Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 15-10-1832

Vergadering van Heeren Hoofd-bestuurders der Stads-Bouwkundige Teekenschool gehouden op maandag den 15e October 1832. Present de heeren A. van der Linden Fzn President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Linden.
Na dat in eene Vergadering op den 13e dezer Maand, voorgezeten door den Heer Burgemeester dezer Stad ter Installatie van dit Bestuur en waar bij de Heeren de Greef, 't Hooft en van der Elst, werden geluk gewenscht met deze hun opgedragen Posten, daartoe blijkens Resolutie van den Ed. Achtb. Raad dezer Stad vvan 9e October 1832 benoemd zijnde, om als Leden uit de Burgerij te worden toegevoegd aan de heeren burgemeester dezer Stad; van der Linden; Willemszen & Kist; welke als Leden uit den Ed(ele) Achtb. Raad, reeds bij Resolutie van 20e December 1831 waren aangesteld tot Hoofd Bestuurders der Stads-Bouwkundige Teekenschool en de Heer Burgemeester aan den Heer A. van der Linden Fzn de verdere besturing en het Voorziterschap der te houden Vergaderingen had opgedragen, waar mede zijn Ed. zich wel had willen belasten. Zoo werd door zijn Ed deze vegradering geopend met de mededeeling van eenige bouwstof tot de instandbrenging eener Bouwkundige Teekenschool, bestaande in een Ontwerp van Reglement voor hetzelve en verder daartoe betrekkelijke Stukken, het welk door zijn Ed werd voorgelezen en werd door de overige Leden als zeer geschikt beschouwd, om daaruit een goed geheel te formeren.
Als daar uit voortvloeijende werd in de eeste plaats gehandeld over de onderwijzers 
* wat de post van hoofd-onderwijzer betrof, was de heer Stads-Architect G.N. Itz bij zijne aanstelling reeds daar toe benoemd en zijne bezoldiging onder zijn Tractement als zoodanig begrepen.
* Voor de Onderwijzer in de Meet- Waterweeg en Werktuig-kunde in eene volgorde vergadering te benoemen, werd het Tractement voorlopig op f 104.
* dat voor den Onderwijzer in het hand-teekenen mede nader te benoemen op f 75.
* Terwijl nog begrepen werd aan den bediende te moeten toeleggen f 75.
* Voorts ter bestrijding der onkosten tot aankoop van Bouwkundige Werken, Modellen als anderzints en het welk van wien de Stad zoude dienen te worden ter dispositie gesteld te bepalen op f 200.
Na dat zo over de teekentijd als over de localiteit nog eenige voorlopige deliberatien hadden plaats gehad, werd met goedvinden der Vergadering, dat concept-Reglement en verdere Stukken gesteld in handen van het mede-Lid 't Hooft, om daar uit zamen te stellen een Algemeen Reglement ten einde aan den Ed Acht Raad ter approbatie te kennen worden aangeboden; benevens een Reglement van orde voor dezelve School, die zich daar med,e als ook met het verder Schrijf-werk voor deze Vergadering op verzoek provisioneel wel wilde belasten.
Om de Spoedige daarstelling der Teekenschool zoo wel mogelijk te bevorderen werd op voorstel van den Heer President bepaald, om althans voor eerste gezettelijk des Maandags te vergaderen, terwijl als nu de eerste vergadering zoude belegd worden, wanneer de Concept-Reglementen zouden gereed zijn en eindigde hier mede de Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.