Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rode Kruis (afd. Dordrecht) - jubileum 80-jarige bestaan (1872-1952)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 175
Inventarisnummer: 78 (Stukken betreffende de viering van het 80-jarig bestaan)

scans verkrijgbaar

NB.
Rode Kruis Dordrecht (opgericht op 3 april 1872)
Dubbelsteynlaan West 43
3319 EK Dordrecht
Het Rode Kruis, afdeling Dordrecht, heeft haar vestiging in de wijk Dubbeldam, deels verscholen achter het oude gemeentehuis (nu een advocaten kantoor).
[https://www.rodekruis.nl/zuid-holland-zuid/over-ons/dordrecht]
 • I/12 2658N, 31 Juli 1952
  AAN Het Bestuur van de Ver. tot Ziekenverpleging
  Ceramstraat
  Dordrecht

  Dames en Heren
  Bij deze bevestigen wij de goede ontvangst van het bedrag van f 50,- dat U ons,
  blijkens Uw brief dd. 25 Juni aanbiedt ter gelegenheid
  van het tachtigjarig bestaan van onze afdeling.
  Wij zijn u voor deze mooie goft uitermate dankbaar en geven U de verzekering dat het
  geld goed besteed zal worden. Nog zeer erkentelijk zijn wij vor de sympathie, die U voor de arbeid
  van het Rode Kruis blijkt te koesteren en die door uw gift weer bewezen is.
  Wij hopen, dat de aangename relatie tussen Uw vereniging en het Rode Kruis iommer zal
  blijven bestaan en verblijven, met de meeste hogachting.
  Bestuur Afd. Dordrecht Ned. Roode kruis.
  B. Mensen, Secr.

 • Vereeniging tot Ziekenverpleging
  Ceramstraat 49
  Telef 7143 Gito 57425
  te Dordrecht
  DORDRECHT, 25 Juni 1952.

  Het Nederlandsche Roode Kruis.
  Afdeling Dordrecht
  Singel 160
  Dordrecht

  Mijne Heren,
  Hierdoor berichten wij U, dat wij één dezer dagen op uw postrekening Nr. 577838 zullen storten een bedrag ad f 50,-.
  Deze gift geschiedt namens het Bestuur van ons ziekenhuis ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Uw afdeling op 4 April j.l.
  Ons Bestuur wenst U toe, dat U nog vele jaren in het belang van de zieken mensen werkzaam mag
  zijn en dat Uw afdeling steeds in groote mag toenemen.
  Hoogachtend,
  C.P.M.J. v.d. Veen, Directrice

 • Het Bestuur van de Afeling Dordrecht van Het Nederlandse Roode Kruis
  nodigt U vriendelijk uti tot bijwoning van een Filmavond, die
  gehouden zal worden op Woensdag 7 Mei a.s. om 8 uur n.m. in de
  Rehoboth-kerk aan de Oudendijk te Dubbeldam.
  Onder meer zal worden vertoond de nieuwe warner Bros
  film HET LEVEN VAN LOUIS PASTEUR
  Toegangsbewijzen a f 0,40 per persoon kunt U als lid vanaf heden tot Zaterdagmiddag 5 uur, op vertoon van deze kaart verkrijgen bij onderstaande adressen.
  Niet-leden kunnen toegangsbewijzen afhalen Zaterdag na 5 uur en Maandag, Dinsdag en Woensdag.
  Namens het Besuur
  Het Actie-Comite voor Dubbeldam
  A. Stigter, Rechte Zandweg 17
  A.C. v. Heusden, Dubbelstraat 53
  Mevr. A.M. Degenaar-Schoo, Burg. Jaslaan 20
  .

 • Gemeente Dordrecht
  No. 2321
  Dordrecht, 22 April 1952.
  Onderwerp: Uitnodiging
  Aan het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis
  p/a de Heer B. Mensen, secretaris, Nassauweg 65C, DORDRECHT
  Tot mijn spijt moet ik U mededelen dat ik
  door andere bezigheden verhinderd zal zijn Uw
  Jubileum-Filmvoortelling in Kunstmin bij te wonen.
  De Burgemeester van Dordrecht, Mr. J.A.H.J. van der Dussen

 • Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van
  Het Nederlandsche Roode Kruis
  nodigt U ....
  Het leven van Louis Pasteur ..
  .. Roode-Kruisbureau Singel 160, van 2-5.30 uur, Zaterdag van 2-3 uur.
  Het Bestuur

 • PROGRAMMA
  JUBILEUM-FILMVOORSTELLING

  voor haar leden georganiseerd door de 80-jarige afdeling Dordrecht van het
  Nederlandsche Roode kruis
  op Vrijdag 25 April in de feestzaal van gebouw Kunstmin
  1. Welkomstwoord van de voorzitter der Afd. Dordrecht Dokter H. v.d. Houwen
  2. Film over de Bloedtranfusiedienst (gedeeltelijk in Dordrecht opgenomen)
  3. Film over het Welfare-werk van 't Roode Kruis
  4......

 • (15 april 1952) AAB: Het Alg. Afd. Ziekenfonds
  Burg. de Raedtsingel 5
  Dordrecht.
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode Kruis is zeer erkentelijk voor de belangstelling, die het Uwerzijds bij zijn op 5 April j.l. in Ter Merwe gehouden receptie, ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Afdeling, heeft mogen ondervinden.
  Het feit, dat U Uw waardering voor het werk van het Rode Kruis bovendien hebt willen uitdrukken in een gifte van f 25 stellen wij eveneens op hoge prijs.
  Het Bestuur dankt U hartelijk voor deze geste en verblijft
  Hoogachtend,
  Het bestuur Afd. Dordrecht van Het Nederlandsche Roode Kruis. B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 15 April
  AAN: Het Bestuur van de vereniging voor Diaconessen-arbeid
  Prinsenstraat 36
  Dordrecht
  .. gift f 100 ...

 • Dordrecht, 15 April
  AAN: De voorzitter van het Rayonbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  De Weled Gel. Heer G.C. Sterkenburg
  Dr. Langeveldtplein 10
  Sliedrecht

  Afschrift verzonden aan Afd. Alblasserdam, Giessendam, Gorinchem, Leerdam, Molenaarsgraaf, Nw Lekkerland, Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht

 • Dordrecht, 15 April
  AAN: De Directie van de Electro Motoren Fabriek "Dordt"
  Parallelweg Dordrecht
  .. gift f 25 ...

 • 12 April 1952
  Directie van het Nederlandsche Roode Kruis
  Prinsessegracht 27
  Den Haag

  Volgens afspraak met de Hoogwelgeboren heer Jhr Verspijck zend ik U hierbij een artikeltje voor het Officieel Orgaan over de receptie, die ons Afdeling ter gelegenheid van haar tachtigjarige bestaan heeft gehouden ....
  B. Mensen, Secr. Afd. Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis

 • Dordrecht, 12 April
  S141
  Aan de Directie van de Ardath Tobacco Comp Ltd
  Spuiweg - Dordrecht
  Mijne Heren, Zeer erkentelijk zijn wij voor het feit ....
  B. Mensen

 • Dordrecht, 12 April
  S140
  Aan het College van B.en W der Gemeente Dordrecht
  Edelachtbare Heren,
  Zeer op prijs hebben wij het gesteld ook belangstelling uwerzijds te mogen ondervinden bij de receptie ....
  B. Mensen, Secr.

 • Dordrecht, 12 April
  S139
  Aan het College van B.en W der Gemeente Dubbeldam
  Edelechtbare Heren,
  Zeer op prijs hebben wij het gesteld ook belangstelling uwerzijds te mogen ondervinden bij de receptie ....
  B. Mensen, Secr.

 • Dordrecht, 12 April
  S138
  Aan De Commandant van het Roode-Kruis-Korps, Prinsessegracht 27 Den Haag
  Dat ook U op de op 5 April j.l. gehouden receptie ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan onzer afdeling aanwezig ....
  B. Mensen

 • Dordrecht, 12 April
  S139
  AAN de Directie van het Nederlandsche Roode Kruis, 's-Gravenhage
  De belangstelling, die wij op de 5 April j.l. gehouden receptie ter gelegenheid van het ....
  B. Mensen

 • Dordrecht, 12 April
  S136
  Aan De Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, 's-Gravenhage
  Het medeleven, dat wij uwerzijds hebben mogen ondervinden en de receptie, die wij ter gelegenheid van het .... dokter H. v.d. Houwen, met het Kruis van verdienste in goud, waarmee U in de ...
  B. Mensen

 • Dordrecht, 12 April
  S135
  Aan de leden van de Dordtse Welfare-Groep, p.a. Mevr. Kleijn-Boele, Vest - Dordrecht
  Geachte Dames, Zeer verrast was ons bestuur door de wijze, waarop U van uw belangstelling hebt blij gegeven ...
  Het geschenk dat u ons aanbood en dat op geestige wijze symboliseert de lasten, die het ...

 • Dordrecht, 11 April 1952
  AAN De Weled. heer H.G. Kleyn,
  Dubbelsteynlaan 43
  Dubbeldam

  Aangenaam was ons bestuur getroffen door de originele wijze, waarop U met Mevr. Vogel Zaterdag, tijdens de receptie ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de Afdeling 52 nieuwe leden aanbood. Wederom is ons duidelijk gebleken, dat het ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 11 April 1952
  AAN: Mevr. J.A. Vogel-v.d. Nes
  Burg Jaslaan 6
  Dubbeldam
  Aangenaam was ons bestuur getroffen dor de originele wijze, waarop U met de heer Kleyn Zaterdag ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: De Directie van de N.V. Mij Holland van 1859
  Burg. de Raedtsingel 55
  Dordrecht.
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van het ...
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Advertentie Bureau Jac. Duits
  Bleekersdijk 24
  Dordrecht
  Het bestuur van de Afdeling Dordrecht van het ...
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: De Christelijke Bestuurdersbond p/a A. de Gelderstraat 13, Dordrecht
  Het bestuur van de Afdeling Dordrecht van het ... f 10 ....
  B. Mensen, Secretaris

 • 10 April 1952
  AAN: het Bestuur van de Afdeling Rotterdam
  van Het Nederlandsche Roode Kruis

  Parklaan 12
  Rotterdam
  Het bestuur van de Afdeling Dordrecht ....
  B. Mensen, Secretaris

 • 10 April 1952
  AAN: Kolonne Rode Kruis Korps der Afdeling Dordrecht
  Het is het Afdelingsbestuur een behoefte om de dames en heren van de kolonne hartelijk dank te zeggen voor de luister, die zij de op Zaterdag 5 April in Ter Merwe gehouden receptie hebben bijgezet ...
  B. Mensen, Secretaris

 • 10 April 1952
  AAN: De kringcommissaris van Het Nederlandsche Roode Kruis in de kring Zuid Holland
  Parklaan 12 Rotterdam
  De belangstelling van de zijde van het Kringcommissariaat ...
  ... Mevr. Weltjer-Fabriek en het fraaie geschenk (dat bijzonder welkom was) waren een bewijs ....
  B. Mensen, Secretaris

 • 10 April 1952
  AAN: De Weled heer B. van Donkelaar
  Dubbeldamseweg 32rd, Dordrecht
  Het bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode Kruis is zeer erkentelijk voor de belangstelling die het uwerzijds
  bij zijn - op 5 April j.l. in Ter Merwe gehouden - receptie ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de afdeling, heeft mogen ondervinden.
  Het feit, dat ....
  B. Mensen, Secretaris

 • 10 April 1952
  AAN: het bestuur der vereniging E.H.B.O.
  p/a Jac. Catsstraat 80 Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van ...
  B. Mensen, Secretaris

 • 10 April 1952
  AAN: N.V. Slavenburg's Bank
  Voorstraat 130 Dordrecht
  Het bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode Kruis ... gift van f 25 ...
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Het Bestuur van de Dordrechtse Bestuurdersbond
  p/a Weeskinderdijk 39 Dordrecht.
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis is zeer erkentelijk .... gift van f 10 ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Het Bestuur der Bond van Plattelandsvrouwen
  p/a Mevr. Ligthart, Krommedijk 138 Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 5,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: De Weled. Geboren Heer A. Visser, Amstelwijck Reeweg Zuid, Dubbeldam
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 10,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Het Bestuur van het Groene Kruis Afd. Dubbeldam, p/a De Weld. heer H.A. Vogel, Burg. Jaslaan 6 Dubbeldam
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 10,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: De Weled. Geboren heer A. Mak van Waay, Burg. Jaslaan 46 Dubbeldam
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 10,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Tamboer- en Pijpercorps Jubal, p/a De Weled. heer D. Jongeneel, Bleekersdijk 41rd Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 10,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Wed. Chr. Vrouwenbond,
  Afdeling Dubbeldam p/a Mevr. van Beek, Tongplaat 2, Dubbeldam
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 10,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Het Bestuur der Dordrechtse Invaliden Vereniging
  p/a De Weled. Heer Dijkstra, Hoge Nieuwstraat 14 Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 10,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: Het Bestuur van de voetbalclub R.C.D. p/a Bankastraat 68 Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 5,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: De Rennersclub "De Mol", p/a Grote Spuistraat 25 Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 5,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • Dordrecht, 10 April 1952
  AAN: De Dirctie van N.V. Victoria, Hoge Bakstraat 2 Dordrecht
  Het Bestuur van de Afdeling Dordrecht van Het Nederlandsche Roode-Kruis .... gift f 20,- ....
  B. Mensen, Secretaris

 • (N.V. P. Merkes, goud- en zilverhandel, Nw. Binnenweg 74)
  GARANTIEBEWIJS
  voor Electr. Klok, 5 April 1952 geleverd
  aan Het Roode Kruis, Parklaan 12 Rotterdam, Met garantie voor een jaar;

 • (J.G. Japikse)
  Rotterdam, 7 April 1952
  Esschenlaan 84
  De Weledelgeleerde Heer H. v.d. Houwen,
  Voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis
  Afd. Dordrecht
  Burg. Jaslaan 20
  DUBBELDAM
  Zeer Geachte Heer v.d. Houwen,
  Door de wel bijzonder pleizierige ontvangst
  door uw Afdelings Bestuur op Zaterdag j.l. vergat ik U
  het garantiebewijs voor de Electrische Klok te overhandigen.
  Ik doe U die thans ....
  uw dw. J. Japikse
  (Bijlage)

 • A. Mak van Waaij, wonende te Dubbeldam
  Burgemeester Jaslaan 46, die verhinderd
  is aanwezig te zijn op deze receptie,
  wenst langs deze weg het Afdelingsbestuur
  van harte geluk met het 80-jarig jubileum en
  schenkt hierbij als speciale gift een bedrag van TIEN GULDEN

 • (kaartje) JAC. DUITS
  Dordrecht, Bleekersdijk
  m.h.g.
  (kaartje, 1952)

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  Rayon Dordrecht

  Aangeboden aan de afdeling Dordrecht van het
  Nederlandsche Roode Kruis
  ter gelegenheid van har 80-jarig bestaan door de Afdelingen
  Alblasserdam
  Giessendam Hardinxveld e.o.
  Gorinchem
  Leerdam
  Molenaarsgraaf e.o.
  Nieuw-Lekkerland
  Papendrecht
  Sliedrecht
  Zwijndrecht

 • Diaconessenhuis - Dordrecht
  Prinsenstraat Nos 32-38 telefoon 4641-4642 - postgiro 176651
  Dordrecht, 5 April 1952.
  De Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis,
  Dordrecht
  Mijne Heren,
  Het doet ons genoegen U als blijk van waardering ingesloten geschenk te kunnen aanbieden.
  Hoogachtend
  Ver. v. Diaconessenarbeid (bijlage f 100)

 • Dordrecht 5 April '52
  Het bestuur Nederl. Rode Kruis Afd Dordrecht
  Met onze hartelijke gelukwensen namens bestuur en leden van de Dordrechtse Invalidenvereniging doen wij U een bedrag groot f 10 toekomen ....
  Secr. Penn. A.B. Ridderhof

 • (TELEGRAM)
  hartelijk gelukgewenst bestuur afd Gouda

 • (TELEGRAM)
  afdeling Leerdam wenst U hartelyk geluk tachtigjarig jubileum onze beste wensen voor verdere bloei uwer afdeling - namens bestuur DeWit voorzitter

 • (Staatsbedrijf der PTT)
  Molenarsgraaf
  5-4-1952
  GELUKTELEGRAM
  Afd Dordrecht Rode Kruis
  Afd. Molenaarsgraaf en wenst U van harte geluk met uw jubileum namens bestuur
  Stemerding Secretaris

 • (Staatsbedrijf der PTT)
  Dordrecht
  5-4-1952
  GELUKTELEGRAM
  Bestuur Rode Kruis
  Hartelijke gelukwensen met .....
  Bestuur Groene Kruis

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  afdeling 's Gravendeel
  's Gravendeel, 4 April '52
  Aan het Bestuur van de afd. Dordrecht
  van het Nederlandsche Roode Kruis
  Singel 160 Dordrecht
  Hetbestuur van de afdeling 's Gravendeel van Het ....
  morgen op uw receptie niet aanwezig zijn ....
  A. van Dam, Strijensedijk 141

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  Gewestelijk commando van het Rode Kruis Korps
  in de Kring Zuid-Holland te Rotterdam
  Onderwerp: 80 jarig bestaan
  Hierbij wil ik U van harte geluk wensen met het 80jarig
  bestaan van de Afdeling Dordrecht van het N.R.K. Als Gewestelijk
  Commandant in de Provincie Zuid-Holland heb ik nog niet veel
  contact mogen hebben met de afdeling en de colonne R.K.K. ter
  ....
  De Gewestelijk Commandant Kring Zuid-Holland,
  Dr. C. de Groot, Lt. Kolonel R.K.K.

 • Christelijke Bestuurdersbond te Dordrecht
  Secretariaat Aert de Gelderstraat 13
  Telefoon No. 5415
  Dordrecht, 4 April 1952.
  .... verhinderd om op de receptie van uw bestuur aanwezig ...
  ten bedrage van f 10 ....
  Chr. Bestuurdersbond.

 • Dordtsche Rennersclub De Mol, opgericht 3 Juli 1933
  Secretaris W.E. Zaunbrecher, Grote Spuistraat 25, Dordrecht
  Dordrecht, 4 April 1952.
  Aan het Nederlandse Roode Kruis, Afd. Dordrecht
  Geachte Heren,
  Door forse majeure zijn wij it ons leedwezen
  verhinderd a.s. Zaterdag op Uw receptie ...
  Hoogachtend W.E. Zaunbrecher, Secretaris

 • R.C.D. R.K. Voetbalvereniging Racing Club Dordrecht
  Opgericht 26 October 1930
  Aangesloten bij de Kon. Ned. Voetbalbond
  Th.G. Luyten
  Bankastraat 68rd
  Dordrecht, 4 April 1952.
  In verband met het 80-jarig bestaan van het ...
  namens het Bestuur, Th.G. Luyten, secr.

 • (Staatsbedrijf der PTT)
  Amsterdam - Dordrecht
  3-4-1952
  GELUKTELEGRAM
  Bestuur Afd. Dordrecht
  Nederlandse Roode Kruis
  Gefeliciteerd 80 jarig bestaan beste wensen voor de toekomst
  Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst

 • Rijkspolitie district Dordrecht, Commandant
  Dordrecht, 3 April 1952.
  Buiten Walevest 8
  Teelfoon K1850-3500
  Het zij mij vergund U mijn oprechte gelukwenschen aan te bieden ter gelegenheid van het tachtig-jarig bestaan van de
  Afdeling Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kruis ...
  Off. der Rijkspoltiie 3e klasse A.J. van Thiel

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  's-Gravenhage 2 April 1952
  ... Helaas zal ik niet in de gelegenheid zijn Zaterdag 5 April a.s. naar Dordrecht te komen ....
  Mej. N.H. Schokking, hoofd afd. Sociale Zorg

 • N.V. Brandverzekering Maatschappij Holland van 1859
  gevestigd te Dordrecht
  Dordrecht, 1 April 1952
  Burgemeester de Raadtsingel 55 Postbus 10
  ... In verband met het feit, dat de afdeling Dordrecht van het ....
  ingesloten bedrag te willen aanvaarden ...
  de directie

 • N.V. Biscuit & Chocoladefabriek Victoria
  Dordrecht, 31 Maart 1952
  .... Zeer van harte wensen wij U geluk met het feit, dat de ...
  Hoogachtend J.M. Redele

 • Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond
  Dordrecht, 31 Maart 1952.
  No. 1506
  K.J.J. Lotsy, voorzitter
  ... Onder vriendelijke dankzegging meent ik Uw bericht ontvangen dat I ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan uwer Afdeling ....
  Hoogachtend

 • Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis
  Beschermvrouwe H.M. de Koningin
  's-Gravenhage, 31 Maart 1952
  .. Zeer tot mijn spijt ben ik Zaterdag 5 April a.s. verhinderd om U ...
  De directeur, A. van Emden

 • Het Nederlandsche Roode Kruis
  Afdeling Ridderkerk - H.I. Ambacht
  Ridderkerk, 31 Maart 1952
  ... In verband met het heugelijk feit dat uw Afdeling
  80 jaar heeft bestaan, willen wij U Mijnheer de voorzitter ...
  De Secr., L. Romein

 • De afdeling Dordrecht van het
  NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
  bestaat op Donderdag 3 April a.s. tachtig jaar.
  ter gelegenheid van dit heugelijke feit hoopt het bestuur op
  Zatedag 5 April van 3-5 in Taveerne "Ter Merwe",
  Wijnstraat 141, Dordrecht, te recipieren.
  H. v.d. Houwen, Arts, Voorzitter
  B. Mensen, Secretaris
  Dordrecht, 26 Maart 1952

  De werkzaamheden van het Roode Kruis vergen veel geld.
  het is daarom, dat wij de vrijmoedigheid hebben te verzoeken niet bloemen de tolk te
  zijn van de waardering, die men voor het Roode Kruis heeft.

 • S133, 17 Maart 1952
  AAN
  De Weled. gestr. heer Mr. K.J. Poll,
  Johan de Wittstraat 35,
  Dordrecht

  Weled. gestr. Heer,
  Volgende maand bestaat de Afdeling Dordrecht van het Roode Kruis
  80 jaar. Voor de bescheiden viering van dit feit hebben wij onder
  meer een historische overzicht nodig, maar tot onze spijt ontbreken ons hiervoor alle gegevens.
  Wij weten alleen, dat de Afdeling ontsproten is aan een comité, dat in
  Dordt de basis van het Rode-Kruis-werk heeft gelegd
  . Verder zitten wij in de mist.
  Het is daarom, dat wij de vrijheid nemen U te vragen of U nog over gegevens
  betreffende de geschiedenis van de Afdeling beschikt en of wij die eventueel
  voor het samenstellen van een overzichtje mogen gebruiken.
  Met belangstelling Uw nadere berichten tegemoetziende, verblijven wij met de meeste hogachting.
  Bestuur Afd. Dordrecht van het Nederlandsche Roode Kr.
  B. Mensen, secr.

 • Laatst gewijzigd: juli 2022.