Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (1881)


(NB. kladnotulen/bijlagen bevatten vaak tekeningen + originele geschreven brieven v.d. aanvrager)

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1622 (jaar 1881); twee dozen: DOOS 1: notulen jan-juni (1 envelop) + kladnotulen jan-apr 1881 (4 enveloppen)
Inventarisnummer 1622 (jaar 1881); doos 2 notulen juli-sept / kladnotulen mei-aug + 6:1623 (deel 1)
Inventarisnummer 1623 (jaar 1881); doos 2 kladnotulen sept-dec

Aantekeningen:Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1622 (jaar 1881); twee dozen: DOOS 1: notulen jan-juni (1 envelop) + kladnotulen jan-apr 1881 (4 enveloppen)

NOTULEN (één envelop)
(vergadering 4-1-1881)
(1) Joh. Gous, vergunning oprigten hoef en andere smederijen, Botgensstraat D415 (kad. E 512);
(2) H.E. van der Kaa, erfpacht dijkerf Weeskinderen- of Papegatsdijk;
(3) L. van Loon Hzn, stoomoliefabriek, Maartensgat en pakhuis (verbinden met overbrugging);
(4) tramwegen eiland IJsselmonde f 2000;
(5) S. Essenius Greeff, huur door hem bewoonde pand Groenmarkt A36;
(7) J. Stam geboren de Ruiter, verkoop petroleum, voorraad hoogstens 19 liter, Marienbornstraat C842;
(9) N. Klaus, vernieuwing plankier Groothoofd;
(10) portier fabricagegebouw
(vergadering 8-1-1881)
(1) A. de Jonge, vegruning oprigten slagterij, Augustijnenkamp C1140 (kad. H1974);
(2) A.C. Singels Azn, scheepvaart Spuihaven, Schutssluis;
(3) wed. A. Landmeeter geb. Lansdouw, verkoop petroleum, Singel E967;
(4) demping, riolering en bestrating sloot westzijde Dubbeldamscheweg (Singel-Parallelweg);
(6) H. Degens Jr / J.M. Visser te Sliedrecht, walbeschoeiing Hooikade;
(vergadering 15-1-1881)
(1) D.P.L. Vogel, oprigten koperslagerij Lange Breedstraat D653 (kad. H150);
(2) weduwe J. Verlinden geb. de Vos, verkoop petroleum, Lange Breedstraat D653;
(3) A. de Bois, verzekering brandschade;
(4) wed. D. van Lange en Zoon, vlakke waalstraatklinkerts waarmerken met den stempel der gemeente;
(vergadering 24-1-1881)
(3) H.W. Veth, Dubbeldamscheweg;
(5) Gelezen eene missive van Mejufvrouw A.M. Penn, dd 22 Jan l.l. waarbij zij wijst op den gevaarlijken stand van den lindeboom voor hare woning aan 't Maartensgat alhier met verzoek daarin wel te willen voorzien [takken afhakken]
(6) mr. H.A. Nebbens Sterling, Generaal-Brandmeester, veerstoomboot Biesbosch II;
(7) o.a. 2 F.C. van der Hoeven Jz, benedenwoning Groenmarkt A34 (3 jr huur);
(vergadering 31-1-1881)
(2) E.C. van der Sluijs wed. L. Truijens, verkoop petroleum, Vriesestraat C1646;
(5) J. Dubbelman, opzigter der landerijen / deurwaarder J. Kronouer, den hak van ca. 313 hoofdstoven staande op de kade van Bildersteeg te doen verkoopen;
(7) Op voorstel van den heer Burgemeester wordt besloten den boom staande tegenover 't huis van de dames Penn aan 't Maartensgat alhier, zoo spoedig mogelijk te doen rooijen;
(9) Jhr. J.N.J. Jantzon van Erffrenten, den steenen dam leggende in de sloot loopende langs zijn eigendom genaamd Rozenhof;
(11) G.J. van Welie, deurpui D132 Prinsenstraat, driehoekig bord met 'BIERHUIS';
(vergadering 7-2-1881)
(1) A. de Waal, oprigten bewaarplaats petroleum, voorraad hoogstens 170 liters, Sluisweg E712;
(2) L. van Wijnen, oprigten blikslagerij, Pelserstraat D332 (kad. E276);
(3) G. van d. Broek, oprigten blikslagerij en bewaarplaats petroleum, Riedijk C328 (kad. G139);
(6) weduwe B.P. van Wijland, ontslagen van huur van stukje grond, 's-Gravendeelschedijk;
(7) trekbuis Oudenhovenstraat;
(8) 1. G.J. van Welie, deurpui D132 Prinsenstraat 'Bierhuis'; 2. J. Brand, Tolbrug A1;
(10) huisvlijtschool;
(12) D.P. van der Pauw, stoomgemaal De Mijl, jaarwedde verhoogd;
(13) Nederlandsche Cementfabriek en Plaizier te Scheveningen, demping grachtje Vest;
(vergadering 14-2-1881)
(1) A. van de Weg, perceel grond Singel (Zandweg) en Corn. de Wittstraat;
(4) wed. J. Fritsen, verkoop petroleum, voorraad hoogstens 19 liter, Heerheijmansuijsstraat C591;
(9) vertrekjes Groothoofdpoort verwen en behangen;
(vergadering 21-2-1881)
(5) wed. D. van Lange en Zoon, waarmerken klinkers;
(7) Naar aanleiding van de daarvan gedane openbare kennisgeving, door 't bestuur der Roomsch Catholijke Gemeente alhier, dat eerstdaags van harentwege zal worden aanbesteed de aanleg eener Begraafplaats;
Wordt besloten 't Bestuur voornoemd uit te noodigen, om, ingevolge de voorschriften der Wet, over den aanleg van die Begraafplaats met deze Vergadering in overleg te willen treden bij de volgende missive. Fiat insertio no.
(8) locomobiele Stadspolder / overbodig water;
(9) J. Degens Hzn, aannemer nieuwe los- en laadplaats, 's-Gravendeelschedijk
(vergadering 25-2-1881)
(1) 1. wed. B.P. van Wijland geb Vliegenthart, ontslaan huurgrond / 2. A.C. Singels Azn, schutslsuis Spuihaven te bouwen;
(2) weduwe A. den Broeder geb Mom, verkoop petrolen < 19 liter, Twintighuizen E854;
(3) sloot terrein van Heelsbergen gelegen aan Singel (Spuiweg-Hoogt);
(vergadering 7-3-1881)
(3) L. van Til, verkoop petroleum < 19 liter, St Jorisweg E413;
(4) C. van den Nieuwenhuizen, eigenaar panden Oudenhovenstraat (D 2730-2731);
(5) Penn en Bauduin, overbrugging Papegatshaven;
(6) In behandeling gebragt 't door de heeren M.J. Masion alhier mondeling gedaan verzoek dat aan hun in huur zal worden afgestaan een stuk grond der gemeente aanb den 's-Gravendeelschedijk .. steenkolen te kunnen bergen..etc.
(8) J. Herweijer, twee panden Alb. Cuypsingel E252 f/g (kad. D2554);
(10) P. v.d. Merwe c.s. voerlieden te Dubbeldam, rijden van grint in opeb. uitbesteed (voerman PIERE f0,60 per/m3)
(vergadering 14-3-1881)
(1) A.F. van der Linden (fa. Van der Linden), oprigten metaalsmelterij voor verzinken van ijzer, Weeskinderendijk E823 (kad K 743);
(2) L. Schampers, St. Jorisweg (gedemot/gerioleerd);
(3) Multapatriorsbond, plaatsen kiosk, verkoop koffij en bier (C. Gips, distilleerderij / Merwekade);
(5) W. Groenenberg, verkoop petroleum > 20 liter, Boomstraat C145 ( kad. G 5);
(6) Penn en Bauduin, bovenbouw Spoorwegbrug over Papegatshaven;
(vergadering 21-3-1881)
(1) wed. A. den Broeder, oprigten bewaarplaats petroleum, Twintighuizen E854;
(3) herstel heining, staande tusschen 't terrein van den gewezen molen DE KARPER en tuin van pand A. Verhoeven, Willigenbosch;
(4) Multapatriorsbond, kiosk Vischsstraat / Merwekade wegruimen;
(vergadering 28-3-1881)
(1) brand Prinsenstraat D212 (bewoner A. Martens);
(2) F. van Gansewinkel, oprigten slagerij, Riedijk C216 (kad. G1794);
(8) J. Krafft, eigenaar pand Zandweg E....;
(10) J. Dubbelman, opzigter der Landerijen;
(11) J. van Straaten, vetsmelterij, Hellingen E103;
(12) J. Kalf te Amsterdam;
(vergadering 4-4-1881)
(1) H. van der Straaten, rookerij Prinsenstrata D128 (kad. E110);
(2) C. van Waalwijk van Doorn, oprigten slagterij Straatweg E791 (kad. K253);
(3) B. Jonkers, oprigten smederij, Stoofstraat C1420 (kad. H791);
(5) L. van Loon Hzn, ligtkraan te plaatsen naast 't Zakkedragershuis aan 't Maartensgat;
(7) G.C. Sutherland, verkoop petroleum, St. Jorisweg E414 (kad C 256);
(12) A. Vrijenhoek (voor J. van den Heuvel), metselen ketel ter bereiding van taan;
(14) L. van Loon Hzn, aanleg steiger en hijschkraan, Oude Maas (kilometeraaijen);
(15) jhr. J.A.J. Jantzon van Erffrenten, dam Watermolenweide;
(17) In behandeling gebragt 't aan den gemeenteraad gerigt, doch bij dit Collegie tehuis behoorend adres van W.F. Steiner te Rotterdam, dd 331 Maart l.l. houdende verzoek om vergunning, ten einde, geheel voor zijne rekening, aan den openbare weg alhier, te mogen pl;aatsen eenige rustbanken, ingerigt op de wijze, als bij dat adres en de daarbij behoorende teekening is aangegeven.
Fiat insertio no.
Wordt besloten aan voornoemden Steiner mede te deelen dat die vergunning tot wederopzeggens wordt verleend bij de volgende missive.
(19) L.J. de Kreuk, belast met toezicht op 't dempen van 't grachtje langs de VEst (persoon Klop);
(vergadering 11-4-1881)
(1) J. Boonstoppel, oprigten bewaarplaats petroleum, Sarisgang D128 (kad. E120);
(2) H. Stam, oprigten blikslagerij, Marienbornstraat C860 (kad. G1489);
(3) J. Hoogenbos, oprigten smederij, Sluisweg kad. D2131;
(4) H. Nijland, plaatsing van een stoomwerktuig in rottingwasscherij, Willigenbosch E752;
(11) C. van Waalwijk van Doorn, oprigten slagerij, Straatweg E791;
(vergadering 19-4-1881)
(1) J.A. Keijser, huur terrein voorm. Stadsleenbank, Wijnstraat;
(3) J.A. van de Ven, Dubbeldamscheweg E1070 l, waterleiding;
(7) straatmaker Boeije;
(9) J.H. Hoekstra, verlof 8 dagen (opzigter);
(10) mr. J.D. baron van Hoevell, Nieuwstraat (kamer);
(vergadering 25-4-1881)
(1) J. Kalff te Amsterdam;
(vergadering 2-5-1881)
(2) H. Fortuin, dat aan hem een gedeelte van de buiten zijmuur van 't huis van den heer van Brakel op den hoek van de Boomstraat en 't dusgenaamd OUD BOLWERK geteekend C 157 aan hem moge worden verhuurd;
(3) J. van de Graaf, gepacht griendland te papendrecht (de Noordpolder);
(4) W.J.L. Chevalier, Hooikade A93, boomen (takken);
(7) M. Bak, eigenaar pand Spuiweg;
(8) E. Groenevelt, petroleum, Augustijnenkamp C1131 (kad. H 1410);
(12) De Directeur der Gemeentewerken vraagt en bekomt machtiging tot den aankoop van eenig verwers materieel uit de zaak van W.P.M. van Vlijmen aan de Groenmarkt alhier, die zijne zaken alhier staakt, welke materieel zal worden gebezigd ten dienst van den Gemeentewerken alhier
(vergadering 9-5-1881)
(4) Honert en Punt te Amsterdam;
(5) waterstand Beeldjeshaven, buitenverblijf van de erven J.C. de Groot;
(7) mr. F.E.Th. Dittlinger, Singel E996a;
(8) plankier Groothoofd, hekje;
(9) luchtpomplocomobile bij Backer en Rueb te Breda;
(vergadering 16-5-1881)
(1) J.F. Jacobs, oprigten ookerij, Gr. Spuistraat D690 (kad. H1525);
(2) M.A. de Boer, oprigten bakkerij, Voorstraat C1208 (kad. H1324);
(3) J.H.D. Baggerman, oprigten Tolbrugstraat Waterzijde B225 (kad. F1522);
(8) M. van Haalen, verkoop petroleum < 19 liters, Raamstraat D60;
(9) F. Bel, pachter kiosk Multapatiorsbond, bierverkoop;
(14) J. van Herwaarden, schade barkschip ZEPHIR;
(vergadering 23-5-1881)
(1) P. Arenoe Jr., huurder (S. van Brakel), Boomstraat C153 ( kad. G 15);
(3) J. Roest Azn, toestand sloot in 't Stek achter Middelb. school voor meisjes [STEEGOVERSLOOT};
(4) G. Goffin, verkoop petroleum, Raamstraat D593 (kad. D592(?));
(8) W. van der Elst, Singel E995b;
(vergadering 30-5-1881)
(1) wed. H. Wüst, voortzetten bakkerij, Tolbrugstraat Waterzijde B223 ( kad. F 579);
(5) Gelezen eene missive van den Commissaris van Politie alhier, dd 27 Mei l.l. A 129, houdende verzoek om te willen bevorderen dat 't ijzer, toebehoorende aan de Weduwe A. Brand Dzn liggende op 't Vlak nabij de Roobrug alhier, zoo spoedig mogelijk word weggeruimd.
Fiat insertio no.
Wordt besloten de Weduwe Brand voornoemd aan te schrijven bedoeld ijzer vóór Donderdag 2 Junij aanstaande te doen wegruimen bij de volgende missive.
(7) L. Schampers, sloot St. Jorisweg (C 1384);
(vergadering 8-6-1881)
(2) P. van der Straaten, St. Jorisweg E405, 408;
(vergadering 13-6-1881)
(1) J.J. Bouman, oprigten blikslagerij, Schrijversstraat B149 (kad. F713);
(2) Gelezen een adres van A.H. van Spanckeren, dd 2 Mei l.l. waarbij onder overlegging van de vereischte stukken vergunning wordt gevraagd tot 't oprigten van eene blikslagerij in 't pand aan de Hoogenieuwstraat alhier, geteekend A no 466, kad. bekend onder no 114 Sectie F.
Fiat insertio no.
Gezien ingevolge artikel 7 van na te melden Wet opgemaakt proces-verbaal van 't te dezen zake voorgevallene in de zitting van den 4en Junij l.l. zoomede 't door den Directeur der Gemeentewerken bij missive 10 Junij l.l. nr 123 daarop uitgebragt rapport ...etc.
(4) Van Wageningen en Keijser, hoogdrukwaterleiding;
(vergadering 20-6-1881)
(1) Gelezen een adres van Ch. Tilleman, dd 13 Junij l.l. houdende verzoek om vergunning ten einde op de aan hem in eigendom toebehoorende grafruimte liggende op de Algemeene Begraafplaats voor deze Gemeente op veld E rij H no. 8 een grafteeken te mogen plaatsen in gerigt zooals is aangegeven op de bij boven bedoeld adres gevoegden planteekening.
(2) H.F. Onderwater, oprigten van een Persstoomkolenfabriek, 25 pk, Kalkhaven D155 ( kad. E 505);
(3) N.A. de Joncheere, hoek Singel/Stationsweg (wed. J.P.B. Onderwater van Brandwijk);
(vergadering 27-6-1881)
(1) Ph. Haezer, blijven uitoefenen van een smederij, Kleine Spuistraat D426 (kad. E 426);
(2) J.M. DuBois, oprigten eene inrigting te vervaardigen van dusgenaamd mineral water, Groenmarkt A20 (kad. F915);
(3) R. Gips en Co (fa. C. Gips en Co), WIlligenbosch;
(6) C. de Borst, demping sloot, St. Jorisweg;
(9) J.A. Keijser, verhuurde terrein voorm. Leenbank, Wijnstraat;
KLADNOTULEN (envelop 1) - jan 1881
- (29-12-1880) S. Gores, smederij D415 Botgensstraat;
- (20-12-1880) A. de Jonge, slagterij C1140 Augustijnenkamp;
- [4] (5-1-1881) riolering Dubbeldamscheweg
+ GEDRUKT Vrijwillige verkooping J. Schuijten Hz (notaris) van een perceel bouwgrond (tuinland) aan den Parallelweg, hoek Dubbeldamscheweg D 2197-1970;
- staat aantoonende de verkoop van water over het 2e halfjaar 1880 o.a. 28/6-5/7 Groenmarkt 80 emmmers;
KLADNOTULEN (envelop 2) - febr. 1881
- [5] (27/31 dec 1880) mestplaats de Mijl;
- (25-2-1881) begraafplaats [RK, Reeweg];
KLADNOTULEN (envelop 3) - mrt. 1881
- [345] grind Dubbeldam; brief ondertekend door P. v.d. Merwe, C. Smaal, G. van Es, L. den Hartog
- [1634] (4/7 oct 1880) H. Buijtink, tapijtklopperij,;
- [448] (8-3-1881) J.M. la Riviere, Keizershofkade D 145;
- [12-3-1881] BOEKJE (ca. 28 pagina's)
Bestek en Voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed de aanleg eener
begraafplaats zoomede de Bouw eener custoswoning en tijdelijk kapel met ijzeren afsluithekken, Brug enz. voor de RK Parochie te Dordrecht.
Volgens ontwerp en Detailteekeningen opgemaakt door den architect E.J. Margry [=Everhardus Johannes Margrij, geb. Harderwijk 1841, overl. 1891].
(E. de Bont en Zn, stoomdrukkerij, Rotterdam, ca. jan 1881)

Eerste Afdeeling, Beschrijving.
Art. 1 uit te voeren werken.
Het werk bestaat in het verbreeden van bestaande en het graven van nieuwe sloten, ophoogen van het terrein, het maken van twee gebouwtjes waarvan het eene in te richten tot woning voor den Custos der Begraafplaats en het ander als tijdelijk kapel, voorts schijndoodenhuisje, steenen toegangsbrug en ijzeren afsluithekken, grondmuren, steunbeeren enz allen overeenkomstig de daarvan gemaakte teekeningen, zooals hierna uitvoeriger is omschreven en bij de aanwijzing in loco nader zal worden bepaald, met bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen, gereedschappen, arbeidsloonen enz.
Art 2. hoofdafmetingen.
De bovenkant van het op te hoogen terrein ter plaatse met een peilpaal aangeduid, wordt als peil aangenomen en is tevens de bovenkant van de vloeren der beide gebouwtjes.
Twee gebouwtjes.
De bovenkant der houten fundeering ligt 1.75 m - peil
De onderkant van het trasraam ligt 0,50 - peil
De bovenkant van het trasraam ligt 0,30 m + peil
De onderkant gootbodem ligt 4,50 m + peil
De bovenkant nok ligt 7,90 m + peil
Schijndoodenhuisje.
De bovenkant der houten fundeering ligt 2.00 m - peil
De onderkant van het trasraam ligt 0,50 - peil
De bovenkant van het trasraam ligt 0,30 m + peil
De onderkant gootbodem ligt 3,00 m + peil
De bovenkant nok ligt 5,00 m + peil

De afstand tusschen beide gebouwtjes of de lengte van het ijzeren hek met ingangpoort 2250 meter.
Diepte van den langen vleugel der gebouwtjes binnenwerks 8.50 m.
Diepte van den korte vleugel der gebouwtjes binnenwerks 5.70 m.
Breedte tussen de buitenste zijmuren iedem 10.25 m.
Schijndoodenhuisje lengte binnenwerks 4,50 m.
Schijndoodenhuisje breedte binnenwerks 3,50 m.
etc.................
- staat van brand 17-3-1881 brand Prinsenstraat D212;
KLADNOTULEN (envelop 4) - apr. 1881
- [606] Willem Frederik Steiner, woonachtig te Rotterdam in de Eendrachtstraat no. 74, plaatsen van uit teakhouten met purperhout afgezet, vervaardigde banken, in plantsoen, op pleinen en langs verder openb. wandelwegen ... rugleuning ingericht tot anninceeren ... zijwanden borden plaatsen met niemand kwetsende versjes, spreekwoorden etc (Cats, Tollens) ...etc.
Vier banken:
* Johan de Wittstraat (Oostzijde), ca voor den koepel van 't buitenverblijf der erven De Groot
* aan den SIngel (Zandweg) tegenover de Johan de Wittstraat, in of voor aldaar aanwezige plantsoen
* aan den Parallelweg, regts van 't station der Staatsspoorwegen
* aan dien weg, links van bedoel Spoorwegstation
'- staat van meer en minder werk aan de bovenbouw der Spoorwegbrug over den Papegatshaven te Dordrecht;Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1622 (jaar 1881); DOOS 2: 6:1622 notulen juli-sept / kladnotulen mei-aug + 6:1623 (deel 1)

NOTULEN juli -sept.
(vergadering 4-7-1881)
(1) A. Verhoeff, oprigten smederij Kromme Elleboog C1481 (kad. H1008);
(6) Wordt besloten: tot brugwachter van de Lange IJzerenbrug aan te stellen C. Versteeg en zulks in de plaats van zijn vader die overleden is. Hiervan zal mededeeling worden gedaan aan den Commissaris van Politie, den Havenmeester en de Gemeente Ontvanger alhier en zulks bij de volgende missive.
(vergadering 9-7-1881)
(1) pakhuis Belgracht D335 (kad E272 Pelserstraat), A. van Eck, G. Sluis, B. Verslagers;
(2) J.A. Keijser, voorm. Bank van Leening, Wijnstraat;
(3) H. van Loon Hzn, Kalkhaven, kaaimuur;
(4) J.L. Pieters, St. Jorisweg E 404 (kad. C 270), leggen trekbuis;
(6) grond Kalkhaven (A. de Koning en Zn);
(7) Gelezen eene missive van J.J.F.H. Geelen dd 8 Julij l.l. huurder van 't pand dezen Gemeente aan de Groenmarkt alhier get. A205 waarbij hij tegen 1 Nov. aansteende ontslag van die huur verzoekt.
(9) vijf stafmuziekkanten van 6e reg. inf. te Breda / assistentie verleend brand 30/6-1/7 fabriek van D. Daamen;
(11) fa. Meeus en Co, 's-Gravendeelschedijk;
(14) J.D. van Hoevell, gewezen rector Latijnsche School, Nieuwstraat C1242;
(vergadering 11-7-1881)
(vergadering 18-7-1881)
(2) Gelezen eene missive van J. van Wel Jr, huurder van 't aan de gemeente Dordrecht toebehoorende pand aan de Groenmarkt alhier get. A35 dd 18/7 l.l. en wel tot 1 Juli l.l. houdende verzoek, dat die huu als nog voor een jaar moegen worden gecontinueerd.
(6) schilderijenzaal 't Museum;
(9) J. Dubbelman, rietgewas;
(12) H. van Aken, eigenaar Vest t.o. Badhuis (Goedhart) D 824;
(6) Verzinkfabriek A.F. van der Linden, Weeskinderendijk;
(vergadering 29-7-1881)
(4) H. van Loon Hzn, olieslager, neiuwen kaaimuur bij Huis Merwede;
(8) A.M. Langeveld te Hardinxveld, opslagplaats bazalt voor 2 jaar;
(10) M. Kemp, Vrieseweg E519 (kad. D2689, 2692), trekbuis;
(vergadering 16-8-1881)
(6) H. Zanen te Ammerstol, polderkade;
(8) Gelezen eene missive van Steiner en Co, ondernemers van de plaatsing van advertentiebanken alhier, dd 12 Aug. l.l. houdende mededeeling dat na voorafgegaan overleg met de Directie der Gemeentewerken, de eerste advertentiebank zal worden geplaatst in 't plantsoen voor de Johan de Withstraat alhier.
(9) P. Zandman, verkoop petroleum < 19 liter, Torenstraatje C351;
(13) J.H. Eisenmenger, ass-brugwachter Damiatenbrug (Mellegers f 0,60 per/dag)(M.A. Buijtenhek)
(15) W. de Heus, verkoop petroleum < 19 liter, Singel E1130a;
(vergadering 19-8-1881)
H. Zanen Pzn
(vergadering 22-8-1881)
(1) H.F. Onderwater, oprigten Stoomperskolenfabriek, 25 pk, Houttuinen F344;
(2) H. van Lent, oprigten smederij, Groenmarkt A8 (F902);
(3) Gelezen een adres van J. van Dalen, dd 28 Julij l.l. waarbij, onder overlegging van de vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd tot 't oprigten van eene Bewaarplaats van petroleum tot eene hoeveelheid van hoogstens twee vaten elk van 150 a 160 liter in 't pand aan 't Vlak bij de Blaauwpoort en aan de Hooge Nieuwstraat alhier get. A429 (kad. F1536) ...etc.
(7) G.J. van Welie, toegang bovenwoning, Vest D 521;
(10) J.P. Itz Hz, Snellesluis en Bagijnhof;
(vergadering 29-8-1881)
(1) E.C. Spoel huisvr. F. de Horn;
(2) H. Belder en Co.
(5) C. Brand.
(vergadering 6-9-1881)
(10 wed. A.M.E. Hofman geb. Smak Gregoor, verkoop petroleum, Voorstraat D66;
(6) H. Mast Jzn, Singel E 973;
(7) H. van der Kloet, Dubbeldamscheweg / Parallelweg;
(8) J. van Dalen, kleinhandel in petroleum.
(vergadering 12-9-1881)
(1) H. van Berkel, blikslagerij, Augustijnenkamp C1158;
(6) D. Meeldijk, drijven kleinhandel petroleum;
(vergadering 19-9-1881)
(1) Hendrik de Jongh, rookerij, Kalkhaven D128;
(2) L. Riethof, oprigten blikslagerij Noordendijk E 354/5.
(5) J. van Straaten en Zn, vetsmelterij, Hellingen;
KLADNOTULEN (envelop 1) - mei 1881 6:1622 of 1623
- BOEKJE Wille de Bruxelles, Service du Gaz, exercice 1880 Rapport;
- Major Thomas Baker, Machestor (brief 3-5-1881);
- [753] (27-5-1881) In het begin van Maart j.l. werd den heer Daniel Brand, oud 25 jaren, koopman, geb. en wonende alhier aan de Vest D839, handelende onder de firma Wed. A. Brand Dzn tot weder opzeggens toe, vergunning verleend tot het opslaan eener partij ijzer in twee hoopen op het Vlak bij de Roobrug welke vergunning daarna telkens is verlengd tot den 14 dezer.
Aangezien die verlenging met het oog op de a.s. kermis niet meer mogelijk was en dat terrein dan vrij en onbelemmerd diende te zijn werd Mej. de wed. Brand aangezien haar zoon afwezig was, den 20 dezer verzocht het ijzer op te ruimen.
Nadat....etc... De Commissaris van Politie Ulrich.
KLADNOTULEN (envelop 2) - juni 1881 SAD [6:1622]
- TEKENING polder Jonge Jan (Dubbeldam);
- [952] (18-6-1881) Onderterugzending van 't bij apostille Uwerzijds No 952 R dd 13 dezer om berigt en raad in mijne handen gesteld adres van C.(J.A.) Tilleman, houdende verzoek om vergunning tot het oprigten van een grafteeken (kruis) op eene grafruimte op de algemeene begraafplaats alhier heb ik de eer te berigten dat daartegen bij mij niet het minste bezwaar bestaat....etc Dir. Gemeente Werken
+
veld E rij H nr 8 een eenvoudig kruis op te richten volgens overgelegd schetsteekening [verleend]
+
TEEKENING [grafteken op tekening ca 19 cm hoog dus ca grafteken 1,90 m hoog]
[R962] Aan De Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Dordrecht ,
Geve met gepasten eerbied te kennen Ch.J.A. Tilleman, slijter woonede alhier, dat hij op het door hem aangekochte graf op de Stedelijke begraafplaats te Dordrecht Letter E Rij H No Acht de laatste rustplaats aan Wijlen mijn vader Den Heer J.W. Tilleman, een ijzeren kruis te doen oprichten waarvan teekening hierbij gaat op 1/10 der ware grootte, zich veroorlooft bij UEd Achtb te verzoeken, mij het verlof daartoe wel te willen verstrekken.
Hetgeen doende Dordrecht 13 Juni 81
Met meeste achting Uw Dienstw. Dienaar Ch. Tilleman
- [724] (21-5-1881) Briquettenfabr. H.F. Onderwater + TEEKENING (Bomkade, Koorn-Beurs)
- [991] (21-6-1881) bliksem Grotekerkstoren
- rapporten gasfabriek
- lijst vleeschhouwerijen;
KLADNOTULEN (envelop 3) - juli 1881 6:1622 of 1623
- staat van brand Vrieseweg 30-6-1881 (Daniel Daamen);
- stoomgemaal Stadspolder;
- J. van Wel, poelier, brief 18-7-1881;
- Vest bij zwemschool (+ TEKENING) Goedhart, Aken;
KLADNOTULEN (envelop 3) - aug 1881 6:1622 of 1623
- oude fundeeringen terrein Boterbeurs;
- TEKENING stoomgemaal Stadspolder;Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1623 (jaar 1881); DOOS 2: kladnotulen sept-dec

KLADNOTULEN (envelop 1) - sept.
- hoogdrukwaterleiding;
- [R1426] (3-9-1881) J. van Dalen, kleinhandel petroleum, A429 aan de Blaauwpoort;
- [R1305] TEKENING blikslagerij H. van Berkel;
- 't Visschertje, haven (P. Dubbelman);
- Smousenpad;
- (19-9-1881) Onder terugzending van het bij apostille ... Heer L. Masion, houdende verzoek om vergunning tot het oprigten eener schietbaan voor handboogschieten in den tuin achter het pand A206/207 Groenmarkt alhier; met TEKENING 1:20 (Kon. Handboog Schutterij MARS);
- [1490] Dubbeldam, 's-Gravendeelschedijk H186, 581, 582 D. Schouten Lzn, locomobile 12/15 pk, naast windoliemolen HET KLAVERBLAD;
KLADNOTULEN (envelop 2) - okt.
- sigarenkistenfabriek J. Veth en G. van Sprang, Singel E427;
- Van der Slik en Co, brief, schip OLINDA;
- [1723] Bij deze hebben wij de eer U Edel Achtb kennis te geven, dat ter voldoening aan art 18 der Wet van 10-4-1869 Stbl 65, door ons op het terrein der begraafplaats, die alhier aan den Reeweg aangelegd, eene heining wordt geplaatst ter hoogte van twee meter, die met het afsluithek, de Custoswoning en de rijdelijke kapel, die begraafplaats geheel afsluit, welke heining, naar wij ons vleien, heden reeds gereed zal zijn....etc. 17-10-1881 Kerkbestuur RK Parochie Heilige Bonifacius
+
B421, 422 en 423
+
Dordrecht 15-10-1881 inwijding dinsdag 18 okt. 1881
- A. van Kamen, sigarendroogerij D 695 Gr. Spuistraat;
KLADNOTULEN (envelop 3) - nov.
- TEKENING hogedrukwaterleiding;
- (17-11-1881) 5-jarig dochtertje van Peter Ratten, Raamstraat, genaamd Christina Johanna, uit school huiswaarts kerende, aan de hand geleid door Catharina de Klerk (9 jaar)... Wijnstraat ter hoogte kruidenierswinkel fa. Van den Anker en Verbroek ... Christina Johanna Ratten eensklaps hevig is geschrokken door een schreeuwend varken,dat voor hen uitgedreven werd ... in botsing gekomen met tramwagen N. 3 (bestuurder Adr. Langeweg, 25 jr) ... kind overleden
- (19-11-1881) advertentiebank aan de oostzijde van t Bagijnhof voorbij de Spaarbank, geene geschikte plaats...
KLADNOTULEN (envelop 4) - dec.
- (22-11-1881) kazerne pontonniers F55, 56, 1493 waartoe de aldaar aanwezige ...affuitloods moet worden afgebroken...
+
bestek kazerne+ twee supergrote tekeningen (met vooraanzicht kazerne)
- D. Vink, Raamstraat D612 (kad. H286), verlakkerij;

Laatst gewijzigd: okt. 2006