Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1888)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1640 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)
Inventarisnummer: 1641 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)
Inventarisnummer: 1643 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)

tekeningen 1888


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1640 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)

NOTULEN
[folio 1] wo 4 januari 1888
1a. gezegelde verklaring van C. Rook alhier, dd 29 December jl, dat hem de huur van zijne, door de gemeente onlangs aangeochte woning No. 45 aan den Van Strij-Singel tegen 1 April a.s. is opgezegd geworden .. tegen dien datum het pand te zullen ontruimen.
1b. J.J. Kooijmans, kad. perceel 1337, 1338 en 1339 van Sectie C (Kasperspad) .. te bouwen huizen terug te stellen in de dezertijds verlangde rooilijn.
1c. (a) petroleum, (b) reddingstoestellen
2. reparatie aan de spoorwegbrug over de Oude Maas
3. gedeelte van de Biesbosch bij het exercitieterrein van het Korps Pontonniers als verboden ankerplaats aan te wijzen
4. verhuring van grond aan J.B. de Wolff
5. Is gelezen de gezegelde verklaring dd. 29 December jl van P. Littooij, B. Mensen, wed. P. van Os, wed. A. de Waal en wed. G.J. Wanink, allen huurders van de panden der gemeente aan den Van Strijsingel 39, 41 en 43.
6. mr. J.M. Rens, adv.-procureur, het ongeval, bij het doorvaren van de Engelburgerbrug, overkomen aan de stoomboot 'Catharina'
7. boomen aan den Noordendijk om den andere te doen rooien
8. de middelste dukdalf staande aan de nieuwe los- laadsteiger aan de rivier de Oude Maas (verlagen)
9. heer H.N. Bax, wijnhandelaar aan de Vischstraat alhier, heeft gewezen op de noodzakelijkheid, dat de afsluiting voor den vorst van de ingangen zijner wijnpakhuizen door middel van PAARDENMEST
10. grond om het Huis te Merwede (in huur bij Erven Repelaer van Molenaarsgraaf)
11. opruiming van het ijzeren HEK voor ht pand van J.C. v.d. Horst aan de Groenmarkt No. 65
12. het wrak van het rijnschip 'Niets Zonder Gods Zegen' op 23 Dec. jl in het openbaar heeft doen verkoopen
14. Bouwaanvragen:
No. 2 P. van Driel voor A. du Vijn, Spuiweg 86
No. 3 idem voor H. van Maaren, idem 88
No. 4 W.C. van Rijen voor - Hil 12
Rioolaansluiting: W.C. van Rijen voor - Hil 12
[folio 12] ma 9-1-1888
1. Algemeene Petroleumbergplaats aan den 's-Gravendeelsche dijk (kolen en ledige projectielen)
2. aankoop grond aan den Sluisweg
3. S. van der Kloet alhier, dd 24 December 1887, houdende verzoek om het gedeelte van de Gedempte Spuigracht, achter zijn panden aan den Groote Spuistraat No. 1 en de Voorstraat No. 316 gelegen, te mogen huren.
4. Firma Jos. Vas Dias en Co te Amsterdam, dd. 6 Januari jl, ten geleiden van eenige proefexemplaren der door haar te leveren lithografische teekening van het plan tot aanleg en bebouwing der Karremansweide alhier
5. de kazerne der Pontonniers alhier, voor hare rekening aan het telephoonnet te doen aansluiten
6. .. den Hoofd-Ingenieur voor het rivierbeheer te 's-Gravenhage, den heer G. van Diesen, heeft getelegrafeerd (ijsopruiming rivier)
8. wrak 'Niets zonder Gods zegen';
9. P. Ponsen, bestrating Kasperspad, f 816,-
11. (dir. gemeentewerken) verkoop privaattonnen; tonnenwagen, het handluchtpompwagentje en de beerschuit verkoopen; de luchtpomp-locomobile met tenders niet verkoopen;
12. A. Wils; G.M. Brugman
13. Bouwaanvragen:
1. A. v.d. Heuvel voor W. Vetten, Groenmarkt 53
5. P. van Efferen voor - , G. Kalkstraat 20
8. J. Rijkhoek voor G. Rademaker, Stoofstraat 4
10. J.J. Kooijmans voor -, Kasperspad 15, 17, 19
6. J. van Welsenis, voor A. Bisschop Pzn., St. Jorisweg
7. Z. van Schelt voor -, Toulonschelaan 78
9. J.J. Kooijmans voor -, Kasperspad 15, 17, 19
[folio 21] ma 16-1-1888
1. oude locomotievenloods, Burg. de Raadtsingel
2. A. Goedhart, petroleum te mogen verkoopen uit zijnen winkel aan den Weeskinderendijk No. 45 alhier en aldaar dat artikel te mogen bergen, tot eene hoeveelheid van hoogstens 19 Liters.
3. W. van den Adel, petroleum te mogen verkoopen uit zijnen winkel aan den Vest No. 72 alhier en aldaar dat artikel te mogen bergen, tot eene hoeveelheid van hoogstens 19 Liters.
4. (ontvangen 10/1) M. Roza, petroleum te mogen verkoopen uit zijnen winkel aan den Hooge Nieuwstraat No. 33 alhier en aldaar dat artikel te mogen bergen, tot eene hoeveelheid van hoogstens 20 Liters.
5. G.H. Fijgi, vergunning tot het uitbreiden van zijne koekbakkerij, Voorstraat 172 (kad. H1324);
6. A.K. van der Garden, concessionaris;
7. C. de Groot, aannemer te Sleidrecht, walbeschoeiiing Riedijkschhaven;
8. 17 regenmantels voor de agenten van politie 1e en 2e klasse en 20 uniformjassen voor de agent van politie 3e klasse;
10. C. Kemp, door ziekte verhinderd (machinist aan de veeren);
11. ijzeren boomkookers, om de boomen op het Vrieseplein;
12. vorige week schipper W. Otten uit Keulen in aanvaring geweest met de draaibrug over de mond van de Kalkhaven
13. overzetten van postboden op de veeren op Zwijndrecht en Papendrecht
[folio 31] ma 23-1-1888
1. stoomgemaal aan de Mijl;
2. A. Wils, petroleumhandelaar, huur gedeelte der Algemene Petroleumbergplaats ('s-Gravendeelschedijk);
3. P.N. Brouwer, dd 13 Januari jl. houdende verzoek om uit zijn winkel aan den Hil No. 35 alhier petroleum te mogen verkoopen (hoogstens 19 Liters);
4. koud in de teekenzaal der Hoogere Burgerschool;
7. J. van der Veen, tuinman in het park Merwestein (wooning);
9. gemeenteschool 5 (banken veranderen);
11. inrij van het park Merwestein verbeteren;
12. N. Franken, eigenaar van de stoomboot 'Catharina', schade;
13. in de woning van den dir. der Hooge Burgerschool aan de Nieuwstraat eene kamer te doen behangen
[folio 41] ma 30-1-1888
1. inventaris van het op de Botermarkt en aan de veeren (materieel) [lijst bevindt zich inde bijlagen achterin]
2. J.B. de Wolff, uit zijne winkel aan het Kromhout No. 58 petroleum te mogen verkoopen (hoogstens 20 Liters);
4. kazernegebouw aan het telephoonnet;
5. (a) P.J. Dubbelman, rioleering terrein weeshuis aan 't Lange Kromhout;
(b) P. van Wijngaarden, dempen sloot Godfr. Schalckensingel;
(c) P. van Wijngaarden, rioolaanslutingen Godfr. Schalckensingel;
6. heuveltje met zitbank in park Merwestein;
10. C. Kwast, opz. gemeentelijke plantsoenen (park Merwestein);
12. C. Kemp, machinist (dienst hervat);
13. Firma P.J. van Driel en Zn (kleeding); S. van der Kloet Mzn;
15. M.C. Sigmond (bewaking);
[folio 52] 6-2-1888
2. ijsopruiming;
5. Karremansweide;
6. A.A. Crollius, verschwateraansluiting, Joh. de Wittstraat 15;
7. mr. G.P.A. Struijk, recht van bepoting Spuiweg;
9. A. van Rijn, wonende Zuidendijk onder Dubbeldam (huren van land);
10. aflooding van den Grootekerkstoten (weinig afwijking);
[folio 63] ma 6-2-1888 (avondzitting)
[folio 64] di 14-2-1888
3. gelezen een adres van de weduwe J.P. Machenbach alhier, dd 13 januari jl, houdende verzoek om het deel van de Gedempte Belgracht in huur geweest bij wijlen H.P. van Braambeek, thans aan haar te willen verhuren;
4. N. Franken Wzn., vergoeding schade stoomboot 'Catharina' (8-12-1887)
5. G. van Brakel Gzn., eigenaar Boomstraat 9 (zijmuur als aanplakbord door gemeente verhuren tegen f 10 p/j)
6. Jac. Jurrisden en Zn te Naarden
7. D.J. van der Want en J. de Koning, huren lokalen gymnastiekgebouw (Stek);
8. schietbaan gors De Staart (boomen);
9. F.C.J. Schnabel, vergunning P.J. de Ruijter tot plaatsen van een stoomwerktuig, Gr. Spuistraat 10, ten zijnen naam;
11. A.J. de Koning, Groenmarkt 60 (1 Mei a.s. verlaten)
B. Termond, pakhuis Vest 75
A. de Koning, grond Achterhakkers (J. de Koning en Visser & Van der Sande)
13. P.J. van Driel (P.J. van Driel en Zoon, kleermakerij);
15. W. van Hees, pontschipper Papendrechtsche Veer; ziek geworden;
17. B. de Court Onderwater, grond Buiten Kalkhaven;
18. Bouwaanvragen o.a.:
57. J. de Haan voor C.M. Dicke, Suikerstraat 27
67. J.C. Schotel voor G. Heeley, St. Jorisweg 5
69. J.C. Schotel voor L. van Duren, Kuipershaven 6
[folio 80] 20-2-1888
5. G. Gaillard, voor het geven van onderwijs in het dansen, gedurende 1 jaar, kleine zaal gymnastiekschool Stek;
6. Dordrechtsch Museum, W.A. Hopman te Amsterdam, herstelling twee schilderijen;
7. G. van Brakel Gzn., Boomstraat 9 (zijmuur);
8. A. Wils, geen gebruik van vak 4 der Alg. Petroleumbergplaats aan den 's-Gravendeelschedijk;
10. B. Termond, Vest 75 (huur tot 30/4);
11. C.G. 't Hooft, eigenaar pakhuis Kromhout (hinder urinoir tegenover pakhuis);
12. Jos. Vas Dias en Co (Karremansweide);
13. De Directeur der gemeentewerken rapporteert dat het telephoontoestel in de kazerne der Pontonniers aan den Buiten Walevest alhier, op Zaterdag jl is geplaatst, doch de draadverbinding ten gevolge van het onstuimige weder, is moeten worden uitgestteld.
Wordt aangenomen voor kennisgeving.
14. rollaag om het Nieuwskerkplein
15. .. om aan B. en W. in overweging te geven, de Prinsenstraat en de Johan de Wittstraat eenvoudig te verstraten, terwijl de beslissing in de Suikerstraat, de Hooge Nieuwstraat, ook in verband met de daaromtrent door het lid den heer D. Volker schriftelijk gedane voorstelklen, tot een volgende vergadering werd aangehouden ..etc.
16. inrij van het park Merwestein;
18. Bouwaanvragen o.a. 77. J. Wunsch voor -, Marienbornstraat 71
[folio 93] 27-2-1888
1. J.C. van Rietschoten, vergunning tot oprichting van eene slachterij in het pand Groote Spuistraat 3;
2. P.G. van Helden, gronden Toulonschelaan (Anth. Camerlingstraat)
3. J. Rijkhoek, P. Ponsen;
4. M. van de Liefde en G.J. Steenweg
5. W.J.H. van Santen, huur benedenwoning Vischbrug 1;
6. C. Kwast, park Merwestein;
8. Bouwaanvragen o.a. 87. A.P. Schotel Gz., voor jhr. P. v.d. Santheuvel, Steegoversloot;
[folio 191[ ma 5-3-1888
2. huur open erf Wijnstraat No. 73 (terrein voorm. stadsleenbank), firma Visser en Van der Sande; J.C. den Bandt, gedeelte terrein als tuin;
3. W.A. Hopman te Amsterdam;
4. nieuwe school, Corn. de Wittstraat;
6. Vereeniging 'De Kerkelijke Kas', stichten kerkgebouw van hout, Muijs van Holystraat.
11. Hellegat
12. heer van Bergen, fabr., van torenklokken te Heiligerlee;
13. N. Franken Wzn, schade stoomboot 'Catharina'
[folio 111] vrij 9-3-1888
1. O. Carré te Amsterdam, april circus;
[folio 113] ma 12-3-1888
1. stoomgemaal aan de Mijk
6. W.J.H. van Santen, Vischbrug 1;
7. D.C. Hajer, bakkerij Ferd. Bolsingel 5 overgenoemen;
8. J.H. Bongers c.a., kramers op de jaarmarkt;
10. C.G. 't Hooft, pakhuis Vest (urinoir hoger);
11. J.H. Lebret en Gebrs. van Gijn, kade Achterhakkers;
12. gemeenteschool 2 (Hof);
14. schouwburglocaal (gaskachels);
15. binnenbrand St. Jorisweg
[folio 123] ma 19-3-1888
1. bestuur der Ver. 'De Kerkelijke Kas', gaskachel in kerkekamer;
2. L. Verhoeven-Muilwijk, haren winkel aan de Torenstraat 1, petroleum verkoopen (hoogstens 19 Liters);
3. weduwe L. Traarbach, de zorg voor het sluiten en openen van de boom bij de Nieuwkerk aan haren zoon te willen opdragen;
4. C. Kloens, werkman Tapgebouw aan de Vest; (1 Mei 71 jaar, 35 jaren dienst, met pensioen);
6. O. Carré, Corn. de Wittstraat;
9. wed. L. Saarloos, oprichting slachterij/rookerij, Gr. Spuistraat 16;
11. Nog rapporteert de heer wethouder Vriesendorp, dat voornoemde Commissie van bijstand, in hare bedoelde vergadering van gedachten gewisseld heeft, over het dezertijds aangegeven denkbeeld, om de Suikerstraat met nieuwe Andernachsche keien te doen bestraten en de Hooge Nieuwstraat te verstraten en aan te vullen met de uitkomende, nog bruikbare keien van de Suikerstraat.
dat van de aanwezige leden, de heer Volker verklaard heeft, te meenen, dat de Hooge Nieuwstraat geheel met nieuwe keien moet worden bestraat, terwijl de heer Tijssens zich met het dezertijds aangegeven en bovenomschreven denkbeeld heeft vereenigd.
Wordt besloten: de Suikerstraat van nieuwe keien te voorzien en met bestrating van de Hooge Nieuwstraat te handelen, zooals boven is vermeld.
12. rollaag om het Nieuwkerksplein;
13. jaarmarkt, plaatsen van kramen;
14. W. den Broeder, ontslag brugwachter Witte Leeuwsbrug; benoemen J. van Ooijen Jr.;
[folio 136] ma 26-3-1888
3. P.G. van Helden
4. O. Carré, gasleiding ligt [=licht]
5. Firma W. en M. van de Weg, leggen van rails dwars door Noordendijk (perceel 30);
7. M.C. Lebret, hinder van kraaien op de Pottekade;
9. pontschipper M. van Hees;
10. J.M. Baumann, levering carbol;
11. H.J. Brouwer, verlof 31/3 - 4/4;
12. J.C. van Deventer [=Seventer??], bovenportaal Hoogere Burgerschool;
13. Engelburgerbrug (vastzetten van de klappen);
15. A. de Bruijn, 4 woningen bouwen 's-Gravendeelschedijk
[folio 148] 4-4-1888
2. R. Husen, dd 23 Maart, uit zijnen winkel aan den Noordendijk No. 83, petroleum verkoopen (19 Liters)
3. E. de Graaff, oprichten banketbakkerij, Groenmarkt 52
4. J.E. Redert, uitbreiding broodbakkerij, Steegoversloot 69
5. P. Pannevis, stoomwerktuig 6 pk, tapijt- en reinigingsinrichting en houtzagerij, Corn. de Wittstraat 37 (kad. D596);
7. weduwe D. Bisschop, Geldeloozepad 12 (weigering bouwaanvraag);
9. P.J.J. Germ en J. Roobol Hz, boomkwekers;
11. A.C. Zoethout Jr, bliksemafleiders;
12. zitbanken park Merwestein;
13. A. Dekkers, stoker Zwijndrechtsch Veer (ziek);
16. A. Wulfse, klaverzaad
17. C. Roodhuizen, St. Jorisweg 16, bakkerij
[folio 162] 9-4-1888
1. A. Schroot, oprichten slachterij Vrieseweg 4 (C2274);
2. gemeenteschool 1, Weeshuisplein
4. Penn en Bauduin, ijzeren bruggen;
6. wed. C. Hartog te Sliedecht, inhuren kade;
7. D.J. Kwak c.s., demping sloot Ferd. Bolsingel 2;
[folio 170] 16-4-1888
7. ballasthalers, C. Arbouw, C.W. van Rije
8. B. Termond, pakhuis Vest 75
9. J.C. den Bandt, Kuipershaven, huur terrein Wijnstraat (voorm. stadsleenbank);
12. Vervolgens deelt genoemde Directeur mede, dat door een der stoombooten verende voor de firma Masion alhier, een meerpaal van het Zwijndrechtsch Veer zoodanig is beschadigd geworden, dat die paal moet worden vernieuwd.
dat bedoelde paal reeds eenigszins defect was en daarom door hem billijk wordt geacht, dat slechts f 50, zijnde twee derde gedeelte van het geheele kostenbedrag, door genoemde firma aan de gemeente worde vergoed. Dienovereenkomstig wordt besloten en zal den gemeente ontvanger hiervan mededeeling worden gedaan.
[folio 181] 23-4-1888
2. C. Roodhuizen, bakkerij, Bleekersloot 16
6. ijzeren hek hertenkamp, park Merwestein
7. Engelburgerbrug (tweede klap);
[folio 189 tm folio 205] 30-4-1888
5. H.P. van der Linden van Snelrewaard, te verhuren de koepel aan de Van Hoogstratensingel (park Merwestein);
8. J. Smits, eigenaar Sluisweg 11 (rooilijn);
9. Firma Gerard Mauritz, schade kademuur Kalkhaven
10. gelzen missive van het bestuur der Dordrechtsche Zwem- en Badinrichting dd heden, met afschrift van de aan haar verleende vergunning van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid dd 6 Juli 1887 No. 36, tot het leggen harer drijvende inrichting aan de Buiten Walevest, in de ricier de Oude Maas alhier, en met verzoek, te willen medeelen, of de haar door deze vergadering verleende vergunning van 3 Mei 1886 bij voortduring en tot wederopzeggens is verleend geworden.
Fiat insertion Nos. 347 en 348.
Wordt besloten: aan het bestuur der Dordrechtsche Zwem- en Badinrichting voornoemd, te berichten, dat zijne opvatting, omtrent den aard der verleende vergunning juist is. En wel bij de voilgende missive.
Fiat insertion No. 349.
12. H. Nijland, plantsoen aan het eind van het Willigenbosch (afrasteren)
13. toestand bestrating Martensgat
14. W. Roos, Zwijndrechtsch Veer (dienstplichtig); B. Noordzij;
15. kinderziekenhuis
16. B.M. Hoeks, verfwerk gemeenteschool 2
17. dak van de Karremanshal, Lage Bakstraat
18. de klap der Engelburgerbrug
BIJLAGEN
nummer straat
162/163 plattegrond Gr. Spuistraat J.C. van Rietschoten
238 Groenmarkt 52; TEKENING 1:50
a. winkelvertrekt
b. etalage toestel
c. toonbank
d. winkelkast
e. gang
f. woonkamer
g. ingang kelder
h. trapverdieping
i. toegang bakkerij
k. bergplaats
l. banketbakkerswerkplaats
m. kast
n. privaat
o. werkbank
p. schoorsteen
q. baketbakkersoven
(7-3-1888) Eugène de Graaff, banketbakkerij
252 Corn. de Wittstraat 37, tapijtreinigingsinrichting + tekening Pieter PannevisBron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1641 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)

NOTULEN (vooraan)
BIJLAGEN (achteraan)
nummer straat
353 grond Sluisweg brief Johannes Smits, winkelier
355 verzamelstaat petroleum o.a. F.J. Coomans, Heerheijmansuisstraat (15 liter)
362 Ant. Kamerlingstraat (Toulonschelaan 54ff) brief J. v.d. Holst (petroleum)
365 Rietdijksgracht brief A. Barto, Voorstraat C342
367 (30/4 3/5 1888) 's-Gravendeelschedijk A. de Bruijn, vier woningen
370 (2-5-1888) Kalkhaven Gerard Mauritz, cargadoor, schade kaaimuur Kalkhaven door schip Harald Haarfager (kapt. O. Johnsen)
371 (16-4-1888) Nieuwstraat 46 brief J. Dalmeijer
374 Gr. Spuistraat 43 L.A. van Rije, loodgieter
383 Hofstraat 10 (kad. H1302), koper- en blikslagerij + TEKENING 1:100 Cornelis Bouman (kad. art. 7781 ged)
389 Marienbornstraat 76a (G1307 ged) + TEKENING 1:50 Frederik Gert de Kraaij, oprichten verlakkerij (Marienbornstraat 76a is eigendom van Willem Verhoeven, kad. art. 3365)
398 koepel park Merwestein wed. mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven
407 o.a. gemeenteschool 1 schoolbehoeften
419 (22-5-1888) C19 Riedijksstraatje brief J. Nederlof huisvr. G. ten Braak, petroleum verkoopen
422 Heerheijmansuisstraat 12 (G848), smederij + TEKENING 1:50 K. Bogers (eigenaar Joh. Veer de Bondt, gruttter, kad. art. 5528 ged)
438 Lengenhof brief wed. Bax geb. Prins, last van vuil en puin
474 Kuipershaven 4 de dreg bij tapper H. de Regt (Johannes Bouwman, Groothoofd 16)
814(?) Houttuinen (schepen in de Nieuwe Haven) [briefhoofd: rijststijfselfabriek De Ramskop, Onderwater en Co 26-5-1888]
Mijne Heeren, ondergeteekenden hunne zaken alhier in de Houttuinen uitoefenen verzoek eenpariglijk aan de betreffende autoriteiten dat zij geens ..eschepen, die voor hen aldaar niet moeten lossen, zullen doen liggen ..usschen de duc d'alven in de Nieuwe Haven aan de zijde der Houttuinen ..etc.
Onderwater, A. Klovert Pz, Rees en Co,, C.O. Schaeffer W.N. van Dooren, M.J. Masion en Zonen, A.J. Masion, A.P. Schotel Gz.
491 Voorstraat 386 wijlen H.P. van Braambeek
497 Groenmarkt 58 Johannes Eelco Rienstra, huur 14/6 1886 - 14/6 1887
504 77a, b, c, d staande en gelegen binnenplaats of bleekveld in een gang bij Kromme Elleboog toestand woningen
510 (1-4-1888) concierge Berkepoort C. Borghstijn
517 (19-6-1888) - Rapport over vlaggen van de veerstoomboot ter eere van den Heer Vliegenthart, op zijn 25-jarige bruiloft op den 4e Juni 1888 en over het verdeelen van de fooi (v.d. Adel, v.d./ Heuvel)
526 (30-5-1888) Wijngaardstraat 38 (G725) + TEKENING 1:100
a. voorvertrek
b. woonvertrek
c. gang
d. bedstede
e. werkbank
f. blikslagerswerkplaats
g. soldeerkachel
h. schoorsteen
i. bleekveld
k. privaat
Pieter van Eijsden, blikslagerij (huis eigendom van Hendrik Jasper Degens, kad. art. 5681)
533 Wijnstraat 9 (kad. F1060) + TEKENING 1:100 Abram Pieters, oprichten sigarendroogerij
553 (6-6-1888) Turfsteiger 73b (G1049) + TEKENING 3 cm/m2 Johannes Pieter van der Straaten, oprichten slachtplaats voor rundvee
566 TEKENING schoolbanken gemeenteschool 1 (1:10) -
584 TEKENING 1:1250 situatie Willigenbosch, de 20 huizen, Kunstboterfabriek -
595 Kromme Elleboog 31 (H924) + TEKENING 1:50 Leonardus Hendrikus Boelen, blik- koperslagerij (pand is eigendom van Pieter Kuiters, kad. art. 5581)
603 telephoonpaal in het Stek -
615 kelders 1 en 2 onder Berkepoort gehuurd door B.K. Bokma
620 Houttuinen 1-7-1888 brand Rijststijfselfabriek DE RAMSKOP (C.H.F. Onderwater)
633 Dubbeldamscheweg 34 + TEKENING wed. J. Bekkers
643 Marienbornstraat 53 (G409) + TEKENING 1:50 Egbart van der Kolk, kuiperij
650 Tolbrugstraat LZ No. 1 brief J.W. van Emmerik, dd 16-7-1888, petroleum verkoopen
662 Wijnstraat (voorm. bank van lening); Raamstraat 13 brief Johannes Carel den Bandt, steenen kantoortje
665 Kolfstraat 45 brief wed. M. van Eijsden, dd 20-7-188, petroleum verkoopen
668 (4-7-1888) Boogjes 39 (E267) + TEKENING Izaäk Cohen, bewaarplaats beenderen en lompen
675 Vriezenweg 4 (C2274) + TEKENING A. Schroot, slachterij
715 Vrieseweg 16 | TEKENING 1:100 Johannes Jacob de Ruijter, petroleum bergplaats voor twee vaten
720 - Johannes Manuel Swaan, kassier
723 Kleine Spuistraat 24-26 (E 639, 640) Martinus Dorus Slijper, mr. broodbakker,
740 Tolbrugstraat LZ 6 (H954) |+ TEKENING 1:50 Huibert Cornelis Kuipers, varkensslachterij/rookhok
755 Lijnbaan TEKENING 1:625 -


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1643 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)

NOTULEN (vooraan)
BIJLAGEN (achteraan)
nummer straat
801 strook grond Noordendijk 69a-k Adrianus van der Garde
802 Bleijenhoek 41 brief Adrianus Kerkhof, petroleum verkoop
805 Groenmarkt 72 (F937)
a. winkelvertrekt + TEKENING 1:100
b. toonbank
c. hakblok
d. gang
e. woonvertrek
f. kelder
g. trap bovenwoning
h. slachtplaats
i. kast
k. privaat
l. schoorsteen
m. rookhok
George Bernhard Rühle, rookhok
812 Augustijnenkamp 43 Antonie Adrianus Verburg, paardenslachterij en rookhok
823 Voorstraat 12 wed. J.A. Bouwman-Waltman, petroleum verkoop
826 (15-8-1888) Ruitenstraat 3 (E216) + TEKENING 1:50 Machiel Spiering, plaatsen stoommachine 4 pk
836 Noordendijk 25 C.C. Arbouw, eigenaar huizen voet van den hobbel nabij vroegere Snellesluis
844 - J. Dubbelman
848 (15-9-1888) Boomstraat 27 wed. Schellaars, petroleum verkoop
870 (20-9-1888) Geldeloozepad 5 A. Verschuur, petroleum verkoop
871 Heerheijmansuisstraat 1 J.J. de Ruijter, 10 vaten petroleum
889 - uitbreiding en verbetering straatverlichting
891 - K. Marang, droogen van sigaren
892 - (22-9-1888) De Ramskop
903 Vriezestraat 86 L. van der Sijde, varkensslachterij
924 Vest 91 (3-10-1888) C. Bouwens, petroleum verkoop
929 - Van Nievelt en Co
959 (24-10-1888) Torenstraat 58 M. de Witt, petroleum verkoop
962 Vleeschhouwersstraat 28 G.B. Rühle, rookhok
973 Vleeschhouwersstraat 49 (F449) H. van Dijk, blikslagerij
979 Voorstraat 152 (G968) Willem Kruijmel, rookhok
1002 Gr. Spuistraat 43 + TEKENING L.A. van Rije
1013 (28-9-1888) - A.P. Schotel Gzn
1020 Kogelplein achter Hakkers -
1050 Weeskinderendijk brand 31-10 / 1-11 stoomsigarenvormfabriek (Arie Cornelis Bouman)
1059 Vest 30 (G1230) Jan Schaffers, koopman, kuiperij
1069 - [aanplakaffiche] 24-11-1888 gecostumeerde optocht etc.
1071 - J.H. Schulp
1072 - Crans en Co + FOTO reddingsladder brandweer
1076 's-Gravendeelschedijk (K682) Gerrit van Kranenburg, broodbakkerij
1097 Ferdinand Bolsingel brief H. Poots, petroleumverkoop
1100 Gr. Spuistraat 39 (E475) Johan Godlieb Jung, rookhok
1108 - (29-10-1888) J. Aarnoutse, zalmzegenvisscherij
1110 school Corn. de Wittstraat + TEKENING bestek
1121 Sluisbrug + TEKENING -
1122 Lange Breestraat 15 brief wed. Voordewint, petroleumverkoop
1136 Groenmarkt 58 huurders voor het huis Groenmarkt 58 o.a. P. Bosman Jansen, J. de Longte etc (7 namen)
1174 - lijsten Vleeschhouwers te Dordrecht

Laatst gewijzigd:D aug. 2006.