R.Kr. zakagenda 1941. -
711 10 Oct. 1940 Circ. Hfdb. inzake telling van dienststukken. -
712 16 Oct. 1940 Circ. Hfdb. inzake Roode Kruisgoederen, niet in Kringmagazijnen opgeslagen. (heeren Broekmeijer en Gilhuijs)
713 16 Oct. 1940 Circ. Hfdc. Ziekenhuisw., inzake het aantal helpsters, zoowel gediplomeerd als in opleiding. (dr. Broekmeijer)
714 18 Oct. 1940 Circ. Hfdc. Transportw. inzake uitzending transport colonisten naar Duitschland. (zie 699)
715 17 Oct. 1940 Circ. Dag bestuur inzake samenwerking met Luchtbschermingsdiensten. -
716 1940 Brieven van Hfdb. meldende aan melding van leden voor de Afdeeling. -
717 Oct. 1940 Ontslag aanvrage van J. Mik. -
718 1940 Aanvraag aan Hoofdb. van 6 exemplaren van het Voorschrift. -
719 28 Oct. 1940 Circ. Hfdb. inzake inzending begrooting vóór 15 December. -
720 21 Oct. 1940 G.P. Hijlkema zendt "Roode Kruis herinneringen" in. -
721 1 Nov. 1940 Hfd. C. Ziekenhuisw., bericht de overschrijving als helpster van Mej. J.M. Verhage, Stooplaan 28 van 's Gravenhage naar Dordrecht. -
722 4 Nov. 1940 Circ. Hfdb. meldende, dat aan Mr. Donker Curtius op verzoek eervol ontslag is verleend als lid van het Dagbest. en dat als zodanig is benoemd de heer H.H. Thoden van Velzen. -
723 1940 Verlenging eenheidsdiploma C. Visser. -
724 15 Nov. 1940 Hoofdcomm. vraagt inlichtingen over een verzoek van A. Boer ter verkrijging van schadevergoeding. -
725 1940 Brieven Commandant over legitimatiebewijzen enz. -
726 1940 Mej. Gort verzoekt haar over te schrijven als helspter naar de Afdeeling Haarlem. -
727 15 Nov. 1940 Hoofdbestuur bericht toetreding van 3 leden. -
728 16 Nov. 1940 Circulaire Hoofdcomm. Transp. over vergoeding loonderving. -
729 11 Nov. en 29 Nov. 1940 Circ. Hoofdb. inzake verzending pakketten aan krijgsgevangenen enz (ook 665 en 675). -
730 1940 Circ. Hoofdb. inzake mededeeling namen en daden van personen die zich verdienstelijk maakten in oorlogsdagen. -
731 2 Dec. 1940 Circ. Hoofdb. inzake verzekering transport colonneleden tegen ongevallen. -
732 7 Dec. 1940 Circ. Hoofdb. inzake stempelbanden voor officieel orgaan. -
733 13 Dec. 1940 Circ. Hfdc. verzoekende steun in de kosten van verzending van levensmiddelenpakketten. -
734 10 Dec. 1940 Circ. Hfdb. inzake onvoldoende voorbereiding van examen Reserve-Sectie commandant. -
1941
735 3 Jan. 1941 Bericht Hfdb. meldende de remise van f 212,94 voor 50% coll. en 10% contant. -
736 6 Jan. 1941 Oproep tot kringvergadering te Voorburg. -
737 1941 Notulen kringverg. 12 Oct te Leiden. -
738 8 Jan. 1941 Circ. Hfdb. waarschuwende tegen B.H. Kemper. -
739 8 Jan. 1941 Ontslag aanvrage van van der Stigchel. aan Comm. 9/1 41
740 9 Jan. 1941 Bericht Hfdb. meldende aanmelding van nieuwe leden.
14 Jan. als voren
23 Jan. als voren
28 Jan. als voren
1 Febr. als voren
6 Febr. idem
14 Febr. idem
13 Maart idem
-
741 20 Jan. 1941 Verzoek Hfd.b. tot inzending van nummer van het Tijdschrift over Jan., Feb en Maart 1940. -
742 20 Jan. 1941 Circ. hfdb. inzake nabestelling zakagenda's. -
743 1941 Circ. Hfdb. inzake de inzending van de begrooting 1941 -
744 1941 Notulen vergadering kringcommissie 11 Jan. 1841 te Voorburg. -
745 1941 Circ. Hfdbestuur tot inzending van het jaarverslag 1940. -
746 1941 Vraag aan Mevr. Reidel en Mevr. v. Herwaarden, of zij lid blijven. -
747 1941 Circ. Hfdv. inzake de oprichting van een gedenkteeken voor gevallen R.Kr. wedsters. -
748 1941 Ontslag aan v. Bale, van Maaren en van Schaardenburg. -
749 1941 Benoeming tot ploegcommandant van J.P. Goulooze en A. Gruijs Jr. -
750 1941 Aanvrage aan Hfdbestuur van 12 Oranje-Kruisboekjes. -
751 1941 Aanvrage 2 jaarbanden van het tijdschrift en 3 abonnememten. -
752 1941 Aanvrage aan Hfdb. om mede te deelen, hoeveel de kosten v/d verbandtasch per ploegcomm. bedragen. -
753 11 Febr. 1941 Rouwbeklag G.P. Hijlkema. -
754 1941 Indienen van mutatiën aan het Hoofdbestuur. -
755 12 Febr. 1941 Circ. Hfdb. inzake samenstelling bestuur. -
756 12 Febr. 1941 Schrijven Col. Commandant inzake de aanwijzing van 4 reserve-ploegcommandanten. -
757 13 Febr. 1941 Schrijven B. & W. inzake gebruik van het oefenlokaal in de Hooge Nieuwstraat. -
758 24 Febr. 1941 Circ. Hfdcomm. inzake het verstrekken van overalls aan de helpers der colonnes. -
759 17 Febr. 1941 Circ. Hfdcomm. omtrent geldigheid duur van de eenheidsdiploma's. -
760 15 Febr. 1941 Circ. Hfdcomm. verzoekende de colonne paraat te doen blijven. -
761 25 Febr. 1941 Overzicht van de werkzaamheden der R.Kr. bloedtranfusiediensten. -
762 3 Mrt 1941 Circ. Hfdc. Ziekenhuiswezen inzake verbandmateriaal.
Comm. ter kennisn. met verzoek mede te deelen of het in NN 1940 door de Jong berekende niet a/d hooge kant is
-
763 5 Mrt 1941 Dr. J. Broekmeijer stelt voor aan Mej. G.A.C. Schippers het diploma helpster 2de klasse uit te reiken. (aangevraagd aan ..(?))
764 10 Mrt. 1941 Circ. Hoofdbestuur over "Hoe helpt het Roode Kruis"?. -
765 26 Mrt. 1941 Cir. ver. Ned. Rubberfabrieken. notif.
766 26 Mrt. 1941 Circ. Hfdb. inzake toe te kennen onderscheidingen. -
767 31 Mrt. 1941 Schrijven Colonne Commandant inzake diploma Simons en Lam. -
768 29 Mrt. 1941 Oproeping van Kringcommissaris voor de vergadering van 5 April 1941. -
769 1941 Correspondentie over bedanken en afschrijven van leden. (ook overschrijven)
770 1941 Notulen kringvergadering 5 April '41 (n. 768). -
771 21 Mei 1941 Circ. Hoofdc. Tr. inzake verhouding transportcolonne t.o.v. Luchtbescherming. -
772 5 Juni 1941 Circ. Hoofdb. inzake werving van leden. -
773 23 Juni 1941 Circ. Hfdb. verzoekende opgaaf aantal leden per 30 Juni. -
774 1941 Schrijven van den Inlichtingendienst betreffende vermissing van den matroos H. Tillema. -
775 30 Juni 1941 Inlichtingen gevraagd aan Corr. bur. en Inf. bur. [correspondentiebureau en informatiebureau] over verzending van postpakket. -
776 25 Juli 1941 Commandant transp.col. [transportcolonne] deelt mede, dat 6 leerl. helpers examen zouden willen doen en (dat zich) legt 4 verbintenissen over van cand. (t.w. Naaktgeboren, v/d Meijde, Makkelie, Verbij). -
777 28 Juli 1941 Hfdb. bericht dat brochure Het Ned. Roode Kruis Taak, Organisatie en Werkwijze, niet meer mag worden verspreid. -
778 1941 Ontwerp notulen van kringvergadering op 5 Juli te Dordrecht gehouden. -
779 2 Aug. 1941 Circ. Hfdb. betreff. voorloopige stopzetting der ledenwerving. -
780 2 Aug. en 28 Juli 1941 Circ. Hfdb. waarbij wordt bericht, dat tot nader order de voorbereidingen ten aanzien van het houden van een collecte kunnen worden gestaakt. -
781 8 Aug. 1941 Hfd. inlichtingendienst voor brugers meldt het overlijden van W.H.A. Ahling. (afgedaan 11/8 '41)
782 22 Aug. 1941 Circ. Hoofdc. inzake de beschikbaarstelling van helmen. (Comm. om advies)
783 29 Aug. 1941 Centr. Bureau Eenh. Dipl. vraagt inlichtingen omtrent 6 diploma's. -
784 1 Aug. 1941 Hfd. Comm. Ziekenhuiswezen zendt wijzigingen toe in het reglement voor de opleiding tot helpster.
Afschrift circ. aan (l.l.) de helpsters doorgegeven. Met een nieuw exemplaar v/h regl.
-
785 5 Sept. 1941 Ploegc. zendt diploma P. Viveen ten verlenging (krz(?) verklaring arts-leider kundig). -
786 1941 Verslag ambulance naar Finland van 21 Maart tot 8 Sept. 1940. -
787 1941 Aanvrage formulieren voor correspondentie met buitenland. -
788 1941 Centraal Bureau vraagt verschillende diplona's ter verlenging te willen opzenden. -
789 17 Sept. 1941 (zie 731) Hoofdcomm. Tr. verzoekt de premie van de verzekering der transportcolonisten over te maken. -
790 17 Sept. 1941 Circ. Hfdc. omtrent aanschaffing overalls. notif.
791 18 Sept. 1941 Circ. Hfdb. betreffende zakagenda 1942. -
792 18 Sept. 1941 Circ. Hfdb. inzake telling dienstbrieven enz over de week van 24-29 November 1941. -
793 24 Sept. 1941 Circ. Hfdb. meldende het plaats hebben eener Roode Kruis collecte op 25 of 26 Oct. '41. -
794 25 Sept. 1941 (zie 801) Circ. Hfdb. verzoekende de ledenwerfactie tot 1 Januari '42 ter hand te nemen. -
795 29 Sept. 1941 Bericht Leidsterhfd. Helpsters Amsterdam van overschrijving van Helpster 1e Kl. D.M.J. Vermaas. (aan dr. Broekmeijer)
796 6 Oct. 1941 Oproep voor vergadering v/d kring in Gouda op 11 Oct. '41. -
797 11 Oct. 1941 Bericht aan M. Cohen de Heer omtrent niet bijwonen v.d Bestuursvergadering. -
798 14 Oct. 1941 Circ. Hfdcommissaris Transp. over de aanstelling van ploegc.d en res.ploegcomm.d. -
798a 17 Oct. 1941 Brief van Hfd. bestuur over armbanden. -
799 22 Oct. 1941 Circulaire Hoofdbest. inzake opgaaf van verzonden postpakketten. -
800 29 Oct. 1941 Circ. Hfdb. inzake uittreden van Joden uit de Vereeniging. -
801 31 Oct. 1941 Circ. Hfdb. meldende verbod van aanplakking affiches voor ledenwerfactie. -
802 1 Nov. 1941 Circ. Hfdb. verzoeken opgave der gemeenten waar de afdeeling pleegt te collecteeren. -
803 1941 Notulen kringvergadering te Gouda, op Zaterdag 11 Oct. 1941. -
804 6 Nov. 1941 Verzoek van Mej. Roos om een opleiding bij het Roode Kruis. (aan Dr. Broekmeijer)
805 6 Nov. 1941 Circ. Hfdb. inzake event. hulpverleening door transportcol.leden t.b.v. de Duitsche Weermacht. (aan Dr. Broekmeijer)
806 10 Nov. 1941 Rapport Hfdb. over de periode Augustus 1939 tot December 1940t. -
807 14 Nov. 1941 Circ. Hfdb. inzake inzake de toelating van politieagenten als transportcolonist. -
808 1941 Circ(ulaire) inzake het inzenden van een begrooting voor 1942. -
809 17 Nov. 1941 Schrijven van Belgisch krijgsgevangene Boil, Emile bedankende voor de behandeling in Juni 1940. -
810 25 Nov. 1941 Circ. Hfdv. Transportw. [transportwezen] inzake overalls. (aan Comm in afschr.)
811 28 Nov. 1941 Circ. Hfdc. Transp.w. [transportwezen] betr. vervoersorganisatie (aan Ct om advies)
811a 2 Dec. 1941 Circ(ulaire) Hfdc. Ziekenhuiswezen over de verhuizing van helpsters. -
812 2 Dec. 1941 Circ(ulaire) Hfdb. inzake R.Kr. tijdschrift (Rubriek 'het antwoord van den dokter'). -
813 3 Dec. 1941 Circ(ulaire) Hfdb. verzoekende inzending van kwartaalsopgaven van sterkte transportcolonne en helpster. -
814 6 Dec. 1941 ...(?) van brief van Hfdc. Ziekenhuiswezen aan Mej. Tielenburg betr. tewerkstelling in het buitenland. (Dr. Broekm. ter kennis)
815 9 Dec. 1941 Schrijven Afd. Rijnland inzake den agent W. Durieux. (Comm. kennisn.)
816 12 Dec. 1941 Circ. Hfdb. omtrent ledenwerfactie. (701)
817 12 Dec. 1941 Circ. Hfdb. inzake kerstpakketten. -
818 17 Dec. 1941 Circ. Centr. Bloedtransfusiedienst inzake nauwe samenwerking tusschen bloedtransfusiediensten en afdeelingen. -
819 19 Dec. 1941 Circ. Dag bestuur omrent verbod van geld- en goedereninzamelingen zonder vergunning. -
820 8 Jan. 1942 Aanvrage aan Hoofdbestuur voor postpapier enz. -
821 9 Jan. 1942 Oproep ter kringvergadering te Rijswijk. -
822 9 Jan. 1942 Commissaris niet-commercieele verenigingen deelt mede dat afd. Dordrecht is ingeschreven onder 282077. -
823 16 Jan. 1942 Overleg met Militaire commissarissen. (in afschr. aan heeren Gilhuijs en v. Aardenne)
824 22 Jan. 1942 Circ(ulaire) Hfdb. Ziekenhuiswezen over den voorraad van het verbandmateriaal -
825 Jan. 1942 Aanvrage aan Hfdv. van formulier voor den verbintenis bij de Plaatselijke Transportcolonne -
826 Jan. 1942 Aanschrijving aan een drietal helpers (resp. leerling helpers). -
827 1942 Aanvrage aan Hfdv. van 4 banden voor het Tijdschrift. -
828 14 Febr. 1942 Circ. Hfdb. met 2 formulieren voor het Jaarverslag. -
829 1942 Notulen v.d Kringvergadering van 17/1 '42 en mededeeling, dat op 11 April 1942 een kringvergadering te Delft zal worden gehouden. -
830 1942 (zie ook 758) Aanschrijving ter inlevering van overalls door op nonactief gestelde helpers. -
831 1942 Verzoek aan Hfdb. om verbandtasch plgt. en om rozetjes voor insignes. -
832 1942 Opgaaf aan Hoofdb. transportwezen omtrent de samenstelling der colonne (verzekering). -
833 24 Febr. 1942 Circ. Hoofdb. Ziekenhuiswezen omtrent de inrichting van dépots. -
834 20 Mrt 1942 Circ. Hfdb. inzake het overbrengen van overlijdensberichten. -
835 23 Mrt 1942 Dankbetuiging aan Mr. Salomonson voor extra gift van f 10,-. -
836 27 Maart 1942 Vraag Hfdc. inzake duur(?) diploma W. van Butselaar. -
837 31 Maart 1942 Schrijven Col. Comm. inzake samenstelling colonne, raamen van aant. helpsters. -
838 31 Maart 1942 Circ. Hfdcomm. Ziekenhuiswezen, meldende, dat verkoop verbandsstoffen wordt stopgezet. -
839 3 April 1942 Oproep ter vergadering te Delft op1 1 April '42. -
840 7/4 April 1942 Circ. Hfdb. met toezending van een affiche voor het Afdeelingsgebouw en van vouwblaadjes. -
841 10 April 1942 Hfdc. Ziekenhuiswezen vraagt inlichtingen ten aanzien van de verzekering van goederen in de magazijnen. -
842 17 April 1942 Circ. Hfdb. inzake toe te kennen onderscheidingen (zie 730 en 766). -
843 18 April 1942 Uitnoodiging afd. Sliedrecht ter bijwoning van herdenking 10jarig bestaan. -
844 28 April 1942 Bedankbrief van Dr. J. Broekmeijer. -
845 29 April 1942 Oproep kringvergadering op 9 Mei te Leidschendam. -
846 Mei 1942 Bezoek aan C.v.P. om een sleutel van gebouw Hooge Nieuwstraat 53 te willen bewaren. -
847 Mei 1942 Inlichtingen gevraagd aan Hoofdbestuur t.a.v. te werkstelling van transport col.leden buiten de landsgrenzen. -
848 19 Mei 1942 Jaarverslag Centr. Bloedtranf. Cie over 1941. -
849 Mei 1942 Verslag kringvergadering 9 Mei Leidschendam. -
850 27 Mei 1942 Aanvraag aan Corresp. bureau om formulieren. -
851 11 Mei 1942 Verzoek van Belgische krijgsgevangen om levensmiddelen. -
852 28 Mei 1942 Circ. Hfdbestuur inzake het toezanden van pakketten aan krijgsgevangenen. -
853 30 Mei 1942 Schrijven colonne Commandant inzake afgenomen examen. -
854 8 Juni 1942, 15 Mei Aanvraag aan Hoofdb. voor enveloppe. (108)
Aanvraag aan Hoofdb. voor enveloppe. (200 à 300)
-
855 9 Juni 1942 Wijziging adres: Informatie bureau van Zwarteweg 75, in Bezuidenhout 33
Pakketten krijgsgevangenen naar J.P. Coenstr. 26 (tel. 722858)
-
856 13 Juni 1942 Circ. Hfdb. omtrent het niet houden eener collecte enz -
857 18 Juni 1942 Circ. Hfdb. inzake examen reserve-sectie commandant. -
858 1 Juli 1942 Verzoek krijgsgevangenen Oktauf Vanderrijpt, en andere, om een levensmiddelenpakket. -
859 1 Juli 1942 Circ. Hfdb. inzake het zenden van levensmiddelen aan geïnterneerden in St. Michielsgestel. -
860 7 Juli 1942 Circ. Hfdb. inzake het laten verschijnen van het Juli nummer van het tijdschrift. -
861 12 Juli 1942 Circ. Hfdb. inzake de vordering van rijwiel. -
862 1942 Mededeeling van Hfdb. van aanwijzing van den heer Gilhuijs als bestuurslid, belast met het Ziekenhuiswezen (zie 833 en 844). -

Register Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis 1942 (II)


Belangrijke dossiers
- Goed gedrag tijdens de oorlogsdagen, 665, 675, 730, 766;
en onderscheiding 1939-1940, nr. 842;
- Uitzending transportcolonisten naar Duitschland, 699, 714, 847, 933;
- Corresp. Commissaris niet-commerc. vereen., 705, 822, 906;
- Jaarverslagen, 828 (over 1941), 905 (over 1942);
- Hulpverleening bij rampen, 833;
- Inlichting noodziekenhuis, 910;
- "Mededeelingen", 941;
- Onderafdeeling Alblasserdam, 934;
- Verbandmateriaal Binnenscheepvaart, 736;
- Verzekering colonisten, 789, 731, 832;

nummer datum omschrijving
863 Aug. 1942 Bericht Hoofd inl. Dienst van burgers omtrent overlijden van Cornelis Leenheer.
864 14 Aug. 1942 Circ. Hfdb. inzake telefoonnummers.
865 18 Aug. 1942 Verzoek aan Col. Commandant om te oefenen met bedden enz uit 't dépot.
866 31 Aug. 1942 Circ. Hfdb. inzake onderscheidingsteekenen op overalls.
867 18 Sept. 1942 Bericht hoofdbestuur, dat Inf. Bureau Militaire, Bureau 1st Afd. (Inl. Ned. Mil.) en 2de afd. (buitenl. militairen en Geintern.) zijn overgebracht naar Korte Voorhout 14, 4de Afd. (Pakketten verplaatst naar Bezuidenhout 33 (tel. 772053/4)).
Pieter Bothstraat 57 (tel. 722828 gebruik voor verzending Winterkleeding, nog ten dienst Krijgsgev. II;
867a 15 Sept. 1942 Circ. Dag. Best. over benoeming ploegcommandant. (machtiging van Hoofdsb. nodig)
868 18 Sept. 1942 Circ. Hfdb. inzake adressen enz der bestuursleden.
869 19 Sept. 1942 Circ. Hfdb. inzake tewerkstelling in Duitschland.
870 22 Sept. 1942 Circ. Hfdb. inzake opleiding der beheerders van Roode Kruis hulpposten.
871 1942 Circ. Hfdb. inzake zakagenda 1943.
872 5 Oct. 1942 Circ. Hfdb. inzake verbandmateriaal.
873 3 Oct. 1942 Circ. Hfdb. inzake telling van dienststukken.
874 7 Oct. 1942 Circ. Hfdb. inzake opslag van petroleum voor hulpverleening bij rampen.
875 17 Oct. 1942 Oproepings brief voor kringvergadering op 31 October 1942 te Schiedam.
876 14 Oct. 1942 Schrijven Rott. Roode kruis bericht overschrijving van helpster Maria van Kuijkhof naar Zwijndrecht, Burg. de Bruïnelaan 18.
877 17 Oct. 1942 Dir. Inform. Bureau verzocht afschrift van ziektegeschiedenis van Belg. militair Depetsmaker. C.v.P.
878 27 Oct. 1942 Circ. Hfdb. inzake tewerkstelling transportcolonisten in Duitschland.
879 29 Oct. 1942 G.T. Kors vraagt aan zijn adres een hulppost te vestigen van het Ned. Roode Kruis. An het Hoofdbestuur voorgelegd.
880 31 Oct. 1942 Inl. dienst voor burgers bericht het overlijden van twee personen en verzocht dit om te brengen aan de naaste familie (Mevr. Mijnders, Hollanderstraat 48 en den heer C. van Leeuwerden, Zeehavenlaan 92).
881 1 Nov. 1942 Mej. Verheij, Alblasesrdam, Baanderstraat 15 verzoekt formulieren corresp. buitenland (periodiek).
882 9 Nov. 1942 Transport col. comm. verzoekt 8 Roode Kruis insignes en 8 Roode Kruis Deurplaten.
883 1942 Notulen kringvergadering Schiedam (875).
884 18 Nov. 1942 Circ. Hfdb. inzake begrooting 1943.
885 25 Nov. 1942 Mededeeling Hoofdbestuur omtrent het bedrag, dat aan de Afdeeling ten goede zal komen wegens het niet houden in dit jaar van een collecte.
886 30 Nov. 1942 Circ. Hfdb. inzake batterijen aan Ct 3/12
887 4 Dec. 1942 Circ. Dag Best. inzake uitzending van transportcollonisten naar Duitschland -
888 11 Dec. 1942 Stukken inzake hulpverleening bij spoorwegingeluk te Sliedrecht -
889 11 Dec. 1942 Circ. Hfdb. inzake het onmisbaar verklaren van Roode Kruis personeel in geval van Evacuatie -
890 18 Dec. 1942 Uitnoodiging van Hoofd Luchtbeschermingsdienst ter bijwoning lezing v/d heer Stap/Eindhoven -
891 1942 (zie 871) Verzoek aan hfd 7 ex. van den band 1942 van het Tijdschrift te zenden -
892 22 Dec. 1942 Aanvraag aan Hoofdbestuur van verschillende uitrustingstukken -
893 Dec. 1942 Aanvraag aan Hoofdb. van 25 ex. "Voorschrift" -
894 23 Dec. 1942 Schrijven van wn Colonne commandant Schiedamsche R Kr omtrent de vorming van een kring van transportcolonnes (aan Comm gezonden)
895 31 Dec. 1942 Gelukwenschen van de leden der transportcolonnes aan het Bestuur ter gelegenheid van de jaarwisseling -
896 30 Dec. 1942 Hfdb. zendt circulaire met een nieuw voorschrift voor den Bloedtransfusiedienst. -
897 11 Jan. 1943 G.T. Kors zendt teekening en photo's van Ziekentransportapparaat (aanvulling ziekenr...(?) de Mooij) ter doorzending aan het Hoofdbestuur -
898 8 Jan. 1943 Secr. Gen. zendt toe een schrijven van Mevr. [Maria Geertruida] Krisman-Blommers te Zwijndrecht. -
899 13 Jan. 1943 Bericht Inlichtingendienst van Bru..ens(?) contr..t(?) vermissing van P. Verwilligen. -
900 1943 Aanvrage Roode Kruis aanteekening voor G.T. Kors. -
901 Febr. 1943 Aanvrage schrijfpapier aan Hfdbestuur. -
902 11 Febr. 1943 Circ. Secr. Gen. terzake verleening van hulp aan noodziekenhuizen i.v.m. evacutaie kustgebied. -
903 Febr. 1943 Dankbetuiging aan Mr. L. Salomonson voor gift van f 10,-. -
904 Febr. 1943 Bestelling 3 exemplaren van Boekje "Mordene Zieken en Gewondenvervoer" aan Hoofdbest. -
904 Febr. 1943 Circ. Hfdb. verzoekende in zending Jaarverslag 1942 voor 15 Maart 1943. -
906 Febr. 1943 Inzending Jaarstukken 1942 aan Commissaris niet-commercieele vereenigingen. -
907 Febr. 1943 Aanvrage Vredesarmband voor a.i.d.b. G.T. Kors. -
908 Maart 1943 Aanvrage van 25 ex. Bijlage III en idem van bijlage VI van het voorschrift -
909 Maart 1943 Aanvrage Roode Kruisaanteekening voor Aarens en van Wortel. -
909(2) 8 Maart 1943 Circ. Hfdb. inzake vrijstelling van tewerkstelling in Duitschland van bestuurdsleden. -
910 11 Mrt 1943 Burg. vraagt inlichtingen omtrent helpsters en aanwezig materieel. -
911 14 Maart 1943 Aanvrage aan Hfdb. van 250 a 300 enveloppen (eigenhandig geschreven). -
912 24 Mrt 1943 Schrijven van Dr. J. van Aardenne meldende, dat hij afstand gedaan heeft van de beroepsheid tot het uitoefenen van de medische practijk en verzoekende berichtte mogen ontvangen of noch R.Kr. wenscht, dat hij zijn functie als Comm. transp. col. blijft voortzetten. -
913 29 Mrt 1943 Hfdc. [hoofdcommandant] Transportwezen vraagt of D.F. Versteeg tot de colonne is toegetreden als leerling-helper. -
914 31 Mrt 1943 Circ. Secr. Gen. omtrent de beschikbaarstelling van kaarslantaarns en electrische noordverlichtingsplampen. (A. om adv.)
915 6 April 1943 Mej. Pluister, Hardinxveld, verzoekt cursus te volgen als helpster van het Roode Kruis. -
916 1943 Voorstel aan Hfdc. transportwezen ter toekenning medaille wegens 10jarigen dienst aan J.W. Addiks en P. de Boer. -
917 1943 Verlenging diploma's J.W. Addiks en 6 anderen. -
918 1943 Bericht Inlicht. Dienst van Beugen(?) omtrent het overlijden van M. Goudstikker, met verzoek dat aan B. Goudstikker meede te deelen. -
919 16 April 1943 Bericht Hfdb. inzake het verzamelen der colonneleden bij onheilen en storing der telephonische verbindingen -
920 19 April 1943 Circ. Hfdb. waarbij worden toegezonden 3 adressenlijsten per 1 April 1943. -
921 19 April 1943 Aanvrage aan Hfdb. voor 5 deurplaten. -
922 30 April 1943 Circ. Hoofdbest. inzake de terugzending van helpster-insignes. -
923 30 April 1943 Schrijven Inlichtingendienst voor burgers met brief voor dhr. v. Aken over 't overlijden van Mevr. W. Simpson, Kent. -
924 3/5 1943 Telegram Hoofdb. verzoekende gegeven over krijgsgevangenschap van bestuursleden en helpers. -
925 13/5 1943 Schrijven aan Hfdb. verzoekende vrijstelling der transportcolonneleden van de melding bij de Arbeidsbureaux. -
926 17/5 1943 Sommatie W. Hoekstra tot inlevering van uitrustingstukken. -
927 27/5 1943 Corresp. met Hoofdcomm. over Hoekstra, Langerak en van Maaren. -
928 4 Juni 1943 Hoofdc. Transp.wezen vraagt inlichtingen omtrent vredesarmbanden. -
929 4 Jun. 1943 Circ. Hoofdb. inzake schenkingen sinaasappelen, gecondenseerde melk en melkpoeder. -
930 7 Juni 1943 Schrijven Ned. Roode Kruis voor burgers betr. overlijden van J.H. de Haan, te berichten aan Corn. de Wittstr. 60 (T. Timmermans). -
931 9 Juni 1943 Als voren betreffende overlijden van den heer Staekenborg. -
932 8 Juni 1943 (1089/43) Circ. Hoofdbestuur inzake vrijwaring van confiscatie van het radiotoestel van één lid van het afdeelingsbestuur. (aan Mr. Kronenberg gezonden)
932a 12 Juni 1943 (1177/43) Circ. Hoofdbestuur, met schema van de werkzaamheden der verschillende bureaux. -
933 25 Juni 1943 (1177/43) Circ. Hfdbestuur inzake inzending lijsten van Roodekruispersoneel in verband met pogingen tot vrijstelling van arbeidsinzet -
934 28 Juni 1943 Afschrift correspondentie tusschen de heer G.T. Kors te Alblasserdam en het Hoofdbestuur over voerming Afdeeling resp. colonne te Alblasserdam. Schrijven Hfdb. daaromtrent enz. -
935 28 Juni 1943 Mej. N. Broere, Lekstraat 7, vraagt inlichtingen over taak als helpster in een der ziekenhuizen. -
936 17 Juli 1943 Circ. Secr. Gen. inzake opslag over verbandmaterialen voor de binnenscheepvaart. -
937 2 Aug. 1943 (1448/43) Circ. Hfdb. waarin wordt gevraagd opgave van de auto's welke zijn ingericht voor ziekenvervoer. -
938 2 Aug. 1943 (1449/43) Circ. Hfdb. waarin wordt gemeld, dat tot Medisch Inspecteur is benoemd Dr. A.H.Ph. Augustijn. -
939 9 Aug. 1943 De Insp. Augustijn vraagt eene bespreking met Bestuur en arts-leider. -
940 1943 Verzoek Col. comm. tot verlenging der diploma's van Booij, Kors, Ruijsenaars en van de Bruin, Busink, Koppejan en Viveen. -
941 18 Aug. 1943 Circ. Hoofdb. waarbij er van wordt kennis gegeven, dat regelmatig "mededeelingen" aan de afdeelingsbesturen zullen worden toegezonden (schema der werkzaamheden van de diverse bureaux is als nr. 1 te beschouwen van deze serie). -
942 14 Aug. 1943 Eerst Rondschrijven Hfdb. aan verwanten van de sedert 7 Mei '43 naar Duitschland afgevoerde krijgsgevangenen. -
943 28 Aug. 1943 Circ. Hoofdc. Transportwezen inzake het wit schilderen van de helmen der helpers. -
944 1 Sept. 1943 Bericht Hoofd Inlicht.dienst voor Burgers betr. overlijden (v. Brandwijk, Kwakernaat, Pilkes) -
945 8 Sept. 1943 Alsvoren omtrent meded. aan W. van Aken betreffende overlijden van J. van Ettekoven. -
946 1943 Voorstel tot verlenging diploma Mej. Keesmaat (met verklaring van dokter Broekmeijer). -
947 1943 Toezending diploma aan Mevr. v. Kleef-Weeda. -
948 23 Sept. 1943 Circ. Hoofdbestuur inzake het toezenden van voorschrift 1936. -
949 2 Oct. 1943 Corresp. met hr. Gruijs over Hoedjes & Verboom. -
950 29 Sept. 1943 Circul. Informatiebureau inzake bestuur voor Nederl. krijgsgevangenen. -
951 8 Oct. 1943 Circ. Hfdc. [hoofdcommissaris] Ziekenhuiswezen inzake de opleiding van helpsters. -
952 14 Oct. 1943 Circ. Informatie Bureau inzake correspondentie met geïnterneerde in Japansche gebieden. Zie 1012
953 Oct. 1943 Aanvrage Corespondentie formulieren. -
954 18 Oct. 1943 Schrijven Dir. Centraal Bureau omtrent verlenging diploma's van helpers en ex-helpers. -
955 20 Oct. 1943 Oproeping ter kringvergadering te 's Gravenhage, op 30 October 1943. -
956 25 Oct. 1943 Corr. met Col. Comm. omtrent bevordering ter helper van J. ten Braak e.a. -
957 4 Nov. 1943 Circ. Secr. Gen. inzake telling van diestbrieven. -
958 3 Nov. 1943 Circ. Secr. Gen. inzake verbandmateriaal. -
959 9 Nov. 1943 Circ. Dag-Bestuur inzake begrooting 1944. -
960 10 Nov. 1943 Circ. Hfdb. inzake zakagenda 1944. -
961 1943 Notulen Kringvergadering 30 Oct. 1943. -
962 1943 Hulpverleening aan Willemstad op 12 Nov. 1943. -
963 27 Nov. 1943 Circ. Hfdb. inzake legitimatiekaartjes voor kinderen. -
964 1943 Verstrekking pakketten aan Dordtsche krijgsgevangenen. -
965 1943 Terwerkstelling ploegcommandant A. Gruijs Jr, Madoerastraat 19rood. -
966 1943 Begrooting Regionale Bloedtranfusiecommissie over 1944. -
967 15 Dec. 1943 Brief van arts van Weering, Alblasserdam, bedankende voor gebruik oefenmateriaal. met brief Kors 10/1 '44
968 28 Dec. 1943 Aanvrage om postpapier en enveloppen. -
969 22 Dec. 1943 Bericht Inlichtingendienst voor Burgers, omtrent J.C. Minnebreuker. -
970 28 Dec. 1943 Circ. Hfdb. inzake telephoonaansluiting van de bestuursleden. (afgedaan)
1944
971 3 Jan. 1944 Verslag van G.T. Kors van werkzaamheden als houder Erste-Hulp-Post. -
972 1944 Voordracht voor eenheidsdiploma van de heeren ten Braak, v.d. Meijde, Naaktgeboren, in 't Veld, Wolkenfeld. -
973 7 Jan. 1944 Dir. Centraal Bureau vraagt inlichtingen omtrent het diploma der heeren W. Hoekstra en A. Schoolenberg. -
974 14 Jan. 1944 Bericht omtrent diefstal verbanddoosje van A.H. Aarens. -
975 Jan. 1944 Inzending Jaarstukken aan Commissaris voor niet-commercieele vereenigingen. -
976 Jan. 1944 Schrijven Mej. M. v.d. Graaf te Zwijndrecht inzake verkoop van grond door haar tante (?!). -
977 22 Jan. 1944 Afschrift verzoek Commandant aan Dir. P.T.T. omtrent behoud telephoon door een zestal helpers. -
978 22 Jan. 1944 Verzoek Comm. ter aanvulling uitrusting van J. de Haas. -
979 26 Jan. 1944 Vraag van Mej. P. Groeneveld, of haar diploma als helpster verlengd kan worden. hr. Gilhuijs om advies
980 27 Jan. 1944 Inform. bureau bericht het overlijden van S. Suiker. (door te geven aan J. Suiker)
981 29 Jan. 1944 Bericht van het Hofodebestuur omtrent de overplaatsing der krijgsgevangenen beroepsofficieren van Stanislau naar Neu-Brandenburg; Oflag 67; Wehrkreis II; Deutschland -
982 4 Febr. 1944 Circ. Hfdc. Transp. wezen inzake examen voor reserve-sectie-commandant. -
983 Febr. 1944 Dankbetuiging aan Mr. L. Salomonson voor gift. -
984 26/2 1944 Circ. Hfdbestuur met verzoek het Jaarverslag 1943 voor 15 Maart in te zenden. -
985 29/2 1944 Informatiebureau R.Kr. vraagt inlichtingen omtrent Mevr. A.M. Smit-Vorsterk en dochter, van Blanckenburgstraat 25. -
986 28/2 1944 Secr. Gen. R.Kr. vraagt inlichtingen omtrent R. Goulooze. Dir. I.Z. advies gevraagd.
987 6/3 1944 N. Schut (Rhenen) dankt voor diensten bij evacuatie verleend en zendt f 10,-. -
988 1944 Oproep vergadering van het bestuur op 14 Maart. -
989 1944 Stukken betrekking hebbende op hulpverleening bij de evacuatie uit Schouwen en Duiveland naar Dordrecht. -
990 1944 Oproep tot de kringvergadering op 1 April '44. -
991 1944 Schrijven van Mevr. Spreij omtrent de vormning van Roode Kruis helpsters. -
992 1944 Mej. Verheij Alblasserdam verzoekt toezending van formulieren. (afgedaan)
993 21 Maart 1944 G.T. Kors doet verschillende aanvragen voor materiaal voor den cursus te Alblasserdam. -
994 28 Maart 1944 Aanvrage aan Hfdbestuur voor 300 memorandums 300 enveloppen. -
995 28 Maart 1944 Aanvragen aan Correspondentie-Bureau van formulieren met het buitenland. -
996 22 Maart 1944 Secr. Gen. zendt concept-studieplan in betr. hulpverleening aan bevolking na afloop van den oorlog. -
997 24 Maart 1944 hr. v. Aardenne zendt afrekening in van uitgaven gedaan bij evacuatie Schouwen Duiveland. -
998 1 April 1944 Circ. Hfdbestuur inzake de vorming van chirurgische ploegen. -
999 1 April 1944 Circ. Hfdb. Transp. inzake hulpverleening bij bombardement (oefening overleg met omgeving, onderzoek van Megen enz). Comm. om advies, Dr. Gilhuijs in afschrift
1000 28 Mrt 1944 Afschrift schrijven Col. Commandant aan Hfdcomm transportwezen, betreffende opslag materiaal. -
1001 15 April 1944 Afschrift schrijven Col. Comm. aan Hfdc. transp. w. [transpertwezen] inzake positie H.W. v. Helden. -
1002 24 April 1944 Circ. Hfdb. inzake opleiding van helpsters. -
1003 26 April 1944 Circ. Hfdb. inzake omzetting van collectieve abonnementen in individueele. -
1004 3 Mei 1944 Verlenging diploma's van eenige helpers. -
1005 8 Mei 1944 Circ. Hfdb. inzake verhouding Colonne Commandant en Afdeelingsbestuur. -
1006 Mei 1944 Aanvrage aan Hfdb. van aanmeldingsformulieren. -
1007 11 Mei 1944 Circ. Hfdbestuur inzak het verkrijgbaar stellen van vouwbriefpapieren. -
1008 15 Mei 1944 Roode Kruis gegevens verstrekt aan den Burgemeester. -
1009 20 April 1944 Circ. Hfdb. inzake tewerkstelling mannelijke ingezetenen bij grondwerken. -
1010 15 Mei 1944 Circ. Hfdb. inzake merken van Vredesarmbanden. -
1011 1944 Aanvrage aan Hfdc. Zw. [ziekenhuiswezen], voor helpsterreglementen. -
1012 19 Mei 1944 Circ. Hfd. Ve Afd. inzake correspondentie met geïnterneerden in Japan en door J. bezette gebieden. zie 952
1013 18 Mei 1944 Verzoek om inlichtingen van Mej. Fin te Brussel betreffende een zekere Daubie, Valère Jozef. (Aan Dir. Ge. Z. advies gevraagd 25/5)
1014 1944 Aanvrage identiteitsbewijs voor P.A. Verspille. -
1015 31 Mei 1944 Circ. Hoofd Ve Afdeeling (civiele geinterneerden enz) inzake verhouding naar Jul. van Stolberglaan 27-29. -
1016 2 Juni 1944 Circ. Secr. Gen. betreffende aanvragen van goederen aan Distex. -
1017 11 Juni 1944 Circ. gen. Hfdb. Zuid Holl omtrent de paraatheid van colonne en helpsters. -
1018 13 Juni 1944 trwee circulaires Hfdb. omtrent de geleiding ter Reserve Sectie commandant. -
1019 19 Juni 1944 Ploegc. Gruijs zendt lijsten toe van uitrusting en verbandmiddelen. -
1020 1944 Aanvrage diploma helpsters. -
1021 1944 Verslag helpsterscursus 1ste halfjaar '44. -
1022 1944 Circ. Bureau Afvoer Burgerbev. inzake het verstrekken van gratis maaltijden aan R. Kr. geleiders bij evacuatie. -
1023 1944 Circ. Hfdc. inzake de beschikbaarstelling van helmen. -
1024 18 Juli 1944 Circ. Hfdc. inzake stofbrillen. -
1025 17 Juli 1944 Circ. Hfdb. inzake inzamelen levensmiddelen voor gevangenen hier te lande. -
1026 1944 Bericht Hoofd inlichtingendienst omtrent overlijden van db. van Prooijen. -
1027 24 Juli 1944 Circ. Hfdb. inzake het zich op straat bevinden van helpers enz tijdens de speruren. -
1028 25 Juli 1944 Circ. Ned. Filmdienst inzake lezing met film over de Noord- en Zuid-Holl. Reddingsmij. -
1029 2 Aug. 1944 Verzoek Afd. Sliedrecht tot het houden van een onderlinge oefening met de Dordtsche Colonne. (aan Comm o.a.)
1030 24 Aug. 1944 Circ. van A.K.J. Werkema, zich aanmeldende voor admin. en copiëerwerk. -
1031 4 Sept. 1944 Hofdc. Tr. vraagt inlichtingen omtrent 34 klapstoelen. -
1032 14 Sept. 1944 Circ. Hfdb. inzake het vorderen van Roode-Kruis-auto's. -
1033 20 Sept. 1944 Aanvrage van Identiteitsbewijs voor B. Lam Jr. -
1034 1944 Aanvrage behoud telephoon voor Mevr. Spreij. -
1035 1944 Hoofd in. dienst vraagt adres van P. v. Schelt. -
1036 1944 Schrijven J.A. Biemans R'dam betreffende doorzending brief naar Middelburg. -
1037 1944 Afd. Heerjansdam E.H.B.O. legt een lijstje aan van leden, die bereid zijn tot hulp verleening aan het Roode Kruis. -
1038 1944 Afd. Papendrecht E.H.B.O. deelt mede dat 30 leden bereid zijn tot hulpverleening aan het Roode Kruis. -
1039 1944 Krantenbericht omtrent het inwinnen van inlichtingen omtrent geëvacueerden uit Arnhem en Oosterbeek. -
1040 1944 Jonkvr. G. van Buttingha Wichers bedankt als lid van het Ned. Roode Kruis. -
1041 5 Oct. 1944 Bedankbrief (voor gift) van Ch. de Ridder. -
1042 5 Oct. 1944 Brief H.P. den Boer, vragende of J. v.d. Elst voor zijne roode kruisdiensten een vergoeding geniet. -
1043 4 Oct. 1944 Circ. Hfdbestuur inzake misbruik Roode kruis embleem. -
1044 1944 Correspondentie over hulpverleening aan gewonde militairen. -
1045 1944 Aanvrage van heeren medici over een legitimatiebewijs voor Roode kruis Arbeid. -
1046 7 Oct. 1944 Schrijven Hfdc. inzake toezending van een pet voor ploegcommandant (Kors). -
1047 1944 Hfdc. bericht aan Col. Comm. te hebben meegegeven 20 vredesarmbanden; Hfdc. stuurt toe 2 Roode Kruisjes voor overrall Kors. Deze laatste doorgezonden. -
1048 13 oct. 1944 Schrijven Dir. Victoria omtrent ontvangst van helmen voor Sliedrecht. -
1049 12 oct. 1944 Circ. Secr. Gen. inzake dienstverleening R.Kr. bij evacuaties. -
1050 1944 Aanvraag Corresp. Ned. Roode Kruis voor (formulieren) briefwisseling met het buitenland. -
1051 1944 Circ. Secr. Gen. d.d. 23 Oct inzake verbod van het verzorgen van poststukken door het Roode Kruis. -
1052 1944 Circ. Hfdbestuur inzake vergoeding aan leden van Transportcolonnes. -
1053 24 Oct. 1944 Circ. Hfdb. inzake Richtlijnen Bruikleenovereenkomst beschikbaar gestelde auto's. -
1054 1944 lijst afdeelingsecretariaten. -
1055 1944 Circ. Hfdb. inzake het hulp bieden bij evacuaties. -
1056 1944 Schrijven van het Hoofde van den Inl. dienst d.d. 24 Oct betreff. overlijdensbericht voor P. Waterweg (nl Zuster Stienstra). -
1057 1944 Schrijven Vervoerscentrale omtrent tocht naar Zeeland voor hulpverleening. -
1058 1944 Schrijven Ch. Redelé inzake het vervoer van illegale strijders per Roode Kruis auto's. -
1059 1944 Schrijven Dir. Biscuitfabr. Victoria omtrent inzetting van Roode Kruis helpsters als gezinshulp -
1060 1944 Circ. Inlichtingendienst voor Burgers den Haag omtrent beantwoording verzoeken om inlichtingen. -
1061 1944 De heer J.H. Sonnenberg vraagt inlichtingen omtrent inlevering R.Kr. armbanden enz door bemanning van de ZRD 10 en ZRD 14. aan v. Butselaar
1062 28 Oct. 1944 Circ. Hfdb. inzake onvatbaarmaking tegen diphterie enz. -
1063 1944 Circ. Hfdb. inzake opgave van nieuwe helpers aan het Hoofdbestuur. -
1064 1944 Circ. Hfdb. inzake verzorging chauffeurs en autobegeleiders. -
1065 1944 Circ. Hfdb. inzake de inrichting van zgn Sociale Bureaux (Advies Bureaux). -
1066 8 Nov. 1944 De Stichting Kraamvrouwen 1944 verzoekt een verklaring af te geven dat Mej. Molenaar werk dient te verrichten voor het schoonhouden der lokalen en dus niet gevorderd moet worden voor werkzaamheden t.b.v. de Wehrmacht. -
1067 10 Nov. 1944 Aan Dr. Klementschitsch rekening Lindern's Aytons(?) machine fabriek ad 95.55 ter controle toegezonden. -
1068 6 Nov. 1944 Schrijven Mej. Hern omtrent niet-gebruikmaking van transport naar den Haag. (ontvangen 9 Nov)
1069 2 Nov. 1944 Schrijven Hoofdbestuur omtrent bestelling Textielproducten door "Kraaminrichting". -
1070 1944 Inlichtingen dienst Burgers verzoekt aan Mevr. J. v.d. Steenhoven het overlijden te berichten van J.M.W. Grootenboer. -
1071 1944 Afd. Sliedrecht verzoekt op de hoogte te worden gesteld van eventueele evacuaties uit Dordrecht. -
1072 18 Nv. 1944 Circ. Hfdb. inzake de verzending van insulinefleschjes aan Ned. Emballage Centrale "Amsterdam" Valkenburgstraat 81-85. -
1073 9 Nov. 1944 Circ. Hfdb. inzake het meenemen van pakketten en personen in Roode Kruis auto's -
1074 1944 Circ. Hfd inzake de oprichting van een Vervoer Centrale Nederl. Roode Kruis. -
1075 1944 Afdruk van de lezing van Jhr. Beelaerts van Bokland voor de Voorgeschiedenis en wording van het Roode Kruis. -
1076 1944 Inlichtingen gevraagd omrent autoreis van heeren J. de Vries c.s. van Dordrecht naar den Haag op 31 Oct 1944 aan Hfdbestuur. -
1077 16 Nov. 1944 Schrijven aan Afd. Bestuur Sliedrecht oer 20 ampullen plasma. -
1078 13 Nov. 1944 Inl. voor Burgers verzoekt aan fam. Pruim, Soembastraat 56 een overlijdensbericht over te brengen. -
1079 14 Nov. 1944 De gemachtigde van het Hfdbr. voor de prov. Zuid Holland doet mededeeling van de vorming van een driemanschap in verband met event. evacuaties. (Bureau afvoer Burgers Gemeentewerken Staatstoezicht en Ned. Roode Kruis) (H. van Gijn, P.K. Koopman en J. Kronenberg)
1080 20 Nov. 1944 Mevr. Spreij bericht omtrent helpsters die in opleiding zijn -
1081 23 Nov. 1944 Verzoek aan DEB tot behoud van electr. stoom voor perceel Joh. de Wittstr. 35. (bij nader schrijven d.d. 24 nv ingetrokken)
1082 Nov. 1944 Corr. omtrent verhouding tot Hoofdbestuur wegens benoeming hr Piek tot Secr Generaal. -
1083 1944 Verzoek Dir. Gen. Gen. Dienst om de 25 bedden uit het Bestedelingenhuis te mogen plaatsen in het Noodziekenhuis. (bericht Bestuur afwachten)
1084 12 Dec. 1944 Verzoek van H. van Luin (adres Mevr. mw. A.J. 't Hoen) te Alblasserdam, Oost-Kinderdijk 23, om navrage te doen naar een koffer met inhoud, verzonden naar Amsterdam. (hr Gruijs inl. gevraagd 18/12 '44)
1085 1944 Overlijdensbericht van W.J. Cornelisse. -
1086 11 Dec. 1944 Vraag van den heer Kors omtrent algeheele inschakeling in den Dienst v/h Roode Kruis. -
1087 8 Dec. 1944 Afd. Deventer vraagt een verklaring omtrent Mevr. Collee-de Roon Soembastraat 89 (naar dokter Mensing) afgedaan
1945
1088 1945 Verslag van G.T. Kors omtrent verrichtingen op hulppost 12 over 1944. (naar dokter Mensing) afgedaan
1089 3 Martij 1945 (2/45) Circ. Hfdb. omtrent legitimatie bewijzen enz. -
1090 1945 (ontv. 12 Mei) Circ. Centraal Bestuur voor Bevrijd Gebied inzake verdeeling van Roode Kruis levensmiddelen (aan hr Sanders kennisneming)
1091 12 Mei 1945 Verslag Commissie Albronda (hulp aan de krijgsgevangenen) (berust bij penningmr)
1092 15 Mei 1945 Toezending van Corresp. formulieren door Inform. Bureau den Haag.
1093 5 Mei 1945 Instructies uitgegeven door het Centraal Inform. en Corresp. bureau te Eindhoven.
1094 1945 Circ. Centraal Bestuur voor bevrijd gebied inzake de inrichting van een Sociale Verbindingsgroep van het Hulpkorps.
1095 17 Mei 1945 Circ. Hfd Bestuur omtrent hervatting taak.
1096 17 Mei 1945 Circ. Hfdbestuur omtrent toezending pakketten.
1097 25 Mei 1945 Aanmelding van Mej. v. Randwijk tot helpster bij de uitzending van kinderen (te Oosterhout e.o.).
1098 26 Mei 1945 Mededeeling van K.J. Poll, dat hij secretaris der Afdeeling door het Mil. Gezag is ontslagen.

Laatst gewijzigd: juni 2022.