Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis - inlichtingen 1940-1944


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 379 (Stukken betreffende het verstrekken aan en ontvangen van inlichtingen van andere, waaronder ook buitenlandse, Rode Kruisorganisaties 1940-1944)(1 pak)

scans verkrijgbaar

Rode Kruis


 • (787 formulieren 20/9 41 ontvangen)
  Dordrecht, 17 September 1941
  Onderwerp: Aanvraag formulieren

  Aan het Correspondentie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis
  te 's Gravenhage
  Jan Pietersz Coenstraat 10

  De onder mijns berusting zijnde voorraad formulieren, uit
  te reiken (voor) aan belanghebbenden
  voor correspondentie met burgerpersonen
  in het buitenland, raakt uitgeput.
  Beleefd verzoek ik U, mij
  200 a 300 nieuwe formulieren te willen doen toekomen.
  De Secretaris-Penningmeester der Afdeling Dordrecht van het Nederl. Roode Kruis,
  get. K.J. Poll.

 • (medegedeeld 11/8 '41) HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS inlichtingendienst voor burger
  No. I/1073
  'S-GRAVENHAGE, 8 Augustus 1941.

  van het Comité International de la Croix Rouge te Geneve hebben
  wij mededeeling gekregen van het overlijden van den heer Wilhelm Heinrich Anton Ahling.
  Wij verzoeken U beleefd dit droevige bericht voorzichtig ter
  kennis te willen brengen van den Heer Lambertus Gerardus AHLING Reeweg 41 en Mevrouw
  Marianna Wilhelmina Agnes Ahling-Deijmann te Dordrecht woonachtig
  en hen bij die gelegenheid bijgaanden brief te willen overhandigen.
  Wij mogen U voorts verzoeken de oprechte gevoelens van leedwezen
  en medeleven, zoowel van het Comité International de la Croix Rouge te Geneve
  als van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis aan de familie te willen overbrangen.
  Voor Uw welwillende medewerking in dezen danken wij U bij voorbaat ten zeerste.
  Hoogachten, D.J. Lambooy

  Den heer Secretaris der Afd. Dordrecht
  Joh. de Wittstraat 35, DORDRECHT

 • 24 Juni '41 CMXT/1543
  DORDRECHT, 28 Juni 1941
  Onderwerp: H. Tillema
  Aan het Hoofd van den Inlichtingedienst voor Burgers
  van het Nederlandsche Roode Kruis te 's Gravenhage, J.P.zn Coenstraat 6
  van den inhoud van Uw bovenaangehaald schrijven stelde ik
  de echtgenoote van den daarin genoemden
  H. Tillema, wonende Kuipershaven 33rood
  in kennis, terwijl ik haar den door U ingesloten brief heb overhandigd.
  Gelijk van zelf spreekt werd zij
  door het bericht diep getroffen.
  Zij deelde mij mede, dat heer
  man het laatst 12 maanden geleden is uitgevaren als machinist op de
  kunst vaarder Sumatra. eigenaar de heer Kramer zetkapitein en zekere Mulder te Amsterdam Als reederij
  noemde zij (de rederij Kramer) Wagenborg's Scheepvaart en Expedtie bedrijf NV te Groningen
  (en als zetkapitein den heer Mulder te Amsterdam) van Damsterdiep
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht
  van het Nederl. Roode Kruis

 • (los briefje) Eigenaar reederij Kramer, te Groningen, Wagenborg, machinist op Sumatra, Wagenborg's Scheepvaart en Exped. bedrijf NB, Binnen Damsterdiep
  +
  HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS inlichtingendienst voor burger
  's-Gravenhage, 24 Juni 1941.
  Wij hebben van het Comité International de la Croix-Rouge te Geneve een schrijven
  dd 6 Juni 1941 ontvangen, waaraan wij het volgende bericht ontleenen:
  CMX/mh 20779
  Nim du marin: Heero Tillema
  Adresse de la famille: Juipershaven [Kuipershaven] 33, Dordrecht
  Compagnie Reederij R.J. Kajuiter, Groningen
  Cause du deces: Disparu depuis la 2 moitié de Mars et présume perdu
  De heer Kajuiter deelde ons mede, dat deze persoon hem niet bekend is.
  Wij zouden U daarom willen verzoeken dit bericht ter kennis van de betrokken familie te willen
  brengen op de wijze, die U het beste voorkomt en haar bij die
  gelegenheid ingesloten brief te doen overhandigen.
  Mogen wij nog uwe medewerking verzoeken voor het volgende. Voor
  het vervullen van eventueele formaliteiten is het nodig, dat de
  reederij (reederij Kramer Groningen en kap Mulder Amsterdam, De kustvaarder Sumatra), waarvoor TILLEMA oorspronkelijk uitgevaren is, op de hoogte
  wordt gebracht. Dit ware aan de familie te vragen en tevens op welk
  schip hij indertijd vertrokken is.
  Wij danken U bij voorbaat voor de moeite, die U zich in deze wilt getroosten.
  Het Hoofd v.d. inlichtingendienst voor Burgers v.h. Ned. Roode Kruis, ir. E.M. v. Berckel

 • NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS, informatie-bureau, Zwarteweg 75
  No. 733
  Den Heer Secretaris van het Nederlandsche Roode Kruis, Joh. de Wittstraat 35 Dordrecht
  (uw schrijven dd 23 Mei 1940 no. 663.)
  In antwoord op bovenvermeld schryven, heb ik de eer U
  mede te deelen dat het Informatie Bureau tot haar leedwezen zich
  niet met doorzending van het door U opgegeven bericht kan belasten.
  De Chef der 1e Afdeeling vnd
  (doorgegeven aan hr v. Iterson, 27/5 '40)

 • (nr. 663)
  Dick and his whole family are well
  Mr. L.L. Brown, "Garve" Croftlane, Letchworth, Herts
  door tusschenkomst Inf. B. R.Kr. Zwarteweg 75 te Den Haag, Dick Koekebakker
  op 23/4 '40 doorgegeven aan Inform. Bureua Haag;

 • nr. 685
  Onderwerp: brieven aan Belgische krijgsgevangenen
  Bijlagen : 8
  Dordrecht 26 Juni 1940
  Aan den heer Directeur van het Informatiebureau van het Roode Kruis
  te 's Gravenhage Zwarteweg 75.
  Ten vervolge op mijn schrijven van 24 Juni j.l. heb ik de eer U hierbij opnieuw
  8 brieven aan Belgische krijgsgevangenen door te zenden.
  Geen hunner werd of wordt hier te Dordrecht in een der ziekenhuizen verpleegd.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht v/h Nederl. Roode Kruis,
  get. K.J. Poll.

 • (brief 29/7) Beuzingen, den 19-6-40
  Beste Jean,
  Gisteren avond rond 6 u
  heb ik uwe 2 envelopen mij door
  het roode kruis bezorgd ontvangen
  Thuis bij uwe mama en bij ons
  thuis zijn allen in goede gezondheid.
  Hopende op een spoedig weerzien
  stuur ik U mijn beste kusssen
  Thérèse.

 • (envelop) ROOD-KRUIS VAN BELGIE, plaatselijke afdeeling Halle
  Plaatselijke Afdeling Rood Kruis van Dordrecht, Holland
  p/a Dr. Sauer of P. Romijn?. Chrispijnscheweg Dordrecht

 • Dordrecht, 1 Juli 1940
  No. 685
  Onderwerp: brieven aan Belgische krijgsgevangenen
  Bijlagen 8
  Aan den heer Directeur van het Informatiebureau van het Ned. Roode Kruis te 's Gravenhage Zwarteweg 75
  Ten vervolge op mijne brieven van 24, 26 en 29 Juni j.l. heb ik de eer U hierbij opnieuw 8 brieven
  door te zenden.
  Geen hunner werd of wordt hier te Dordrecht in een der ziekenhuizen verpleegd.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht v/h Ned. Roode Kruis, K.J. Poll;
  (5 Juli 11 brieven gezonden, 8 Juli 7 brieven gezonden, 15 Juli 9 brieven, 30 Juli 13 brieven, 31 Juli 30 brieven; 1 Augustus 2 brieven; 24 Aug 4 brieven; 27 Aug. 3 brieven)

 • No. 685
  Dordecht, 6 September 1940.
  Onderwerp: Krijgsgevangenen
  Bijlagen: 2
  Aan den heer Directeur van het Informatie bureau van het Roode Kruis te 's Gravenhage zwarteweg 75.
  Hierbij heb ik de eer U een tweetal brieven te doen toekomen
  waarin inlichtingen worden gevraagd omtrent een Fransch resp. een Belgisch krijgsgevangene,
  Ik heb van de afzendsters bericht, dat haar echtgenooten op dit oogenblik
  niet meer te Dordrecht vertoeven en dat ik haar schrijven in hare
  handen zou stellen ter behandeling hetgeen ik bij dezen doe.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis, get. K.J. Poll.

 • (nr 686 Rkr) DORDTSCHE VROUWELIJKE HULPDIENST
  DORDRECHT, 21 Juni 1940
  Vrieseweg 66
  Aan het Bestuur van het Roode Kruis afdeling Dordrecht
  DORDRECHT
  Geacht Bestuur,
  Zooals U vermoedelyk bekend zal zyn, lieten vele
  Belgische krijgsgevangenen die Dordrecht passeerden, briefje achter
  met adressen van familieleden. Daar ons gebleken is, dat deze adressen
  mits op lijsten geplaatst, door bemiddeling van het Roode Kruis
  doorgezonden zouden kunnen worden naar het Roode Kruis in Belgie
  heeft de administratieve dienst van den D.V.H. deze 8000 adressen
  zooveel mogelijk plaatselijk, verder naar de provincie gesorteerd en
  op lijsten ingeschreven. Daar juist een onzer heden naar den Haag
  gaat, worden deze lijsten rechtstreeks op het hoofdkantoor van het
  Roode Kruis bezorgd. Wij stellen er echter prijs op U van een en ander in kennis te stellen.
  Hoogachtend, Dordtsche Vrouwelijke Hulpdienst, Jo Blomhert Kreunen, secretaresse

 • No. 685
  Dordrecht, 24 April 1941.
  Onderwerp: Inlichtingen
  Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven
  heb ik de eer U te berichten dat de Fransche militair
  Paul Leroyer in geen der ziekenhuis te dezer stede
  verpleegd wordt en aldaar nimmer verpleegd is.
  De Secretaris van de afd. Dordrecht van het Nederlandsche Roode kruis, get. K.J. Poll.

 • Commissariaat van politie Dordrecht
  Dordrecht, den 22 April 1941.
  Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille
  No. 6015 R.Kr. dd. 19 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare
  mee te deelen dat de Fransche militair PAUL LEROYER in
  geen der ziekenhuizen alhier verpleegd wordt en nimmer verpleegd geworden is
  De Commissaris van politie

 • Nederlandsche Roode Kruis 's Gravenhage 16 April 1941
  Ikheb de eer U bijgaand afschrift van een schrijven ontvangen van het Belgische Roode Kruis
  betreffende den Fransche militair LEROYER, PAUL, te doen toekomen met het
  vriendelijk verzoek de behandeling er van in handen te nemen.
  Het resultaat van uw onderzoek spoedig tegemoet ziende, teeken ik met de meeste hoogachting.
  De Kolonel Directeur van het Informatie Bureau van het Nederl. Roode Kruis, [..]

 • (Afschrift) Brusel den 25 Maart 1941.
  154 Louizalaan
  Dienst voor Hulp aan krijgsgevangen

  384
  Afdeeling: Fransche en Engelsche Krijgsgevangenen
  Geachte Heeren,
  Inlichtingen werden ons gevraagd over den Fransche militair
  LEROYER, Paul
  Deze zou gekwetst zijn in de omgeving van Bergen en overgebracht geworden naar Dordrecht of Geertruidenberg of Prinseland.
  Wij verzoeken U te tracht inlichtingen te bekomen over bovengenoemde militair.
  Met dank bij voorbaat groeten wij U met de meeste hoogachting, De Administrateur-Dienstoverste w.g. Marcel E. Roberte.

 • Dordrecht (16 September) 28 October 1940
  No. 685
  Onderwerp: Krijgsgevangene
  Bijlage: 1
  Hierbij heb ik de eer U een (brief) briefkaart te doen toekomen van Mad. (S. Baarbaire
  Taverne te Lenines)
  A. Masurelle te Gilly, Belgie, waarin
  inlichtingen omtrent heer (echtgenoot) zoon worden gevraagd.
  ik heb aan de afzendster bericht, dat haar (man) zoon op dit oogenblik (niet meer te Dordrecht) ik niet weet waar vertoefd en dat ik haar schrijven in Uwe handen zou stellen ter behandeling hetgeen ik bij dezen doe.
  De Secr. der Afdeeling Dordrecht van het Nederl. Rode Kruis, get. K.J. Poll.

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Afdeeling IJsselmonde
  IJsselmonde, 22 Mei 1940
  L.S.
  Op verzoek werden naar Uw Gemente vervoerd,
  het gezin van Cornelis Johannes Grootegoed, geboren
  te Rotterdam 29 Aug. 1891 met vrouw en drie kinderen
  Wij verzoeken U deze personen op te nemen
  zij zijn geheel dakloos, zijn gekomen uit Rotterdam en
  hebben allen tijdelijk onderdak gevonden.
  Zij werden door ons van het noodzakelijkste
  voorzien. Wij maken van deze gelegenheid gebruik er U
  op te wijzen dat het gezin geen al te gunstige indruk
  dat deze meening heeft dien postvatten.
  Wij geven in overweging bijzonder op de gedragingen te letten.
  Hun familieleden wonen in uw Gemeente van Tesselsschadestraat 10, 12 en 16.
  Het Hoofd van Roode Kruis Afdeeling IJsselmonde
  (C.v.P. het gezin Grootegoed ging heden terug naar R'dam meen ik)
  (Burg. het bureau Teunissen verplaatst is naar Groenmarkt 64 23/5 '40

 • Laatst gewijzigd: juni 2022.