Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis - inlichtingen 1948


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 403 (Verzoeken om inlichtingen bij andere instanties namens personen betreffende vermiste familieleden, 1949(sic!))

Rode Kruis


 • 16 December 1948
  Miss Blanche R. Clarke, Graystone Arms, Winnipeg-Manitoba, CANADA
  1471/C.13
  Miss,
  We've get your letter from 28 November 1948.
  Kees Glimmerveen is remove to: Wolwevershaven 30
  Dordrecht. He makes it very well and send him best wishes
  and told us too, he shal(l) write a letter someday to you.
  With many greetings,
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • [1209-13] November 27, 1948
  Dear Sirs
  Could you lecate for me the following young man,
  last heard from in 1945:
  Kees Glimmerveen, Hof 4, Dordrecht, Holland.
  (Wolwevershaven 30)
  if possible I should like to have news from mr. Glimmerveen.
  Yours truly,
  Blanche B. Clarke
  Graystone Arms, Manitoba, Canada
  Winnipeg

  (envelop zonder postzegel: International Red Cross Dordrecht, Holland, Europe (Houttuinen, Mabuwat)(stempel: Winnipeg 28 NOV 1948))

 • 1515/C13
  28 December 1948
  De heer J.A. de jager, Varkenmarkt 86rd DORDRECHT

  Naar aanleiding van uw verzoeken betreffende Uw dochter
  E.G. de Jager welke momenteel in China woonachtig is
  ontvingen wij van ons Informatie Bureau te Den Haag onderstaand schrijven:
  "Ter beantwoording van Uw schtijven dd. 6 December
  1948, deel ik U mede, dat de dochter zoch kan wenden
  tot het Consultaat Generaal der Nederlanden te Shanghai
  9 Quai de France, terwijl het aanbeveling verdient dat de
  Vader in Nederland zich wendt tot de Rijks Vreemdelingendienst, Raamweg 47, 's Gravenhage
  ter ondersteuning van het verzoek van zijn dochter".
  Hopend U hiermede van dienst te zijn geweest verblijven wij.
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, gebouw Pander, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  Betr: inlicht. E.G. de Jager.
  Ter beantwoording van uw schrijven 1424/C 13,
  dd. 6 December 1948, deel ik U mede, dat de
  dochter zich kan wenden tot het Consulaat
  Generaal der Nederlanden te Shanghai, 9 Quai
  de France, terwijk het aanbeveling verdient
  dat de vader in Nederland zich wendt tot de Rijks Vreemdelingendienst, Raamweg 47, 's Gravenhage ter ondersteuning van het verzoek van zijn dochter
  De Directeur J. van de Vosse

 • 1423/C 13
  6 December 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 DEN HAAG
  De familie Hinssen, Riouwstraat 64 te Dordrecht vraagt ons welke stappen moeten worden
  ondernomen, teinde hun zoon, welke in Duitsland woonachtig is naar Holland te krijgen.
  Zijn twee kinderen zijn reeds hier: Men heeft echter in eht geheel geen contact meer. Het adres is:
  B.W. de Baan Dreissenstr. 2 te Charlottenburg.
  Kunt U ons hierover nadere inlichtingen verstrekken?
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • 1424/C13
  6 December 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 DEN HAAG
  De Heer J.A. de Jager, Varkenmarkt 68rd te Dordrecht verzocht ons om nadere inlichtingen in de volgende kwestie.
  Zij(n) dochter, Elizabeth, Goverdiena de Jager is gehuwd met een Chinees en is in Mei van dit jaar naar China
  vertrokken. Dit gezin verkeert thans in zeer moeilijke omstandigheden, terwijl hun jongste kind van 1 jaar is afgenomen, zonder dat een reden bekend is.
  De heer de Jager zou thans willen proberen dit gezin weer naar Holland te doen terug keren, doch men weet
  niet welke stappen daarvoor moeten worden ondernomen.
  Wij zeggen U bij voorbaat dank.
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, gebouw Pander, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  Afdeling A2 8696/46
  's-Gravenhage 10 NOV 1948
  In antwoord op uw brief van 23 october jl. No. 1222/c/13, deel ik U mede,
  dat ik een onderzoek zal doen instellen naar de door mejuffrouw P. Vrolijk gezochte heer Jan Boudewijns.
  met het resultaat zal ik U te zijner tijd in kennis stellen.
  Het Hoofd der Afdeling A, ....;

 • 1222.C.13 23 October 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, gebouw Pander, Vlamingstraat 2, DEN HAAG
  Mej. P. Vrolijk Arend Maartenshof 10 te Dorrecht verzoekt ons om bekend gemaakt te worden met de verblijfplaats van:
  Jan Boudewijns, oud 48 jaar, welke in 1946 woonde:
  mw. Kelimsweg 6 te Soerabaja.
  Zoudt U naar deze persoon een onderzoek kunnen doen instellen?
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • [1072-D] Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 's Gravenhage
  30 OCT 1948
  Afdeeling AI 8336A/48
  Aan de Afdeeling DORDRECHT v/h Nederlandsche Roode kruis, Nic. Maessingel 160, DORDRECHT
  betr.: Nal. N.J. Welters.
  Hiermeede bericht ik U voor de goede orde, dat ik
  naar aanleiding van Uw schrijven dd. 19 October jl. Nr. 1202/C.D. bij de betrokken instantie in Indie
  een onderzoekt heb doen instellen naar de verdere nalatenschap van wijlen de militair J. Welters.
  Met het resultaat hiervan hoop ik U te zijner tijd in kennis te stellen.
  Het Hoofd der Afdeling A., ....;

 • 1202/C.D. 19 October 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 DEN HAAG
  Enige tijd gelegen hebben wij van U ontvangen en door gegeven een kist met nagelaten goederen van J. Welters Leger N. 270502277.
  Thans vraagt ons de echtgenote Mevr. Welters, Boogjes te Dordrecht
  naar een koffer, welke volgens een door haar ontvangen schrijven zou moeten bevatten:
  1 Rookgarnituur, een uniform 2 slagwapens met schede, een paar damessandalen, een paar heren sandalen alsmede een ebdrag van f 31,-.
  Kunt u hiernaar een onderzoek doen instellen?
  Bij voorbaat onze dank.
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • 936.C.13
  29 Juli 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 DEN HAAG.
  Hierbij doen wij U het getekende ontvangstbewijs
  toekomen betreffende de nalatenschappen van Sold. J. Bolleurs.
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • 935.C.13; 29 Juli 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 DEN HAAG.
  Hierbij doen wij U het getekende ontvangstbewijs
  toekomen betreffende de nalatenschappen van Sold. Welters.
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • 937/C/13 29 Juli 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis Vlamingstraat 2 DEN HAAG.
  Hierbij doe wij U het geteekende ontvangstbewijs toekomen betreffende de nalatenschappen van Sold. J. Erlings..
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • (N.S.; Vrachtbrief voor vrachtgoed en levende dieren, 28 JUL 1948) aan de afd. Dordrecht v.h. Ned. Roode Kruis, Nic. Maessingel 160 Dordrecht
  1 kist part. goederen

 • (N.S.; Vrachtbrief voor vrachtgoed en levende dieren, 28 JUL 1948) aan de afd. Dordrecht v.h. Ned. Roode Kruis, Nic. Maessingel 160 Dordrecht
  1 kist nagelaten goederen

 • (N.S.; Vrachtbrief voor vrachtgoed en levende dieren, 28 JUL 1948) aan de afd. Dordrecht v.h. Ned. Roode Kruis, Nic. Maessingel 160 Dordrecht
  1 kist nagelaten goederen

 • Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, gebouw Pander, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  Afdeling A1 59106/48
  's-Gravenhage 22 JULI 1948
  Part. eig. J. Bolleurs;
  Aan de Afdeling Dordrecht van het
  Nederlandsche Roode Kruis,
  Niv. Maessingel 160
  DORDRECHT
  Een dezer dagen verzend ik aan
  Uw adres een kist, inhoudende particuliere goederen van de
  soldaat J. Bolleurs nr. 270715065, die in Indie wordt vermist.
  Ik verzoek U beleefd voor uitreiking hiervan aan de stiefvader, de heer W. BABBEKO (Babbeks?), wonende Heysterbachstraat 38 te Uwent, op passende wijze te doen zorgdragen.
  Het hierbij ingesloten bewijs van overgave der goederen zie ik na tekening voor ontvangst weer gaarne tegemoet.
  Ik voeg hieraan toe, dat de stiefvader inmiddels met het betreffende bericht in kennis werd gesteld.
  Het Hoofd der Afdeling A., ...

 • Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, gebouw Pander, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  22 JUL 1948
  bewijs van ontvangst
  Betr. nalatenschap J. Erlings
  Een dezer dagen verzend ik aan Uw adres een kist
  inhoudende nagelaten goederen van de soldaat J.A. Erlings, Nr. 260227142,
  die onlangs in Indie is overleden.
  Ik verzoek U beleefd voor uitreiking hiervan aan de Ouders van overledene, de familie A. Erlings, wonende Kromhout 25(rood>) te Uwent,
  op passende wijze te doen zorgdragen.
  Het hierbij ingesloten bewijs van overgave der goederen zie ik na tekening voor ontvangst weer gaarne tegemoet.
  Ik voeg hieraan toe dat de familie Erlings
  inmiddels met het betreffende bericht van overlijden in kennis werd gesteld.
  Het Hoofd der Afdeling A, v/h Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis

 • .. Een dezer dagen verzend ik aan uw adres een kist, inhoudende nagelaten goederen van de soldaat N.J. Welters, Nr. 240502244 die onlangs in Indie is overleden.
  Ik verzoek U beleefd voor uitreiking heirvan aan de ouders van overledene, de de familie J. Welters, wonende Boogjes 7 te Uwent op passende wijze te doen zorgdragen ....

 • 889/C.13 19 Juli 1948
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  De heer J. KOP, 2e Dijkstraat 21 te Dordrecht verzocht
  inlichtingen omtrent Fam. Rudolf Blumer, Euisenbahner
  Wien I x Nortlgasse 13 /Su Oostenrijk.
  De heer Kop heeft herhaalde malen aan dit adres een
  brief geschreven, doch nimmer antwoord ontvangen.
  Kunt voor ons nagaan of deze fam. aldaar nog woonachtig is?
  Bij voorbaat dankend.
  Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeling Dordecht,
  W.J. Booy Afd. Ass.

 • 9 Juli 1948
  862/C.13
  Informatie Bureau van het
  Nederlandsche Roode Kruis
  Vlamingstraat 2
  DEN HAAG
  Wij ontvingen het overlijdensbericht betreffende
  Mevr. Saartje Lena-Ton-v.d. Weyden en hebben dit
  op passende wijze aan de familie doorgegeven.
  Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeling Dordecht,
  W.J. Booy Afd. Ass.

 • Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis
  Gebouw Pander, Vlamingstraat 2
  Bijlage cond. brief
  's-Gravenhage 1 Juli 1948

  Bij mijn Bureau kwam middels toezending van een overlijdensacte
  het bericht binnen dat Mevrouw Saartje Lena TON-van der WEYDEN, geboren
  20 September 1916 te Dubbeldam op 25 April 1945 in een trein op weg naar Lübeck
  tengevolge van een bombardement is overleden.
  Het is mogelijk dat de familie hiervan reeds geruimen tijd op de hoogte
  is. Als dit niet zoo is moge ik U verzoeken .....
  De Directeur, T. van de Vosse

 • 6 Juli 1948
  839/C.13
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Vlamingstraat 2 DEN HAAG
  Fam. G. Vermeeren, Grote Lindt 207 te Zwijndrecht verzocht
  ons of de mogelijkheid bestaat of hun dochter Johanna
  Krijntje Vermeeren
  , wonende te Griekenland.
  Anozt 02 E Avto Eas, K. avoczs, Bepev Y 18 Teomsa Near Erbetia, Adnijd Athene
  of
  Tpi-qui-Hy Neie Jeg, 936 J.J. ui-Eep dt, D IEP.xw BET 902 Tjjes Athene.

  over kan komen naar Nederland.
  Indie(n) deze mogelijkheid niet bestaat of men dan kunt
  informeren of deze persoon op een van deze adressen
  nog woonachtig is, daar bovengenoemde familie sinds
  December 1947 niets meer van haar heeft vernomen.
  Kunt U ons hieromtrent inlichtingen verstrekken?
  Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeling Dordrecht,
  W.J. Booy Afd. Ass.

 • 30 Juni 1948
  821/C.13
  Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Vlamingstraat 2 DEN HAAG
  De heer J. Mikhout Eemkerkstraat 65rd te Dordrecht
  vervoegde zich heden bij ons en toonde een penning
  welke afkomstig was uit een invasieboot. Op deze
  penning stonden de volgende gegevens:

  Watterson 27
  Elvaston Place S.W. 7
  aan de andere zijde "Albert".
  Misschien kunt U deze gegevens gebruiken.
  Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeling Dordrecht,
  W.J. Booy Afd. Ass.

 • Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Vlamingstraat 2 's-Gravenhage
  Betreffende Soldaat J. Erlings en Sergeant C. Vink, Soldaat J. Welters.

  's-Gravenhage, 3 JUNI 1948
  De Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis, Nic. Maessingel 16, DORDRECHT
  Uw verzoeken om bijzonderheden
  omtrent overlijden, begrafenis, nagelaten goederen e.d. van
  bovengenoemde militairen werden mij door het Hoofdbestuur van
  het Nederlandsche Roode Kruis te 's-Gravenhage ter verdere behandeling doorgegeven.
  In antwoord hierop kan ik U in het algemeen het volgende mededelen.
  De naaste familieleden van de militairen, die in Indie vermist worden of
  om het leven komen, worden door de Commandant of Aalmoezenier/veldprediker,
  rechtstreeks ingelicht omtrent overlijden of vermissing, eventuele begrafenis e.d.
  De particuliere eigendommen worden aan mijn Bureau opgezonden ter verdere uitreiking.
  Hiermede gaat evenwel enige tijd gemoeid.
  Het Hoofd der Afdeling A.

 • FOREIGN RELIEF SECTION
  F.R.S. 4542 ws
  23 Februari 1948 (postadres)
  Bureau: Leegwaterplein 27 Den Haag tel. 117889

  Mevrouw P. Sol, Viottakade 62, Dordrecht

  Geachte Mevrouw Sol:
  Via de afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  ontvingen wij Uw verzoek om inlichtingen inzake twee
  voor U bestemde pakketten, afkomstig uit Californie.
  Tot op heden zijn deze twee pakketten door ons niet aangetroffen;
  zodra dit echter het geval is worden ze aan U doorgezonden.
  Gaarne zouden wij van U vernemen of de bewuste pakketten
  via de United Service to Holland, Inc, New York zijn verscheept
  en met welke boot, welke inlichtingen onze nasporingen belangrijk zouden vergemakkelijken.
  Inmiddels verblijven wij,
  Hoogachtend HET NEDERLANDSCH ROODE KRUIS
  F.A.C. Broekmans, Hoofd Foreign Relief Section
  cc Afd. Dordrecht.

 • 's Gravenhage 22 Januari 1948
  De Besturen van de Afdeelingen van het Nederlandsche Roode Kruis.
  het komt herhaaldelijk voor, dat door Afdelingen van het
  Nederlandsche Roode Kruis bij den Dienst identificatie en
  Berging aanvragen worden ingediend dan wel doorgegeven met
  verzoek tot opsporing van graven. Daar deze dienst zich
  uitsluitend belast met het opgraven, identificeren en herbe-
  graven van reeds gevonden lijken en eventueel tot overbrengen
  van stoffelijke overschotten naar Nederland en zich niet
  bemoeit met het opsporen van graven, worden deze aanvragen
  zonder meer naar het Informatiebureau dorogezonden ter behan-
  deling. Dit veroorzaakt overbodig werk en tijdverlies.
  Daarom moge ik U verzoeken in voorkomende gevallen
  aanvragers te verwijzen naar het Informatiebureau dan wel
  de bij U ontvangen aanvragen door te zenden.
  ter inlichting aan H.H. Kringcommissarissen
  De fgd. Directeur
  J. van de Vosse.

 • 10 Aug. 1948
  978/C.13
  Fam. G. Vermeeren
  Grote Lindt 207
  Zwijndrecht.
  Heden ontvingen wij van het Informatie Bureau onderstaand schrijven:
  Naar aanleiding van Uw verzoek om inlichtingen omtrent
  Uw dochter J.K. Vermeeren, deel ik U mede, dat het niet op
  de weg van mijn Bureau ligt in deze te bemiddelen, aangezien:
  a. het adres van genoemde persoon na het einde van de oorlog is vastgesteld;
  b. het geen opsporing betreft van een persoon, die door het oorlogsgeweld vermist wordt.
  Voor terugkeer naar Nederland dienst betrokkenen de bemid-
  deling in te roepen van de Consulaire Afdeling van het Gezantschap
  der Nederlanden te Athene.
  Ik geeft U in overweging U om inlichtingent e wenden tot:
  de Consulaire Afdeling van het Gezantschap der Nederlanden te Athene,
  8 Rue Lykiou. Het verdient aanbeveling hierbij
  zoveel mogelijk gegevens te vermelden.
  Hopen U hiermede van dienst te zijn geweest,
  Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeling Dordrecht,
  W.J. Booy, Afd. Ass.

 • INFORMATIEBUREAU VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Gebouw Pander, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  telefoon 183450/54
  Betreffende: J.K. Vermeeren

  Naar aanleiding van uw schrijven dd. 6 Juli 1948 No. 839/C 13
  deel ik U mede, dat het niet op de weg van mijn bureau
  ligt in deze te bemiddelen, aangezien:
  a. het adres van genoemde persoon na het einde van de oorlog is vastgesteld.
  b. het geen opsporing betreft van een persoon, die door het oorlogsgeweld vermist wordt.
  (c. het een persoon van - nationaliteit betreft die met in Nederland woonachtig, tewerkgesteld, gearresteerd of vanuit Nederland gedeporteerd te geworden)
  (d.)

  Voor terugkeer naar Nederland dient betrokkene de bemiddeling
  in te roepen van de Consulaire Afdeling van het Gezantschap der Nederlanden te Athene.
  Ik geeft de aanvrager in overweging zich om inlichtingen te wenden tot:
  de Consulaire Afdeling van het Gezantschap der Nederlanden te
  Athene, 8 Rue Lykiou. Het verdient aanbeveling hierbij zo veel
  mogelijk gegevens te vermelden.
  De Directeur,
  J. van de Vosse.

 • 10 Aug. 1948
  979/C.13
  De heer J. Kop
  2e Dijkstraat 21
  Dordrecht

  R. Blumer

  Heden ontvingen wij onderstaand schrijven van het
  Informatie Bureau te Den Haag:
  Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 19 Juli deel ik
  U mede, dat het niet op de weg van mijn Bureau ligt
  in deze te bemiddelen, aangezien:
  het een persoon van Oostenrijkse nationaliteit betreft
  die niet in Nederland woonachtig, terwekgesteld, gearresteerd of
  vanuit Nederland gedeporteerd is geworden.
  Ik geef U in overweging zich om inlichtingen te wenden tot:
  Het Austraiian Red Cross
  National Tracing Bureau, Secion C.
  Peregringasse 2
  Vienna LX
  Hopens U hiermede van dienst te z(w)ijn geweest.
  HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Afdeling Dordrecht, W.J. Booy, Afd. Ass.

 • INFORMATIEBUREAU VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Gebouw Pander, Vlamingstraat 2, 's-Gravenhage
  telefoon 183450/54
  Betreffende: R. Blumer
  's-Gravenhage, 7 Augustus 1948

  Naar aanleiding van uw schrijven dd. 6 Juli 1948 No. 839/C 13
  deel ik U mede, dat het niet op de weg van mijn bureau
  ligt in deze te bemiddelen, aangezien:
  (a. het adres van genoemde persoon na het einde van de oorlog is vastgesteld.)
  (b. het geen opsporing betreft van een persoon, die door het oorlogsgeweld vermist wordt.)
  c. het een persoon van - nationaliteit betreft die met in Nederland woonachtig, tewerkgesteld, gearresteerd of vanuit Nederland gedeporteerd te geworden.
  (d.)
  Ik geeft anvrager in overweging zich om inlichtingen te wenden tot het
  Austrian Red Cross
  National Tracing Bureau, Section C
  Peregringasse 2
  VIENNE IX

  De Directeur
  J. van de Vosse

 • (677/14) Minderheide, den 18.4.1948
  An das Rote Kreuz in Holland
  Ich suche den Schiffsmaschiniesten Jakob van der Weiden,
  aus Dordrecht in Holland, zületzt bis 1947 in Minden
  uin Westfalen, geboren warscheinlich am 5 Juni 1902 oder 1903
  in Dordrecht. Er wirt gesucht von seinem Kinde Alfred Wilhelm.
  ich bitte üm baldige Nachricht.
  Karoline Bittner
  Minderheide 145
  z Minden in Westfalen
  Deutschland

  (7 7 1900, machinist, p/a Nicolaasstraat 25 is gehuwd, mij Dam & Co)

 • Laatst gewijzigd: juni 2022.