Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool 1833-1858 (krantenberichten)
1833
- Ingevolge besluit van den Raad der Stad Dordrecht en overeenkomstig een door Hun Ed Achtbare gearresteerde Algemeen Reglement, zal er binnen dezelve stad een Bouwkundige Teekenschool tot stand worden gebragt op welke jaarlijks, gedurende zes maanden, beginnende den eersten maandag in October en eindigende den laatsten Vrijdag in Maart, aanvankelijk viermalen ter week des avonds van zes tot negen ure, onderwijs zal worden gegeven aan elk jongeling, die den ouderdom van veertien jaren zal hebben bereikt, in deze stad is geboren of langer dan een jaar in dezelve heeft gewoond, en de, bij het zelve Algemeen Reglement gevorderde, voorloopige bekwaamheden zal hebben en aan de verdere vereischten zal kunnen voldoen.
Hoofdbestuurderen over deze School noodigen mitsdien uit de genen welke mogten verlangen zich de lesse, die in dit jaar zullen aanvangen op Maandag den zevende October, ten nutte te maken, om daartoe schriftelijk aanvrage te doen bij den Heer Stads Bouwmeester ITZ, Hoofdonderwijzer dezer School, wonende op de Voorstraat, C 490 voor of op den laatsten dezer maand. Terwijl die later zich aangevenden, door gebrek aan plaatsruimten welligt niet toegelaten zouden kunnen worden.
Belanghebbenden zullen inmiddels, des morgens, uitgenomen Zondag, van 8 tot 9 ure, bij bovengenoemde Hoofdonderwijzer inzage kunnen erlangen van de bepalingen voorkomende in het Algemeen Reglement, welek op hen toepasselijk zijn, en wijders bij denzelven alle onderrigt kunnen bekomen.
Dordrecht 8-7-1833
C.G. 't Hooft, secretaris
[http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-07-11_002.pdf]

- Commissarissen van het woensdag concert, geven aan de leden van hetzelve bij deze kennis dat de Concertzaal boven de Waag, voor de stedelijke Bouwkunsige Teekenschool ingerigt zijnde, het Concert dien ten gevolge zal gehouden worden elke woensdag avond ten 7 ure, in de zaal van J.C. SMITS in de Wijnstraat aan te vangen met den 2de october aanstaande...etc.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-10-01_002.pdf]

- JONGELINGEN welke genegen zijn dezen winter privaat onderwijs in de BOUWKUNDE te nemen, vervoegen zich bij den ondergeteekende, hoofd-onderwijzer aan dezer stads Bouwkundige Teekenschool,
Dordrecht 6-11-1833 G.N. ITZ;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-11-07_002.pdf]
1835
- EERSTE AFDEELING. BOUWKUNDE
4de of hoogste klasse: (1ste prijs) J. de Koningh zijnde deze prijs tevens strekkende als 1ste prijs bij de 2de klasse van de afd Handteekenkunde, door denzelven behaald; vereerend getuigschrift: A. Boers Senior;
3de klasse: C.J. Schotel Jz, (2de) J. Havers; vereerend getuigschrift: J. van Aardenne;
2de klasse: (1ste prijs) J. de Lange, (2de) G.J. Schut; vereerend getuigschrift: G. den Turk;
1ste klasse: (1ste prijs) A.P. Bruggemans, (2de) B. de GREEF; vereerd getuigschrift: S. Ouburg;
TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE
2de of hoogste klasse, eerste onderdeel: (1ste) J. de Koningh begrepen in de 1ste prijs bij de 4de klasse Bouwkunde, (2de) A. Boers Sen;
2de, tweede onderdeel: (1ste) J. de Lange; vereerend getuigschrift: W.F. Duppe;
1ste, eerste onderdeel: (1ste) G. den Turk; vereerend getuigschrift: H. Bekkers;
1ste, tweede onderdeel: (1ste) T. de Kruik; vereerend getuigschrift: S. Ouburg;
DERDE AFDEELING MEETKUNDE enz
3de of hoogste klasse: (prijs) J. de Koningh met het lot tegen B.C. de Borst;
2de klasse (prijs) J. de Lange met het lot tegen M. van der Weijden;
1ste klasse (prijs) J. van Aardenne;
Na eene goedkeurende en opwekkende toespraak van den...etc
[http://files.archieven.nl/46/f/569.41/Dordrechtse_Courant_1835-07-23_002.pdf]
1836
- DORDRECHT, den 9 augustus. heden had alhier de uitdeeling der prijzen aan de leerlingen der stads bouwkundige teekenschool plaats. Nadat de vegradering door den heer A. Kist Ez, met eene korte toespraak aan de leerlingen over het nut der oefeningen in de kunsten was aangevangen, werden de volgende prijzen door ZijnEd uitgereikt:
EERSTE AFDEELING BOUWKUNDE
4de of hoogste klasse: (1ste prijs) J. de Koning, (2de) A. Boers;
3de klasse: (1ste prijs) H. Pennock, (2de) P.M. van Goch, getuigschrift J. van Aardenne. Doch heeft in het vorig jaar in dezelfde klasse een getuigschrift verkregen en er alzoo thans geen ontvangen;
2de klasse: (1ste prijs) W.E. van Nahuis, (2de) G.J. Schut Doch heeft in het vorig jaar in dezelfde klasse een getuigschrift verkregen en er alzoo thans geen ontvangen, getuigschrift M. van der Weijde;
1ste klasse: (1ste prijs) J.G.P. Reus, (2de) J. Stoel, getuigschrift J.B. Engels;
TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE
2de of hoogste klasse, eerste onderdeel: (prijs) A. Boers Sen, (getuigschrift) C. Stoop;
2de klasse, tweede onderdeel: (prijs) G. Schut, (getuigschrift) G. den Turk;
1ste klasse, eerste onderdeel: (prijs) A. van Varik, (getuigschrift) A. Boers Junior;
1ste klasse, tweede onderdeel: (prijs) J.B. Engels, (getuigschrift) J.G.P. Reus;
DERDE AFDEELING MEETKUNDE enz
3de of hoogste klasse: (prijs) H. Pennock, (getuigschrift) B.C. de Borst;
2de klasse: (prijs) B. DE GREEF, (getuigschrift) H. Bekkers
1ste klasse: (prijs) G.J. Husen, (getuigschrift) T. Lambinon.
...etc
[Dordrechtse_Courant_1836-08-11]
[http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-08-11_002.pdf]
1837
- DORDRECHT, den 9 Junij. De jaarlijksche prijsuitdeeling aan de leelringen der stads bouwkundige teekenschool, had den 6 dezer plaats, in het locaal der teekenschool. De Edel Achtb. heeren burgemeester en leden van den raad dezer stad, en eene commissie uit het genootschap PICTURA, vereerden deze plegtigheid met hunne tegenwoordigheid. Nadat de heer A. KIST Ez, lid der commissie voor gemelde school, iets gezegd had ter gelegenheid van het overleden medelid, den heer BASTIAAN DE GREEF, dien hij als een vlijtig en nuttig lid der burgerij, als een godsdienstig en achtingswaardig man, ten voorbeeld aan de leerlingen der school voorstelde, werden de prijzen door den heer voorzitter der commissie gegeven aan de volgende leerlingen:
EERSTE AFDEELING, BOUWKUNDE.
5de of hoogste klasse: (prijs) A. Boers Sr, (getuigschrift) J.C. Schotel;
4de klasse: (prijs) H. Pennock, (getuigschrift) G.J. Schut;
3de klasse: (prijs) M. van der Weijden, (getuigschrift) A. van Dalen;
2de klasse: (prijs) J.G.P. Reus, (getuigschrift) J.P. Engels;
1ste klasse: (prijs) J.G. Legel, (getuigschrift) J. Tawechio;
TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE
2de klasse, eerste onderdeel: (prijs) G.J. Schut, (getuigschrift) B. DE GREEF;
2de klasse, tweede onderdeel: (prijs) A. Boers Jr, (getuigschrift) J. van Aardenne;
1ste klasse, eerste onderdeel: (prijs) A. van Welie, (getuigschrift) J. Stoel;
1ste klasse, tweede onderdeel: (prijs) J.G. Legel, (getuigschrift) J.J. Giesse;
DERDE AFDEELING. MEETKUNDE
4de klasse: (prijs) B.C. de Borst, met het lot tegen J. van Aardenne, (getuigschrift) J. van Aardenn;
3de klasse: (prijs) P.M. van Goch, (getuigschrift) C. Schalk van der Schalie;
2de klasse: (prijs) A. Boers Jr, (getuigschrift) G. Slingerland Husen;
1ste klasse: (prijs) J.J. Giesse, (getuigschrift) J. Kraft met het lot tegen N. Kraft en A.J.A. Rueb;
Hierna betuigde de Edel Achtb. heer burgemeester deszelfs tevredenheid en dank aan de commissie en de zo ....etc;
[BRON: Dordrechtse_Courant_1837-06-1]
[http://files.archieven.nl/46/f/569.43/Dordrechtse_Courant_1837-06-10_002.pdf]
1838
- EERSTE AFDEELING. BOUWKUNDE.
5de of hoogste klasse: H. Pennock, H. de Borst
4de klasse: C.S. van der Schalie, A. Boers junior, getuigschrift
3de klasse: A. Collet, J. Stoel, getuigschrift
2de klasse: J. Tawechio, J.G. Legel, getuigschrift
1ste klasse: F. van Heelsbergen, L. Milort, getuigschrift
TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE.
2de klasse, eerste onderdeel: A. Boers junior
2de klasse tweede onderdeel: C.S. van der Schalie
1ste klasse, eerste onderdeel: A. Collet / J. Stoel, getuigschrift
1ste klasse, tweede onderdeel: J.J. Giesse, J. Dirks, getuigschrift
1ste klasse, derde onderdeel: J.G. Legel; A.P. Bruggemans, getuigschrift
1ste klasse, vierde onderdeel: T. van Heelsbergen
DERDE AFDEELING MEETKUNDE
4de klasse A. Boers junior
3de klasse: J. Dirks
2de klasse: F. Lambinon
1ste klasse: L. Milort
[http://files.archieven.nl/46/f/569.44/Dordrechtse_Courant_1838-08-30_001.pdf]
1839
- EERSTE AFDEELING. BOUWKUNDE.
1ste klasse: H. van der Kaa (prijs); L. Pennock (getuigschrift);
2de klasse: L. Milort (prijs); T. van Heelsbergen (getuigschrift);
3de klasse: A. van Dalen (prijs); J. Schut (getuigschrift);
TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE
1ste klasse, 1ste onderdeel: D. Kelfkens (prijs); J.A. Evera (getuigschrift);
1ste klasse, 2de onderdeel: H. van der Kaa (prijs); J. Spruijt (getuigschrift);
2de klasse, 1ste onderdeel: J.G. Legel (prijs); T. van Heelsbergen (getuigschrift);
2de klasse, 2de onderdeel: G.J. Schut (prijs); A. Collet (met het lot tegen A. van Dalen)(getuigschrift);
DERDE AFDEELING MEETKUNDE
1ste klasse H. van der Kaa (prijs);
2de klasse: A. Collot (prijs)
3de klasse: J.G. Legel (prijs);
4de klasse: J. Schalk van der Schalie (prijs);
[http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-07-04_002.pdf]
1840
- EERSTE AFDEELING. BOUWKUNDE.
3de klasse eerste onderdeel: A. Collet (prijs); J.G. Legel (getuigschrift);
3de klasse tweede onderdeel: H. van der Kaa (prijs); F. van Heelsbergen (getuigschrift);
2de klasse J.J. Backer Dirks (prijs); T. de Jong (getuigschrift);
1ste klasse eerste onderdeel: P. van Wijngaarden (prijs); P. van den Nieuwenhuizen (getuigschrift);
1ste klasse tweede onderdeel: H.J. Faassen (prijs); J.F. de Meer;
TWEEDE AFDEELING HANDTEEKENKUNDE.
2de klasse eerste onderdeel: T. van Heelsbergen (prijs); A. Collet (getuigschrift);
2de klasse tweede onderdeel: A.P. Bruggemans (prijs); Justus Dirks (getuigschrift);
1ste klasse eerste onderdeel: L. Milort (prijs); D. Kelfkens (getuigschrift);
1ste klasse tweede onderdeel: P. van den Nieuwenhuizen (prijs); D.S. Monté (getuigschrift);
DERDE AFDEELING MEETKUNDE
4de klasse: J. Dirks (prijs);
3de klasse: J.J. Backer Dirks (prijs); Andries Collet (getuigschrift); Beiden met het lot;
2de klasse: J. Stoel (prijs); D.S. Monté (getuigschrift); Beiden met het lot;
1ste klasse: H.J. Faassen (prijs); P. van Wijngaarden (getuigschrift) met het lot;
Na den afloop dezer plegtigheid....etc;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.46/Dordrechtse_Courant_1840-09-19_002.pdf]
1841
- AFDEELING BOUWKUNDE.
4de klasse L. Milort (prijs); T. van Heelsbergen (getuigschrift);
3de klasse: D. Kelfkens (prijs); J.A. Evera (getuigschrift);
2de klasse: D.S. Monte (prijs); W. van Wijngaarden (getuigschrift);
1ste klasse tweede onderdeel H. de Meer (prijs); J.J. van Stokrom (getuigschrift);
1ste klasse eerste onderdeel: C.W. van Hoogstraten (prijs); J. van Kuik Cz (getuigschrift);
AFDEELING HANDTEEKENEN
2de klasse eerste onderdeel: J.G. Legel (prijs); L. Milort (getuigschrift);
2de klasse tweede onderdeel: J.A. Evera (prijs); P. Verbrugge (getuigschrift);
1ste klasse eerste onderdeel: D.S. Monté (prijs); P. van den Nieuwenhuyzen (getuigschrift);
1ste tweede onderdeel: C.W. van Hoogstraten (prijs); P. van Bezooijen (getuigschrift);
AFDEELING MEETKUNDE.
1ste klasse: H. van der Kaa (prijs); P. Verbrugge (getuigschrift);
2de klasse: C.W. van Hoogstraten (prijs); D.S. Monté (getuigschrift);
3de klasse: J. van Kuyk Cz (prijs); P. van den Nieuwenhuyzen (getuigschrift);
4de klasse: P. van Bezooijen (prijs); W.C. Recourt (getuigschrift);
Verder werden aan de verdienstelijk leerlingen der hoogste klasse A. Collet en J.G. Legel de 2de prijs uitgereikt, bestaande in eene geldelijke premie, voor het vervaardigen van het mogel eener kap van een gebouw.
Waarna de Ed. Achtb. ...etc;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-09-23_002.pdf]
1842
- AFDEELING BOUWKUNDE
1ste klasse tweede onderdeel: L. Schillemans (prijs); W. Schillemans (getuigschrift);
1ste klasse 1ste onderdeel: A. Mulders (prijs); P. Boers (getuigschrift);
2de klasse J. Geij (prijs); P. van Bezooijen(getuigschrift);
3de klasse tweede onderdeel: E.D.J. de Jongh (prijs); J.C. Schum (getuigschrift);
3de klasse 1ste onderdeel: P. Verbrugge (1ste premie en getuigschrift); P. van Neiuwenhuizen (2de prijs en getuigschrift);
4de klasse tweede onderdeel: L. Melort (prijs); J.G. Legel(getuigschrift);
4de klasse 1ste onderdeel: T. van Heelsbergen (1ste premie en getuigschrift); H. van der Kaa (2de prijs en getuigschrift);
AFDEELING HANDTEEKENEN
1ste klasse tweede onderdeel: D. Brandt (prijs); M. Ros (getuigschrift);
1ste klasse eerste onderdeel: J. Groenenberg (prijs); H. de Meer (getuigschrift);
2de klasse tweede onderdeel: J. Tavvechio (prijs); E.D.J. de Jongh (getuigschrift);
2de klasse eerste onderdeel: H. van der Kaa (prijs); T. van Heelsbergen, eenen buitengewoon prijs
AFDEELING MEETKUNDE
1ste klasse: J. Groenenberg (prijs); D. Brandt(getuigschrift);
2de klasse P. van Bezooijen (prijs); C.H. Bahre (getuigschrift);
3de klasse: P. van den Nieuwenhuijzen (prijs); A. Klovert (getuigschrift);
4de klasse: P. Verbrugge (prijs); J.C. Schum (getuigschrift);
Na den afloop dezer plegtigheid, werden de tentoongestelde teekeningen en de vervaardigde bouwkundige modellen der bekroonde leerlingen, met belangstellingnbezigtigd, en getuigden zoo wel van den ijver der jongelingen als van hunnen gemaakte vorderingen.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-09-27_002.pdf]
1843
- BOUWKUNDE
1ste klasse, tweede onderdeel: C. Gips (prijs); L. Schillemans (getuigschrift);
1ste klasse, eerste onderdeel: P. van der Wal (prijs); A. Mulders (getuigschrift);
2de klasse J. Gey (prijs); P. Verbrugge (getuigschrift);
3de klasse P. Verbrugge (prijs); -.
4de klasse, tweede onderdeel: J.C. Schum (prijs); E.D.J. de Jongh (getuigschrift);
4de klasse, eerste onderdeel: T. van Heelsbergen (1ste prijs); H. van der Kaa (2de prijs);
HANDTEEKENEN
1ste klasse, tweede onderdeel: M. Ros (prijs); C. Gips (getuigschrift);
1ste klasse, eerste onderdeel: P. van der Wal (prijs); H. de Meer (getuigschrift);
2de klasse, tweede onderdeel: P. Verbrugge (prijs); J.J. van Stokrum (getuigschrift);
2de klasse, eerste onderdeel: E.D.J. de Jongh (prijs); L. Melort (getuigschrift);
H. van der Kaa, een buitengewone prijs
MEETKUNDE.
1ste klasse: L. Schillemans (prijs); W. Holtmark (getuigschrift); met het lot tegen D. Brand
2de klasse: W. van Leer (prijs); -;
3de klasse P. Verbrugge (prijs); -;
De voorzitter besloot deze plegtigheid met eene toespraak...;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.49/Dordrechtse_Courant_1843-09-26_002.pdf]
1844
- AFDEELING CONSTRUCTIE
1ste klasse J. Colet (1ste prijs), H. van der Kloet (2de prijs);
2de klasse P. van der Wal (1ste prijs), A. mulders (2de prijs);
3de klasse: C.H. Bahre (1ste prijs), J. Gey (2de prijs);
4de klasse: J.J. van Stokrom (1ste prijs), P. Verbrugge (2de prijs);
AFDEELING BOUWKUNDE
1ste klasse J.H. van Eck (prijs); N.L. Jansse (getuigschrift);
2de klasse: J.A. van den Berg (prijs); W. Holtmark (getuigschrift);
3de klasse: D. Brand (prijs); P. van der Wal (getuigschrift);
4de klasse: H. de Meer (prijs); J. Gey (getuigschrift);
5de klasse: W. van Leer (prijs); J.J. van Stokrum (getuigschrift);
AFDEELING HANDTEEKENEN.
1ste klasse, 3de onderdeel: P. Boers Jr (prijs); W. Louwmans (getuigschrift);
1ste klasse, 2de onderdeel: H. van der Kloet (prijs); W. Holtmark (getuigschrift);
1ste klasse, 1ste onderdeel: H. Ros (prijs); L. Schillemans (getuigschrift);
2de klasse, 2de onderdeel: H. de Meer (prijs); -;
2de klasse, 1ste onderdeel: J.J. Schum (prijs); W. van Leer (getuigschrift);
een buitengewone prisj vanv erdienste aan H. van der Kaa;
AFDEELING MEETKUNDE.
1ste klasse: W. Schillemans (prijs); L.A. te Boekhorst (getuigschrift);
2de klasse P.A. Mulders (prijs); H. van Aardenne (getuigschrift);
3de klasse: J.C. Schum (prijs); W. van Leer (getuigschrift);
4de klasse H. van der Kaa (prijs); P. Verbrugge (getuigschrift);
Na den afloop derzelver ....;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.50/Dordrechtse_Courant_1844-10-01_002.pdf]
1845
- Dordrecht, den 27 September.
De jaarlijksche prijsuitdeeling aan de leerlingen op de Stads Bouwkundige Teekenschool had hedne plaats, in tegenwoordigheid.....
AFDEELING BOUWKUNDE
1ste klasse, 2de onderdeel (Toskaansche Poort) H.J. Zoeteman, prijs; P.A. van Rije, getuigschrift;
1ste klasse, 1ste onderdeel (Dorische Poort) C. Gips Az (prijs), W.J. Evers (getuigschrift);
2de klasse, 2de onderdeel (bouwk studie in omtrek): H. van der Kloet (prijs), N.L. Faassen (getuigschrift);
2de klasse, 1ste onderdeel (bouwk studie gewasschen): W.C. van Rije (prijs), W. Schillemans (getuigschrift);
3de klasse (facade van een landhuis): P. van der Wal (prijs), M. Ros (getuigschrift, met lot tegen A. Mulders, D. Brand en A. Klovert);
4de klasse (facade van een winkelhuis): W. Louwmans (prijs), H. de Meer (getuigschrift);
AFDEELING CONSTRUCTIE
1ste klasse, toscaansch hoofdgestel en capiteel : W. Schillemans (prijs); W.J. Evers (getuigschrift);
2de klasse (scheele steek en halve slingertrop): H. van der Kloet (prijs); N.A. Faassen (getuigschrift);
3de klasse (model van een draairaam, in een kozijn): A. Mulders (prijs); W.P. Lipjes (getuigschrift);
4de klasse (model van een Engelsche trap): C.H. Bähre (prijs); H. de Meer (getuigschrift);
AFDEELING HANDTEEKENEN
1ste klasse (3de onderdeel) W.C. van Rije (prijs); H.J. Zoeteman (getuigschrift);
1ste klasse (2de onderdeel): W. Louwman (prijs); N. Quast (getuigschrift);
1ste klasse (1ste onderdeel): W. Schillemans (prijs); W.J. Evers (getuigschrift);
2de klasse (2de onderdeel): D. Brand (prijs); C.H. Bähre (getuigschrift);
2de klasse (1ste onderdeel): C. Gips Az (prijs); W. van Leer (getuigschrift);
Buitengewone prijs voor eene eigen compositie: W. van Leer (prijs)
AFDEELING Meetkunde. 3de afdeeling
1ste klasse M. Ros (prijs); W. Louwmans (getuigschrift);
2de klasse H. van der Kloet (prijs); A. Klovert (getuigschrift);
3de klasse: C. Gips Az (prijs); W. van Rije (getuigschrift, met lot tegen P. van Rije);
4de klasse: W. van Leer (prijs); C.H. Bähre (getuigschrift, met lot tegen H. van Aardenne);
[http://files.archieven.nl/46/f/569.51/Dordrechtse_Courant_1845-09-30_001.pdf]
1846
Dordrecht, den 30 SEPTEMBER>
Heden werden de prijzen aan de leerlingen der Stads Bouwkundige Teekenschool alhier uitgereikt. De commissie met het toezigt over deze School belast, had het genoegen dat de Ed Achtb Heeren Burgemeester, Wethouders, en eenige leden uit den Raad dezer Stad, alsmede eene daartoe afgevaardigde commissie van het genootschap PICTURA deze plegtigheid met hunne tegenwoordigheid vereerden. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, en ze eene gepaste toespraak had voorgedragen, werden de volgende leerlingen der school met eereblijken bekroond.
AFDEELING BOUWKUNDE
1ste klasse: H. Alleman (prijs), J.H. Minnigh (getuigschrift)
2de klasse: P.A. van Rije (prijs), H.J. Zoeteman (getuigschrift)
3de klasse: C. Gips Az (prijs), W. Schillemans (getuigschrift)
4de klasse: W.C. van Rije (prijs), A. Mulders (getuigschrift)
5de klasse: W. Louwman (prijs), C.H. Bähre (getuigschrift)
AFDEELING CONSTRUCTIE
1ste klasse: W.C. van Rije (1ste premie), N. Roest (2de premie)
2de klasse: W. Schillemans (1ste premie), W. Holtmark (2de premie)
3de klasse: A. Mulders (1ste premie), A. Klovert (2de premie)
AFDEELING HANDTEEKENEN
1ste klasse: W.C. van Rije (prijs), D. van Zeventer (getuigschrift)
2de klasse, 2de onderdeel: W. Holtmark (prijs),H.J. Zoeteman (getuigschrift, met het lot tegen N.L. Faassen)
2de klasse, 1ste onderdeel: W.J.H. Evers (prijs), W. Louwman (getuigschrift)
AFDEELING MEETKUNDE
1ste klasse: H. Hofman (prijs), A. van Altena (getuigschrift)
2de klasse: J.H. Minnigh (prijs), J. den Hartog (getuigschrift)
3de klasse: W.C. van Rije (prijs), W. Holtmark (getuigschrift)
4de klasse: A. Mulders (prijs), H. van der Kloet (getuigschrift)
Buitengewone prijs, voor eigen compositie: C. Gips Az, W. van Leer
Waarna de voorzitter nogmaals het woord opvatte, en het ed acht bestuur deze stedelijke inrigting aanbeval, en tevens ...etc.
[http//files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-10-03_002.pdf]
1847
- AFDEELING BOUWKUNDE
1ste klasse (Dorisch kapiteel): M. Gips Pz (prijs); J. van Kamen (getuigschrift);
2de klasse (Ionisch kapiteel) H. Hofman (prijs); A. Boers Az (getuigschrift);
3de klasse (bouwkundige stadia) P.A. van Rije (prijs); W.J.H. Boers (getuigschrift);
4de klasse (facade voor een koffijhuis) H. van der Kloet (prijs); A. Klovert (getuigschrift);
5de klasse (eene boerehofstede in de Villa stijl) W.C. van Rije (prijs); A. Mulders (getuigschrift);
Buitengewone prijs voor het plan eener Zwemschool: W. Louwman
AFDEELING CONSTRUCTIE
1ste klasse (Dorische piedestal) H. Alleman, 1ste prijs en getuigschrift met lot tegen D. van der Linde, 2de prijs en getuigschrift;
2de klasse (Dorische hoofdgestel) W. Holtmark, 1ste prijs en getuigschrift; (2de prijs en getuigschrift) W.J.H. Evers;
3de klasse (model eener kap) WC. van Rije, 1ste prijs en getuigschrift; A. Klovert, 2de prijs en getuigschrift;
AFDEELING HANDTEEKENEN
1ste klasse, 2de onderdeel: A. Boers Az (prijs); J. van Kamen (getuigschrift);
1ste klasse, 1ste onderdeel: J. van der Linde (prijs); M. Gips Pz (getuigschrift);
2de klasse, 2de onderdeel: W.C. van Rije (prijs) [=geb ca 1827]; N.A. Faassen (getuigschrift);
2de klasse, 1ste onderdeel: A. Mulders (prijs); W.P. Lipjes (getuigschrift);
AFDEELING MEETKUNDE
1ste klasse H. van Aardenne (prijs); D. van Zeventer (getuigschrift);
2de klasse H. Alleman (prijs); J. Degens (getuigschrift);
3de klasse: J. den Hartog (prijs); W. Louwman (getuigschrift);
4de klasse: W.J.H. Evers (prijs); H., van der Kloet (getuigschrift);
Na den afloop waarvan den voorzitter nogmaals het woord opvatte en deze vergadering sloot met eene toespraak aan de Edel Acht. regering en de genoodigde Commissien....;
[Dordrechtsche courant, 14-10-1847]
1848
- AFDEELING BOUWKUNDE.
1ste klasse H. Hofman (prijs); J. van Kamen (getuigschrift);
2de klasse J. Degens (prijs); H. van Aardenne (getuigschrift);
3de klasse A. Verhoeven (prijs); P.A. van Rije (getuigschrift);
4de klasse W.P. Lipjes (prijs) [=geb ca 1824/1825]; W.J.H. Evers (getuigschrift);
5de klasse W.C. van Rije (prijs); W. Louwman (getuigschrift);
AFDEELING CONSTRUCTIE
1ste klasse, 2de onderdeel G. Colet (prijs); H. van Aardenne (getuigschrift);
1ste klasse, 1ste onderdeel A. Verhoeven (prijs); D. van Zeventer (getuigschrift);
2de klasse, 2de onderdeel A. Boers (prijs); J.A. van Rije (getuigschrift);
2de klasse, 1ste onderdeel W.C. van Rije (prijs); W.P. Lipjes (getuigschrift);
AFDEELING MEETKUNDE
1ste klasse D. van Zeventer (prijs); A. Verhoeven (getuigschrift);
2de klasse A. van Kamen (prijs); H. Hofman (getuigschrift);
3de klasse P.A. van Rije (prijs); W.C. van Rije (getuigschrift);
Waarna de voorzitter nogmaals het woord opvatte, en het Ed Achtb bestuur deze stedelijke inrigting aanbeval, alsmede hulde deed aan den ijver en het doelmatig onderrigt der onderwijzers; werd...etc
[http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-10-17_004.pdf]
1849
- AFDEELING BOUWKUNDE.
1ste klasse H.W. Veth (prijs); A.C. Zoethout (getuigschrift);
2de klasse 1ste onderdeel: D. van Zeventer (prijs); H. van Aardenne (getuigschrift);
2de klasse 2de onderdeel: J. den Hartog (prijs); A. van den Boom (getuigschrift);
3de klasse: P.A. van Rije (prijs); A. Verhoeven (getuigschrift met het lot);
4de klasse: H. Alleman (prijs); -
5de klasse H. Hofman (prijs); J. van Kamen (getuigschrift);
AFDEELING CONSTRUCTIE:
G. de Borst premie en getuigschrift
AFDEELING HANDTEEKENEN
1ste klasse 1ste onderdeel: A.C. Zoethout (prijs); M. Sunderman (getuigschrift);
1ste klasse 2de onderdeel: P. Corti (prijs); A. van den Boom (getuigschrift);
2de klasse 1ste onderdeel: A. Verhoeven (prijs); H. Hofman (getuigschrift);
2de klasse 2de onderdeel: H.W. Veth [Huibert Willem Veth, 1833-1909], buitengewone prijs
AFDEELING MEETKUNDE:
1ste klasse P. Corti (prijs); A. van den Boom (getuigschrift);
2de klasse A. Verhoeven (prijs); J. den Hartog (getuigschrift);
3de klasse J. Degens (prijs); A. Alleman (getuigschrift);
Na dne afloop derzelver werd deze bijeenkomst door den voorzitter gesloten, met eene ....;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.55/Dordrechtse_Courant_1849-10-09_001.pdf]
1850
- AFDEELING BOUWKUNDE
1ste klasse W.P. Hofman (prijs); AJ. Koning (getuigschrift);
2de klasse A.J. van den Boom (prijs); J. Degens (getuigschrift);
3de klasse G. van Helden (prijs); H. Hofman (getuigschrift);
4de klasse: A. Boers Jr (prijs); W. Verhoeven (getuigschrift);
Perspectief: H.W. Veth (prijs)
AFD HANDTEEKENEN
1ste klasse 1ste onderdeel: H. Bekkers (prijs), W.P. Hofman (getuigschrift);
1ste 2de onderdeel: D. van Zeventer (prijs), -
2de klasse 1ste onderdeel: J. Degens (prijs), A. van den Boom (getuigschrift);
2de klasse 2de onderdeel: A. Boers Jr( prijs), -
buitengewone prijs: P.A. van Rije
AFD MEETKUNDE
1ste klasse W.P. Hofman (prijs); A. Bothof (getuigschrift);
2de klasse H. Hofman (prijs); H. van Aardenne (getuigschrift);
3de klasse J. van Kamen (prijs); A. Boers Jr (getuigschrift);
4de klasse A. Soethout (prijs); met het lot tegen H.W. Veth (getuigschrift);
Voorbereidende klasse
1ste klasse G. Termerus (getuigschrift);
2de klasse A. Ridderhof (getuigschrift);
Na welke uitreiking de voorzitter de vergadering sloot, met de aanbeveling der school aan de bijzondere zorg van het stedelijk bestuur, benevens dankbetuiging aan de genoodigde comissie van het genootschap Pictura, voor hare belangstelling in deze inrigting.....etc
[http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-10-17_002.pdf]
1851
- AFDEELING BOUWKUNDE.
1ste klasse Huibert van Welsenes (prijs ); M. van Hogerzeil (getuigschrift);
2de klasse: P. Vernes (prijs ); G. Nijsen (getuigschrift);
3de klasse W.P. Hofman (prijs ); H. Bekkens (getuigschrift);
4de klasse eervolle vermelding van A. Verhoeven en getuigschrift; J. Degens (prijs); A. van den Boom (getuigschrift);
5de klasse werktuigkundig teekenen (prijs) H. Hofman, (prijs) A.C. Zoethout;
Klasse perspectief (prijs) A. Boers;
CONSTRUCTIE
1ste klasse voor een model van eene gewapende balklegering geschikt tot het dragen van zware lasten over een gebouw van 14,00 el wijdte vervaardigd op 1/26 der ware grootte, A.G. Koning getuigschrift en premie van f 15,00
2de klasse voor een model van een bordestrap binnen en buiten vierkant vervaardigd op 1/10 der ware grootte W.P. Hofman, loffelijke vermelding
3de klasse voor een model van een model van een Engelschen trap, binnen en buiten ovaal vervaardigd op 1.10 der gewone grootte, A. van den Boom getuigschrift en premie van f 40,00, J. Degens, getuigschrift en premie van f 20,-
AFDEELING HANDTEEKENEN
1ste klasse 1ste onderdeel: W.L. Heugers (prijs); J. Nijsen (getuigschrift);
1ste klasse 2de onderdeel: G. van Efferen (prijs); A.J. Koning (getuigschrift);
2de klasse 1ste onderdeel: W.P. Hofman (prijs); H. Bekkers (getuigschrift);
2de klasse 2de onderdeel: A. van den Boom (prijs); H. Hofman (getuigschrift); buitengewone prijs A. Boers;
AFDEELING MEETKUNDE
1ste klasse W.L. Heugens (prijs); J. Nijsen (getuigschrift);
2de klasse G. van Efferen (prijs); H. Hofman (getuigschrift);
3de klasse J. den Hartog (prijs); A. Boers (getuigschrift);
Van negen leerlingen in de voorbereidende klasse van al de afdeelingen loffelijk melding en aan A. van der Tak een getuigschrift.
Na deze uitreiking werd de vergadering....;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.57/Dordrechtse_Courant_1851-12-13_002.pdf]
1852
- BOUWKUNDE
1ste klasse A.C. Ouburg (prijs), J. Vermaas (getuigschrift);
2de klasse T. Broeksmit (prijs), A. Nodelik (getuigschrift);
3de klasse A. Ridderhof (prijs), A. de Kreuk (getuigschrift);
4de klasse W.P. Hofman (prijs), A.J. Koning (getuigschrift);
compositie 5de klasse J. Degens (getuigschrift), perspectief en buitengewone klasse afd Handteekenkunde A Boers, loffelijke vermelding, getuigschrift premie van beide f 50
constructie, voor het timmeren van eene modelkap J. Degens getuigschtift premie van f 20;
handteekenkunde
1ste klasse 1ste onderdeel W.A. Kemp (prijs), W. Stal (getuigschrift);
1ste klasse 2de onderdeel: Hendrik van Welsenis (prijs), Huib. van Welsenis (getuigschrift);
2de klasse 1ste onderdeel: P. v.d. Tak (prijs), A. de Kreuk (getuigschrift);
2de klasse 2de onderdeel: M.T. Hoogerzeil (prijs), W.P. Hofman (getuigschrift);
Afdeeling Meetkunde:
1ste klasse P. van Altena (prijs), G.H. Goosens (getuigschrift);
2de klasse A. de Kreuk (prijs), J. Nijsen (getuigschrift);
3de klasse T. Broeksmit (prijs), W.P. Hofman (getuigschrift);
4de klasse M.T. Hoogerzeil (prijs), A. Boers (getuigschrift);
[http://files.archieven.nl/46/f/569.58/Dordrechtse_Courant_1852-11-04_002.pdf]
1855
- ... de stads bouwkundige teekenschool kan men de beste getuigenis afleggen. Hij werd onafgebroken door 42 leerlingen van verschillenden leeftijd bezocht. De hoofdonderwijzer heeft zich tot taak gesteld, tegen eenen volgenden cursus, de nieuwe methode van DUPUI (bestaande in het doen nabootsen van lijnen en hare zamenvoeging tot ligchamen en voorwerpen van allerlei aard en vorm) voor eerstbeginnenden in te voeren, welke reeds elders de beste uitkomsten opleverde.....
[Dordrechtsche courant, 23-08-1855]
1861
Zaterdag ll heeft alhier prijsuitdeeling plaats gehad aan de leerlingen der industrie- en teekenschool. Bij deze gelegenheid zijn uitgereikt:
in de Rekenkunde, 1ste klasse
een prijs aan W. van der Rest en N.J. van der Steen
een getuigschrift aan A. Bouman, J. van Roosendaal, F.M. Mulder, J.C. Peetsold, A. Kooymans, J.P. de Hosson, J. Spaan, G. Kila, T. van Camp, A.B. Toorenburg, R. Lugten en A. Pieters;
In de Stel- en Meetkunde 2de klasse
een prijs aan J. Claus
een getuigschrift aan C.S. van Doorn en J. van Sprang;
3de klasse
een prijs aan J. Kooijmans
een getuigschrift aan J. Schotel, J. Hurkmans, L. den Bres en C.J. Kelfkens;
In het Handteeken 1ste klasse
een prijs aan A. Bouman;
een getuigschrift aan C. Aarnouts;
2de klasse
een prijs aan J. Spaan
een getuigschrift aan W. van der Rest en L. Kramer;
3de klasse
een prijs aan P.L. Hennekes
een getuigschrift aan L. de Koningh en J. Ridderhof
4de klasse
een prijs aan C. Larijen J. Karsseboom
een getuigschrift aan D. van der Made
In het Regtlijnig teekenen
2de klasse

een prijs aan J. van Aken
een getuigschrift aan C.J. Kelfkens, J. Sluisdam, A. Pieters en J. Claus;
3de klasse
een prijs aan J. Schotel
een getuigschrift aan J.C. Mak, F.W. van der Net, W. Lemkes, L. Kramer en J. Kammerman
4de klasse
een prijs aan L. den Bres;
een getuigschrift aan J. Kooyman, Th. Bakker en D. van der Made
in de WERKTUIGKUNDE
3de klasse

een prijs aan A. Husen
een getuigschrift aan C.J. Kelfkens, C.S. van Doorn, J. Claus en J. Kramer
4de klasse
een prijs aan J. Schotel;
een getuigschrift aan F.W. van der Net, D. van der Made, W. Lemkes, L. den Bres en J. Kooyman
In de DOORZIGTKUNDE
3de klasse

een prijs aan C.J. Kelfkens
een getuigschrift aan J. Schotel, Th. Bakker en J. Hurkmans
4de klasse
een prijs aan L. den Bres;
een getuigschrift aan J. Kooyman;
In de Beschrijvende Bouwkunde
2de klasse

een prijs aan J. Schotel;
een getuigschrift aan J. Claus, A. Pieters en W. Lemkes
Deze plegtigheid werd vereerd door de tegenwoordigheid van den burgemeester en eenige belangstellenden.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-05-07_001.pdf]
1862
F. Ploegers, J.W. Kooymans, B. Polak, J. Kwak, J. Recourt en A.J. Bekkers getuigschrift Rekenkunde 1e kl
J. Duysers, C. Hoogerberg en W.J. Brand getuigschrift Regtl. teekenen 2e kl
W. Verhoeven, J. de Vries en J. van Sluisdam getuigschrift Regtl. teekenen 3e kl
P.C. Rademakers getuigschrift Handteek 1e kl
J. van Seventer getuigschrift Regtl teeknen 2e kl; idem Natuurkunde enz 3e kl
J.C. Brand getuigschrift Handteek 1e kl; idem beschrijv. Bouwk 3e kl
J. de Jong getuigschrift Handteek 1e kl; idem Rekenkunde 1e kl
J. van Aken getuigschrift Handteek 3e kl; idem Doorzigtkunde 3e kl
J. Hurkmans getuigschrift Regtl teekenen 3e kl; idem Stelkunde 3e kl; idem Meetkunde 3e kl.;
L. Kramer getuigschrift Handteek 2e kl; idem Stelk 3e kl; idem Doorzigtkunde 3e kl
Joseph Klaus getuigschrift Natuurk enz 3e kl; idem Stelk 3e kl; idem ebschrijv Bouwkunde 3e kl.;
Johannes Klaus getuigschrift Regtl teekenen 2e kl; idem Natuurk enz 4e kl; idem doorzigtkunde 3e k; idem stelkunde 3e kl.;
D.J. van LEEN, J. Blom, P.C. Hartman en J.H. Vermaas Prijs bij loting Rekenkunde 1e kl
N.J. van der STEEN Prijs bij loting Stelk 3e kl
A. Kes Prijs regtl teeknen 2e kl
J.C. Schotel Prijs bij loting Regtl teeknen 3e kl
H.J. KOOPMAN Prijs Handteek 1e kl
J. Spaan en J.C.A. Peetsold Prijs bij loting Handteek 3e kl
A.C. Bouwman Prijs bij loting Rekenk 1e kl, getuigschrift Handteek 2e kl
H. Zwang Prijs bij loting Stelk 3e kl.; getuigschrift Doorzigtk 3e kl
W. de ROO Prijs bij loting Stelkunde 3e kl, getuigs. natuurk enz 3e kl, idem Meetk. 3e kl, idem Regtl teekenen 2e kl
A. HUSEN Prijs bij loting Meetk 3e kl, idem Natuurk enz 4e kl, idem Stelkunde 3e kl.; getuigschrift Regtl teeknen 3e kl
A. PIETERS Prijs Handteek. 2e kl, idem beschrijv Bouwkunde 3e kl, prijs bij loting Stelkunde 3e kl; idem Meetkunde 3e kl
L.J. van den STEENHOVEN Prijs bij lotingStelk. 3e kl, idem Meetk 3e kl; getuigs. Regtl. teeknen 3e kl; idem Natuurk enz 4e kl
J.C. MAK Prijs Regtl teeknen 4e kl; prijs bij loting Meetkunde 3e kl; idem Stelkunde 3e kl; getuigschrift Doorzigtkunde 4e kl
J. SCHOTEL Prijs Doorzigtkunde 4e kl; pijs bij loting stelkunde 3e kl; idem Meetkunde 3e kl; getuigschrift Regtl teeknen 4e kl; idem Natuurkudne enz 4e kl
W. van der REST Prijs bij loting Stelkunde 3e kl, prijs natuurk enz 3e kl; prijs bij loting Meetkunde 3e kl; getuigschrift Regtl teekenen 2e kl.; idem Handteek 2e kl, idem beschrijv Bouwkunde 3e kl.
C.J. KELFKENS prijs bij loting Meetkunde 3e kl. Prijs Doorzigtk 3e kl, prijs bij loting Natuurkunde enz 4e kl. idem Stelkunde 3e kl, getuigs. Regtl teeknen 3e kl, idem Handteek. 3e kl.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.68/Dordrechtse_Courant_1862-04-24_003.pdf]
1863
Vrijdag jl heeft alhier prijsuitdeeling plaats gehad aan de leerlingen der Industrie- en Teekenschool. Bij deze gelegenheid zijn uitgereikt, aan:
J. Vernel en J. Kammerman getuigschrift Handteek 1e kl
J.J. Simonis, D van Unnik, W. Ouburg, A. Spoel, D. Kwak en J.D. Holtheijer getuigschrift Rekenk 1e kl;
E. van Brummelen getuigschrift Meetkunde 3e kl
G.J. Engels getuigschrift Stelkunde 3e kl; idem, getuigschrift Meetkunde 3e kl;
P. Mast getuigschrift Natuurkunde 3e kl;idem, getuigschrift Regtl teekenen 2e kl
J. Blom getuigschrift Natuurkunde 3e kl; idem, getuigschrift Stelkunde 3e kl; idem, getuigschrift Meetkunde 3e kl
L. Schaap getuigschrift Natuurkunde 3e kl; idem, getuigschrift Regtl teekenen 2e kl; idem beschrijv Bouwkunde 3e kl; J. Spids, 1e prijs Rekenkunde 1e kl
J. Recourt 1e prijs Rekenkunde 1e kl
A. Husen 1e prijs Rekenkunde 1e kl
P.C. Hartman 1e prijs Rekenkunde 1e kl
D.J. van Leen 1e prijs Rekenkunde 1e kl
J. Kwak 1e prijs Handteek 2e kl; idem getuigschrift Rekenkunde 1e kl
J.E. Muring 1e prijs handteek 1e kl; idem getuigschrift Rekenkunde 1e kl
G. van Hemert 1e prijs Handteek 2e kl
H. Buytink 2e prijs Handteek 4e kl; idem getuigschrift Regtl teekenen 3e kl; idem getuigschrift Doorzigtkunde 3e kl
J. van Aken 2e prijs Handteek 3e kl
A.J. Tauecchio 1e Prijs Handteek 4e kl; idem getuigschrift Regtl teekenen 3e kl
J.C.A. Peetsold 2e prijs Handteek 4e kl;
J. Spaan 1e prijs Handteek 4e kl
J.P. Sparrenburg 3e prijs beschrijv Bouwkunde 3e kl;
J. Chastelet 2e prijs beschrijv Bouwkunde 3e kl; idem getuigschrift Regtl teekenen 2e kl;
E. van der Beele 1e prijsbeschrijv Bouwkunde 3e kl;
A. Traarbach 1e Prijs Regtl. teekenen 2e kl; idem getuigschrift beschrijv. Bouwkunde 3e kl,;
W. Verhoeven 2e prijs Regtl. teekenen 3e kl
J. de Vries 3e prijs Meetkunde 3e kl; idem getuigschrift Stelkunde 3e kl
R. Lindemans 3e prijs Meetkunde 3e kl.; idem getuigschrift Natuurkunde 3e kl; idem Getuigschrift Stelkunde 3e kl; idem getuigschrift Regtl teekenen 2e kl;
E. van Brummelen 3e prijs stelkunde 3e kl;
P.C. Rademaker 3e prijs stelkunde 3e kl; idem 3e prijs meetkunde 3e kl;
J.C. Brand 3e prijs stelkunde 3e kl; idem 3e prijs meetkunde 3e kl;
W.J. Brand 3e prijs stelkunde 3e kl; idem 3e prijs meetkunde 3e kl;
J. Duysers 2e prijs stelkunde 4e kl; idem 2e prijs meetkunde 4e kl;
A. KES 2e prijs Stelkunde 4e kl.; idem 2e prijs Meetkunde 4e kl.; idem 3e prijs Regtl teekenen 3e kl; idem getuigschrift Doorzigtkunde 3e kl;
J.J. van SPRANG 2e prijs Stelkunde 4e kl; idem 2e prijs Meetkunde 4e kl
A. van SEVENTER 2e prijs Stelkunde 4e kl; odem 2e prijs Meetkunde 4e kl;
N.J. van der STEEN Blaaspijp Stelkunde 4e kl; idem Blaaspijp Meetkunde 4e kl;
J. van SEVENTER 1e prijs Stelkunde 4e kl.; idem 1e prijs Meetkunde 4e kl.; idem 2e prijs Schei en Werktuigk 4e kl.;; idem getuigschrift Regt teekenen 3e kl; idem getuigschrift Doorzigtkunde 3e kl; idem getuigschrift beschrijv. Bouwkunde 4e kl
J. KLAUS 2e Prijs Stelkunde 4e kl; idem 2e prijs Meetk. 4e kl.; idem 2e prijs Schei en Werktuigk 4e kl; idem getuigschrift Doorzigtkunde 3e kl
W. de ROO 1e prijs stelkunde 4e kl; idem 1e prijs Meetkunde 4e kl; idem 2e prijs schei en werktuigk 4e kl; idem getuigschrift Doorzigtkunde 3e kl; idem getuigschrift beschrijv Bouwkunde 4e kl
A. PIETERS 1e prijs Stelkunde 4e kl; idem 1e prijs Meetkunde 4e kl; idem 1e prijs Natuurk 3e kl; idem 1e prijs beschrijv bouwkunde 4e kl; idem getuigs. Handteek 2e kl; idem getuigs Regtl teekenen 3e kl; idem getuigs. Doorzigtk 3e kl.
D. van OVERBEEK 1e Prijs Stelkunde 4e kl; idem 1e prijs meetkunde 4e kl; idem 2e prijs natuurk 3e kl idem 1e prijs regtl teekenen 4e kl; idem 1e prijs Doorzigtk 4e kl
J. KLAAS 1e Prijs Stelkunde 4e kl; idem 1e prijs Meetkunde 4e kl;i dem 1e lrijs Regtl teekenen 3e kl; idem 1e prijs beschrijv Bouwkunde 4e kl; idem 2e prijs Doorzigtkunde 4e kl; idem 2e prijs en buitengewone prijs schei- en werktuigk 4e kl
W. van der REST 1e prijs stelkunde 4e kl; idem 1e prijs meetk. 4e kl; idem 1e prijs schei- en werktuigk 4e kl; idem 1e prijs handteek 3e kl'idem 1e prijs doorzigtk 3e kl; idem 2e prijs beschrijv. Bouwkunde 4e kl.;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-04-28_003.pdf]

Laatst gewijzigd: mei 2009.