Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: vrijstellingen van recognities stadsfuncties 1810-1811-1812 (teruggave ambtgeld)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archiefnummer: 4
Inventarisnummer: 314a

(losbriefje) vrijstellingen van Recognitien en Conditionele Remissien.


# Aan den Heere Maire der Stad Dordrecht.
Geeve eerbiedig te kennen de ondergetekende geadmitteerde Zoutverkoopers in Dordrecht.
Dat de Supplianten in het afgeloopen Jaar 1811 van Uwel Edele gestrengen en Uwen Heer Predecesseur, op Een rekwest gunstig hebben bekomen admissie als grossiers in Zout.
Dat Zij het enorme ambtgeld daar op van ouds ten behoeven dezer Stad gevestigd, hebben voldaan, egter tegen Stellige toezegging, dat die voldoening aan hem Soude worden terug gegeven wanneer het uitsluitende dier vergunning door de finantieele organisatie dezer departement, Soude komen te vervallen.
Dat dit Cas thans bestaat, en de Supplianten bestaan middelen even daar door als bedorven kunnen geagt worden, Zodanig dat indien Zij de hun beloofde teruggave niet erlangde, hun verlies geheel onherstelbaar zjn zou.
Dat zij in dese stad van Zaken, geheel vertrouwende op eene regtvaardigheid, Zig keeren tot Uwe Edel gestrengen met eerbiedig versoek dat UEdele gestrengen de nodige ordre gelieve te Stellen dat door hun ter Zake voormeld gedane betalingen aan den Stads Cas in 1811, aan hem Supplianten zullen worden teruggegeven.
T welk doende &ca
Jan Giltaij Jz
Pieter van der Hoff
W. Hooghwinkel

dit merk X stelde Aaltje van Karssen mij present R. van den Blijk.

Den Heer Ontvanger van Tets van Goudriaan, wordt gequalificeerd om de Penningen, welke van de Supplianten provisioneel waren onder zich gehouden, aan dezelve te restitueren.
Dordrecht den 29 Junij 1812.
De Mairie der Stad Dordrecht (get.) Repelaer van Spijkenisse.
+
(gedrukt papier) Ik ondergeschreven bekenne Ontvangen te hebben van den eer Ontvanger(Thesaurier) der Stad Dordrecht, (en de Merwede), de Somma van Vijftig Guldens tot Restitutie van betaalde Recognitie als Zoutkasthouder in 1811 ingevolge besluit vanden heer Maire.
Dordrecht (van) Julij (maand) 1812.
Zegge f 50:-:- W. Hooghwinkel
+
(gedrukt papier) Ik ondergeschreven bekenne Ontvangen te hebben van den eer Ontvanger(Thesaurier) der Stad Dordrecht, (en de Merwede), de Somma van Vijftig Guldens tot Restitutie van betaalde Recognitie als Zoutkasthouder in 1811 ingevolge besluit vanden heer Maire.
Dordrecht 21 (van) Julij (maand) 1812.
Zegge f 50:-:- Jan Giltaij Jz
+
(gedrukt papier) Ik ondergeschreven bekenne Ontvangen te hebben van den eer Ontvanger(Thesaurier) der Stad Dordrecht, (en de Merwede), de Somma van Vijftig Guldens tot Restitutie van betaalde Recognitie als Zoutkasthouder in 1811 ingevolge besluit vanden heer Maire.
Dordrecht 11 (van) Julij (maand) 1812.
Zegge f 50:-:- P. van der Hoff
+
(gedrukt papier) Ik ondergeschreven bekenne Ontvangen te hebben van den eer Ontvanger(Thesaurier) der Stad Dordrecht, (en de Merwede), de Somma van Vijftig Guldens tot Restitutie van betaalde Recognitie als Zoutkasthouder in 1811 ingevolge besluit vanden heer Maire.
Dordrecht 11 (van) Julij (maand) 1812.
Zegge f 50:-:- dit merk X Stelde A. van Karssen mij present Van den Blijk

# (Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maandag den 30e van Hooimaand 1810.
Is gelezen de Request door Pieter Landmeter gepresenteerd, daar bij verzoekende om met de Tweede Rouwvolgkoets ter begraaffenis, door het Overlijden van Aart in ’t Velt vacerende te worden begunstigd.
Zijnde gemelde Requeste van den volgende Inhoud
Fiat Insertio.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden om aan den Suppliant deszelfs verzoek te accorderen, ten welk einde dan Secretaris bij deze gequalificeert word, om aan denzelven een acte van aanstelling in gemelde qualiteit te doen toekomen, en is verder nog goedgevonden den Suppliant te libereren van de betaling van het Amptgeld tot deze Post staande.
En zal Extract dezes worden gegeven aan den Heer Thesaurier, als mede aan den Suppliant omme te Strekken ter Informatie.
Accordeert met voorsz. verbaal.
Ps. Gevaerts van Geervliet

# (kaft: Voor de Heer Thesaurier A. v. Hemert Kolenm:)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maandag den 29e van Wijnmaand 1810.
Gelezen de Requeste van Arnoldus van Hemert om met de Plaats van Hendrik Francot als Kolenmeter te worden begunstigt.
Zijnde van volgende Inhoud.
Fiat Insertio.
En gelet zijnde dat gemelde Hendk. Francot bij vonnisse van den Gerechte dezer Stad aan de hem aangetijgde misdaad is schuldig verklaart, en dat ’t appel door denzelve aangetekend, of ongeprosequeerd, of Jaren lagn ten nadeele dezer bedieninge de Proceduren rekken kan.
Accordeert den Suppliant zijn verzoek, en steld denzelven aan tot Koolmeter in plaats van gemelden Francot, egter onder deze uitdrukkelijke bepaling, dat voor Zoo verre immer, of ooit, bij definitif, en geacquiesteerd gewijsde, tegen alle verwagting de volkomen onschuld van meergemelde Francot blijken mogt hij Burgemeester zich reserveert, denzelven weder te herstellen, en deze des Suppliants aanstelling te vernietigen, Accorderende de Burgemeester even daar om aan den Suppliant, ’t amptgeld op deze zijnen Post staande, niet te voldoen, voor en aleer de Zaak van Francot, ’t zij door renuntiatie van ’t Appel, of op eenige andere wijze getermineerd zij.
En zal deze dienen voor en Suppliant tot acte van Aanstelling, en dezelve Copielijk worden gesteld in handen van den Heer Thesaurier, met qualificatie om bij den Heer President van ’t Gerecht, de nodige demarche te doen, ter Informatie zoodra ’t cas aanwezig is, dat deze aanstelling, in voege voors kan worden geagt te zijn definitif, en de Suppliant alzoo in ’t geval geraakt, om t’gewoon ambtgeld aan deze Stad te betalen.
Accordeert met voorsz. verbaal.
S.H. Lotsij Loco secretaris.

# (Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maandag den 29 van Wijnmaand 1810.
Gelezen de Requeste van Pieter Gabarel(Gaberel) om met de Plaats van Hendrik Francot als stads ijkmeester te worden begunstigt.
Zijnde van volgenden Inhoud.
Fiat Insertio.
En gelet zijnde, dat gemelde Hendrik Francot bij vonnisse, van den Gerechte dezer Stad, aan de hem aangetijgde misdaad is Schuldig verklaart en dat ’t appel door dezelve aangetekend, of ongeprosequeerd, of Jaren lang, ten nadeele, dezer bedieninge, de Procedures rekken kan.
Accordeert den Suppliant zijn verzoek, en steld denzelven aan als ijkmeester in plaats van gemelden Francot, egter onder deze uitdrukkelijke bepaling, dat voor Zoo verre immer, of ooit, bij definitif, en geacquiesteerd gewijsde, tegen alle verwagting de volkomen onschuld van meergemelde Francot blijke mogt hij Burgemeester zich reserveert, denzelven weder te herstellen, en deze des Suppliants aanstelling te vernietigen, Accorderende de Burgemeester even daarom aan den Suppliant, ’t amptgeld op deze zijnen Post staande, niet te voldoen, voor en al eer de Zaak van Francot, ’t zij door renuntiatie van ’t Appel, of op eenige andere wijze getermineerd zij.
En zal deze dienen voor en Suppliant tot acte van Aanstelling, en dezelve Copielijk worde gesteld in handen van den Heer Thesaurier, met qualificatie om bij den Heer President van ’t Gerecht, de nodige demarche te doen, ter Informatie zoodra ’t cas aanwezig is, dat deze aanstelling, in voege voors kan worden geagt te zijn definitif, en de Suppliant alzoo in ’t geval geraakt, om t’gewoon ambtgeld aan deze Stad te betalen.
Accordeert met voorsz. verbaal.
S.H. Lotsij Loco secretaris.

# (kaft: Zekere commissie s jaarlijks aan Hk. Claassen te betaalen)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maandag den 10 van Herfstmaand 1810.
Gedelibereerd zijnde over de Request door Hendrik Claassen gepresenteerd, daar bij verzoekende dat aan den Suppliant mag worden geaccordeert Vrijdom van recognitie of schaftgeld, zoo verre het gedeelte der Blekerij staande in het Kromhout even buiten deze Stad, en het welk den Suppliant ter oprigting van een Linne en Wollen Stuk verwerije staat aan te kopen, daarmede belast is; Zijnde gemelde Request van den volgenden Inhoud
Fiat Insertio.
Is na daar op gehoord te hebben de Consideratien en het advis van den Heer Thesarier, goedgevonden het verzoek ter Requeste gedaan te wijzen van de hand, maar aan den Suppliant te accordeeren, dat aan hem Jaarlijks, bij vertoon van zijne qu(i)tantie der betlaade Recognitie, ter Stads Thesaurier, zal worden gerembourseerd de helft der betaalde recognitie berekend pro rato van het gedeelte, dat door de opterigten Linnen en Wollen-Stuk-Verweij, zal worden geoccupeerd, in te gaan met het doen van het Transport en zullende Contonueeren tot Zoo lang gemelde Fabriek al daar zal worden geexerceerd.
En zal Extract dezes worden gegeeven aan den Heer Thesaurier als mede aan den Suppliant omme te Strekken ter Informatie. Accordeert met voorsz. verbaal.
S:H: Lotsij Loco Secretaris.

# (kaft: A. van Heelsbergen & Adrianus van den Boom Conditioneele geaccordeerde restitutie van Ampt gelden als Koornmeesters & Kraankinderen)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Maire en deszelfs Adjuncten der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Woensdag den 3 Maart 1811.
Zijn gelezen de Requesten door Teunis van Heelsbergen gepresenteerd, daar bij verzoekende om door het Overlijden van Pieter van Straalen te worden begunstigd met de Posten van Kraankind en Koornmeeter.
Zijnde gemelde Requeste van den volgende Inhoud.
Fiat Insertio.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden aan den Suppliant deszelfs verzoek te accordeeren en wordt den Griffier mitsdien bij dezen gequalificeert om aan den Suppliant na betaling der Ambtgelden tot deze Posten Staande, de nodige Actes van aanstelling ingemelde qualiteit te doen toekomen, Terwijl verder goedgevonden is te bepalen, dat ingevalle deze Posten, of een denzelve binnen een Jaar na de gedane aanstelling Zouden komen te vervallen, als dan aan den Suppliant zal worden gerestitueerd het daar voor betaalde Ambtegeld En word den Heer Thesaurier, ingevalle dit geval komt te Extraren, nu, voor als dan, tot de voors. restitutie gequalificeert.
En zal Extract dezes worden gegeeven aan den Heer Thesaurier, als mede aan den Suppliant omme te Strekken ter Informatie.
Accordeert met voors. verbaal.
Ps. Gevaerts van Geervliet.
+
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Maire en deszelfs Adjuncten der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maansdag den 25 Maart 1811.
Zijn gelezen de Requesten door Adrianus van den Boom gepresenteerd, daar bij verzoekende om door het Overlijden van Nicolaas de Gorder en Gerrit van Dalen te worden begunstigd met de Posten van Koornmeter en Kraankind.
Zijnde gemelde Requeste van den volgenden Inhoud.
Fiat Insertio.
Waar op gedelibereerd zijnde Is goedgevonden aan den Suplliant deszelds verzoek te accordeeren, en word den Griffier bij dezen gequalificeerd om aan denzelven na betaling van de Ambtgelden tot deze Posten staande de benodigde Actes van aanstelling te doen toekomen, Terwijl verder geresolveert, dat ingevalle deze Posten binnen een Jaar na gedane aanstelling komen te vervallen de betaalde Ambtgelden aan den Suppliant zullen werden gerestitueerd waar toe den Heer Thesaurier in dit geval nu voor als dan bij dezen gequalofoceerd word. En zal Extract dezes worden gegeeven aan den Heer Thesaurier als mede aan den Suppliant omme te Strekken ter Informatie.
Accordeert met voors. verbaal.
Ps. Gevaerts van Geervliet.

# (kaft: P. van der Hof Zoutverkoper Conditioneele restitutie 18 April 1811)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Maire en deszelfs Adjuncten der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Donderdag den 18 April 1811.
Is gelezen de Requeste door Pieter van der Hoff gepresenteerd, daar bij verzoekende om met eene acte van admissie tot het verkopen van Zout te worden begunstigd.
Zijnde gemelde Requeste in het hier over ingekomen berigt van den volgende inhoud.
Fiat Insertio.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden aan den Suppliant deszelfs verzoek tegen betaling van de Vijftig guldens daar toe Staande te accorderen, met bepaling tevens, dat Zoo binnen een Jaar na de uitgifte den acte van admissie eenige verandering in het verkopen van Zout die invloed op deze betaling had, zoude mogen plaats hebben de voors. Soo in dat geval aan den Suppliant zal worden gerestitueerd waar toe den Heer Thesaurier nu voor als dan gequalificeerd wordt bij dezen.
En zal Extract dezes worden gegeven aan den Heer Thesaurier alsmede aan den Suppliant omme te Strekken ter informatie.
Accordeert met voors. verbaal.
Ps. Gevaerts van Geervliet.

# (kaft: Conditioneele Eemissie geaccordeert aan J. Giltaij Pz zoutkashouder)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Maire en deszelfs Adjuncten der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Donderdag den 13 Junij 1811.
Is gelezen de Requeste dooor Jan Giltaij Janszn gepresenteerd daar bij verzoekende om met Eene Acte van Admissie tot het verkopen van Zout, te worden begunstigd, met vrijstelling van het daar toe staande Ambtgeld, of zoo dit niet zijn kan, met bepaling van restitutie, zoo binnen een Jaar het regt van Zout verkoper zonder Ambtgeld mogt vrijstaan.
Zijnde gemelde Requeste van den volgende Inhoud.
Fiat Insertio.
Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden aan den Suppliant deszelfs verzoek te Accordeeren, en de Griffier bij dezen tot de afgifte van de gevraagde Acte van Admissie na dat de Vijftig Guldens hier toe staande zal zijn betaald, te qualificeeren, Terwijl verder geresolveerd is om wanneer ten aanzien van het Zoutverkopen binnen een Jaar na dato dezes eenige verandering mogt Plaats hebben, als dan aan denzelven de voors. Vijftig Guldens zal worden gerestitueerd. Waar toe den Heer Thesauriers nu voor als dan bij dezen gequalificeert word.
En zal Extract dezes worden gegeeven aan den Heer Thesaurier, als mede aan den Suppliant omme te Strekken ter Informatie.
Accordeert met voors. verbaal.
S:H: Lotsij Loco Secretaris.

# (kaft: Conditioneele Remissie geaccordeert aan Aaltje van Karssen huisvr. van Hendk. Smits Zoutkashoudster 17 Junij 1811)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Maire en deszelfs Adjuncten der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maandag den 17 Junij 1811.
Zijn gelezen de Requeste door Sija de Jong huisvrouw van Huibert van den Kaa en Aaltje van Karssen huisvrouw van Hendrik Smits gepresenteerd, daarbij verzoekende, om met actens van admissien tot het verkopen van Zout te worden begunstigd, met bepaling dat wanneer binnen een Jaar het Zout verkopen Zonder betaling van het ambtgeld mogt worden vrijgesteld, als dan aan hun het nu te betalen ambrgeld zal worden gerestitueerd.
Zijnde gemelde Requeste van den volgende inhoud.
Fiat Insertio.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden aan de Supplianten denzelven verzoek te accoederen, en wordt den Griffier mitsdien bij dezen gequalificeerd om aan dezelve Zoo draa het ambtgeld hier toe staande, zal zijn betaald de gevraagde Actens van admissien te doen toekomen. Terwijl tevens geresolveert is, dat wanneer binnen een Jaar na dato dezes eenige verandering omtrend het verkopen van Zout mogen plaats hebben aan de Supplianten de hier voor betaalde ambtgelden, Zullen worden gerestitueerd, waar toe den Heer Thesaurier nu voor als dan gequalificeerd wordt bij dezen. En zal Extract dezes worden gegeven aan den Heer Thesaurier, als mede aande Suppliant omme te Strekken ter Informatie.
Accordeert met voors. verbaal.
S:H: Lotsij Loco Secretaris.

# (kaft: W. Hoogwinkel Zoutverkoper Conditioneele restitutie 29 April 1811)
(Duplo) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Maire en deszelfs Adjuncten der Stad Dordrecht en van de Merwede op
Maandag den 29 April 1811.
Is gelezen de Requeste door Wouter Hoogwinkel gepresenteerd, daar bij verzoekende, eene acte van admissie tot het verkopen van Grutten Zout, dog het laatste met bepaling, dat wanneer binnen een Jaar het Zout verkopen Zonder betaling van Ambtgeld mogt worden vrijgesteld als dan aan hem het nu daar voor te betalen Ambtgeld zal worden gerestitueerd. Zijnde gemelde Requeste van den volgende Inhoud.
Fiat Insertio.
Waar op gedelibereerd zijnde, Is goedgevonden aan den Suppliant deszelfs verzoek te accordeeren, en word den Griffier bij dezen gequalificeerd, tot de afgifte dezer Acten, de laatste tegen vertoon der quitantie vande gedane betaling van de Vijftig Guldens daar toe Staande, terwijl tevens bepaald word, dat wanneer binnen den tijd van Een Jaar na de Uitgifte der Acte eenige verandering in het verkopen van Zout zoude moge worden daar gesteld, de betaalde Vijftig Guldens aan den Suppliant zal worden gerestitueerd, waar toe de Heer Thesaurier in dat geval, nu voor als dan gequalificeerd word bij dezen. En zal Extract dezes worden gegeven aan den Heer Thesaurier, als mede aan den Suppliant omme te Strekken ter Informatie.
Accordeert met voors. verbaal.
Ps. Gevaerts van Geervliet.

Laatst gewijzigd: april 2014