Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Stellingsbevel Graf Solms (januari 1945)
STELLINGSBEVEL

Bij de opvordering ter melding aan het Arbeidsbureau ge-
durende 5-8 Januari 1945, zijn niet alle personen, geboren in
1905-1928, verschenen.
Een groot gedeelte der mannen die zich hebben aangemeld,
hebben zich door menschen zonder verantwoording laten ver-
leiden, om niet op de vastgestelde tijd van vertrek te verschijnen.
De Bezettingsmacht is niet van plan zich dat te laten wel-
gevallen.
Daarom hebben alle personen, geboren in 1905-1928, zich
zich te melden vandaag van 9 uur tot 11 uur aan de volgende
verzamelplaatsen:
1. In de Marisschool.
2. In de Ambachtssschool, Reeweg (Oost).
3. In de Julianaschool, Singel 296.
4. In de Benthienkazerne, Buitenwalevest.
Bewijzen van voorloopige vrijstelling, persoonspapieren enz.
mede te brengen.
Voor hen, die zich na dezen tijd nog niet hebben aange-
meld, komen voor de in de Oproep van 29-12-'44 bedreigde
straffen in aanmerking.

BIJZONDERE CONDITIES.

Mede te brengen: Mondvoorraad voor twee dagen, eetgerei,
een deken. Aan bagage mag alleen zooveel worden medege-
nomen, als in een kleine koffer gedragen kan worden.

VERBODEN IS: dat
A. Vrouwen hun mannen vergezellen;
B. Vergeten bagage in het Lager gebracht kan worden;
C. Sterke drank medegebracht wordt;

Verboden is elk verkeer op straat tot nader order, uitge-
zonderd zijn hiervan de meldingsplichtigen. Wie in het bezit
van wapens wordt aangetroffen, wordt ter dood veroordeeld.
Vergunningen om na spertijd op straat te mogen vertoeven,
zijn tot nader order ongeldig. Het verlaten van het Dordrecht-
sche stadsgebied is verboden. Booten, die de Dordrechtsche
oever verlaten, worden zonder waarschuwing onder vuur ge-
nomen.
Graf SOLMS
Oberleutnant en KommandantNB.
Aanmelding voor den arbeidsinzet.
Oproep
.
Op grond van de bekendmaking van 14 December 1944 worden de mannelijke Nederlanders en staatloozen, behoorende tot het geboortejaar 1905 tot en met 1928, die thans hun woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in de provincies Noordholland, Zuidholland of Utrecht opgeroepen tot aanmelding voor den arbeidsinzet.
De aanmelding dient persoonlijk te geschieden in den tijd van 5 tot en met 8 Januari 1945 van 9.- tot 17.- uur bij den bureau of het bijkantoor van het
arbeidsbureau, dat, gezien de tegenwoordige woonplaats of vaste verblijfplaats van den aanmeldingsplichtige, het dichtbij gelegen is, onder
overlegging van het persoonsbewijs.
De arbeidsbureaux en hun bijkantoren zijn gevestigd te Amsterdam, Nieuwe Amstel, Bussum, Hilversum, Purmerend, Weesp, Zaandam, Utrecht, Amersfoort, Doorn, Maarssen, Veenendaal, IJsselstein, Zeist, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Den Helder, Hoorn, Medemblik, Schagen, Wieringerwerf, Haarlem, Beverwijk, Hoofdddorp, IJmuiden, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk aan Zee, Lisse, Woerden, Zoetermeer, Den Haag, Delft, Naaldwijk, Rotterdam, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, DORDRECHT, Almkerk, Gorinchem, Lekkerkerk, Ridderkerk, Sliedrecht.
De personen, die in het bezit zijn van het bewijs van vrijstelling bedoeld in de bekendmaking van 14 December 1944 of van andere bewijzen van vrijstellingen zijn eveneens verplicht zich aan te melden. Zij moeten deze bewijzen van vrijstelling toonen. Na controle van hun bewijzen van vrijstelling worden de personen die in het bezit zijn van de vrijstellingsbewijzen niet in den arbeidsinzet ingeschakeld.
Hij, die door ernstige ziekte of lichaamsgebreken verhinderd is, zich persoonlijk aan te melden, dient zijn aanmelding door middel van een betrouwbaar volwassen persoon te doen geschieden.
Geuniformeerde leden van de Duitsche weermacht, van de Waffen-SS en de Duitsche politie van het N.S.K.K. van de Landwacht, alsmede van den wachtafdeeling van den chefintendant bij den weermachtsbevelhebber in Nederland, die van Nederlandsche nationalteit zijn, zijn, evenals de geuniformeerde leden van de Ned. Politie van de aanmelding vrijgesteld. Iedere aanmeldingsplichtige is verplicht zijn tegenwoordige betrekking te blijven uitoefenen, mag echter niet van woonplaats of vaste verblijfplaats veranderen.
De inschakeling van den arbeidsinzet geschiedt op een nog bekend te maken tijdstip. Ten aanzien van de tewerkgestelde mannen geschieden de betaling, verzorging en sociale voorzieningen overeenkomstig de geldende bepalingen en bezoldigingsklassen. De verzorging van hun gezinsleden wordt in ruim voldoende mate gewaarborgd.
In het bijzonder ligt het in de bedoeling, aan hen extra levensmiddelen te verstrekken. Daartoe blijft ook de stamkaart van den tewerkgestelden man bij zijn vrouw en kinderen, bij een ingehuwden man bij zijn ouders. Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van dezen oproep en de bekendmaking van 14 December 1944 dan wel deze tracht te ontduiken, stelt zich, naast de in de bekendmaking bedoelde straffen en maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei, bloot aan militaire dwangmaatregelen.
's-Gravenhage, 29 December 1944.
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied de algemeen gemachtigde voor de totale oorlogsplanning
LIESE
[bron: Het Vaderland 1945_01_04_0_01]

Laatst gewijzigd: juli 2010