Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (reglement 1833)


Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 489 (bibliotheek)
Inventarisnummer: 19.133Reglement van orde
voor de
STADS BOUWKUNDIGE
TEEKENSCHOOL
binnen Dordrecht.
Afgegeven aan:
Ten bewijze dat dezelve, voor den tijd van
vijf achtereenvolgende leerjaren, beginnende
den [-] October 183[-] als Leerling dezer School
is aangenomen; [-]
Namens Hoofd-Bestuurderen derzelve School,
door [-]

Reglement van orde
voor de
STADS BOUWKUNDIGE
TEEKENSCHOOL
binnen Dordrecht
.
Het onderwijs, aan deze Teekenschool in drie
afdeelingen bestaande, zal bij elke derzelve
in klassen worden afgedeeld, als volgt:

EERSTE AFDEELING.
Bouwkunde
.
1e klasse. De beginselen van het regtlijnig teekenen.
2e klasse. De verdeeling der bouw-orden met derzelver onderling verband en de beginselen van het wasschen, volgens vaste regelen.
3e klasse. De beginselen van het werkdadige der bouwing, als: het teekenen van hout- en steen-verbanden, het uit-
slaan van wulven en bogen, met toepassing op gedeelten van gebouwen, opgehelderd door modellen.
4e klasse. De meerdere uitgebreide kennis der werkdadige bouwkunst, als: het teekenen en construeren van onderscheidene trappen, kappen, ramen, deuren, kozijnen en bijzondere gedeeltens van gebouwen.
5e klasse. Algemeene theoretische behandeling der bouwkunde, en in het bijzonder zamenstelling der onderscheidene deelen en proportien van gebouwen, der toepassing van het verhandelde in de vorige klassen, en voortzetting van het wasschen.
6e klasse. Het volgens programma ontwerpen van geheele gebouwen, en eene theoretische behandeling van de kennis en het gebruik der in de bouwkunde voorkomende materialen en gereedschappen.
TWEEDE AFDEELING.
Handteekenen
.
1e klasse: Het uit de hand teekenen van meetkundige figuren, geschetst met houtskool en opgeteekend met crayn.
2e klasse: Het teekenen van bouwkundige ornementen, volgens de gronden van het regtlijnig teekenen.

DERDE AFDEELING.
Meet- Waterweeg- en Werktuigkunde
.
1e klasse: De gronden der meetkunst, toegepaast op kunsten en ambachten.
2e klasse: De gronden derwaterweeg- en werktuigkunde, voor zoo verre zulks betrekking heeft tot het maken van onderscheidene soorten van zuig- en perspompen, enz, een en ander toegepast op de onderscheidene verrigtingen, tot het vak der nijverheid behoorende.
Art. 1
De leertijd vangt jaarlijks aan den eersten Maandag in october, en eidigt den laatsten Vrijdag in Maart, en wel bepaaldelijk voor de eerste afdeeling, klasse 1, 2, 3, 4 en 5, hiervoren genoemd, op Maandag en Donderdag. Voor de tweede afdeeling op Dingsdag. Voor de derde afdeeling op Vrijdag, des avonds van zes tot negen ure. Zullende in de cursus, aanvangende October 1836 en vervolgens jaarlijks, ook des Woensdags avonds, op gelijke uren, onderrigt worden gegeven in de eerste afdeeling, 6e klasse, aan zoodanige leerlingen, welke deze school gedurende drie jaren hebben bezocht.

Art. 2.
De leerlingen zullen zich juist op den tijd, tot den aanvang van het onderwijs bepaald, op hunnne klasse doen vinden, en dezelve, zonder vergunning van hunnen respective onderwijzers, niet mogen verlaten, dan na het eindigen de rles.

Art. 3.
Zij zullen ordelijk gekleed en met zindelijke houden in de Teekenzaal moeten verschijnen,
en zoo bij het opkomen als verlaten der kalssen zich allezins geschikt en betamelijk moeten gedragen.

Art. 4.
Gedurende het onderwijs zullen zij zich aan de stipste orde en ondergeschiktheid aan hunnen onderwijzers moeten onderwerpen, en zich omtrent hen met gepasten eerbied gedragen.

Art. 5.
Alle overtredingen of handelingen, strijdende met de goede orde, als: ongepaste bejegening of moedwil, door hen aan hunnen onderwijzer of elkander aangedaan; het plegen van eenigerhande baldadigheid, zoowel bij het komen tot als het verlaten van de Teekenschool; het bekladden van voorbeelden, muren, of van eenigerlei ten dienste gestelde voorwerpen, zullen worden gestraft, voor de eerstemaal, met eene vermaning van den onderwijzer; voor de tweedemaal, met eene scherpe berisping van wege het bestuur, en eidnelijk, met eene tijdelijke of geheele ontzegging van het onderwijs.

Art. 6.
Alle gebruik van eenige spijs, drank, ta-
bak, of wat ook zijn moge, blijft ten strengste verboden.

Art. 7.
De leerlingen zullen zich ook, gedurende de les, moeten onthouden van alle onderlinge gesprekken, ten einde daardoor de aandacht niet worde afgetrokken.

Art. 8.
Zij zullen zich, ten hunnen kosten, moeten vorozien van alle noodige portefeuilles, boeken, papieren, instrumenten, of verdere benoodigheden, volgens de te gevene order van den onderwijzer, zonder immer, gedurende de les, van hunnen medeleerlingen iets te mogen leenen.

Art. 9.
Indien eenig leerling mogt vermeenen, door den onderwijzer of zijne medeleerlingen verongelijkt te zijn, zal hij zich aan de directie kunnen vervroegen, die de zaak zal onderzoeken, en naar bevind derzelve handelen.

Art. 10.
De leerlingen zullen zich tevreden moeten houden met de plaatsen, door den onderwijzer
hun aangewezen, en de voorbeelden aan hen gegeven wordende.

Art. 11.
Het zal geen der leerlingen vrijstaan, de bepaalde lessen der klasse, waartoe hij behoort, te verzuimen, ten ware bij hooge noodzakelijkheid, en dat in zulk geval daarvan blijke door een schriftelijk bewijs van zijne ouders, voogden of meesters. Bij bedenking omtrent de reden van verzuim, zal door den hoofd-onderwijzer daarvan aan het bestuur worden kennis gegeven.

Art. 12.
De directie behoudt aan zich het regt, dit reglement, ten allen tijde, zoodanig te veranderen, als bevonden zal worden te behooren, en zal, volgens het algemeen reglement, gearresteerd bij den Edel Achtbaren Raad dezer stad, in dato 17 December 1832, van hetzelve een exemplaar aan ieder der leerlingen, bij de toelating tot de school worden ter hand gesteld, terwijl bovendien daarvan een afschrift, alsmede een uittreksel (voor zoo verre daarbij de leerlingen belang hebben) van het genoemd algemeen reglement, in de Teekenschool zal opgehanden en jaarlijks voorgelezen worden.

Aldus gearresteerd bij Hoofd-Bestuurders dezer Bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht, den 8 Julij 1833
.
En namens dezelve, A. VAN DER LINDEN Fz, President
C.G. 't HOOFT, Secretaris

laatst gewijzigd: juli 2009.