Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis (afd. Dordrecht) - brieven 1941


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 42 (Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1941)

scans verkrijgbaar / de nummers van de brieven verwijzen naar het brievenboek 1939-1944 (ook onder hulpbronnen)

NB.
Rode Kruis Dordrecht (opgericht op 3 april 1872)
Dubbelsteynlaan West 43
3319 EK Dordrecht
Het Rode Kruis, afdeling Dordrecht, heeft haar vestiging in de wijk Dubbeldam, deels verscholen achter het oude gemeentehuis (nu een advocaten kantoor).
[https://www.rodekruis.nl/zuid-holland-zuid/over-ons/dordrecht]
 • (nr. 810) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 25 Nov. 1941
  Onderwerp: overalls
  Uit van een paar Afdeelingen op grond van par. 19
  lid (2) van het V.T.R.Kr. 1936 ontvangen overgangstaten ...
  ... op textielpunten of een speciale vergunning ...
  De Hoofdcommissaris, W.J. Lucardie

 • (nr. 811) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 28 Nov. 1941
  Onderwerp: overalls
  Onderwerp: Vervoersorganisatie
  Ten einde te kunne nagaan in hoeverre de door U,
  in voldoening aan de opdracht vermeld in de laatste alinea van dezerzijdsch
  rondschrijven van 12 Juli 1840 No. 1072/40 HC/R, ontworpen ...
  De Hoofdcommissaris, W.J. Lucardie


 • (nr. 811) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht
  Dordrecht, 3 Dec. 1941
  In antwoord op het afschrift van de brief van het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis van 28 Nov. 1941 .....
  dat onze transportcolonne over 9 brandcards beschikt, maar geen rollend materieel tot haar beschikking heeft.
  Om een eventueel vervoer te verzorgen zouden evenals in de Meidagen van 1940 vrachtauto's gevorderd kunnen worden of in samenwerking met de G.G.D. de ziekenauto's gebruikt kunnen worden.
  .. J. van Aardenne

 • (nr. 811) het Ned. Roode Kruis
  Dordrecht 4 December 1941
  Antwoord op circ. d.d. 28 Nov. No 1260 HC/R
  Aan den heer Hoofdcommissaris ...
  .... de transportcolonne der afdeeling over 9 brancards beschikt (eigendom) maar geen rollend materieel tot haar beschikking heeft, om eventueel vervoer te verzorgen zouden evenals in de Meidagen ....

 • (nr. 811) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 2 December 1941
  Prinsessegracht 27
  Onderwerp: verhuizing van helpsters.
  (Aan hr Broekmeijer afschrift gezonden)
  Aangezien het veelvuldig voorkomt, dat helpsters verhuizen
  naar plaatsen, waar soms wel soms niet een afdeeling van het
  Nederlandsche Roode Kruis is gevestigd en ten opzichte der diverse
  punten, op verhuizing betrekking hebbende, geen uniforme gedragslijn
  is voorgeschreven, moge ik thans de navolgende richtlijnen onder Uw aandracht brengen:
  1e. Zoodra een helpster verhuist naar een andere gemeente,
  geeft zij hiervan kennis aan den secretaris harer afdeeling. Voornoemde secretaris bericht deze verhuizing voorts onmiddellijk aan den Hoofdcommissaris vor het Ziekenhuiswezen, onder vermelding
  of zij als helpster ter beschikking blijft dan wel of zij .....
  Dr. H.K. Offerhaus

 • (nr. 812) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 2 December 1941
  Prinsessegracht 27
  Het Hofdbestuur zou gaarne de aandacht willen vestigen
  van alle Afdeelingsbesturen op de bijzondere wijze waarop
  door het bestuur van de afd. Westelijk Zuid-Beveland wordt medegewerkt
  aan de rubriek 'Het antwoord van den dokter' in het Roode-Kruistijdschrift.
  Van een an ander blijkt uit een schrijven van vorenbedoelde afdeeling, waaraan het volgende is ontleend
  "Zes maanden geleden heeft ons bestuur besloten om prijzen beschikbaar te stellen voor degenen, leden der transportcolonne en helpsters, die zich bezig houden met de beantwoording der vragen op medische gebied ...."
  Kol. H.H. Thoden van Velzen

 • (nr. 809) Kriegsgefangenlager
  Camp de Prisonniers
  Datum 15 Decembre 1941
  Monsieur le President,
  J'ai lieu recu votre lettre du 1e/12 et vous ....
  (ABSENDER/EXPEDITEUR: Adjudant E. Bail, gefangennummer: 82019, Lager-Bezeichnung: Stalag V B) (Monsieur le President de la Croix Rouge, Dordrecht, Rathaus, Holland)
  +
  20/12 Cher Monsieur,
  Quelle belle et agreable surprise, le pere Noël de la Hollande est
  venu me trouver dans un camp de prisonniers. He viens de recevoir votre
  merveilleux colis et je vous remercie beaucoup. Son ....
  Veuillez agrér, Monsieur Stoop, mes sentimente respectueus, E. Bail.

 • Le Bail Emile
  Van Uw schrijven van 17 Nove,ber j.l. heb ik met
  groot genoegen kennis genomen.
  Het doet goed gevoelens van dankbaarheid te constateeren bij hen, voor wie men zich moeite heeft gegeven.
  De Dordtse bevolking heeft het als uw plicht beschouwd te zorgen voor nooddruftige krijgsgevangenen.
  Van uw schrijven heb ik afschrift doen toekomen aan die personen, die zich voor de hulpverleening in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
  Een harer heeft het voornemen voor U een postpakket samen te stellen, hetgeen
  niet zonder moeite gaat. Het Dordtsche Roode Kruis zal haar daarbij behulpzaam zijn. Uw wensch dat aan de oorlog spoedig een einde komt deel ik volkomen. Wilt aanvaarden.

 • (nr. 809) Stalag V.B. le 17 Novembre 1941
  Monsieur le Président,
  par la presente j'ai l'honneur de vous adresser
  des remerciements sinceres au nom de mes camerades, ....passage dans votre gentille ville vers le 22 Juin 1940. Veuillez sv.pl. transmettre aussi nos remerciements au service de ravitaillement, pour les bonnes tartines ....
  get. Bail, Emile, Adjudant, gevangennummer 82079
  (Afschrift van een schrijven gezonden door een Belgisch krijgsgevangenen aan den voorzitter van het Ned. Roode Kruis te Dordrecht)

 • Postpakket
  Afzender:
  Adres:
  Geadresseerde Adjdueant Bail Emile
  Gefangennummer 82079
  Lager-Bezeichnung Stalag VB
  Deutschland (Allemagne)
  Inhoud: blikjes, conserven, doosjes sigaretten

 • (nr. 809) Dordrecht 1 December 1941
  Monsieur Bail Emile
  Avec beaucoup de plaisier j'ai pris connaissance de votre lettre de 17 Novembre ....
  Le Président de la Croix Rouge de Dordrecht

 • (nr. 807) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 14 Novembre 1941.
  Het Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis deelt U mede, dat Uwe vraag of het gewenscht moet worden geacht om politieagenten toe te laten tot een verbintenis als transportcolonist
  bij het Nederlandsche Roode Kruis ...
  Kolonel H.H. Thoden van Velzen, Mr. W.J. Barin van Lynden

 • (nr. 814) Het Nederlandsche Roode Kruis
  hoofdcommissaris voor het ziekenhuiswezen
  's-Gravenhage, 6 Dec 1941.
  Prinsessegracht 27
  Onderwerp: Algemeen
  In antwoord op Uw schrijven d.d. 3 December l.l. moet ik U mededeelen, dat momenteel geen bemiddeling verleend kan worden om helpsters in het buitenland te werk te stellen.
  Bovendien hebben de helpsters zich verbonden gedurende 2 jaren, ook bij verlenging van het diploma voor de 2 volgende jaren, beschikbaar te blijven voor den dienst .....
  Mr. K.J. Poll, Joh. de Wittstraat 35, van wien U alle gewenschte inlichtingen kunt verkrijgen ....
  Dr. H.K. Offerhaus

 • L.S.
  Dank zij de bemoeiingen van het Hoofdbestuur van Het Nederlandsche Roode Kruis is het aan de sedert Mei j.l. naar Duitsland afgevoerde Nederlandse krijgsgevangenen toegestaan
  om per maandelijkse periode 6 pakketten met levensmiddelen en dergelijke, ieder a 2 kg te ontvangen
  Lang niet alle krijgsgevangenen ....

 • Verzending van levensmiddelen naar Nederlandse (Dordrechtse) krijgsgevangenen in Duitsland
  De Afdeling Dordrecht van "Het Nederlandsche Roode Kruis" verzoekt U vriendelijk, het door U toegezonden pakket binnen [..] dagen na heden te bezorgen aan het kantoor van HOSTACO HANDEL Mij Groote Kerksburut 42rd.
  Gezien de schaarste aan pakpapier en touw wordt het ten zeerste op prijs gesteld, wanneer U ....
  Mr. K.J. Poll, secr. d.gem. Dordrecht

 • Dordrecht, datum poststempel
  Namens onze Nederlandse krijgsgevangen soldaten zeggen wij U hartelijke dank voor de door U beschikbaar gestelde levensmiddelen.
  Mr. K.J. Poll, secr. d.gem. Dordrecht

 • (R.Kr. 964) Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeling Dordrecht
  Dordrecht 19 Januari 1944(!)
  Zeer geachte Heer Poll
  Volgens afspraak met den Heer Albronda doe wij u ingesloten de adreslijst van de Dordtsche krijgsgevangenen toekomen, met beleefd verzoek dit te willen bespreken met den Directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon.
  U bij voorbaat dank zeggend voor de te nemen moeite teeken wij inmiddels
  Hoogachtend, namens het comite, H. Albronda

  Dordrecht e.o.
  Aantal pakketten de maand October Krijgsgevangene / Naastverwante Gevangennummer + kampaanduiding + evt plaatsnaam en Arbeitscommando
  geen steun noodig
  6

  Leender(t) Ballegooijen
  Fam. Ballegooijen

  98164 IV C
  Zudewijschewijk 15, Barendrecht.
  6 Jacobus Bartels
  Fam. Bartels-Timmers
  108489 XI B
  Zeehavenlaan 31, Dordrecht.
  0 C. Bezemer
  Fam. Bezemer

  Jac. Catsstraat 46.
  1 Pieter Boer
  Mevr. Boer-Kamberg
  103126, XI B Kdo 5007
  Stek 13, Dordrecht
  6 A.H. Boerdijk
  Den heer A. Boerdijk
  104603 V. A.
  Westeind 270, Papendrecht
  6 Daniël Bok
  Fam. M. Bok-Langenhof
  104603 V A.
  Verhulststraat 76, Dordrecht
  6 C.L. Bosman
  Mevr. Bosman
  104589 V A.
  Eemsteijnstraat 3zw, Dordrecht
  4 Gerrit de Bruin
  Mevr. de Bruin-Bernaards
  96457 IC G
  Jacobushof 2zw, Dordrecht
  6 B.H. Claasen
  Mevr. Claasen-Bos
  108088 IV B
  Bosboom Toussaintstraat 2, Dordrecht
  5 Jan Dirk Colder
  Den Heer J.C. Colder
  7367 XXI C
  Veerweg 2, Papendrecht
  6 A.C. Donker
  Fam. Donker
  98258 7 IV
  1e Barendrechtseweg 159
  3 Pieter Hendrik Dubbelman
  Fam. Dubbelman
  166352 IV G
  Westhavenzijde 2, Puttershoek
  6 N.F. Duister
  Mevr. J. Duister-v.d. Kooij
  97523 IV A
  Bosch 2B, Papendrecht
  3 J.E. Foeken
  Mevr. E. Foeken-v. Leen
  97220 IV G
  Vossiusstraat 17rd, Dordrecht
  2 C.W. Franken
  Mevr. C. Franken-Dubbeldam
  108443 IX A
  Timorstraat 30, Dordrecht
  1 W.A. v.d. Giessen
  Den Heer G. v.d. Giessen
  104546 VA
  Brederodestraat 2, Dordrecht
  5 A.A.D. Grintjes
  Mevr. W.M. Grintjes
  104326 IV B
  Dubbeldamscheweg 71, Dordrecht
  0 L.H. Groeneveld
  Den Heer J. Groeneveld
  107129 IV B
  Glazenstraat 65 Dordrecht
  1 A.F.E. Gröning
  Fam. Gröning
  96977 369
  Jacob Marisstraat 36, Dordrecht
  6 J.W. Grundlehner
  Mevr. F.P.C. Grundlehner-de Meer
  106359 IV B
  Krommedijk 51, Dordrecht
  2 Willem de Haas
  Den Heer G. de Haas
  108430 IC D kdo 44.83
  Nieuwstraat 1, Dordrecht
  4 B.J. van Halem
  Fam. van Halem
  107234 IV C
  Mauritsweg 127, Rijsoord
  6 Henri Th. Heeres
  Mevr. Heeres-de Bruijn
  104570 V. A
  Weeskinderdijk 31A, Dordrecht
  5 L.W. Heiligers
  Fam. Heiligers-v.d. Zee
  108400 369
  Dubbeldamscheweg 1, Dordrecht
  3 D.A. Heisterborg
  Mevr. G. Heisterborg-de Geus
  105409 369
  Billitonstraat 9, Dordrecht
  3 Sijbrand Hoek
  Mevr. M.J. Hoek-Robbemond
  107298 IV B
  Math. Marisstraat 28, Dordrecht
  0 Joh. Pieter v.d. Hoek
  Den Heer P. v.d. Hoek
  108428 Laz. Esbergen
  Kolfstraat 85, Dordrecht
  0 W.K. Hoffman
  Mevr. J. Hoffman-van Lith
  108434 IV B
  Amerstraat 16, Dordrecht
  6 Dirk Hol
  Fam. Hol
  96576 IV B
  Heijsterbachstraat 41, Dordrecht
  3 G.Ph. Hol
  Mevr. P.C. Hol-van Elteren
  7447 XXI C
  Houweningenstraat 54rd, Dordrecht
  5 M. v.d. Houten
  S.M. v.d. Houten-Smits
  105403 369
  Matth. Marisstraat 32, Dordrecht
  4 Barend Hubers
  Mevr. A. Hubers-v.d. Dool
  108552 XI B
  Visschersbuurt 126, Papendrecht
  5 Frans C. Huiskens
  Fam. Huiskens
  106224 IV C.
  Voorstraat 148, Dordrecht
  7(?) Elder Jansen
  Den Heer G.W. Jansen
  108446 XI A
  Willy Martensstraat 19, Dordrecht
  3 Gerard Karels
  Mevr. J. Karels
  105428 V A.
  Celebesstraat 80rd, Dordrecht
  3 P. Keereweer
  Mevr. M.S. Keereweer-Tabak
  104345 369.
  Reeweg 97A, Dordrecht
  0 Corn. Mart. Kemp
  Den Heer A. Molenaar
  104926 XI A
  Willem Marisstraat 91, Dordrecht
  5 A.C. Kilsdonk
  Den Heer J. Kilsdonk
  108512 XI B
  Jac. Marisstraat 4, Dordrecht
  1 Cornelis Kloens
  Mevr. A. Kloens-de Ronde
  108439 IV B
  Noordendijk 42, Dordrecht
  4 Dammis Klootwijk
  Mevr. G.M. Klootwijk-Schreurs
  105010 V A
  J.J.L. ten Katestraat 21, Dordrecht
  0 Casper Koopman
  Den Heer H. Koopman

  Museumstraat 20, Dordrecht
  5 Hermanus Kop
  Den Heer J. Kop
  96478 IV B
  Paul Krugerstraat 25, Dordrecht
  1 Reinier Kusters
  Den heer R. Kusters
  96456 IV B
  Vest 4rd, Dordrecht
  3 Anthonie Verwoerdt
  Mevr. W.E. Verwoerdt-Kroes
  107252 IV B
  Sumatrastraat 45, Dordrecht
  3 J. Lugthart
  Mevr. Lugthart-Doorn
  220044 44 III B kdo 1071 Holl
  Noordendijk A165, Dubbeldam
  0 Pieter Louwman
  Mevr. de Wed. H. Louwman-Degens
  108442 XI B kdo Teschendorf
  Groenedijk 15, Dordrecht
  2 Teunis v.d. Loos
  Den Heer T v.d. Loos
  108444 XI B
  Brouwersdijk 240, Dordrecht
  7 Aart Cornelis Lodder
  Fam. Lodder
  107412 IV A
  Westzijde G242D, Rijsoord
  0 Petrus de Jong
  Mevr. J. Werner
  108432 XI A
  Louis Apolstraat 57 Dordrecht
  2 Gerlacus de Kok
  Mevr. G. Lobe-de Kok
  107296 IV C
  Lindenlaan 95, Zwijndrecht
  0 Chr. J. v. Leeuwerden
  Mevr. van Leeuwerden
  104392 V A
  Vereniging [..]zw, Dordrecht
  3 Bertys de Man
  Fam. De Man
  107266 IV C
  Ond. rijweg 90, Zwijndrecht
  4 J.J. Matthijse
  Mej. v.d. Berg
  104238 IV C
  2e Barendrechtsseweg 384, Barendrecht
  3 P. Molenaar
  Mevr. J.M. Molenaar-v.d. Water
  105407 XI A
  Matth. Marisstraat 40, Dordrecht
  5 Jacobus van Namen (vertrouwensman)
  Fam. van Namen
  107300 IV B
  Burg. de Bruinelaan 152, Zwijndrecht
  2 Johannes Nobel
  Den Heer J. Nobel
  108448 XI B.
  Toloysenstraat 3, Dordrecht
  4 Johannes Nodelijk
  Mevr. M. Nodelijk-Spruijt
  105884 IV G.
  de Genestetstraat 48, Dordrecht
  0 Adrianus van Oorschot
  Mevr. v. Oorschot-Kardinaal
  1084441 XI A.
  Marienbornstraat 21, Dordrecht
  5 A. de Pee
  Mevr. C. de Pee-Buitenber (Ruitenberg)
  330067 Kdo 1071 III B.
  Vincent van Goghstraat 55, Dordrecht
  2 Antoon van Pelt
  Mevr. E.F. van Pelt-Hagen
  106198 369
  Emmastraat 30, Barendrecht
  1 V.J. Ploeg
  Mevr. W. Ploeg-v.d. Hulst
  108542 XI A Kdo 130/5 H
  Singel 333 I, Dordrecht
  7 Klaas Plomp
  Mevr. P.M. Plomp-Smitshoek
  98075 IV B
  Bloemstraat 9, Dordrecht
  0 Dirk Praster
  Den Heer D. Praster

  A217, Sliedrecht
  3 Willem Romijn
  Fam. Romijn
  107386 IV B.
  Botgensstraat 4Ard, Dordrecht
  7 A.C. Reus
  Den Heer N. Reus
  7569 XXI C.
  Vriesestraat 98, Dordrecht
  5 J.J. de Ruiter
  Den Heer A. de Ruiter
  107366 XXI C.
  Evertsestraat 8, Barendrecht
  0 Jan van Rijswijk
  Mevr. van Rijswijk
  108194 IV A.
  2e Dijkstraat 3, Dordrecht
  5 J. Schaap
  Mevr. B. Schaap-Bek
  105413 IV C.
  Voorstraat 127rd, Dordrecht
  1 Nicolaas Scheepbouwer
  Mevr. T. Scheepbouwer-de Jager
  107343 XI A.
  Viottakade 85, Dordrecht
  0 Johannes Schoon
  Fam. Schoon
  96701 IV B
  p/a J. Marisstraat 10, Dordrecht
  8 Bernardus Schotel
  Mevr. Schotel
  108506 IC D.
  Tollensstraat 17, Dordrecht
  1 W.A. Slingerland
  Mevr. M. Slingerland-v.d. Kurk
  104721 XI A.
  Westeinde 270, Papendrecht
  2 Willem Johannes Slijkhuis
  Mevr. A. Slijkhuis-v.d. Sluis
  105410 IV B
  Standhasenstraat 29rd, Dordrecht
  1 Gerard Smit
  Mevr. Smits
  108426 XI B, kdo 5001
  B193, Sliedrecht
  5 J.B.C.M. Stomph
  Mevr. H.W.M. Stomph-Kerkhoven
  7599 XI C
  Vriesestraat 32, Dordrecht
  ? J.H. Stäter
  Fam. Stäter
  105009 V A
  Abrysingel [Abraham Cuypsingel] 333, Dordrecht
  0 Hendrik Boudewijn Sijssens
  Mevr. J. Sijssens-de Man
  108441 XI A
  Spuiweg 70boven, Dordrecht
  1 Hendrik Tamerius
  Mevr. P. Tamerius-Bredius
  105459 VA
  Pietterschedijk 32, Barendrecht
  5 Piter Uittenboogaard
  Mevr. L.M. Vegter-v.d. Poll
  104711 XI A
  Reinkenstraat 31, Dordrecht
  5 Jacob (Jacon) Cornelis in 't Veld
  Mevr. in 't Veld-Buijtenhek
  97480 VII A
  Rijnstraat 24, Dordrecht
  4 Hendrik Verbeek
  Fam. Verbeek
  107256 IV C
  Rijweg 265, Zwijndrecht
  3 Anth. Verwoerdt
  Fam. Verwoerdt-Kroes
  107252 IV B
  Sumatrastraat 45, Dordrecht
  0 Hendrik de Visser
  Den Heer de Visser
  108377 XI B
  Reeweg A331, Dubbeldam
  0 Johannes de Visser
  Mevr. W.A. de Visser-van Mill
  108376 IV A
  Willaertstraat 4, Dordrecht
  1 J. Vleesenbeek
  Mevr. J.C. Vleesenbeek-Sebes
  108411 XI B
  M. Schampersstraat 7, Dordrecht
  2(?) Hendrik Vos
  Mevr. J.M. Vos-Durenkamp
  105288 V A
  Steegoersloot 31boven, Dordrecht
  2 Eerde Haitze de Vries
  Mevr. de Vries-Schierbeek
  7628 XXI C
  Viottakade 116, Dordrecht
  2 Kasper Jac. de Vries
  Mevr. de Vries
  105369 XI A
  van Blanckenburgstraat 88, Dordrecht
  1 Teunis Vroegh
  Fam. Vroegh
  108427 XI B
  D753, Sliedrecht
  0 St.G. Vrolijk
  Mej. W.G. Veerkamp
  108561 XI B
  Gravenstraat 15, Dordrecht
  2 Peter Joh. de Waal
  Den Heer P. de Waal
  108447 XI A
  Matthijs Marisstraat 43, Dordrecht
  6 A. Waardhuizen
  Den Heer J.M. van Waardhuizen
  106587 369
  Vrankenstraat 11rd, Dordrecht
  7 Jan Leendert v.d. Wal
  Fam. v.d. Wal
  103319 IV A
  Boogjes 11zw, Dordrecht
  7 Joh. G. Wesselman
  Den Heer Wesselman
  106896 IV G
  de Ruyterstraat 29, Barendrecht
  6 W. Willeboordse
  Mevr. Willeboordse-Scheurwater
  105406 369
  Lange IJzerenbrugstraat 12Ard, Dordrecht
  4 Joh. Marie van Wijk
  Mevr. J. van Wijk-de Wit
  108543 XI B
  Camphuijzenstraat 44, Dordrecht
  2 Rijk Martinus Zwang
  Mej. W.L. Lugthart
  108433 XI B
  Vissersdijk A219E, Dubbeldam
  0 J.C. Vogelaar
  Den Heer C.A. Vogelaar

  Dorpstraat 201, Barendrecht
  0 Mr. Joh. Jac. Beijerman
  Mevr. I.G. Beijerman-Drost

  A621a Dubbeldam
  0 Peter Joh. van Os
  Mevr. J.A. van Os-Kooyman

  Brouwersdijk 162rd, Dordrecht

 • (nr. R. Kr. 964) 's-Gravenhage 11 December 1943(!)
  Informatie Bureau Ned. Roode Kruis Afd. IC B Hamerstraat 17
  No. 8172 D A
  Bijlage: 6 adreslijsten 40 inf. form eenige circulaires

  Den Weledel Gestrengen Heer, Mr. K.J. Poll
  Secretaris penningmeester van het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Dordrecht,
  Joh. de Wittstraat 35
  Naar aanleiding van Uw schrijven van 3 December d.d. doe ik U hierbij toekomen een lijst van adressen van krijgsgevangenen
  die hun domicilie hebben in Dordrecht en omgeving.
  Voor een juiste lering van de krijgsgevangenenlijsten zij alsnog het volgende medegedeeld.
  Onmiddelijk rechts staat de naam van een krijgsgevangenen, Bijv. L. Ballegooyen, vindt U vermeld diens gevangennummer 98164, vervolgens dienst kampaanduiding IV C, al of niet met vermelding van plaatsnaam en Arbeitscommando.
  On der de naam vaan een krijgsgevangene staat vermeld naam
  en adres van dienst naastverwante Fam. Ballegooyen, Zuidewijkschedijk 15, Barendrecht.
  De getallen voor de naam geven het aantal pakketten aan, dat de krijgsgevangene gedurende de maand October heeft ontvangen.
  Hoewel ik persoonlijk de voorkeur geef aan mondelinge informaties, daar op deze wijze reeds het met deze pakkettensteun beoogde contact tusschen aspirant-pleegouders en de naastverwanten van een krijgsgevangene kan worden verkregen, zal ..... Zoo juist krijg ik telephonische naam en adres van Mevr. Z.C. Groenenboom, Ziedewijdijk 42, Barendrecht, die zich als aspirant-pleegmoeder opgeeft.
  H. Koot

 • (No. 969) Het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 22 December 1943.
  Hierbij moge ik een beroep doen op Uwe vriendelijke hulp en medewerking ten aanzien van de volgende aangelegenheid.
  Bij mijn bureau is een verzoek ingekomen van den Heer
  Minnebreuker, wonende Nieuwstraat 7rood te Dordrecht, wel te willen informeren,
  naar den welstand van zijn zoon den Heer J.C. Minnebreuker en diens vrouw.
  De Heer Minnebreuker was werkzaam als musicus in een hotel te Hannover. Sedert geruimen tijd had de familie geen berichten meer van den gezochte ontvangen.
  Op mijn verzoek om inlichtingen ...
  D.K. Lambooy
  (Rothe Mühle Schullerstrasse 30)

 • (Nr. 969) 22 December no. DRK/1876
  DORDRECHT, 29 December 1943(!)
  Onderwerp: J.C. Minnebreuker
  Aan het Hoofd van den Inlichtingendienst voor Burgers van het Ned. Roode Kruis
  te 's Gravenhage
  Toen ik de tijding vervat in Uw bovenaangehaald schrijven, aan de familie Minnebreuker, wonende Nieuwstraat 73rood alhier, wilde
  mededeelen, bleek mij alras, dat de zoon J.C. Minnebreuker na het bombardement van Hannover, tengevolge waarvan het huis, waarin hij woonde
  door bominslag was vernietigd, bij zijn ouders thuis was geweest.
  Hij is daarna weer naar Hannover vertrokken, doch zijn vrouw is in Den Haag achtergebleven. Zijn adres zou thans zijn: Hannover Schillerstrasze, Restaurant Rothe Mühle
  De Secretaris afd. Dordrecht v./h Roode Kruis.

 • (nr. 980) Dordrecht 29 Januari 1944(!)
  Antwoord op schrijven d.d. 27 Januari 1944
  Onderwerp: S. Suiker
  Aan den heer Chef der 1e Afdeeling van het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis
  te 's Gravenhage, Korte Voorhout 14
  Hierbij heb ik de eer U te berichten dat ik aan het in Uw bovenaangehaald schrijven vervatte verzoek heb voldaan.
  get. K.J. Poll

 • (nr. 980) 's Gravenhage 27 Jan. 1944(!)
  Korte Voorhout 14.
  Ik heb de eer U ingesloten aan te bieden een
  brief, gericht aan den Heer J. Suiker, Cornelis de Wittstraat 58
  te Dordrecht, houdende het door tusschenkomst van het internationale Roode Kruis te Geneve
  uit Tokio ontvangen bericht van overlijden van den krijgsgevangene Simon Suiker, stamboeknummer 185298.
  Ik moge U verzoeken wel uwe bemiddeling te willen verleenen ...
  De Chef der 1e Afdeeling van het Informatie Bureau ...

 • (nr. 992 R.Kr.) Alblasserdam 20 Maart 1944(!)
  Wel Ed Heer!
  Ondergeteekden Mej. H. Verheij heeft de eer U het volgende te verzoeken
  dat haar verloofde in het buitenland (Engeland) zijn verblijf houdt en zij nog steeds met hem coorespondeert. Nu haalt zij steeds zelf de formulieren maar aangezien nu ziek is kan zij zelf niet komen. Beleefd ....
  Mej. H. Verheij

  Adres: Mej. H. Verheij, Baanderstraat 15 Alblasserdam

 • (no. 803) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 4 November 1941
  Naar anleiding van de mij toegezonden Notulen van de Kringvergadering te Gouda op Zaterdag 11 October j.l.
  heb ik de eer U te berichten dat hetgeen ik mededeelde
  omtrent de thans te sluiten verbintenissen (blz. 2) niet geheel juist is weergegeven.
  Volgens de Notulen zou ik gezegd hebben ....
  W.J. Lucardie

 • (no. 801) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 31 October 1941
  EXPRESSE
  Betreft: aanplakken affiches voor de ledenwerfactie
  Zooals in het 1 November nummer van het tijdschrift zal worden bekende gemaakt, heeft het Hofdbestuur ook een aantal van de groote affiches, welke voor de colecte van 25 October jl werden aangemaakt, laten drukken met een strook: Wordt lid. Minimum contributie f 1,- per jaar
  Het ligt in de bedoeling ....
  Kolonel H.H. Thoden van Velzen

 • (no. 802) Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 1 November 1941
  Betreft: Opgave van de gemeenten, waarin de Afdeelingen plegen te collecteren
  ten einde verwarring en dubbel werk te voorkomen, moge het Hoofdbestuur U verzoeken mededeeling te willen doen van de namen der gemeenten, waarin Uw Afdeeling pleegt te collecteeren ...
  Kolonel H.H. Thoden van Velzen

 • (no. 802) Dordrecht 5 November 1941
  Onderwerp: Collecteeren
  In antwoord op bovenaangehaalde circulaire heeft het Bestuur der Afdeeling Dordrecht de eer U mede te deelen dat zijne afdeeling slechts in de gemeente Dordrecht pleegt te collecteeren.
  K.J. Poll

 • (nr. 813) Dordrecht 17 December 1941
  Onderwerp: aantal leden transportcolonne
  Den heer J. v. Aardenne Commandant van de transportcolonne van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis te Dordrecht
  Kennisgeving van de door U onlangs ingezonden kwartaalstaat doet mij het wenschelijk achten Uw administratie en de mijne betreffende de namen van helpers, leerling helpers enz te vergelijken
  I. Bij mij staan te boek als ploegcommandant:
  W. van Butselaar
  J.P. Goulooze
  A. Gruijs Jr

  NB U geeft op een reserve-sectie commandant. Het aantal onzer colonneleden geeft naar mijne meening op het aantallen van een dergelijke
  titulair geen aanspraak (zie $7 van het voorschrift)
  Bovendien moet hiervan een uitspraak van het Hoofdbestuur voorafgaan ....
  II. de reserve ploegcommandant staan bij mij te boek
  W.J. Booij
  J.W. van Helden
  W. Hoekstra
  P. van der Rest

  van de 4 is H.W. van Helden op non-actief gesteld wegens plaatsing bij den vasten kern van den Luchtbeschermingsdienst.
  III. Als helpers staan bij mij ingeschreven:
  J.W. Addiks
  D.J. de Bruin
  A. Heijstek
  J.C. Koppejan
  C. Visser (bedankt)
  P. Viveebn
  A.C. Ruijsenaars
  C. Bozuwa
  A. de Jong
  D. Hoogmoed
  A. Schoolenberg
  H.W. Simons

  van deze 13 helpers zijn op non-actief gesteld:
  D.J. de Bruin
  H. Simons
  P. Viveen
  .
  Te dezen aanzien is blijkbaar mijn administratie niet 'bij' aangezien U 5 als non actief vermeldt. Ik stel er prijs op te worden ingelicht, ik kan dan den Hoofdcommissaris aanvulende gegevens vertrekken.
  IV. Tenslotte heb ik als leerling helpers ingeboekt:
  A. Boer
  B. Lam Jr
  J.H. Langerak
  A. de Wit
  J. te braak
  K.C. de Visser
  D.A. de Lange
  H. Langendam
  A.E.F.J. Gerde
  P. van der Sijde
  J. de Vos
  E. Naaktgeboren
  A.J. van der Meijde
  A. Makkelie
  N.L. Verbij
  .
  In totaal dus 15 personen.
  U vermeldt 17, de luchtbeschermers medegerekend. Een dezer 2 is zeker de heer Jurcka, dien U in Uw schrijving van 25 Juni j.l. vermeldt * (en de ander misschien de heer C. v.d. Wal wiens naam voorkomt op het lijstje van examinandi dat U mij bij Uw brief van 24 Juli toezond). Van hem bezit ik echter geen 'Verbintenis'. Deze heb ik evenmin ten aanzien van P. van der Sijde en J. de Vos.
  Mag ik een en ander onder Uw aandacht brengen en U verzoeken mij nader te willen inlichten opdat mijne administratie volledig worde en overeenstemming bestaat tusschen mijne boekingen en de werkelijkheid.
  De Secretaris penningmeester, K.J. Poll

 • Laatst gewijzigd: juli 2022.