Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1682 (1901))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)

envelop 1 (vergadering 3-1-1901)
briefhoofd C.W. van Seventer, Voorstraat 295
tekst Bleijenhoek 10 Ph. Zock, verzoek om overschrijven ten zijnen name van de vergunning tot het oprichten van eene blikslagerij in het pand aan den Bleijenhoek 10 (was G. v.d .Bosch)
tekening 1:200 bouwgrond Noordendijk hoek Lijnbaan D. Monté
tekst Staat bevattende de gunning der perceelen van Bestek 327/5 o.a.
14. keien, LOUIS GOFFIN, wonende Luik, F 9555, 40, in eens af
34. vervoer van grintzand, A. v.d. Merwe, Dubbeldam, F 60, in eens af
tekening 1:2500 Voorstraat met geabonneerde a/h Telephoonnet, kabelstelling, kabelpaal, stelling, dubbeldraden bundel, dubbeldraad, partic. geleiding partic. geleiding van G. Wildschut
envelop 2 (vergadering ..-1-1901)
tekening 1:200 Situatie van een gedeelte der Wijnstraat nabij de Nieuwbrug  
tekst Heeren B en W van Dordrecht,
Ondergeteekenden, Brandmeester van kring D, hebben de eer weled. kennis te geven, dat hun kring in de nacht van 27/28 december ter assistentie is opgeroepen, voor een zwaren binnenbrand in het pand Veersteiger no 1. De Brandspuit werd op het Vlak opgesteld, gaf gedurende ruim twee uur water en werkte goed, het personeel was compleet. Onkosten nota ten bedragen van F 36,30 wordt hierbij gevoegd.
tekst Verzamelstaat van Petroleum, o.a.:
20. F.J. COOMANS, Heerheijmansuisstraat 27, 14 l. (winkel)
envelop 3 (vergadering 15-1-1901)
tekening 1:100 Lange Breedstraat 46 (kad. H156) J.Th.A. Kerkhoven, oprichten van een bergplaats van lompen en oude metalen
tekst Kennisgeving: 5. P. van der Net voor J. Knop, Binnen Walevest 10, afbraak en wederopbouw van een winkelhuis met bovenwoning.
envelop 4 (vergadering 23-1-1901)
tekening 1:100 Marienbornstraat 24 (kad. G2133) A. Vlasblom, oprichten van een smederij
tekening 1:50 Lindengracht 15 (kad. H2792) B. de Haan, oprichten van een varkensslachterij
tekening (blauwdruk) 1:2500 (in het frans) 's-Gravendeelsche dijk / Weeskinderendijk / binnenstad Fougerolle Frères, Paris
tekst Marienbornstraat 33 F. Schouten, petroleum 20 l. uit zijne winkel
tekst Vervuiling van openbare wateren. Bewoners die zich van het huisvuil in de haven ontdoen:
3. Aan het Blauwpoortsplein no. 7 J.S. Wille, vuil aanwezig ? ja
tekst Nieuw geabonneerden [telefoon]: Telephoon 503 B. van Epenhuijzen, Vlak 9
tekst De ondergeteekende P. van Andel verklaart bij deze dat hij in de gestelde voorwaarde voornoemd in geregeld vlak 3 van 23 dec 1900 genoegen neemt en wel over het gebruik van spoelwater uit de Spuihaven. 
envelop 5 (vergadering ..-1901)
tekst Riool aansluiting: wed Meiboom, Veststraat 90  
envelop 6 (vergadering ..-2-1901)
tekening 1:50 Voorstraat 24 (kad. G1729) C. Boonzaaijer, wijzigen door het aanbrengen van een dubbele heete-lucht oven van zijn broodbakkerij
briefhoofd Machinefabriek en ketelmakerij Huiskens en van Dijk tel. 125
tekening 1:1000 Boezemvliet; stratenplan Sectie K en doorsnede riool 1:20  
tekening (blauwdruk) 1:000 Sectie K Bouwplan Spuiweg: dwarsproviel bestrating Brouwersdijk  
tekst Bouwaanvragen: 
43. wed A. v. Buul, Wijnstraat 52
46. mej. S. Boers, Hooge Nieuwstraat 37 / Binnenwalevest 24
envelop 7 (vergadering 12-2-1901)
tekening 1:1000 Oranjepark, Plan van Bebouwing  
briefhoofd Eerste Hollandsche Paraplui-fabriek P. Martinot
tekening 1:1000 Krommedijk / Toulonschelaan / Spoorlijn J.C. Schotel, verzoek om vergunning tot het dempen van een gedeelte der sloot langs Krommedijk
envelop 8 (vergadering ..-2-1901)
tekst Voorstraat 332 en 47 part. telefoongeleiding tussen Voorstraat 332 en 47
tekening 1:200 Singel (kad. D 2309) J.C. Schotel, grond gekocht van de gemeente (nr. 146 J.J.B.J.J. Bouvy, nr. 148 dr. Lans, nr 150 P.H. van Dongen)
briefhoofd Huisman en Co, Dordrecht en Antwerpen
tekening Singel (kad. C 3846); tekening  Singel / Steltenstraat Zegert van Schelt, aannemer, strook grond, f 4 per cA
envelop 9 (vergadering 19-2-1901)
tekening 1:100 Lijnbaan (kad. C 3806); tekening doorsnede en plattegrond fabriek D. Huiskens en W van Dijk, oprichten van een machinefabriek met stoomwerktuig
tekening 1:50 Tolbrugstraat LZ 7 (kad. H 1639) Jan Hendriks, oprichten van schietinrichting flobertgeweren.
tekst Overzicht van de schattingen van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen.
envelop 10 (vergadering ..-2-1901)
tekening 1:1250 Voorstraatshaven en Riedijksche haven  (uitbaggering; Ver. Schuttevaer afd. Sliedrecht)
tekening 1:50 Kromhout kad. C 2207 (achter Kromhout 102); tekening van gang / Botersloot W.A. Visser, oprichten van een slachtplaats van rundvee.
tekening 1:50 Kromhout 92 (kad. C 2669); tekening Lange Kromhout met gang Th. Peterson, oprichten van een koper- en blikslgerij
tekening 1:1000 Oranjepark. Plan van bebouwing; waarop aangegeven het circus Circus Corty-Althoff, Grösster eguestrische Zelt-Circus der Welt.
tekening tekening van de piste van het circus (Plan des Circus Circus Corty-Althoff) Circus Corty-Althoff
tekening 23b. Situatie van een terrein tusschen Singel en Groenendijk (met Steltenstraat)
tekening 1:100 23c. Woonhuis gevels
tekening 1:1500 23d. Situatie van een terrein tusschen Singel en Groenendijk (met Steltenstraat)
envelop 11 (vergadering 12-3-1901)
tekening Korte Kromhout (kad. C3857-3858-3859) eigenaar gemeente Dordrecht
tekening 1:50 Augustijnenkamp 13 (kad. H1384) Plattegrond woonhuis met Petroleumbergplaats van H.G. van der Weg
tekening 1:100 Matena's pad 22 (kad. C 1918) P. Lammens, uitbreiden door het aanbrengen daarin van een gasmotor 6 PK zijne brood- en beschuitbakkerij
tekst Bouw van Gemeenteschool nr 9 aan den Singel
tekst Amerikaansche Barnum en Bailey tentoonstelling ca 15 sept-15 Oct.

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 2(jaar 1901)

envelop 1 (vergadering 19-3-1901)
tekening 1:10 Algemene Begraafplaats; tekening grafhek G.L. Weekhout, bloemist, vergunning om een ijzere hekwerk te mogen plaatsen om de te zijner name staande grafruimte op de Alg. Begr. veld I rij B nr 14.
envelop 2 (vergadering 27-3-1901)
briefhoofd H. Vriesendorp Junior, vice consulaat van Zweden en Noorwegen / consulair agentschap van Italie.
tekst Bouw van Gemeenteschool nr 9 aan den Singel
briefhoofd Iman J. van der Have, Zierikzee en Dordrecht
tekening 1:500 Situatie Spieringhaven; tekening met boterfabriek, steenhouwerij D.J. Breedveld, vergunning tot het verdiepen van een gedeelte der Spieringhaven langs zijn terrrein
tekst Bouwaanvragen: 136. D. Pols, Binnen Walevest 12
envelop 3 (vergadering 2-4-1901)
tekening 1:100 pakhuis 'Zeelust'; tekening achtergevel en doorsnede over de breedte  
tekening 1:100 pakhuis 'Zeelust'; tekening voorgevel, Plan begane grond  
tekening 1:100 pakhuis 'Zeelust'; tekening Plan A en B, inrichting tot entrepot, gevel aan de Hooge Nieuwstraat  
tekening 1:100 pakhuis 'Zeelust'; tekening Plan A, inrichting tot entrepot, gevel aan de Binnen Walevest  
tekst Bestel en Voorwaarden de inrichting van het voormalig pakhuis 'Zeelust' tot Vrij Entrepot.
tekening 1:50 tekening: Situatie van den steiger bij de Pelserbrug J. Hecker, aan te koopen den steiger gelegen naast het pand Voorstraat 375.
tekening 1:500 beplanting Lijnbaan  
gekleurde (waterverf) tekening Plan voor de grafkelder der familie Grondhout (tekening gemaakt door Arie Boers Azn, mr metselaar en bouwkundige 21-3-1901) Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, wonende te Leiden, Algemene Begraafplaats veld A rij A nr. 4 en 5
  - Geeft met bescheidenheid te kennen Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout wonende te Leiden
Dat hij is eigenaar eener ten zijnen naam staande grafruimte op de Algemeene Begraafplaats der gemeente Dordrecht op veld A rij A nommers 4 en 5
Dat hij die grafruimte tot dichte grafkelder wil doen bemetselen hooger dan 0.4. meter boven den beganen grond, waartoe volgens art 14 der verordening op opgemelde begraafplaats uwe vergunning nodig zij.
Rdenen waarom reguestant onder overlegging van een planteekening verzoekt dat de vereischte vergunning hen worde verleend om bovenbedoeld werk te mogen doen uitvoeren.
  Hetwelk doende enz
  Dordrecht 2 april 1902 J.A.M.A. Grondhout
(op bovenstaand verzoek een gunstig bericht te geven en geeft den raad de aangevraagde vergunning te verleenen Dordrecht 2-4-1901 W. van den Berg)
- No 18F Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. Gelezen een adres van den heer M.A.M.A. Grondhout te Leiden dd 2 april 1901, waarin onde roverlegging eener teekening, vergunning wordt gevraagd om eene aan hen toebehoorende grafruimte op veld A rij A nommers 4 en 5 de Algemeene Begraafplaats in te richten tot een dichten grafkelder;
Gelet op het advies van de Administrateur dier Begraafplaats. Gezien artikel 14 der verordening op de Alg begraafplaats dd 26 maart 1895. Besluiten: aan adressant vergunning te verleenen bedoeld grafruimte tot dichten grafkelder in te richten en tot wederopzegging ingewricht te houden, in der vorm en van de afmetingen zooals op de bij het verzoekschrift gevoegde teekening is aangegeeven en onder voorwaarde, dat het werk wordt utigevoerd in overleg met de Administrateur bovengenoemd.
Een exemplaar van dit besluit zal onder gezonden aan adressant als beschikking op zijn verzoek er een aan der administrateur meergemeld ter informatie. 2-4-1901
tekst Bouwaanvragen: 154. D. Pols, Binnen Walevest 12  
envelop 4 (vergadering 10-4-1901)
tekening 1:500 tekening: Situatie van het terrein hoek Spuiweg Brouwersdijk (sectie K); met Café Krispijn te Dubbeldam.  
tekening 1:250 tekening: Situatie van een gedeelte van de Krommedijk (Reeweg, Vrieseweg, gem. Dubbeldam, gem. Dordrecht) grenslijn Dubbeldam-Dordrecht
tekst Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op de 27 dec 1900 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbend  brand in pand no 1 aan de Veersteiger

Rapport aan de commissaris der Koningin opgave brand Veersteiger van 27 dec. 1900 Het pand is van steen opgetrokken met pannen gedicht genummerd 1 staat aan den Veersteiger te Dordrecht en wordt gedeeltelijk voor woonhuis en gedeeltelijk voor pakhuis gebruikt. Het benedengedeelte is ingericht voor pakhuis van pakhooi, manden en cisten en voor werkplaats, terwijl nog een gedeelte als kantoor gebruikt wordt. De eerste verdieping is gedeeltelijk ingericht voor wooning en pakkamers en de tweede verdieping voor bergplaats van machinerieën. 

Eigenaar; Elisabeth de Groot, wed van Jan Wolter van Herwaarden wonende te Rotterdam. Huurder; Karel Johannes Kriebel en Melis Prins. waarde huisraad ƒ 5500,-- en goederen ƒ 30.800,--. 

De brand ontstond ten ong. 10 ½ uur in den avond en werd door voorbijgangers ontdekt, die dadelijk aan de politie kennis gaven. die daarop met een slangenwagen verscheen en geholpen door eenige burgers met de blussing een aanvang maakte. De brand heeft gewoed in werkplaats, pakhuis en aan de achterzijde van het pand tot in de bergplaatsen in de woning op de eerste en tweede verdieping. binnen korten tijd waren een vijftal spuiten, waaronder die der pontonniers aanwezig, benevens een stoombootje van den havendienst en was de brand die aanvankelijk een ernstig aanzien had ten ca. 1 uur onder de knie. Nadat ook nog gebruik was gemaakt van eenige brandslangen op de waterleiding. De bewoners waren niet in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. met uitzondering van eenige personen, die zich bij het inslaan van ruiten niet ernstig aan de handen bezeerden kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. Autoriteiten waren aanwezig. De orde werd door de politie gehandhaafd en niet verstoord.
envelop 5 (vergadering 17-4-1901)
briefhoofd De Russische Houthandel, Arnhem
tekening 1:2500 Renvooi, Nieuwe Prise d'eau, plaats van het nieuwe balkgat, Den Haag 30-3-1901 (met De Staart, Jagerspoldertje, Noordendijk) (waterloop)
briefhoofd Gebroeders EK, Fabriek van molenwerken enz, Dordrecht
envelop 6 (vergadering 23-4-1901)
tekening 1:500 tekening: Situatie van het terrein hoek Spuiweg Brouwersdijk
tekening 1:200 tekening: Situatie hoek Hoogt/Sluisweg D. Uiterwijk, vergunning tot het uitbouwen van een kelderingang aan de zijde van de Hoogt en van twee lichtopeningen aan de zijde van den Sluisweg van zijn aldaar gelegen pand
tekening 1:50 Toulonschelaan 64a (kad. K1222); met Van Altenastraat A. van der Sijde, oprichten van een slachtplaats
tekening 1:1250 Scheffersplein/Tolbrugstraat-Groenmarkt-Vleeschhouwersstraat telefoonmaatschappij
grote tekening Schetsmatige voorstellen der zeegaten van Brouwershaven en Zierikzee  
envelop 7 (vergadering 30-4-1901)
briefhoofd A. Mak: brief mbt verkoop huizen Lindegracht 14/16  
tekening Vrijmetselaarsloge (kad. 2030); met Steegoversloot, Voorstraat, Doelstraat  
tekening 1:25000 Situatie Krabbe (plan A)  
tekening 1:1000 Groot Koningrijk, de Krabbe, het gors Krabbe  
envelop 8 (vergadering 6-5-1901)
tekening 1:1250 Oranjepark (kad. K1818); tekening met begane grond en verdieping C.B. Bekkers, dir der Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers en Zn, wijziger der inrichting en de uitbreiding der metaalfabriek wat aangaat het gedeelte aan het Oranjepark
tekening 1:1250 Situatie der Nieuwe Haven [de haven]  
tekening 1:200 Situatie van een gedeelte der Marienbornstraat; met Paulusgang F.A. Schouten, een strookje buiten de rooiing naast Marienbornstraat 37.
tekening 1:2500 Sectie J (gem. Dordrecht) met Beneden Merwede, Polder van Schram, De Staart met de schietbaan  
tekening 1:2500 Sectie A (gem. Papendrecht) met Slobben Gors, Beneden Merwede, De Noord  

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.