Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Steegoversloot noordzijde


Voorwoord


Deze tabel is de stand van onderzoek opgemaakt oktober 2018 die is gebruikt voor het artikel “450 jaar Steegoversloot” in het tijdschrift van de Vereniging Oud-Dordrecht van december 2018. Er wordt gewerkt aan verbetering, aanvulling en correctie.
In de rijen staan alle jaren waarin een verandering van eigenaar van een huis optreedt, in de kolommen de afzonderlijke huizen. In de cellen van de tabel staan alle gevonden overgangen van eigenaar op eigenaar, met een bronvermelding, idealiter in de vorm RAD 9, 1234, f56 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnummer 1234, folio 56). Ook gebruikt wordt s56, dat is dan de pagina van de online versie van het archief waar de akte is te vinden. Verder komt voor a56 voor de registers waarin de akten afzonderlijk genummerd zijn.
De in de akte vermelde buren staan in de kolommen van de huizen ernaast. Ook zekerheden op een huis (het huis als onderpand voor een lening) zijn op die manier opgenomen. Als er een gevonden vererving is opgetreden, is dat aannemelijk gemaakt met een bronvermelding naar meestal toegang 11. Er zijn ook andere bronnen gebruikt, zoals de collectie van eigendomspapieren of de verkopen bij willig decreet. Ook die staan in de cellen met bron (toegang, inventarisnummer) in het regionaal archief vermeld. Ook wordt vermeld wanneer gegevens zijn ontleend aan de website van André den Haan.
De tabellen zijn opgezet om de overgangen van 1543 (oudste 10e penning) tot 1832 (start kadaster) in beeld te brengen. Als het straatbeeld 2018 erg afwijkt van de kadastrale kaart van 1832, zijn soms recentere gegevens verwerkt om die verandering te kunnen volgen. Met kleuren zijn onbebouwde delen, zijstraten en andere bijzondere straatdelen (zoals de Hofpoort) aangegeven. De tabellen zijn in opzet beperkt tot het Steegoversloot van Voorstraat tot Vest. Omdat hoekpanden soms van straat wisselen, en huizen in zijstraten soms in oude akten voorkomen als “in het Steegoversloot”, worden waar nodig ook huizen in die zijstraten vermeld waarbij afwijkende kleuren de overgang markeren. Alle akten stel ik op verzoek beschikbaar, meestal schermafdrukken van de scans die het archief online heeft, soms foto’s van originelen.
Gegevens uit toegang 34 (eigendomsovergangen 1811-1834) zijn gevonden met de zoekfunctie van Dordtenazoeker.nl en één op één overgenomen. Belastingkohieren zijn ook als regels in de tabellen opgenomen. Voor de belastingen die naar persoon werden geheven, is niet altijd duidelijk in welk huis een persoon woonde als die persoon niet de eigenaar is. In dat geval geven rechte haken rond de naam aan dat deze misschien bij een buurhuis kan horen. Ook voor andere onzekerheden zijn rechte haken gebruikt. Het opnemen van nieuwe gegevens in de tabellen is bewerkelijk en soms staan gebeurtenissen niet meer op de juiste jaarregel, en uiteraard zijn andere fouten mogelijk.
Die worden in volgende versies hopelijk gecorrigeerd. Vragen, suggesties en aanvullingen over de Steegoversloottabellen zijn van harte welkom op vaart668@kpnmail.nl.

Koos van der Vaart (overl. dec 2022) (december 2018)

Link naar Steegoversloot zuidzijde


 huidig huisnummer
chronologische bronnen                     Steegoversloot 2-2c
Steegoversloot 4
Steegoversloot 6 Steegoversloot 8 Steegoversloot 10 Steegoversloot 12 Steegoversloot 14 Steegoversloot 16 Steegoversloot 18 Steegoversloot 20 Steegoversloot 22-24 Steegoversloot 28 Steegoversloot 30 geen huis meer   Steegoversloot 30 Steegoversloot (rechtbank) 36 (Stek 30) Steegoversloot (Doelesteyn) 38 en 40 Steegoversloot 42 Steegoversloot 44 Steegoversloot 46 Steegoversloot 48 Steegoversloot 50 Steegoversloot 52 Steegoversloot 54 Steegoversloot 56 (Schoolstraat 15)   Gracht, later Schoolstraat   Steegoversloot 56 Steegoversloot 58 Steegoversloot 60 Steegoversloot 62 Steegoversloot 64 Steegoversloot 66 Steegoversloot 70 74 76 geen Vest 87   Vest        
1534                                 Dieman Jansz brouwersknecht Anthonie Jansz kuijper 5/8 huijs=> Gerit Jacobsz staaledekker (ws scalijdekker, schaliedekker: leidekker) RAD 1219, 24 Eeuwoud Pietersz kuijper                                                                                                            
1539                                 wed Marigen Diemensdr Cornelia dochter Gerit de staelgedecker => Wit Cornelisz RAD 1219, 25 wed Ewoud Pietersz kuijper                                                                                                            
1540                                 Marijke Diemensdr wed Wit Cornelisz => Cornelis Jacobsz boechmaker; gang onder huis tot spijker (pakhuis) Wit Cornelisz blijft ten profijte Wit Cornelisz RAD 1219, 26 Daniel Cornelisz                                                                                                            
10e penning 1543 (rijnse guldens)                   h Willem Govertsz 14 Reijer Janss 4 Agniet Reijersdr 5 Thonis Cornelisz 7 h Marichen Teuwen h Jacop Goverstz 6; h Lambert op ten Noort 6 Jan Laurisz 6 Marichen Diewers 5 h mr Pieter, smit 9 h mr Jan de boochmaker 17 Cornelis Zymonsz. Poetken 5 den Haechsman, timmerman 9 Bruijn de glaesmaker 7 Wernert Bossmaker 10 Thonis Jacobsz 7   Maerten Buycksack 8 Jacob Cornelisz schipper 8 h Steve Govertsz 13   Pyeter Symonszn, backer 13 Jocomyn van Asperen 7 Pasteyken 7 Rut de zoutmeter 8 Joost van Byn, schilder 8   Cornelis Snaphaen 10 Pieter Thoniszn 6 Gherit Dirxz 7 (h) Hendrick Janss, kuper 7 heer Jacob 10 (h) Wouter de stedetimmerman 7 o [onbebouwd] Arie de cryssman 4,5 Stoffel Scalxz 5 (h) Jacop Dirxz 5 (h) Andries Gaergoet 6 (h) Bastiaentgen 4   10e penning 1543 (rijnse guldens) Godefroy 9 Dirck de Haen 8     Gherit Aertss 7                 in redeundo      
1543                         Thonis Moije smid zekerheid Alidt Thonisdr wed Cornelis Heinrixsz RAD 9, 1529, a130 Willem Jansz       Daniel de kuiper zekerheid Cornelis Zijmonsz huistimmerman RAD 9, 1529, a92 Arien Ariensz timmerman   Warnart de bosmaker huis de Helm Thonis Jacobsz schiptimmerman => mr Jan de boechmaker RAD 9, 1529, a63 en 64 ledig erf Wouter Sciltmansz             Henrick Dirxzn bontwerker Jan Ariensz van Bommel vierde deel (geerfd van oom Arien Geritsz)=> Jan de Lew van Luijck RAD 9, 1529, a240, s77 Rut Henricxzn                                                                              
1543                                   Wit Cornelisz Gerit jansz coemen => Daniel Cornelisz kuiper RAD 9, 1529, a208 en 209 Cornelis Zijmonsz huistimmerman                                                                                                          
1544                                                   Maerten Cornelisz zekerheid Jacob Cornelisz schipper RAD 9, 1529, a282 huis op hoek dwarsgang         Jan Aertsz Lew van Luijck vierde deel de Pasteij => Jan van Gewande Gielisz RAD 9, 1529, a277 en 278                                                                                
1545                                                           zekerheid Wisse Jansz op huis de Plouch? Zie RAD 9, 1573, f124                                                                                      
1546                   Gerijt Sulps zekerheid Heinrick Jacobsz snijer RAD 9, 1531, a80 Agniet de buelmaecker         Marichen Diewers zekerheid Wit Cornelisz RAD 9, 1531, a145, scan 29; ook RAD 1219, 29 Frans Laurensz metselt voor Wit Cornelisz een nieuw huis RAD 1219, 27 Daniel Cornelisz kuijper                                                                                                            
1547                                     Daniel Cornelisz diversen=> Cornelis Zijmonsz huijstimmerman RAD 9, 1531, a508 Anthonis de stadtchirurgijn                                                                                                        
1550                                   Cornelis jacobsz boochmaker erfg Daniel Cornelisz kuiper twee huizen naast elkaar => jonkvrouw Margriet van de Merck Willemsdr wed Pieter Sijmonsz RAD 9, 1532, a234 mr Anthonis chirurgijn (bij links) mr Anthonis de barbier (bij rechts) diverse erfgenamen => Arien Geritsz Bol RAD 9, 1532, a131 Govert de schrijnwerker mr Jan de boochmaker Mr Jan de boochmaker ledig erf => Damas Corneliszn RAD 9, 1533, a286 Maerten Cornelis Boucxsax (links)
Maerten Cornelisz Boucksack (rechts)
zekerheid Jacob Cornelisz schipper RAD 9, 1533, a50 Pieter van Diemen Willemsz         mr Dirck zekerheid Ruth Henricxsz RAD 9, 1532, a229 Joost van Bijn                                               wijlen Aert Jans de Conig   zekerheid Gherit Aertsz van Alblas RAD 9, 1553, a165 kinderen van Aechken inde Herp                    
1550                         Thonis Cornz smith zekerheid Heijnrick Jacobsz RAD 9, 1557, a70 Willem Jansz             Adriaen Bol zekerheid Govert Diericxsz schrijnwerker RAD 9, 1533, a160 mr Jan de boochmaker zekerheid Damas Cornelisz RAD 9, 1533, a288 Maerten Cornelisz leverier                                                                                              
1551                                                           Wisse Jansz zekerheid Evert Cornelisz half huis RAD 9, 1557, a311 mr Cornelis de berbier                                                                                
haardstedegeld 1552                   Gerit Sulp Henrick de bontwerker Cornelis Jacopsz boochmaecker Thonis Cornelisz metten smisse Henrick Jacobsz Jacob Govertsz; Neeltgen Jansdr Aert Aertsz Govert Diemartsz Cornelis Jacopsz joncfrou vanderMerck Mr Anthonis Adriaen Bol Robbert Diericz mr Jan de boochmaker Damas Cornelisz Jan Fransz 18 Jaep Neu Pieter van Diemen Willemsz   Wiss Janszn Dirck Henricxsz Cornelis Spronck Aeltgen Rutten Joost van Bijn Zoetman in den Doel Claes de timmerman Piter Thoeniszn Sijmon Janszn [=man van Lyntgen Bouwensdr] Coen Cleijszn Jacob Dierickxz Arien Arienszn         Crijntgen Jansdr Willem Reijerszn - Willem Janszn Crijn Arienszn Ghijsbert Lenaertszn Maricken Maes   haardstedegeld 1552 Joest Coel Gerritszn Cornelis Pieterszn wed Aert Janszn   Gerit Aertsz Aert Geritsz Fokel Thomasdr vier cameren ouden pastoor Nijeukerck       openbare verkoop huis aan de Vest bij doelen van Ruth in Cranenborch tussen Vest en huis Gherit Aertsz RAD 9, 1572, f122v    
aantal haarden 1552                     1 2 3 2 2; 2 2 3 2 5 3 2 2 3 2 4 3 3   3 2 4 4 3 6 3 2 3 2 4 4         1 1 - 1 1 2 2     6 3 pro deo   1 1 pro deo pro deo            
1552                         Thonis Cornz sloetmaker zekerheid Heinrick Jacopsz coremeter RAD 9, 1557, a670; en RAD 9, 1534, a32; en RAD 9, 1534, a443 Willem Jansz                 mr Jan de boichmaker zekerheid Damas Corneliszn huijstimmerman (aan Anthonij Henricsz Hoechaers; zie ook RAD 9, 1538,a161) RAD 9, 1557, a980 Jan Fransz (bij links) Jan Fransz cuijper (bij rechts) Jacob Cornelisz Noeij scipper => Adriaen Sijeren RAD 9, 1557, a919 huis genaemt cleijn vlaenderen                                                     stede gracht   zekerheid Joest Coel Geritsz op twee huijsen RAD 9, 1534, a547 Maaijcken wed Aert Jansz de coenigx Werff                            
10e penning 1552 (rijnse gld)                     Heijnrick Michielsz 15 Cornelis Koel van Sinnen glaesmaecker 12 Thonis Cornelisz smit 12 Heijndrick Jacopsz coremeter 14 h Maijer wed Jacop de sackdrager 8; h Neeltgen Maertensdr 8 h Cornelis Joosten 18 hGovert Ijcmansz 16 Cornelis Jacobsz 21 joncfrou van der Merck 27 erfg mr Anthonis de stadtmeester 18 Ariaen Bol 18 Govert de schrijnwercker 20 Mr Jan inden Doel 20 Damas Benscop 15 Jan Fransz 18 Adriaen Sieren 18 Pieter Willemsz smit 15   wis janszn 18 direck heijndricxzn 15 mr cornelis bruijn 15 wiickman claeszn 18 joost van bijn 18   claes geritszn timmerman 18 wed pieter thoniszn 13 marijcken Bouwens 12 claes janszn borst 14 heer jacob met den camer 27 ariaen arienszn cuyper 20                         joost gerritszn coel 21 h Cornelis Pietersz 19     Gerit Aertsz 12 h Aert Geritsz 7                      
1553                                                 Damas de huijstimmerman zekerheid Jan Fransz cuijper RAD 9, 1535, a221 Arien Sieren                                                                                            
1554                             Willem Jansz diverse erfgenamen => Arien Jansz vaetspoelder RAD 9, 1535, a436 Govert Diewersz   joncfrouwe Margriete van der Merck erfg Mr Anthonis=> Aert van Gheel RAD 9, 1535, a270 Arien Bol               verklaring met Wisse Jansz als reetrekker, oud 56 jaar RAD 9, 1535,a397 Dirck en Truijcken Heinricks kopen portie van Neeltgen Heijnricksdr RAD 9, 1535, a152                                                                                  
1555                                   (Aagjen (Aaltjen) Tijmansdr wed Wit Corneliszn verkoopt een spijker (pakhuis) op het erf van haarzelf en Cornelis Jacobsz aan jonkvrouw Margrietje van der Mark met behoud vrije doorgang RAD 1219, 30)                                                                                                              
1556                                                     Michiel de brouwer zekerheid Pieter van Diemen coremeter RAD 9, 1536, a339 en a365 dwarsganck                 Neeltgen, Pieters Tonis weduwe Lyntgen {en man Sijmon Jansz}, Wouter en Geert Bouwens => Jan Bouwenszn RAD 9, 1536, a376-377, s108; zekerheid Jan Bouwensz aan Arien Jager, RAD 9, 1536, a378 den doelen van de heele haecx                                                                
                                                                                                                                                   
10e penning 1556 (huurwaarde in Rijnsguldens)                     Heijnrick Michielssoen bontwercker 15 Cornelis de boichmaicker 12 Thonis Cornelisz smit 14 Heijnrick Jacopsz coremeter 14 Willem Jansz de Vries 6; Willem Jansz de Vries 6 Jan van Mechelen 12 Gielis Heijnrikz schoemaicker (gehuwd met Marijke Jansdr, dienstmaagd bij juff van der Merck RAD 1219, 47) 11 Cornelis Jacopsz 21 erfg joncfrou van der mercken 27 Aert van Geel 18 Gherit jansz Bornwater 18 Govert de schrienwercker 20 mr Jan de boichmaicker 20 Ariaen Ariaenszn timmerman 15 Dirck de Smits 18 Michiel Jans de brouwer 18 Wouter Jacobsz Woeijtoom 15   Wisse Janszn (oosthoek dwarsgang naar Nieuwkerk) 18 Huyman Cornelisz. schippers huys 15 Claer t vroetwijfs huys 15 Wijckman Claessoens huys 18 Joost van Byn 18 Sint Jorisdoelen Jacop de Ghijselaers huys 18 De weduwe van Pieter Tonissoens huys 13 Stoffel Janssoens huys 12 schuttershuys vd heel haecken, toeb de stadt Jacops huys met de camer 22 Ariaen Ariaensoen cuypers huys 20         erfg v Willem Bouwensoen, borgemeester (bewoont om niet) erfg Willem van Bouwensoen, burgemeester (5 huisjes, elk niet meer dan 6)   10e penning 1556 (huurwaarde in Rijnsguldens) Joost Geritsoen Koel 21 Pieter Janssoen huyert een huys 18 huijsken vroeger bewoont om godswillen nu afgebroken Cornelis Gerit Aertsz Swager 12 Cornelis Gerit Aertsz verhuurd 6 Foeckel pro deo vier camerkens meester adriaen pastoer Nieuwerkerck bewoont om godswille            
1558                                                                           de weduwe van Pieter Thoniszn metselaer Stoffel Janszn => Lenert Janszn cuijper RAD 9, 1537, a131, a132 schutterijen van de heel haeckx                                   wellicht Dirck                        
1558                                     Cornelis Tack Hubrechtsz moet Jan Dircxsz erfenis van Margreta van de Marck overhandigen RAD 9, 1537, a119                                                                             Dirick Henricksz bierdrager bouwt huijs en legt balken op muur Cornelis den Buer RAD 9, 1537, a31 Cornelis den Buer                        
1560                                   Cornelis Jacobsz boochmaker Arent heere Cornelisz Ambachtsheer van der Mijl burgemeester Dubbeldam, Pieter Muijs Jacobsz schepen en Jonckvrouw Guilhelmina dochter van Jan van der Mijl en weduwe Herman Oem Danielsz => Daniel Oem Hermansz RAD 9, 1558, a174 Reijnier Berck Damas de timmerman zekerheid Govert Dircx schrijnwercker RAD 9, 1538, a113 mr Jan de boochmaker               Heijman Cornelisz Cornelis Corneliszn Sprong => Pieter Vucht van Coelen RAD 9, 1558, a182 Wijkman Claesz         stad betaalt aanspraak Adriaen Jager op losrente huis toebehoort hebbende Stoffel Janszn RAD 9, 1560, a25, f6v de doelen van de hele haicxs                                         Corn Cornz van Alblas aankondiging verkoophuis Maerten Jansz Croenenburg of-berg RAD 9, 1538, a279 pastoors huiskes            
1560                                           Annege Meijndertsdr wed Wouter Sciltmans en Jan Damas haar swager verklaring waaruit blijkt dat Govert de scrijnwerckers huis grenst aan huis van Annege Meijndertsdr wed Wouter Sciltmans Jan Damas haar swager present RAD 9, 1558, a248                                                                                                    
1561                                                           lijntgen willemsdr = wed. wisse janszn RAD 9, 1533, f95; verkoop door Frans Robbrechts van twee rentebrieven aan Lijntgen Willemsdr wed Wisse Jansz huijstimmerman RAD 9, 1539, f22         Soetman Adriaensz is waert in de groete doelen RAD 9, 1539, a300     verklaring Matken Dircxdr wed Jan Claesz de Jaiger over betaling Adriaen de Jager RAD 9, 1560, f6v                                                                  
10e penning 1562                     Henrick Michielsz 15 Cornelis de boochmaecker h Dirck Willemsz 11-10 Thonis Cornelisz slootmaecker 15 Henrick Jacobsz Hoochaert 15 Willem Jansz die Vries huijsken boven onwoenbaer 0; Willem Jansz de Vries kelder huurder Thijs Geritsz 18 Jan Jansz van Mechelen 12 Gillis Henriczn schoenmacker 12 mr Cornelis de boochmaecker 24 wed Daniel Oom Harmansz [=Maria Boucquet Willemsdr, zie Balen blz 1178] 36 Reijnier Berck h mr Cornelis van ? 27 Damas den timmerman h Willem Bouwenszn 22 Govert de scrijnwercker 12 kelder h Adriaen den Dorst 60 mr Jan de boochmaker 25 Adriaen Adriaensz timmerman 18 Lange Barent h Jan Janszn 15 met kelder h Jacob Gheij 54 Michiel Jansz brouwer 20 Wouter Jacopsz schipper 18   Lyntgen Willemsdr = wed Wisse Janszn verhuurt aan Ariaen Cloot 16 Huijman Corneliszn schipper 15 Pieter Vucht 15 Wijckman Claeszn 20 Joost van Bijn 20 Thuijs Schutterij vanden Cruijsbooch toeb de Stadt Jacob Corneliszn Ghijselaer met huurders boven Willem Jacopszn en Marijchgen Geritsdr samen 20 + wijnkelder onder Adriaen Thonisz schiptimmerman met huurder Henrick Corneliszn 12 Jacob Corneliszn Ghijselaer met huurder Wouter Wouterszn 16 scuttershuijs van de Hele Haeccx toeb de stadt Jacob Dircz 28 Ariaen Ariaenszn cuijper 21 (Boudewijn van Drenckwaert heeft tuin)         erf Willem Bouwenszn huurder Lenert Reijerszn 12 erf Willem Bouwenszn twee huiskens: één om Godswillen bewoont 0 - twee Arien Pieterszn cussenwercker 7 erf Willem Bouwenszn huurder Jan Corneliszn 7 erf Willen Bouwenszn huurder Wouter Stevenszn 7 Boudewijn van Drenckwaert huurder Huicj Corneliszn 7   10e penning 1562 Joost Cool Geritsz 30 Joost Kool Geritsz h Pieter Cornelisz van Bree 20 Dirck Spijckerraper huijs mer erf daar beseijden 18 Cornelis Cornelisz vuit Papendrecht 14 Cornelis Cornelisz vuijt Papendrecht h Ariaen Pouwelsz 7 erfg Maerten inde Herp h Cornelis van Wieringen om godswille vier camerkens van den goeden heer eertijds pastoor Nieukerck om godswille            
1562                     Henrick Michielsz bontwercker Cornelis Jacobsz boechmaecker => Frans Jansz cleermaecker RAD 9, 1559, a451 en a452, f130 Anthonis Cornelisz smith                                                                                                                        
1563                                                                                 Jacob Dirkxsz erfenis Fransken Claesdr gehuwd met Adriaen Arijenszn => Adriaen Arijenszn kuiper RAD 9, 1540, a68, s21 tuin Boudewijn van Drencwaert                   1563                                  
1564                                                                 Pasteije Grietken Rutten wed Wijckman Claeszn betaalt vierde deel huis aan andere erfgenamen Wijckman Claeszn; RAD 9, 1540, a682 en a758; zie ook RAD 9, 1540 a757 en 1043; en RAD 9, 1561, a227 en 228 met Waring Cornelisz cuijper Joost van Bijn                                       1564                                  
1565                                                       Wouter Jacobsz Weuijtoem verkoop huis Cleijne Doelstraet RAD 9, 1561, a401     Pieter Adriaensz Block Peter Vucht brouwer huis Pasteij => Henrick van Baerle RAD 9, 1561, a376, f92 erfg Wijckman Claeszn                                                                              
1567                                         akten met Reijnier Berck en zijn kinderen Dirck, Jan, Reijnard, Cornnelia en Mijnken NOG BESTUDEREN RAD 9, 1542, a443 en a448                           Joost van Bijn is tapper in de Grote Doelen geweest RAD 9, 1542, a331, a332                                                                            
1568                           Henrick Jacobsz Geertruijt wed Willem Jansz de Vries => Henrick Jacobsz van Hamel RAD 9, 1562, a196-a199 Herman Jansz vaetspoelder         overdracht rentebief op huis Francois de Buijlere, RAD 9, 1562, a650, f212                       Verklaring Jan Willemsz hellebaardier heeft vordering op huis Pasteije nu eigendom Henrick van Baerle RAD 9, 1544, a154, s43                 heer Jacop Pietersz Geertruijt Jansdr wed Adriaen Craentgen => Wouter Andrieszn muntenaer helft huis RAD 9, 1562, a487, s 159 thuijn Boudewijn van Drencwaert                     1568                                  
1569                                                                   erfg Wijckman Claeszn executeurs erfenis Joost van Bijn camerbewaerder => Lijnken Danielsdr RAD 9, 1544, f251v st joris doel           heer Jacob Dircxzn Geertruijt Jansdr wed Arien Adriaenszn kuijper en andere erfgenamen => Wouter Andries muntenaer RAD 9, 1562, a17 en a18 en RAD 9, 1563, a45, a136 thuijn wijlen Willem van Drencwaert                     1569                                  
1570                     Henrick Michielsz bontwercker zekerheid Eewout Adriaensz (borg Frans Jansz cleermaker) RAD 9, 1545, a620 Thonis Cornelisz slootmaker   niet gegeven toedeling uit boedel Herman Jansz vaetspoelder aan zijn vrouw Heijtgen Meusdr RAD 9, 1545, a446 niet gegeven                                                                             1570                                  
1570                               Heijltgen Meusdr wed Herman Jansz vaetspoelder zekerheid Gillis Henricxsz scoemaecker RAD 9, 1545, a655 Corn Jacobsz boechmaecker                                                                           1570                                  
                                                                                                                                                   
1571                               Heijltgen Meusdr wed Herman Jansz vaetspoelder zekerheid Gillis Henricxsz scoemaecker RAD 9, 1545, a678 Corn Jacobsz boechmaecker                     s heeren straet Lijnken Willemsdr => Gillis Henricxzn scoemaecker RAD 9, 1545, a676, s205 Pieter Adriaenszn Block kuijper                   heer Jacob Dircxzb zekerheid Wouter Andries muntenaer RAD 9, 1563, a55 thuijn van Drencwaert                   s heeren gracht 1571 Joost Cool stelt zekerheid RAD 9, 1545, a724 Dirck de spijckerwerper                            
1571                               niet gegeven Gillis Henricxz => Jan Foppesz RAD 9, 1564, a253 niet gegeven                                                                           1571                                  
1571                   Martijken de appelcoopster erfg Henrick Michielsz en Lijsbeth Henricksdr => Gerit en Dionijs Pietersz RAD 9, 1564, a1153 (doorgehaald) Frans Jansz cleermaker     Henrick (onleesbaar) Heijltgen Meusdr => Jan Ariensz haar zoon RAD 9, 1564, a735 Jan Foppen                                                                             1571                                  
100e penning 1575 (waarde huis in gld (huur is 3,75% daarvan))                   Martijnken de appelkoopster hoekhuis 200 erfg Henrick Michielszn bontwerker h Jan jansz 176 wed Frans jansz snijder h Thonis Henricxsz kleermaker 192 wed Thonis Cornz sloetmaecker 160 Truijchgen tvroedtwijff 200 erfg Heijltgen Meus h Anthonis hoeijmaecker 248 Jan Aertsz hoeijmaecker 200 Cornelis Jacobsz boechmaecker 350 Huijck Snoeck [gehuwd met Maria Boucquet Willemsdr, zie RAD 1219, 47] h Reijnier van Neck 736 Francohoijs de Buijelere 325 Anneken Meijnerts 450 Neeltgen wed mr Jan de boeckmaecker h Jan van Etten 672 Neeltgen wed mr jan de boechmaecker h Jacob Pietersz 576 Adriaen Adriaenszn timmerman 250 Lange Barent h Pieter Greefraet wijnkuiper 384 wed Michiel Jansz brouwer h Mouris de Bruijcke 352 erfg Wouter Jacobsz schipper h Janneken Gerritsdr 304   Gillis Henricxzn 325 Piter Adriaenszn Block 225 Jan den Thuijnman 176 Govert Snoeck verhuurt aan Willem Jasperszn 368 willem van beaumont 350 thuijs of doelen van de schutterije van de cruijsbooch Cornelis Jacobszn Gijselaer verhuurt aan Pieter van den Ijseren 352 Cornelis Jacobszn Gijselaar verhuurt aan Guilaume la Mot 240 Cornelis Jacobszn Gijselaar verhuurt aan Marijken Michiels 256 thuijs van schutterije de gehele haacks toeb de stadt erfg heer Jacob Dircxsz verhuurt aan mr Joris Oosterman 400 wed Wouter Andrieszn [=Aeltgen Woutersdr, zi RAD 9, 1546, s53]] muntenaer verhuurt aan Janneken Pouwels 288           die huiskens van daer voerst tottte gracht toe gaen om zeven ende acht gulden (dus geen 100e pening)   100e penning 1575 (waarde huis in gld (huur is 3,75% daarvan)) Joost Cool 325 Joost Cool h Jacob de houthaker 192 Marijkenn Dircken h Laurensken Cornelis 192 wed Cornelis Cornelisz van Papendrecht 160 huisjes tot aan Vest om niet en om godswillen bewoond            
1575                                   Corn Jacobsz boochmaker zekerheid Huigo Snouck Jansz RAD 9, 1567, f119v Franchois de Buelere Neeltgen Cornelisdr wed Willem Bouwensz heeft lange tijd gewoond in huis van Anneken Meijndertsdr RADS 9, 1568, f102v                   Pieter Adriaenszn Blocq Henrick van Baerle=> Jan Willemszn soutmeter RAD 9, 1546, a465, s155 erfg Wijcman Claeszn   voets boech Doelen zekerheid Cornelis Jacobszn Gijselaer huis, kelder en erve RAD 9, 1567, f224v (niet vermeld)                                 verwijzing naar huis Joost Cool"daer den moelen vvthanget"" RAD 9, 1547, f24, akte van boedelscheiding verder niet relevant                              
1575                           zekerheid Truickgen Adriaensdr vroetvrouw weduwe Henrick Jacobsz Hochart ten behoeve van haar dochters Jaepgen en Heijltgen Henricksdr RAD 9, 1567, f217     [verkoop huis omtrent Munt met vrijheid van gang Corn Jacobsz boochmaker, RAD 9, 1568, f28]                           zekerheid Pieter Adriaensz Block bij verdeling erfenis van zijn vrouw Lijntgen Thonisdr RAD 9, 1567, f121                                                                                  
1576               huis de Ram erfg Herman Hermansz cleermaker => Corn Ariensz backer RAD 9, 1567, f191v Martijntgen de appelcoopster (bij links) Martijntgen wed Cornelis Pietersz (bij rechts) Grijetgen Henricxdr 1/3 huis => kinderen Pieter Dionijs bij eerste vrouw Lijsbeth Henricxdr en Lijntgen Henricxdr van Relegem RAD 9, 1568, f124v wed Frans de cleermaker   Truijcken Adriaensdr Truijcken Adriaensdr gesworen vroedvrouw wed Henrick Jacobsz cooremeter (en daarvoor van Frans Adriaensz) vrij erf en loots => Adriaen Fransz (haar zoon) RAD 9, 1547, f130 erfg Heijltgen Meusdr                               Pieter Block Adriaensz zekerheid Jan Willemsz soutmeter voor schuld aan Henrick van Barel RAD 9, 1547, f155 erfg Wijckens Claesz                                                                              
1576                   Martijntgen Geertsdr de appelcoopster woont houck Steegoversloot RAD 9, 1568, f131v     wed Anthonis cornz smidt Truijken Adriaensdr => Heijltgen henricxdr (haar dochter) RAD 9, 1547, f130v Frans Adriaensz                                                     Lenert Herbertszn is man Aeltgen Woutersdr RAD 9, 1548, a145                     1576                             Lambert (of Henrick) Pieterszn Corn Cornzn=> Aert Deniszn Henrick (of Lambert)Pieterszn
1577                                                                             uit erfenis Jacob Corneliszn Gijselaar => Adam Voocht Adamszn RAD 9,1548, a69 schutterij van de Gehele Haak                           1577                                  
1578                     erfg Henrick de bontwercker Lijsbeth Pietersdr wed Frans jansz cleermaker => Jan Andriesz boochmaker RAD 9, 1570,, scan 126 Anthonis de smit                   Neeltgens hooge huijs Neelken Claaesdr wed mr Jan de boochmaker => Herman Cleijn RAD 9, 1548, a1028 Adriaen Adriaensz Thoet huijstimmerman               Pasteijcke (dorgehaald) deel erfg Wijcman Claesz helft huis aan Corn Cornz Wor RAD 9, 1570, f33 en f115 Willem van bemont     (Cornelis Jacobsz weeskind van Cornelis Jacobsz van Wesel en Lijntgen Jacobsdr) (doorgehaald: Cornelis Jacobsz Ghijselaer=> Cornelis Meusz kuijper RAD 9, 1570, f31v) (huijs toebehoort hebbende schutteren van de heele haecx)                             1578   huis Aert van de Graeff timmerman genaamd de Rode Molen Janneken Dircx huisvrouw Jan Lambrechts boochmaker =>Herman Walraven slenaer RAD 9, 1570, scan 22 Cornelis Eewoutsz                        
1578                                                                 Pasteijken deel erfg Wijckman Claeszn kwart huis => Corn Wor Cornzn viscoper RAD 9, 1569, f174 Willem van Bemont Cruijsbooch Doelen Corn Jacobszn Gijselaer => Franchois de Buijelere RAD 9, 1570, f84 en RAD 9, 1571, f63 Cornelis Jacobszn weeskind Jacob Janszn en Lijnken Jacobsdr (bij rechts) weeskint Lyntgen Jacobsdr geproceert bij Jacob Janszn van Wesel (bij links) Adam Voocht Adamszn weeskind => Cornelis Meeuszn cuyper RAD 9, 1548, a1058 huis genaemt de heele haacken                         1578 erfg Joost Cool toebedeling huis de rode molen uit boedel Aert Jansz van de Graeff huistimmerman aan Pieter Gillisz caescooper (getrouwd met weduwe vdGraeff) RAD 9, 1570, scan 66 Herman Walraven slenaer                          
1578                                                         s heeren straet Gillis Henricxzn schoenmaker stelt zekerheid RAD 9, 1571, f4v Pieter Adriaenszn Block cuijper Pasteijken deel erfg Wijckman Claeszn 1/8 huis => Corn Wor vischcoper RAD 9, 1569, f215v; idem ander achtste RAD 9, 1569, f245v Willem van Bemont   franchois de buijelere procureur {Cornelis, Arien, Jacob} Jacobsz Ghijselaer als voogden weeskind Corn Jacobsz van Lijntgen Jacobsdr en Jacob jansz olislaeger => Aert Deniszn RAD 9, 1570, f174v Cornelis Meuszn cuijper Dirck Philipszn Adriaen Dircxzn de Coninck => Jacob Pieterszn Vos RAD 9, 1570, s26 Lenert Herbertszn                       1578                                  
1579                   kinderen en erfg Martijntgen de appelcoopster Jacob Pietersz => Pieter Dionijs inde Druijff helft huis (andere helft aan kinderen Pieter Dionijs bij Lijsken Henricxdr) RAD 9, 1549, scan 156 Jan Andries boochmaker           Cornelis Jacobsz boochmaeker vuijt achten zekerheid Huicho Snouck op 2 huizen RAD 9, 1549, f250v; huis eigendom van wed Huich Snouck en wed Haddeman Joosten=Elizabeth van Beaumont RAD 1219, 47 Franchois de Buelere           wed Michiel de brouwer erfg Wouter Jacobsz schipper => Willem Cornelisz de oude droogscheerder RAD 9, 1549, f244v s heeren straet                       Jacob Pieterszn Vos Aeltgen Woutersdr => Corn Corneliszn huistimmerman RAD 9, 1549, f183 thuin erfg Boudewijn van Drencwaert                     1579                                  
1580                                                                 Pasteijken zekerheid Corn Wor aan Bastiaantgen Claesdr RAD 9, 1571, f260v willem van bemont         [voor 1580 gekocht door Dirck heer Philipszn van Gerecht en door hem aan Lambert Pietersz kuijper RAD 9, 1571, s235]                           1580                                  
1580                                                               Pieter de Gijselaer Jan Willemszn den Thuijnman (met Adriana Jansdr weeskind Jan Franszn) stelt zekerheid RAD 9, 1550, f101v eertijds toebehorend aan Grietgen Wijcken           artilleriehuis, placht te wesen Heel Haecks Doelen RAD 9, 1571, s235               ontvangst thesaurier reparaties eerste derde termijn Willem van Drencwaert thuijn eerder gekocht door Gherit van der Laen RAD3, 2954, f12   1580                                  
                                                                                  Lambert Pietersz kuijper=> Pieter Corn. Papslocker RAD 9, 1571, s235                                                                
50e penning 1580                   erffgenamen Martijnken de appelcoopster 5 Willem Jansz mandenmaker huurt van Pieter Dionijsz 12 Jan Andriesz boechmacker 4 wed Thonis Cornelisz smid 4 Truijcken Ariaensdr vroevrouw wed Heijnrick Jacobsz korenmeter Ariaen Fransz (zoon van Truijcken) Bartholomeus van Bergen 4 Dirck Ariaensz mesmaker 5 Cornelis Jacobsz boegmaker 10 Huich Snouck 10 wed mr Jacob Anthonij huurt van Huijch Snouck 8-19-2 Franchoijs de Buijlere 6-10 Anneken Meijnerts met de kelder 14 MR Huijbert Docoir huurt van Herman Cleijn 13-8-12 Geert van den Brouck huurt van Herman Cleijn 11-10-4 Ariaen Ariaensz timmerman 7 Pieter Greefraet huurt van schipper Barent 7-13-8 Matgen Michels weduwe 9-12 Willem Corn den ouwen droogscheerder 8   Gielis Henricxszn schoenmaker 8 Pieter Ariaenszn Block verhuurt aan Dingena Huijgen 8:9:4 Jan den Thuijnman 6 aert claeszn goudsmid 8 willem van bemondt muntenaar vrij huis en doel van de schutterij van de cruijsbooch Marijcke Willemsdr 4-10 Aert Deniszn 5 Cornelis Meeuszn cuyper 5 Barent Janszn 9 Jacob Pieterszn 12 Cornelis Cornzn timmerman 10         Jan Borreman huurt huis en tuin van Geerit Verlaen 15:6:2   50e penning 1580 Aert Janszn van de Graeff (huistimmerman) 6 Aert Jansz h Jan van Heijnsborch 9-12 Herman Walraven karreman 6 Ariaen Jansz 5                   wed Geerit Pietersz Dou 6    
1581                   erffgenamen Martijntgen de appelcoopster Pieter Dionijsz ea => Adriaen Jacobsz havenmeester RAD 9, 1550, scan 237 Jan Andriesz boochmaker                                                                                       1581                                  
1582                               Bartholomeus van Bergen slootmaker Corn Jacobsz => Cathelina Jansdr wed Rogier Willemsz RAD 9, 1550, scan 314 Corn Jacobsz         Cornelia Claesdr wed mr Jan de boochmaker Herman Kleijn coopman Rijnsche wijnen => Gerid van de Brouck RAD 9, 1550, scan 272 Adriaen Corn Thooft                             Jan Simonszn van Cappel [later genaamd van Slingelant; zie RAD 9, 1553, f4v] Marijcken Jacobsdr wed Jacob Pieterszn Vos => capitein Jasper Rinne RAD 9, 1572, f392v Corneliszn Houtemont huistimmerman           ontvangst thesaurier groot comptoir tweede derde termijn van Willem van Drencwaert RAD 3, 2605, f12   1582     Herman de slenaer zekerheid Adriaen Jansz [aan Mariken Maertensdr] RAD 9, 1572, scan 123 Neel de Visscher Mariken Maertensdr wed Willem de Jonge huis tegenover Nonnenkerk [was huis Maerten Jansz Croenenborg] => Adriaen Jansz RAD 9, 1572, f118 Neel Coster                  
1582                                             Neeltgen Claesdr huis genaemt de witte helm zekerheid Gerid van de Brouck RAD 9, 1550, scan 273 Adriaen Cornelis Thooft                                                                                                
1583                                       Huich Snouck Franchois de Buelere => Franchois de Buelere Franchois zijn zoon RAD 9, 1573, scan 134 en 135 Jan Damen       Anna Geerlichs wed Barent Geerlicx van Arnhem huis waar Pieter Greefraet in woont=> Herman Aerts metselaer RAD 9, 1573, scan49                                               ontvangst thesaurier groot comptoir leste derde termijn Willem van Drecnwaert                                      
1584                                                                             Cornelis Meeuszn cuyper zekerheid op huis Jan Simonszn van Slingelant RAD 9, 1573, f502, s255 kapitein Jasper Rinne                         1584 Marijcken Thonisdr wed Aert Jansz van de Grave Marijcken Thonisdr wed Aert Jansz van de Grave huis de rode molen => Marijcke Jacobsdr wed Jacob Pietersz Vos RAD 9, 1574, f70 wed Herman de slenaer                          
1584                                                                               Jan Simonszn wed Jasper Rinne => jonkvr Elisabet van Eeckalt wed Halewijn van Hallesteijn RAD 9, 1574, f127v, f128v; RAD 9, 1551, f258 Corn Cornzn Houtemont huijstimmerman                       1584     Herman Walraven slenaer zekerheid Adriaen jansz van Dubbeldam huis tegenover nonnenconvent RAD 9, 1573,, scan 239 Thoentgen Geeritsdr wed Neel de visscher                      
1585                   Meus Aertsz en consorten Geertghen Fransdr wed Adriaen jacobsz havenmeester => Meus Aerts huijstimmerman RAD 9, 1552, a66-68, scan 34 Jan Andriesz                                                                                       1585     erf van Dirck spijkerraper Adriaen Jansz van Dubbeldam => Adriaen Pieter Verkerck RAD 9, 1574, scan 116 Thoentgen Geeritsdr zekerheid Adriaen Jansz van Dubbeldam koijman RAD 9, 1574, f121 heer Arien            
1586                                         Franchois de Buelere Jan Daensz huis zoals tegenwoordig betimmert staat => Willem Cornelisz de oude RAD 9, 1552, f228 wed mr Jan de boochmaker     Herman Aertsz metselaer Jan Jansz Borstel metselaer => Corn Corneliszn huistimmerman RAD 9, 1574, scan 408 Willem Corn den ouden droogscheerder         Jan Willemszn hellebardier Corn Wor => Huich Janszn kuijper RAD 9, 1575, f51v Willem van Bemondt   franchois de buijelere cornelis meeuszn cuijper => cor cornzn wor de jongere RAD 9, 1553, f68 corn meeuszn   toebehoort hebbende wed Jacob Pieterzn Vos houtemont stelt zekerheid op eigen huis (2x) RAD 9, 1574, f319v en f321 tuin van boudewijn van drencwaert                     1586           Tuentgen Geritsdr Adriaen Jans van Dubbeldam => Pieternel Aelbertsdr RAD 9, 1574, scan 335 Neel Costers                  
1587                     Meus Aertsz toedeling aan Barabara Samsondr wed Jan Andries boochmaker RAD 9, 1553, f202 wed Anthonis Cornelisz sloetmaker                           Corn Cornz huijstimmerman Willem Cornelisz droogscheerder => Willem Adriaensz muntenaar RAD 9, 1553, f258v doelstraet                   Cornlis Meeuszn cuiper Jan Simonszn van Slingelant => Eewout Willighen RAD 9, 1574, f254; zekerheid Eeuwout Willighen coopman RAD 9, 1575, f264v Jacob Pieterszn                       stede gracht 1587 Pieter Gillisz caescooper nu man van Marijcke Anthonisdr met als voorman Aert Jansz van de Graeff => Henrick Gillisz Stierman RAD 9, 1575, s148 Marijcken Jacobsdr wed Jacob Pieterzn Vos Herman de karreman Pieter Ariensz Verkerck ea => Arien Corn en Corn Arienszn backer RAD 9, 1575, f158v Thoentgen Corndr (sic!)                      
1588                               Bartholomeus van Berghen slootmaker Cathalina Jansdr wed Oger Willemsz => Pieter Jansz houtbraecker RAD 9, 1576, f111 Corn Jacobsz boochmaker                           [Joachum Meeusz eigenaar voor Adriaan Jacobsz RAD 9, 1577, f24]                                               1588           Thoentgen Geritsdr zekerheid Pieternella Aelbrechtsdr RAD 9, 1575,scan 101 heer Adriaen Jaeger            
1589                                                   Herman Aerts metselaar Cornelis Cornelisz timmerman helft huis => Dirck Barentsz boochmaker [bezit al andere helft] RAD 9, 1554, a630, scan 249 Willem Ariensz muntenaer                                                       1589                                  
1590                                                     Dirck Barentsz boochmaker [doorgehaald Gillis henricksz schoemaker] zekerheid Reijnburch Laurensdr wed Willem Adriaensz muntenaer RAS 9, 1555, a898 s heeren straet     [Adriaan Jacobsz verkoopt aan Jacques Florijn RAD 9, 1577, f24]           wed Cornelis Wor Dircx Jacobsdr wed Corn Meeuszn => Marijcke Jacobsdr wed Jacob Pieterszn RAD 9, 1555, a468 Eeuwout Willigen                           1590                                  
1590                       wed Jan Andries boochmaker Dirck Barentsz boochmaker => Jan Jansz lademaker RAD 9, 1555, a406 en 407, f129v Jan Otten cleermaker             Francois de Buelere de jonge Willem Cornelis de oude => Eeuwout Willighen coopman van wijnen RAD 9, 1555, a779 Neeltgen wed mr Jan de boochmaker                 Jacques Florijn betaalt deel koopsom rechtstreeks aan voorvorige eigenaar Joachum Meeusz RAD 9,1577, f24) Pasteijken           erf Cornelis Meeuszn Eeuwout Willighen => Godevaert Havens van 's Hertogenbosch RAD 9, 1555, a452, s142 wed Jacob Pieterszn Vos                         1590                                  
1591                                                         Cleijne Doelstraet Marijken Jansdr wed Gillis Henricxsz => Cornelis Jansz huistimmerman RAD 9, 1555, a1188 wed Willem Ariensz muntenaer???                                               1591                                  
1591                                                           Corn Janszn timmerman Jacques Florijn stelt zekerheid RAD 9, 1556, a376, s126 Jan Willemszn hellebardier                                         1591               erfg Adriaen Jagher   Jan Cornelisz van Ghesel => Jacques Manrrique RAD 9, 1578, f53 [poort St Joris doel]      
1592                                                     Dirck Barentszn boochmaker div o.a. Jan in de Schoppen man van Reijnsbruch Laurensdr + weesk. Willem Arienszn muntenarer=> Frans Janszn muntenaer RAD 9, 1578, f51 sheeren straet cuijpershuis Jacques Florijn waterbrander stelt zekerheid RAD 9, 1555, a1293 Pasteijcken     st joris doelen Franchois de Buelere => Franchois de Buelere Franchois (50%) RAD 9, 1556, a504, s163 wed Cornelis Cornzn Wor Marijcke Jacobsdr wed Jacob Pieters => Nelleken Jansdr RAD 9, 1578, f134 Govert Havens                       * 1592     Herman de slenaer Corn Ariiensz backer => Claes Maertensz huijstimmerman RAD 9, 1578, f36 Thoentgen de Boer                      
1592                                           Eewout Willigen diverse Jansdr huis de Witte Helm => Balthasar Fransz gecommitteerde admiraliteit Zuid Holland RAD 9, 1556, a352 wijlen Gerard van de Brouck               Jacques Florij verkoop erf achter zijn achtercamerken aan Corn Jans huistimmerman RAD 9, 1555, f151v, s155                                               1592   Robbert Collet zekerheid Herman Walraven slenaer RAD 9, 1556, a600 Claes Maertensz huijstimmerman                        
1593                                                                               Govert Havens Quirijn van Graeff => Jan de Vries (mei) en Jan de Vries=> Quirijn van Graeff (juni) RAD 9, 1579, f61 en f67v Corn Houtemont                       1593                                  
1594                                                           Corn janszn huistimmerman Jacques Florijn stelt zekerheid RAD 9, 1579, f146v wed Jan de Hovenier             Govert Havick Quirijn van Grave => Adriaen Corn huijstimmerman RAD 9, 1579, f194 Corn Houtemont                       1594                                  
verponding 1594 (12e penning van huurwaarde)(pond van 40 groten)                   Meus Aertsz h wed Gerit Baltens schrijnwercker 12-10 Meus Aertsz h Jan Aertsz goutsmith 7-10 Adriaen Willemszn Valck 5 Barent Geritsz casecooper 5 Jan Otten cleermaecker 5 Adriaen Fransz schoenlapper 3-2-6 wed Bartelmeus van Bergen 5 wed van Houbraken h mr Gillis 12-10 cornelis Jacobsz boochmaecker 15 Dirick Honick Henricxsz (gehuwd met Maria Oem, zuster van Daniel Oem Hermansz zie Balen 1578) 17-10 Huijgo Snouck 8-15 Franchoijs de Buelere h Hans Wickmans 18-15 Eewout Willighen wijncooper 12-10 Balte Fransz h wed Lendert Henricxzn 15 de kelder ofte winckel Arent Claesz 12-10 Heijtgen Woutersdr wed Adriaen Thoet 10 Herman Aertsz h Aeltgen Diers 10-10/ Herman Aerts metselaer 5 dirck barents boochmaker frans janzn backer   corn janszn timmerman 13:15 jacques florijn 8:15 wed jan willemszn 11:5 huich janszn cuijper 8:15 doctoer jasper 17;10 de doel- niet Francois de Buijelene wed Cornelis Wor wed Herman Soetmans=Nelleken Jansdr Govert Havens Adriaen Corneliszn Jan de Kock huurt van Adriaen Corneliszn Joris Servaeszn huurt van Cornelis Houttermont         Hercheles Claeszn huurt de tuin van Drenckwaert Drenckwaert (drie van vijf huisjes en bleekveld) Drenckwaert twee van (vijf huisjes en bleekveld)   verponding 1594 (12e penning van huurwaarde)(pond van 40 groten) henrick gillisz stierman 15 Robert Colleth 10 Herman de slenaer 2-12-6 Claes Mertensz timmerman 7-10 Toentgen Geritsdr bleijckster 2 Pieternel Aelbertsdr 2-10 vier woeninxkens gaen om godswille            
                                                                          17:10 3:15 5:12 12:00 15:00 7:10 12:10         17:10 6:05   0 15                                
1595                       Adriaen de Valck Barent Geeritsz coman => Jan Ottensz cleermacker huis genaamd De drie gecroonde haringen RAD 9, 1580, f1 Jan Otten           Huich Snouck Franchois de Bulere Franchois=> Henrick Pietersz van de Honaert RAD 9, 1579, f370 Eeuwout Willigen                                           erfg Drenckwaert => Houtemont ledich erf 16 voet breed f800 RAD 9, 1579, f372ev erfg Drenckwaert => Jan Jansz Cock ledich erff 15 voet breed f900 RAD 9, 1579, f372ev erf Drenckwaert => Damast Jobszn van Slingelandt ledich erf 28 voet breed RAD 9, 1579, f372ev erf Drenckwaert => Damast Jobszn bewoner Hercheles Claesszn erfg RAD 9, 1579, f372ev erfg Drenckwaert => Jan Mateuszn metselaer RAD 9, 1579, f372ev erfg Drenckwaert=> Jacob van Driel; bewoner Cornelis Sanders RAD 9, 1579, f372ev erfg Drenckwaert=> Jacob van Driel RAD 9, 1579, f372ev   1595     Herman de Slenaer Claes Maertensz huijstimmerman => Benjamijn Adriaensz timmerman RAD 9, 1580, f1 Toentgen den Boer                      
1595                                                                                     Cornelis Cornelisz Cornelis Cornelisz Houtemont => Jan Janszn ledich erf 16 voet breed f940 RAD 9, 1579, f324v Jan Janszn Cock               1595                                  
1595                                                                                     Corn Cornzn Houtemont zekerheid Jan Janszn op nieuw te timmeren huijs (20 mei) RAD 9, 1579, f334 en op nieuw huijs (25 aug) RAD 9, 1579, f361 Jan de Cock metselaer (erf)               1595 Henrick Stierman zeekrheid Robert Colet verwer RAD 9, 1579, f360v Herman de slenaer                          
1596                                         Henrick Pietersz van de Honaert zekerheid Eeuwout Willigen wijncooper RAD 9, 1580, f114v Balten Fransz                                   Adriaen Corneliszn Adriaen Corneliszn => Jan Goverts f1900 ; hypotheek Jan Goverts RAD 9, 1580, s85 en s103 Corn de Houtemont Jan Janszn huistimmerman zekerheid Jan Janszn Cock metselaar RAD 9, 1580, f101v (ledigh erf Damas Jobsz bij links) Damas Jobszn van Slingelandt => Adriaen Leuniszn (ledig erf 28 voet breed) RAD 9, 1580, f106v             1596                                  
1597                                                                                           Jan Janszn huistimmerman zekerheid Adriaen Leuniszn RAD 9,, 1580, f148v Damast Jobszn Jan Matheuszn metselaar => Godevaert Havens RAD 9, 1580, f226 Jan Matheuszn metselaar => de stad RAD 9, 1580, s227 huisje van Damast Jacobszn en bleekveld   1597                                  
1598                                                                                         Jan Cock (huis) Adriaen Leuniszn=> Jan Janszn (indirect via schuldigverklaring) RAD 9, 1580, f265v Guilliame van Waerde             1598           Thuentken Geeritsdr Pieternella Aelbertsdr wed Friedrich Dumee => jonkheer Arent van Groenevelt heere tot Noeufviel [Neufville] Arondeu overste en gouverneur der stadt Nimmegen [Nijmegen] RAD 9, 1581, f17v huijskens goede heer            
1598                                                                                     Corn Cornzn Houtemont Jan Janszn huijstimmerman => Thonis Geeritszn van Heusden f2400 RAD 9, 1580, f264v Jan Janszn Cock zekerheid Jan Janszn huijstimmerman RAD 9, 1580, f265 en f265v Adriaen Leuniszn => Guillaem van Waerde RAD 9, 1580, f265 Damast Jobszn Godevaert Havens => Nicolaes van de Mijle RAD 9, 1580, f248v Andries de Meester       1598               erfg Adriaen Jager   zekerheid Arnoult can Groenvelt gouverneur stad Nimmegen RAD 9, 1581, f26v poirte St Joris Doelen      
1599                                                                                                             gracht 1599 Henrick Gillisz huijstimmerman => Hans van Eck RAD 9, 1581, f123 wed erfg Robert Colet huis de rode molen                              
1600                                         Henrick Pietersz van de Honaert zekerheid Eeuwout Willigen RAD 9, 1581, f214 Balten Fransz                                                                 1600 Hans van Eck verwer boedel Robbert Collet verwer huis de rode molen=> willich decreet Jan Cabelian de jongere RAD 9, 1786, 22 april 1600 Herman slenaer                          
1601                                                                                   Arien Corneliszn huistimmerman Johan Govaertszn geeft zekerheid op huis RAD 9, 1582, f17v Cor Cornz Houtemont                       1601                                  
1602                                                           Pieter Stevensz houthaecker (ook houder diverse rentebrieven op huis Jacques Florij) boedel Jaecques Florij => willich decreet Cornelis Dirck Philipsz RAD 9, 1786, 24 juli 1602 daer het gulden asijnvat uithangt                                             1602                                  
1603                                                                   kinderen Huich Jansz kuijper kinderen van dr Jasper Susanna van Waerdenborch en Joris Wllemsz Ettenestour => Willem van de Brouck Gerits RAD 9, 1583, f50 St Joris Doel Francois de Buijelene Trijntken Reijers wed Cornelis Cornelisz Wor => Cornelis Sanders RAD 9, 1583, s7 weeskinderen Nelleken Jansdr     Jan Govaerts spelmaecker Cornelis Houttermont => Baernt Gerritse (6 mei) f1815 RAD 9, 1583, s18 Thonis Gerritse kinderen Jan Janszn Cock => Thomas Jacobszn Kotermans f1700 RAD 9, 1582, s242 Jan de Timmermans   Damast Jobszn Nicolaes Simonszn van der Mijl => Johannes Polyander RAD 9, 1582, f86v Mr Andries de Meester       1603 v eck verwer Jan Cabbeljau huis genaamd de rolde molen=> Dirck jansz Claptas RAD 9, 1582, f205 Herman de slenaer                          
                                                                                                              niet gegeven   Hans van Eck => Jacob en Adriaen Hanecop RAD 9, 1583, f75 (en 75v) niet gegeven                              
haardstedegeld 1604                 Cornelis Ariaensz h Jacob Euwouts 1 Meus Aertsz h Gerit Baltensz 1 Meus Aertsz h Jan Cornelis cleermaecker wed Ariaen Willemsz Valck 2 mr Thomas chirurgijn 2 Jan Otten cleemacker 2 wed Ariaen Fransz schoenlapper 1 Aert van Beke goutsmith 3 haardsteden en smisse 3 Govert Jansz heuijckmaecker 4 Franchois Fransz 3 wed Henrick van de Stegen 5 weduwe Huich Snouck 3 wed Henrick Pietersz 4 wed Pieter Allewijn [=Haesken van de Graeff, Pieter Alewijn overleden in 1596, kinderen Alewijn en Anneken Pieters z/dr RAD 9, 1580, f79] 3 wed Balten Fransz 3 Arent Claesz h Govert Fransz 4 wed Ariaen Thoet h Jan Jansz van Bree 2 Herman Aertsz metselaer 6 Dirck Barentsz boochmaker 3 Frans Jansz backer 3 haardsten en een backhoven 3+1   erfg Pieter Stevensz h Ijsack Henricxz Koninck goutsmith 3 Willem Jansz brandewijnman 2 haardsteden 1 forneuijs Willem Pietersz cuiper 3 Thonis Geritsz Schut cuijper 4 Willem van de Brouck 6 St. Joris Doel die woenders int huis van Franchois de Buijelere 7 Cornelis Sandersz 3 Ariaen Jansz h Anthonij de steenhouwer 3 wed Govert Havens 5 Thonis Gerits Schut cuijper 4 Oth Willems spelmaeker 2 Barent Gerits coomen 5 Anthonis Gerritse spelma(k)e® 4 Jacob Thomasz pletscooper 4 Jan Jansz timmmerman 5 Guilliame van Weerden 4 Damas Jobsz h Jan jacobsz timmerman 5 Poliander dienaer des godelicken woerts mr Andries de Meester Cornelis Sanders (waar hij in gewoond heeft) 2 Willem willemsz metselaer in lijfftochte   haardstedegeld 1604 Jacob Hannecop verwer 3 haardsteden, verwerketels en schoorsteen Dirck Jansz Claptas 4 wed Herman de slenaer 2 Bengamijn Ariaensz timmerman 5 Toentgen Geritsdr wed 2 huijske gouverneur Groenevelt vijer woenincxkens Math de olislaegster 4            
haarden 1604                                                                         7 3 3 5 4 2 5 4 4 5 4 2     2     haarden 1604                                  
1604                                                         doelstraete boedel Pieter Stevensz en Rochusken Willemsdr huis met 2 sijdelhuijskens daer neffens=> Jan Bastiaensz schrijnwercker RAD 9, 1789 Willem Jansz waterbrander             niet gegeven; weeskinderen Nelleken Jansdr in willich decreet erfg Havens => Jan Govaertszn [van den Haege of vuijten Haege] RAD 9, 1583, f121v, zie ook willich decreet RAD 9, 1789, 25 sept 1605 Thonis Schut                         1604                                  
1605                                                                                             Guillame van Waerde toegedeeld aan Damas Jobszn van Slingelandt RAD 9, 1584, f16 Johannes Polyander Mr Andries de Meester toegedeeld aan Jacob van Driel RAD 9, 1584, f16   1605         Beniamin Arijensz timmerman Jan, Maerten en Anneken Corn wed Geerit Fransz 3/4 huis => Jacob Willemsz timmerman RAD 9, 1584, f7v en f8 heere van Groenevelt                    
1606                                                 Arien Ariensz timmerman zekerheid Herman Aertsz metselaer RAD 9, 1584, f132 Dirck Barentsz boochmaker                                   Jacob Thomaszn Jan Janszn huijstimmerman=> Balthen Salibos silversmith RAD 9, 1584, f141v Guilliaem van de Waerde erfg Damas Jobszn van Slingelandt => Jan Janszn huijstimmerman RAD 9, 1584, f141 Johannes Poliander         1606                                  
1606                             wed Adriaen Fransz Willem Bartholomeuszn glaesmaecker 1/3 huis => Bartholomeus Bartholomeusz slootmaecker RAD 9, 1584, f177 Govert Jansz huikmaker 8-0                                                         Balthen Salibos Guilliame van de Waerde => Cornelis Sijbertszn RAD 9, 1584, f189 Jan Janszn huijstimmerman           1606                                  
verponding 1606                   wed Gerit Baltensz 12-10 Jan Cornelisz cleermaker 7-10 wed Ariaen Willems Valck 5-0 mr Thomas Geritsz 4-0 Jan otten cleermaker 4-0 wed Ariaen Fransz 3-2 Bartelmeus Bertelsz sloetmaecker 5-0 Govert Jansz huikmaker 8-0 wed Cornelis Jacobsz h doctoer Foreest 15-0 wed Henrick Verstegen 17-10 [Henrick Verstegen is sinds 17 sept 1589 man van Elisabeth van Beaumont, RAD 11, 16, f94v, daarvoor gehuwd met Haddeman Joosten ] wed Huigo Snouck 8-15 wed Henrick Pietersz 11-5 wed Pieter Aelwijn 12-10 wed Balten Fransz 15-0 Arent Claesz h wed Govert Fransz 12-10 Ariaen Ariaensz timmerman 10-0 Aert Hermansz 7-0 Dirck Barentsz boochmaker 9-5 Frans jansz backer 7-0   Jan Bastiaensz schrijnwercker 13-10 Willem Jansz brandewijnman 8-15 Willem Pietersz kuiper 8-10 Repelaer h wed Guillaume Pelle Willem van den Brouck 15 Sint Joris Doel nihil franchoijs janszn huurt van (niet ingevuld) cornelis sanderszn sijer teuszn huurt van anthony janszn jan goverts uit den haag thonis gerritszn schut oth willemszn barent gerritszn anthonis gerritszn jacob thomaszn balten salijbos guilliame van waerde jan janzn m andres de meester ds polyander gehuurd van jacob van driel gehuurd van damas jobszn   verponding 1606 Jacob Hanekop Dirick Jansz Claptas weduwe Herman Walraven Bengamijn Ariensz [Troost] timmerman 7 Jacob Willemsz timmerman thuijsken van Groenevelt 4 woninkjes gaan om godswille            
1606                                                                         17:10 3:15 7:10 12:00 10:00 7:10 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 6:00 vrij vrij 1:17 1:10   1606 15 8 2-12 7 2 2-10                    
haardstede geld 1606                 Cornelis inden Ramee h Jacob Euwoutsz Meus Aertsz h Gerit Baltensz 1 Meus Aertsz h Jan Cornelis cleermaecker wed Ariaen Willemsz Valck 2 mr Thomas Gerritsz surirgijn Jan Otten cleemacker 2 wed Ariaen Fransz schoenlapper 1 Barttelmeus Bartelsz 3 haardsteden en 1 smisse (in kohier verwissled met rechts Govert Jansz) Govert Jansz heuijckmaecker 4 (in kohier verwisseld met links) wed Cornelis Jacobsz h doctoer Foereest 3 wed Henrick van de Stegen 5 wed Huigo Snouck 3 wed Henrick Pietersz van de Hoenaert 4 wed Pieter Alewijnsz 3 wed balten Fransz 3 Arent Claesz h wed Govert Fransz 4 Ariaen Ariaensz timmerman 2 Herman Aertsz metselaer 6 Dirck Barentsz boochmaker 3 Frans Jansz backer 3 haardsteden een backhoven 3+1   Jan Bastiaensz schrijnwercker 3 Willem Janszn gebrandewijnman 2 haardsteden 1 brandewijnketel 2+1 Willem Pietersz cuijper 3 Repelaer h Guilliame Pelle 4 Willem van de Brouck procureur 6 Sint Joris Doel franchois janzn huurt huis van franchois van buijelere 7 cornelis sanderszn 3 Arien Janszn laeckencooper h Sijer Teuszn 3 jan goverts uit den haag 5 thonis gerritszn schut cuijper 4 oth willems spelmaecker 2 barent geritszn coomen 5 anthonis gerritszn spelmaecker 4 jacob thoniszn pletscooper 4 Balten Salibos goutsmith 5 guillame van waerde 4 jan janszn timmerman 2 mr andries de meester polliander predicant Jacob van Driel h Stoffel Wats 2 Jacob van Driel h Jacob Hamers 1 haardstede en 1 verwerketel   haardstede geld 1606 Jacob hannecop 4 haardsteden 2 verwerrketels Dirck Jansz Claptas 4 wed Herman Walraven 2 Bengamijn Ariaensz timmerman 5 Jacob Willemsz timmerman 2 een huijsken van Groenevelt 3 vijer woeningen om godtswille            
1607                             wed Adriaen Fransz schoenlapper erfg Bartholomeus Bartholomeuszn => Aert Verbeeck silversmith RAD 9, 1585, f31v Govert Fransz         wed Pieter Alewijnsz Herri Lodge man van Sara Baltensdr en Frans Baltensz geven zekerheid op dit huis de Hellem van wijlen Balten Fransz RAD 9, 1585, f22 wed Geerit van de Brouck                       Cloveniersdoel [sic!~] zekerheid Anneke de Haen Jansdr vrouw van Francois de Buijelere Francoisz met consent gerecht RAD 9, 1585, f56 Cornelis Sandersz             Jacob Thomaszn zekerheid Balthen Salijbosch RAD 9, 1585, f52 Conelis Sijbertszn             1607                                  
verponding 1608               Cornelis Arieansz backer 12-10 Cornelis Arieansz h Jacob Eewouts 10 wed Gerit Baltensz 12-10 Jan Cornelisz cleermacker 7-10 wed Ariaen Willemsz Valck 5 mr Thomas Geritsz 4 Jan Otten cleermaecker 4 wed Ariaen Fransz 3-2 Aert van der Beke goutsmith 5 Govert Jansz heuijckmaecker 8 wed Cornelis jacobsz h Alewijn Pietersz 15 Henrick van der Stegen wed 17-10 wed Huigo Snouck 8-15 wed Henrick Pietersz 11-5 wed Pieter Alewijnsz 12-10 wed Balten Fransz 15 Arent Claesz h wed Govert Fransz 12-10 Ariean Ariaenszx timmerman 10 Aert Hermansz wijncooper 7 Dirck Barentsen boochmaker 9-5 Frans jansz backer 7   Jan Bastiaensz scrijnwercker 13-10   Willem Jansz brandewijnman Pieter Willemsz cuijper 8-15 wed Guilliame Pelle 8-15 Willem van de Brouck procureur 15 Sint Joris Doel Anna Jans de Haen h Ludolff van lensenich 26-5 Cornelis Sandersz 3-15 Seijer Teussen 3-15 wed Jan Govertsz vuijten Haege 12 Thonis Geritsz Schut 10 Oth Willemsz spelmaecker 7-10 Barent Geritsz coomen 10 Anthonis Geritsz spelmaecker 10 Jacob Thonisz pletscooper 10 Balten Salibos 10 Guilliame van Waerde h Cornelis Sijbertsz 10 Jan jansz timmerman 6 mr Andries de meester nihil Johannes Poliander nihil van Driel h Marten van Balen 0-30 Christoffel Wats 0-37-7   verponding 1608 Hannecop h Goessen Jacobsz verwer 22-10 Dirick Jansz Claptas 8 wed Herman Walraven 2-12-6 Bengamijn Ariaensz timmerman 7 Jacobs Willemsz timmerman 2 thuijsken van Groenevelt 2-10 vijer woeningens om godswil            
1608                                                                                               Cornelis Sijbertsz schepen in wetten zekerheid Jan Fransz [sic!] huijstimmerman RAD 9, 1585, f41v; en zekerheid Jan Jansz huijstimmerman RAD 9, 1585, f55v Johannes Poliander             Dirick Jansz zekerheid Aeltgen Pauwelsdr wed Herman Walravensz RAD 9, 1585, f90v op huis en erve en een leeg erf ernaast Bengamijn Ariensz timmerman                        
1609                                             wed Balthasar Fransz Aernt van Boch => Francois Persijn doctor in de medicijnen RAD 9, 1586, f90v erfg Adriaen t'Hooft                         Cornelis Sanders Jan Hermanszn en Neeltgen Hermansdr (broer en zus) => Digna Gerritse RAD 9, 1586, f118v; zekerheid RAD 9, 1586, f125v Digna Gerritse wed Jan Govertszn [van de Hage]             Cornelis Sijbertsz brouwer zekerheid Jan Jansz huijstimmerman RAD 9, 1586, f121 Johannes Poliander         1609   Dirck Jansz Claptas zekerheid Stijntgen Hermansdr vrouw van Willem hendricxsz huistimmerman van Westmaas en Aeltgen Pauwelsdr wed Herman Walraven slenaer huis en ledig erf RAD 9, 1586, f106 Bengamijn Ariensz timmerman                        
1609                                                                                                                   Dirck Jansz Claptas verkoopt halve muur met grond aan a.s. buurman Pieter Broeckert die het huis van Aeltgen pauwelsdr heeft gekocht RAD 9, 1586, f176v Pieter Broeckert                          
1610                                                     Dirick Barentsz boochmacker zekerheid Frans Jansz muntenaer RAD 9, 1587, f44 straet Bijstervelt       Adriaen Willemsz cuijper zekerheid Cornelis Huigensz cuijper op derde paert RAD 9, 1587, f121 Willem van de Brouck Stadt Doelen zekerheid Anna Jansdr de Haen huisvrou Francois de Buelere RAD 9, 1587, f100 Cornelis Sanders zekerheid Digna Geeritsdr wed Jan Govertsz RAD 9, 1587, f99v, s105 Thonis Schut cuijper (bij links) Thonis Gerrit Schut (bij rechts) zekerheid Otto WillemsRAD 9, 1582, f124 Barent Gerritszn       Cornelis Sijbertsz Vrouwer zekerheid Jan Jansz hujstimmerman RAD 9, 1587, f63v Johannes Poliander         1610     Pieter Broeckert zekerheid Bengamijn Adriaensz huijstimmerman RAD 9, 1587, f139 Jacob Willemsz                      
1610                                                                                     Otto Willemsz zekerheid Barent Geeritsz coomen RAD 9, 1587, f146, s153 Thonis Geeritsz spelmaker                                                        
1610                                                                                   Thonis Schut cuijper zekerheid Otto Willemsz aan Johan Berck RAD 9, 1587, f88v Barent Geeritsz coomer                                                          
1611                                     Elisabeth van Beaumont div erfg wa weeskinderen Dirck Hoijnck en joncfr Maria Ooms=> Govert Henricxsz Roovers RAD 9, 1588, f57v Anneken Gijsbrechtsdr wed Henrick Pietersz van Honaert                       Willem Pietersz asijnmaker erfg Huich Jansz cuijper => Willem van de Brouck notaris en procureur RAD 9, 1588, f76v Willem van de Brouck de Doelen zekerheid Anna Jansdr de Haen huisvrouw Francois de Buelere met instemming Gerecht RAD 9, 1588, f182 Cornelis Sanders               Jacob Thomasz Cotermans zekerheid Balthen Balthensz Salibos RAD 9, 1588, f18 Cornelis Sijbertsz Brouwer                                                
1611                                                                                   Anthonis Schuth cuijper zekerheid Otto Willemsz spelmaecker RAD 9, 1588, f180 Barent Geeritsz cramer                                                        
1612                             Pieter Gaduijt zekerheid Aert Verbeck silversmith RAD 9, 1589, f36 Govert Jansz huijckmaecker Verkoop gang aan Alewijn Pietersz door Isaac Govertsz Rovers van straat tot kookhuis Elizabeth Verstegen RAD 1219, 35                                   de Doelen zekerheid Anna Jansdr de Haen huisvr Francois de Buelere RAD 9, 1589, f21v en RAD 9, 1589, f33 Cornelis Sanders       Thonis Schut cuijper zekerheid Otto Willemsz RAD 9, 1589, f90v Barent Geeritsz coomen   Jacob Thomaszn Cotermans zekerheid Balthen Balthensz Salibosch silversmith en Fannecken Jansdr RAD 9, 1589, f52 Cornelis Sijbertsz Brouwer Johan Tassart Dr Johannes Poliander => Mattheus Pauwelszn RAD 9, 1589, f22v waar Johannes Dibbits in woont     sheeren gracht 1612 Jacob Hanecops => helft huijs Adriaen Hannecop RAD 9, 1589, f6v Dirck Jan Claptas                              
1612                           Jan Otten cleermaecker Beniamin Ariensz Troost => Pieter Gaduijt laeckencooper RAD 9, 1589, f47 Aert Verbeeck silversmith                                                           Jacob Thomasz Cotermans zekerheid Balten Baltensz Salibosch en Fannecken Jansdr RAD 9, 1589, f44v Cornelis Sijbertszn (brouwer, bij links) (van Slingelant, bij rechts) Jan Janszn huijstimmerman =>Jan Tasart capiteijn RAD 9, 1589, f21 Matheus Pauwels coopman                                            
1613                             Pieter Gaduijt Aert Verbeeck goutsmith=> Isaack Gijsbertsz Roovers RAD 9, 1590, f23 Govert Jansz heuijckmaecker Alewijn Pietersz koopt gang van Pieter Pietersz Both RAD 9, 1590, f57v Elisabeth Verstegen div Govertsz en Marijge Goverts Roovers => Jaecques Coenraets RAD 9, 1590, f36v wed Hendrick Pietersz                             St Joris Doelem Anna Jansdr de Haen via gerecht => Henrick Smits RAD 9, 1590, f127v Cornelis Sanders         Otto Willems Baernt Gerritszn=> Jacob Canijn bouckdrucker f2555 RAD 9, 1590, f26v Thonis Gerrits                     1613 Haenecop zekerheid Dirck Jansz Claptas slenaer RAD 9, 1590, f52 Pieter Broeckhaert                          
1613                             Pieter Gaduijt Isaack Govertsz Rovers => Alewijn Pietersz RAD 9, 1590, f119v Govert jansz huijckmaker akten met Alewijn Pietersz ontfanger RAD 9, 1590, f114v -f116; koop muur van Govert Jansz huikmaker RAD 1219, 37                                                                                                              
1614                             Pieter Gaduijt sijdelaeckencooper Alewijn Pietersz ontfanger gemeene middelen => mr Thomas Geeritsz chirurghijn RAD 9, 1591, f55v Govert Jansz huijckmaker Alewijn Pieterz ontfanger woont hier RAD 9, 1591, f55v Elisabeth van Beaumont [Balen: dr van Willem van Beamumont en Digna Heyten Godtschalcsdr, gehuwd met Haddeman Joosten]     Willemina Moosijenbrouck wed Pieter Alewijnsz lost schuld af RAD 9, 1580, f114v                                                                   1614 aantekening Adriaen mede namens Jacob Hanecop over aankoop 1604 RAD 9, 1583, f75v NOG BESTUDEREN                                
1614                                 Govert Jansz huikmaker Alewijn Pieterszn mag ten eeuwige dage water van zijn huis leiden over erf Govert Jansz huikmaker naar gotier Thomas Geritsz chirurgijn RAD 1219, 40 Lijsbeth Hardemans                                                                                                            
1615                   Trijntken Jacobsdr wed Meus Aertsz Trijntken Jacobsdr wed Meus Aertsz => Dirck Henricx peltier RAD 9, 1592, f102 Andries Jansz           Alewijn Pieterszn mag drop bemetselen van Elisabeth van Beaumont wed Hendrik Verstegen RAD 1219, 42                                               Thonis Geeritsz Schut zekerheid Ott Willemsz spelmaecker RAD 9, 1592, f8v Jacob Canijn                     stads grachte 1615 zekerheid Adriaen Haenecop woonende tot Rosendael RAD 9, 1592, f75 Dirck Jansz Claptas                              
1616                                                                                           Jacob Thomaszn Cotermans Salibosch => Lijsbeth van de Laer [gehuwd met Cornelis Adrianus Verboom, zie RADS 9, 1594, s73] RAD 9, 1593, f7v Cornelis Sijbertszn             1616 Hanecop zekerheid Dirck Jansz Claptas RAD 9, 1593, f129 Pieter Brochaert                          
1616                                 Govert Jansz huijckmaker Adriaen Funius helft huijs+> Alewijn Pietersz ontfanger gemeene middelen die de helft al heeft RAD 9, 1593, f56; ook RAD 1219, 43 wed Haddeman Joosten (doorgehaakd: Elisabeth Verste)           kinderen van schipstimmerman (geen naam) zekerheid Herman Aertsz Wor metselaer RAD 9, 1593, f121 Dirc de boochmaker                                       Lucas Pieters erfg Cornelis Sijbertszn van Slingelant => Jacob Janszn de Swart RAD 9, 1593, f44v Cap Johan Thassart           1616                                  
1617               Cornelis Fransz backer dochter Cornelis Adriaensz van de Laer =>Lijnken Willemsdr wed Jacob Eewouts schipper RAD 9, 1594, f53v wed Meus Aertsz huijstimmerman                             Ariaen Ariaensz zekerheid Herman Aerts Wor metselaer RAD 9, 1594, scan 21; zekerheid Herman Aert Aertsz Wor en Aert Hermansz Wor RAD 9, 1594, f120v Dirck Barentsz booochmaker                 St Joris Doelen Henrick Smits => Jordaen van Foreest RAD 9, 1594, f95v Cornelis Sanders                         de stad erfg. Van Driel => Henrick van Kessel (huis en erve en klein huisje) RAD 9, 1594, f5v, scan 22; zekerheid Van Kessel, RAD 9, 1594, f12 de gracht 1617                                  
1617                                                       [huwelijk Aelbrecht van Jonckholt wonende tot Willem van de Brouck met Mariken dochter van Dirrijc Barentsz van Voorsten RAD 11, 17, s236]           [huwelijk Aelbrecht van Jonckholt wonende tot Willem van de Brouck met Mariken dochter van Dirrijc Barentsz van Voorsten RAD 11, 17, s236]                                   stad's huijs zekerheid Henrick van Kessel RAD 9, 1594, scan28 huis en molen s heeren gracht 1617                                  
1618                                                                           Cornelis Sanders erfg Digna Gerritse wed Jan Govaertszn =>Servaes Helling RAD 9, 1595, f48 Anthonis Schut         Lucas Pieters Jacob Janszn de Swart => Cap Philips Caron RAD 9, 1595, f81 Cap Jan Tassaert           1618                                  
1619                     Dirck de bontwercker zekerheid Andries Jansz drooscheerder RAD, 1598, f122 Jan Otten cleermaker                                                                                     1619                                  
1619                   Gerit Baltensz wed 12-10 later 8-7 Dirick Hendriccxz peltier 7-10 Aelbert Hillebrantsz 10-0 Marten Emerick 4-0 Jan Otten cleermaker 4-0 Aeltgen Quekels 3-2-6 mr Thomas curirgijn 5-0 Govert Jansz heuijckmaecker 8-0 Alwijn Pietersz ontfanger 10-0 wed Hendrick Verstegen 17-10 Jacques Coenraed 8-15 wed Hendrick Pietersz commies 11-5 wed Pieter Alewijnsz 12-10 erfg Balten Fransz 15-0 wed doctoer Persijn 11-10 Abram jansz cuijper 10-0 Herman Aertsz metselaer 5-0; Gijsbert Back camerbwaarder 7-0 Dirck Barentsz boochmaker 9-0 Frans Jansz backer 7-0   Jan Bastiaenssen scrijnwercker 14   Willem Janszn brandewijnman 8-10 Elbert Damen wijncooper 8-15 Willem van den Brouck prockereur 8-15 Bastiaen van den Graeff prockereur 10 den Cruijsbooch Doel doctor Foreest 17-10 Cornelis Sanders 3-15 Servaes Hellinck 17-10 Thonis Geritszn Schut 10-0 Willem Willemsz speldemaker 7-10 Elias van Walscappel 10-0 Thonis Gerritsen speldemaker 10-0 Jacob Thomassen van Breda 10-0 Lucas Pietersz de With 10-0 Daniel de rentier 10-0 Anthonij de Laplasse 10-0 Mateus Pauwelsz 10-0 Johannes Debets predicant nihil Henrick van Kesel h Mels Govertsz cleermaker   1619 Goessen Jacobsz verwer 22-10 Dirick Janssen Claptas 6-0 Mr Huijbert Balis 7-10 Cornelis Claesz laeckenbereijder 2-12-6 Bengamijn Ariaensz timmerman 5-0 Jacob Willemsz timmerman 2-0 wed heer Groenevelt 15-0 vijer wonincxkens gaen pro deo            
1620                   Pieter Gijsbertsz timmerman 12-10 Dirick Hendriccxz peltier 7-10 Andries Jans droochscheerder 5-0 Jan Otten h Marten Emerick 4-0 Jan otten cleermaker 4-0 Pieter Gaetvuijt h wed Gerit Baltensz 3-2-6 mr Thomas curirgijn 5-0 Govert Jansz heuijckmaecker 8-0 Alwijn Pietersz ontfanger 15-0 wed Hendrick Verstegen 17-10 Jacques Koenraets 8-15 wed Hendrick Pietersz commies 11-5 wed Pieter Alewijnsz 12-10 erfg Balten Fransz 15-0 Lavinge Fransoijsen predicant 11-10 Abram jansz cuijper 10-0 Herman Aertsz metselaer 5-0; Herman Aerts h Gijsbert Back 7-0 Dirck Barentsz boochmaker 9-0 wed Frans Jansz backer 7-0   Jan Bastiaenssen scrijnwercker 14   Willem Janszn brandewijnman 8-10 Elbert Damen wijncooper 8-15 Willem van den Brouck prockereur 8-15 Bastiaen van den Graeff prockereur 10 den Cruijsbooch Doel doctor Foreest 17-10 Cornelis Sanders 3-15 Servaes Helmich 17-10 Thonis Geritsz Schut cuijper 10-0 Willem Willemsz speldemaker 7-10 wed Elias van Walscappel 10-0 Thonis Gerritsen speldemaker 10-0 wed Jacob Thomassen 10-0 Lucas Pietersz de With 10-0 Daniel de rentier 10-0 wed Adriaen Decaters 10-0 Mateus Pauwelsz 10-0 Jhannes Debeth predicant nihl Mels Govertsz cleermaecker   1620 Goessen Jacobsz verwer 22-10 Dirck Jansz Claptas h Franchoijs Bousselaer Mr Huijbert Balis 7-10 Cornelis Claesz laeckenbereijder 2-12-6 Bengamijn Ariaensz timmerman 5-0 Jacob Willemsz timmerman 2-0 wed heer Groenevelt 15-0 vijer wonincxkens pro deo            
1621                                                               Geertruijt Jansdr wed Willem Jansz Geertruijt Jansdr wed Willem Jansz brandewijnbrander => Elbert Damen wijncooper RAD 9, 1597, f7 Willem van de Brouck notaris procureur                                     Mels Govertsz cleermaecker zekerheid Henrick van Cressel schaerslijper RAD 9, 1597, f16 sheeren gracht                                    
1621                                                                 Elbert Damen wijncooper Willem van den Brouck coopman van wijnen => Johan Sijmonsz in de Velde lantmeter RAD 9, 1597, f37v Bastiaen van de Graeff notaris procureur                                                                            
                                                                    Johan Sijmonsz inder Velde lantmeter Willem van den Brouck coopman van wijnen => Bastiaen van de Graeff notaris procureur RAD 9, 1597, f40v St Joris Doelen                                                                          
hoofdgeld 1622                     Dirck Henricksz bontwercker Drijes Jansz [een weduwe] Jan Otten (1 dochter) [Joost Joostenz] [Trijntgen Henricksdr] [Magdalena Jacobsdr] mr Thomas Govert Jansz [Rochus Rochusz] d'heer Ontfanger Herman Godtschalcxsz [Balen: gehuwd met Alit van Beaumont, zuster van Elisabeth van Beaumont] Jacques Coenraedt [Anneken Gijsbertsdr weduwe] [Adriaentgen vanden Brouck] [Berber Jans] Wilhelmina van Moesienbrouck Herrij Loots [Jacques de Marees] Daniel de Lavigne Abraham jansz Gijsbert Back; Aert Hermans Aelbert Jockholt Lijsbeth Dircken [Thonis Geeritsz,sijn vrou, 1 kint] [Een man, 1 vrou, tot Thonis Geerritsz] [Selijcken Loijs, 2 kinedrs]   Jan Bastiaensz   Jan Otten (sijn vrouw, 1 kint) Geertruit Jans Elbert Damen Jan Simonsz inder Velden [Jan Cornelis Verboom] Bastiaen van de Graeff Dirck van Nuijsenborch dr Foreest [Maria Schelperoorts] Cornelis Sanders Servaes Helling     Tonis Geerits Schut Otto Willems [Baernt Jacobs] de weduwe van Elias van Walscappel; Francina; [Arien Geerits] [twee weduwen, Maecken Pilee] [Jan Pieters] Thonis Geerits speldenmaker [Mattheus Jans; Jan Mattheus Wens] [Gerard Fransz] [Jan Ariensz backer] Lucas Pieters Daniel de Rentier   [Dorothea de Leij] [ Willemina Bongerts] Mattheus Pauwels Johannes Debets Mels Govertsen cleermaeker [Anneken van Tongeren] Aeltgen Lenerts] [Pacquet Passchier]   hoofdgeld 1622 Goossen Jacobsz Abraham Dircx Claptas; de weduwe van Dirck Jansz Claptas; Matthijs Hamer; Franchois Bosselaer; twee jongens; Sara hamers Mr Balis; Lijsbeth van Celen Cornelis Claesz; een nicht tot Cornelis Claesz [Geerit Jansz van der Veen] Benjamijn Ariensz [Henricxken Barents jonge dochter] [Jopken Coenen] Jacob Willemsz van Ommeren [David Jansz] [Jan Huijgen] Jopken Groenevelts [Sara Schepens] [Brechtken Pieters wed] [Trijn Huijgen wed] [Wouter Woutersz planckdraeger sijn vrou 3 kinderen] [Evert Benjamijnszn sijn vrou 6 kinderen 1 meijsken]         zonder bedrag vermeld: [Jan Singel, sijn vrou, 4 kinderen] [Adriaentgen Willems, 5 kinderen] [Jan de Beau, sijn vrou, 4 kinderen] [Daniel Dermonde, sijn vrou, 3 kinderen] 4x, dus misschien huisjes broer Cornelis??  
1621                                                     Aelbrecht van Joncholt erfg Frans Janszn muntenaer => Aelbrecht van Joncholt wijncooper RAD 9, 1597, f78 sheerenstraat genaamd de doelstraete                                                                                        
1622                 Aert Wessels zekerheid Pieter Gijsbertsz timmerman hoek Steegoversloot RAD 9, 1599, f88v [Steegoversloot]                           Arien Ariensz timmerman zekerheid Aert Hermansz Wor RAD 9, 1599, f77 erfg Dirck Barentsz boochmaker                                 huis Rosbeijert zekerheid Teunis Gerritsz spelmaker RAD 9, 1599, f90 Thomas Jacobsz Cotermans           de stad wed van Kessel => Mels Govertszn RAD 9, 1599, f70 wed van Kessel   1622                                  
1622                                                                                     Otto Willems erfg Jacob Canijn => wed Elijas van Walscappel f2850 RAD 9, 1595, s22 Thonis Gerrits                     1622                                  
1623                   Pieter Gijsbertsz zekerheid Dirck Henricxz peltier RAD 9, 1600, f23 Andries Jansz                     [testament Hendrick Lodge Engels coopman en Sara Huijsaert Balthasarsdr. RAD 20, 3, f448 bij Pauwels Eelbo, zie ook RAD 10, 7, f29v Weeskamer]                                         Thomas Gerrits zekerheid Thomas Jacobsz Cotermans coopman RAD 9, 1600, f42 Lucas Prs de Witt               1623                                  
                                                                                                                                                   
1624                                                       Aelbert Jonckholt verkoop huis in Bijstervelt RAD 9, 1601, f9                                           Mattheus Pauwelszn stad => Gijsbert Haring RAD 9, 1601, f67 [vBalen verkoopt achtererf achter Mels Goverste aan Haring RAD 9, 1601, f61v] Janneken van Tongelo wed van Kessel => Maerten van Balen RAD 9, 1601, f56 de gracht 1624                                  
1624                                                                                                       Gijsbert Haring zekerheid Mels Govertsz RAD 9, 1601, f68 Maerten van Balen                                      
1625                                   Alewijn Pietersz ontfanger en Frederica van der Helbriemen hebben dochter Cornelia RAD 11, 4 f63v       Wilhelmina van Meusienbrouck Verkoop 1/3 huis De Helm aan Frans Baltensz RAD 9, 1601, f82 en f102 dr Persijn                           Cornelis Sanders erfg Servaes Helling =>Adriaen van Blijenborg RAD 9, 1601, f132 (zie f131 voor datum) Anthonis Schut                           1625                                  
1626                     wed Dirck Henricxsz erfg Andries Jansz => Maerten Jansz Kan RAD 9, 1602, f10v Jan Otten cleermaker                                                                                     1626                                  
1626                   Pieter Gijsberts huijstimmerman Gertken Dircxdr wed Dirck Henricxz => Jasper Willemsz Eertman cleermacker RAD 9, 1602, f17v Pieter Pietersz lootgieter                               {Aelbert Jonckholt] verkoop huis in Bijstervelt aan Aelbert Jonckholt met koper aan beide zijden RAD 9, 1602, f40                                             Gijsbert Haring wed Govertszn => Jan Janszn van Beeck RAD 9, 1602, f19v wed Maerten van Balen   1626                                  
                                                                                                                                                   
1000e penning 1626             pond           Jan Otten cleermaecker 2 Joost Joostensz pasteijbacker 1   wed mr Thomas 1 Govert Jansse huijckmaker met sijn kindere 3 [Jouffrouw Helbreine, woont int Sticht 18]; kinderen ontfanger Alewijn Pieters, 25; wed Alewijn Pieters, insolvent gestorven 78; Wilhelmina Alewijns, 3 Herman Godtschalcxe met sijn huijsvrouw en kinderen 17 wed Jacques Coenraetsse 7 wed Henrick Pietersz van de Honaert met haer dochters 4; kinderen Dirck Pietersz van den Honaert 7; Pieter Henricxe van de Honaert nihil habet 10 wed Sijbet van Slingelandt, nihil habet 10 wed Herry Logge 4 Daniel Lagrigne 6 Abraham Jansse cuijper nihil habet 1     Aelbrecht Jonckbloet met sijn kinderen 10   Jan Bastiaenszn schrijwerker 2   Truijken Jansdr 5 Elbert Daemen wijncooper 3 Jan Sijmons In de Velde 50     [Govert van Wessem 4]   adriaen van blijenburg outraet 36 thonis schuth cuiper 5   erfg wed elias van walscappel 24 franchijna elias 6 thonis gerrits speldemaker 2     gosewinus buitendiick predicant 4 jenefaes sanderse van de lemp 4 mattheus pauwels 40 gijsbert hering 22 [Jan van Deuren 6]     1000e penning 1626 Goossen Jacobs [Erkelens] verwer 1 [Gerrit van Veen 2] Nicolaes Reijders [in kohier rechts van Elizabeth van Zeelen] Elizabeth van Zeelen 10 [in kohier rechts van Beniamijn Adrianensz ] Beniamijn Adriaensz 1 Jacob Willems timmerman 1 [in kohier links van Beniamijn Adriaensz] weduwe heere Groenevelt 15                    
verponding 1626                   Pieter Gijsbertsz timmerman 12-10 Jasper Willemsz Eertman cleermaker 5-0 wed Jan Cop cleermaker 5-0 Jan Otten cleermaker 4-0 Joost joosten pasteijbacker 4-0 Anthoni Pige soldaet 3-2-6 wed mr Thomas chirurgijn 5-0 Govert Jansz heuijckmaecker 8-0 wed Alewijn ontfanger 15-0 Herman Godschalcksz 17-10 wed Jaecques Coenraets 8-15 wed Henrick Pietersz commijs 11-5 wed Sijbert Cornelisz van Slingelant 12-10 wed Herrij Loggie 15-0 Daniel Lavigne 12-10 Abraham Jansz cuijper 10-0 Aert Hermansz Wor 5-0; Jan van Slingeland 7-0 Aelbert Jonckholt 9-0 Sara Beijen 7-0   Jan Bastiaenszn scrijnwerker 14   Jan Otten Brandewijnman 8-15 Elbert Damen 8-15 Jan Sijmonszn lantmeter 15 Sebastiaen van den Graeff 15 den Doel nader te bekijken, meer namen dan huizen   thonis schut asijnmacer 10 ott willemszm spelmacer 6 elias van waslcappel 10 thonis gerritszn 10 thuis van thomas jacobszn cotermans 10 lucas pieterszn wit 10 goosewinus buitendijck 10 jenefaes sanderszn 10 mattheus pauwels 10 gijsbert hae.. 10 Willem Hubrechtsz cleermaker 9-0 over de brugge verponding 1626 Goossen Jacobsz verwer 22-10 Lambert de Post metselaer 9-0 Nicolaes Reijniersz 7-10 Lijsbeth Celen 2-12-16 Benjamijn Ariensz timmerman 5-0 Jacob Willemsz timmerman 5-0 wed heere van Groenevelt 15-0 vier arme huisken            
1627                         Jan Otten cleermaker Joost Joosten pasteijbacker => Frans Mathijsz Dicke cleermaker RAD 9, 1602, f90v Pieter Gaduijts       Herman Godtschalcxsz erfg Jacques van Coenraets en Anna van nes => Cornelis van Nes RAD 9, 1602, f89 wed henrick Pietersz van de Honaert         Aert Hermansz Wor zekerheid Aelbert Jonckholt RAD 9, 1602, f92                   wijlen Jordaan van Foreest erfg Cornelis Sanders => Adriaen van Blijenborg RAD 9, 1602, f3, s24; zie ook Weeskamer, RAD 10, 17, f95 Adriaen van Blijenborg         Thomas Jacobszn Cotermans Johan Verboom (via voocht Johan Sijmons inde Velde) =>mr Jacob Kindt schermmeester RAD 9, 1602, f87v Cap Caron               1627                                  
500e penning 1627                         Jan Otten cleermaker 4-0 Joost Joosten pasteijbacker 2     Govert Jansz huijckmaker met sijn kinderen 6 [Joffrou Helbrijne woont int Stijfft 46]; kinderen ontfanger Alewijn 50; wed ontfanger Alewijn 156; Wilhelmina Alewijns 6 Herman Godtschalcxsz sijn huisvrou kinderen 33 [Marinus van Lis 16] wed henrick Pieterszn van de Honart 4; kinderen Dirck Pietersz van de Honaert 14; Pieter Henricxsz van de Honaert 4   wed Herrij Logge 8 Daniel Lavigne 12 Abraham jansz cuijper 2 [Dirck Sijmonsz Coplaer 2]   Aelbert Jonckholt met sijn kinderen 20   Jan Bastiaenszn schrijnwerker 4     Elbert Damen wijncooper 6 [wed Wouter van Gouthouven 44] wed Jan Sijmons indeVelde 100 [Jan Boon 148] Bastiaen van de Graeff 12 Mr Artus in de Velde 4 Govert van Wessem 8 Adriaen van Blienborch 72 thonis schut cuijper 10 (alles doorgehaald)   erfg wed elias van walscappel 48 franchijna elias 12 thonis geritszn 4 (bedrag doorgehaald)     do gosewijnus buitendijck 8 (doorgehaald) jenefaes sanders 8 mattheus pauwels 80 gijsbert haring 44   Jan van Deuren 12                                      
1628               Cornelis Fransz backer Vaders Oudemannen en Vrouwenhuijs verkopen huijs Franckenstraat aan Lenert Gillisz timmerman; koper geeft zekerheid op dit huis omtrent Steegoversloot RAD 9, 1603, f15v Pieter Gijsbertsz timmerman             Govert Jansz huijckmaecker erfg Alewijn Pietersz ontfanger gemeenelandsmiddelen=> Johan Oom Danielsz RAD 9, 1603, f31 erfg Elijsabeth van Beaumont                     Jan Bastiaenszn schrijnwerker   Willem Joppen gehuwd met Geertruit Jansdr wed Willem Janszn => Jan Otten brandewijnbrander RAD 9, 1603, f29 Elbert Damen wijncooper                             Cap Caron erfg Cap Jan Tassaert => mr Balthasar Bol chirurgijn RAD 9, 1603, f8v Matheus Pauwelszn         1628 vuijt het blaulaecken hangt zekerheid Grietken Damis (Dammers) wed Dirck Jansz Claptas RAD 9, 1603, f1v Lijsbeth van Gelen                          
1629                     Jasper Willemsz cleermaecker zekerheid Maerten Jansz Canne corenmeter RAD 9, 1603, f61 Jan Otten cleermaecker                                                                                     1629                                  
1630                         Jan Otten cleermacker Frans Matthijsz Dicke => Joost Joostensz van Nieuwenhove RAD 9, 1604, f23 Pieter Gaduijts               Herrij Loge wed Framchois van Persijn doctor medecine => Arnoldus Cools RAD 9, 1604, f32 Abraham jansz cuijper                                             cap Caron mr Balthasar Bol chirugijn=> Isaac Govertsz Rovers RAD 9, 1604, f60v Matheus Pauwelszn         1630                                  
1630                           Joost Joostensz van Nieuwenhove Pieter Gaduijts => Joost Joostensz van Nieuwenhove RAD 9, 1604, f54v Maeijken Jansdr wed mr Thomas chirurgijn [dochter van Jan Otten, zie André den Haan]                                                                                                                  
1631                                 Govert Jansz huijckmaecker mr Johan Oem Danielsz => Blasius van Haerlem de jongere RAD 9, 1604, f81v Lijsbeth Hardemans                                                                                                            
1632                 Aert Wesselszn Pieter Gijsbertsz houtcooper => mr Gerard van der Thuijnen chirurgijn huis hoek Steegoversloot belend sheeren straet RAD 9, 1605, f38 Jasper Willemssz cleermaker (van achteren)                                       ondertrouw Wouter Schoormans goutsmith met Hester Jan Bastiaensdr RAD 11, 19, f64           Capt Nanning van Foreest Adriaen van Blijenburgh za => Max. Melanen RAD 9, 1605, f2 Adriaen van Blijenburgh za => Cornelis Vaens RAD 9, 1605, f1v Theunis Schut Oth Willems spelma(ker) erfg wed Elijas van Moercappel=> Nicolaes Cruysius f2350 RAD 9, 1605, f62 Theunis Gerrits spelma(ker)                   1632                                  
1633                 wed Aert Wessels metselaer 8-10 Gerrit Thomasz chirurgijn 14-15 Jasper Willems Ertman cleermaker 5-0 Maarten jansz Can 6-0 Henrick Henricxz backer [vrouw van Geertruit Jansdr, dochter van Jan otten, zie André den Haan 1000e penning 1626] Otten h Aelbert de Brede 5-0 Joost van Nieuhoven pastijbacker 5-5 Joost van Nieuhoven h Leendert Crijnen 4-10 wed mr Thomas chirurgijn 6-0 Govert Jansz heuijckmaker 8-0 Blasius van Haerlem de Jonge 18-15 Herman Godschalcxz h Gijsbert van Beaumont 18-15 Cornelis van Esch h Maria Hellincx 12-10 wed Hendrick Pietersz van de Honert 13-15 juff Meusienbrouck h Arnolt van der Goes 15-15 wed Herrij Lodge 15-15 Arnoldus Cools 16-5 Abraham Jansz cuijper 10-0 Aert Hermansz Wor 6-0; Aert hermansz Wor h Cornelia van Belliaert 10-5-6 Aelbert Jonckholt 13-10 Aelbert Jonckholt h wed Henrick Schoormans 9-0   Jan Bastiaenszn schrijnwercker 14   Jan Kordijn lijwatier huurt van Willem Joppen 8-15 Eldert Damen wijncooper 8-15 wed Johan Sijmons inde Velden 17-17 wed Sebastiaen van de Graeff 17:5 St. Joris Doel memorie mr Artus v. Velde schoolmr 21 Maximilaen Mijlanen 9-3 Cornelis Vaens 21-5 Thonis Schut cuiper 11-5 Ott Willems spelmaeker 0-9 Nicolaes Cruijsius predicant 15 Thonus Geerit spelm 11-5 Jacobmina Athonusz van Breda, huyrt van Jacob Thomaszn 13-10 Toon Pieters Jong huijrt van mr Jacob Kint 13-10 Corstiaen Heens van Breda huijrt van Cap Caron 17-10 de wed. van Gillis Nering 13-10 Matheus Pauwelszn coopman 13-10 Gijsbert Haring coopman 13-10 Jan Janszn brandewijnmaeker nyet Alith Vermeij huijrt van Martin van Balen 0-7 over de brugge 1633 Goossen Jacobsz verwer eijg 22-10 Damas Dircxsz Claptas h Henrick Adriaensz Tambour 9 Lijstebt van Seelen h Cornelis Dircxz Majoor van Breda 10 Lijsbeth van Seelen eijg 10 Benjamijn Adriaensz timmerman eijg 6 Jacob Willemsz timmerman eijg 5-5 wed heer van Groenevelt 18-15 fondatie vier arme huijskens            
1633                                               Arnoult Cools zekerheid Abraham Janszn cuijper RAD 9, 1605, f78 Aert Hermansz Wor                                                           1633                                  
1633                     Casper Willemsz zekerheid Maerten jansz coornmeter RAD 9, 1605, f103 Jan Otten cleermaecker                     Arnout Cools Abraham Janszn cuijper => Jacob Janszn van Beverwijck RAD 9, 1605, f78 Aert Hermanszn Wor                                         cap Caron Isaac Govertszn Rovers=> Jacob Nering RAD 9, 1605, f105v Matheus Pauwelsz       * 1633                                  
1634                         Jan Otten cleermaecker Maeijke Jansdr wed Joost Joostensz van Nieuwenhoven huis en klein verbonden huisje=> Willem van der Wal pasteijbacker RAD 9, 1606, f57 Thomas van der Thuijnen                                                                             sheeren gracht 1634 Chritiaen Snaert# en mr Willem Hanecop => Goossen Jacobsz verwer huis genaamd de Blaeulaken RAD 9, 1606, f41 Claptas Lijsbeth van Seelen weskinderen Beniamijn Arijensz Troost => Marten Gillisz RAD 9, 1606, f80 Jacob Willemsz timmerman                      
1635                                                                             Cornelis Vaens zekerheid Anthonis Schut asijnmaecker [aan Geerits Schuth en Goris Jacobsz Rovaert zoon en swager] RAD 9, 1606, f107 Oth Willemsz spelmaecker Nicolaes Cruijsis Curator boedel Anthonis Gerritszn => Anthony Dionys Kelck (van Alkmaar) RAD 20, 98, f72ev Thomas Jacbszn Cotermans                   1635           Jacob Willemsz van Ommeren Josina van Millebrecht wed Arnoult Groenevelt en anderen => Martinus Ooms advocaet RAD 9, 1606, f93 taerme huisken                  
1636                                                       Aelbert Joncholt verkoop huis in Doelstraat RAD 9, 1606, f151v               erffgen van Foreest Maximiliaen Mijlanen => Marijcken Maertens wed. Jan Willemsz moutmaecker RAD 9, 1606, f129v Cornelis Vaens   Oth Willemsz spelmaecker     Thomas Cotermans Mr. Jacob Kindt schermmr tot Rotterdam => Macxmiliaen Mijlanen RAD 9, 1606, f137v cap Caron             1636                                  
                                                      zekerheid Thonis Schut asijnmaecker RAD 9, 1606, s127     0            
1637                                                                                         Anthonij Denijsz Celck erfg Thomas Jacobsz Cotermans => juffr Maria Corndr wed Gijsbrecht van Scharlaecken RAD 20, 81, f76 Maximiliaen Milanen                                                    
200e penning1638                                   Blasius van Haerlem 47-10 [ds Colvius predicant 10 Balen blz 1088 Andreas Colvius, Nikolaasz gehuwd met Anna van der Mijle]]   kinderen van henrick Pietersz van de Honaert 20 Arnolt van der Goes 50 wed Henrij Lodge 10 [ kinderen en weduwe van Wouter van Gouthouven 140] Arnolt Cools 145       Albert Joncholt met sijn kinderen 50           Leendert van Dijck 10     Mr Artus van de Velde 10   de kinderen van schout adriaen van blijenborch 237 cornelis vaens coopman 175     ds nicolaus crucius 40 geen vermelding   Maximiliaen Milanen 10   Bartholomeus Gillis caescooper 50 weduwe Abraham van der Mijl 170 wed Gijsbrecht Haringh coopman 110       200e penning1638 Goossen Jacobsz verwer 25   wed Cornelis Dircxsz Maijor van Breda 15 Lijsbeth van Zeelen 40 [in kohier verwisseld met rechts Maerten Gillis] Maerten Gillis grootwercman 10   weduwe Martinus Ooms advocaet 25; dezelve als erfgenaam van zijn vader mr Viglius Ooms 90                    
1638                             ganck van Pieter Gaduijts genaempt de Bel erfg Thomas van der Thuijnen => Thomas van der Thuijnen, zoon RAD 9, 1607, f61 Govert Jansz huijckmaecker                               Eldert Damen Johan Sijmons inde Velden lantmeter=> Leendert van Dijck RAD 9, 1607, f62 wed Sebastiaen van de Graeff                                                                            
1639                       huwelijk Maerten Jansz Kan beenhacker met Geertrui Keisers wed Elias Jansz RAD 11, 19, s202             Herman Godschalcxsz Cornelis van Nes => Anthonij van Schuilenburch RAD 9, 1605, f1v wed Henrick Pietersz van de Honaert     Arnoldus Cools erfg Jacob Janszn van Beverwijck => Arnoldus Cools RAD 9, 1608, f51 Aert Hermanszn Wor     Doelstraat   Wouter Schoormans [elders: goudsmid]           erffgen van Foreest Marijcken Maertens wed Jan Willem = > Cornelis Vaens RAD 9, 1608, s43 Cornelis Vaens curator boedel Theunis Geeritsz Schut => Cornelis Vaens RAD 9, 1608, f38 Oth Willems spelmaker         cap Caron Jacob Nering cs => Bartholomeus Gilisz van Oosterhout RAD 9, 1608, f30v d’erfgen. Matheus Pauwels de Hulter   Jan Janszn brandewijnbrander boedel Balen => Diedrich Voetius RAD 9, 1608, f20v en 22v; Voetius => Jan Janszn van Beeck brandewijnbrander, RAD 9, 1608, f48 en RAD 20, 81, f349 gracht 1639                                  
                                                            straat           0            
1640                                                                                       Anthonys Dionyszn Kelck erfgen Thomas Cotermans => Arnoult v Ravesteijn [elders: commies] RAD 9, 1608, f122 Max. van Melanen               1640                                  
1641                                                               Willem Joppen erfg Elbert Damen => Leendert van Dijck RAD 9, 1609, f12 Leendert van Dijck                   ds Nicolaes Crusius Curator boedel Anthonis Gerritszn => Johan de Namur RAD 9, 1609, f14 Arnoult van Ravesteijn                   1641                                  
1643                                     erfg (niet genoemd) Beaumont Anthonij van Schuijlenburch=> Stoffel Jansz Holenbeeck cleermaker RAD 9, 1610, f30v erfg Henrick van de Honaert                             St. Joris Doele Nanning van Foreest =>Corn Vaens RAD 9, 1610, f27v Corn. Vaens                           1643                                  
1644                                                                                                           1644                                  
              Cornelis Fransz van ?Kelkesant Jacob Aertsz XX wonende te Leijden => Jacob Hendricxsz van Slingelant RAD 9, 1610, f74 mr Geert van Thuijnen                                    
  0            
1644                                                                                             Max. van Melanen Philip Caron => Jan Jans van Buijl RAD 9, 1610, f65v Bartholomeus Gillis van Oosterhout           1644                                  
                                                                                                                                                   
1645                                                       [huwelijk Aelbert van Hoogeveen met Catharina Kievit RAD 11, 20, s70] s heeren Doelstraet Arnout van Ravesteijn cleermaecker=> Robbrecht Demster RAD 9, 1611, f46 Wouter Schoormans                         wed. van Nicolaas Cruysius Johan de Namur => Capt Johan Willem Nijssen RAD 9, 1611, f13 Arnoult van Ravesteijn                   1645                                  
1645                                     erfg Elisabeth van Beaumont zekerheid Stoffel Hoelenbeeck cleermakerRAD 9, 1611, f34v erfg Hendrick van de Honaert               doelstraat zekerheid Robbert Demster RAD 9, 1611, f58v Wouter Schoormans                                                 1645                                  
1646                   mr Geert van Thuijnen Barent Hermans cleermaker => Jan Jansz de Wael cleermaker RAD 9, 1611, f125v Marten Jannsz Kan                                           Leendert van Dijck erfg vdGraeff => Cornelis Adolsfzn [elders: glasmaker] RAD 9, 1611, f139 St Joris Doelen             weduwe Dr Nicolaes Cruysius erfg Cap. Jan Willem Nijssen=> Helman van de Heuvel RAD 9, 1611, f94, s99 Arnoult van Ravesteijn                 1646           ondertrouw Willem Jacobsz van Ommeren huijstimmerman wonend Steversloot met Ariaentje Cornelis Mol RAD 11, 20, f96                      
1647                                                           Robbert Demster schoenmaker Wouter Schoormans => Dricxken Arijensdr de Veer wed Balten de Best RAD 9, 1612, f36v     Cornelis Olofszn Claeu             Oth Willems speldemaeker Rosbeijaert Helman van den Heuvel       wed. van Bartholomeus Gillis Johan de Hulter => Elisabeth van Deuren wed. wijlen Gijsbrecht Harings RAD 9, 1612, f38 Elisabeth van Deuren wed. Gijsbrecht Harings       1647   Damas Dircxz Claptas Elijsabeth van Selen wed Pieter Brouckhaert => Robertus Pagetius RAD 9, 1612, f346                            
                  mr Gerit van de Thuijn zekerheid Jan Jansz van de Wael RAD 9, 1612, f4v Maerten Jansz Kan           Blasius van Haerlem erfg Elisabeth van Beaumont => Johan de Widt outraet ontfanger tol Geervliet RAD 9, 1612, f64 Stoffel Jansz cleermaker                   Nic. Cuijsius => Arent Kock voor f 4500 RAD 9, 1612, f31   0 Elijsabeth van Selen [wed Pieter Brouckhaert]          
1647                                                                                                                     ds Robbertus Pagetius div erfg Selen => Pieter Adriaensz van de Linde RAD 9, 1612, f60 Maerten Gillisz van de Pijppen                        
1648                                     Johan de With outraet zekerheid Stoffel Hockenbeecq cleermaker RAD 9, 1612, f80 en f87 Pieter van de Honaert                                                                                                        
1649                   wed mr Gerit van de Thuijnen zekerheid Jan de Wael cleermacker RAD 9, 1613, f55 Maerten Jansz Kan     Dirck van de Wal zekerheid Jacobmina Bax wed mr Pieter van de Thuijnen RAD 9, 1613, f31v Govert Jansz heuijckmaker             Cornelis van Overstege trouwt 7 maart 1649 met Johanna Cools dochter van Arnoldus Cools in Dubbeldam RAD 240 001A_01; ook RAD 11, 20, 98; hertrouwt 4 okt 1654 RAD 11, 20, f217v)             erfg Willem Joppen Leendert van Dijck => Jan Aertszn twee huizen naast elkaar RAD 9, 1613, f59                                                                              
1650                   wed mr Geritsz van de Thijnen zekerheid Jan de Wael RAD 9, 1613, f136 en f162 Maerten Jansz Kan                                 doelstraat zekerheid Robberet Demster RAD 9, 1613, f126 erfg Balten de Best                       Arent Cock erfg Helmen van de Heuvel => Johannes Ramphius rector Latijnsche school voor f4500 RAD 9, 1613, f91 Arnoult van Ravesteijn                 1650     do Robbertus Pagetius van de Engelsche gemeente Pieter Adriaensz van de Linde huistimmerman => Jan Franken houtcooper RAD 9, 1613, f166 Maerten Gilliszn van der Pijpen                        
1652                                                             erfg Balten de Best Johannes Schepens => Johannes van Besoijen twijnder RAD 9, 1614, f151 Jan Aertszn                                           1652                                  
200e penning 1652                                   Blasius van Haerlem 50 [de heer mr Johan Halling Pauwels 200]   kinderen Henrick Pietersz van de Honaert 20 Gerrit Oosterlingh wjncooper 10 (doorgehaald\0 wed Herrij Lodge 30 [Pieter Dorpman 30 huwt 1 okt 1634 Cornelia van Slingelant Damisdr woont int Steversloot; zie RAD 11, 19,96v; begraven 1665 resp 1667 RAD 11, 40, f115v en f187 ] Wouter Cools 15; wed Arnoldus Cools 200; Cornelis van Overstege 30           wed Balten Willmemszn de Best 20 Johannes van Besoijen twijnder niet     [Jan Franszn Fijt 10] Abraham van Nuijsenborch 20 [Jacob Wilder wijncooper -] Cornelis Vaens thesaurier 350   arent cock 50 jacob rogier 10 arnolt van ravesteijn 30 weduwe maximiliaen milanen niets jan janszn van buijl houtcooper 30 wed van barthol gilliszn caescooper 75 (wed abraham van der mijl 70 doorgehaald) wed gijsbrecht harinch 130 jan janszn brandewijn niets   1652 goossen jacboszn verwer 25 Damas Claptas nijet   Jan Francken houtcooper 20 Martin Gillisz van der Pijpen 40   weduwe Maartinus Ooms met haar kinderen 25 mr Hendrik Hoinck 50 - kan ook zuidzijde zijn                  
1653                                             huwelijk Sara Lodge met Hendrick van Beeck, RAD 11, 20, f179v; zie ook RAD 11, 2, f219v voor geboorte 1660 kind Aletta       Aelbrecht van Joc[k]holt overleden, Weeskamer RAD 10, 23, f3 ev. Heeft deels gemeenschappelijk met zijn minderjarige kinderen Lambrecht en Quirina twee huizen in Steegoversloot naast elkaar, een op de hoek Doelstraat, met elk huizen daarchter, waaronder twee in de Doelstraat achter het huis op de hoek; ook een gang van linkse huis naar Doelstraat                                                                                          
1654                                                                       Abraham van Nuijsenborch tavernier Sint Jorisdoelen Cornelis Vaens erfg Otto Willemszn van der Valck => Vaens RAD 9, 1615, f87v Arent Cock                     1654                                  
1656                                                                                                                       Jan Francken Maerten Gillisz van de Pijpen => Laurentius Laurentij bedienaar goddelicken woorts RAD 9, 1616, f146v Willem Jacobsz van Ommeren                      
1657                                                                         gebouwd                     * 1657                                  
                                                          Doele-Steyn   0            
1658                       Jan van Gele [ 4 dec 1650 ondertrouw met Berber Elias, woont Steversloot RAD 11, 20, s193; zie ook RAD 10, 28, f168v weeskamer] erfg Geertruit Jan Ottensdr wed Hendrick Hendricksz => Jan van Gele houtcooper RAD 20, 226, f30, s32 en RAD 9, 1617, f115v Isaacq van der Wal                                     Jan Aertszn Herman Claeszn droogscheerder stelt zekerheid RAD 9, 1617, f120 St Joris Doelen


                                                           
1659                                                                           Arent Cock Johannes Ramphius => Hendrick Francken f5300 RAD 9, 1613, s106 Arnoult van Ravensteijn   Jan Jansz van Buijl Hadewij Jansdr wed. van Bartholomeus Gillis => Nikolaas Maes schilder RAD 9, 1618, f31 Elisabeth van Deuren weduwe van Gijsbrecht Haring       1659         do Laureus Laurentij Willem Jacobsz van Ommeren => Jan Claesz Boogaert houtcooper voor notaris Johannes Melanen RAD 20, 179, f154 wed Martinus Ooms                    
1660                                                           Robberecht Demster schoenmaker is gehuwd met Hester van de Velde, geeft procuratie aan Bastiaen Jansz van der Meer RAD 9, 1618, f108   Jan van Besoijen Jan Aertszn twee huizen => Mr Johan de Vries RAD 9, 1618, f104 Herman Claeszn                                         1660                                  
1661                                                                                                               1661       Jan Franken do Laurentius Laurentij huis achter int Steeghoversloot=> Arnout van Ravesteijn commijs RAD 9, 1619, f2 Willem Jacobsz timmerman                      
1662                                                                                                 1662                                  
1663                                                           heer van Papendrecht erfg Balten de Best=> Cornelis de Vries RAD 9, 1620, 36v, zekerheid Cornelis de Vries RAD 9, 1620, f37, 37v Johannes van Besoijen Johan de Vries thesaurier Herman Claeszn Laeijgie => Maria Samuelsdr vrouw van Hendrick Lamberts de Bruijn Agent van Maze RAD 9, 1620, f26v St Joris Doelen                                       1663     ds Robbert Pagetius zekerheid Jan Francken RAD 9, 1619, f77 [in 1683 doorgehaald op verzoek Francois Dole] Arnoult van Ravesteijn Jan Claesz Boogaert wed Martinus Ooms twee huizen, één langs Vest en ééin Steegoversloot => mr Willem Roovers RAD 9, 1620, f27v arme huiskens   wed Martinus Ooms twee huizen, één langs Vest en ééin Steegoversloot => mr Willem Roovers RAD 9, 1620, f27v erve van schuttere in huijre sijnde      
1664                                                             Cornelis de Vries   Johan de Vries     Cornelis Vaens Arent Kock huis Rosbeijert => Gerrit + Hendrick Francken f5400 RAD 9, 1620, f149v Hendrick Francken                   1664           [overlijden Willem Jacobsz van Ommeren timmerman in heijman Huijstraet RAD 11, 40, f75v]                      
1665                                               Wouteris Cools boedel Petronella Wor => Arnoult van Ravesteijn RAD 9, 1621, f57v Cornelia van Hoogeveen                                                         1665                                  
1666                                     erfg Johan de With boedel Stoffel Houckenbeck => Gerit Gerardsz RAD 9, 1621, f101v Pieter van de Honaert                                                                     1666                                  
1667                             vander? Wal Pieter Hendricxsz Bunne => Johannes Perck RAD 9, 1621, f138 Jan Govertsz Heijmans                             [huwelijk Kasper van Beeck van Duijsburg schoenmaecker met Anneken Swaen beijde Steversloot, RAD 11, 22, f87; overlijden Marij Swaen RA 11, 41, f42v]                                   1667                                  
1668                                         erfg Hendrick Pietersz van de Honaert zekerheid Margrieta van der Heijden wed Geerit Oosterlingh RAD 9, 1622, f60v erfg Herry Loots                         St Joris Doelen Cornelis Vaens => Nicolaas Stoop RAD 9, 1622, f1 (ook RAD 9, 1621, f165v) [Nicolaas Stoop Jacobsz; leefde 1620-1694] Gerit Francken                       1668                                  
1669                                                     openbare verkoop twee huizen naast en aan elkaar door Aelbert van Hoogeveel 50% en kinderen Gerrart van Hoogeveen 50% als erfgenamen van Cornelia van Hoogeveen bejaarde ongehouden dochter RAD 2, 272, f168-170; koper links Hugo van Dijck en rechts Aelbert van Hoogeveen                                                                            
1669                                                   Arnoult van Ravesteijn commies erfg Cornelia van Hoogeveen => Hugo van Dijck RAD 9, 1622, f140v Cornelia van Hoogeveen op hoek Doelstraat       Casper van Beeck schoenmaker erfg Johan de Vries => Arent Muijs van Holij secretaris stad RAD 9, 1622, f129 Hendrick Lamberts de Bruijn Agent van Maze               Nicolaes Maes schilder erfg Elisabeth van Deuren wed Gijsbrecht Herincx=> Jacob Holaert RAD 9, 1622, f138v erfg Elisabeth van Deuren wed Gijsbrecht Herincx =>Hendrick Herincx RAD 9, 1622, f139 Jan Jans van Beeck   1669                                  
1669                                                   Arnoult van Ravesteijn commies Hugo van Dijck commies comptoir=> Aelbrecht van Hoogeveen RAD 9, 1622, f137 tegenover ingang hof Aelbrecht van Hoogeveen op hoek Doelstraat                                                       1669                                  
1671                                                                                                       Hendrick Herincx zekerheid Angnieta Dircx wed Jan Jans van Beeck RAD 9, 1623, f112v "tweede huis van brugge" Angnieta Dircx   1671                                  
1672                                                                                 wed. van Maxmiliaen Melanen erfg Cap Johan van Buijl => Nicolaes Maes schilder RAD 9, 1624, f23v Nicolaes Maes koper           1672             mr Willem Rovers => Sr Johannes Plucke borger capiteijn en coopman hoek Steeghoversloot vanouds huis te Groenevelt langs Vest met cleijn huisken int Steeghoversloot uitcomend RAD 9, 1624, f21v           mr Willem Rovers => Sr Johannes Plucke borger capiteijn en coopman hoek Steeghoversloot vanouds huis te Groenevelt langs Vest met cleijn huisken int Steeghoversloot uitcomend RAD 9, 1624, f21v        
200e penning1(vermogen) 674                                   Mr Gerard Paeuw, advocaet en administrateur ter weescamer 10.000     Henrick Pietersz van de Honaert, bijdoleantie 1000   Hendrick van Beeck, voor den helft in erfenis Herrij Lodge 3500; Mr. Willem Roovers 33.000 juffr Maria van Overstege wed dr Snel; juffr Elisabeth van Overstege, jonge dochter Elisabeth Gevers 1000 de weduwe Johannes Gevers 1000             Arent Muijs van Holij 30830 Hendrick Lamberts de Bruijn 1000 [Dirck Vrooman 2000] Boedel Cornelis Vaens 70000 Mr. Nicolaes Stoop 46000 Mr Francoijs van der Burgh 10000 Gerard Francken 36000 Hendrick Francken 34000   Huijbert Melanen twijnder 1000       Jacob Gillis Holaert 2000 Hendricx Herincx 20750       200e penning1(vermogen) 674 wed Jan Erckelens 9500   DR Robbert Pagetius Engels predicant 2000   Arnoult van Ravesteijn 14000 Johannes Claesz Boogaert coopman in hout 7000 weduwe Johannes Plucke 19000 Thielman van Bracht 1500                  
1675                             [uitganck Paul Eelbo] mr Johan Perck chirurgijn=> juff Margrieta Cools wed Hugo Repelaer RAD 9, 1625, f11v wed Jan Goverts Heijmans                                                                             1675                                  
1676                                           wed Geard Oosterlingh => Samuel Oosterlingh RAD 9, 1625, f116                                                                   1676                                  
1676                                       Geerit Mooijweer erfg Pieter van de Honert => Hendrick Deckers mr cleermaker RAD 9, 1625, f128v, f129 Samuel Oosterlingh Begrafenis Willem Roovers uit huis Hendrick van Beeck RAD 11, 41, f92                 Casper van Beeck schoenmaker Arent Muijs van Holij => Jacob van Hooghstraeten RAD 9, 1625, f82 Hendrick Lamberts de Bruijn                                         1676                                  
1677                                                                                                         Angnieta Dircx wed Jan Jans van Beeck zekerheid Angnieta Dircx wed Jan Jans van Beeck brandewijnbrander RAD 9, 1626, f45 s heeren gracht 1677                                  
1678                                                                                           Arnout van Ravestijn Johan Melanen, notaris, en Huijbert Melanen, coopman zoons en erfgenamen van Ida van de Enden en Maximiliaen Melanen, delen huis toe aan Johan, akte notaris Hugo van Dijck RAD 20, 277, f35 Nicolaes Maes                                                
1679                                 Bregjen Jacobsdr wed Jan Govertsz Heijmans mr cleermaker erf achter haar huis aan Gerard Pauw naast huis Pauw RAD 9, 1627, f22 Gerard Pauw [getrouwd met Margareta van Haerlem, zus van Blasius van Haerlem de jongere; zie Balen, blz 1065]                                           klokgevel 1679                 1679                                  
1680                                                                                                       erfg Hendrick Herincx zekerheid Janetta Jans van Beeck wed Adriaen Claerbout twee huizen RAD 9, 1627, f149v s'heeren gracht 1680                                  
1681                   kinderen en erfg mr Thomas van Thuijnen Jan Jansz de Wael => Jacobus Pereldien orgelmaker RAD 9, 1628, f39v Jan van gelder                                                                                                                          
1682                                             Hendrick van Beeck erfg Walterus Cools => twee huizen Pieter de Jongh pastijbacker RAD 9, 1628, f95 (zekerheid f96) Arnout van Ravesteijn                                                     Janetta Jans van Beeck verkoper Janetta Jans van Beeck => Hendrick van Beeck RAD 9, 1628, f152 s heeren gracht                                    
                                                                                                        erfg Hendrick Harincx zekerheid Jannetta van Beeck RAD 9, 1682, f151v Hendrick van Beeck                                      
1683                                     Wilhelm Brantwijck van Blocklant erfg Geerit Gillisz Moijweer => Daniel van Veen RAD 9, 1629, f32 Hendrick Deckers Samuel Porhuijs Hendrick van Beeck => Hendrick Lamberts de Bruijn RAD 9, 1629, f26 Pieter de Jongh                                                                   do Pagetius Aletta de Veer wed Johan Francken => Franchois Dole veertigen RAD 9, 1629, f3 Gerrit Berghloon   ondertrouw Corstiaen Backus met Margareta Plucqué RAD 11, 24, f88v                    
1684                       Johan van Gale Johan van Gale coopman => Andries Gisius passementwerker RAD 9, 1629, f105 Jan Jansz Verboogh                   Pieter de Jongh Elisabeth van Ravesteijn wed dr Johannes Gevaerts => Maria en Catharina van Hensboom RAD 9, 1629, f107 Aelbrecht van Hoogeveen                                                             Jan Klaptas erfg Robert Pagetius=> Jan de Gier RAD 9, 1629, f111 Francois Dole                          
1685                                         Hendrick Deckers Samuel Oosterlingh => Dirck van de Wal RAD 9, 1630, f52 Hendrick Lamberts de Bruijn                                                                                                    
1685 (lantarengeld (3, 3984)) (2 stuivers per gulden verponding [per lantaarn?])                                                     juff Feij 1:19     Pieter Helmigh   Kasper van Beek Jakob van Hoogstraten Jakob van Hoogstraten erfgen. Hendrik Lamberts de Bruijn St. Joris Doelen de heer Borgermeester Nicolaas Stoop 11:5:0 weduwe heer Hendrik Franken 2:12:8 Johan van Slingeland 1:7 de heer Johan Melanen 1:7 Nicolaas Maas 1:15 Nicolaas Maas 1:7 Capt. Holaart 1:7 wed. de Hr. Biesheuvel [=Geertruijd Herincx] 1:7 Jan van Bergen 0:7     1685 (lantarengeld (3, 3984)) (2 stuivers per gulden verponding [per lantaarn?])                                  
                    Jacob Pereljeu 0-10 Jan van gelee 0-12 Andries Gisius 0-10 Jan jansz Boog 0-10-8 Cornelis Geldtelder 0-9 Hugo Repelaer 0-12 Jan Govertsz Huijmans 0-16 Cornelis de Jong 1-17-18 hr Borgewrmr Willem Brandwijck van Blokland 1-17-8 Daniel van Veen 1-5 Hendrik Dekkers 1-8-8 Dirk van de Wall 1-11-8 Steven van Esch 1-11-8 Pr de Jongh 01:12:8 Pr de Jongh 1 Maria en Catharina Hensboom 1:12:8 (twee vermeldingen met accolade) juffr Feij 0:18     Hendrik van Beek 0:14   Hermanus Erckelens 2:5 wed Jan Damas Klaptas 0-18 Jan de Gier 1-0-0 wed Francois Dole 1-0 Adriaan van de Schepper 0-12 Jan Claasz Boogaard 0-10-8 juffr Plucque 1-17-8 juffr Erckelens 1-4 Pieter Geerin 0-3                
na 1685 (lantarengeld 3, 3985)                     Jakob Pereljeu 0-10 Jan van Geleé 0-12 Andries Gisius 0-10 Jan Jans Boog 0-10-8 Kornelis Gelttelder 0-9 De Hr Hugo Repelaar 0-12 Jan Govertsz Huijmans 0-16 Kornelis de Jong 1-17-8 de hr borgemr Willem Brandwijk van Blokland 1-17-8 Daniel van Veen 1-5 Hendrik Dekkers 1-7-8 Dirk van der Wall 1-11-8 Steven van Esch 1-11-8 Pieter de Jong 1-12-8 Pieter de Jong 1-0-0 Maria en Katrinas van Hensboom 1-12-8 (twee vermeldingen met akkolade) juffr Feij 1-19 juffr Feij 0-18   Pieter Helmigh 0-17-12 Pieter Helmigh 0-17-8 Kaspar van Beek 0-17-8 wed Jakob van Hoogstraten 0-17-8 wed Jakob van Hoogstraten 0-15-8 erfg Hendrik Lamb. De Bruijn 1-14-8 St. Joris Doelen 2-1-8 hr borgermr Nikolaas Stoop 11-5 wed hr Hendrik Franken 2-12-8 Johan van Slingeland 1-7 de heer Johan Melanen 1-7 Nikolaas Maas 1-15 Nikolaas Maas 1-7 Kaptn Holaart 1-7 wed hr Biesheuvel 1-7 Jan van Bergen 0-7 Hendrik van Beek 0-14     Hermanus Erkelens 2-5 wed Jan Damas Klaptas 0-18 Jan de Gier 1-0-0 wed hr Francois Dole 1-0-0 Adriaan van der Schepper 0-12 Jan Klaas Boogard 0-10-8 juff Plucqué 1-17-8 juff erkelens 1-4-0                  
1686                                                                                                 1686                                  
                                                                           
1688                           Jan Jansz Verbooch schenking aan Catharina Huijbrechtsdr Vaens RAD 9, 1631, f116 Repelaer                                                                                                                  
200e penning 1689               [Johannis Cluijt]                   Mr Gerard Pauw 50         Hendrick van Beeck 20; erfgenamen Willem Roovers 25 hr Arnold Duijrcant 90; juffr Elisabeth Oversteegh 90; [Maria van Overstege huwt eerst met Johan Snellen en dan Arnoud Duircant, zie Weeskamer, RAD 10, 26, f151 en RAD 10, 28, f265v; ] kinderen en erfgenamen Elisabeth Gevers 6; weduwe Johannis Gevaers 18 (noch wegens erfenis Arent van Ravesteijn 12) [Elisabeth ende Geertruijd van Gevenhuijsen 15; woonachtig buiten provincie 21 juni 1684 geroijeerd]   [Elisabeth Dirckxdr met haer suster 6 onder diverse erfgenamen niet quotisabel verdeeld, 21 juni 1684 geroijeerd]         Arent Muijs van Holij 190 (wv 45 naar mr sijmon muijs van holij) hendrick lamberts de bruijn verdeelt op geertruid de bruijn enz 6                                                                            
1689                                 Jan Govertsz Heijmans Gerard Pauw => Cornelis de Jongh RAD 9, 1632, f18v Wilhelm Brantwijck van Blocklant                                     Geertruij vd Hulck [=wed Hendrick Francken] Geertruij vd Hulck mr. Jacob v Ravesteijn => Cap Jan vSlingelant RAD 9, 1632, f31v Johannes Melanen               1689                                  
1690                                                         Doelstraat erfg Nicolaes van der Dack => Pieter Helmich RAD 9, 1632, f124 Pieter Helmich                                                         Francois Dole boedel Geerit van Burghloon en Elisabeth van den Schepper helft huijs=> Adriaen van de Schepper RAD 9, 1632, f10v cap Jan Bogert                      
1692                                                                                   verkoper Nicolaes Maes Nicolaes Maes woonende tot Amsterdam => jonff Beatricx Sara en Helena van Dijck bejaarde ongehouden doochters RAD 9, 1633, f143 kinderen Jacob Holaert         1692                                  
                                                                         
1692 (straat en clappergeld RAD 3, 3986)                     wed Carel Perrleu 0-6-4 Jan van Gale 0-6 Andries Gisius 0-7-8 Jan Jansz Verboogh 0-1-12 Cornelis Geltelder 0-10-4 erfg heer Repelaer 0-6 Jan Goverts Huijmans 0-5-8 Corn de Jongh 0-10-12 hr Blocklant 0-10-12 Daniel van Veen 0-5-12 Hendrick Deckers 0-8-8 Dirk van Wal 0-8-4 Stephanus van Esch 0:10:12 Pr de Jongh 0:8 Pr de Jongh 0:8 Maria en Catharina Hensboom 0:8:8 wed ds Feij 0:8:4 Adriaen Cleijn 2:3   Pieter Helmich [elders: loodgieter, gehuwd met Johanna Klijkluit} Pieter Helmich casper van beeck 1:2 wed jacob van hooghstraeten 1:0 huis adjem 2:3 hendrick lamberts de bruijn 1:13:12 st joris doel 5:17:8 borgermeester nicolaes stoop 10:11 wed hendrick francken 1:12 huis adjem 1:5:4 cap jan van slingelandt 1:7 johannes melanen 1:7 nicolaes maas 1:13 beatrice, sara en helena van dijck 1:7:8 cap jacob holaert 1:8 kinderen van hendrick harincx 1:8 wed claerbout [Jannetta van Beeck] 0:12 hendrick van beeck 0:9:8     herman erckelens 2:12 wed jan damas claptas 1-1-8 Jan de Gier 1-3 Franchois Dole 1-2-8 Adriaenn van de Schepper 0-18-8 Jan Claes Boogaert 0-17 wed Plucke 5-5-4 vier woninge Johan Denijs arme dus memorie wed Jan Goossens Erckelens 6-3                
1693                                                     Agatha van Hoogeveen wed ds Feij Agatha van Hoogeveen wed ds Feij => Adriaan Cleijn stadhouder officier RAD 9, 1634, f16v doelstraat                                                           Jan de Gier wed Franchoijs Dole uit veertigen en anderen=> Hendrick Sinderen RAD 9, 1634, f18v Adriaen van de Schepper                        
1694                                                               Willem Hooglander trouwt 24 jan 1694 met Lijsbeth van Beeck; hebben kind Casper in 5 sept 1699 RAD 11, 87; RAD 11, 2                                                                                  
1695                                                                                                       Johan Irisch via Gerecht=> Herman van Bragt RAD 9, 1635, f94v Herman van Bragt                                      
1696                                     heer van Blocklant, out burgemeester Daniel van Veen camerbewaarder => Adriaan van Veen (zijn broer) RAD 9, 1635, f106v Hendrick Deckers cleermaker                                                                                                        
1696                                   doctoer Laurens de Jongh Anna de With wed mr Willem Brandtwijck van Blocklandt aan Roelant Roelantsz Taarlingh RAD 9, 1635, f120 Daniel van Veen                                                                                                          
1697                   mr Abel van der Tuijnen zekerheid wed Carel Jacobus Pereljeu RAD 9, 1636, f18 wed Jan van Ghele                                     geboorte zoon Pieter van Govert van Well en Trijntje Helmich RAD 11, 2                   Johan Melanen College veertigen erfgenamen Nikolaas Maas => Lucas Bilderbeeq exploitier van haar Ed Groot Mog. Domijnen RAD 9, 1636, f41v Juffrv(en) van Dijck           1697                                  
1698                                                   Pieter de Jongh Agatha van Hoogeveen wed ds Jacobus Fij => juff Margrita van de Heijde wed stadhouder Willem van Campen RAD 9, 1636, f106 Adriaen Cleijn stadhouder                                         1698                                  
1698                                                     Margrita van de Hejden zekerheijd Adriaen Cleijn RAD 9, 1636, f118 doelstraat                                                                                        
1699                                                               geboorte zoon Casper van Willem Hooglander en Elisabeth van Beeck                             huis toebehoord hebbend Johan Melanen excecutieverkoop=> Johannes Romijn RAD 9, 1637, f25v                                                    
1699                                                                                           Johan van Slingeland zekerheid Sija Baane en Johannes Romijn twijnder echtelieden huis omtrent Augustijnenkamp met uitgang int Steck RAD 9, 1637, f22v Lucas Bilderbeeck                                                
1699                                                                                                 1699                                  
1699                                         Hendrick Deckers Dirk van de Wal coopman en stadbode op Amsterdam => Paulus Herres coopman RAD 9, 1637, f50 wed Steven Claesz van Esch                 1699            
1701                           Jan Verboogh Catarina Huijbertsdr Vaens wed Cornelis Geltelder => Hendrick Hallemans twijnder RAD 9, 1639, f46 gange van Paul Eelbo                                                     Juffr van Dijck erfg Gillis Holaart => Adriaan Holaart Juffr Herincx       1701                                  
1702                                                                         Stoop (grond St. Joris Doele) Geertruij vd Hulck, wed Hendrik Francken         Cap Adriaan Holaart Catharina en Helena Herincx en Elisabeth Herincx vrouw van Roeloff van Biesheuvel=> Johan Borchart Metcher RAD 9, 1639, f99v en f100v Cap Herman van Bragt gracht 1702 zekerheid Maria van Bragt laatst wed Gerrit van Eijsden coopman huis en ververij RAD 9, 1639, f95 huis genaamd de Claptas                              
1705                                                                   Jacob van Hoogstraten zekerheid Geertrui de Bruin vrouw van Antoni de Potter RAD 9, 1641, f58v (doorgehaald 1743 Hendrick onder deWingert) St Joris Doelen                   huwelijk Maria van Slingelant wonend Steeghoversloot met Sibertus van Nievelt RAD 11, 87, s433                                                      
1707                                                                   Jacob van Hoogstraten Hendrika de Potter [kleindochter Hendrick Lamberts de Bruijn]=> Hendrick onder de Wijngaart RAD 9, 1642, f60 St Joris Doelen                                                                          
1710                                                   Maria Hensboom Margarita van der Heijden => Johan van Hoogstraten coopman RAD 9, 1643, f101 Adriaen Cleijn stadhouder                                                                                          
1712                         Andries Gisius erfg Jan Boog => Pieter van Hesta RAD 9, 1644A, f16 Willempje Barentsdr           Hendrik Dekkers Poulus Herris coopman van wijnen=> Coenraat Gonne RAD 9, 1644a, f70 wed van Esch                                                       Cap Adriaan Holaart zekerheid Johan Borchart Metcher coopman RAD 9, 1639, f100v Cap Herman van Bragt                                      
1713                                                                                 Lucas Bilderbeeck boedel Sara van Dijck met tuin en huisje op de gracht => Pieter Knock coopman RAD 9, 1645, f25v Gillis Holaart         1713                                  
1714                                                                                                                       wed van Sunderen erfg Adriaan vandeSchepper => Adriaan op de Camp Franchoisz RAD 9, 1645, f31v NOG BESTUDEREN Jan Boogert coopman                      
1713                                                                               Sr Jan Romijn Lucas Bilderbeecq => Margareta Labeen wed Jan Sprinkhuijsen "aan noortsijde genaamd de gekroonde blijkerij" RAD 9, 1645, f22 Pieter Knock           1713                                  
                                                             

                 
familiegeld 1716                         Andries Gisius 5         Laurens de Jongh 80 wed Roeland Teerlingh 20     Adriaen de Jager 5         Johan van Hoogstraten 5 Adriaen Kleijn 5   Pieter Helmig 5 Mattheus Kluijt 5 Jacob van Hoogstraten 10 Hendrik Onderdewijngaart 5   [de heer Anthonij Repelaer 60] wed Hendrick Franken 100 Joan van Slingelandt 5 Margtita van Slingelandt 5 [Andries de Nagtegaal 5] wed Jan van Sprinkhuijsen 5 [Dirck van den Boogaert 5] Gillis Holaert 10 Johan Bourghart Metschert 5 Hendrik van Bragt 5 Tieleman van Bragt 5 [Aernoud Duerkant 10]     Rutger Erkelens 5     wed Hendrik van Sunderen 10 Geerard van Sunderen 5 Adriaan op de Kamp 20 Joan Boogaert 10 Adriana en Elisabet Boogaert 10 Martinus Plucque 20 {Hermanus Bruijn 5] [Lucas Bilderbeeck 10]                
1717                                                                                              

          stadsgracht 1717 Rutger Erkelens => Wouter van Lill dubbeld huis RAD 9, 1647, f3 Teunis Janszn Korbel Jan de Gier Hendrick van Sunderen => juff Christina de Vries wed Hendrik Melisdijk RAD 9, 1647, f58v Adriaan op de Camp                        
1718                                         Hendrick Deckers kleermaker boedel Coenraat Gonne => Arij de Jager RAD 9, 1648, f1 (wed Pieter van Esch bij links) juffvr van Esch erfg Pieter de Jongh pastijbakker => Jacobus van Lier mr huistimmerman twee huizen naast elkaarRAD 9, 1648, f475 juff Hensboom                                          

            1718                                  
1721                                                     wed Johanvan Hoogstraten erfg Klijn => Johanna van Sunderen wed Johan van Hoogstraten plankmeter en koopman RAD 6, 1649, f111 doelstraat                                    

            1721                                  
1723                           Pieter Hester Willem de Graaff=> Jan Mol RAD 9, 1650, f23v uijtgang ofte huyse van burg Daniel Eelbo                 Jacobus Lier erfg Hensboom=> Johannes Wiltens twijnder RAD 9, 1650, f36v wed Jan Hoogstraten                         Weeskamer Sija Baane en Johannes Romeijn RAD 10, 33, f11v                 1723                                  
                                                                0            
1724                       Willem van Hiesveld zekerheid Andries Gisius knoopmaker RAD 9, 1650, f129v Pieter van Hesta                                                               wed. Nievelt Sija Banen wed Jan Romijn => Dom Wilhelmus van Slingeland predicant Sleewijck RAD 9, 1650, f113v Erfgen van d’wed Sprinkhuijsen             1724                         Margrita Plucqe wed Corstiaan Backus enig erfgenaam van haar broer Martinus Plucqe => Jacob Staat van Hoogstraten zijlmaker RAD 9, 1650, f103v        
1725                                                         doelstraat erfg Pieter Helmich => Jan Koeck mr huistimmerman RAD 9, 1650, f200v Govert van Wel [schoonzoon Pieter Helmich; zie ook RAD 10, 34, f327 Weeskamer]                                               Gracht 1725 Wouter van Lill => Cornelis van Lill zijn zoon RAD 9, 1650, f203vs Teunis Janse Corbel                              
1726                               huisje wed borgemeester Hugo Repelaar erfg Govert Huijmans mr cleermaker => Sara Huijmans (hun zuster) RAD 9, 1650, f275v erfg dr Laurens de Jongh                                                                                 Jan de Gier erfg juff Christina de Vries => Andries de Nagtegaall RAD 9, 1650, f209v Adriaan op de Camp                        
1727                                   erfg Doctor 't Jongh erfg Adriana Tack wed Roeland Taerlinck => Gerardus Phillippus Pus medicine doctor RAD 9, 1651, f5 wed van Veen                                                                       1727                                  
1727                               mw Repelaar Sara Huijmans => Pieter hellessen RAD 9, 1651, f80v erfg de Laurens de Jongh   wed Daniel van Veen erfg Hendrik Deckers= > Adriaan de Nooij paruijkmaker RAD 9, 1651, f87v Capptn de Jager                                                                                                      
1727                                       Francois Bongers erft huis bij testament van Adriaan van Veen van 13 april 1713, aantekening bij RAD 9, 1635, 106v                                                                                                          
1728                                                                               Do Willem van Slingeland Anna Labeen namens Nathan Fockens en Anna Wendelina van Sprinkhuijzen => Hermanus van Oldenborgh RAD 9, 1651, f154v wed Pieter Knok           1728         Adriaan op de Camp erfg juffr Adriana en Elisabeth Bogaert huijs met fraijen thuijn en thuijnhuijs daer agter => Jacob Staatsz van Hoogstraten RAD 9, 1651, f131v wed Corstiaan Backus                    
1729                                               wed Jacobus van Lier Geertruij van Rhee wed Jacobus van Lier => Jan Korthals mr kleermaker RAD 9, 1651, f207 Wiltens                                                                                              
1730                                         Adriaan de Noij paruijkmaker Arij de Jager => Andries Cant RAD 9, 1652, f33 wed van Esch wed Jacobus van Lier weeskint Jan Korthals en Dora Snoek via Arme Weeshuijs => Dirck van Hiesvelt schoenmaker RAD 9, 1652, f95 Wiltens                             Hermanus van Oldenburgh erfgenamen Pieternella de Jager en Pieter Knog => Gillis Holaert RAD 9, 1652, f64v Gillis Holaert         1730   Theunis Jansz Korbel Johan de Gier => Adrianus van der Burgh RAD 9, 1652, f107v Andries den Nagtegaal Adraan op de Camp zekerheid Jacob Staaz van Hoogstraten RAD 9, 1652, f72v wed Corstiaan Backus                    
                                                                                                                                       
verponding 1730             huurwaarde gld verponding is 1/12 (8,3333)     wed Willem Zonbooren 3-7-0 ijg Dirck van Liesvelt 3-13-0 verhuert Coenraaad Gisius 3-7-0 ijg Pieter van Hestaa 4-3-0 ijg Jan Mol 5-10-0 ijg wed burg Huigo Repelaar 5-5-0 verhuert Pieter Hellense 5-0-0 ijg deels verhuert erfg Laurens de Jongh 18-5-0 verhuert Gerard Philippus Pus 19-3-0 ijg wed Adriaen van Veen 7-10-0 een leeg huijs Adriaen de Noij 10-0-0 ijg Andries Cant 15-0-0 ijg wed Stevanus van Esch huijs ijg bovenwoning en wijnkelder verhuert 10-5-0 wed Jacob van Lier 8-0-0 verhuert Dirk van Hiersvelt 6-13-0 ijg Jan Wiltens 10-0-0 ijg wed Jan van Hoogstraten 12-8-0 verhuert wed Jan van Hoogstraten 12-8-0 ijg gaande voorbij de Doelstraat Jan Coeck 12-10 verhuert Govert van Wel 12-10 ijg comt in de Doelstraat uit Willem Hooglander 8-7 [aanname: schoonzoon van Casper van Beeck getrouwd met Elisabet van Beeck] comt in de Doelstraat uit Jacob van Hoogstraten verhuert 12-8 Jacob van Hoogstraten ijg 10-0 Hendrik Onderwijngaart ijg 17-10 comt in de Doelstraat uit Matthijs du Sart en verdere dekens van Sint Jorisdoelen 23-5 Dirk Huijbert Stoop burgemeester 65 (woonhuis & koetshuis) [zoon van Nicolaes Stoop Jacobsz]Het perceel komt achter uit in de doel met een stal en koetshuis. Eigen deel getaxeerd op f 500. Een deel verhuurd voor f 300, behangsels in 4 kamers afgetr f 20. wed Hendrik Franken ijg comt agter in de Doel uijt 33 erven van Margareta v Slingerlant ijg 13-7 Wilhelmus van Slingerlandt verhuert 13-5 Hermen Oldenborg comt in de Doel uijt 13-7 Gillis Hoolaart verhuert 11-2 Gillis Hoolaart ijg 16-13 Weduwe van Johan Borchard Metscher 20 [Emmerantia de Carpentier; zie oa RAD 20, 579, akte 17, 29 sept 1727] comt in de Doel uijt Hendrik van Bragt ijg 16-13   verponding 1730 Cornelis van Lill ijg bovenwoning verhuert 29-13 erven Jan Clapas ijg 6-3 Adriaan van der Borg ijg 9-3 Andries Nagtegaal ijg 10-17 Adriaan Op de Camp ijg 20 comt agter int Stek uijt Jacob Staas van Hoogstraten verhuert 12-10 comt agter int Stek uijt weduwe Corstiaan Backus verhuert 5-12 de erven van broer Cornelis 4 vrije huisjes de erven van broer Cornelis 4 vrije huisjes de erven van broer Cornelis 4 vrije huisjes de erven van broer Cornelis 4 vrije huisjes gaande om de hoek op de vest Jacob Staas van Hoogstraten verhuert t Nieuw Armhuijs      
1730             huurwaarde gld       40 44 40 50 66 63 60 225 230 90 120 180 123 96 80 120 149 120   150 150 100 149 120 150 279 780 400 160 159   160 133 200 240 200     356 74 110 139 210 150 67 memorie   284        
1732                                       Francois Bongers zekerheid Adriaan de Nooij RAD 9, 1653, f1 (bij links Andries Cant) Andries Candt notaris prcureur erfg Steven van Esch=> Joseph van Oirschoot coopman in wijnen RAD 9, 1653, f27v wed Jacob van Lier                         [Nicolaas Stoop huwt met Susanna Adriana Belaerts RAD 11, 90, 16 mei 1732]                     1732                                  
1733                                                                         Nicolaas Stoop [kleinzoon van Nicolaes Stoop Jacobszn, zoon van Willem Stoop; presiderend burgemeeser in 1749, in 1750 wegens overlijden opgevolgd door Francois van de Brandeler] erfg Geertruijt van de Hulck wed Hendrick Francken = > Adriaan Papegaaij RAD 9, 1653, f103 gekocht door Willem Zaaijmans                                                        
1733                                                                                       gekocht door Adriaan Papegaaij erfg Geertruijt van de Hulck wed Hendrick Francken => Willem Zaaijmans RAD 9, 1653, f104 wed Sijbert van Nievelt [=Maria van Slingelant]                                                      
1733                                                                         Nicolaas Stoop    
                1733                                  
                                                                  0            
                                                                  0            
1733                                                     Pieter van Well notaris en Elisabeth van Hoogstraten verkopers Pieter van Well notaris man van Elisabeth van Hoogstraten en andere Hoogstraten => Jacobus Frederiksz Roscam knaap in de munt RAD 9, 1653, f108 doelstraat                                                                                        
1734                   naast ofte agter XXCalliaitson zekerheid Alexander Cletton en zijn vrouw Willemijna Sonboren RAD 9, 1653, f204 Dirck van Liesvelt                                                                                                                          
1736                                                                                                                   niet gegeven Cornelia Driewege wed Adriaan van der Burgh fijnschilder => Jacobus van den Brouck munter in de Munt RAD 9, 1654, f123 Andries de Nagtegaal                          
1738                                                                             Willem Saaijmans Johannes van Nievelt 1/4 => Wilhelmus, Cornelia en Margareta (vr Matthijs van de Back) van Nievelt RAD 9, 1655, f66 Wilhelmus van Slingeland               1738                                  
                                                              0            
                                                              0            
1740                     Alexander Cletton zekerheid Dirck van Hiesvelt mr schoenmaker RAD 9, 1655, f225 Andries Gisius                     wed Jacob van Lier zekerheid Dirck van Hiesvelt mr schoenmaker (zie ook huis terug) RAD 9, 1655, f225 Jan Wiltens                                                                     Adriaan op de Camp erfg Jacob Staatsz van Hoogstraten => Cornelis van der Kolck RAD 9, 1655, f204 Heeren Backus                    
1741                                                                                                                 Cornelis van Lill erfg Teunis Jansz Korbel huis genaamd de Klaptas=> Jan Nierhoff RAD 9, 1656, f40 hr van den Broeck   Adriaan op de Camp Cornelis van der Klock de jonge steenverkooper => Abraham 't Hooft touwslager RAD 9, 1656, f26v Heeren backus                    
1742                                           Mr Andries Cant Joseph van Oorschot koopman huis erf wijnkelders => Jan Reurs wijnverkoper RAD 9, 1656, f133v wed Jacobus van Lier                   Jacob van Hoogstraten Elisabeth Melkers wed Hendrik Onderdewijngaard=> Adriana en Willemina van Oostrum RAD 9, 1656, f110v St Joris Doelen                                                                          
                                                                                                                                                   
1743                         Coenraad Gisius Pieter van Hesta => Lodewijk Verhoep witwerker RAD 9, 1656, f223 Jan de Mol                                                 kinderen en erfgen wed van Nievelt Wilhelmus van Slingeland predicant te Leerdam => Pieter van Slingeland coopman RAD 9, 1656, f161 Hermanus van Oldenburgh             1743                                  
1743                                                           Cornelis van Well [man van Jacomijna Hooglander] Jacob van Hoogstraten => Cornelia en Josina Vos RAD 9, 1656, f170 Jacob van Hoogstraten => Jeremias Geerlingh, bediener goddelijken woorts RAD 9, 1656, f169v juffrouwen van Oostrom             1743            
1744                                                                             Willem Saaijmans Margareta Johanna van Nievelt 1/3 deel=> Wilhelmus en Cornelia Geertruij van Nievelt RAD 9, 1657, f25 Pieter van Slingeland               1744                                  
                                                            0                  
                                                                               
                                                            0                  
1745                                                                             Willem Saaijmans Willem en Cornelia Geertruij van Nievelt => Jacob van der Linden mr schilder RAD 9, 1657, f92 Pieter van Slingeland               1745                                  
                                                            0            
familiegeld ca 1745 (nr huis in quohier)                     1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738   1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754     1755 1756 1757 1758 1759 1760                      
familiegeld ca. 1745 (getaxeert, nt=niet taxabel)                     nt nt nt nt Jan Mol verkoper 6 nt nt Mr Johan van Wageningen advocaat 15 Gerardus Philippus Pus med doctor 18 nt nt Andries Cant advocaat 25 wed Adriaan Wor 6 Gerardus van Lier garentwijnder 6 nt Jan Wiltens garentwijnder 6 Johanna Vernij wed Swanenburg 6 Jacobus Fredrik Roskamp muntersknaap 6   nt nt Frans van Schie preceptor Latijnse schoolen 6   Jacob van Hoogstraten koopman 6 nt Martinus van Eijk casteleijn in den Doelen 12 Mr Nicolaas Stoop ontfanger 160 Alida Pompe wed Stoop (tot 1748) 90 Johan de Bak (vanaf 1748) 18 Adriaan Papegaaij makelaar 18 Cornelis Papegaaij collecteur vismart 8 Willem Zaaijmans collecteur lantaarngeld 12 NIET ALS APART HUIS OPGENOMEN MAAR BIJ PAPEGAAIJ Jacob van der Linden verwer 8 Pieter van Slingelandt rentenier 8 Hermanus van Oldenburg commissaris 15 Adriaan Spruijt twijnder 15 Gillis Holaert koopman 40 Hendrik Pus rentenier 60 nt     Marian Hollebeek rentenier 6 Nicolaas van Lill rentenier 40 Cornelis van Lill rentenier 32 nt Jacobus van den Broek knaap 6 Andries Nagetaal clerq tot thesaurie 8 Adriaan op de Kamp koopman 32 Abraham 't Hooft touwslager 8           de hoek om de Vest          
1745                                       N. Bongers erfg Adriaan de Nooij => Gerard van Lier mr twijnder RAD 9, 1657, f64 notaris Andries Cant                                                                                                      
1746                                                                                                                                                  
1747                               juffr Yda Repelaar Pieter Helleten bierdager => Jan Westerman RAD 9, 1657, f185 N Halft Wassenaar [elders: heer Stad aan het Haringvliet]                                                                                                  
1749                                                         Doelstraat erfg Jan Koek mr huijstimmerman => Dirk Meijer mr kleermaker RAD 9, 1658, f83 Pieter van Well notaris procureur                                                                                    
1750                                                                         Nicolaas Stoop, presiderend burgemeester, echtgenoot van Susanna Adriana Belaerts, overlijdt                                                            
1750                                                                       St. Jorisdoelen Maria Arnoldina Gevaerts [kind van Paulus Gevaerts en Maria Alida Stoop, geboren 21 juli 1728, RAD 11, 8, f201; Maria Alida Stoop= kleinkind van Nicolaes Jacobsz Stoop] echtgenote Mr Jacob van der Heijm secretaris college Admiraliteit op de Maze => Susanna Adriana Beelaerts wed Nicolaas Stoop RAD 9, 1659, f80 (voor f 22.000) [Nicolaas Stoop=kleinzoon van Nicolaes Stoop Jacobszn, 1697-?] Adriaan Papegaaij                     1750                                  
1751                                                                         Paulus Gevaerts burgemeester huwt met Susanna Adriana Beelaerts wonend Steegoversloot wed burgemeester Nicolaas Stoop RAD 11, 91, f189                                                            
1752                                                         Doelstraat zekerheid Dirk Meijer kleermaker RAD 9, 1660, f51v Pieter van Well notaris procureur                             juff Isabella Maria Nolthenius [een erfgenaam van mr Arend Roelant de Carpentier, Heer van Rijsoort; zie RAD 9, 1656, f211] Cornelia Groen wed hendrik van Bragt => Barent van der Vorm mr metselaar huis en pakhuis daarachter uitkomend op het Stek RAD 9, 1660, f58 stadsgracht                                    
1753                                     30 augustus 1753, Cornelis van Ijsendoorn weduwnaar huwt Cornelia Velsenaar weduwe Dr Gerardus Phillippus Pus RAD 11, 91, f217                                                     Sebastiaan Ijpelaar Belia Elisabeth Vinck wed Pieter van Slingeland=> Johannes van Holst knaap in de Munte RAD 9, 1660, f168 wed Hermanus van Oldenburg                                                
1755                                                                   Jeremias Geerling Gerrit Teijssen gehuwd met Simonia Jacoba van Oostrum huis gelegateerd door Willemina van Oostrom=> Gerret van Bent mr schrijnwerker RAD 9, 1661, f79v Stads Doele                                                                          
1756                                 Johannes Westerman Jacob Halft Wassenaar erfg Rufina Johanna de Jong enige kind Laurens de Jong medicine docter => Cornelis van Ijsendoorn gehuwd met Cornelia Velsenaar RAD 9, 1661, f194v Cornelis van Ijsendoorn                                                                                     Abraham 't Hooft Johanna en Martinus Backus [huis Steegoversloot, geen vermelding huis langs Vest]=> Hermanus Logger RAD 9, 1661, f177 huiijsen broer Cornelis            
1758                                                                             Willem Zaeijmans Sebastiaan Ijpelaar wednr Maria van Rhijnen wed Jacob van der Linden => ds Gerlach van Haaf em Johannes van Holst               1758                                  
                                                                               
                                                        Pieter van Well notaris procureur Jacomijna Hooglander wed Cornelis van Well => Maria van den Berg wed Hillegert de Roo RAD 9, 1662, f79v juff de Vos                  
1760                                                                                                                       Andries de Nagtegaal Adriaan op de Camp huis erf en melioratie thuijn en thuijnhuis draragter => Hermanus Gerhardus van Breugel bedienaar goddelijken woorts RAD 9, 1663, f39v Gerard 't Hooft                      
1762                   Kantijn Kroes Jan Cletton enig erfgenaam van zijn moeder Willemina Sonbooren => Kantijn Kroes paruijkmaker RAD 9, 1663, f163v Willem van Hiesvelt                             Pieter van Well boedel Jacobus Roscam mr munter => Anthonij Hoos commissaris ballasthaalders RAD 9, 1663, f186 doelstraat                                                       Nicolaas van Lill erfg Jan Nierhoff huis de Klaptas => Hendrik van der Ree RAD 9, 1663, f198v wed van den Broek                            
1763                                                                                                                     wed van den Broek Belia van Galen wed Andries de Nagtegaal=> Josina en Cornelia de Vos gezusters RAD 9, 1664, f10v weleerwaarde Hermanus Gerhardus Breughel                        
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
1764                                                                         Paulus Gevaerts [trouwt in 1727 met Margarita Alida Stoop, kleindochter van Nicolaes Stoop Jacobsz, dochter van Willem Stoop]; later hertrouwd met Susanna Adriana Beelaerts; zie RAD 11, 91, f189 en RAD 11, 54, f30] erfg Adriaan Papegaaij= > Jan Huijbert Ghijben hoofdgaarder gemeenelantsmiddelen RAD 9, 1664, s110 Willem Zaaijmans ds. van Haaff (grenst aan achterhuis Ghijben)                   1764                                  
1765                                                                                                     Gillis Holaart Isaacq Faassen Nolthenius Hoogheemraad Albasserwaard en Mansman Hove en Hoge Vierschaar ZH helft huis => Isabella Wilhelmina Faassen zijn zuster helft huis; andere helft al van koopster RAD 9, 1664, f195 Barend van der Vorm   1765         predikant van Breugel erfg Abraham 't Hooft => Pieter Kuijpers RAD 9, 1664, f194 wed Hermanus Logger                    
1766                                                                                 Jan van Holst   Gillis Holaart           1766                                  
1766                                                           boedel Elisabeth Box wed Hermanus van Oldenburgh=> Gijsbert Pott RAD 9, 1665, f39v   1766            
1767                                         wed van Lier Margareta Cloot (erfg Suzanne Cloot wed Andries Cant) en haar man Nicolaus Tiboel => Pierre L'Ange pred Waalse kerk RAD 9, 1665, f128v wed Jan reurs                                                         huwelijk Isabella Wilhelmina Faassen wonend Steegoversloot met Jan van der Star RAD 11, 92, f126                                          
1768                                                                 juffrouwen de Vos boedel Jeremias Geerling em pred => Jan Hooft Dz RAD 9, 1665, f148 Gerrit van Bendt         ds van Haaff- emeritus   Gijsbert Pot             1768                                  
                                                          Johannes van Holst => Paulus Jan Clos munter RAD 9, 1665, f188v                
1769                                                                                                                     Pieter Vrieswout Josina en Cornelia Vos gesusters=> Paulus van der Spijck RAD 9, 1666, f1 Hermanus Gerhardus van Breugel                        
1770                                             wed Jan Reurs Geertrui van Ree wed Jacobus van Lier => Elizabeth van Breenen wed Gerardus van Lier RAD 9, 1666, f175v Willem van Liesveld Jan Wiltens erfg Pieter van Well onder wie Hoogstraten 1/3 huis => Hendrk van Ardenne en Hendrik van Hoogstraten Hoos                 mr. Paulus Gevaerts Raadt en Oud-Burgemeester [laatst echtgenoot van Susanna Adriana Beelaerts; hij overlijdt in 1770, zij in 1786; zie RAD 11, 91, f189, RAD 11, 52, f369v en RAD 11, 54, f30] Geertruiij Teerlink wed en erfgen. van Jan Huibert Ghijben => mr. Coenradus Brender à Brandis RAD 9, 1666, f105v Willem Zaaijmans                   1770                                  
1771                                                                             Wilhelmus Saijmans   Jan Paulus Klos                                                  
                                                          boedel ds Gerlach van Haaff=> Cornelia Elizabet van Nievelt RAD 9, 1666, f215v   1771            
1772                                 Johan Westerman boedel Cornelis van Ijsendoorn en Cornelia Velsenaer twee huijsen als een verkocht=> Johannis Boonen RAD 9, 1667, f53 Adriaan van Veen                                           Gijsbert Pot Jacob Holaert namens alle erfg vader Gillis Holaert => Anna Versluijs wed. Cornelis van den Werff RAD 9, 1667, f90 Jacob Holaert         1772                                  
1773                                                             Coenraad Brender à Brandis Maria van den Berg wed Hillegert de Roo=> Hendrik Romijn paruikmaker RAD 9, 1667, f212v juffrouwen de Vos                                             1773         Herman Gerhard van Breugel koper Pieter Kuijpers => predikant Herman Gerhard van Breugel RAD 9, 1667, f213 wed Hermanus Logger                    
1775                                                                                                               1775       ondertrouw Paulus van der Spijk met Johanna Wilhelmina van Ree wonend Steegoversloot geassisteerd door haar vader Hendrik vna Ree RAD 11, 92, f246v                          
1776                                                                             Wilhelmus Saaijmans   Jan Klos                                                  
                                                            erfg Cornelia Elizabet van Nievelt [Martinus advocaat en Lucia Catharina van Nievelt, laatste wed Pieter van Gelsdorp notaris] => Johannes Sterk RAD 9, 1669, f34   1776            
1776                               ds Johannes den Bandt => Hendrik Boonen huis Voorstraat met vrije uitgang naar en comptoir aan Steegoversloot RAD 9, 1669, f74         wed van Lier Pierre L'Ange pred Waalse gem => Servaas Gregoor RAD 9, 1669, f38v C1091 wed Jan Reurs                                                                                                    
1778                                                               Hendrik Romijn boedel Cornelia Vos=> Thomas Walpot RAD 9, 1670, f54 Jan Hooft Dz                                                                  
1779                           Lodewijk Verop erfg Jan de Mol=> wed Hendrik Boonen RAD 9, 1670, f250 wed Hendrik Boonen                                                                                                      
1780                                                                                               Gijsbert Pot boedel Anna Versluijs wed. Cornelis van der Werf=> Pieter van der Swits broodbakker RAD 9, 1671, f116 de Erve Holaert         1780                                  
                                                                                                       
1783                                                                             Paulus Jan Klos erfg Gijsbert Pot => Pieter Willem van den Berg RAD 9, 1673, f67 Pieter van der Swits     1783            
1784                                                                           wed. de Heer Brender a Brandis Matthijs Saaijmans erfg oom Wilhelmus Saaijmans => Gerard Hordijk RAD 9, 1673, f227 Sterk                 1784                                  
1785                                           Servaas Gregoor boedel Jenneke Flamon wed Jan Reurs => Johan Fredrik van Rijsoort huis erve en wijnkelders RAD 9, 1674, f5v wed van Lier                                                                           ds Gerard van Breugel Catharina Boelé wed Hermanus Logger => Hermanus Logger paruikmaker RAD 9, 1674, f123 huiskens broeder Cornelis            
1786                               wed Hendrik Boonen Jan Hendrik Westerman => Jan Westerman zijn zoon RAD 9, 1674, f165v wed Jan Boonen                             Jan Hooft Dz Gerrit van Bent => Dirk Olivier RAD 9, 1674, f145v St Joris Doelen           Willem Pieter van den Berg Pieter van der Swits Erve Hollaert         1786                                  
1787                                                                             Gerrit Hordijk   Jan Klos                                                  
                                                                           
                                                          Johannes Sterk => Petronella Smak RAD 9, 1675, f118v   1787            
1789                                                   Maria Wiltens erfg Johan Hoogstraten => Gerard den Ouden RAD 9, 1675, f299 weduwe Hoos                                                                                          
25 penning 1789                       [Jan van der Velden] Maria Giessius => Hendrick Jansse RAD 9, 1675, f32 [Jacobus de Knijp]                     Willem van Hiesvelt Maria Wiltens Francois Brooshooft erve Anthonij Hoos   Dirk Meijer Henricus Verbeek Hendrik Romijn; Anthonij Bruijn Gezusters Waalop;Johanna Walpot Jan Hooft Jillis Olievier Cornels van der Werff Pieter Belaarts van Blokland [Arnoldus Kolster NOG UITZOEKEN KAN OOK BIJ HUIS RECHTS HOREN] wed Brender a Brandis Gerret Hordijk Jacoba Hordijk P. Smak Paulus Klos P. W. van den Bergh Gerrardus de Klerk Gebroeders Holaardt Jan van der Star [gehuwd met Isabella Wilhelmina Faassen], Bartholomeus van der Star, A. van der Star Barent van der Vorm   25 penning 1789 Hr van Lill; dom Ouboter en A.M. Ouboter Hendrik van Ree Pieter Vrieswoudt Paulus van Speijk Gerard van Breugel C.L. Hooft Hermanus Logger Isak de Waal Willem Peters ???? Johannes Blextoon     register 25e penning RAD 9, 1514, wijk 6      
25e penning 1789                                                 72 73 74 75   76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93   25e penning 1789 94; 95 96 96 1/2 97 98 99 100 101 102   103            
1792                                       wed Wilhelmus Pistorius Theodorus van Lier => Cornelis Plukhooij loodgietersbaas RAD 9, 1676, f245v juff Gregoor                                                                 1792                                  
1792                                   wed Johan Boonen Maria Bongers wed Wilhelmus Pistorius en andere erfg => Francois Brooshoofd RAD 9, 1676, f285 Cornelis Plukhooij                                                                     1792                                  
1795                                                                           weduwe Brender   burgeres Smak                 1795                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
1794                                                       Doelstraat zekerheid Dirk Meijer RAD 9, 1677, f97 mw Brender à Brandis Gerrit Hordijk => Philibertus Huisman RAD 9, 1677, f212v   1794            
1796                               Johannes Breur Johannes Westerman => Bernardus Horche RAD 9, 1678, f7 wed Johannis Boonen                                                                         1796                                  
1797                                                   Maria Wiltens Gerard den Ouden => Nicolaas de Voogd RAD 9, 1678, f117 erven Hoos                       Pieter du Faijan [echtgenoot van Petronella Smak, zie RAD 256, 218, a336 van 29 aug 1828] Paulus Jan Clos en Pieternella Dina Bellaart => Johan Christiaan de Clerk RAD 9, 1678, f144v C1118 Willem van den Berg erven Pieter van der Swits Gillis Hendrick Hoolaart huis straat tot gracht => Pieter Knikman RAD 9, 1678, f120v C1121 notaris J. van der Star       1797                                  
1798                                                                                               Pieter Willem van den Berg erfg Pieter van der Swits => Johannes Bos RAD 9, 1678, f242 en f241v Pieter Knikman         1798                                  
1798                                                                                                   1798                                  
                                                          Pieter du Fayan Johan Christiaan de Klerk => Juffr Maria Adriana de Neve RAD 9, 1678, f175v C1118 Willem van den Berg                
                                                  Willem van Hiesvelt boedel Maria Wiltens bejaard ongehuwd => Pieter van den Heuvel viskoper RAD 9, 1678, f219 Nicolaas de Voogd                                                                                            
1799                         Hendrik Janse Pieter Koijmans namens Louisa => Godefridus Milort RAD 9, 1678, f268 C1084 Mr Jan Breur                                                                                                                    
1801                                                           Meijer boedel Johanna Cornelia van Wel wed Coenraad Brender à Brandis= > Theodorus Smet RAD 9, 1679, f170v C1107 Romijn                                                                                  
1802                     Karel Kroes boedel Willem van Hiesveld => Sijbrand Kiela RAD 9, 1679, f238; C1081 pakhuijs wed Janssen                 juffr Gregoor Jan Fredrik van Rijsoort=> Klaas Goudriaan RAD 9, 1679, f236v Theodorus van Lier boedel Willem van Hiesvelt => Helligert de Roo RAD 9, 1679, f237v C1095 Pieter van den Heuvel                                                                                              
nummering 1803                   C1079 C1080 C1081 C0182 en C1083 (pakhuis) C1084 C1085 ? C1086 C1087 C1088 C1089 C1090 C1091 C1092 wijnkelder; C1093 C1094 C1095 C1096 C1097 C1098   C1106 C1107 C1108 C1109 C1110 C1111 C1112 C1113 C1114 C1115 C1116 C1117 C1118 C1119 C1120 C1121 C1122 C1123   nummering 1803 C1124+C1125 C1126 C1127 C1128 C1129 C1130 C1131 C1132 C1133 C1134 C1135         4, 1.2, 1.2.8, 171 Register overzicht indeling wijknummers  
1804                                                           stephanus meijer theodorus smith hendrik romijn cornelus en johanna walport wed Jan Hooft dirk olivier Tapijt weverij A Hoinck van Papendrecht idem 99 Wed Everhardis kelderman Mevrouw Mobach arnoldus de kok pieter du faijan maria adriana de Bruin de Neve P W van den berg Johan Bos, Dirk van Emmerik, JacobOoms Cornelis van den Berg, Gilles Holaart Jan, Barth., Adriana van der Star; twaalf 99 Barend, Hendrik van der Vorm   1804 Cornelia 't Hooft/Hendrik van der Kooij, idem twee 99 wed G den Ouden [= Johanna Wilhelmina van Ree] J van Hoogstraten Pieter Vermaat Dom H G van den Breugel Advocaat Vrolijheid Harm Logger wed J Rademakers wed Heyman Megens Arij Smits Jan Blextoon         quotisatie  
1803                                                   van den Heuvel Nicolas de Voogd=> Pieter Pleisier RAD 9, 1679, f344v erve Hoos                                                           wed Gerard den Ouden zekerheid Johannes van Hoogstraten en zijn vrouw Johanna Jacoba Vrieswoudt RAD 9, 1679, f407v C1127 wed Gerard den Ouden [daarvoor weduwe Pulus van der Spijk]                          
1804                     K. Kroes Sijbrand Kiela=> Lucas van Ooijen RAD 9, 1680, f6, C1081 pakhuis J. Jansse                                                                                                                        
1805                               Johannes Breur zekerheid Bernardus Horche (aan Gerrit Veth) RAD 9, 1680, f166v C1086 wed Boonen Francois Brooshooft => Pieter van Nerum Arijsz RAD 9, 1680, f180 Cornelis Plukhooij                             gewezen Sint Joris Doele (werkhuis) Pieter Beelaerts, Heer van Blokland => Francois Jacob Adriaan Pit RAD 9, 1680, f146 (voor f14.000) M. Balen [vermoedelijk verworven in familieverband; Coenraad Brander a Brandis 1766 gehuwd met Johanna Cornelia van Well, zie ook weeskamer RAD 10, 37, g137, aan aanverwant geslacht van Balen; zie oa RAD 85, familiepapieren Balen, nr 23, 91, 92, 96 NOGBESTUDEREN]                     1805                                  
                                                                                                                                                   
1806                                                                   weduwe Jacob Boon zekerheid Dirk Olivier (aan Ida Meloen) RAD 9, 1680, f319 C1111 vrijwillig werkhuis of gewezen Sint Joris Doelen   Erven wed. Brender a Brander Philibertus Huisman => Johannes Recourt RAD 9, 1680, f280v C1116 Pieter du Faijan               1806   wed Gerard den Ouden Johannes van Hoogstraten=> Jenneke van Andel wed Dirk Holtrop RAD 9, 1680, f278v C1127 wed Gerard den Ouden                          
1807                                                                                                                                                  
1808                         J. Jansen Godefridus Milort => Machiel Keebel RAD 9, 1681, f61 C1084 Mr Jan Breur                                 Romijn boedel Cornelia Walpot => Jacoba Maria Hooft wed Jacob Boon RAD 9, 1680, f459v C1109 Jacoba Maria Hooft wed Jacob Boon                                                                              
1808                       Lucas van Oijen Johannes Jansse huis en erf => Fredrik Stam RAD 9, 1681, f13 C1083 Mijlord                                                                                                                      
1809                                                             Theodorus Smit overleden 6 dec 1809 RAD 11, 99, f179, nr 536 oud 56 jaar geen kinderen     mw ed Boon Dirk Olivier => Arij Daelen Jansz mogelijke burger van Dordrecht RAD 9, 1682, f397, s144 St Joris Doelen                                                                          
1809                                 Horche erfg Elisabeth Hardus wed Johannis Boonen dubbeld huis => vrouwe Douariere Onderwater van Puttershoek RAD 9, 1682, f461 C1087 en C1088; C975 van Nerum       Theodorus van Lier => Joanna van Lier RAD 34, 7, f13   Pieter van den Heuvel zekerheid Pieter Plesier RAD 9, 1682, f389 C1097 C983 Pieter Hoos           Vrouwe wed. Boon Geertruij Suterman namens haar man Arie Dalen => Hendrik van der Vorm RAD 9, 1682, f990, s773 St. Joris Doelen                           1809                                  
1810                                                                                   Erven mejuffr. De Neve     behanger Bos             H van der Koogh boedel Johanna Wilhelmina van Rhee wed Gerard den Ouden => Cornelia 't Hooft RAD 9, 1683, f523 C1126 C1011 J. Kelderman /bij rechts: steedehouder Kelderman   D. van Breugel                        
                                                          boedel Pieter Willem van den Berg => Jan Smits schipper strekkend tot gragt C1119 C1005 RAD 9, 1683, f111   1810 boedel Johanna Wilhelmina van Rhee wed Gerard den Ouden=> Samuel van Eijck RAD 9, 1683, f625 C1128 C1013          
1810                                                                                                       Bartholomeus van der Star Barend van der Vorm metselaarsbaas deel huis [van straat tot deel huis koper]=> Bartholomeus van der Star notaris procureur RAD 9, 1683, f17 C1123oud C1009nieuw Barend van der Vorm                                      
1810                                                           kleermaker Meijer Helena Hoefnagel wed Theodorus Smit=> Tobias Nathan de Vries med doctor RAD 9, 1683, f183 C1107 C993 weduwe Boon     B. van der Vorm boedel Mr Jacob Adriaan Braets stichter Vrijwillig Werkhuis huis vanouds St Joris Doelen = > de stad RAD 9, 1683, f415 C1112 C998 voor f 10.700 F.J. A. Pit                         Bartholomeus van der Star notaris Barend van der Vorm= > Hendrik van der Vorm zijn zoon huis en stenen loots RAD 9, 1683, f88 gragt                                    
1811                                                                         Francois Jacob Adriaan Pit Francois Jacob Adriaan Pit => Hilmar Johan Backer RAD 9, 1683, f841 C1000 C114 P. Balen                       1811                                  
1813                                 Lydia Horche=> Gerrit Veth koopman RAD 34, 2, f20, C0974                   Pieter Plesier => Hendrik Justus Trumpi RAD 34, 2, f12                                   Johannes Bos => Lucas Vonck schoenmaker RAD 34, 2, f11 C1006           1813                                  
1814                                                                                           Pieter Knikman => Huibert Struijk RAD 34, 2, f34         1814         HG van Breugel => A Hz 't Hooft RAD 34,2, f80                        
1815                                 Gerrit Veth => Adiana Maria Voet RAD 34, 2, f69 C974                                           Matthijs Balen => Pieter Balen RAD 34, 2, f68 Johannes Recourt => Hubertus Akerval chirurgijn RAD 34, 2, f66 C1002                     1815           Herman Gerhard van Breugel => Willem Boudewijn Donker Curtuis advocaat RAD 34, 2, f54 C1015                      
1816                                                                                                                                        
                                                              1816 Hendrika van Lill=> Jan Smits jz. RAD 34, 2, f79            
1816                                                                                                           Hendrik van der Vorm => Bartholomeus van der Star RAD 34, 2, f95 C1009                                      
1818                                                           Stephanus Meijer kleermaker =>Willem Kouwens handelaar RAD 34, 3, f26   Hendrik Romijn => Balthazar Romijn RAD 34, 3, f41 C994                                     1818         A. Hz 't Hooft=> Pieter Bz Plukhooij metselaar RAD 34, 3, f42 C1014                        
1819                                                                         François Jacob Adriaan Pit hypotheekbewaarder=> Willem Bartholomeus van den Santheuvel belastingontvanger RAD 34, 3, f58                           1819           Willem Boudewijn Donker Curtuis=> Cornelis Boon de Windt RAD 34, 3, f45                      
1820                                 Anna Maria Voet => Johannes Lambertus Delhez suikerbakker RAD 34,7, f7 C974                                                                             1820                                  
1822                                   Onderwater van Puttershoek => Paulus Gevaerts RAD 34, 7, f51 C0975                               Hendrik van der Vorm huisbaas => Dirk Gips brandewijnbrander RAD 34, 7, f78 C997                               1822     Willemijna van Eijsden [onduidelijk Holtrop] => Bastiaan van Asperen borstelmaker RAD 34, 7, f49 C1012                            
1823                                           Geertruij Gregoor => Willem Vorster apotheker RAD 34, 7, f88 C0978                                                                   1823     Bastiaan van Asperen [onduidelijk Pieternella Elizabeth van Asperen] => Elisabeth Keijsers RAD 34, 7, f83 C1012                            
1824                                             Klaas Goudriaan => Jan Jansz de Koning RAD 34, 7, f90 C979                                                                         Samuel van Eijck => Pieternella de Klerk RAD 34, 7, f106 C1013                          
1826                                       Pieter Az van Nerum => Paulus Gevaerts van geervliet RAD 34, 7, f141 C0976                   Willem Kouwens koopman => Lambertus van Oijen garenbleker RAD 34, 7, f119           neo-klassicistische voorgevel in 1826 bij een ingrijpende verbouwing van het 15de eeuwse gebouw.                 Louis Vonk huisbaas=> Cornelis Willem van den Blijk huisbaas RAD 34, 7, f135 C1006           1826   Cornelia 't Hooft => Jessina van Dorsser RAD 34, 7, f139 C1011                              
1827                                                               Balthazar Romijn => Johannes de Klerk Gijsbertz RAD 34, 7, f139 C994                                     1827                                  
                                                          Everhardus Chevalier=> Jan Roest RAD 34, 7, f174 C1004   0            
1828                                                                                                               1828   Jessina van Dorsser => Jacoba Agnita Lotsij RAD 34, 7, f159 C1011   Pieternella de Klerk => Gilles Hz van Overbeek RAD 34, 7, f168                          
1829                                                                                                     1829     Elisabeth Keijzers (onduidelijk P.E. van Asperen) => Johannes van Oudgaarden huisbaas RAD 34, 7, f190 C1012                            
                                                          Petronella Smak=> Jan van Roosendaal schipper RAD 34, 7, f181 C1003   0            
1829                             Jan Breur => Agatha Catharina Berg en Johannes Breur RAD 34, 7, f222 C964 C965 C973                             erfg Tobias Nathan de Vries= > Jenneke Maria van Os zie RAD 32, 245-2 notariële akte van transport]                                                                                    
1830                                                                                                     1830                                  
1830                     Carel Kroes => Paulus Tinteman RAD 34, 7, f203 C969                         Johanna van Lier => P. Gz de Klerk RAD 34, 7, f206           Jan Roest => Jan Az Roest RAD 34, 7, 212   1830            
wijknummer C940 C960 C961 C962 C963 C964 C965 C966 C967 C968 C969 C970 C971 C972 C973 [C965] C974 C975 C976 C977 C978 C979 C980 C981 C982 C983 C984   C992 C993 C994 C995 C996 C997 C998 C999 C1000 C1001 C1002 C1003 C1004 C1005 C1006 C1007 C1008 C1009 * wijknummer C1010 C1011 C1012 C1013 C1014 C1015 C1016 C1017 C1018 C1019 C1020            
OAT 1832 Matthieu Guillaume van der Bank wijnkoopman Matthieu Guillaume van der Bank wijnkoopman Johanna Onderwater wed Adriaan Abraham Stoop Johanna Onderwater wed Adriaan Abraham Stoop Pieter Martinus Gregoor schilder Jan Breur koopman Jan Breur koopman Jan van Beuzekom koperslager Egbertus Schut schoonmaker? Cornelis van Kooten schipper Paulus Tinteman Lucas van Oojen winkelier Frederik Stam koekbakker Machiel Keebel kleermaker Jan Breur koopman Jan Breur Johannes Lambertus Delhez confeture Paulus Gevaerts van Geervliet Paulus Gevaerts van Geervliet Geertrui Lambinon wed mr Cornelis Plukhorn Willem Vorster Jan de Koningh Jacobsz wijnkoper Pieter de Klerk Gijsbsz geemploijeerde Hellegerit Roo tinnegieter Pieter van den Heuvel vischkoper Hendrik Justus Trumpi commisionair Johannes Roecourt ontfanger   Wed Lambertus van Oijen Janneke Maria van Os huisvrouw Pieter Gerhard Luitjes Johannes de Klerk J.M. Hooft wed. Jacob Boon J.M. Hooft wed. Jacob Boon Dirk Gips, brander, Steeg- Dordrecht de Erven Willem Bartholomeus van der Santheuvel Maria Dam wed. Hilmar Johan Bakker de erven Pieter Balen Anna Clara van der Werff wed. Hubertus Akerval (Dubbeldam) Jan van Roosendaal Jr. Jan Roest (vendumeester Dordrecht) de Erven Jan Smits Cornelis Willem van der Blijk kantoorbediende Huibert Struijk notaris Bartholomeus van der Star notaris Barthomeus van der Star notaris   OAT 1832 jan smits jz Jacoba Agnieta Lotsy Johannes van Oudgaarden Gilles van Overbeek Hzn Pieter Plukhooij Bzn Cornelis Boon de Wind weduwe Hermanus Logger Martinus Rademaker J.C. Loef Arie Smit Gerrit Blakstone            
inhoud b-r-e [10000m2-100m2-1m2]                                                               consorten     oversloot de Stad 0-10-10 0-2-71 0-3-70 0-1-35 0-1-98 0-1-87 0-1-59 0-1-55 0-2-2 0-5-69 0-2-21   inhoud b-r-e [10000m2-100m2-1m2]                                  
kadastraal 1832 G947 G948 G966 G967 G968 G969 G970 G977 G978 G979 G976 G975 G974 G973 G972 [G970 uitkomend in Voorstraat] G971 G965 (3 huizen breed) G964 G963 G962 G961 G960 G959 G958 G957 G956   G363 G362 G361 G360 G359 G358 G357 G356 G355 G354 G353 G352 G351 G350 G348 G347 G346 G345   kadastraal 1832 G343 G342 G341 G340 G338 G337 G331 G330 G329 G328 G327            
                                                            C992 C993 C994 C995 C996 C997 C998/957 C999 C1000 C1001 C1002 C1003 C1004 C1005 C1006 C1007 C1008 C1009   C1010 C1011 C1012                            
                                                                                                                                       
                                                                        GERECHTS- DOELE- DOELE-                                                          
                                                                        GEBOUW STEYN STEYN                                                        
                                                                                     
                                             
  MUNT VOORSTRAAT                                                                                                                              
  C940 C960 C961 C962 C963 C964 C965 C966 C967 C968 C969 C970 C971 C972 C973 [Voorstraat] C974 C975 C976 C977 C978 C979 C980 C981 C982 C983 C984   C992 C993 C994 C995 C996 C997 C998 C999 C1000 C1001 C1002 C1003 C1004 C1005 C1006 C1007 C1008 C1009     C1010 C1011 C1012 C1013 C1014 C1015 C1016 C1017 C1018 C1019 C1020            
adresboek 1854 (Munt) FWA Beelaerts van Blokland, rijksontvanger a L. van Duren; b J. de Koning Jz wijnkoper Mr CWO van Dorsser, advocaat gez Veltman C. Kruijmel, vleeschhouwer; WJ van Vollenhoven, subst off van justitie Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht W. de Klerk schilder C. Kila, kleermaker; J. Wijnhof JJ van Stokrum, behaner H. van der Laars winkelknecht, F.Wirenga particulier A. Rutte, brandersknecht A. Pluijm J. van den Berg kleermaker., J.L. Huzen (wed van Peeren) W. Krafft, meubelmaker [Mr. P.J. de Raadt uit Hendrik Ido Ambacht, bij C964 Voorstraat] F. te Boekhorst, onderwijzer, J.C. de Waard, klerk burgelijke stand, Gez. Haentjes E. Boonen, makelaar P. Los Gz, boekhandelaar B.J. Plukhooij, loodgieter; E. langeveld, wed Weijns M.F. Onnen, med doctor J.P. Stricker, predicant P. de Klerk, boekhouder H.L. A. Ludwig, kleermaker; A. van Altena, kleermaker W. van Ballegooijen, postmeester; E. Immerzeel N. Lipjes, chirurgijn; A. Lipjes, idem F.W. Nothdurft, muziekmeester   Adams, Gijben, munnik G. Wijnhof P.C. Geill (wed. de Kruiff) L.L. Boon M.J. Boon P. Beversluis J.H. v.Dorsten (concierge) jhr W.B. vd Santheuvel mr J.C.P. v Hogendorp J.M. Boon (wed Stronck) H. Simons gepen ontvanger J van Roosendaal J. Roest S. Stadsveld, A. Evers, J. Evers Kooijmans, Heije, Lariviere J.W. Grim N. Rovers G. 't Hooft adresboek 1854 J. Smits Jz koopman Mr. W.P. Smits, advocaat R. Gips koopman H.A. Kindermans C.J. Gips wed Chevalier D.B. Gips,scheepmaker A. de Groot A. Vliegenthart wed Logger, winkel; G. van Gelderen wed van der Wrrff J. Rademakers, draaijer J.C. van der Loef, schoonmak. A. Lekkerkerk D. Kampman, kleermaker          
adresboek 1855                                                           Adams, Gijben, munnik   wed. J.M. de Kruiff geb. Geill L.L. Boon   tribunal jhr W.B. vd Santheuvel mr J.C.P. v Hogendorp wed. C.W. Stronck geb. Boon H. Simons J van Roosendaal J. Roest H. Koenen J. Heije, Lariviere J.W. Grim N. Rovers G. 't Hooft   adresboek 1855                                  
adresboek 1860 (Munt) FWA Beelaerts van Blokland, rijksontvanger L. van Duren, houtkoper; C. Vos, heel- en vroedmeester Mr CWO van Dorsser, lid Provinciale Staten burgemeester Dubbeldam ea Gezs Veltman C. kruijmel, vleeschhouwer; J. Koolhaaas Revers, koopmansleerling Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht, lid Provinciale Staten Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht, lid Provinciale Staten W. de Klerk, kunstschilder G. Hollaart, pettenmaker; PJ Buytink, ledekant- en kamerbehanger H. van der Laars, winkelbediende A. Rutte, brandersknecht M. Nierop, koetsier J.B. Diepenbroek, gaz-fitter; J. van den Berg tuin   A. Kooijmans, commies plaatselijke belastingen; J.F. Bahre, zeeman; P.J. Monté, zeeman wed E. Boonen/Gevaerts P. Los, boekhandelaar B.J. Plukhoooy, loodgieter M.F. Onnen, med doctor J. de Hann, olieslager P. de Klerk wed J. Weyne, geb Langsveldt   N. Lipjes, chirurgijn en gemeente vroedmeester F.W. Nothdurft, muziekmeester     G. Wijnhof J. Engels; Moree L.L. Boon D. Tijssens tribunal; J.H. v.Dorsten (concierge) jhr W.B. vd Santheuvel H. Boonen   gezs vd werff J van Roosendaal J. Roest S. Stadsveld, A. Evers, J. Evers A. Mulders J.W. Grim N. Rovers gravinne van Hogendorp   adresboek 1860                                  
adresboek 1865 (Munt) FWA Beelaerts van Blokland, oud-rijksontvanger C. Vos, heel- en vroedmeester Mr CWO van Dorsser, burgemeester Dubbeldam, advocaat, dir Drentsche Veen- en Midden-Kanaal Mij Gezs Veltman C. kruijmel, vleeschhouwer Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht, lid Provinciale Staten Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht, lid Provinciale Staten W. de Klerk, kunstschilder C. Stevens, modiste PWS Cornelisse, kleermaker; JP Taverne; A. van der Monde, zaalwaarnemer G. Corijnus, schoenmaker; C.J. Corijnus, naaister wed. J. Bijl, geb. Hollanders winkelierster;L. van Os, kleermakersknecht J. Ek, verwersknecht; C. Lemkes, boekverkoper J. van den Berg; J. Schotel, kuiper tuin   A. Rutte, brandersknecht; W. melissant, huisknecht wed E. Boonen Gevaerts P. Los Gz, boehandelaar B.J. Plukhooy, loodgieter; E. Immerzeel M.F. Onnen, med doctor B. van der Elst, med en art obst doctor P. de Klerk Wed N.D. Feering, geb van Asselt   G. Schiebaan, photographe F.W. Nothdurft, muziekmeester   wed Dooren geb gijben;AJ Adam; G. van Russel; wed B Möls/v Randwijck G. Wijnhof kantoorbediende   L.L. Boon D. Tijssens tribunal; van Dorsten concierge jhr W.B. vd Santheuvel H. Boonen C1001 wed. C.W. Stronck /Boon C1002 la riviere J. Schijff J. Roest J. van Dalen S. Stadsveld, A. Evers, J. Evers, werff A. Mulders, de waal J.W. Grim N. Rovers C1009 rijn v alkemade geb de kroes   adresboek 1865                                  
  MUNT VOORSTRAAT STEEGOVERSLOOT                                                                                                                              
adresboek 1868 (Munt) Jhr FWA Beelaerts van Blokland, RMWO, oud-Rijksontvanger (C960b) H. de Klerk, Rijks-ontvanger directe belastingen Mr CWO van Dorsser, burgemeester Dubbeldam, advocaat, rechter-plv ea Gez Veltman C. Kruijmel, vleeschhouwer; WM Dinaux, 1e luitenant artillerie Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht, lid Provinciale Staten Mr PJ de Raadt van Hendrik Ido Ambacht, lid Provinciale Staten W. de Klerk, kunstschilder wed T. van Dijl/Roelofse erf erf erf onbewoond tuin tuin   M. Rutte, winkelierster; A. Rutte, branders knecht; W, Melissant, huisknecht C.M. Boonen P. Los, boekhandelaar B.J. Plukhooy; E. Immerzeel Dr. M.F. Onnen, lid geneeskundige raad ZH, med doctor H. Bax, commissionair wed. A. Vink/van Es wed. N.D. Feering/v. Asselt; wed. K.G.A. Hordijk/v.Putten W. van Ballegooijen D.A. van Heyningen, patentoliefabriekant, koopman F.W. Nothdurft, muziijk-onderwijzer   wed P. van Doooren-Gijben, kroeghoudster; G. van Russel, arbeider; W. rademakers, stadswerker; N. Adams G. Wijnhof C994 J.W. Vollenhoven; behanger; C. Vollenhoven-de Reus, schoolhoudst; JC van Peereconducteur Dordr stoomboot L.L. Boon; achter N. van der Net, A. Riddermans D. Tijssens, heel en verloskundige paleis justitie; JH van Dorsten, concierge jhr HLW vd Santheuvel; jhr Mr. PHJ van den Santheuvel, advocaat wed boonen/den bandt gezs stronck C1002 J. La Riviere, distillateur, azijnfabriekant; F. Overkamp, kantoorbediende J. Schijff, heel- en verloskundige; wed. D Polderdijk/kemp wed. J. Roest/Liebert, firma J. Roest houster van publieke verkopingen; H. Kuijk; J. van Dalen, verwer C.P. van Koeverden, deurwaarder; J. Evers, timmerman, doodkistenmaker A. Mulders, timmerman; wed F Mulders-vdMijl,; H. de Waal Dr JW Grimm N. Rovers med dr   adresboek 1868 J.A. Smits van Nieuwerkerk lid Provinciale Staten enz R. Gips, scheepsbouwmeester, grofsmid, koopman N. Korthals, huisschilder; J. teerlink; H. van Limmen wed EM Chevalier/Gips DB Gips scheeptsbouwmeester, grtofsmid, koopman, stoom-houtzaagmolenaar wed L. Roodenburg van Wageningen C. Boshart, kleermaker, winkelier; wed. J. Logger/Vliegenthart J. Rademaker, blaasbalg maker, houtdraaijer JC Loef, schoenmaker D. Moelhuysen, sigarenmaker, winkelier, bediener begrafenisver D. Kampman, kleermaker, winkel            
  C940 C960 C961 C962 C963 C964 C965 C966 C967 C968 C969                                                                                                                            
  MUNT VOORSTRAAT STEEGOVERSLOOT                                                                                                                              
adresboek 1873 (Munt) DJ Admirl, arts, genees- en heelkundige BK Bokma, likeurstoker Mr CWO van Dorsser, burgemeester Dubbeldam, advocaat, rechter-plv ea BG veltman; MJM Veltman; WF Veltman C. Kruijmel, vleeshouwer wed PJ de Raadt van hendrik Ido Ambacht- Molenaar wed PJ de Raadt van hendrik Ido Ambacht- Molenaar we CW va Hoogstraten-Stam; PCH Steinbuch wed C. van Kooten/de Vries D.W. Kupper C969- C973 erf en tuin   A. Rutte brandersknecht, W. Melissant huisknecht C.M. Boonen S.C.R. 't Hooft directeur begrafenisvereniging wed B.J. Plukhoy/van Unnik Dr. M.F. Onnen H. Bax wed. A. Vink/van Es wed N.D. Feering/v Asselt; wed K.G.A. Hordijk/van Putten Jacq Zadoks, commisionair effecten, koopman B.A. van Heijningen, koopman, olieslager F.W. Nothdurft, muziek-onerwijzer   Dooren/Gijben; Ponsen, M. Brons wed Wijnhof   J. L. Strock, emeritus predicant D. Tijssens paleis justitie vd Santheuvel wed boonen/den bandt gezs stronck C1002 la riviere, J. Schijff   wed. HM Spoel/Revier; wed. A. koolman/Revier; J. Evers, timmermansknecht A. Mulders J.W. Grim M.G. van Pesch, dir. schl   adresboek 1873                                  
adresboek 1879 J.A. van de Ven (met C959) Goedhart, Groen, Visser, Holleman Mr CWO van Dorsser, burgemeester Dubbeldam, advocaat, rechter-plv ea Gez Veltman C. Kruijmel, vleeshouwer; W. kruijmel, vleeeschhouwer onbewoond onbewoond J. Bekker; wed. P. Romijn-van Scheers A.F. Vredevoort, beddenmaker V. Broedelet, modiste C969-C973 tuin   M.B. van Hellemond, behanger; H.M. Reman, behanger C.M. Boonen J.C. Jong Epee onbewoond N. Bonten H. Bax; J.A. Salij, inspecteur gasfrabriek wed A. Vink/van Es; wed. CM van Riemsdijk wed W. van de Weg/Ross; wed KGA Hordijk/v.Putten Mr S de Swart, secretaris van Dordrecht M.W. rees, commissionair FW Nothdurft, muziekmeester   Dooren gijben G. Stompendissel C994 vollenhoven j.j. stronck D. Tijssens paleis justitie vd Santheuvel wed boonen/den bandt B.C. Stronck   J. Schijff, andree J. Roest, Kramers; J. van Dalen revier A. Mulders C1007 H. Quispel Middelb. Meisjesschool   adresboek 1879                                  
adresboek 1883 JJBJ Bouvy, koopman wed A. van der Linden-Burger Mr CWO van Dorsser, burgemeester Dubbeldam, advocaat, rechter-plv ea Gez Veltman W. Kruijmel, vleeshouwer onbewoond onbewoond G. Roosa C 967 B.J. van randwijk, winkelier C 968 kantoor v Vloten en vd Elst C969-C973 tuin   H. Kloosterman, kleermaker; G.J. de Wit, timmerman; wed TA Fruin/Veltman C.M. Boonen J.C. Long Epee Mr J.C. Taek, kantonrechter Sliedrecht N. Bonten H. Bax Wed Hendrik van der Kloot/Vliesman; R. Larij, kunstschilder; wed. J. Stam/Romijn wed W. vander Weg/Ross; L. van Duren Mr. S. de Swart, secretaris Dordrecht en secr-rentm Lenghenhof wed M.W. Rees/osti F.W. Nothdurft   Broens WC Bender C994 vollenhoven j.j. stronck C997 L. Posthumus paleis justitie vd Santheuvel wed boonen/den bandt C1001 Hooft/usener Wed. W. Willevis/van Overbeek; PJA vn Overbeek, azijnmaker J. Schijff, andree J. Roest revier A. Mulders C1007 vries van heijst Middelb. Meisjesschool jaar demping Schoolstraat nog exacter bepalen adresboek 1883                                  
  MUNT VOORSTRAAT STEEGOVERSLOOT                                                                                                                              
huisnummers 1883 2 1 148 150 152 154 156 2 4 C966 en C967 Voorstraat hebben lange zijde langs Steegoversloot na afbaak C968-C973, resterende bebouwing en nummering tot vestiging Stumpel nog onduidelijk 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   nr 30 nr 32 nr 34 nr 36 nr 38 nr 40 nr 42 nr 44 nr 46 nr 48 nr. 50 nr. 52 nr. 54 nr. 56 nr. 58 nr. 60   huisnummers 1883 nr. 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82            
naam hernummering 1883 JJ Bouvy A. Dönzelmann; MA Kieboom MR J van Dorsser onderhuis kantoor, huis, bordes, onderhuis Veltman W Kruijmel huis en slagerij onbewoond G. Roosa RJ van Randwijk; huis 4 kantoor; rood = 154 uitgang)   A. Kloosterman; huis C974a! wed Fruin NOG CHECKEN STOND SLOOP Boonen Long-Epeé W. Taek N. Bonten H. Baks wed W van der Kloet wed van de Weg S. de Swart wed M W Rees Nodurft   A. van Djjk, sjouwer WC Bender wed JW van Vollenhove C995/C996 Dr Stronck L. Postumus Tribunaal van den Santheuvel wed R. Boonen wed G. 'tHooft wed Sillevis J. Schijff J. Roest wed. A. Kooman A. Mulders de Vries van Heijst Mej. Haring; Middelbare school   naam hernummering 1883 Timmers Verhoeven R. Gips Cz D. Singels Chevalier Eijdman van Roosendaal K. Roldanus H. Thijssen; Lemkes H. Mulder van Aardenne M. Spits            
                  2 4             6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42 44     46 48 50 52 54 56 58 Middelbare school   62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82            
adresboek 1885   A. Donszelman, kantoorbediende wed JA van Dorsser dames Veltman w. Kruijmel vleeschhouwer AMA van Wellenbergh;J. van Santen, kantoorbediende G. Roosa, schrijnwerker BJ.B. van Randwijk, sigarenmaker en winkelier kantoor van Vloten en vd Elst             H. Kloosterman, kleermaker; E. Jorisson wed Th. A. Fruin C.M. Boonen J.C. Long Epée Mr J.C. taek, kantonrechter Sliedrecht N. Bonten, D. Bonten, C. Bonten H. bax R. Larij kunstschilder;;H. Larij wed W. van der Weg; J.A. Franssen J. Geerkens jr distillateur J.H. M. van de Bandt makelaar; G.J. Kok F.W. Nothdurft; M. Niemandsverdriet, adjunct ijker   A. van Dijk, sjouwer; A. den Hartog, in groenten; H. Adding, lantaarnpoetser; J. Kroon, glasslijper; wed C. van der Stel WC Bender, pianostemmer wed. vollenhoven; F. werdmuller-van Elgg, onderwijzeres (niets vermeld) L. Posthumus paleis justitie; E. Haijtinck, concierge vd Santheuvel Boonen wed. G. 't Hooft wed. W. Sillevis, P.J.A. v. Overbeek J. Schijff, J.J. B Andree wed. A. Roest wed. H.M. Spoel A. Mulders, timmerman; P. Mulders, opzichter; W. Mulders; timmerman W.J. de Vries van Heyst, procureur RHJ Haring, directrice; J. Ridderhof, amanuensis adresboek 1885 dames Timmers Verhoeven Gips Romijn Chevalier Eydman W. van Roosendaal jr, commissinaris wed PW van Braambeek; wed J. Bilogolis; K. Roldanus H. Tijssen, tapper;CH lemkes W. Mulder, schoenmaker; A. Mulder, rijtuigmaker; WG Kolkort, agent buitenlandse huizen A. van Aardenne, schilder; A. Schipper, in sigaren en tabak; wed Schipper M.Spits, smid; wed. H. kammermans            
                  2 4             6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1887-1888     mw wed JA van Dorsser; kantoor H. van de Wayfort, commisionair effecten dames Veltman W. Kruijmel, vleeschhouwer mej HBJ van Mierop G. Roosa, in hout en borstelwerk BJ van Randwijk, sigarenfabrikant kantoor van Vloten en van der Elst, kassiers; P. van Wijngaardem             Gezusters Krever, modenaaisters wed CB Schallig CM Boonen JC Long Epée Mr JC Taek, kantonrechter Sliedrecht Bonten 3x H. Bax olieslager; AJ Bax agent la Nationale A. van der Straaten wed W. van der Weg;wed JA Faassen J. geerkens jr, distillateur en likeurstoker JHM van de Bandt makelaar en hoofdagent; GJ Kok FW Nothdurft; W. Nothdurft muziekonderwijzer beide   A. van Dijk, sjouwer; A. den Hartog, in groenten;JH Beekman, kleermaker;M. Boekman, verhuurkantoor dienstboden;wed J. Erkelens, naaister N. Rijken, koetsier;Ant. Zorg, palfrenier WF Steiner, meubelfabrikant en stoffeerderwed JW van Vollenhoven Dr JJ Strock, em predicant; AR 't Hooft DR L. Posthumus, leraar HBS paleis justitie; E. Haijtinck, concierge Jhr Mr PHJ van den Santheuvel Boonen wed G 'T Hooft wed. W. Sillevis, P.J.A. v. Overbeek J. Schijff, chirurgijn en verloskundige Roest wed H. Koomans; wed HM Spoel Mulders wed MA Douw-van der Krap RHJ Haring, directrice; J. Ridderhof, amanuensis                                      
adresboek 1890                 S. Ligbaam, sigarenfabrikant kantoor Vloten Elst; P van Wijngaarden             gezusters Krever wed C. van herwaarden; J verwesten behanger wed CB Schallig Boonen Long Epé Taek Bonten 3x Bax van Straaten dames van Eyck, modisten; wed JA Fransse J. Geerkens vd Bandt Kok Nothdurft 2x   A. van Dijk, sjouwer; A. den Hartog, in groenten;JH Beekman, kleermaker;M. Boekman, verhuurkantoor dienstboden;wed J. Lelie, in garen en band N. Rijken wed. CD Pennock; wed. vollenhoven j.j. stronck; 't Hooft dr L. Posthumus paleis justitie Jhr P.H.J. vd Santheuvel Boonen wed. G. 't Hooft wed. W. Sillevis, P.J.A. v. Overbeek J. Schijff Roest wed. A. Koomans Mulders G. Leendertz, tandarts Middelbare school   adresboek 1890 wed JJBJ Bouvy                                
                  2 4             6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1893                 S. Lighaam, in sigaren kantoor van Vloten en van der Elst, kassiers; P. van Wijngaarden, huisbewaarder             gezusters Krevers, modenaaisters;wed. G. van Herwaarden; J. Vermeulen, behanger jhr HCF Gevaerts van Nuland mej CM Boonen   A. lefeber, chef tram dames D en C Bouten H. Bax; HJ Bax, handelaar in teer en pek mw wed AP Schotel Oz dames van Eijck, modisten;MA Zoethout J. Geerkens jr distillateur en likeurstoker JHM den Bandt, makelaar en hoofdagent verzeringsmij Vesta; GJ Kok FW Nothdurft, muziekonderwijzer; W. Nothdurft, muziekonderwijzer   A. van der Boor, behanger en stoffeerder; wed. J. Lelie, in garen en band; J. Kuck, letterzetter   wed JW van Vollenhoven; Th. H. Ph Papenrecht; M. Papenrecht onderwijzeres Dr JJ Stornck em pred; mej AM 't Hooft dr L. Posthumus leraar HBS Paleis van Justitie; E. Haijtink concierge Mr. A.C. Crena de Jongh advocaat en procureur mw wed H. Boonen; E. Boonen makelaar viceconsul Deenemarken; JH Boonen, agent buitenalndse handelshuizen;mej J Boonen A.W.L. Talma predikant wed. W. Sillevis, P.J.A. v. Overbeek J> Schijff chirugijn en verloskundige; mej. D. Mooyaerts mej wed A Roest; A Roest jr makelaar wed. A. Koomans; wed. W.J. de Horn A. Mulders timmerman; KA Mulders hoefsmid; LP Mulders timmerman JSPW Eeerens, ontvanger registratie der Domeinen Middelbare school; RL Hüring, directrice; G. Alleman, concierge adresboek 1893                                  
adresboek 1897                 S. Lighaam, winkel in tabak en sigaren kantoo van der Elst & Lebret kassiers en commisionairs effecten; LH van Kempen, letterzetter en huisbewaarder;             C. Groesbeek barbier;A. Donker strijkster; HJ Voermans, huisknecht; jhr HFC Gevaerts van Nuland CM Boonen A. Heijnen, modiste A. Lafeber, gep. majoor D. Bonten; C Bonten H. Bax, wed JG Bax-Engelen wed AP Schotel -de Vogel WC Bender,, pianostemmer en winkelier; <A Zoethout J Geerkens jr distillateur likeurstoker en wijnkoper S Hordijk FW Nothdurft; W. Nothdurft muziekonderwijzer beide   A. van der Boor G.J. Kok; van Vuuren wed. J.W. Vollenhoven /Reus JJ Stronck; AR 't Hooft dr L. Posthumus paleis justitie Mr. A.C. Crena de Iongh Boonen A.W.L. Talma wed. W. Sillevis, P.J.A. v. Overbeek Wed. C. Koolhaas Revers-Euwijk; Wed. J. Euwijk/Vos; E.C. Spiegel;E.M.T. Gerritsen; L.J. Otto onbewoond wed. A. Koomans; wed. W.J. de Horn; Mulders J.S.P.W. Eeerens Middelbare meisjesschool   adresboek 1897                                  
adresboek 1899                 S. Ligbaam, sigarenfabrikant en winkelier in tabak en sigaren; JA Ligbaam, sigarenmaker 4 HA Reus, architect; 4a pakhuis; 4 rood W. van Twist stalhouder; 4b N. van der Giessen sr en N. vdv Giessen jr kantoorbediende             HJ Voerman, huisknecht; H Nieuwstraten jhr HCP gevaerts van Nuland; SC van der Rest, huishoudster kantoor van der Elst & Lebret, kassiers en commisionairs effecten; LH van kempen, huisbewaarder; 10 rood onbewoond AW Notemans, amanuensis burg. Armbestuur A. Lafeber, dirr tramway maatsch D Bonten; C. Bonten H Bax wed AP Schotel-Vogel; SP Schotel; G. Schotel, telegraphiste RM van Oppen, gasfitter; MA Zoethout wed J. geerkens-Romijn, A. Romijn P. Sillevis petroleumhandelaar FW Nothdurft, W. Nothdurft, muziekonderwijzers   A. van der Boor G.J. Kok wed JH Rieff-Beijn; HJ Rief kapper; wed. J.W. Vollenhoven /Reus JJ Stronck; AR 't Hooft dr L. Posthumus; HB Postumus paleis justitie Mr. A.C. Crena de Iongh Boonen A.W.L. Talma Sillevis; van Overbeek   D.W.I. Harshagen notaris wed. A. Koomans/Revier; Spoel Mulders onbewoond Openbare middelbare meisjesschool; G. Allemans, concierge, HL Hüring, directrice   adresboek 1899                                  
1900                                                                                   huurovereenkomst ergenamen 't Hooft uit onverdeelde boedel Dr Jan Jacob Stronck met ds Warnoldus Lambertus Talma RAD 1219, 73                                                          
                  2 4             6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36   38 40 42   44   46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1901                 S. Ligbaam sigarenmaker; JAH Ligbaam, onderwijzeres handwerken; HE Ligbaam, onderwijzeres handwerken HA Reus architect; pakhuis; op rood W van twist jr stalhouder; N. van der Giessen             HJ Voerman, huisknecht; H. Nieuwstratem Jhr HCP Gevaerts van Nuland; S Ch van der Rest, huishoudster Kantoor; EH van Kempen, letterzetter en huisbewaarder; op rood AW Noteman, amanuensis burgerlijk Armbestuur wed J. van Altena-Hogerzeil; J. van Altena, kantoorbediende; A. Lafeber, directeur Rotterdamsche tramwegmasatsshappij D. Bonten; C. Bonten H Bax sr; H. Bax jr wed AP Schotel-de Vogel; SP Schotel; A. Schotel; Ch Schotel; MG Schotel, klerk posterijen en telegraphie timmermanswerkplaats; C. Zomermeijer, timmerman wed J. Geerkens-Romijn; A. Romijn P. Sillevis, expediteur FW Nothdurft; W. Nothdurft, muziekonderwijzer   C. Versteeg broodbakker en winkelier GL Kok; JMG van Vuuren, onderwijzeres handwerken wedJH Rieff-de Bruin; HJ Rieff, barbier en haarsnijder; wed JW Vollenhoven-Reus B.H. van Zulichem, assuradeur en directeur der Toekomst dr L. Posthumus leraarr HBS en gymnasium Gerechtsgebouw; E Haijtink concierge Mr. A.C. Crena de Iongh, M van Gedep Staten van Zuid-Holland onbewoond AWL Talma, predikant; D. Talma wed W. Sillevus-van Overbeek; L. Sillevis; JG Sillevsi; PJA van Overbeek; G. van Overbeek C. Schijff, winkellier in kruidenierswaren; JC Wannee; CPA 't Hoen; A. Stehouwer, omnderwijzeres; JM Lammleth, etc D.W.I. Harshagen notaris A. van der Boor, behanger en stofferder en winkelier; op rood wed J. van Roosendaal-van Loon LP Mulders; A. Simons onbewoond Middelbare school voor meisjes; RL Häring, directrice   adresboek 1901                                  
      148 150 152 154 156 2                                                                                                                              
adresboek 1904     Tekengenootschap Pictura; C. Noorlander, concierge; J. Noorlander, arbeider; rood Openbare Leeszaal en bibliotheek; Th. W. Polet, concierge leeszaal; wed Th W Polet-van den Bergh C. Loukemeijer, kantoorbediende en winkelier sigaren; J. Loukemeijer, onderwijzeres; CJ Loukemeijer, kantoorbediende A. van Hemert, wijnhandelaar; JM van hemert, vleeschhouwer en winkelier; P. van hemert, kantoorbediende Ch. N. van der Giessen, winkelier in comestibles; op rood PW Hanselaar, handelaar in rijwielen; AW Peuchen, winkelier huish. Art Winkel in fijne vleeschwaren der firma E Noach; JF Zimmerman; JJJM Zimmerman, kantoorbediende                                           M. Kleijn wed G.J. Kok wed. J.W. Vollenhoven /Reus B.H. van Zulichem dr L. Posthumus Gerechtsgebouw Huishoudschool FA Claessen J.H. en R. LARY Sillevis; v Overbeek C. Schijff D.W.I. Harshagen A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1904                                  
adresboek 1906     Tekengenootschap Pictura Loukemeijer JHM van Hemert, vleeshouwer CN van der Giessen, koopman; op rood Peuchen, Groeneveld winkel E Noack; Zimmerman Lichaam, sigarenfabrikant LJ Veth, onderwijzeres nuttige en fraaie handwerken; PJF van der Kloot, onderwijzeres; D. Rodenhuis, hoofd school; op rood Wolff; Dordrechtse aardappelhandel; N. van der Giessen; G Littooij                                       M. Kleijn wed G.J. Kok wed. J.W. Vollenhoven /Reus B.H. van Zulichem lokaal Toekomst dr L. Posthumus Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie en Huishoudschool J.H. en R. LARY Sillevis v Overbeek C. Schijff D.W.I. Harshagen A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1906                                  
adresboek 1908     Pictura Loekemeijer van Hemert JE van Leeuwen; rood onbewoond winkel E Noack wed A Lighaam-van kamen 4 onbewoond; 4a Dordrechtse aardappelhandel en op rood CN van der Giessen; 4b N van der Giessen en G Littooij             L van Es; C. van Es                         M. Kleijn wed G.J. Kok H.J. Rieff B.H. van Zulichem lokaal Toekomst Reus-Brunt Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie en Huishoudschool J.H. en R. LARY W. Vergragt C. Schijff D.W.I. Harshagen A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1908                                  
1909                             Bouwvergunning W van Vlugt voor Aardappelwinkel met woning RAD 752-02, 3219                                                                                                                    
adresboek 1911     Pictura Loekemeijer van Hemert HF van Wijland; rood B Zwart J van Duren op A: JE van Leeuwen spiegelwinkel Lighaam 4 wed WG Wouters-Fransen; wed CJ Singels-Hordijk; wed FB Plukhooij-Terlink; B AJ Deenen; 4A J Vos M Vos op rood L Koch; 4B G Littooij             L. van Es FG Bonten Kantoor LH van Kempen AL van Kempen op rood S. cvan Brakel Pennock CC van de Weg; wed HT Muehlhaus-Metz; qwed CC Wüst-Bremekamp; wed NJ Ligtenberg-Hartgers Bremekamp wed F Marotzke-Steiner wed AP Schotel-de Vogel grossierderij suikerwerken; Fritse wed J Geerkens-Romijn P Sillevis vervallen nr   M. Kleijn wed G.J. Kok H.J. Rieff B.H. van Zulichem lokaal Toekomst Reus Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie en Huishoudschool J.H. en R. LARY W. Vergragt C. Schijff Ph. Berkleij A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1911                                  
adresboek 1913     Pictura PAC Hofman JM van Hemert HP van Wijland; op rood Snijders, Zwart, Zadoks, vd Ven; 154A van 't Zelfde W J van Welsum Lighaam wed WG Wouters-Franzen; LEW Wouters; A. Mak van Waay; HB Siebels; CJM Faijmans; 4A J Vos; W. Vos; op rood AJ Dragt-Recourt; 4B N. van der Giessen                                       M. Kleijn wed G.J. Kok H.J. Rieff B.H. van Zulichem lokaal Toekomst Christian e.a. Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie en Huishoudschool J.H. en R. LARY W. Vergragt C. Schijff Ph. Berkleij A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1913                                  
      VOORSTRAAT STEEGOVERSLOOT                                                                                                                              
      148 150 152 154     4b             6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26     30 32 34 36 38 40 42-44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1916     Teekengenootschap Pictura; HPJ v Buul;HW van der Want; Handwerkschool; LA verhoeven; M. Adamse PAC Hofman; A Paris JM van Hemert;WJ Kramer HP van Wijland; B Zwart;S Zadoks; PAWA vd Vet; A. van der Ooord; H. Cohen; E. Wiersum; 154a P. van 't Zelfde     N.v.d. Giessen jr             L. van Es; J.C. van Es; wed J.C. Kuijters-van Es F.G. Bonten Kantoor; L.H. van kempen, A.L. van Kempen L. Pennock, M.C. Pennock, A.M. Pennock wed. J.M. beckman-van den Bossche; M. Beckman; J.J. Beckman; A.F. van der Vlies wed. C. Bremekamp-Boogaerdt; A. Brem,ekamp wed. F. Marotzke- Steiner F.W. Walterscheid, wed. A.P. Schotel, S.P. Schotel van Walsum, van Nielen, van der Kooi; bergplaats wed. M. den Boer-Muste Feijkes     M. Kleijn wed G.J. Kok H.J. Rieff B.H. van Zulichem Christian e.a. Gerechtsgebouw industrie- en Huishoudschool J.H. en R. LARY W. Vergragt C. Schijff H. Kalse A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1916                                  
      152 154 156 158 160 162 2 4             6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42-44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1919     Pictura Hofman van hemert HP van Wijland en vele andere P van 't Zelfde terrein vervallen nummer A.B. Degens             L. van Es; mej. G. van Donkelaar; mej A. Kuijters F.G. Bonten kassierskantoor van der Elst en Lebret mej. M.C. Pennock; mej A.M. Pennock; L. Pennock J.J. herweijer; S.F. herweijer; J. van der Wijst; G.L. Ludoluh wed C Bremekamp wed F. Martotzke J. de Wijs Grossier in suikerwerken C. Ligtmans & Co, W. Ligtmans Feijkes H Ouborg;J. Ouborg;JL Philips;HL Kloppert vervallen nummer   M. Kleijn wed G.J. Kok H.J. Rieff Bureau Nieuwe Dordtse Courant; Gebouw RK Volksbond;Bergsma; Hendriks Benedictus Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes R. LARY M.M.Breemer C. Schijff H. Kalse Jr A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1919                                  
      152 154 156 158 160 162 2             4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42-44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1922     Pictura Hofman sigarenbandel van Hemert HP van Nijland en vele andere W van Kaam terrein terrein             onbewoond A.B. jansen; C.C. Jansen, P. Bijland A. Zadoks Kantoor; L.H. van kempen, A.L. van Kempen L.H. van kempen; A.L. van Kempen; mej. M.C. Pennock; mej. A.M. Pennock; P. Muilwijk; M. Ouwerkerk; K.R.A. K.A. Hanssens J.J. Herweijer;mej. M. van Dijl;mej. A.E. May T. de Jong wed F. Marotske-Steiner wed A.P. Schotel W. Ligtmans J.A. van Riel; L.N.Breemer H. Ouborg; N. Ouborg;J. Ouborg; J. Puijpe vervallen nummer   bergplaats EM Trimbos; wed A. van der Wal-Schipper HJ Rieff ea RK verenigingsgebouw wed Benedictus Arr. Rechtbank Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes R. LARY + Th. Breemer; J. Schouten wed C. Schijff-Wannee + H. Kalse Jr A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare school voor meisjes   adresboek 1922                                  
      152 154 156 158 160 162 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42-44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1924     Pictura Hofman van Hemert HP van Wijland W van Kaam vervallen nummer bouwterrein J.H. Schröder; wed. B. Mijnders-Rombout J. Bijl; P. Bijland A. Zadoks; J. Zadoks gebouw Dordrechtse schilderspatroonver J.C. Janse sr JC Janse jr;F. Borghouts; JH Lazet;CJ van de Pavoordt;WJL vd Lande;div van Son; J.J. herweijer; nej. M. van Dijl T. de Jong wed F. Marotske-Steiner; mej. H. Marotzke; mej EM Eikel wed A.P. Schotel-Vogel;mej. S.P. Schotel W. Ligtmans; mej. ME Bothof; grossierderij en suikerw L.N. Breemer; K. Böhmer; W. Jansen;FDJ Prins; WHL Maloen C.A. Blom'div. Ouborg vervallen nummer   bergplaats LA van 'tHof; W. Haksteen H.J. Rieff + RK verenigingsgebouw wed Benedictus + Arr. Rechtbank Dordtsche Huishoud- en Industrieschool Chr. LARY + Th. Breemer; CJ Silvius; PF van Ginneke + wed C. Schijff-Wannee + H. Kalse Jr + A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Middelbare meisjesschool   adresboek 1924                                  
      152 154 156 158 160 162 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42-44 46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1926     Pictura Hofman van Hemert eva HP van Wijland eva W van Kaam Kantoorboekhandel LJM Stumpel WA Schröder; wed B Mijnders-Rombout; AJJ Lambert J.H. Mellegers; B. de Vries Zadoks 2x GS Schellenbuch Janse 3x; PCJ Greiteman; J van Os; GM Baden;WF Struben; LC de Boer; van Son 3x PLG Rutten T. de Jong GF Schaap;mej WM van der Haven B.M.J. Thoms; M. Aarts;K. Bohmer Grossierderij suikerw; W. Ligtmans; mej ME Bothof LN Breemer CA Blom; Ouborg 4x vervallen nummer   pakhuis van 't Hoff H.J. Rieff + RC Verenigingsgebouw wed Benedictus + Gerechtsgebouw Dordtsche Huishoud- en Industrieschool C. Larij + Th. Breemer +boekhandel wed C. Schijff-Wannee + onbewoond A. van der Boor L.P. Mulders C.C.P. Bonten Zonder bestemming   adresboek 1926                                  
1926                               Bouuwvergunning voor mw Mijnderts-Rombout cabine voor astmalijders RAD 752-05, 9070                                                                                                                  
              160 162 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42-44-46 48 50 52 54 56 58 60                                      
adresboek 1934     Pictura Hofman van Hemert Magazijn; HP van Wijland eva PJ Hoppenbrouwers Winkel LJM Stumpel; mej A van den Berg WA Schöder; mej. J. Bannink J.H. mellegers, mw J.H. Mellegers, P.Th. F.C. Roos Firma H. Osendorp; HA van Leeuwen; mej P. van den Berg DB Noordzij * onberwoond; LC de Boer; mej G de Boer PLG Rutten de Jong 3x GS van Berke;; mej P van der Meer GJ Wagemans Grossierderij; W. Ligtmans; mej ME Bothof achter wed A. Mans; L. Kuipers; SGD Kuipers; mej LP Vonk; OK Maijer;mej. AE Mastenbroek FAA Boer; A. Mourik vervallen nummer   vervallen nummer winkel H.J. Rieff + Dagbladbureau; RK Verenigingsgebouw Visser + Gerechtsgebouw Dordtsche Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes Th. Breemer +boekhandel mej. J.C. Wannee + de Liver H. Gerritsen+ A. van der Boor A. Manschot wed C.C.P. Bonten + Vakteekenschool 'Patrimonium'   adresboek 1934                                  
      152 154 156 158 160 162 *2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28   30 32 34 36 38 40 42-44-46 48 50 52 54 56 58 60 *                                    
adresboek 1938     Pictura Hofman van Hemert Magazijn; HP van Wijland eva Loeve H. Stumpel kantoorboekhandel LJM Stumpel N. Riet; mw N Riet; mej MA Bezemer; FH Lommers J.H. Mellegers, J. Sla, R.L. Mion Firma H. Osendorp vischhandel;JH Bongers sr en jr DB Noordzij * kantoor en vergaderlokalen; de Boer 4x; A. van Son PLG Rutten wed T. de Jong; LPH de Jong GS van Berkel GJ Wagemans Grossierderij; Ligtmans 2x; mej ME Bothof mw JC van Helden;W. Schoon;A. Saltman; mw N van der Boor; I. Degens FAA den Boer; A. Mourik vervallen nummers   vervallen nummers winkel Rieff RK Verenigingsgebouw de Grauw Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie en Huishoudschool Th Breemer mej. J.C. Wannee + H. Gerritsen+ A. van der Boor A. Manschot Kuiters Wed. Vakteekenschool 'Patrimonium'   adresboek 1938                                  
      152-152b 154 156 158 160 162 2r 4b 4 6 8 10 12r 12 14 16 18 20 22r 22 24 26 28-30   32 34 36 38 40 42-46 48 50 52 54 56 58 60     62 64 66 68 70 72r 72 74 76 78 80 82            
adresboek 1949     152 Oictura; H Bozoa; LFJ Marchand;Petri;mej Noger;152 b wed Lonkhuizen; Lonkhuizen 3; AH Winkel PAC Hofman; MR PJA Vorst Vader A Jorisson;GC Visser HP van Weiland; BP van Wijland JJ Loeve H. Stumpel kantoorboekhandel; winkel LJM Stumpel; mej JMM Stumpel; FJM Stumpel 4b G. Wegman 4 HWA 't Hart J.H. Mellegers M. Bernhart DB Noordzij; mej EM Noordzij 12r kantoor enz; 12z de Boer 2x; W. van der Laan PLG Rutten L. Wepelman GS van Berkel Kantoorgebouw; mej. H. Stoel 22z Grossierderij; 22r Ligtmans 2x mej ME Bothof Venus 4x; A. Bernart den Boer 3x vervallen nummers   winkel wed H.J. Rieff + RK Mil tehuis; JCR Kuiters;mej MA Kuiters;AG kuiters G Verbiest; T. Grootenboer;wed F. van Unnik;mw JAN Stroobant; J. van Unnik; F. van Unnik H. Stijns; Gerechtsgebouw Dordtsche Industrie en Huishoudschool Th. Breemer v. Horssen + H. Gerritsen+ H. Splitters A. Manschot Visser Velsen 4x; SW Hogentoren;LRM ten Bosch   adresboek 1949 kantoorgebouw J. de Raadt; van As W. van Pelt; H. de Vries;mej JHM de Boer Roobols; Heugens bureau;; GA Klapper van Campen; Desloover winkelpand;PFA Nowee A. Kroonen Pluijmers; van Son AA Geerts Kapsalon; Tijssen            
hernummering 1955-1958     190 G Beekman 192 Pictura 194 D van Wezel 196 GC Visser 198 goederenhandel 200 wed SM van Wijland-Roest 202 JJ Loeve 204 kantoorboekhandel Stumpel 2 FJM Stumpel; J. Rutte onveranderd (waar is 4b gebleven?) onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd onveranderd 22-24 26-28 vervalt (onderdeel motorhuis Vos)     30 motorhuis 32 Rieff; Maassen 34 RK eeszaal 36 G Verbiest J. Koenders 38 MJJ Dingemans; FJJ Teeuwisse onveranderd 40 onveranderd 42 Huishoudschool en 44 HGW Boom 46 winkel 48 T. Breemer 50 onverand H. Gerritsen 50a J. Bliek   52 H. Spitters 54 A. Manschot 54b Visser vervalt     56 H van Zijderveld 54 wed J. vvan As; P. de Sterke 60 CP Brouwer; wed AT Knauf geb Grüwel; wed MT van Lakerveld geb Horn; E. Knauf; LM van Leeuwen geb Jap; M. Roemers; EA Worthington 62 PP Dekker 64 PJ Fransen 66 Desloover-68 (winkel) 70 (winkel) 72 Nowee 74 A. Kroonen 76 NW 't Hart N. Verboor 78 wed Koot-Mulders vervallen (naar Vest?)            
1958?                                                                         Dordtsche Industrie en Huishoudschool Th. Breemer van Horssen H Gerritsen schoenmakers- A. Manschot meubelm. en winkel Kuiters Vakteekenschool 'Patrimonium' te Dordrecht * 1958?                                  
                                                            (huurder) werkplaats A. vd Boor 0            
      190 194 196 200   204 (geen vermelding) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26           32 34 36-38 40 42-44 48 50 - -                 56 58 60 62   66 72 74 76                
adresboek 1967     C Th van Gulik D Muhlhaus JW van Wezel- Brandenburg M v Dongen SN van Wijland-Roest   NV ASPA kantoorboekhandel   t Hart; Molegraaff; Poleij Mellegers geb Havers, A Raven Guarneri; Kompara de Boer geb van Son van Wel J. Weppelman GS van Berkel CA Stavast T Grootenboer van heijningen           C.M. Rieff D. Aanen 36 J.H. Stulen 38 van Welie- Neef Arrondisementasrechtbank; A Brakel 42 Industrie- en huishoudschool 44 ChE Visser H Gerritsen NV Manschot Schoolstraat 2?   adresboek 1967 T van Zijderveld-Kroonen R van As G Burgers-Idskers. A van gent, J Kroonen, N Versluis, TP van Vliet DH Hendriks   K Kant CJ Balder; Nowee geb Hessler A Kroonen HJ halsemans              
      190-192 194 196 200 202 204 (geen vermelding) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22-24 26 en 28 onderdeel motorhuis Vos     30 32 34 36 40 42-44 44?-48 50 Schoolstraat 2     56 58 60 62 64   72 74 76                
adresboek 1970     190 C Th van Gulik; D Muehlhaus; 192 WHL van Rij; Pictura tekengenootschap Maaimachine Singer Mij GJC de Vries Wijland-van Roest WR Loeve; Monopole Aspa Dordrecht NV H Stumpel             HWA 'tHart; JJ Molegraaf A. Mellegers-Havers H. Osendorp; KL Raven M Guarnier; V. Kompara Boer geb van Son PLCRutten H. Maes; GL Weppelman GS van Berkel JE Oors; T Koster; P Waalboer 22 T Grootenboer; 24 Verhuurbedrijf Rent-Shop 26 C van Heijningen 28 NV Verweij       mtorhuis Vos CM Rieff Bibelot Club (RK Leeszaal) Dave Soriana Vasquez rechtbank 42 Industrie- en huishoudschool 44 CJ van de Lustgraaff 44? T Breemer Dordrecht Boekhandel v/h Plancken 48 OP Vellema H Gerritsen NV Manschot Schoolstraat 2?   adresboek 1970 Firma M van Zijdeveld & Zn M Eijkelboom-de Kat PO Ringers; Burgers-Idskes; R Evers; NA Schroevers Fa Hendriks'; A Klip Com Rotterdam   PC Bouterse A Kroonen HJ Helsemans; Temako boetiek                
      190-192 194 196 200   204 (geen vermelding) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 en 28 (geen nummer)     30 32 34 36 40 42-44 46-48 50 Schoolstraat 2                                      
adresboek 1973     190 CT van Gulik; D Muehlhaus 192 WHL van Rij; Pictura tekengenootschap H van Nes GJC de Vries SN Wijland - Roest   Aspa Dordr NV ; H. Stumpel   HWA 't Hart; JJ Molengraaf   N. vn Rijswijk HJ Kanis; M Guarnieri; V Komparas Boer geb van Son AA de PLG Rutten; JMJ van Wel H. Maes; GM Weppelman GS van Berkel JE Oors;T. Koster; P Waalboer T Grootenboer 26 C van heijningen 28 NV Verweij (Motorhuis Vos)     Motorhuis Jac Vos JA Rieff-Nieuwesteeg Bibelot Club (RK Leeszaal) FM Davo Soranio -Vazques rechtbank 42 Industrie en Huishoudschool 44 Gerdina J van de Lustgraaff Dordtse boek en papierhandel v/h Plancken; OP Vellema H Gerritsen NV Manschot   adresboek 1973                                  
1995                                                                                         Visser => Quist, Berendse                                                        
2011                                                                                         Quist, Berendse => Van der Vaart, Bonney                                                        
                                                                                                                                                   
                              C973 C965                                                                                                                  
                              G972 G970 Voorstraat G971 G965 G964     G961 G960 G959 G958 G957 G956                                                                                          
                              199 199 J. Breur koopman 140? 483 Paulus Gevaerts van Geervliet 483 Paulus Gevaerts van Geervliet                                                                                                          
                              1802 1802 Agatha Catharina Berg wed J. Breur 304 Johannes Lambertus Delhez 2575 Wilhelmina Cornelia van Hoorn rentenierster en Gevaerts van Nulan en andere erfgenamen van WC van Hoorn 2575 Wilhelmina Cornelia van Hoorn rentenierster en Gevaerts van Nulan en andere erfgenamen van WC van Hoorn     796 Jan de Koningh Jacobsz wijnkoper 753 Pieter Gijsbertsz de Klerk geemploijeerde 1260 Hillegert de Roo tinnegieter 581 Pieter van den Heuvel 1543 Hendrik Justeris Trump commisionair 1191 Hendrik Recourt timmerman                                                                                          
                                  1802 Agatha Catharina berg wed J Breur 3477 Catharina Maria Gevaerts vrouw van Elias Boonen 3477 Catharina Maria Gevaerts vrouw van Elias Boonen     4244 Petrus Nicolaas Roldanus de Koning pasteibakker 4608 Jannetje wed van Es; Arie Vink 2868 Johanna Willemina de Roo vrouw van Joh Korthals   3442 Nicolaas Sapjes heel en vroedmeester 3227 Anthonij de Leng                                                                                          
                              3453 Plonius Jan de Raadt van Hendrik Ido Ambacht burgemeester Barendrecht 3453 Plonius Jan de Raadt van Hendrik Ido Ambacht burgemeester Barendrecht 950 Bernardus Mackay tapper 5167 Maria Catharina Boonen 5167 Maria Catharina Boonen     4340 Jacobus de Haan olieslager verkoop 1867 6905 Bastiana Heesman wed Hendrik van der Kloet Barentsz 950 Bernard Mackaij tapper   4962 Gerardus Schiebaan photographist 3958 Gerritje de Leng                                                                                          
                              gedeeltelijke slooping 1857, scheiding, deel naar 4664 de stad en deel naar 3453 de Raadt, als G1438, rond 1868 G1292 G1865 G1864       5118 Hendrik Bax commissionair 7566 Aart Cornelisz van der Straaten G1229   5094 Bastiaan Adriaan van Hee..egen olieslager verkoop 1866 4478 Fredrick Wilhelm Nothdruft                                                                                          
                              G1637 G1634 (huisnummers C964+C965, Voorstraat, groot 5.55) 950 5167 Maria Catharina Boonen 5167 Maria Catharina Boonen       10901 Jannetje jenneke Vermeulen wed hendrik Bax verkoop 1921 8234 Geertini de Vogel wed Anthoni Pieter Schotel 2056 Willem van Ballegooijen 2056 Willem van Ballegooijen 6100 Gerardus Sillevis stoombootondernemer 8738 gemeente Dordrecht                                                                                          
                              4664 de stad 3453 Plonius Jan de Raadt 1060 Pieter Hendrik Verum drogist Voorstraat 5689 Johan hendrik Lebret stoomoliefabriekant 5689 Johan Hendrik Lebret stoomoliefabriekant 5689 Johan hendrik Lebret stoomoliefabriekant     14135 Henriette Francina Steiner wed Friedrich Ernst Franz Marotzken koopvrouw 12978 Johanna Elisabeth Brand echtgenote Antonie Izak de Stoppelaar Blijdesteijn 5624 Elisabeth Willemina van Ballegooijen 5624 Elisabeth Willemina van Ballegooijen 5009 Maria Sillevis (ruiling) G2215 gemeente                                                                                          
                                5664 Antonette Molenaar wed Plonius Jan de Raadt 3320 Willem van Wijngaarden landmeter opziener 10954 Johan Hendrik Lebret (ook jr) kassier en commisionair effecten 10954 Johan Hendrik Lebret (ook jr) kassier en commisionair effecten 10954 Johan Hendrik Lebret (ook jr) kassier en commisionair effecten 1921 splitsing     15886 Heinrich Friedrich Schaap verkoop 1930 9553 Aert Eliza de Vrij later zijn weduwe Geertrui Schotel 6724 Helena Catharina Stevens 5518 Cornelis van Ballegooijen 10570 Geertruida Sillevis 1912 verkoop G2251 gemeente                                                                                          
                                6822 jonkvr Henriette Bernardina Jeanne Mierop 4736 Catharina Maria Gevaerts wed Elias Boonen vereniging 1866 15286 Abraham Zadoks kassier verkoop 1934 G2401, G2402, G2403 G2403. G2404     14269 Teije de Jong verkoop 1957 14269 Feije de Jong arts Leonard Pieter hendrik inspecteur van politie 8704 Cornelis van den Hoogenband architect verkoop 1912 7148 Justus Geerkens jr distillateur 11937 Hendrik Feijkes predikant G2423 gemeente                                                                                          
                                9016 Christiaan Nicolaes van den Giessen koopman 3477 als 4736 18751 Henricus Anthonis Osendorp koopman G2402 huis en erf G2403 opgang G2404     24764 Egidius Cornelis Johannes den Biggelaaer cand notaris verkoop 1962 18279 Jacobus Johannes Hoogendoorn; Willemina Johanna Pieternella van Hemert weduwe kantoor verkoop 1964 8906 Willem Ligtmans Slijter 9459 Johanna Romijn wed Justus Geerkens 9433 Sophia Corenlia de Visser wed Hendrik Ouborg verkoop 1943 G2452 gemeente                                                                                          
                                splitsing G2082 Voorstraat huis en erf 4.78 groot en G2083 Steegoversloot erf 0.77 groot 5167 Maria Catharina Boonen 22076 Johannes van der Sluijs expediteur 10954 Lebret 10954     27033 Gijsbertus Stephanus van Berkel dames- en herenkapper Steegoversloot 18 28147 NV Bellaart Machinerien gereedschappen Steegoversloot 24 16397 wed Hieltjen Kop Willem Ligtmans 10510 christelijk gereformeerde gemeente 21635 Maria Maaike Bouwman gehuwd met Johannes Boele kruidenier G2643 gemeente                                                                                          
                                G2083 G1635 22321 Johannes van Dissel koopman 1949 verkoop 15305 Afdeling Dordrecht van de Bond van Nederlandsce schilderspatronen verkoop 1944 15285 Antonis van Son schilder huis en tuin verkoop 1924       30022 Klaas Eseveld; Martina Maria van Moersen. Jan Hendrik Rombout, Johananna M van der Keur 15628 Willem Lightmans jr rijksambtenaar verbouwing 1956 11193 Elisabeth Suzanna Leeman 22668 Jacob Vos autohandelaar 1956 herbouw vereniging later 2651-2654                                                                                          
                                9016 Christiaan Nicolaes van den Giessen koopman 5167 22935 Karel Leendert Raven winkelier Steegoversloot 8 Harmen Jan Kanis 22110 Johannes Albertus van Osch stoffeerder verkoop 1947 15605 Pieter Antonis van Son procuratiehouder verkoop 1955           11937 Hendrik Feijkes predikant verbouw 1919, verkoop 1920 G2561 20000 gemeente Dordrecht                                                                                          
                                4706 Nicolaaes van der Giessen particulier 9782 Leendert van Es behanger 1920 verkoop   19560 Petrus Antonius Johannes Waals 23061 Harm Jan Kanis restaurateur           G2368 22668 Jacob Vos                                                                                            
                                10742 Nicolaas van der Giessen 13850 Pieter Bijland horlogemaker verkoop 1960   23061 Harm Jan Kanis restaurateur             11937 Hendrik Feijkes predikant G2571, G2572                                                                                            
                                11809 Nicolaaes van der Giessen jr koopman verkoop 1915 23194 Leendert Versluis ambtenaar                 8155 Hendrik Bremer 22668 Jacob Vos                                                                                            
                                G2299 huis en erf 0.83 groot 25057 NV Petronella                 23249 Herman Lijl koopman                                                                                              
                                11809 30614 Jan jelte Egberts                 G2573 en G2574                                                                                              
                                8738 stad                   G2574                                                                                              
                                20000 stad                   23249 Herman Lijl koopman                                                                                              
                                                    28802 Peter Braak correspondent                                                                                              
                                                    27587 Jan Verweij schilder Hilleke van de Berg                                                                                              
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
kadaster 2018                     G2418 G2299 G1635 G2768 G2803 G2802 G963 G2723 G961 G960 G1229 G2574 G2571 [AFGEBROKEN, BIJ DOELSTRAAT GETROKKEN?!}   G2922 G2855 G2788 G2216 G2557 G2824 G2825 G2826 G2853 G3013 G3012     G3082 (2 huizen breed) G2209 G2210 G2211 G2362 G2718 G1728 G330 G1709 G328 G327            
huisnummer 2018                     2-2c 4 6 8 10-10A 12 14 16 18 20 22-24 28 30 geen huis meer   geen (rechtbank) 36 (Stek 30) Doelesteyn 38 en 40 42 44 46 48 50 52 54 Schoolstraat 15     56 58 60 62 64 66 70 74 76 geen Vest 87            

Laatst gewijzigd: oktober 2018.