Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis - ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1944


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 45 (Ingekomen en minuten van uitgegane brieven 1944)(1 pak)

scans verkrijgbaar

Rode Kruis


 • (1036) Delft 10 Dec. '44
  Geachte Heer,
  Door informatie van 't Ned. Roode Kruis
  alhier vernam ik dat eenige mogelijkheid om
  iets over Brabant te horen was via Dordrecht
  Daarom wend ik me tot U in de hoop
  dat deze brief inderdaad doorgezonden wordt.
  Al die tijd heb ik nog niets gehord dus
  U begrijpt dat we heel ongerust zijn
  U bij voorbaat dankend voor de moeite, teken ik
  Hoogachtend ..(?) N.S. v. Beek
  Binnenwatersloot 5
  Delft
  (aan heer 12/12 44 44 Delft bericht dat ik niet in staat ben om naar Brabant te verzenden)

 • Aan den Wel Ed Heer Directeur van het "Rode Kruis"
  Wel Ed. Heer
  Er werd ons dezer dagen gezegd, dat wij over Uw adres
  bericht konden sturen naar Brabant. [nee]
  Zo dit waar is zou U da zo vriendelijk willen zijn deze
  brieven de versturen? [aan PTT toevertrouwd afg 11/12 '44]
  Is niet wil U ze dan aan afzender terug sturen?
  Bij voorbaat hartelijke dank
  Met beleefde groeten
  Hoogachtend
  J. Mansueta
  Overste St. Antoniusgesticht Peperstraat 44 Beverwijk

 • STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN TELEGRAFIE & TELEFONIE
  MEMORANDUM
  van Postkantoor
  aan de heer Secretaris van het Ned. Roode Kruis afd Dordrecht
  Delft 4/12 '44
  Zou bijgaande brief niet in een of andere zending uwerzijds
  voor Zeeland of Braband kunnen worden ingesloten?
  Vandaar bereikt hij dan wel bestemming.
  Via het postkantoor Dordrecht komen ze wek als "onverzendbaar"
  terug. Heb hem daarom in Delft maar afgestempeld.
  De directeur van het Post en Telegraafkantoor te Delft, Adriaansen

 • (1036) Mijne Heren
  Zou U zoo goed willen zijn de brief op de plaats
  van bestemming te brengen.
  Bijvoorbaat mijn dank
  G. de Wit, Koningstraat 164 Beverwijk
  en zou U zoo goed willen zijn om mij antwoord
  terug te willen zenden
  ik sluit hierbij in een postzegel
  Bij voorbaat mijn dank
  (afgedaan 7/12)

 • [met envelop] (1036) 28 nov '44
  Geachte mijnheer,
  Nogmaals ben ik zo vrij U te vragen of er nog gelegenheid
  bestaat, via 't Rode kruispost
  naar Groede te verzenden. [neen]
  Sinds 29 September heb ik geen post uit Zeeland meer gekregen
  Komt er nu helemaal geen post door Weet U soms bijzonderheden
  over Zeeuws Vlaanderen.
  Hopend op een spoedig antwoord verblijf ik
  Hoogachtend Hr C. Hendriks, Alg. Ziekenhuis, te Woerden
  (lijsten genoemd 5/12 '44)

 • (adg. 1/12 '55 1036) R'dam 28 Nov 1944
  Geachte Meneer
  Daar ik 't al meer iets gevraagd heb over Zeeland
  kom ik nog maals tot U om uw raad et
  vragen. Zou het op 't ogenblik nog mogelijk
  zijn om in Zeeland te komen. U moet weten
  Vrijdag 10 nov hebben de Duitschers hier
  met de razzia's ook mijn man meegenomen
  en nu zit ik hier helemaal alleen Zou
  het niet mogelijk zijn om b.v. met een
  Rode Kruis auto mee te rijden als verpleegster
  Ik ben 3 jaar in de verpleging geweest, dus
  het wit costuum. Nu zou ik het liefst natuurlijk
  willen proberen om mijn man terug
  te krijgen, hoe wel ik op 't ogenblik niet
  weet waar hij is, want ik heb een brief
  gehad van 11 Nov toen was hij in Amsterdam
  maar verder heb ik niets gehoord van hem
  Maar als ik daar nu ook geen kans voor ziet
  dan om in Zeeland te komen, want mijn
  winterkleeren zijn daar allemaal nog want
  ik had van de zomer toen ik hier ben komen
  wonende gedacht daar nog wel eens heen te
  gaan maar dat kon nu niet meer. Wat
  denkt U hiervan, weet U mischien op de
  één of andere manier wat voor me dat
  ik of mijn man kan bereiken, of naar
  Zeeland kan want hier hele dagen alleen
  zonder enige familie, is haast niet uit
  te houden. En ik weil zo graag wat
  doen. Ik joop dat U het me niet
  kwalijk neemt dat ik naar U om
  raad komt, en hoop dat U me raden
  kunt, wat in mijn geval het beste zou zijn.
  Hoogachtend M. Hordijk-v.d. Berge
  Sleephellingen 29b
  Rotterdam

 • Wel Edele Heer
  Mag Ik U beleefd en vriendelijk verzoeken of deze
  berichte ook doorgezonden mogen worden ik heb sinds
  5 Oct niets meer gehoord, en daar ik al in de 70 jaar ben
  zou ik graag vernemen of mijn kinderen nog gezond zijn
  met beleefde dank Wed. W. de Koning Veemen
  Mare Singel 1 Leiden
  geevacueerde uit Middelburg Pottenbakkersingel 12

 • [1036] Rotterdam 19 November 1944
  Hooggeachte Heeren,
  reeds eenige malen zond ik op grond van
  eene mededeeling ontvangen op het kantoor van het
  Ned. Rode Kruis alhier, aan uw adres een
  briefkaart, bestemd voor mijne ouders te Visse bij Goes
  met het vriendelijk verzoek die te willen doorzenden
  Uw bemiddeling in dezen word door mij ten zeerste gewaardeerd.
  Evenwel .. ik zou zoo gaarne ook van mijne
  Ouders - die hoogbejaard zijn - eenig bericht ontvangen
  Zoudt U mij svp op bijgaand antwoord kaart
  kunnen inlichten hoe dit mogelijk zou zijn.
  Zouden zij mijne kaarten en die van 15 October
  reeds ontvangen hebben? [neen] Voor Uw inlichting en bemoeiing
  nogmaals gaarne dank. Met hoogachting Uw de J.J. Verstraate
  +
  [voorkant briefkaart] Juliana van Stolbergschool Rodenrijschelaan 10a Rotterdam, hoofd der School J.J. Verstraate

 • [1036; neen afg. 20/11] ANTON DEERING onderwijsinstituut, Coenderstraat 12 Delft
  Delft, 26 November 1944
  Zeer Geachte Heer,
  Daar wij vernemen dat wij via 't Rode Kruis brieven naar
  Limburg konden verzenden zijn wij zoo vrij U hierbij enkele brieven
  te doen toekomen in de hoop, dat U ze voor ons verder kunt verzenden.
  Gaarne vernemen we van U hoeveel de kosten voor die verzending bedragen.
  U bij voorbaat dankend, blijven wij inmiddels met de meeste
  Hoogachting
  Ant. Deering
  PS.
  Indien de brieven niet zoo verstuurd kunnen worden kunt U ze gerust openen en de inhoud overnemen.

 • [1036 afg. 24/11 '44] Rotterdam 20 Nov 1944
  Geachte Heere
  Zoudt U zoo goed willen zijn mij inlichtingen te verstrekke van mijn familie uit Klundert
  N. Br. daar ik hoor dat die plaats zwar getroffen is door oorlogsgeweld en er veel dodel moeten zijn
  Mijn familie woonde Hilscherstraat en Burgem. v. der Elststraat Den heer A. den Engelse slager Hilschestraat Klundert
  Man A. den Engelse vrouw Elizabeth de Laat en 5 kinderen Den haar E. Verhoeve Burgemeester van der Elststraat Klundert
  Man E. Verhoven vrouw Johanna Cornelia de Laat en 4 kinderen [neen]
  in afwachting Hoogachtend
  Mej. C. de Laat
  2de Pioenstr. 4b Rotterdam

 • [1036] Amsterdam 12-11-'44
  Den Heer Secretaris van het Nederlandsche Roode Kruis, afdeeling Dordrecht
  Geachte Heer,
  In de hoop dat het contact met Walcheren nog behouden is,
  ben ik zoo vrij nogmaals een kaartschrijven aan m'n Moeder ter doorzending,
  bij te sluiten Mocht doorzending voorlooping uitgesloten zijn, dan zou ik dit gaanr van u vernemen. [neen]
  Bij voorbaat beleefde dankend
  Hoogachtend, N. Komen-Ingelse
  P.S.
  Mocht U mij soms nog iets naders omtrent de bewoners van Middelburg kunnen mededeelen zoo houd ik mij daarvoor ten zeerste aanbevolen. Er gaan hier geruchten dat zij naar Brabant geëvacueerd zouden worden.

 • [1036 doorgezonden] Rozenhof 24, 19 Nov. 44
  Hooggeachte Heer Poll,
  Mag ik nogmaals een beroep op Uw vriendelijke bemiddelijk doen
  teneinde nevensgaande brief door tusschenkomst van het Roode
  Kruis te verzenden?
  Eergisteren 17 dezer ontving ik een schrijven van mijn broer, gedateerd
  3 nov Dus is het 14 dagen onderweg geweest, geschiedt verzending
  gewoon over de post dan komt het pas na een kleine vier weken over
  Volgens den schrijver moet een brief bij verzending door het R.K.
  open aangeboden worden in verband met eventueele ...ing(?)
  Vandaar dat ik mijn epistel niet heb dichtgeplakt
  Onder bijzondere dankzegging voor de vernieuwde welwillend
  heid noem ik mij
  met de meeste hoogachting Heer zeer dw. E.W.C. Six.

 • [1036] 10 Nov K/IJssel
  Mijne Heeren
  Ik wilde u vriendelijk vragen of u deze brief voor mij zou
  willen door zenden als er gelegenheid voor is dan heel
  graag maar als het niet gaat zou U dan de brief
  terug willen zenden dan weet ik dat er geen gelegenheid
  bestaat om hem er heen te krijgen het is ik wilde graag
  weten of mij fam. nog leven
  hoor voor mij vriendelijke dank
  Mej. Tisserand
  Emmaplein 2
  Krimp/IJsel
  (teruggezonden 20/11 44)

 • [1036 beantw] Winschoten, 8 November '44
  Geachte Heer,
  Daar ik vernam dat men via 't Roode Kruis te Dordrecht
  naar 't eiland Walcheren kan schrijven wilde ik U eens vragen
  of het mogelijk is, bijgaande briefkaarten door te zenden. [neen]
  Vanuit Walcheren (Middelburg en Vlissingen) komt hier geregeld bericht
  En nu beweert mijn schoonvader Dhr van Dijk Molenwater 41
  Middelburg, dat wij ook op die manier aan hun bericht kunnen doen
  Zoudt U mij eens willen antwoorden, wantr hier te Winschiten heb ik om
  inlichtingen gevraagd en zegt man dat 't onmogelijk is er heen te
  schrijven Met dank voor de moeite,
  postzegel voor antwoord.
  gaat hier bij
  Hoogachtend M.A. v. Dijk v.d. Smeek(?), Dr. D. Bosstraat 5 Winschoten

 • [1036 beantw. 17/11] Delft 13 Nov 1944
  Zeer geachte Secretaris van het Roode Kruis Afd. Dordrecht
  Als Oud Voorzitter van het Roode Kruis Afd Delft vraag ik
  (gaarne) het der buitengewone tussenkomst in te roepen om bijg. brief aan Mej. Arntz te
  trachten te doen toekomen. Het betreft uitsluitend ons streven om iemand te
  bereiken (mej Arntz een trouwe vriendin van ons) in het vrije gebied, van waaruit
  zij misschien wel kan schrijven naar onze dochter in B. aires en aan onze
  schoonbroers in N. Amerika om te zeggen dat wij het goed maken en van enkele sterfgevallen in de familie kennis te geven.
  Wij, mijn vrouw en ik hopen van ganser harte dat wij door uw grote hulp
  onze brief bij mej Arntz zullen kunnen krijgen.
  Bij voorbaat bizonder bedankt, want men zal daar in de verte ongerust
  zijn.
  Met hoogachting en erkentelijkheid
  Ph. de Kanter,
  Kl. Vrijenban 2, Delft

  Het spreekt van zelf dat wij niet 't minste bezwaar
  zouden hebben als U van de inhoud van ons schrijven
  aan mej Arntz kennis zoudt willen nemen.

 • [1036 neen afg. 17/10] L.S.
  Gaarne ontving ik van U eenig bericht of ik nog mogelijk is
  contact of post te krijgen van en naar Middelburg of
  eenige andere inlichtingen omtrent m'n ouders daar
  En ook van Vlissingen m'n ouders woonden Spanjaardstr. 64 M'burg, maar
  na 30 oct heb ik geen bericht meer ontvangen.
  uw berichten gaarne wachtend, teeken ik
  Hoogachtend, Mej. B.E. Mulders
  Leerling-verpleegster, Diaconessenhuis, Haarlem, Hazepaterslaan 24

 • [1036 afg. 16/11] Hilversum 6 November 1944
  Weled. Gestr. Heren
  Sinds laatste oorlogshandelingen hebben wij totaal geen teken of brief ontvangen van onze zoon H. Enkelaar, met zijn vrouw en kind, wonende te Oostburg Oudehaven No. 2 Zeeuwsch Vlaanderen
  Hier gaan geruchten dat het Rode Kruis te Dordrecht nog contact heeft met Zeeuwsch Vlaanderen, o.a. ook met Breskens
  Zo dat mogelijk is, kunt U dan voor ons navraag doen of
  bovengenoemde H. Enkelaar met zijn gezin nog in leven zijn? Hij is ambtenaar bij de C.C.D. te Oostburg.
  Is het mogelijk dat ingesloten brief door Uw bemiddeling in Oostburg komt? [neen]
  Zo ja, bij voorbaat onze hartelijke dan. Mocht
  zulks niet kunnen, wilt U die brief dan posten op 't postkantoor te Dordrecht opdat te zijner tijd de post (P.T.T.) de brief
  aan 't daarop vermelde adres bezorgd?
  U voor alle bemoeiingen hartelijk dank zeggend en
  met hoogachting H.A. Enkelaar, leraar Ambachtschool

  H.A. Enkelaar
  's Gravesandelaan 54
  Hilversum

 • [1036 afgev] Amsterdam, 5 Nov. 1944.
  Aan den Heer Secretaris van het Nederlandsche Roode Kruis, afd. Dordrecht
  Geachte Heer,
  Uw schrijven dd 30 October kwam in mijn bezit, waarvoor heel hartelijk dank
  Naar aanleiding daarvan ben ik zoo vrij weer een brief voor mijn Moeder in te sluiten, met
  beleefd verzoek ook deze te willen doorzenden
  De groote ongerustheid waarin ik omtrent mijn oude Moeder, zuster, invalide Oom en nichtje (die gezamenlijk
  ons ouderlijk thuis vormden) verkeer, noops mij U te vragen, of mij iets omtrent de bevindingen
  van den heeren afgevaardigden betreffende Walcheren kan worden medegedeeld Aan elk
  geruststellend bericht klamp ik me, als aan een stroohalm vast. Nu de landerijen overstroomd zijn,
  zullen zij, vooral wat de voedselvoorziening aangaat, in nood zitten. Gaarne zou ik van U vernemen,
  of het ook mogelijk is, om met de boot waarover U schreef een pakket te verzenden. Postzegel voor antwoord gaat hierbij. Bij voorbaat beleefd dankend
  Hoogachtend N. Komen-Ingelse, Westlandgracht 49 I (W.)

 • Rotterdam, 9 Nov. '44 ... Heer C. de Back wonende te Rotterdam Soetendaalscheweg 12A zeer enstig ziek is, tengevolge van een vrij ernstige maagbloeding .... Mevr. M. de Back (Bot), Soetendaalscheweg 12A, R'dam (N)
  +
  Rotterdam 9 nov 44
  Familielijst van den Heer C. de Back
  J. de Back, Schoolstraat 20 Kloetinge
  Joh. de Back, Zusterstraat 4 Goes
  W. Minnaard Hofstede Poelzicht, Heer Abtskerke B8
  Joh. Sandée (rustend landbouwer), Voorstraat Nieuwdorp
  F. de Back, vrachtrijder, te Kruiningen
  W. Verstelle, Veerweg B42 Wolphaartsdijk
  Allen te Zuid Beveland

 • Delft 7-11-1944; Mevr. I.J. Schalke Ratelband, ...straat 54 Delft;

 • Leiden 5 Nov. 1944; N. de Jager-Wolfert, de Sitterstraat 67 Leiden;

 • Rotterdam 8 Nov. 1944; fam. Jan Dorleijn-Beckers en dochter; J.M. Rozendal Statenweg 36C Rotterdam (C);

 • Donderdagavond
  Hooggeachte Heer,
  Heden namiddag ontving ik Uw schrijven met de bijgaande
  brieven. Ontzettend jammer dat ze hun bestemming niet hebben mogen bereiken, maar ik ben U toch erg dankbaar
  ... P.F. Forbes Wels-Lebret

 • Hilversum 28 Oct 1944 ... adres W.C. Wakkee, Havenstraat 75 Hilversum, ingesloten 1 zegel

 • 24-10-1944
  Apotheek Firma J.C. van der Harst
  M. Poell, Apotheker
  Middelburg Korte Delft 12

 • Voorburg 13 Dec 1944 .. N.A. Popma

 • De Bilt 8 Dec '44 ... A.C. Bruijning-van Belkum, geevacueerd van Wageningen Eekmolenweg 1 naar De Bilt 1e Brandenburgerweg 103;

 • Beverwijk 7 Dec '44, Weled Heer
  ingsloten zend ik U een brief .... Th.W.M. de Groot, Lijsterbeslaan 2 BEVERWIJK

 • Amsterdam 3 Dec 1944 ... J. Verhoeven Ceramplein 35, Amsterdam (O)

 • Amsterdam 3 Dec 1944 ... H. Verhoeven, p.a. R. Bruin, Molukkenstraat 55hs Amsterdam (O)

 • A.M. van Dijke Veenkade 138 's Gravenhage (afg 13/12)

 • Delft 10 December 44 .... mej. Mr. A.G. Valkis, Oude Delft 15, Delft

 • Delft 21 dec 1944 S.H. Halkema(?) (afgedaan 28/12 '44)

 • (afg. 28 Dec '44) Delft 18 dec 1944 .. . Brabantse Zusters bijeen en hebben nog niets van de familie gehoord ... overste v. Huize St. Vincentius Oranjeplantage 79 Delft

 • Delft 7 Dec 44 .... H. Slagter

 • Beverwijk 12 Dec. 1944 .... (man) Valentijn Philippus Johanens ter Burg, geb. 24-12-1912 ... (vrouw) Johanna Maria ter Burg, geb. Millingen 19-1-1913 ... (oudste meisje) Maria Helena Hendrika ter Burg, geb. Venlo 31-10-1941 ... (jongste meisje) Margaretha Hendrika Johanna ter Burg, geb. Venlo 23-07-1943 ... hoogachtend fam. ter Burg, Vondellaan 102 Beverwijk

 • [1036] den Haag 7 Januari 1945(!), Aan den heer Secretaris v/g Ned. Roode Kruis Afd. Dordrecht
  Weledelgeb. heer,
  Mijn zoon was begins eptember werkzaam bij het Centraal Laboratorium van de Staatsmijnen te Lutterode. Sedert dien tijd hoorden wij niets meer van hem en zijn gezin .... mijn vrouw die overigen ook al gescheiden zit en te Velp is geisoleerd ..... C.W.M. Baans, Voltastraat 34 Den Haag

 • Wateringen 31 Dec
  Weledele Heer
  We hebben 7 kinderen in een Sanatorium te Ossendrecht N. B29
  Nu hebben we al sinds 12 Sept niets van hun gehoord, nog hebben we
  nadien geen brief door kunnen sturen naar N. Br.
  Je begrijpt dat het voor ons iets vreeselijks is in t geheel niet te weten hoe onze kinderen het maken; en ook voor onze kinderen geen enkel bericht
  van huis te krijgen ... A.A.J. Brabander en echtgenoote, Oosteinde 82 Wateringen

 • (vervallen)(Dr. J.J.A. Strucker, arts, Nieuwe Haven 25 Dordrecht) ... Johannes Arnoldus Antonius Strucker, geboren 12 mei 1880 te Breda

 • (Dr. Bern. G.J.M. Verbeeten, arts, Joh de wittstraat 21 Dordrecht)
  Geachte Heer Poll,
  Mag ik U in verband met bijgaand schrijven verzoeken de daarin bedoelde bescheiden te willen verzorgen. Bij voorbaat dankend,
  (noodleg. [noodlegitimatie] toez. 4/11)

 • (D. Stadig, arts, Singel 324)
  Dordrecht, ..., Hiernevens mijn foto (noodleg. [noodlegitimatie] toe gezonden 4/11 '44)

 • (Dr. J.J.A. Strucker, arts, Nieuwe Haven 25 Dordrecht)
  Aan den heer Secretaris v/d R. Kruis Dordrecht
  Hooggeachte Heer Poll,
  Naar aanleiding van de nieuwe bekendmaking van het Rijks commissariaat aangaande het Roode Kruis en de moeilijkheden om mijn praktijk en verders ....

 • [1045] (Dr. A.C. Drogendijk, arts, Bosb. Toussaintstraat 4) Dordrecht, 10-..-1944
  Wel Ed. Gestr. Heer,
  ... gaarne tijdelijk worden ingeschreven bij het Ned. Roode kruis alhier
  ... A.C. Drogendijk
  (noodleg. toegezonden)

 • Dordrecht, 11 November 1944
  ONDERWERP: Roode Kruis diensten
  Aan den heer (1) Dr. A.C. Drogendijk, arts, Bosboom Toussaintstr. 4
  (2) Dr. B.G.J.M. Verbeeten, ars, Joh de Wittstraat 21
  (3) J.F. Heroma, arts, Dubbeldamscheweg 10
  (4) D. Stadig, arts, Singel 324, allen Dordrecht
  Als gevolg op de toezending van het noodlegitimatiebewijs doe ik U hierbij
  toekomen een Roode-Kruis-armband. Ik merk op, dat het uitdrukkelijk voorschrift van het Hoofdbestuur luidt, dat deze armband slechts in fucntie, dus bij hulpverleening, mag worden gedragen. ..... get. K.J. Poll.
  +
  Op afschrift dr van Aardenne:
  Door tusschenkomst van den heer Redele ontving ik van het Hoofdbestuur 25 armbanden (ik vroeg 100 aan) Hiervan gaan nu 4 aan Dordtsche artsen ... Voorts wilde ik 10 aan de onderafdeeling Alblasserdam en 10 voor Dubbeldam (E.H.B.O.) reserveren. Een blijft dan nog beschikking voor een noodgeval ... get. K.J. Poll.

 • (J.F. Heroma, arts, Dubbeldamscheweg 10) Dordrecht, 11-10-44
  Geachte Heer Poll,
  Gaarne zag ik mij toegezonden een legitimatiekaart en armband van het Ned. Rode Kruis. Ik sluit hierbij een foto in en breng U bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
  Hoogachtend J.F. Heroma. (noodlegit. toegezonden 4/11 '44)

 • ALGEMEEN ZIEKENFONDS Burg. de Raedtsingel 5, Dordrecht 9 October 1944
  Geachte Collega,
  In ons laatste rondschrijven gaven wij den raad.
  wanneer er oorlogshandelingen in onze stad mochten plaats grijpen
  alsdan de praktijd in witte jas te doen met om den linker arm een roode-kruis-band.
  Coll. J. v. Aardenne heeft hierover gesproken met
  het hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis. Genoemd bestuur had
  tegen tijdelijk inschakeling van de artsen in het Ned. R. Kruis geen bezwaar, mits de doktoren
  zich houden aan de regels, die voor het R.K.-personeel gelden en zich onder de bevelen van het Roode Kruis stellen.
  De arten ..... Coll. Dr. A.C. Drogendijk
  +
  (N.H. Wepster, arts, Bosboom Toussaintstraat 83 Dordrecht) Dordrecht, 10-10-'44
  naar aanleiding van een schrijven van het Bestuur van het Algem. Ziekenfonds alhier zend ik U hierbij een pasfoto ....

 • [1045] (N.H. Wepster, arts, Bosboom Toussaintstraat 83 Dordrecht) Dordrecht, 17-10-'44
  Vriendelijk verzoek ik U mijn opgave als tijdelijk lid van het Ned. Roode Kruis als niet gedaan te willen beschouwen.
  Mocht ik U door deze handelwijze moeite en last veroorzaken zoo bied ik U daarvoor mijn verontschuldiging aan.
  ... N.H. Wepster

 • [1-33] Dordrecht, 19 September 1944
  Den WelEdelgestrengen heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris-Penningmeester v/h Ned. Roode Kruis Afd. Dordrecht
  Weledelgestrenge Heer,
  Hiermede berichten wy UEd dat den heer B. Lam met ingang van 18 September wederom als actief lid der
  colonne is opgenomen.
  Ingsloten doen wy Ued een foto van hem toekomen voor een Identiteitsbewys, een Legitimatiebewys is reeds in zyn bezit.
  Namens de Kern der Transportcolonne van het Nederlandsche Roode Kruis afd. Dordrecht,
  (get.) A. Gruijs Jr.

 • Dordrecht 21 September 1944
  Nr. 1033
  Onderwerp: Identiteitsbewijs
  Bijlage: één
  Aan den Heer Hoofdcommissaris van het Transportwezen van het Nederlandsche Roode Kruis
  's Gravenhage Prinsengracht 27.

  Sinds 18 September j.l. is de op non-actief gestelde helper
  B. LAM Jr weder actief werkend lid der transportcolonne geworden.
  In verband daarmede zou ik het op prijs tellen te zijnen behoeve een identiteitsbewijs te ontvangen.
  Een pasfoto voeg ik voor dat doeleinde hierbij.
  De gegevens omtrent den heer LAM geboortedatum registratienummer enz zijn opgemomen in de "nominatieve opgave", behorende bij het jaarverslag over 1943.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht, get. K.J. Poll.

 • Hoofdbestuur Ned Roode Kruis
  's Gravenhage 27 September 1944
  No. 1187
  Ingevolge Uwe aanvraag van 21 September 1944 No. 1033 heb ik de eer U het nevensgaande hierbij aan te bieden.
  De Hoofdcommisaris voor het Transportwezen van het Ned. Roode Kruis, W.J. Lucardie.
  (betr. identiteitsbewijs Lam; 1033, afgegeven aan Bestuur 2/10 '44)

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS afdeeling Dordrecht
  No. 1032
  Dordrecht, 12 Oktober 1944
  Onderwerp: Freistelung beschlagnahme
  An den Herrn Wehrmachtskommandant in DORDRECHT
  Es möge mir gestattet sein auf Neuem um Ihre Aufmerksamkeit zu bitten für Freistellung von Beschlagnahme betreffs Fahrräder der Rote-Kreuz-Hilfer
  ....
  J.R.T.van Weering, Alblasserdam, Dam 40, Personalausweis no. 89208
  G.T. Kors, Alblasserdam Ruygenhil 3A, Personalausweis no. 2243.
  ..., K.J. Poll

 • [1032] Wehrmachtkommandantur Dordrecht
  Dordrecht, den 16 10 1944
  U
  Züruckgericht mit dem bemerken, dass weitere bescheinigungen für Freistellungen von Fahrrädern nich mehr ausgestelt werden konnen.
  Der Kommandant A.B., Hauptmann u. Adjutant

 • Dordrecht, [-]
  Het Bestuur dr Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis verklaart hierbij dat
  1. Mej. S. van Wageningen
  2. de heer H. [Hendrik] Albronda
  3. de heer J. Visser, wonende te Dordrecht, Persoonsbewijs no
  Zich belasten met de inzameling van levensmiddelen ten behoeve van in Duitschland verblijvende uit Dordrecht afkomstige, krijgsgevangenen en hunne gezinnen,
  en dat hij/zij voor de vervulling van die taak, o.a. bestaande in het bezorgen der levensmiddelenpakketten (sommige in de naaste omgeving van Dordrecht) het gebruik van een rijwiel niet kan/kunnen missen.
  z.o.z.
  Het Bestuur voornoemd ge. A. J. Kronenberg, voorzitter wnd
  get. K.J. Poll secretaris
  Dordrecht, 16 October 1944.

 • [1032] Dordrecht 27 September 1944
  Onderwerp: Bescheinigungen Fahrräder
  Aan den Herrn Ortskommandant in Dordrecht
  Anschüszlich meines schreibens von 21 September d m ind infolge .....
  Name Addresse Nummer Personal Ausweis
  A.J. Kronenberg, Singel 31, 6221
  J. Broekmeijer, Noordhoveweg 10, 6109
  K.J. Poll, Johan de Wittstraat 35, 3
  J. van Aardenne, Vrieseweg 87, 39
  W. van Butselaar, Krispijnscheweg 157, 7150
  A. Gruijs, Madoerastraat 19, 14200
  W.J. Booij, Lijnbaan 32rood, 4532
  P. v.d. Rest, Merwedestraat 23, 32168
  A.H. Aarens, Crayensteinstraat 79, 244
  A.E.F.J. Gerde, Mauvestraat 2, 12281
  B. Lam, Hooftstraat 3, 23622
  B.C. v. Maaren, Mesdagstraat 62, 25782
  J. in 't Veld, K. Zandweg 459B (Dubbeldam), 40445
  (allen wohnhaft in Dordrecht)
  +
  K.C. de Visser, J. Marisstraat 54, 42791
  C. v.d. Wal, Lingestrat 13, 44560
  J.F. van Wortel, Violenstraat 7, 46376
  R. v.d. Logt, Schoenerstrat 49, 25325
  H. Leenheer, Bleijenhoek 49, 4513
  A.G. Spek, Alexanderstraat 10, 36910
  P.L.G. Tegelaar, Krommedijk 97, 54643
  H. Verboom, Reeweg 109, 40884
  Hoogachtingsvoll De Sekretär der Abteilung Dordrecht der Niederländischen Roten Kreuzes
  get. K.J. Pol
  Addresse: Rathaus, Dordrecht.

 • [1032] naam adres plaats van uitgifte nummer
  A. van Aardenne, Singel 165, L16, 000061
  J. van Aken, Wijnstraat 92, D29, 0000575
  E. Bos, Trompstraat 107, Zwijndrecht, D.., 001103
  M.J. Boshoven, Lombokstraat 29
  R. Brand, Mart. Steijnstraat 18
  E.M. Brugts-Kruithof, Merwedestraat 111
  P.A. Burger, Nic. Maespad 1
  C.J. Bustraan, Th. de Bockstraat 3
  A. Creutzberg-Hartman, Nieuwe Haven 30
  R. Dedecker, Fregatstraat 23
  M. Eras, Singel 67
  W. Foeken, Madeliefstraat 23
  N.H. Groeneveld, Javastraat 1rd
  P. Groeneveld, Kromhout 135
  B.C. van Hall-Delorme, Groothoofd 2
  D. Heroma-Meilink, Dubbeldamscheweg 10
  G. van Huuksloot, Werkemondestraat 23
  C. Huyzers, Zuidendijk 277
  M. van Izerloo, I. da Costastraat 34
  T. de Jonge, Maasstraat 27
  F. de Jonge, Maasstraat 27
  A.G. Jonker, Vriesestraat 67
  T. Kamps, Vriesestraat 79
  J. de Keyzer, Lingestrat 16
  E. v.d. Linden, Vechtstraat 5
  K. Luyten, Mart. Steynstraat 6rd
  J. v. Milligen-Lekluse, Merwedestraat 109
  M. Roessel, K. Scheidingsweg 38
  E. Schouten, W. Marisstraat 13
  B. Sigtermans-Visser, Javastraat 37
  M. Sneller-van Raalt, H. de Grootlaan 30rd
  A. van Slengler, Houttuinen 44
  M.G. Sprey-Dieleman, Singel 78, D 29, 008782
  J.C. v.d. Straaten-Bozuwa, Scheldestraat 24, D 29, 005322
  J. Vrolijk, Oudendijk 3, D 29, 044078
  J. Vreeswijk, Vriesestraat 87, D 29, 055822

 • [1032] HOOFDBESTUUR VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  's-Gravenhage 14.9.1944
  Prinsessegracht 27.
  In verband met de mogelijkheid dat auto's
  van de Afdelingen of van arten-bestuursleden gevorderd worden, wordt aan de
  Afdeelingsbesturen medegedeeld, dat van den Ortskommandant te 's-Gravenhage
  vernomen is, dat auto's alleen gevorderd mogen worden op vertoon van een schriftelijke lastgeving van den Ortskommandant. Zonder .... W.J. Lucardie

 • Wehrmachtskommandant (Q.U.) den Haag
  Den Haag 13 September 1944
  Bescheinigung
  Die Fahrräder des Niederländschen Roten Kreuzes dürfen nicht beschlagnahmt werden. Den Haag den 15 September 1944
  Wehrmachtkommandantur den Haag
  i.a. unterlicht Hauptmann

 • (afschrift Dr. v. Aardenne)
  DORDRECHT, 21 September 1944
  Onderwerp: Bescheinigung
  An der Herrn Ortskommandant(en) in Dordrecht
  Van der Behörde des Niederländischen Roten Kreuzes bekam ik die Nachricht dasz er erforderlich wäre, nich mit örtlichen Ortskommandant in Verbindung zu setzen, um zu erlangen dasz die Fahrräder der Mitglieder der Transportkolonne des Roten Kreuzes nicht beschlagnahmt werden .... get. K.J. Poll, Adresse: Rathaus Dordrecht

 • [1032] HOOFDBESTUUR VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  's-Gravenhage 16.9.1944
  Prinsessegracht 27.
  Onder verwijzing naar circulaire No. 2210/44 d.d. 14 September 1944 gaat U hierbij de fotokopie van de verklaring van den Ortskommandant te 's-Gravenhage toe.
  De aandacht wordt erop gevestigd, dat van den Ortskommandant ook een soortgelijke verklaring werd verkregen betreffende de fietsen voor het Nederlandsche Roode Kruis ....

 • Wehrmachtkommandantur Den Haag
  Den Haag den 13 Sept 1944
  Bescheinigung
  Es ist strengtens untersagt, die Kraftwagen des Niederländischen Roten Kreuzes zu beschlagnahmen.
  I.A. ... Hauptmann

 • [1032] Gerrit Teunis Kors, geboren te Rotterdam 20-1-1898, no. persoonsbewijs A 16-002243
  (Dam 40 Alblasserdam) Ruijgenhil 3A Alblasserdam
  Jan Rienke Ties van Weering
  geb. Groningen 23-0-1913 no. persoonsbewijs G 49-089207
  Dam 40 Alblasserdam
  Waarde Vr. Butselaar, Hier bij zend ik U de gegevens, tevens wil ik U mede deelen als dat ik weer telefonisch te bereiken ben onder No. 444., Groetend, G.T. Kors.

 • [1032] Het Nederlandsche Roode Kruis
  bloedtransfusiedienst
  Medisch centrum Dordrecht 23 Oct. 1944
  Het nummer van mijn persoonsbewijs is D 29 No. 027546
  Tevens zeg ik U hierbij hartelijk dank voor de reeds door U genomen moeite.
  Met de meeste hoogachting,
  mej. E.M.T. Moorrees.

 • [R.Kr. 1032] J.M. Redelé
  Dubbeldam 30 Sept. '44
  Burg. Jaslaan 20
  Zeer geachte Heer Poll, Naar aanleiding van ons gesprek waart U zoo vriendelijk een poging voor mij in het werk te stellen om een vrijstelling voor mijn fiets te verkrijgen.
  Bijgaand ... is aan opgedragen om de massa-voeding in Dordrecht te doen koken .... p.o. J.M. Redelé
  (Julian Marie Redelé geboren 28-9-1906 te Dordrecht, Persoonsbewijs D29 No. 031806, uitgegeven 27 October 1941 te Dordrecht)

 • [1032] Dordrecht, 5 Oktober '44
  Onderwerp: Bescheinigungen Fahrräder
  An der Herrn Wehrmachtkommandant in Dordrecht
  Für die Zusendung der Bescheinigungen ... Roten Kreuz hilfer veranden hatte erfuhr ich dasz auch die Roten Kreuz Hilderinnen gerne eine derartige Bescheinigung bekomen möchten ... J.M. Redelé ... Die namen, Adressen und personalausweisnummer der betreffenden Personen sing in beigefügter Liste angegeben.
  Ich bitte Ihnen also höflichst mir auch Bescheinigung behufs ovengenannter Personen ...
  Sekretär der Abteilung Dordrecht des Niederländischen Roten Kreuzes
  +
  Name (naam) Adresse (Plaats van uitgifte) (Nummer) Personalausweis
  Herr J.M. Redele, Dubbeldam Burg. Jaslaan 20, 31806
  Mej. A. van Aardenne, Singel 165, L16, 000061
  J. van Aken, Wijnstraat 92, D29, 0000575
  E. Bos, Trompstraat 107, Zwijndrecht, D.., 001103
  M.J. Boshoven, Lombokstraat 29
  R. Brand, Mart. Steijnstraat 18
  Mevr. E.M. Brugts-Kruithof, Merwedestraat 111
  Mej. P.A. Burger, Nic. Maespad 1
  C.J. Bustraan, Th. de Bockstraat 3
  Mevr. A. Creutzberg-Hartman, Nieuwe Haven 30
  Mej. R. Dedecker, Fregatstraat 23
  M. Eras, Singel 67
  W. Foeken, Madeliefstraat 23
  N.H. Groeneveld, Javastraat 1rd
  P. Groeneveld, Kromhout 135
  Mevr. B.C. van Hall-Delorme, Groothoofd 2
  D. Heroma-Meilink, Dubbeldamscheweg 10
  Mej. G. van Huuksloot, Werkemondestraat 23
  C. Huyzers, Zuidendijk 277
  M. van Izerloo, I. da Costastraat 34
  T. de Jonge, Maasstraat 27
  F. de Jonge, Maasstraat 27
  A.G. Jonker, Vriesestraat 67
  T. Kamps, Vriesestraat 79
  J. de Keyzer, Lingestrat 16
  E. v.d. Linden, Vechtstraat 5
  K. Luyten, Mart. Steynstraat 6rd
  J. v. Milligen-Lekluse, Merwedestraat 109
  Mevr. M. Roessel, K. Scheidingsweg 38
  Mej. E. Schouten, W. Marisstraat 13
  Mevr. B. Sigtermans-Visser, Javastraat 37
  M. Sneller-van Raalt, H. de Grootlaan 30rd
  Mej. A. van Slengler, Houttuinen 44
  Mevr. M.G. Sprey-Dieleman, Singel 78, D 29, 008782
  Mevr. J.C. v.d. Straaten-Bozuwa, Scheldestraat 24, D 29, 005322
  Mej. J. Vrolijk, Oudendijk 3, D 29, 044078
  J. Vreeswijk, Vriesestraat 87, D 29, 055822

 • [1037] Ned. Vereen. E.H.B.O.
  Afd. Papendrecht
  Secr. Noordhoek 76
  Papendrecht
  Papendrecht 18 October 1944
  Den Weledelgestregen Heer K.J. Poll Secretaris van het Ned. Roode Kruis Afd. Dordrecht Joh. de Wittstr. 35, Dordrecht
  Weledelgestr. Heer,
  Hierbij deel ik U mede dat de heeren C.F.W. Rietveld en D. Moolhuijzen beiden arts en respectievelijk voorzitter en algemeen adjunct van onze Vereen. E.H.B.O.
  zich ook bereid verklaren de gevraagde hulp aan het Roode Kruis te verleenen .....
  tevens doe ik U nog een pasfoto tekomen van mej. C. Vink, die ontbrak aan de serie foto's U overhandigd d.d. 14 dezes.
  naam:
  Frederik Willem Cornelis Rietveld, Oude Veer 13, 25-1-1906
  Dirk Moolhuijzen, Bosch 17, 30-10-1904
  Johanna Moolhuijzen-Versluijs, Bosch 17, 29-6-1901
  Jan Visser, Molenstr. 2, 27-10-1918

  Uw berichten hierover gaarne tegemoet ziend, verblijf ik
  Hoogachtend
  (bijlage pasfoto's)

 • [R Kr. 1038] Ned. Vereen. E.H.B.O.
  Afd. Papendrecht
  Secr. P. van Loon
  Noordhoek 76
  Papendrecht

  Papendrecht, 3 October 1944

  Den Weledelgestregen Heer K.J. van der Poll, Joh. de Wittstraat 35, Dordrecht

  Weledelgestrenge Heer,
  Naar aanleiding van het onderhoud d.d. 30-9 '44 doe ik U hiermede toekomen de namen met het persoonsbewijsnumemer
  van de gediplomeerde leden der Vereen. E.H.B.O. Papendrecht
  Dames: P.b.nr. adres.
  Neeltje Barth, Molenstraat 22
  Elisabeth Cornelia Besemer, Middenstraat 2
  Neeltje de Borst, Visschersbuurt 21
  Cornelia Bijl, Hoofdstraat 33
  Teuntje Bijl, Hoofdstraat 33
  Johanna Maria Guys, Matena 1
  Annigje Klootwijk, Oosteind 22
  Cornelia Debora Korporaal, Merwedesingel 38
  Neeltje Kwakernaak, Visschersbuurt 74
  Aafje Johanna Morelissen, Veerweg 16
  Neeltje Versteeg, Kerkbuurt 124
  Pietertje Versteeg, Kerkbuurt 124
  Neeltje Veth, Noordhoek 76
  Cornelia Vink, Westeind 120
  Adriana Visser, Kerkbuurt 13
  Gerrie Geertruida Vonk, Oosteind 107
  Heeren:
  Adriaan den Dekker, Karhoek 4
  Huig van Duyvendijk, Oosteind 113
  Teunis de Heer, Visschersbuurt 102
  Kornelis de Grijp, Visschersbuurt 166
  Gerrit de Heer, Noordhoek 118b
  Johannes de Heer, Westeind 77
  Willem J. van Huuksloot, Westeind 12
  Leendert Kuypers, Bosch 57
  P. van Loon (Pieter), Noordhoek 76
  Gerrit Jan Middelkoop, Kerkbuurt 50
  Pieter Punt, Noordhoek 7
  Jan Jacobus Pijl, Oosteind 123
  Adrianus Jacobus de Sprong, Noordhoek 96(!)
  Huibert de Sprong, Noordhoek 96(!)
  Huibert de Sprong Jr, Noordhoek 96(!)
  Cornelis Vastenhout, Hoogendijk 38
  Pieter Viveen, Visschersbuurt 76
  Uw berichten hierover gaarne tegemoet ziend, verblijf ik
  Hoogachtend, P. van Loon
  +
  [1038] ADRESLYST
  Hulpverleening van de Ned. Vereen. E.H.B.O. afd. Papendrecht.
  aan de Ned. Vereen. Het Roode Kruis
  Naam: Adres: Geb. dat. Bo. Pbw
  Neeltje Barth, Molenstraat 22, 07-10-1919
  Elisabeth Cornelia Besemer, Middenstraat 2, 12-03-1919
  Neeltje de Borst, Visschersbuurt 21, 18-01-19122
  Cornelia Bijl, Hoofdstraat 33, 04-07-1921
  Teuntje Bijl, Hoofdstraat 33, 24-12-1922
  Johanna Maria Guys, Matena 1, 25-07-1921
  Annigje Klootwijk, Oosteind 22, 16-10-1910
  Cornelia Debora Korporaal, Merwedesingel 38, 12-09-1908
  Neeltje Kwakernaak, Visschersbuurt 74, 13-01-1917
  Aafje Johanna Morelissen, Veerweg 16, 04-02-1919
  Neeltje Versteeg, Kerkbuurt 124, 06-11-1915
  Pietertje Versteeg, Kerkbuurt 124, 25-08-1910
  Neeltje Veth, Noordhoek 76, 05-07-1916
  Cornelia Vink, Westeind 120, 16-04-1913
  Adriana Visser, Kerkbuurt 13, 23-12-1911
  Gerrie Geertruida Vonk, Oosteind 107, 31-01-1924

  Adriaan den Dekker, Karhoek 4, 11-03-1918
  Huig van Duyvendijk, Oosteind 113, 21-11-1889
  Teunis de Heer, Visschersbuurt 102, 18-04-1916
  Kornelis de Grijp, Visschersbuurt 166, 27-1-1911
  Gerrit de Heer, Noordhoek 118b, 05-05-1901
  Johannes de Heer, Westeind 77, 28-09-1914
  Willem J. van Huuksloot, Westeind 12, 25-09-1905
  Leendert Kuypers, Bosch 59, 25-05-1895
  P. van Loon (Pieter), Noordhoek 76, 02-04-1909
  Gerrit Jan Middelkoop, Kerkbuurt 50, 20-04-1916
  Pieter Punt, Noordhoek 7, 14-09-1916
  Jan Jacobus Pijl, Oosteind 123, 05-12-1908
  Adrianus Jacobus de Sprong, Noordhoek 98(!), 29-09-1920
  Huibert de Sprong sr, Noordhoek 98(!), 28-02-1894
  Huibert de Sprong jr, Noordhoek 98(!), 14-02-1918
  Cornelis Vastenhout, Hoogendijk 38, 20-08-1903
  Pieter Viveen, Visschersbuurt 78, 16-07-1917

 • [R. Kr. 1038] Op Zaterdag 30 Sept 1944
  bezoek gehad van G. van Loon E.H.B.H.er Papendrecht
  Noordhoek 96, die aanbood Roode kruislhulp te verleenen door I
  30 gediplomeerde (17 mannelijke, 12 vrouwelijke) E.H.B.O. ers,
  ingevolge corculaire Hoofdbestuur van E.H.B.O. (afspraak met Roode Kruis en Oranjekruis) gedurende de buitengewone omstandigheden.
  Leiders E.H.B.O. dokter Rietveld (voorzitter der vereniging) en dokter Moolhuijzen (commandant Luchtb. Afd. Geneesk. dienst).
  Toegezegd dat aan Hoofdbestuur Roode Kruis armbanden zouden worden gevraagd.
  30/9 '44.

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Alblasserdam
  Alblasserdam, 7 November 1944
  Bijlagen 6
  Geachte Heer Poll,
  Hierbij doe ik U nog toekomen 6 Photo's van leden der Vereniging E.H.B.O. te Alblasserdam welke ook in aanmerking willen komen voor een Legitimatiebewijs:
  Elizabeth Stam, Alblasserdam, Oranjestraat
  Everdina Harlaar, Alblasserdam, Kade 9
  Gre Smit, Alblasserdam, Fop Smitstraat 86
  Arie van Holten, Alblasserdam, Rederijstraat 23
  Willem Gelderblom, Alblasserdam, Kerkstraat 128
  Hoogachtend G.T. Kors

 • [1038] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Alblasserdam
  Alblasserdam, 6 November 1944
  Den Weledelen heer Mr. K.J. Poll
  Joh. de Wittstraat No. 35
  DORDRECHT
  Hierbij doe ik U toekomen nog vijf Photo's van leden der Transport-Colonne
  Alblasserdam, welke hun verbintenis ook hebben geteekend
  Bastiaantje Adriana Stout-Visser, v.d. Leestraat 9
  Sijgje Hasman, Baanderstraat 28
  Helena Elizabeth Maat-Goos, Corn. Smitstraat 59
  Jacoba Dana Brandenburg, Dam 24
  Bernardus Maat, Corn. Smitstraat 59, A 16-001299
  Hoogachtend, G.T. Kors

 • Geachte Heer Poll,
  Hedenmorgen onderweg geweest doch de Pont vaart niet meer
  ik ben nog tot aan de Zwijndrechtsche brug geweest, maar
  het was levensgevaarlijk om door te gaan. daarom stuur ik U alles maar per koerier.
  Hoogachtend, G.T. Kors

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Alblasserdam
  Alblasserdam, 30 October 1944
  Den Secretaris der Afdeeling Dordrecht
  v./h Ned Roode Kruis
  Weledele Heer,
  Hierbij doe ik U toekomen de foto's met gegevens van de vereeniging E.H.B.O. te Alblasserdam. Wanneer de Legitimatie bewijzen klaar
  zijn wil U deze dan met de Armbanden aan mij zenden dan zorg ik er voor dat deze uitgereikt worden.
  Hoogachtend G.T. Kors
  (toezenden 4/11, Geschreven! Armbanden aangevraagd t.z.t. waarschuwen, dan halen of toezenden)
  +
  Naam Voornamen Adres No. Persoonsbewijs
  2. de Heer, Geertje Jansje, Kloosstraat 1
  4. Both, Leendert, W. Kinderdijk 88
  8. Timmermans, Sijgje, O. Kinderdijk
  10. v. Opijnen, Leendert Marinus, Kerkstraat 62
  11. v. Opijnen, Johannes, Lelsstraat 13
  12. v. Opijnen, Joh. Karel, Fop-Smitstraat 72
  14. Kool, Gerritje, Lelsstraat 8
  15. Visser, Jannis, O. Kinderdijk 151
  16. Visser, Jan, O. Kinderdijk 151
  17. Janse, Leentje, W. Kinderdijk 249, A 16-001622 19. Hooftman, Teunis A, Cortgene 79 20. Vos, Lena, Cortgene 81
  22. v. Buren, Adrianus, Kloosstraat 15
  24. v. Loon, Willy, O. Lijnbaan 14
  26. Verwey, Joost, Kloosstraat 10
  27. v.d. Perk, Mattheus, C 118 Nw Lekkerland
  28. Noordergraaf, Inge Cornelis, C 47 Nw. Lekkerland
  29. Kooy, Marinus, Oranjestraat 46
  30. Kooy, Huibert, Lelsstraat 7, A 16-003172

  Bovengenoemde personen allen leden van de Vereeniging E.H.B.O. te Alblasserdam stellen zich beschikbaar voor het
  Roode-Kruis voor hulpverleening binnen de Gemeente.
  No. 12 en 28 hebben er geen bezwaar tegen ook hulp te verleenen buiten de Gemeente.

 • [1038] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUISH
  Afdeeling Alblasserdam
  Alblasserdam, 6 November 1944
  Den Secretaris der Afdeeling Dordrecht
  van het Nederlandsche Roode Kruis
  te DORDRECHT

  Weledele Heer,
  Hierbij doe ik U toekomen de photo's en gegevens van de Menschen welke lid zijn van de Transport-Colonne
  van de Afdeeling Alblasserdam van het Roode-Kruis, waarvoor ik gaarne een legitimatie bewijs met armband zou vragen.
  Hoogachtend, G.T. Kors
  +
  Naam Vooranmen Adres No. Persoonsbewijs
  v. Weering, Jan Rienke Ties, Dam 40
  de Rooy, Jozef Fransciscus Dominicus, Dam 30
  v. Neutengem, Daniel Johanens Cornelis, Corn-Smitstraat 55
  v.d. Poel, Johannes Adrianus August, Fop-Smitstraat 35
  Baas, Teunis, Fop-Smitstraat 37
  Rademakers, Pieter Rommert, Westeinde A 139 Oud-Alblas
  Roos, Pieter Marinus, Corn. Smitstraat 38
  Binkhorst, Govert Gerard, v.d. Leestraat 7
  v.d. Heuvel, Arie Jan, Cortgene 17
  Jongenburger, Cornelis Pieter, Kerkstraat 54
  Klip, Cornelis, West-Kinderdijk 25
  Hardam, Jan, Oost-Kinderdijk 48
  v.d. Oever, Adam, Oost-Kinderdijk 55 Bothof, Arie Jan, Rapenburg 5
  v. Beest, Arie Cornelis, Pijlstoep 31

  De hieronder genoemde zijn Dames:
  v. Klink, Trijntje, Cortgene 50
  Verhey, Maria Jacoba, Oranjestraat 13
  Korteweg, Maria Johanna, Oranjestraat 13
  Hardam, Cornelia Maria, Oost-Kinderdijk 48

 • [R. Kr. 1026] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUISH
  's-Gravenhage 20 Juli 1944
  Van het Duitsche Roode Kruis ontvingen wij, met verzoek om doorzending
  de bijgaande overlijdensacte van een in Duitschland tewerkgestelde Nederlandsche arbeider, welke in een arbeidskamp door een ongeval werd getroffen, te weten:
  Marinus van Prooijen, geb. Sliedrecht 13-09-1902, laatst bekend adres: Jac. Catsstraat 90, Dordrecht
  Mogen wij een beroep doen op uwe hulpvaardigheid ....
  Hoogachtend, D.K. Lambooy

  den Heer Secretaris der Afd. Dordrecht v.d. Ned. Roode Kruis
  Joh. de Wittstraat 35
  Dordrecht

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage 24 Juli 1944
  Prinsessegracht 27

  In verband met moeilijkheden die in enkele plaatsen
  ondervonden werden door Roode Kruis helpers en helpsters bij leenen van hulp in de open lucht,
  kan thans worden medegedeeld dat van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken bericht werd ontvangen dat door .....
  "Mij is gebleken, dat door Politiegezagdragers in eenige gemeenten aan personen, aangesloten bij een Afdeeling van het Nederlandsche Roode Kruis, geen toestemming wordt verleend zich in den zgn spertijd voor het verlenen van hulp in de openlucht op te houden. Artikel 45, eerste lid ...."
  Dr. H.K. Offerhaus

 • [R.Kr. 1029] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Sliedrecht
  Sliedrecht, 2 Augustus 1944.
  No. 54/44
  Ter verkrijging van meerdere geoefendheid zouden wij het zeer op prijs
  stellen indien de transportcolonne van onze Afdeeling met die van de Uwe
  een onderlinge oefening zou kunnen houde. Indien ook uwe colonne daar iets voor voelt,
  zou deze oefening b.v. in deze maand op een Zaterdagmiddag kunnen plaats hebben, hetzij te Dordrecht dan wel te Sliedrecht.
  .... De Secretaris De Voorzitter
  (op 4 Aug aan com advies gevraagd)

 • [R.Kr. 1028] Nederlandsche Filmdienst
  (cultuurfilms)
  J.G. WITPEN
  1e Helmersstraat 285
  Amsterdam
  L.S.
  Nu de tijd weder is aangebroken, dat U voor het komende
  winterseizoen voorbereidingen met treffen om voor de leden van uw
  Vereniging eenige interessante middagen of avonden te organiseren,
  zijn wij zoo vrij Uw aandacht te vestigen op onze lezingen met film over
  Het werk der Noord en Zuid Hollandsche Redding Mij
  welke wij in opdracht van deze Mij houden.
  Wijzijn .....
  Hoogachtend Nederlandsche Filmdienst, J.G. Wittpen.
  ((rode stempel) Voor deze voordracht is geen aansluiting bij de Nederlandsche Kultuurkamer vereischt)
  (envelop: Mr. K.J. Poll, Nederland Roode Kruis, Joh. de Wittstraat 35, Dordrecht)

 • (Afschrift Dr. v. Aardenne) Dordrecht, 8 Augustus '44
  No. 1029
  Onderwerp: Onderlinge oefening
  Aan het Bestuur der Afdeling Sliedrecht van het Ned. Roode Kruis te Sliedrecht, Rembrandtlaan 33

  In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen,d at de Dordtsche colonne het
  zeer toejuicht een onderlinge oefening te houden. Het komt den Commandant voor dat de oefening het best te Sliedrecht kan worden gehouden omdat te uwen over een oefenterrein wordt beschikt.
  Een of twee ploegen ... Dordtsche colonne commandant (J. van Aardenne Vrieseweg 87, telephoon 4486) verstaat ...
  get. K.J. Poll

 • [R.Kr. 1030] A.K.J. Werkema
  Incasso, Assurantien, Administratie, Copieren
  Dordrecht, Javastraat 9, 24 AUG. 1944
  Laat thans Uw vorderingen incasseren door een sidns jaren vertrouwd adres.
  Goede uitkomsten door persoonlijk contact.
  Gegarandeerd snelle afwikkeling .....
  Hoogachtend A.K.J. Werkema

 • [+ envelop] Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  No E 157/44
  's-Gravenhage 4 September 1944
  Prinsessegracht 27
  Van het Hoofd van de Afdeling Vervoerwezen van het
  Departement van Waterstaat te Utrecht ontving ik de vraag of 34
  klapstoelen, welke bij de rivierpolitie te Rotterdam staan opgeslagen afgegeven konden worden aan de
  N.V. Stoombootmaatschappij Holland-Veluwelijn welke maatschappij zich opwerpt als eigenaresse dier stoelen, waarbij zij tevens
  vermeldt dat door het Roode Kruis indertijd daarvoor een bewijs was afgegeven ....C.A.H.L. Wüst

 • Dordrecht, 21 September 1944
  Onderwerp: klapstoelen
  Naar aanleiding van uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de commandant der transportcolonne, die verschillende
  evacuatietransporten van uit Zeeland heeft meegenmaakt, van het leenen van klapstoelen niets bekend is. Tot mijn spijt kan ik U dus omtrent de door U genoemde aangelegenheid niet nader inlichten ....

 • [1032; ontvangen 26/10 '44] (afschr. Mej. Moorrees) Dordrecht 23 Oktober 1944
  Adresse: Rathaus

  Onderwerp: Freistellung von Beschlagnahme [vrijstelling inbeslagname fiets]

  An der Herrn Wehrmachtskommandant in Dordrecht
  Welches ich Anschlieszlich heute morgen fern mündlich mit den Herrn Hauptmann Weilhammer
  füfrte beëhre ich mich Ihnen höflichst zu bitten eine Bescheinigung für Freistellung von Beschalgnahme ihres Fahrrades aus zu stellen
  .... Fraülein E.M.T. Moorrees Dordrecht Stooplaan 38, Administratrice der Dienstes der Bluttransfusion des Roten Kreuzes. Sie braucht ihr Fahrräd dringend bei der Ausübung
  ihrer Funktion. Das Nummer ihrer Personalausweis ist D 29 nr 27546.
  ... get. K.J. Poll

 • [1032] Dordrecht, 12 Oktober 1944
  Onderwerp: Freistellung von Beschlagnahme [vrijstelling inbeslagname fiets]
  An der Herrn Wehrmachtkommandant in Dordrecht
  Es mögt mir gestattet sins auf neunem eind Ihre Aufmerksamkeit zu butten für Freistellungräder der Rote-Kreuz Hilfer.
  ... Es sind folgende zwei Nämen
  J.R.T. van Weering, Alblasserdam Dam 40 ....
  G.T. Kors, Alblasserdam Ruijgenhil 3A Personalausweis nr. 2243
  Ich bitte Ohnen höflichst mir noch Bescheinigungen ....
  get. K.J. Poll

 • [1005] Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling transportwezen
  Onderwerp: gezagsverhouding
  Uit bij het Hoofdbestuur binnen gekomen vragen is gebleken
  dat er omtrent de gezagsverhouding tusschen de afdeelingsbesturen en transportcolonnes verschil van opvatting bestaat...... W.J. Lucardie, (dr. H.K. Offerhaus)

 • (briefkaart, Dordrecht Secr.-Penningmeester den heer vr. K.J. Pol, Joh. de Wittstraat 35 Dordrecht (Amsterdam 31.1.44))
  Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  Prinsessegracht 27 's Gravenhage

  Verplaatsing krijgsgevangenen Nederlandsche beroepsofficieren uit Stanislau.
  Heden werd door de Duitsche Instanties vergunning gegeven officieel mede te deelen, dat in den loop van Januari het kamp der Nederlandsche krijgsgevangen beroepsofficieren te Stanislau is overgebracht naar
  Oflag 67, Neu-Brandenburg
  Wehrkreis IO, Deutschland ...

 • Dordrecht, Mei 1944
  Onderwerp: aanvrage formulieren
  Aan den heer Hoofdcommissaris van het Transportwezen van het Ned. Roode Kruis te 's Gravenhage

  Hierbij heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doen toekomen 30 exemplaren van het aanmeldingsformulier voor helper (Bijlage III)
  De Secretaris der Afdeling Dordrecht, get. K.J. Poll

 • HOOFDBESTUUR NED. ROODE KRUIS
  's Gravenhage 12 MEI 1944
  Bijlagen: 30 exampl. bijl III
  Ingevolge Uwe aanvraag van 10 Mei 1944 No. 1006 heb ik de eer U het nevengaande herbij aan te bieden.
  De Hoofdcommissaris voor het Transportwezen van het Ned. Roode Kruis W.J. Lucardie

 • [1007] HOOFDBESTUUR NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  's Gravenhage 11 MEI 1944
  Prinsessegracht 27
  Telefoon 111990.
  In verband met de toenemnde papierschaarschte is een
  draschtische beperking in de toewijzing noodzakelijk.
  Met het oog hierop zult U voor Uwe correspondentie in den vervolge op ruimer schaal moetengebruik maken van
  vouwbrieven, waarvoor geen briefomslag noodig is ....
  Dr. H.K. Offerhaus

 • [nr. 1008] Afdeeling Dordrecht van het
  Nederlandsche Roode Kruis
  voorzitter (wnd) Mr. A.J. Kronenberg, Singel 310 Tel 4709
  secretaris penning Mr. K.J. Poll, Joh de Wittstraat 35, tel. 3463
  Bestuurslid belast met Ziekenhuiswezen en Transportwezen, H.G. Gilhuijs, Vrieseplein 3, tel. 4058
  Commandant der transportcolonne en Geneeskundigeleid van den helpstercursus, J. van Aardenne, Vrieseweg 87, tel. 4486
  Medisch leider van den Bloedtranfusiedienst, Dr. J. Broekmeijer, Noordhoveweg 10, Tel. 3324

  Ploegencommandanten van de transportcolonne:
  W. van Butselaar, Krispijnscheweg 157rd
  J.P. Goulooze, Geldeloozepad 61rd
  A. Gruijs Jr, Madoerastraat 19rd
  In drievoud aan den Burgemeester verstrekt op 15 Mei '44
  K.J. Poll, secr. der afdeeling

 • HOOFDBESTUUR NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  's Gravenhage 20 April 1944
  Prinsessegracht 27
  Telefoon 111990.
  No. 984/44.
  Naar aanleiding van de tewerkstelling van mannelijke ingezetenen van sommige gemeente
  bij grondwerken, die de Duitsche Weermacht laat uitvoeren, geven wij U het volgende ter overweging.
  Men wende zich tijdig tot den Burgemeester der gemeente Uwer inwoning met verzoek alle mannen,
  die eene functie bij het Roode Kruis vervullen, vrijstelling van die tewerkstelling te verleenen .....

 • 's Gravenhage, 17 Juli 1944
  No. 1776/44.
  Inzamelen van levensmiddelen voor het Nederlandsche
  Roode Kruis ten behoeve van gevangenen hier te lande
  Het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis maakt bekend, dat het inzamelen van levensmiddelen voor
  den Dienst voor Speciale Hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
  ten behoeve van gevangenen hier te lande is verboden.
  De Dienst voor ....

 • No. 1013
  Dordrecht, 6 Juni 1944
  ONDERWERP Militair V.J. Daubie

  Aan den Hoofd van den Centrale Dienst van Wedden van het Leger te Brussel, 2 Palmerstonlaan

  In antwoord op bovenaangehaald schrijven, hetwelk mij door het Bestuur van de Afdeeling Maastricht van het Nederlandsche Roode Kruis ter afdoening werd toegezonden, heb ik de eer U te berichten dat enz overnemen van [toi] uit brief van geneesheer Directeur van 1 Juni 1944
  De Secretaris van de Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll

 • GAST- OF ZIEKENHUIS DORDRECHT
  DORDRECHT 1 Juni 1944
  Aan den heer Secretaris van de Afdeling Dordrecht
  van het Nederl. Roode Kruis, Johan de Wittstraat 35
  Dordrecht

  Naar aanleiding van het schrijven van het Ministerie van Financien te Brussel d.d. 18 Mei 1943 heb ik de eer U te berichten dat de Belgische militair
  V.J. Daubie in het Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht werd opgenomen op den 31`sten Mei 1940. Door een ongeval aan boord van een schip had hij een schedelbasisfractuur gekregen, waarvan hij gedurende zijn verblijf alhier tot 8 Sept '40
  klachten hield, voornamelijk bestaande uit hoofdpijn.
  In de ziektegeschiedenis wordt Daubie beschreven als een zeer nerveuze, licht debiele patient. De behandeling heeft bestaan uit rust en intraveneuze hypertonische zoutinjecties. Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht.
  Hoogachtend De Geneesheer-Directeur, ...

 • [R.Kr. 1015] Nederlandsche Roode Kruis
  Ve Afdeeling
  's-Gravenhage, 13 Mei 1944
  Jul. van Stolberglaan 27-29
  Tel. 772113
  Ik heb de eer U te berichten dat mijn Afdeeling tot dusverre
  gevestigd Dr. Kuyperstraat 9 te 's-Gravenhage, met ingang van 1 Juni a.s.
  zal worden veroplaatst naar:
  Juliana van Stolberglaan 27-29
  's-Gravenhage ....
  Mr. A.J. Vleer.

 • HOOFDBESTUUR NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  's Gravenhage 2 Juni 1944
  Prinsessegracht 27
  Telefoon 111990.
  Ingevolge een verzoek van het Rijksbureau voor de distributie
  van Textielgoederen door den handel, (Distex) Andries Bickerweg 4 te 's-Gravenhage, wordt hierbij te Uwer kennis
  gebracht, dat alle aanvragen voor dit rijksbureau (o.a. ten behoeve der chirurgische ploegen) uitsluiten via het Hoofdbestuur van het
  Nederlandsche Roode Kruis ingediend moge worden, zoodat in den vervolge
  rechtstreeksche aanvragen der afdeelingen aan de Distex niet meer in behandeling genomen zulen worden.
  Dr. H.K. Offerhaus

 • Afschrift
  Bureau afvoer burgerbevolking
  Onderwerp: maaltijden aan R.K. transportcolonisten
  's-Gravenhage, 14 Jni 1944
  Aand en heer Hoofdcommissaris voor het
  Transportwezen van het Ned. Roode Kruis, Prinsessegracht 27, 's-Gravenhage
  ... aan de Roode Kruis Transportcolonisten die bij transporten van geëvacueerden de behulpzame hand bieden en daardoor een of emer maaltijden thuis niet kunnen gebruiken, een gratis maaltijd ...
  J.J.F. Götz, l.p.

 • (envelop) HOOFDBESTUUR NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Aan den heer Mr. K.J. v.d. Poll, secr., Joh. de Wittstr., 35, Dordrecht
  6 helmen

 • [R. Kr. 1023] HOOFDBESTUUR NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Hoofdcommissaris voor het transportwezen
  's-Gravenhage, 28 Juni 1944
  Prinsessegracht 27
  Telefoon 111990

  Het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  deelt U hierdoor mede, dat wederom een kleine voorraad helmen beschikbaar is. Het noodigt daarom ...
  Na dien datum binnengekomen aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.
  ... W.J. Lucardie

 • (Afschrift Dr. v. Aardenne)
  No. 1023
  Antwoord op Circulaire dd 28 Juni 1944 No. 800/40 H.C./R
  Aan den heer Hoofdcommissaris van het Transportwezen van het Ned. Roode Kruis te 's Gravenhage
  Naar aanleiding van bovenaangehaald circulaire heb ik de eer U mede te deelen dat
  de afdeeling Dordrecht nog gaarne voor zes helpers de beschikking over een helm zou verkrijgen. De Secretaris ... K.J. Poll

 • [R.Kr. 1023] Hoofdbestuur Nederlandsche Roode Kruis
  Prinsessegracht 27 's-Gravenhage
  Afgeleverd aan den Heer/de Afdeling Dordrecht, secretaris
  14-9-44
  6 helmen
  get. K.J. Poll

 • [R.Kr. 1023] Hoofdbestuur Ned. Roode Kruis
  Afd. Transportwezen
  's-Gravenhage 27 Oct 1944.
  Ingevolge uw aanvraag dd 10-7-4
  werden U toegezonden op 25 Sept. 1944
  6 helmen in bruikleen
  Verzoeke het bedrag ad f. --- te storten ....
  C.A.H.L. Wüst

 • [R.Kr. 1023] Hoofdbestuur Ned. Roode Kruis
  Afd. Transportwezen
  's-Gravenhage 27 September 1944.
  Ingevolge Uw mondelinge aanvraag dd 25 Sept 1944 No --
  werden bereids afgegeven:
  20 helmen in bruikleen
  3 vredesarmbanden, gratis
  Verzoeke het bedrag ad f. --- te storten ....
  C.A.H.L. Wüst

 • [R.Kr. 1024] Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  hoofdcommissaris voor het Transportwezen

  's-Gravenhage, 18 Juli 1944
  De mogelijkheid bestaat, dat het Hoofdbestuur de beschikking kan krijgen over stofbrillen.
  Het betreft en zeer deugdelijke, lederen bril, voorzien van blauwe glazen en ventileergaas ter voorkoming
  van het beslaan der glazen, en constructie van Dr. Vossenaar te Sittard, die met goed gevolg daarmede heeft gewerkt
  bij mijn- en andere rampen. De bril is eveneens geschikt om gebruikt te worden bij fosforbranden .... f 3.40 per stuk. U wordt verzocht mij voor 31 Juli a.s. .... W.J. Lucardie

 • [1038] Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Alblasserdam
  Alblasserdam, 21 November 1944
  Den Weledelgestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Joh. de Wittstraat No. 35
  te DORDRECHT
  Hierbij doe ik U nog toekomen de gegevens van de Weledelen Zeergeleerden Heer A. de Haan voor een Legitimatiebewijs.
  Dr. Ary de Haan, geboren Oud-Alblas op 28 Augustus 1877 en wonende te Alblasserdam. Persoonsbewijs A 16-00409.
  Hoogachtend, G.T. Kors.

 • IN MEMORIAM DR. A. DE HAAN. - Op 18 Juli werd onder overweldigende belangstelling van familie, vrienden en patiënten onze collega dr. ARY DE HAAN, arts te Alblasserdam, op het idyllische kerkhof aldaar ten grave gedragen.

  ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1955
  Met het overlijden van collega DE HAAN is een van onze meest geziene artsen heen gegaan. Hij werd op 28 Augustus 1877 te Oud-Alblas geboren, waar zijn vader huisarts was. Žijn grootvader en overgrootvader hadden voordien gepraktizeerd te Alblasserdam. Hij kwam dus uit een generatie van artsen, en zijn dochter, mevr. VAN WEERING-DE HAAN, zet de traditie van het medische beroep voort. Na het Dordtse gymnasium te hebben afgelopen liet hij zich aan de Universieit te Leiden als student in de geneeskunde inschrijven. Op 23 Juni 1905 legde hij aldaar het artsexamen af. Collega DE HAAN werd daarna assistent van prof. dr. P. C. T. VAN DER HOEVEN en hij vestigde zich in November 1905 te Alblasserdam. In het begin van zijn vestiging bewerkte hij onder leiding van prof. VAN DER HOEVEN een proefschrift, getiteld De kunstmatige vroeggeboorte.
  Zijn praktijk te Alblasserdam breidde zich steeds uit, hetgeen niemand verbaasde. Collega DE HAAN was in het bezit van een uitstekend verstand, had daarbij een grote zucht naar kennis die hij steeds probeerde uit te breiden met het bezoeken van artsen-cursussen en het verwerken van onze medische literatuur; daarbij kwam vooral zijn grote liefde en zorg voor zijn patiënten. Zijn algemene belangstelling, ook voor vraagstukken buiten ons vak, maakten hem als arts in een kleine buitengemeente al spoedig tot de vraagbaak der bevolking en zo werd hij aangezocht voor vele functies, o.a. voor het bestuur van het Rode Kruis, van het Groene Kruis, van de liberale staatspartij, later van de V.V.D. en ook van de landelijke rijvereniging „de Beyaard”. Aan al deze bestuursfuncties gaf hij zich ten volle; men luisterde graag naar zijn mooi opgebouwde redevoeringen die A. DE HAAN dikwijls gekruid waren met fijne humor. Jarenlang heeft hij als voorzitter leiding gegeven aan de Vergaderingen van afdeling ,,Noord-Oud-Alblas-Lek” der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
  Collega DE HAAN werd wel ouder in jaren, maar zijn geest bleef jeugdig. Hij genoot het volle vertrouwen van zijn patiënten; in vele gezinnen was hij sinds meer dan 50 jaar de huisarts. Hij kende hun noden, hun kleine gevoeligheden en wist hun steeds te geven wat zij behoefden. Daarbij was hij een scherp diagnosticus die met een grote klinische blik zijn diagnose stelde. Al die jaren is hij trouw ter zijde gestaan door zijn lieve vrouw, een steun die hij steeds ten volle heeft gevoeld en gewaardeerd. De grote betekenis die hij voor Alblasserdam heeft gehad, werd door het gemeente-bestuur ingezien en daarom werd hij bij zijn vijftig-jarig jubileum (23 Juni 1955) benoemd tot „ereburger” van de gemeente, een onderscheiding waarover hij zeer verheugd was. De 14e Juli is een rouwdag geweest voor Alblasserdam, een dag van grote droefheid voor zijn familie maar ook voor de vele goede vrienden en voor zijn patiënten, die hij zoveel liefde heeft geschonken in hun leed. Wij weten dat wij het verlies voor de familie niet kunnen verminderen, maar de algemene eerbied die men collega de HAAN toedroeg, kan dit verlies mogelijk verzachten. Men zal hem in Alblasserdam niet vergeten! Dordrecht, 22 Juli 1955 J.F. HAGEN
  [https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1955124080002a.pdf]
  Z

 • [R.Kr. 1038] Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Alblasserdam

  Alblasserdam, 15 November 1944
  Den Weledelgestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Joh. de Wittstraat 35
  Dordrecht
  Hierbij doe ik U nog toekomen twee photo's van leden van onze Transport Colonne te Alblasserdam, welke nog een Nood-Legitimatie moeten hebben.
  Mej. L.M. Brokking, Ruigenhil 56, Alblasserdam T 4-000765
  Denhr T. Both, Kerkstraat 15, Alblasserdam A 16-004244.
  Hoogachtend, G.T. Kors.

 • [R.Kr. 1038] Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Alblasserdam

  Alblasserdam, 15 November 1944
  Den Weledelgestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Joh. de Wittstraat 35
  te Dordrecht
  Hierbij doe ik U nog toekomen de gegevens van drie leden der Transport-Colonne te Alblasserdam
  Mej. A.M. Boer, Cortgene 49 te Alblasserdam, A 35-059161.
  Mej. C.P. van Zessen, West-Kinderdijk 121 te Alblasserdam, A 16-004898
  Denh C.F. de Krom, West-Kinderdijk 48a te Alblasserdam, R 29-148439.
  Hoogachtend, G.T. Kors.

 • [R.Kr. 1038] Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Alblasserdam

  Alblasserdam, 15 November 1944
  Geachte heer Poll,
  Namens Dokter v. Weering moest ik U het volgende vragen:
  1. Wij hebben twee gediplomeerde verpleegsters in onze Colonne te Alblasserdam welke hier werkzaam zijn als Wijkverpleegster. Dr. v. Weering wilde deze twee dames voordragen voor Helpster 1e klasse.
  2. Of U er beslist aan vast houdt aan het principe dat voor een Nood-Legitimatiebewijs
  voor de E.H.B.O. vereeniging uitsluitend de gediplomeerde leden daarvoor in aanmerking komen. Op Papendrecht schijnt dat niet gebeurd te zijn. Wij hebben er hier al verschillende leden die het 1e jaars diploma bezitten en werkelijk heel aardig kunnen werken.
  Nu vindt Dr. v. Weering het sneu dat deze het hier niet krijgen en op Papendecht wel. Uw antwoord gaarne tegemoetziende
  Hoogachtend, G.T. Kors.

 • Nederlandsche Roode Kruis
  Informatie-Bureau - 's-Gravenhage
  's-Gravenhage, ...
  Zwarteweg 75, Tel. 111962-111963
  Gironummer 22120
  Hoofdbestuur Nederl. Rode Kruis, Den Haag

  Aan geinterneerde krijgsgevangenen in Engeland kunnen door tusschenkomst
  van ons Bureau postpakketjes worden toegezonden. Deze pakketjes, waarvan het maximum-gewicht 2 k.g. Bruto mag bedragen, kunnen inhouden: levensmiddelen zooals conserven, kaas, boter, versnaperingen o.a. chocolade (1/2 pond) en biscuits; rookartikelen (uitgezonderd cigaretten-papier en lucifers) en gedragen kleedingstukken.
  De verzending van boeken ....
  A. Zijlmans

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 27 April 1944.
  Onder dankzegging voor de toezending van het Rapport van Uwen colonne-commandant bericht ik U, dat daarvan met zeer veel belangstelling
  werd kennis genomen en dat zeker rekening gehouden zal worden met de daarin neergelegde aanbevelingen.
  Uit dat Rapport is gebleken, dat de colonne Dordrecht, gesteund door vele andere menschen veel en prachtig werk heeft geleverd, waarvoor het Hoofdbestuur hen zeer dankbaar is.
  De Hoofdcommissaris voor het Transportwezen, W.J. Lucardie

 • Dordrecht 22 April 1944
  Nr. 989
  Onderwerp: Hulpverleening bij evacuatie
  Bijlage 1
  Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  te 's Gravenhage
  Hierbij heb ik de eer Uw Hoofdbestuur een rapport te doen toekomen opgemaakt door den commandant der transportcolonne
  in welk rapport zijn weergegeven de verrichtingen van commandant transportcolonneleden, helpsters en eenige Dordtsche dames ter gelegenheid
  van de evacuatie der bevolking van Schouwen en Duiveland. Ik twijfel er niet aan of dit verslag zal belangstelling van Uw Hoofdbestuur hebben.
  Van het schrijven van den Gemachtigde
  van uw Hoofdbestuur voor de evacuaties d.d. 22 Maart j.l. no. 131/44/T
  waarin woorden van dank tot onze afdeeling en woorden van waardeering tot transportcolonneleden en helpsters te dezer zake werden gericht,
  nam het Afdeelingsbestuur met genoegen kennis
  De Secretaris der Afdeelinng Dordrecht, get. K.J. Poll

 • [R. Kr. 1037] Ver. E.H.B.O. afd. Dubbeldam
  Dubbeldam, 2 October 1944
  L. v.d. Nadort, Reeweg, E149 Wieldrecht, Dubbeldam (post Dordt) no. pers. 002368;
  A.dr. v. Ham, Rijksstraatweg E330 Dubbeldam (post Dordt) no. pers. bew. 001252;

  Mej. T. Daalder, Stevensweg 23, Dubbeldam;
  Ant. Vermeij, Zuidendijk D25, Dubbeldam;
  Mej. Vermeij in 't Veld, Zuidendijk D25, D'dam;
  G. v.d. Weijden, Noordendijk B29, D'dam;
  Mej. N. de Geus, Zuidendijk E77e, Dub'dam;
  Jac. Kaper, Rijksstraatweg E273a (post Dordt), te D'dam;
  H. Stam, Buitendijk F19, D'dam;
  W. Vermeij Jaczn, Oudendijk A72, D'dam;
  Mej. Sterk van Oosten, Reeweg Oost 184 Dordt;
  W.C. Dank, Reeweg Oost A345 D'dam;
  Mej. B. Dubbeldam, Reeweg 340 A, D'dam;
  Mej. H. Kok, Reeweg Oost 305 A, D'dam;
  J. Smits, Reeweg Oost 272, D'dam;
  Mej. v. Willegen-Arnoutse, Rechte Zandweg A400A, D'dam;
  E. de Vogel, R. Zandweg 407h, D'dam;
  C. de Vogel, R. Zandweg 407h, D'dam;
  W. v.d. Kolff, Dubbelstraat 1, D'dam;
  S.C. v.d. Kolff, Dubbelstraat 1, D'dam;
  Mej. Kennedy-de Roo, Reeweg Oost 124, Dordrecht;
  C. v.d. Linden, Oudelandscheweg 252, D'dam;
  T.G. v. Gent, Rechte Zandweg A419a D'dam;
  C. Honders, Noordendijk B11, D'dam;
  B. Lucas, Vissersdijk 208A, D'dam;
  C. Nolen, Dubbelstraat 54, D'dam;
  J. Kruithof, Zuidendijk E64 D'dam;
  (Liefst allemaal eigen omgeving)
  (namen van gedipl. E.H.B.O. ers die samen willen werken met 't Roode Kruis Dordrecht, corresp. adres Mej. Kruithof, Zuidendijk E64)

 • (Afschrift Dr. v. Aardenne)No. 1037
  Dordrecht, 11 October 1944
  Adres Raadhuis
  Onderwerp: Roode Kruis diensten
  Aan het Bestuur der Afdeeling Dubbeldam van de Ned. Ver. E.H.B.O. te Dubbeldam
  Zuidendijk E64

  Door tuschenkomst van den Colonne Commandant den heer J. van Aardenne mocht ik een lijst ontvangen van leden Uwer vereeniging, die bereid zijn in geval van nood Roode Kruis arbeid te verrichten.
  Ik verzoek U mij een pasfoto van elk hunner te doen toekomen,
  waarna ik voor toezending van legitimatiebewijzen zal zorg dragen.
  Of voor alle leden ....
  K.J. Poll

 • (briefjes)
  artsen 4
  Papendrecht (5) 4
  20 33
  Heerjansdam 16 20
  Dubbeldam 27
  = 85
  Alblasserdam 50
  = 135

  +

  Heerjansdam
  armbanden ontvangen
  Papendrecht 20

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  ('s-Gravenhage) Dordrecht, 6-11-'44
  L. Bakstraat 7
  Den Weled. Gestr. heer Mr. K.J. Poll
  Afd. Dordrecht Ned. Roode Kruis,
  alhier

  Zeer Geachte Heer Poll,

  Mijn dank voor de door U verleende
  bemiddeling inzake de 2 pakjes tabak.
  Ik weet nog niet zeker, wanneer ik
  weer naar Den Haag ga. Ik beloof U echter, dat
  ik mij mijn e.k. bezoek de 100 Roode Kruis
  banden zal meebrengen.
  Wat Uw verzoek betreft om een bejaard echtpaar mee te nemen, hieraan zal ik moeilijk
  kunnen voldoen, omdat ik steeds op aanwijzing van het Roode Kruis met een z.g. "spotter" rijd, en en open dicky-seat wel een zeer ongeschikte
  plaats is voor een bejaard echtpaar.
  Bovendien vraagt ....

 • No. 1038
  Dordrecht, 11 November 1944
  Onderwerp: diversen
  Aan den heer Ch. Redelé
  Vertrouwensman van het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis
  Dordrecht
  Lage Bakstraat 7
  Voor Uwe bemiddeling ter verkrijging der armbanden zeg ik U gaarne dank. De beschikbaar gestelde hoeveelheid is aanzienlijk geringer dan de aangevraagde,
  maar wij leven nu enmaal in een tijd van beperking. Ik zal de armbanden naar billijkheid verdeelen en met ......
  personen uit Heerjansdam die aan mij vroegen ... dochter van het bejaarde echtpaar waarin de volgende passage ...
  get. K.J. Poll

 • [R. Kr. 1038] Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  ('s-Gravenhage) Dordrecht 10-11-44
  Den weld Gestr. heer Mr. K.J. Poll
  Secr. Afd. Dordrecht Ned. Roode Kruis,
  alhier

  Zeer geachte Heer Poll,
  Bij mijn bezoek aan Den Haag had ik gelegenheid bij het Hoofdbestuur de door U gevraagde armbanden mee te nemen.
  Tot mijn spijt kon men mij er echter niet meer dan 25 geven, waarbij er nog eens de nadruk op gelegd werd ....
  Ch. Redelé, Vertrouwensman

 • [1038] M.B. van Hoek
  Voorstraat 433
  Dordrecht

  Dordrecht, 16 October 1944.

  Aan den Weledel Gesttrengen Heer Mr. K.J. Poll
  Secr. van de afd. Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis, Johan de Wittstraat 35, alhier

  Weledel Gestrenge Heer,
  Ondergeteekende M.B. van Hoek, wonende Voorstraat 433 alhier,
  en zijn vrouw L. van Hoek-Gasch, wilden zich gaarne aansluiten bij het Nederlandsche Roode Kruis.
  Beiden zijn gediplomeerd E.H.B.O.er en aangesloten bij den geneeskundigen dienst van den Dordrechtschen Luchtbeschermings Dienst en hebben in deze functie reeds verscheidene malen practisch dienst gedaan. De bedoeling ... Hoogachtend, M.B. van Hoek

 • [1038] M.B. van Hoek
  Voorstraat 433
  Dordrecht

  Dordrecht, 17 November 1944.

  Aan den Weledel Gesttrengen Heer Mr. K.J. Poll
  Secr. Ned. Roode Kruis, afd. Dordrecht, Johan de Wittstraat 35, alhier
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de pasfoto's en persoonsbewijs nummers bedoeld in uw schrijven no. 1038 dd 16 Nov j.l.
  L. van Hoek-Gast, persoonsbewijs nummer D 29 / 048078
  M.B. van Hoek, persoonsbewijs nummer D 29 / 016682
  Hoogachtend M. van Hoek

 • No. 1038
  Afschrift Dr. J. van Aardenne
  Dordrecht, 6 October 1944
  Onderwerp: Roode Kruis hulp van E.H.B.O. leden
  Aan den heer Secretaris der Afdeeling Papendrecht, der Ned. Vereen. E.H.B.O. te Papendrecht

  Hierbij heb ik de eer U de ontvangst te berichten van Uw schrijven van 3 October j.l. waarbij U de namen opgeeft der 33 gediplomeerde leden (16 vrouwelijke en 17 mannelijjke) Uwer vereniging.
  Ik verzoek U mij een pasfoto van elk hunneer te doen toekomen, waarna ik bij het Hoofdbestuur van het Roode Kruis te den Haag een identiteitsbewijs voor hen zal aanvragen.
  Roode-Kruis armbanden zijn voor hem reeds van het Hoofdbestuur verkregen. Deze liggen te Uwer ebschiking ten huize van den heer Commandant der Dordrechtschte Transportcolonne J. van Aardenne, Vrieseweg 87, alhier.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll

 • Noodlegitimatie Roode Kruis
  Het bestuur van de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis verklaart bij deze, dat
  houder van dit bewijs de Heer
  T.G. de Groot te Dubbeldam persoonsbewijs nr. 1082
  gerechtigd is Roode-Kruis-arbeid te verrichten.
  Het Bestuur voornoemd
  voorzitter, secretaris

  (noodlegitimatie Roode Kruis T.G. de Groot) (noodlegitimatie Roode Kruis T.G. de Groot)

 • (Politie Middelburg, dienst departement Binnenlandsche Zaken) den Heer Afdeeling Ned. Roode Kruis, te Dordrecht;

 • nr. 1038
  Dordrecht, 20 November 1944.
  Onderwerp: Alblasserdam
  Bijlage: een
  Aan den heer G.T. Kors, te Alblasserdam
  Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 15 November j.l. het volgende
  Ik ben van mening dat gediplomeerde
  verpleegsters hooger staan dan de Roode kruis helpsters en dus aan een helpster-diploma
  geen behoefte hebben. Ik vermoed dat betrokkenen gaarne een Roode-Kruisarmband wensen te dragen. In haar verpleegsters-uniform bezitten zij echter een bescehrming van dezelfde waarde.
  Enkel gediplomeerde E.H.B.O. ers kunnen voor Roode kruisdiensten worden
  ingeschakeld (zie de in afschrift hierbij gevoegde circulaire van het Hoofdbestuur dd 31 Oct 1044, welke U wel aan den heer van Weering ter hand wilt stellen). Dat ten opzichte van Papendrecht anders zou zijn gehandeld is niet juist.

  De Secretaris der vereeniging E.H.B.O. te Papendrecht
  de heer P. van Loon, Noordhoek 76 schreef mij op 3 October 1944 "Naar aanleiding van het onderhoud dd 30-9-1944 doe ik U hiermede
  toekomen de namen met het persoonsbewijsnummer van de gediplomeerde leden der Vereen. E.H.B.O. Papendrecht
  ".
  Mocht U te dezen aanzien nog+
  meer zekerheid wenschen dat zou U zich met den heer van Loon in verbinding kunnen stellen.+
  De Secretaris van de Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll
  (Naschrift: De noodlegitimatiebewijzen voor mej. Brokking en den heer Both zullen U weldra bereiken. Als oren.)

 • Hoofdbureau van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 31 October 1944
  Prinsengracht 27
  Naar aanleiding van de voor vele Afdeelingsbesturen van het Nederlandsche Roode Kruis
  gestelde vragen en van de bij hen ingekomen verzoeken voor nadere inlichtingen .... Het Oranje Kruis ....
  .. Kolonel W.J. Lucardie ....

 • [1038 noodleg.bewijs gemaakt 4/11 44] Kruijthoff, Arie, geb. 7-2-1916 te Strijen, Louis Apolstraat 27, Persoonsbewijs No. 22969;

 • No. 1038
  Dordrecht, 4 Nov. 1944
  Onderwerp: Noodlegitimatiebewijzen
  Aan den heer Secretaris der Afd. Papendrecht van de Ned. Ver. E.H.B.O.
  L.S.
  Hierbij heb ik het genoegen U de diverse noodlegitimatiebewijzen te doen toekomen.
  Ik heb nog Roode Kruis armbanden bij het Hoofdbestuur aangevraagd. Als ik deze heb ontvangen, zal ik U berichten.
  U wilt ze dan wel komen halen, hetzij bij mij thuis, het zij op het Raadhuis waar ik tusschen 9-12 en 2 4 /4 steeds ben te bereiken.
  De Secr. der Afd. Dordrecht v/h Ned. R. Kruis, get. K.J. Poll

 • No. 1038
  Dordrecht, 29 November 1944
  Onderwerp: E.H.B.O. Nieuw Lekkerland
  Aan den heer G.T. Kors te Alblasserdam
  In antwoord op Uw schrijven van 23 November j.l. bericht ik U, dat het Bestuur der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis bereid is
  aan de E.H.B.O. ers uit Nieuw Lekkerland die in het bezit zijn van een eenheiddiploma een nood-legitimatiebewijs, ter verrichting
  van Roode Kruis arbeid te verstrekken.
  Voor het beschikbaar stellen van armbanden kan onze afdeeling niet zorgen ...
  get. J.J. Poll

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeling Alblasserdam
  Alblasserdam, 23 November 1944.
  Geachte Heer Poll,
  Zoo juist krijg ik het verzoek van de Vereeniging E.H.B.O. Nieuw-Lekkerland
  om met 60 Leden zich ook disponibel te stellen voor het
  Roode-Kruis. Zoodra ik de gegevens bezit zal ik ze U toesturen
  Dr. v. Weering heeft voor onze transportcolonne 30 armbanden laten maken, zoodat alle leden in voorzien zijn.
  De prijs was f 0,35 pers tuk. Den Heer H. Gruys Jr zou voor mij voor een stempel zorgen zoodat ik de armbanden kan stempelen.
  Dr. v. Weering....
  Hoogachtend G.T. Kors.

 • (afschrift) Hoofdbestuur van het Nederlandsch Roode Kruis
  3 October 1944.
  No. 1189/44 H.Z.
  Algemeen
  Naar aanleiding van Uw telefoniesch onderhoud de dato 2 October
  jl laten wij hieronder volgen den tekst van het schrijven van 20 September jl van den Nationalen Bond voor Reddingwezen
  en E.H.B.O. "Het Oranje Kruis"
  gericht aan zijne gewone leden, luidende:
  In een bespreking ....
  W.J. Lucardie

 • [R. Kr. 984] Hoofdcommissaris voor het transportwezen
  15 Juli 1944
  Op Dinsdag 18 Juli a.s. zal een transport plaats hebben van 13 personen (oude van dagen) van Rotterdam naar Kaatsheuvel.
  Vertrek Rotterdam (D.P.) 8.06 uur
  Aankomst Dordrcht 8.36 uur (aldaar overstappen)
  Vertrek Dordrecht 8.54 uur
  Aankomst Lage Zwaluwe 8.14 uur (aldaar overstappen)
  Vertrek Lage Zwaluwe 9.20
  Aankomst Capelle Vrijhoef 10.15 uur
  Het vervoer van station Capelle Vrijhoef naar Kaatsheuvel geschiedt per autobus.

  Op Woensdag 19 Juli a.s. zal een transport plaats hebben van Den haag naar Wamel; sterkste van het transport ca 25 personen.
  Vertrek den Haag (s.s.) 10.10 uur
  Aankomst Geldermalsen 11.38 uur
  Vertrek Geldermalsen 12.50 uur
  Aankomst Tiel 13.08 uur
  Vanaf station Tiel geschiedt het doorvervoer naar Wamel met taxi's door de zorg van de gemeente Wamel.

  Op Woensdag 19 Juli a.s. zal een transport plaats hebben van Rotterdam naar Roodeschool; sterkste van het transport 30 landarbeiders.
  Vertrek Rotterdam (Maas) 9.15 uur
  Aankomst Utrecht 10.08 uur (aldaar overstappen)
  Vertrek Utrecht 10.30 uur
  Aankomst Amersfoort 10.59 uur
  Vertrek Amersfoort 11.10 uur
  Aankomst Zwolle 13.20 uur
  Vertrek Zwolle 13.40 uur
  Aankomst Groningen 16.40 uur (aldaar overstappen)
  Vertrek Groningen 16.35 uur
  Aankomst Roodeschool 17.47 uur
  Den Gemachtigde voor de provincie Zuid-Holland wordt verzocht voor het
  transport op 18 Juli de hulpverleening op de stations Rotterdam (D.P.) en Dordrecht te willen regelen
  en met dat transport 2 helpsters in den trein mede te geven
  voor het transport opp 19 Juli ....
  W.J. Lucardie

 • [R.Kr. 989] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  afdeeling 's-Gravenhage
  's-Gravenhage, 8 Juni 1944
  Juliana van Stolberglaan 37
  Op Woensdag 14 Juni a.s. zal tweemaal een transport geevacueerden uit Rotterdam Dordrecht passeren, en op het station Dordrecht moeten overstappen.
  Het eerste transport sterkte 81 personen vertrekt Rotterdam D.P. 8.10 en komt 8.36 te Dordrecht aan, alwaar overgestapt moet
  worden in den trein welke 8.51 naar Geertruidenberg vertrekt.
  Het tweede transport, sterkte 61 personen vertrekt Rotterdam D.P. 10.10 en komt in ....
  P.J.P. Diek

 • [R. Kr. 942] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Informatiebureau, Afd. VI B
  's-GRAVENHAGE, 15 Mei 1944
  Hamerstraat 17.
  Den Weledelgestrengen Heer Mr. K.J. Poll
  Johan de Wittstraat 35
  Dordrecht.

  Hierbij doelen wij U mede, dat met ingang van 8 Mei j.l. de verzending van alle pakketten voor Nederlandsche krijgsgevangenen - met uitzondering van die pakketten, welke voorzien zijn van een blauw plakadres van het Nederlandsche Roode Kruis - in opdracht van de Duitsche Autoriteiten hier te lande .....
  Mr. J.H. Vermeulen, tijd. hoofd v/d afd IV B v.h Informatie-Bureau

 • het Nederlandsche Roode Kruis
  Kringscommissaris Kring Zuid-Holland, Mathenesserlaan 463
  Rotterdam 16 Maart 1944.
  Hierdoor deel ik U mede dat de a.s. Kringvergadering zal gehouden worden op
  Zaterdag 1 April 1944, n.m. 2 1/2 uur in het café Restaurant "In den Vergulden Turk", Breestraat 84 te Leiden.
  Punten voor de agenda worden ingewacht voor 26 Maart a.s.
  De Kringcommissaris J.H.E. de Vries

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Kringscommissaris Kring Zuid-Holland, Mathenesserlaan 463
  Rotterdam 20 October 1943(!).
  Hierbij deel ik U mede, dat de a.s. Kringvergadering zal gehouden worden op Zaterdag 30 October 1943 n.m. 2 1/2 uur in het Roode Kruisgebouw der Transportcolonne Pieter Bothstraat 25 (Bezuidenhoutkwartier) 's Gravenhage ......
  De Kringcommissaris J.H.E. de Vries

 • Dordrecht 18 Januari 1944
  No. 971
  Onderwerp: Eerste Hulp werkzaamheden
  Aan den heer G..T. Kors Alblasserdam Ruigenhil 3a

  Van het door U uitgebrachte verslag van de door U in het afgeloopen jaar aan eerste hulp verrichte werkzaamheden nam het Bestuur der Afdeeling
  Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis met belangstelling kennis.
  Dat niet minder dan 42 patienten werden behandeld bewijst hoezeer de te Uwent gevestigde hulppost op haar plaats is .. K.J. Poll

 • G.T. Kors
  Ruigenhil 3a
  Alblasserdam


  Alblasserdam, 3 Januari 1944.
  Aan het Bestuur van het Nederlandsche Roode-Kruis
  Afdeling Dordrecht
  Johan de Wittstraat No. 53 te DORDRECHT

  Mijne Heeren,
  Ondergeteekende doet U hierbij toekomen een Rapport van de werkzaamheden welke hij
  als lid van de Afdeeling Dordrecht in het afgelopen Jaar verricht heeft.
  Hoogachtend G.T. Kors

 • Hulppost No. 12, Beheerder G.T. Kors
  DATUM NAAM WOONPLAATS ADRES AARD DER VERWONDINGBEMERKINGEN
  1/2/1943 Mej. C.M. Klootwijk Sliedrecht D195 epileptische aanval Naar huis gebracht
  21/2/1943 denh. J. Verhoeven H.I. Ambacht Pruimendijk 45 rechter onderarm ontveld
  27/2/1943 denh. J. Klootwijk H.I. Ambacht Onderdijksche Rijweg 17 rechter wijsvinger factuur Naar Ziekenhuis Dordrecht
  2/3/1943 Mevr. C. Ulrich Alblasserdam Rapenburg 3 roet in beide oogen
  11/3/1943 Mej. G. v. Wijnen Alblasserdam Ruigenhil 118 vuil in het linkeroog
  22/3/1943 denh. A. Verkaik Lekkerkerk Kerkweg 229 ernstige scheurwond R. hand Naar Ziekenhuis Dordrecht
  31/3/1943 denh. J. Buizer Rotterdam Molenwei 63 linkervoet verstuikt
  5/4/1943 denh. W. v. Eersel Rotterdam Rosespoorstraat 7b rechter wijsvinger fractuur Naar Ziekenhuis Dordrecht
  8/4/1943 denh. J. v. Es Rotterdam Dordtschestraatweg 651a rechterduim verwond
  15/4/1943 denh. A.P. Abers Rotterdam v. Spijkstraat 88 rechter onderveen geschaafd
  19/4/1943 denh. G. de Knikker Reeuwijk Raadhuisweg 84 hals en r.duim verwond
  21/4/1943 Mej. L. Faber Alblasserdam Rapenburg 1 rechter knie geschaafd
  28/4/1943 denh. J. Verhoeven Rotterdam Pijlstoep 1 linker voet fractuur middelvoetsbeenderen Naar Ziekenhuis Dordrecht
  14/5/1943 denh. A. v.d. Vegt Rotterdam 1e Balsemienstraat 7 ernstige scheurwond R.hand
  19/5/1943 denh.W.J. Reub Rotterdam Oranjeboomstraat 282b rechter wijsvinger verwond
  21/5/1943 denh. P. Wigmans Rotterdam St-Mariastraat 33 rechterhand verwond
  15/6/1943 denh. P. Groendijk Alblasserdam Fop Smitstraat 67 zware hersenschudding Naar huis vervoerd
  16/6/1943 denh. J. Drinkwaard Alblasserdam Ruigenhil 132 rechter middelvinger gekneusd
  21/6/1943 denh. B. de Goey Gorinchem Krommenhoek 19 rechter duim verwond
  28/6/1943 denh. F.J. Kroon Geldermalsen Gelderschestraat B50 kronkel in de darm Naar Ziekenhuis Rotterdam gebracht
  1/7/1943 Mej. v. Horssen Alblasserdam Ruigenhil 112 diepe snijwond rechter enkel
  5/7/1943 Mej. H.C. de Rooy Alblasserdam Lelsstraat 2 beide knieen geschaafd
  16/7/1943 denh. A. Dekker Sliedrecht D545 linkerhand ontveld
  17/7/1943 denh. C. Taake Alblasserdam Rapenburg 12 linker knie geschaafd
  21/7/1943 denh. B. de Haas Leeuwen (Gld) Bikkelaan 384 linker ring en middelvinger gekneusd
  27/7/1943 denh. A. v. Staveren Amsterdam Aalsmeerweg 115 gekneusde wervels Naar huis vervoerd
  3/8/1943 denh. A. Worms Rotterdam Overijselschestraat 96 rechter scheenbeen verwond
  12/8/1943 denh. J. Baan Sliedrecht Jan Steenstraat 16 scheurwond hoofd
  21/8/1943 denh. W. v. Goolen H.I. Ambacht Dorpstraat 38 verdronken Na langdurig Kunstmatige Ademhaling toe gepast te hebben met toediening van
  Zuurstof 93/7, op advies van de Geneesheeren het werk gestaakt.
  26/9/1943 denh. C.J. v. Meeuwen Rotterdam Mathenesserstraat 154 linker pink en ringvinger fractuur Naar Ziekenhuis Rotterdam
  27/9/1943 denh. M. Koppelaarr Giesendam B.378 linker middelvinger gekneusd
  5/10/1943 denh. J. Faber Alblasserdam Rapenburg 1 linker hand wijs, ring en middelvinger geklemd
  8/10/1943 denh. J.A. Barendrecht Dordrecht Boshamerstraat 7 linkervoet verstuikt
  19/10/1943 denh. J. Talen Rotterdam Borgelaarstraat 23 rechter knie geschaafd
  2/11/1943 denh. J. Wongenmaker Rotterdam Schulpweg 156 rechter middelvinger verwond
  5/11/1943 Mej. M. v. Wijnen Alblasserdam Ruigenhil 118 diepe snijwond linkerduim
  11/11/1943 Mej. S. Sparenburg Alblasserdam Ruigenhil 9 schaafwond rechter dijbeen
  17/11/1943 denh. S. van Andel H.I. Ambacht Guldenweg 16 rechter duim verwond
  19/11/1943 denh. G. Vliegenthart Zwijndrecht Dacostastraat 108 linkerhand zwaar gekneusd
  6/12/1943 denh. W. Baan Alblasserdam Wijk B 355 linkerduim verwond
  11/12/1943 Mej. A. Stehouwer Alblasserdam Ruigenhil 32 vuil in het linkeroog

  Alblasserdam, 31 December 1943
  G.T. Kors
  Aantal 42 patienten

 • Dordrecht, 20 Januari 1944
  Onderwerp: circulaire ontvangen 4 januari 1942 registratienummer 282077, jaarstukken
  Bijlagen 2

  Aan den heer Commissaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen te 's Gravenhage
  Waalsdorperweg 72

  Namens het Bestuur der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis heb ik de eer U hierbij te doen toekomen
  een exemplaar van de balans der afdeeling per 31 December 1943 en een exemplaar van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ... K.J. Poll
  +
  Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Balans per 31 December 1943.
  1. Kas
  2. Spaarbankinlagen
  3. Inventaris
  = f 3001,83
  ...

 • [R.Kr. 976] Zwijndrecht, 9.1.44
  Aan den President v/h roode kruis commité te Dordrecht en hoogmogenmde Heeren
  We. Edl. Heeren
  Ondergeteekende kom met een vreemd schrijven tot U
  in de hoop dat ook hier door Uw hulp verandering en een gunstig einde zal koomen.
  Nu ter zeker ik vermoed dat dit ook de commissie tot nut kan zijn
  n.m. m'n tante juffr. Vogel-v/d Graaf bij wien ik sinds m'n 13e jaar
  ben (thans 53) bijna, heeft land verkocht enkle mnd geleden. Nu weet ik niet wiens het eiglijk gewerden is.
  Nu dacht ik dat het in goede handen was
  doch nu kom tante in moeilijkheden heeft ik begrepen (wat dat ik alles niet weet) doordat eerst den Heer Tulp er na gedaan heeft, twelk nadien ....
  Tante heeft al zoveel tegenspoed gehad in haar leven en is nu al 85 jaar ....
  Mej. M. v/d Graaf, Ringdijk 368 Zwijndrecht

 • [R.Kr. 977 bestuur] Der Reichskommissar fur die besetzen Niederländischen gebiete abteiling
  post und fernmeldewesen

  Arnheim 1.. april 1944
  Ihr Schreiben vom 18.3.1944
  Zu Ihrem nevenbezeichneteren Schreiben muss
  ich Ihnen nach Früfung der Angelegenheit ....
  (postsache)

 • (afschrift Dr. v. Aardenne)
  Dordrecht 18 März 1944
  Onderwerp: Wieder anschlusz Fernrufapparete
  An der Herrn Einsatzleiter beim Fernamt gebouw der P.T.T., Rotterdam
  Der Vorstand der Abteilung Dordrecht der Nederländischen Rotem Kreuzes erlaubt sich folgende Angelegenheit
  Ihrer Beurteilung zu unterreiten. Die sogenannte Transportkolonne der Abteilung hat auf sich genommen im Falle einer Katastrophe Hilfe zu
  leisten beim Transport von Verwandeteten und Kranken.
  Um diese Hilfe is zweimäszig wie möglich zu sichern, soll es sehr erwünscht sein, dasz einige Personen, zi dieser Kolonne gehörend, fernmündlich anzurufen sind ....
  Unsen Bitte bezicht sich aug folgende Nummern:
  W. van Butselaar, Krispijnscheweg 157, Kommandant einer Abteilung der Transport kolonne, telef. nr. 4217
  L.A. Akkermans, Voorstraat 94, zu Diensten des Herrn A. Gruijs Jr ..... Kommandant einer Abteilung
  A. de Jong, St. Jorisweg 9, Zentralpost der Transportkoplonne, telef. 5983
  W. Verboom, Reeweg 109, Ordonnanz der Transportkolonne telef 4755
  .... K.J. Poll

 • [R. Kr. 977] Dordrecht, 22 Januari 1944
  Den Weledelen heer
  Directeur der P.T.T.
  te Dordrecht
  Weledele heer,
  Hiermede verzoekt ondergeteekende Dr. J. v. Aardenne Commandant der
  Transportcolonne van het Nederlandsche Roode Kruis afd. Dordrecht UEd. indien er in Dordrecht, tot
  afsluiting der telegoonds mocht worden overgegaan, de onderstaande telefoons, ten dienste van het Nederlandsche Roode Kruis afd. Dordrecht bij eventueele rampen, in tact te houden
  W. v. Butselaar, Krispijnscheweg 157, telf. 4217, ploegcommandant
  L.A. Akkermans, Voorstraat 94 telef. 5385 ten dienste van Ploegcommandant A. Gruys Jr tevens administratie adres
  A. de Jong, St. Jorisweg 9 Telf. 5953 als Centrale Post van het Nederlandsche Roode Kruis afd. Dordrecht
  W. Verboom, Reeweg 109 telf. 4755 als ordonnans van de afd. Dordrecht.
  UEd. bij voorbaat dankend.
  ... w.g. Dr. J. v. Aardenne

 • (afschrift Dr. Broekmeijer, Dr. Gilhuijs)
  Dordrecht, 3 Februari 1944
  N. 979
  Onderwijs: Verlenging diploma
  Aan Mej. P. Groeneveld te Dordrecht Kromhout 152
  In antwoord op uw schrijven van 26 Januari jl deel ik U mede, dat de geldigheidsduur van een helpster-diploma
  kan worden verlengd, wanneer hare geoefendheid in de verpleegdienst is onderhouden.
  Gaarne verneem ik of dit te Uwen aanzien is geschied.
  Mocht zulks niet het geval zijn, en mocht U wenschen hierin verandering te brengen,
  dan geef ik U in overweging U te wenden tot Dr. J. Borekmeijer Directeur van het Gemeenteziekenhuis, ten einde
  met dezen overleg te plegen omtrent de mogelijkheid van beoefening in die inrichting ...
  get. K.J. Poll

 • P. (gebr) Groeneveld, Kromhout 152, Dordrecht telefoon 5905
  Dordrecht, 26 Januari 1944.
  Geacht Bestuur,
  Heel graag zou ik van U vernemen of het mogelijk is, dat mijn Bewijs van geoefendheid als Helpster van het Nederlandsche Roode Kruis, welke geldig was tot 11 Maart 1942, verlengd wordt?
  Met belangstelling zie ik Uw bericht tegemoet .... P. Groeneveld

 • [979] Hr. Poll,
  Op deze vraag kunnen wij Collega Broekmeijer en ik geen antwoord geven
  Dr. Broekmeijer vindt het wenschelijk en nodig dat Mej. Groeneveld zich met hem in verbinding
  stelt, en (om) weer in het Ziekenhuis te komen oefenen.
  Gilhuijs
  Dordrecht, 1 Februari 1944
  +
  hr. Gilhuijs
  Zou U mij kunnen zeggen of Mej. Groeneveld haar
  geoefendheid heeft onderhouden?
  ....
  Dordrecht 27/1 '44 z.o.z.

 • (afschrift Dr. Broekmeijer, Dr. Gilhuijs)
  Dordrecht, 5 Februari '44
  No. 979
  ONDERWERP: Helpster 3e klasse
  Aan Mevrouw Jonkvr. G.C. van Buttingha Wichers, Directrice van de Ziekenverpleging, te Dordrecht

  Mej. P. Groeneveld die thans dagelijks eenige tijd in uwe inrichting
  werkt voor heroefening heeft mij verzocht te willen bevordren, dat
  de geldigheidsduur van haar diploma als helpster 3de klasse wordt verlengd.
  Alvorens daartie over te gaan zou ik gaarne desgewenscht telephonisch van U vernemen, of Mej. Groeneveld kan worden geacht

  nog de vereischte geschiktheid als helpster 3de klasse te bezitten.
  Hoogachtend De Secretaris der Afd. Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  get. K.J. Poll.

 • [R.Kr. 979] Dordrecht, 4 Februari 1944
  Aan het Bestuur v.d. Nederl. Roode Kruis,
  Afd. Dordrecht,
  Johan de Wittstraat 35,

  Geacht Bestuur,
  In antwoord op Uw schrijven d.d. 3/2 no. 979 deel ik
  U mede, dat ik momenteel elke morgen van 7.30 tot 8.45 uur en Zaterdagmiddag in de Ziekenverpleging werkzaam ben voor heroefening.
  uit uw brief heb ik begrepen, dat het in mijn geval dus mogelijk is mijn helpster-diploma te laten verlengen.
  Wilt U mij ....
  Hoogachtend
  P. Groeneveld
  Kromhout 152
  Dordrecht

 • (afschrift Jonkvr. van Buttingha Wichers)
  No. 979
  Dordrecht, 7 Februari 1944
  Onderwerp: Helpster-diploma
  Aan Mej. P. Groeneveld te Dordrecht Kromhout 152
  Van de Directrice der Ziekenverpleging vernam ik
  dat U nog slechts een week met de heroefening bezig bent. Wanneer
  U hiermee geregeld voort gaat, ben ik gaarne bereid binnenkort Uw diploma
  ter verlenging van de geldigheidsduur op te zenden aan het Hoofdbestuur ....
  get. K.J. Poll

 • [zie ook 902, 979] P. (gebr) Groeneveld, Kromhout 152, Dordrecht telefoon 5905
  Dordrecht, 9 Februari 1944.
  Geachte Heren,
  Ingsloten zend ik U mijn helpster-diploma. Ik kan U de verzekering
  geven dat ik, zovaak ik daartoe in de gelegenheid ben, in de Ziekenverpleging voor heroefening werk.
  Met het oog op de verwachten gebeurtenissen, verzoek ik U dringend mijn diploma zo spoedig mogelijk op te zenden.
  Hoogachtend, P. Groeneveld
  Bijlage 1 diploma

 • nr. 979
  DORDRECHT, 1 Maart 1944
  Onderwerp: Verlenging diploma
  Aan den heer Hoofdcommissaris van het Ziekenhuiswezen van het Nederl. Roode Kruis te 's Gravenhage
  Hierbij verzoek ik U beleefd de geldigheidsduur van bijgaand diploma
  met den langst mogelijken termijn te willen verlengen.
  Mej. Groeneveld heeft gedurende eenige weken een heroefening
  doorloopen in de "Ziekenverpleging"
  en thans werkt zij in het Noodziekenhuis voor Geëvacueerden.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll

 • Nr. 979
  DORDRECHT, 7 Maart 1944
  Onderwerp: Verlenging geldigheidsduur diploma
  Aan Mej. P. Groeneveld
  te Dordrecht Kromhout 152

  In verband met Uwe heroefening in de "Ziekenverpleging"
  is Uw diploma ter verlenging van den geldigheidsduur aan het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis opgezonden.
  Het is mij een genoegen U het diploma hierbij weder te doen toekomen,
  thans geldig verklaard tot 11 Maart 1946.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll

 • Nr. 1044
  DORDRECHT, 10 October 1944
  ONDERWERP: Hulpverleening aan gewonde militairen
  Aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, te 's Gravenhage

  In deze stad zijn 4 lazaretten ingericht, waarin gewonde militairen, veelal Duitsche, doch ook enkele Anglo-Amerikaansche - zijn opgenomen.
  De plaatselijke Wehrmachtskommandant heeft kort geleden de hulp
  van onze afdeeling ingeroepen bij de verpleging dezer gewonden.
  In verband hiermee zou ons Bestuur het zeer op prijs stellen, zoo mogelijk
  op korten termijn, van Uw Hoofdbestuur te mogen vernemen, welke standpunt het jurische en ethisch inneemt, ten opzichte van de vraag
  hoe gehandeld moet worden, wanneer
  in bezet gebied de bezetter de hulp inroept van het plaatselijke Roode Kruis.
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht, voorztter wnd, secretaris

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Hoofdcommisaris voor het ziekenhuiswezen
  's-Gravenhage, 3 Maart 1944.
  Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 1 dezer reourneer ik U hierny het Bewys
  van Geoefendheid van Mej. P. GROENEWEGEN. Ingevolge Uw verzoek
  werd de geldigheidsduur van dit diploma verlengd, en wel tot 11 Maart 1946.
  De Hoofd Commissaris ... Dr. H.K. Offerhaus

 • (Nederlandsche Roode Kruis)

 • (briefjes) pag. 11: 2, pag. 12: 8 .... = 213
  A 10, B 33, C 1, D 17, E 6, ..., P 3 = 148, Tr(ansport). 148, R, 17, S, 21, T 4, ... = 213
  +
  mann 183 + vr. 31 = 214;

 • [R.Kr.982] Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  No. 115/44 HC/N
  's-GRAVENHAGE, 4 Februari 1944
  Prinsessegracht 27
  Telefoon 111990.
  Aan de Afdeelingen wordt medegedeeld, dat het in de bedoeling
  ligt van het Hoofdbestuur, in de maand Mei a.s., op
  een nader te bapelen datum, plaats en uur, examen te doen
  afnemen voor reserve-sectie-commandant.
  In verband hiermede
  wordt vóór 1 Maart a.s. opgave verzocht van ploegcommandanten, die ingevolge
  het gestelde in par. 11 ....
  P.J. Lucardie

 • Nr. 983
  Dordrecht 4 Maart 1944
  Aan den heer H.G.W. van Aardenne te Dordrecht, Singel 165
  Onderwerp: Verkrijging contributie Ned. Roode Kruis
  Met genoegen nam ik kennis van de verhooging Uwer jaarlijksche contributie aan de Afdeeling van het Nederl. Roode Kruis tot f 10,-.
  Voor dit blijk van belangstelling in het Roode Kruis werk zeg ik U hartelijke dank.
  De Secretaris-penningmeester der Afdeeling, get. K.J. Poll

 • Nr. 983
  Dordrecht, (4) Maart 1944
  Onderwerp: Gift Roode Kruis
  Aan den heer (Dr. B.G.J.M. Verbeeten) H.G. van der Esch, te Dordrecht
  (Joh. de Wittstraat 121) Reeweg 137
  Van harte zeg ik U dank voor de gifte van f 4 welke u boven uwe contributie over 1944 aan de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis deed toekomen. Wanneer ....
  K.J. Poll

 • nr. 983
  Dordrecht (Februari 1943) 22 Maart
  Onderwerp: Gift Roode Kruis
  Den heer (mr. L. Salomonson) Dr. B.G.J.M. Verbeeten te Dordrecht
  (Oranjepark 3) Joh. de Witstraat 21
  Van harte zeg ik U dank voor de gifte van (f 10) f 4 welke U aan de Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis deed toekomen.
  De ... K.J. Poll

 • nr. 985
  Dordrecht, 2 Maart '44
  Onderwerp: A. Smit
  Aan den heer Chef der Ie Afdeeling van het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis te 's Gravenhage Korte Voorhout 14
  In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat de
  naam van mevr. E.A.M. Smit-Vorsterk in het Bevolkingsregister dezer gemeente niet voorkomt. Vermoedelijk is er dus eene vergissing in het spel.
  De Secretaris ... get. K.J. Poll

 • Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 29 FEB 1944
  No. 1583/44
  Den heer Voorzitter der afd. Dordrecht van het Ned. Roode Kruis,
  DORDRECHT
  Ik deel U hierbij mede, dat op mijn bureau in Juni 1943 via
  het Internationale Rode Kruis, Geneve, een verzoek is ontvangen,
  omtrent Mevrouw A.M. Smit-Vorwerk en dochter, van Blanckenburgstraat 25, te Uwent.
  Daarbij werd voorts vermeld, dat de heer A. Smit sedert Januari 1941 niets gehoord had.
  Op ontvangst van bedoelde bericht heb ik mij schriftelijk tot Mevrouw A.M. Smit gewend met verzoek mij de gevraagde
  inlichtingen te verstrekken in den vorm van een korte mededeeling, welke
  aan den Heer Smit kon worden overgebracht. Op ....

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 29 Maart 1944.
  Prinsessegracht 27
  Gaarne betuig ik U mijn welgemeenden dank voor het uitvoerig
  rapport omtrent R. Goulooze, mij toegezonden bij schrijven van 28 maart jl. No. 986.
  Naar aanleiding hiervan is het verzoek van dezen Heer dan ook afgewezen.
  De Secretaris-Generaal Dr. H.K. Offerhaus

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 28 Februari 1944.
  Prinsessegracht 27
  Hierbij doe ik U toekomen en schrijven ddo. 23 Februari jl. van den Heer R. Goulooze p/a J.J. van der Linden, Kleine Spuistraat 12 te Dordrecht.
  Ik moge U verzoeken de behandeling hiervan zoo mogelijk over te nemen; stuit dit echter op bezwaren, dan zal ik gaarne omtrent de persoon van den Heer Goulooze
  een rapport van U ontvangen en vervolgens trachten dezerzijds te helpen.
  de Secretaris-Generaal, dr. H.K. Offerhaus.

 • [R.Kr.] nr. 986
  Dordrecht, 28 Maart 1944.
  Onderwerp: verzoek om ondersteuning van R. Goulooze
  Bijlage: 1
  Aan den heer Secretaris-Generaal van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te 's Gravenhage
  Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 28 Februari 1944 no. 545/44 dat tot mijn spijt
  in verband met verschillende omstandigheden (w.o. ziekte) eenige tijd onafgedaan bleef liggen heb ik de heer Directeur van den Dienst
  Sociale Zaken in deze gemeente verzocht mij omtrent den aanvrager R. Goulooze nader te willen inlichten.
  Deze Directeur bericht het volgende (overnemen van tot uit brief van 18 Maart '44) .... get. K.J. Poll

 • Dienst voor Sociale Zaken der Gemeente Dordrecht
  Gementegebouw Beverwijcksplein
  Aan den heer Secretaris van de afd. Dordrecht van het Ned. Rode Kruis p/a den heer Mr. K.J. Poll, Raadhuis, Dordrecht
  Dordrecht 18 Maart 1944 no. 7352 afd. M.H. Bijl. 2

  Zeer geachte Heer Poll,
  Onder terugzending van de bij Uw brief van 1 Maart j.l. no. 986 toegezonden bescheiden,
  deel ik U mede, dat ik een mijner huisebzoekers heb opgedraegn om een onderzoek in te stellen naar de door Goulooze bij zijn verzoek ter sprake gebrachte omstandigheden.
  In verband daarmede moge ik het volgende onder Uw aandacht brengen. Rudolf Goulooze, geb. 20-7-1913, thans wonende alhier Kleine Spuistraat 12 is bij mij dienst geen onbekende.
  Hij is in 1934 gehuwd met Paulina Hendrika Ton, uit welk huwelijk 1 kind werd geboren.
  Hij is onlangs gescheiden van echt en thans gehuisvest in het gezin van zekeren Van der Linden, welk gezin bekend staat als en centrum van zwarte handel.
  Goulooze staat onverdeeld ongunstig bekend. Hij heeft meermalen gevangenisstraf ondergaan en stond reeds op jeugdige leeftijd
  onder toezicht van de afd. Dordrecht van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen.
  De gezinsverhoudingen lieten te wesen over; men maakte schulden, o.a. huurschuld en schulden aan leveranciers. Goulooze heeft bij voorkeur
  omgang met minder gunstig bekend staande individuen en heeft tot dusver steeds het leven geleid van een non-valeur.
  Omtrent zijn arbeidsprestaties kan ik evenmin gunstige inlichtingen verstrekken. Tot geregelde arbeid kan hij niet komen; alles wat hij tot dusver heeft ondernomen is op niets uitgelopen.
  Het komt mij voor ....fa. Linolette aan de Spuistraat ....
  De Directeur, B.J. Oosterheert.

 • [R.Kr. 987] Rhenen, 6 Maart '44
  Mijne Heeren
  Hierbij dank ik allen van het Roode Kruis uit
  Dordrecht die mij met mijn evacutie van Noordgouwe
  zoo prettig geholpen hebben. In het bijzonder de roode kruis man die mij
  Maandag 28 febr van de aanlegplaats naar he station gebracht heeft
  met zijn fiets en dien ik toen geen tijd had om te bedanken.
  Ik sluit hier een gift bij in voor de afdeeling en
  eindig met de beste wenschen, in dankbaarheid
  W. Schut, voorheen: Ziekenhuis Noordgouwe

 • [R.Kr. 987] Het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 22 Maart 1944
  Aan het Bestuur der Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Joh. de Wittstraat 35
  DORDRECHT
  Hierbij heb ik de eer U afschrift te doen toekomen van een
  waardeerend schrijven, hetwelk het Hoofdbestuur van den heer President-Directeur van het Bureau Afvoer Burgerbevolking-Afdeeling invalide bevolking, mocht ontvangen.
  Voor zoover uwe Afdeeling hiertoe het hare ....
  Dietz

 • [R.Kr. 989; Bb 21/2 1315] TELEGRAM
  "SSS DDT sgravenhage 50186 23 21 1210 regeerings
  neem aan dat uwe afdeeling gereed is hulp te verleenen by
  aankomst booten Zype-Dordrecht, gemachtige evactuatie Dietz"

 • [R.Kr. 989] Subst. Commissaris afvoer burgerbevolking voor Schouwen en Duiveland St. Philipsland en Tholen
  J. Vriesendorp van Renesse, Slot Moermond, tel. 4
  Renesse, 7 Maart 1944
  Het is my en behoefte U van harte dank te zeggen voor alle goede zorgen
  die uwe helpsters en helpers voor de te evacueren bevolking van Schouwen en Duiveland hebben gehad.
  Zy hebben hun moeilyke taak, met de bescheiden middelen die hun ten dienste stonden, met groote liefde en hulpvaardigheid volbracht.
  Hoogachtend, Subst. Commissaris afvoer burgerbevolking voor Schouwen en Duiveland St. Philipsland en Tholen

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 8 Maart 1944.
  Juliana van Stolberglaan 37
  Het Bureau Afvoer Burgerbevolking tot den Heer Hoofdcommissaris van het Transportwezen een schrijven gericht
  waarin het zijn bijzonderen dank uitspreekt vor de door het Roode Kruis verleende hulp aan het transport op 3 Maart j.l.
  De op de verschillendde stations genomen maatregelen bleken zeer doelmatig,
  terwijl men vor de wijze ....
  P.H. Dietz

 • Bureau Afvoer burgerbevolking
  Afdeeling Invalide Bevolking
  Onderwerp: Evacuatie eilanden
  's-Gravenhage, 10 Maart 1944
  Oranjestraat 10
  Telefoon 117580
  Aan het Hoofdbestuur van de Vereeniging Het Nederl. Roode Kruis, Prinsessegracht 27
  's-Gravenhage
  Het is mij een behoefte U thans, nu de evacuaties als
  gevolg van de inundaties op de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden ten einde loopen, mijn groote en oprechte erkengelijkheid
  te betuigen voor het vele en prachtige werk, dat door Uw instelling .....
  De President-Directeur, w.g. Götz

 • [R.Kr. 989] Verslag van het Ziekentransport van Zijpe naar Rotterdam,
  Donderdag 2 Maart 1944 per s.s. 'Nederlanden'

  Toen wij ons voor de tweede maal gereedmaakten om als geleide
  van en ziekentransport naar Zeeland te vertrekken, hebben wij, geleerd
  door de ervaring van de eerste keer, een groote bagage medegenomen,
  o.a. drie reiswiegen, een aantal kruiken, een gummiring, lysol, Eau
  de cologne, waschkommen, zeep, wachthandjes, handdoeken, voetkussens,
  warmwaterstoven enz Ook voor de inwendige mensch was nu beter gezorgd.
  Zee kregen wij voor de patienten van de biscuitfabriek Victoria 2 blikken
  biscuit en van de firma Wyers 2 flesschen cognac mee. Gedurende het vorige
  transpor was nl. gebleken hoe noodig een stimulans voor de oude heertjes en dametjes was. Ons gezelschap vertrok omstreeks hald negen (1-3-44)
  Met twee autobussen van het stationsplein te Dordrecht om omstreeks
  hald een in Zijpe aan te komen. Vermelding verdienst nog het vriendelijke
  en gulle onthaal voor ons helpsters en helpers te Steenbergen, waar de
  buurtvereeniging van het stadje ....
  Mevrouw Sprey had van te voren een indeeling gemaakt van de
  verschillende groepen op de verschillende zalen, en na een inspectie van
  ...
  en Mej. Vos analyste van de Ziekenverpleging te Dordrecht, werd met de ...
  ...
  waaraan Mevr. v. Halle en Mej. v. Aardenne gedurende de nachtelijke uren van onzen tocht zouden werken. ...

 • Nr. 1035
  Dordrecht, 26 September 1944
  Onderwerp Adres P. van Schelt
  Aan het Hoofd van den Inlichtingendienst voor Burgers van het Ned. Roode Kruis, te 's Gravenhage J.P.zn Coenstraat 6
  In antwoord op bovenaangehaalden brief heb ik de eer U te berichten dat Pieter van Schelt, geboren 18 febr 1893, gewoond hebbende alhier Varkenmarkt 23, thans, volgens opgave van zijne alhier woonachtige familie, woont te Amsterdam Biesboschstraat 56.
  De moeder wed. N. van Schelt-van Efferen, is woonachtig Dordrecht Wilhelminastichting No. 4.
  Op Varkenmarkt 23 woont nog een broeder van Pieter van Schelt .....
  K.J. Poll

 • No. 1034
  (afschrift Mevr. Spreij,. Dr. v. Aardenne)
  Dordrecht 21 September 1944
  Onderwerp: Fernsprech nummer 6124
  Es mögt mir gestattet sein Ihre ....
  ... Frau Spreij-Dieleman, Dordrecht Singel 78, hat seit einiger Zeit auf sich genommen, die Ausbildung von Rote-Kreuz-Hilferinnen zu organisieren. Sie lästz sich dafüra
  seh viel Mühe gefallen ja, sie kan die Seele der Instuktion genannt werden.
  Für eine gute Ausübung deiser
  so nützlichen Arbeit braucht sie dingend eind Fernsprech apparat
  Seit einigen Tagen je doch ist ihr Nummer 6124 ....
  get. K.J. Poll (op 25 Sept opgebeld door dhr Sprey dat ..)

 • No. 1036
  DORDRECHT 28 September '44
  Onderwerp: Briefwisseling met Middelburg
  Aan den heer J.A. Biemond
  Kromme Zandweg 76 Rotterdam
  Hiermede heb ik de eer U te berichten dat ik Uwen voor den
  heer Rozendaal te Middelburg bestemden brief ter
  dorzending zal toevertrouwen aan een Middelburgsche Roode Kruis helper die binnen zeer kort - waarschijnlijk nog in den loop dezer week -
  een transport Duitsche gewonden van uit Zeeland nar Dordrecht begeleidt en daarna weder naar Zeeland terug
  vaart. Door een toeval is het mij dus mogelijk aan Uw verzoek te voldoen.
  De Secretaris ..... K.J. Poll

 • [R.Kr. 1036] R'dam 24 Sept '44
  Aan het Roode Kruis te Dordrecht
  M!
  Kan de inliggende brief geadfresseerd aan den heer F.A. Rozendaal te Middelburg
  Molenwater 67, door middel van het Roode Kruis haar bestemming bereiken?
  Bij voorbaat vriendelijk dank
  Hoogachtend J.A. Biemond
  Kromme Zandweg 76 R'dam.

 • GEMEENTE DORDRECHT
  Pieter van Schelt, geboren 18 Feb 83 heeft gewoond Varkenmarkt 23
  woont thans volgens opgave van zijn alhier wonachtige familie te Amsterdam,
  Biesboschstr. 56.
  De moeder: Wed. J.W. Schelt geb. van Efferen, Neeltje is woonachtig in de
  Wilhelminastichting no. 4.
  Op de Varkenmarkt 23, is nog woonachtig een broeder van P. van Schelt voornoemd, genaamd: Wilhelmus van Schelt, geb. 31 Mei 1903.
  Afd. V.

 • (envelop) Het Nederlandsche Roode Kruis, inlichtingendienst voor burgers
  +
  's-Gravenhage, 19 Sept 1944
  J.Pzn Coenstraat 6
  Telefoon: 720790.
  Op verzoek van een buitenlandsche zusterorganisatie mogen wij hierbij
  en beroep doen op Uwe welwillende tusschenkomst ter verkrijging van
  inlichtingen omtrent het tegenwoordig adres van ondervermeld(n) in uwe Gemeenten wonende(b) of gewoond hebbende(n), persoon (personen) ...
  D.J. Lambooy

  Piet van Schelt, 50 jaar, Varkenmarkt 23, Dordrecht

 • Nr. 1036 (30 Sept 1944)
  Dordrecht, 9 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan den heer Secretaris der Afdeeling Delft van het Ned. Roode Kruis
  te Delft
  Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten
  dat er sinds korten tijd gewonde militairen worden vervoerd van Zeeland naar Dordrecht. De boot, waarmee dit
  vervoer plaats vindt, draagt het Roode Kruis embleem (er is Roode Kruispersoneel uit Middelburg aan boord) en vaart onder
  Nederlandsche vlag. Zij brengt correspondentie uit Zeeland mee en neemt voor Zeeland bestemde poststukken mee op de terugreis.
  De boot, welke in de vorige week terugvoer, is beschoten en gezonken,
  terwijl een der opvarenden doodelijk werd getroffen en alle brieven te loorgingen.
  De trnmporten staan dus aan groot reisoco bloot. Hoe lang zij zullen worden vortgezet is onzeker.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht, get. K.J. Poll

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  afdeeling Delft

  Delft, 12 Oct. '44
  Den Heer Secretaris afd. Dordrecht
  Dordrecht
  In vervolg op Uw schr. M.1036 9/10 jl kan ik mededeelen dat
  gisteren van hier een Chirurgploeg, naar de Zeeuwsche wateren vertrokken.
  Bijgaande brief kwam echter te laat in mijn bezit om mede te geven waarom ik dezen aan U doorzend om zoo mogelijk door te geven.
  De Secretaris afd. Delft, W.J. Perre

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruisafdeeling Delft
  Delft, 30/9 '44
  Den heer Secretaris afd. Dordrecht v/h Ned. Roode Kruis
  Dordrecht
  De laatste dagen vervoegden zich in div. persoonen
  bij mij welke correspondentie uit Zeeland hadden
  ontvnagen door middel van het Nat. R. Kruis
  en meenden nu eveneens over het B.R.K. terug te kunnen schrijven.
  .....
  De Secretaris afd. Delft, W.J. Perre

 • [R.Kr. 1036] Het Nederlandsche Roode Kruisafdeeling Vlissingen
  Vlissingen, 26 September 1944
  Den Secretaris van de Afd. Dordrecht v.h. Ned. Roode Kruis
  Wilt U zoo vriendelijk zijn te trachten bijgaande
  brieven verder te expedieeren. Namens de Afd. Vlissingen verzoek ik U zoo mogelijk per post of
  anders de brieven aan het bestemde adres te doen gaan. Daar we hier sedert 15 Sept. volledig
  geisoleerd zijn, zijn er vele mensen die de bemiddeling van onze afdeeling hebben ingeroepen
  teneinde hunne familieleden op de hoogte te stellen van hun toestand.
  Mede namens zeer vele Vlissingen onzen hartelijken dank
  de voorzitter v.d. afd. Vlissingen, H.J. JENS

 • No. 1036
  DORDRECHT 9 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan den heer voorzitter van de Afdeeling Vlissingen van het Nederl. Roode Kruis te
  Vlissingen
  Met genoegen heb ik voldaan aan Uw verzoek om de mij toegezonden correspondentie uit Vlissingen en omgeving verder te expeditieeren voor het geïsoleerde
  Zeeland is deze doortrechtering van familieberichten inderdaad een uitkomst.
  Jammer dat de op 6 October j.l. van hier naar Zeeland vertrokken boot moest worden beschoten en niet
  alleen een menschenleven maar ook de meegevoerde post moest teloorgaan.
  Zeer vele personen uit Zeeland bleven daardoor van berichten van familieleden en vrienden verstoken.
  Het medegeven van berichten brengt dus een risico met zich, welke risico
  natuurlijk onder de ....
  get. K.J. Poll

 • [1036] Dordrecht, 9 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan den heer N. Burgmeijer, Engelschestraat 16
  Rotterdam W
  Naar aanleiding van een schrijven d.d. 5 October 1944 heb ik de eer u
  in overweging te geven tot de door U genoemde personen - Entink, van Kortenhof en van Vlijmen - Uwerzijds een brief te richten via mij. Er vaart n.l. gedurende een paar weken een Roode Kruis boot uit Zeeland op Dordrecht en terug, die gewonden naar
  hier brengt en correspondentie vice versa met zich voert.
  Er is wel eenig risico verbonden aan deze briefwisseling - de boot, die
  op Vrijdag 6 Oct j.l. van hier naar Zeeland voer is beschoten en gezonden met te loorgaan van alle poststukken - maar het is te proberen.
  Hoe lang deze boot nog blijft varen is onbekende.... K.J. Poll

 • [1036] 5 Oct. 44
  Kunt U mij s.v.p. eenige inlichtingten geven omtrent verblijfplaats van mijn familieleden in Vlissingen
  Adressen staan aan de achterkant. Bij voorbaat mijn dank, N. Burgmeijer
  Engelschestraat 16 Rotterdam W.
  (in overweging gegeven zelf te schrijven)
  +
  J.P. Entink, Clijverstraat 7 Vlissingen
  G. van Kortenhof, Riebesstraat 32 Vlissingen
  L. van Vlijmen, Bonedijkestraat 126 Vlissingen

 • Accountantskantoor Kraaijeveld & Luyendijk
  Rotterdam, 21 October 1944
  Mijne Heeren,
  Inz. Correspondentie met Zeeland
  In de eerste plaats vriendelijk dank voor Uw schrijven van 9 October
  j.l. Bijgaand zende wij U opnieuw een brief voor den heer G.H. Luyendijk te Middelburg met vriendelijk verzoek om deze, indien mogelijk, door te wilden zenden.
  In de dagbladen is een bericht verschenen, dat geen post vervoerd mag worden door koeriers van het Nederlandsche Roode Kruis.
  Indien dit verbod ....
  Accountantskantoor Kraaijeveld & Luyendijk

 • [No. 1036]
  Dordrecht, 9 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan den heer M.D.L. v.d. Ende
  Bijlwerffstraat 43B
  Rotterdam C
  De bij Uw bovenaangehaalde schrijven gevoegd brief, bestemd
  voor den heer G.H. Luijendijk te Middelburg
  is door mij doorgezonden. Sinds kort worden gewonde militairen vervoerd van Zeeland
  naar Dordrecht. De boot, waarmee dit vervoer plaats vindt draagt het Roode
  Kruis embleem (er is Roode Kruis personeel uit Middelburg aan boord)
  en vaart onder Nederlandsche vlag. Zij brengt correspondentie uit Zeeland mee en neemt voor Zeeland
  ebstemde poststukken mee op de terugreis. Eenige beperking is daarbij niet opgelegd.
  De transporten staan echter aan
  groot risico bloot. De boot, welk in de vorige week terugvoer, is beschoten en gezonden, terwijl ....
  K.J. Poll

 • Accountantskantoor Kraaijeveld & Luyendijk
  Rotterdam, 3 October 1944
  Mijne Heeren,
  Inz. Correspondentie met Zeeland
  Uit Middelburg ontvingen wij bericht van den heer G.H. Luyendijk van ons kantoor aldaar,
  op een correspondentiekaart van het Roode Kruis. Bij informatie bij de afdeeling Rotterdam heeft men ons medegedeeld, dat correspondentie met Middelburg
  mogelijk was via Uw afdeeling te Dordrecht. Wij sluiten hierbij
  een brief, in, welke geadresseerd aan den heer G.H. Luyendijk, Dam 37, Middelburg. Er is ons gezegd,
  dat wij een blanco couvert ...
  Hoogachtend ...

 • [1036] Ned. Roode Kruis Afd. Dordrecht
  DORDRECHT 5 October 1944
  Mijne Heeren,
  Gaarne zou ik inlichtingen vernemen omtrent mijne ouders:
  Fam. L.A. de Vos
  Hoofd der Herv. School
  Hoofd der Luchtbescherming
  Oostkapelseweg A205
  Serooskerke (Walcheren)
  Bij voorbaat mijn dank, teeken ik
  Hoogachtend, M. de Vos

  Afz. Mej. M. de Vos
  p/a A.C. Ockers
  Th. Jacobalaan 4A
  Overschie

 • R'dam 5 Oct 1944
  Geachte M.,
  Vriendelijk wilden wij U vragen of U bijgaande brief naar Middelburg
  door wilt zenden. Ook zouden wij gaarne inlichtingen omtrent de familie Franchimont van U ontvangen. Het adres was
  N.D. Franchimont
  Veersche Singel 156
  Middelburg
  Bij voorbaat onze vriendelijke dank
  Hoogachtend,
  N.D. Franchimont
  Pantserstraat 21b
  Rotterdam (Zuid)

 • [1036] Dordrecht
  Postverkeer met Zeeland.
  Naar wij van de zijde van het bestuur der Afdeling Dordrecht
  van het Nederlandsche Roode Kruis vernemen is het schip Z.R.D. 14, dat op
  Vrijdag 6 October j.l. van Dordrecht naar Zeeland vertrok,
  op weg daarheen door een ongeluk getroffen in verband
  waarmede de daarmee vervoerde brievenpost zeer waarschijnlijk is verloren gegaan.

  Aan de Redactie van de
  1. de Dordrechtsche Courant
  2. de Voorwaarts

  Hierbij verzoek ik U beleefd plaatsing van het bovenstaand berichtje in uw dagblad te willen bevorderen.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht ... K.J. Poll
  Dordrecht, 10 Oct. 1944.

 • [1036] R'dam 8/10 '44
  Zeer geachte Dames en Heeren van 't Nederl. Roode Kruis.
  Zoudt U zoo goed willen zijn dezen brief aan mijn oude vader (76 jaar)
  te willen bezorgen, die vanwege 't bombardeeren uit Vlissingen was gevlucht en in Biervliet
  inwoont en nu zijn huis met inhoud een prooi voor de golven is geworden helaas.
  Hopende, dat U aan ons verzoek wilt kunnen voldoen, eindig ik terwijl ik U bij voorbaat dank
  Hoogachtend, fam. Bernaert
  Bergsche laan 354b
  Rotterdam

  PS. Zoudt U mijn vader een tip kunnen geven hoe hij ons een brief kan terug bezorgen. Nogmaals dank!

 • No. 1036
  Dordrecht, 12 October 1944.
  Onderwerp: briefwisseling met Zeeland
  Aan de familie Bernaert
  Bergschelaan 354b
  Rotterdam

  Den mij door U toegezonden brief heb ik doorgestuurd.
  Er vaart gedurende een paar weken een Roode-Kruisboot uit Zeeland op Dordrecht en terug
  die gewonde militairen naar hier brengt en correspondentie vice versa met zich voert.
  U zoudt Uw vader in overweging kunnen geven via
  de afdeeling Vlissingen of Middelburg van het Roode Kruis en brief te zenden aan uw adres. .....
  K.J. Poll

 • No. 1036
  Dordrecht, 11 October 1944.
  Onderwerp: inlichtingen
  1. Aan den heer N.D. Franchimont
  Pantserstraat 21b Rotterdam (Zuid)
  2. Aan Mej. M. de Vos p/a A.C. Ockers
  Th. Jacobalaan 4A Overschie
  Naar aanleiding van uw schrijven d.d. (5)(8)9 October j.l. heb ik de eer U
  in overweging te geven tot de door U genoemde familie uwer zijds een brief te richten via mij. Ik trechter gaarne brieven voor belanghebbenden door maar kan niet optreden als inlichtingenbureau.
  Er vaart gedurende een paar weken een Roode Kruis boot uit Zeeland op Dordrecht en terug, die gewonde militairen naar hier brengt
  en correspondentie vice versa met zich voert.
  Er is wel eenig risico verbonden aan deze briefwisseling - de boot die op Vrijdag 6 October j.l. van hier naar Zeeland voer
  is beschoten en gezonken, met teloorgaan van alle poststukken - maar het is te ....
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht ... get. K.J. Poll

 • [1036] P.R. Groenemeijer
  Hilvertsweg 303
  Tel. ... Giro ...
  Hilversum
  Hilversum, 3 October 1944
  Aan de afdeeling Dordrecht v/h Ned. Roode Kruis
  Dordrecht
  Mijneheeren,
  Heden mocht ik via het Roode Kruis eem briefkaart van mijn schoonvaders uit Middelburg
  ontvangen waarin o.a. vermeld was dat aldaar geen post van mij ontvangen werd.
  Aangezien dit mij bevreemdde, omdat ik toch regelmatig geschreven had en de door mij ontvangen briefkaart in Dordrecht was afgestempeld wend ik mij op
  advies van de afdeeling Hilversum v/h R.K. tot U met het beleefde verzoek Uw ....
  (get.) ...

 • [1036] A.M.P. van der Grinten
  Wouwerstraat 24 bov
  Amsterdam-Z
  Amsterdam, 6 Nov. 1944.
  Weledelgestrenge Heer,
  Hiermede ben ik zo vrij U te verzoeken deze brief per Rode Kruispost naar Middelburg te versturen. [nee]
  Het R.K. afd. A'dam kan niets aannemen daar het versturen van post
  per koerier verboden is geworden. Nu weet ik dat de boot naar Zeeland
  vanuit Den Haag of Dordrecht vertrekt. Misschien kunt U voor doozending
  zorgdragen, hetzij per Rode Kruis of wel op een andere manier.
  U bij voorbaat zeer beleefd dankzeggend voor de te nemen moeite,
  verblijf ik
  A.M.P. van der Grinten [afg. 15/11 '44]

 • [1036] P.H. Groenemeijer
  Hilvertsweg 303
  Hilversum
  Hilversum, 16 October 1944
  Aan Heer Secretaris der Afdeeling Dordrecht voor het Ned. Roode Kruis, Dordrecht
  Geachte Heer,
  In het bezit van uw schrijven d.d. 12 dezer nr. 1036 dank ik U voor de wel zeer uitvoerige
  inlichtingen betreffende de postverbinding met Zeeland en de door U gedane moeite voor het doorzenden van de door mij toegezonden briefkaart.
  Mag ik ook ...

 • [1036] A.M.P. van der Grinten
  Wouwerstraat 24 bov
  Amsterdam-Z
  Amsterdam, 19 Oct. 44
  Weledelgestrenge Heer,
  Hiermede ben ik zo vrij U te verzoeken deze brief ter Rode Kruis naar Middelburg te versturen.
  het R.K. afd. A'dam kan niets aannemen daar het vervoeren van post per koerier verboden is.
  Nu weet ik dat de boot naar Zeeland vanuit Den Haag of Dordrecht vertrekt.
  Misschien kunt U voor doorzending zorgdragen hetzij ...
  A.M.P. van der Grinten

 • [1036] Dordrecht, 12 October 1944
  Onderwerp: Postverbinding met Zeeland
  1. den heer A.M.P. v.d. Grinten, Wouwermanstraat 24boven Amsterdam Z
  2. Aan den heer L.H. Groenemeijer, Hilvertweg 303 Hilversum
  De door U bij Uw schrijven van 5 / 3 October j.l. gevoegde briefkaart heb ik doorgezonden.
  Er vaart n.l. gedurende een paar weken een Roode Kruis boot uit Zeeland op Dordrecht en terug, die gewonde militairen naar hier brengt en correspondentie
  vice versa met zich voert.
  Er is wel eenig risico ....
  get. K.J. Poll

 • A.M.P. v.d. Grinten, Wouwermanstraat 24bov Amsterdam Z
  Amsterdam, 5 Oct '44
  Weledelgestrenge Heer,
  Hiermede ben ik zo vrij U te verzoeken deze briefkaart per Roode Kruis post naar Middelburg te versturen. Het Rode Kruis afd. A'dam weet nog steeds niets omtrent Rode Kruispost richting Zeeland.
  maar vanuit Middelburg heb ik nu een paar Rode Kruisbrieven ontvangen, waarin ik vernam dat er ook transporten teruggaan.
  Mijn ouders hebben in ruim 5 weken geen bericht meer van me ontvangen ....
  met de meeste hoogachting, A.M.P. v.d. Grinten

 • [1036] Dordrecht, 12 October 1944.
  Onderwerp: verbinding met Zeeland
  Aan Mevr. J.G. Rietveld Bouwmans
  Slotboomstraat 14a
  Rotterdam Z


  De mij door U toegezonden brief is door mij doorgestuurd.
  Er vaart n.l. gedurende een paar weken een Roode Kruis boot uit Zeeland
  op Dordrecht en terug, die gewonde militairen naar huis brengt en correspondentie vice versa
  met zich voert. De kapitein van de boot geeft geen gelegenheid tot het medegeven van bagage, zoodat de
  mogelijkheid om een mantel op te sturen niet aanwezig is.
  De boot die op Vrijdag 6 October j.l. van hier naar Zeeland voer is beschoten
  en gezonden met teloorgaan van alle poststukken.
  Ik moet U dus van wegen het groote risico ontraden om Uw dochter te overreden thuis te komen. De Secretaris ... K.J. Poll

 • 8 Oct. '44 Rotterdam-Z
  G.M.
  Hierbij vraag ik beleefd door uw bemiddeling enige inlichtingen te verkrijgen.
  Ik wilde zo graag weten:
  de Fam. C. Schout, Zwanenburgseweg 5a Vlissingen
  de Fam. J. Schout, Koudekerkseweg 119 Vlissingen
  de Fam. Z. Schout, Zegeweg 29 Middelburg
  de Fam. W.A. Verbeet, Burg. Elenbaarsstraat 19 Kruiningen
  Indien nodig weil ik mij verdienstelijk maken bij het Rode Kruis.
  ... J.C. Schout, Boergoense Vliet 135c Rotterdam-Z

 • No. 1036
  Onderwerp: Inlichtingen
  Dordrecht, 12 October 1944.
  Mej. J.C. Schout
  Boergoense Vliet 135C
  Rotterdam-Z
  s.v.p. overnemen uit brief aan N.D. Franchimont (bijgevoegd) van [ tot ]
  De Secretaris der Afd. Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll

 • [1036] Aan den Secr. van het Rode Kruis afdeling Dordt te Dordt
  Weled. Geb. Heer,
  Naar mij ter ore kwam, heeft u meermalen kunnen zorgen voor
  doorzending van familieberichten naar Walcheren. Mocht het u
  thans, onder de gewijzigde omstandigheden nog mogelijk zijn, ingesloten brief voor mijn familie
  in M'burg door te zenden, dat zoudt u me daar een groote dienst mee bewijzen .....
  A.S. Versluijs, van Halsstraat 9 Delft
  Delft, 8 October 1944.

 • [1036] Aan den Heer Secr. v/h Rode Kruis Afdeeling Dordrecht,
  te Dordrecht
  Weledl. Geb. Heer,
  Hierbij ongesloten zend ik u een drietal briefkaarten van Walcheren en Zuid-Beveland, met het vriendelijk verzoek die zo mogelijk door te sturen....
  A.S. Versluijs, van Halsstraat 9 Delft
  Delft, 29 October 1944.

 • [1036] Delft, 16 Oct. '44
  Aan de Secr. v.h. Rode Kruis Afd. Dordrecht,
  Weledl. Geb. Heer, Zoudt U zo vriendelijk willen zijn
  deze briefkaarten per Rode Kruis boot door te
  zenden? Onze hartelijke dank voor uw moeite
  Ook voor de inlichtingen die U ons vorige week hebt gestuurd
  Hoogachtend, A.M. Versluijs-Wondergem
  Delft v. Hallstr. 9

 • [1036] Rotterdam 7 Oct. '44
  Mijne Heeren
  naar aanleiding van mijn schrijven, zou ik u willen vragen
  of u mij ook inlichtingen zou kunnen geven, omtrent mijn familie en Ouders in Middelburg. G. de Voogd
  Nieuwepoortstraat 6.
  Daar ik erg in ongerustheid verkeer ...
  teeken ik J.P. de Voogd
  Rusthoflaan 62 R'dam

 • [1036] Delft 5 Nov '44
  Aan den heer v/d Rode Kruis Afd. Dordt te Dordt
  Weledelgeb. Heer
  Ofschoon het onder de gewijzigde omstandigheden door u welwillicht niet meer mogelijk is post
  voor Zeeland door te zenden, doe ik u hierbij toch nog een drietal briefkaarten voor Walcheren en Zuid Beve. toekomen,
  door mij van "Welingelichte"(?) zijde meegedeeld werd,
  dat u althans proberen zou eventuele post te verzenden.
  U bij voorbaat voor een en ander dankend verblijf ik met hoogachting.
  Uw dienstw. A.S. Versluijs
  van Hallstr. 9

 • [1036] Afschr. Burg. Papendrecht
  DORDRECHT, 12 October 1944
  Onderwerp: Informatie
  Aan den heer Secretaris der Afdeling Wageningen van het Ned. Roode Kruis,
  Hoogstraat 77 Wageningen
  Op verzoek van zijn familie heb ik de eer door desen bij U te informeeren naar de tegenwoordige verblijfplaats en de levensomstandigheden vand en heer Ir. M.J. IJzerman. Blijkens de mij verstrekte
  inlichtingen zou hij het laatst verblijf hebben gehouden ten huizen van den heer N.S. van Binsbergen, Boerderij Laanzicht, Gem. Randwijk.
  Ik hoop, dat dit
  schrijven U bereikt en dat U in staat zult zijn mij
  een geruststellend antwoord te doen toekomen.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode kruis get. K.J. Poll.

 • [1036] Dordrecht, 12 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie
  Aan Mevr. Wed. Brands Eendrachtstraat 76
  Rotterdam
  Tot mijn spijt ben ik niet in staat inlichtingen in te winnen omtrent de dor U genoemde familie te Nijmegen.
  Wel verleen ik mijne bemiddeling voor correspondentie met Zeeland, in verband met de omstandigheid, dat periodiek een Roode Kruisboot vaart tusschen Middelburg-Dordrecht voor het vervoer van gewonde militairen, welke boot briefpost vice verso met zich voert.
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode get. K.J. Poll.

 • [1036] R'dam 18.9.44
  Van het Nederl. Roode Kruis Dordrecht
  Mijne Heeren
  Beleefd verzoek ik u mij(n) inlichtingen te willeng even aangaande de Fam. Thomassen
  Berg en Daalseweg No. 184 Nijmegen, Sinds Mei Nijmegen gezet is hebben wij niets meer gehoord gaarne zouden wij willen
  weten waar de Familie Thomassen zich(t) bevinden het gezin bestond uit man vrouw en 3 kleine kinderen.
  Daar ik erg ongerust ben om reden het een klein dochter
  van mij is en ik erf onrustig ben
  Hopende dat aan mijn verzoek ...
  Mevr. Wed. Brands,
  Eendrachtstraat No. 76, R'dam

 • [1036] R'dam 11-10-44
  Hoog Geachte Mevrouw,
  Zou 't mogelijk zijn iets te hooren omtrent
  mijn familie te Brabant? Mijn Zuster woont te Eindhoven en zit daar met een zieke man
  Zij woond Benedictusstraat 23 Eindhoven
  J. v. Berkel-Hoevenaars, en mijn man zijn Zuster us in 't gasthuis St. Jan te Uden.
  Mejuffrouw A. v.d. Heijden. Ik weet niet of ik 't goed gedaan heb, mocht 't niet goed zijn, vraag ik U beleefd
  .. anders hoop ik door bemiddeling van Ned. Roode kruis iets te hooren. U bij voorbaat dankend teeken ik Hoogachtend
  M.M. v.d. Heijden-Hoevenaars, Zwaerdecroonstraat 223 Rotterdam

 • [1036] Dordrecht, 12 October 1944.
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan den heer J.P. de Voogd Rusthoflaan 62
  Rotterdam
  2. A.S. Versluijs-vavn Hallstraat 9 Delft
  Hierbij bericht ik U dat ik den mij door U toegezonden brief heb doorgetrechterd.
  Er vaart gedurende een par weken een Roode Kruisboot uit Zeeland op Dordrecht en terug, die gewonde militaire naar hier brengt en correspondentie vice versa met zich voert.
  Ik verleen mijne bemiddeling voor doorzending van brieven in beide richtingen maar kan niet optreden als "inlichtingenbureau".
  De boot, die op Vrijdag 6 oct. j.l. van hier naar Zeeland voer is beschoten en gezonken, met te loorgaan....
  De Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, get. K.J. Poll

 • Rotterdam 6-9-1944
  Zeer Geacht bestuur v. het Roode Kruis
  Ik wilde mij tot U wenden met een vriendelijk verzoek, de ingesloten brief voor mij door te zenden ... een wolle mantel optesturen ...
  J.G. Rietvelt Bouwman, Slotboomstraat 14a, Rotterdam (Zuid)

 • Woerden 20 Oct '44
  Geachte Mijnheer
  Met dank voor Uw toegezonden brief, ben ik zo vrij
  U weer beleefd te vragen, ingesloten brief via 't Rode Kruis door te zenden. Zou I mij ook nadere inlichtingen
  kunnen geven of ik ook op een andere manier verbinding jan krijgen met Zeeland
  Bij voorbaat van harte dank
  Hoogachtend
  Zr. C. Hendriks
  Alg. Ziekenhuis
  te Woerden [niet bekend, beantw. 1/11]

 • [1036] Woerden 6 Oct '44
  Geachte Mijnheer
  Hierbij ben ik zo vrij U beleefd te vragen of U ingesloten brief via 't Rode Kruis naar Groede wilt verzenden ...
  Zr. C.M. Hendriks, Alg. Ziekenhuis te Woerden4
  [Richt Uw blik altijd naar de zonzijde, en de schaduw zal achter U vallen. (Anonymus)]

 • Dordrecht, 13 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan Mejuffrouw Zr. C.M. Hendriks
  Alg. Ziekenhuis, Woerden
  Den mij door U toegezonden brief heb ik doorgestuurd.
  Er vaart nl. enz, overnemen uit brief aan den heer v.d. Grinten van [ tot ]
  De secretaris... get. K.J. Poll

 • [1036] Rotterdam 10-10-1944 .. dochter Clara van Oers, R.K. Sanatorium Maria Oord in Gennep ...
  Vader J.J. van Oers, Rozemarijnstraat 5b, Rotterdam (Z)

 • Dordrecht, 13 October 1944
  Odnerwerp: inlichtingen
  Aan den heer J.J. van Oers te Rotterdam Rozemarijnstraat 5b
  Tot mijn spijt ben ik niet in staat inlichtingen in te winnen omtrent uw dochter te Gennep ....
  .... get. K.J. Poll

 • [1036] Delft 24 Oct 1944
  Kunt U ons ook voor ditmaal nog een ters wille zijn door dit ingelosten briefje door te trechteren ....
  L. Dik, Delft, H. de Grootstraat 87

 • [1036] Delft 20 Oct 1944
  Vriendelijk dank vor Uw medewerking inzake mijn brief van 9 Oct l.l.
  Wij maken tevens van Uw advies gebruik door hier een briefje in te sluiten ....L. Dik, H. de Grootstraat 87, Delft

 • [1036] Dordrecht, 13 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan den heer L. Dik, H. de Grootstraat 87 Delft
  Overnemen uit brief aan N.D. Franchimont van [ tot ] ... get. K.J. Poll

 • [1036] Delft, 9 October 1944
  M.H.
  Zoudt U ons door bemiddeling van het Roode Kruis inlichtingen kunnen verstrekken omtrent het lot van eenige
  onzer naaste familieleden op Walcheren ...
  B. v.d. Vijver en
  N. v.d. Vijver-Godeschalk, Kinderdijk 74 te Middelburg
  Wed. A. v.d. Vijver en kinderen te Koudekerke
  W. Marinussen
  M. Marinussen v.d. Vijver, Westhoek B53 te Koudekerke
  P. Josiasse
  M. Josiasse-v.d. Vijver, Dijkstraat 6 te Oost Souburg
  D. Schroevers-v.d. Vijver en zoontje, Zuidwal 8, C121 te Arnemuiden ...

 • [1036] 12 Nov. 44
  Gister bericht ontvangen dat ik weer naar Zeeland an schrijven ....
  Zr. C. Hendriks, Alg. Ziekenhuis, te Woerden

 • No. 1036
  R'dam 17-10-44
  ... brief aan mijn Zuster en Zwager in de hoop dat deze hun zullen bereiken ...
  Hoogachtend, M.M. v.d. Heijden-Hoevenaars

 • Dordrecht, 14 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan den heer A.J. Verheij
  Jan v. Avennesstraat 34B
  Rotterdam W
  +
  Mevr. M.M. M.M. v.d. Heijden-Hoevenaars, Zwaerde Croonstraat 22B
  Rotterdam
  Het is mij tot mijn spijt niet mogelijk inlichtingen in te winnen omtrent uw familie te Eindhoven.
  Ik verleen gaarne mijne bemiddeling voor het doorzenden van brieven naar Zeeland en Nood-Brabant, maar .... get. K.J. Poll

 • [1036] Aan het Nederlandsche Roode Kruis afd. Dordrecht
  Mijne Heeren
  Indien mogelijk zou ik gaarne inlichtingen ontvangen over het welzijn van mijn ouders:
  Den Heer en Mevr. J.A. Verheij, Tuijnenbreier
  laatst bekende adres Amalia van Anhaltstraat 15 Eindhoven
  bij voorbaat dankend
  Hoogachtend A.J. Verheij, Jan v. Avennesstraat 34B, Rotterdam W.

 • [1036] R'dam 12 Ocktober 1944
  Aan het roode Kruis te Dordrecht
  Ondergetekende vraagt of u ook inlichtingen kan verschaffen van mijn Zusters en Familie
  Jan Lampert en echtgenoote Neeltje Wielemaker wonende Veerse Singel 168 te Middelburg
  Hubertus Gerrit van Dijk en echtgenoote Magdalena Cornelia van Dijk geb. Wielemaker en
  hun zoon Gerrit van Dijk deze allen wonende Molenwater 41 te Middelburg.
  Met vriendelijke dank ...
  Wed.L. Joziasse-Wielemaker
  Bergsch Linker Rottekade 351, R'dam Noord

 • [1036] J.P. Verheule, HJoofd Chr. U.L.O. School Leraar Frans, Duits, en Engels M.O.
  Hilversum 9 October 1944
  Govert Flincklaan 6
  Aan het Nederlandsche Rode Kruis
  te Dordrecht
  De ondergetekende verzoekt ...
  Wed. J. Schouten Gernler ...
  L. Schouten, Emmastraat 7 Middelburg
  J. Timmerman Hendrikstr. 12 Middelburg
  C. Stevense, "Heuvenstein", Wadenoijen bij Tiel Betuwe
  Ingesloten postzegel voor antwoord.
  ... J. Verheule, Govert Flinckstraat 6, Hilversum

 • DORDRECHT, 17 Oct 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland en Brabant
  Den heer C.J. van Etten te Dordrecht
  Breitnerstraat 14
  In antwoord op uw bovenaangehaald schrijven bericht ik U, dat
  sinds enkele weken tusschen Dordrecht en Middelburg periodiek een Roode Kruis boot vaart voor
  het vervoer van gewonde militairen ...
  get. K.J. Poll.

 • [R.Kr. 1036] Rotterdam, v.m. Hillegersberg, 12 October 1944
  Aan het Nederlandsche Roode Kruis, Dordrecht
  Mijne Heeren,
  Wij hebben een zoontje in Borssele (Zuid-Bevel.) ztten, die de maand
  Augustus daar met vacantie was en sindsien niet teruggekomen is. ....
  Antoine, Cornelis, Marinus Ouwerkerk
  Adres: Zonnebloemstraat 71b Rotterdam v.m. Hillegersberg
  Geboren 1 Februari 1936.
  Momenteel logeert hij bij:
  A. v. Zweeden, Monsterweg 25, Borssele (Z)
  ..A.C.M. Ouwerkerk, Zonnebloemstraat 71b Hillegersberg

  PS. Ik zelf ben donor van de bloedtranfusiedienst (Dr. H. van Dijk) Rotterdam

 • Dordrecht, 17 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan den heer A.C.M. Ouwerkerk, Zonnebloemstraat 71b
  Hillegersberg, Rotterdam
  Het is mij tot mijn spijt niet mogelijk inlichtingen omtrent Uw zoontje in te winnen ....
  De Secretaris ... get. K.J. Poll

 • [1036] Aan de afdelinng van Het Ned. Roode Kruis te Dordrecht
  M.
  Zou het mogelijk zijn mij eenige inlichtingen te verstrekken over de toestand in Walcheren (Zeeland) tevens verzoek ik ...
  F. Meerman, v.d. Hoffstraat 12, Hilversum

 • [1036] Dordrecht, 16 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan den heer F. Meerman, v.d. Hoffstraat 12, Hilversum
  Tot mijn spijt is het mij niet mogelijk U betrouwbare inlichtingen omtrent Walcheren te verstrekken.
  Mij kwam ter oore, dat een groot deel der bevolking evacueert naar Zuid-Beveland en elders. De door U toegezonden kaart .....
  ... get. K.J. Poll

 • [1036] Dordrecht, 16 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan
  (1) Mevr. Wed. L. Joziasse-Wielemaker Bergsche Linker Rottekade 351 Rottedam Noord
  (2) den heer J.P. Verheule, Govert Flinckstraat 6 Hilversum
  Het is mij tot mijn spijt niet mogelijk inlichtingen in te winnen omtrent verblijfplaats en welstand der door U opgegeven personen ....
  ... get. K.J. Poll

 • [1036] R'dam 18 October
  N. 1036
  Aan Het Ned.lsche Roode Kruis Dordrecht
  ... Wed. L. Joziasse-Wielemaker
  Bergsche Linker Rottekade 351 Rdam Noord

 • [1036] C.J. van Etten
  Breitnerstraat 14
  Dordrecht

  Dordrecht, 15 October 1944.
  ... Sedert enige tijd hebben wij geen correspondentie kunnen voeren met familieleden in Zeeland en Noord-Brabant. Dit in verband met de abnormale
  verkeerstoestanden. is het misschien mogelijk, dat wij ....
  C.J. van Etten

 • [1036] Rotterdam 13/10 44
  Mijne Heeren!
  gaarne zou ik ...
  H. Vooijs Sr oud 69 jaar en zijn echtgenoote J. Vooijs geb. v.d. Wiel (zij is invalide)
  Mej. A.J. Vooijs, oud 46 jaar, zonder beroep
  Mej. J.P. Vooijs, oud 17 jaar, scholiere
  allen geevacueerd en thans verblijfhoudende te Bergharen (Gld) p.a. ned. Herv. Pastorie (ds Egberts) te Bergharen.
  en van:
  J.P. Vooijs, oud 42 jaar beroep majoor bij de Ned. Staatspolitie te Nijmegen
  .... Zuster A. Vooijs
  p/a Bergschelaan 53
  Rotterdam

 • [1036] Dordrecht, 18 October 1944.
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan Mej. Zuster A. Vooijs
  Bergschelaan 523 Rotterdam
  Tot mijn spijt kan ik niet voldoen aan Uw verzoek.
  Ik belast mij met het doorzenden van correspondentie naar en van Brabant en Zeeland, maar kan niet optreden als .....
  get. K.J. Poll

 • [1036] 15 Oct. 1944
  Mijnheer:
  Gaarne zou ik inlichtingen ontvangen omtrent de volgende personen:
  Mev. a. Thierman-Buurveld geboren 11 April 1917, wonende te Eindhoven Petrus Donderstraat N. 38.
  En den heer A.D. Thiermann geboren 6 September 1916 wonenden te Eindhoven petrus Donderstraat N. 38.
  Indien het mogelijk is ...
  J.C. Buurveld
  Lisbloemstraat 18 R'dam

 • [1036] 18 Oct. 1944
  Onderwerp: Correspondentie
  Aan den heer J.C. Buurveld, Lisbloemstraat 18 Rotterdam
  De mij door U toegezonden briefkaart heb ik doorgetrechterd.
  Ik belast mij met het doorzenden van brieven naar en van Zeeland en Noordbrabant ....
  K.J. Poll

 • [1036] C.J. van Etten
  Dordrecht, 18/10 1944
  Breitnerstraat 14
  Den Secr. van het Ned. Roode Kruis afd. Dordrecht, Dordrecht

  Weled. geboren heer.
  Naar aanleiding van uw schrijven dd 17 dezer no. 1036
  sluit ik hierbij twee brieven voor Noord Brabant in ...
  Hoogachtend, C.J. van Etten

 • Dordrecht, 19 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan den heer W.J. Harts, Rotterdam, Hoflaan 99
  het is inderdaad juist dat ik zorg draag voor het doorzenden van post naar en van Zeeland. Er vaart n.l.
  sinds eenige weken een Rode Kruisboot tusschen Middelburg en ....
  get. K.J. Poll

 • [1036] Rotterdam, 15 October 44
  WelEd Heer
  Daar wij reeds vele brieven op deze manier verzonden en wij steeds per brief
  en per briefkaart bericht ontvingen dat zij niets van ons uit Rotterdam ....
  Hoogachtend, P.D. Waalwijk, Schieweg 115C, Rotterdam

 • Dordrecht, 18 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie
  Aan den heer P.D. Waalwijk, Schieweg 115C, Rotterdam
  In antwoord op bovenaangehaald schrijven bericht ik U dat ik mij belast met het doorzenden van .....
  get. K.J. Poll

 • W.J. Harts
  Rotterdam 16 October 1944
  Hoflaan 99
  Informatiebureau v/h Ned. Roode Kruis Afd. Dordrecht
  M.H.
  Naar wij vernomen hebben is het mogelijk via het bureau inlichtingen te verkrijgen ....
  fam. G. Beun-Bakker, Markt 13, Sluis (Z.H.)
  ... W. Harts.

 • [Nr. 1036] Dordrecht, 19 Oct 1944
  Onderwerp: correspondentie met Zeeland
  Aan Mej. M. Harpe-Overweg Rotterdam (West), Bussinghstraat 8b
  De mij door U toegezonden brieven heb ik doorgetrechterd ....
  get. K.J. Poll

 • Rotterdam, Oct 1944
  Aan het Ned. Roode Kruis te Dordrecht
  Na informatie vernomen dat post voor Zeeland door Uw toedoen word verzonden.
  Hierbij zend ik deze brieven aan U op, ...
  Mejuffouw M. Harpe-Overweg, Bussinghstr. 8b, Rotterdam (West)

 • Dordrecht, 20 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie Zeeland
  Den heer F. Dekker "de Borne" Wally Moesweg I, Laren (N.H.)
  De mij door U toegezonden briefkaatren heb ik doorgetrechterd. Er vaart n.l. sinds eenige welke een Roode Kruisboot tuschen Middelbrug en Dordrecht voor het vervoer van gewonde militairen van Zeeland naar hier, welke ....
  get. K.J. Poll

 • [1036] Geachte Mijnheer,
  Zou U mij inlichtingen kunnen geven of zoo vriendelijk willen zijn om een paar Roode Kruisbriefkaarten mij toe te sturen, voor de afdeeling Goes Zeeland.
  Bij verbaat mijn hartelijke dank
  J. Butler, Voorhofstraat 4, Voorburg ZH

 • R'dam 17 October 1944
  Afdeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis
  Mijnheer
  Mej. J.P. Bouman sints 2 jaren geevacueerd uit Vlissingen en nu wonende
  op kamers Vrijenbanschestraat 18 te R'dam
  ... hare zuster mevrouw de Wed. J.G. Bongers (boekhandel) wonende te Vlsisingen Paul Krugerstraat 68 waar zij sints maanden niets meer van heeft gehoord ....
  J.P. Bouman

 • [1036] 's-Gravenhage 25 October 1944
  Aan den Secretaris van het Nederlandsche Roode Kruis
  te DORDRECHT
  Weledelgestrenge Heer.
  Het Nederlandsche Roode Kruis, alhier, raadde mij aan mij
  tot U te wenden met het verzoek of U mogelijk zoudt kunnen zorg dragen voor het doorzenden van dezen briefkaart ....
  C.G. Wolf-Hennquin, Waldeck Pyrmontkade 134, Den Haag

 • [afgedaan 31/10; 1036] Aan het Ned Roode Kruis te Dordrecht
  M.H.
  We vernamen dat de mogelijkheid bestaat briefkaarten via U naar Zeeland te Zenden ...
  de Regt, Irispien 17 Den Haag

 • [1036] Kralingse veer 25 Octoner 1944
  Aan het Ned. Rode Kruis te Dordrecht

  M.H.
  Gaarne zou ik van U vernemen of ik door middel van het Ned. Rode Kruis mijn familie in Goes kan laten weten ....
  De adressen welke wij bericht zouden willen zenden zijn:
  fam. G. Riddenhof, Turfkade 15 Goes
  nl. Vader Moeder en zusters van mijn echtgenoote en:
  Wed. J.C. de Nooijer-Nieuwersteeg, A. v. Westerwijksbuurt 14 Goes
  (moeder en broeder van mijzelf)
  Hopende ....
  Hoogachtend Uw dw dienaar, A. de Nooijer, IJsselmondselaan 300 Kralingse Veer

 • [30/10; 1036] Amsterdam, 22 Oct. 1944
  Mijne Heeren,
  Van het Nederlandsche Roode Kruis alhier, vernam ik dat U mogelijk eenig contact met Zeeland ....
  ... J. Jongepier, invalide is, heb ik hoop ...
  .. S. Ingelse-Jongepier, Veersche Singel 252 Middelburg en J. Jongepier, Veersche Singel 252 Middelburg ...
  Bij voorbaat vriendelijke dankend, Hoogachtend, M. Komen-Ingelse
  Westlandgracht 49 i (West)

 • [1036; beantwoord per briefk.] R'dam 24 Oct 1944
  Geachte Heer
  Zo ik de brieven nu naar het Rode kruis in Dordrecht stuur, komen ze toch wel terecht, hè.
  Ik heb wel bericht uit Zeeland gekregen, maar ze hadden niets ....
  Hoogachtend, M. Hordijk-v.d. Berge, Sleephelingen 27b Rotterdam

 • [1036; beantw. 30/10 per briefkaart] Rotterdam 24 Oct '44
  Mijnheer
  Daar mijn Moeder zeer ernstig ziek is en wij het einde zien naderen, wilde ik U vragen
  of de mogelijkheid nog bestaat of van uit Dordrecht telefonisch Vlissingen te bereiken ...
  .. Adres van mijn brier is: G.J. Langstraat, Schuitvaartgracht 205 Vlissingen
  Indien ....
  Hoogachtend, H. Langstraat, Pleretstraat 26a Rotterdam

 • 1036] Dordrecht, 26 October 1944
  Onderwerp: Briefwisseling
  Aan het Bestuur van de Afdeeling Sliedrecht van het Ned. Roode Kruis te Sliedrecht, Rembrandtlaan 33
  In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen dat de afdeeling Dordrecht voor het verzenden van briefpost van een Roode Kruis boot, die gewonde militaire van uit Zeeland naar Dordrecht vervoert en poststukken vice versa meeneemt. De boot voer tot voor kort onder Hollandsche leiding en Nederlandsche vlag, thans echter onder Duitsche leiding, met enkel de Roode Kruis vlag.
  .. get. K.J. Poll

 • Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 20 October 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht
  ZeerGeachte Heer Poll,
  Ik zend U hierbij ingesloten een pakje correspondentie bestemd
  voor Zeeland, met verzoek indien U een ....
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 23 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht
  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij wederom een schrijven met het U bekende verzoek. ....
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 21 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht
  ZeerGeachte Heer Poll,
  Indien mogelijk zou ik gaarne zien, dat U ingesloten brief voor Zeeland aan geadresseerde doet toekomen. ....
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 18 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht
  ZeerGeachte Heer Poll,
  Zoo mogelijk verzoek ik U ingesloten schrijven aan geadresseerde door te zenden.
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 17 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht
  ZeerGeachte Heer Poll,
  Indien mogelijk verzoek ik U ingesloten brief ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 14 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij zend ik U wederom een brief ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 13 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij zend ik U nog eenige post voor Zeeland ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 9 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Indien mogelijk zou ik gaarne ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 7 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Indien dit nog mogelijk is zou ik gaarne zien, ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 3 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij treft U wederom aan ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 2 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij wederom post voor Zeeland, met beleefd verzoek tot doorzending ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 2 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij zend ik U nog een pakje post voor Zeeland ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 1 November 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Hierbij zend ik U wederom eenige post voor Zeeland, met beleefd verzoek ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 30 October 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Bij dezen zeg ik U dank voor uw schrijven van 26 dezer, waaruit ik
  met genoegen vernam, dat U de brief voor Tilburg en de brieven voor Zeeland heeft doorgezonden.
  Gaarne maak ik van de ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 31 October 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Bij dezen zend ik U wederom eenige pos voor Zeeland, met
  verzoek dit verder te willen doorzenden. ...
  M.B. Vos, Secretaris

 • [1036] Het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeling Leiden
  Leiden, 25 October 1944
  Secretaris: Mr. M.B. Vos, Rapenburg 32.
  De. WelEdelGestrenge Heer Mr. K.J. Poll
  Secretaris van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  ZeerGeachte Heer Poll,
  Ik zend U hierbij ingesloten een pakje correspondentie bestemd
  voor Zeeland, met verzoek ...
  M.B. Vos, Secretaris
  +
  (een brief voor Tilburg sluit ik tevens bij indien U de mogelijkheid ziet wilt U die dan ook doorzenden?)

 • [1036] DORDRECHT, 26 October 1944.
  Onderwerp: Correspondentie voor Zeeland
  Den WelEde Gestr. Heer Mr. M.B. Vos
  Secretaris van de Afdeling
  Leider van het Ned. Roode kruis
  Leiden
  Rapenburg 32

  Zeer geachte heer Vos,
  in antwoord op bovenaangehaald
  schrijven bericht ik U dat ik behalve den brief voor Tilburg ook de mij door U toegezonden brieven, bestemd voor Zeeland, heb doorgestuurd
  De Afdeeling Dordrecht mag voor het verzenden van briefpost naar Zeeland gebruik maken van
  enz overnemen van [ tot ] uit brief d.d. heden aan de Afdeeling Sliedrecht ....
  K.J. Poll

 • Hilversum, 15 October 1944
  WelEd Gestrenge Heer!
  De voorzitter van het Roode Kruis alhier
  raadde mij aan mij tot U te wenden om inlichtingen ...
  mijn dochter de Wed. Mevrouw S.M. Erasmus-Brakman en haar beide zoontjes Piet en Hans Erasmus
  dien in west Zeeuwsch-Vlaanderen te Oostburg wonen.
  Zou het mogelijk zijn dat U ingesloten briefkaart aan haar ....
 • Mevrouw Brakman Zonnelaan 9 Hilversum
  .... Mevrouw S.M. Erasmus Brakman Oude haven 1 Oostburg (Zeeland)

 • [1036] Dordrecht, 1 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan Mevr. Brakman, Zonnelaan 9 Hilversum
  Hierbij bericht ik U dat ik de briefkaart voor uw dochter bestemd
  doorstuurde. Er vaart gedurende de laatste weken periodiek
  een Roode-Kruisboot tusschen Middelburg en Dordrecht, die gewonde
  militairen van daar naar hier overbrengt en poststukken vice ...
  get. K.J. Poll

 • [1036] Dordrecht, 21 October 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan Mevr. J.P. van Leeuwen
  O. Plantage 5
  Delft
  Uw schrijven van 18 October 1944 heb ik doorgezonden naar
  de Afdeeling Breda van het Ned. Roode Kruis ter behandeling. Er gaat
  vrij geregeld een oerier tusschen Breda en Dordrecht. Ik hoop ...
  K.J. Poll

 • [1036] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Sliedrecht
  Sliedrecht, 30 October 1944
  den Heer Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, Dordrecht
  In dank ontvingen wij Uw schrijven van 26 dezer zakebriefwisseling.
  Naar aanleiding ....
  1 bestemd voor H. Fastenau te Middelburg;
  1 bestemd voor A. Marison te Goes;
  1 bestemd voor A. de Jonge te Goes;
  met beleefd verzoek verzoek wel voor de verdere doorzending te willen zorgdragen.
  Bij voorbaat ....
  De Secretaris .....

 • [1036] HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Sliedrecht
  Sliedrecht, 21 October 1944
  den Heer Secretaris van de Afdeeling Dordrecht van het Nederl. Roode Kruis, Dordrecht
  In verband met de stagnatie in het
  vervoer van de poststukken, bereiken ons verschillende
  verzoeken om berichten, bestemd voor Brabant, Zeeland en Gelderland (Arnhem en omstreken)
  door bemiddelen van het Roode Kruis te mogen verzenden.
  Tot nu toe ....
  De Secretaris, De Voorzitter

 • Laren (N.H.) 13 Oct. 1944
  L.S.
  Hierbij zend ik U 2 briefkaarten met het vriendelijk verzoek, of ...
  T. Dekker, "de Borne" Wally Moesweg I
  Laren (NH)
  P.S. Het adres van mijn ouders is: C. Dekker, Vlissingschestraat 46 Oost Souburg
  dat van mijn broer: N.J. Dekker, p/a Singelsstraat 17 Middelburg

 • [1036] Dordrecht, 20 Oct. 1944
  Onderwerp: Inlichtingen
  Aan (1) Mej A.R. Lampe, Veldweg 22 Laren NH
  (2) Aan Mevr. C.W. Campen-Koster, Millingestraat 42b Rotterdam
  Tot mijn spijt kan ik niet aan Uw verzoek voldoen.
  Mijn taak beperkt zich tot het doorzenden van brieven naar Zeeland
  (per Roode-Kruis-boot) en Brabant (per Roode-Kruis-koerier) doch ik kan niet optreden als ....
  get. K.J. Poll

 • [1036] Laren 14 Oct 1944
  Geacht Bestuur
  Mijn familie woonde Marnixstraat 154 Haarlem N
  Het gezin bestaat uit 3 personen
  1. Mevr. Henriette Schoonhoff Prins, geb. 5 Febr. 1873
  2. Mej. Alijda Schoonhoff, geb. 27 Mei 1902, Apothekers-assistente
  3. Mej. Annij Schoonhoff, geb. 22 Nov. 1905, Fröbel-onderwijzeres
  kan U mij over deze familie enige inlichtingen ....
  Mej. A.R. Lampe, Veldweg 22 Laren N.H.

 • R'dam 16-10-1944
  M.M.
  Gaarne zou ik van u eenige inlichtingen ontvangen over de Familie C. Spui-
  van Schijnde
  laatst wonende Boschjeslaan 17 te Vlissingen. Het gezin bestaat uit man, vrouw en 3 kinderen
  Hopende dat u mij iets ....
  Mevr. C.W. Campen-Koster, Millinxstraat 42b Rotterdam Zuid

 • [1036] Dordrecht, 20 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Mej. J.P. Bouman
  Vrijenbanschestraat 18b
  Rotterdam
  Hierbij (heb ik) bericht ik U dat ik de briefkaart bestemd voor
  Mevr. Bongers te Vlissingen heb doorgezonden
  Er vaart periodiek een Roode Kruis boot tusschen ....
  get. K.J. Poll

 • [1036] 's-Gravenhage, 5 November 1944.
  ... Onder zeer veel dank ontving ik uw schrijven dd. 31 October 1944.
  Ik neem nog eens de vrijheid hierbij een briefkaart voor mijn zoo in Middelburg in te sluiten, met ....
  C.G. Wolf-Hennequin
  W. Pyrmontkade 134
  Den Haag

 • [1036] Hillegersberg 24 Oct '44
  M
  in de hoop dat U deze kaart nog voor mij naar Zeeland kunst
  zenden stuur ik hem U. Ik krijg wel R.K. berichten, maar ...
  Mevrouw G.M. Kikkert-Abelenen
  Akkerwindestraat 11a
  Hillegersberg, R'dam N

 • [spoed] Dordrecht, 1944 (s.v.p. hier van opnieuw (20) 30 exemplaren)>
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  L.S.
  De correspondentie welke U mij deed toekomen heb ik doorgezonden.>
  Voor het bedrag aan geld, dat ik van U mocht ....>
  De Secretaris ...

 • Dordrecht 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  L.S.
  De correspondentie welke U mij deed toekomen heb ik doorgezonden.>
  Voor het bedrag aan geld, dat ik van U mocht ....>
  De Secretaris ...

 • [1036] DORDRECHT, 24 November 1944.
  Secretaris Mr. M.B. Vos Rapenburg 32
  Den WelEdelGestrengen Heer Mr. K.J. Poll, Secretaris van de Afd. Dordrecht van het Nederl. Roode Kruis, Johan de Wittstraat 35, Dordrecht

  Zeer geachte heer Poll,
  Zoo mogelijk verzoek ik U ingesloten schrijven voor Middelburg wel door te willen zenden ....
  M.B. Vos

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Middelburg
  Voor de toekomst zou ik u het volgende willen voorstellen:
  Aan alle afdelingen in den lande gaat van hier een kaartschrijven uit, waarin de aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid met gebruikmaking van R.Kr. correspondentiekaarten, via Dordrecht met Zeeland in contact te komen. De ....
  ... aan boord brengen van de Z.R.D. 10. De hier aangekomen post wordt aan de Posterijen dan
  ter bestelling afgegeven, zoodat op het Postkantoor de frankeerzegels kunnen worden afgestempeld ....

 • HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  Afdeeling Middelburg
  Middelburg, 26 Oct. 1944.
  de Voorzitter van de Afdeling Dordrecht van het Ned.R.Kr. te
  DORDRECHT

  Het heeft sterk de aandacht getrokken, dat uit Dordrecht en andere
  plaatsen on ons land practisch geen post hierheen wordt aangevoerd.
  De helper Nieuwenhuize, die, zooals u bekend is, regelmatig met de Z.R.D. 10 op en neer vaart tusschen Dordrecht en Middelburg ....
  Zout het echter neit mogelijk zijn dat door u met de Posterijen te Dordrecht een regeling moeten treffen hierin bestaande ....

 • Dordrecht, 31 October 1944
  Onderwerp: Correspondentie met Zeeland
  Aan den heer Voorzitter der Afdeeling Middelburg van het Ned. Roode Kruis te Middelburg

  In antwoord op Uwe bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U het volgende mede te deelen
  1. De Directeur van het Postkantoor alhier verkeerde in de veronderstelling, dat er geen Roode Kruisboot meer voer tusschen Walcheren en Dordrecht.
  Nu ik hem heb medegedeeld, dat zulks nog wel het geval is, heeft hij zich aanstonds bereid verklaard alle voor Walcheren en Zuid-Beveland en West-Zeeuws Vlaanderen bestemde post op mijn bureau ten Raadhuizen te doen brengen.
  Met Mevrouw Spreij-Dieleman bij wie ik de helper Nieuwenhuize tot dusverre de post haalde sprak ik af, dat zij hem (N.) voortaan even naar het Raadhuis zal verwijzen.
  met de hier gestationneerde Marine Verwaltung - de boot vaart tegenwoordig
  zooals u bekend is onder Duitsche leiding - .....
  K.J. Poll

 • Dordrecht, 22 Juli 1944
  Onderwerp: Overlijden
  Aan het Hoofd van den Inlichtingendienst voor Burgers van het Ned. Roode Kruis,
  te 's-Gravenhage J.Pzn Coenstraat 6
  Van het overlijden van den in den bvovenaagehaalde schrijven genoemdem
  Marinus van Prooijen, gaf ik, onder overlegging der overlijdensakte, kennis aan de weduwe, wonende alhier
  Jacob Catsstraat 90. Ik bracht haar over de deelneming van het
  Nederlandsche Roode Kruis. Zij was reeds op andere wijze op de hoogte gebracht van het lot van haar man overkomen.
  De Secretaris der Afdeeling ... get. K.J. Poll.

 • (Afschrift Afd. Secretarie)
  No. 1026
  Onderwerp: overlijden
  Aan Mej. J. van Prooijen-van Schaardenburg, Jacob Catstraat 90
  Dordrecht
  Van het Hoofd van den Inlichtingendienst van Burgers, van het Nederlandsche Roode Kruis, ontving ik bijgaande overlijdensacte van Uw in een arbeidskamp te Duitschland door een ongeval getroffen echtgenoot. Naar ik vernam zijt Gij reeds op andere wijze op de hoogte gebracht van dit droevig ongeval.
  Ik breng U hierbij de deelneming van het ...
  get. K.J. Poll

 • Ministerie van Financien
  Brussel, den 18 Mei 1944(43)
  2 Palmerstonlaan
  Aan den heer Bestuurder van het Hollandsche Rood-Kruis
  te Maastricht (Hollander)
  ... DAUBIE, Valère Jozef, wonende Boussoitstraat 49
  te Ville s/Haine (Belgie) te verffen, heb ik de eer U te vragen mij
  een bewijs van hospitalisatie aangaande hierboven vermelde te laten geworden.
  Volgens de ...
  De Kommandant Feys, Sectiehoofd
  (Secr. Dordrecht Mr. K.J. Poll, Joh. de Wittstraat 35)

 • [1036] Delft 2-11-44
  Weledele Heer
  Bij informatie alhier bleek mij dat correspindentie met Zeeland
  mogelijk is, door de brief, die daarheen moet in een 2e couvert ...
  Hoogachtend, P. Baurdoux, Frederik Hendrikstraat 27, Delft

 • Nederlandsche Roode Kruis
  's Gravenhage 19 Mei 1944
  Dr. Kuyperstraat 9
  Tel. 114140
  Ve Afdeeling
  Nr. V/17866/44A
  Onderwerp: Correspondentie met geinterneerden in Japen en de door Japan ebzette gebieden.
  Ik heb de eer U te berichten, dat correspondentie met geinterneerden
  (evenals met krijgsgevangenen) in Japan en in de door Japen bezette gebieden ingevolge terzake ontvangen
  voorschriften niet meer zal kunnen plaats hebben per brief,
  ... Mr. A.J. Vleer
  +
  AANWIJZINGEN voor de CORRESPONDENTIE met geinterneerden in Japan en in de door Japan bezette gebieden .....

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 15 Mei 1944
  Prinsessegracht 27
  ONDERWERP: Vredesarmbanden merken.
  Hoewel dit bij de meeste afdeelingen reeds geschiedt,.
  vestigt het Hoofdbestuur er de aandacht op, dat het gewenscht.
  is de vredesarmbanden te voorzien van het plaatselijk Afdeelingsstempel.
  en van het nummer van het identiteitsbewijs van den houder.
  (met deugdelijke zwarte merkinkt, bestand tegen wasschen).
  Daardoor .....
  W.J. Lucardie.
  (Om advies gezonden aan Dr. van Aardenne 20/5 44)

 • [1036] Zoetermeer, 27 Oct 1944
  M.M.
  Gaarne ontving ik van U toen briefkaarten voor berichten
  te zenden naar familieleden in Zuid Beveland. Daar ik
  hoorde dat ik me dan moest wenden tot afdeeling roode Kruis Dordt, ben ik
  zoo vrij me zoo tot U te wenden ....
  adres J.L. Overbeeke, Roggeveen 52 Zoetermeer

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeeling Sliedrecht
  Sliedrecht, 1 Nov. 1944.
  den Heer Secretaris der Afdeeling Dordrecht van het Ned. Roode Kruis, Dordrecht
  Naar aanleiding van Uw schrijven van 26 October j.l., zijn wij zoo vrij U hierbij
  weer drie brieven te doen toekomen t.w.:
  2 bestemd voor fam. A. Geelhoed te Middelburg;
  1 bestemd voor fam. H. Everwijn te Middelburg.
  met beleefd ....
  De Secretaris, ...

 • Aan het Bestuur der Roode Kruis afdeeling te Dordrecht
  Geachte Bestuur,
  Daar wij onlangs uit Zeeland post ontvingen die te Dordt was
  afgestempeld neem ik hierbij de vrijheid mij tot U
  te wenden in de hoop dat het vanuit
  Dordrecht beter of eerder mogelijk zal zijn
  een ebricht naar Zeeland door te geven
  omdat, indien er eenig verkeer mogelijk
  ... mijn Moeder, die reeds 78 jaar oud is ...
  --- Mw. M.C. van der Heijde-de Regt Kerkstraat Wissenkerke (Noord-Beveland)
  [..]
  Marie van der Heijde
  rythmiekleerares
  Theresiastraat 223
  's Gravenhage

 • Hoofdsbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage 26 April 1944.
  Prinsessegracht 27
  Betreft: omzetting collectieve abonnementen in individueele abonnementen op het Ned. Roode Kruis tijdschrift
  Het heeft het Hoofdbestuur tot groote voldoening gestrekt,
  dat de afdeelingsbesturen destijds op zoo krachtige wijze
  hebben medegewerkt om het Roode Kruis tijdschrift tot den sterken
  van tusschen alle werkers in Roode kruis verband te maken die
  ....

 • [briefkaart, Doorn 26.x.15 (v.d. Meulen, 3539 v.d. Minne)] Aan Secretaris Afd. Dordrecht v/h Ned. Roode Kruis p/a de Heer Mr. K.J. Polle, Joh. de Wittstraat 35, Dordrecht
  Doorn, 26 October 1944
  Wij verzoeken U ons zo mogelijk wel te willen
  inlichten omtrent het tegenwordige adres van
  de Heer en Mevrouw E.M. Croockewit-Ennema
  Chef de bureau suikerfabriek Weverseinde 341 Puttershoek
  ... de 1e secretaris H. Zeeman

 • [Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek "Puttershoek", te Puttershoek] De Heer en Mevr. E.M. Croockewit-Ennema, wonen nog op hetzelfde adres Weverseinde 341 te Puttershoek te onder vrijwel onveranderde omstandigheden. Beidnen zjn gezond. Dordrecht 3 Nov. '44

 • H.J. Ditters
  Snellinckstraat 52b
  Rotterdam
  ROTTERDAM, 30 October 1944.
  Weledelgestrenge Heer,
  Hierbij vraag ik Uw aandacht voor het volgende.
  De Heer P. RENDERS, afzender van inliggende brief is zeer benieuwd
  naar het lot van zijn Ouders te Eindhoven. Sinds half Augustus heeft hij van hen niets meer gehoord.
  De spanning, waarin genoemde Heer verkeert, is zeer wel te ...
  Hoogachtend ...

 • Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage, 19 Mei 1944
  Dr. Kuyperstraat 9
  ik heb de eer U bijgaand te doen toekomen 50 vragenlijsten
  bestemd voor personen die inlichtingen wenschen te ontvangen
  omtrent (mogelijekrwijze) geinterneerde burgers ofwel omtrent
  familieleden of bekenden, die in verband met den oorlogstoestand
  van hun vrijheid zijn beroofd
  Beleefd ...
  Mr. A.J. Vleer

 • Laatst gewijzigd: juni 2022.