Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Steegoversloot zuidzijde


Voorwoord


Deze tabel is de stand van onderzoek opgemaakt oktober 2018 die is gebruikt voor het artikel “450 jaar Steegoversloot” in het tijdschrift van de Vereniging Oud-Dordrecht van december 2018. Er wordt gewerkt aan verbetering, aanvulling en correctie.
In de rijen staan alle jaren waarin een verandering van eigenaar van een huis optreedt, in de kolommen de afzonderlijke huizen. In de cellen van de tabel staan alle gevonden overgangen van eigenaar op eigenaar, met een bronvermelding, idealiter in de vorm RAD 9, 1234, f56 (Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnummer 1234, folio 56). Ook gebruikt wordt s56, dat is dan de pagina van de online versie van het archief waar de akte is te vinden. Verder komt voor a56 voor de registers waarin de akten afzonderlijk genummerd zijn.
De in de akte vermelde buren staan in de kolommen van de huizen ernaast. Ook zekerheden op een huis (het huis als onderpand voor een lening) zijn op die manier opgenomen. Als er een gevonden vererving is opgetreden, is dat aannemelijk gemaakt met een bronvermelding naar meestal toegang 11. Er zijn ook andere bronnen gebruikt, zoals de collectie van eigendomspapieren of de verkopen bij willig decreet. Ook die staan in de cellen met bron (toegang, inventarisnummer) in het regionaal archief vermeld. Ook wordt vermeld wanneer gegevens zijn ontleend aan de website van André den Haan.
De tabellen zijn opgezet om de overgangen van 1543 (oudste 10e penning) tot 1832 (start kadaster) in beeld te brengen. Als het straatbeeld 2018 erg afwijkt van de kadastrale kaart van 1832, zijn soms recentere gegevens verwerkt om die verandering te kunnen volgen. Met kleuren zijn onbebouwde delen, zijstraten en andere bijzondere straatdelen (zoals de Hofpoort) aangegeven. De tabellen zijn in opzet beperkt tot het Steegoversloot van Voorstraat tot Vest. Omdat hoekpanden soms van straat wisselen, en huizen in zijstraten soms in oude akten voorkomen als “in het Steegoversloot”, worden waar nodig ook huizen in die zijstraten vermeld waarbij afwijkende kleuren de overgang markeren. Alle akten stel ik op verzoek beschikbaar, meestal schermafdrukken van de scans die het archief online heeft, soms foto’s van originelen.
Gegevens uit toegang 34 (eigendomsovergangen 1811-1834) zijn gevonden met de zoekfunctie van Dordtenazoeker.nl en één op één overgenomen. Belastingkohieren zijn ook als regels in de tabellen opgenomen. Voor de belastingen die naar persoon werden geheven, is niet altijd duidelijk in welk huis een persoon woonde als die persoon niet de eigenaar is. In dat geval geven rechte haken rond de naam aan dat deze misschien bij een buurhuis kan horen. Ook voor andere onzekerheden zijn rechte haken gebruikt. Het opnemen van nieuwe gegevens in de tabellen is bewerkelijk en soms staan gebeurtenissen niet meer op de juiste jaarregel, en uiteraard zijn andere fouten mogelijk.
Die worden in volgende versies hopelijk gecorrigeerd. Vragen, suggesties en aanvullingen over de Steegoversloottabellen zijn van harte welkom op vaart668@kpnmail.nl.

Koos van der Vaart (overl. dec 2022) (december 2018)

Link naar Steegoversloot noordzijde


 huidig huisnummer
chronologische bronnen     Vest 275-277-279 (linkse deur) 269 (rechtse deur)
261 (en Vest 101)
251
243
235 (links) 231 (rechts)
Lindegracht Lindegracht/Museumstraat 211-213-221
207-207A
205
199
195
191
187-189
Augustijnenkamp geen
171
167
159
149
147
145
137-103
99
97 (-89)
87-81
47
45-41
39
Hofpoort 37
geen
29
25
23
21
17-15
13
11-7
5
3
1 (en 206 Voorstraat)
 
       
                                                                      tegenover St Joris Doelen                                                   Voorstraat        
10e penning 1543 10% huurwaarde Rgld                               Pieter Janss. 6 h Steven metselaer 6 h Aert Corneliszn 7,5 h Huiych de vaetspoelder 5 h Balten Ariensz 8 hArien Heynrixz 6 h Jan 5 h Jacob de misman [mestman?} 5   Tonis Meeuszn Vrees nihil h Zoet Vogelgens weduwe 5 h Michil Veermans 6 h Pieter Koenen 6 h Ploentgen Thijs 3,5 h Markusn Arien Heymanzn 6 h Wouter Botland 6 h Giessendam 9   h Peter Janszn wever 7,5 Roel Jacobszn 6   Herman Claeszn metselaer 9 h Daen Cornzn cuper 9 Wiss Janszn 7 Daen de Boo en Pieter Timmerman 10 Frans de Ruijter 6 de Moelesteen 9 h Arien Heinrixz 9 Marichen de bezemmaecster 5   Wilmtgen nihil (onbebouwd?) h Arien Eewouts 5 1/2 h Anna Scrivers 5 1/2                         Frans Janss glaesmaker 5 Pietertgen Anx dt 7 Aeriaen de bontwerckster 7    
1543                                 heer Reijer Aert Pietersz procureur => Bartholomeus Joestesz plattijnmaker RAD 9, 1529, a160 Marijken Rijcken       Jan Evertsz zekerheid Jacob Ariensz karman RAD 9, 1529, a131 dwarsgang Augustijnenkamp                                                                                  
1543                               stadsgracht Aert Pietersz procureur => Reijer Adriaensz pastoor te Molenaarsgraaf RAD 9, 1529, a162, scan 51, en a166, scan 52 en a141, scan 48 verkoper (bij links) Aert Pietersz procureur (bij rechts) zekerheid Marichen Sijmonsdr wed Rijck Heijnricxsz RAD 9, 1529, a135 Huijch de vaetspoelder                                                                                            
1543                               stadsgracht zekerheid Aert Pietersz procureur huis bij Nonnenbrug RAD 9, 1529, a172 Aert Pietersz                                                                                                
1545                                                                               zekerheid Wisse Jansz op huis de Plouch? Zie RAD 9, 1573, f124 opgeslagen bij ander huis Doelstraat-Schoolstraat                                                    
1546                                         Adriaen de poortier zekerheid Anthonis Anthonisz RAD 9, 1531, a31 Jacob de stede carreman                     Jaep Martendr zekerheid Pieter Jansz Hasseldonck RAD 9, 1531, a105 Jannechen wed Roel de metselaer                                                            
1550                                     Marijken Rijcken zekerheid Huijch Arisz vaetspoelder RAD 9, 1532, a252 Adriaen de poertier                                   [Wouter Jacobsz is voocht kinderen Grietgen Henricxz RAD 9, 1533, a70] Grietgen Henricxcdr wed Jan Henricxz nu vrouw van Adriaen Dircxz wordt huis toebedeelt waarin zij woont RAD 9, 1533, a70                             Neeltgen Cele woont tegenover huis Cornelis Jacobsz van 1550-1555 ongeveer RAD 1219, 31                      
1551                                                   boedelverdeling erfgenamen Thonis Meeusz en zijn weduwe Aelken Willemsdr RAD 9, 1534, a246 en a 247 NOG BESTUDEREN       kinderen Jop van Teijlingen en Margreta dochter van Cornelis de Bije erven losrente op 3 cameren van mr Jan de boochmaker RAD 9, 1557, a421             Wouter Jacobsz schipper Adriaen Dircxszn Wijcke => Michiel Janszn droechscerer RAD 9, 1534, acte 131 Reijer Jansz wijscroijer                                                  
10e penning 1552 10% huurwaarde Rgld                             overgegaen van tclooster van de nonnen off over die brugge h Stoop Ariaenszn 13 h Jan Boeijensz 13 h Heinrick Ruijterssoen 7 Jan Aertssoen droechsceerer 13 Ariaen die poortier 8   h Jan Diricxxsoen scoelapper 9 Jacob de carreman 13   erfgenamen Tonis Meuszn 8 noch een huisken erfg Tonis Meuszn 7 Frans Janszn huurt boven en beneden 8 Pieter Coenen huurt boven en beneden 8 seven huisjes van mr Jan de boechmaecker 30 h Bastiaen Arienszn 15 h Steven de metselaer 13 h Dirck de bierdrager 16 wed Roel de metselaer 12 Cornelis Jacobszn voerspraeck 15 Giessendam 12 Weijt Oem de schipper 12 Jacopmiijn wed Michiel de Cul 14 Reijer de wijnscroeder 13 Frans den Ruijter schipper 12 Engbert Floriszn 18 Bastiaen Coppier glaesmaecker 20 de besemmaecker 15   de brouwerij van de Augustijnen met twee huiskens daeraen h Michiel 38 huiske aan brouwerij huiske aan brouwerij                         het Steegoversloet uitgaende na de Nieuwstraet        
1552                                                                 Janneken wed Roel de metselaer Cornelis Jacobsz van der Moelen => Frans Henrickxz van der Eijck RAD 9, 1534, a372 Joetgen wed Aert de Lange metselaer                                                        
haardgeld 1552 aantal haarden     pater ende mater te nonnen                         Frans den timmerman 2 heer Reijer 2 Maricken Rijcken 2 Jan Aertsz 1 Arien Willemsz 2 Cornelis Jansz soutmeter 2 Jan Dircxz 2 Jacob Ariensz karreman 2       Pieter Coenen 1; Govert Govertsz 2 3 camerkens mr Jan de boochmaker 6 Dierick van Haerlem 2 Dierick Henricxsz 1 Jacob Damasz 2 Willem Pieters 1 Jannetgen Roelen 2 Cornelis Jacobszn 3 Arien Franszn 2 Wouter Jacobszn 1 Michiel de Cul 2 Reijer Janszn cuijper 2 Frans Pieterszn 2 Egbert Arienszn 2 Bastiaen Geritszn 2 Mariken Dierixdr 2   Michiel de brouwer 3                   Damas Damaszn 2 Lijs Ceclen 2 Arieantgen Korssen 1   Reijer Cornelisz 2 Jan Ariensz 2 die poorte boven Augustijnen  
1553                                                                             Wouter Jacobsz schipper Jacobmina Claesdr wed Michiel Jansz => Arien Cornelisz [of Willemsz?] backer RAD 9, 1535, a90 en 91 Reijer Jans wijnscroer                                                  
1554                                         Arien de poirtijer Anthonis Anthonisz procureur => Steven Thnoisz de metselaer RAD 9, 1535, a260 Jacob de stede karman                                                                                      
10e penning 1556 10% huurwaarde Rgld                             gegaen van 't clooster van de nonnen of over de brugge Reijer in de Schuppen 12 Reijer in de Schuppen? Huijs daeran h Arent van Nuijs 12-10 Cornelis Janssoon cuiper 7 Jan Aertsoon hellebaerdier 9 Ariaen de poirtier 8 Thonis de voirspraick gecoft van Steven de metselaer 6 Jacob de karman 8 Bastaen de karman oosten houck Augustijnen Camp 13   Evert Gijsbrechtzn lindraeijer gekocht van Tonis Meuszn westelijke hoek Augustijnenkamp twee huisjes afgebroken 1557 Cornelis Joosten schiptimmermans 7 Pieter Coenen (eigenaar) boven en beneden 7 seven woningen mr Jan de boichmaicker 3 woningen met bleijckvelt 27 huurwaarde en 4 beneden 6 Lijsgen Egbert Jansz wed 15 Soetman Ariensz h Goedschalck Willemszn cuijper 13-10 Pieter Jansz van Roterdam 16 Cornelis Dirckzn soutmeter 12 Cornelis Jacopszn voerspraeck 15 Giessendam 12 Weijt Oem schipper 12 Adriaen Willemszn backer 14 Reijer de wijnscroeder 13 Frans den Ruijter schipper 12 Cornelis Wor Corneliszn de molensteenen 18 Cornelis Wor Corneliszn 15 den besemmaicker 15   de brouwerij van de Augustijnen met twee huiskens h Jan de boichmaicker 36                 Baert Gerit Dirckzn wed 5 Huich Oelen 5-10 Augustijne h Frans de cleermaicker 14 het stegeoversloot uitcomende gaande de Nieustraat toe Govert de muntenaer huis zw hoek Steegoversloot 10 Pietergen Ancxen 16 Heijnrick de schoenmaicker 18    
1556                                         Arien de poirtijer Anthonis Anthonisz procureur => Steven Anthonisz de metselaer RAD 9, 1536, a264 Jacob de stede karman                                                                                      
1558                                           Steven de metselaer zekerheid Adriaen Jacobsz RAD 9, 1537, a158 Bastiaen Ariensz karreman                                                                                    
1560                                         Arien Willemsz poertier aankondiging verkoop huis toebehorende Steven Thoenisz metselaar RAD 9, 1537, a155 Jacob Corstiaensz                     RAD 9, 1538, a252, vergadering in huis weduwe Soetman Andriesz RAD 9, 1538, a252 verklaring ter instantie pieter janszn haseldonck, huis naast cornelis dirczn de soutmeter RAD 9, 1538, folio 113v-114   Neeltge en Jannege Cornelisdr geven instemming met verkoop door hun moeder aan Jacop Heijndrick Coppuijt RAD 9, 1558, a233   Aert Jacopsz zekerheid Adriaen Willemsz RAD 9, 1558, a44 en RAD 9, 1558, a85 Reijer Jansz (bij a44) Willem Jansz (bij a85)                                                  
1560                                       Jan Aertsz hellebaerdier zekerheid Heijndrick Rijsberch Willemsz RAD 9, 1558, a137 Antonis Antonisz (bij links) Anthonis de voirspraec (bij rechts) toedeling huis uit erfenis Jacob Adriaensz carreman aan Adriaen Jacobsz, RAD 9, 1558, a55 Bastiaen Adriaensz         Pieter Coenen Neelken Heijndricxdr vvten naem van Marike weeskind van Adriaen Jansz twee deelen huis=> Jacob Heijndircxsz haar broer RAD 9, 1558, a150 Lijsge van Haerlem     Cornelis Dircksz soutmeter zekerheid Jacob Coppuijt Hendricksz al gesteld door Corn Jacobsz saliger RAD 9, 1558, a401, f127 Adriaen Giessendam     Willem de vaetspoelder zekerheid Frans Pietersz schipper RAD 9, 1558, f89v Claes Blasius                                              
1561                                                                       Cornelis Dircxsz soutmeter Anna Geritsdr weduwe Cornelis Jacobsz vander Moelen? ea=> Jacob Henricxsz Coppuijt RAD 9, 1559, a296, f86 Adriaen Fransz van Giessendam                                                        
1561                                   Reijer Henricxsz Cornelis Jansz Vermeer => Gerit Oelofsz RAD 9, 1559, a60, f18v en a61, f19 Jan Aertsz hellebaerdier                               Cornelis Dircxsz soutmeter Jacob Henricxsz Coppuijt => Henrick Rijsberch RAD 9, 1539, a286 en 287 Adriaen van Giessendam                                                        
10e penning 1562 huurwaarde pond     convent van de nonnen                       gegaen vant Clooster van de Nonnen affaen die slinkerhant over die brugghe Reijer inde Schuppen h Govert Henriczn 14 Reijer in de Schuppen h mr Jan Back 14 Gerrit Oelofsen 7 Jan Aertsz hellebaerdier 9 Hendrick Willemszn Rijsberch 14 Anthonis Anthonisz niet afgecoemen nihil Adriaen Jacobszn scrijnwercker 6 Bastiaen Arienszn carreman 13       Cornelis Joosten huurder Adriaen Claeszn schipper beneden en Jan Janszn boven 7-10 en 3 Marijken Andriesdochter 6 7 huizen mr Jan die bogemaecker een om goedtwille 34 Gijsbert Janszn van Haerlem h Adriaen Dircxzn den ouden 18 Soetman Andrieszn h Pieter Adriaenszn Block 15-15 Peter Janszn laeckencoper kelder+camerken h (kelder) Wouter die wijncuper 16+0 Cornelis Dircxzn soutmeter 14 Jacop Henricxzn Coppuijt h Stoffel Janszn 20 Adriaen Franszn Gijssendam (v) 14 Aert de soutmeter 14 Adriaen Willemszn backer 14 Willem Aertszn die vaetspoelder 15 Pier de Ruter h Willem Janszn schipper 15 Marijken Buijs h Willem Bouwenszn 24 Sijbert Corneliszn 18 Marichgen die besem[m]aeckster h Lubbert Claeszn 15   ’t Convent van Augustijnen twee huisjes met een brouwerije h Mathijs Stevenszn 36                     Convent h Frans Janszn sijper [ = cipier 7 Convent h Anneken Moepes 9 Convent h Emmeken die vogelcoopster 14 Govert die schipper 20 s Peterken Anssen 32 s Henrick Janszn schoenmaecker 36 s    
1562                                                                     verklaring over gang tussen Pieter Jansz van Haseldonck en Cornelis Dircxz soutmeter RAD 9, 1539, a460       Aert Jacobsz soutmeter zekerheid Adriaen Willemsz RAD 9, 1560, a398, f102v Willem Henricxsz vaetspoelder                                                  
1562                                       verklaring met huis Cornelis de boschmaker in Steegoversloot RAD 9, 1565, a494                             Pieter Jacobsz laeckencoeper zekerheid Cornelis Dircxsz soutmeter RAD 9, 1539, a660 Henrick Rijsberch schoemaker                                                          
1562                                                                       Cornelis Dircxz soutmeter zekerheid Henrick Rijsberch RAD 9, 1539, a310 en RAD 9, 1559, a371, f108v Adriaen van Giessendam     Jan Aerts vaetspoelder en Willem Aerts vaetspoelder zijn broers RAD 9, 1539, a612a                                                  
1563                                                                   (jaar onbekend) Soetman Adriaensz=> Guilame de Hugo   Jan de besemmaecker Henrick Rijsberch Willemsz => Hans Craemer wijnkuijper RAD 9, 1540, a119 Adriaen Fransz Gijssendam                                               Govert schipper zekerheid Pieterken Ancxen wed Reijer Cornsz RAD 9, 1540, a165, scan 49 huis bij de Augustijnen Henrick Jansz    
1563                                                                   Guilame de Hugo verkoopt aan Jan Heijndircxsz huijstimmerman maar annuleert deze verkoop binnen 24 uur; wint rechtszaak daarover RAD 9, 1540, a160 en a442; RAD 9, 1561, a187                                                                
1564                                                                   Guilame de Hugo na rechtszaak=> Adriaen Cornelisz Cloet schipper RAD 9, 1561, a164; RAD 9, 1561, a140 en a173                   Lubbert Claeszn cleermaecker Mariken Dircxdr wed => Pieter Dionys RAD 9, 1540, a737 en a738 erf van Augustijnenconvent (geheel vrije muren)                                      
1565                                       Jan Aertsz hellebaerdier Gijsbrecht Jansz glaesmaecker => Oth Cornelisz coremeter RAD 9, 1540, a1003, scan 339 wed Thonis die Voerspraeck       Janneken Jansdr wed Evert Gijsbrechtz Janneken Jansdr wed Evert Gijsbrechtsz => Anneken Sijmonsdr wed Maerten Damasz RAD 9, 1540, a1024 Cornelis Joesten               Jan de besemmaecker Hans Cremmer wijncooper => Henrick Jacobsz van H?? RAD 9, 1561, a357, f87 Adriaen Fransz Giessendam                                                        
1569                                     Gerrit Oelofsen Jan Aertsz hellebaardier=> Corn Conelisz boschmaecker RAD 9, 1544, a570 Oth Cornsz coremeter                                       Neeltgen Pietersdr 55 jaar oud vrouw van Willem Aertsz RAD 9, 1563, 480   Marijtken Aerts Buijsendr is vrouw van Floris Eeuwouts; huis verhuurd aan Willem Jan Claesz schipper gehuwd met Marijtken Pietersdr Boucquet RAD 9, 1563, 480 Lubbert Claeszn woont hier RAD 9, 1544, scan 236 en RAD 9, 1563, 480 Tentgen Willemsdr 31 jaar is vrouw Pieter Dionijs RAD 9, 1563, 480                                          
1569                                         Cornelis Cornelisz ontlast huis dat Hendrick Willemsz Rijsberch als onderpand heeft gesteld RAD 9, 1563, a478 Anthonis Anthonisz                             Jan Franszn hoemaecker Adriaen Franszn van Gijssendam neemt hypotheek RAD 9, 1544, 659 Aert den overhaelder   Willem de vaetspoelder Job Franszn schoemaecker = > Pieter Franszn schipper 1/3 van huis de molensteen                                              
1569                                                                                 Willem de vaetspoelder Jan Franszn schoemaecker => Pieter Franszn schipper zijn broer RAD 9, 1563, 384 de molensteen                                              
1570                                                                         Franck Janszn hoeimaecker Huich Adriaenszn van Gijssendam => Corn Jacobszn van Bleskensgraaf RAD 9, 1564, 344 Aert Dibbouts bijlegger van soute                                                      
1571                                                                                   niet gegeven Jacob Claeszn procureur schuldig aan Floris Eewouts voor koop helft huis de molensteen RAD 9, 1564, 1163 niet gegeven                                            
1571                                                                     Hendrick Pieterszn gang Corn Wor de jonge => Corn Wor de oude Hubrecht Jong Adriaenszn         Pieter de Ruiter (erf) Floris Eewouts => Jacob Claeszn en Jan Lamberts stadtboede RAD 9, 1564, 883 Lubbert Claeszn cleermaecker                                            
1571                                                                     Hendrick Pieterszn gang Cornelis Wor Cornzn de oude stelt zekerheid RAD 9, 1545, 894 Hubrecht Jong Adriaenszn           de molensteen Lubbert Claeszn cleermaecker => Hendrick Janszn cleermaecker en Jasper Rutger RAD 9, 1564, scan 181 Pieter Dionyszn                                          
1571                                                                       niet vermeld Hubrecht Jong Adriaenszn => Lambert Pieterszn kuijper RAD 9, 1564, 911 niet vermeld                                                        
1572                                 weduwe Jan metten baert zekerheid Dirck Rutgers RAD 9, 1565, f201 Geerit Oelofsz                                       Aert Dibbouts zekerheid Adriaen Willemsz muntenaer RAD 9, 1565, a484 Willem Aertsz de vaetspoelder erfg Pieter de Ruijter Jacob Claeszn Vericx procureur verklaart schuldig voor koop helft van huis van Floris Euwouts RAD 9, 1565, a45, scan 25 Lubbert Claeszn cleermaker   bouw hofpoort                                        
1572                                                                                     Jacob Claes Vericxz procureur helft huis de molensteen aan Jan Lamberts stadbode RAD 9, 1565, a176                                              
1572                                                                                   erfg Pieter de Ruijter Jan Lambertsz stadtbode verklaart zich schuldig Floris Euwouts voor koop helft huis de Molensteen RAD 9, 1565, a509, scan 141 Lubbert Claesz cleermaker                                            
1574                                                                                                                               schuld Mr Gijsbrecht chirurgijn van 255 car gld wegens koop huis hoek Augustijnenpoort wordt verhandeld RAD 9, 1567, f160    
100e penning 1575       de kercke met 't convent van de Nonnen ende alsnu 't pesthuijs                       Over den brugge Jan de Crijter h mr Pieter Sanders 35 st 3 p Cornelis Aerts glaesmaecker h Joest Roelofsen 2 gld een van drie huijskens van cleijne prijsen een van drie huijskens van cleijne prijsen een van drie huijskens van cleijne prijsen Reijer Jacobsz h Jacob Gerritsz 2gld 4 st 12 p Neeltgen Droogen <25 p wed Bastiaen de carreman 32 st   Jan Aertszn poortier houckhuijs 32 st Henrick Corneliszn scoemaecker h Gerrit vande Brouck 2 gld 8 stuivers een van twee huisjes onder 25 pond vl waardig een van twee huisjes onder 25 pond vl waardig Neeltgen mr Jan de boechmaeckers weduwe bleijckvelt h Jasper Willemszn 38 stuivers 6 penningen Neeltgen mr Jan de boechmaeckers weduwe 3x erfgenamen Gijsbrecht van Haerlem h Jan Euwoutszn van Dort 2 gld 9 st 9 p thuijs daaraen <25 weduwe Pieter Janszn laeckencooper 2 gld 10 st Cornelis Wor vervallen huisje Niet Lambrecht Pieterszn kuper 32 st Cornelis Jacobszn lantman h Anthonis Thomaszn 38 st 6 p kinderen van Aert Dibboutszn’s h Aeltken Aelberts 35 st 3 p Adriaen Willemszn backer 2 gld Ghijs de Paep h Hans van Mechelen 2 gld 19 st 3 Piet den Ruijter 30 st 6 p Floris Euwoutszn h Neeltgen wed Willem Bouwenszn 3 gld 16 st 12 p [huis den molensteen?] Henrick Janszn cleermaecker h Henrick Wouterszb schipper 2:1:3 Pieter Dionijszn coeman 2 gld 5 s   huisjes van kleine waarde (aantal niet genoemd)                     Adriaen Adriaenszn 2 gld 10 st Mr Gijsbrecht chirurgijn 3 gld   Die kerck ende convent van den Augustijnen  
1575                                           Govert Jansz van Beaumont olislaeger voldoet uitstaande schuld op door hem van Anthonis Anthonisz gekocht huis "daar die schilt van Bourgondië uithangt" RAD 9, 1547, a8             Aeltgen de stijfster Pieter Pieters backer man van Jannetgen Fransdr zijn portie aan Breggen Adriaensdr RAD 9, 1567, f201 erfg Gijsbert van Haerlem [Adriaan Cornelisz Cloot is overleden voor maart 1575 zie RAD 9, 1547, f82v]; zoon van Cornelis Ariensz Torffcloot? RAD 9, 1546, a271     [rentebrief op Henrick Rijsberch wordt toegedeeld bij dood weeskind Cornelis Geemansz RAD 9, 1547, f24]           Jacob Claesz Vericxsz =helft huis => Floris Eewouts RAD 9, 1567, f231v       Verkoop voormalig bouwhuis Augustijnen aan Pieter Pieterszn en Frans Staes, met overwegingen stad RAD 17, 47, huis met erf en een erf beneffens             [Anna Cornelisdr appelcoopster (zolang zij leeft)] [Armenweeshuijs huis tegenover dat van koper => Corn Jacobsz boochmaker (zolang hij leeft) RAD 9, 1568, f60] [Neeltgen Otten van Slingelant wed Jan van Dort (zolang zij leeft)]                    
1575                                                                     Hendrick Pieterszn Corn Cornzn huistimmerman => Aert Denis RAD 9, 1547. folio 92v Lambrecht Pieterszn cuper                                                          
1575                                                                     Henrick Pietersz zekerheid Aert Denisz RAD 9, 1568, f266v Lambrecht Pieterszn kuijper                                                          
1576                                                         Aeltgen de Stijffster wed Adriaen Legsel erfg Jacob Ruttenszn 1/6 deel van huis en erf met zes woningen en bleekveld => Jacob Govertszn RAD 9, 1569, folio 114-115 Gijsbert Janszn van Haerlem     Aert Denisz zekerheid Lambrecht Pietersz kuijper in opdracht rechtbank voor zijn moeder Clara Thomasdr wed Jacob Willemsz RAD 9, 1568, f122 Gijssendams uijs                 Frans Staesz helft brouwhuijs Augustijnen met erf daarnaast en loots daarop => Geerit van de Brouck en Aert Jansz van Grave huistimmerman RAD 9, 1568, f216                                      
1576                                                           Geerit Jacobsz zijn aandeel in erfenis via Stijntgen Adriaensdr wed mr Jan Willemsz boochmaker zijn moei in huis erf bleekveld tegenover St Joris Doelen=> Brechtgen Adriaensdr wed Govert Jacobsz RAD 9, 1568, f231 erfg Gijsbert van Haerlem zekerheid Cornelis Thonisz cuijper RAD 9, 1547, f169v Henrick Pietersz                                                              
1576                                                           Adriaen en Willem Lauwerensz en halfbroer Daniel Willemsz portie ierfenis Stijntgen Adriaensdr wed mr Jan Willemsz boechmaker => Bregghen Adriaensdr wed Govert Jacobszn huis en erf recht tegenover grote doelen RAD 9, 1568, f231v                                                                    
1577                                                         Aeltgen Pieter Coenensdr Cornelis Deleijens schiptimmerman erfportie erve en wooningen tegenover grote doelen +> Brechtgen Adriaensdr erfg Gijsbrecht van haerlem                                                                  
1577                                                   Jan Aerts poertier Henrick Cornelisz schoenmaecker en anderen => Willem Arienssoen muntenaer RAD 9, 1548, a676 en 677 Cornelis Joosten Aeltgen Pieters Coenensdr Adriaen Adriaenszn commijndrager 1/15 deel huis met thuijn en bleijckveld => Brechtgen Ariensdr wed Govert Jacobszn RAD 9, 1569, 5 erfgenamen Gijsbert Janszn van Haerlem                           Thesaurier reparaties => Pieter Pieterszn en Frans Staeszn vorm brouwhuis Augustijnen RAD 3, 2951, scan 16                     thesaurier =>Adriaen Segers RAD 3, 2599,f18 en 3, 2951, f14 bewoner Smet de coster thesaurier =>Adriaen Segers RAD 3, 2599,f18 en 3, 2951, f14 bewoner Jacob Geritsz          
1578                               stadgracht Jan Gove => joncfrouwe Christina Poppenruijter wed Pieter Sanders RAD 9, 1569, f241 Dirck Rutgersz schiptimmerman Barthout de coremeter zekerheid Corn Cornz boschmaker RAD 9, 1579, f114v Adriaen Cornelisz                       erfg Ghijsbert van Haerlem zekerheid Cornelis Thonisz cuijper RAD 9, 1548, a819 Henrick Pietersz kuijper   Lambert Pietersz kuijper Cornelis Cornelisz huijstimmerman => Bastiaen Cornelisz RAD 9, 1570, acte 21 Aeltgen Pietersdr wed Adriaen Willemsz muntenaer                                                      
1578                                                         Aeltgen Pieter Coenensdr wed Adriaen Legsel Adriaen Ariensdr de jonge 1/48 erfportie via Digna Ariensdr 1/48 deel huis en erf=> Jan Arienszn Braber RAD 9, 1548, 921 Pieter Jacobsz Potter   Hendrick Pieterszn Aert Deniszn => Carel van Rijsberch RAD 9, 1549, scan 62 Lambrecht Pieterszn Bastiaen Cornelisz Aeltgen Pietersdr wed Adriaen Willemsz muntenaer=> Pieter Michielsz linnenwever RAD 9, 1570, scan 45 wed Adriaen Willemsz muntenaer Willem de vaetspoelder wed XX Adriaenszn => Henric Henricxzn muntenaer RAD 9, 1570, scan 140 Floris Eeuwouts                                              
1579                                                                           Bartholomeus Adriaenszn (stadbode doorgehaald) zekerheid Pieter Michielsz linnenwever RAD 9, 1549, scan 157 Aeltgen Pietersdr wed Adriaen Willemszn backer                                                    
1579                                   Dirck van Wesel Barthout Lenaerts korenmeter => Cornelis Henrixz schipper RAD 9, 1571, scan 186 Corn Cornz boschmaker                                 Lambert Pieterszn kuijper Sebastiaen Corneliszn => Bartholomeus stadtbode RAD 9, 1549, scan 162 wed Adriaen Willemszn backer   erfg Willem de vaetspoelder Henricx Henricxzn Conickx stelt zekerheid RAD 9, 1571, scan 85 molensteen Henrick Janszn en Jasper Rutte => Michiel Nijssen schipper RAD 9, 1579, scan 155 druijff                                          
1579                                                                           Bastiaen Cornelisz Pieter Michielsz => Andries Jacobsz Bol RAD 9, 1571, scan 108 wed Adriaen Willemsz muntenaer                                                    
1580                                                                         ??Lambrecht Pieterszn => Pieter Corn Papslocker schipper?? Bastiaen Cornelisz Andries Jacobsz Bol stelt zekerheid aan Pieter Michielsz voor koop huis RAD 9, 1571, scan 242 wed Adriaen Willemsz                                                  
50e penning 1580       [Reijnier Holswijler goudsmid 12]                         wed mr Pieter Sanders 3-16-11 Michiel Borremans muntenaar huurt van Cornelis Aertsz 4-5-6 {Ariaen Jacobsz schipper 5] [Jan Dou huurt van Jan leeuwen 6-8]   Ariaen Aertsz huurt van Reijer Jacobsz 4-9-8   Jan Carreman 3-16-12   wed Jan Aertszn poortijer (en Pieter de schipper later Jacob Ringeback) 6 Willem Arienszn muntenaer h Aeltgen Dierts 8 Cornelis Joosten Doot h Jop Cornelisz 3-16-12 Marijken Andries h Lijsbeth Pieters 3-4 Neeltgen de boechmaeckster h Jasper Willems 3-6-12 erfg Gijsbert van Haerlem h Willem Blasius 7-12       Lambert Pieterszn kuiper h Henrick de muntenaer 9-12 Bartholomeus Adriaenszn stadtbode 5 wed Henrick Willemszn hoemaecker 4 Piter Ariaenszn backer 6-8 Jan Janszn h Hans de schilder 11-10 Henrick Henricxzn muntenaer vrij Floris Eeuwoutszn 8 wed Michiel Nijszn schipper 7 Pieter Dionijsz [Schepens] cramer 7   Bastiaen Ghijsbertszn molenaar 10                   Janneken Ghijssbertsz. huurt van Maeij van Dort om 18 gl.     5-15-4 Ariaen Zegersz. schipper     10 Maximiliaen de Heeff huurt van Ariaen Boel om 26 gl.     8-6-6 Jan Broer schipper    10 Mr Ghijsbrecht chirurgijn 8 Den Augustijnenkerck [Voorstraat]  
1580                                                                           Bartholomeus Adriaensz stadtbode Andries Jacobsz Bol => Willem Jan Claesz schipper RAD 9, 1550, scan 91 wed Adriaen Willemsz muntenaer                                                    
1580                                                                       Karel van Rijsborch Lambert Pieterzn kuijper => Aert van de Beeck RAD 9, 1571, scan 281 Bartholomeus Adriaenszn stadtbode                 Pieter Pieterszn en Frans Staeszn => Bastiaen Ghijsbertszn molenaer +kelder loots plaats van brouwerij RAD 9, 1550, folio 60v                                      
1581                                                                       Carel van Reijnsbergen Aernoult van Beecke muntenaer => Henrick Gilliszn RAD 9, 1572, scan 142 Bartholomeus Adriaenszn stadtbode     Willem de vaetspoelder Henric Henrickzn goudtsmit => Willem Adriaenszn muntenaer RAD 9, 1550, scan 154 Floris Eeuwouts                                              
1581                                                                             Willem Jan Claeszn schipper Aeltgen Pietersdr wed Adrianus Willemszn muntenaer => Laurent Eelants backer RAD 9, 1572, scan 169 erfg Willem de Vaetspoelder                                                  
1581                                                                         Aert de muntenaer hypotheek Bartholomeus Adriaenszn stadtbode RAD 9, 1572, scan 117 Willem Claeszn schipper zekerheid Laurent Eelants backer RAD 9, 1550, scan 185 erf Willem de vaetspoelder                                                  
1582                                                     Willem Ariensnz muntenaer Cornelis Joosten Doot schipstimmerman => Adriaen Jacobszn schipper RAD 9, 1572, scan 204 Aeltgen de Stijffster           Henrick Pieterszn zekerheid Janneken de Witt wed Carel van Rijsbergen provoost munt RAD 9, 1550, scan 273 Lenert huistimmerman       [ 29 april, huwelijk Claes Jacobsz glaesmaeckergesel met Anneke Steven Cornelisdr, RAD 11, 16, scan 38] ?? Floris Eeuwoutszn => Damas Aertszn van de Poel muntenaer Henrick de Brijuere                                            
1583                                                                             Willem Claeszn schipper Laurent Eeelants backer => Willem Adriaenszn muntenaer RAD 9, 1573, scan 20 erf Willem de vaetspoelder                                                  
1584                                                               niet vermeld Pieter Jacobszn Potter en Corn van Beaumont => Damas Jobszn RAD 9, 1573, scan 243 [Cornelis van Beaumont gehuwd met Jenne van Haerlem, zie Balen 933, 1062-1064, Marijcken Gijsbertsdr van Haerlem gehuwd met Pieter Jacobsz Potter, zie RAD 9, 1548, a505] Nuijs de kuijper                                                                
1585                                       Huijch Jansz kuijper Mariken Cornelisdr wed Cornelis Adriaensz schipper => Gijsbert Jordens metselaer RAD 9, 1574, f179 Reijer Jacobsz                             Henrick Gielis Stierman Lijntgen Jansdr wed Bartholomeus Adriaenszn stadtbode => Cornelis Adriaenszn Lodder RAD 9, 1574, scan 176 Willen Janszn Sch?? Schipper     Man Paije Damas Aertszn vd Poel stelt zekerheid (aan Floris Lenertszn) RAD 9, 1552, 130 Henrick de Brieur                                            
1586                                     Cornelis de Coster Huijch Jansz kuiper huis gekocht van Corn Cornz boschmaker=> Jan Bouwenszn glasmaker RAD 9, 1553, f73 Gijsbert Jordens metselaar Reijer Jacobsz Jacob Adriaensz => Dirck Huijgens huijstimmerman RAD 9, 1553, scan 30 Jan Bastiaensz                                                                                    
1587                                                                       wed Carel van Rinsbergen Heijndrick Gilliszn => Wilhelmina Thonisdr wed Blasius Boucquet RAD 9, 1575, scan 151 Corn Adriaenszn                                                        
1587                                       Huich Jansz kuijper zekerheid Ghijsbert Jordens metselaer RAD 9, 1575, scan 140 Reijer Jacobsz       wed Jan Aertszn hellebaerdier Willem Adriaenszn muntenaer=> Willem Cornzn de oude droogscheerder RAD 9, 1553, folio 249v wed Adriaen de Vaer             Henrick Pieterszn wed Carel van Rijsbergen => (vierde deel huis) zijn kinderen Sara, Janneken en Thonis RAD 9, 1575, 234 Willemken Thonis wed Blasius Boucquet               erfgenamen Pieter Dionijszn Scheppens => Judith Willemsdr zijn vrouw huis de Rintsche wijndruijf RAD 9, 1553, scan 193-194                                          
1587                                       Jan Bouwensz glaesmaecker Jacob Floris timmerman => Meus Aertsz timmerman RAD 9, 1553, scan 213 Reijer Jacobsz     s heeren straet of dwarsgang naar Augustijnencamp zekerheid Lijcken Willemsdr wed Jan Aertszn hellebardier Willem Cornzn                 wed+erfg Charel van Rijnsbergen Willlemken Anthonisdr wed Blasius Boucquet => Adriaen Cornzn huistimmerman RAD 9, 1575, scan 248 Lijntgen Lenerts                                             Steegoversloot erfg Aerjantgen Corssen => Dionijs Pietersz cleermaecker RAD 9, 1575, scan 238 Anthoni Jansz      
1588     erfg Arnoult Prunen => doctoer Hubertus van de Bie RAD 9, 1576, scan 223 nonnenclooster                       gracht kinderen mr Pieter assayeur munt van Hollant en Cristina Poppenruijter => Adrian Jansz van Drijnen RAD 9, 1576, scan 152 Dirck de schiptimmerman       Reijer Jacobsz olijslager zekerheid Dirck Huijgen huistimmerman RAD 9, 1576, scan 40 Jan Bastiaensz   Agniesse wed Jan Aerts zekerheid Willem Cornzn de oude droogscheerder RAD 9, 1554, 298 (scan 124) Neeltgen Aeltgen de Stijfster Lijsgen Corndr wed Jacob Henricx xx/24 huis => Vasters Janszn vischcooper   Damas Jobszn                                                       sheerenstraat erfg divers huis Feijerenburch => Maximiliaen van Heve RAD 9, 1554, scan 35 Anthoni Jansz      
1589                                                         Aeltgen de Stijffster Neeltgen ?Andriesdr wed Jan Bosch => Vastert Janszn RAD 9, 1576, scan 278 Damas Jobszn camerbewaerder               erfg Willem de vaetspoelder zekerheid Henrick Henricxz Conick goudsmith RAD 9, 1576, scan 225 Damas Aertsz                                              
1590                                 Adriaen Jansz steenhouwer Matgen Henricksdr wed Dirck Rutgers => Willem Dircxz Bocx RAD 9, 1577, scan 174 Cornelis Henriicxz schipper             wed Jan Aerts Willem Corn de oude=> Claes van Beaumont Fransz RADS 9, 1555, a248 Steven de timmerman         overeenkomsten Damas Jobszn camerbewaarder en Cornelis Thoniszn Nuijs cuijper over gemene muur RAD 9, 1577, folio 26v en 34 NOG BESTUDEREN Cornelis Thoniszn Nuijs cuijper   Jacques de hoedemaecker Adriaen Cornzn Thoet huijstimmerman => Henrick de Coninck muntenaer RAD 9, 1577, scan 155 Batiaen Joosten brouwerskneckt   Willem Ariensz diverse Thonisz/dr en Jansz => Hans Jansz cleermaker en Jan Jansz bierdrager RAD 9, 1577, f52 (Henrick Coningh bij links) Henrick de Coninck goudsmit bij rechts Damas Aertszn vd Poel stelt zekerheid (aan Floris Eewouts van Wester) Henrick de Brieur                                            
1591                                                                                                                                    
1591                                                                           Bastiaen de brouwersknecht Corn van Blienburch Adriaenszn => Lodewijck Janszn muntenaer RAD 9, 1577, scan 267 wed Willem Arienszn muntenaer                                                    
1591                                                                               Jan in de Schoppen erfg Jan Aertsz vaetspoelder wo Jan Jansz bierdrager => Claes Jacobsz glaesmaecker RAD 9, 1577, scan 331 Henrick de Coninck                                                
1592                                                 Augustijnen camp Lijsbeth Willemsdr wed Jan Aerts hellebaardier => Jan Jansz lademaker RAD 9, 1556, a192 Nicolaes van Beaumont XX   Aeltgen de Stijffster Gerit Henricxzn 1/12 huis genaamd het bleijckvelt => Corn Dircxzn Praem RAD 9, 1578, scan 116; Jan Cornz glaesmaker 1/12 huis Bleijckvelt aan Corn Dircxz Praem RAD 9, 1556, a483 Damas Jobszn   Henrick Pietersz Haeseldonck zekerheid Jacques de Bole hoedemaecker huis waar de drije fransche vieten vuijtgangt RAD 9, 1578, f104 Henrick de Coninck                                                          
1593                                                 sheeren straet zekerheid 1593 Hans Janszn lademaker RAD 9, 1579, folio 105v Niclaes van Beaumont                       Lodewijck Jansz Vinck muntenaer erfg Willem Ariensz muntenaer onder wie Jan Reijersz Inde Schoppen => Willem Jobs vleijshouder RAD 9, 1579, f55v Claes Jacobsz glaesmaecker                                                  
verponding 1594       het huijs van den nonnen den Rectoer 15                         Dirick Jansz hoedemaecker 3-15 Willem Bocx deurwaarder 2-12-6 Cornelis Henricxsz Coster schipper 2-12-6 Abram Lendertsz 15 Meus Aertsz timmerman 6 Cornelis Ambachtsheer van Alblas 12-10 Dirck Huijgen thimerman 3 Jan Bastiaensz slenaer 2-12-6   Hans Jansz. laemaecker    5 Claes van Beaumont     7-10 Henrick Stevensz. timmerman    2-12-6 Aeltgen de stijffster   25 sch. Jan Jansz in 't Bleijckvelt 3-15; Jan Geritsz. brouwersknecht huurt van Marijcken Vasters    37 sch. 6 d. [op Jan Cock metselaer]; Brijen Janszn huurt van Neel Jan Bos 2-12-6 Anne Wessels huurt van Jan Mercusz.     2-12-6 Damas Jopsz.      5-12-6 Cornelis Thonisz. [Nuijs] kuiper     25 sch. Henrick Pietersz. Hasseldonck    10 Jan van Someren    5 Henrick de Koninck  bakker      7-10 Bastiaen Joesten brouwersknecht     5 Lodewijck Jansz.    6 Willem Joppen verckeslaeger       6 Claes Jacobsz. glaesmaecker     6 Henrick de Koninck goudsmid      3-15 Roelant Joesten viscoop.     11-10 Henrick de Brijeur heuijckmaecker   6-5 de weduwe van Pieter Dionissen    7-10   Bastiaen Ghijsbrechtsz. molenaar    8-15   mr. Andries schoelmeester in de Latijnse Schoel   nihil de weduwe van Andries de boogmaker    nihil Cornelis Segersz. concherge vant Hoff     nihil Marijcken Diricxsdr. huurt van Cornelis Jacobsz.    5         Wouter van Dort      7-10 de weduwe van Jan van Slooten huurt    15 Truijcken van de Hoevel vroevrouwe huurt   6-5 Joris Feijen goutsmith 7-10 Claes Pietersz van Besoijen 12-10 huurder wed de Froeijen 12-10    
1594                                                         Aeltgen de Stijffster Neeltgen Maertensdr wed Jan Bosch 1/6 Corn Dircxszn Praem 1/3 en Marijcken Jansdr gehuwd met Thonis Corneliszn wagenmaecker 1/2 huis tegen St Joris Doel met bleijckvelt => Jan Jansz Cock metselaer RAD 9, 1579, f184 Damas Joppen                                                                  
1594                                                         Aeltgen de stijffster zekerheid Jan Janszn Cock RAD 9, 1579, f256 doorgehaald Joh Bocardus Jan Janszn Cock Jan Janszn Cock metselaer oudt huijs=> Jan Mercus schrijnwercker RAD 9, 1579, folio 258 Damas Jobszn                                                                  
1595                                                           Jan Jansz Cock zekerheid Jan Jansz Cock RAD 9, 1579, f256 doorgehaald door Corn Ariensz van Laer in 1611 Jan Mercus                                                                    
1595                                                         Aeltgen de stijfster Jan Jansz Cock => Jan Mercus schrijnwerker (waarborg Claes Jacobsz glaesmaker) RAD 9, 1579, f362 Jan Jansz Cock                                                                      
1595                                                 sheeren straet Hans Janszn => Barent Gerritszn RAD 9, 1579, folio 316 Claes van beaumont     Jan Mercus Jan Jansz Cock => Pieter van Beveren RAD 1579, f362v Jan Mercus                                                 Wouter Jansz Maritgen Joosten wed Adriaen Segers => Hans Jansz laedemaecker en Corn. Bartholomeusz smith RAD 9, 1579, f315v wed Maximiliaen        
1595                                                   Hans Janszn laedemaecker Claes van Beaumont => Marijcken Jansdr wed Pieter Aerts RAD 9, 1579, folio 318 Henrick de Zeeu timmerman                                                             Corn Bartholomeus smith verkoopt helft muur aan Elisabeth de Heve wed Maiximiliaen de Heve RAD 9, 1579, f315v Elisabeth de Heve wed Maximiliaen de Heve        
1596                                                                                                                 Wouter van Dort zekerheid Hans Jansz lademaker RAD 9, 1580, f89v [zie ook RAD 9, 1579, f348v en 1580, 89] Corn Bartholomeus smith              
1596                                                       Hendrick Stevens huijstimmerman diakenen armenzorg => Corn Jansz huijstimmerman RAD 9, 1580, f67 Jan Marcus schrinwercker                                                     Wouter van Dort verkoop Hans Jansz laedemakeraan Laurens Aertsz passementswercker RAD 9, 1580, f107 Corn. Berthels          
1596                                                       Hendrick Stevens huijstimmerman Corn Janszn huijstimmerman => Claes Janszn van Nes stadbode RAD 9, 1580, f59v Jan Marcus schrinwercker                                                     Wouter Jansz zekerheid Laurens Aertsz RAD 9, 1580, f108 Corn. Bartels smith          
1597                                                               Jan Mercus schrijnwercker zekerheid Damas Jobsz van Slingelant RAD 9, 1580, f141v Corn Thonis cuijper             Claes Jansz (!) glaesmaker zekerheid Hendrick hendricxsz Coninck goutsmith RAD 9, 1580, f223v Roelant Joosten viscooper                                              
1598                                   wed erfg Willem Dircxsz Bocx deurwaarder erfg Cornelis Hendriccxsz Coster => Aert Jansz schipper RAD 9, 1580, f280 Abraham Leunisz                     Pieter van Beveren zekerheid Jan Mercus RAD 9, 1580, f266 en RAD 9, 1580, f254v [schuld aan weeskint Geerit Jansz] Damas Jobsz               Claes Jansz (!) glaesmaker zekerheid Hendrick Hendricxsz Coninck goutsmith RAD 9, 1580, f242 Roelant Joosten viscooper                                              
1599                                                           zekerheid Jan Marcus schrijnwerker RAD 9, 1581, f51v "huis waarin hij woont" [kan ook ander huis zijn] Pieter van Beveren zekerheid Jan Mercus RAD 9, 1581, f55v Damas Jobsz                                                                  
1600                               s heeren gracht Matheus Lijevens hoedemaeker huis gekocht van Dirck Jansz hoedemaecker => Abraham Joosten schoenmaeker RAD 9, 1581, f190v weduwe Willem Bocks                                                                                                
1601                                                           Jan Marcuszn schrijnwercker (ter beijder sijden) Pieter van Beveren= > Cornelis van Beveren RAD 9, 1582, f58 Jan Marcuszn schrijnwercker (ter beijder sijden)                 Claes Jacobsz glaesmaecker zekerheid Henrick de Coning silvermith RAD 9, 1582, f80 Roelant Joosten vischcooper                                              
1602                                                             Pieter van Beveren zekerheid Jan Marcus RAD 9, 1582, f98 Damis Jobszn                                                                  
1602                                   wed Willem Bocks deurwaarder wed Willem GoedthaXX deurwaarder (f128) Aert Jansz inder Eeuwichen schipper => Job Pijeters (Jansz bij f128) Dansser RAD 9, 1582, f82v en 128 Abraham de timmerman Abraham Luenderts huistimmerman (bij f128)                 Claes Jacobszn erfg Geerit Jansz => Walraven Claeszn coopman van spelden RAD 9, 1582, f134v Corn Adriaenszn backer                                                                      
1602                                                           Walraven Claeszn Corn van Beveren met last Pieter van Beveren huis daar Wouter Adriaensz in woont zwager koper =>Corn Adriaenszn van der Laer backer RAD 9, 1582, folio 127v Jan Marcuszn schrijnwercker   Corn Thoniszn Nuijs cuijper (huijs en plaats) Hillegont Broselaers Jacobsdr wed Henrick Pieterszn van Hasseldonck => Geerart Vriendts RAD 9, 1582, folio 135 Jan van Someren "daer den blauwen boer vuijt hangt"             Roeland Joosten viscooper zekerheid Henrick de Brieuere RAD 9, 1582, folio 67 Ientken Willemsdr wed Pieter Dionijszn Schappens                                          
1602                                                                     Hendrick Boesselaers, zus van Hillegont, is akkoord met verkoop aan Gerard Vrients RAD 20, 2, f195v                                                              
haardstedegeld 1604       thuijs van de Nonnen toecomende de stadt bewoond door rector 4                         Abraham Joesten schoenmaecker 3 Cornelis Jochemsz hoemaecker 4 Aert Jansz schipper 2 h Hans Doeijen muntenaer 4 Meus Aertsz timmerman 3 Dirick Bastiaensz coomen h Henrick Joesten 3 Dirck Huijgen timmerman 3 Jan Bastiaensz slenaer 2   Barent Geritzn coomer huurder Jan Pancraetszn- 3 (huurder Thomas Henricxzn spelmaecker) - 2 Henrick Stevenszn timmerman - 3 Truijcken Jacobsdr- 4 Walraven Claeszn spelmaecker- 5 Wouter Schoormans goutsmith - vijf haerstelle+ een silversmisse -5+1 Jan Marcuszn -2 Damas Jobszn -5 corn Thoniszn cuijper -1 weduwe Huijbert van Vleeck 5 Gijsbrecht Lambertszn (huurder Jacob Henricxzn brouwersknecht) -3 wed Henrick de Conick huurder Paesschier Gillis 3 haardsteden 1 backhoven Bastiaen Joosten brouwersknecht-2 Adriaen Cornelis Thoet- 3 Gijsbert Lambrechtszn -,4 Claes Jacobszn glaesmaecker- 3 Steven Pieterszn glaesmaecker- 3 Roelant Joosten -4 Henrick de Brieuer-3 Joetgen in de Druijff - 3   wed Bastiaen de moelenaer- 2   de Latijnsche schoel mr- niet Broer Cornelis- niet Cornelis congierge- niet in lijfftocht wed Jacob de boochmaecker huurder Marijcken Pietersdr-2         Wouter van Dort huurder mr Gillis Sirurgijn-3 Laurens Aertszn passementswercker - 3 Bartelmeus Bartelmeuszn smith- twee haertselle en een smisse- 3 wed Ferdinandus ofte de inwoenders 3 Claes Pietersz van Besoijen 5 Claes Ruffijn h Henrij de Besoengie 5 Ariaen Halnick coster drije cleijne huijskens toecomende de stadt voor den Augustijnen
1604                                                                                   Aert Jacobs boedel Roeloff Joosten => Jan Jansz van Breen RASD 9, 1789, 15 nov 1604 Henrick de Briever {munter}     6-5                           Laurens Aertsz koordewercker [passement: borduursel voor kleding, vaak van goud of zilver] zekerheid Bartholomeus Bartholomeus slootmaecker RAD 9, 1583, f72v wed Maximiliaen de knoopmaecker        
1605                                                 sheeren straet Barent Gerritszn => Sijman Geemansse RAD 9, 1584, f42 erfg Marijke de caascoopster                               Jan Jansz van Bree zekerheid Henrick de Brijevere als borg RAD 9, 1584, f111 Jantgen Willemsdr wed Pieter Dionijsz                                          
1605                                     Aert Jansz inder eewicheijt zekerheid Abraham van Velde RAD 9, 1584, f155v Meus Aertsz huijstimmerman         Sijmon Geemensse soutmeter erfg Pieterszn, Kip => Anthonij Adriaenszn Wet steenhouder RAD 9, 1584, f 97v Hendrick Stevens               Anthoni Schut zekerheid 1605 Passchier Gillisz backer RAD 9, 1584, f4 Bastiaen Joostensz         Jacob Willemsz zekerheid Henrick de Brijevere RAD 9, 1584, f183 Jautgen Willemsdr                                          
1606                                                                         zekerheid Passchier Gillisz backerRAD 9, 1584, f140v Jan Jacobsz backer                                                        
verponding 1606                                 Abram Joesten h Mels Joesten 3-15 Cornelis Jochemsz 2-12-6 Jan Willemsz timmerman 2-12 Hans Doeijen muntenaer 6 Meus Aerts timmerman 6 Dirick Bastiaensz h Jacob Aertsz van de Bos 10 Dirck Huijgen timmerman 3 Jan Bastiaensz sledenaer 2-12-6   Sijmon Geemensz. [schoenmaker]     5 Anthonij Ariaensz.      3 Henrick Stevensz. timmerman    2-12-6 Truijcken Jacobsdr.    25 schellingen Walraven Claesz.     12 dokter Persijn    12 Ghijsbrecht Lamertsz. [Lambertsz.]       12 de weduwe van Damas Jobsz.       6-12-6 Cornelis Tonisz. kuiper      25 schellingen de weduwe van Huijbert van Vleeck      10 Jacob Henricxsz. comen      5 Paesschier Gillis     5 Henrick Jansz. bakker     5 Ariaen Cornelisz. Thudt       6 Trijntgen Stevens      6 Claes Jacobsz.      6 Jan Jacobsz. timmerman       3-15 Jan Jansz. van Bree      7-10 Henrick de Briever {munter}     6-5 {Jeutgen Willems} de weduwe van Pieter Denissen [Schepens]      7-10   Bastiaen de molenaars zoon       8-15   een vroe vrou      nihil Broer Cornelisz.    nihil Cornelis Mertensz.     nihil Marijken Pieters huurt van Ariaentgen Jans     5         mr. Gillis chirurgijn huurt van de Heilige Geest     10 Laurens Aertsz. [passementwerker]        9 Nijs Jansz. goudsmid        7-10 wed Maximiliaen de Heve 5 Claes Pietersz van Besoijen 12-10 Jacob Gabriels huurt van Claes Ruffijn 12-10    
haardstedegeld 1606       Claes Bomken hoemaecker huijert van stadt 4                         Mels Joesten geelgieter 3 Cornelis Jochemsz hoemaecker 4 Jan Willemsz timmerman 2 Hans Doeijen muntenaer 4 Meus Aertsz timmerman 3 Dirick Bastiaensz h Jacob Aertsz van de Bos 3 Dirck Huijgen timmerman 3 Jan Bastiaensz slenaer 2   Sijmon Gemenszn - 3 Anthonij Ariaenszn- 2 Henrick Stevenszn timmerman - 3 Truijcken Jacobsdr- 4 Walraven Claeszn - 5 doctoer Persijn vijf haertstelle en 1 silvermisse- 5+1 Ghijsbrecht Lambertszn- 4 haardsteden 1 verwerketel 4+1 wed Damas Jobszn- 5 Cornelis Thoniszn cuijp- 1 wed Huijbert van Vleeck-5 Jacon henricxzn coomen- 3 Paesschier Gillis- drie haertstelle een brandewijn ketel- 3+1 wed Bastiaen Joesten -2 Adriaen Cornzn Thoet- 3 Trijntgen Stevensdr- 4 Claes Jacobszn glaesmaecker- 3 Jan Jacobszn timmerman -3 Jan Janszn van Bree-4 Henrick de Brijiever -3 Joetgen in de Druijff- 3   Bastiaen de Molenaerszn - 2   een vroevrrou in huis van stad-1 Broer Cornelis in huis van stad-1 Cornelis Segers concherge van thoff Arientgen Jansdr huurder Marijken Pietersdr-2         mr Gillis surirgijn - 3 Laurents Aertszn passementswercker - 3 Nijs Janszn goutsmith drie haarden een smisse- 4 wed Macximiliaen van Heve 3 Claes Pietersz van besoijen 5 Claes Ruffijn h Jacob Gabrielsz 5 coster Augustijnenkerk vijer ccleijne woenincxkens
1606                                 Abraham Joesten schoenmaker erfg Willem Bocx deurwaerder Gemeijnemiddelen => Cornelis Joachimsz hoedemaecker RAD 9, 1789, 27 okt 1606 en RAD 9, 1584, f187v Jan Willemsz huijstimmerman                   Claes Jacobszn glaesmaecker [gehuwd met Anneken Steven Cornelisz, zie RAD 11, 16, 29 april 1582] Walraven Claeszn zekerheid 1606 RAD 9, 1584, folio 128 en 173 huis het Paternoster Corn Arienszn (van der Laer) backer Jan Marcuszn => Gijsbregt van Leijden RAD 9, 1584, f 152v; willich decreet 25 sept 1605, RAD 9, 1789; zekerheid RAD 9, 1584, f153 zonder belenders wed Damas Jobszn van Slingelandt       Passchijer Gillisz Aechgen Jansdr wed Bastiaen Joosten => Henrick Jansz backer RAD 9, 1584, f148v Anneken wed Lodwijck Jansz muntenaer             hoffpoort Gijsbrecht Bastiaensz molenaar en anderen => Anthonis Anthoniszn schrijnwercker RAD 9, 1584, f179v huis verkoper                                    
1607                               s heeren gracht zekerheid Abraham Joosten schoenmaker RAD 9, 1585, f62v Cornelis Jochumsz hoedemaecker niet gegeven zekerheid Abraham van Velden wonende in Rotterdam RAD 9, 1585, f78v Meus Aertsz           Anthonij Arieanszn steenhouder hypotheek Hendrick Stevenszn RAD 9, 1584, f 97v Truijken Jacobsdr   Cornelis van der Laer Gijsbrecht van Leijden geeft huis in onderpand aan Barthout Cornz RAD 9, 1585, f1v wed Damas Jobszn   Geerit Vriendts zekerheid Jacob Hendricxsz coopman RAD 9, 1585, f14v Passchier Gillisz backer           Molensteen zekerheid Henrick de Brijevere muntenaer borg Lijsbeth Henricx de Brijevere [wed?] Jacob Henricxz huijstimmerman RAD 9, 1585, f30 Jeutgen Willemsdr                                          
verponding 1608       Claes Boncken int paters huijs nihil                         Abram Joesten schoenmaecker 3-15 Cornelis Jochemsz hoedemaecker 2-12-6 Jan Willemsz timmerman 2-12-6 Lamers Corssen laeckenbereijder 6 Meus Aertsz timmerman 6 Jacob Aertsz van de Bos 10 Dirick Huijgen timmerman 3 Jan Bastiaensz slenaer 2-12   Sijmon Geemenszn 5 Anthonij Ariaenszn steenhouder 3 Henrick Stevenszn timmerman 2:12:16 Pieter Ariaenszn cleermaecker 2:12:6 Walraven Claeszn 12 doctor Persijn 12 Ghijsbrecht Lambertszn 12 wed Damas Jobszn 5:12:6 Cornelis Thonis cuijper 0:25 wed Huijbert van Vleeck 10 Pieter Ariaenszn cleermaecker 5 Willem Bastiaenszn backer 5 Henrick Janszn backer 5 wed Lodewijck Janszn Trijntgen Stevensdr 6 Claes Jacobszn capitein 6 Bartholomeus Willemszn cleermaecker 3:15 Denis Janszn goutsmith 7:10 Henrick de Brijeuer 6:5 wed Pieter Deniszn 7:10   Anthonis Thoniszn scrijnwercker 2 Frans Corstiaenszn molener 8:15 stad Broer Cornelis Cornelis Segerszn concierge NB in kohier na Marijken Pieters Marijcken Pietersdr 5         mr Gillis surgijnen 10 Laurens Aertszn passementwercker Bartelmeus Barttelszn 7:10 wed Maximiliaen de Heve 5 Jacob apothicaris huurt van Mr Jasper 18-15 Jacob Gabrielsz 12-10    
1608                                   Cornelis Jochumsz hoedemaecker zekerheid Jan Willemsz huijstimmerman RAD 9, 1585, f87 en RAD 9, 1585, f116 huis genaamd de Passer Abraham van Velde                 Claes Jacobsz zekerheid Walraven Claesz RAD 9, 1585, f135 Cornelis Ariensz van de Laer (bij links) Cornelis van der Laer backer (bij rechts) verkoop bij willich decreet Gijsbert van Leijden => Captn Barthout van Ackerlaeck RAD 9, 1789 wed erfg Damas Jobsz van Slingelant   Gerart Vrients Jacob Hendricxzn cramer => Pieter Adriaenszn mr cleermaecker RAD 9, 1585, f 131v, 132 Passchier Gilliszn                                         Laurent Aertszn passementwerker Bartholomeus Bartholomeuszn slootmaecker stelt zekerheid RAD 9, 1585, f 137v Elisabeth Heven        
1608                                                                       Pieter Ariensz mr cleermaecker zekerheid Passchier Gilliszn backer RAD 9, 1586, f58 Hendrick de backer                                                        
1609       zie voor verkoop en uitgifte RAD 3, 2978, f54 en verder Thesaurier reparaties 1609 (nog verwerken)                                                                                                                    
1609       thesaurier stad huis en twee ervan ernaast=> Mathieu de Jupille oud burgemeester stad Hoeij RAD 9, 1586, f121v Jan Jansz huijstimmerman zuijt sijde (bij rechts) thesaurier stad twee erven naast die verkocht aan Matheus de Jupille => Dirick van de Honert Pietersz RAD 9, 1586, f135v Corn Adriaensz Roderen noort zijde                                 sheerenstraet houck Augustijnencamp zekerheid Sijmon Geemansz RAD 9, 1586, f137v; zie ook RAD 9, 1586, f86 niet gepasseerd wed Anthonij                                                             Laurens Aertsz coordewercker Barttholomeus Bartholomeusz slootmaecker stelt zekerheid RAD 9, 1586, f67v Lijsbeth Heve        
1609       Mathieu de Jupille stad => Jan Jansz huijstimmerman RAD 9, 1586, f172v Dirick van de Honert Pietersz                                                                                                     Laurens Aertsz passementwerker geeft zijn huis als borg van Maerten Cornelisz schoenmaker in zekerheid RAD 9, 1586, f171v                
1610       erf Mathieu de Jupille borgemeester stadt Hoeij zekerheid Jan Jansz huijstimmerman op erf (en daarop te stellen woning) RAD 9, 1587, f14v erf Dirick van den Honaert houtcooper zekerheid Cornelis Adriaensz Rooderen op erf en timmeragie gekocht van Leonardt vande Hatert thesaurier RAD 9, 1587, f20                                         (Augustijn Lesiere woont in, huwt dochter Anneken Claes Jacobsdr)             Pieter Adriaensz Mes cleermacker Passchier Gillisz backer => Dirick Jansz backer RAD 9, 1587, f82v Heijndrick Jansz backer                                             [s heeren straat] zekerheid Elijsabeth Jacobsdr wed Maximiliaen de Heve hoek Steegoversloot lantsijde RAD 9, 1587, f34 waar de Coninck van Vranckrijck vuijthangt      
1610       Mathieu de Jupille zekerheid Jan jansz huijstimmerman op huis door hem eerst getimmert RAD 9, 1587, f40v; later nog RAD 9, 1587, f63v, samen met huis beneden de brug Dirick Pietersz van de Honaert Cornelis Adriaensz Rooderen       Cornelis Adriaensz Rooderen => Pieter Aertsz van Deuren RAD 9, 1587, f96 Cornelis Adriaensz Rooderen                                                                                                          
1610               zekerheid Cornelis Adriaensz Rooderen brouwer RAD 9, 1587, f127v NOG BESTUDEREN   Pieter Aertsz van Deuren Cornelis Adriaensz Rooderen => Johan van de Houte RAD 9, 1587, f100v   Nonnenkercke ofte Clooster                                                                                                      
1611           erf Dirick Pietersz van de Honaert zekerheid Cornelis Adriaensz Rooderen huis met betimmeringen voor Nonnenkerk RAD 9, 1588, f31 huis van Rooderen               Isaac Lievens hoedemaker zekerheid Jan Willemsz huistimmerman RAD 9, 1588, f117 Abraham van Delden                 (wed Claes Jacobszn = Annelies Stevensdr RAD 9, 1588, f32v)                           huis genaamd de Molensteen zekerheid Hendrick de Brevere heuckmacker RAD 9, 1588, f15 huis waar De Druijff vuithangt                                          
1611               Rooderen zekerheid Cornelis Adriaensz Rooderen brouwer RAD 9, 1588, f33   Pieters Aertsz molenaar zekerheid Johan van Houte van Antwerpen houckhuijs beneden steenebrugge aen de grachte RAD 9, 1588, f56v   kerckeganck                                                                                                      
1611         Jan Jansz huijstimmerman [bij implicatie] Dirick van de Honert Pietersz twee erven en helft muur Jan Jansz huijstimmerman => Lambrecht Cornelisz en Gillis Maertensz beide metselaer RAD 9, 1588, f169v (bij links: niet gegeven) Rooderen Cornelis Adriaensz Rooderen => Hendrick Speuij organist RAD 9, 1588, f94v NOG BESTUDEREN Rooderen                                                       Hendrick Janszn wed Lodewijck Janszn Vinck => Wilem Joppen RAD 9, 1589, f 59 Willem Joppen                                   Laurents Aertsz passementwerker zekerheid Bartholomeus Bartholomeus RAD 9, 1589, f136 Lijsbeth Heve        
1612                                                                                     Geerit Jansz cleermaecker zekerheid Henrick de Brevere RAD 9, 1589, f67v weduwe Pieter Nijsz huis genaamd de Druijff   Anthonis Anthoniszn erfg Bastiaen Ghijsbertszn => Anthonis Anthoniszn schrijnwercker RAD 9, 1590, f 68v Herman Aertszn                       [sheerenstraet] zekerheid Elijsabeth Jacobsdr wed Maximiliaen de Heve op huis genaemt Eijerenburch RAD 9, 1589, f6v Jasper Haretsvelt      
1612                                                                                                                         [sheeren straet] zekerheid Elijsabeth Jacobsdr van der Bunck wed Maximiliaen de Heve als borg RAD 9, 1589, f46v huis genaamd Conick van Vranckrijck      
1613               behoord hebbende Cornelis Adriaensz Rooderen zekerheid gegeven door Jacob Daens schiptimmerman op huis mr Henrick Spuij organist RAD 9, 1590, f70 behoord hebbende Cornelis Adriaensz Rooderen                                                                           Anthoni Anthonisz schrijnwercker erfg Bastiaen Ghijbertsz twee erven zo die afgepaald staan => Aert Hermansz Wor RAD 9, 1590, f69 het stadthuijsken             Laurens Aertsz passementwerker zekerheid Bartholomeus Bartholomeus RAD 9, 1590, f135v erfg Elisabeth de Heve        
1613               Cornelis Adriaensz Rooderen => Pieter Aertsz Brantwijck coopman RAD 9, 1590, f8 NOG BESTUDEREN Pieter Aertsz Brantwijck betaalt stadt lasten van dit huis mede namens zijn moeder Jannecken Geeritsdr werd Aert Ariensz van Brantwijck RAD 9, 1590, f8 Willem Ariensz Rooderen Willem Ariensz Rooderen cuijper => erfg Joost Rochusz beenhacker RAD 9, 1590, f53v Pieter Aertsz van Deuren                                                                                                            
1614           Lambrecht Cornelisz Post en wed Gillis Maertensz Lambrecht Cornelisz Post metselaer en Marijncken Maertensdr wed Gillis Maertensz metselaer erf (een van die gekocht van Dirck vd Honaert)=> Cornelis Adriaensz Rooderen RAD 9, 1591, f f41 Cornelis Adriaensz Rooderen                                           Johannes Bocardus Corn Adriaenszn van der Laer=> Jacob Stoop Dircxzn RAD 9, 1593, f35v, scan 47 Johan Berck   Thonis Cornelis Nuijs Franchois Bosselaer bouckdrucker en Bastiaen Bosselaer wonende Lions Vranckrijck stellen zich garant voor hun muije Hillegont Bosselaer [wed Hendrick Pieterz Hasseldonck, zie akte 1602] voor huis overgedragen aan Geerit Vrients Pieter Ariens cleermaker                                           Laurens Aertsz zekerheid Nicolaes Huijbrechtsz cleermaecker RAD 9, 1593, f61   Mr Jasper van Hartevelt      
1614       Matheus de Juppille zekerheid Jan Jansz huijstimmerman RAD 9, 1591, f36 (bij links Lamert de Post en Gillis Maertensz metselaers) Lambrecht de Post en wed Gillis Maertensz metselaers zekerheid Cornelis Adriaensz Rooderen aan Michiel Cotermans brouwer RAD 9, 1591, f71v; aan ander RAD 9, 1591, f73v Pieter Aertsz Brantwijck                                                                                                                    
1615                 Mr Henrick Spuij organist Willem Ariensz Rooden => Frans Joosten XX RAD 9, 1592, f17v MET DETAILS OVER RELATIE MET HUIZEN CORN Adiaens Rooden en mr Henrick Spuij erfg Rochus Joosten               Jan Willemsz timmerman Abraham van Delden boeckmaker en Goetken Svertsdr zijn vrou=> Herman Geeritsz RAD 9, 1592, f67 weduwe Meus Aertsz                               Dirck Jansz Bot backer zekerheid Henrick Jansz RAD 9, 1592, f47v Willem Joppen vleeshouwer                                                      
1616       Matteheus de Juppille Jan Jansz huijstimmerman => Mr Lambrecht Heijmansz RAD 9, 1593, f17 Lambrecht de Post                                                                                                         Nicolaes Huijbrechtsz Nicolaes Hijbrechtsz sijdelcamer=> Hendrick Claesz van Besoijen RAD 9, 1593, f25v Henrick Henricksz backer        
1616                                                                                                                   Nicolaes Aertsz zekerheid Claes Huijbrechtsz cleermaecker RAD 9, 1593, f57v Henrick Henricxsz backer        
1616                                                                                               Anthoni Anthonisz Aert Hermansz Wor verklaart dat eerde van twee erven toekomt aan zijn vader Herman Aertz Wor RAD 9, 1594, f3v stadthuijsken                   s Heeren straet Gileijn Gileijnsz huis hoek Steegoversloot => Henrick Henricksz backer RAD 9, 1593, f89 Mr Jasper      
1616                                     Jan Willemsz timmerman zekerheid Susanneken Treeckens wed Herman Geeritsz RAD 9, 1593, f62 weduwe Meeus Aertsz huijstimmerman                         Corn Thonisz Nuijs cuijper erfg Gerardt Vrients helft huis => Geraert Thints coopman RAD 9, 1594, f73 Pieter Ariensz Nes cleermaker             Geert Jansz cleermaker Elisabeth Henricx de Briewere => Henrick Ruijssenburch RAD 9, 1594, f98 Judick indeDruijff                                          
1617         mr Lambrecht Heijmans Lambrecht de Post metselaer en Marijntgen Maertendr wed Gillis Maertensz => Bartholomeus d'Oorschote luitenant RAD 9, 1594, f93 Michiel Cotermans brouwer                 s heeren grachte zekerheid Abraham Joosten schoenmaker RAD 9, 1594, f52v Joachem Cornelisz hoedemaker                               huis gecocht bij Schut Geraert Thins coopman en anderen => Sijmon Jansz gesworen lantmeter RAD 9, 1594, f115v Pieter Ariens mr cleermaker                       Thonis Thnoisz schrijnwerker Herman Aertsz Wor => Pompeus de Rovere 1/3 van de Molen RAD 9, 1594, f7v groothuijs de Molen van Aert Hermansz Wor                                
1617                                                                                                 erf Pompeus de Roovere uit Outraet zekerheid Aert Hermansz Wor wijncooper RAD 9, 1594, f14 stadthuisken                              
1618                                   erfg Cornelis Jochumsz zekerheid Jan Willemsz timmerman RAD 9, 1595, f80 wed Herman G cleermaker   Dirck Bastiaensz corncooper Dirck Huijgen huijstimmerman=> Henrick van de Born gesworen lantmeter en deurwaerder ordinaris Hove van Hollant RAD 9, 1595, f61 Jan Bastiaensz slenaer       Balthen Willemszn scrijnwercker erfg Claes Jacobszn wo Truijcken Jacobsdr => Augustijn Lesiere RAD 9, 1595, folio 19 Johannis Bocarduis                                                       wed Laurens Aertsz zekerheid Nicolaes Hubrechtsz cleermaker RAD 9, 1595, f68 …………………………………………………… …………………………………………………. Mr Jasper van hardtevelt      
verponding 1619       Borgermr van Hoeije nihil (8e jaar van 15) 4 nieuhuisen in 8e jaar van 15                 Davit Loot van Coelen 3-15 Neeltgen Jacobsdr 2-12-6 Jan Willemsz timmerman 2-12-6 Hermen Geritsz cleermacker 3-0 Meus Aerts timmerman 6-0 Corstiaen Bourman 3-0 Henderick van de Boren 3-0 Jan Bastiaensz slenaer 2-12-6   Sijmon Geemenszn 5 wed Anthonij Ariaenszn steenhouwer 3 Hendrick Janszn timmerman 2:12:6 Augustijn Lesiere 2:12:6 Johannis Bouckardus predicant niet Jacob Stoop Dircxzn 12 Johan Berck seretaris 12 wed Damas Jobzn 5:12:6 Jan Schut cuijper 0:25 {mag 6 jaar volstaan met 25 st vanaf 1618;normaal 5-12} Sijmon Janszn lantmeter 10 Pieter Ariaenszn cleermaecker 5 Dirck Janszn backer 5 Henrick Janszn 5 Abram Gilliszn cramer 6 Cornelis Rijser 6 wed Claes Jacobszn 6 Bartelmeus Willemszn cleermaecker 3:15 Gerit Janszn cleermaecker 7:10 Hendrick Ruijsenburch 6:5 wed Pieter Dionijssen 7:10   Balthen Willemszn scrijnwercker 2 Aelbert Jonckholt 8:15 stad stad stad Marijcken Pieters 5 Abram Franszn 10         wed Laurens Aertsen 9 Claes Huijbertsen cleermaecker 6 Thonis Cornelis slootmaecker 5 Hendrick Hendricksz backer 5 Mr Jasper van Hartsfelt 12-10 Jacob Gabriel cramer 12-10 de Augustijnen  
1619                                                                 wed Damas Jobsz van Slingelant Jopken Ariensdr wed Corn Thonisz Nuijs => Jan Thonsz Schut RAD 9, 1595, f16 Sijmon Jansz lantmeter               wed Geerit Janszn zekerheid 1619 Henrick Ruijssenburch RAD 9, 1598, f48v en 49 Judich Willemsdr                                          
verponding 1620       Borgerm van Hoeije 18-0 Jacques Caen Joncker 12-0 Bartelemeus Doersschot luijtenant 9-0 Mathijs Crabore 12-0 Frederick Beijtelaer backer 12-0 Mr Hendrick organist Jan Ariensz excisener 5-0 Rochus Joesten wed 5-0 Eduwaert Recxuersz wed 4-0 ten lasten van eijgenaer Jan van Namen steenhouwer 4-0       Abraham Joesten h Davit Loot van Coelen 3-15 Jan Cornelisz metselaer 2-12-6 Jan Willemsz timmerman 2-12-6 Hermen Gerritsz cleermaecker 3-0 Meus Aertsz h dom Gosewinnes Buijtendijck Corstiaen Bourman 3-0 Hendrick Claeszn van de Boren 3-0 Jan Bastiaensz kijnderen 2-12-6   Sijmon Gemenszn in den houthaeck 5 wed Anthonij Ariaenszn steenhouwer 3 Hendrick Janszn timmerman 2:12:6 Augustijn Lesiere schilder 2-12-6 Johannes Bockaerdus predicant niet Jacob Stoop Dircxzn 12 Jan Berck secretaris 12 wed Damas Jobszn 5-12-6 Jan Schut cuijper 25 st (5-12-6, mach nochtans met 25 st op voorgaende janren) Sijmon Janszn lantmeter 10 Pieter Ariaenszn cleermaeker 5 Dirck Janszn backer 5 Hendrick Janszn backer 5 Abram Gililissen cramer 6 Marijcken Spaens 6 wed Claes Jacobszn 6 Bartelmeus Willemszn 3-15 wed Gerit Janszn 7-10 Hendrick Ruijsenberch silversmith 6-5 de Comenster? inde Druijff 7-10   Balten Willemszn scrijnwercker 2 Aelbert Jonckholts wijncooper 8-15 drie woeningen toecomende de stadt       Heijligen Geesthuis h Mateus Janszn Wens cleermaecker 5 Levecke? H Aelbert Hillebrant cleermaecker 10   wed Laurens Aertszn 9 Claes Huijbertszn cleermacker 6 Thonis Corneliszn slootmaecker 5 Hendrick Hendricksz backer 5 Mr Jasper van Hartsfelt 12-10 Jacob Gabriel cramer 12-10 de Augustijnen  
1620                                                                                             Balten Willemsz schrijnwercker erve, en huijs en erve zekerheid Aert Hermansz Wor RAD 9, 1596, f146 Aert Hermansz Wor huijs genaemd de Molen                                
1620                                                                                                       schutterij van de heelhaecks zekerheid Matheus Jansz Wens RAD 9, 1596, scan 143 Wouter L'esveque Huwelijk 8 nov 1620 Gabriel Gijsbrechtsz kuijper met Dircxken Pieters van der Hoeven wed Laurens Aertsz wonende Steversloot voor aen RAD 11, 18, f48                
1620                                 wed Abraham Joosten Crijn Otten voocht weeskinderen Anneken Cornelisdr wed Cornelis Joachumsz hoedemaker => Jan Corneliszn van XX metselaer RAD 9, 1596, f56v Jan Willemsz huijstimmerman                                                                 schutterij van de heelhaecx div autoriteiten => Matheus Janszn Wens huis verdeeld in twee woningen RAD 9, 1597, scan 25 NOG BESTUDEREN Matheus Jansnzn Wens bestuurders Heiligen Geesthuijs => Matheus Janszn Wens RAD 9, 1597, f55 en 55v bestuurders Heilgen Geest =>Gualterius Lavesque RAD 9, 1597, f55v-56 Gabriel Gijsbrechtszn                
1621                                     Jan Willemsz timmerman zekerheid Susanna Trekels wed Hermen Gerritsz cleermaker RAD 9, 1597, f90 erfg Meus Aertsz                                                             schutterij van de heelhaecks [doorgehaald en vervangen door Matheus Janszn Wens] zekerheid Matheus Jansz Wens RAD 9, 1597, scan 29 Matheus Janszn Wens                    
1621                                                                                                         schutterij van de heele haecx zekerheid Mattheus Jansz Wens metselaer RAD 9, 1597, f43v en RAD 9, 1597, f47 Mattheus Jansz Wens Matheus Janszn Wens => Clement Pieterszn Danser [huis zojuist gekocht van Heiligen Geest] RAD 9, 1597, f55v                    
1621                                                                                                             Matheus Janszn Wens Matheus Janszn Wens => Clemens Piterszn Dansser NOG BESTUDEREN Gualterus Levesque                  
1621                                                                                                           Mattheus Jansz Wens zekerheid Mattheus Pietersz Wens RAD 9, 1597, f69 Clemens Pietersz Danser           (huis gerekend in Steegoversloot) Henrick Claesz 5 Jacob Gabrielsz 6    
hoofdgeld 1622         [wellicht namen van noord overbrengen] Ida van Stamroij weduwe, 6 kinderen 4 Matthijs Craborn, 3 kinderen, moeder, dochter 2+2 [Ijsaack Schoror, de broeder 6]                   [Fredrick Jansz sijn vrou 4 kinderen] Jan Willemsz [Aeltken Huijgen, Berber Wouters] [Grietgen in de Graeff wed] [Baetken Hermans] Susanneken wed 4 kindern [Arien Jacobsz, sijn vrou, 3 kinderen] [Pieree de Loor, sijn vrou, 1 kint] Heijltgen Boermans wed; Lijsbeth Reijniers wed Henrick van Boren; Neeltgen van Born; Lidia Jansdr haere moeie [Neeltgen Joosten]   Sijmon Geemansz [Lijntgen de Bot] Henrick Jansz [Lijsbeth Jacobs] Augustijn Lesier [Clementine Gillis] Johannes Bocardus Jacob Stoop Johan Berck [Frans Werkman] Job Damasz van Slingelant, sijn 3 susters; Damas Jansz Jan Schut [Pieterken Jaspars] [Geertken Cornelis] Marijcken Simons, 1 suster Cornelis Jans [Maerten van Tol] [Janneken Maertensdr wed] [Agnietken wed] Dirck Jansz Bot [Willem Huijbertssz] Hendrick Jansz [Maerten Emmericxsz] Marijcken Spaens jonge dochter; 1 nicht, 1 jongwijff Steven Claesz; Anneken Stevensdr [Aeltken Henricx] Philips Govertsz] [Aeltgen Gijsberts] [Jacobmina Frans, Maria van Waelnis, Dircken] Henrick Ruijsenborch VERWISSELD MET BARTHOLOMEUS WILLEMSZ? [Fijcken Houdaen] Bartholomeus Willemsz VERWISSELD MET HENRICK RUIJSSENBORCH? [Grietken de bewaerster] Abraham de Camer   Balten Willemsz [Anthonij Otten, sijn suster] [Pieter Francken] [Jan Barents] [Joost Segers] [Thijs Hensar] [Tijs de cleermacker] Jan Pietersz Walbeeck [Anthonij den twijnder] Aernt Cop Arnout de Vrijes Clement Pietersz Danser Aelbert Hillebranysz Gabriel Gijsbertsz Claes Huijbertsz Thonis Corneliszn slootmaecker 5 Henrick Henricksz backer        
1622                                                                                                       schutterij van de heelhaecx doel Matheus Janszn Wens metselaer => Arent Cop RAD 9, 1599, f7v Matheus Janszn Wens       Claes Huijbers cleermaecker Henrick Claeszn van Besoijen => Henrick Henricxsz backer RAD 9, 1599, f13 Henrick Henricxsz        
1622                                 Henrick Jansz Carnaeckel [gehuwd met Sara Joosten, misschien familie Abraham Joosten? RAD 11, 2, 1 nov 1605; zie echter RAD 11, 17, f20 huwelijk 1604 Sara Joost Cornelisdr] vaders t'arme weeshuijs => Cornelis Jansz van Bergen metselaer RAD 9, 1599, f74 Jan Willemsz huijstmmerman                                             Bartholomeus Willemszn zekerheid Marijcken Jansdr wed Gerrit Jansz RAD 9, 1600, f16v en f46v Hendrick Ruijsenburch   poort van de schutterij van de Heele Haecx Anthonij Anthonisz scrijnwercker => Balthus Willemsz de Best scrijnwercker RAD 9, 1599, f18v Aert Hermansz         Arent Cop notaris procureur zekerheid Matheus Janszn Wens RAD 9, 1600, f18v en f45 Clement Pieterszn (bij links/ Clement Pietsz Danser (bij rechts) Gualterius Levesque => Aelbrecht Hillebrantsz Rad 9, 1600. F62V Gabriel Gijsbertsz       Hendrick Hendricksz backer Hendrick Claesz en Maijken van Besoijen=> Maerten van Diessen RAD 9, 1600, f58v en nog eens f71v Jacob Gabriel Leblom    
1623                                                                                                           Arent Cop notaris en procureur Mattheus Jansz Wens => Jan Barentsz Cop RAD 9, 1601, f58v Clement Pietersz Danser                    
1624         Abraham Jansz Wens metselaer zekerheid Ida van Stamper wed Bartholomeus Doirschot RAD 9, 1601, scan 154 Michiel Cotermans brouwer                                                                                   Aert Hermansz Wor Thesaurier reparaties=> Pieter Gijsbertsz huijstimmerman RAD 9, 1601, f32v huis waarin woont Pieterken de coockster     Arent Cop erfg Jan Cop Barentsz => Cap. Arnoult de Vries RAD 9, 1601, f106v Clement Pietersz Danser                    
1625       ledigh erf de stad toebehorende jonffvr Anthonia van Nispen namens haar man Anthonij Cloots bailliu en schout van Gouda=> Abraham Jansz Wens metselaar RAD 9, 1601, f116 wed Bartholomeus Doorschot                     Hendrick Jansz Carnaeckel weeskinderen Cornelis Jansz metselaer => Jan Ariensz RADS 9, 1601, f113 Jan Willemsz van Ginneken                                                                                              
verponding 1626       t nieu ammunitiehuijs van de stadt Abraham Wens metselaer erfgenamen Bartholomeus d'Orschot Gijsbert van Beaumont Hans Crijnen backer kinderen en erfgenamen Mr Hendrick Spoeij organist Jacob Willemsz slijckwercker erfgenamen Rochus Joostensz wed Edwart Reijniersz wed Jan van Namen   Nonnenkerck   Maria Schoor 3-15 Jan Ariensz collecteur 2-12-6 Jan Willemsz timmerman 2-12-6 wed Herman Geeritsz cleermaker 3-0 Matteus Jansz Wens 6-0 Corstiaen Boormans 3-0 Henrick van Born 3-0 Berber Jacobs coomster 2-12-6   Sijmon Geemanszn 5 Pieter Thoniszn steenhouwer 3 Henrick Janszn timmerman 2-12-6 Augustijn Lesier schilder 2-12-6 dr Hubrecht de Bie 12 Jacob Stoop Dircxzn 12 Johan Berck secretaris 12 erffgen Damas Jobszn 5-12-6 Jan Schut cuijper 8 Sijmon Janszn lantmeter 10 Maria Spaens 5 Dirck Janszn backer 5 Hendrick Janszn backer 5 Willem Joppen beenhacker 12 Steven Claeszn glasemaecker 6 Bartholomeus Willemszn 3-15 de luitenenant van monsieur de Lenville 7-10 Agnita Oedendael 6-5 Abraham de Camer In de Druijff 7-10   weduwe Balten Willems 2 Johannes Vincentius predicant één nieuhuijs onbelast Thonis Corneliszn slootmaecker 8-15 twee woningen van stad Jan Pieterszn Walbeek cleermaker Arent Cop procureur capitein Arnolt de Vries Clement Pieterszn 5 Aelbert Hillibrant cleermaker 10 Gabriel Gijsbertszn 9 Claes Huberstzn cleermaker 10 Thonis Arienszn bontwercker 5 Henrick Henrickxsz backer 5 Maerten van Diessen 12-10 Jacobs Gabrielsz cramer 12-10 Augustijnenkerk (potlood ingschreven)  
1000e penning 1626                                                   Sijmon Geemans schoenmaker 3   [Pieter Pieters de Both 2]   dr Huijbertus de Bie 12 Jacob Stoop Dircxe 21 [erffgenamen Francooijs Werkman] Johan Berck outraet 30 Job Damasse van Slingelandt met d''ongehouden kinderen 20 Jan Schut cuijper 2 Cornelis Jansse met zijn twee nichten 1 Maria Spaens 24 in kohier rechts van Hendrick Jansz backer Dirck Jansse Both backer 3 Hendrick Jansse backer 1 Willem Joppen beenhacker 16 Steven Claesse 1 in kohier na Pieter Schepens en en na Pieter Beeck [minderjarige kinderen van Pieter Beeck 12] [Aeltgen Meulens 3]   Peter Schepens 2 in kohier na Willem Joppen   de weduwe van Balten Willems 2             Arent Cop procureur 5 in kohier verwisseld met Arnolt de Vries Arnolt de Vries 6 in kohier verwisseld met Arent Cop Clement Pietersz Danser 10   Gabriel Ghijsberts 7                
1626                 erfg Mr Hendrick Speuij erfg Frans Joostenz Brouwers => Jacob Willems slijckwercker RAD 9, 1602, f4v erfg Rochus Joosten                                                                                                              
1626                                           erfg Dirck Bastiaensz Henrick van Born deurwaarder => Aelbert Jonckholt wijncooper RAD 9, 1602, f92 mr Samuel schoolmeester uijt Heilich Geesthuijs             Jacob Stoop zekerheid Johan Berck RAD 9, 1602, f88v kinderen en erfg Damas Jobsz van Slingelant                     Michiel Cotermans erfg Judith Willemsdr wed Pieter Dionijs => Janneken van Houweningen wed Willem van Galen RAD 9, 1602, f99v gang van 't hoft       Pieter Gijsbertszn diverse autoriteiten => Pieter Gijsbertszn timmerman RAD 9, 1602, f 118v schutterij van de heele haecx         Gabriel Gijsbrechts zekerheid Claes Huijbrechts cleermaker RAD 9, 1602, f101, scan 122 Hendrick Hendricksz backer          
1627                                                                                                     Pieter Gijsbertszn dekens schutterij Heelhaken => Jan Pieterszn Walbeeck tussen Arent Cop en Pieter Gijsbertszn RAD 9, 1603, scan 45 en RAD 17, 150 Arent Cop                        
1628                                                     Pieter Anthoniszn Dircxken Adriaansdr wed Baltasar Willemszn => Hendrick Janssen huistimmerman RAD 9, 1603, f68v Augustijn Lesiere                                                         Jenneken van der Heijden is dochter van Dircxken Pietersdr tegenwoordich huisvrouwe van Gabriel Gijsbertsz RAD 10, 18, scan 96-97 [zie ook RAD 10, 18, scan 96]                
1629         Abram Jansz Wens zekerheid Godefroij Doorschot RAD 9, 1603, f62v en 65v Michiel Cotermans                                                                                                     Jochum Liens van TerTholen trouwt met Janneken van der Heijden op 7 april RAD 11, 19, scan 24 en 11, 74, scan 59                
1630                                                       Augustijn Lesiere huwt Claertken Bartholomeusdr, weduwe Henrick Janszn timmerman                               Henrick Wagens Janneke Aertsdr van Houweningen [elders, wed Willem van Galen] => Cornelis Jansz schoenmaker RAD 9, 1604, f35v poort Heele Haecx                                        
1631                                                                                                                                    
1632                                   Jan Arijensz Rietgen Henricxdr wed Jan Willemsz huijstimmerman => Jacobmijntgen Claes Boedegraeff RAD 9, 1605, f51 Susanna Trekels                                                                                            
1632                                                       Augustijn Lesiere Lesiere => Pieter Anthoniszn Wet steenhouwer RAD 9, 1605, f24 Johannes Bocardus                                                       Jochim Liens zekerheid Jan Cornzn bode op Leijden en Haerlem aan Andries Huijbertsz RAD 9, 1605, f109v Henrick Gerritsz backer          
verponding 1633       stadsammonutiehuijs Abraham Wens h Corstiaen Pietersz glasemaker 10-10 kinderen Bartholomeus d'Oorschott staat ledigh 10-10 Michiel Cotermans h Fredrick Bisbinck vijerwercker 10-10 heer van Blocklant h Hans Crijnen backer 9-15 mr Jacob Kint schermmeester h weduwe Marten van Balen 6-5 Jacob Willemsz slijckwercker 6-5 wed Nicoales SuqdeSiras??? 6-5 Henrick Waggens h wed Edwart Kruiers 65 Gillis Lesoir drappenier   de Nonnenkerk   wed Jan Jansz Carnakel 11-9 Jan Adriaensz collecteur 9-0 Mr Lambert Heijmans 9-0 wed Herman Geeritsz cleemacker Pieter Gijsbertsz h Jasper Cornelisz metselaer 9-15 Janneken Pietersdr huurt van Dirck Jacobsz seijlmaker 9-0 Adriaen van Bergen huurt van Aelbert Jonckholt 12-12-6 Lambert henrixz cousmaecker huurt van Heilich Geesthuijs   Sijmon Geemanszn 6-15 Jan Henrickszn cleermacker huurt van Pieter Anthonis Wet steenhouwer 6-5 Augustijn Lesiere schilder 6-5 Pieter Anthoniszn Wet steenhouwer 6-5 Johannes Bocardus predicant 18-10 Jacob Stoop Dircxzn 18-10 de heer Johannes Berck ?? 18-10 Job Damaszn van Slingelandt 18-10 Jan Schut cuijper 12-10 Cornelis Janszn lantmeter 18-10 Herman Godschalcxzn h Geert van B??beek 15-4 Dirck Janszn backer 7-10 wed Hendrick Janszn backer 6-10 Willem Joppen beenhacker 16-5 Steven Claeszn glasemaeker 6-10 Barthelemeus Willemszn cleermaeker 5-15 Geerit Franszn backer 7-10 wed Henrick Waggens h Jan Bastiaenszn schutter 7-10 Cornelis Janszn schoenmaker 7-10 [handgeschreven onder de wijngaard] in potlood bijgeschreven: Hofpoort wed Balthen Willemsz schrijnwercker 5 Bastiaen Crijnen h wed Jan Cop 5-5 Thonis Cornzn slootmaker 8-15 Pieter Gijsbert ?? H Henrick ? Cleermaker Pieter Gijsbert ?? H Baltgen schilder Jan Pieterszn Walbeeck cleermaeker 6 Arent Cop procureur 12 Cap Arnoldus de Vries 12 Clement Pieterszn Dansser 12-5 Aelbert Hillebrantszn h Hug Janszn Taits de jonge ?? 10 Jochim Liens sijdecramer 9-12-6 Jan Corneliszn bode op Haerlem 6-10 Henrick Henrickszn backer h David Henrickszn tapijtwercker 5 Henrick Henrickxsz backer 5 Maerten van Diessen 12-10 Jacobs Gabrielsz cramer 12-10    
1633                                                       Augustijn Lesiere Pieter Anthoniszn steenhouwer => Johannes Bocardus RAD 9, 1605, f116 Johannes Bocardus         kinderen Sijmon Janszn lantmeter Janneken Maertensdr wed Pieter Pieterszn cleermacker =>Herman Godtschalcxs RAD 9, 1605, f95v Dirck Janszn Both backer                                                          
1633                                                                 Job Damas van Slingelant hypotheekJan Anthonis Schut wijncooper RAD 9, 1606, f51 Maria Sijmonsdr in den Velde             Bartholomeus Willemsz zekerheid Grietken XX wed Gerrit Fransz backer RAD 9, 1605, f112 Anneken Cotermans wed Henrick Wagens                                            
1636         wed Abraham Jansz Wens zekerheid Lucia Doorschot huisvr Pieter van Beveren vaendrager RAD 9, 1606, f120 Michiel Jacobsz Cotermans                                       Anthonij Pieters zoon van Pieter Anthonis Wet steenhouwer aan Johannes Boccardus twee huisjes AugustijnenCamp aan Johannes Boccardus RAD 9, 1607, f6                             erfg Bartholomeus Willemsz Grietgen Staes wed Gerit Fransz backer => oth Hermensz de Bruijn backer RAD 9, 1606, f158v Henrick Wagens                                            
1637                                                   Sijmon Geemanszn 15     ds Johannes Boccardus 400 Jacob Stoop 105 [Aelken Claesdr Colvius 10] Johan Berck thesaurier 150 Job Damaszn van Slingelandt mette ongehouden kinderen 70   de erfgenamen van Cornelis Janszn lantmeter 250 NB in kohier verwisseld met Godtschalcx rechts de wed Herman Godtschalcxzn 20 NB in kohier verwisseld met erfg Cornelis Janszn lantmeter links Dirck Janszn backer 17-10   Willem Joppen beenhacker 60         [Pieter Schepens notaris 10]                     erfgenamen Clement Dansser 10   Joachim Liens sijdercramer 10 [Jacob Schalck 10]       erfg Maerten van Diessen 10 wed Jacob Gabriels 15    
1637                                             Aelbert Jonckholt heren Weestmeesteren => Pieter Dorpman RAD 9, 1607, f4 Augustijnen Camp                               Steven glaesmaker zekerheid Marijken Bartholomeusdr (vrouw van Jan Jansz ?Moerman?) RAD 9, 1607, f13 Otto de Bruijn                                              
200e penning 1638                                 [mr Joost Bisbinck vierwercker 20] Jan Ariensz collecteur 35 [mr Frederick Bisbinck 20]                                                               erfg Pieter Gijsbertsz Jan Pietersz Walbeeck => Huijman Jansz van Druijnen deurwaarder RAD 9, 1607, f66v Arent Cop                        
1638                                                                                                     erfg Pieter Gijsbertsz Huijman Jansz van Druijnen => Hendircxke Jansdr huisvr Hans Joosten RAD 9, 1608, f61 Arent Cop               Henrick henricksz backer erfg Maerten van Diesen => Barthout Arijensz Mesian RAD 9, 1607, f95 wed Jacob Gabriels    
1639                                                 Augustijnen Camp Sijmon Geemanszn huis den houthaeck => Anthonij Pieterszn caescooper RAD 9, 1608, f101 Anthonij Pieterszn caescooper   Boccardus verkoop huis uitgang AugustijnenCamp aan Anthonij Pieterszn caescooper NOG BESTUDEREN RAD 9, 1608, f79v         Maria van de Velde erfg Herman Godschalcx => Maria van de Velde RAD 9, 1608, f111 Dirck Janszn Both                                                          
1640                                                                           Neeltgen Lodwijcxdr wed Hendrick Janszn Willem Joppen => Henricus Debetius Johanneszn RAD 9, 1610, f6v twee huizen tot een verenigd Steven Claeszn glaesmaecker Maijken en Neeltgen Bartholomeusdr (met Jan Jansz Momma man resp voocht)=> Steven Claeszn glaesmaker RAD 9, 1608, f91 Otto Bruijn                               Jan Cornz bode op Haerlem toedeling huis Feijerenburch uit boedel Henrick Henricksz van Hollant aan Gerrit Henricksz van Hollant RAD 9, 1608, f106v Barthout Mesian      
1641                                                                                     Otto de backer div erfg Cotermans en Wagens => Lambert Jansz van Diesen RAD 9, 1609, f20v Bastiaen Cornelisz                                          
1643                               sheeren gracht erfg Hendrick Jansz Karnakel en Sara Joosten => Jacob Dircxz Stoop huijstimmerman RAD 9, 1610, f42v Jan Adriaensz   [Jan Pietersz cleermaker] erfg Pieter Gijsbertsz huis omtrent de brugge=> Maeijken Denijs wed Clement van de Bande RAD 9, 1610, f105 [Crijnen] Aelbert Jonckholt Pieter Dorpman => Matheijs van der Mijl RAD 9, 1610, f96v AugustijnenCamp                                             Bastiaen Chierijns# zekerheid Thonis Cornz slootmaker RAD 9, 1610, f140v kinderen Pieter Gijsbertsz                     [Steegoversloot] zekerheid Gerrit Henricksz backer huis Radt van Avontuer RAD 9, 1619, scan 152 Barthout Mesian      
1644                                                                                                 Thonis Cornelisz smith erfg Pieter Gijsbertsz => Marijcke Theunsdr wed Aert Jansz Kaes RAD 9, 1611, f12 erfg Pieter Gijsbertsz => Arnout van Ravesteijn cleermaecker RAD 9, 1611, f59v           Aelbert Hillibrants van Swoll Jochim Liens =>Anthonij van den Biesheuvel RAD 9, 1611, f24 Jan Cornz van Bergen bode op Haerlem              
1645                                                                                                   wed Aert Jansz Caes erfg Pieter Gijsbertsz => Arnout van Ravesteijn cleermaecker RAD 9, 1611, f59v Hans Joosten schipper                          
1645                                                                 Job Damaszn van Slingelant zekerheid Johan Schut RAD 9, 1611, f151 Arnout van Ravesteijn cleermaecker Johan Sijmonszn inderVelde => Hendrick Janszn Vrijmoet RAD 9, 1612, f10v Dirck Janszn de Both                                                 Gerit Henricxsz Barthout Mesian huis Conick van Vranckrijck => Genefaes Hermans beenhacker RAD 9, 1611, f121 Jacob Gabrielsz LebLom    
1646                                                                                           poort Heelhaaksdoelen wed Balthen Willemsz de Best => Arnout van Ravesteijn cleermaker RAD 9, 1612, f33 Abraham van de Wercke                                    
1647                               sheeren gracht Grietgen Corstiaensdr wed Jacob Dircxz Stoop => Joost Bisbinck RAD 9, 1612, f21 [zie ook RAD 11, 18, f70v ondertrouw 1622 Joost Bisbinck canonier met Neelke dochter van Geerit Jansz] Jan Adriaensz                                                         van ravesteijn Abraham van Wercke => Arnout van Ravesteijn cleermaker RAD 9, 1612, f37v; schuld Arnout van Ravesteijn cleermaker aan Abraham van de Wercke RAD 20, 86, f212 Theunis Thonisz smith                                  
1647                                                                   Johan Schut Arnout van Ravesteijn cleermaker met procuratie Johan Sijmonszn inderVelde => Johan van de Honaert schepen in wette RAD 9, 1612, f85 Hendrick Jansz Vrijmoet                             erfg Pieter Gijsbertsz Hendircxken Jansdr vrouw van Hans Joosten => Berbara Govertsdr wed Matthijs Jansz kalckmeter RAD 9, 1612, f79v [zie ook RAD 11, 18, 10 juli 1622] wed Arent Cop                        
1648           erfg luijtenant Doorschot zekerheid David Cotermans RAD 9, 1612, f70 Rocus van Beaumont                                                     Johan van de Honaert wed Hendrick Janszn Vrijmoet => Johan van de Honaert RAD 9, 1612, f85 Dirck Janszn Both             Lambert van Diessen of Dilssen Anneken Cornelisdr wed Cornelis Jansz schoenmaker => Bastiaen Corneliszn schoenmaker RAD 9, 1612, f66 poort heel haecx           Bastiaen Warents man van Berbera Govertsdr haar universeel erfgenaam RAD 10, 24, f70                          
1648                                             Aelbert Jonckholt erfg Matheus van der Mijl => Cap Abraham van Nuijsenburch RAD 9, 1613, f67 AugustijnenCamp                                                                                  
1649                                                 weder int steegoversloot Jan Dircxszn van Driel bij doleantie op 175 Jan Carlemander nyet Bastiaen Aperse Saijer 20 dochter van Pauwels Eelbo 10 Anthonij Pietrszn caescooper 30   wed Johannes Boccardus 350 Jacob Stoop 250 burgemeester Johan Berck 250     wed Herman Godtschalcx 80 Johan van de Honart 125 Paulus Hallingh bij doleantie 50 Dirck Janszn Bodt backer nyet   Henricus Dibbetius predicant nyet                     Arnolt van Ravesteijn 10       juffr Maria en Emerantia van de Honaert 20   Aelbert Hillebrantszn van Swol 15 Anthoni van Biesheuvel 30         Genefaes Hermansz beenhacker 10 kinderen van Jacob Gabriels Leblom 30    
1650       stede ammunitiehuijs Catharijntgen Arijendr wed Abraham Wens => Jcobmina Corndr laatst wed Matheus van der Mijl RAD 9, 1613, f95v cap Pieter van Beveren [man van Lucia Doorschot]                                                                                                                        
200e penning 1652         [mr Hendrick Hoinck - kan ook noordzijde zijn] weduwe capitein van Beveren nijet                                                                                                     Aelbert Hillebrantsz Anthoni van Biesheuvel => Jan Danielsz du Blas RAD 9, 1615, f102 Jan Cornsz van Bergen              
1653                                             [in Weeskamer 10, 23, f3v ev komt dit huis niet voor in boedel Aelbrecht van Joncholt wijncooper]                                                                                      
1654                                                                                                                 Aelbert Hillebrantsz van Swoll zekerheid Jan Danielsz du Blas RAD 9, 1616, f55 Jan Cornsz van Bergen              
1655                                                                         Dirck Jansz Both verklaart dat schuld aangegaan door Henrick Willemsz [Rijsbergh] in 1561 op huis tussen Adriaen van Gijssendam en Cornelis Dircx is afgelost RAD 9, 1559, a309, f89v                                         Jan Danielsz de Blas erfg Jan Cornsz van Bergen => Abraham Cornsz Bocx twijnder RAD 9, 1618, f72v Gerrit Henricxsz Hollant          
1657                                           Bastiaen Saeijers erfg Aelbert Jonckholt=> Dirck Jacobsz Stoop huijstimmerman RAD 9, 1617. f83 Abraham van Nuijssenburch                 Job Damaszn van Slingelandt erfg Heijltgen Willemsdr (haar vader Willem Hendrickszn de Ruijter) => Bartholomeus Hendrickszn RAD 9, 1617, f88 Johan van de Honert                                                            
1658                                           Bastiaen Saeijers zekerheid Dirck Stoop Jacobsz timmerman RAD 9, 1617, f124v cap Abraham van Nuijssenburch                         Dirck de Bodt backer zekerheid Jan Hendircxsz Verhoven varentman en Helena Hoffmans zijn vrouw RAD 9, 1617, f115v Henricus Debits bedienaar goddelijken woorts           hofpoort Jacobmientje Swaen wed Arnoult van Ravesteijn twee huizen naast elkaar met overtimmering hofpoort => Cornelis de Vries Arnoultsz RAD 9, 1617, f122 Theunis Pietersz Smith     (niet ingevuld) Marijcke van de Gurp wed Arent Cop => Johan Cop notaris haar zoon RAD 9, 1619, f60v en RAD 20, 113a, f194 Arnout de Vries                      
1658                                                                                                                 Aelbert van Swoll Gijsbert de Jager jr curator boedel Jan Danielsz de Blat => Gerrit van Campen mr cleermaker RAD 9, 1619, f54 Abraham Corn Bocx              
1659                                     wed Anthonij van Beaumont Gerecht => Arnoult van Ravesteijn RAD 9, 1618, f52v Jan Willems Hoop speldemaker                                                           wed Arnoult van Ravesteijn zekerheid Bastiaen Merens cleermaker weduwnaar Berbera Govertsdr RAD 9, 1619, f2 (met aantekening 1678 aflossing Steven van Esch) notaris Arent Cop                        
1661                                   Jan Ariensz Carmander boedel Jacobmina Claes Bodegraeff => Maria Adriaensdr wed Cap Willem de Raven RAD 9, 1619, scan 85 Arnoult van Ravesteijn                                                             wed Arnout van Ravesteijn erfg Bastiaen Berents => Hendrick Lamberts de Bruijn Agent van Mase RAD 9, 1619, scan 86 Johan Cop procureur                        
1662                                                                                             Cornelis de Vries erfg Berch => Cornelis de Vries RAD 9, 1620, f56 weeskint juffvr van Roosbeeck             Aelbert van Swoll zekerheid Gerrit van Campen mr cleermaker huis tegenwoordig geapproprieert in twee wooningen RAD 9, 1620, f9v en f137v Abraham Corn Bocx              
1663           Pieter van Slingelant eigenaar RAD 9, 1601, scan 154                                         Anthony Pieterszn Steenwijck erfg Augustijn Lesier => Adriana Mauritsdr [=weduwe Abraham van Nuijssenburg, zie website André den Haan]RAD 9, 1620, f117 Johan Boccardus                                                               hypotheek 1665 Arijen Aertszn Breda hoek Steegoversloot RAD 9, 1621, f15v        
1664                                                                                                                                    
1665                                                                                                             erfg juff Emmerantia van de Honert erfg Ursel Claesdr => Johannis Lempkens stadsbode op 's Gravenhage RAD 9, 1621, f112 Aelbert Swol Gerrit van Campen Abraham Corn Bocx twijnder => Corn Janszn Reijnesteijn RAD 9, 1621, f86v Gerrit Hendricxszn Hollant Arijen Aertsz Breda Maeijken Willemsdr wed Jenefaes Hermansz => Jacob Spran omtrent Augustijnenkerk RAD 9, 1621, f100      
1666                                 Dionijs vande Kesel zekerheid Catharina Franchoisdr wed Jan Ariensz Carremande RAD 9, 1621, f69 cap Adriaen Raven den ouden                                                       Cornelis de Vries Cornelis de Vries Aernoutszn => Seger Lievens Botermans smith RAD 9, 1622, f55 juff Roosbeeck                                
1667                                                                   Willem de Ruijter Cornelia Halling wed Johan van de Honaert => Pieter de Langais RAD 9, 1622, f99 [ NB: Pieter de Lange: vader van Elisabeth de Lange, trouwt met Michiel Pompe van Slingeland, Matthijszn, Balen blz 967] erfg Bodt                                                          
1668                                                                                                                     Claes Janszn toedeling wed Gerrit Hollant aan Corstiaen Hollant RAD 9, 1623, f149v Arijen Breda        
1669                                   Jan Ariensz Carmander erfg Cap Willem de Raven => Jacob Cornelis vander Houven RAD 9, 1623, f41v Cornelis Cieren vander Houven                                                                                            
1670                                       Cornelis Sieren zekerheid Maeijcken Denijs wed Jan Willemsen Verhoop [aan Casper Joris out blijcker] RAD 9, 1623, f140 Bastiaen Saaijers                       kind Hendrick van Jacob Beijen en Agnieta de Ruijter                                   Steven van Esch glaesmaker Cornelia van Baelen wed Johan Cop=> Samuel van Hoogstraeten RAD 9, 1623, f128 erfg. Cap Aernout de Vries       Claes Janszn hypotheek Corstiaen Hollant aan Claes Hendricxzn Hechters brandewijnmaker RAD 9, 1623, f150v Arijen Ariens Breda        
1671                                                             toebedeelt aan Adriaen van de Graeff zoon van Maria Stoop (bron boek Angenetha Balm)               Johannes Dibbetius (oudste zoon Henricus)                                                    
1671             Adam Hartman zekerheid Luijcas Hooghlander Steegoversloot hoek Lindegracht RAD 9, 1623, f103 Lindegracht                                                 Willem zoon van Jacob Beijen en Agnieta de Ruijter         Johannes Dibbits Elisabeth Steven van Esch aanbedeelt RAD 9, 1624, f135 erfg Ruth Claeszn van Esch glaesmaecker => Arnoldus Eltermans RAD 9, 1624, f135 Jacobus van Dijck backer                                              
1673                                             huwelijk Dirck Stoop coopman Steversloot met Clara Temminckhof wed Johannes Mol RAD 11, 23, f32                                                                                      
1674                               s heeren gracht Franciscus Dibbetius pred Tholen wednr Lydia Cools mede erfg Arent Schudt haar grootvader huis op de houck van de brugge off de gracht=>cap Dionys van de Kesel RAD 20, 185, f102 wed van den Heuvel   Cornelis Sieren schipper Maijcken Nijssen wed Jan Willemsz Verhoop => Casper Joris RAD 9, 1624, f129v Jeremias van Pelt                                                                                        
1674                                 cap Dionijs van de Kesel via gerecht huis nagelaten door Catharina Franchoisdr wed Jan Ariensz Carmander => Cornelia van Singelshoeck wed Gerard van de Heuvel RAD 9, 1624, f142 cap Adriaen de Raven                                                                                              
200e penning 1674 vermogen       [nog niet ingevuld] Pieter van Slingelandt, planckmeter 7000 [wed ds Wilhelmus van de Poel f2000 = Barbera van Tricht, RAD 9, 1748, f30v] niet verz]                               Dirck Stoop mr huijstimmerman getrout met wed Johannes Mol f6000 weduwe Pieter Ronaert, bij nieuwe settinge f 1000; Capitein Willem de Raven f 1000 [Cornelia Ronaert is vrouw van Willem de Raven, zie RAD 9, 1635, f45v niet verz]       ds Grijphonius van Ravesteijn, geuwd met wed ds Boccardus 42000       Damas van Slingelant Janszn rentmeester van 't armen weeshuijs 18000 wed en erfg Willem de Ruijter 6000 Jacob Beijen 4800 Mr Willem Hallingh 21250 en Paulus Hallingh 21250 Michiel Pompe 3000       ds Johannes Debits 4370 weduwe Dirck Debits 5370           Ruth onder Wijngaert, schoenmaecker erfg Bastiaen Corneliszn schoemaecker zijn vader 1000   Cornelis de Vries Aernoutszn 15000             Samuel van Hooghstraeten schilder bij nieuwe settinge 2000   erfg Johannes Lemkens bode Dordrecht op 'sGravenhage 3000 wed Aelbrecht Hillebrantszn van Swoll 3000                  
1675                                                                                                   bewoont door Jan van Leeuwen zekerheid Anthonetta van Ravesteijn wed Reijnier Berrevoets vaendrigh op huis uit boedel haar vader Arnoult van Ravesteijn RAD 9, 1625, f21 Steven van Esch glasmaker     erfg Jan Lemkens erfg Aelbert Hillebrandts van Swol en Neeltgen Anthonis => Abraham Leenderts Baenwijck RAD 9, 1625, f112v Geerit van Campen                
1676                                         Casper Joris Gerecht => Stijntgen Schouten vrouw Bartelmeus Jacobsz Vermandelen RAD 9, 1625, f75v Dirck Stoop               Jacob Stoop erfg Johan Berck => Arijen Arijens RAD 9, 1625, f99v Damas van Slingelant erfg Bartholomeus de Bel => wed Willem de Ruijter, Agnietgen Jacobsdr RAD 9, 1625, f69 Michiel Pompe           Arnoldus Eltermans Ottho de Bruijn backer => Jacobus van Dijck backer RAD 9, 1626, f35 Deonijs Davidts           huis bewoont door Jan van Leeuwen Anthonetta van Ravesteijn wed Reijnier Berrevoets =>Abraham de Vale RAD 9, 1626, f87vs Steven van Esch glasmaker                          
1677       ammonitiehuijs boedel Davidt Haringh => Cornelis Geltelder tavernier RAD 9, 1626, f48v cap Pieter van Slingelant zekerheid Evert Hartman RAD 9, 1626, f67 Lodewijck van Aerssen backer weduwnaar van de weduwe van Jacobus Hooghlander                                                                                     Abraham de Vale hypotheek Steven Claeszn van Esch RAD 9, 1626, f78 Samuel van Hooghstraten                        
1678                                                                                                     Abraham de Valee donatie Steven van Esch aan zijn vrouw Hendrica de Bruijn RAD 9, 1626, f77v Samuel van Hoogstraten                        
1678                                                                                                             wed en erfg heer Matthijsins hypotheek Jacobus Lempkens erfgenaam Jan Lempkens zijn broer RAR 9, 1626, f16 Leendert Baanwijck bouckbinder                  
1678                                                       juffr Nuijssenburgh erfg Josina van Esch wed ds Johan Bocardus huis Paternoster=> Dirck Spruijt RAD 9, 1628, f74v Adriaen van de Graeff                                   Seger Lievens Boterman Lidia van Heel wed Jan van Stabrouck en Samuel de Vos => Hendrick Deckers kleermaker RAD 9, 1628, f96i Johannes de Vale               Claes Janszn Janneken Joris huisvr Corstiaen Hollant => Nicolaes Hechters RAD 9, 1628, f104 Arijen Breda        
1679                                     Jacob van de Hoeve Jacobus van Ravesteijn met procuratie heer Arnoult van Ravesteijn => Pieternella van de Hoeve RAD 9, 1627, f64v Mijnicus Paradijs                                                                         huwelijk Cornelis van Groenewegen met Luzia van Campen, RAD 11, 24, scan 26, dochter van Gerrit van Campen geboren 18 april 1650 RAD 11, 2, scan 101                
1680                                                                                                                                    
lantaarngeld 1684         Samuel Hoeckwater 1-1 d'heer Jacob van Slingeland 1-1 Evert Hartman 1-1 Lodewijck Nijsz van Aaerssen weduwe 0-19-8 Adriaen Hooijmans 0-12-8 Josina Pijel 0-12-8 Jan dueeu wed 0-12-8 Hendrick de Vos 0-12-8         Cap. Dionijs van de Kesel 1-2-12 Hendrick de Vos 0-18 Jacob Verhoeven 0-18 Cornelis Sieren 0-15 Mijnekes Willems 0-19-8 Roeland Michiels 0-18 Dirk Stoop 1-5-4 wed den Raven 0-10   twee huizen Anthonij van Steenwijk 1:6:0 Louis Hermans 0:12:8 Dirck Spruijt 2:10:0 Johan van Boedonck 1:17:8 Adriaen opde Kamp 1:17:8 Johan van Slingeland 1:17:8 Jacobus Beijen 1:5:0 wed Michiel Pompe 3:8:0 Lijsbeth de Bott 0:15:0 wed Jan Hendricxs 0:13:8 ds Johannes Dibbits 1:12:8 Adriaan Baron 0;13:8 Aarnold Eltermans wed 0:11:12 Jacobus van Dijck 0:15:0 wed Dionijs Davidszn van Aarssen 0:15:0 Rut onderdeWijngaard 0:15:0   Cornelis de Vries Aernouts 0:10:0 Emmerantia Ruijs en hr Cornelis de Vries Aernouts 0:10:0 Adriaan vande Hoeve 0:17:0 Hendrik Dekkers 0:6:0 Jan van Leeuwen 0:6:0 wed Steven van Esch 0:12:0   juffr Eelbo 1:4:0 hr Fredrick Massijn 1:4:0 Aart van Beijeren 1:4:0 Abraham Baanwijk 1:0:0 Cornelis Groenewegen 0:18:12 wed Rijersteijn 0:13:0 Klaas Hegters 0:10:0          
1682                                     Jacobus van der Hoeven Frans Jans Block schipper wednr Pieternella van de Hoeven=> Cornelis Sieren van de Hoeve en Geertruijt Bartholomeus van de Meijer echteluijden RAD 9, 1628, f110v Eminicus Willemsz                                                   Cornelis de Vries Seger Lievens Botermans => Adriaen van Hoeven mr smith RAD 9, 1630, f14v Hendrick Deckers         Fredrick Massijn wed Jacob Lemkens, Paulina Berckman => Anneke Thijsse RAD 9, 1630, f39 wed Leendert Baenwijck                  
1682                                         Minicus speldemaker Steijntgen Schouth => Roelant Michiels cleermaker RAD 9, 1628, f123v Dirck Stoop                                               Cornelis de Vries Adriaen van de Hoeven smit stelt zekerheid RAD 9, 1630, f14v Hendrick Deckers                                
1684       stadsmagasijnhuijs openbare verkoping => Samuel Hoeckwater RAD 9, 1629, f73v kinderen Pieter van Slingelant                                                                                                                        
1685                                       Cornelis Sieren Gijsbert van der Meer=> Dominicus Willemsz speldemaker RAD 9, 1630, f21v Roelant Michiels             Dirck Spruijt Adriaen vd Graeff => Abraham de Melij RAD 9, 1630, f104v Adriaen op de Camp                                                                    
1685                                                                             ds Johannes Debetius erfg Elisabeth van Esch weduwe Faassen "het groene huis"=> Arijen Dircxszn Baron RAD 9, 1631, f64 wed Arnoldus Geldermans                                                
1686       stadsmagasijn zekerheid Samuel Hoeckwaeter RAD 9, 1630, f73v erfg Pieter van Slingelant                     Dionisius van de Kesel Cornelia Singelhouck wed Gerrit van Heuvel => Hendrick de Vos fabrijckmr RAD 9, 1630, f119v Cornelis Sieren [van de Hoeven]                   Dirck Spruijt Abraham de Melij => Johan van Boedonck RAD 9, 1631, f95v Adriaen op de Camp                                                                    
1687                                                 s heeren straet zekerheid Elisabeth Berremans wed Anthoni Steenwijck RAD 9, 1631, f72v juff Nuijssenborg                                                     Fredrik Marchijn Anneke Thijsdr van Brugge => Aert van Beijeren RAD 9, 1632, f115v Abraham Baanwijck                  
1688                                                                                                   Hendrick Decker kleermaker Abraham de Valee koolweger => Jan van Leeuwen boekbinder RAD 9, 1633, f113v wed Steven van Esch                          
200e penning 1689 belasting         Catharina Bijlaert weduwe Pieter van Slingelandt 21; 6 kinderen Pieter van Slingelandt (geen Jacob!) , 21                                 Dirck Stoop 35                                                                                      
1690                                                                                                                                    
straat en clappergeld 1692 straetgelt       Samuel Houckwater 0-16-4 Cap Jacob van Slingelandt 0-16-4 Evert Hartman 0-16-4 Lodewijck van Aerssen 1-17                 Dionijs van der Kesel 0-9-4 Hendrick Vos 0-8-4 Jacob van der Hoeven 0-8-4 Cornelis Sieren 0-8-4 Dominicus Willems 0-7-4 Roelant Mighels 0-6-8 Dirck Stoop 0-8-4 weduwe Nuijsenborgh 1-19   Wm van der Linde twee huizen 1:13:4 Adriana van Nuijsenborch 0:7 Dirck Spruijt 0:16:8 Johan van Boedonck 0:9 Adriaen op de Camp 0:8:12 kinderen Damas van Slingelant 0:8:12 Jacob Bijen 0:8:4 wed Michiel Pompe 0:19:12 Lijsbeth de Bodt 0:6:12 wed Jan Hendricxs 0:7:12 ds. Debetius 0:12:4 Arijen Baron 0:6:12 wed Aernoldus Eltermans 0:6:8 Jacob van Dijck 0:6:12 wed Dionijs Davits van Aerssen 0:6:12 Ruth onderde Wijngaart 1:11:12   Cornelis de Vries 2:3:8 Cornelis de Vries 0:5:8 Adriaen Verhoeven 0:10:12 Hendrick Decker 0:6:8 Jan van Leeuwen 0:6:8 Steven van Esch 0:8 juffr Eelbo 0:12 Marcijn 0:17 Aert van Beijeren 0:12 Abraham Baenwijck 0:10 Gerrit van Campen 0:16:4 wed Corn Janssen Reijnsteijn 0:7:14 Nicolaes Hechters 0:8:8          
1694                                                                       mevrouw Pompe erfg de Bodt => Pieter van Venrooij RAD 9, 1634, f129v Helena Hoffmans wed Jan Hendricks                                                        
1694       stadt's ammonitie huijs Maeijcke Cornelis Cuijpers erfg van haar zuster Ariaantje Cornelis vrouw van Samuel Hoeckwater => Frederik Loogeman wijncuijper RAD 9, 1634, f163 Jacob van Slingeland                                                                         Jacobus van Dijck wed Deonijs Davits, Grietje Jacobs=> Hendrick van Hoff "over de Doelstraat, omtrent de Hoffpoort" RAD 9, 1635, f92 Ruth onderde Wijngaerde             wed Steven van Esch Paul en Roeloff Eelbo => Adriaen Hoffman RAD 9, 1635, f119v erfg Cap. Du Massain                      
1695                                                                                                           Adriaen Hofman erfg Massijn => Maria Strangh wed Johannes Burger RAD 9, 1635, f160 Aert van Beijeren                    
1696                                                                                 Arijen Dircxszn notaris Elias Venlo door gerecht geautoriseerd => Arent van Welsenis mr schoenmaker RAD 9, 1636, f17 Jacobus van Dijck                       juffr Burgers Aert van Beijeren => Joost Verstappen RAD 9, 1636, f20v Abraham Baanwijk                  
1696                                                                                                               Joost Verstappen Abraham Baanwijck => Jan Claeszn van Lotteringen RAD 9, 1636, f56 Cornelis van Groenewegen niet gegeven erfg Hegters => Aert van Beijeren RAD 9, 1636, f80 niet gegeven        
1697                                                                   Jacobus Beij erfg Michiel Pompe => Herman van de Honert RAD 9, 1636, f138 Pieter Willemszn van Venloo                                                          
1697       ammonitiehuijs Frederrick Logeman (failliet) => Arnoldus van Dollen RAD 9, 1636, f64 Johan van Slingeland [mogelijk Johan van de Linden van Slingeland, zoon van Adolf van der Linden Jansz]                                                                               Hofpoort erfg Cornelis de Vries => Johanna Blommert wed Corn de Jong RAD 9, 1637, f114 Adriaan Verhoeven mr smith                                  
1698                                                                         Pieter van Venroij Helena Hofmans wed Jan hendricks Verhoeven => Jacobus Telder en Lijsbet Natmans RAD 9, 1639, f120v ds Johannes Debits                                                    
1699                                     Jacob van der Hoeven Jacobus en Bartholomeus van der Hoeven schippers => Dirck Stoop RAD 9, 1637, f78 Minicus speldemaker                           Herman van den Honert Pieter van Venrooij kleermaker hypotheek RAD 9, 1640, f143v (afgelost) Jacob Telders                                                        
1700                                               huwelijk Aert Jansz Verhoeve met Jenneke Wassenburg, latere eigenaar, RAD 11, 87, f287v                                                                                    
1701                                         Dummenekis speldemaker Roeland Michielse mr kleermaker => Herman Raats chirurgijn RAD 9, 1639, f75 Dirck Stoop                                                                                      
1702                                                                                                                     wed Rijnestijn erfg Aart Joosten van Bijeren => Michiel Ijsaacksz Bavelaar RAD 9, 1640, f37          
1703                                                                             Johannes Debetius boedel Baron via gerecht => Hendrick Wiltingh stadhouder hooftofficier Rad 9, 1643, F23 Arent van Welsenis Jacobus van Dijck wed Hendrick van Hoff => Willem ter Kuis RAD 9, 1642, f124 Ruth onder Wingert                         Cornelis van Groenewegen zekerheid Pieternella Reijnesteijn wed Hendrick Paauw RAD 9, 1642, f94v Machiel Eijsackse          
1704       stasdsmagazijn Arnoldus van Dollen+> Fredrick Schoonenburgh RAD 9, 1640, f154v Adolf van der Linden                                                                                                                        
1708                               gragt erfg Dionisius van der Kesell => Jan Koek mr timmerman RAD 9, 1642, f129 huis gekocht bij juff Vos                                       Jan van Telder erfg Johannes Dibbetius => twee huizen tot een wooning gemaakt Adriaan van den Santheuvel Hendrick Witting stadhouder                                         Grietie Jacobsdr wed Arijen Aarts => Lidia van Heell wed Johannis van Stabroek hoek van Steegoversloot RAD 9, 11643, f1v niet gegeven      
1709                                                                                                                                    
1710                                                                                                                           wed Stabroek Elisabeth de Blom => Johannis van Harlingen lootgieter RAD 9, 1644, f17v Mornia apothecarius    
1711                                                               Adriaan opdeCamp zusters van Slingeland => Armen Weeshuijs RAD 9, 1645, f133v Jacob Beijen                                                                
1712                                                                                                                           Lidia van Heel wed Johannis van Stabroek => Hermanus Schuermans mr schoenmaker huis Voorstraat omtrent het Hof hoek Steegoversloot RAD 9, 1645, f35v Johannes Harlingen loodgieter      
1713                                                                                                                   wed Cornelis van Groenewegen erfg Petronella Rijnestijn wed Hendrik Pauew => Jacob de Bruijn stadbode op Zeeland RAD 9, 1647, f16v bewoont door van Hiesvelt          
1714                                                                                                             juffr Burgers Joost Verstappen => Willem van Nispen RAD 9, 1647, f82v Jan van Lotteringen                  
familiegeld 1716           [Margrita van der Linden 5 Katrina van der Linden 5 Johanna van der Linden 5] Evert Hartman 100 Anthonij Vervel 5                 Jan Koek 5 Joanna Terwe 5 Moses Natans 5 wed Jacob van Boedonck 10 Ida op de Kamp 100   Jacobus Beije 10       Jacob Telders 5 de heer Adriaen van den Santheuvel 40     Jacob van Dijck 5 Willem Terhuijs 5 Rut Onderdewijngaart 5   Kornelia en Johanna de Jongh 10           Hendrik Hofman 5 [Jacob Quintingh 5] [Willem van der Tuijnen 5] Jan Klaase van Lotteringe 5                  
1717                                                               juffr opde Kamp Arme Weeshuis => Cornelia Rees huisvrouw ds. Adrianus Verster RAD 9, 1650, f76 Cap Bijen                                                                
1718                                                                                           hofpoort Johanna Maria de Jongh huis en huisje annex => Nicolaes Mickhout [Michault] RAD 9, 1650, f95 wed van de Hoeve                                  
1723                                     Jacob Verhoeven Dirck Stoop => Jacobus de Bruijn boode op Zeeland RAD 9, 1650, f32v; zie ook RAD 9, 1650, f31 Meijnekes Verdeijs Herman Raats Dirck Stoop => Catarina van Gent wed Anthonij Kortpenningh RAD 9, 1650, f32v; zie ook RAD 9, 1650, f31 Jenneke van Wassenburg [weduwe Joris van der Beek, zie RAD 32, 296-5]     Willem van de Lindt Jenneken van Wassenburgh wed Joris van der Beeck => Agnita van Oldenburg bejaarde dogter RAD 9, 1650, f21 Cornelis Spruijt                                           wed van Esch Adriaan Hoffman => Adan van Outgaarden RAD 9, 1650, f81v Adriaan Borgers                      
1724       t stadsmagasijn erfgenamen Fredrick Schonenburg en Susanna Koelmans => Adriana op de Kamp wed Johan van Someren RAD 9, 1650, f117v Adolff van de Linde Jansse                                                                 Adriaan van de Sandheuvel Hendrick Wilting=> Zacharias Kemp schilder RAD 9, 1650, f220 Arent van Welsenis                       Adam van Outgaarden Adriaan en Hester Burger => Hermanus de Bruijn RAD 9, 1650, f139v Willem van Nispen   wed Cornelis van Groenewegen Jacob de Bruijn => Jopie van Elslo bejaarde dogter RAD 9, 1650, f11 Matthijs Bavelaar          
1725                                                                                                 Pieter Chastelet mr smit boedel Hendrick Deckers => Maria Deckers wed Cornelis Florijn RAD 9, 1651, f88 wed Nieuwstad                              
1726                                 Jan Koeck Koenraat Brekelmans mr knoopmaker gehuwd met Dina Vos=> Theodorus den Exter RAD 9, 1650, f226 Jacob van der Hoevee                                                                     Adam van Outgaarden boekhouder erfg Hermanus de Bruijn => Johanna Meussel RAD 9, 1651, f87 Willem van Nispen                    
1727                                                                                           ingang Hof Nicolaas Michault en Margrita van der Rat gehuwd => juff Hendrica van der Heijden wed Cornelis van Bavel RAD 9, 1651, f123 Nicolaas Michault en Margrita van der Rat => Arij de Bie RAD 9, 1651, f123v Pieter Chastelet                                  
1728                                                                                                               Willem van Nispen domheer tot Utrecht Emmerantia de Haan wed Jan Claasse van Lotteringen => Leendert de Visser RAD 9, 1652, f53v wed Cornelis van Groenewege                
1730                                                                                     Jan de Wit Willem ter Kuis => Anthonij Voskamp mr schoenmaker RAD 9, 1653, f71v erfg Ruth onder Wijngaard   Jan Fredrik Bough koper Arij de Bie => Jan Fredrik Bough RAD 9, 1652, f131 Pieter van Chastelet   Leendert Nieuwstad erfg Hendrica de Bruijn wed Steven Claeszn van Esch => Willemijna van Heemste wed Samuel van de Hutte RAD 9, 1653, f41 Adam van Outgaarden                        
1731                                                                                                                       huwelijk Dingena van Bavelaar met Maarte Broeksmit RAD 240, 1a, op 27 juli 1732 (RAD 240, 1a, 22 juli 1731 huwelijk Hendrina van Bavelaar met Leendert Vernes)          
1732                                         Dominicus Verdijs erfg Raas => Hendrik Pus heer van Op en Neer Andel RAD 9, 1653, f75 Caatje Kortpenning                                                                                      
verponding 1733 nummer     161 162 163 164 165                 166 167 168 169 170 171 172 173   174 175 176 177 178 179 180 181   182 183 184 185 186 187 188 189 190   191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204        
verponding 1733 naam en belasting     3 stadsmagazijnen memorie wed Jan van Someren ijg 16-13-0 Catrina van der Linden verhuert 16-17-0 wed Evert Hartman ijg 18-7-0 Anthonij Vervel ijg 6-13-0                 Jan Coeck verhuert 7-0-0 Thiodorus van Exter verhuert 14-3-0 Jacob van der Hoeven ijg/verhuert 5-0-0 weduwe Hendrick Vriesendoff ijg 10-17-0 Mijneka Willems ijg 5-17-0 weduwe Herman Raas verhuert 5-0-0 Catriena Cortpenningh ijg/verhuert 5-1-0- weduwe Joris van der Beek verhuert 10-3-0 aan de overzijde Augustijnencamp erve Wm van der Linden verhuert 4 erve Willem van der Linden verhuert 3-7 Angenietie van Oldenborgh ijg 50 Corn Spruijt ijg 25 wed Jan van Boedonck verhuert 24 juff Ida opdeCamp ijg 23-7 Adriaan Verstar ijg 21-13 Willem Bijen ijg 15 erfg borgermr Herman van de Hoonaart ijg 33-7 erfg Borg Herman van de Honaart verhuert 8-15 Jacob Telders ijg 5-17 Adriaan van de Santheuvel ijg 2013 Sagerijas Camp ijg 5 wed Aarent van Welsenis ijg/verhuert 4-13 Jan de Wit ijg 6-13 Willem ter Cuijs ijg 6-13 wed Rut onderdeWijngaat ijg 6-13 overzijde hofpoort Jan Frederick Boogh ijg 10-17 Arij de Bie verhuert 7-10 Pieter Sattelet ijg 7-10 wed Cornelis Florijn verhuert 3-13 wed Leendert Nieustad ijg 3-7 wed Steven van Esch verhuert 4-3 Adam van Oudgaarde ijg 10 comt int hof uijt wed Hendrik Meusel ijg 12-10 comt int hof uijt Willem van Ispen ijg 10 comt int hof uijt Leendert de Visser ijg 6-13 wed Cornelis van Groenewegen ijg 10 Joppie van Elsloo ijg verhuert 3-17 Michiel van Bavelaar verhuert 3-12 Herman Schuermans verhuert 5-10 uit het Steegoversloot      
verponding 1733 huurwaarde     memorie 200 202 220 80                 84 170 60 130 70 60 65 122   48 40 60 300 288 280 260 180 400 105 70 250 60 58 80 80 80   130 90 90 44 40 50 120 150 120 80 120 46 43 66        
1733                                                     erfg Willem van de Linde Willem Saeijmans gehuwd met Agneta van Oldenborg => Anthonia Koeck RAD 9, 1653, f126 Cornelis Spruijt             Hermen van de Honert wed Jacob Telders => Bartholomeus Vervel bakker RAD 9, 1653, f213 Adriaan van de Santheuvel baljuw Merwede                                   wed Groenewege Jopje van Elslo => Alexander Cleton RAD 9, 1653, f89 Matthijs Bavelaer          
1733                                       wed Vriesendorp erfg Dominicus Verdijs => Abraham van Bergen metselaar RAD 9, 1653, f121v Hendrik Pus heer van Andel                     ds Adrianus Verster Willem Bijen kapitein ter zee => Jan de Haan mr timmerman RAD 9, 1654, f35v jonkvrouwen van de Honert                                                            
1734                                   Theodorus den Exter erfg Jacobus van de Hoeve => Jan de Witt RAD stadsomroeper 9, 1653, f189v wed Hendrik Vriesendorp               Koeck erfg Cornelis Spruijt => Pieter Keur RAD 9, 1654, f82v Jan van Boedonk                                                     wed Groenewege zekerheid Alexander Cleton en zijn vrouw Willemijna Sonboren RAD 9, 1653, f204 (ook huis andere kant) Maghiel Bovelaar          
1735                                                                           Bartholomeus Vervel Cornelia van de Santheuvel => Gijsbert Pott commies RAD 9, 1658, f74v Sacharias Kemp                                                  
1736                                                                                                             custingbrief waaruit blijkt dat Joseph van Oorschot weduwnaar van Johanna Meuzel is RAD 9, 1656, f195                      
1737           huwelijk Clara van der Linden [dochter Adolf van der Linden Jansz] met Hendrick van der Meij RAD 11, 90, f206                                                                                                                        
1739                                             wed Kortpenning Johan van der Hoeven [zoon van Jenneke van Wassenburg wed Joris van der Beek, RAD 32, 296-5, ook 10, 32, s236 Weeskamer] => Catharina van de Velden wed Jacobus Terwe RAD 9, 1655, f126 hoek Augustijnenkamp                                                                                  
1742                                             Caatje Kortpenningh Catharijna van de Velde wed Jacob Terwe => Tobias Bienhove gaarnblijker RAD 9, 1656, f137 Augustijnenkamp                                                                                  
1743                                                                                       wed Anthonij Voscamp Lambert en Hendrica Onderdewijngaerd => Johannes van Someren RAD 9, 1658, f58 ingang 'tHof       Hendrik Floreijn Wijnant Zelis geautoriseerd door Camere Justitieel => Cornelis Dorenton timmermansknegt RAD 9, 1658, f37v Willemijna Heemstee                          
ca 1745 familiegeld nr huis/naam/ getaxeert   1768- 1770 niet taxabel 1771 Adriana op de Kamp wed van Someren rentenier 12 1772 Catharina Belaerts rentenier 15 1773 Cornelia Nieveld rentenier 8 1774 nt                 1775 Jan Coeck timmerman 6 1776 Arij Dura coopman 12 1777 nt 1778 wed Hendrik Vriesendorp en Isacq en haar schoonzoon Isaq Moria 6 1779 nt 1780 nt 1781 nt 1782 nt   1783 nt 1784 nt [1785] nt [1786] nt [1787] Jan van Boedonk domheer 18 1788 Ida op de Kamp rentenier 75 1789 Adriaan Verster predicant 12 1790 Jan de Haan mr timmerman 8 1791 Cornelia en Jacoba van den Honert renteniers 50 1792 Abraham tersier med doctor 6 1793 Bartholomeus Vervel bakker 8 1794 Adriaan van den Zantheuvel bailiuw 75 1795 nt 1796 nt 1797 Jan de Witt omroeper 6 1798 nt 1799 Lambert en Hendrika Onderdewijngaart loijer 6   1800 Jan Fredrik Bough stadhouder 8 1801 nt 1802 nt 1803 nt 1804 nt 1805 nt 1806 nt 1807 wed Hendrik Meusel inwoonende Jacob Oorschot 8 Jacob Oorschot als voogd kinderen advocaat Vermaat 8 1808 Willem van Nispen cannunick 8 1809 nt 1810 nt 1811 nt 1812 nt          
1745                                 Jan Koek Gerecht huis laatst gepossideert Theodorus den Exter => Pieter Vervel RAD 9, 1657, f91 Jan de Witt                                                                                              
1746                                           Hendrik Pus Pieter Lugte => Tobias van Bienhove gaarnblijker RAD 9, 1657, f136v Tobias van Bienhove                                                                                    
1746                                           Weeskamer Anthonij Pus is erfgenaam Hendrik Pus RAD 10, 35, f196                                                                                        
1748                               grachtt Jan Koek => Jan Nieuwendorp mr huistimmerman RAD 9, 1658, f4 Pieter Vervel       Weeskamer Emerantia de Carpentier wed Hendrik Pus RAD 10, 35, f212                                                 Jan Fredrik Boug Anthonij van Chastelet mr smit stelt zekerheid RAD 9, 1661, f32 Marijke Florijn                                
1749                                                                                     Jan de Witt zekerheid Adriana van der Matte wed Anthonij Voscamp RAD 9, 1660, f1v Jan van Someren                         Pieter Borret Alexander Cletton => Cornelis van Os RAD 9, 1660, f69v Broeksmit [Michiel Broeksmit is zoon Maarte Broeksmit en Dingena van Bavelaar RAD 11, 8, 9 januari 1735]          
1752                                                     wed van Nispen Aalbert de Gelder koolmeter => Johanna Greenwood RAD 9, 1663, f198 juff wed Hendrik Keur wed Johan van Wageningen erfg jonkvrouw Ida op de Kamp => Johannis Boonen RAD 9, 1663, f158 ds Adrianus Verster                           Jan Fredrik Boug zekerheid Anthonij van Chastelet RAD 9, 1661, f32 Marijke Floreijn                                
1753                                                                                                                                    
1754           Hendrik van der Meij Evert Willem Hartman=> Isacq Morjé RAD 9, 1661, f49 Bartholomeus Vervel                                                                                                 Leendert de Visser Catharina Groenewege huisvrouw Leendert Moret=> Bartholomeus Smits RAD 9, 1661, f160 N. van Os              
1756                                                                                     Jan de Witt zekerheid Cornelis Nagtegaal gehuwd met Adriana van der Matten wed Anthonij Voscamp RAD 9, 1662, f1v Jan van Someren                                          
1757                                                                             wed Frackin [van elders: Johanna Frackin wed Gijsbert Pott] erfg Sacharias Kemp => Abram van Volcom RAD 9, 1662, f130v Jacobus van Welsenes         [Gijsbert van Rijsoort getrouwd met Anna Sophia Boegh, zie geboorte kinderen tussen 1758 en 1777]                                    
1758                                 Jan Nieuwendorp Pieter Vervel => Gerret Lokemeijer RAD 9, 1662, f119v Jan de Witt                                                           Jan van Chastelet Maria Antonia Floreijn => Maria Velsenaar RAD 9, 1663, f64 n.n. (bij links) Cornelis Doreton (bij rechts) Willemijna van Heemsteeg => Jean Reurs RAD 9, 1663, f2v Adam van Outgaarden                        
1760                                                                           Bartholomeus Vervel Gijsbert Pott => Christiaan Boonen mr munter RAD 9, 1663, f57v; zekerheid Christiaan Boonen RAD 9, 1663, f57v Abraham van Volcom                         wed Outgaarden Joseph van Oorschot coopman =>Maria van Opstal RAD 9, 1663, f97 wed Willem van Nispen                    
1761                                     Jan de Witt erfg Aletta Melanen wed Hendrik Vriesendorp => Johannes van der Knijff RAD 9, 1663, f84v Dominicus van Bergen                                                                         Bart Smits Cornelis van Os koekenbakker => Pieter van Well notaris en procureur RAD 9, 1663, f153 Machiel Broeksmit          
1762                                                                 wed ds Adrianus Verster Jan de Haan => Anne Verveer wed Johannes Timmers en Catharina Verveer RAD 9, 1664, f172 Cornelis de Witt burgemeester [van elders: gehuwd met Catharina Wilhelmina van den Honert]                                                            
1763                                 [huis ingestort, zie RAD 9, 96, f16v ev 20 dec 1763; akte niet zelf ingezien]                                                                                                  
1764                                 Jasper Perduijn thesaurier reparaties openleggend en geabandonneert erf waarop heeft gestaan het huis van Jan Nieuwendorp => Gerret Lockemijer RAD 9, 1664, f128v Gerret Lockemijer                                                                                                
1765                                                                                             Gijsbert van Rijsoort Anthonij van Chastelet de oude => Janthonij van Chastelet mr smith RAD 9, 1665, f111v wed Melvill             Leendert Visser Bart Smits => Leendert Visser metselaarsknecht RAD 9, 1665, f92v Pieter van Well              
1767                                                                           Bartholomeus Vervel zekerheid Clara van de Linden wed Christiaan Bonen mr munter RAD 9, 1666, f177v, scan 206 wed Abraham van Volkom                                                  
1768                                         van Bergen Pieter Schaap (onder voogdij predikant RG Bartsz) => Bartholomeus Vervel broodbakker RAD 9, 1665, f184 wed Bienhoven                                                                                      
1770           Hendrik van der Meij Francina Morjé (vrouw van Jodocus van Laren, apotheker) => Pieter Morjé RAD 9, 1666, f164 bakker Vervel                                                                     Jan de Wit boedel Anthonij Voskamp => Jan de Wit RAD 9, 1666, f201v weduwe Jan van Someren                                          
1771                                                             mevrouw van Wageningen Johannis Boonen => Mr Jasper Perduin RAD 9, 1667, f60v juff Verster         Bartholomeus Vervel wed Christiaan Boonen => Arend van der Werff makelaar RAD 9, 1667, f104 wed Abraham van Volkom Jacobus van Welsenes => Willem Pieter Figters ijzerkoper RAD 9, 1667, f161v wed Jan de Wit         Anthonij van Chastelet Maria Velsenaar wed James Johan Melvill => Jobje Bakker RAD 9, 1667, f105 Cornelis Doreton                              
1772                                                 Augustijnenkamp div vdLinden en vNispen=> Barent van der Vorm metselaarsbaas RAD 9, 1670, f3 div vdLinden en vNispen=> Barent van der Vorm metselaarsbaas RAD 9, 1670, f3 Johanna Greenwood                                         Anthonij van Chastelet insolvente boedekl Jopje Bakker => Adriaan Burgemeester kleermaker RAD 9, 1667, f114v Cornelis Doreton                              
1773                                                                                                           wed Adam van Outgaarden Maria van Opstal => Adriaan Hooijman RAD 9, 1668, f6v wed Willem van Nispen                    
1774                                                                                     wed Jan de Wit omroeper Helena Muller wed Johan Fredrik Somer =>Cornelis de Pré RAD 9, 1668, f147 ingang 'tHof       Adriaan Borgemeester Cornelis Dorethon timmermansknegt=> Cornelis de Pree RAD 9, 1668, f107 slijt-kelder wed Reurs                          
1775                                                         wed Keur erfg van Wageningen => Arend van der Werff RAD 9, 1671, f115 Japser Perduin                                                                    
1778                                                                                                   Adriaan Burgemeester Cornelis de Pree => Jacob van Volkom RAD 9, 1670, f174v slijtkelder Jenneke Flamon wed Jan Reurs                          
1779                                                               Mr Jasper Perduin erfg Verster => Johanna Elizabeth Geerling RAD 9, 1671, f219 wed Timmer                                                                
1780                                                                             Arend van der Werff en Agatha Boonen eigenaar geheel (zie boek Angenetha Balm-Kok   wed Jan de Wit Cornelis de Pree => Bernardus van Tienen koster Grote Kerk RAD 9, 1671, f166 C1303 ingang 't Hof                   juff wed van Nispen Zekerheid Andries Broekman gehuwd met Lena Visser RAD 9, 1671, f221v Lambert Visser                
1781                                                                                                                 Andries Broekman en Lena Visser Zekerheid Lambert Visser mr tinnegieter RADS 9, 1671, f221v Mr Coenraad Brender a Brandis              
1781                                                         wed Keur Arend vd Werff => Rudolf Abdorff koster Augustijnenkerk RAD 9, 1675, f294v Mr Jasper Perduin             Arend van der Werff C1298 erfg van Volkom =>Arend van der Werff makelaar RAD 9, 1672, f16v Cornelia Figters C1300                                                
1782                                                                                                                   van de Ven Cornelia van Well wed Mr Coenraad Brender a Brandis => Jan Huijsman RAD 9, 1673, f223v Broeksmit          
1784                                                                                                     Jacobus van Volkom boedel Jenneken Flammon wed Jan Reurs => Hendrik Jansse slijter RAD 9, 1674, f6 Outgaarden   wed van Nispen Andries Broekman => Adriaan Hooijman RAD 9, 1674, f7 huis gekocht door Jan van de Ven                
1785           erfg Hendrik van der Meij Pieter Morjé koopman=> Daniel de Jong RAD 9, 1674, f92v Willem Vervel                                                                                                 huis gekocht door Adriaan Hooijman Lambertus de Visser => Jan van der Ven RAD 9, 1674, f7v wijlen Mr Coenraad Brender á Brandis / bakker Huijsman (bij rechts) Michiel Broeksmit overleden 3 sept 1785, RAD 11, 54; erfg Michiel Broeksmith [onder wie Hendrina van Bavelaar] => Jean Griot RAD 9, 1674, f113v Christina Lambert VOORSTRAAT? Zie ook RAD 9, 1671, f211        
1785                                                                                                                   Johannes van der Ven zekerheid Johannes Huijsman broodbakker RAD 9, 1675, f112 Griot          
1786             Daniel de Jongh zekerheid Willem Vervel broodbakker RAD 9, 1674, f187v [Lindegracht] zekerheidWillem Vervel, huis en erve naast huis links, uitkomende Lindegracht, samen een broodbakkerij RAD 9, 1674, f187v                                                                                                                  
1787                                                       juffr Greenwout erfg Keur => Jacob Boon schepen RAD 9, 1677, f23 koster Abdorf                                                                      
25 penning 1789 nummer             112 113                 114 115 116 117 118 119 120   121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135   136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148        
25e penning 1789             Daniel de Jongh; wed Troost Willem Vervell                 Johan Lokemeijer Simon Boers; Klsina Schalk Jan Meloen Dominicus van Berge N Bemolt de wed A. Oudemans Nicolaaas van Bergen   Pieter van den Heuvel Frederik Gerritson A. Greenwout wed Keur Abraham Carp Jasper Johan Perduijn Elisabeth Geerling wed Timmers Jacob Hendrick Hoeuft Nicolaas de Voogt Hendrik Mulder Arent en Adriaan van der Werff Cornelia Figters Gerrit de Witt Maggiel van Kaam   Gijsbert van Resoort; J. van Resoort Antonij van Chasselet Adriaan Burgemeester Jacob van Volkom Hendrik van Dijk Pieter van Oudgaarde Adriaan Hooijmans wed Willem van Nispen; Cornelia van Nispen de gesusters Resoort Johan van de Ven; de wed Heijsen Jan Huijsman wed van der Hoeff; Antje van der Hoff Adriaan Logger        
1788                                         Dominicus van Bergen erfg Bartholomeus Vervel broodbakker=> Hendrik Bemolt RAD 9, 1675, f188v timmerman Vernes                                                                                      
1789                                                                 juffr Geerling boedel Anna Verveer wed Johan Timmers => Johanna, Adriana en Jacoba Meuls (zussen) RAD 9, 1677, f63v Cornelis de Witt Heere van Jaarsveld                                                            
1790         juffrouw van Someren erfg Hendrik van der Meij => Gerardus 't Hooft RAD 9, 1676, f65v Daniel de Jongh                                                                                                                      
1792             overlijden Daniel de Jongh RAD 11, 54, f117 (zijn vrouw Philippina Creena overleden 4 feb 1786, RAD 11, 54, s22)                                                                                                                      
1793                                                                   burgeresse Meuls Cornelis de Wit => Willem Grootveld en Anna de Voogd RAD 9, 1677, f225 niet gegeven                                                          
1795                                                                 Jan Hooft Dz Johanna en Jacoba Meuls => Corstiaan Groenenberg RAD 9, 1677, f249v Willem Grootveld                                                            
1795                                                                   Corstiaan Groenenberg Zekerheid Willem Grootveld en Anna de Voogd RAD 9, 1678, f252v [niet gegeven]                                                          
1796                               gracht boedel Joan Loekemeijer huis, erf en tuin=> Ingetje de Groot vrouw van Jan Colijn RAD 9, 1678, f19v schilder Boers                                                                                              
1798                                                                     Willem Grootveld Addeko Willem Kiers gehuwd met Elisabeth Maria van Volbergen => Willemina Morks wed Dr. Herman der Star RAD 9, 1679, f213v erven Willem Vervel                                                        
1798                                                                         Volbergen zekerheid Willem en Bartholomeus Vervel op helft huis en aansluitend erf RAD 9, 1678, f201 Arent van der Werf                                                  
1801                               gracht Ingetje de Groot vrouw van Jan Colijn huis erf en tuin => Gerreth Veth RAD 9, 1679, f152 niet gegeven                                   Volbergen zekerheid Willem Vervel RAD 9, 1679, f141 C1297 Arent van der Werf                                                  
1802                                                                         erven van der Star Willem Vervel => Benjamin Bletgen RAD 9, 1679, f391v Benjamin Bletgen => Johannes Petrus Salacroup RAD 9, 1679, f392 C1297 Christiaan van der Werf                                                  
1803                                                                             Arend van der Werff boedel Cornelia Adriana Figters => Elisabet Anna van Steenbergen en Metje der Moeijen RAD 9, 1680, f202v Gerrit de Wit                       juff Cornelia van Nispen Adriaan Hooijman => Pieter Bruistens RAD 9, 1680, f217 C1316 J. van de Ven                
1805                                                                 Dirk Hooft Corstiaan Groenenenberg => Neeltje van Mil wed Willem van Duuren RAD 9, 1680, f211v C1294 M.J. Grootveld en W.H. Bosch                                       juff Cornelia van Nispen zekerheid Pieter Bruijstens RAD 9, 1680, f217 C1316 J. van de Ven                
1805                                                                                                           J. van Outgaarden erfg Adriaan Hooijman => Corstiaan Groenenberg RAD 9, 1680, f281 C1314 juff Cornelia van Nispen                    
1806             wed Hoevenaar (Steegoversloot) Willem Vervel broodbakkerij om de hoek Lindegracht => Bastiaan Kamerling broodbakker C1146 RAD 9, 1680, f252v van Efferen (lindegracht)                                               Corstiaan Groenenberg Anna de Voogd wed Willem Grootveld=> Maria Johanna Grootveld dochter en Willem Hendrick Bosch kleinzoon RAD 9, 1680, f407Bvs Coenraad Christiaan van der Star                                                          
1807       stadsmagazijn boedel Adriana Johanna van Nievelt => Gerardus 't Hooft RAD 9, 1680, f423v C1143 Gerardus 't Hooft                                                         mej wed Grootveld juff Diderica van der Star=> Johannes van Efferen RAD 9, 1680, f448v Pieter Salacroup                                                        
1807                                                                     wed Grootveld zekerheid Johannes van Efferen RAD 9, 1680, f461 Pieter Salacroup                                                        
1807                                                                                                                                  
1807                                                                           Salacroup Agatha Boonen wed Arend van der Werff van Zuidland twee huizen tot eene woning gebracht => Samuel 'Hooft RAD 9, 1681, f234 C1298 en C1299 juffr van Steenbergen                 van Volkom Johannes Janssen => Johannes van Oudgaarden RAD 9, 1681, f13v C1311 en C1312 Johannes van Oudgaarden                        
1808                                           Bemolt boedel Tobias Vernes Czn en Hendrika van Bienhoven => Pieter van der Koogh RAD 9. 1681, f314-213, C1211 boedel Tobias Vernes en Hendrika van Bienhoven => Nicolaas van Bergen RAD 9, 1681, f314-213 C1212 Augustijnenkamp                                   Jan Anthonij de Witt is zoon van Gerrit de Witt zie RAD 9, 1682, f299                     Corstiaen Groenenberg boedel Cornelia van Nispen=> Adriaan Voskamp RAD 9, 1682, f852, scan 592 C1315 C1191 Pieter Bruijstens                  
1809                                 Gerrit Veth Jan Anthonij de Witt namens zijn vader Gerrit de Witt => Anthonij Mulders RAD 9, 1682, f299 C1206 en C1207 J. Meloen                     R. Abdorf boedel Godofridus Johannes Schacht => mej Catharina Elisabeth Heijer wed Anthonij de Fockert RAD 9, 1683, f310 C1292 oud C1169 nieuw D. 'tHooft                   Cornelis de Wit zekerheid Jan Bommenee van Tienen en Agatha Bommenee wed Bernardus van Tienen RAD 9, 1683, f551v C1303 Hofpoort     Anthonij Chastelet hoefsmid => Matteus Coenraads hoefsmid RAD 34, 2, f58, a6 C1184 Andries Burgemeester boedel Jacob van Volkom => Gerrit Matena RAD 9, 1683, f29 C1310 C1186 J. van Oudgaarden                          
1810                                                                                   Elisabeth Anna van Steenbergen => Pieter de Klerk RAD 34, 7, f96 C1176                                                
1814                                                                                             Gijsbert van Rijsoort => Cornelis van der Werff RAD 34, 2, f63, a5                                    
1815                                                                                                             Corstiaan Groenenberg => Jan van der Made RAD 34, 7, f27 C1190                      
1817                                             Pieter van de Koogh=> Gijsbert Kooijmans RAD 34, 3, f38                                                                                      
1818                                 Gerret Veth => Johanna Cornelia Vieweg RAD 34, 3, f74 C1086                                                                                                
1819                                         Nicolaas van Bergen= > Elisabeth Braggaar (Jacobus Coireée) RAD 34, 3, f53     Nicolaas van Bergen => Louis van der Want RAD 34, 3, f53 C1092                                                                                    
1820                                 Johanna Cornelia Vieweg => dominee Arnoldus Walkart RAD 34, 7, f8 C1086       Hendrik Bemolt=> Catharina Maria Bemolt RAD 34, 7, f10 C1090                                                                                        
1821             Hendrik Dirksz de Jong=> Jacob van Rosendaal coopman RAD 34, 7, f27 C1031                                                       Arnoldus de Groot koopman => Dirk Smits logementhouder RAD 34, 7, f66 C1172 Neeltje van Driel [wed Adrianus Voskamp?] => Jacob Vogel RAD 34, 7, f61 C1173                                                          
1822                                             Gijsbert Kooijmans => Obbe Obbes Faasen RAD 34, 7, f59 C1091                                                                                      
1823                                                                                         Neeltje van Driel [wed Adrianus Voskamp?] => Bernardus Mackaij RAD 34, 7, f130 C1178                                          
1826                                                                                                   Adriaan Borgemeester => Jacobus Pieren RAD 34, f171, a6                   Cornelia Griot=> Johannes de Klerk timmerman en Pieter Gz de Klerk kantoorbediende RAD 34, 7, f178 C1195 en C1196          
1828                                                                                                                     Johannes Huisman => Hendricus Peters RAD 34, 7, f200 C1194              
1829                                     Anthonij Meelders [Mulders] => Cornelis van Kooten RAD 34, 7, f184 C1087 Jan Meloen => Willem Dooren bakker RAD 34, 7, f186 C1088                                                                                            
1830                                 Arnoldus Walkart ds => Joan 't Hooft RAD 34, 7, f199 C1086                                                                                                
C nummers oud         C1143 C1144 C1145 C1146   C1147 eerste nummer Lindegracht             C1205 C1206 en C1207 C1208 C1209 C1210 C1211 C1212 C1213 hoort bij C1212 C1287 C1288 C1289 C1290 C1291 C1292 C1293 C1294 C1295 C1296 C1297 C1298 C1299 behoort aan C1298 C1300 C1301 C1302 behoort aan C1301 C1303   C1307 C1308 C1309 C1310 C1311 C1312 C1313 C1314 C1315 C1316 C1317 C1318 C1319 C1320 C1321        
C nummers nieuw       C1028 C1029 C1030 C1031 C1032   C1033 C1034 C1035 C1036       C1086 C1087 C1088 C1089 C1090 C1091 C1092   C1164 C1165 C1166 C1167 C1168 C1169 C1170 C1171 C1172 C1173 C1174 C1175 C1176 C1177 C1178   C1183 C1184 C1185 C1186 C1187 C1188 C1189 C1190 C1191 C1192 C1193 C1194 C1195 C1196 C1197        
kadaster 1832       H1469-H1472 (3 huizen breed) H1473 H1474 H1475 H1476 (2,5 huizen breed) H1476 (2 huizen breed) H1477 H1478 H1479 H1480 straatje H1485 Kisthuis   onbebouwd, hoort bij H1523 H1523 H1522 H1521 H1520 H1519 H1518 H1517   H1377 H1376 H1375 H1374 (2,5 huis) Paternoster H1373 H1372 H1371 H1370 H1369 (3 huizen) H1368 H1367 H1366 (1,5 huis) H1365 H1364 H1363 (2 huizen) H1362   H1360 (3,5 huis) H1359 (1,5 huis) H1358 H1357 H1356 (heel smal, 1/3 huis) H1355 (smal, 2/3 huis) H1352 H1351 H1350 H1349 H1348 (2,5huis) H1345 (smal, 2/3 huis) H1344 (heel smal, 1/3 huis) H1343 H1342 lange zijde langs Steegoversloot , hoort bij Voorstraat)        
kadaster 1832       stadmagazijn, brandspuijthuijs, magazijn, werkhuis loodgieterij erven Gerardus 't Hooft erven Gerardus 't Hooft Jacob van Roosendael distillateur Johanna Jacoba van de Nieuwenhuijse wed Bastiaan Kamerling Johanna Jacoba van de Nieuwenhuijse wed Bastiaan Kamerling Hendrik van Erkelens loodgieter Alida Aletta van Duren echtgenote van Johannes Stephanus R?? Willem van de Weg kuiper       Joan 't Hooft Cornelis van Kooten schipper Willem Dooren broodbakker Elisabeth Braagaar wed J Couree Catharina Maria Bemolt Obbe Obbes Faasjen Louis van de Want Azn kantoorbediende   Christoffel Vermeulen Gijsbert de Klerk Geertrui Visser wed Riemsdijk Adriana Judith Bussingh Rudolf Abdorf Hendrik Kuijpers van Xxdervoort commies Dirk Hooft Hendrik Romijn Dirk Smits Jacob Vogel Johannis Petrus Salacroup Cornelia Hillegonda Duuren Cornelia Hillegonda Duuren Pieter de Klerk Gijsbertszn Jan Anthonij de Witt Bernardus Mackaij tapper   wed Cornelis van der Werff Mattheus Coenraads smid Jacobus Pieren erven Gerrit Matena Johannes van Oudgaarden commies Johannes van Oudgaarden commies Johannes van Oudgaarden erven Hendrika Schippers Neeltje van Driel [weduwe Adriaan Voskamp] huisvrouw Cornelis van den Haak wed Adriana Kooijmans Jacobus van de Ven schilder Hendrik Peters broodbakker Johannes de Klerk Johannes de Klerk Leendert de Jong        
kadaster 1832                                                   0:39 0:33 0:51 02:90 03:80 02:47 02:57 of12:57? 02:35 15:62 01:69 01:75 13:10 0:55 0:60 1:15 0:49   11:40 0:43 0:26 0:26 0:08 0:20 0:79 0:71 0:69 0:64 1:22 0:35 0:10 0:20 0:23        
adresboek 1854                                                                                             C1183a D. Serrurier, predikant C1183b J. Erkes, vleeschhouwer GJ Hanzer, smid; G. van Efferen, timmerman M.H.Swenms; G. de Ronde, veldwachter Gez Plukhooij J. van Rietschoten wed Colijn pakhuis AA Hordijk, brander                        
adresboek 1860                                                                                             CW van Hoogstraten, kassier, commisionair in effecten; Firma Hoogstraten & Heffen, kassier, commisionair in effecten; JG Legel C. den Hartog grofsmid MH Swens, timmermanskn. Wedn AM de Wit WM Plukhooij wed C Knaap-Ophof wed AA Hordijk-de Groot; E. Immerzeel                        
adresboek 1865                                                                                             JH Zilver Rupe, med chir art obst doctor PC den Hartog, grofsmid MH Swens, timmermansknecht; PM van Aalsum, commis plaatselijke belastingen WM Plukhooij HW Stapel, winkelknecht CL van Aardenne, heel en vroedmeester; A. Bémolt, stuurman                        
adresboek 1868                                                                                             Mr FET Dittinger, offcier van justitie C. den hartog; PC den Hartog, grof- en kagchelsmid P. Rensen, stoker;GT van der Werf, zeeman WM Plukhooy J, vander Schulp, loodgieter CL van Aardenne, heel en voedmeester; A. Bemolt, koopvaardij kapitein                        
adresboek 1873                                                                                             J. Stevens, leeraar aan de hogere burgerschool J. Zock, grof- en kagchelsmid; wed W. Nipperus-Oudshoorn, naaister J. van der Schulp, loodgieter, koopmab JP Machielse; wed AM de Wit -Ouburgh, boodschaplooper; GF van der Werf, varensgezel C1188/1189 onbewoond                        
adresboek 1879                                                                                             SL Boere, Directeur der Dordrechtse Levensverz Maat-s Administrat,; A. de Greef, modiste J. Zock, smid J. vand er Schulp, loodgieter JFP Walter, fotograaf; wed AM de Wit-Ouburgh HL Muehlhaus wed A van de Unnik-Loof P. Stemberg Bosch, koopman KL van der Made, handelsbed. AM Koning JL Stegeman, schoonmaker; J. van Leer, broodbakker G. Marag, tapper (In t Hof); C. brussaard, winkelier; LAJW Muller, lerares; A. Weitz, onderwijzeresse; A. Schouten, onderwijzeresse A. Schillmans; T. reus, modenaaister JH Engelbregt, broodbakker JG Metz, instrumentmaker          
adresboek 1883                                                                                             SL Boors, directeur Dordr Levensverzekeringsmaatschappij Administrateur C1184a, M. de Roo, kleermaker; C1184b, J. Zock grof- en kagchelsmid; G. van Steenderen, smid J. van der Schulp, loodgieter en koopman P. van den Abeelen,, timmerman; JW Schotel, pakhuisknecht HL Muehlhaus wed A van Unnik-Loof B Stembergh Bosch, koopman K van der made, handelsbed; AM Koning JL Stegemann schoonmaker ; J. van Leur broodverkoper en G. Marang, tapper en slijter (In't Hof) niet vermeld JJ Schotel, koffiehuishouder, tapper, slijter en kuiper; J. Bouwmans, scheepsbevrachter PL Engelbrecht, broodbakker JG Metz, instrumentmaker          
huisnummer 1883       77-79 75 73 71 69                 67 65 63 61 59 57 55   53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 (met boven en beneden)   27-25-23 21 19 17 15 13 11 9 7 (boven en beneden) 5 (cafe en bovenhuis) 3 1 (alleen C1195 vermeld)          
huisnummer 1883 (namen)       H.L. de Vries 77; N. Korthals boven (79), werkplaats 79 J.T. 't Hooft N.P. Jongkindt W. Dooren J.E. Redert beneden ;P.J. van der Toorn boven                                                                   25 S. Boers; 27 boven; 23 onbewoond J. Zock smederij; P. Lauwerens (NB in RAD 6, 4666 C1185 genoemd) J. van der Schulp (NB in RAD 6, 4666 C1186) wed van Wijk (NB in RAD 6, 4666 C1186a) H Muehlhaus (in RAD 6, 46666 als C1188) JH Reintjes van der Made JL Stegeman JL Nijhoff; C. Brussaars 5 HJW Delge; 5 JJ Schotel café PL Engelbrecht 1 pakhuis en 1 J. G Metz          
adresboek 1885                                                                                             23 JAC Zoethout; SL Boers, direcht levensverzekering 21 J. Zock, smid; N. Rombout, koetsier;J. Zock, smid 19 wed J van der Schulp, loodgieter;H. van der Schulp 17 wed H van Wijk;AE van Wijk, naaister 15 HL Muehlhaus 13 JH Reintjes, geneesheer 11 K van der Made JL Stegeman, schoenmaker;L. van Leer JL Nijhoff notaris; G Brussaard, ingedistillerd; PM van Berkel, chef telefooninrichting JW Dooge sr en JW Dooge kunstlakker; JJ Schotel koffiehuishouder en kuiper PL Engelbregt broodbakker JG Metz          
adresboek 1888                                                                                             23 JAC Zoethout; 25 H. Dijkmans, distillateur en likeurstoker 21 wed J Zock, smederij; J. Zock, smid 19 wed J. van der Schulp, loodgieterswinkel 17 wed H van Wijk;AE van Wijk, naaister 15 HL Mühlhaus 13 ME van Es; P. Groenenberg K van der Made JL Stegeman schoenmaker;wed GP Oosterhout-Lemke;E. oosterhout-Lemke, naaister G Brussaard slijter en winkelier;FM van Erkel, chef telefooninrichting;J. van Ouwerkerk, tekenaar kadaster JJ Schotel koffiehuishouder en kuiper;wed PMF Koenen; M. Koenen, machinemaker PL Engelbregt broodbakker JG Metz          
adresboek 1893                                                                                             23 onvermeld; 25 JAC Zoethout; 25 MG van Middelhoven, in dameshandwerken; wed C Middelhoven   21 J Zock smid wed J van der Schulp loodgieterij J van der Schulp, loodgieter; M. cvan Wilgenburg, huishoudster HL Mühlhaus; wed H van den hensom wed J Krint, AJ Rutten, wijnhandelaar;Joh Korthals, decoruitschilder G Colen, paardeslager G Brussaard, slijter en winkelier; P. van den Bleyk; VCE Distlinger, berambte posterijen; C van Vuuren JH Schaffers en zoon, handel in duigen; M Ph Schaffers-Roelofs, tapster en sluijtster;PJFB Rozenburg, onderwijzer PL Engelbregt, broodbakker; W. Paane, bakker onvermeld          
adresboek 1916       79 schilderswerkplaats; P. H. Kalis 79; G.N. Korthals 77 75 C.J.J. Tenenti jr 73 H.W. Lubberhuijzen 71 W. Dooren 69 Bloemensalon                 67 B. van der Vaart 65 wed AJ Nijsten-Verhoeven 63 RJN Smith 61 M.A. de Meij 59 J. van Wijk 57 CB Kerkhof 55 E. van Kammen   53 H van den Adel 51 P. Nouwen 49 C. Burger; J. van Asperen 47 J.H. van den Bandt 45 Dr C. Mulié 43 C. Lodeizen; HC Kerkhof 41 D. Wisboom-Verstegen 39 NPB Thhelen, B. Bakker; WF de Goede, W. van der Windt, JR Letitre;WEWJA Standaart, EG Urich 37 Gebouw van de Nederlandsche Aannemersbond afd Dordrecht; W. Heeringa, A. gerkema 35 JC Verheijden 33 J. Bodes 31 wed A Blussé van OudAlblas -Crena de Jongh 29 Schoenenmagazijn en werkplaats; EG Landheer-van der Matten 27 C. In 't Veld; P. In 't Veld; AJ van Gijzen; P. van Gijzen; V. van Eck-de Snoo; C. Los   25 PC, CC en EM Middelhoven 23 N. Vleesenbeek 21 H, AJM, TC en JE van Kessel; EMT Gerritsen 19 Loodgieterswinkel M, J, MA, A, L van der Schulp 17 Bergplaats; M. van der Schulp 15 D Kruger, JC Kruger-Voordenberg, GH Voordenberg 13 Verloflokaal; HL Koning, wed H. Talmon-de Vuijst, A. Langbroek 11 A en JA van der Windt, J. Bontebal, wed J Bontebal-Brandt, 9 G. de Bruin 7 G. Veth; P. kappenburg; PA Kasteel 5 H Reijenga; P. Coolen 3 PL Engelbregt 158 Vorstraat BM Nijhoff          
adresboek 1919       81-83 W. van twist jr, G.N. Korthals, Schilderswerkplaats Korthals, E.D. Kalis 79 W. Schut 77 H.W. Lubberhuijzen 75 G.B. Kerkhof, J.A. Drost, H.F. Kattemüle en A. Voorhagen 71 Bloemenwinkel C. Brand, C. Brand, H. Brand, J.P. redert,                 69 B. van der Vaart 67 C. Schillemans; JA Recourt 65 RJN Smith; mej B van Dijk 63 MA de Meij; G de Meij 61 AJ, WFA, LA van 't Hoff 59 CC Ponsen 57 mej MJ, mej H, mej WJ, mej CA van den Berg   55 AC van Well 53 P. Nouwen 51 J, mej A en C van Asperen 49 JH van den Bandt 47 Dr C Mulié 45 HC kerkhof 43 D. Wisboom-Verstegen 41 Kantoor van notaris Wisboom-Verstegen; AM Brouwer 39 Gebouw NAB; W. Heeringa; mej GAC Barske 37 JC Verheyden 35 J. Bodes 33 wed A. Blussé van Oud Alblas 31Schoenenmagazijn van Well; GH van Well; EG Landheer-van der Matten; G. van der Matten 29 mej P int Veld; C in t Veld; P int Veld; NH van Welsum;G van Welsum; WHAA Bustin; E Kooijmans; mej CM Vos; 27 mej MJ Stevens?   25 Middelhoven 23 N Vleesenbeek 21 MJ Ghijsels 19 Loodgieterswinkel; van der Schulp 17 Bergplaats; mej M van der Schulp 15 D. kruger, JC Kruger-Voordenberg, GH Voordenberh, JF Hartman 13 Verloflokaal Koning; HL Koning; wed H. Talmon 11 VAN DER Windt, Bontebal 9 Vleesch van de Bruin; G de Bruin 7 Restaurant Reijenga 5 H reijenga; J. Knieriem; J. Adriaansen; H. van Oyen; E. van Camp; mej ATJ Weijns; GMC Weijns 3 wed PL Engelbrecht; JB Laga; wed G Beekman 1 JW Smith          
hernummering 1916/1919       81-83 79 77 75 71                 69 67 65 63 61 59 57   55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29-27   25-23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1          
adresboek 1949       83 Handelsmij; 83r MJ Ghijsels, mej J Brouwer, mej MC Commissaris; 81 W en WN van Twijst 79 F Hordijkl F Hordijk jr 77 LM Noordzij; OH Noordzij; mej EW Noordzij; ; 77r zonder bestemming N van der Wolff wed A de Vogel                 69 en 69a verwoest 67 A Brand; mej JJ van den Biggelaar; 67r zonder bestemming 65 winkelpand; 65r DM Smits, A Smits, mej JH Smits 63 J van gelderen;mej LG van Gelderen 61b W. Haksteen 59 H Heidenrecich 57 JCM Doorschot; 57r CJ Aaantjes   55 EJ van 't Vost; wed FJL Marchal; G van der Rest; 53 JJ Heus horloger juwelier 51 A Konings; mej HM Konings 49 LWMA ten Bosch; mej AAM ten Bosch; BPM Linders; MLJM Linders; mej M Aertsen; wed JHA Vogels 47 S Dubbel; H. Vliegenthart 45 A Kerkhof 43-39 Cafe-restaurant NAB; 39 W Heeringa, R Klein echtg 37 Het Nederlandse Wolhuis; wed GLC van de Garde; Joosren bedrijfsleider Wolhuis; mej E en JJ Bos; 35 Fa GL Weekhout bloemenmagazin; mej C van Seventer, JP van der Meulen, mej LA van Seventer 33 ES Cohen 31 J. van Beugel 31b wed JG van Vos 29 H de Vos; 29r Bosman, de Kort, van Driel; 27 winkel; 27r van de Merwe 5x   25 B Verwilligen 25b G. Bellaard, F van Leen; 23 JK Kolijn 21 JH Casteleijn, coupeur en bontwerker; AM Casteleijn 19 vervallen nummer; 17 werkplaats 17r M. van der Schulp, mej A van der Schulp 15 JF Hartman 13 mw AH van Olm; 13r AJ van Olm 11 Café 11r vervallen nummer PP Dekker; mej MJ Dekker 7 wed G van der Ven; AW van der Ven; 7r J. de Kruijff, FJ Peer 5 Cafe; J Sebes 3 chocolaterie-lunchroom ; HT Buitendijk 1r tijdelijk onbewoond          
hernummering rond 1960       103, 105, 107 101 99 97 95-93 [95 uit 73, in 1919 nog niet toegekend)                 89-87 85 83-81 79 77 75 73-71   69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49-47 45-43-41-39   37-33-31 29 27-25 23 21-19 17-15 13 11-9- 7 5 3 1          
hernummering rond 1960 (namen)       103 W.N. van Twist, 105 M.J. Ghijsels, 107 bergplaats, F. Hordijk, tandarts O.H. Noordzij + winkel A. van der Wolf wed B.C. de Vogel-van Nes 91 filiaal DMI??               89 B Sas; 87 PM Peemen 85 kappersbedrijf en H. de Vos 83 A en JE Smits; 81 kantoor J. van Gelderen W. Haksteen A. Kroonen 73 winkel 71 FJ Dingemans   69 EJ van 't Oost 67 JJ Heus 65 W. van den Bosch 63 LWMA ten Bosch 61 wed CH Dubbel-Kooij; G. Vliegenthart 59 hotel-restaurant (oud 45 vervallen) 57 JH Prenger; K. Wieringa 55 E en JJ Bos 53 C en LA van Seventer 51 MS Cohen, arts 49 wed H. Vos-Kardienaal; 47 T. grootenboer 45 J Stout 43 P van Driel; wed KE de Kort-Termond 41 winkel 39 wed E van de Merwe-vd Hoek   37 G Bellaard (was 25 boven) 35, 33 en 31 bergplaats (was 25 beneden en 23) 29 JH Casteleijn 27 werkplaats 25 M en A van der Schulp 23 wed MC Hartman-Kruger 21 clublokaal 19 onbewoond 15 showroom 17 FL Koppe PC de Hulst 7 J de Kruijff 9 FI Peer 11 wed AM van der Ven-Mulders niet gegeven niet gegeven JH van Ewijck          
adresboek 1967       niet vermeld 101 F Hordijk 99 OH Noordzij 97 HM Schuijff 95 AP den Toom; 93 CA van Valen                 89 B Sas 87 CM Sefieren niet vermeld 83 A Smits 79 JJA Soudan 77 B de Jager 75 AC Kroonen - Wagemaker 71 JM Dingemans-van Dongen   69 HG van 't Oost- Bezooijen JJ heus JB Schot niet vermeld AL Thierens FJG Dilthijn niet vermeld 55 L Bussink 53 C van Seventer; WWCM Eijgenraam 51 ES Cohen 49 H. Vos-Kardienaal; 47 C. Esseboom 45 B Stam; A. Schild 43 KM van Driel-de Kort 39 W van Vink   37 GJ Visser 29 J. Mes 25 HJ van der Schulp 23 MC Hartman-Kruger   17 FL Koppe 13 MJ van Hulst-Dekker 11 AJC Stout geb de Graauw; 9 M Glimmerveen; 7 JC Bosua 5 J Sebes 3 C Bakker niet vermeld          
huidige nummering       275-277-279 (linkse deur) 269 (rechtse deur) 261 (en Vest 101) 251 243 235 (links) 231 (rechts)                 211-213-221 207-207A 205 199 195 191 187-189   geen 171 167 159 149 147 145     99 97 (-89) 87-81 47 45-41   37 29 25 23 21 17-15 13 11-7 5 3 1 (en 206 Voorstraat)          
                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Register 71             Register 71 Register 71                                                                                                                    
archiefnummers             archiefnummers                                                                                   H1359     H1356 H1355 (pakhuis)             752 752 686        
                                                                                                  2049 Mattheus Coenraads     1120 Johannes van Oudgaarden commies postkantoor 1120 Johannes van Oudgaarden commies postkantoor             752 Johannes de Klerk Gz en consorten 686 Leendert de Jong        
                                                                                                  2273 Christiaan den Hartog smid verkocht 1868     2269 Wilhelmina Hester van Oudgaarden wed Rudolph van der Pijl 1850 verkoop 2269 Wilhelmina Hester van Oudgaarden wed Rudolph van der Pijl             4874 4874 Pieter de Klerk Gijsbertsz en cons 2056        
                                                                                                  5396 Johannes Zock smid     1873 Johannes Minnigh loodgieter 1873 Johannes Minnigh loodgieter             4918 4918 Johan de Klerk GZ timmerman 2056 Willem van Ballegooijen verkoop 1859        
                                                                                                  7148 Justus Junior Geerkens distillateur en likeurstoker     2936 Barend Jacobus Plukhooy en kind; Francina van Unnik wed 2936 Barend Jacobus Plukhooy en kind; Francina van Unnik wed             3855 3855 Stoffel Adrianus Kes 3855 Stoffel Adrianus Kes        
                                                                                                  9459 Helena Josina Geerkens verkoop 1919     6721 Geertruij Plukhooy vrouw van Hendriik LodewijkMuhlhaus herbouw dj 1880 6721 Geertruij Plukhooy vrouw van Hendriik LodewijkMuhlhaus herbouw dj 1880             5392 5392 Stoffel Adrianus Kes 5392 Stoffel Adrianus Kes        
                                                                                                  13277 Marinus Jan Ghijsels koopman     H 2525, H2524 ; aanname H2524 huis aan Steegoversloot                          
                                                                                                  14064 Petronella Wilhelmina Johanna Asselbergs wed Gerardus Johannes Keuss verkoop 1924     H2524                          
                                                                                                  15138 Dolf Ligtmans en zonen     6721 Geertruij Plukhooy vrouw van Hendrik Lodewijk Muhlhaus                          
                                                                                                        8722 Hendrik Lodewijk Mühlhaus verkoop dj 1900                          
                                                                                                        5575 Gerrit Hendrik Voordenberg winkeljnecht                          
                                                                                                        8776 Dirk kruger wed Johanna Christina Voordenberg dj 1952 scheiding                          
                                                                                                        23564 Maria Christina Kruger wed Johan Fredrik Hartman                          
          2186 Gerardus Cornelis 't Hooft 2186 Gerardus Cornelis 't Hooft 1278 Jacob van Roosendael distillateur 1066 Johanna Jacoba van de Nieuwenhuijsen wed Bastiaan Kamerling                                                                                                                    
          3803 Herman 't Hooft 3803 Herman 't Hooft 328 Willem Dooren en kinderen broodbakker 2841 Leendert Peletier broodbakker Den Haag verkoop 1876                                                                                                                    
          kadaster H2102 kadaster H3026 5989 Matthijs Dooren en consorten bakker en kruidenier 5135 Izaak Eliza Redert broodbakker                                                                                                                    
          3803 Herman 't Hooft 3803 Herman 't Hooft 8572 Willem van Doren broodbakker kadaster H2071                                                                                                                    
          kadaster 2913 11384 Anna Cornelia Agatha 't Hooft kadaster H2956 5135 Izaak Eliza Redert broodbakker                                                                                                                    
          3803 Herman 't Hooft 12430 Francina Cornelia van Heck (koop 1917, verkoop 1933) 8572 Willem van Doren broodbakker 6682 Izaak Eliza Redert broodbakker                                                                                                                    
          kadaster 3025 11187 Jacob Arent van Heck, later Maria Musbach (verkoop 1946) kadaster H3361 [ en H3362, H3363, worden later 3864] kadaster H2531                                                                                                                    
          3803 Herman 't Hooft 22435 Cornelis Marinus Noordzij behanger en stoffeerder Steegoversloot 77 later 99 8572 Willem van Dooren broodbakker 7475 Izaak Eliza Redert broodbakker                                                                                                                    
          10011 Carel Jacobus di Tenenti 29068 Marinus Carel Noordzij (vanaf 1966) 11058 Guillaume Benjamin Kerkhof verkoop 1931 huis werkplaats en erf 6682 Izaak Eliza Redert broodbakker                                                                                                                    
          13468 dr Willem Schut scheikundige Den Haag (aankoop 1919)   17549 Nicolaas van de Wolf banketbakker 1968 scheiding Steegoversloot 75 9614 Dirck Hendrikus Batenburg aankoop 1916                                                                                                                    
          15067 Frederik Hordijk tandarts aankoop 1922, diverse verbouwingen, Steegoversloot 79, 1951 inbreng   kadaster 3865 [en 3866] 24552 ds Cornelis Batenburg aankoop 1955                                                                                                                    
          23372 Maatschap tandartspraktijk Hordijk   29372 Hendrik Marius Schuijff maatschappelijk werker St. 97                                                                                                                      
                                                                                                                                     
kadaster 2018       H2943 (links)+H2942 (rechts) H3025 H3026 H3865 H2531                 H4092 H4091 H1521 H1520 H1519 H3135 H3234   H1377 H1376 H1375 H1374 H4529 H4185 H4279 H4437 H4435 H4436   H1719 H1718 H1359 H3416 H2524 H3722 H3816 H2233 H1349 H1348 H1345 H2342        
huisnummer 2018       275-277-279 (linkse deur) 269 (rechtse deur) 261 (en Vest 101) 251 243 235 (links) 231 (rechts)                 211-213-221 207-207A 205 199 195 191 187-189   geen 171 167 159 149 147 145 137-103 99 97 (-89) 87-81 47 45-41 39   37 geen 29 25 23 21 17-15 13 11-7 5 3 1 (en 206 Voorstraat)        

Laatst gewijzigd: oktober 2018.